Page 1

гостинно ПРИЙМА€ УКРАІНА НІМЕЦЬКИХ ДРУЗІВ при Б У тт R В ки і в ПАР Т І И Н о-у Р RJl О В О Ї Jl Е nЕ г А UІ іНд Р

Прй.Аеmaрl Ісlх, '''раТи. єднаi'm~ся!

СТПХIlПОВЕПЬ

столиця Радянської України з

з аеродрому у відкритих автомашинах Валь­

великою сердечністю зустрічала партійно-урядо­

тер Ульбріхт, Ф. Р. Козлов, М. В. Підгорний,

ву делегацію Німецької Демократичної Респуб­ ліки, яка прибула в нашу країну з візитом

Отто Гротеволь, Н. Т. Кальченко та інші .їдуть по святково прикрашених вулицях в місто. До­

дружби.

рогих гостей і радянських керівників на всьому

12

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної

Недіnя,

14

червня

1959

року. IIЦіна

15

Президtї ЦК КПРС, перший заступник Голови

і

І ! ! !

В боротьбі за перетворен- колгоспів як нашого, так і няв життя історичних рі, Дмитровського районів. Але шеньпартіі про круте під не-

і

цього не можна , на жаль, ска­

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

сення всіх галузей сільського зати про зв'язок між колек­ господарства все більш міц­ тивами працівників радгоспів

t

ною став братерська

і і

між колгоспами нашого райоНаведемо у зв'язку з цим ну і Дмитро вс ького, Московсь- такий факт. Понад місяць

!

кої області, з яким змагає- пройшло після того, як у мося. Кожна зустріч перетво- радгосп «Бобрицький» надій-

~

рюється у діловий обмін дос ві- шов лист з радгоспу «Лхром-

і

І

дом роботи по піднесенню ро- ський» Дмитро вс ького району

! ! !

дючості грунтів, продуктивнос-

з

~ !

ті громадського тваринництва.

СОЦІаЛІстичне

~

Друзі і брати діляться всім обома колективами за успішне

~

новим,

і

роджує творча думка партій- на перший рік семирічки. Час них організацій, широких мас цілком достатній для того, трудящих. щоб обговорити патріотичне

і

!

!

: , :

дружба

прогресивним, що

на-

і РТС.

пропозицією

виконання

організувати змагання

між

~

~

!. вик» В. І. Мехед,

-

і, пов ер-

! -.!

.

нувшись

нещодавно

з

колгос-

вершити

план

а

раїни тепло вітаються з німецькими товариша­

виконання

і . зобов'язання

по

і

високого

!

Глядачі тепло вітали дорогих гостей з НДР .

Республіки Отто Гротеволь.

радянських керівників.

Найбільша в світІ гідротурБІна Конструктори

Харківського

заводу в співдружнопрацюють

над

ство­

ренням найбільшої в світі гідРО­

турбіни потужністю

п'ятсот ти­

сяч кіловат, Гігантський агрегат

!

призначається

!

кої ГЕС. Світова практика гідро­

!

і

! f

овочів.

! і

надійшло днями

А

ось

взятого

картоплі, у боротьбу колективів за ме- ! ха.ніза.цію

пові,!lомлення,

яке

повніше

автоматизацію,

використання

внут-

і і і

!

у Рожни з рішніх резервів вносять нова- і

лету імені Т. Г. Шевченка балет «Лісова пісня»

голова Ради Міністрів НімеЦЬКQЇ Демократичної

інститутів

вирощеННIQ нати річний. Серйозний вкла,l( і

врожаю

Увечері члени партійно-урядової делегації Німецької Демократичної Республіки, керівники Комуністичної партії і уряду Украіни дивилися в Київському академічному театрі опери та ба­

тів.

для Красноярсь­

турбобудування не знав ще прик­ ладу створення турбіни такої ве­ :ІИкоі потужності.

Дорога "Дружби"

допоможе дмитровчанам при- вслід за тим достроково B~KO- ~ підходить до кордону скорити

ту,

нями. Діти підносять дорогим гостям букети кві­

~ ~

змагається

піврічний

М 90 Печерського' району. Друга група на чо­ лі з Отто Гротеволем разом з Н. Т. Кальченком, М. Г. Первухіним знайомилась з діяльністю Ки­ Ївського ордена Леніна політехнічного інститу­

ми, обмінюються з ними міцними рукостискан­

сті з ученими науково-дослідних

Більшість підприємств Дмит- І

ровс ького району

група, очолювана Вальтером Ульбріхтом, відві­ дала разом ~' M. В. Підгорним середню школу

теволь та інші гості. Товариш Ф. Р. Козлов, члени і кандидати в члени Президії ЦК КП УК­

~. турбінного

! ! пу «Луч», підготовили для ! і них декілька тонн високоякіс- за те, щоб до відкриття червне- І О_і ного люпину. Віримо, що це вого Пленуму ЦК КПРС за.. І і._

З літака виходять перший секретар цк Со­ ціалістичної єдиної партії Німеччини Вальтер Ульбріхт, голова Ради Міністрів НДР Отто Гро­

:

Ми врахували потребу звернення підмосковних дру- і

-

Потім, поділившись на дві групи, гості з

перший секретар ЦК КП України М. В. Підгорний. Промову-відповідь виголосив

і

і Спланували свою роботу так, ці. Багато чого можуть і по- ~ і

_ зазначає

він, _

щоб до винні запозичити з їх цінного

~ жнив наша делегація побува- досвіду робітничі ~

!

колективи,

!

f

ла у вас. 060В'взково привезе- інженерно-технічні працівни- ; мо вам виготовлену наmи~ ки промислових підприємств !

і ми майстрами самокормушку нашого району, зокрема заво~ ДЛЯ птахоферми

!

і креслення ду холодильників та ливар НО- і

і удосконаленого культиватора. прокатного заводу. і ! Заслуговує також на уваІніціаторами дальшого ~ce- і ! гу зв'язок, який встановився бічного зміцнення зв'язків з і

І за останній час між реДК!lле- тру}\ящими Дмитровського ра- ; і . гіями багатотиражних, газ~ йону мають стати партійні, цих колгоспів. Домовились профспілкові і комсомольські

!

! про налагодження систематич- на бути спрямована до того,

!

! Ї

f

пре~тавники обох артілей і організаціі. Вся увага повин- і

Ї ного обміну думками між пе- щоб кожна зустріч, листуван- 1 І редовиками виробництва, спе- ня з нашими російськими і ~

ціалістами

і

дарства, зокрема, з таких ПИ~

розгортанню

тань, як механізація трудомі-

змагання за успішне виконан-

!t і

! !

!

сільського

госпо- братами сприяли

стких робіт і зниження собі- ня вартості продукціі.

всемірному І

соціалістичного

взятих трудящими

районів зобов'язань,

!

обох !

сприяли

У тій чи іншій мірі ці фак- дальшому посиленню комуі ти характерні для багатьох ністичного виховання мас .. L..,.'.II.II.II.II.II.II.II.II." •• ,.II.II••,.II.II.II.II.1'." .... ".".".".1 ••. 1•.•• "." •. 1.".1.•. '."." •. '.".' .• I'.II.~.

БУАlвиицтво шкlл-lнтеJнаТів на Украіні Ініціатива колгоспів Хмельницької

ба і СПівробітництво трудя­ щих Радянської )'країни І Ні­ мецької Демократичної Рес­ публіки. Це дістає свіА яскра­ вий вияв в широкому розвит­ ку економічних зв'язків між обома країнами.

•••

Дніпропетровськ. Успішно виконують замовлення НДР прокат­ ники заводу імені Петровськorо.

Для машинобудівників Франк .. фурта на Одері намічеІІО в черв­ ні виготовити велику партію TOB~

Ниів. Далеко за межами нашої стого листового металу. Гірники

країни відомі верстати-автомати Криворізького і Нікополь-Ма.рган­ заводу імені Горького. Зараз го- цівського басейну вже ряд років

тується до відправки в Німець- поставляють німецьким металур­ ку Демократичну Республіку вер- гам залізну і марганцеву руду. стат-автомат нової конструкції.

Харків.

• • •

Електричні

• • • Львів. Успішно виконали ряд

мотори, замовлень Німецької Демократич-

Залізничні колії на радянсь­ дизельні двигуни, бульдозери та пої Республіки підприємства міс": кій дільниці магістралі «Дружби» інші види промислової продукціі та. З випередженням строків від­

- Алма-Ата - Ланьчжоу підве­ виготовляють для НДР · підприєм- вантажено партію дено до вхідних стрілок станції ства міста. автонавантажувачіВ. «Дружба», поблизу державного кордону.

Зараз

на

•••

цій станціі

лике

селище

вими

з

вокзалом,

будинками,

ЖитЛО­

зів. У цьому році в Німецьку Де­ ня промисловості Україні. Марку

правлено

lПвартові випробування китобійної бази "Советскн )'крпна"

десятки

ешелонів

чато швартові випробуванu ки­

баsи які

«CoBЄ'l'eKa. Yx~

ТРИ8аТИNУТЬ

повц

кок­

бачити на багатьох

верстатах,

сівного вугілля і антрациту. Ме­ агрегатах, точних приладах Ma~ ,аJlургійні заводи Виконують за­ шинобудівних, металургійних, мовлення НДР на переробний і хімічних, цукрових заводів, меб­ ливарний чавун, фортовий прокат льових, кондитерських, тютюно­

сталевий На Миколаївському сур06у­ і тонкий дівному заводі імені Носенка по­ сталеві канати.

раина»,

• * •

У свою чергу Німецька Демократична Республіка поставляє найновіші машини і устаткуван­

електростан­ мократичну Республіку вже від­ німецьких підприємств можна по­

цією.

тобійної

п'ятптонних

лист, дріт,

вих та інших ни.

-------

фабриках Украі(РАТАУ),

Велика хімія Казахстану В Казахстані почалось будів-І миріччя -стане однією з провідних

два місяці. ництво фосфоритного рудника галузей економіки Казахстану. Вже закінчено монтаж меха­ АксаЙ. Цим покладено початок ВиробllИЦТIЮ шту,ЧНОГО волокна нічного і технологічного YCT&'f-' розширенню гірничохімічного збільшиться майже в десять раз.

-------0

кування.

комбінату в горах Кара-Тау, де У цьому році почне давати про­ знаХ9ДЯТЬСЯ наАбільші в світі ,дУкцію споруджуваний в Темірго і ряду інших раіонів вже роз­ зале:к~ фосфоритів. Тау завод синтетичного каучуку.

горнули

будівництво

шкіл-інтернатів

на

типових

місць

300

кожна.

Центральний Комітет КП Ук­

ХІМІчна промислоВість

-----f:l

за се-

(ТАРС).

f:l~----

раїни схвалив ініціативу Itолгос­ пів Хмельницької облаеУі в бу­ дівництві

міжколгоспних

і

кол­

госпних шкіл-інтернатів. ЦК КП І України peKoMeUДYBaB партійним

області

З великим піднесенням зустрі- кінець семирічки число вихованЛlI трудящі України постанову ців збільщиться в 17 з лишком ЦК КПРС і РаДІ{ Міністрів СРСР раз. «Про заходи по розвитку шкілДобру ініціативу виявили кол-

інтернатів

(РАТАУ),

Україна-НДР Міцніє і розвивається друж­

Стапіно. На підпривмствах екоДмитровського району, від тори, учасники бригад, які ! розбиті лише паl1атки 'будівни­ номічного району розміщено біль­ і голови рогачівського колгоспу борються за почесне звання ! ків. На кінець року тут буде ве­ ше ста замовлень німецьких дру­ ! «Луч» В. П. Бабараскова. _ колективів комуністичної пра- ! !

•••

НДР почали знайомитися з життям міста. Перша

з вітальною промовою до німецьких гостей

!

100

Н. Т. Кальченку.

звернувся

взятих зобов'язань

наших підмосковних товари., зів на партійних і робітничих шів, - говорить голова рож- зборах, але це досі не зробНlBCЬKOГO колгоспу «Більшо- лено.

~ !

і

!і !

понад

кратичної Республіки 12 червня зробила візит товаришам M~ В. Підгорному, Д. С. Коротченку,

ки Центрального Комітету КП України, Ради Міністрів Української РСР та інші офіціальні особи, численні представники трудящих Києва.

!

сердечно вітали

Партійно-урядова делегація Німецької Демо-

хав у Киів раніше, керівники Комуністичної партії і уряду України, відповідальні працівни­

,е,еll."."."."

слідувМlНЯ

тисяч киян,

Ради Міністрів СРСР Ф. Р. Козлов, який приї­

коп.

І'·"·"Ш".". Т І СНІ Ш Е 3В ' Я З О К І З НАWИМИ ПІДМОСКОВНИМИ ДРУЗЯМИ

шляху

Гостей з НДР на аеродромі зустрічали член

партії України та районної Рми Аепутатlв трУАЯЩИХ Киі:вської областІ

.Nh 70 (1825)11

червня

і радянським організаціям попу­ ляризувати

серед

трудящих

іні-

ціативу колгоспників ПС),J~іЛЛJl, широко розгорнути в кожному, районі будівництво шкід-інтерна­ тів за рахунок коштів колгоспів,

у ·1959-1965 ро- госпи Хмельницької області. ВО- залучати до цівї

роботи учнів

ках» . В республіці швидко зро- ни зобов'язалися протягом семи- шкіл, іх батьків і широку гро­ став сітка шкіл-інтернатів. Тіль- річки у кожному районі побуду- мадськість. ки в цьому році вони приймуть вати на власні кошти міжколРедакції газет зобов'язані ши­

понад

60 тисяч· хлопчиків і дів- госпні школи-інтернати.

Вико-

роко висвітлювати досвід ініціа­

чаток. Зараз в них вчиться І нуючи свої зобов'язання, колгос-І тивно.го будівництва шкіл-інтербnизько '24 тисяч дітей, а на пи Чемеровецького, Городоцько- натів колгоспами. (РАТАУ).

Київ столиця Радянської України. На фото: на пересіченні вулиці Леніна і ХреЩ;lтика.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото е, СИЧQва,


2,

НеАlnJl,

СТАХАНОВЕЦЬ

чеРВНJI

14

року.

1959

с

Назустріч Пленуму ук кпрс

У період горнутого

Чудовий

роз'"

будів-

ництва комуністичного суспільст-

(Нотатки про огляд

ва величеЗliОГО значення набуває

художньої

і такий вид ідеологічної роботи,

самодіяльності

на покликана властивими.їЙ за-

інтеЛігенцП району)

як художня самодіяльність. Во­ собами

надавати

активну

допо-

дичних закладах,

чоловік

На Вінницькому агрегатному заводі проводиться робота по ме· до ладу

7

нових потокових ліній для обробки

час тут стало

деталей вузлів до

комбаilнів «СК·З » . На фото: нова автоматична лінія токарних верстатів, На перед­ ньому плані

-

токар комсомолець

П.

€.

(Фотохроніка РАТАУ).

- - - - - - <>

До

Трудовими перемогами відзна- ся кількість мехаюзмlВ, які замічають підготовку

до

промислових

підприєм­

інтелігенції

і

600

приблизно

На огляді ж художньої самоді­

[}

яльності інтелігенції ставлені,

головним

були

пред-

чином,

шко­

ли. Це робить честь педагогіч­ чення виступ хору. с. ПОГРЕБИ: 1) «Україна і ним колективам. Щождо інших Росія» В. Мураделі; 2) «Лісогон профколективів, зокрема медичТимошка» С. Олійника; 3) «Ду­

працівників, -

ім слід з

прекрасна ініціатива, яка наро- ка; 4) Пісня З КінОфільму «Літа цього факту зробити належні дилася серед трудящих, про- молодії»; 5) «Шуми, Амур» та висновки. ' вести огляд художньої самодіяль- ряд інших пісень. Програма виступів на огляді НОСТІ іНтелігенції району . Лк і с. РУСАНІВ: 1) Художнє чи­ бездоганна. Але одне слід, на тання уривка з твору «Молода ' можна було сподіватися, пройшов гвардія» О. ФаД6Єва ; 2) Цикл мою думку, відзначити як недо­ огляд вдало, організовано. українських і російських лірич­ лік не була предстаВl1~на Перш за все слід відзначити них пісень; 3) Танець «Гопак»; творчість молодих поетів і проодну важливу рису проведеного 4) Одноактна п'єса «Кінець Хів­ заїків, які живуть і працюють в

!огляду - його масовість. У го- риної кумерції». районі. Участь початківців у кон­ голівському хорі був 31 чоловік, с. СЕМИПОЛКИ: 1) Художнє цертних виступах з віршами, на-

Пленуму няють ручну працю.

літківському

читання;

2)

Цикл

російських

і

28, великоди- українських народних пісень; рисами, частушками, присвячеГерасименко. мерському ~ 26, погребському 3) Пісня З кінофільму «Троє ви- ними передовикам семирічки; до­ Фото Ю . Копита . - 25, броварському - 24, бог- йшло. 3 лісу»; ~) Оркестр народ- тепними колючими рядками, . які б ' ють по конкретних носіях <>----- данівському - 20, княжицько- них ІнструмеНТІВ. му - ' 16. Чисельними групами Репе~~уар, як бачимо, ЦІЛком І всіляких аморальних, антигро­ виконавців були представлені й достатн1И. для концерту:. Незаба- мадських проявів, ще більш під­

червня-піврічний Пlан

24

ме-

С'І'ільки ж в районі є учителів.

І гідна тому високої похвали мн мої, думн мої» Т. Г. Шевчен~ них

ханізації і автоматизації виробництва . За останній

раАгоспах,

культурно-побутових

ствах району працює ПО\іад

могу партійній організації у ви- пісень; 8) «Угорський танець», хованні трудящих в дусі комуні- «Циганськнй танець». І на закін­

"стичної свідомості , мобілізації ЇХ на успішне виконання постав ле них партією завдань.

і

колгоспах .

МИ ,' У

початок

-

інші села.

ром ЖЮРІ обнародує СВ1И ви~но-І креслила

Основне у підготовці до огля- вок про художню

Готуючись ду було

В!lявлення

б цілеспрямованість

майстерНІСТЬ кожного колективу художньої са-

здібностей кожного .колективу

окремих мо.ціяльності. Недостатньо відби­

ЦК КПРС працівники нашої арті- до Пленуму ЦК КПРС, заплану- кожного до участі у художній са- ви~онавцlВ. ~ле одне бул~ ясно та була в огляді антирелігійна лі п'яти місячне виробниче вали і здійснюємо ряд заходів по модіяльності і добір репертуару B~IM присутюм на ОГЛЯДІ, що пропаганда, яка повинна посісти завдання виконали на 118 про- реКОНСТРУКЦll цехів. Незабаром для виступів. Лк перше, так і І ВіДбувся в районному Будинк! значне місце не тільки , у діяль­ центів. Найкращих результатів будуть установлені ряд автома- друге завдання були вирішені ~УJ:Ь'І:УРИ,.:- ба~ато серед. наШОІ ності Товариства для поширення

добилися колективи трикотажно- тичних і напівавтоматичних вер- успішно. Більше того, прийшлося 1НтешгеНЦIl, як І серед ВСІХ тру- політичних і наукових знань, але

го і пластмасового цехів. Перед статів,

що навіть дещо з репертуару кож- дящих, є справжніх талантів, у і в роботі культурно-освітніх закладів . .молодіжна бриrада Надії Лрмо- шити випуск продукціі, поліпши- дуже цікаво було все послухати Вважаю за потрібне висловиОгляд художньої самодіяльносленко, яка бореться , за звання І ти її якість і знизити собівар- і подивитися. Адже огляд був ти у зв'язку з цим деякі дум- ті інтелігенції, який вперше про­ кояекТИву. комуністичної праці. тість. розрахований на те, щоб провес- ки. Перша і основна. - при на- ведений у нас в цьому році, не Півтори-дві норми за зміну Удосконалюємо організацію ви- ти його протягом одного вихід- явності таких підготовлених сил Можна розглядати тільки, як підтакі їхні що,це,ші показники. робництва. Нещодавно в апа- ного дня. для участі у художній самодіяль- сумок певної організаторської і у змаrnнні веде

нових

мехаНІЗМІВ,

КОr.lсомольсько- дасть можливість значно збіль- ного колективу виключити, хоч кращому розумінні цього слова.

Ставши на трудову вахту на ратно-прядильному цеху зап Р ова' честь наступного П ленуму, пра- дили прогресивно-преМІальну оп-

.

.

ЦІВНИКИ ' аРТlJll

докладають

силь, що

чер ня ' ви о

б'

до

2'4,

в

. . б ти ПlВPlчне виро ниче по всіх показниках .

'

В

зу- лату праЦІ.

к ' на'

-

завдання

J]ерши

й

.

• б • невии виро ничии план виконапроцентів .

120

туар

декількох

колективів

ху-

же МІСЯЦЬ дожньої самодіяльності.

збільшився вихід продукції . Трав-

ли на

Для прикладу наведемо репер-

с. ГОГОЛІВ'. 1) ПІ'с' нп З кінофіJlЬМУ

«Киянка»;

2)

.. «Лілея»

Тепер Т. Г. Шевченка', 3) «Пісня

ності, слід визнати, що ми, маю

на увазі

тури,

районний відділ куль-

ради

клубів,

культосвітні

комісії Рад депутатів трудящих,

партійні і комсомольські органі-

про зації, вкрай мало ще робимо для ·

творчої роботи. Більш вірно

бу-

де оцінити це, як чудовий поча-

ток

дальшої

активізації

інтелі-

генціІ в

роботі кожного клубу,

Будинку

культури,

важливішими

які

центрами

є

най-

комуніс ..

4) Уривок з поеми про того , що б оргаНІзувати культурсекретар парторfаl!ізації. ЛЯЮ'ГЬ десятки кілограмів пряжі генерала Родимцева; 5) «Слово о не дозвілля трудящих як у Бро- тичного виховання широких мас ПРQмартіль ім, Панфілова . Д а а я мире» М. Ісаковського;. 6) ЦИКJ\ варах, так і селах району, особ- трудящих . рона з вд нн . укра-І нських народних пісень у • • • ливо у вихідні та інші святкові М. Остапець, М . Н роль, обробці композитора М. Леонтосекретар райком)' член КПРС . вича; 7) Цикл популярних ро- дні. З кожним роком в нашій тек­ КП України . сіАських і українських народних По-друге, за неповними данис . Гоголів . С'І'Ильній промартілі збільшуєтьМ. Новикова,

5

щозміни усі

у Дмитровському районі, з

яким

бригад

виготов-

рушник»;

ініціативність в роботі колекти­ ІІі внутрішні резерви цеху, під­

змагаємося

приємства,

ву.

Вкручення гвинтій, наприклад,

ОДИНАДЦЯТЬ ДРУЖНИХ

на збоvці вузлів раніше ДИ;JОСЬ

вручну,

а

зараз,

Хочу також

сказати

нашим

прова­ }'краінським друзям, що .с!уавна за просім'я передових виробничників

Під час підготовки дО ХХІ з'їз- годинний робочий день. Виробду КПРС в країні широко розгор- ничі успіхи бригади, її досвід

по:шцією бригади, почали використовувати пневматичний дріль,

нувся патріотичний рух

що набагато підвищує продукти в- ному працювати, але і вчитися

-

зма- орга.нізації

праці

показує, що

га.ння за звання бригад кому- при переході на семигодинний ністичноі праці, Одну з таких робочий день продуктивність пра-

Il'ехнології показав,

них

замість

очолив КОМУНІСТ,

слюсар т. Андреїчев А. М. У її

де І даЛІ зростати.

Технічна підготовленість кад-

ти

наіменших

втрат

го- стати

,

сьогодш ' 'ШВІ ' 'й день

не тільки по-комуністич­

можна чої молоді,

що

передбачено

за

14, Нещодавно бригада доповнила своє зобов'язання рядом нових . С еред них: кожному виПУНКТІВ. конаш

б

виро ниче

завдання

на

наприклад,

є

член

бригади комсомолець Олександр Самарін, який перейшов зараз у 10-й клас. В один з вихідних днів бригада у повному

складі'

зробила екскурсію до Москви, побувала у Кремлівському музеї .

... переддень

великого

родного свята тру,в;ящих

міжна-

-

Пер-

сеМИРІ'чку за 4-5 РОКІ'в,' надаше травня . На об'єднаних робітвати д' опомогу учням ПІ'дшефНОІ-

слюсарями-зБИрачами 6-го

розряду'> , ,На

що

вузлів фрезерного

нормою, зібрати одночасно 12-

Наймолодшому серед них 17, ного верстата, який випускаємо. найстаршому - 40 років. Врахувавши це, бригада зобов'яПерший пункт . зобов'язання залася'. «Систематично підвищу• б ригади не б агатосЛlВНИИ - ви- вати СВОІ- теХНI'ЧНІ' знання і до б ]ю ничу норму восьмигодинного 1960 року всім членам бnига.ди 7 ~ проробочого

8-10

,верстата,

скдаді 11 робітників, в тому чис- рів відіграє вирішальну роль у лі 5 комуністів і 1 комсомолець. боротьбі за відмінну якість кож-

б ро очого дня виконати за ДИН. Н аполеглива б ороть б а

-

ність праці і полегшує працю po~ та відпочивати. Одним з відмін­ бітників. Вдумливий підхід до ників вечірньої школи робітни-

бригад на н~шому заводі фрез.е р -, ці ~e ті~ьки не знизиться, а буBepcTaTlВ

вірНА своєму слову, Jlке вона да-

ла,

На фото : А. М. Андреїчев

-

заводу

.

шкоЛІ

в

. .

ОВОЛОДІНШ

ничих зборах двох цехів

ви-

хаНI'ч о о·

б

.

-

ме"

н ГІЗ орочного-за реко-

часу швидко почала давати пре- чотири члени бригади u:e одер- керівник бригади комуністичної робничими навиками. За Їх до- мсндаqією партійної і профспілкрасні результати. Бригада, яка жали п'ятий розряд. І праці (зліва) та М. П. Тихоиов- помогою група старшокласників кової організацій, д"реКЦI1 запрацює на зборці верстатів, ви-

.

Є У зобов'язанНl ще о.-ин важ-

член бригади.

конала грудневе завдання мину- ливиl , щнкт виробничого харак-

вже оволоділа НИМИ

процесами

окремими склад- в Д бр ад' у ю о у ИГ І, як очол Є комуроботи. . А ·й М АНlCT НДРІ икитович ндреІ-

лого року на 232 проценти . Чим теру: КОЖНОМу оволо.-їти всіма допомога в оволодінні кваліфікаВеликим авторитетом кори- чев , присвоєно почесне звання Аалі, тим більше зростає nPОДУК-, операціШlИ на зборці вузлів вер- цією. стуються одинадцять дружних у І колективу комуністичної праці. тивність праці одинадцяти ДPY.~ CTa'l'a, ЩОiJp8ВоДИТЬСI на дільДільниця, де працює бригада, робітничому колективі. Одного По першій на заводі бригаді них квітневе завдання ни- ииці, де він працює. Це ще не приваблює увагу робітників всьо- з них Т. Філімонова, наприклад, комуністичної праці рівняються

нішнього ]Юку виконано було ними на 265 процентів. у не,в;алекому майбутньому ващ QliВOA мав перейти на семи-

досягнуто, але бarато чого зроб- го цеху. Робочі місцл, інструлено і робиться у цьому напрям- мент завжди у зразковому стані . ку. Головне, від чого зале- У всьому відчувається висока жить успіх у ЦЬОМу,-взаємо- свідомість, ,в;исциплінованість,

обрано головою цехової ІІРофорга- сотні робітників. нізації. Активна участь членів N. Старавєров, бригади у виробничих нарадах техиолог заводу допомагає виявляти невикористафрезерних верстатів.


Не.IІІ",

Ч8Р8НJ1

14

роКу.

1959

СТАХАНОВ'ЕЦ'Ь

Закінчити еівозбиравви

ВІСТІ

*

~аГОТОВJ:Я&МО

гектарів озимини в хоро­

ни на

64 гектарах картоплі, під­ 1,80 гектара помідорів. Близько 70 гектарів овочів, що

шому стані, чисті від бур'янів. сипано Трактористи

закінчили

прополку

гектарів картоплі. Набагато перевиконували норму виробітку Юхим Калениченко та AHaTQ:-

150

..ій

Троценко. у другій бригаді (бригадир І. Радченко), крім 45 гектарів картоплі, прополено 7 гектарів кукурудзи, підсипано 2 гектари помідорів. Третя бригада (брига­ ,1І;ир М. Барбон) знищила бур'я-

Трактористи Володимир Тете-І Пїслязавтра виїжджаємона лу­

виросла на рук та Іван Павленко 'на краси- ки до Дніпра. Працюватимуть два·

Густа конюшина. першотравневому

відділенні

рад­

Колгосп с.

«Шлях

Косять

Ілліча»,

210

гектарів ' конюши­

ни тракторними

3азим'я.

* * *

Ланки Г. Омельчук та М. Ковадь виростили хорошу раl1НЮ яку

почали

збирати.

Шсля висадки розсади ранньої капусти

у. грунт

Києва М. Крикун

парниково,1l;

з третьої

бригади

никових рамах огірки.

Рослини

в грунт під час міжрядного' обро­ бітку. Дали добрива на 35 гек­

продовжують мають

міцну

лита водою, і тут виросла соко-

гудину,

100 центнерів СОКО-І . Перші 50 кілограмів

витих ягі,1l;.

ВІДправлено в

керуючий

багато

бригадир.

колгоспник артілі

«Червона Україна».

с. Літки.

с.

Гоголів.

ХіА обробітку посівів в колгоспах і

за станом на

AvyrJlA

Назви колгоспів

-о.

S

РIЗ

ОбробJlево .lруrиl ,аз

азвн

_

ко.агоспів

~~

Русанів, ім. Сталіна Мокрець, ім. І-го Травня

64 58

Рожни, «Більшовик» 3аворичі, ім. Кірова

54

Назви радгоспів

53 50

84 Світильнівський «30РЯ» Бобрицький

Требухів, «Жовтень» Гоголів; «Червона

Україна»

Погреби,

ім.

Кірова

3азим'я,

«Шлях

46

Богданівський

НЮ

Княжицький ім. Щорса Семиполківський

45

Ілліча»

23 Пухівка, ім. Ватутіна 38 Літки, ім. Калініна

86 Великодимерський По району

43

голова колгоспу ім. Ватутіна,

О. Труба,

д. Пиндюра,

змагаючись між со-

заступник редактора бага-

тотиражної газети. с. Пухівка.

І

1600 ТОНН СИЛОСУ

Дбаючи про міцну кормову базу для громад­ ської худоби, бригади закЛ/1.ли раніше у три ве­ ликі траншеї 1200 тонн силосу. Вчора запов­ нили

зеленою

400

масою

ще

одну таку

ж

траншею

тонн. Раннього соковитого корму мати­

мемо близько

рцгоспах району

.0 ..g

ан·

~

є

на

червня (В процентах Ао плану)

10

Оброб.. е80

гектара.

Г. Філатов,

шинами, тру,цяться косарі. КОЛ-,

бщо, кінними косаркам . и кладуть І траву у покоси на 0,50-1 гек-

першотравневим

відділенням радгоспу.

oгiPKi~

В. Стасько,

Калініна,

а косять на

0,40,

За два дні поклали траву у

ках, де не можна працювати маМ. Бондар,

В. Малій,

магазини СТОЛИЦІ.

П. Набан, Колгосп ім.

кінні сіно­

сінокосарок

0,45-0,50

ному бюро та засіданні правлін­

збирати суницю. Киянам достав- зав'язі.

лено понад

12

ненко. Норма

JJита трава. Питання про сіно­ збирання обговорили на па.ртіЙ­

госпники Г. Бондар,

тарах овочевих культур.

300 кілограмів. Колгоспниці лан- (бригадир А. Гуть) посіяв в парки Г. Краснощок

4

тракторні агрегати і

Відділення, яке очолюю,за- ня колгоспу. Вирішили упорати­ покоси на 70 гектарах. До покінчило підживлення картоплі на ся з косовицею за 15-20 робочатку збирання врожаю зернових 178 гектарах. Мінеральні добри­ чих днів - 1\0 початку жнив. Нині на луках ~ 12 кінних на більшій частині площі сіно ва з розрахунку по 80 кілограмів сінокосарок, на менших ділян- заскиртуємо. суперфосфату на гектар внесли

с. Світильне.

КІКУ-

Хороші повідомлення капусту,

радгоспу

сарками на ,Всіх відділеннях pa,1l;Луки нашого колгоспу в ос- тарі більше норми. Швидко пра­ госпу. Траву згрібають у валки, ~HOBHOMY за Десною. Більшість цюють колгоспники І. Різанепко, гектарах, якої по­ в яких вона .лежить 1-1,5 Аня, площі з 800 гектарів була за- А. Висоцький, І. Сулима, Г. Різа~

-------

Відправлено в магазини

ВІДДІЛенні

На луках працюють

і кінними ко­

між­ рудзу на 450 рядний обробіток картоплі на 718 сіяно 630 гектарів. Іде піджив­ потім складають у невеликі ко­ гектарах, механізатори радгоспу лення посівів. Мінеральні добри­ пиці. З більшої частини площі «Зоря)} прополюють її вдруге. ва внесені на ' 200 гектарах. сіно спресуємо у тюки. Є меха­ М. Нотляренко, Знищені бур'яни, розпушений нічні преси. агроном-економіст. грунт на 400 гектарах. Другий раз пропололи

лівському

площі, де госпу «Семиполківський» . Вона ім. Щорса скосили трисекдійною косарки. На частині косаркою 42 гектари конюшини. не можна буде пустити машини, найкращий іх посадила і доглядає овочева викичла бутони Завершив косовицю багаторічних коситимемо вручну. До початку період для заготівлі вітамінного бригада, також декілька разів трав Володимир Гончаренко, що жниВ' закінчимо збирати сіно на прополено. Добре вродила рання сіна. Тракторист Григорій Лизун, працює на тракторі «Т-28», на 800 гектарах. на тракторі «Бєла­ капуста. Масово збираємо вро­ що працює В. Буртовий, княжицькому відділенні. жай. Відправлено 3000 кілогра­ русь», почав косити багаторічні Зараз закінчуємо згрібати сі­ головний агроном радгоспу. трави. Він зобов'язався закін­ мів капусти трудящим Києва. но. Ще день, і завершимо роботу. с . Юtяжичі. чити роботу на 136 гектарах за В. ЩИГОЛЬ, М. ЖОВТОНОlИенко, 2-3 дні. обліковці.

* * *

Закінчивши перший раз

жиив

~

КОНЮШИНУ-У КОПИЦІ

вітамінне сіно

НАСТУП НА БУР'ЯНИ 245

..

.z.O

2400 тонн. Зберемо і засилосуємо конюшину з 200 гек­ тарів, на такій же площі багаторічні трави ско­ симо на сіно. Працює близько 70 косарів. А. НОСТЮК,

СІ.

~

~~

33 18

54 10

69

55

62 46 43 29 27 46

55 24 78 46 46

БІЛЬШЕ ХО·РОШИХКОМПОСТІВ

заступник

голови

с. Русанів.

колгоспу

ім. Сталіна.

Ровенська об",асть. У цьому році тваринники колгоспу «Прогрес» ДубніВСЬ1(ОГО району зобо­ в'язалися виробити на сто гектарів землі по

500

центнерів молока і по

102

центнери м'яса. В

артілі широко застосовується зелеиий конвейєр з озимої пшениці, люцерни, конюшини і вико­ мішанки, під якими зайнято 700 гектарів.

На фото (зліва направо}: передові доярки Н. І. Момотюк та €. Г. Якимчук заготовляють аелений корм. Фото О. Платонова.

Отже, щоб добитися цього, слід Для приготування I1нойово-зем­ треба в першу чергу виготовляти всюди різко посилити темпи ви- ляних компостів у кількості, до- там, де нема торфу.

Щоб збільшити накопиче1lня В умовах нашого району поЗначно знизили темпи роботи готовлення торфо-гнойових ком- статній для удобрення 100 гекруч.з люпином органічні добри- .ряд колгоспів і радгоспів. У по- постів, особливу увагу звернути .таріВ, у тих колгоспах і радгос­ якісних добрив, треба завозити ва - головне для підвищення рівнянні з МИНУJIn}~ роком вє;- на видобування торфу. В цьому пах, де цю роботу почали, ви­ тоРф У загороди та місця табір­

РОАючості

грунтів,

забезпечення ЛИltОДЮlеРСLі:ИЙ радгосп внгото- повинна надати значну допомогу ,ціляють

півгектарну

ділянку ного утримання худоби,

більше

торфо-мінеральних високого врожаю всіх . культур. вив НИ!іі за 5 місяців на 8 TrI- Броварська РТС. Роботу екс ка- дернової землі, і орють на гли­ виготовляти Це істина. Колгоспи ім. Каліні- сяч тонн ,добріlВ меюrr., r-емипол- ваторів необхідно організувати у бину 12-13 сантиметрів, потім компостів. Слід покінчити з та­

на, с. Літки, «Жовтень», с. Тре- ківський - на 5 тисяч, гоголів- дві зміни, слід ви,цілити для KOJl- рівномірно розподіляють на ній кою практикою, коли бухів, ім. Сталіна, с. Русанів, ська артіль (Червона УІфаїна» госпів частину автотранспорту 200-300 тонн гною та 20 тонн колгоспах і радгоспах

одержують

по

рів зернових, по

16-17 центне-- на 5,2 тисячі, зазимська ,в;ля вивезення добрива. 130-150 цент- «Шлях Ілліча» - на 5,9 тисяВажливим резервом

фосфоритного борошна або збільшен-

40

30-

сять

на

поля

в

окремих

ще вно­

свіжо видобутий

тонн фосфат-шлаку, усе це торф, від якого значно

менше

нерів картоплі тільки тому, що чі тонн. Керівникам ЦИХ радгос- ня виробництва добрив є виго- заорюють на глибину 15 санти­ користі, ніж від такого добрива, вносять по 20-25 і більше тонн пів і колгоспіR слі.~ було б по- товлення дерново-гнойових ком- метрів, а через 7-10 днів пс­ що внесено з гноєм, мінеральни­ торфо-гнойових компостів на гек- Їхати і повчитися, як заготовля- постів, чого досі у нас· не було. ремішують з землею тракторним ми добривами, гноївкою або се­ тар. Таких фактів можна навести ти зараз добрива - у колгоспи По цьому питанню нещодавно культиватором, дисковою борін­ чею. На порозі сінозбираНІІЯ, а багато, ім. Калініна, с. Літки, який за проведено спеціальний семінар у кою або кінним пружинним куль-

Два роки тому наш район ви- 5 місяців вивіз гною і торфу на Борисполі, на ЯКQМУ були при- тиватором. Перемішування

ступив ініціатором змагання за цілорічне виробництво добрив. До нас тоді приїжджали вчитися, як організувати цю справу, і треба сказати: було що запози-

'і,8 тисячі тонн більше, ніж торік, «Більшовик», с. Рожни, на 3 тисячі, радгосп ім. Щорса - на 8,7 тисячі тонн більше. Цілком протилежне становище у

сутніми і агрономи колгоспів 'та радгоспів нашого району. Повернувшись додому, ряд товаришів зразу взялися за .ці ло і вже дещо зробили. У великодимерсько-

чити. Зараз ми відстаємо. Вста-І радгоспі «Бобрицькиі». Він по- му радгоспі, новлене на травень Київським винен що,цня вивозити гною і прогаяне.. на

час

темпи

виробництва

добрив

не повинні знизитись, а liавпаки

~ наростати. Там, де немає за­ раз ланок, створити їх, закріпи­ ти

за

ними

тягло,

автомашини,

щоб надолужити Мало чого навчилися на семі­ щоб вони мали можливість пра­ заГОТІВЛІ добрив, нарі агрономи колгоспів ім. 1-го цювати на повну силу. Треба по­

обкомом КП України і облвикон- торфу 1000 тонн, а заготовляє Іза ініціативою директора т. Че44, требухівський колгосп ботарьова. і головного агронома брив в кількості 100 тисяч тонн «Жовтень» замість 400 - лише т. Кузьмика заклали дерново-гно. по 20 тонн. йові компости на 2 гектарах зане виконане - ЩО,1l;ня слід було У червні район має виконати мі сть 0,5 гектара заплаНОJl. Це вивозити по 3,3 тисячі тонн, а річний план по на.копиченню зробили і на жердівському ві,1\діuаготовляли лише по 900 тонн. добрив -- мати 450 тисяч тонн. ленні бобрицького радгоспу. ROMOM завдання по ' заготівлі . до- по

пов­ там і жнива. У цей напружений

торюватимуть через кожні 8-10 .1Інів. Після дощів ділянку боро­ нуватимуть, щоб знищити кірку, яка утвориться, компост БУАУТЬ поливати гноївкою.

Травня, с . Мокрець, т. Тимчен­ ко , І. 'м К'ІРО ва , сПб • . огре и, тов. Сергієнко та ім. Ватутін,

села

вернути

нам

славу

передового

району на Київщині Товленню добрив.

по виго­

В. Торгунський,

Пухівки, т. Сах-ио. &НИ ще десі

головннА

не почали

інспекції по сільському P.QC·

закла,1\ати дерново­

земЛJlНИХ компоМ'ів. До речі, іх

подарству.

агроном

рай­


ЧИ ВЧАСНО ВАМ ВРІ'"ЧАЮТЬ ПРЕС~ І ЛИСТИ?

Рейд по усmаногах

зв'язку

метушні

дійсніСть

Графік

----------~----

Робочий день у поштовому від­ діленні райконтори зв'язку почи­ нається зразу ж після того, як сюди прибуває машина з Києва. Приступають

до

ниці листів, Здається,

газет та журналів. все повинно бути

діла

сортуваль­

так, як передбачено графіком. А в

ньому

прибути

записано:

листоношам

на роботу

о 9 годині

ранку, а через півгодини вийти У

перший рейс. Стрілка

годинника

На

9.00.

роботі

показує

тільки

два

ли-

стоноші. Решта приходить з запізненням на 15-20 хвилин. -- Чому спізнились? - повто­ рюють

вони

наше

-

запитання,

а ,чого поспІшати, все рівно з-за несвоєчасного

сортування

корес­

понденцій роботу за графіком не почнемо.

З

вини

нерідко

більше.

6

і

11

сортировки

листоноші

затримуються

і

Так

на

було,

годину

наприклад,

червня. А раз спізнилися

у перший рейс -- затримується і другий. Терплять від цього пе­ редплатники.

можливість

В

кіоску

купити

«Пра.ду:. і

редплатник,

ви

маєте

сьогоднішні

«Известия», а як пе­

одержите

Звичайно, і від листонош бага­

то залежить. Л. Бовтрук, Є. Ге­ ращенко, М.

Баранова і при по­

рушеннІ графІка у другий рейс, правило,

завжди

виходять.

Цього ж 'чомусь не Н. Козленко та інші. В

кімнаті,

де

сортується

роблять

сортують

пош­

радгоспу скоротила

пошта,

точно у визначениl час листо­ ноші з повними сумками роз'їжд­ жаються по дільницях. Можна не

. димерчани

сумніватися:

своєчас­

прибуває

ІІК

З

різи_х

пошто.а

кlиців

се",а

з'іжджаЮТЬСIІ на велосипеАах ли­

стоноші. ка,

К.

Серед

иих:. є.

Безсмертна, У.

Рубан­

Миронець.

Поспішають, бо треба

заЗДa.lе­

гідь здати JlИСТИ,' взяті упошто­ вих скриньках, готівку за брошу­ ри, коиверти і марки. Все вони

встигають зробити.

неться.

тільки

ще жодної. Не одержує з

своєчасно

вручають

адре­

сатам пошту, а й є активними пропагандистами кннгн і періо­ дичної літератури. План роздріб-

ної

торгівлі

вони

А

тут

ПОСП1шають •••

Листоноші пухівського відді­ лення зв'язку повинні прибути за поштою о 12 годині дня. Іншої думки дотримується Т. Литвин­ листоноша с. Рожівка. Приходить

він сюди, коли йому заманеться на дві і більше годин пізнІше,

-

ніж

передбачено

графіком.

Взагалі у цьому відділенні не поспішають. Телеграму .НІ 701 6 червня передали в Бровари з за­

пізненням на півтори години. Не

поспішає т.

начальннк

Масло

М.

адресатам

лист

.НІ

А

яким

відділення

перевірити, чи

чені

вру­

рекомендований повідомлеJlНЯ

штемпелем

на

штемпелю­

ють тут листи? Прямо соромІ Ні­ чого не розбереш: ні назви уста­

нови зв'язку, ні Аня, місЯЦIІ і ро­ ку.

На

жаль,

з

такими

рейдова

бригада

лише у

Пухівці.

фактами

зустрілась

У

поспішають

не

світильнівсь-

12

аети, але з

ня

«правды'

ро

(с.

іноді

і

в

чальник не

віДДілення

Д(lвіРIІЄ

ційні

Т.

Щербина

лнстоношам

план

роздрібноі

нії зв'IІЗКУ в Літках не ться.

Не

вирішені

тут

по

виконує­

ще не вирішених

тань. Досі, наприклад, так і не-І колгоспникам

багатотиражннх

лнво

погано

займаються

на

друге

від

півріччя,

того,

на

що

то

було

початку

року.

Швидко, без

РЕИДОВА БРИГАДА: В. ГЛУШАК, інструктор рай­ кому КП України, І. ЗАБОЛОТНИИ, секретар РІ( ЛКСМУ, І. МОГИЛЬНИИ, інструктор райвиконкому, А. КАГАРЛИК, СО КОЛОВСЬКА, М. ШИЛІ НА,

6"IЄf8ИЯ

і

червня

9

ще

не вручил. '8,l.ресатам. До речі, Мetllltаиці

X~

Гребельки

поз­

В ВАності-наша

сипа

•'

Цими днями Москва

гостинно

r~риїз~

у

Р адянськии

загарб­

Кокчетавської області.

никами.

Сліllа.llИ иеопублікованих листів

Недивлячись на похилий вік, Т. Довгодько продовжує "пр~цювати. Зараз він старший коваль, ВаЖltо перерахувати, скільки його руками виготов­ 11

Група

йок, оковано

редакції

машин.

справжній

-

СЬКИИ, Н. ЛЕВЧЕНКО, працівники зв'язку, М. ЗАИ­ ЦЕВ, робкор, Д. КАЦЕ­

колгоспник

Ф. Т. Довгодько, артілі

,с. Рожни.

ції райгазети.

таннях -- про s Німеччиною

мирний договір розвиткові контактів між оБОМq

оюз

переговорів,

радянський

І міністр закордонних справ А. А.

."

німецькими державами, розроби­ ти конкретні заходи по об'єднан, ню Німеччини і протягом року розглянутн

НОВІ

ПРОПОЗИЦІІ,

яКІ

по

ряду

ІС-

зв'язані

з

На

світі

1

січня

підкреслив,

протягом

року

Захід

ж

більш

ніж

Німеччини Вальтера Ульбріхта, голову Ради Міністрів НДР От-

аша краІна погодил~ся з з ереженн.ям на один ~IK деяких

ного

табору,

які,

вказується

в

товариша запитання

Н"

б

шими заІНтересованимн держава-

ми буде змушений підписати мнрниА договір з НДР.

. представників угорської преси, окупаЦІЙНИХ прав захІДНИХ дер._ то Гротеволя та члеНІВ наполегливо борються за мир і жав У Західному Берліні. Але Газета «Неиєс Деичланд», як~ ' РТІ'йно-урядової делегації Ні<оу' • виходить В НДР вказує що НОВІ па добиваються оздоровлення між- при цьому з .... ЩНІ держави по. '. ..' мецької Демократичної Республі- народної обстановки. А вона за винні скоротнти чисельність сво- раДJlНСЬКl ПРОПОЗИЦll .. «врахову-. ки __ першої в істоРії Німеччини останній час стала кращою. Між- їх військ і 'озброєнь у Західному ю.ть думку величеЗНОI. БIЛЬ~ОСТl " б' "'. ародне становище, як ВІ'дзначив Берліні, припинити з території H~Meць~oгo народу. І ПОВНІстю демокраТИЧНОl держави ро ІТНИ- n ВІДПОВІДають його ІНтересам товариш Хрущов, краще, ніж. Західного Берліиа всяку ворожу ». ків і селян. . . Н . воно було два-три роки тому, і пропагаиду проти СОЦІаЛІСТИЧНИХ ОВІ радянські пропозиції . ІНших

За 10 років НДР добилася

свого існува~~я Це поясиюєтьвеликих УСПlХІВ буде ще кращим.

країн, ліквідувати в ньому BC~ відкр.ивають шлях до досягнення шпигунські і диверсійні органі-

у будівництві соціалізму,' в )ЮЗ- ся тим, що СИЛИ миру, насампе· зації, не розміщувати в Західно- угоди в Женеві. витку економіки і культури. Промислове виробництво в країні' ще

1958

року

них

82,3

третину

населення

-ф--

не

тотних моментів враховують точ- підпише мирного договору з Ні? ДивІться ку зору західних держав. І меччино~, то СРСР разом з ін-

недавніх відповідях М. С. Хрущова на

мільйонів

85

Підрахукки показують, що та-, киА автопарк зможе одночасно перевезтн мільярд чоловік--

зустріла прибулих до нас з візи- дами наших країн і зміциення том дружби першого секретаря єдності країн _всього соціалістичЦК Соціалістичної єдиної партії

шофер

року в усьому

автомашин, на 1 січня -107,2 мільйона, з мільйона легковнх.

що коли

все

1955

налічувалось

підготовкою і укладенням мирно; земної, кулі. го договору з Німеччиною. А. А.

кеРІВНИКІВ НДР -- нове свідчен- Гро.мико ВНІс .~a р~згляд иара~и Громико ия нерушимої дружби між наро-

питання,

що

Ціuаво внати

«Більшовик».

працівник редак­

писала,

у ,листі до

зив добриво на садибу брига­ дира І. Радченка. Секретар пар­ тійної організації колгоспу тов. Карпенко А., якому цей лист бу­ ло надіслано для перевірки, по­ відомив, що сигнал колгоспників обговорено на засіданні правлін­ ня. Факти підтвердились. Шофе­ ра П. Пиндюру. оштрафовано.

Золоті руки у Федора Фео­ досійовича. Він

:tазимської

Ілліча»

П. Пнндюра без дозволу прав­ ління на колгоспній машині во­

коліс і возів,

сільськогосподарських

колгоспників

артілі «Шлях

скільки відремонтовано різних

А.КУЗНЕЦОВ, М. ЖАБИН­

невських

С

ваного фашистськими

майстер своєї справи.

НЕЛЬСОН,

Ваnентина Самченко. Зернорадг.осП «Херсонський!,

лено за ці роки болтів і га-

і :нормалізацію становища в Західному Берліні. -Бажаю.чи сприяти ycnixOBi же-

зруйно­

ваємося, що цього року буде

зібрано високий врожай.

Мене можете поздоровити з

..•.•-•...•-...-•.•.•.•.•.•...•..•...•.•.•.....

бав.аенl мо"'.вості своєчасно одержувати пошту, бо дирекціll

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

будови господарства,

радгоспу тисяч гектарів.

законним шлюбом ...

колгосп, віддає всі свої сили

вони

площа

30

йону.

рік. Демобілізований з Радянської Армії Ф. Ф. Дов­

перед­

диви­

Гарячий привіт і наЙКJWlщі побажання моїм землякам­ літківчанам і всій молоді ра­

1947

і знання справі швидкої від­

тут

1

будівництві нового життя.

розповсюджених

щоденно

Сівбу провели вчасно. Споді­

,це раз'ом зі

ників

видань,

Посівна становить

бере активну участь у

годько повертається в рідний

r.

пe.uми

в колгосп,

зв'язківці, культосвітні коміСії сільрад СС. Гоголів, Пухlвка, Ка­ лита" Требухів, Вигурівщнна. Як­ щопоріВНЯТR кількість прнмір­

цІвникам ЗВ'ІІЗКУ повинні допо­ могти партійні, комсомольські і профспілкові організації, вся гро­

ни , т. Паdtiнa К.) листи з штем-,

«Буде з сказав ко­

-

почиваємо

мось художні кінофільми.

на

--

всіма

цим

зати без затрнмки. В цьому пра­

(началь­

увагу

кмітливість хлопця.

пає

газет. В ряді сіл повільно про­ ходить передплата на газети і журнали на друге півріччя. Особ­

--

В магазинах

все необхідце. Культурно від­

учнем

коваля. Хазяїн

звернув

РОЗlашована

в мальовничому місці: навко-,

водоймище.

валь батькові Федора. 1932 рік. Федір ФеОД()Сійович одним з перших всту­

пи­

вІдомо, хто відповідає за достав­ ку

же

садиба радгоспу

ло березовий ліс, недалеко

Довгодь-

працювати

нього майстер»,

педамИ.

ці та інші питаННIІ слід розв'я­

зв'язку

зараз

ОПJlати праці листоношам, забез­ печення ЇХ спецодягом, велосн­ Чимало

починає

у сільського

пнтання

руки

рік. Федір

1922 ко

чили нас житлом. Центральна

Копита.

n------

;30.Іоті

лі­

Живемо ми добре. Забезпе­

Бугу.

Ю.

------~

квитан­

торгівлІ

Південному

Фотоетюд

ло б оформлення передпла'rН. А

плачено

.ому вfціol!*иl

На

КI;JИЖКИ, адже це прискорн­

менші

Так листоноша Литвин «готує· ться:' до виходу на роботу ...

йону.

кількість

діЛl>НИЦЬ збільшилась на дві, що прнскорює доставку газет і жур­ налів. AJ\e незрозуміло, чому на­

як

ф.есією. Певна, що ВИПl\авдаю довір'я комсомольців свого ра­

А взагалі пошту у Літках вру­ Тут

на

того,

лодіваю новою для мене про­

Шапі­

він теж пе­

реадресував.

своєчасно.

після

шла в телятник. Швидко ово­

1 '\fepB-

громадянин

працювала а

птицю вивезли у степ, перей­

травня не одер_ав

Рожни), яку

чають

.

не

Не

систематичио

перевиконують.

у

машииа, Ао місцевого вімі".ИНIІ

на цілину, щоб постійно там жити і працювати.

Спочатку

без затримки

ЗВ'ІІЗКУ

доставляє

ма,в.ськість.

того,

пою дівчат Київщини виїхала

хто, як кажуть, під руку підвер­

гаЗ6ТИ.

Своєчасно,

В.-Днмерку

на Гребельки

раК,.

Було це H~дaBHO. Я з гру­

Зараз

птахофермі,

і

спеЦОДIІГУ.

до

пошту

на ЦІН діль­

листоноші.

Літ­

листи

посунутись иемає куди. Скаржа­ ться листоноші на відсутність

задовго

посаду

t959

Привіт 3 цілини!

ках. Громадянин Зубак переад­ ресував СЮДИ з м. Оренбурга га­

одержать

ту -- тІсно. ТІльки і чуєш: «Не шТовхаlтесь:., «Посуньтесь:.. А

Ще

иииі

черви.

Такий же порядок і в русанів­ ському відділенні зв'язку. Листо­ ноші П. Безпалий, є. Соловей не

но

790 і їх лише посилку .НІ 87Z.

на другий день.

як

14

НІ.lм.

4

Проте західні

ред соціалістичні країни, дуже му Берліні ніяких атомних і ра- держави, очевидно, саме цього і зросли, стали ще могутнішими і кетних установок. Для контролю не хочуть. Вони поспішили від-

15 Поне.ll.ілок:

телепередачІ ЧЕРВНЯ

19.00 -

,останні BI~

сті (Москва); 19.20 - новий мультиплікаційний фільм «Остров Негритн»; 19.30 -- «На будовах семирічки». Телевізійна хроніка «Новини тнжня»; 19.40 пере-, дача для МОJ\.Oді «Манера та культура поведінкн»; 20.00«Справа пана Пучека». Новий худ6жніА кінофільм; 21.20 «Оперні співаки в кіно».

16

ЧЕРВНЯ

19.00 - останні ві­ в 1958 році зррсло порівняно з здатні дати відсіч імперіалістич' за виконанням угоди про тимча- хилити наші нові пропозиції, хоч сті (Москва); 19.20 - назустріч довоеннимрівнем більш як у 2,5 сове становище Західного Берлічервневому Пленуму ЦК КПРС. . .. агресорам і виявили готовність продовжураза. Тепер соціаЛІСТИЧНІ Пlдпри- ним. на ми пропонуємо створнти орган «Перетворимо вжиття величні

ємства випускають дев'ять десlt-'

тих валової ПРОД)1Щії промисловості країни. Близько зелених

половини

ОВІ ПРОПIlЗИЦ

ІІ срср

J ЖеневІ

тягом

обробляють

по

нагляду

з

представників

СРСР, США, Англії і Фраиції.

вати переговори.

Всі миролюбні

накреслення ХХІ

люди внмага- 19.35 -

з'їзду

КПРС:.;

«Обов'язок». Інсценоване

Одночасно ми пропонуємо, що~ ють, щоб західні держави відмо- оповідання П. Павленка.

Пере-

соціадача для молоді; 20.20 конТРУXl.ящі На нараді міністрів закоl'дОН- протягом року дві німецькі дер- вилися, нарешті, від своєї полі- церт молодих вокалістів; 20.45 НДР поставили собі за M~TY ripo-, них справ, $Іка відбувається It жави створили на рівних нача- тнки збереження напруженості в кіножурнал; 20.55 -- «Життя

лістичні

угідь

Н'

Вівторок:

господарства.

семирічки

збільшити

пр<7'-

ЖеиеВІ,

д~егація

Радянського лах

загальний

німецькиА

комі-

Європі

і, за прикладом

нашої пройшло мимо».

Новий худож­

мислове виробництво на 80 ПІЮ- Союзу знову продемонструвала тет з ПJ)i!дставників НДР і За- країни, пішли по шляху взаємо- ній кінофільм. центів, а до 1961 року наздог-, прагнення иаtllOЇ країни досягти нати Західну Німеччину по '<=по-1 ytO~и з . .захіДними державами в хідноі Німеччини. Цей KOMiT~ прийнятних угод У Женеві. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

живаlПiю на АУШУ насел~ИНJI. ,

_' Ji

\'

наА8ажливіЩНJ міжиародних пи- повинен сприяти

розширенню і

Адреса, редакції: М. Бровари, Київської області. ;

6poaapQtxI

А. МеJlікян.

вул. Київська,

Редактор С. nOГРЕБIНСЬНИR.

.N2 -------------------------------------1897-455U 158.

районка Др)'КlpllЯ Klliвc:ькoro 06nасиого )'пр.авлlиня культури.

3аll,

70 номер 1959 рік  

70 номер 1959 рік

Advertisement