Page 1

Пролетарі всіх краrн.

РІк вцаивА ХХІІІ.

єднайтеся!

ВСЕСОК>ЗНА НАРАДА ПО МІСТОБУДУВАННЮ

6VДІВИИК

Закінчила р(}боту у Москві Всесоюзна нарада по місто­ будуванню, скликана Центральним Комітетом КПРС і Радою Міністрів СРСР. Учасники Всесоюзної наради прийняли Звернення до

IIMYUD~IV

всіх працівникі•в мkьког(} будівництва, до всіх трудящих.

Грандіозні завдання, говориться в Зверненні, мають роз­ в'язати містобудівники за семирічку. Буде збудовано близь­

К(} 15 мільйонів квартир, міський житловий фонд юраїни збільш~ться в 1,6 раза. Величезне будівництво розгортаєть­

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих

ся на селі.

Київської області

*

.N! 70 (1977)

Вівторок,

Учасники наради закликають колективи науКОВ(}·Дослідних інститутів, архітекторів,

14 червня 1960 року. *Ціна 15 коn.

ДОБРОТНО, ДЕШЕВО! містобудуванню, скликана Цент­ ральним Комітетом КПРС і Ра­ дою Міністрів СРСР. Ії учасники . всебічно розглянули набутий до­

•Свід, творчо обговорили проблеми

.дальшого поліпшення :rо

містобудування,

ониого

ня

планування,

11рогресивних

нування

tіудови

в

раіІ·

запроваджен­

прийомів

населених

їх

радя'нсько­

питання

пла­

пунктів

умовах

і

ін­

)Часники

нарадн

визначи·

ли

основні завдання, l'ki сто~;~ть перед радя.нськими містоб:t дівни­ ками, і закликали всіх тру;.r.ящих проявляти постіііну турботу про поліпшення забудов, благоустрій і озеленення міст і сіл, збере­ ження приміщень, спору'!. і зе· лених

насаджень.

За

післявоєнні

роки,

особливо

за час, що минув піс.1я ХХ з'їзду КПРС, широкого розмаху набра­ ло будівництво і в нашому рай­ оні. На місці Броварів, сіл ра· йону гітлерівські загарбники піс­ ля

свого

відступу

залишили

зга­

рища та кучі щебеню. Минуло 15 років. Погляньмо на наше рід­ не місто, як невпізнанно змінило­ ся воно. Населения зросло май· же в чотири рази, а кількість бу­ динків

в

-

три

з лишком

рази.

Повністю відбудовано і рекон· струйовано промислові підпрнєм· ства, побудовано багато нових, збільшилася кількість шкіл та

дошкільних дитячих куlJьтосвітніх установ.

nочин

і

повз

бази будівельної індустрії. Всі буді•вельники, працівни•ки будівельн(}Ї індустрії, комунальН(}Г(} господа!}ства, архітек­

та·

розгортаються роботи дівництві раіімагу. Недобрим

Броварах будтресту

словом

і

на

БУ-І

висілка,

__ __ ____ ---

закладів,

чео.

Одна

с.,ході

На честь 'цієї П(}дії на фасаді будинку ТЕЦ вирішено встаН(}ВИ·

в

з

найбільших

робіт

тут

ти меморіальну дошку, а на най­

на високого зва·ння підприємства

вищій точці

комуністичної

червону зірку.

праці.

станції

засвітити

В закрутті ріки Луга·ні роз·ки-

Здало в експлуатацію жилий 16-квартирний будинок БУ-2, та і до цього часу в ньому не закін­ чено обмосткування. Виконроб т. ЗеміховськиіІ працює зараз на спорудженні раііонної ощадкаси, де потрібно посилити технагляд, бо він майстер здавати в експлуа­ тацію об'єкти з прикрими, а іно­ ді і аварrиними недоробками. Низькі темпи будівництва в місті і селах раіІону, яке проводить «Міжколгоспбуд:. (голова т. Ма­ лахов, секретар парторганізації т. Запорожець).

нулись корпуси

гіганта

яка

цілком

ний цим трудовим успіхом, ко­ лектив «дніпробуду» зобов'язав· ся здати в експлуатацію перші два гідроагрегати електростанції вже в 1961 році . На фото: одна з дільниць бу­ дівництва Дніпродзержинської ГЕС. Подача до місця монтажу першого

гідроагрегату металево­ го облицювання відсисноі труби. Фото О. Савицького.

------0

час приЙШ(}В до вершин те:юніки.

тран-

Від старих цехів

0------

НА ЗАВОДІ "КОМУНАР" Запоріжжя. На уда·рній буд(}ві

не залишил(}сь

настали гарячі передпуск~>Ві дні.

і сліду. Світлі, Пр(}сторі корпуси

Вже спюруджені і працюють ін­

заводу. оснащені тепе·р найнові­

струментальний цех,

заводу імені Жовтневої революціі. 60 рокі-в тому з воріт підпри-

шим устаткуванням. Щ(}ДНЯ звід­ си виходять на магістралі країни

корпус,

красені-тепловози. І всіх іх пе­

ження

ревершив газотурбовоз П(}Тужніс-

кузовногu і ГОЛОВНОГ(} КОРПУСіВ.

машинобудування

вийшов

перший

локомо-

.

тив. Це був парОВJЗ ПОТУЖНІСТЮ ТЮ 6 ТИСЯЧ КіНСЬКИХ СИЛ у ДВ(}Х 600 кінських сил. І секціях - (}стання новинка за­ Багат(}тисячний

колектив ло: /воду.

Будівельники тут

П(} трубопров(}дах піде прямо на коксові печі споруджуваН(}Г(} За-

металургійного

нову

засто·с(}вували

технологію

-

че·рги

проходки

взяли зобов'язан­

масове

виробництво

авт(}мобілів.

рожець».

РУДА КУРСЬКОЇ МАГНІТКИ Жеnєзногорсьи. р'єра на глибині працює

карбованців.

майкіна,

метра, де

екска•ваторна

старшого

(ТАРС).

У вибоі ка-

64

машиніста

бригада

Фрола

ротьбу.

Ще минулого

но тверді вапняки, які зустріли­

Видання брошури В Держполітвидаві УРСР ви-

виправ·

дала б себе. Адже її відсутність

ооку до

Виконання історичних

вміщен(} текст

йшла з друку ук-раїнською мо-

Хрущ()ва

на

зміцню11ати справи миру,

ударників

ся на шляху. Під ними відкри­

забез-

лась руда . Взята проба показала,

виступу

М. С. І що вона містить

Всесою3Ній

нараді

комуністичної

праці

58 процентів

заліза. Ось вона, довгождана ба-

бригад і гата руда 1\у.рської Магнітки!

печити переМ(}ГУ в ек(}НОМіЧН(}МУ 28 травня 1960 року.

завдань

Вригада

поча,1а

розчищати

площадку для відкритого видобу-

ЧАС НЕ ТЕРПИТЬ. ЗАБЕЗПЕЧИМО

. · ~ачал~о· семирічного плану, ріст реальної Жовтневих свят БМУ-5 (•. •ерт· заробітної nлати і добробуту

:ик ~· Б~?исенко, секретар 1• •v· тру,qящих піднесе ще на більшу ргаиІзацн т. -!Jиков) nовинно "· внеоту громадське і Інднвідуаль·

о

1

нізаціІ

1

дей-ось

зни~уе • продуктивнІсть поставлене

працІ. € недоЛІки

1

(начальник

в роботі БУ-5

ми будівель

......

т. в оркута, секретар парторганізації т. Ворона). Не

ні ву,. що

б

· воно

уде

у

виконано

Як уже повідомлялося,

трак­

Прополено

Назви

області, звернулася до всіх М!!Ха­ І'ізаторів Украіни з закликом роз­ горнути

змагання за

високу

про­

дуктивність праці. Вона запроnо­ нувала боротися за те, щоб кож­ ний трактор та інші машини пра­ цювали

швидше,

ніж раніш, щоб

усі польові роботи, де це можли­ во,

провадилися

му ході

при

прис~rорено­

агрегатів.

Славний почин межівчан широ­ ко підтримали механі3аторн рес·

половина

На

Дніпроп еfр~вщню

всіх трактори ~,.Ів

об·

ласті на доглядІ за посів< \tдІи в~­ дуть агрегати з швидкіст,ІJ, я.~а

вдвоє перевищує звичайну.

І<<.'Ж­

j

ний з них культивує за де '1!Ь ".о 30-35 і ІfЗВіТЬ 50 гектарів ПОСІ· вів

у два-два

-

раза що

дало

більше норми . таке

області

полов мною Підрахонано,

використання

можливість

гектарів

з

додатково просапних

ма шин

обробляти

14-16

по

ти tич

культур

деиь.

(РАТАУ}.

10

червня

"~-

кукурудзи

'Іестю.

публіки .

КОРОТКІ СИГНАJІІІ

по колгоспах

Повільно ведуть обробіток ку· курудзи в радгосnі ім. Щорса. З 464 гектарів досі прополено тіль·

(в проц. до плану)

з

' Шириться рух механJзаторІв-wви.акі~.'ЧИКІВ тОJ!ііа бригада Гаврила Сулими з колгоспу імені Фрунзе, Межівсь­ кого району, Дніпропетровської

о

І радгоспах району за станом на

,.нками. 1 немае с м·

~а І

сіл

колгоспІв

Заворичі. ім. Кірова Требухів, «Жовтень» Русанів, ім. Сталіна Гоголів, «Червона Україна» Рожни, «Більшовик» Мокрець, ім. І·го Травня Літки, ім. Калініна Пухівка, ім. ВатутІна

.."'

"'"'"' "с::"'

.с""' ot-

""

100 100 80,7 57,3 56,0 36,0 30,4 10,0

.,.~."

~"'. ... :.:-

26,0

100

62,1 83,4 15,4

)()()

78,4 100 39,1 42,5

Назви радгоспів сСем1ЩОЛКЇВСЬКИЙ»

сБогданівський» сБобрицький» .«Зоря» «Великодимерський» Імені Щорса

Імені Кірова Ло району

П ОС І В І В!

о

Хід обробІтку просапних культур

~ nартією перед наши~

94,9 82,2 81,9 77,1 63) 39;о

"= "" "' "'""' ~==

Q.

~~:! 100 40,0 70,0

55,2

18,0

99,4

36,4

100 100 100 100 100 74,1

94,5

27,3 18,3

9,8

90.8

ки 210. Особливо відстає краси·

лівський вже

відділок,

вдруге

де

знищувати

на посівах, а з ють.

nотрібно бур'яни

цим не поспішаА. ГІСАР.

•**

З метою підвищення врожай· ності радгосп «Бобрицькнй» повинен підживити аміачною водою всі посіви кукурудзи. Але тут

70,0 100 40,0 майже нічого не зроблено - рід· 72,0 ке азотове добриво внесено тільки на 15 гектарах при плані 550.

22,2

24,0

69,9

(ТАРС).

ВИСОКІ ТЕМПИ

І ВІДМІННУ ЯКІСТЬ О Б Р О Б І Т К У

~~ездати новин цех будкомбІнату. •е будівництво в районІ. Будува· . роботи не завершенІ і досі. І•· •uвндко добротно дешево! Бу· РобІтники комбінату пра ю · ' ' ц ють ти · "« для блага радянських люв непристосованих nриміщеннях, дуват. .. те величне завдання що г~ль.мує впровадження м~ха-

Ке­

черв, ня бу Л(} підірва­

Проте в питL , ще багато іс· створ,ює умови для процвітання (r.\TAY). вання руди. та благоустрою .. qкнми потріб· шабашників і халтурників, що на" змаганні з капіталізмом!». В ній тотних нед~ліків, з . ,кденну бо- бивають кишенІ на пІдробІтках. ----------------~·~---------------но вести рrшучу повс..

мікро­

Уже в

перші десятки автомобілів «Запо­

мільйон

заоща,цило

пресов(}­

в другому півріччі розпо­

вертикальних стволів. Це нововведення

І

першої

липні з заводських воріт вийдуть

Нововведення, яке заощадило мільйон карОованців На півдні Кузбасу споруджує­

сп(}руд­

літражних

(РАТАУ).

ться велика гідрошахта «Вайда­ євська-Північна». 3відси вугілля

ливар­

завершуь"І'ьс.я

Комунарі'Вці ня

інжене-рний

реконструйо·вано

ний цех,

чати

К(}М(}ТИВQбудівників у радянськии

хорошої буд_ івельної вою брошура «Творчою працею передовиків змагання

організації,

Запале­

гідроагрега~у.

ємства

безпланового будІвRицтва. СІль: ськІ і місr.ка Ради, місr.ккомун· госп, відділення інвентарбюро повинні покласти цьому край. Давно вже назріло питання і

монтаж

першого

ордена Леніна тепловозобудіВН(}ГО

СП(}РТН(}ГО

Чн можна було уникнути всіх цих недоліків? Звичайно можна, якби партійні організації, зокре­ ма комісії nартійного контролю, господарі забудов, з повною від­ повідальністю віднеслися б до роботи, до приймання об'єктів.

ніше - строку розгорнувся

ПЕРЕДПУСКОВІ ДНІ

Гігант над Луганню

капітального ремонту.

будов, допускаються. випадки са· хідно-СибірсЬК(}ГО мозахвату земельних ділянок і заводу.

~ниях будівництва

на

1

була настільки низька, шо вже через рік приміщення потребувало

свої зо· Госпбуду:.

_

........................ .........................._........

БУ· І . країни Іркутська ТЕЦ М пер­ Вай· шою в Іркутській області уд(}стоє­

підхоплений. про створення в Броварах на ба-

·тю виконати

бов'язання.

повинні

,Зірка над Іркутською ТЕЦ

Першотравневого

але якість

......_.....,

......

спорудив середню

школу в районі

На будівництві Дніпродзержин· ськоі ГЕС почався новий етап будівельн>tх робіт . На місяць ра­

Пр(}Йнятись свідQмістю ТОГ(}, Щ(} вони несуть велику відпо­ відальність перед нар(}дом за якість споруджуваних будинків і сп(}руд, міст і сіл. (ТАРС).

бу·

згадують

і начальника облвиконкому т.

са. Адже

тори і Пр(}ектувальники, вказується в Зверненні,

' докладаюrr. всіх зусилr., зі міськкомуигоспу або сМіжкол·

Трудящ. щоб з

був

також

В ряді сіл району, зокрема Рудні, Вигурівщині, а також в Броварах порушуються плани за·

Трудящі райцентра звернулись до всього населенмя областІ із закликом благоустроїти і озеле· чити свої міста і села, навести в "'< зразковий санітарний стан.

Ц~

пройти

киіі факт: взимку райспоживспіл· ка (голова т. Боііняк, секретар парторганізації т. Гудзь) розпоча· ла інтенсивні роботи на будів· ництві хлібного магазину. Мину· ла весна, йде літо, а роботи при· пинилися. Третій рік будується магазин в с. Кулаженці, повільно

за­

дальшої

дустріалізації будівництва. Бага­ то також уваги було приділено на нараді і питанням б.1аІОjСТ· рою, озеленення і поліпшення .санітарного стану міс1·. В Зверненні до всіх робітників !ІІkького будівництва, до всіх тру· дящих

можна

проектних і землевпорядни­

ків, інженерів, будівельників, сільську інтелігенцію, всіх трудівників колг(}спі•в і радгоспів посилити увагу до поліп­ шення забудо.ви сільських населених мі·сць, створювати умо­ ви для іщуст. ріалізації сільсЬІКого будівництва, всемірно зміцнюючи в сільських місцевостях міжрайонні виробничі

Б;f"Д;f"ВАТИ ШВИДКО, Декілька днів проводнла свою роботу Всесоюзна нарада по

На будовах се.мирічки

в. конопля.

-·-

92,5 На рудиямському відділку рад76,3 госпу «Богданівськиіі• обприска· 88,0 ли 7 гектарів моркви тракторним 89,71 гасом. Всі бур'яни на посівах за78,0 гинули. В. БЕДРИНЕЦЬ, 74 14 агроном.


6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

--~~~--------------------~~--~----~----

Коли на зборах парторганізавиробництва

збільшення

дальше

продуктів тваринництва, З:Ниженкомуністи у ня їх собівартості, багато

навели

виступах

своїх

вико-

незадовільного

прикладів

господарств,

16,5

на

голів,

1009

лівському від;~jлку. Тут прове­ дега значна робота по механізапроцесів

трудомістких

ції

водопостачання

електродоїння,

уваження врахували. В тварин• кращі ництво були направлені комуністи, комсомольці. В одну

в день дають мів зеленої маси кожній з них. Зеленої маси ви­

із найвідсталіших бригад за при•

стачає, та вручну

до-

перейшла

І'аганової

кладом

сінокос111рки, проте цього не роб­

секретаря

лять. Чекають, поки відремонту­

заступник

організації Ніна

комсомольської

Бірюк. Незавидні діла застала вона тут. Тру;~ова дисципліна низь-

- ка,

пору-

дояр!ж,

вистачало

не

тувався розпорядок дня . Усе це

то­

зроблено,

чима.тrо

радгоспі

В

6,5-7

щоб за рахунок власного молод­

кілограмів молока на добу давала кожна з них. Працюючи до-

няка поповнювати маточне пого­ із них 275 лів'я. 786 телиць,

яркою, а згодом бригадиром, Ніна

парунального віку,

дуктивність корів

добовий приріст живої ваги кож-

лагоджувати роботу.

Вся·ко бувало,

-

утримуються

на- -в окремих таборах. Сере~ій що­

почала

колективом

з

разом

по

-

розпові- ної голови становить

-

500-550

бути,

очолює комуніст К . Хомич, біль­

К()рови, і хоч

ше вникала в роботу тваринни­

комуністичної

концентратів їм не даємо, а все

цтва.

Дещо ПQвільно, але зростають удої молока. Якщо в 3-И: декаді

нує змінні завдання: на

ж на:доюємо від кожної з них по 11,6-11,7 кілогра·ма молока,

-

13-14.

по

одержували

по

кілаrрама, то в 1-й де-

9, 7

Та чи все зроблено, щоб і на- каді червня продуктивність

далі

Ні. Побували

ми

зростала?

води,

400

посідає одно із перших місць в

в таборі. В районі. За 5 місяців і 10 днів

трьох бригадних кошарах, де зо­

середжено

по 1О, 7. Радгосп

корів, є вдосталь

яка подається з артезіан­

надоєно

від

кожної

корови по

1132 кіJLограми, що становить по 158,1 центнера на 1ОО гек-

ськог.о ко.тrодязя, є сіль-лизунець. тарі-в угідь. Для збільше•ння Але кидається в вічі_ відсутність І

виробництва

модока в рад~оспі

є великі ре-

кормушок для зелено1 маси.

-

А вони нам не потрі6:ні, говорить бригадир 3-ї тваринбригади К.

ницької

-

корів не підгодовуємо

ки

випасаємо.

худоби і випасання Однмt. тут не продумано я·к слід. Ви­ ганяють її на траву о півдев'ятій до 3-ї ранку. З 12 години обіднє доїння. Не встигнуть коро­

ви попастися, як о

6

3

ЦІННА ІНІЦІАТИВА СХВАЛЕНА Трудівники

радгоспів

і

кол-

госпів ДмитрОІВСького району зо­ бов'язалися

чого

рахунок підгодівлі

випасання,

Н3Ідої,

зеленою

навіть

масою

і

за

без кон­

це•нтратами, зросли б щонаймен­

ше на

2,5-3

кілограми? Такої

думки доярки, які в першу чер­

гу в цьому зацікавлені. Згодні з цим і бригадири, головний зоо­ технік Х. Баширов, але практич­

в

другому

році

се­

мирічки одержати від коЖІНоЇ ко­ рови по 3 тисячі кілограмів мо­ вало'Вий вихід лока, збільшити

молока на 28 процентів і дати його державі 24450 тонн. Ви­ конуючи свої зобов'язання,

ро­

сійські друзі за 5 місяців надої­ ли від кожної корови по 1148 кілограмів

-

по

304.

молока, а за травень

Здано і продашо дер­

но нічого не роблять, щоб зміни­

жаві молока на 2524 тонни більперіод ше, ніж за відповідниИ

ти розпорядок дня в таборах 1-го

минулого року.

віддітка.

2,5-3

-

години я витрачаю

на одноразове доїння

16

корів,

скаржиться доярка К. Пацюк,

-

і на руки тяжко, а пересув-

них

доїльних

апаратів

не

вста­

новлено. І це зауваження слуш­

холодильників

Райnремкомбінат Ливарно-nрокатний

актиnну

дні

В

завод

«Великое»

nід­

готовки до 90-річчя з дня на­ на організація nрийняла моло­

ду виробничницю в свою сім'ю стала

Аделя

кандидатом

Так

зростає,

виnускниця

середньої

J

nарторганізації .

,

На фото: А. Л. Дранус за

Цінне починання виявили до-

колгоспах

і

радгоспах

J

11

·

розгорну­

лася боротьба за одержання пу­ ду молока від корови в день.

КОЖНИЙ ДРУГИЙ РОБІТНИК­ РАЦІОНАЛІЗАТОР на" Дмитроаському заводі фреверстатів широко розгор­

зерних

нувся рух винахідників і раціо­

налізаторів.

Тепер

збирально­

в

му цеху кожний другий робітник

раціоналізатQр. Слюсар А. Мо­

--

розов розповідає, що має на ее­

мирі чк у план.

свій

особистий творчий

За перший

рік

семирічки

т. Морозов подав і застосував у

ярки А. Весендина

і є. Кузне- виробництво 25 раціо.налізаторсь-

цова з . дослідного

господарства

«Ермолино». Вони одержали від кожної корови по 2350 кілограмів молока, щодобовий надій ста-

новить по 16-17,5, кілограма.

ких

пропозицій.

Зменшив

кожного верстата на

12

вагу

кілогра-

·

МІВ.

Кількість «Борец».

корів, враховуючи і тих, що neредані за останній час з інших

І провадити у виробництво пропо­

Райком партії схвалив цінну Ізиції, які зекономлять ініціативу передовиків. По всіх ни сталі.

103,0

107,4

101,5

100,6

19,5

І

94,7 87,1 96,7 77,6

Рожнівське

торфоnідnриємство

73,7

82,1

никами, будкомбінат вже другий місяць не виконує плану. Недо· дано багато будівельних деталей, необхідних для новосnоруджува­ них кукурудзокалібровочних заводів • . Вина в цьому, насамперед, В. Петренко). Травневе колективу механічного цеху (начальник на завдання тут виконано лише на 77 процентів, а п'ятимісячне 93,4. Цех недодав продукції бі.льш як на 100 тис-яч карбованців. Не можуть поскаржитися тут недостачею механізмів. В ново­ збудованому простором~ цеху є доситh обладнання, але воно ви­ користовується не на повну потужність. Дирекція, керівництво це­ ху, партійна організація поСJІабили виховну роботу серед колекти­ ву, що призвело до плинності робочої сили. Тільки за останні 2 мі­ сяці 32 висококваліфіков-аних спеціалісти звільнилися за вЛасним перейшли працювати на інші підприємства. Прийшли бажанням n цех нові люди, які повільно освоюють виробництво. Продуктив­ ність праці низька. Потрібно бу.ло б допомогти новичкам, організу­ вати технічне навчання, але цього не роблять. € в цеху багато досвідчен!ІХ спеціа.лістів, однак іх досвід не став надбанням всього колективу.

бетонного цеху, які вИконали п'ятимісячний п.лан на а також столярного, справедливо докоряють колек­ тиву механічного цеху: «З-за вас ,комбінат недодав будовам ме­ талічні конструкції, з вашої вини зриваються важливі замовлення•. Докір сnраведливий. Дирекція, партійна і профспілкова організації, всі робітники повинні допомогти колективу механічного цеху вийти

_ Робітники 121 процент,

з

прориву, налагодити

ритмічну роботу.

Виникає законне заnитання і до колективу Броварського мо­ локозаводу, яким керує Г. Апанасюк: «Коли ви, нарешті, органі­ зуєте по-справжньому роботу заводу, оскільки з-за цього колгоспи і радгоспи, що здають молоко, терплять збитки, населення несвоє­ часно і в неналежній кількості постачається молокопродуктами?».

Пде

останній

місяць

першого

тон­

півріччя.

колективи

ВиробнИЧі

повинні докласти всі зуси.лля1 щоб використати наявні можливості для виконання і перевиконання піврічного плану, зниження собі­ на вартості продукції. Ширше розгор нем о соціалістичне змагання честь наступного Пленуму ЦК КПРС! Зробимо все, щоб до 21) липня завершити семиміс!(чний виробничий план.

СвоІ плани виконуємо і колгоспу допомагаємо Колектив

На честь наступного Пленуму п'ятимісячний

мати.

поголів'я в радгоспі.

103,0 102,1

Гоголівської

тек-

стильної промартілі перевиконав

Надоюють по пуду і більше мо- ЦК КПРС раціоналізатор взяв на . себе нові зобов'язання. Він дав Швидко збільшується маточне лока від корови і 8 радгосш слово закінчити розробку і за-

не, над яким дирекції слід поду-

103,2 103,1

100,7 100,3

Більшість, але не всі. Прикри-ваючись середньорайонними показ­

шко .~и.

Фото В . Полотняка.

114,7

текстильна промартіль, Заліський цегельний завод, завод хо.лодиль­ ників, з місяця в місяць перtвиконує виробничі плани.

мужніє

В. Ковбасинський, секретар

104,5

122,3 105,3

Підnриємства району успішно виконали п'ятимісячниіІ план по випуску ва.лової продукції на ·101,8 процента. Перед у змаганні, як бачимо із зведення, ьеде колектив артілі «Пром.nозодрев:.. Понад завдання тут виготовлено товарів народного споживання на 470 тисяч карбованців. Більшість підприємств, серед них Гоголівська

родження В. І. Леніна nартій­

-

106,4

Торфоnідnриємство

житті

ЯRИ:М ЗМАГАЄМОСЯ

ру. За добу худоба випасається фактично 6-6,5 години і саме нічне

райnромкомбінату.

---

чора їх знову заганяють в коша­

ганізувати

бере

Промартіль ім. XIV 101,0 з'їзду КП(б)У Лртіль ім . Панфілова 101,0 Промартіль ім. 8-го березия (с . Літки) 101,0 100,4 Районна друкарня Промартіль «Радянська Україна» (с. Літки) 99,0 97,3 Будкомбінат 93,9 Райсnоживсnілка 92,2 Молокозавод

114,0

Завод

свої

У ДМИТРОВСЬRОМУ РАЙОНІ,

годині ве­

під час спеки. А чому б не ор­

завод

135-

підвищує

громадському

у

роботою.

І. Михайленно. Радгосn «Бобрицький».

- · тіль­

Дранус

А.

участь

~ерви, слід їх тіль1ш повніше ви­

Охріменко,

вико­

-

знання.

nартії.

користати.

праці

процентів,

140

ІІІ ,О «Промлозодрев» Гоголівська тексгильна 106,2 nромартіль Заліський цегельний

ударника

звання

за

бореться

корови

від

травня

"'

crJ

вона

Тепер

якості.

відмінної

валової nродукціі

Назви підприємств

Q.

Артіль

продукція

виходить

рук

.."'

Назви підІІJрием.ств

ла справЖнім майстром. З-під її

«Великое» .

випуску

.,"'"'

вона ста·

і

1

вати всі процеси роботи. Неба­ минуло часу,

робітник.

Торфоnідприємство

підприємствами району (в проц. до плану)

ня доіюмагали Аделі опанову­ гато

вико­

дострокове

ЗВЕДЕННЯ

nлану

щод-

майстри

Досвідчені

цех.

за

нання зобов'язань другого ро­ ку семирічки. К. Хорошун,

перевикону-

втроє

по виконанню

направили в дзеркадьний

Ії

торфу

. заявила

ніяковіючи,

-

НІ

змагання

М. Кот,

П. Ходар•rенко,

М: Власик, що на штабелюван-

дівчина.

легше працювати. В літніх табо-

окремі ж доярки

ообітників дійове соціалістичне

на·

встигла

не

ще

ціальності

грамів. Водопостачання молодия­ ка, зок.рема на 1-му відділку, погано організовано. Можна усунути усі ці недоліки? Безумовно. Потрібно, щоб і комісія партійного контролю, яку

Зараз боремося за пудові надої.

як

маю середню, а от спе-

Освіту

Доводилося гагановка. дає іноді по 2 групи корів доїти, але не відступила. Па-ртійна і комсодопомогли мольська організації налагодити порядок. Тепер, продовжує Шна, стало рах знаходяться

Агітатори організовують серед

трудівниць,

таких

кількість

Чотири роки тому Аделя Дранус, nрийшла десятирічку, закінчивши працювати в райпромкомбінат .

проводить бе­ газет.

читання

яка б не

збільшується

З кожним днем

комуністичної пра­

"-Истематич•но сіди, голосні

виконувала змінного за-вдання.

дуктивні.

бригад

3вання

не знайти

робітниці,

жодної

високопро­

корів

більшість

хоч

показників. Тут

сесії

ці та інших докумеІНТів, цікав­ JJяться подіями за кордоном. В цьому їм допомагають агітато­ Коломієць Марія ои. Так,

значається бригада М. Коломійця, яка б()реться за званкомуністичної ня колективу nраці . На сушінні і підбирмші торфу вона добилася виеоких

му на цьому відділку на,д.оюють ~Іолока лише по 7,5 кілограма,

вплинути на про-

не могло не

Саме

ють силосокомбайни.

удар· ників

честь наступного Пленуму ЦК КПРС. Серед робітникі:в від-

накосиш . Можна буJІо б пустити

за

гання

змагання на

соціалістичне

V

ма'Г€ріалів

Верховної Ради СРСР, Всесоюзної наради передовиків зма-

З новою силою розгорнулося

до

інте,рес

великий

являють

вивчення

п'ятимісячний п.тшн

-

перевиконано.

її багато не

яркою спеціаліст сільського госиодарства

успіхів

виробничих

значних

сягнуто

-

ентузіастки

Ці

прикладом особистим своїм запалюють колектив на трудо­ ві діла. і робітниці ви­ Робітники

ввійшло в традицію відзначати видатні події в житті країни трудовими подарунками. У передтравневому змаганні до-

на жер­

більше їх зосереджено

ють норми.

нашому колективі вже

У

або

гектарі·в угідь. Най­

100

тощо. Але годівля корів незадо­ кілогра­ по 30-40 вільна -

За•

резервів.

наявних

ристання

Наші трудівниці

3ростаt;, міцніt;

ПОВНІШЕ ВИ КОРИСТ АТИ РЕЗЕРВИ ції радгоспу зайшла розмова про

!JK КПРС-zіднg зустріч/

Пленуму

Наступному

план.

3

перших

днів червня з ще більшим натхготує трудові ненням працює подарунки на честь

наступного

Україна» допомагаємо. пр!шололи

4

потрудилися

Добре

врожай

Ми

допомагати

вирощувати

виєокиИ

овочів.

М.

Пл~нуму ЦК КПРС.

Та не тільки свої плани ви­ ко-нуємо, а і колго·сnу «Червона

червня огірків.

ді-вчата.

дали слово і надалі колгоспу

9

гектари

секретар

Нрук,

комсомольської

організації .


червня

14

Вівторок,

з

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

1960

КУЛАЖЕНСЬКОМУ ВІДДІЛКУ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

В минулому році серед трьох nідділків радгоспу « Зоря » кула­ займав

показників

по ря,ду

женський

по догдяду за посівами. плантаціях,

овочевих

на

ми

Побували

кукурудзи,

по с івах

закріплело

очолює И. Пильтяй,

126 гектарів 60 робітниць.

яку

брига,1ою,

Отже, на кожну з

ддя обробітку

них припадає

2

треба буде зіб,рати

гектарів

озимого жита,

ярих та

робітників,

2

80 1ОО -

До цього часу не впорядковано норми вир обітку на обробітку бу­

ряків, баштану та · інших культур.

агітаторів, аде

28

в

бесіди

прово.дять

вироб-

по

і

і

6ригадах

про це ніхто не П()Турбува:вся, а

На 100 гектарів угідь за п'ять лише по 6 одержано місяців про соціаліс­ центнерів м'яса і по 80 центне­ робітникам 3На1'и рів мол()ка при зобав'язанні, від­ тичні зобов'язання, взяті на 1960 по~rідно, 72 і 325. Недивлячись рік, коди навіть керуючий від­

тому зараз іх можна прополоти тільки вручну. Така ж картина

на це, в Кулаженцях П()гано дба­ ють про створення міцної кормо­

посіяні

конюшини.

пдасту

по

будо ПУСТИ'ГИ ПрОСаП~J.И.КИ,

ОД'ІІа·К

вої

тваринництва на

женеького віддідка знають дирек­

Не краще справи і в рільни­ чій бригаді . Ще взимку в радгос­ прп розмов пі велось багато квадратно-гніздо·вий спосіб сівби кукурудзи. А що ж вийшло на ділі? Кукурудза, під якою зайіІІя­ то на відділку 220 геК'І'арів, по­

зимовий період. Пора загот()вляти раНІній силос, але з цим не по­

тор радгоспу т. Заліщук, голов­ т. Ткаченко. Знаний агроном

досі не

спішають , і в траншеї

району за станом на

корм у.

про

особливості

сівби кукурудзи

на

заплавних

«Бобрицький»

В. Денисенко,

«Великодамерськнй» Імені Щорса

Є. Данмnова.

«Семнп олківський» «Зоря» «БогдаНіІ!СЬКІІЙ» По району

сахдораном, і, як .наслідок, посі-

кращих меха•нізаторів на четвер-

тим, щоб не пошкодити в рядках

ви зріджені, пошкоджені дротякукурудзи ником; 65 гектарів

тому відділку радгоспу « Великоб роботу не димерський». Лку

пересівається.

доручили йому, виконає

гектарів ЗО і Забур'янеіІІі баштану, прополку міжрядь якого розпочали тільки 10 червня. H.t

прополює він і якіено. Зараз картоплю . На ділянках, де працював, посіви чисті, ·В міжряд-

капусти, моркви, буряків, ломідор ів, :не засипати іх грунтом. Не відстає в роботі від своїх товаришів і Микода Постол, який працює в саду. Він обприскав от­ рутохімікатами проти · шкідників

вчасно

ПочаJи Хороші осушених

агротехн ічними

з

Пор яд

рослинного

життєдіяльност і

засо-

ор-

рослини в ганізму. Облрискані ч ерез 10-20 основному гинуть днів,' а невелика частина тих, що

бами в боротьбі з бур ' янами завикористовують хіраз широко гербіциди. nрепарати мічні

залишається.

Зупинимося на тих, що є зараз в

має

застосо вувати.

стан і не осіменяється . Найбільш чутливими

Для знищення бур'янів на злакових культурах з великим успіхам застосовують для обnрискустані вання в розчиненому кислоти оцтової діхлорфеноксі (ско рочено «2,4-д», або «2,4-ДУ» )

дУ», «2м-4х» є: гірчиця польова, амброзія, дика редька, ярутка по­ .1ьова , грицики, лобода, осот од­ норічний. Для знищення цих бу­ р 'ян ів в молодому віці дост атньо 0,5- 0,8 кілограма технічного пре­

нашому розпорядженні

і

2

метіл

кислоти

4

nовинні

і

(скорочено

Середньочутливими

«2м-4х»),

бур'янами

по-

є : свнріпа, гречка в 'юнкова, ри­ жики, для з нищення яких лотріб -

в рослини, Односім'ядольні злакових, і родини тому числі nри обприскуванн і значно менше чутливі до цих речовив, а почи наючи з фази кущ іння, злакові

н о 1,0- 1,5 кілограма технічного преп а рата на І гектар . З бага­ торічню: бур'янів найбільш чут­ гербіцидів : !іив і до заз начених осот рожевий, осот жовтий, б е­

культури стають практично сті й кими прот~:~ них. На цій власти -

рі зка , nольовий хвощ (сосонка). Обприскування злакових куль­

якими в достатній кількості стач ає н ас nромисловість.

вості nрепаратів «2,4-дУ» і «2 м4 х» засчовано застосовування їх з для боротьби як гербіцидів бур'я.нами на двосім ' ядольними І nосівах злакових культур .

Під ч ас обприскування посівів розчинами цих nрепаратів бур'я-

J

«2,4-ДУ» і «2м тур розчинами 4 х» необхідно nроводити тільки в фазах повного кущіння і виходу їх точка росту в трубку, кол и надійно захищена листками, а в

вон:1 бур'янів двосім'ядольних ефекту Найбільшого відкрита .

«2,4-ДУ» і «2м-4х » на гектар ви ­ вістю

nер еважної

р'янів

в

тур,

І

не

бур'яни

15

гра­

дусів тепла дія гербіцидів розт я -

лошкоджуються .

Гербіциди «2,4 -дУ», «2м - 4х»

пературі повітря нижче

-

nрепарати внутрішньої дії. Роз чини їх після облрискування проникають через листя і стебла асе-

редину р ослин і розповсюджуютьгли боке ся в них , ви кл~каючи nроцесів основних лорушенн.а;

гується

на

довший строк,

вnлив

дуже зн иж ується. Пре п а рати «2,4 -дУ» і « 2м-4х» пошкоджують не т іл ьки двосім'я­ дольн і бур 'яни, а і всі культур ­ ні рослини, крім злаков их . Тому, застосовуючи іх недалеко від ло-

також

ду на гектар залежить від . кон­ струкц ії обприскувача і може ко ­

від 100 до 800 літрів. ливатись При авіаобприскуванні витрача ­ ють 100 літр і в розчину на гектар, при використанн і н аземної апара­ тури (тр акторні і кінно - моторні розчину об прискува чі) кільк і сть збільш уєтьс я до 400- 500 літрів і ручних,

-

800

до

обприскувачів

ранцевих

Розчини

л ітрів на гектар.

та

«2,4-Д У»

«2м -4х»

можн а готовити в уся.кій тарі, во­ ни не отруйні, але їм властивий за пах . Ці сильний, неприємний

препарати доб ре розбавляються у

день

родини

а

діюча і безпечна, І кілогр а м на гект а р . Норм а ви­ трати водяного розчину гербіци -

похмуру, в ологу nогоду, nри тем­

з

росту,

достатньо

злако -

рослини

їх

бу­

куль­

Середня доза цих препаратів, яка

воді .

а

кількості

злако вFІх

посівах

фазами

ч утли ·

все,

станом nогоди при обприскуванні .

досягає обприскування в ясний, як с п аде роса . В теплий день,

вих як культурні, так і

за

перш

зн ачається,

ни з класу двосім'ядольних пош значна частина їх коджуються, гине,

препаратів

внесення

Доза

та

культури .

інші бобові

«2,4-

n арата ва гектар.

оцтової

хлорфенокс і

до

люnин

коню шина,

люцерна,

пригнічений

вика,

підсіяні

яких

в

культур,

розчин у

Кі льк ість

готувати ,

з

виходячи

внесення

потр ібно

п отреб и

на

його.

На зернових культурах можна як

за стосовувати

гербіцид

каї­

ніт, який nош коджує широколисті бур'яни . Вносити його п отрібно насипаючи поро ш ка, у вигляді тонким

ш аром ,

кол и

рослини

вкриті росою.

На

лосівах

кукурудзи

також

можна широко застосовувати гер-

...

~~же І::(:;~::.С

оо

х Q..I:C

:с:~ :І: м =

183,2 177,7 158,3 86,6 85,6 81 ,8 69,8 66,5

1161 1241 969 744 740 735 543

158,\ 121,2 1\6,6 100,8 93,0 83,7 109,7

1132 9\9 1079 978

0..

:І:~~::

102 61 102 74 48 7З

34 78

72З

84З

891 919

У нас також nонад 800 гектарів природних луків. Добрий

!

·

і

і

б

гре ти

І колгосnниць сшо, скиртокладі в.

.

і

Визначили колгосп-

госпники.

никІ" в

ленко щодня кладуть траву у на 2,5-3 гектарах. покоси почнемо

~

! !

жнив, ~рім тих nлощ, що залиті водою. Працюватиме 13 кінних і тракторних сінокоса­ рок. Якщо буде невправка, то візьмуть коси в руки і кол­

Ярмо-

гребти сіно.

107 71 64 95 79 96 77

урожай трав і тут. Іх в основному зберемо до nочатку

сінокосарки. Іван

Карпенко та Микола

Завтра-післязавтра

СІВІВ бобових, овочевих і інших чутливих культурних рослин, щоб за побігти їх по шкодженню, тре­ ба додє•ржувати правил безпеки. ці застосовувати Не м ожна злакових на лосівах гербіциди

ШИРОКО ЗАСТОСОВУВАТИ ГЕРБІЦИДИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ

.

виросли на трави землях. бо.1 отних

ють кінні

робітник.

І. Васюк,

рист Микола Гузенко . Він старан-

грунту.

розпушування

о~~~

СІНОКОСОВИЦЮ

Посіяні густі. Вони високі, тимофіївка у суміші з вівсяницею лучною да-дуть по 25ЗО центнерів запашного сіна з кожного гектара. Тут працю-

206 гектарах картоплі також, як дях гли~боко розпушений грунт. дерева на 27 ге,ктарах плодО'Нос­ і на ку·ку,рудзі, проведено лише І У·спішно трудиться на обро- ного і розпушив грунт у міжряд­ одне б()ронування, з запізненням бітку овочевих культур тракто- дях 40 гектарів молодого саду.

розпочато

"'"'

:1!

""'

Назви радгослів

один з І но виполює бур'яни, стежить за

Володимир Одєшко -

о".._

о,...,

~~=

~~t:

У спішна робота механізаторів

землях. Насіння не о6робили гек-

.. . . ..

0::>.

робочих рук, а їх невистачає. Не подумали тут і

"'"'

ое>.=. :1! ,.,о

"''":І

~8.о .,-"'

кому ві·дділку потрібна допомога.

і комсо­ цюють 55 комуністів мольців. В списках налічується

о,.

с:Оо

о~=

Літки, ім. Калініна Р усанів, ім . Сталіна Рожни, « Бі льшовик:. Гоголів, « Червона Україна:. Требухів, «Жо втень» Заворич і, ім . Кіров а Пухівка, ім. В атутін а Мокрець, ім. І-го Травнg

"'"' "''"

о"=

01-' ~ '·і--

колгоспів

Назви сіл

....

~>.>,

о

"'

Кулаженсь­

якнайшвидше.

бити

червня

10

.."

того, щоб виправІ!ТИ ста•новище, не вживають. А потрібно це зро­

всіх цих В чому ж причина недоліків? Адже на відділку пра­

сіяна рядк~13ИМ способом, вимагає кількість для обробітку зна'І'ну

Виробництво молока в колгоспах і радгоспах

конкретJІих заходів до

але

ють,

закладено жодної тонни сокови­ тоrо

а-------------

~

-------------а

в роботі кула-

Про недоліки

кс.1госпу імені Сталіна . Фото Г. Сажнєва .

N2 2

ділком т. Шиш їх не пам'ятає.

і на інших культурах.

бази для

Н а ф ото: в .1ітньому таборі ферми (Фотохроні ка РАТАУ).

данках окремі з них. Стінна га­ зета виходить нерегулярно . На­ очна агітація застаріла. І де ж

ництву тваринницької продукції.

Піс:~я рясних дощів тут П()Трібно

Волинська область. У колгоспі ім ені Сталіна Кове,1 ьського рай­ вип асів, на яких те ­ ві дведено ділянки ону ще напро весні було Г!ер розташ у валися вісім літніх та бо рів для вел и кої рогатої худоби.

бітна плата.

На відділку відділок

заро­

виплачується

Нерегулярно

не відре­

-

зайнята на

а решта

своіх присадибіНиХ ділянках.

нових зернових і один

а силосний

Відстає

забур'янені . Огірки

з порушниками трудо­

вої дисципліни. Виходить lla р о­ боту щаденно 40-50 процентів

монтова·но.

і тому

не

людьми,

з

роботу

масово­

і

організаторську

борються

радгоспу.

по

найнижчий

брані,

нізмів 11а обробітку посівів. Але зараз овочі

політичну

си.тІосний комбайни. ·Проте зерно­ ві комбайни до цього часу не зі­

якнайширше використання меха­

було зроблепо,

бяди

сівів, тому тут виробіток н~ ма­

зюба) є

гектари городини. Це вимагає від керівІІиRів відділка подбати про

цьОJ'о не

користовуються на обробітку по­

до 400 гектарі.в силосних куль­ тур. В бригаді (бригадир А. Ко­

В бригаді

овочі'в.

тяй), керуючий В. Шиш посла­

Незабаром жнива. На відділку

І всюди непочатий край роботи.

За овочевою

на організація (секретар И. Пиль­

торів, але ВО'НИ зовсім мало ви­

шину

площах, зайнятих під картоплею.

відділок,

це,

все

на

дивлячись

трак-

11

В тракт()рній бригаді

і

так

продукції,

тваринницької

працездатних робітників, Але , не­

як ми відмічали, відстає. Партій­

тут не проводиться.

ЯІС по виробництву

він відстає

400

є в достатку техніки.

Підживлення, що конче потрібне,

же

Тепер

місце.

перше

до

М. ЛИСЕНІ<О,

агроном колгоспу

І

«Більшовик» .

·

с. Рожни.

................................................................................................................................ ,

для

біцидн ми.

Досвід

уста но в

бур'яна ­

з

боротьби

н ауково-дослідни х

пока зує ,

що

кукурудзу

гербіци дам и обробляти слід «2,4 -дУ» або «2м - 4х» в ф азі роз ­ витку від 3 до 7 листочків, при ­

чому в фа зі 3-4 листочків слід гектар, а на брати І кілограм кіло­ І ,5 при 5-7 листочках грам а .

Хімічну прополку проса в зв'яз­ до .кущіння і пригні ­ росте дуже повільно чується бур'янами, кр а ще прово ­ ку з тим, що воно

дити в ф аз і кущіння а бо до ньо ­ го, причому в nерший р а з, коли необхідн о ще м олод і , росл ини бра ти невелик у дозу «2м - 4х» «2,4 -ДУ» або

гербіциду ло О,З

три дні до появлення сход ів і ко­ буде заввишки 6-7 ли цибуля nре­ с а н тиметрів. При внесенні парата в доз і 175-200 кілогра ­ гинуть, а мів на гектар бур'яни

В еликої шкоди посівам картоп­

І лі,

овочів,

виготовляють з р озрах унку І З кі··

н а 1000 nрепара та лограмів літр ів води. Цей розчин отруй­ ний, і застосов ування його вима­ г ає

додержання

Недивлячись на величезне зна ­

-

хім іч ного

обробляють моркв и Посіви Норми його трактор ним гасом . слід визначити nеред роботою, в лосів у і від стану за лежності бур'ян і в. Можна виходити з та­

колгос п ам и

проп олк и

для

застере­

nравил

ження.

чен ня.

розрахунк у:

та

трав

ба гаторічних

інши х культур з авдає л овитиця, з нищувати яку можн а усnішно шляхо м обробки розчином діні­ ИогJ троартокреозолу ( ДНОК).

а другий н а гектар, кілограма в ід забур'я ­ р аз, в залежності 0,7 - І кілогр а м. неност і , -

ко г о

урожай.

високий

дає

цибуля

бор оть­

способу

би з бур'янами, він ще недостат­ ньо

застосовуєтьсq

і

вивчається

та

р а дгосп а ми

наш о го

хі ­

1959 році всього району. В мічну nрополку проведе но на гекта рах,

з

гект а рах,

гектарів

5

них

вівса

кукурудзи

12

-

-

ЗО

гектарах,

було

проса

195

оброб ­

40

гек ­

моркви

лено гербіцидом «2,4 - д У»,

160-

rарів столової моркви обробляли

коли

до появлення сходів 200 кілограм ів на гектар, м о ркв а

двох

дос ягла

спр а ­

300-350; в листочків вжніх фа з і 3-4- х сnравж ні х листочків 400- 500 кілогр а мів н а гектар. 1 За даними Ка за нського педі н ­ ституту, на п осівах цибулі (чор нушки) хороші результа ти в бо ­ р отьбі з бур'янами дає застосу­ Uя. ре­ в ан ня ціанамід- кальцію. човина

(має

одночасно

18- 20

є

nроцентів

добривом

азоту)

тракторним тракторним

В

цьо му р оці

г а сом

мор кв н

з астосовують

лише окрем і радгоспи. Між тим,

це

ефективний і нетрудомісткий

спосіб

боротьби

з бур'ян а ми,

і

його, як і ін ш і, слід широко за­ стосовувати

в

кожному

гос по­

да рстві.

·r

обnилити Препаратом необхідно посіви цибулі д.ва рази: за два·

гасом.

проп олку посівів

ХІмічну

Г. Чорний, агроном по боротьбі з шкід ­ никами.

Броварська РТс;.


&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

...........

по

І ПРО ЛЮ){ЕЙ ХОРОШИХ

нашо.му району .................. .............. ........................ ........ . .................__.......__. ............................_........_..........

СІЛЬСЬКІ НОВИНИ

ГАЗЕТИ

*Вісті з бібліотек

Висока активність

<> ••

наші

робітники на погану організа­

цію культурно-масової роботи. під­

на

молоді

здібної

тим,

Між

справедливо.

цілком

І

приємстві чимало. Та не бу­ ло кому іх організувати. Не­

Серед насе:Іення сіл Зази­ м'я, Троєщини і Вигурівщини

ний на

Радгосп ім. Кірова.

чо­

Вони У країни. Радянської відвідали Виставку передового

ловік готує великий концерт.

досвіду в народному Г(}СПодар­

гуртки.

тичний

Зараз хор в складі

30

«Дівчинонь­

В його програмі:

ка по гриби ходила», « Шеня бригад комуністичної праці », « Березонька», пісня з кі.но­ сторону» . ту « По фільму

само­ худ(}жньоі Учасники діяльності Б. Добров()льський розучують Т. Халошина та

пісні « Ой під вишнею, під че­ « Куди

решнею » ,

Євту­

ідеш,

-

кламатори

гуртківці

вірші,

драм­

а

« Іменем

народу ».

За

Відик

короткий час т.

засду­

колективі

у

зав(}ював

жену повагу. Хороший вироб­ ничник, ініціативний організа­ таким тор, добрий баяніст -

знають його на пі;щриємстві.

штанько та багато інших, які чимало роблять для nропаган· працює Активно книги. ди Пономаренко.

С. СКОРОБАГАТЬКО.

дерев.

26

! ! !

прО'Ве дено

і

,

..................................................................................... ............ ........,.,,•..•..•..•..•.,.. Піднімаються стіни нового будинку

артілі

Україна» .

На другій дільниці колгос·

про

недоліки

роботі

нагадування

тього

п а ртійної

пу

«Бобрицький»

«Факти

Лис т

твердились. засіданні до

після

тре­ бю­

бюро.

усунення

радгос­

ор ган і зації

ро

відповів :

р адіовуз·

секретар

Бобрик. Лише

с.

ла

в

т.

Козиренко

повністю

обговорено

ма

заходи

Вжито

недоліків

під ­

в

роботі

радіовузла» .

біля молокозавоАу" Колгосnник артілі «Більшовик»,

с. Рожни, Ф. Довгодько У листі

nід таким заголовком ник

комунізму»

ц. р.)

від

сигналізував

ентузіаст

Вже третій рік споруд-

сарі на жнивах палили

тварин:ницькі осі що приміщення мають гро-

Трохим Степанович Павбудувати лов. Почали

пожують у Гоголеві жежне депо, та ніяк не

цигарки,

зовідводи; стелі в них звальковані глиною. Тут же необХ!ід.на кількість

пожежні депо у Заворичах і Пухівці. Та чи всюди так? На

добудують, хоча на це відпускалися кошти. Друг()рядною вважа-

рельс разі

жаль, ні. В окремих Сі!лах вважають цю спра-

ють протипожежну справу у Рудні, В.-Димерці,

в

тоцистерна.

ву

очолюЄ

необхідності, пожежни- ву за другорядну, М(}В- Красилівці, ляв, «не горіло і не го-

ків.

Правління артілі по-

дбає про

справжньому

Так,

рітиме » .

напри-

клад, вважали у гого-

(,.:Будів- збережеІНня коЛГ()спного лівському колгоспі «Чецтвом добротних госпо-

му молокозаводі. директор Вро· дарських

приміщень

nареького м?локозаводу т. Ana· споруджено пожеЖJІе ,ценасюк Г. П ОВІДОМЛЯЄ, ЩО цеЙ ЛИСТ Факти під-~ по. В ньому - с~часна перевіряла комісія. твердились. Майстру А. Резник, винній 'в створенні черг, вказано.

~кладено г~афі~ nрийомr . молока

колгосшв ІМ. Катюна та ВІд «Більшовик». На завод завезено

пожежна машина 1 черговий шофер.

Хороше пожежне де-

країна » ,

по-

ки не сталося лихо-за-

горілася конюшня. Ко-

ли кинулися гасити поВИЯВИЛ()СЯ, що жежу, ПОЖІ!ЖНОЇ команди немає,

а прибулий сюди

автосечерозбризкув ач

В цих селах ще є хати з дерев'яними

димаря-

ми, солом'яними обстав­

вна-

лише

самовіддано сті

слідок

робі11ників великий ма­ сив

пшениці

був

тований від вогню.

вря-

охороні

свячеюи

вро­

жаю. Ще і ще раз ми про забезnе­

нагадали

чення комбайнів,

тра,к­

торів

і

а;втомашин на-

дійними

іскро-вогнегас-

не

можна.

Незабаром

никамп та іншими засо­

бами пожежної безпеки.

· ти уроків минулого ро-

Боротьба з вогнем цим стихійним лихом -

ку. А вони досить поУ · радгоспі вчальні.

не другорJЩНа справа. О. Хавратенко,

ЖІнива. Не сдід забува·

« Зоря», наприклад, під

б

-

відмовив мотор, лопнув

від тертя косогона на-

обласний огляд учнів

самодіяльності

навчальних

(Перед.ачі з Москви) .

«Новини

хроніка

": днg:.·

« ~аз~и-загадки». Пере: останні дача для д1теи; 19.00 «Сил11 вісті (Москва) ; 19.20 -

18.40 -

nереможутьа.

Документаль­

ний фільм; 19.40 -

«Комсомоль­

миру

ськ~ хроніка»;

пере~ача

освІтня

музично­

19.55 -

«Гуслі»;

20.35 «Де б ти не був». · Художній «Наш друг Індо­ фІ льм ; 22.00 документальний Новий незія».

-:

Ці та інші факти при-

ками біля стін, рідко де

господарювати

(Сторінки мину,юго театрального

РеАактор

водили сь на нараді, при­

побачите бочки з водою. Т~к

1Орою Держбанку Г. Коваленка; j:O,OO - «П'е<:и, сnектаклі, ролІ».

фільм.

нач. відділення УПО

Зазим'ї • 1нічим не допоміг, бо... час збирання пшениці 1 УВС Київського обл·

по з удовано У В ньому спеціальна ав-

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:.

рвона

у

Троєщині.

і

СРСР втіЛІоrотьс!І. в життя». Ви·

стуn керуючого укра їнською кон-

візійна

полотно, а потім і стерня. А в Красилj.вці ко-

7 червня про безпо- добра. Поряд з будівни-

рядки на Літкінському глибинна -

додаткову тару.

ДРУГОРЯДНА СПРАВА

НЕ

тут зневажають що справу. протипожежну

увагу на те,

заводу

15 ЧЕРВНЯ телевізійна 11 .00 хроніка «Новини дня»; 11.10 _ «М. С. Хрущов у Берліні». Доку­ «Де, ментальний фі л ьм; 11.20 б ти не був». Новий німецький· теле­ 18.30 художній фільм;

про пожежну охорону у Семиполках, де цю епра-

звернув

грунтовнr,» .

науково,

Середа :

вісноі жатки загорілося

колгоспі напевне

фе·

11.30 -

- революційних

КиївсfJкого

з

закладів .

блок. Сталося так тому,

хінському «Жовтень» ,

їх nроханн.!!: задовольнити.

професійно-технічних

Піклуються

у требу-

Хто бував

вогнегасників, для виклику,

"У черзі

ЦЕ

-·-

скарг

робітників і вживе заходів, щоб

художньої

робітник .

с . Богданівка .

пу в цьому році заплан·овано

НІ,

до

nрислухається

радгосnу

сезону); 21.15 -

У нашому селі будується двоповерховий ЖИТЛ(}ВИЙ будинок. З кожним днем піднімаються його стіни. Бригада, яку очолює О. Теп­ люк, зобuв'язалася закі,нчити кладку сті·н до 25 червня. Будівель­ ники викликали на змагання бригаду І. Теплюка, яка споруджує М. Тепnюк, їдальню.

Колгоспні новобудови

квітня ц. р. у листі nід та· назвою т. Гутник Г . писав

вже дов·

11ких вулицях її немае

rнй час. Вважаемо, що дирекція

nортаж

не :tаАоволені" кою

надійшло декілька скарг від ро­ бітників радгосnу «Великодимер· ський» про відсутність електрики в їх будинках. Причому, на де·

«Червоний екска9'атор»· 19.40 _ «Рішення V сес.!і Верх~вної Ради

і

с. Гоголів .

~fL

робітники. В редакцію

19.00 ..,. останні вісті (Мос·:,ва); назустріч Плен''му цк 19.20 КПРС. «Вальцюванна з~ мето­ дом інженера І. ПОІ,'лного». Ре­

Г. Сушко,

СЛUАМНнаших.

Прима,

С.

Земляк,

П.

М. Земnяк, ВІД РЕДАКЦІІ.

І nодарювати

Тут на всій

«Червона

Macno, М. Ца­

Фільм -с пек· « Розлом». фільмів. теле­ т акль. (2 сер ія ); 18.30 «Новини дня»; візійна х р о ніка передача для працівни~ 18.40 ків с ільського господарства «Гос...

ми третьої дільниці, де брига­

КОЛГОСПНИЦЯ

електрика?».

вулицях

тичних nодатків»; історико стиваль

Вміло керує роботами технік П. Міненко. Всі дерева двічі отрутохІмІКатами. обпилені Вдруге обробляютьея міжряд­ за садовода· дя. Першість -

саду вдруге

«Коли буде на наших

передача «Під тягарем капіталіс­

наполеглива бо.ротьба з шкід­

диром А. Гуть.

нашого

дирекцію

Запитуємо радгоспу:

14 ЧЕРВНЯ телевізійна 11.00 х роніка «Новини дня»; 11.10 -

В садах коJІг()спу йде зараз хворобами

монтера І. Кононенка, однак ні­ яких наслідків .

Вівторок:

третьої бригади

і

Звер­

до електро­

за допомогою

талися

ДивІться телеnередачІ

Першість-за садоводам~

« Великое».

"РаАіослухачі

доярка

С. Білецька, nенсіонер М. Без·

Фото В . Пu:ютняка .

дискуван.ня.

Торфопідпр иємство

наших ак·

с. В .- Димерка.

никами

телепередачі. Але ми такої мож­

ливості позбавлені, бо на наших

рик, М. Пікож, Д. Хоменко,

шко ли.

завуч

площі

К. Гавриnов.

***

Серед

читачів

книгоноша

КІІИГ .

справило

учнів

від·відання музею В. І. Леніна. В. Ломако,

номери, де­

п'єсу

на

бібліо­

текою О. Цуркан за ВИ.J!,ачею

РУДН.Я. тивних

радіоприй­

і

теле·візори

є

села,

мачі. Кожен з нас бажає слуха­ ти рідну Москву, Київ, дивитись

* * *

Рожни .

завідуюча

го, як у всіх мешканців нашого

П. Прима, М.

КУЛАЖЕНЦІ . Бібліографіч· ний огляд книги І . Головчен· викликав ка «Третя зустріч» у читачів великий інтерес. О. СИЗОНЕНКО.

«Більшовик» ,

на· фото:

тобі

сnодобався?». К. ШУЛЬГА.

більше

! ......................,,.,,.,,.,,.,, .................... ... ... ! ! біб· у ~ого,,~вській сільській ! ЛІОТеЦІ.

ченка, в зоопарку. Незабутнє

ше?». Р. Карпенко готує тан­ ці і акробатичні

с.

ричному та музеї Т. Г. Шев­ враження

комсомол­

Гайдара

« Хто з героїв

розрахона­

доруч~о

Колгосп

побували в Істо­

стві УРСР,

участь в конференції на тему

Ю. Пищай.

класів восьмирічної школи із­ дили на екскурсію в столицю

і

дитячий

Догляд за

читачів взяли

кілька десятків

ці Ользі Д01вгодько.

V-VII

драма­

музичний

співочий,

на в художній літературі». Де·

дітей.

50

малятами

Цікаві екскурсії Не так давно учні

роботу садок,

сільський

робітник.

а і вмілим культмасови·ком. З

Русанів.

Розпочав

В. Меnьник,

добрим :тавцем своєї справи,

ОПАНАСІВ. Активно про· вечір на йшов літературний тему «Образ радянського вої·

Для наших дітей

податку.

подарського

до ·нас прибу,в т. Бі­ ника лик М. Він виявився не лише

ініціативи т. Білика створені

с.

с ільськогос­

сп.'Іату

вершили

70

і Пе"Гровсько­

Пушкіна

вулицях

вулицях немає електрики.

***

колгоспу ім. Сталіна .

грома·дЯ•Н за­

процентів

-7 5

Л. БУР.ЯК.

голови

заступник

обов;язків перед державою. В резудьтаті цього тут вже

Костюк,

А.

своіх

своєчасного виконання

на посаду нормуваль­

щодавно

значен•ня

про

роботу

вальну

.

плаву. На будівництві відзна­ Я. Не­ чаютьrя М. Сол(}вей, дайборщ та І. Соловей.

масово-роз'ясню­

проведено

книги

любов» В. Кучера «Трудна Відбувся бібліографічний ог· ляд про новини художньої лі· дві Організовані тератури. на хут. бібліотечки-nересувки Фрунзе та станції.

згідно

успішно,

що живуть на

У робітників,

колек·

Провели

обговорення

тивне

корівник та те.'!ятник. Роботи nроходять

"Ве..ІJПRОДПИерськпА"

біб.А іотека.ми

БОБРИК.

року.

1960

дпрекціУ радгоспу

З ЧИТАЧАМИ

свинарники,

червня

14

КОНКРЕТНЕ ЗАПИТАННЯ

МІЦНІЮТЬ ЗВ'ЯЗКИ Говорять завідую~tі

два

спорудити

трудящих

Організатор ку пь турного дозвіппя скаржились

_

По сторінках багатотиражних газет

ПОВІДОМ.JІЯЮТЬ

Не раз

__

~-

*БАГАТОТИРАЖНІ

• • • <>

Вівторок,

виконкому.

В.

ПИНДЮРА. Василівна,

Галина

Хоменко

яка живе в с. Княжичі, п6рушує справу

з

розлучення

про

Хомен­

ком Іваном Макаровичем, який живе в м. Борзна, Чернігівської

обл., вул. Урицького, З.

·

Справа слухат;.~меться в Борз­ нарсуді.

нянському

Ів анович,

Костянтин

Шаповал

пор у·

який живе в с. Заворичі, шує

справу

Шаnовал

ною,

яка

Сnрава

суді

2-ї

розлучення

про

Кате_Р.иною

живе

там

же.

слуJUІтиметься

дільниці

в

нар·.

Броварського .

району.

-----------------------

орган Брова·рского райкома КП Укр аиньr и райсовета депутатов трудящихся. Гор. Броварьr, Киевской обпасти. Адреса редакції; м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N2 158. Броварська районна друкарня облаоного уnраВJІіння культури.

з

Михайлів- .

Зам.

3088 -3300

70 номер 1960 рік  
70 номер 1960 рік  

70 номер 1960 рік

Advertisement