Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАFlТЕСНІ

СТЯХАНОВ(UЬ нак районний відді,1 комунально­

піткої праці бу.'!о витрачено на 1'0 господаРСl'ла вже декідька ро­ скверів,

подвір'їв жилих будинків. Сила- ків тідьки те й робить, що обі-

Літках.

Пройдіть

по

селу ,

цяє. Це не поодинокий факт, коли не дотримуються наЙе.1ементар­ ніших прави.'! санітарії. У цент­ рі Броварів біля ко~ісійного, про­ ДОВО.1ЬЧОГО і хлібобулочного ма­ га.зинів працівники прилавку llе­

і І ретвориди

комісії по

}'

вають і помиї з цеху по виготов­

ленню бсаалкого.'lЬНИХ Так, з благословіння

3ас.'!уга в цьому насампе­

ред сільської

канаву

звалище д.'!я сміття . Сюди ж зли-

диби і КО.'ІОдязі колгоспників, ро­ бітник.ів і службовців упорядко­ вані,

водосточну

напоїв . годови

Броварського сідьс ького спожив­

благо­

та північних районів "раїни, а

15

з честю

червня

Пре :шдент

Федера-

і особи,

с.'1авії Посип Броз Тіто з дружи-

доп влаштував у Великому Крем­

спеціальним

ною

.1JiBCbKO)lY

і

особи,

що

його

СУЩ>ОВО-

дять, зробиди поїздку Н11 атомну

До редакції

надходять

скарги

Добре упорядкована територі~ про антисанітарний стан і на будинк.ів , які нале­ гогмівської промартіді ім. Ста­ подвір'ях КО)lбінату . дінськоі Конституції . Біля цехів жать будівельному -зразкова чиетота. Своїми сила-· Так, біЛІ! гуртожи'гку, що на те­ ми члени

артілі

створили

риторії

тут

піДПРИI>\ІІства,

за вжди

риш Посип Броз Тіто і особи , що

дися ПРО~lовами. Приііом пройшов В обстановці сер" ечності і дружби . В ніч на 7 червня Президент

Верховної Ради СРСР М. М. Пt;­ гов та інші офіціадьні особи . (ТАРС).

і ГОJlОВИ Ради Міністрів СРСР товариша М. о. Булганіна в Ленінграді 7

червня сотні

тисяч

ленін­

градців урочисто і гостинно зу­

Годову

Ради

Міністрів

М. О. БУдГаніна і оr.іб, що Ї х су­

Десята година ранку. Поїзд під­ вок.заду.

перону

;J

Московського

вагона виходять гос­

сяцями. Такий же стан і на по­

двір'ях

Булганін теП.10

і в центрі седа Гоголів. Але вар­ то тут пройти декі.'lька к.років повз подвір'я, де міститься моло­ ко.завод, і неприємне повітря

шпигне в ніс, немов бджо.'!иниЙ рій , .'!ітають мухи. Двічі-в бе­

зразкову

3ас.'lУГОВУЄ

резні і квітні санлікар скдадав на завідуючого В. Хадемського ак­ ти за антисанітарію, а.'!е І\е не ВIl.'!ИНУ.'lО . нього

3араз

накдадено

на

штраф.

РайонниїІ центр повинен б)'ТИ в усьому , в ТОМУ чисді і в са­ нітарному

відношенні,

Однак це

не завжди буває так.

Приємно,

-

другорядне

на )'вагу

і такии

то. Промова Президента не раз пе­

дня

прихо­

то, М. О. БУ.'lганін та інші юго­ славські і радянські діячі вихо­

санвузла,

:!

І'ромадянином Г. Чудновським ;Іа декільк.а метрів від цього ме­ дичного

Наведені факти

свідчать про

стан. Не стадо ще правилом Д,1Я

окремих працівників підприємств,

зразковий

санітарний

слухати радіопередачу . Але вве­

установ , громадян дбати за чис­

чері

тоту,

в

танцювальні майданчики, і пи­ люк.а стоїть стовпом. Багато роз­ мов будо про те, щоб майданчик поруч

щодня,

щого­

дини. Необхідно, щоб сі.'1ЬВИКОН­

коми і седищна Рада,

вся гро­

мадськість взяла це важливе пи­

на

'rання під свій к.овтроль .

площі, установити скриньк.и ДЛЯ

••

б.'lагоустріЙ

•••

••

І~О)lГОСПИ

~ТкраїНИ

сівби

.ярих

виконади

культур

на

100,7 процеНТ11 . Посіяно ярих на 989 тисяч гектарів бідьше, ніж на цей же час у минулому році. Кукурудза заЙНЯ.'lа 6.238 тисяч гектарів, або на 1.190 тисяч гек.тарів більше, ніж торік., Сівба кукурудзи

триває.

Набагато збільшено пдощі під цукровими буряками. Вони посі­ яні на

соняшник, картоп­

ll.'Iощу .

вигу­

&аМИ .

Посип Броз Тіто, М, О. Будга­ нін та особи, що їх супроводять ,

сідають у машини і їдуть ведену їм резиденцію. ПіСJЯ

***

КОРОТКОІ'О

}'

від­

Дворець.

тисяч робіТНИItів, які

10

XitЮЧЮIИ 01l.1('СІtа~ІИ.

ють піонери, підно с ять ЇМ В I'.1И-

На мітингу, зустрінуті бурх,1И-

ВИ ми оваціl!МИ, ВИСТУIІИ,lИ fiоеип Б!}Оз Тіто і ~I. О. Булганін.

***

Цього ж дня частина 'Іденів югосдавської делегації побуваJlа

в Смольному, а також біля І1а­ М'ЯТНlша-куреня В. І . Леніна в Раздіві. ~T другііі ПО.~Оl!ині дня Прези­

дент ФНРЮ Носип Броз

мі с ту. З ре:шденції вони на авто­

машинах доїха.1И до Невського проспекту. Біля Гостинного дво­ ра товариші Тіто, Будганін, Ше· пі.10В та інші вийшди ::І машин і пішли пішк.и по мі сту . Вони минули будинок Публічної біб.'lіо­ теки там, де в 1917 році В.lасті тимчасового ~ряд у розстрі;lя.1И організовану більшовиками липне ву демонстрацію, в ЯКІИ МОДО-

робітни!\

Jl0СИП

Броз

брав

особи,

що

їх

супроводять ,

твори багатьох зарубіжних май­

рею Вітчизняної війни

1812

ро­

ку, уніка.'lЬНУ карту Радянс ько­ го Союзу, виготовлену з багатьох тися'!' урадьських самоцвітів .

***

червня з Ленінграда в Москву виїхаіШ lIрезидент Федера­ тивної Народної Республіки Юго­ славії йосип Броз Тіто, ГО.10ва Ради Міністрів Сою;!у РСР М. О .

8

Булганін і югос.lавські та радянські діячі, які супроводять їх.

Десятки

тисяч

ленінградців,

Тисячі .'Іенінгращів, які ГУ.1Jяли в цей час на Невському прос-

та, Приво&зальній площі, плат­ формах Московського вокза,lУ,

М. О. Будганін та особи , що їх

пекті ,

вітади

сердечно і тепдо віта.ЧИ товари­

супроводять, відвідади Ленінград~ ський едектромашинобудівний за-

їх. qервня гості диви-

шів Посипа Броз Тіто і М. О. Булганіна . (ТАРС) .

Президент ФНРЮ Йосип Броз Тіто, Годова Ради Міністрів СРСР

ІІадко

У вечррі

і

7

сердечно

*===================

*

гlдровузод напередоднІ пуску І\аховського

кликали

на

~ідровузла

вн,

соціалістичне змаган,

і будівників зрошувальних систем

України.

гатів і

ввести

Вони

зоРов ' яза ·

І\аховську

ну потужність до го

року.

дять

нади тракторних робіт у переве­

шостого

Н а

20

ГЕС

у

пов·

червня цьо·

Тепер . будівники

монтаж

денні на умовну оранку на 4 мі­ льйони 600 ТИСЯЧ гектарів біль-

(РАТАУ).

кож

прямують в Ермітаж . Вони про­

які зібрались на проспек.тах міс-

промислову експлуатацію на

на тра&тор.

ОГ.'lядати

участь.

лись закінчитн монтаж гідроагре.

щили середньозмінний виробіток

вирушають

стрів живопису , ог.'!ядають гаде­

рудзи засіяно ка.'lіброваним і на значних пдощах гібридним на­ ве с­

Гості

фонтани Петродворця і парк . Повертаючись назад, вони відвіда­ ли Ленінградський метрополітен імені В. І. Леніна. Після огдяду меТРОПIJо1ітену товариші Тіто і Бу.1ганін, а та­

ходять по аадах, де зберігаються

півдня

проведенні

чезпі б}' кети квітів .

Го­

Ti'ro,

способами. Основні масиви кук)' ­

няної сівби велик.у роль відігра­ .'!и механізатори МТС, що ВИКО­

ми

.10ва Ради Міністрів СРСР М . О . Булганін та особи, що їх супро­ водять, зробиди прогулянку по

ия будівників І\ременчуцької ГЕС

сінням . В успішному

8

ПаЛКИМIІ ОП.'lесками, віта.ll,IШвигуками :lустріча.1И гоетей відвідувачі Петродворця. М . N. ВУ.дганіна і И . Броз Тіто ОТО'ІУ­

;:щи відпочинку

***

Б .ШЗЬКО

ля, овочі, як правило, розміщені квадратно-гніздовим і квадратним

кашника зросли на

re&TapїB.

їх оплесками, ві1'адьними

О.

в кінці січня ЦЬОГО року будів,

ніж у минулому році. Посіви сотисяч

вигуками

Привокзальну

М.

зібрадися тут на 'Іітинг, вітають появу дорогих гоетей на трибуні ~(огутніми вигуками (ура » , БУРХ,1ИВИМИ довго не сти-

никн

1.260 тисячах гектарівна 180 тисяч гектарів більш!', ше, ніж. торік, і значно підви­ 100

на

Тіто,

дять , ідуть на заводеьк)' пдощу.

Каховський

ПЛДН СІВБИ ярих культур план

Броз

лиси в Академічному театрі опе­ ри та бадету імені Кірова балет Чайковського «Спляча крас),ня» . червня товариші Брганін і Тіто зробиди пої здку в Петро­

===================*

КОЛГОСПИ УКРд'(ни викондли &укурудза,

дять

оплесками,

Тисячі ленінградців зустрічають

закладу.

деревами

об.тraднати

виступив

збудоваНQГО

вітря

ченка .

танців

промовою

«ура ». Товариші Посип Вроз Ті­

можна почитати газету , книгу, по­

для

з

реривалась

вдихають отруєне

кують за

перетворюються

Потім

Прези~ент ФНРЮ Посип Броз Ті­

по­

вони

що біля пам'ятник.а Т. Г. Шев­

алеї

з промовою до югосдавських дру­

диспансер,

те, що в нас ще не всюди слід­

усі

ГО.'lова виконкому Ленінград­ ської міської Ради депутатів тру' ­ дящих М. І . С",ирнов звернувся зів.

кожного

Иосип

органіаllЦій міста Леніна.

фак.т, про як.ий розповідають ме­ дичні працівники. В бу,J,ИНОК, де міститься райздороввіддід

після роботи посидіти у сквері, тінистими

і радянських

ЙОМ,

наприклад, у вихідний день або

Під

lIартШIfИх

праців­

дять відвідувачі. ЧекаюЧ'И на при­

зразком

ддя всіх сід району .

чистоту,

питання .

никами

С . М.

Закінчивши огдяд цехів, това­

риші

вітаються ::І ЗУ­

стрічаю'rими-керівними

імені

СРСР Ву.1Ганін і особи, що їх супрово­

проводять.

ходить до

вод « 9лектросила» Кірова.

гостей-Пре­

чивають під час обідньої перер­ ви, після роботи. Завжди чисто

ській вр:иці. Директор КО)lбіна­ ту Т . Тl>ОфИМОВ добре :JНaє про все це, але заходів не вживає, мабуть, вважає, що боротьба за

шем ИОСИIlОМ Броз Тіто в Л е нін­

Перебування Президента ФНРІО товариша Йосипа Броз Тіто

справжній парк, де охоче відпо­

Київ­

виїха:1И :\ Москви в Ленінград . 3 llрезидеН'l'ЮІ ФНРЮ тuвари­

його супроводять, відвіда.1JII МосКОВСЬКИЙ універс итет на денінськ.их горах .

ті. Лунають віта.1ьні вИ/'уки і опдеСКJI. Йосип Броз Тіто і М . О.

що на

на

еупроводять,

град виїХіШИ Годова Ради Мі­ ністрів СРСР ~I. О. Будганін. міаіс'l'Р закордонних справ СРСР Д . Т. Шепілов, секретар Президії

брудно, сміття не вивозиться мі­ будинків,

приііО~1

його поїздо~(

честь ПрезидеНТ11 Федеративної Народної Респубіlіки ЮГОС .'lавії товариша Йосипа Броз Тіто. Під час приііому К. е. Вороши.'!ов і Йосип БР(),1 Тіто . об~lіня ­

зидента ФНРЮ Посипа Броз Тіто,

боти.

пающі

що

електростанцію ГО.І0ВНОГО управління по використанню aToынїї енергії при Раді Міністрів СРСР. У другій ПО,10вині дня това-

стрічали бажаних

вонюча кадюжа.

ФНРЮ маршал Посип Бро;! Тіто

ховної Ради СРСР К. е. Вороши-

на

ро­

червня Гмова Президії Вер-

6

тивної Народної РеСIlубдіки Юго-

за дорученою

дідянкою

працею сnрияти.муть зростанню

.могутності нашої вели"ої Радянсь"ої "раїни.

коп.

ного активу повсякденно слідкує їй

справляться з nо"ладени.ми на них зав­

дання.ми, своєю

чого товариства К. Какуна на вуд . Степана Разіна створена бруд­

устрою, яка за допомогою чисель­

будів­

ництві шахт Донбасу, впевнені, ЩО .молоді патріоти

р.

1956

та"ож на

товариша Йосипа Броз Тіто в Москві

рах і селах району чима.ЧО кро-

с.

НЕДІІІН

ЧЕРВНЯ

6

сміття, побудувати санвузол, од­

ви не побачите ніде смі'rтя, са-

для роботи на будовах і nідnриє.мсmвах східних

Перебування Президента ФНРЮ

В передтравневі дні в Брова-

ми всієї громадськості посаджено десятки тисяч фруктових і декоративних дерев. Однак боротьба за зразкову чистоту і порядок на вулицях, у дворах і в місцях відпочинку-не сезон на І'права. Саме та к розуміють l{е в

70 (1363)

ЦІна

За зразковий саНітарний стан на кожній ВУJlиці, са.цибі вудиць,

Партія і Уряд, за"ли"аючи радянсь"у .молодь

ХІХ

10

Орган Броварського райониого комітету КоJ[уиістичиоі партіі УкраІии та районноІ Ради депутатів 1'РУДЯЩИХ RиіВСЬКОі області

впорядкування

.........

РІк

останнього

прова ·

числом­

агрегату.

з и і м к у:

зліва-будинок

І\аховської ГЕС з боку нижнього б'єфу; справа-воДозливн.а гідровузла .

(Прескліше

гребля

РАТАУ). Фото Ю. Ліхути .


СТАХАНОВЕЦЬ

НеАіnя,

НА ЗАКЛИК ПАРТІІ І УРЯДУ-В ДОНБАС

*

комсомолу Кожного ро&у приїжджають

Н а 3 нім к у: начальник дільниці шахти імені Ворошилова тресту «Дзержинськвугілля» М. Г. Овсяниіков (другий справа) розповідає групі молоді про роботу на шах гах Донбасу.

Фото А . Подберезького.

Прийміть і нас у шахтарську сім'ю Не раз ми колективно перечи­

&вадіфікацію С,JIюсаря, токаря

і

Шдвищення ПРО,J;уктивності праці є однією із ГО,10ВНИХ умов

зросла на 9 процентів, знижено собівартість про.~укціі на 3 про­

успішного

центи.

виконання

виробни-

чих завдань у проиисдовості, пе-

Серед переможців у соціаліс­

редбачених у Директивах ХХ тичному змаганні диварнИІШ з'їзду КПРС по шостому п'яти- С. Потапенко, В. Дуня, Г. Кор­ річному плану . Саме тому в со- ніє!Шо. Вони маиже щозміни ви­

печений-минулого року на ви­

Щоб ДОТРИ}!а1'И слова, будо проведено ряд організаl~іііно-техніч-

А. Омеля. Проти їх прізвищ на Дошці показників майже щодн

них

можна баЧ'Ити цифру

5 місяців цього 160 трудоднів.

вають в санаторії.

року

1956

відпустку в наше село мої старші товариші, які працюють в Донба­ сі. Вони захоплююче розповідають про шахтарське життя, побут. Після цього зародилася і в мене думка поїхати в ці. краї. Але стримувався, бо працюю я при­ чішювачем в тракторній бригаді Бобрицької МТС, роботу свою по­ любив, та й матеріально забез­

За

лоді міста зустрілася з працівниками шахт Донбасу, що відпочи­

(Прескліше РАТАУ).

У

роблені мною 420 трудоднів одержав чима.l0 хліба і грошеіі.

рячий відгук у молодих робітників одеських підприємств. Багато з них виявило бажання поїхати на роботу в Донбас . Група мо­

червня

Ви"онуємо виробни'l,ізмінні норми за 7 годин

Виправдаю довір'я

Одеса. Звернення ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР дО ком­ СОМо.'1ьців і комсомолок, до всієї радянської молоді знайшов га­

10

року вже маю

Одна&, прочитавши Звернення Центрального Комітету Комуні­ стичної партії Радянського Сою­ зу і Ради Міністрів СРСР дО всіх комсомодьців і молоді про від'їзд на будови Півночі, Сходу і Дон­ басу, зрозумів, що там потрібні наші молоді руки. Твердо вирі­ щив стати шахтарем. ~Ioє про-

ціа,lістичному зобов'язанні колек-

к.онують виробничі завдання на

тиву

180-250

ливарного

Щ'НКТО~І

цеху

зазначено,

окремим

що

уже

в

цьому році добитися підвищення

процентів,

виготовля­

Ю'Ill високоякісну продукцію. Не­

погані показники

і

в

молодих

ПРОдУктивності праці на 10 про- робітників, млишніх учнів серед­ центів, знизити собівартість про- ніх шкіл. Особливо відзначають­ Д}'кції на 9 процентів. ся КОМСQмольці В. Матенков і

заходів.

На~амперед

подба-

ли за правильну організацію ро-

Внаслідок

росту

180-200.

продуктивності

бочого місця, налагодили техніч-

праці значно зросла зарплата ро­

не навчання всього коле&тиву, до

бітників.

досвідчених майстрів таких,

як

Однак ці переД(lвики-не ви­

мрнієнко,

няток. Наслідуючи приклад ко­

дало змогу багатьом новичкам, серед них і демобілізованим вої-

шими в країні розпочали пат ріо­ тичний рух за виконання змін­

С.

ІІотапенко,

Г.

В. Д)'ня і інших, закріпили ново- лективу Куйбишевського підшип­ прийнятих робітників, які поба- никового заводу і Московськ.ого жа.1lИ набути кваліфікацію. Це «Пролетарский труд», які пер­

нам Радянської Армії В. Шавру них 8-годинних завдань за 7 ро­ інші спеціальності. хания за~оволено--одержав ком- і Н. Клименку, в порівняно ко- бочих годин, ми вже ~обилися ЗапеВНЯЄ\lО Партію і УРЯД, щО сомольську путівку. Зобов'язую­ роткии строк стати ливарника- певних успіхів-майже всі ро­ Ради Міністрів СРСР дО всієї ра­ на .побіЛ роботі в Донбасі пра- ся виправдати високе довір'я ле-

тували

Звернення ЦК КПРС

~янської

молоді.

кличуть

нас,

молодь,

участь

на

тивну

і

Партія і уряд взяти

ак­

новобудовах

цюватимемо

підприємствах,

покдадаючи

рук,

менитого шахтарського племені. Григорій Кирій, Воnодимир Конончук, Ніна Лобко, ЗінаіАа Зайцева, Віктор ШиуропадськиЙ.

набули

Моя мета-стати врубмаШИНіСТОМ Закінчивши шк.олу, я вже пів­ тора ро&у працюю в колгоспі ім. Кірова на рядових роботах. Але, ознайомившись із Звернен­ ням Партії і Уряду про поїзд&у комсомольців і неспілковоі моло­ ді у віддадені місцевості Радянського

Союзу

на

новобудови,

я

безповоротно вирішив поїхати

в

підземних роботах, а згодом на­

бути і спеціальність врубмаши­ ніста. Л добре розумію, що спочатку доведеться виItонувати різні ро­ боти, але це мене не страшить­

бу~у вчиться, і своєї мети обо­

в'язково доб'юся. Микоnа Денисенко, колгоспник.

Донбас. Моя мрія-працювати на

с.

Заворичі .

1'і, яку доручать мені, працюва­

тиму так, як подобає &омсомо.тщі.

Тамара Віnьченко.

Jlа

Лие·т 3 Донбасу

спеціалізація

робітників

дукціі.

бінату. Цими днями один з них Костянтин Філімонов надіслав своїм

.!ІеЙ до пі'lНИХ дверцят. Якщо ра­

в Донбас група молоді, серед них і робітники деревообробного &ом­

товаришам,

на комбінаті, Він пише:

що

працюють

лист з

Донбасу.

ніше один

робітник

виготовляв

їх

ви ПРОВОJl,Жали з букетами квітів, духовим оркестром. На

зиція іншого ливарника С_ Поно­ маренка дала економії до 20 тони металу на рік. Варто й таке. Ра-

повністю освоїти литво в кокі,лях

шахту

ніше вручну підносили

с... В місто Статно ми при­

були 30 тpaBКJI. Нас тут з~ стрlчuи не гірше, як у КиєвІ

, -

приїхали

автобусом.

РОЗМ!сТИJlИСЯ в гуртожитку. В кімнаті живемо вчотирьох: Ів­ замаА, Лисенко, ВороБАов і я. Тут е все необхідне: тжка з пружиниими матрацами І БІ­ вІкнах-гардини і т. Д., вста­ новлено ра.цlonриАмач. ЯК ба­ чите, можна пісJlЯ роботи спо­ кіАно вl.цnочивати. На poбory і в CТOJlOBY ходити теж неда­ леко-метpfв 150. Уже .цомовилися, що підемо працюваm в будівельниА цех. ПривІт усІм нашим товаришам.

до ва-

ників і, l'оловне, замість трьох чоловік на цій роботі зайнято

дl!ше

ки роботи цеху за

5

місяців, ~a-

ли непогані наслідки. чий пдан вик.онано на

цента,

112,5

ПРОДУК!'ивність

про-

праці

дарського і культурного бу~івни-

тичиими країнами,

на-

ною, то наша ItpaїHa вже в цій

сення

цтпа в нашій ItpaїHi, створення потужної, всебічно розвинутої матеріально-виробничої бази &0-

приклад, як. США, Англія, Західна Німеччина. Наше відставання в економіч-

п'ятирічці змогла б досягти сучасного рівня виробництва у США і перевершити цей рівень

господарства, різко підвищити добробут народу. У нас є все необхідне для то­

мунізму. У виконанні цієї програми найважливіше значення має розв'язання основного еконо-

ному відношенні від ГОJlОВНИХ капіталістичних країн пояснюється історичними причинами.

щодо ряду наііважливіших видів продукції. Завдя&и перевагам соціаліс-

го, щоб в історично найкоротші строки виконати основне еконо­ мічне завдання. За роки післяво­

нічного завдання СРСР, як.е полягає в тому, щоб наЗ,1;огнати і випередити найбільш розвинуті капіталістичні країни щодо роз-

У

тичної системи господарства дововиробництва в СРСР відновлено і значно перевершено в порівняно

єнних п'ятирічок незмірно зро­ сла ек.ономіЧ'на могутність Itpaїни, ще більше зміцніла соціа­ дістична система господарства.

Америка » (Тв . , т.

мислового виробництва СРСР стоїть на першому місці в Європі і ДРУГОМУ в світі піCJIЯ США. Але КОJ[И взяти розміри нашого промислового вироБВ1ЩТВ3 в розpaXYHSY на ДУШУ наСeJ[енв.я, то виявляється, ЩО .. В ЦЬО" ВіІ-

го ладу в нашіИ країні сталися гдибокі зміни. В результаті проведення ленінської політики індустріалізації країни і колективізації сільського господарства СРСР перетворився в могутню іИАустрі3JIЬНО-&О.lГОСПНУ державу.

19,

всіх

знаряддями І короткі строки. У минулому році Радянськиіі

ріальниии благаJUi.

Щодо загального обсягу про-

вій-

« ... Росія лишається неймовір- єнний рівень промислового

виробництва вчеТ8еро гірше ніж Англія, вп'ятеро І'ірше ніж шмеччина, вдесятеро гірше ніж

стор.

254) .

процесі

майже вдвоє, знизиться собівар­ тість продукціі

18-20

не менш як на

процентів.

Коле&тив цеху

докладає

всіх

шувати випуск господарських то­ варів, поліпшувати їх якість.

М. Пурии, начальник ливарного цеху. Броварський

лнварнопрокатиий завод.

росту промислової продукції ста­ новив: в СРСР-18 проц., у США-2,8 проц., в Англії-3,5 проц., у Франції-2,5 процента. Промислова продукція в розра­

може забезпечити могутнє підне­

душу населения. ЗдіЙСН6ИllЯ цього завдання дасть змогу в достатку забе~lПеtfflти країну мате-

на цьому

ства порівняно

ництпо не було перерване

напівдикою, устат-

(металевих формах), за рахунок чого буде пі)J;вищена продуктив­

нии розвито& важкої промисло­ вості-видобування вугілля, наф­ ти, виробництва металу, машии, едектроенергії, хі)ljчних продук-

найбільш розвинутими капіталіс-

і

цех,

основі досягнутих успіхів з'їзд партії ще в 1939 році практи1fНО поставив основне економічне завдання СРСР. І ко-

намічена велика програма госпо-

сучасними

ливарний

Виробни-

тів і будівельних матеріалів

злиденною

ре&онструювати

Головні з них:

ЗУСIL1Ь, щоб з кожним днем збіль-

2.

ці заходи, як свідчать підсуи-

ли б мирне господарське будів-

мірів виробництва про~})щіі на кованою

1 грудня.

гран&и шихту. Тепер механізу- ність праці

вали цей трудомісткий процес­ обладнали шихтовий пі,ll;іЙмач. Значно полегшено працю робіт­

ношенні ще поступаємось перед

но, небачено відсталою країною,

шостої п'ятирічки по всіх показ­ никах до

XVIII

році В. І. Ленін писав:

виробничого плану першого року

200 штук, то зараз-100О1200. Раціоналізаторська пропо­

КПРС

1913

робочі

Значний вклад у підвищення У другому півріччі заплановапродуктивності праці вносять но провести ря,ll; заходів, які спри­ наші раціоналізатори. Та&, ли­ ятимуть успішному виконанню варник Ф. Єрко удосконалив від­ взятих зобов'язакь-завершенню ,{ивку коУ.люшок--()кремих дета­

На

такими,

у передвихідні скорочені

на дні не змеюпується випуск про-

окремих процесах.

Костянтин ФІЛІМОНОВ».

аАВДАнна СРСР

ми. Тепер кожен з них виконує бітники за 7 годин виготовляють змінну норму на 180-200 про- стідьки ж продукції, як раніше центів. Підвищенню якості про- за повний робочий день. Навіть

дукції, що випускає цех, сприя-

Нещодавно з Броварів виїхада

Бровари .

ОСНОВНЕ ЕКОНОМІЧНЕ В рішеннях ХХ з'їзду

Васиnь Мамай. Бобрицька МТС.

лизною, гар.цероб, .цзеркало, на

з комсомольською путі вкою Працювала я в цеху художніх виробів промартілі ім. Панфілова. Тепер вирішила на закли& Партії і Уряду поїхати на новобудови Донбасу. На першій-ліпшій робо-

нінського комсомолу.

ОnексаНАР Бондар,

Сибіру, Далекого Сходу, Край­ ньої Півночі, Казахстану і Дон­ басу. Не вагаючись, ми виріши­ ли поїхати на шахти Донбасу. Більшість із нас працює на бро­ варських

не

будемо гідними сім'янинами зна­

випуск промислової ПРОАУКЦії у відношенні Ао 1940 року збідьшився в 3,2 раза.

нен на.з~огнати і випередити капіталіс'l'ИЧні країни ПО душовому виробництву найголовніших ви.ців продукції, наеа:llперед сучасного устат&уван:ня і машин, без Я&ІІ.Х не МО&JIИВО рухати вперед виробництво. Тitьп прискоре-

народного

капіталістич­

війни, середньорічний темп при­

хунку на душу населення в СРСР з 1913 по 1955 рік ЗРОС.'Іа в 19,4 раза, тоді як у США тіль&и в 2,3 раза, в Англії-в 1,6 раза, у Франції-в 1,8 раза. У спішн~ виконання шостого п'ятирічного плану буде новим великим

кроком

у

розвитку

на­

Союз має всебічно шої соціалістичної економіки. В

розвинуте соціалістичне вироб­ ництво, нездіченні природні ба­ гатства, численні кваліфіковані

Вцповіцо до рішень ХХ з'їз- кадри.

За час існування радянсько- ду КПРС Ра,J;ЯНСЬКИЙ Союз пови-

галузей

-

з

ними &раїнами. За період з 1930 по 1955 рік, виклюЧ'аючи роки

Розв'язання основного

еконо-

мічного завдання СРСР забезпе­ чується незаперечними перевага­ ми соціалістичної системи госпо­ дарства перед капіталістичною системою. Наочним підтверджен­ ням цього в вищі темпи розвит­ ку нашого Hapo,J;HorO ГОСПОАар-

поточному п'ятиріччі загальний обсяг усієї промислової продyItції СРСР зросте на. 65 процентів і в 1960 році перевищить рівень 1950 ро&у в три рази, а рівень 1940 poIty-більш яIt у п'ять раз. В результаті цього серйозно зменшиться

розрив між рівнем ВИlюбництва продукції на душу населення в Радянському Союзі і найбільш розвинутих &апіта­ лістичних кра.їнах. За п'ятиріч-


Недіпя,

червня

10

року

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

На обробітку працюють Добре

попрацювала

на

ClВOI

просапних машини

кукурудзи п'ята тракторна брига­

у кодгоспі ім. Будьонного, е. Мокрець, тракторист Микола

да, яка обслужує артіль ім. Ма­

Шепітько, що працює на тракто­

ленкова, с. СвіТИ.Іьне. ~Іеханіза-

рі

тори разом з КО.'ІГоспниками план

топдю.

сівби виконали на

процент.

131

вже

пи:шачи,1ИСЯ

.

підготовкv до збирання врожаю.

квадра-

Готові

ти. Бригада ЩJИСТУПИ.'Іа ДО ~іжрядного шим

обробітку

вивів

У

посівів. ПО.Іе

П

.

~~.

очала мехаНlзовании

ООРООІ-

ток просапних культур трактор-

на бригада :М

11,

що працює на

52

роботи

Механізатори

30

5

на

p()3CTaHOBK~·

трактористів

poGorax. Все (іро ДОМОВ.1ено,

ристи.

жали.

u

-не витершв

Ф. Копмвай, механік,

О. Борщ,

гек-

тарах СТО.'lової моркви і буряків.

БОбрицька мтс.

ненко.

Розкажу

дайте . б

.'Іише

-

ихаидо

все

по-порядку,

отямитись,-відпо-

ригадир.

З одної сторони, діда хоро-

видні,-повів

ІОнними nоnіnьии){ами і вручну

рує М. Лесик,

якою

в колгоспі

ке­

імені

Щорса, с. Княжичі. Качани ве­ дикі, і незабаром бригада збира­

тиме врожай. Кодгоспниці закінчують

повторну

прополк}"

помі­

дорів. Особливо добре вони ростуть на дідянці в 4 гектари, де сади­

ди горшечковою

розсадою.

ге ІІОЛОТИ столову

обробі1'к.у

використову-

культур розбита на дідянки, які

:Jакріплені за кодгоспницями.

О. Стебакова, заступник

головного

по овочівництву мтс.

агронома

Броварської

площах,

де

спала

ли

4

ня сінокосарки та інші машини.

них косарок, ІІеревірили і скла-

П авлович

нових кінних

граблі.

До

насе-

б ригадиром

працює

48

процентів, сталі і кам'я-

в

одному

випадку

потрібно

було,

в

одному

на­

прямку.

Заважади дощі, холодні віт­ ри. Однак механізатори порали гектар за гектаром. Артіль зби­ рає

;j

І. Кабмw,

дарських машинах.

Колгосп «Більшовик»,

не

центральна!

чуєте мене!

Так кожного ранку о 7 го· дині обліковець тракторної бригади Мико.1а Оксюта почи­ нає передавати в мтс по ра· ції дані про результати роботи мехаиізаторів за минулий день.

року В рік добрі врожаї кар-

ТОІ[ДІ·, розширює площу під цю Ky.'lbTypy. Ось і нині кодгосп за-

450

пданував мати її понад

гек-

стояв

напоготові агрегат. Д

Тракторист Михайло

ем'яненко

ще pa~ ОГ.1ЯНУВ «СТЗ-НАТІ», а машиніст Василь БабиЧ', який під час жнив працює коибайнеPO~(, перевірив саджалку. Роботу організували так, щоб

ло Оснач та машиніст ~Іихаіі­ ло О:ксюта. У спіх забезпечида сПЇ.1Іьна дружна робота механіза­ торів і колгоспників. Я1tщо б ле­ бікчики Костянтин Рогач і Мико­ Jla Швщак не розуміли контроле­ ра Михайла Корнійка, не роби­ JШ всього того, що забезпечує теМIlИ і якість, то норму навряД Ч'И виконували. Сіяли ж фак­

тично щодня на біJlьше завдання.

2-3

гектари

,

пасом,

і її засипа.1И у саджалку

швидко. T<lM, де буда ~lо.ж.'l}І. вість, Михаило Дем'янеНlW прискорюв(!,в хід агрегату, м:аневруючи швидкостями. А на другому полі тракторист Михайло Хромець, який водить «ДТ-54», са-

cepeJl:

тракторних бригад МТС як

за першу Аекаду, так і за весь періо", першість завоювала трак­ торна бригада ;м 2, що обсдужує першу, JJ;pyry, п'яту і шост}' рільничі бригади колгоспу імені Хрущова, с. Требухів. Бригада

пам ятає.

ступного дня рано-вранці обліковець Микола Оксюта передав по рації в МТС, щО бригада пов-

БОРОТЬБА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

стосу вати такі агротехнічні при-

ганізація і робітком ПРОфспілко-

ярина, почали появлятися сходи

йоми, які б сприяли нагромад- вої організації підвели піJl:СУПИ КУКУРУJJ;ЗИ та. картоплі.

женпю і збереженню ГРУНТІ,

що

б

РОСЛІІНИ

б

ВО.'ІОГИ

ули

б

в змагання між механізаторами за ще

за ез-

печені нею ПРОТІІГОМ усього пе-

до

Центральна,

між ними маневрувати машинами, то і руlt не будеш почувати. Отже, треба добре поміркувати,

.

Рожни.

ВіJJ;повідно

-

Я друга,

"'т див картоплю 3 машиністом вже виробила на кожен 15-сильзв'я.зку з загибел,~ю озимини на Дмитром Заїщем. ;~a свіТ.'Іовиіі ний трактор по 310 гектарів великій площі значно зріс обсяг день ВОШ! садили по 10-11 гек- У1Іовної оранки, має перші зеко­ робіт, і до того всі долини на тарів при иормі 8. З роботою номлені, хоч і небагато, 226 кі­ НИНІШНЯ,

Директив

ХХ

вегетації, від чого в знач-

ній мірі залежатиме до.тrя май-

дення в СРСР зросте: чавуну- з'їзду КПРС у шостій п'ятирічці бутнього врожаю. на

умов:

лущиди вздовж і впоперек, а де

і гра- як краще використати техніку, ністю закінчила садіння к.артоп~ Після Jl:ощів на полях колгосщоб скоротити строки сівби, за- лі на всій площі. Партійна ор- пу швидко пішли в ріст озимі і

механ.к по сільськогоспо·

С.

.

як

"."......................................._ .........._......................... _ ......... _ ..........- .........._........................ _ ........,_....•..·ріоду ку виробництво на душу

ми «ЛУ-5». Тут виходиди З KOH~

полях за.'1ИЛО водою. А зумій по- упоралися за короткий час. На- лограмів пального.

початку сінозбирання закінчимо

Це доручення виконуємо сумлін-

10 кін-

готовили дисковими лущильника-

доводиться

вода,

зоотехнік. Колгосп ім. Калініна, с. Літки.

ло відповідальну роботу: своє- ремонт всіх сінокосарок часно підготувати до сінозбиран- бель. но. Вже відремонтувади

пішди всі нанівець,

тракторної бригади, стали ця нього справжнім університето!!. сіємо кукурудзу. Ії матимемо на Він добре вивчив поля колгоспу, силос та З8.1ениЙ конвеиєр 30 знає, де які грунти і на якій дігектарів. лянці в першу чергу слід ПОЧ'ИВ. ОМeJlЬЧУК. нати роботу, а от такої весни, На

ГОТУЄМОСЬ до Сінозбирання ніків правління колгоспу ДОРУЧ'И-

ше він розповідав, тим арозумі.1іши~ ставало становище. Багато турбот принесла нинішня весна. Попередні планування

да

• •

Нашій бригаді ковалів і меха-

мою. А в друг}" з~іну Михайло Оснач зробив ще більше. Ріллю

ІІереплановувати наново. Двад- а.грегат не простоював жодної Закінчився перший етап по­ цять років, протягом яких Мико- хвилини. Картоплі завезли з за- ЛЬОВИХ робіт--сівба. У змаганні

••

КУКУРУДЗУ і Jlюпин-на З8J18НИЙ КОР. ДJlI худоби

крив вологу у півтора раза біль­

крІМ того, подегшує працю код- дості. Трактористи з увагою сду- вже ГОСП ниць. Вся ll.10ща овочевих Х8ДИ свого бригадира. І чим біль-

•••

Кормодобувна бригаJJ;а скосила гектарів жита на корм худобі, що сіяли на зелении конвеИєр. На цій площі вже посія.'lИ кормо­ вии .'Іюпин. Крім цього, раніше посіяли його 50 геЕтарів у п'ять строк.ів. Вудемо також мати 30 гектарів .'ІЮПИНУ пісдяжнивного.

Овдієнко. За свою зміну він за­

тарів. Коли шофери Яків МедьНастрііі в усіх піднявся, на . М й Д хно доста багато прискорює темпи робіт і, обличчях пробl·гда хви,"ька ра- ниченко І иха до у ВИ.1И У поле насіння, на ділянці . "

помідори почали цвісти.

10

переможцем

у соціадістичному З~lаГ:lНні на ремонті машин, і нам присуджено перехідний ЧеРВОllИЙ нрапор

ються кінні полільники. Це на- МТС.

Тут

••

На

моркву.

ПОСІВІВ

розмову він.-На­

ша бригада виіішла

Бригада закінчує також вдру­

Хороша рання капуста на IlЛобригади,

трактор, на причепі в якого бу­

кретних

ВІВ

диспетчер.

11

ші, а з другої-не та& вже і за­

щі городньої

Відразу почали закривати во­ догу. На ПО.'ІЯ першим вивів

Відре~!онт}·ва.1И 16 сінокоса- шись у вагончику, всі тракторок і 3 молотарки. Зараз комбаине1JИ СК.'1адають СИ.'lосозбира.'Іьні _ Ну, як справи, що нового, Дем'якомбайни, які нещодавно одер. .1

табір. Тут НОГО чека.1И, зіfiрав-

грунт на

гек.тарах каl)топлі та

нити

шій п.l0щі, ніж потрібно за нор­

утник.

ЗНИЩИ.'1И

бур'яни і розпушили

і

'"

полях колгосп)" ім. Кірова, с. За-

вориЧ'і.

самохідні

*====r.

ПОПРАЦЮВАЛИ НА СЛАВУ

.'10 декі.'Іька десятків борін, Іван

трактор

е

,

НЕ ЗДАМО Після наради МИКО.'lа СЮІ трохи затримався в мтс. Були не-

с=='==*

бі, міцно триматимемо перехід­ ний Червоний прапор, не віддамо нікому. Він нас К.'Іиче вперед.

' ~ u чено РРМОНТ ще одного ко"оаи Hа, ну бригад'·. За ~"мками не поміме' на ЯКО~IУ працюватиме ихаи.'ІО тив, як приїхав на польовий Г

«ХТЗ-7» Іван СИ.1ко. Він пропо-

бота якісна.

до

ПЕРШОСТІ

причіпні комбайни. Вчора закін- і він тепер поспішав " трактор-

Пер-

лов 20 гектарів КУк}"РУДЗИ. Ро-

кар-

у тракторній бригаді, яка тримає перехідний Червоний прапор

відIt.'1адні справи: погодити ОКзавершують ремі пункти пЛ<шу сівби, УТОЧ­

вами механізатори

ділянках

зелеНІ

проподює

Одноразово з ДОГ.1ЯДШl за 1l0сі-

На всій ll.'Iощі поча.'ІИ З'ЯВЛЯТИся ('ходи, на окре~их

«Бєларусь»,

3

значно поліпшується розміщення продуктивних сил у країні. На-

Будемо працювати не поклада-

ючи рук,

ного вугіллн-на 39 процентів, мічені з'їздом заходи по освоєн- на повн}'

використаємо машини

потужність,

всі,

як

першу

декад)'.

"tт

б

вони випустили

всіх тракторних

значаJОСЯ, що

бригада,

якою

ий

.

юлетеНl,

як

і розіслали по бригаJJ;ах,

друга

від-

ПОА8КУJJ;И

Тільки

ВИJJ;ніється чорна

..nи.>пуш""'а ~ ,,.. se...... Ще ,Q'Z8 рано. V1r . . .

зійшло,

воно не

Сонце

осушило

тільки росу

тракторна На траві, а на.. полями вже ли-

к.еруе

комуніст пула пісня.

Микола СОМ, виишла на

.

перше

МІсце.

Добре посія.'lИ механізатори і

Машина

ПОJIJl, вона з

ШВИ"ltо кожною

іАе :вздовж хвилиною

73 проценти. ню східних районів поставлять один, залвили механізатори. Не кукурудзу. Тут особливо виявИJrИ наБJlижавТЬСJl. Трактор зупинив­ Розв'язання основного еконо- на С.'Іужбу суспільству колосаль- поступимося першістю і на сів- свої здібності тракторист Михай- ся. Па землю зійшов траItторист.

е.'Іектроенергії-на

мічного завдання СРСР не прий- ні, ще не використані природні

*

*

Це--Михаило Оснач.

де в ПОРЯJl:КУ самопливу, воно вимагає напруженої праці всього радянського народу. Найваж-

багатства. У шостій п'ятирічці буде здійснена величезна програма ново-

ливіше значення у виконанні ріше нь ХХ з'їзду к.прс має неухильне зростання продуктивності

го бу,;івництва з обсягом капітальних вк,ладень у 990 мільярдів карбованців. Намічено ввести

Він швидко оглянув машину, знову сів за кермо, дав газ, включив швидкість. Трактор ру-

праці. За рахунок цього в шостій п'ятирічці повинно бути одержано понад 80 процентів усього приросту промисдової про-

в ~ію значні виробничі пот ужності R металургійній, вугільній, нафтовій, машинобудівній та ря-

шив. Бригада закінчила підготовку ';.0 міжрядного обробітку просап-

,ll,і інших галузей промисловості.

них культур. Па пропо.щі виltо-

дукції. Боротьба за підвищення продуктивності праці передбачає піднесення TexHilfHoгO рівня

Виконання Директив ХХ з'їзду КПРС, які передбачають дальше могутнє зростання всіх галузей

ристовуватиметься два трактори. «ХТЗ», з яких один з КУ.'lьтиватором' «КУТС-2,8» і другий --..; :3

всього

господарства,

про~исловості і круте пі,J;несення

«КУТС-4,2»,

вдосконалення техніки, технолоГll І організації виробництва, як.наЙшвидше впровадження У виробництво передового досвіду, останніх досягнень науки і техніки, дальше зростання &валіфі-

сільського господарства, буде важливим етапом у розв'язанні основного економічного завдання СРСР, в боротьбі радянського народу за побv.ову ко)(vvістичного -'~ суспіJlьства.

версал» з культиватором «КОН2,8». Механізатори борються за те, щоб якнайкраще доглянути посіви, завоювати першість J зкаганні сере,ll тракторних бригад МТС на пропо.щі прос.апних к,уль-

народного

&аціі робітників та

інженерно-

технічних працівНИ&ів.

11. ВОІІКОВ,

кандндат екоиомічних наук.

Тракторист Пантелій Ященко з сівачем

- Вже є норма, а до закінЧеНН!1 зміни буде ще гектарів два,-відповів механізатор.

Опанасом

ченком досівають останні гектари кормового люпину

Мельни-

в суміші

кукурудзою (третього строку посіву) на зелений конвеЙєр.

з І

тур.

та

трактор

«Уні-

г. Анарієнко.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Недіпя,

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД свої

функції,

РОКУ

1956

ВИ.ІУСКНИКИ приіі:ш.тrи

працювати в &риrаду

в ІНТЕРЕСАХ миру І ДРУЖБИ

сили соціалістичного табору і на

НАРОДІВ Візит югославського Президента Тіто в Ра,D;ЯНСЬКИЙ Союз і

визнання зрі.'ІОсті партіЇІ, що B;racTi в ПіВ,~енній Кореї переНа початку травня в стінгазеРобота заItипіла ще дружніше. стоять в аванга.РАі рево;rюціііного шкоджали в цьo~[y. Дія.'Іьність ті «3а комунізм» з'явидася :Іа- НасдідItи були відрадні . Морква руху». Це, підкреслює «Уні- цих груп не влаштовува.lа агрс- MiTIta «(З МО.'Іодечим завзяттям». дала по 400 центнерів з гектара, ta»,-практИ'!Ниіі реЗУ.'lьтат, що сивні кода ПівдеНН(JЇ Бореї, які В ній ГОВОРИ.10СЯ: «данка М 7 поміДОРIl-ПО 190, капуста-по випливаt; 6 теоретичногu по.10- під покровите.1ЬСТВIЩ своїх зао- :І городньої бригади цієї весни, 350 центнерів . ті.1ыtи в рахунок

радянсыt-югославсьsіi переговори розцінюються зарубіжною

виконували

22

червня

10

хо'l'

пресою і грома,D;ськістю яIt 04Иа

ження про націона.'1ьні Ш.1ЯХИ дО

кеанських хазяїв виношують П;lа-

як і торік, іде в дава.х передови-

з наЙбі.'1ЬШИХ міжнаро,D;НИХ ПО,Jl;ій останнього часу. Газети Югосла-

соціалізму, з розуміння історичних особдивостеіі деМОКР<lТИЧНlJГО

ни «походу на північ». Нинішнє рішення Юlерикан-

ків КО.'Ігоспу. За короткий строк ла близько 8 тонн городини . Ав­ КО.тІгоспниці І10еади.1И н;} своїй торитет молодих ентузіасток зро­

ліки і країн народної демокра.тії, кого усвідоьш>ння інтсрнаціонаряд органів преси капіталістич- ;rізму». них країн, вважа.ють, що поїздАТ~IОСфера дружби і сердеч с ка Президента Тіто в СРСР є но- ності, в якій проходять перегововим великим вкладом не тільки ри ыlжж радянськюlИ і ЮГОС.1аВв зміцнення братерських, дружніх ськими керівниками, зруЙнува.1а відносин між СРСР і Югославією, надії противників ОС;І1Іб.lення

Південної Кореї інспекцiJЇНИХ груп є груБЮI порушеННЮI угоди про пt'ремир'я в Кореї, яку підписав і представник США. Це рішення ще бі:lьше піднес .~о «воііовничий дух» американськ.их маріонеток у Південнifr Кореї. Як.

дори. Вся виконана НЮІИ робота -якісна. Городня бригада і всі наші КО.1ГОСПНИКИ пuвинні брати нримад;) .1анки М 7, очодюваної КО~ІСОМО.'ІКОЮ Ганною Кабиш». І~!'я Ганни Кабиш ста.'ІО ши-

вії, Китайсьмї Народної Респуб-

розвитку ріаних країн, іЗ гдибо- ського командуваНЮІ про ВИСИ.1КУ ді:lянці ранню капусту ;J

додаТItової оплати ланItа одержа­

і помі- став. Їх відзначали на кожних зборах бригади, на партійних зборах, на засіданнях праВ.тІіння. Школа також гордилася і гор­ диться своїми чудовими вихо­ ванцями, що та& добре показали

себе в роботі на колгоспних по­ лях. І не тільки це робить честь.

але й у справу дальшого пом 'ЯК- міжнародної юшруженості. ЯК новіДОМШIІОТЬ зарубіжні корес- роко відоме з минудого року. Ця нашій шкмі. Адже не лише в то­ шення ~Ііжнародної напруже- заявив R. е. Ворuши.'10В на нри- понденти з Сера, Лі Син Ман дівчина в 1954 році закінчила му, що її вихованці добре пра­ ності і зміцнення загального ми-

иомі

ру. Переговори в Москві, пише югославська газета «Борба», є «значною міжнародною подією, за якою наша громадсь&ість стежить З величезним інтересом. Вона поділяє впевненість Голови Президії Верховної Ради СРСР

істори'ші традиції народів СРСР і Югославії, «спільність соціалістичних інтересів, що грунтуються на творчому вченні марксизму-ленінізму, мирні ці.Іі зовнішньої ІІО.lітики обох країн створюють Н<lИ;:прият.1Ивіші УМО-

Ворошилова в TO~IY, що ці переговори будуть плодотворними і стануть новим етапом у зміцненні дружби наших країн, сприя-

на

'!есть Президента

Тіто,

ви для розвитку взаємних сердечних відносин на благо народів Югос.lавії і Радннського Союз}'».

відкрито виступив

червня

сільської школи і вирі-

цюють, а в 'гому, яку саме про­

Фесію вони обрали. Тут ясно вид­ на вміла рука вчите.тІів, що вказувада молоді дорогу в життя. Внаслідок цього лише за мину­ дип і позаминулий рік в ряди колгоспників стали десятки і де­ СЯТltИ юнаків і дівчат. Лише в

[j

«а

7 It.1aciB

пuгрозою знову ПО!ІаТИ віііну В ШИ.1а піти працювати в ланку. Кореї». Тут вона відзначилаея сумлінною На~laгаючись виправдати свої працею. Ганну бу.ТІО призначено свавільні дії, американське 1,0- ланковою. мандування поширює неБИ.'ІІщі Спершу МО.І0ДIІІ дівчині будо про нібито «агресивні ІШани» не .'Іегко. Адже в ланці М 7 _ Корейської Народно-Демократич- вісімнадцять Itо.1ГОСПНИЦЬ. І всі

ної Республіки. Але жодна здраВОМИС.1яча людина не може серйозно ставитись до цього базіl(ання, бо факти говорять зовсім

вони з рі.шими характерами, уподобаннями, звичаями. Ланкова старалася все це зрозуміти і врахувати в СВОІИ новш, такій

нашу бршаду прийшли працю­ вати 22 випускники. Тут вони, як це бачимо на прикладі Ганни ltaбиш, швидко завоювали авто­

тимуть зміцненню миру в усьому США ГРУБО ПОРУШИЛИ УГОДУ про інше. складній і відповідальній роботі. ритет, .'Іюбов світі». Всьому світові відомі неодно- ДОПО~[ОГо10 Ганні те, що в данці госпників.

Про величезне значення, я&о-

ПРО ПЕРЕМИР'Я В НОРЕї

разові заяви уряду КНДР )' пи- бра ціда гр)'па її ОДНОК.'Іасниць.

го надають за рубежами нашої Миролюбна гpo~aДCЬKiCTЬ усіх танні про остаточне мирне Bpe~ Цє-Марія Ячник, Євдокія НаБатьківщини візитові Президен- країн з ПОЧУТТЯМ глибокого обу- ГУо1ювання в Кореї, про необхід- гаіі, Любов Мехед, Надія ПищаЙ. «Енформасьон».

Перебу-

шення американського

KO~!aHДY-

ремир'я в міцний і тривалий мир.

о Б Р І Ї=ІІ

,===Н О В І

вання Тіто в СРСР, пише вона, є вання про висилку з Південної ці заяви підтверджено ділами. «однією з найважливіших між на- Кореї інспекційних груп ней- ДОСИТІ, нагадати про недавнє рі.

Любов Чередничок

А. ДОВГОIlЬКО,

бригадир 4 бригади. Колгосп «Більшовик», с. Рожни.

та Тіто, пові,D;ОМЛЯЄ французька рення зустріла одностороннє рі- ність перетворити угоду про пе­ газета

повагу всіх КО.'l-

і ~Іихайло

недалеко є Їхне гніздо. Ми його

родних подій останнього часу». тральної комісІЇ ПО наГ~lЯДУ :Іа шення пяду КНДР про скоро- ШепіТЬК(J, учні шостого класу, ШВИ,l;м знайшли. В гнізді сидіЗрозу~lїло, не всі на Заході ра- перемир'ям. ченнн збройних сид респ~.·бліки написади для ШЮ.'ІЬНОl . .. газети ло троє крученят каркали, діють 3 успішного розвит&у дружЯк відомо, неИтра.1ьна кuмісія на 80 ТlIС. ЧО.'lовік і про відпо- «С погади про еКСКУРСІЮ . в Лl·С". "смішно роззявивши роти, певно, ніх відносин між СРСР і ФНРЮ. бу.lа створена бі.'lьше двох років відне з)[еншення "зБРОt;НЬ та TUM ро:шuвідається: буди голодні. Певні Еола за рубежем приділяють велику увагу радянсько-

тому в реЗ}"lьтаті УІ'UДИ про перемир'я, що ПОКJlада край війні

югослаВСЬІШМ переговорам лише тому, що ЇХ тривожить зміцнен-

в Кореї. Ця комісія в складі Ilредставників Польщі, Чехосло-

ня дружніх відносин з СРСР. Італійська

газета

військових видатків. ГІJубе, нічим не

тr

виправдане порушення угоди про перемир'я Кореї американськими військови-

ходу в став.

«Уніта»,

групи Д.'ІЯ здійснення контролю

ни» не

політики Радянськ.ого Союзу щодо Югославії, пише: «Ця політика грунтується на усвідомленні

так і в ПівніtJНій Бореї угоди про припинення воєнних дій. ПРОТJfгом двох років інспекційні групи

м'якшенню женості.

вгамувалися,

~іжнародної

напру­

на-

В' 3 травня ми через раНЦІ

луки направились

до

М ипостояли

по-

с{)снового

. Міцна

дружба

трохи,

подивили-

ся на них і пішли додому. Екскурсією всі побачили

.'Іогії

були

нові

за,D;оволені,

бо

красиві

місця,

Іван

протягом

травня

колгосп

во виконувати всі правила пове­

школи поступити сюди на роботу.

і про поведінку в лісі.

кол­

госпів ім. Леніна, с. Пло­ ске, ім. Калініна, с . Літ· ки, ім. BaTyriHa, с. Пу­ хівка, «Шлях Ілліча»-, с. Зазим'я, ім. Маленко­ ва, с. Світильне, ім. ди-

Андрєєва,

В .'Іісі бу ло дуже гарно. В тои

існує І н~ки навідуються до ше~ фІВ. Гуртки ХУДОЖНЬОI самодіяльності управлін­

шляхів і колгоспниками артілі ім. Леніна, с. Плоске. Кияни бувають у плос~івчан, а колroсп-

ня останнім часом влаш­ тували в клубі артілі концерт, яким дуже були задоволені колгоспники.

день

перемогли футболісти.

паХ.'ІО

с.

. ім.

~. старому окопі, що залишив­

маленьких

Коли мітиди

-----

пускниці семирічної

над

вони виробили по

550 трудоднів, а в цьоиу році вже по 280. І. Вікторов, учитель.

додому,

собою

школи Єв­

докія Отрох і Марія Черній піш­ ли працювати на ферму і задово­ дені тепер своєю роботою. TopiIt

лисеняток.

збиралися

два

Вони кружляли над це була прикмета,

наші

А,D;же всі в селі знають, що ви­

с. Мокрець.

по­

круки.

лісом­ що тут

Тво редактора

М.

ІВАНИЦЬНИИ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Триває передплата на нову газету

"КИУВСЬКИЙ KOHCOHo.тreць" -орган

обкому і міськкому ЛКСМУ.

Газета починає ВИХОДИТИ з 1-го липня

1966 року

перІодичнІстю три рази на тиждень.

с.

*

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА: на І місяць

Богда­

на З місяці до кінця року

Жданова,

колгоспи

ра·

йону одержали

27

вантажних

легкових

автомашин.

смо­

ся ще з часів війни, знайшли .'Іисячу нору і біля неї-сліди

нових

- 2 - 7 -15

крб. крб. крб.

Ціна окремого номера

КрасиліВlКа. Всього

сосновою

лою. Навкруги стояли високі де­ рева. За допомогою різних спосо­ бів визначили їх вік.

Кагановичського району «Спартак» і нашого «Спартак». З рахунком

II : 3

дуже

нівка, ім. Щорса. с. Кня­

жичі,

Ми

ііого уважно слухали і дали сло­

митрова, с. В.-димерка, самоскидами «Г АЗ-93»­ ім. Сталіна. с. Бобрик, . ім.

розповів

з дих-організована на молочно­ товарну ферму особливо за­

дінки екскурсанта.

.жі

МІЖ шефами--<колективом управління шосейних

учні

пам'яталась дітям. Тут вони по­ знайомилися з ма.шинами, з умо­ вами роботи і заробітками пра­ цівників тваринництва. Частина учнів мріє після закінчення

НОВИХ АВТОМАШИН

«Червона Україна», с. Го­ голів, одержав дві нові аВТО.'dашини «Победа» і «Г АЗ·69». Вантажними автомобілями «ГАЗ·51»

Якович

Наші

ми зробили багато екскурсій. Одна

нам про завдання нашої под ор о­

НА КУБОК СПАРТ АК!АДИ ОБЛАСТІ

Нuвими будовами прикрашається с. Русанів. Тут у центрі закінчується споруджеиня будин­ ку культури на 500 місць з кімнатами для робо­ ти гуртків художньої самодіяльносri, дитячих ясел з :.llлакоблоків на 30 ліжок, аптеки. Н а з нім ку: новоспоруджений будинок для спеціалісТІВ сільського ГОС!'lОдарства.

екскурсійної

го наш учитель географії і біо­

Н. Чігір.

Учора в Броварах на стадіоні uідбулася гра в футбол на кубок спар· такіади області . Зустрі· лися футбольні комаНДІ(

ДІ}

зробили відпочинок, під час яко­

ДЛЯ КОЛГОСПНИКІВ

парки

до

по- роботи на лісовій галявині,

ШЕФСЬКИЙ КОНЦЕРТ

ПОПОRНИЛИСЬ

l'uтуваіlИСЯ

І ось цеи" день

що вони як ПРИСТУПИ1'И

перешкодити

РАЙОНУ

ПО

Нещодавно

ШІ

. шс.

Югославії ваччини, Швеції і Швейцарії ви- ми властями, свідЧ'Ить про те, лісу. Всі були веселі, співади піс- взнали, наскільки хороший і баділила спеціальні інспекційні що проповідники «холодної вій- ні і рвали квітки. Перед тим, гатий наш ItраЙ».

вказуючи на величезне значення над виконанням як у Південнiїf, намагаються

27

«І-ІОВГО

у

хорошому

будинку

розташована

аптека

в

коп. коп. коп.

коп.

*

с. Семиполки. Одні колгоспники заходять сюди. щоб одержати ліки, інші-купити туалетне мило, одеколон чи що іише. Н а з н' ім к у: в сільській аптеці.

~:XI~OOOCOOO=XXX:OOOOOOOO:OOOO

20

60 80 60

Передплату приймають: районний відділ .Союздруку·, філії, агентства зв'язку, відомчі, колгоспні листоношІ та rромадські уповноваженІ на підприємствах, устамовах, МТС.

Ра(JвlддlА "Союздруку" . .

••••••••••••••••

Адреса редакції: с. Бровари, КИївськ?і області, вул. Київська,

~ ••••••••••••••••••••••• I

•••••••••••••••••••

1-6 138.

--------------------------------------------2322-2600 ••

Броварська раlовва дружарu киівсыtro обласвогоупрамiвIIJI КУЛЬТУР

з....

70 номер 1956 рік  

70 номер 1956 рік

70 номер 1956 рік  

70 номер 1956 рік

Advertisement