Page 1

!~~~~~ На. честь ~орок~.~іччя ~00 ~~% \

єднайтеся!

Прол.етарі всі.х країн.,

па ртп У кра1ни

2КомунІстично І 0

g 0 g 0 g 0 g

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та

.N!

районної РаАи Аеnутатів труАящих Київської області

П'ятниця, 1З червня

70 ( 1672) 11

року. 11 ЦІна

1958

викорИстовує

маши­

Руками тих же людей і ти­

-

які

тракторами,

ж

ми

торік,

нас

-

робили майже на

700

у

не зроблено, щоб очистити брига­ ду від таких людей, яким не мож­

минулому.

Скоротилися простої тракторів з технічних і організаційних причин.

Торік,

-

-

говорить В. Скуль­

помічник бригадира трак­ торної бригади літкінського кол­ бригадиру госпу ім. Калініна, біда

-

і мені декілька раз прийшлося навесні їздити в МТС, якщо не за якою-небудь деталлю, то погодити якесь питання . НинішньоН:l

працюють

го року машини

колrоспо>~

придбану

довірити

на

0 0

правили гірники Чистякова, Кадіївки, Нововолинська та інші.

0

Високими виробничими показниками відзначають дні тру-

видобутку вугілля.

100 тисяч, цукрових 20 тисяч гектарів.

0

року

$

більш як 2500 тонн надпланового прокату, заощадив близько

700 тонн металу. За рахунок зниження собівартості продукції

0

g 0 g

зекономлено майже мільйон карбованців. Збільшують випуск продукції колективи заводів сільсько-

0

g

господарського машинобудування. Із склададьних конвенєрів

Харківського тракторного заводу вже зійшло більш як 260

0 0 надпланових тракторів. Мащинобудівники Львівського заво- 00 0 0 ду вигот~вили понад завлання 305 обпоискvвачів і \50 коомо- 0 0 (РАТАУ). 0 запарниюв. 0 0 000 00000000000000 00000000000000 00000000000000 0

Для чорної металургії Сибіру лони з рудою йдуть на Кузнець-

залізної

родовища

Багатющі

величезну

нанести

Тейського рудника. його потуж­

цього дуже цінної сировини для чорної

Проти

шкоду колгоспу.

цієї

тонн

рах його є мільярди

ність становитиме 6,5 мільйона повинна зі всією рішучістю бо- металургії. Розробка одного з ро­ довищ

ротнея партійна організація.

Кращих своіх виділити

агітаторів

М:lЄ

кожна колгоспна парт-­

тонн руди. Багато руди даватиме

роз-

-

Абаканського,

-

басейн,

татованого в Хакаській авто ном-

Ангаро-Тітський

ній області, вже почалась. Еше-

шований у Приангар'ї.

розта-

організація для проведення полі­ тично-масової роботи серед меха­ Типові проекти колгоспних дворів і майстерень нізаторів, для дійової допомоги «Укрдіпросільбуд» ладнати відкриту площадку Інститут ім в організаціі соціалістичного розробив типові проекти колгосп­ інвентаря.

змагання. Кожен польовий вагон­

собами. За рахунок освоєння но­ вих земель у цьому році збіль­ шено площі посіву кукурудзи на

для

Третя нафтова свердловина

Мало-Павлівка Поблизу села Грунського району Сумської об­ ласті забив фонтан нафти з тре­

го «Червона Україна» і більшос-

її близько

значення

має _ величезне

що

високого

вирощення

Багащ можна відмінної

роботи

навести

змаганні.

для

врожаю.

Дбаючи про всемірне посиленханіза'J.:орів,

України оформили акти на приДбання техніки. Триста сільгоспартілей вже повністю сплатили її

У сі три свердмвини, про.буре­ ні в цьому районі, за попередні­ ми підрахунками, зможуть дава­ ти більш як 350 тонн високоя­ кісної нафти на добу.

Високовольтна ЛІНІЯ на Далекій Півночі В районах Далекої Півночі за­ спорудження першої міжобласної високовольтної енер­

кінчується

механізаторів

1 пухінського колгоспу ім. Ватуті­ групу в під час догляду зh посівами. Во- на утворила партшну ни свідчать про

їх патріотичне

прагнення з честю виконати взяті зобов'язання.

Надходять, проте, сигнали про бракоробства

випадки

під

час

тракторній різко

бригаді.

посилити

комуністів,

авангардну в

комсомольців

3устрічаІОЧИ

славне

Нова магістраль буде довжиною близько 300 кілометрів. Вже за­ кінчені всі основні роботи. Поча­ лося підвішування проводів останній ділянці будівництва.

C. Божук та Д. _Гулий вели маши- інський народ, дедалі ширше роз­ обро{)ітку

значну

кількість рослин.

Перевірка фактів бракоробства,

дростоів тракторів показує, що У

гортають

соціалістичне

змагання

за виконання взятих зобов'яз11нь .

Мобілізація мех'анізаторів на від-

·

·

·

мІНне використання техюки, шд-

вищепня продуктивності

праці

і

карбованців.

як

менш

додатково

шляхом

таким

150

тонн

пресовий

nромисловості

перед-

половини

втулки,

у

прокла-

дається газопровід від магістралі

стане

світильнівському колгоспі

змогу

центрі уваги колгоспної партійної

тів.

~~·~

ди СРСР К. Є. Ворошилов відві- в закордонних справах Ради На­ жовтня ціональноrтей

цього року. його супроводитиме

Верховної

Ради

Державне гичної

видавництво

літератури

полі­

Українськоі

РСР випустило в світ українсь-

кою мовою

книгу

У . Рядніної

«Перший з'їзд КП(б)У ».

шин

завод МашинобуАівний випуск ма­ освоїв

Фрунзе

аnаратів

і

для

виробництва

синтетичних матеріалів, якими за·

за

На фото: складання вакуум-ба·

проектом

Книга про Перший з'їзд Номуніетичної партії України

Суми. імені

збіль· вишукують нові резерви шення виробництва хімічних про­ дуктів . Перший вклад вніс колек· Макіївського

заводу.

заводських

рервної діі. спрацьованої

За іі води,

Тут

конструкто·

виготовлено і введено установку екстракційну рів

в

дію

безпе­

доnомогою

з

використаної

гасіння гарячого коксу, до ­ бувають фенол, шо йде на виnуск

для

і

nокришки,

ша­

3,5

тисячі

-тонн

вночі не припи· на будівництві

Роздольського сірчаного комбіна·

На коксохімічних підприємствах Сталінського економічного району

тив

СРСР.

замінити

Ні вдень, ні няються роботи

коксохіміків

Голова Президії Верховної Ра- Н. А . Мухітдінов, голова Комісії

l!олі в першій половині

створено

Інституту

Вклад донецьких

К. Є. Ворошилов відвідає Афганістан

дає Афганістан з візитом доброї

підприємстві

На

Державного філіал азотної промисловості.

промисловості:

для

Роздольський сірчаний комбінат

«Червоний прапор» трактор про- тання повинні весь час бути в для одержання хімічних продук-

стояв день із-за того, що тракторист М. Шевченко пиячив. Чо- організаціі.

-

корпуси

металу.

сировиною

технологічною

і

Устатко­

пресів .

рикові рукоятки т. д. Уже в цьо· му році продукuія заводу дасть

волокна і пластмас.

комбінату

28

зараз Підприємство випускає з них більше вироби 200 назв,

.

бачається створення тут виробни

до

встановлено

напівавтоматичних

цех, де

ролу, що нагадує кришталь.

цтва синтетичних смол, штучного Тепер

новий

і промислових виробів з полісти­

Планом j

черги

«Хар­

дію

вується дільниuя лиття побутових

стовується не тільки в нашій кра­ другої

заводі в

введено

автоматичних

Лисичанського хімічного комбі­ грану· нату. Иого продукція льована аміачна селітра викори·

їні, але й за рубежем.

Харківському

потужних

-

спорудження

На

пластмас»

Закінчено будівництво першої найбільшого в країні nід· азотної

пластмас

не

фенолу.

черги

приємства

*

Зростає випуск

одержить

підприємство

рік

за

більшості випадків це - наслі- зниження собівартості сільсько- Ставрополь-Москва. Вже в цьо· док пияцтва окремих механізато· господарськоі продукціі _ ці пи- му році дешевий природний газ рів.

шахта зекономила мільйон карбо­

ванців. Кожна тонна палива обі­ йшлася дешевше від планової на 5 карбованців 12 копійок .

пластичних мас. Підраховано, що

хімічному комбінаті

усіх

Сталіна, на- чя Комуністичної партії Украіни, кому колгосш ІМ. приклад, трактористи В. fубанов, трудящі району, як і весь YKit:t-

міжрядного

на

на одній шахті

*

*

pu:rь

сорокаріч-

Всього в державний банк вщ сільгоспартілей надійшло на спла­ ту за техніку більш як 178 мільйонів

На Лисичанському

також

Треба

тракторних бригадах.

догляду за посівами. В русанівсь­

ни з агрегатами на недrшустимій швидкості і пошкодили під час

два

зв'яже

Вона

гомагістралі.

Магадан­ економічних райони ську область і Якутську АРСР.

УКРАЇНІ-МОГУТНЮ ХІМІЧНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ

організація

партійна

1

Багато колгоспів пере-

вартість.

серед ме­

ня партійного впливу

фактіІІ

тонн.

150

На шахті «Черкаська-Північна» у ньому завжди можна бу;rо по­ майстерні, автогараж, сарай для но-ремонтних майстерень для по­ .М 1 тресту «Ленінвугілля» в читати свіжий номер газети, жур­ тракторів і комбайнів, навіс для точного ремонту машин колгосде широко Луганській області, нал і дещо з політичної, техніч­ сільськогосподарських машин, об- пів. Олександра почин Підхоплено ної і художньої літератури·. Тут Кольчика, підбито підсумки зма­ же невеличкий за розміром номер Розрахунки колгоспів за техніку гання гірників за зниження со­ стінної газети або «Блискавка» вугілля. За 5 місяців бівартості_ машин~. за внески перші казали колгоспів тисяч 13 Близько те, про розповісти йому повинні

району. Це яке місце він посідає сьогоАНі, тr ІНших колгоспів дало можливість провести сівбу цієї п'ятиденки у соціалістичному в стисліші і сприятливіші строки,

Добовий дебіт

сверддовини.

тьої

повну потужність, і ми марно не чик, де механізатори відпочива­ Проектами передбачається в кож­ ють, ·слід устаткувати так, щоб ному ремонтному дворі збудувати ли також типові проекти машин­ витрачаємо ні однієї години.

Так само більш продуктивно, ніж у минулому році, працювали механізатори требухівнавесні ського колгоспу «Жовтень», краплоссилівського ім. Жданова, ківського ім. Леніна, гоголівсько-

буряків на

Спеціалісти інституту розроби- Мі.nьйон карбованців економії

дворів.

машинно-ремонтних

них

засіяно

половини

більше

яких

з

гектарів,

Мідьйонів

g

ня до порушників трудової дис- руди виявили геологи на терито- кий металургійний комбінат. Тепер провадиться будівництво ципліни, бракоробів серед механі- ріі Красноярського краю . В надможе

п'ять

же

витрати

початку

кування. Колектив підприємства, видавши з

g 0 g

Всіляке примиренське став.тrен-

заторів

тур. Під пшеницею зайнято май­

* 0 0

Ряд шахт вже рапортували про виконання піврічної програми

Колгоспи і радгоспи Алтаю ви­

вузькорядним і перехресним спо­

0

тисяч тонн вугідля додатково до плану.

Багато ешелонів з паливом, видобутим понад завдання, від-

техніку.

гектарів

умовної оранки більше, ніж будь­ у

нічого

досі

але

голова

робили

говорить

бобрицького колгоспу ім. Сталіна, ми вже зараз ви­ т. Буча К., -

коли

Понад

Пилипенко.

сталося,

це

як

14

жили споживачам

0

дира тракторної бригади цього ж

колгоспу О.

У змаганні шахтарів попереду йдуть гірники ЛугансьІ<ого

економічного району. В першій декаді червня вони відванта-

Кольчика, розробили колективні плани скорочення

тиждень вже минуло після того,

ни і робочу силу.

дукції, знижують її собівартість.

сівби

конали план сівби зернових куль­

заводу, які успішно справилися з завданням першої декади.

Цьогорічна весна показала, Щ(1 ·rири дні пиячив помічник брига­ ціональніше

g 0 g 0 g

України, колективи промислових підприємств республіки до-

g дової вахти прокатники Новомосковського жеретекатального <'~> 0 g Передові виробничники, наслідуючи приклад Олександра $0 0 g металу, палива, електроенергії, кращого використання устат- 0~

Копгоспна парторганізація і механізатори один господар землі і техніки ра­

0

биваються нових виробничих успіхів, збідьшують випуск про-

коn. g

15

0

виконав

план

2

партії

Комуністичної

честь сорокаріччя

на

Змагаючись

0

Алтай

безnечив хімічної

уже

ряд

підпрн<:мств

промисловості

країни.

тарейного аnарата. Зліва-слюсар шо виконує В. О. Подзивайло, змінні норми на і

тів,

А.

Д.

бригадир

250-270

процен­

складальників

Вода.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото М. Галушка.

У області. ту в Дрогобицькій виробничих корпусах на повний хід іде монтаж найновішого тех­ нологічного

устаткування

лотуж·

них 50-кубових вакуумних котлів, велетенських

мостових кранів,

ві­

автома­ електронної бростендів, тики . Широким фронтом ідуть ро­ і північ11' · боти на центральній дільницях гірничого цеху. ПіР

на дільниця його вже виJ' гора сірчану руду. Бу дівники зобов'яза підприємство дострr (За nовІдоМJІР

·


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Бойовий Наближається в

житті

знаменна

партійних

нашої республіки

і

<>

ПершиП

1918

року,

відбувся

з'їзд більшовицьких ор­

ганізацій Украіни, на якому було утворено Украіни

Комуністичну

-

партію

один з бойових загQ­

<>

бу

<> для

червня

року.

1958

.

столи цІ

імперіаліз­

буржуазно-націоналістич­

ня

«необмеженої влади

диктатури робітників,

<>

зміцнення

німецького

в любимій

13

ної контрреволюції, за відновлен­

ти всі революційні сили республі­ ки

проти

му та

(До 40~річчя Першого з'їзду Компартії України)

всього укра­

інського народу. Сорок літ тому, в липні

КПРС

загtн

дата

організацІн

П'ятниця,

Радянської

влади на Україні, яку намагалась

Рад, як підтрима­

ної найбіднішим селянством Ук­ раіни». Виражаючи інтереси тру­

дящих

мас,

дальше

з'їзд

зміцнення

висловився дружби

за

укра­

rїОтопити в крові внутрішня та інського і російського народів, зовнішня контрреволюція, потріб­ за об'єднання Украіни і Росіі на подія є важливим етапом в істо­ об'єднання і началах пролетарського інтерна­ рії героїчної боротьби украінсь­ не було дальше зміцнення більшовицьких рядів. кого народу проти соціального і ціоналізму .

нів славної КПРС . Ця визначна

національного гноблення, за вла­ ду

Рад,

за

перемогу

соціалізму,

Невідкладним створення

завданням

всеукраїнського

ста.10

пар-

тійного центра.

за щасливе життя в братній сім'ї На цей час на Украіні вже народів СРСР. партшних Організатором Комуністичної діяли два обласних У Південно-Запартії Украіни був засновник і центри: один хідному краї (в Києві), другий вождь КПРС великий Ленін. Во-

На заключному засіданні

розгляді було

організаційних

прийнято

партію

рішення

Комуністичною

при

питань

· назвати партією

Москва.

(більшовиків) Украіни. З'їзд під­

креслив, що Українська партійна

денно-Західного

· МиколаєковІ,· л уганську, ю ювці, ві та інших містах Украіни виникли марксистські гуртки. Під впливом створеного Леніним Петербураького «Союзу боротьби за визволення робітничого класу»,

ц1и зробив

29

На

площі

Фото А. Стужина.

червня-Ден.ь радянської .молоді

ПІДГОТОВКА

краю, що від- вицькі організаціі у всеукраін-

«Україна», «Дружба», «Молодість»,

до

СВЯТА

ськоі та Великої Вітчизняної воєн, передовцками виробництва. Силами лекторів місцевих груп

«Іван Купала » - назви чо, ши тим самим першинu принципах демократичного центкрок_ на шляху _сuтворення все- ралізму і пролетарського інтерна- тирьщ вогнищ, які будуть заукраІнського партшного це~тра.\ ціоналізму, нерозривно зв'язану палені на мальовничих берегах Важливе значення в створенНІ та- з РКП(б) . . Десни поблизу с. Літки. Навколо "А єднІстю програми 1 ета- них провадитимуться масові ігри, кого мала т аганрозька парт! на туту, спільною генеральною ліні-

Товариств

року Нарада визн ла

винних комсомольських організацій району. Відбудеться це в неділю, 22 червня. Але це - тільки один з моментів підготовки до свят-

мсомолу. В клубах, бібліотеках необхідно обладнати монтажі, виставки, ку­ точки про бойовий шлях комеомо­ лу та про досягнення молоді в труді, навчанні і відпочинку.

З 29 травня по 29 червня по містах і селах Батьківщини провадиться трудова вахта. Комсомольці, неспілкова молодь району, як і всієї республіки, готують трудові подарунки на честь славних ювілеїв - сорокаріччя Комуністичної партії Украіни і сорокаріччя ВЛКСМ. За планом райкому ЛКСМУ, первинних комсомольських орга-

червня, по містах і селах країни організовується покладення він­ ків біля пам'ятників В. І . Леніну, братніх могил героїв громадянськоі і Великої Вітчизняної воєн. В комсомольських та піонерських організаціях провадитимуться мітинги, урочисті збори молоді, піоперські паради, карнавали, масові народні гуляння, свята лісні , спортивні змагання тощо.

нарада, проведена в квітні 1918

що став зачатком революцІиноІ партії російського пролетаріату, марксистські гуртки Катеринослава та Києва об'єдналися в нкі ж «Союзи». Вирішальну роль у боротьбі за партію відіграла за-

· а за нео б хщне скликати з'їзд більшовицьких організацій Украіни і утворити Комуністичну партію більшоВІіків Украіни. Для здійснення цього завдання було створено

Утворення Комуністичної партіі Украіни і комуністичних партій інших національних республік нашої країни було новим етапом У будівництві Комуністичної партії Радянського Союзу, зв'я-

ка політична газета «Искра». Після 11 з'їзду РСДРП, на якому було створено революцшву марксистську партію в Росіі, більшовицькі організаціі Украіни тісно згуртувалися навколо Леніна на грунті вироблених ним ідеологічних, організаціііних тактиЧних принципів. Разом з усією партією під керівництвом Леніна вони пройшли важкий і

Перший з'їзд більшовицьких організацій Украіни відбувся 512 липня 1918 року в Москві. Окупація України німецькими і австро- угорськими загарбниками, жорстокий розгул білогвардійських та буржуазно-націоналіетичних банд не дали можливості провести його на Украіні. На з'їзді було 72 делегати з ухвальним і 147 з дорадчим го-

нальноі радянської соціалістичної держави, 3 торжеством ленінської національної політики, розвитком державності та суверенітету раніше пригноблених і залежних народів і націй царської Росіі. Це мало велике значення в боротьбі українського народу за Радянську владу, за здійснення соціалістичних перетворень. За сорок років свого існуван-

-

виставка .

організація є складовою і невід'-

Уже в 90-х роках ХІХ століт- бувся на початку грудня 1917 ському масштабі і утворІІв Комутя на основі робітничого руху в року в Києві, висловився за об'- ністичку партію більшовиків УкКиєві, Катеринославі, Одесі, Хар- є~~ання більшовицьких організа- раїни, побудовану на непохитних

• u

сільськогосподарська

(Фотохроніка РАТАУ) .

8 на виникла як складова . і невідДонецько-Криворізькому ємною частиною РКП(б). ривна частина ленінської партії басейні (в Харкові). Вони виникІсторичне значення Першого, внаслідок об'єднання більшовиць- ли ще 8 липні 1917 року. з'їзду Компартії Украіни полягає ких організацій, що діяла на Обласний з'їзд РСДРП(б) Пів- в тому, що він об'єднав більшо-

~'краіні.

Всесоюзна

Колгоспів .

.

спована Леніним загальноросійсь- Організаційне бюро.

єю .

а для поширення поЛІ-· тичних і наукових знань слід комсомольській організаціі забезпечити, щоб до свята в кожному б. б ·u клу 1 уло прочитано ряд лекцш

в яких братимуть участь по 25 для молоді, зокрема про сорокаюнаків і дівчат від кожної з пер- рІ·ччя Ленt·нського ко

заним із створенням багатонаціо- кування Дня радянської молоді.

В День радянської молоді,

29

славний шлях боротьби пporn ца- лосом, які представляли більшо- ня Комуністична партія Украіни нізацій в останній тиждень перед Друзі комеомольці, молодь! Да­ ризму і капіталізму, зміцнились вицькі організаціі, що працювали пройшла великий історичний святкуванням Дня радянської вайте старанно підготуємось, щоб і загартувались в огні трьох ре- в підпіллі. волюцій в Росії. Роботу з'їзду спрямовував Нещадно і рішуче відбива- В. І. Ленін. Він приймав предючи підступи міжнародного ім- ставників більшовицьких органіперіалізму та

його

шлях боротьби і nеремог і пере- молоді в Вроварах і селах району гідно зустріти і весело провести творилась в провідну силу укра-~ провадитимуться зустрічі молоді День радянської молоді. інського народу, який в братер- з старими комуністами, комсоІ. Забоnотний, ській співдружності з російським М(}льцями, учасниками грома;lян~ секретар райкому ЛКСМУ.

v._. .

агентів в зацій Украіни, уважно і всебічно і всіма народами СРСР, під ке-rtмм.-...__.,..,..,.,.,..,..,..,..,..,...,....,...,...,...,....,.,.,..,.,.._,.,.,..,..,.,._.._..........

особі буржуазних націонаЛІсТІв, обговорював з ними найважливі- рівництвом КПРС впевнено йде f З д У б більшовики Украіни послідовно ші питання партійного будівницт- вперед до перемоги комунізму. f . а .• 0 Р_ чення~ юро парторrа~. и:, вирішили провести два занят-

добивались єдності дій українеь- ва, боротьби за відновлення Озброєна історичними рішен-1 юзацн сшьськии клуб готує на тя в гуртюtх. На них комуністи, кого народу з російським та ін- зміцнення влади Рад. нями ХХ з'їзду партії, натхнена J28 червня масовий вечір, при- кпмсомольці мають глибоко в нашими братніми народами. ОчоJІЮ- З'їзд обговорив ряд надзви- величезними перспек:ивами н~-~свячений сорокаріччю КП Украі- чити тези Відділу пропаганди і вані ними маси знали, що без чайно важливих питань, зокрема: вого могутнього розквІту економІ- НІ!. Виступлять на ньому

такоі ЄДН(}СТі не було б вільної звіт Оргбюро, звіт фракції кому- ки і к!льтури нашої Ватьківщи- ~дами учасники Украіни,

якою вона

стала

зорею Радянської влади.

під ністів (більшовиків) у Народно- ни,

тІсно

згуртована

навколо В

му Секретаріаті, політичне ста- ленінського Центрального Коміте-

- в·

ешІКОІ

3

спога- агітації ЦК КП Украіни та Інtтv.­

громадянської і туту історіі партії ЦК КП У краї­

.

ІтчизняноІ воєн, вете-

ни -

філіалу Інституту маркенз-

Перемога Великої Жовтневої повище і завдання партії, став,1ен- ту КПРС, Комуністична партія J рани колгоспу і .передовики FИ- му-ленінізму при ЦК КПРС :;Сосоціалістичної революції і утво- ня до інших партій, організацій- Украіни буде і далі вірним б~йо-~J робництва. Для учасників вІ!.чора рокаріччя утворення Комувістнч­

рення Українськоі

Радянси:оі ні питання.

держави висунули перед біш.шовицькими

організація'dи

вим загоном КПРС в боротьбІ за буде

продемонстрований

У своїх рішеннях з'їзд визна- повне перетворення в життя вели- фільм «денін у 1918 році».

нові чив як головне завдання Компар- ких ідей марксизму-ленінізму.

важливі завдання . Щоб згуртува- тіі Украіни найрішучішу бороть-

є. Трутень.

~

.

.

кіно- ної партії Украіни (1918-

.

В ПІдготовцІ до ювшею про_ во-

дить також значну роботу сІл.-

_,.,._~.,.,.,.,.,.,.,.--------І:fська

бібліотека.

1958)». Керують заняттями про~

пагандисти.

5

липня

в день ювілf'ю про-

-

ВлаштоваІfО ведемо відкриті партійні

План підготовки до сорокаріччя КП У країни

директор школи А. М. Пасічепко «Трудящі села в боротьбі за здій- крім лекції, яку сам і агроном М. О. Сергієнко .

снення історичних

рішень

ХХ виступлять також

читатиму, НйВнюємо наочну агітацію. з спогадами

Недивлячись

на те,

що нав-

За планом роботи партійної ор- з'їзду партії і послідуючих поста- старі комуністи нашої парторга- ча.ТJЬний рік у сітці партійноі ганізації у дні, що залишилиr.я нов ЦК КПРС про круте підне~ нізації . кемсомольсt.коі освіти закін•rиn-

Колгосп

ім .

t:, Погреби .

Кірова,

збори,


П'ятниця,

червня

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

рону.

УКРАІНИ-ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

СОРОКАРІЧЧЮ КП

За три дні пропололи 158 гектарів картоплі

На честь славного ювілею Ознаменувати 40-річчя КП Украіни новими успіхами в ро­

-

боті

одностаііне

прагнення

колгоспників

нашої

з

На

бригади.

обробітку посІВІВ

чається тракторист

-

віздна­

М.

Сидорен­

Першим пунктом зобов'язання зразково доглянути посіви. Картоплю на гектарах після три-чотириразового боронування пропололи тракторними культиваторами і кінними по­ лільниками. Зараз колгоспниці знищують бур'яни вручну. Площу розбили на ділянки, і довели її в натурі до кожної

но прополюван картоплю на

колгоспниці. Першими закінчили прополку панкові М. Прос­ курко, . К. Ус. За проханням овочеводів допомогли їм знищити

за кермом трактора

ко. Машиною

62

бур'яни на

3

2,5

гектарах ранньої капусти і

Трьома

гектара помідо­

600

тонн силосу.

Колгосп «Перемога•,

на зерно

1,5

бесіди,

ювілею.

БЕЗСМЕРТНИЯ,

проривку

то,

пильно,

щоб

не

пошкодити

жодної рослини кукурудзи, не за:­ лишались

в

рядках

бур'яни.

силос. КосяТJ,

на

перевико­

Петро Компанець, Олександр Ко­

Не поступаються

нопля, Петро Полях та ряд інших

в

260 на

колгоспників. Підвозити масу ви­ Гутник діляємо щодня по 15-18 підвід. та Микола Накалюжний, які по­ У траншею заклали перші 120 змінно працюють на іншому та-

тонн

кому ж

добре ущільнили. Всього закладе­

вже

вдруге

закінчують

картоплі на курудзи на

нок

вздовж

соковитого

корму .

впоперек

мо раннього силосу з різнотрав'я

міжрядний

обробіток

і

гектарах і ку­

300 150.

культур

близько

луків

підживили

добривами

міне-

по

-

5

А.

Сорока,

заступни~

колгоспу

ім.

голови

Л ен іна .

Це наш трудовий подару-І на

заступник

голови

озtzа­

колгоспу

ім. Сталіна.

менування 40-річчя КП Украіни,

с. Бобрик.

взаємодопомога

в роботі Після кількаразового розпушу­ чування рання

обіцяє

картопля

хороший

цвіте ,

урожай.

також росте картопля

на

Добре

площа х,

чі знищили бур'яни. Крім трак­ торів ,

на

обробітку посівів пра­

плантацІях Колгоспники городніх бригад, лової моркви та буряка посіяли цюють 6 кінних полільвиків що ними керують М. Оснач та стрічкавим способом, 8 гектарів стільки ж окучників. В. Штакун, зобов'язалися в ни- ранніх помідорів і 5 гектарів ранКолгоспниці поправляють ку­ нішньому році виростити на кож- ньої капусти посадили квадратно­ щі вручну. Жодної бур'янини не

з

конюшиною .

На

кожну

тонн силосу.

червня

1958

Фото Л . Ковгана .

·---------------

року (в кілограмах на корову)

.-== ..

оО

Назви сіл і колгосnів

~;:

:r:=~~ ..... Княжичі,

ім .

1514 1419

Щорса

В. -Димерка, ім . Леніна В.·Димерка, ім. Шевченка Русанів, ім . Сталіна Погреби , ім. Кірова Зазнм 'SІ, «Шлях Ілліча~, Літки, ім. Калініна Рожни , «Більшов ик » Красилівка, ім . Жданова «Червоний

Мокрець , ім.

де садили пізніше. Тут двічі-три­

.

На овочевих

10

ІЗ72 ІЗ54 ІЗІ6 ІЗОО 1 29З

1249 1 2З8

прапор»

Бобрик, ім. Сталіна В .-Димерка, ім. Димитрова

Необхідна

суміші

ЗВЕДЕННЯ

Г огол і в, «Червона Україна»

с. Жердова.

«Правда•

про НаАій молока в колгоспах району

Світильне,

вання грунту в міжряддях і оку-

Д. СиАоренно,

матері-Вітчизні

в

14--15

120

закріпили за бригадами. Щоб під­

Масу

і

кормових 1000 тонн.

вико-вівса

------*

гек­ за станом на

Михайло

Механізатори

і

На фото : закдадан ня силосу в траншеї. (Фото хрон і ка РАТАУ).

конюшину. Заверши­

-

долинах

йому в роботі напарники Григорій

тракторі.

вико-жита

корову буде закладено по

трав.

громадськоі худоби, . почали за- центнерів на гектар. та

Накалюжний,

косовиці

Необхідно зібрати іх на

Дбаючи про кормову базу для ральними

берегах

лос з

зер­

тарах природних луків,

гектарів

траву по

нуючи норми.

на

славному вищити врожайність трав, 111

готовляти ранній

гектарах,

завершу­

сільгоспарплt

100

ли ремонт семи сінокосарок, які

Кожної зміни він розпушує грунт

10- 12

розрах унку

кукурудзи

Готуємось до

І.

присвяченій

з

Колгоспники

400

но.

заявили механізатори пі д час

біток посівів машину «Бєларусь»

селітрою

центнера на кожен гектар.

Ланки першої бригади ють

Закарпатська область.

Виноградівськ ого району борються за одержання в цьому році по центнерів м'яса і центнерів молока на кожні гектарів земельних угі дь . Поч алася загот і вля соковитих кормів на зиму. Кормодобувна бригада , очолювана А. Бикієм , закладає ранній си­

100

10 гектарів кукурудзи та 50 гектарів на зеле­

аміачною

по

Машини працюють на повну потужність Костянтин Полях. Працює завзя­

тракто­

ний корм і силос. Ії підживили

гектарах

-

і

Роботу

Посіяли

с. Гоголів.

Рано виводить в поле на обро­

гноївкою.

рист М . Рибка.

копаємо.

N2

її

«ХТЗ-7 » обприскувачем

На силос маємо 50 гектарів кукурудзи - зобов'язалися зібрати по 300 центнерів зеленої маси з гектара. Посіви добре доглядаємо. Силос почнемо закладати через 4-5 днів з багаторічних трав і кормового люпину. Посіяли iioro 25 гектарів. Частково дооавлятимемо різнотрав'я. На 500 тонн Д.

158

виконав змонтованим на тракторі

вручну косами.

бригадир рільничої бригади

механізатори

за три робочих дні

підживили

Нам збирати 30 гектарів конюшини і 71 гектар природних луків. Почнемо косити з 15 червня і закінчимо до 22-25 червня . Готові сінокосарка, парокінні граблі. Крім цього,

200 -

«Бєларусь».

машинами

гектарах

цюватиме біля машин, доставлятиме намолочениіі хліб до зерносховища. Для транспортування маємо 3 безтарки. Виді­ лені колгоспники на скиртування соломи.

соковитого корму траншеї підготовилн, на

12Добре

пропололи всю ~артоплю на

Збиратимемо озимину і ярі комбайнами. Визначиди, хто пра­

коситимемо і

10.

також трудиться М. Бреус, який

1 липня закінчити підготовку до

жнив, упоратися з сінозбиранням, закласти

він що ден­

гектарах при нормі

15

рів.

Зобов'язалися також до

« У-2 »

1

І - го Травня

Жердова , ім. Леніна Кулаженці, «Зоря» Требухів, «Жовтень» Сем ип олки, ім . Леніна Калита, і м . Стал іна Плоске, ім . Лен іна

В.-Днмерка , ім. Кірова Рудня, ім. 40-річчя Жовтня Заворичі , ім. Кірова Пухівка,

ім .

Гоголів,

«Перемога»

Богданівка ,

Троєщина,

Ватутіна

1219 1209 1203 1190 1177 1164 1161 1160 1146 1132 1120 1085 1017 1016 1016 ІООЗ

1000 814 11-79

«Комунар»

«Дружба»

По раІІону

....

. .. = ... "'"' +

РІзницg прот•

.. = ....

wи нуАоrо

""'

а

-~

року

а

~

..+~-

87 + 179

126

110

117 129 98

-175 + 142 -97 -69 + 62 + !59 -77

77

114 100 92 125 98 100

-ІІІ З6

-

-64

104

+168 +129

124 121 96 84 108 118 96 94 82 66 94 87 44 100

+ І4З

-265 -244 + 205 -80 -180 - 8 + 192 -61 -зо -ІЗ

-196 -29

Останні вісті ~ по.жів Кормодобувна

бригада колгос-І заготівлі

силосу -

вичистили

ному з 126 гектарів по 350 цент- гніздовим. Обробіток міжрядь по­ залишають в гніздах В. Сизонен­ пу ім. Сталіна , с. Русанів, закін- траншеї на 500 тонн. Починаємо нерів овочів. Лк і в попередні мідорів і капусти провадимо у ко, О. Дяченко, П. Онашко, чила сівбу післяукісних кулиур косити різнотрав'я для забивки у. роки,

вдосталь

заготовили

орга­

двох

П . Вахненко . Чистими від свирі­

напрямках .

на зелений конвейєр на площі , де ями.

силосування. Бригада закінчила підготовку нічних добрив. На площу вивез­ Підживили 8 гектарів капусти пи, пирію та лободи ділянки , на зібрали жито для 3000 тонн торфо-гнойових аміачною селітрою . Кожен з 20 яких nрацюють В. Козюба, Н. Тка­ Посіяно понад 50 гектарів куку- грунту під кормові культури рудзи квадратно-гніздовим спосо- п'ятого строку посіву. · ЧерР-з компостів, на кожен гектар дали гектарів помідорів підживили 1,5 ченко, Г. Коваленко. бом. І. Левкевич, день-два тут посіємо на ЗР.лений по 3,5 центнера мінеральних до­ центнера гранульованого супер­ Закінчивши першу прополку колгоспник . конвейєр кукурудзу в суміші з брив. фосфату. кукурудзи, зараз робимо прорив­ ли

Якщо в попередні роки пере-

важно

міжряддя

М. Грінченко,

прополювали

агроном .

сапками, то нині майже полови­

Колгосп «Жовтень»,

ну механізмами.

с. Требухів.

6

гектарів сто-

Бригадні У вівторок

після роботи кол­

госпники нашої шостої

зібралися на збори. них виступив

бригади

Першим

бригадир

на

Антон

Гончаренко. Він доповів присут­ нім про

той стан

городини,

який

з прополкою

створився

після

ку рослин в гніздах, де іх по

- 6

4

штук . Двічі знищили бур'я­

ни, розпушили грунт на посівах

збори

закінчити

прополку,

Після цього виступили колгосп­

бригадир.

в· 3 · ну площадку, яка розрахована на ком , в обід і ввечері да є мо ім та. Ітер, - то за дНІ знищи- 1жаль, У нас з цим негаразд. Тіль- 8 ставків. Спочатку справа не кож по 10 кілограмів, здобреної ли б геть увесь бур'ян з план- ки тому, Що рільничі бригади ладилась, бо доярки мало були концентратами, подрібненої зеле­

тацій.

своєчасно не

подали

Наприкінці зборів слово було городній в обробітку

ними,

антигромадськими

допомоги

обізнані

з

доїльним

агрегатом,

ної маси пш ениці. Через день-два

Лк тіпьки

лянки І запровадимо на них загінне випасання, що дасть мож­

городини, корів доводилося за налигачі за- худобу пустимо на посіви люпину · п лощу роЗІ" б' ємо на дІ· прополота, її по- водити в станки. з вІвсом. ·

елемен-

Зараз цього

нема.

Л. Заєць,

П. Куценко, секр етар

с . Княжичі.

секрета р

комсомольсько ї

організац ії.

к олгосnу

ім . Щорса .

ільноі площадки,

на «своі » і «чужі».

тами в Украінській РСР » .

на ряд серйозних недоліків в ор­

ганізації праці в бригаді .

П. Корнус,

Є

ники Федора Вітер, Харлам Лах-

но і Євдокія Вітер. Вони вказали

викою .

-Коли б усі, як один, дружно винна бути взаємодопомога, взаєЩоб полегшити працю доярок, Худобу, зокрема корів, пасемо взялися за роботу, сказала мовиручка між бригадами . На У нас на фермі споруджено доїль- нині на посівах конюшини . Ран-

від стійла, вони 4-5 днів госпників з приводу проекту «За­ дири рільничих бригад в останній корів відв'язують кону про боротьбу з паразитиччас чомусь почали ІІілити роботи самі заходять на свої місця до- сказав

на закінчення бригадир.

вівсом,

Загінне випасання худоби

бур'янів по-

Під час загрози

надано голові колгоспу т. Павлов·- морква ще не - Сьогодні ми колективно по­ ському. Закінчивши свій виступ, чинають глушити бур'яни . Бригавинні обговорити, як зробити так, він відповів на ряд запитань кол­ менш як за

горохом ,

цибулі, ранньої капусти, помідо­ рів.

останніх дощів.

щоб не

* * *

Наша бригада (колгосп ім. Сталіна, с . Кадита) підготувалась до

потім

доярка

масу.

Пізніше згодовуватимемо зеле­

включає агрегат. Раніше за кож­

ну масу різних строків посіву .

10,

В. Діаківський,

ною доярко ю було закріплено

а зараз

18

rx видоюють за

корів .

Колгосп «Зоря•.

45- 50

с.

швидше , еіж при ручному доїнні.

Кулаженці.

ливість краще використати зелену

хвилин

-

майже втроє

зоотехнік.

Колгосп ім . Кіро в а ,

с. В.-Димерка .


П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

Б

Недалеко від лі-

су, в

новому бу-

дниочку

на

ному

пагорбку,

(

зеле-

лерка.

Юрко

вчився

н

<>

0

Потрібна

и

збудуєте,

ПО В іД аНН Я)

0

жили два братіки -

І

А т

р

а я

Хлопці

допомога

виріши-

ли зробити в ра-

в

п'ятому

В нашому колгоспі є своя влас-

жа на справжню.

Спершу Юрко прибив невелич- багато -

див до школи. Він цілими днями кий щиток, до нього

бJІизько тисячі томів.

бігав по вулицях, пускав на воду

якісь пробірки, щось кругле,

дібне до манометра з червоною лять наших колгоспників. Кіль­ стрілкою, і в самому центрі - ве- кість читачів порівняно невелика,

на nодвір'ї.

лику кнопку.

Валерка вибігав

далеко

по-

А для чого ця кнопка?

-

-

за ворота назустріч Юркові, що поцікавився Валерка.

Як натиснеш її, пояснював Юрко, то ракета зірветь-

якусь ракету.

за хвилину на Місяці.

-

проте рік у рік вона зростає. завідую колгоспною бібліоте­

кою ось уже шість років. Jlf: тільки я приступила до роботи,

про ся з місця, проб'є хмару і буде мені подавалася методична допо-

Давайте й ми зробимо таку,

Валерка поглянув на кнопку, мога як з боку сільської, так і -· сказав білявий хлопчисько в махнув рукою і посміхнувся. від працівників районної бібліозаячій шапці, якого так і назива- Чого ти смієшся? - абра- теки. Останнім же часом про це ли жартома «Заяча шапка». зились хлопці . Юрко правду Ч?МУСЬ ніхто не згадує . В ниніш- Давай зробимо! - загукали каже : кнопка для того, щоб за- ньому році мене жодного разу не -

всі і зупинились біля самого под-

вір'я.

пустити ракету...

А на Місяці теж

-

- 1 я теж буду робити з ва- нув кнопку і летиш ми ракету, - сказав тихенько Ва- сказав Заяча шапка. лерка.

натне-

-

назад, _

рішив, поки мама і Юрко повер-

нуться додому, махнути Місяць.

на Місяць? Всі присіли на зеленій травич-

Валерка позирнув ка небо і замислився. Щоб не замерзнути

ці біля воріт і довго слухали, що

там,

nрочитав недавно Юрко в журна-

ликий мішок натягнув на голову

лі про політ на Місяць . Він роз-

-

ПQІІідаu, що в міжпланетному про-

на

сторі літає безліч метеорів і що є таке космічне проміння, небезnечне для життя. Від нього важко захистити-

сказав

-

Юрко і зітхнув.

Валерка слухав іх розмову і ду· мав собі :

мамин

проходять

ім.

аж на

кожух

і

від шкідливих променів . Заліз

Леніна.

с. В. -Димерка .

Недавно в

нашому

ще

раз

поглянув

Будинку

культури відбувся хороший вечір.

назад не повернуся? Поnаде мені

тоді за кожух від мами.

ження

справив

на

присутніх

П.

Зозуля,

-

«Невже я оце уже на Місяці?» подумав Валерка, не скидаючи

про

найвизначніші

но­

хулігани, зрив­

розповів

слухачам

про

питував Юрка про Місяць і про зорі, аж nоки мама nокликала іх

мішок .

вечеряти.

пошкрябаним

тільки

сонечко

виглянула

з-за

біля

розбитої

ремонтувати,

ракети, але

кінчилось

нувся і вибіг надвір. Біля сарая він побачив Юрка з друзями. Славик Заяча шаnка різав

ло, обережно зібрав голубі улам­ ки фанери, заніс іх у сарай і nрикрив соломою, а nотім замів міт­

фанеру. Інші прибивали іі до то-

лою біля площадки, щоб і сліду

неньких планок, а Юрко олівцем

не лишилося.

Вона здавалась Валерці схожою на великий огірок, позаду з маленькими крильцями, а посередині з місцем для сидіння. Ракету nофарбували в голубий колір і nоставили на площадку, яку заздалегідь збудували на високих стовnах.

-

Треба було збивати більши-

ми цвяхами.

Валерка, та за

-

сказав

хлопцям

а то вилетить раке-

хмари і

розnадеться .

Що

тоді буде? Але Валерку ніхто не слухав .

четверта

сторінка

про

-

лись.

Новий журнал заплановано ви­ пускати щомісяця. Це дуже добре .

не

вихо­

Закінчив Мищенко свою промо­ с3

такими

і

до

громадськості•.

Товариш прав.

Мищенко,

Проти

силу

радянських

за­

У зв'язку з цією промовою го­

лови сільради

т. Мищенка

не

безумовно,

таких

дати слова з відомої байки « Кіт і повар», яку багато років тому

подібними

них, з самогоноварінням слід вести рішучу боротьбу силами всієї

всю

конів.

зайве буде, на нашу думку, нага­

ву зверненням до присутніх:

потворних

явищ у побуті, як це, на жаль,

написав великий російський бай­ кар Іван Андрійович Крилов. сА я бЬІ повару ииому Велел на стенке зарубить: Что б там речей не

тратить

поnустому,

Где нужно власть уnотребить•.

ще мають місце, повинна неща-

П.

ГІРКИЯ.

дужче розnлакався Валерка.

Нещодавно в Бровари приіжд-

А що ж траnилось?

-

жав колектив художньої самоді ·

І ного Будинку культури. Він дав

Я не знав. Я натиснув кноn- концерт. Високу майстерність поку на щит~у. А Р_акета ва~а як казали борисnільські співаки -

-

І nолепла на МІсяць. хор і солісти. Нашим гуртківцям

nовернеться.. .

тись

ви

П. Висікан.

м. Бровари.

як

у виконанні

і у доборі програми.

І. Рябий, бухгалтер сет.

учитель.

с.

***

6оrАанівка.

Будівельники

закінчують спорудження

клубу.

с. Русанів. Заготівельник Приступили до роботи фарбувальутильсировини Г. Соловей що-1 ники. Прав~іння колгоспу закупи-

мkяця переr.иконує своє завдан- ло

250 крІсел.

груnа

самодіяль­

ності Броварського районного Бу­ культури побувала в Бо

с. Мокрець. Юннати сільської ня. Населення завжди sнає, У JІкі

І. Вінторов,

художньої

так

динку

школи передали колгоспу імені дні він об'їжджає вулиці села.

1-го Травня 8 кролів з тих, що вони виростили на своїй кроле-

nісень,

Минулої неділі велика

учасників

КОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ

В. Купинмч. Адреса редакції:

рисполі

і

Тривав

він близько трьох годин .

Присутні

теж дала

були

Найбільший

-

там

концерт.

ним задоволені . успіх

завоювали

танцювальна груnа і каnела бан­ дуристів. Добрі відгуки з аслужи ­ ли за свої вистуnи Нізяєва , Яки­ мова,

Ще у дитинстві чула таке на­ глянула у список молокоздавців, ва,

яка

сама ».

Довго

його

не

як кажуть , і не ночувало у тих

згадувала, а тепер само на думку

списках.

прийшло.

літра молока не здав щ е . Більше

запам'ятала,

скільки

3

початку року жодного

раз того. Одержав він нечималу кіль-

молочно-товарною фермою

кість молока в рахунок додатко­

Наум вої оплати, та і це вивіз на ба­

Якович Щербак говорив про важ-

зар,

та

ще,

кажуть ,

колгоспною

Борисnільського район· ливе значення поставок і заку- автомашиною .

Валерка витер очі кулачком і яльності

ска зав тихенько:

Не бачить сова, яка сама

Не

уваги.

• • •

підряд і

чули

наш вельмишановний завідуючий

культосвітньої роботи

у н»х багато чому можна повчи·

фермі.

а

здивувався Юрко. - Хто тебе набив? - Мене ніхто не бив, - ще

-

Ви не гнівайтеся, може, вона ще

мав сам про себе Валерка, -

Це~

nиячить,

родне прислів'я : « Не бачить со­ то виявилось , що його прізвище,

ти, не звертаючи на нього жодної

nоду-І

Клушко!

щики трудової

Саме в цей час у школі закіи - Хотілося б тільки, щоб надалі в чились уроки. Юрко зібрав своіх ньому не було пустих сторінок! друзів, всіх членів авіагуртка, І. МіАНИК. щоб nоказати ім ракету. Але не с. Рожни. встигли вони nідійти до воріт, як назустріч з двору вибіг заплакаиий Валерка. Цікава форма - Ти чого це так розплакався?

Друзі порзлися біля своєї раке- загуде -

«Ну гаразд, будуйте, -

неnовинних

дять на роботу•.

чим незаповненою, пустою . Чому? ського господарства не підготови-

чому

Григорій

кілька днів

сі.ТJЬськогосподарській

Тому, що наші спеціалісти сіль­

в

навмисне сnоює слабких до сивухи людей. Пиячать по де­

науці. Але вона залишилася ні­

тим,

що поламав зовсім. А коли побачив, що все пропа ­

й

новини в

від­

високих гір і защебетали пташки на кущі бузку, Валерка проки-

щось розмічав на великому листі фанери. Згодом ракета була вже готова .

Малася бути в усному журналі

возився

хотів

А

ні

же не тільки сам

країні у минулому році.

скинув

Маііже цілу годину Валерка з обличчям

то б'є

радянсь­

художні твори, написані в нашій

і

калікою. влади на селі. І слово її повинВсі ви знаете, як поводить но бути таким, щоб самогонники

дисципліни від•

на сплющилась . - Ох , і дасть теnер мені Юр він

буть, залишиться

жінку, дітей, матір свою.

ток. От і все. Через хвилину всі

скрикнув

повинна

себе Іван Шnак. Як нап'ється, та іх охвістя _

к_их супутників Землі. На третій сторінці мова йшла про найкращі

-

слово

ма- взяти сільрада, як вищий орган

го журналу. Тут лектор П. Мехед

в дірочку. nобачив, що сидить на землі, а поруч - ракета. Вся во-

ко!

хворіє і,

кава була й друга сторінка усно­

мішка з голови. Але, зазирнувши

А вдома Валерка ще довго роз-

Гаврилівну. Стара вже більше тут вже перше

який

довжиною в один метр і потім віднесемо іі в авіамодельний гур-

як

громадськість .

сп'янів, наносять шкоду колгоспу, селу,­

двадцяти днів

відкрив

ракети

неділю,

Варич до того

рінку

зом з ракетою кудись полетів.

в

Яків

що побив свою матір Варвару

-

дня,

записом дно боротися вся

Хвилинку поміркувавши, він мах­ нув рукою і вже хотів сідати у

те проміння.

Другого

Передаємо за живим

по вар

«Усний журнал». Першу його сто­

вини з міжнародного життя. Ці­

розійшлися.

І

промову, яку виголосив днями в Але коли вже мова йде про таких на небg через дірочку і проше­ Драмгуртківці підготували виста­ селі голова Русанівської сіль- оскаженілих п'яниць, що піднопотів : ву за п'єсою І . Котляревського ради М. Мищенко. сять свою брудну руку на людей, - А що, як туди залечу, а «Москаль-чарівник». Велике вра­ с7 травня під час гулянки про організаторів пиятики, які площадку,

розповів

модель

..<оч Ткаченко І Жаворонков не близнюки, навіть і не родичі, але схожі вони один на одного, як дві краплини води. Обид· ва часто сnід газом» і обох nостачають цим сгазом» всі.~які

Кіт

площадці тріснула, і Валерка ра-

хорошу

nодорожей на скалим•.

nодоріжні бабки-базарниці.

кабіну, як раптом одна дошка на

·зробимо

Михай.ивич Ткаченко з сРайміжколгоспбуду• під час своїх

У еннА журнал

ае­

читачів нашої газети.

Одні вnевнені у тому, що це справжнісінькнй малюнок з натури і що за кермом автомашини ніхто інший, як Васил•

з промартілі сЛозодрев•. Інші читачі висловили таку думку

К. Карандюк, колгосnниця артілі

якщо натягти мішок на

Та нам нема чого турбуватись, продовжував Юрко, -

Показа.1и МІ• цю ~.;Ірикат~ру ряду

Бе-Ша.

Другі доводять, що це Василь Олександрович Жаворонков

голову, може б воно не пройшло

-

А

одягнув

семінари

культпрацівників, що

а Валерка лишився один. Він ви-

А може й справді зробимо таку, щоб можна було полетіти

-

на

Мал.

кожного місяця.

і розсміялися .

-

запросили навіть

Вранці Юрко пішов до школи,

Друзі переглянулись між собою

ся,

\

тих питань, які повсякчас цікав·

Jl

повертався з школи. Одного разу він зустрів його з друзями.

розповідав

~- '

nрикріnив Але це в основному література з

маленькі кораблики з nаперовими парусами або ж грався м'ячем

Юрко голосно

п і З Н а Є Т е?

11

Юрко і Ва - кеті nрилади, щоб вона була ехо- на бібліотека. Книг в ній не так

класі, а Валерка ще зовсім не хо-

Іноді

року.

1958

методична

по-

лечу на Місяць».

0

Колючі рядки

11

червня

13

Пустовійт, Пєшков . Т. Широиіиа,

завідуюча

районним лом

від д і­

культури.

пок молока. ряв

він

Цілком вірно доко-

деяких

наших

колгосп-

Рівно

стільки ж, як Щербак,

продав державі молока і другий

ниць, що вони вештаються по ба-

недругорядний

зарах з суліями молока, а не зда-

колгоспу ім. Димитрова

ють його на дуже вигідних умо-

ник Петро Герасименко.

вах на молокоприймальний пункт.

Слухаючи його,

що

була

Наум Нкович вже

певна,

не

одну

Перевірю

активіст

nрислів'я•

таким загол овком у газет і

хановець» в і д

наших

-

тільки

обов'язково

Колгоспниця Марта.

виступів

nід

Голова колгосnу т. Павелко В.

«Ста -

nовідомив редакцію, що листа об­

говорено

на

щено листа, в якому йшлося про

Факти

підтвердились.

те,

трактора

що

25

кв і тня було в мі-

тракторист

В.

Якуша

з

з аз имського колгос пу « Шля х Ілліча:t в нетв ерезо му стані во див трактор,

лася поламка .

внаслідок чого ст а -

за сіда нн і

віднесе но

nр авл іння . за

Ремонт

рахунок

В . Я куші .

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

м . Бровари, Київської області, вуд. Київська, N2 138.

--------------------------~------~---Броварська районна друкарня КІfівського обласного унравління культури.

ще

в нашому с. В.-Димерка, а і в ін­

сотню літрів молока продав дер-~ ших селах району,

Слідами

комір­

і , якщо виявлю

таких, як вони, і не

жаві від власної корови . Коли ж напишу.

«Застаріле

нашого

-

За!~! .

2657 - 2500

70 номер 1958 рік  
70 номер 1958 рік  

70 номер 1958 рік

Advertisement