Page 1

Ji 70 (140)

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виконати

НЕДІЛЯ

23 1945 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б):У ТА

РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИІВСЬКОІ

_ _ _ _.еl ......._ _ _е""""_ _·~іаkч#Wiffiіs4:.. _ _ _I!ІІІ!!_ _ _ _------.;;;==---------IІІІ:\:-------

__

8Иl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _5ІО3,М __

Швидше копати картоплю,

Зяб-основа

розгортати оранку на зяб!

високого врожаю Колгоспне селянство

розвитку

зимівлі худоби-таl{е завдання Н'ОЛГОСПіВ.

Шна 15 ком.

ОБЛАСТІ

план

тварипництва~ зразково підготуватися до

ВЕРЕСНН

u

дrржавпий

на- Світильне та інші),де мину-

~:;~~:::~ i~~f.~i~i::~e~H~: ~~~:~и~~{і:~:~~~:z}~~~r Брова реьк' ~:J.~~!о~~~В~~~~~!ю~ 'rп~ацюючи на 113 а Кі І! ~~€ ~~I ~~Л от ь мецькими ОКУIJантюlИ, воно ки, врожай зібрали набагато торна станція домоглася ус тракторі ХТЗ N28, виробили, прикладає ЗУСYlль до ТОГО, вищий проти. тих колгоспів, піху. Силами колективу за на трактор 607 гектарів, при І щоб якнайшвидше зробити

артілі, як основу

що сіяли ІЮ свіжопідготов- весняно-літній

господа- леній весняНій оранці.

рювання, багаТИМИ,Міцними.

нано

Прь те, не зважаючи

період вико- річному завданні

тракторних

Наполегливо

ПОі1р~ц.'о~а­

гекта- ли колгоспники

340

,.. арТІЛІ

робіт, в ріВ і мають економію паль- Klpo~a, с. ПогреО\І да

ІМ.

зби-

на переводі на м'яку

Поряд з будіВНИЦТВО~I, заго такиіі важливий засіб у підюванням ран,КОЛГОСПНИКИ бо вищенні врожайності як

оранку ного 103 кілограми. ранНІ врожаю.. , 13541 гектар, що становить Добре працювали на трак Вони за 3 ~HI скосили,ЗВ ~ 104 проценти до плану. На торі ХТЗ ,N'27 трактористи зали та склали у копи .14~

рються за підвищення ВРО- зяб, колгоспи району, за кожен 15-сильний тракто'р Пікож Олекса та Романок гектари жита, швидко Зl6ра жайності соціалістичних пО винятком окремих, ІІО суті вироблено 352 гектари. Павло. Вони виорали 624 ли 42 гектари пшеНИІ[і і 42

не приступили до оранки на

.:liB.

Одним з вирішальних за - зяб

ходів в одержаННі

високо

Проти минулого, в цьому гектари, виконавши

наслідок того, що го році весь кол~ктив і окре-

Ue

лови колгоспів допускають мо кожен тракторист

норму, гектари ячм~ню.~РОБОТИ бу

весняно-літніх робіт на

пра-

проценти. Високий

ли проведеНІ дооре, без до

] 84

виробі-І пущення втрат

зерна.

го врожаю є оранка на зяб. шкідливу практику в ({ерів цювали краще, продуктив- ТОІ( на трактор ХТЗ М220 да І Переключившись на мо­ Надаючи виняткового зна- ництві сільськогосподарсь- ніше.Успіх ЦЬOГO~-B кращо ли трактористи Жук Йосип лотьбу, к()л~оспники шви д.::

чення цьому важливому за !<ими р?бота~!И-ДОІ!ус~ають І му ремонті тракторів, дбай та Бреус Микола. Вони ВИО ко провадять І I~К: роботу. Оо

собу,РНК УРСР і UK КП(б)У нещодавно видали.постаіІОВУ "Про оранку на зяб в колгоспах і раДГОСПі!Х УРСР в 1945 році," в якій відзначають що "Рада Народних

черговІСТЬ ~ виконанНІ польових роБІТ, до цього часу не поставили на зяблеву оранку необхідну кількість живого тягла. " ВИі<онком Раиради та РК

ливому відношенні до машин, широко розгорнутому соціаЛіСТИЧНОМУ змаганні на честь великої Перемо ги героrчної Червоної Армії. Чимало трактористів 110-

КомісарівУРСР,і UK КП(6)У, КП(6)У, разом з райзеМВ,іД Д ; казали зразки

роботи.

рали 575 гектарів. і Колектив МТС зобов'язав' ся до кінця сезону виробити тракторами 3.000 гектаріВ зяблевої Орі!НКИ зверх плану.Між БРИГііДЗМИ і трак

молочено з ):CI(:\ ~ЛОIl;1 жи­ то, пшениця І яч~(JНЬ. ГеlІер вони ПРИJ{Jіадають зусиль, щоб наиближчими ~НЮНІ об МОЛ.О:ИТИ ов.ес та ІншІ зерноВІ І бобОВІ культури.

Бо- Т?РИ.С'Jами розгортається со-!

І. ШВИДКИЙ

виходячи з того, що зябле лом розробили графІК п.яти рючись за першість в СОІ(іа ЦІ3Лlстнчне З\1агання за ви-, вирі- деlIНИХ завдань по оранЦІ .з я лістичному ЗМ1:!ганні,

ва оранка є одним з

трак- конання ІОя ІИХ завдань.

шаJlЬНИХ заходів в одержав бу і визначили строки заюн- торист Корнійко Федір ІЗ ні високого врожаю, вважа- чення Ії для кожного кол- своїм напарником Корнійко' ють що колгоспи і

радгос-

пи УРСР в 1946 році

І.

госпу. Виходячи з цього, на

змо- Орі!НКУ зябу треба поставити

Повертає' ТІ СЯ

Високий в:;ож ан

ЗАХАРЧЕНКО, старши\і аГjJOПОИ ~!TC

заИОЙUllННИь

заМО'U{Нl·СТЬ

жуть одержати високий вро

якнайбільше тяглової сили

жай ярих культур лише при умові, коли кожний КОЛ госп і радгосп забезпечать своєчасне проведення зябле

та залучити на цю роботу маДобре працюють колгосп мП. Здано державі до 8.000 лопродуткивних корів КОЛ ники Требухівської артілі пудів дорідного зерна.. І госпі в і особистого корис-" Жовтень ". Непокладаючи Повертається за~ож~.IСТЬ, тування колгоспників. рук, вони з ранку і до піз- в хати колгоспниКІВ. Іхня І

вої оранки в таКІй кількості, яка потрібна для нання плану посіву

Враховуючи

)

виключно нього

вечора

п

трудяться в наполеглива

Ланка

праця

стахановки-ко~!со-

молки Литвиненко ЛІ\аріІ (колгосп" Червоний ПрС1IIОГ u с. Красилівка) з060в'язаj!Li­ ся зібрати високий урожай

добре І' моркви-500 цнт. з гектара.

вико- важливе виробниче і дер- полі, змізцнюють колектив- оплачується. На протязі всього І1еріо­ ярих жавне значення своєчасно- не господарство. Родина колгоспника Б.аБН ду молоді ІІатр ОТЮІ працю­

1

зернових і технічних культур". Зяб-один з наfікращих заходів У наГРО~lаджеННі во-

го підняття зябу, Рада На-· На землі, добре підготовРОДНИХ Комісарів УРСР і леній роботящими руками U"'Іпральний Комітет КП(б)У колгоспників було проведеІlопереджують керівників но весняну сівбу, посадже-

ча Федора на вироблеНІ за 1вали дружно і на!ІОлеГ.1И130, 7 місяців ТРУДОДНі авансом виходили в поле рано вран одержала 26 пудів жита та ці і закінчуваJІИ роботу !Ііз­ 19 пудів пшениці. Колгосп но вечором. Все БИКО­

логи в грунті й боротьби з

парТііІНИХ і

НІшу Штакун Михайлу,

бур'янами. Зорати

ганізацій, земельних

всі площі на

зяб,

з

осен,

радянських ор-

значить нів, директорів

но

картоплю

і

городину.

МТС і рад- рий, була доглянута кожна

закласти перспективу рано, госпів та правління колгос- рослина. А як дозрів в стислі

строки

провести пів, що затверджені

весняну сівбу ярих

зерно- ки проведення

рати час на посадці картоп- но виконані і

лі та

ГОРОДИНИ,

графі- всі колгоспники

оранки

вих та ІНШИХ культур, виг- зяб повинні бути

на поле.

Працювали

винних

СЯ в роботі

відповідаль- ти вчасно. В перші

~

ПО ПЛШ[l~І

другому.

ВІДКРИТТЯ

БАТЬКІВІЦИНІ

кінчуиься. Не гаючись,ВОНИ

МАВЗОЛЕЮ ЛЕНІНА

відчи

в іУlатері

приишли з ДІТЬМИ. u

ди повз саркофаг,

В день на Красній площі зібралися тисячі москвичів. Тут можна було бачити воУ нів ЧервоноУ Армії, робіт ни-

З

.110

КАЗАНІ). (ТАРС). У Тата рії будуються колгоспні гіселі Качаліно

ки,

Аванс

які ро­

одержали бив агроном, лавка :~бере з

А скільки ше вони одер-

гектара

700 ЦНТ. моркuи. Десяп:и ЦІП. морюjИ до-

покоїться Володимир

заРОб-

М. ЗОЗУЛЯ

.J

Оrати на з~б Заб-запорука врожаЮ,-так

натvроплати і вивезення

високого

говорнть

В

народі. Про це добре ЗН(!!ОТЬ

Г. АНДРІЄНКО.

І і РОЗУ\lіють керіВНllі{И (;ви­ НОїДСЬКОї артілі ім. JleHiHa.

Але від одного розуміння тре,ба йо-

.

врожаю не буде,

За встановленим графіком, ють роботу за деКІлька го- го вибороти наполегливою Рожівський колгосп ім. Мо- дин до заходу СОНЦЯ,. Що- працею. Керівники колгоспу

лотова повинен зібрати кар денних норм на копанНІ кар і не вжили заходів, щоб виді

топлю на площі 61

роr:Т;1Н1tію ДОПОМО['ЛИ збуду­ до 1 жовтня, щоб вати ш 'фи-робітники і спе добре закагатувати ціаліСІ,j заводу, де директо зиму.До визначеного

гектар топлі .не визначено. На цій І лити пот.рібну к. ількість ТЯГ потім роБО:1 буває. лише П~)JIОВИ- ЛОВОЇ сили та коріВ і почз­ ІІ

на на ЖІНОК, ЯЮ повинНІ вихо- ти оранку на зяб. UЮ робо­

строку дити.

часу~-всьго 7 днів, про те п'ять СідьгоспарТіJlеіі Арсь- СВІТИЛИСЯ лампочки ІльІча. вибрано картоплі мало-12 " Всього в колгоспах рес- тектарів. Затягнуті інші ро І<ОГО раиону,: Перши,'! елек- публіки в четвертому квар­ боти, а ДО оранки на зяб в ТРИфlКLJвании КО:1ГОСIІ .Аван талі будуть здані в експлу­ колгоспі не приступили. га р Д u • ата ці ю 18 нових гідростанНизькі темпи тому, що на обс.1уговуватиме ми. в хатах колгоспниКІВ за­

цій, як! будуються на малих річках.

бу-

хлібом і

заповіді-хлібопостав- лени ми в колгоспі.

недавно стала до ладу стан- ро 7>1 тов. ЛуКІН. UИМИ. дня­ залишилося зовсім неСіагато

У сіЛЬГОСIІартілі Яна-Іль, Апастовського райору, гід-

Колгоспники uілком

дуть забезпечені

Підвищити томии DOOїr

Ільїч.

У перший день мавзолей відвідали понад десять ти­ сяч чоловік.

врожаі\НОСlі.

малися побічними справами

хліба в фонд Червоної Ар-

в якому

ЕЛЕКТРИФІКАUІЯ КОЛГОСПІВ ТАТАРІЇ

яка

одержала СІм я Каленченко веденими пробами,

організували виконання пер- іншими продуктами,

нилися двері мавзолею Ле- хвилюванням проходять ніна.

Іtія,

6871 відрадні lІаСЛIДЮJ. За 11О1!е­

авансом' редніми підрахунками і (ІРО

працьовнтим Ті, що не хоті ня плану кол- ЛИ ходити на роботу, а зай-

дні жнив

лотьби. Тепер ця робота за-

16 вересня, після чотирьох ків, інженерів, службовців. шої

дростанції. В

хліба.

.Х";іба

Вро- всі.

ГОСПНИI<И приступили ДО мо

---~__________

перерви, З!-ІОВУ

пудів

в кілограмів

дружно,

І<О­

CI,lxaHOUCIJ-

жать хліба? Скільки буде даткової оплати праці одер ЦК КП(б).У будуть притяга зібраний і складений в скир картоплі? Заздрять тепер жить ланка за перевнкоuан

Практика довела, що Ta~1 ти до суворої (колгосп ім. Комінтерну, с. ності.

річної

вийшли

створити І У невиконанні плану піднят жай озимих і ярих культур, високого вро- ІЯ зябу, Раднарком УРСР і на площі 712 гектарів був

l1ереду~ІОВИ жаю.

си ну вали добре, берег.ш

ній Армії, шдводами приве- ка праця колгоспниць дзла

ХЛіб,\зено 56

безу мов- завзято. Один не поступав- Євдокії.

що

2

орга- Обробіток культур був доб ни якого служать в Черво- жен КОРІНець.

поле люди виходять пізно-

о

9

годині ранку і заюнчу-

. ту в артілі ставлять в чергу.

.

ПравлІННЮ арТlЛ1 І ГОЛI'ВI

т. Омельчуку, не.гаючи часу, :реба вжити РІШУЧИХ заXOДI~ до нала~одже:rня т,у ДОВОІ ДИСЦИПЛІНи, П1днесе 1-

За розробленим графіКОл!

колгосп повинен на оранку зябу поставити 4 коней та 16 корів, до 2,5 жовтня ви орати щонайменше 22 гек­

ня TeM~iB збирання каРТОП,Іі .тари. ие завдання обов'яз-

та ОВОЧІВ, роз:гортання opaH-І:КоВО потрібно ки на зяб.

О. КОНОНЧУК.

Г.

виконати.

ЛИСЕНКО


2

·

Nрискорити

у спіхи 8Dтілі Колектив Літківськоі про

.

КОМУНІстична партія І радянський уряд, надаю.чи B~ликого державного. І ПОЛІ~ тичнаго значення ВІДБУДОВІ

мислово-коnпе раТИВНОІ а рті­

лі ім. 8-го березня, місяць-у місяць

домагається успіху --перевиконує виробничий план по виробах широкого

б КОМЮНІКЕ РАДИ МІНІб темпи УДІвельних ро ІТ СТРІВ ~~t~вДОННИХ 8

. ЛОНДОН, 19. (ТАРС). ІМ. ЛеНl~а, с. В. Димер~а, З~ачним недоЛl~ОМ .Б ро- Сьогодні ввечері у Лондоні іМ. ~таЛlНа, с. P~caH:B, ІМ. боТІ окремих ГОЛlВ. СІЛЬВИ- \ОПУБЛіковане таке комюніке: ~OMIНTepHY, с. СВ1Тильне та КОНКОМІВ ~C'C'. ПУХІВl.<а, Ро"Рада мініСТРіВ закордон­ ІНших. жlв~а та 1І1ШІ) є те, що во- них справ двічі засідала

.'

сільського го~пода.рства у Про те, не всюди так пе ВИЗВОЛ~~іИх ВІД НІмецькоТ реводиться будівництво. реб місцевого населення. В окупаЦI1 районах, видали 'xl Найбільше відстають у бусерпні, виконання виробни­ квітня 1945 P~KY постанову дівництві артіль ім. Кірова,

вжитку

для

держави та

проценти.

Успіхів артіль домагаєть­ що

змінами

і

ницями

між

будинКІВ, виробнич~х

розгорнуто

лі". Ця

щі зразки стаханоськоТ ро­

БУДІ- Жовтня, с.

півтори

норми.

робітниці

т.т.Щербина Г.,Омельчук Н., Ворона Н. та ряд інших, ви конуючи норми на 120-130 процеНТіВ.

В. КАБАН,

ЦК ВКП(б) f особисто това артілях будІвництво майже почато. Будівельні не бригади використовувались не З а призначенням, а на І'нших роботах. цією

постановою

ще раз свідчать

че:ще

про

повсякденне

З

.

ОВСІМ не

вели- ща мають

розташовуються стрів

повинні

розглянути

припустим

і яви

шовуються не :правильно з погл. яду

Броварського

хлінкерного заВОДу,прикла­

вимог

Поперше,

питання

сонячного прикордонну

ОСВІтлення, а також

б

ез дo~ основному

про

лінію, яка

повинна

8

бути

держання. протипожежних 1 етнічною лінією з залишен­ зооветсаНlтарних вимог. ням мінімуму населеяня пі;r

Необхідно негайно л!кві- Іно::\емним

-

правлінням .. .'

сі

""

при

.

місце в деяких дув~ти хи .и В колгоспном~ УМОІЗІ, що вrдПОВIДНl розс.'!~

піклу- колгоспах (с.

Зазим'я

ар- БУДІВНИЦТВІ і прикласт~ ВСІ ДYBa~H~

будуть проведеНІ

вання біЛЬШОВИЦЬКО! паРТIТ тіль Пролетарський ш~ях") СИ.IІИ на .вико.нання БУДІвель на МІСЦІ до остаточного виі радянського уряду про де ~If4)оБНИЧі будівлі ще Й них роб1Т, ЗГІДНО'плану 1945 значення кордону. .

дальше підвищення матерl- до цього часу не відремон- року. .

Под~уге, питання про 1Н-

Постан?вою

тернацІОнальний

режи~,

виконком~ який забезпечить таке ста-

В незадовільному стані є Рай~ади ВІД 8 вер~сня 1940 новище, за якого

ЯК ВИКОНУЄТЬСЯ постанова справа

і

будівництва

.

хатІ року затвердже~ии

РНК УРСР і ЦК КП(б)У та колгоспниКlВ.по плану цьо-

зокрема план сільського

заводу

Робітники

намічені,

колгоспного селянства.

вtдбудіВНИ­

ки

ім. садибах

ального і культурного ріВНЯ TOBaНl.

БУХГ&.Ітер арт .Іі

КращІ

Троєщина,

Димерка і "Пролетарський бrДІ~НКИ І ~~сподар~ьКl бу- IlодаТИДОПОВіДЬ, включивши схвалена шлях", с. Зазим·я. В IlИХ дtвЛ1 В самlН с~дибl розта- до нєІ такі питання:

постанова,

С таліним, боти показують вишиваль­ ришем є вениці т. Погиба В., викону­ ликою подією в житті колючи свою норму на 160 про­ госпного села, в житті парцентів, т. Куркін Г., вироб­ тійних організацій. З аходи, Добре працюють

присвячені даЛhШОМУ роз­ глядові умов мирного дого­

Be.ТJЬ у колгоспах І культур Ворошилова, с. ВигуріВЩИ- скупчено, а по-декуди Ha~ проблему югославо-італійсь­ ЖИ:ГЛОВІ кого кордону і Трієста та робіт но-побутових СllОРУД на се- на, ім. Ворошилова, с. В.- самою Д.орогою;

соціалістичне змагання. Кра

ляючи по

сьогоднlШНhОГО

цехами,

окремо

широко

протягом

дня. Обидва засідання були

123 РНК YPC~ І ЦК КП(б)У с. Погреби, "Нове життя", нарком!, УРСР І ЦК K~(~)Y. вору З Італією. Рада вирі­ "Про . БУДІВНИЦТВО жили~ с. Мокрець, ім. ІЗ-річчя В наслІДОК цього БУДІВЛІ на шила, що заСТУІІНИІ<И міні­

чого плану становить

ся тому,

ни І до цього часу не заборонили за.будо~у на садибах без ~ІДПОВlДного оформ лення, ЗГІДно п~станови Рад

пот

і го року в райОНі необхідно

план транзитні

колгоспного БУДІвництва на

1946

і

р к..

В

б

ньому перед а

_

зможуть

порт

і

умови в ТреСТі

на рівних

бути

.

l!икористаш

П1дставах в усій

колгоспного будівництва на збудувати 600 нових будин-: чено БУ.ДІВНИЦТВО про~о~и: міжнародній торгівлІ, а та1945 ріК в_нашому районі? ків, з них 90 процентів при ти з МІсцевих матеРІаЛІВ. кож ЮГQС.JIавією. Італією і

падає на двохкімнатні І ц~гли, caMaHY~ г.лино-плет- країнами Центральної ЄВ­ ,цають сил для того, щоб в В цьому році колгоспи трьохкімнатні будинки. По НlВ. О~же HeOOXIДHO на всю ропи, яК це звичайно ПРИЙ­ найближчий термін,rJовністю повинні відбудувати старих кількості збудовано будин-: широчlН.Ь розгорнуТl~ робо- нято в інших вільних пор­ Відбудувати своє піДПРВЄМ- та побудувати нових 3 стай ків вдвоє більше. Якістю ж ти по ВІДшуканню МІСЦ~ВИХ тах світу.

ство і збльшити випуск бу Ні, дівеЛЬНОі цегли та клінкеру.

12

короварень,

ферм,

27

16

птахо цІ будинки не ВіДповідяють будівельних матеріалів і св

зерносховищ та

Добре працюють на роз- 15 інших виробничих буді­ Dилювані лісоматеріалу ро· вель. Крім цього, необхідно бітники т.т. Безсмертний П. пристосувати 30 короварень, та Онищенко А. Вони вико 40 свинарень та 48 інших нують виробничі норми на І виробничих будівель. '

плану тому,

ЩО

більшіСТь

з них є однокімнатними.

сляри-:-кровельники T.T .. дy~ короварень, 16 зерносховищ самоплив-окремих бригад ка Є., Марчук Т. та ІНШІ. І та 19 інших виробничих бу- по цьому будівництву не директор salloJ.~·.

м

Наступне засідання

тепер.

Відбудеться

завтра

бригадах

Ради

об

11

___.

ПраВВЛhна організація пра ГОДlші paH~Y..:.

Жилі будинки в основно- ці в будівельних

МУ будуються силами j засобами самих колгоспників. Це свідчить про те. що біль 130 процент~в. Перевик~нуВ районі вже побудовано шість правлінь колгоспів ють щоденНІ завдання 1 'Те- та відбудовано: 3 стайні, 8 будівництво хат пустили на

А. САМСОНОВ,

ровини вже

РАТИФІКАШЯ СТАТУТУ

і високі показники в роботі ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ ПА­ дадуть можливість нашим ЛАТОЮ ПРЕДСТАВНУ!ЮВ колгоспникам швидко Відбу ЧІЛІ дувати господарство, зруйНЬЮ-ЙОРК,20. (ТАРС).За новане німецькими окупан- повідомленнSIМ агентств::) Астами.

сошіейтед Пресс з Сант-Яго

ЄВГ. ЛІМПІЦЬКИЙ, (ЧіЛі), палата предстаВl!ИI{;В діве.ль. Добре переводить~я створено. Такій роботі тре- за8. від .. .1.011 RО.ІГОСПRОГО та ci~bcblloro Чілі ратифікувала статут будівництво В колгоспах: ба покласти край. БУJlіввицтва при Раllра.. і. Об'єднаних націй.

·І}кнароднии U

І радянський Далекий Схід і що

ог ляд

проти

такоІ

тенденціТ

Де-Голль у досить rізкій

;:сб~~~~~~~~:~~ I:~~~,K~~~~~ ~~П~~;~і~І~~:Н~іfемократич ~~J;~м~і~тИв~~~л~~: H~~~~~~

Японія капітулювала і під \ відацїї фашистськоТ імперіа І піни і стати господарями Другою основною причи- жене становище. ФраН~lУЗЬПllсала відповідний акт. Але .тіістичної пропаганди треба І становища на Тихому океаlіі ною КЩlфлікту є проект ви-І ка загальна конфеде!JJціЯ є серйо~н~ озн~ки. того, ЩО з~безпе.чити ц;лковиту. єдОтже, поруч з воєнним і борч?го закону, запропоно- праці, соціалістична, кому­ японсьКІ lмпеРlа.'!lСТ~ нама-, НІсть ДІЙ тих краІн, яКІ своТ економічним роззброєнням вании урядом. За цим .зако- ністична і радикал-сошзл'(:­

:аIOТЬСЯ зберегти. CB~1 кадри І ми зусиллями

розгромили ЯпоніІ, перед державами-пе і ном, у промисло~их раионах тська паРТіІ на Сllільнс му за

І сховавшись У. П.IДПlллl, про японську. воєнну машину. реможцями стоїть велике 190 тисяч виборЦІВ о~ирають сіданні 14 вересня УХВ;:Ш.':И довжувати МІЛІТаристичну і Г.азети ВІТаЮТh заходи, вжи завдання--знищити до кінця, до Установчих зборІВ одно резолюuію, в якій CI\":i~HO, загарБНИцьку. п~опаганду. ij ТІ г~~овноко~андуючим оку вирвати з корінням уСі ці го депутата. В той ~e час що генерал де-ГОЛ:ІЬ .lІі.1,­ цьому РОЗУМІННІ ду'же пока

зова одна з останНІХ

пац~иними В!~lськами

союз-

імперіалістичні

фашистські

у

н~пр?мислов.~х

раи?нах,

мінює принципову сущ:реч­

с.т.ат- ниКІВ у ЯпонtY генерал?м Ма організацir та їх злочинниць де мІЦНІ. ПОЗИЦlІ реакЦlИНИХ ку принизливим тоrГОі" ..\

тей, надрукованих у ТОКlИСЬ картуром, бо вони ЦІлком ку пропаганду. кій газеті "Асахі" . Автор відповідають інтересам востатті докладно зупиняється лелюбних держав. на причинах капітуляцП Япо Вже складено перший спи

елемеНТІВ, одного депутата обирають тільки 27 тисяч виборців. Отже механіка цієТ справи абсолютно ясна:

** *

оскі.'1ЬКИ уряд не ХОЧf: Ile~'e глянути виборчого з::кон:,r, треба поставити це ПlіП,IIНЯ на обговорення ФраНl,УЗЬКО

ніІ. Головний наголос він сок воєнних злочинців. До Між основними демокра- уряд своТм виборчим зако- го народу. робить на тому, що японсь нього включено 40 видат- тичними партіями ФранuїТ ном ставить у нерівноправ-

кін народ не виконав сво1"х них японських міністрів, ге і урядом генерала де-Голля не і надзвичайно невигідне Така обстановка В'rраЗ!ІО обов'язків перед імперато- нералів і адміралів, які бу- виник серйозний конфЛіКТ у становище тІ райони, де є характеризує співвідношен­ ром. Лише побічно автор ли головними організатора- питанні про вибори до Уста- великий прошарок робітни- ня сил прихильників Дс'МО­ зауважує, ЩО другою при- ми воєнного нападу

ЯпоніТ новчих зборів. Ці збори по ків.

кратП,які об'єднують ;lJИ:JOкі

чиною капітуляціУ є еконо- на Китай і Сполучені Штати винні прийня'ГИ нову КОП сти Французька загальна кон- маси французького нагоду мічна відсталіСТь ЯпоніІ в Америки. туцію, і, на ДУМКУ французь- федераЦіЯ праці (об'єднання і табору реакцН, ЩО нам;'і­ порівнянні з їr противниками КїЛЬІ<ість японських ВОЄН ких демократичних партій профспІлок) і три основні гається потягнути Францію Жодним словом у статті не них злочинцІв :обчислюєть- та організацій, мають стати демократичні партіТ--СОI!іа- назад, згадується, ЩО японські пла

ся не одиницями, а тисяча- тимчасовим

ни панування над світом зок рема над Азією, зазнали uілковитого провалу саме через те, що волелюбний світ

ми. В ЯпоніІ ПРОТЯГОМ бага тьох років існували фашист ські партії зокрема організації "ЧорнийДракон", "д.ео

об'єднався для боротьби

ціація ДОПОМОГИ

ти

загарбницьких

r

ро

парламентом,

лістична, комуністична і ра-

який контролюватиме діяль нІсть уряду. Але уряд де Голля заперечує проти того, щоб Установчі збори до ви-

дикал-соціалісТСhка - опротестували цей виборчий закон і звернулися до глави уряду, генерала де-Голля,

трону", в борів нового парламенту ви з меморандумом.

задумів лавах яких нараховувалося кону вали його функціТ. Це вказується, що

ЯпоніІ. Американські газети

У

до

старих

Характеризуючи 1.1."

го економічного і воєнного

водячи, ЩО історичним зав- місяців, доки не

7--8

ньому

проект

ви- і

ОГЛЯДА Ч.

----

грубо порушує права наро-

Відповідальний редактор

збереться ду і тому його треба пере- ~

роззброєння Японіі. для лік- даtfНЯМ ЯпоніІ є завоювати новий парламент. Зрозуміло, робити.

стано

вище, орган соuіал:стичноТ паргіі "Попюлер" 3iJЯВ.1Нf, що переможцем вий, і,Є <і",ран цузький народ.

чuмало тисяч людей. Ці лю значить, що уряд хоче за- борчого закону є великою <' .з- дцпровадили запеклу імпе- лишитися безконтрольним несправедливістю, що він

начають, що для ІІіЛКОВI то- ІН-4){IСТИЧНУ пропаганду, до протягом щонайменше

часів.

І

В.

PYAEHt,;(.

БИ 50132 А-ї:'"" Бровари, і\ИУвсь·кОr ОБЛ:-ВУJ1. Кірова. Друкарня раЙгазет'И:<::таханОВеЦь". ТеJ1ефон-редакція 2 дзв. Тираж 1500.--

70 номер 1945 рік  

70 номер 1945 рік