Page 1

ПролетарІ tJclx краін; єднайтесяl

110 (239)

ція вчителів. Доповідь "П'.ятирlчниЙ план Відбудови і роз­

витку

ПЕРШОЧЕРГОВИЙ

СЕРПНЯ 1946 р.

ОБОВ'ЯЗОК КОМУНІСТА

Шна 15 коп.

По обох доповідях ференції.

працювати

наСІННЯ

в

грунт,

ВИКІ)НУЮТЬ норми.

їх самовіддан:й праці

свідомості, над засвоєн

госп вже посіяв 14З

НЯ~І основ марксизму­

ри озимини.

.

Ця вимога партіУ для кож

ного комуніста набирає особ

ня врожаю, ного дня

са­

першої

виконання

шини

піСЛЯВОЄННОУ

ста­

пере

НЯ.

свідомості

комуНіста,

ЙОГО ідейної озБРОЄННОСТі залежить рівень всієї полі­ тично}',

культурно-вихов­

ноТ роботи в просування

масах,

вперед

наше

Артіль

гекта-

на

кож­

ції не виконує цю

15 і

навантажи- І

ва

Від Броварів до

подвір'У з поламаними коле- колгоспі, а працювала вона

нриЙшла. ручили ремонт возів, тільки І

Провіяли ми дві невелич

за його

пійки, взяла

ніж КО:Vlуністи другої

сіль- почути У

сыо тT lІарторганіз :щії. Справа в тому, що

партuрг

Конах сама вчиться

і

т.

Якщо

Берзиuі.

не ПРИПИНИТІІ

Хотіли б, наприклад, тілі т. Мазія, була ціна на

муністам, а парторг колго- І<У врожай буде не спу ім. Молотова Т.КИСИ.1ен як у передовиків. ко сам не вчиться і H~ парт

зборах це питання не uбговорювu.lИ.

го не чіпляєте борону?

такий

І

-

мов

боронувати

будемо

не '

Понад тридцять

продали

реним, не протруєним

зер-

Не разу ще не перевіряли ном. Жодного гектару зябу якість підготовки ріллі бри І не піднято .

Є В колгосні справна :<ін- гадир тракторноТ

бригади

Хто-ж спасибі скаже

го­

пар-

ка-оруть на

глибину

не льовод Артеменко.

чезне значення, зокре\1а у нас, де значна ЧJстина 10-

Тракторист бобРIЩЬКОУ МТС ді. Оруть тут бичками-[]о Хто небуть скаже і то Кощ . Й Андрій у[]ерто заяв-І дві пари в запряжці, Гляну зараз, та тільки не спасuибі.

муністів

110-

ляє нам, що

не можна, не беруть П:JУГИ. HCbOГl) тільки 6-7 сантимет-

ДАВИДЕНКО, СТУПАК.

ВІД

Примусили його

l;оJГU('П '!'UВІІИ ШJЯХ ' , е. Ьервиця.

молоде

Але

хіба

~lОжуть взяти прнклад

т.

партійного

ПОlІомаРЄII:{ а

ВІН не

же, та

не

вання

мо

зручно

ідейне

КО,\'lуністів

тіЙних зборах.

1І0І'.1иб1lТИ

вихо '

на

На

первинних партійних

пар­

зборах орга­

Нlзац ' й Бровар.в, де зосеред

глибина

тут оранки

ріВ. Питаємо орачів Бриги-

____

М. ІВАНИЦЬКИИ,

Ми ретельно якість молотьби

ва двох то ' T~ діло,

доручено.

дал ьної, не п РИПУСТИМОЇДІЯЛЬ

ках колгоспу ім. Ворошило Токи до молотьби не бу­ на, с. Вигурівшина. Вражає ли підготовлені. За 10 днів

ності Василе.нка і Литви нен ка. В соломі, полові і в піс

rз иключна

ку

безвідпонідаль-

ні

яке їм

разу токи не прибирали.

ність, шо приводить до ве-І Василенко

не

стежив

за

лежить,

як ие ми

підрахували, до

4000

на

перевіряв якість

на

якість молотьби-не завіду J1ИТВИllенко знав, що мо­ 6удьщо врятувати. ДЛЯ ЦЬО вач током Вас'иленко Оле;< лотарка не цілком технічно го негайно вдруге обмолоти

не

КО,\lуністів

не

[]ідвищують

свій ідейНО-ПОЛіТИЧНИй

рі

сандр і

за

Контроль, допомога кож­ ному

КОМУНіСТУ

щ~нні

своєї свідомості-ос­

У

новне

в

д і яльНОСТі

1І1;18И­ кожної

первинної паРТОРI'анізаніУ.

які обслуговують МQЛОТИЛЬний Clгрегат-двигун і моло

тарку БДО

-34.

нерівномірного навантажен­

це видко по насліДЮIМ робо' но з соломи і не бо

не

сказав.

теж

нічого

ДЕ\1:>'С М.,

КОВАЛЬ О.,

МИГАШКО О., ГРИЩЕНКОД.

а на базар

Питають КОЛГОСПНИІ<И, де та що робить ревізійна

Хлі!) цей зовсім не про­ пав. Иого можна і треба

ком ісія,

яка

за

статутом

сілЬ(.'ькоrосп ода рськоl

а р­

тілі має перевіряти всю гос

тим продов­

Обидва, як ня не вибиває повністю зер·

ти, IІрацюють абияк,

гpa~liB зерна.

ти солому і полову, Зерно, жував молотити. Він доб­ яке перемішане з землею, ре бачив, що барабан від пе реч истити.

машин і Ст броварсь справна, а між

кої МТС т.Литвиненко Яків,

вень.

молотьби.

державі,

відправили 325 кілограмів. Розповіли б люди і за морк ву і ще багато за що, але тут збори не бувають.

кіло­

жений керіВНИЙ актив райо ­

відповідають

ще не здав і кілограма кар топлі

точно

ну,також ВИЯВJlЛОСЬ,ЩО знач

току

базар вивезли понад 20 иент нерів. 30 липня колгосп був

І ось наслідки' беЗВіДПОВі­

перевірили І лі ють, як кажуть, душею за

правильною організацією пра ЦІ молотильна! бригади, не

частина

молока пішли на сторону. Державі здали лише 14 иент нерів ранньот капусти, а на '

личезних втрат хліба. Ос()би, ЯКІ безпосередньо

вчаться,

Запитали б ше: хто доз­ волив голові ПОРУШІ-ІТИ за­ кон про поставки державі? Колгосп не виконап ще план МОЛОКОІlОставок, а 450літрів

врожай?

Жодна зернина не ПО3Иf-lна пропасти

ЯКИІ"І

саи н е вчитьсн.

Були ми в пеrшій брига- тупний

глибше орати ІЛИ і,

кершника

будів е льної. контори,

говорити про

8-10

КОМУНІСТИ

ЙО.\1V і

сантиметріВ.

за таке піклування про нас-

більше

Cl:!Oro

покуп­

продали 54 кілограми за 1300 карбован­ ців, другому-53 кілограми з 1000 карбованців, а тре­ тьому 56 кілограмів і взяли з його тільки 600 карбован­

Сіяти тут ПОСІЯЛИ і все непереві­

нручну, а після заволочимо.

муку трьом

ніКО.1И на сівалка, а її не ВИІ(ОРИС- Чередничок Пантеліі, брига- , лов, колгоспу Т. Антоненко иів. А борошно ж однакове товують. Якість оранки низь дири рільничих бригад, по- ;за таке керівництво сінбою, -може гроші не однакові?

Особистиіі приклад

це

Майже D один і той же час

гектарів цЯМ -ОДНШIУ

тійних кері вникін маЄ вели-

повнення партії.

ар­

яка діЙсно борошно у

гС!ЛтеріІ нічого не добереш.

Ні, навіть бригадир Ми

А мені голова КОЛГОСПУ ' китась у нас не буває!

маємо треба,

на с!вбі, то і наступного ро

кол

ку,ЧИ хто небудь перевіряв лютому Місяці. А то з бух­

Питаємо тракториста: ЧО-J у них тут, як вони орють.

раз же ті гру/Ч порушеНН5J сказаfl, шо

Ч<JС агротехніки, які ми

ВІД часу нагадує про це ко

за·

щала.

ко­

кіло­

50

ГОСIlНИКИ спитати голову

Не можна ска1 tl ти. що кому _ У людей вродило краще плуги і нкість оранки покра І Her~ь Федосю і Рябуху Одар часто

тут

грамів картоплі.

.

можна

чиясь то

лін ня, не заплативши і

лотова ні ОДI1Н з 7 Ч.1енів і ІНti кандидатіu партії не вчиться . В НОНТDОЛІОІОТЬ ЯКІСТЬ СІВuИ Оці слова

порадою

рука з облаС60ГО ветуправ­

альноТ вчаТЬСЯ,а у парторга ХОДКИ, 22 серпня лише оди.н тонн зер~а в той час, ЯК' РЮТLСЯ тут по-бlльшовиць­ Нізації при кuлгоспі ім. Мо раз ВОЗИ .:Ш Хllб держав!. план хлlоопоставок держа- кому проти втрат.

переобтяж~ні,

колгосп

Зручно і старшому ветлі­ карю т. Мельниченко. ЗЕ \,/ЮІХСЬ ТО зо карбованців і він тут придб:1В 32 кілогра­ ми ячменю. Не інакше ,як

не пивних. перебоІ з-за

l

ністи з КОЛГОС[lУ i~1. Моло- ніж У НиС?

в

Щорса, поздоровається з бухгалтером артілі Залоз­

дві первинних парторганіза Пока видіЛИЛIІ другого во- працює людина з холодоч-: кі вирейки вівсяної полови і ціі-територіальна і при КОЛ зіЯ1Щ' година пройшла і, аж ком. не поспішає. : Зіt)рали зао грам вівса . Бага )'оспі ім. Молотова. Біль- о 9 ій годині рушили. І за А між тим У колгоспній : то неви~юлочених колосків шість комуністів територі- міСТь того, щоб зробити дві коморі лежить понад 20 і У Жlпній соломі. Не бо­

това більше

заскочить

тільки ім.

.

такому шов о 8-ій rодині, а O:I~Ha вий Шило Макар, ЯКОМУ до: браку солідола.

Гоголів є Бойко зовсім не

Княжич

всього тільки 4 кілометри. Для іНСТРУІ<тора райземвід­ ділу по обліку т. Євтушен­ ку це дуже зручно . На 1-2

Не гаразд все 1 ~a току. ним Іллею і є пудик зерна, 10 днів молотарка ДС - 95 в А гроші ... слідуючим разом.

середньою роботою. U~o це тільки Ольга Дмитренко. сами. Є в колгоспі КУЗНЯ, . 6 днів та і то не так, дуже легко переко- Москаленко Михайло прий залізо, є ліс, живий і здоро ' Кожного разу

наТIiСЯ хоч би

Коли D9візійна комі­ СіН но ПD8ЦІОЕ",

години

Є тягло, а проте хліб ве ві виконаний всього

статуту ВКП(б). Здебільше ли три підводи ,зерном і ран' зуть тільки трьома підвода- і на 7 проц.

прикладі. У селі

видавати

ПО.lЬОВОД колгоспу

КОЛГОСПАХ

ті,що не вчаТJJСЯ,намагають- ком, о піВПЯТОїбуло сказа ми, які ОТ-ОТ розсипляться., ся ПОЯСНИТИ це тим,Щ() вони но поїхати на заготпункт. Вісім возів стоять на переобтяжені своєю беЗfIО- У призначений час приЙш.';а

державою.

почала

Фото С. Гендельмана.

ХЛІБ ОСІЛРЄ В КС)МОРІ Ще з вечора

ма­

Музиченка Андрія авансом одержала 8 пудів ЖИТ:J. С.МУЗИЧЕНКО,

Сталіна

Пильно перевіряти якість молотьби і осінньої сівби

вимогу

йшли

авансом хліб на вироблені трудодні за 7 місяців иьо­ го року. Сім'я колгоспника

-

НІЙ ділянці роботи. Частина комуністів нашоТ районної ШlртіЙНОf організа

Кож­

молотарки на.

з

рахувався з

кол­

СЕЛЬКОРІВСЬЮ РЕЙДИ ПО

лінської п'ятирічки, Зід рів

від

хлібом. Колгосп достроково j повністю роз­

І. ПРОЦЕНКО

плану

організував мо

ПУНКТ Заготзерна

Сортування зерна на ТОІ<У колгоспу імені ливе значення зараз, коли ми пар І<оней та 24 пари моло І дих бичків і корів. і Артемівського району СталінськоТ області. ведемо вперту боротьбу за успішне

навчально-ви-

лотьбу і хлібоздачу .

кла-,

грунту працює

ріВНЯ

Літківський колгосп ім. КалІніна, почавши збиран­

Щоб вчасно Уllоратиея з осінньою сівбою, на підго-І

товці

на

Перший аванс хліба

Завдяки

над підвишенням своєт

шкіл

почалися виступи учасників кон-

ний Ф., Рудобаба М. та іН-І

дуть

ленінізму"

ідейно-політичного

вачі колгоспу Їм. Комінтер­ ну, с. Світильне, Пшенич­

заний: "неєтомно

про "Піднесення

Рано виходять в поле сі­

У статуті ВКП(б) записа­ ші. Вони працюють до но, шо член паРТІЇ зобов'я­ мого веч.ора, ста ранно

СРСР j завдання

·ховної роботи в школі" зробив тов. КОЗЛОВСЬКИИ.

~==~

, Всо тягло на сіВОі

народного гuсподарства

1946-47 навчальний рік" зробила тов. ЛЕОНОВА. Доповідь

25

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙ КО МУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТrв ТРУДЯЩИХ кИівськоJ ОБЛАСТІ

серпня розпочала свою роботу районна конферен-

23

НЕдrля

пода РСЬІ<О-фінансову діяль­ ність правління.

Та нічого ревізійна І місія не робить.

І

ко­

М. ПЕТРЕНКО.


._ .... 2 _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ С ..Т ..... А_х

Розвивати КОЛГОСПНО ПТ8хівництво ва. При мінімальних затра- ся

в

колгоспі

U

Ь

ньоІ самоді-

НаВОGТИ ПОРНДОК у DОЗПОВСІОДЖ8нні гаЗ8Т ми ще на жаль не мо- ,ку прибуло в с. Гоголів жемо ці.1КОМ задовольнити 100 екземплярів "Стаханов-

яльності

"Червоний

Калита.

В броварському

будинку попит

Тут культури відбулася

ки. Вигідна вона і тим, що про для догляду виділені

район- тральні

населення

на

цен- ця" для продажу в"роздріб"

та районну газету_ і Іх

дві на ~лімпіада художньої са- Здавалося

дукцією птахівництва можна колгоспнИЦі, ЇМ начисляють МОДlяльності, в якій виконувати

25 серпня 1946 РОКУ

Олімпіада ху дож- J

Птахівництво-вигідна га доглядними. Це було та лузь колгоспного виробницт Й тепер доп у ска є т ьтах вона дає високі прибут- Жовтень", с.

А Н О В Е

б,

що

у

цих

закупили

підписки у

взяли умовах контроль над розпов багатьох селах

план м'ясопо- ТРУДОДНі, але вони рідко ко І участь гуртки сел: Броварів,

сюдженням

газет

чоловік.

5

ОргаНізатори

безвідпові-

повинен дально поставились до сво-

ставки. ли бувають на птахофермі. Заворич та Требухова. бути особ.r.:иво пильний. Про єї надзвичайно важливої роТа до цього часу керівни Про ці неподобства знає Понад 300 чоловік з ува- те у нашому раЙОНі воно боти. В наслідок цього маєJШ багатьох колгоспів райо голова колгоспу

тов. Бати- 'гою стежили за виступами.

не так.

мо зараз

таке,

що

деякі

ну, працІвники тваринництва на. Знає він також і про те, Прекрасно виконала пісню Хіба то не злочин, коли колгоспи, школи, установи не придіЛЯЮТЬ потрібної ува ЩО з птахоферми вкрали 30 Оксани "Місяцю ясний" CQTHi людей, які бажа- зовсім без газет. В РОЖівці

ги розвитку птахівництва. І курчат, але ніяких заходів з постановки ;,Запорожець ЮТЬ виписати газету, не СільвикоЩ<ом і колгосп не Цього РОІ<У ~Іало займались не вживає. за Дупаєм Н уч1існнця заво- мають цієІ можливості, а одержують ЖОДНОГО номера

в колгоспах виведенням 1\10 В колгоспі ім. Сталіна, с. рицького колектuву Марія у той же час свіжими газе- районноІ газети. Теж саме у лодняку птиці. Досить ска· Требухів, з 400 курчат по- Бабка. та~п спекулюють по база-І пухівському колгоспі. Черва зати, що за літній період роди. БІЛИЙ лехгорн" 300 Драматичний гурток заво рах. 15 серпня громадянин не село". У Троєщину на

ІШОЧКИ В;Jсиділи лише 2417 загинуло, а решту Іх голо- ричан. поставив першу дію с. Бобрик, Жуков Федір все село надходить лише 8 курчат, ЩО в середньому ва тов. КУНИЦЬКИЙ вирішив п'єси Кропивниuького "По- Лукич продавав на станції екземплярів .Стахановця" і

на кожну артіль

припадає чомусь продати.

І шилllся у дурні".

Добре Бобрик по

спекулятивних то їх

виписує

колгосп. А

по 36 голів молодняку пти, Для дальнійшого розвит- грали Андрух Федір, який цінах газети. Радянська у Скибиному хуторі припаці. ку та укомплектування кол виконував ралю КУКСИ, йо- Україна",,,МолоДьУкраїни", дає майже по одному на

Частина колгоспів не хо- госпних птахоферм, а також го дочка Андрух Галя, демо .КиІвська Правда", П.онад 10 подвір'я. тіли брати курчат на інку- виконання плану м. 'ясопо- біЛіЗОВ. ~ниЙ. В.О.Ін ApTe~leHKO екземплярів .Стахановця". В Кулаженці газети приНе важко догадатися звід- ходять на 3-4 день після то 8 б баторній станції. Так, голо- с;авок птиц~ю нео ХІДНО роз. алерlИ, ЛІТІІІІІ колгоспник B<J колгоспу i~l. КомІнтерну, в язати деКІлька .завданьТесля Ст~пан, При~о:'l-ЬКО кіля у таких Жукових з'яв- го, як вони прибули в Бра С" Гоголів, тов. )Кмінька, . тов. .. З оря "К ,с. улаженЦІ, . І{' П Т качеНIfО, ІМ. Ірова, с. о

Молодняк ПТИЦІ тепер нас- Даша, Бобошко Іван І Анд- ЛЗЯЮТЬСЯ цілі па:,ки

тільки зміцНів що загибе 1і рух Василь " • . 'його не може бути. Але є Слід також

відзнаЧІІТИ і

газет. вари. І це тільки тому, що

а договором раионна кон- листоноша пішки ходить , ( тора зв язку начальник тов. хоч можна його забезпечи

. оо П:нчу"" УІIОВН союздруку' Ч греби тов. Бондаренко від- ще невелика КІЛЬКІСТЬ ИО-1броварчан. Вдало, виконав . Tn " ) ти П1ДВОДОЮ. астина лис, , . . О . " . ~ ". . . К тов овстенко має увесь тонош працює неСУМЛІ'нно мовились і таки не одержа го, що ВІдстав у РОСТІ. т РОСIИСЬКlна!-"-'дrt-I' "JI~CНl" 01' .. " _ ' ли -курчат. же, малорослих курчат тре да я на почте служил Я~lшиl тираж раИОННОI.. газет.и роз- а Іх роботу ніхто не кон­ . ба ві 1.0 к ре:'lита і давати !м ком" і Інші інвалід Вітчиз· повсю~ити по ПІдПИСЦІ, а во- тролює. Не по~господар~ь!{ому І кращі корма з ~І:неральною няноІ війни Сердюк Андрій на заМІСТЬ цього 500 екземЧекаємо, щоб райвідділ безвІДПОВІдально ВІДнеслися . . . . (20 проц • тиражу)' . . ' і ВІТ8МІННОЮ nJ Т~КОР~lКою(пе ВІН же ПРОЧl1тав уривок з П'Іяр)'в J зв язку HaВlB нарешті повR ряДІ КОЛГОСПlВ до збере' и" Ш IlycKae у так зва"ІИІ"1 роз НИИ" 110РЯДОК У розповсюд. ре~lелена І<репда МОР'/ва твору письменника олохо г • ження І вирощєння МОЛОД. ," , . ~" А . . ~ бурЯl{), щоб прискорити ва .. Они сражались за роди дрlO . ВІДЦІЛИ вже до женні преси. . НЯІ<У ПТИJtI. З 18203 курчат, ., н " ріЗНИХ Жукових. ДНЯМИ, І. МИХАЙЛЕНКО. одержаних КОlГОСП:ЗМИ ;jаги- РІСТ І розвиток ІХ. У . ".' , ',' Необхі l.НО тако)!' всю пти Олімпіада художньоІ са- наприклад,З раИВlддlЛУ зв яз І. СЕМЕНОВ. • нуло та 8нищено 7000.В ар' , . ' . тілях не б ЛИ

"

підготовлені ItЮ вивезти на стерню. Uим МОДIЯЛЬНОСТl показа.'Іа,ЩО І

прИМіщеНtl~ і часто п ИІЇНЯ саМЮI колгоспи зеконом- в наших .~ел~х є багато ЗДlб тиН молодняк ПОМіща!ся в ,1ЯТЬ корма і краще збєре них людеи,ЯКl можуть добре

зовсі~1

не

.

придаТнІ

без жуть птицю.

-Тепер вже треба готува-

'

сшвати, грати,

т~нцювати.

,

необх ідно

'"

ВІДМІТ.ИТИ І ТfiTHЬO

З3 готу вати дос-

кормів

ДЛЯ

Де~lОбіJlізувався я з

Тра вне в и Il Пленум Червоно! АрміІ

~J:J~іле~.~fвиl :~КоОН'З~:J~Я~~~~ тись до ЗЮ1Il. В колоспnх ~!< .КП(б)У. ЗОб.?В'~зав парТреба TaI<O~K

Хіба так повинно бути?

1 ІІІ НІ оргаНlЗ3ЦІІ БІльше при

1946

13

лав

Така ж справа

з

моєю

червня дружиною-вчителькою.

З

po~y і почав працювати першого серпня уі пе~еRели

в. pycaНlBC~KOMY зооветпунк

птиці, діляти уваги J<УЛЬТУРНО-~lа,ТI зоотехнІКОМ. Голова

працювати

в

pycaНl вську

на-Ішколу, а пайок за серпень

те, що в ряДІ КОЛГОСПlВ мо відре\lОнтуватп пташарні, а совій роботі на селі, не ПіЗ-! ШQІ профспілки сказа.1Jа ме-, пооБІцяли видати в жовтні. ЛОДНЯК" птиuі не був забєз- де!х He'vlae, збудувати нові, ніше як до 1 жовтня Відре-ІНі," що я буду одержувати І Демобілізовані воІни Чер

~ечении

ЯКІСНИМИ корма~lИ.

пІдібрати такихколгоспниuь,

~lОнтувати приміщення клу- паи~~ через сільське

ССТ. воної Армії одержують од­

ного годували н.е п.омеле- які з бяжанням будуть дог бів, розгорнути в них ДіЯ,lЬ-1 ПРОІІШ?В червень, липень, І норззовий пайок, а от в Ру

ним ячм~нем, а ІНОДІ

КУР- .'l5lдати пПI1tЮ.

чат ЗОUСІ\l не ГО;l:УВЯЛИ, во-. НИ чзсто за.'Іflшалиси без-

Міжнародний МІШУR ще ОДИН

ТІ!>кдень Іштання,

r

роботи Jаризь"ої iv\ирної конфереНЦії, ЩО віДКРИ.lася 29 липня. Перші два тижні, ЯІ{ уже J10віДО\lЛЯЛОСЯ в Шlшій пре Сі, були присвячені лише організзціїIIНl\1 Il!!таНIІЯ\I, ВИК.1ИI{алн ІІа КОНФ'=РЄIІUії

гострі

незгоди.

ність художніх

гуртків.

минає І

серпень

Місяць, а, санові

більшість з них одер

В. КОВПАКОВ. 300TC~lIi".

Б. КУЧЕР, З:1В. р:tI!ВI;цlлу КУJьтосвітпіх Іста.IІОВ

огляд

ДелегатУгорщини-Дьєн- кий Союз, ЯКИЙ має право віть у частковому вигляді, дьєші і ФіНЛЯНДlІ-Енкель більше ніж інші держави, ЩО належать з переможних заявили у своІх ВlІсту"ах ВИ\fагати від РумуНіІ пов- краІн на користь Радянсько

сформульовані

в про те. lЦО

проекті договору, де Гаспе !Уі виступав з IІретензі!НIИ на Зіl3ЧfJУ частину ЮліІЇСЬІ(ОЇ Крайни, населеної r.loВ'і1нами. Незважаючи нСІ те, ЩО в Іта.Іії наЛIЧУЄТf>СЯ тепер 2000.000 безробітних, І що на плечі трудящих па-І

ПРОТЯГОМ даR величезний тягар

в.оНИ

І мене годують тільки обіцян' жує лише муку або й J30Bками. І сім нічого. Д. ПАЛІИ.

виступа- них

ють від і\lені краІн, ЩО СТ3ди на новий де.\lОкраТIІЧНИЙ шлях р08ВИТКУ. Відмітивши, доброзичливе ставлення дО них з боку СРСР, ЯКИЙ надав 1м ЗIНІчні пільги У виплаті репараuій за шкоду. заПОДіЯНу Радянському Сою

вит-; зові

військоми НИХ

репарацій,

обмежився го Союзу. Бірнс наполягав

лише вимогою часткової на наданні уСім державам СIІ.Іати. Однако інші держа- рівних еКОНОМ!ЧНIJХ прав у B~, на територіІ яких Р)'му переможених краІнах. На НІ\! не воювала, зяявив та-І практиці це означало б здій тареску, пред'являють до снення політикн іноземно­ РумуніТ тижчі ви~!Оги, особ го економічного вторгнення ЛИВО, якщо ~Іати на увазі, І до держав, які ослабли в погіршення ЇІ економічного результаті воєнної поразки

крат". стану.

підкорення

Тх великим ка-

3-1'0 тижня де.Іега'Ти IlрИСТУ рат, Зh' АзаllllХ з утриманням, Дьєндьєші та Енкєль впсМіНіСТр Закордонних пітаЛістичним країнам. ПИ.ІИ. нареш Гі,}Ю обговорен. окупаuііlНIІХ BiiiChK, дє Гас Іловили своІ ззуваження по Сl1рЯВ БолгаріТ Кулішев, . ,

ня суті тих

питань, заради пері !Зllіс

IІр()позицію

про СУlі IІроектів мир"их дого- вуступаючи від імені бол-

ЯКИХ ВОНИ зіБР<J.lИСЯ В Jlюк віДСТРОЧI,У МИРіЮГ0 ДОГО во !Зорі13.

се\lБУРI'ЗЬКО\IУ ІІалаці. Yc.li,~ ру. Він В:Iс.l()RИВСЯ

за

ФіНСЬЮ1

КонфереlllОЯ

де.lегація гарськоІ делегації, віД~lітив, І запросити ~_a

ВИРІшила

свої .~ac~дaH­

те. поставила зокрема, питання шо він не "рименшує злочи Іня д~леГ~ЦII .Ал6аНll, l\у6и,

8а доповіддю представника щоб віДJ<,,1асги вирішення про можливісТh теригоріа.'lЬ нів тих, хто ШТОl3хнув Бол :\t\еКС1КИ 1 Є~JПга, щоб дати ІталїТ, були вислухані допо- ПlІтаНIІЯ п[ю ЮЛіїІСЬКУ Край них змін, про З~lеншеНIІЯ гаріЮ у війну на стороні' fM МОЖЛИВІСТЬ вик~1асти

віді

предсгаВНИІ<ів

держав, ЯI{і воювали

інших ну проти

Об'Еднаних Н,1Цlіі на сторо ні гітлеріВСI,КОї Німеччини. Прем'єр-мініСТР

ІтаЛії де

ГаСIl~рі,.. виступаючи на КОІІ

фереНЦIІ, фаюично, замісн,

8ахисту

іптерес;в

народів

і

Трієст - ваЖ.1ИI3ИЙ репарацііІ.

порт ІІа А:l,ріатичному морі

Виступаючи

Ні\IЄЧЧИIІИ. Разом з ТИ\І не своУ ПОГЛЯДИ у питаННІ про 11

15 серпня з можна забувати, ЩО бол- про~кт МИр.ного конфереНILIЇ. гаРСІ,КИЙ народ невпинно бо- ІтаЛІЄЮ.

договору З

промовою на това Р,lІШ, ІІОМУ .10.10ТОВ, П,ДДRВ І ТОВ.Молотов д,ОВіВ ве06грун- ровся проти німців та їх дО За пропозицією ралянсьши КРИГІІ І . розгля ~~. товзність ВИ\ІОГ ф;НСhКОУ агентів і на ост о ІУ е а 8аяву представника ІтаЛІl1 . Г . :" аннь ~ т кої де.1Jегації одноголосно , " . . делегаЦІІ .. Q90рЯЧИ про те, nI в,нни взяв активну було прийняте рішення за~!{ таку, що. нє ВІДПОВІДає І що СРСІ) 1 надалі IІ р оваДИ- 1 участь у боротьбі на сто- просити на конференцію де IНтереса\\ З\\lЦllен"я. миру, Тllме щодо ФінляндіІ ,'1.06- роні союзників. І' \.

;

своєї країни відстоював ім ІВИСЛОВИНСЯ ПРОТИ ВІДСТРОЧ- росусідську ПО 'ІіТИКу

гла- І ~'дебетах що розгорну- легаЦІЮ Ірана з тим, щоб ЮІ прийняття мирного дого ва радянсько'І де'1егації лися кеРіВ~ИК деryегац!ї уі представники мог-:и браоо ВООУ З Іта ТІією За, ання . , . ти участь у РОЗГЛЯДІ проек р()Т, фа~І1истсы{І JT3J"~II. ВІН 1''';1ф''реН І l'У Г()~O вд о а- заявив:, "Ми. не порадили б США БlРНС ~иступив з ВИ- тів МИРНИХ договорів з коне знаишов c'ljlJ Н'lвlть ДІЯ' 'v ~ І, рив Т В наШО~IУ С"СlДові-ФіНlяндіі могою про ЦІЛКОВИТУ спла-. .

пері-аЛіСТIІЧН; претеНЗІЇ

CT(J-

J

. . .

~ • с • того, !Ноа засуди]"!! злочин

риш \\010ТОВ о . J . ЛИШНlМИ союзниками НІмеч і, • П лягає в то захоплюватися такого роду ту шкоди і відновлення вдас

НИЙ реЖIJМ Мусnлл:ні, який му, щоб не ЗВОЛІкати ВИРІ- планами і не

порадили

б ності, втраченої громадяна-' чини.

спрпмував країну на шлях шенни, нього питання, а спри пІддаватися натискові тако- ~Ш союзних держав у ко­ загарбаНIІЯ чужих ТСРlІторііі. яти, С,IIЛЬflИ\lИ. ЗУ~ИЛJlЯМИ му". лишніх ворожих країнах.

на ШЛЯХ воєнних авзнтюо,. встановленню МІЦНОІО МЩlУ, П'1едставник РумуніІ Та- .У той же час віН висловив ,Г' ОбіЙШОВШIf мовчо.нням над в ЯКО\ІУ заЦІкавлена також тареску підкреслив у своє- СЯ проти репарацій, тобто звичаІЇl1О важливі економіЧllі

і ново ІТО.ІЇИ.

~IY

виступі,

що

І. ФЕДОРОВ. Відповідальний редак'[,ор

С. А. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

Радянсь, проти воєнних платежіВ, на

БИ 05257 м. Броварі, КиївськоІ обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети .,Стахановець". Телефон-редакція 2 дзв. Тираж

2500.

70 номер 1946 рік  

70 номер 1946 рік