Page 1

DpoAemapt

РІа ав.цавв•

Ісіж "Раfн, вдкайтеся!

у

29·1

поча.~и

ІЗЗJХ'vд

СУБОТА

15 ЦІна

>В.Пр·обНИІЦ'ГВа

·~ІОЛО'КЗ,

,Женню

його

ЛііІlЮИ

n еріод

111011.

ка·р•бавашця. На ж ріtвні

ЦентrJJер

тут

працюють

трактористи

Іван Андріященко, тин Прокопець, Матвієнко та їх

Костян­ Микола друзі

по

роботі. Вони nильно сте­ жа·ть за тим, щоб nід час nрополювання

не

nрисиnати

грунтом або не жодного стебла

nідрізати картоnлі,

спушують

міжр11ддя

на

2-3 гектарах більше

нор·

ми.

Механізатори nід час пер· шого обробітку nідживили

картоnлю

аміачною

рою, давши

її

до

селіт· одного

бітІНІІНИ й селяши здобУІвають все нозі й но­ ві Т·Р'УідОВі ІПеремоги . Не обмИІНІула ~ви.'Ія всена.род•ного соціалі­ СТІІ'ЧІН'оrо З~І!ІГЗ.f!JНЯ на ЧеСТЬ Пі1ВІВ''>КОВОГО юві·,,ею КомІПар:тН УІІфаїни й колеІКТІіВ за­ во•ду «Тщmмаш >> . В )~оі:х .цехах і JІІі.1І>НІюцях ІВ~д•буmtсЯ .збQри робі'ГНІІК!Ї:В ПО ОбГО•ВОреІНІНЮ

ІПЇ\дtВІІЩеІшх с-оціаліотІІІЧюrх зобов'язашь. За­

С11рію>нИІка,ми ІПаt11ріОТИіЧІНОГО .руху Ста,~ ІІ КО ­

~ГУ.Н'іСТИ,

особ..шво ж

На обробітку культур особливо

овочевих старанно

трудяться трактористи Ми· хайло Зінченко та Володи· мир Самодій. Помідори на 35 гектарах і огірки чисті від бур'янів, в доброму стані. Трудове напруження за­ раз і на луках птахо­

фабрики.

Тут

також

пра­

цехv

N~ 3, де нача.lЬІНІtком Борос ВікторовІrч Са ­ tВИ:ЦЬІКИіЙ . Колект ив цеху ІВИріш11в завершити ІП>іІВ·рі:ч;нИІЙ Іман. на тшюдень ран•іше ·і внго­

товюи ·НЗІ.]JПЛЗJІЮJЮЇ ПрОд'У•ЮL!іЇ На су~ІУ 25 ТІtОЯЧ ІКа>р:бОВЗІНJЦіВ. Питанн.я Л'і!діГОТ.ОВКИ до 50-річчя ко~І•Пар­ rі ї У·країни ста·до ІПрец:ме.то~І ді.1ового об­ ·rовQJ>еН:НІЯ на ІПІ!tртійних зборах заводу. ПрнЙІня:вши •до )'!Ваги .nа'Гріоrrичний рух р о ­

ЛЬВІВ .

Тут

ральному

в

Цент­

держави о м у

Історичному архі.в! УРСР відкрито виставку. на якій енсrюнуються · мате­ рІали 1 документи, при­

св яЧені 50-річчю Компар­ тН У·НІJ)аїни. YtВary при­ вертає листівка з портре­ том В. І. Леніна. таємно надру,кова!fа в одній з

воено новніі tВІtд а:~~о.~ д.1я пміпше11ня яко­

:сті ша.ру1в а.того nла.стик у. На ~rcmaжy кот­ •1іІв та і.ншого )1СТЗ'11К!У•в.ання по вирvбниц ­

тву сшо..1 добре t!lрацює бригада, котру ачо­

стює качучІІіст ГеоргіЇ! Олек<: ійович Гущ а. Не~,Іало у\Іі•ІLНЯ й твюрчої і.нtі.ц,іа,тнви до.к..1а­ ЛІІ ч .lе'НІІ бригади Віктор Павлович Ме.lь­ юtчеНІко·, Д:.Іи·тро Петров ич Овдієаvко та Л авло О.текеіііович Петренко. Вон11 роб­ Іі1ЯТЬ .все для того, щоб до 50-Р'іtччsі Кому­ nі•спІчн-ої nартії у,краЇІНИ .з ruвершити мон­ тажні оnерації на 1~ій в ажтnвій д·:.1ьющі.

Д. ТАТУР, головний економіст.

ДІру.карень Західної Укра­ їни. Поруч золочіов<:ьІюї

-

донесення ·поліції від

що у жителя містечка Са­ сова еилучено 40 відбитків портрета ЛенІна І кілька пакетІв комун!стичноr лІтератури.

Дорогий образ вождя, його революційні ідеї за­ палювали

трудящих

за

на

торжество

Великого Жовт.ня на зем­ лях Захі·дної України, за воз' є.днання Р.адя;нсьІсій Рос.пубJІІіці.

--------.

їх ·в єдиній У~раїнській Про все це

чер·вня <аі .ві•д·бvвся

влкс.\\.

ц . .р. ·у Моок­ lV n .1€!Н У\І ЦК

-

КПРС » КПРС

і

•nост ююв у

«Про

роботу

3 листопада 1928 року на Ім'я прокуратури Золочів­

переконливо розnов.ідають

ної nартії України

ТВ')' KOMCO~IO.:lQIO>

ського

донумен т и .

ІПІіІДготов.ки

nо­

чатку жнив упоратися з с і­ нокосовицею, механізатори зібрали конюшину гоктарах і скосили

тарів

тимофіївки.

на

120

100

гек­

Урожай

її добрий, буде не менше 25-30 центнерів сіна з кожного

В

гектара.

роботі

nл()lді

IJ>aдroany.

ІСІТема

відз начаються

трактористи Дмитро Швач· ко, Василь Кудін, Дмитро

окружного

суду.

ЗАКІНЧИВСЯ З'ЇЗД ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»

на .

Г. АНДРІЄНКО.

Крас­

і

lllpO

Х ід

В.с еоІ!'іт ­

'ньо:го фест ивалю :uo.нu i і С.11у,д~ Н11і•в « За СО.1·і~ЩJІН'іСТЬ,

мир і •д•ружбу ! » . Пленум р озгля·нув та.кож оргаІJІі,зац-ііі.ні шпа•ння .

У

зв 'я.зюу

з

оQран н&ВІ

МОСКВА. Завершив свою ства комуністи і безпартійні С. П. Павлова го..1овою цент ­

роботу

V

з 'їзд Всесоюзноrо

товариства

сЗнання».

одностайно

схвалив

ність правління

листа

ще ширше · розгорнуть про·

Він

паганду політичних і науко­

діяль·

вих знань, тісніше зв'яжуть

·товариства своє життя

Гайовий, які значно пере· · і nрийняв постанову на звіт· виконують норми виробітку ну доповідь. на сінозбиранні. Делегати з'їзду надіслали

Механізатори виготовили 60 тонн трав'яного борош-

ЦК

·ноя;рсмюї крайова:і парТІІІ­ tнюі 0\)ГаН'Ї:ЗЗJЦ'і Ї ПО '!<ер і>ВНИ'І\ ­

до ІХ

і

практикою комуністичного 111.ершого СеІК!\}еJТа.ря будівництва, під керівинбюро ЦК ВЛКСМ. цтвом партії і далі вірно

тетові КПРС. Вони запевни- ~ боротьби

апор-

тиВІн и х товарист в і of)ra·нi· заці·й СРСР :ал ену·м ув.і.пь ­ діяльність з ни.в його· 1&і1д обов'язкі•в

Центральному Комі· служитимуть великіА справі

ли ленінський штаб нашої партії, що всі члени товари·

ра.1ьІюї р ад и Союзу

і ч.1ена

П ерШІfМ секретарем і чл~­

за торжество ко­ но:~~ бюро ЦК ВЛКСМ об­ рЗІно Є . М. ТяжелІ>НІІІКОВа.

мунізму.

(ТАРС).

майже

~на вс·:

тІDся·ч а

виnасанн я

корі 1

за

Cf доІПс

елек11ротта сту х і

-моnою

(знА•мок

Наші рОЗір3ІХ}':JіКИ такі .

року,

геWГа•р і І

145

tВст а.новлена .загін:на

Головний зоотех•ні'к р~­ rоапу НіІЮrор МИІКо.лайо'ІІ.ич Омєuшю розпов•:Щає :

-

ще

Тепер в иnа.саєтьюя

праворуч)

П1и.

:ВИІПЗІС"аІННЯ

за.гі;юк

.п.tюш

ПОl~ІІІВають ,

Н а. з-ні·~н; у

( л·

157 гекта;рі.в воруч ) мехаІНіізатор Іва ІШЮОВ!fЩ, ЩО Циба за допомоrою наві< ще мину­

.мЗІТи~r·емо

ної

за

ВИШУКУВАТИ

уетанамш

з рОШ)"Є

І.

І

«дДН-45

nаоовище .

МИХАЯЛЕНКО. Фото А. Коза.ка.

МОЖЛИВОСТІ

НОВІ

Радгосп << Гогол~вський~ лосідає десяте м;ісце в ·район! по виробництву молока, а 11.() надоях на коро­ ІВУ має найнижчІ показники 733 кІлограми за п'ять мІсяцІв нинішнього року. У травнІ, коли в пе­ редових

господарствах

середньодобовий надІй на

Іюрову становив 10-11 кlлог.рамів, тут він не пе­ ревищував 6,6 кілограма. Не набагато rrtдвищився він 1 у червні не бІльш як на один кІлограм.

Яка ж причина низькоr

стада? Іх чимало.

продуктивності д.Ійного

І}емо в літній табІр на nоле третього ві.дділна,

щоо ознайомитиея з умовами утримання худоби. До речІ, цей табІр єдиний в гооподазрств!, в ус іх

шших 'І'рьох ·ВLДділках худоба перебуває в зимових норівниках, виводити корів на оздоровлення там і не збираються. Мовляв, це економІчно невигідно.

У таборі, що розмістився на паrорбку за селом, за 250-300 метрtв вІд молочно-товарної ферми,

три:vшу з доставною зеленої маси,

-

сказав нам ви­

конуючий обов'язня бригадира Григорій Степанович ДерІ\ач. Пола:\іалась косарка, її довго справля­ .1 и ~іехан ізатори.

П.тенуІ\І обг оворІІв nитан­ Н•Я « Про З аХОД І! ПО ВІ І'К О­ ІІ аІНІ!Ю ріШ €11 1Ь КВ·і ТІІt'.В ОГО ( 1968 r.) П .1енуч ЦК

цюють механ із атори. Зма­ гаючись за те, щоб на честь 50-річчя Комуністич­ до

'ВІВіЇVШЛО

ді м

ПаСОІВІІШ

годин і з ашумІли мотори вакуумних установо.!\ 1 в доїльні апарати потекло молоко. Доїння почали на пІвгодини пізніше через за­

ЦК ВЛКСМ .12

К)'ЛЬ~~рІІЮГО

саме готувалися до обЦнього доїння. Всі ДQярки бул и на місцях , поралися біля корl·в. О тринадцятій

ПЛЕНУМ

повідомляється,

боротьбу

·ЧОГО

кар-бован-

ІІОІВ.НІіСl'Ю освоєні

Що.і!іО якос11і щхщу.юціі, то й тут вид·но :коНІк.ретш і діла торгмашjqщів. Недазно ос­

JEHIHA В ньому

Цього роюу в чІос,,о

~р·мовнх

КУ'JІЬТ.урюпх п а•со ­

aqJIIiГY,j)oHИX

ні збори щюблемі підJвнщеншя ·П·родуuсгив'Ію· ст і 117pa.lJ!i та ІFКОІСІ'І'і І!Jірод)ІІюціі. За поперед­ ні•\! 11 lllilJ.pa~yШKit~l 11, ІJ}радІ)'ІКТИВНІЇ-СТЬ nраці зросте за .перше rnі:вр іччя на 5 процентrв.

.,,. ;і ІМ'ЯМ

ву.

ооіх зусІtJІь, щоб план шести МІkя.ЦІrв вико­ п',ять tвипаоооборо11і•в 245 .на:ти доотроково, 25 че:рвня, і внготовитн на ІЦе.НІ11Н~рів зеле!fої маси, а деоя11Ки тиоЯ'Ч кар.бовЗІНІЦІЇів надпланової nрод)'Ік~іі. Beлirny YJВ:N"y лрцділили партій ­

бішшК'ів, КО:ІІ•У'НІЇОТИ зобов'язаm-ІСЬ д'ОКЛЗІСТІІ

uен·тнера на кожний гектар. Зараз вдруге nускають культиватори в міжряддя. За цим разом вони nіджив­ лять nосіви суnе!J'Фосфатом.

парторгач!і-зація

таІКо­

ці з ~оnі·Й<ка:о.ІИ !На:багато ;дешевше, І!fіж •в ціІІЮМУ По

л.ого

бітку картоплі постійно зай­ нято n'ять агрегатів. Добре

ОДИіНІЩі, ЩО забе : печ ує щощобов.ий JІЗ\іІІіЙ І ІКk1ОГ,ра\І,іВ І~ЮЛОК3 НЗ KOJ11

На КОЖІІЮ)Іу з

ДІЯЛЬНА ПІДГОТОВКА

за посівами механізатори Калитянеької птахофабри· ки . На міжрядному обро·

з

ІКQріМОtВОЇ

карбо­ 'І'ількн

тримаєтьс.я

внщ ,кOliJJ11yє 11р11

Назустріч 50-річчю Комуністичної партії України

Незаб31ром па.рl'ійні організа;ц ії країни, весь :на.род ІВЇlд1ЗІначатИІ~tу:ть SQ ..pmя КСJІМу­ ІНсстич•ної партії Ук·раТни . Вскuи Й•де д•Lяль­ на n•іДІrотов.ка до Цієї знаменної д·а:ти, ро­

одержи ;

центнера .зелено1Ї м а;С 'ПО 61 КіЛОГрЗ.\1)' ЩОД•Н

ЗНІІ­ -

ОТЗІНСІВ ИЛа

7,60

о-диниць

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО1 О&ЛАСТІ

Не послаблюють догляду

коро!Ва

91 ,б

соб~ва;ртос.ті.

МІУ

тепер.

КОРМИ

кожна

·збільшеІ~ню

б1uшше одІІНЗІдця.ти ван;ців, то торік

ВИСОКОВІТАМІННІ

Цей

Іnолі:uшенню

а це 12,2 кор.~ювої од~rниu ще д ва к--ілог.ра>І Яосщо чощри ,роки тшr у на Даємо І~ІО.'ЮЧНО-:rоварНІіЙ ферМ і >КООИ.\ЄНТраті•В (\ 50 f•Ра:ІІіВ ·Н Отже. u :.1 tnepшoro •в+...діJlка собі:вар­ літ~р \Юлока). "І1ЇІСть ЦеІНіl'НеІра ~ю.лока ·в •н.ість рац.іону ·: таноонть 14

р.

2

пасовище.

оория.в

ІГОДЇ·&1Іі худоби,

ЧЕРВНЯ

1968

зООІ!J'ОІВЗІдЖ'УВЗ т и

кудІJТУ•Р'Не

16 70 (2764)

ва,108І! Й ВИ Хі;І Ї Ї С.ТаНОВ И їі ме 38500 центнер ; . в ае 7700 uенгr.н6рів ,КОJ:У:ІІІJВ ~ ОІдиюruь . З а n' f!ТЬ \І•іс.ЯІ(

~'же .декіл~:~ка р01<1ів ттrу рцrоапі «Бобрицький»

ПАРС).

Н а при•в ' я зі біля ясел 450 корів. Вигляд у них хороши.й вони чистІ. мають с е редню й вищесе­ р едню вгодО&аНJ!сть. Стійла біsЛя ясел теж чисті,

гній і залишки корму тут своєчасно п•рибираються.

!\Ін п оцінавишrеь надоями, і облІковець Надія Вас илівна Листопад познайомила нас Із С·Воїми запи­ сами. 9 червня , наприклад, було здано на молооо­ завод 3128 кілограмі,в , а зарахували госnодарству на 197 кілограмІв додат.ково за бІльший вміст жиру в

молоці .

-

Уже

було

нільна

на корову перевищуваJВ

днів,

8

коли

се реднІй

кілограмів, -

надій

•розповІдає

обл іковець, а останн1ми днями він знову ЗІНи зив­ ся . Мабуть, спека вплинула.

Можливо, й так. Та не одна спека є причиною недобору продукціІ. Головний зоотехнік радгоспу Віталій Іванович Розбіцький сам вважає, що коро­ ви одержують недостатню кіль~tість кормtв. Ім три­

чі на день дають по 10 нІлограмів зеле.ноУ маси nонюшини 1 випасають на лосrвах зеленого конве.йє­ ра . Весь раціон не леревИІІЦує 50 к.ііJІограмів. Кон­ цент.ра'DіІв ось уже близько місяця корови зовсім не

бачать.

Природно, щ.о кормових одиниць ледве ви·

стачає для п!дтримаНІНя нормального функціону:ван­ ня організму '!1Варин.

- А чи не . практикуєте ви нічного випасання?­ довІдуємось у головного зоотеХІНІна. - Ні, - заперечливо крутить вІн головою . Нам хоч би вдень було де nасти, пашІ м алувато. ЗакІ~и• на

3 стоо.


ЗАВТРА-ДЕНЬ J:..1ЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

РАДЯНСЬКІЙ ОХОРОНІ

родилася мрія стати на сто­ рожу життя дюдського. За­

того, щоб йти до інституту, юнак пішов на фронт захи­ від Вітчизну рідну щати загарбників. фашистських

рету

про

створення

Народного

коміса-

ріату охорони здоров'я. Цей декрет законодавчо Пі•дт.вердив, що соціалістична

війна, радянсt.­

Відгриміла

РОЦІ День медичного ліклініках та стаціонарах, відкриваються ЦЬОМУ В проходить як огляд успіхІв нові аптеки й аптечні пункти. В респуб­ працівника

( 11 липня 1918 р.) В . І. Леніним дек-

школу, але замість ..

кінчив

ЗДОРОВ'Я-П'ЯТДЕСЯТ охорони здоров'я нашої Батьнівщини за підписання з часу років п'ятдесят

Дмитровича

Леоніда

В

Яхна ще в шкільні роки за­

кий народ відсвяткував nе­

ліці народилась і зміцніла медична про­ мисловість.

ремогу

ворогом.

лютим

над

nовер­

Дмитрович,

Леонід

Великих ус-nіхІв досягла охорона здо­

нувшись з рядів Радянської

Тут трудівникІв обслуго­

в інститут. Армії, встуnив nішо& І ось вже 18-й рік

ров'я

на _ селі.

вують районні та обласні лікарні, дис­

пансери, спеціалі.зовані .відділи. З метою

ІІК він лікує радянських лю­

держава повністю взяла на себе піклу-' наближення медич;ної допомоги до насє­

дей. Здобув авторитет, nра­

діятимуть терапевтичні. неврологічні, хі-

району, очолює райком Чер­ Людина хреста. воного

потужності збільшуються далі вання про здоров'я трудящої -людини, що · лення для Кому;ністичної партії і Радянського центрашших районних Лікарень, в яких уряду інтереси народу над усе.

історичний невеликий рокі'В строк. Проте досягнення вітчизняної охо-

50

рони здоров'я за цей період справді величезні. Проілюструємо їх на прикладі нашої рес-nубліки. Згадаймо страшні карепідетини дореволюційного минулого: .висока антисанітарія, хвороби, мії ,

с~tер11ність. Про охорону здоров'я трудящих не було й ~JOEII. На У· к · раїні існувало дише 47 тисяч лікарняних ліжок.

рургічні, вушні, очні, дитячі та інші ос­ новні відділи. Вже тепер багато район­

них лікарень мають стаціанари на 300ліжок. Велику допомогу в - будінни­ ц11ві нових лікарень, в добудові корпусів на території існуючих лікувальних за· кладів подают ь к о лгоспи республіки .

400

у нашій країні. яІ> ніде в світі, особ­ піклуванням та увагою оточені ливим ~1 ати й дитина. На Україні, зокрема, їх тисячі жіночих

три жіночо,дитячі консультації. на ~>ож-

об с .чтовують більш як

менше двох лtкарів.

рів,педіатрів і акушерів-гінекологів; ди-

ні десятІ, тисяч

п р нп с>;;а.lо

населення

4

і дитячих консультацій, 20 тисяч ліка-

------

СВЯТО ЛІКАРІВ БРОВАРЩИПИ Гоголів, персоналу в районі пара

(Бровари,

Протягом 50 років від- карі

Семиполки), п'ять ХОНУЄТЬСЯ 986 ЧО.10ВЇК,

булнея веvшкі зміни в га- Літки,

місті. так і на селі, готуючиси стати ма- люди стали

силЬІНішими, сестер

Наша охорона здоров'я йде- в ногу з тисяч житт1в. За ро!\и Радянської в.1адн на Україні країн.\ різко У наШій виросла широ!\а мережа .lіііува ,lьно-про- сучасною на у!\ою, твердо спирається на філаюичннх закладів. Нині в систе:v1і її досягнення . В реопуб.1ці діє о2 ~tедич- · знизидась с~tертність від

!УІЬністерства охорони здоров'я ~'РСР налічується понад 444 тисячі ліІ>арняних ліжок, або майже в 10 раз більше, ніж до революції. В медичних за<Імадах республіки mрацюють понад 100 тисяч лі-

карів і 358 тисяч середнього медичного забезпеченості

персоналу. Щодо рівня

них науково-дослідних інститути І .вузи. В них розробляються нові методи запобігання, розпізнавання та лікування всізахворювань. готуються високоляких кваліфіковані кадри медичних лрацівни-

ків.

Славний

шлях

пройшла

радянська

-перше

З кожним роком

місце

в

збільшується

світі.

число

мось її успіхами .

успіхів добимедицина

у розвИТ""' "" охорони здаро-

в ' я і медичного обслуговунашому районі. в нання у 1936 році, зокрема, віддільнична лікар-

мІ ,lьионl'в

рено ділЬІничну лікарню в

Аании

в

близ~о

з~ра~~о

час

400

цювало всього чотири .'11-

та

Олек­

сандра Сидоренко виконують лабо­ під керівництвом роботу раторну внк.1адача анатоl\Іії А. І. Рари. Фото А . Пі1.1:~убноrо.

Лима­ номарен·ко, Н. Ю . П. Г. Дорошенко. ренко,

Алєксєєнко, К Т. С. Ф. ВітІювська,

В . О. Фріч,

нагородивши їх орденами,

медалями, присвоївши ї'1 почесні звання. Так, орде­

лічується

25

лікарняних

лікар Літкінсь­ головний й. В. Мель­ кої лікарні ник, завідуючий фельдшер­

працівникі.в

середнього

лікар головний Педіа11р, персоналу. медичного ііурсп. рентгенологічні М. В. Коваленко закінчив Отже, й рентгенолог свій. Медична сестра Юлія Романівна Сивко обс.1уго­ вує пацієнтів фізіотерапевтиЧ'ного кабінету, освоїла - рентгенолога, гіпсувальну фунІ\ції лаборанта техніку,

володіє

всіма

медичними

~tаніпуляціюш.

Ольг<І фельдшер Тринадцять рокLв працює в селі службу, санітарну знає Добре Іванівна Фесюк. вправний помічник лікаря. зубний лікар Ветеран За<ворицької медицини Галина Федорі:вна Андрух. Більше 25 років стоїть Кваліфікований на сторожі здоров'я односельчан! З 1956 спеціалі·ст, користуєт.ься пошаною людей. року лінує заворичан і мокричан, бобричан і кали­ тянці'В терапевІf Неоніла Олександрівна Шмельова. до Семиполків­ Хоч Налита <<прикомандирована» за 12 кіло­ ської лікарні, калитянці добираються метрів до Неоніли Олександрівни. <<Вона гарно лі­ нує»,

-

кажуть .

А ми скажемо про весь колектив: гарно лікують у Заворичах, гарно дбають npo здоров'я трудівни­ ків місцевих .радгоспів. Нрім роботи безпосередньо регулярно праціrвнини в стінах закла,ду, медичні профілактично-роз'ясню­ з населенням проводять вальну роботу, виступають з беаідами і лекціями. В період весняної лооі:вкамланії .вони були розкріп­ лені М·іЖ виробничими дільницями, щоденно бували

в полі . На пеРіод жнив д.вічі на тиждень виїжджа­ тимуть в поле, де найбільше скупчення працюючих, щоденно. д1карі, а фельдшери 1 сеотри -

1.

в

і лікар один працював три працівники середньо­

го .1овшІй це здоров'я ~1ікар Заварицької лікарні

15 ліжок, що були 1925 році, є 150. В са­ нітарно - епідеміологічно­ 1934 році в му в-ідділі нині в

персоналу,

го

сан­

лише .1іІ\а­ епіде:~-Істанції рів 11 ЧОЛОВі!\,

У Броварському районі налічується тепер 8 діль­ ничних лікарень, а число

ліжок

-

нас

є

у

465. сім

Нрім того,

амбулаторій,

l\I.

24

:vю;кна

судити

з

та!{ого

ко­

цифрофаюорію:

порівняно з юІнулщІ роком у.двІчі знизи!ВСЯ рівень тюнасової непрацезда11ност.і завдяки ранній госпі­ та:rізації хворих . Немає серйозних траюt на вироб­ ництві . Давнен.ько не було дитячих с~Іертностей з ін­ вини сільської медицини. На дію,ниці низька

фею~ійна захворюваність. - Не пам'ятаю. коли була дифтерія, коклюш. на Внпадки заJGворюва:нь І\аже головний лікар . дизентерію поодинокі, та й ті привезені працюючи­ :vш на немісцевих підприє~ствах.

В лікарні , розкиданій у невеликих будинках-при­ стосуванках,

службу.

немає

можливості відкрити

хірург-ічну

Коли потрапляє операційно Jшорий,

його

або доводиться або транспQртувати до райцентру, викликати спеціаліст~в на місце. Та й це питання в незабаром буде ·вирішено: на території лікарні,

садопарну площею 2 ,8 гект·ара, споруд­ чудовому вико­ жено нове приміщення лікарні. Залишилось роботи. Тут-то й нати штукатурно-опоряджувальні буде операційна , 14 палат, червоний куток, ордина­ торська. Словом, •ВСі вигоди. всі служби. - Коли б rне бу.ло затриман у коштах і устатку­ ванні центрального опалення,

-

Іюментує обстанов­

б ще до мо­ ми переселилися ку т. :Коваленко, розів. А так .. . Якщо і три ,роки не буде опалення, Прим.іщення перейдемо. не то й через три роки дерев'яне, вогненебезпечне, грубками тут не відбу-

фе .lІ>д­

Наваленііо. с.

Нали­

та О. Н. Турчина та інші. служба райо­

Медична ну

11вердо

стоїть

рожі здоров'я

на

сто­

нашого на­

селення .

О. ЛИТВИНЕНКО, зав. кабінетом санітар­ ної освіти.

чотири лі-карських здоров­

ських і

В.

ше:р амбулаторії

фельдшер­

фельдшерсьііо­ пунюи. ні­ сорок аптечних

І. НАЛИВАНИй, застуnник

головного

лікаря.

НЕ ДЛЯ КОГОСЬ-ДЛЯ СЕБЕ

Про нас.lіДІ\И повсякденної копіткої роботн .1сюнву

пунк­

сько-акушерським

пун!\тів. Всього медичного

чотирнадцять

Трудо­

Руденко, орденом

том с. Овітильнів фельд­ ме­ шер М . Г. Нруглнк даллю <<За трудову доб­ чо.'!овіІ\ Десять лесть>>. охорони відмінннка!\ш є

сім аптек,

стоматолог,

нагороджена

ном Леніна

анушерських

Десять років тому у Заrворичах відіірито Дільнич­ ну лікарню. В ній -працюють терапевт, педіатр і

Партія

В . Г. Алєксєєва.

кого пункту, тут нин.і на- вого Червоного Прапора­

пункти. шість

(Фотохроніка РАТА~' ).

в.

Ста·росельцева, В. А. По­

завідуюча дитя­ шани>> чою консультацією М. А.

мість

ко, Марія Сулейманова

г.

Удод,

Ф.

лочко, г.

базі

на

J Семиполках

У Броварській лікарні за­

Понад двісті дівчат готуються стати і юнаків фельдшерами, акушерю.ш, медсест­ рами в Тетіївському медично\іу учи­ тнці. учні направо): На фото (зліва фельдшерської групи Тетяна Батен­

й. В. МеЛЬІНИК, Г. Н . То­

ПуХІіІВЦl. у 1958 -році ство­

земська ліжок . Колишня лікарня в ГоголевІ з 35 80. до виросла ліжок

К11ївська область.

праці·вники:

такі медичні

те.рапевт Г. В. Старосель­ орденом << Знак по­ цева ,

. До_ .. Революцн на тепе- 1фельдшерсько _ акушерсьБроварщині пр~-

20-30 років

Протягом

трудяться на нашій землі

оцінили ня на 10 ліжок в Літках, та уряд високо зараз вона одночасно :tі­ благородну працю медич­ району, кує 50 стаціонарних хво­ них працівників

є 8 лікарі•в, 28 рих. Тут чоловік середнього медичного персоналу. віднрита у 1931 році амбулаторія v медична

р1шши

Р. ШЕВЧЕНКО,

кандидат медичних наук.

спеціалізованих кабінетів і відділів у по-

ки.Значних

лась радянська

крилась

3 171 лi·IOJJP і 481 них фельдшер та медсестра.

сім са•нlтарон .

1

Всіх 26 чоловік . Крім ме-

«лікували>' диків,. селян ' також попи, знахарі, баб-

туберкульозу, завдяки мапрофілактичним совим П~актично ~е:п-!Іення~. полю!\fієліт, шквщовано 11рахому .. - хворобу, якою

лікарями Україна, ян і весь Радянський охорона здоров ' я, і ми по праву пишає- житешв плане~~Союз, займає

фото: Л. Д. ЯХНО. Фото А . Козака.

На

Народний КО'VІісаріат Ук~ тір'ю. користується послугами родильних здоровrшими, середня триб житт раїни. Почавши по суті з нуля, охорона будинків. Отож не дивно, що .в УР с Р валість на агато я · б авн добилась величез- материнська і дитяча смертність знизи- зросла Ми здоров'я республіки бд 0 за ули · них змін. Уряд щороку відпускає міш,. лисІ, порівняно з 1913 роком у багато npo такі не езnечні хворо· ярдні кошти .на охорону .і зміцнення здо- раз. Назавжди -nішли з у.країнської зе'V!- би як чума ..... ера,р BlC· . х"" · . 1'' сказати , що ,1і таІ>і небезпечні інфекційні захворю- па які лютувал Досить трудящих . ров ' я • ос и ів • вони станов.1ят" вання. як Ч''Ма, холера, натуральна віс- до револю••і" · тільки в цьо!\ІУ році заще ян· 1 "- 1 J за 12, 7 процента бюджету рсспубліюІ. Це па, поворотний тиф, малярія, практично раз ь · ·. 1·снуют · л ... ..кордоном, в шісl'десят раз бі.'!ьше на Іюжного іtш- .lіквідовані туляре:~оtія. по.'!іоміє.1іт, т.ра- особл · нво в крашах .-..зн, Афm•·ки забираючи сот· ні хома, днфтерія . теля, ніж у 1913 році. "" • 1919 року -

стоматологом

вдачі.

невтомної

З проголошенням Радянської влади у тячі санаторії можуп, прийняти одночас- лузі охорони здоров .я в фельдшерів, чотири ану­ великих містах було ст.ворено губернські но 26 тисяч чоловік; nожна жі,нка як у нашш краІн!. Рцивсьні mерки, шіІсть медичних комісаріати охорони здоров ' я, а в січні

головним

цює

АИСТИ з

Заворuчів

дешся.

Михай.'!о Васильович дянує Заворицькій, Бобрн­ в бу­ цькій, l\Іон:рецькій сільрада.~t. що допомогли не як дівництві 1\оштами. Зате місцевІ радгоспи, дивно. не поспішають допомогти докінчити будівнІІ­ медичного для овоїх же людей! цтво свого закладу.

це дійсно м.ісце для Нове прим.іщення лікарні лікування, для справжнього оздоровлення. Лікува­ поблизу тися в затишку, на лоні багатої природи, річки, в за1'інку велетнів-дерев, поміж квітнинових не згадуємо) алей (про медицину ми ,вже й не те, що в розгублених по селу nристосуванках. ще не Щоправда, алеї ще не розбиті, КІВітники п'янять не сліплять очей різнобарв'ям кольорів, ж буде багатством арома11іІв. Але це буде. Зразу після закінчення буді•вниц11ва лікарні! Окультурен­ ня

парку

вже

виношено

в

думках

медиків-квіто­

любів. (Гляньте, снільки квітів у подJ!ір'ї амбулато­ рії ! ).

заварицького і боб­ керів-ники Проте ж, дорогі рицького радгоспів та КалитянсьІ\ої птахофабрики, чекається

в цьому

і

ваша :допомога.

ваша

участь.

Ваша щедра «даюча» рука. Не для когось лікарня - для себе ж! ... Отак дружно й старанно трудиться й зростає медицина ві.ДДа,'!еного села району, отакі в них ус­ піхи і радощі, перспеюивп і ту.рботи .

М. Г АБРІИЧУК.


JШІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІ

БІЛЬШЕ добре

Десятикласники

ф!зич­

у

себе

почувають

но~tу пабінеті, де навчали­

ся цілий рік. Ножна відпо­ Підтверджується де­

вІдь

монструванням вправи або

.1абораторною роботою на

У цеіі час в учительсь­ кій проходила педрада. де

Хо'оІІІча НозачІ\а. ВІ!дпові­

ІШІІІПІПШПUІШІІШІППІІШШїІІІІІШІІІПІІІІІfШІПШШІІІШІШ

одночасно

питання про

СТУПНі класи. Довелось не­ інформувати клас­ довго керівникам,

ним

всі

бо

133 уЧні уопішно склали

чення РжищІ·всьного пед­ Лідія Павлівна училища

серед населення, виступає

з лекціями

Загородько два рони nра­ цювала старшою піонерво­

ті.ТП:іКИ ~дає учням глибокі їх учить й зна.ння, а любити Батьківщину, пра­ цювати творчо, наполегли­

во. В цьому, власне, вся За ста­ Лідія Павлівна. ранність в роботі, багато­

ківської середнІоОі wxoли.

на І·А стор.

сьному життІ І обрано її республLкансь­ делегатом учительського з'їа· кого

Худо.ба третього відділка перебуває в таборі лише

а~І~н :ш~яць. За цей час трохи п1двищилась її п о­

J

б дJ юнвюсть, проте ще багато треба зробити тут став належний порядок. В таборі є вдоста~ь водоПІідігрІ:вач

води, тут встановлено електричний

~~~об бро чим .~ити молочний посуд, а для охолод:

,І,ення ~Р?~У~ІІ заготовлено досить льоду. Для тва­ ри_ннию•в же тшьки. споруджується бу,циночок, в яко­ ~~ У вошІ .мог.1и б вщпочити, сховатися від пекучого

сятих клш::ш відзвітували

ВАШІ РАДОЩІ І ТУРБОТИ

вірно ли .на п'ятірки Люба Фе­ що Людина, <<Нраю мій! .. Як хороше на; йти ~улицями рідного се­ сnриймає дійсність, зако­ дорІвська, Василь Хіміч, чет.верту ла. З кучерявих садів ви­ хана в життя, що вірить Василь Мелаш і Галина становить це біленькі хати. у торжество розуму й ·ве­ Полякова. На <<відмінно>> загального глядають від частину числа. складають екзамени вось­ чисто. личІ людсьиого злету. і Скрі·зь зелено дев'ятнкласюшів такоУ люди­ меро На шляху літнє подобається Мені Багато це чи мало? восьмшша{;НІІ- Торік були Щ>ащі .вечірнє село... Я люблю ни будуть труднощі й пе­ восьмеро пре­ решкоди. Життя бо склад­ кlв. все пояснює життя, люблю результати, скажу, так Принагідно Петрович красне, чарівне, мелоДій­ не й СУJПеречливе, жити­ Юхим завуч UJеляг 1 називає другу не. Ми живемо в атомний це завжди боротись. Але би мовити, й про поточні

кість вІдм·іиних оцінок 45,

вік, вік штурм)'Івання нос­

таку ж цифру,

За п'ять випуснів шко­ мосу. МОЖЛШІО,

сонця. Нщ~. не по?ачиш со~іалістичних зобов'язань

не:vrає бодаи прищтивної дошки показників на я ·.; лу закінчило 248 учнів в 1 декадні резул~тати рюо~ тому числі 22 медалісти. Четверта частина випуск­ боти доярок.

ТІ,~Г<? вщдІЛ\а, яка в радгоспі .вважається однією з

на

наибІ~ьш благополучних. Та й тут, як бачюю

перешкод. Доярин завадІ у тваринників чнма.1о пащ~иклад. справедливо скаржаться, що 11 рацююп; зовсвт без вІІхщних, бо нема підмінних.

ПІДІбр~тн 1 занех~яю групи корІв довести до ладу. Вих?.дить, тут криється ще одна важлива причин,1 продуктивност:і дійного

. Не краща продуктивність худоби І на інших від­

... ~

школи насамперед назива­

сереДНЬОУ ШНОЛИ

Галина

Полянова.

відповіді

ми складають екзамени і випускники молодші <<за­ Ці восьмикласниии.

ідейно

д~лнах. Правда, в окремі дні на фермі nершого від­ рок більше, зате й учнів ДІЛІ{~ денниіі надій досягав 10,1-10,2 кі.1огра~1а більше.

н~сп,. ~ак, .9 чсрвн~ здали на завод 13516 кілогра­

МІВ, а з~рах?вано тt :1І,ни І 3182, наступного дня зда­ .111 1.32,J7 юлоnра'ІНВ, зарахували ж на 417 кі.ло­ ~Іенше .

Отже, п~ред керівниками радгоспу, зооветеринар­

вчального

роиу та екзаме­

стикласника, всі переведе­ ні в наступні класи, двоє восени.

екзамени

муть

сформована,

переконана люди-

три перші екзамени скла-

протягом

оздоровимо

на­

нікул у піонерських табо­ Старшокласники ра­ рах. зом з у'ИІями Інших шкіл працюватимуть й в~дпочи­

складати-

семиклас.никlв

серп­

радгоспному

у

ватимуть

праці

таборі

та

відпо­

чинку.

В. ДЖЕЖЕЛШ, директор

школи

.

М. ОГОРОДИНІ(.

на к~~ову, а тепер зниз~н3ся до 9 нілогра;vІів. до

того ,к, господарство наВІть при таких низьких на­ доях молоІ\а багато вт.рачає його через низьку жир·

занінчення на­

про

-------------------------------------- ---

П'ятІ­

екзаменах.

за­

Що можна сказати

Екзаменовані не одержа­ ли жодної дв:ійни. В деся­ тому -класі 31 учень. Всі

виходить

на

48 п'ятірок

славно'і ватимуть заради омріяноrо заради мети, ідеалу.

галом

15

Ремонт, мо до 1 липня. звичайно, невеликий, і JІШ переважно його робимо учнl.в: фарбуван­ силами ня, побілка тощо. UJкола та вчителі забезпечені па­ ливом на зиму. 120 учнів

ласу~

не

За11йсть

оправи.

ня ремонт школи заверши­

саме

люди

тані

що

перемагатимуть,

учи­

но й стилістично .правиль­ на відnовідь, а, насампе­ ред, те, що у вирій жит­ шкільноУ парти з тєвий

Майже з такими успіха­

ться,

ни? Крім одного учня-ше­

нас,

радує

здава­ не боротись тись, а перемагати! Гадає­

В цій

телі•в, не тільки граматич­

терпну Неуш.

трьох

рИЦЬКОУ

На­

Якова Санкіна

ють

Заво­

ШЛЯХ» ВИПУ•СННИЦЯ

Нерівники

медаді?

на

- робили»

стада.

ти

творі на у Тан пише ниюв навчається у вищих Партіє! і середніх учбових закла­ тему <<Веди нас, до щастя шлях дах. Хто ж нинІ претендує Твій

- Тут су.тужно з кадрами. - скаржиться голов­ дію Нуцибу, Володи'мира ний зоотехн~к. -:- Торік .на фермі працювали в ос­ Мишка, Ніну СинІцо, На­

новному. ~аиня'ГІ сторонні люди, своїх було лише три чо:'ІОВІка .. Взи1\~ку заробітчани лороз'їжджались П? ~омІВка.х, 1 тепер .важко за короткий час і людей

серед

і

ровеоників ростуть моУх мудрі, відважні космонав­

бн лроставлн.шсь щоденні

Вище М~ ве.1н :\ІОВу В ОСНОВНО"<ІУ Про фер~ІУ тре­

Фото А. І(оrзака.

дент.

сання в багатьох господарствах вже . не один рік про знання рідноУ мови та 1 геометр!І виправдує себе. По-перше, на тварин благотво но л•Ітерату,ри вплwває ПJ?ОХо:ю~а. вони ~>раще з'Удають трfву 10-А сюлав, крім того, фі~ ІJ.(о стає СВІЖою. "и соковитою, по-друге, краще зберІ: зику, 10-Б - хіМ'ію. Юль­

І ає:ься травоспи на випасах.

На фото: Л. П. Заrородько.

кореспон­

rромадськиА

замени ·У мІсьн!й середнІй шнолl М 2. Учні обох де­

А даремно так думає т. Розбіцький нічне виnа­

О. БОЖКО,

ду.

проходять ек­

Ус.:а!шно

громад­

в

участь

гранну

ВИПУСКНИКИ ЗВІТУЮТЬ

П. КУДІН,

не

педагог

Молодий

своєму по­

в

реионалась

в. о. директора Шевчен­

Закі.нчення. Початок

ху­

в

участь

самоДІяльності. дожній Требухівсь:коІ се­ жатою уЧНіІвським хором Нерує редньо! школи. Працюю­ 1-IV нласів. '111 в школі. остаточно пе­

хІд десятикласнини, марш­ рут піде берегом Росі.

МОЖЛИВОСТІ

бесідами, бе­

1'

активну

.ре

ВИШУНУВАТИ

грамІв

класах.

1941 році у с. Медведів­ Урони веде ефективно. ці ~рон1:всьного району пере.ведення учнів-n'яти, Крім того, провоДить ве­ на КиУВщИИі. Шсля занJн­ На­ у і Ш~ТИКЛаСНИІ\іВ роботу аnтма~ову лику

.розглядалось

ництвом учителя Євгена

ІІІІЗІ,J\Оt

істо­

викладає

·восьмих

у

рію

дня,

nодовженого

nрупи

КJІИІКанн.t. Тому й встуnи­ практично готов.'Іяють наочні прила­ впевнені, дІ ла до Київеького держав­ БІльшість ди для набІнетів під нерівусвідо~Ілені. ного університету на істо­ - - - - - - - - - - - • . Івановича Дор(>гунцова, а ричний факулІ>тет. Зараз п'ятому на навчається ді·вча1'а доглядають дослід­ курсі. ділянки. Готуються у ні тижневий турнетський по­

НО В І

вихователькою

працює

Це ще молода людина. в грІзному Народилася

Павлівна

Лідія

Нині

ДЕЛЕГАТКА

<<4»

Активно .проходить ви­ робнича п.рактина. ІОнани з великою старанністю ви­

Оникія

учнте.1я

ІІІЩ11вом

керів­

під

рупами

своїми

екзамени з фізюш на і <<5».

екзамени.

виготовлених

приладах,

еклала

десятинласників

ЧЕТВІРОК і П'ЯТІРОК

ЖИТТЯ ШКІЛ

3

~а· ~ЯІча пора тепер і у ве­ ЧІІРН'ІХ

шко.1а.х.

,\І'(J-10ДЬ,

ЩО

Робітнича

&МіЛО

ПОЄДНУЄ

Іш.робнІFЧ•У діяльність з tіа­ •вчання~І, з·вітує перед Бать­

•кі•вщи•ною. З особди,в-ою від­ НІІМІІ пращвниІ\а:-.ш і всіма тваринниками стоїть ба­ ІПОВ•ЇІда,lьwі~тю трІнrають ек­ гато .питань, швидке вирішення яких дозволить різ­ за,~юн сцанадцятИІкласни.ки. з них JШЯВЛЯЄ ко шдвищнти продуктивність дійного стада 1 подо­ Бk1ЬШі·ОТЬ ла;н, вщст·ава~Іня у внр.?бництвt молока. Треба ви­ .глпбок•і зна·н,ня заовоєного

шукувати новІ резерви и можливості

їх

1 приводити

цwщу фото

•матер•і·алу. на.

У дtю. Основну увагу зараз потрібно зосередити на ви бачите вИІПуокнпкuв Бро­ лравнл_ьно'Іtу й І?аціональному .вииори.станн! нормо­ ваІрс~>кої середньої школи В!1Х угщІ.. Не слщ забу.вати влуч;не народне прислі- .робі'ГНІІ•чої ~Іо.щд:і N2 І під

в я. що :\ІОЛоко у норови на язиці.

Г. МЕДВЕДЕНКО -

час

дент, редактор багатотиражної газети сЗа

чІвну:о; П. ТЕПЛЮК зети «Нове життя:..

-

екзамену

лисьмшюго

з

ш~ршо~ІУ На маrемати·ки. Віктор робі•11Н·»Ки •п,lа-ні -

громадський кореспон­ Віт·

Микола

Ковбасько,

працівник редакції га­

Добро­

вольськиА та Віра Федосен­ ко, ЯІКі .перші екзамени скла­ дІІ ·на <<4» .j «5».

Фото А. І(оза.ка. НАШ RА.ПЕНДАР

Е. ГРІГ років

таму

великий

норвезь­

композитор,

піаніст,

125

-

15 червня 1843 року на­ родився

пий діяч

1907

Гріг

Е.

СУБОТА,

(помер

мa.

в

Ібсена

Г.

5О років».

номерів,

ІЮ:VІПОЗІІТОру

принесла

CBiTORy СЛа­

«На

ляд».

і народність Реалізм його музики бу ли високо композиторами

П.

Чайкоаський, який особис­ то зна-в композитора і щи­

ро

любив його творчість,

писав:

російські

завоювати

серця. В

музиці, пронизаній

собі

його чарів-

репортаж.

(Ташкент). П'ять ,ІІ.нів,

(Сочі).

11. 00-•дж~рело».

сРадяиськіА

12.00 -

п•ятІо иочей».

:Украіни•.

21.15 -

медицинІ

-

фІльм.

ХудожнІй

•Наша

Бат~оківщина•.

50.річчю

19.00

Комуністичноі

-

ною

меланхолією, яка ві­

собі

в

дображає норвезької

близьке,

рідне.

що негайно знаходить нашому

серці

є

у

гарячий,

співчутли·вий відгук». (Фотохрооніка РАТАУ).

Фільм-концерт.

фільмів,

Украіни.

«Кінець

сНа добраніч, дІти!•.

21.15-

В.

НЕДІЛЯ,

16

художнііі

18.00 -

стичної

•Сп~гади дІти.•.

фільм.

Друга проrрама 50·річчю Фест11валь фільмів, . присвячений фільм Художніі! «Щорс». України. партії

про море•.

Фільм-концерт.

ПОНЕДІЛОК, Перша

Оснпов

-

ЧЕРВНЯ

Перша проrрама

Ранкова rІмнастнка для дітей. (М. ), 9.15 - для (М.). сБудила.ннк•. (М.). 9.45 - ТелевІзІіінІ новини. Дню медичного 10.00 - ТелевІзІАннА календар, присвячений nрацівника. (М.). 10.30 - •У світі мистецтв•. (Вільнюс). 11.00

9.00 -

школярІв.

Для школярів. •Щас.оивоrо ПJІ&вання•. Ху,ІІ.ожніІІ фільм. (М,). 12.15 - До 11 Всесоюзного s'i:SAY вчителів. «Вчитися, вчитися І вчитися•. ТелевІзІАннА фільм. (М.). 12.45 - сТру,ІІ.овоі rвар­ АІТ бІІІцІ», ТелевІзІІІннІІ нарис. (М.). ІЗ.зо- ТелевІ:sІІІниІІ жур­ нал •До~~я вас, жінки•. (Ленінград). 14.00-•Знання•. Науково-

КомунІ·

2U.15 20.30.- сНа доораніч,

17

ЧЕРВНЯ

nрограма

16.25 - Наша афіша. Програма УТ: 16.30 - До 50 · річчя Ко­ (ЧернІвцІ І «Квітн І вІзерунки•. мунІстнчноі nартІі Украіни. 17.00 - еГолубі широти». ТелевІзІАннn журнал. (Одеса). 17.30-

ТелевізіАнІ вісті.

Для дітей.

18.00 -

«Про

Гороха•. ТелевізіАна вистава. (Львів). 19.25 -

сСріб.оястмА rрнбнміІ дощ•. Прем'єра телевізійного спектаклю. Концерт майстрів мистецтв. (ЛенІнrрад). (М.). 22.00 -

красу

природи,

тебе».

«Пог­

фільм.

Фестиваль

nартіі

Чирви-Козиря», ХУАОJКнііІ фільм. 20.30 дл11

Програма УТ.

Молодіжна програма

22.15-«WведськніІ сірник•. Художній Друга nporpaмa

20.40-сТільки

щось нам

«Гріг зумів зразу й на­ завжди

клуб.

12.30- •

nрисвяченнА

і

І.

-СуботнІ А

меридіанах

17.30 -

оціненІ лередоаими росій­ ~Іузичними діячами.

10.30

Державноrо ака,ІІ.емічиоrо Малого театру. 20.45 -

Ву,

ськими

ЧЕРВНЯ

nporpaмa

1\\ультиnлІкацІR· (М.). 14.10-Наша афіша. 1415- сСлідопнп. ниіІ фільм. 14.25- Для школярів. сСвітлячок» починає сеанс». BJІKLM. 14.55 - Телевізійна реклама. 15.05 - До 50-річчя новини. ТелевІзіАні •Фестива.1ь молодих». (КишинІв). 16.20 Проrрама кольоровоrо телебачення. (М.) . 1~.00(М.). 16.30 Творчий вечІр артистів •Клуб кіноман,ІІ.рівинкІв». (М.). 19.00 -

«Пер

ГюнТ>>, яка складається з 23 вокальних і оркестро­ вих

(М . ).

Фол~оклорний

р.). його музика до

драми

15

Перша

9.00-Гімнастика для всіх. (М.). 9. 45-Телевізійні новини (М. ) 10.00 - •З днем народження». Музична розважальна nporpa-

громадсьний

і

диригент

Радянської Ар­ пізнавальма передача. (М.). 14.30- Для •о•юв мії і Флоту. «Вздовж кордону». Тел~візІііннІІ фільм. (М.). 15.00 •Мауглі•. МультиnлікацІІІ­ сМузнчииІІ кіоск», (М.). 15.30 «Мовою танцю». ТворчнА портрет Р. кля­ инА фільм. 15.50 віна. 16.30- Програма кольорового телебачення. (М , ). 18.00 В ефірІ «Молодість». (М.). 19.00-Товариська зустрІч з футбола: Мі'!f'народ­ днІв». Австрія. (ЛенІнград). 21.00-сСім СРСР доорого Протрама УТ. сКамертон на nporpaмa. (М.). 21.45 новин вІдбудася•. не що сДуелІо, 22.15 настрою». (Харків).

-

лама.

19.30 -

Скомороха і царя

концерт Всесоюзиоrо

Заалючннй

ТелевІзІйна рек­ оrляду

студен­

тів-вокалістів. (І відділ). 20.30 - Інформаційна nрограма «Чвс». Проrрама (М.). 21.15 - •Театра.~ьнІ зустрічі», (М.). 22.30 •ВтІкачІ• . ТелевізІйііа :УТ. Наші nрем'єри. М. ВернкІвськнА -

опера (Дніпропетровськ).

Друга

hporpaмa.

10.05 - ТелевізІАнІ новини. (М,). 10.15 - Для дошкІдЬnіікІ.е В ефірі •МолодІсть». (Таш­ •Приходь, казко!» (М.), 10.45 кент•.

11.15 -

МІжнароднІ

змагІіhlІя

з

академічного веслуваІ;­

ХудожніА 17.05 - 'J'e· (М.). ГрІrа. Е. творів з Концерт 17.15 (А\.). левІзІннІ новини. 18.00 - Для школярів. ТелевІз!Ане .агентство • ШонерІ я». (JІе­ нІнrрад). 18.30 - сГІrанти на конаеіІерІJ.. (Свердловськ). 19.00 Фестиваль фІльмів, ярисвячеииіІ 58-річчю Комуністичної партІІ 20.30 - сНа фільм. (І серія), Украіни. •Киянка• ХудожнІІІ добраніч діти!•. 20.50 - ЗаключниіІ ~ntщepr Rrt"coюзнoro огля. ня. (НДР). 12.45 -

Філь":'; (М.).

Для школярів. •Золотий гусак•.

По закінчt>нню -

ду студентІв-вокалістІв,

(11

тt"левІзІіІнІ вісті.

відділ!.


<<Вічно год»

-

шукаючий при­

так жартома гово­

рять друзі ПрО ВІДОМОГО украінського поета, нашо­ го земляка-требухІвця Ми­ колу Даниловича t;ома.

Так, він. у. в~чних

ПОШ.У­

ках новоі рими, нового образу, новоі думки, JІКа б звеличувала прекрасне, ЛЮДИНу.

Щойно вийшпа у видав­ ництві

«Молодь»

нова,

шоста книга віршів поета

каються у двобоІ думки, тн весь довгий універси­ шукаючи відuовідl на жи­ тетський коридор чи всю вотрепетні питаJІВя сучас­ аудиторію: коли розповІ­ ності. дав або сміявся NІикола

Поета цікавнт~о все. Для його роздумів не можна добрати nоісь однієї мtр­

ки, бо вони сягають від сіпьськоі хати аж до фі­ лософських узаrа.пьневь. І форма роздумів теж ду­ же різна від дуmевноі лірики до громадянсько! fіубліцистнки високого га­

<<Дума над вогнем», куди увійшли твори з попе­ редніх видань, а також нові. (Серія присвяче­ тунку, де вчувавтьеи ва 50-річчю Левінсько­ щось від масичноі cuaд­ го комсомолу). Коли бе­ ЩRRR. реш

ДУМА НАД ВОГНЕJИ Не дні ідуть

люди,

руки,

гортаєш но­

Не час іде - йдемо у вічність )!И. У ее мине. І нас колись не о уде, Боги і ті вмирають між людьми.

там

нема

застою.

Отою taa Ібеірезі Даіtп•ра.

,матері

Гудуть rу,з;ки. Г)1Де

Палили книгИ -

стяги бойові.

Але ж вогонь з вогню вогнем виходив,

Нам думка мудра освітила дні: Нема! Нема! Нема дурних народів,

І є вогонь. буття і небуrтя ...

Пахне хлібом небо Уt;раїни, Пахне хлібом день і трудодень, Пахне хлібом сяйво рук людини, Пахне·· хлібом приспів у пісень.

БАТЬКОВА КУЗНЯ ро3кутиіі Прометей

-

Був кова.'Іь великої науки.

Ще іі тепер у селах між людей Скрізь живуть його співучі руки. Н дивлюсь на вістря лемеша ...

Ось вона

-

життя мого ідея!

І горить, дзвенить моя душа

В світ.'Іііі !іузні батька

-

Про~ІеТf'Я.

БРОВАРИ

154.

1...-----------

(вови теж

письмевинками

ватру в сучасному поетич·

і

знайшпи визвання у чита­

Без сумніву, від поета

чів).

ми

Тож при зустрічі з ним

мати

лось, чИ не розгубив Ми­ кола

своєї

дочекаємось

нових

коштовних знахідок.

років через вісім подума­

дитиною

І як

своєю,

так

і ми, брІОварчави, горди­ мося своім поетом. І як

іскристості,

ровим строєм),

сільським такими є

на­ його

ще майстервішим і народ­ пішим, поетом-громадини­

й остаині твори (хіба що в ивх більше майстериос-

ном.

А. СЕРДЕЧНИИ.

РЯДОК

Я помиляюсь, ·~юже, Але ~:да,1'<JІСЬ .;vн~ні: С.пі•вати вміє :кожен, Заспі:в)шати •ні ...

В тіСН'l•~І вазокі ·на ІВ~кні ... Я1кщо ·б ~Іеtні ·так ІВ сві'Гі п:рий,иять .мені.

Ми сtіли. Весело· ·поонід&1И. Не знаю, •вернемось коли ... Тебе, ха:тнно, ІМИ вобищи.ш, 'Що .із собою не •взяли. Пробач, .побі.1ена, пощюана, Не пс1В'Ч, :не хитра, ІНе

...

Газета

виходить

-

токарі,

фрезерувальники,

прибиральннкн цехів, робітники внутріцеховоrо транспорту. Звертатися на а:дресу: м. Бр01вари, промвузол,

Броварський за.вод пласrмас.

. l t l t t l t t t l t t t t t l Іttttlt . . ІІІ t l lltt І І 1111 l t lt 11 tl І І І І lt І І Іttltltll ltl l t І І І І l l t t ••• f

- 3-18,

І ВІА-

1

І І 11• І .. І І І І І І І І І 8111 ІІ 11 І Іt І . . . . . .

Зам.

Відділ кадрів.

_

'. •• •·•• ........,,.,,•.,.,,.n•"•"•"-••••-•••••••.,.••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·! РАйАГЕНТСТВО

«СОЮЗДР~'К»

ПОВІДОМЛЯ€, що строк офо.рмлен:н,я передплати на друrе пів­ річчя 1968 р. на газети «Правда» 1 «Известия>> црщо.вжений до. 20 червня 1968 року.

,___. . . . . . . . . . . . . . . . . .,._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _..__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . .,_ * \

;

ВИРОБНИЧІй ДІЛЬНИЦІ ст. ВИГУРІВЩИНА м. КИЄВА ПОТРІБНІ: крановщики електрокозлових

кранів,

стропальщики.

Оп.lа.та J.ІІі'дрІЯс.J.НО-nре.міа.lЬ'На. ОдІІ'Ноким чолові­ ка~! наща.ється гуртожиток В ІПе>р>;ор, ві.дпусІТКІІ BJUB€TbCЯ •беЗІПЛВІТНИЙ ІПрО•ЇЗНИЙ 1\.ВИіТОоК на Працю­ ЮЧОГО :j ДВОХ У11РІt~ІВН:L\'ЇВ .В Об!Ц•Ва КііІНЦЇ і В буJ.Ь· яюІ.й П\"НІh1Т за:~::зющі СРСР.

; ;

Вндаєт~:~ся па,,и,в·на К'ннж•ка,. а та.кож об~tу·І~о.-:tн­ ру1вання ІПО n·i.lьroвit·x ро•зцінках .. Пі·с.1я 12 ГQJ.ІІ'І

*•

п,ра•ці :наіД'/І.ЄТЬОЯ ni.BTOpll .ДОбИ ВІІ.]ЩОЮШІІКу; За ~ 2 годин НЇ'Ч'НОЇ .п,рац•і дві доби вісJщоюrн,ку. Вt·д ~І·lоця •прожива>ння ІЇ •В

.. .. .

зворо11ний

б)к rробітннкн

заібезпечvються 'Грансаортом.

'

................................. .:::..-..

.....-.~ ......... _..,___..........,....__..... ___..............

.•••••••++t+ttttt..... ttttttYtYYYYYYY . .YYYYYYYТY~~~т~•~~ ~

: : "Е

~ : ~ Е •

.ВРОВАРСЬ•КОМ.У ЗАВОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУЩ'ВАШІЯ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

"'~ ~ ~

еле](тромонтажники,

~

вантажники,

~

столяр-и.

~

слюсарі,

~

ОдинВІки забезtпеІЧІ)ІІЮТІJся гуртожипжо\І. і Звертатися •на адресу: ,І. Брова,ри, Машннобу- : І.:tі:вна, N2 І. • •• ~ ЗаrублеииА атестат

785584,

вцда11шй

про

середню

освіту

Б•ровар,сІJІЮЮ еере;rньою

.N'2

школо.ю

.\'2 І V

1965 powi на і·м'•я ч~репеЙІНІІ'КВ АнатО.l\1': Петровича, вважати недійсним. -~·~·~·~•~•~·-·~·~·~·~~·~·-·~·~т~.-.~~~-~~·~·-·~•v-•·~v~~ ПРАВЛІННЯ

у аІвторо~~;, четвер І суботу.

ТЕЛЕФОНИ: реяактора 3-82, заступника редактора, вІд-/ токореспондента - 4·67, вІдnовІдальноrо секретар• о~.ІлІа (nартІАноrо жнтт•, •ромислоаос:тІ, масоаоі роботи) І фо- дІлу сІльськоrо rосnодарства - 4-47.

4-57.

слюсарі-інструментальники, rлюсарі-наладчнки,

••.. ••••••••••А•А•А•••+••••+••••ААААА~....АААААА---.

. . . . . . . . :~~:~··;:::·····-1

трудящихся КиевекоА области.

5рова~ська JЧ>УІ<&рвя, Київської області. вуд, Київська, 154. Телефон -

ск~па

Навік щюта:~<ш ти ІП.рив'яза.на До е.1еК'Гричн·ого стовпа.

комитета КП УкраиньІ и районного Со~та деnутатов

і і

* Кі•)tна.тні .ювіти, ІК•ВО.ІІЇ цв-ітом * І

ПРОЩАННЯ З ХАТОЮ

СПІВАТИ ВМІ€ КОЖЕН ...

апаратники,

слюсарі-ремонтники,

наnр.іти У ц~ веС'няні теплі Д!НІі?

Стояти •ВВ'"· ІЮЇІ~ІНат:ні квітн,

учні лн..,..ка, пf!есуаа.u.нпи,

1

і

І заІВЖР.И в 11бідІНеtній ~расі, Це ж •ВВ•М 111і•кос1И •не шум.іти І не •К)'ІПатись у росі.

ПОТРІБНІ

учні аnаратника,

і

аніrах

жити,

зіт•ру •не родить жито, 1Ві11ру '!Юда не шу~tить. :мрії не •мож•нао жити, )ІОЖІна нікого тобить.

Заступник редантора в. полотнян.

і

!

ЩЗСЛІ~ВЮІ,

Без Без Без Не

... Стою на березі Дніпра, Мовчу 'НatJ. с1~вою flОІДОЮ. Ні, не 1!\ЮВЧу! Прийшла 1!1{\J)a, Уже щ>нйш.'Іа моя пора НезЗІдовол·ення собою.

1

і

І0МІІІ!П1Ні l<ІВ'ЇТИ, де ІВЗоС ДЇТІІ? В ІЯ•ЮЇ!М І!ІОІСТЗ!ВИТИ ВЇІ<:НЇ, Щоб сонцем щ~рим ІВас

Треба .мрія.пt за,вЖІди.

.~еnко,

Т•яЖ•КО п~обаrтись людя•~І!

ливарники,

і

КІМНАТНІ КВІТИ

с"ерть

Іза.~ишнш людя·~І? ІСебе са:моІГо! дешооий успіх! тн оста'НІНіО:.І

Оrюдо.бай ІВисоку ro·py! ОаоІLІобай щ·ні,прову •Х'ви,тю! Спощобай .авоє •с11р·юt.1ІіІн•ня! Самоrо •себе не аподобай! Собі ж то .псщобатись

на noormнy роб()rу:

!

А ІЯ й тепер С[]Ііваю Про той заюресдений рядок, ЯІКІІЙ ЩQДНЯ ІЧИТЗ!Ю.

То .краще

Я1к хочеш \ЛЮдІtною буги!

ТЕРМІНОВО

і

Про ту ІІJ;риховаоиу .~юбов В КОНІВ е!р ТИІКУ "11р lfB і Ті.

•ВІЇ11JУУ ІНе ,родІПь жито, в'•ТJРУ во:да ·не шушпь. "-!Ірії ІНе ·можІна жнти, 'южна •ні•кого .1юбить.

А що ти Не бійс:я Не &ір у Не будь

:

М·ен'і Ірящок отой, немов Н а.й~р ащ а nkJН я ІВ ав~·ті

ІВіт,ру ~н~ ,рQДить жито, ВІЇ11ру ІВОДЗ не Шу<МИТЬ. .мрії не ІМОЖ'НВ ЖИіИ, 1можна •ні·кооо любить.

Бvць завж1ди са.ю:І\І ·собою,

Розіб'ється д111вне JПO'Crtpo, І ваорі ТіВОЇ ІПОМеjрКН'Уть.

і

замовк,

-·-··-::-ш:·:;~~~::··--::::::~::··:··:::~·~::·:~:::~::~:~ М. ау.ІІ. Київська,

ному світі.

ля Симоненка

! !

Веселою в·еtоною.

Закоt1осить .в.ітер нивп, Зац,вітуть •уаі с ащи. Д.1я ·того, щоб стать

Пахне Х.'Іібом приспів у пісень.

-

Без Без Без Не

Без Без Бе3 Не

Пахне хлІоО~І сяйво рук лю;~ини,

неі. Але він

~·····················"····································· !,,, •..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..• БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

Що І!!;рОМЄІІІЇ ,1·ЮДЯ•М :дарує,

струмок,

Це вона до себе кюmе НеспокійІНІії літа, В мqрі чайкою кигич~. В ІПОJFі OOІIIOJJQM МіТ!\.

Пахне хлібом ;~ень і тру;~оденр,

до

стали

мвнету!

Мені дзвенить, не~юв

Хви.тя ·чоІІІНІІКа лenroro І цілує, і rоі\ца. Ширша морІЯ ·ГО.'FУ'босо Наша !lІІІ~і·я uІюлоtда.

хлібом небо України,

підході

старцем,

За:креслений тобою,

ІМаТеjрі. Бу,з,ь с.1аІВен, мир, ІПD.'!Я і ріки, І цвіт червоно•Ї зорі! Сани .бра•тают~:~с.я ІНаІВііки, Коли

МРІВ.

(}r і все. А хлі6одар rові!рить (І, мов зерна, котmься слова): «То не хліб, якщо не у коморі)). Давня мудрість, а завжди нова.

ще не взяв своєї найви­ щої вершини, він ще на

Що клянчить І~Різерну

Бу;:~.ь щирюt! БvLдь "Іесним, ,лк оонце,

Гd•рсь.кий ·струмок 1В

Пахне хлібом. Спиться і не спиться. Виглядає місяць:-молодик. І такий він к·волий, блідолиций, Во під t'онцем працювать не звик.

Батько мій

ва:вжtди­

П,lаІКа-nна уаміХІне.на ма10ка?

рядок,

Іматері.

Опадають зорі вечорові У покриті пилом картузи.

розквіті

сягнув вершин майстер­ ності, запалив ще одну

ПОДИВИСЯ у ІВОІ:ДУ ... У СІІІВЇІЇІ ІВОдІЇ д'НіnрDІВІіЙ Ночами •КУПЗІються зорі, Але за•трИІВожиться аі,тер,

ЧоІ~І:У ти не •плачеш н:іІКО.1И, Я:к :думці ,і 'серцю тяжко? Невж·е ж то юще твоє

ЗАКРЕСЛЕНИИ

·К.'lЯНУТІ:ІСЯ

А вітри розхристані, нервові ... Не-~леко, може, до грози?

поввому

думливого Віктора Близ­ веця, на лІричного Васи­

3 ВNІІЯІНЬ,

А ІВже tm>~pa. :О.'же дЗJВН:О ІМені notpa Поrоооtрити •із собою.

В :К!і:н,ці IOFCTa .S~ЗЬІКИЙ

рндають

ПАХНЕ ХЛІбОМ

... Пахне

КОJІІІ ;СІJІі•вають ,ман~рі. Летить ау;nут.Ішк ІНа орбіту, Ідуть весе.1і шко.дя,р<і. І сонJЦе ,ко,ппьоя .fю с.в.іту, КОJІи

СаІІііють Х•М!ІІРИ угорі, Об зе~І.тю б'ються океани, Коли

Переплелася радістю і смгrІ\ом Розкрита книга вічного життя.

Ст·ою .. . МоІвчу .. .

Як rсоняшник той на городі?

СМіЮПІСЯ •матер.і. ВІі.ц>н зщііfЕмаються й бурани,

А люди 6 жорстокі і дурні. І 6 ще в світі квіти неаабудІШ.

це чули всі. Ні, вІн не

Бущить дюдське світВІНня.

Не ІСІМІі•йІся! Чого ти см.ієшся,

·:діброва. Нставаїпе, ІВсі 1пролетарJ! Не кожна піаня-

Тирани всі (1\астрати розумові!)

в

своіх творчих сил. Ні, він

був подІбний на сумливу Тамару Коломієць, на за­

І не хи11р•уй ІТИ, як пі•вень, Що ·ду;маоє, 'Ніби він справді

Ма.в"Іу над сивою ІВОІдОЮ.

ГОІВОірЯТЬ

Родися, вогню, в слові і розмові

поет

РОЗМОВА ІЗ СОБОЮ

ОДА ,'v\<JІRчІпь 'зем.'tя. І ,небо тихе. І .ясен Nюв·юне ·У :д•в~р.і. І вмюв.кає ІВ <JВі11і ~~шю, Ко.тн

На давні бо.'І'і, на бої нові,

мудрості).

сказати, що

--~~~------------------~--

МАТЕРЯМ

А світ сві1·шє. І скресає крига, І повертає сонце на весну. В цікаву душу засіває книга Насіння яре думку вогняну.

жнттєвоі

Не можна

Кому доаодилось знати свого життєдайного опти­ мати дитині своій, зичимо Миколу Сома в студент­ мІзму. Ні. Якими були йому щаС.ІІИвих доріг 1 хо­ ськІ роки, той Пам'ятає, його перші вірші (жнттє­ чемо ба'ПІТн його ще лі­ який це був безпосеред- JІЮСіві, від них вІяло здо­ ричвlшим І ще мудрішим,

ній, бурхливо веселий (рідкосумнвй) хлопець. Там, себто в .цуші поета, Своєю енергією, життєра­ вирують пристрасті, сти- дісністю він мІг заполони-

дух,

ідуть в безсмертя

-

в

ву книгу земляка, то 'ІІІ­ би побуваєш у хаті в доб­ роУ, щироі JІЮдини. А.ле в хаті тій не міщанський

-

ті,

2241-6500.

БРОВАРСЬКОІ Р.АйСПОЖИВСПІЛКИ ПОВІДОМЛЯЄ НАСЕЛЕННЯ, що в мага,;шна,х та апеІJ!іалЬІних прийма.1ьних ·пv-:юиах по всіх селах раАоиу приймаються в необ\ІеЖе.НЇЙ КЇ•1ЬКОСТі ЧІЮ'Гі СJКЛЯ•Ні ПЛЯШКИ.

~.~·~·~~·~·~·~.~·~·~,·~~~~w·~·-·~.·~·~~~--~·~·-··-·~.·~---~~·

70 номер 1968 рік  

70 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you