Page 1

Газета

Впходпть

Б ро ворських міської то

ро йонної род , ро !:1 он ної д е 1:) >і< О в ної одміні стро цї1

з

17 квітнн 1937 року

Ng 6

IВllдзJE!.tl11JIJИIJJПИI ДеJЕІІЬ CC({J)fб(Q)JP>!БI(Q)C'Jl'Jl

січня у великій залі райдер­ жадміністраціі' відбулися урочис­ тості з нагоди відзначення Дня Со­ борності України. 89 років тому в серці Києва, на Софійській площі було оголошено про об'єднання Української На­ родної Ресnублік и та Зах ідноук­ раїнської Н ародної Ре~:nубліки у

22

Броварські районна державна адміністрація від

імені

70 років радннська історіогра­ \Югла ,

за~ювчувала

та

ганізацій,

районна

трудових

підприємств,

та

жителів

щиро і сердечно

рада

колективів

установ

усіх

району

-

Днем державної контрольно­

ревізійної служби! Контрольно-ревізійна

жавної політики у сфері фінан­

контролю

за

використанням

коштів, них

цінностей

навчої влади

цільовим

бюджетних

збереження

матеріаль­

органами та

моврядування,

вико­

місцевого

са­

підприємствами,

та

розбудову

економіки

Ви

наполегливо

с

ківської області.

1980

ківський медінститут за спеціаль­

наповнення

місцевих бюджетів , профілакти­ та

недопущення

дування

та

повернення до дер-

обов ·язків

никам

відділу

і

які

дозволили

не

ед и­

ціл ей усіх течій національно-виз­

вольного руху та більшості полі­ тичних партій національно-пат­ ріотичного сnрямування . Голова Броварської районної ради Ю . І . Кушніренко у своєму вистуnі зазначив : " Сьогодн і ми з ібрал ися не лише .іl!ІЯ того, щоб виконати Указ Президента, але й, я твердо переконаний, за покли­

ком се рця. Адже Акт злук и став nредтечею української державної іезалежності, nроявом волі ук­ ,Jаїнців до етнічної територі альної консолідацїі. Він уособлює праг­ нення українських громадян жити

в єд иній соборній де ржаві. Со­ борність дозволяє збере гти міжнаціональну злагоду, культур ­ ну самобутність, духовну єд ність . Єднання нації є за п орукою успіш НОГО В ИрІШ еННЯ СКОНОМІЧНИХ і со ці альн их питань, дає мож ­ л и вість брат и активну участь в інтеграційни х процесах, впровад­

жувати су'Іасні те хнології , шоб nо крашити якість n овснкден н ого життя .

Не обх ідно нагадувати, особливо nідроста ючо\ІУ покол інню, кому і чим ми зобов'я за ні сt.юїми здобут­ ка\ІИ, де ржавницьким і снуван­ ням, пам'ятат и уроки історії, щоб н е роб и ти

нових

nомилок ...

29

с і чня мн буде \ю в ідз н ачат и 90-у річницю боїв під Крута\ІИ - ця трагед ія nродс~юнструвала, чим

закінчується відсутність єдності . То\І У м и повинні дон ести мо ­ лоді

nравду про то й тернистий шля х, про ті далек і склад ні ча си, як і пройшли наші д ід и та nра ­

дід и"

З нагоди святкуван ня Дня Со­ борності України в бібліотеках, закладах осв іти і культури Бровар ­ шини проводятьс я темати 'ІНі кон ­ ференц їі, ле кції, вечори , к ни жкові та документаль ні виставки. Пот­ рібно запам'ятати, шо головний урок Акту злук и - усвідомлення того , шо на ш а с ил а ли ш е в єднос­

т і, в консолідації суспільства . Н ез­ важаю<Jи на будь-які п е решкоди -

будуймо Україну, і тоді ми дося г­ немо всього, про шо мріяли стол і rгяч и наш і пред ки . Лариса ШАПКА.

Одружений , трьох

6]

підпорядкування.

но-ревізійної служби України.

Від

щирого

серця

Ярину,

Має

Оксан у

і

діяльн і сть

Басистю ка

інтер н атуру : аспіраНl уру

Те рноnільсько r о м едінституту; рр.

1986-1995

Терноnільсь кого

але

·

іШ

,,,

викладач

медінститут у,

кафедра хірургї1;

І'. І

1995-2005 рр. - обласн ий головний хірург Тернопільська! об-

j

голова ради Ю.І.КУШНІРЕНКО.

Дзве­

лікар.

-

1981 р. - закінчив 1983-1986 рр. -

вам міцного здоров'я, великого і'

З повагою

доньок:

Трудова

бажаємо

непростій.

дружина

Васил ів на

Ігоря І вановича :

родинного щастя і благополуччя, У у вашій

магістр а

Марту. Прожив ає в м. Києві .

~'

вам

підрозділів державної контроль­

таrій необхідній роботі.

чи

ті

квал і ф і кацію

ніслава

контрольно-ревізійного

жетної дисципліни, становлення

програмних

це

-

1998

Академі ю

державного управл іння .

складові, які притаманні праців­

аu ши українців, розбушшши в их дух nатріотюму, підт верд или

сьогодн І

мавши

::~~~~=~іа:~~~~не::ко:і::::: ~

службових

Наці ональ ну

nри Президенто ві України , отри­

відшко-

дальнє ставлення до виконання

лікувальна справа. В

-

закінчив

порушень

фінансової дисципліни,

успіхів

полож ення м

У

Івано-Фран­

ністю

на

України, ви робите вагомий вне ­ сок у зміцнення фінансово-бюд ­

ним

Ос віта вища.

закінчив

мадян, вживаєте дійових заходів,

незалежно від форм власності і

М.Ф.ДІДЕНКО

році

спрямованих

посісти чільне місто серед інших

голова адміністрації

Броварської центральної районної лікарні

::;

орга нізаціями,

Керуючись у своїй роботі вик­

Головним лікарем

призначено ІГОРЯ ІВАНОВИЧА БАСИСТЮКА.

захищаєте

лючно Конституцією і законами

зал иш аєт ься

ре>ІІ<у

2008

інтереси держави і окремих гро-

цю історичну подію. І лише в 1990 році Народний рух України та інші демо кратичні сили, згурту-

неnору шність єдності українських зоtсль. Тоді під ннвсн з мороку за ­ буття жовто-6:1акитний націо­ на ль ниіі nрапор, від Івано­ Франківська чере з Львів, Терно­ nіль, Житомир аж до Ки єва прос ­ тягнувся живий ланцюг народної п а~t'яті . З 1999 року День собор ­ ності набув державного статусу і

нашої

зокрема.

ку

служба

України була започаткована для забезпечення реалізації дер­ сового

і

держави і Броварського району

ор­

вітають вас з

професійним святом

установами

єдину держа ву .

скільки

січня

26

Шановні працівники контрольно-ревізійного відділу!

Духовні о6ереrи України

фія ,

Субс:>тс.,

(9922)

ласті;

Рядки з біографії: громадяни н

І Украіни,

народився

2005-2007

23 травня

Головного

рр.

начальн ик

.

у r 1равління

охорони

l~, ~~;~t1~~;,~,-~~~P~~o~~P~~::~~~:~ ''"~~:~~~~:~ ::~.:.:.~_::~ :.~~~.:~:.~:::.". ...

----·-·•••~•·.wмw~•=-···-м.-•··-~-~~···-----·· •• ·•

••

'

>

'·""'"- ~ •

Jlд е]р~~ІНІіі.ОО: Ш:CQ>IНIT]p<:Q>JICJЬIНr<O>= ].p)e:rmii.зii.JlrriНiii.OO: ~JU:~Єf»ii.

••

• ••••ш..•. ·,·Ш•«••·••••"''"·

.. ,..,_,••••··"''"

. •.,,

Працюємо в інтересах держави Київська область- регіон столичний, провідна область н а шої держави , де проживає майже два мільйони людей. Н а ш край на берегах Дніnра-Славути унікальний, своєрідний. Н а Київшині протяго~1 віків фор\І ува.,шсн засади і традиuії україн ської держав ності . ви гартувал ась українська наuія . Отже,

nечила від ш кодуван нJІ державі 21,3 тис. карбованuів . Вісьмох посадових осіб було звільнено з роботи, а п 'нтьох - засуджено до по збавлення вол і н а різні терміни. Н априкінuі 1997 року с праву розбудови с исте ~1и державного фінансового контролю н а Київшині продовжив Ми-

роль у ж итті України. Першим Головним контролером ревізором КРУ Мінфіну УРСР по

вою рукою колеги називали першого заступника Оле ксандра П етровича Андрюшенкова, у жовтні 2004 р . приз наче-

Київській об,1асті був М . Х . Педченко. Багато праuінників контрольно-ревізійних підрозділів воювао1 и на фронтах

ного начальником КРУ в Київські й області.

Київській області судилася особлива

кола Миколайович Волошук. Його пра-

Великої Вітчи з няної вій ни . Серед них В.А. Піко::к. Ю.Г. Климюк.. В.Ф . Дери паска, О . И . Гри ше нко, М . И. Коробко. Від 1959 року до виходу н а пе н с ію у

У липні 2005 року Упра влінни очолює Ге ннадій Васильович Дм~пренко. Він зак інчив Київській Наuіональний торговсль н о-сконом ічниіі університет і Українську Наuіональну академію де р-

1985 poui апарат

Головно го контролера-

жавного управл іннJІ при Пре зидентові

ревізора КРУ Мінфіну УРСР по області очолю в ав Во,1одимир А н дрійович

України , праuював заступником директора дСІJарта менту контрольно - пс -

Пікож . Він забезпечив стабільн і рсзу,1ьтати в роботі. особливо з питань забе зпеч синя додаткового надходже ння до бюджету платежів, су м а ню1 х з 1202,6 тис. крб. у 1977 poui збільшилась до 331_9.4тис . крб. у 1985 р . Иого з~Іін ив Мико,1а Іва но вич Сарапін , який до 1977 р. був начал ьн иком КРУ в Київській області . В исококваліфікований професіонал і досвідчений організатор. він вчас н о укомпл ектував штати структурних підроздLlіВ, як того ви~І агав при й нятий 26.0 1. 1993 р. Зако н Укр<Іїни "Про держа вну Контрольно - реві з ійну службу в Україні". Uя . робота супроводжувалась з н а чними трудношами , адже через брак досвідче них кадрів н а посади контрол е ріврев і зор ів довс,юся брати ше не обі з наних з тонкошами ревіюрської справи сп~uіал істів . Тому гостро постао1о питання шодо їх пере квал іфі каuїі. Пробл е ма була успішно в иріш ен<І завдяки орга ні за uїі спс uіальних курсів при Ірпін с ькому фінансов о-ска номічному інституті (нині Н а uіо н&l ьна академія державної податкової служби України) , де пройшли п ере підготов ку 80 праuівників Уnравл іння . у 1965 poui розпочали своє сходжсн ня до вершин профес ійної м айстер н ості Сергій Васильович Пугін і Микола Фе дорович Руба н . Оста нній очолював ревізію у восьми ПТУ Білої Uеркви. Реві зори д і й шли висновку : в uе нтра л і зова ної бухгалтерії і в деяких П ТУ отабор илися злодії, ЯКИ\І И керував дуст ш ахраїв: го,1овний бух га,пс р і бухга,1 -

ревірочної роботи ДПА України, канд и дат наук . У 1999 poui було зд ій с нено резонансну ревізію uільового використання бюлжетних коштів , виділених Мінпаливснерго. Алмін істраuїі зони в ідчуження, об'скту "Укриттн" . д~ржс п еuп ідпр исметну Ч орноби,lьсІ,ка АЕС та ін шим об'єкта м . Під ч ас перевірки окремих питань ф ін а нсово-господарської лінл ьності Чорнобильської АЕС виявлено фінансоних пору ш ень при проведе нн і нзас \юзалік і в за ~Ііждержавними угода чи на суму пон ад 22 млн . до.1 а рів. 26 квітня 1986 року в ід вибуху ато~І ного реактора н а Чорнобильс ької АЕС на карті області з'нв и:~<ІСЯ рана, яка н е загоїться ніколи. Адже нині 44% тер и торії віднесено до заб руд нених р<І.J і з uіє ю . Н а Київщині прож и ває кожсіі третій ж итель України . шо постражд";; від ава рії на ЧА ЕС. Прщ і вни ка м Управл інн я довелоL я виконунати за;;да нн я , пов'я зані з .1іквідашсю н аслІд ків страшного ,l И.\J . Передусіч ідеться про 30 - кілометро;Іу зону, де контролювалося пи тання с воєчасно·! ви п:1 ати одноразової .'lonoм оп1 та компенсщії м атерімь них "Jб Іпків потсрnL1 им , Пі з ніше об'скто .'' пе ревірок стао1и кошл1 , шо видLl ЯЮТLС Я державою на со llіальний зах ист nостраждалого насс,1е ння . За рсзрьтат<ши 2007 1юку КРУ н Київськ ій областІ за ре йтингоною оuі н кою посіJ<tЄ І міс uс се ред 26 регіона.l ьних контрол ьно - ре ві з ійни х управл інt. Украіни .

. !~.Е~ к-~~-11_Р. ..Ц?..:..Рев 1з; І! н~.?.е~~~<:__з_~~.е_з:. . . ........-~?..~2:Р?:~.~-~.?.:.РІ:..В.і.~.і!і.~~-й ...в~.::~.....~..~ ;-

Бровари

1 Броварському районі є струк­

турним

підроздL1ом

Контрольно-реві ­

зійного управлі ння в Київсь кій обл асті та створениИ 26 .01.93р. Головним зав­ д,шннм Шс"'•..llЛ У є зд ійснсннн :крл: авного контро;Ію за витра•шн н ям коштів і М<l ­ теріа,l ьн.Іл uінностсй, їх збереже нням. станом і достовірністю бухга.,перського обліку і звітності в держаоних устано­ нах .

З 199 3р. контроль но- рсвізіііний відділ в м . Бровари і Броварсько~ІУ раііон і о•ю ­ люс Во,ю.1ищtр Сергійович Тшюш ~н ­ ко. Серед ветеран і в служби , JІКі праu ю ­ вали та пр аuюють у відд і л і . в арто відз н ачити Федора Семс н он ~Іча Uим ба ­ ле нка; Софі ю П етр івну Дsrч е н ко; Петра В ас 1rльовича Бо й к а; Олену Во,1од и­ мирівну М&1ашенко; Олексанра Воло­ д и~Іировнч а Онашка; Олену Георгїівну Ми кюч ик ; Мар ію Ісаківну Загоруйко ­ кваліфікованих с п еu іал істів з вел и ким досвідом роботи; якістю та резул ьта­ тивністю про веден ня рев і з ій вико н а ння б юджет і в. Н а сьогоднішній де нь у від.:~ і,l і пра­ uюють 8 контронерів- р~в і зоr ів- досвід ­ чені фахівuі з фінансово! справІ!. Wорічно на п ідко нтросlІ,НІІХ об'сктах провод иться понад 60 контрол ьн ІІ .\ за­ ходів Так, у 2007 р. КРВ в ;,І . Б ровари і Броварс ьком у р<І йоні проведе н о 59 контрольних заходів ( з яких 2 провсдс ­ но з<І звернення~! правоохоро нних ор ­

ган і в) ,

25 р~ві зіЇІ

пев ного ком плексу або окремІІХ пит<Ін ь фі нан сово - rосподарrІ, ­

r-..о·І ;ннлиюсті. 57 JІ'СТіJ І 'ІНі r х ті ;.,;;, 1а ll! комісійних перевірок. За JІ•ітний пер іод рсві ·Jі;шІr ш1н влс но фІн ансових порушень, шо при з вели до ііІрат фінансо ІІІІХ і \Пrсріа.тІ. н:: х ре ­ сурсів нз 21 об'скті контро:І ю на cy ~r y 5\ 7, 1) ~ <•І~ . г р н .. з них : - НСдООТрИ\І<lНН Я фІ ІІ <ІН С ОІ!ІfХ рс ­ ё Ір~ іu - 378,30 Т ІІС . Гf111 . , J М: ІІ Х U і;lІ ІІ КО­

ДОВаНО

48,08 ТИС . грн .

- q,інансові rюру ш сн:1 , . шо 11ри ш:.1: :

до н еза конних. н еuільови х витрат та не ­ достач - 158,72 тис . грн. з ~к и х від шко ­

дона но

6), 73 тис . грн . ( 42 %)

Також вr : яв.1~ но ф:н"'' со ш1 х І !Ору ­ ш с нь , шо н е призвел и до втр<Іт фін ансо ­ і чатер іальн их ре сурс :в , на 16

вих

об'с ктах ко нтролю н а суму

1. 11

~1.1 н .

r pii ., 3 як их відшкодова н о 1, 11 \І.lН . грн . І ІОО %) Також відшкодовано іншІх по­ ;.. у ш снь. >І КІ ВСТЗНОІ!ЛСІІ і u МНн у:! Іі Л рО ·

ках в су мі 2,97 млн. грн. З J рtЗ\'Льтат~ шr ко нтро.1ьн и х зQ ·; ОJІІо ВІJд і.: оч напра вле но 45 інфорч аu і ; і п ро

.

раолінських рі шень: ін іuійовано про вс­ дення Броварською РДА колегії з п и ­ та ння фін а нсово-бюджетнеі дисшІ ГІ­ ліни в раііоні. за результатам и якоІ пр11йнято розпорндження від 1 6.0Ні7 р . NQ164 "Про стан фінансово-бюджст но·І Д ІІ СШІ П.1 іІІИ В раііОН і, ЗаХОд И ШОДО ІІОСІІ ­ ЛСННН боротьб11 з коруп uіє ю та контро ­ лю за викорІІСТМІН Я~І державного щtйна

і фінансових ресурсів" ; по шести об'L к­ тах контролю rroдa rю пропоз иuії щодо застосування фін ансов их санкuій, вр~ ­ зультаті чого rю чотир ьох об'є ктах при­ зупинено бюджетні ас игнування ; t: кла­ дсно 26 протокол ів про адм іністратшин

правопоруш ення (ст.ст. 164- 2, 166-6 КУпАП) : до апмін і стратинноі н ідrю в і ­ да.1ьності (ет ет. 164-2. 166-6 KYr tA Гl) ПрИТЯГНУТО 25 осіб, НКИ\ІИ Н Н ССеІІО штрафи на за гальну суч у 3,43 ТІІС . грн .. ук.,1адено та нап равл ен о до суду І прото­ кол про ад~Ііністрати в ні пра воrюруш сн ­ за конодавства п ро зді іісне нн я за ­

ня

к у пі вл і товарів . роб і т і п о слvг Ja державн і КОШТІ! (ст. 164- 14 КУіrАП) ;

пред'явлено два позови до суду шо;ю від шкодування вr Ін ни шr особа~в1 BТJXl1 фінансових і щІтсріаль ни х ресурс і в . а ca~tc : по Красші вській сільській ра.1і на сучу 2,48 ТІІС . ГрН., ЯКИЙ Ja.дOIIO.l cliO повністю, н КОВО "Київтеплокощнс ­

нерго" на суму 60.07 тис . грн ., матс р-іа:ІІІ

нко го знахщнться в с уд і н а розгляді.

Відд іл систсчатично сп івпраu юс з \І іСUеВ Н ~І\1 Oj) ! ";\H<I~III ВІІКОШ!ВЧ ОЇ В.l :І.:ІІІ . ІІ остіі"Ін о н .нк:тьс н і нфор \І аu ія чіпt~ ­ ІІІІ~І

ОрГаНа\!

ІІІ ІК ОН JВ ЧОІ

В.1а.J ІІ

J 'І Я

щщ ііняn н управлінсІ,К ІІ\ рішень по ВІІ ­ явленІІ Х порушенн я х та н едол іках в ус ­

тановах та організаuнr х м . Броварr1 та БровщJСІ.ко го району. За ре зульт<ІТ<ІІ1І1 п ровспс нщ рсв і Jііі прийнято 39 упра ІlІі н с ьк и х ріш е н• •. ;rвІ ()СОб І! іІ рІ!ПІ ГН )"ТО Д() Д И СU ИІ І.lІ ІІ <І jJ НОЇ відпо відал ьності та 9 - ос і б до щп.: рі<L'І L· І !О і Від П ОВШ<Ll І, ІІОСГі HJ СуМу 2А9 ТИС ГрН За н ас,lідкамr r про вСJе ннх контро.Іь­ ІВІХ ЗаХ ОдіВ ІЮ 6- 11 реНіJіЯХ , ШО П[JОІЮ!ІІ І ­ ЛаСЬ "Ja власною іні uіативою. матері:LlІІ переда но до пра воохорон ню орган і в. Контрольно - ревізій ним ні.111 іло ~І в 11. ьроuари і Ьро на рськом у райо ні СІІ СТС: ­ .\13ТІІ'ІН О ПрОВОдІ !ТLСЯ робота ПО З:t бt:J ­ П е'ІСН НЮ усуНСІІІІН ІН1Я В.1е НІІ .\ llO jJI' liiC HI> фін а н соної J ІІ СLlІІПл іни , від шкоду ванн я та поноШJення

достач .

не закон ни х

зб итків,

стягн е нн я

в итрат.

не­

Ішлежtr І І \

бю.1жету платсжін. О,ша ПІ::П'ЕІІКО, в . о н а •І:Llьн Іr ка вiJJi.ll" Kf'B

u 11. Бронар1 1 і Бров::рс ько~ІУ р~ІііО 'ІІ

;~~ :х ~!.~~~-~....:_~ __Е:.!::~.~-~~-~!"...!~.!:.:.;.;,:.:::.:.:::~- ._:.~.-~-~,:N~=·'Y. ·""NNk>W-:.V~.,_" _.~..-~----~>~-~w~ш-<•м--~/-o~·-w.>•-'~Nн~·---•~· _


8AKTYAAitHIIHTIPI'IO ·---·:··-·--··--·:···--··---···---·--··--···-····--···-·-···-:-1

г·

і

ВІДтодІ,

1 ністр

як Прем'єр-МІ-,

Украіни Юлія Тимо-

і шенко оголосила про випі лату

1 колиш-

заощаджень

і нього

Ощадбанку

СРСР,

ІВИПІОВаТИСR не варто: КОШТіВ ВИСТаQИТЬ на ВСіХ

'

Скільки це займе часу, сказати

потрібно узгоджувати з сільськи­

ся

ми

залишається

"Нове j 1 життя" теж не змогп_о за- j

важко, адже цей механізм ми тільки-но почали налагоджувати. Коли все це відрегулюється до ав­ томатизму, можливо, воно і зай­ матиме три дні, як обіцяли. Чи

їздити в Бровари і тут отримувати пенсію, тут реєструватися, тут

Шодо прийому громадян - у нас, у центральному відділенні Ощадбанку України, на реєстра­

кореспондент!

прийшли дозволи, вкладник мо­ же дізнатися, підійшовши зранку

ції та вида•Іі працюють два вікна. Працівники в змозі обслужити за

Броварським І

в певні дні до ощадбанку. Там є інформація, за який день реєст­

день 70-80 чоловік. Інші вікна працюють на видачу пенсій,

платити комунальні платежі. Все ж сподіваюсь, що це тимча­ сово. Адже з досвіду знаю: коли ми видавали спочатку по 50 гри­ вень компенсації, перші 2-3 місяці ажіотаж теж був не мен­ шим. Але .справились, і згодом люди, зрозумівши, що це не закінчиться сьогодні чи завтра, перестали штовхатися і давитися в чергах. І всі бажаючі цивілізова­ но змогли отримати компенсацію без зіпсованих нервів та підірва­ ного здоров'я. Тим більше, що тоді ми платили по 50 гривень з кожної ошадної книжки, а за нинішньої виплати - вкладник

і ажіотаж навколо цього пи-І

: тання не спадає.

; лишитися nоза висвІтлен-І : ням цього питання. Саме 1 і тому

наш

· завітала на розмову до j керуючої

; відділенням Ощадбанку і , Раїси nавлівни РУЩИНСЬ- і : КОЇ, щоб з перших вуст І і nочути, як проходить вип- І 1

лата компенсації.

!

Як зараз проходить реєстрація вкладників та виплата коштів, 11ро які так багато мовиться?

-

-

Перш за все, почну з роз'яс­ для того, щоб отримати

нень:

часткову

компенсацію заощад­ жень на суму 1000 гривень, якщо такі кошти є на вашому рахунку,

котрий було відкрито до 1992 ро­ ку, потрібні ксерокопії і оригіна­ ли паспорта та ідентифікаційного коду. З ними прийти до філії, де ви є вкладником, також не забути ощадну книжку: якщо є компен­

саційна (коли людина отримува­ ла компенсацію в 50 гривень), то компенсаційну, якщо ні, то зви­ •шйну ощадну книжку, котру ви­

дали ще за часів СРСР. Приходи­ те до банку і реєструєтеся. Потім формуються файли із зареєстро­ ваних вкладників, які ми відправ­

ляємо на Київ. Коли нам прихо­ дІнь дозвіл, видаємо ці кошти.

··.~··::;t;•~igtfii~·.·~:,,j УТ·1 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" Об.ОО Ранкова молитва Об.О5, Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.35, 07.15, 08.10 Спорт Об.40, 07.20, 08.15 Погода Об.55 Глобус України 07.55, 08.40 Православний

06.00

календар

07. 1О Ера бізнесу 07.30 Ера здоров"я 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.10 Аграрна країна 09.20 Діловий світ 09.40 Зх4. Домашнє відео 10.05 Експерти дозвілля 10.45 Служба розшуку дітей 10.55, 12.55, 14.55, 1б.55, 18.55 Ситуація 11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00 Новини 11. 15 Життя триває 12.25 Ще "Легенди Серед-

•-•······•·••··•····в~~f~~'!::~с:: 06.00

·доброго ранку, Ук­

раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.55, 08.20 Православний календар

07. 1О Ера бізнесу 07.35 Будівельний майданчик 08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.10 Новини міжнародні 09.20 Аграрна країна 09.30 Діловий світ 09.40 Щф "Змова Елвіса· 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55 Ситуація 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новини 11. 15 Життя триває 12.25 Ще "Легенди Середземномор'я" 13.15 "Один за всіх" 14.10 Здорово

15.20

Індиго

прийом

тобто інша робота не стоїть на місці, нею займаються. Шо тоді можна сказати про село'! Один касир і на комунальні платежі, і

адже на одну людину Потрібно багато часу - приблизно 30, а то і всі 40-50 хвилин. Те ж саме мож­ на сказати і про виплату, іноді це займає навіть ще більше часу. Ад­

комунальних

платежів,

на видачу зарплати, пенсії, ще й

проводить реєстрацію. Ця люди­ на має робити роботу за двох чи

же кошти приходять в доларах, а

трьох, ще за свою роботу отримує

це ще додатковий час: треба відкрити валютний рахунок, спи­

матюки та прокльони від вклад­ ників. Це дуже велике моральне

сати їх, купити, і видати в грив­ нях, самі розумієте, це справа не десяти хвилин. До того ж не всі

навантаження, і навіть

лату компенсації. Вкладники фі­ лій Ощадбанку в таких селах, як Пухівка, Шевченкове, Заворичі, Погреби, Зазим'я, Світильня, Красилівка, Плоске, Богданівка, Рудня, Рожни, Бобрик, мають їхати для отримання компенсацій до Броварів. Як це буде проходи­

поставитись до

до неї звертались на підвищених тонах та з вимогою відкинути все

ного села, а сільська рада надасть транспорт. Проте це питання ще

і реєструвати вкладників, не під­ німаючи голови? Коли звільнить-

"Інкубатор для

17.00 Новини міжнародні 17.10 Погода 17.20 Ще "Бойовий план", 18.20 Український вимір 19.25, 21.25 Діловий світ 19.35 Громадська варта 19.50, 21.40 Світ спорту 19.55 Погода 20.00 Далі буде ... 20.30 Відкрита зона 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 "Один за всіх" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

1+1 "Гаррі та Гендерсони·

Об.30,

07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/ф "Чіп і Дейл" 09.00 Т/с "Повернення Мух­ тара-з·

Ще "Легенди Серед­ земномор'я" 16.25 Ще "Інкубатор для мажорів"

15.55

17.00 Новини міжнародні 17.10 Погода 17.20 Ще "Бойовий план·, 18.20 Український вимір 19.25 Точка зору 19.45, 21.25 Діловий світ 19.55, 21.40 Світ спорту 20.00 Погода 20.05 "Обережно, білявки!" 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 "Світське життя" 22.15 Історія ресторану 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки 1+1 06.00, 05.40 Т jc "Гаррі та Гендерсони - з· 06.30, 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/Ф "Чіп і Дейл" 09.00 Т/с "Повернення Мух­

Т/с "Моя прекрасна нянька" 1О.З5 "Серцю не накажеш" 11.З5 "Караоке на майдані" 12.ЗО ''Хто в домі господар?"' 1З.ОО • Катастрофи • 1З.З5 Т/с "Атлантида" 14.ЗО, 19.30 їСН" 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Tjc "Моя прекрасна нянька" 15.35 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Судові справи" 17.30 "Янгол - охоронець· 18.ЗЕJ "Серцю не накажеш· 20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Т/с "Закон і порядок" 22.25 Т/с "Вторгнення" ІНТЕР Профіпактика 14.00 Концерт К. Орбакайте 15.ЗО Х/Ф "Нуль-сьомий змінює курс" 17.25 Новини 17.40 "Чекай на мене·· 19.00 Т/с ··вогонь кохання'" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т/с їетянин день" 21.30 Т/с ·захист Красіна· 22.30 Щф "Смертепьна гра

10.00

12.35 "Янгол- охоронець" 13.35 Т/с "Атлантида" 14.30 їСН" 14.55, 20.10 ·тсн. Погода· 15.00 Т /с "Моя nрекрасна нянька"

15.35 "Всі жінки - відьми·, 16.25 "Судові справи" 17.30 "Янгол · охоронець", 18.ЗО "Серцю не накажеш" 19.ЗО їСН" "Атлантида" "Закон і порядок" "Вторгнення" ІНТЕР

20.15 Т/с 21.15 Т/с 22.25 Т jc

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06.10 "Доки всі вдома· 06.45 "Уроки тітоньки Сови" 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером

08.55, 16.50

Т jc "Чоловіча

робота-2"

09.55, 20.30 Tjc

їетянин

день"

10.55, 19.00 Т/с~Вогонь

ко­

хання"

Маяковського· ІСТV 05.40 Служба розшуку дітей 05.45 Факти тижня Об.20, 07.50 Ділові факти

06.25, 08.00, 09.00, 19.40 Погода 06.З5, 08.35 Об.40

Mjc

300

секjгод

"Екшенмен··.

07.00 Т/с "Леся+Рома·. 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.35 Спорт 08.05 Кал,.мбур 09.10 Х/ф "Нотінг-Хілл". 11.30, 1б.О5 Галілео 12.00 Ти не повіриш' 12.45 Факти. День 13.05 Х/Ф "Щоденник гейші". 1б.40, 19.50 Т/с "Менти-4". 17.40 Tjc "Бандитський Петербург"

18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 21.00 Tjc "Спецназ по-

Об.50, 08.00, 18.00, Вікна-Новини

22.00

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07 05, 1б.25, 18.10 "Їмо вдома"

Х/Ф "Презумпція вини" Правила життя. Х/ф "Операція їу­ шонка" 14.15 "Життя до народження" 19.10 Х/Ф 'Істи подано! Або Обережно, Кохання" 21.30 "Кулагін та партнери" 22.25 "За Вікнами"

08. 15 11.10 12.10

06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Пщйом" 06.55, 14.00 М/с "Дак Дод­ жере"

22.00 Т jc "Заrублені". 23.00 Х/Ф "Хранитель душ".

08.00, 15.30

СТБ Об. 05 Маршали перемоги. Жуков і Рокоссовський

09.05

14.50 Т/с "Любов як любов" 15.55 "Знак якості" 18.00 "Ключовий момент· 20.00 ·подробицІ 21.30 Т/с ·захист Красіна· 22.35 д/Ф "Улюблений зрадник Гітлера·

ІСТV Факти Об.15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00, 19.40 Погода Об.30, 08.35 300 секjгод Об.35 М/с "Екшен-мен". 07.00, 10.15 "Леся+Рома·. 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.З5 Спорт 08.05, 12.25 Каламбур 09.10, 17.40 Т/с "'Бандитський Петербург: Голла­ ндський пассаж·.

06.00

10.55, 1б.10 Галілео 11.30, 22.00 "Заrублені". 12.45 Факти. День 13.00 Т/с "Зникла·. 14.00 Т/с "Агенція НЛС". 15.00, 21.00 Т/с "Спецназ

Погода їом і

Т/с "Як сказав

Джим"

Хjф "Симпатичні вдо­ ви краще цілуються" 11.15, 20.20 Т/с "Кадети" СТБ

06.05 Маршал Будьонний 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-новини

07.00, 08.10 "Бізнес· 07.05, 18.10 "Їмо вдома" 08.15 Х/Ф ·';сти подано! Або Обережно, кохання·

10.50 "Приватні історіі." 11.50 "Паралельний світ" 12.50, 21.30 т;с "Кулагін

та

nартнери" 14.05 ·за вікнами" 15.05 "В пошуках істини" 15.45 "'Битва екстрасенсів"

17.00 У пошуках пригод 19.25 ··правила життя." 20.25 Російські сенсації 22.25 Нез'ясовано, але факт НОВИЙ КАНАЛ 05.40 Т /с "От якби" 06.05 Т/с "Ксена - принце­ са-воїн"

06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 14.00 Міс "Дак Доджере"

по-російськи-2". 16.30, 19.50 Т/с "Менти-4". 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 23.00 Х/ф "Апокаліпсис".

07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.35, 08.50 ·том і Джеррі" 08.00, 15.30 Tjc "Як сказав

06.55 Глобус України 07.1 О Ера бізнесу 07.55, 08.20 Православний

1О. 25 "Світське життя" 10.45 Служба розшуку дітей 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55 Ситуація 11.00, 13.00, 15.00, 19.00

15.20 Індиго 15.55 Ще "Легенди

20.00 20.05 21.00 21.50 21.55 22. 15 22.40 22.45

календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09. 1О Новини міжнародні 09.20 Аграрна країна 09.30 Діловий світ 09.40 Прес-анонс 09.55

Новини

11. 15 Життя триває 12.25 Ще "Легенди

Серед­

земномор"я" 13.15 В гостях у Д.Гордона 14.05 Далі

Серед-

16.25 "Інкубатор для мажорів" 17.00 Новини міжнародні 17. 10 Погода 17.20 Ще "Бойовий план", 18.20 Український вимір 19.25 Точка зору 19.45, 21.25 Діловий світ 1 21.40 Світ

06.30 Подіі тижня 07.20, 16.00 Срібний

Джим" Х/ф "Виховання Арізони·

09.05

07.50, 05.40 Т/с "Клон" 09.00, 17.ЗО Т /с "Безмовний свідок"

09.30 Tjc "Рідні люди" 10.ЗО, 20.45 Критична крапка 11.00 Гроuюві хвилини 12.00, 19.10 Щиросерде визнання

13.00 "Льодовий період" 17.00, 20.00 Подіі 17.15, 20.25 Спорт 17.25, 20.35 Погода 11.20, 20.20 Т/с "Кадети" 12.20, 21.20 Т/с "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с ·злюки бобри" 14.30 Т/с "Ліззі МакГуайр" 15.00 Обшук і побачення 16.00 Т/с "Баффі перемож· "Запеклі домогос­ подарки-2" 18.06, 22.20 Т/с "Щасливі разом· 19.15 Спортрепортер 19.25 Tjc "Колобков справжній полковник"

05.00, 06.30, 07.00, 07.05, 07.20,

YKPA'fHA 06.20 Мультфільм 17.00, 20.00 Подіі 17.15, 20.25 Спорт 17.25, 20.35 Погода 16.00 Срібний апель-

син

07.50 Т/с "Клон" 09.00, 17.30 Tjc

"Обережно, білявки!" Погода "Світське життя" Історія ресторану

Прес-анонс Мегалот

"Безмов-

ний свідок"

09.30 Tfc "Рідні люди" 10.30, 20.45 Критична крапка 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.1 О Щиросерде зізнання

13.00 Х/Ф "Снrжні пси· 15.00 Т/с "Оплачено смертю"

Погода Новини

апель­

син

ниця вампірів-З"

"Невідкладна до­ помога-2" 13.10 Щф "Смертельна гра Маяковського" 14.15 Щф "Ганна Шатілова·

земномор'я"

1З.З5 М/с "Злюки бобри" 14.ЗО Т/с "Ліззі МакГуайр" 15.00 Обшук і побачення 16.00 Т/с"Баффі переможниця вампірів-З" 17 .ОО Т jc "Відчайдушні до­ могосподарки" 18.00, 22.20 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 19.25 Tjc "Колобков справжній полковник"

17.00 Tfc

тара -з· 10.00 Т jc "Моя прекрасна нянька· 10.35 "Серцю не накажеш" 11.35 Т jc "Закон і порядок"

12.10 Tfc

12.15, 21.20 Т/с "Колишня· 1З.ЗО, 19.00 Репортер

УКРАЇНА

Т/с "От якби" Т/с "Ксена.- принце­ са-воїн"

Джеррі"

російськи-2".

одну тисячу

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 06.05

07.20, 08.45, 19.20 07.35, 08.50 М,'с

доведеться

(якщо

є

відповідних наказів Кабміну чи Верховної Ради. Зареєструватися - будь ласка, хоч по всіх книжках. Є такі вкладники: хтось вже по­ мер і його вклад ніхто не оформ­ ляє як спадщину, хтось виїхав за кордон і теж не потребує цієї компенсації, отож уряд та банк будуть бачити, скільки вклад­ ників чекають подальшої виплати з рахунків, котрі були зроблені ще за часів Радянського Союзу. Але це теж не обов'язково робити са-

цьому місці могла б сидіти ваша мати, донька чи онучка- ви б теж

коли будуть обслуговувати­

же

доки всі інші не отримають та до

тих умов, що ви­

ся на видачу коштів люди з пев­

вам

жете не розраховувати на кошти,

людина, як і ви, і уявіть, що на

повідомимо сільську раду про

то

стільки на книжці) з однієї, і не важливо, скільки у вкладника є книжок: одна чи декілька. І якщо ви отримали компенсацію у філії Ощадбанку чи у нас, вдруге мо­

людьми. Пам'ятайте: працівник, що проводить реєстрацію, така ж

ся людей змушувати їздити з сіл, та ще й задарма. Можливо, ми

касир,

отримає

при­

никли, і не створювати надмірно­ го ажіотажу. А ще в будь-якій си­ туації залишатись вихованими

ти, ще не знаємо, адже не хочеть­

· день,

50%

бавка до посадового окладу за такі умови праці не рятує. Касири по селах почали звільнятися. Знайти нового працівника вкрай важко в місті, не кажучи вже про село. Тож прошу з розумінням

села мають право проводити вип­

мажорів"

06.00

відкритим.

На жаль, ми не можемо швидко провести реєстрацію та виплату,

земномор'я"

Ще

воно

раціїдаватимуть сьогодні виплати.

земномор'я" 1З.15 Кіно.uа 1З.45 Наша пісня 15.20 Індиго 15.55 Ще "Легенди Серед­

16.25

головами,

1+1 06.00 "Гаррі та Гендерсони· 06.30, 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 "Чіп і Дейл" 09.00 Т/с "Повернення Мух­ тара"

10.00 Tjc

"Моя прекрасна

нянька"

10.35 "Серцю не накажеш" 11.35. "Закон і порядок." 12.35 "Янгол •

ме зараз, тим самим напружуючи

атмосферу.

- Дні для реєстрацій та видачі коштів вже оголошувались. Пов­ торіть їх, будь ласка, ще раз. -Як я вже зазначала; процедура видачі коштів займає стільки ж часу, а то й більше, як і реєстрація вкладників. Пройшло реєстрацію дуже багато громадян, прийшли кошти, а видавати їх не встига­ ють. І днями ми отримали розпо­ рядження від вищої інстанції про те, щоб змінити розпорядок ви­ дачі компенсацій: для філій з tuес­ тиденним робочим тижнем: по­ неділок, вівторок, середа і четвер видавати кошти, а n'ятницю і су­ боту - формувати реєстр з нових вкладників. Для філій з n Ятиден­ ним робочим тижнем: видавати­ муть у вівторок, середу й четвер, а -

реєструватимуть

суботу.

Коли

у n'ятницю і

процес

нормалі­

зується, все стане на свої місця.

- І насшнкінець, що ви хочете сказати читачшн, адже, серед них є багато ваших вкладників? - Я вам хочу нагадати слова Прем'єр-Міністра України Юлії Тимошенко, про те, що видача коштів не обмежена в часі, і не потрібно займати чергу о 2-ій чи З-ій годині ночі, стояти під до­ щем чи снігом, аби отримати ці кошти на 2-3 місяці раніше, ніж інші. Прийдете пізніше, отри­ маєте без черги. Інтерв'ю провела Світлана ОБОДОВСЬКА.

18.15 Т/с "Рідні люди", 21.10 Х/Ф "Сніжні пси" 5 КАНАЛ . 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час· 06.20, 09.20 "Огляд преси· 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15 "Погода у світі"

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час· 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 22.40 "Погода в УкраїнІ 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 "Час новин· 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курор­ тах·

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференціr~

14.30, 15.ЗО "5 елемент" 16.10, 17.10 "Майдан" 18.15 "Чорний квадрат·

19.00, 22.00 ·час новин· 19.15, 20.30 "Новий час· 22.25 "Час економіки" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30 Маєток сурікатів 07.00 Чудернацькі світи 07.55 Програма "Банкнота· 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 18.55, 21.05 Програма "Погода"

08.20 Спецпроект 09.00 Сім чудес світу 10.00, 15.00 Життя-мрія 10.30 Людська натура 11.30 Крашj готелі світу 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.50 Замки Європи 13.40 Як це робиться? 14.00 Ток-шоу "'Дві правди" 15.40 Світ nрироди 16.50 Чиста наука 18.30, 20.30 "24 години" 18.45, 21.00 "Спорт" 18.50 "24 години. Життя·· 19.00 Удаючи звіра 20.00 Неймовірні історіі 21.10 Шоу Опри Уінфрі 22.10 "Світські хроніки" 22.30 Парад дикої природи

18.15 Т/с "Рідні люди" 21.10 Х/Ф "Війна· 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час· 06.20, 09.20 "Огляд преси" Об.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.00, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

06.00

··час спорту" Об.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "'Погода в Україні"

07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 18.50 "24 години.

07.00,·07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 "Час новин· 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 ·погода на курор· тах·

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 ·час-Тайм" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференціr~

14.30, 15.30 "5 елемент· 16.30 Програма "Арсенал· 17.30 Програма "Драйв" 18.15 "Територія закону· 13.35 Т /с "Атлантида" 14.30 їСН" 14.55, 20.10 'ТСН. Погода" 15.00 Т jc "Моя прекрасна нянька"

15.35 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Судові справи" 17.30 "Янгол - охоронець· 18.30 "Серцю не накажеш· 19.30 їСН" 20.15

19.00, 22.00 "Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час" 22.25 ··час економіки" ТОНІС Клуб

Об.30,

"700" 07.50, 18.45, 21.00

"24 години. Спорт" 06.35, 15.40 Світ природи 07.30, 18.30, 20.30 "24 години"

Життя"

08.30, 08.55, 18.55, 21.05 Програма ·погода"

09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00, 22.00 Програма "Світські хроніки"

10.20, 15.00 Жипя мрія 10.50, 19.00 Удаючи звіра 11.50 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий погляд 12.30 Королі кухні 13.00 Школа ремонту 1б.50, 21.10 Шоу О.Уінфрі 20.00 Неймовірнr історіі 22.25 Парад дикої природи 21.15 22.25

Т/С "Закон і порядок" Т/с "Вторгнення" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини Об. 1О "Гід країнами 07.10, 08.10 "Ранок з ром"

08.55, 16.45 Tjc ' робота-2"

, 20.30

'Тетянин


10.55, 19.00 Т/с

"Вогонь ко­

хання"

12. 1О Тtc

"Невідкладна до­ помога-2"

д/Ф "Улюблений зрадник Гітлера" 10 д/Ф "Ельдар Рязанов" 14.45 Т/с "Любов як любов" 15.50 "Знак якості" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 21.30 Т/с "Захист Красіна· 22.30 д/Ф "У чужому тілі" ІСТV 05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти

13.10

06.З5 М/с"Команда "Альфа"

07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07 .45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.З5 Спорт 08.05 Каламбур 09.10, 17.40 Т/с "Бандитський Петербург"

10.55, 16.10 Галілео 22.00 Т/с "Загублені" 12.45 Факти. День 11.ЗО,

1З.ОО Т/с"Зникла"

14.00 Т/с "Агенція НЛС". 15.00, 21.00 Т/с "Спецназ по-російськи-2"

Погода

06.30, 08.40

СТБ Освенцим. смерті

06.05 ЗОО сек/год

Фабрика

земномор'я" д/с "Інкубатор для мажорів" 17.00 Новини міжнародні 17.10 Погода 17.20 д/с "Бойовий план",

Новини Серед-

-

18.20 Український вимір 19.25 Точка зору 19.45, 21.25 Діловий світ 19.55, 21.40 Світ спорту 20.00 Погода 20.05 Т/с "Обережно, білявки!" 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 "Світське життя" 22. 15 Історія ресторану 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

06.00 "Гаррі та Гендерсони" 06.ЗО, 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/Ф "Чіп і Дейл" 09.00 "Повернення Мухтара" 10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"

д/с "Легенди Серед-

земномор'я"

1З.15 "Ваш вихід" 14.00 "Надвечір'я" 14.50 Служба розшуку дітей 15.20 Крок до зірок 15.55 д/с "Легенди Серед­ земномор'я" д/с "Інкубатор для мажорів" 17.00 Новини міжнародні 17.20 д/с "Бойовий план"

16.25

18.20 Український вимір 19.25 Точка зору 19.45 Діловий світ 19.55 Світ спорту 20.05 Т/с "Обережно, білявки!" 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Оперативна частина 22.20 Екіпаж 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки 1+1 06.00, 05.40 Т/с "Гаррі та Гендерсони" 06.30, 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 "Чіп і Дейл" 09.00 "Повернення Мухтара" 10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"

16.15 Книга, ua 17.00 Х/Ф "Не Наша пісня 18.ЗО Погода

,

18.40 Х/Ф "Безіменна зірка" 21.00 Новини 21.25 Світ спорту 21.35 Погода 21.45 д/ф "Нью-Йорк" 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

1+1 06.00 07.00

Мультфільм '"Топ Гір"

08.051/с "Повернення Мухтара"

09.05 "Хто там?" 10.00 "Сніданок+" 11.00 "Смачна країна" 11.50 М/Ф "Маппети в космосі" 1З.ЗО "Ключ від спокуси"

14.20 "Юрмаліна" 15.35 "Найрозумніший" 17.20 14.55 ДІф "Прекрасні розуми" 16.40 В гостях у Д.Гордона

Укравтоконтинент Абетка для батьків Сільський час "Патріот" 09.00 Погода 09.05 Дрімляндія Крок до зірок "Вуличний футбол" 10.20 Мfс "Горець" 10.45 Зх4. Домашнє відео. 11.15 Муз. ua 11.40 Нова армія 12.10 Погода 12.15 д/Ф "Люди та ляльки" 12.45 Аудієнція 15 Благовісник 14.00 "Ваш вихід" 11f~A-··

17.З5 "Діловий світ" 18.20 Погода 18.ЗО Х/Ф "Дім, який збудував Свіфт" 21.00 Новини 21.10 Погода 21.20 "Світське жипя" 22.00 д/Ф "Родовід Дракули" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 Мультфільм "Бокс по-справжньо­ му: Володимир Сидо­ ренко - Набуто Ікехара" 08.05 Т/с "Повернення Мухтара" 09.05 "Лото-Забава" 10.00 "Сніданок +" 11.00 "Караоке на майдані" 12.00 Комедія "Чого хоче

06.10 07 .ОО

дівчина·

14.10 "Катастрофи" 14.50 Х/Ф "Ситуація-202" 17

1С:

•v...,, .... ...,.

са-воїн"

10.З5 "Серцю не накажеш" "Закон і порядок" 12.З5 "Янгол-охоронець· 1З.З5 Т/с "Атлантида" 14.ЗО їСН" 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Т/с "Моя прекрасна

11.35

нянька"

15.З5 "Всі жінки - відьми" "Судові справи" 17.ЗО "Янгол-охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш" 19.ЗО їСН" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Т/с "Закон і порядок" 22.30 ·я так думаю"

16.25

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06.10 "Гщ країнами світу-2" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

Т/с "Чоловіча

08.55, 16.50

09.55, 20.ЗО "Тетянин день" 11.00, 19.00 Т/С "Вогонь ко­ хання" 12.10 Т/с "Невідкладна до­ помоrа-2" 13.05 "У чужому тілі" 14.20 "Світлана Жиль-

10.35 "Серцю

не накажеш" Т/с "Закон і порядок" "Янгол - охоронець· Т/с "Атлантида" їСН" 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Т/с "Моя прекрасна 11.З5 12.З5 1З.З5 14.ЗО

нянька" 15.З5 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Судові справи" 17.ЗО "Без табу" 18.ЗО "Серцю не накажеш" 19.30 тсн 20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Х/Ф "Сльози сонця" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06. 1О "Гід країнами світу" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

08.55, 16.50

Т/с "Чоловіча

робота"

09.55, 20.30 їетянин день· 10.55, 19.00 Т/с "Вогонь ко­ хання"

12. 1О

Т/с "Невідкладна до­ помога"

13.05 д/Ф їаємниці ра­ дянського дефіциту"

14.20 д/ф "Микола Озеров" 14.55 "Любов як любов" привидами"

пійманий

світом".

17.45

Нез'ясовано, але факт

НОВИЙ КАНАЛ

робота-2"

1+1

12.25

12.45, 20.25 "Слідство вели" 1З.45 "Кулагін та партнери" 15.00 Т/с "Коломбо" 17.00 У пошуках пригод 19.25 "Зіркове життя."

06.50, 07.25, 07.50, 08.20,

16.25

11.15 Жипя.триває 12.25 "Легенди

лителі свідомості 11.45 "Паралельний світ"

05.40 Т/с "От якби" 06.05 Т/с "Ксена - принце­

1З.15 Книга.uа

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55 Ситуація 11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 18.10 "Імо вдома· 08.15 Х/Ф "З4-й швидкий" 10.45 Правила життя. Пове-

22.25

14.00 Хай ІЩІстить 14.50 Служба розшуку дітей 15.20 Індиго 15.55 д/с "Легенди Серед­

Ранкові поради Новини Новини міжнародні Аграрна країна Діловий світ Прес-анонс Історія ресторану 10.25 "Світське життя" 10.45 Служба розшуку дітей

Вікна-новини

21.ЗО "Кулагін та партнери"

16.40, 19.50 Т/с "Менти-4" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини

06.20, 08.00, 09.00, 19.40

06.50, 08.00, 18.00, 22.00

n-JonІІ'!!Inn"

19.30 тсн 20.00 Х/Ф "Ситуація-202" 22.20 Х/Ф "Велика справа· ІНТЕР 06.00 ·Люди Ікс: еволюція" 06.З5 "Абсолютні шпигуни" 06.55 "Свобода" С. Шустера 10.05 "Картата потата· 10.50 "Квадратний метр" 11.З5 "Чекай на мене" 12.55 д/Ф "Подвійне життя Ю.Каморного" 1З.45 "Сміх та й годі" 15.20 "Городок" 15.55 Х/Ф "Чотири таксисти і собака- 2" 18.З5, 20.25 Шоу "Дві зірки" 20.00 "Подробиці" 22.1 О Х/ф "Це могло стати­ ся з тобою" ІСТV 05.55 Факти 06.10, 07.50 Погода 06. 15 "Свобода слова" 07.55 Парк автомобільного

08.55 "Підйом" 06.55, 14.00 МІс "Дак

19.ЗО тсн

06.00

ІНТЕР МІс "Абсолютні шпи-

гуни"

06.40 "Квадратний метр" 07.15 "Городок" 07.50 "Шиканемо!" 08.55 "Все для тебе" 09.40 "Доки всі вдома· 10.З5 Х/Ф "Скарб" 12.З5 Х/Ф "Моя дочка"

14.40 Шоу ·Дві зірки" 17.40 Х/Ф "Любов на ас­ фальті" "Подробиці тижня" Х/Ф "Консерви" ІСТV 05.15 Факти 05.ЗО, 07. 1О Погода 05.35 "Халявні гроші". Х/ф 07.20 "Альф". Т/с 07.45 "Весільна лихоман­ ка·. Х/Ф 09.20 "Пастка". Х/ф

20.00 20.50

11 .4'\

КА~nтиnнР. пит:tння

"Колобков

справжній полковник"

УКРАЇНА

жере"

07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.З5, 08.50 їом і Джеррі" 08.00, 15.30 Т/с "Як сказав Джим"

09.05 Х/Ф "Відьми" 11.20, 20.20 Т/с "Кадети" 12.20, 21.20 Т/с "Колишня" 13.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 Мfс "Злюки бобри" 14.ЗО Т/с "Ліззі МакГуайр" 15.00 Обшук і побачення ,6.00 Т/с "Баффі переможниця вампірів-З" 17.00 Т/с "Відчайдушні до­ могосподарки-2" 17.55, 22.20 "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер цова"

06.30, 17.00, 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Спор­ тивні подff

07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний апель­ син

07.50, 05.30 Т/с "Клон" 09.00, 17.30 Т/с "Безмовний свідок"

21.ЗО Т/с "Захист Красіна" 22.ЗО д/Ф їаємниці радянського дефіциту" ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти

06.20, 08.00, 09.00, 19.40 Погода

06.25, 08.З5 ЗОО сек/год . 06.З5 М/с "Команда "Альфа" 10.15 "Леся+Рома" 08.45 Факти. Ранок 08.55, 19.35 Спорт 12.25 Каламбур 17.40 Т/с "Бандитський Петербург" 10.55, 16.10 Галілео 11.ЗО, 22.00 Т/с "Загублені" 12.45 Факти. День 13.00 Т/с "Зникла" 14.00 Т/с "Агенція НЛС" 15.00, 21.00 Т/с "Спецназ по-російськи-2" 16.40, 19.50 Т/с "Менти-4" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини

06.55, 07.45, 07.55, 08.05, 09.10,

зізнання 13.00 Х/ф "Херувим" 15.00 Т/с "Оплачено смертю" 18.15 Т/с "Рідні люди"

Х/Ф ·тимчасове вторг­ нення" СТБ 06.05 Останній парад В. Сталіна

06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-новини

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 18.10 "імо вдома" 08. 15 Х/Ф "Людина нізвідки" 10.45 "Зіркове життя." 11.45 Нез"ясовано, але факт 12.45, 20.25 "Слідство вели" 13.45 "Кулагін та партнери" 15.00 Т/с "Коломбо"· 17 .ОО У пошуках пригод 19.25 "Моя правда. Щаслива зірка Ю. Ніколаєва" "Кулагін та партнери" "Паралельний світ"

21.30 22.25

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с "Ксена са-воїн"

06.05

принце­

-

06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 14.00 М/с "Дак Доджере"

07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.35, 08.50 їом і Джеррі" , 15.30 Тfc "Як сказав 2З.ОО "Спартак". Х/ф СТБ 06.05 Хто заплатив Леніну: таємниця століття

ІСТV

06.50, 08.00, 18.00, 22.00

06.10 Служба розшуку дітей 06.15 Факти 06.30, 07.50 Ділові факти 06.35, 08.00, 09.00, 19.40

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 18.10 "Їмо вдома" 08. 15 Х/ф "Перстень із Амс­

08.25

"Королева

краси".

Х/Ф

10.20 Анекдоти з Pocff 10.55 "Леся+Рома·. 11.40 Дитина-робот. 12.45 Факти. День 13.00 Клуб колишніх дружин 14.05 Бойовик "Спартан" 16.15 Х/ф "Пастка· 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирне питання 20.00 Х/Ф "Дім великої матусі" 21.55 "Джиперс-криперс".

Х/Ф

СТБ 06.15 Таємниця льотчика Хрущова 07.00 У пошуках пригод

09.00 "Їмо вдома· 10.05 Вусалапохвіст 10.45 Еники-беники 11.20 М/ф "Пригоди на

Врунгеля··.

капіта­ ··острів

скарбів" 1З.20 Городок

12.45 Факти. День 13.05 "Пандемія". Х/ф 16.40 ·Дім Великої Матусі". Х/Ф

18.45 Факти тижня 19.25 Х/Ф "У смертельній небезпеці" "Ціна зради"

21.30 Трилер

СТБ

06.15 Фатальна помилка генерала Пуго

07.00 У., пошуках пригод 09.00 "Імо вдома· 10.50 "Операція "И": невідома версія" 11.50 Х/Ф "Операція ·и· та інші пригоди Шурика" 13.50 ·в пошуках істини" 14.30 "Слідство вели" 15.30 "Док. детектив. По­ лювання на красу" 16.00 "Правила життя. Синдром самогубця" 17.00 Нез'ясовно, але факт 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/<Ь "Знак долі"

"Вовки-пере­

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16. 15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 06.50, 08.50, 11.15, 14.1S. 17. 15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00,

08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 21.00,

09.05 Х/Ф "Рот на замок" 11.20, 20.20 Т/с "Кадети" 12.20, 21.20 Т/с '"Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 МІс "Злюки бобри" 14.30 Т/с "Ліззі МакГуайр" 15.00 Обшук і побачення 16.00 Т/с "Баффі переможниця вампірів-З" Т/с "Відчайдушні до­ могосподарки-2" 17.55, 22.20 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 19.25 Т/с "Колобков справжній полковник"

17 .ОО

УКРАЇНА

син

07.50 Т/с "Клон" 09.00, 17.30 Т/с

Вікна- новини

тердама" 10.45 "Моя правда. Щаслива зірка Ю.Ніколаєва" 11.45 Нез'ясовано, але факт 12.45 "Слідство вели" 1З.45 "Кулагін та партнери" 15.00 Т/с "Коломбо" 17.00 У пошуках пригод 19.25 Городок 20.00 Юрмаліна-200З 22.21 Х/Ф "Я залишаюсь"

НОВИЙ КАНАЛ

"Безмов-

ний свідок"

09.ЗО Т/с "Рідні люди" 10.30 Критична крапка 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.00 Щиросерде зізнання

05.35 Служба розшуку дітей 05.40 Тjc "От якби" 06.05 Т/с "Ксена - принце­ са- воїн"

06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 14.00 М/с "Дак Доджере"

07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.35, 08.50 їом і Джеррі" 15.ЗО Т

"Як сказав

16.00 Х/Ф "Ягуар·· 18.00 "Неймовірні

історії

кохання" Х/ф "Операція ·и· та інші пригоди Шурика" 21.00 "Операція ·и·: неві­ дома версія"

19.00

"Зіркове життя" 2З.ОО "Моя правда. Щасли­ ва зірка Ю.Ніколаєва"

22.00

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф "Підлітки-мутанти черепашкй-ніндзя" 09.35 Корисна плоІЩІ 10.30 Бешенл Джеографік

07.50

11.10 Жертва моди 11.45 Алпо, гараж! 12.25 Будинок закрито

на

ремонт

13.20 Х/Ф "Апартаменти Джо" 15.05 Х/Ф "Великі перегони" 17.00 Т/с "Крок за кроком· 18. 1О Х/Ф ··зачарована Елла" 20.10 Х/Ф "Халк" УКРАЇНА

06.30, 09.00, 20.00 07 20.25 22.20

Подіі

Російські сенсаціі

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 08.40 Х/Ф "Халк" 11.35 Розиграш 12.55 Шоуманія 13.30 Ексклюзив 14.05 Аналіз крові 14.45 Х/ф "Зачарована Елла" 17.00 Т/с "Крок за кроком" 18.00. Чи розумніший ти за п'ятикласника? Х/ф "Вид зверху кра­

19.00

Джим"

Х/Ф "Попелюшка-суперзірка" 11.25, 20.20 Т/с "Кадети" 12.25, 21.20 Т/с "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 13.З5 М/с "Злюки бобри" 14.30 Т/с "Ліззі МакГуайр" 15.00 Обшук і побачення 16.00 Т/с "Баффі переможниця вампірів-З" 17.00 Т/с "Відчайдушні до­ могосподарки" 17.55, 22.20 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спорт 19.25 Т /с "Колобков справжній полковник"

09.05

УКРАЇНА

06.30, 07.00, 07.05, 07.20,

17.00, 20.00 ПОДІЇ 17.15, 20.25 Спорт 17.25, 20.35 Погода 16.00 Срібний апель-

син

07.50 Т/с "Клон" 09.00, 17.30, 23.00

Т /с "Безмовний свідок" 09.30 Т/с "Рідні люди" 10.ЗО Критична точка 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.10 Щиросерде зізнання

07.05, 09.40, 20.З5 Погода 07.20 Х/Ф "Міський романс" 09.50 Срібний апельсин 10.30 МІс '"Качині історіІ" 11.00 Кулінарний дозор 11.ЗО Т/с ·"Місячне світло"

13.30 Зірки гумору 15.00 Cosmopolitaп. 16.00 Х/Ф "Невдачливі" 18.00 "Сміхота· 20.40 Т/с "Оплачено смертю"

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.10, 17.45 "Київський час" 06.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 16.10 Погода у світі 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час"

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 07.50, 14.15, 18.15, 22.40 Погода в Україні 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 1.0.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17. 15.00, 16. 13.00 Х/ф "Невдачливі'" 14.30 Зірки гумору 16.30 Х/Ф "Анжеліка маркіза янголів" 19.00, 20.30 Льодове шоу ·Льодовий період" 20.00 Подіі тижня 22.30 Х/ф "3000 миль до Грейсленда" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10 "Київський час" 06.20 "Огляд преси"

06.25, 08.20, 13.10, 16.10 "Погода у світі"

ще"

20.50 Х/Ф 22.40 Х/ф

"Дюплекс" "Антикілер"

УКРАІНА

06.00, 09.00 Подіі 06.30 Спортивні подіі 06.40, 09.40 Погода 06.45 Х/ф "Люба Клаудіа" 09.30 Подіі спорт 09.50 Срібний апельсин 10.30 М/с "Качині історіі' 11.00 Т/с ·Детективне агентство "Місячне світло"

23.00 ·час новин 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курортах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.30, 11.30, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференціІ-

14.30, 15.30 "5-й

елемент"

16.ЗО '"Особливо небезпечно"

17.30 "Феєрія мандрів"" 18.15 "Велика політика" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час" 22.25 "Час економіки" ТОНІС

06.00 Клуб "700" 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт·· 06.З5, 15.40 Світ природи 18.15 Тfc "Рідні 20.00 Футбол.

люди" Кубок Пер­ шого каналу. Фінал 22.00 Шоу "Дуель·

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

17.00, 19.30 Подіі 17.15 Спортивні подіі 17.25 Погода 16.00 Срібний апель­

06.30, 07.00, 07.05, 07.20,

13.00

15.55 "Знак якості" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 21.30 "Свобода С.Шустера"

Погода 06.45, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 "Команда "Альфа". М/С 07.00, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.35 Спорт 08.05, 12.25 Каламбур 09.10 "Бандитський Петербург". Т/с 10.55, 16.10 Галілео 11.ЗО "Загублені". Т/с 12.45 Факти. День 13.00 "Зникла". Т/с 14.00 "Агенція НЛС". Т/с 15.00 "Спецназ по-російськи". Т/с 16.40 ··королева краси". Х/ф 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 19.45 Свобода слова 21.ЗО "Максимум" в Україні 22.05 Ти не і

Х/Ф вертні"

21.10

"Час спорту"

09.30 Т/с "Рідні люди" 10.30, 20.45 Критична точка 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.10 Щиросерде

23.00

14.55 Т/с "Любов як любов" 15.55 "Знак якості" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці"

14.00 20.15 Бойовик "Фартовий" 22.25 Трилер "Фанат"

Т/с

19.25 Дод-

06.30, 07.10, 08.10, 09.15, 21.50, 00.15, 03.50 "Бізнес-час· 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту" 06.50, 07.50, 14.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00 "Час

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 "Час новин" 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор­ тах·

"Автопілот-новини" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.30, 11.ЗО, 12.30, 13.30 "Прес-конференціІ14.30, 15.30 "5 елемент"

07.50

13.00 Х/Ф "Херувим" 15.00 Зірки гумору 18.15 Т/с "Рідні люди·· 20.45 "Сміхота" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16. 15 Погода у світі 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 ··час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 Погода в Україні

07.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 07.55 Програма '"Банкнота·· 08.00 "Нерухомість· 08.20, 18.50 ""24 години. Життя·

08.25, 08.55, 18.55, 21.05 Програма '"Погода"

09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00, 22.00 Програма "Світські хроніки··

10.20, 15.00 Жипя-мрія 10.50, 19.00 Удаючи звіра 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.40 Королі кухні 13.05 Школа ремонту 16.50, 21.10 Шоу О.Уінфрі 20.00 Неймовірні історіі 22.25 Парад дикоі природи 16.30 "Велика політика" 17.30 "Мотор-1V"" 18.15 "Арсенал" 19.00, 22.00 ""Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час·· 22.25 "Час економіки·· ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45. 21. ··спорт··

06.35, 15.40 Світ природи 07.30, 18.30, 20.30 ""24 дини'"

07.55 Програма "Банкнота·· 08.00 "Нерухомість·· 08.20, 18.50 "Жипя" 08.30, 08.55, 18.55, 21 Програма "Погода··

09.00, 14.00 "Дві правди·· 10.00, 22.00 Програм "Світські хроніки"

10.20, 15.00 Жипя мрія 10.50, 19.00 Удаючи звіра 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий погляд Оксани Пушкіної Королі кухні 1З.05 Школа ремонту 16.50, 21.10 Шоу О.Уінфрі 20.00 Неймовірні історіі 22.25 дикої

12.40

17.30 "Не перший погляд" 18. 15 ··особливо небезпечно·· 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час·· 22.25 "Час економіки" ТОН1С

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21. "Спорт"

06.35, 15.40 Світ природи 07.30, 18.ЗО, 20.30 ""24 години"

07.55 "Банкнота·· 08.00 "Нерухомість· 08.20, 18.50 "24 години. Життя"

08.25, 08.55, 18.55, 21.05

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 "Час новин" 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 Погода на курортах 07.50 '"Автопілот-новини" 09.ЗО "Час-Тайм"

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференціІ-

14.20 "Страва від шефа" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент'" 16.30 18.00, 21.00, 23.00

·час

новин'"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20 Погода на курортах

08.45 '"Туристський путівник·· 09.30 "Код життя" 09.50 '"Погода в Україні" 10.30 "Не перший погляд" 11.15 "Автопілот-тест" 11.30 "Час купувати'" 11.45 '"Ви практично здорові" 12.25 "Страва від шефа" 12.40 "Гра долі" 13.15 "Новобудова· 13.30 "Драйв" 14.30, 18.30 "Хроніка тижня" 15.30 "Зверни увагу" 16.15 "Арсенал" 16.35 '"Бістро-ТВ" 17.15 "Час за Грінвічем'" 19.00, 22.00 "Час новин'" 19.15 "5 копійок" 22.15 їериторія закону" ТО НІС

Палітра 06.ЗО Погода

06.00 06.35

Погода

08.30 Цей ДИВОВИЖНИЙ СВіТ 09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00, 22.35 '"Світські хроніки

10.20, 15.00 Жипя-мрія 10.50 Удаючи звіра 12.00, 17.50 Жіночий погляд 12.40 Королі кухні 13.05 Школа ремонту 16.50 Шоу Опри Уінфрі 19.00 Таємниці великих 20.00 Спецпроект 21.15 Сильні світу сього 21.30 ФБР 06.40 "24 години. Жипя"" 06.50 Уявляючи Біблію 07.20 Віва 07.55 Медичні новинки 08.30 Подіумна колекція 09.20 Королі кухні 09.50 Шлях до успіху 10.20 Світ природи 11.20 Врятовані види 11.55 п·ятий вимір 12.30 Незаймана природа 13.00 Незаймана 13.30 Маєток сурікатів 14.00 Няня поспішає на помогу

Школа ремонту Парад дикої природи Екранізація "Холодний дім" 18.00 Сильні світу сього

15.00 15.50 16.55

18.20 Спецпроект 18.55 Безглузді винаходи 19.25 Планета розкоші 19.55 Практична археологія 20.30 Автолегенди 21.00 Т/с '"Мегре" 22.55

новин"

07.20, 09.25, 12.15, 15.20 "Погода на курортах" їуристичний путівник" 09.ЗО "Вікно в Америку" 10.10, 11.10 "5 копійок" 12.20 "Феєрія мандрів" 12.45 "Страва від шефа" 1З. 15 "Світ нерухомості" 1З.ЗО Програма "Мотор" 14.20 Програма "Арсенал" 14.45 Програма "Зодчий" 15.30 "Час за Гринвічем" 16.15 "Не перший погляд" 16.40 Програма "Гра долі" 17.1 О Програма "Палата· 17.30 "Код життя" 17.45 "Хроніка тижня" 18.20 їема тижня" 18.30 "Велика політика· 19.00, 22.00 "Час новин" 19. 15 "Майдан" 22. 15 "Особливо небезпечно·· ТО НІС 06.00 Палітра 06.30, 13.25 Маєток

08.45

ма

11.15 Програма "Диваки" 11.50 Школа ремонту 12.30 Квіти як диво 13.00 Як це робиться? 13.55 Практична археологія 14.25 Планета розкоші 14.55 Замки Європи 15.30 Кращі готелі світу 15.55 Чудернацькі світи 17.00 Екранізація "ХолоднИй дім""

18.00 Чиста наука 19.05, 20.30 Х/ф

'"Десять

негренят'"

21.55

-

канібали


ІЩЕ РА3 ПРО

Товариство з о~меженою

вшповщальюстю Промтекпродовжує купівлю акцій і вшкритого акціонерного това-

2900"

fРИП

і риств а "Броварський за вод

L-,і будівельних ___________конструкцій". Ціна

ючих продати акції просимо звертатися до д иректора і "Промтек-2000" Сєркіна О . М . •

за тслсфоt-rами (044)417-13-00 і

ня, синантроІІНа та дика перслітна

фазани,

горобuі, ле­ ВідО\10, шо

~

не, в ПП "Лобзснко" зарссстрова­ но І J~!СОКОПаТОГС ІJ;ІИЙ ГрИП ПТИІJі. З \Істою локалізщїі інфскuїі було прийнято рішення про знишсння

25 ООО голів курей uісї фер\1И та карантинні

Захворювання

об\1сження.

населення

не встановлено. В даний

Г[НІПО\1

там

•tac

провошпьсн епізоотичне розсліду­ ванни

для

встановленнн

джерел

занесеннн інфекнїі. Одна з основ­ них всрсііі

порушення

-

встери­

нарно-саніtарних правил при уг­ мстою

недопущення

занесу

віруL:у птаннtноп1 1 · р1tп у на тери­

торію

району

служба державної

встсрннарної \ІС.'НІІLІІІІІІ провоюпь КО\ІП .1 екс профілактичних 1аходів, керую•Іисt, "Інструкuією про :Jахо ­

ди боротьбн

:J грипом плщі", яка

заресстрована в Міністерпні юс­ лшїі УкраЇІ!ІІ ЗІ жовТІІН за

2005 року

Sg 1304/115і->. Хотів бн піш:рсстпи,

допомогу кн

1110 11eJ1

tку

пит аннях профілакти­

11

пташІІІІоІ·u

грипу

на\1

надас

,1с ржанІІ:І а:t\t ініираt!і >І li особі \1 ІІКОЛІ І ФссюровІІЧа Діденка та раіюнна рада в особі НІ!'І а

К ушніренка.

тр1.ох років

ГІ[юІ · ра\tа хо:ш

110

11

Юрія Івано­

Уже

протягом

раііоні діс

uільова

- "Протиепізоотичні за ­

профіл акшuі·та боротьбі з

х11ороба\ ІІІ , спільнІ І\tИ дJНІ тварин і .' !ЮДСІІ

Служба !tсржвст\ tСдИШ ІНІІ суттє­

І ю Ві і t'ІУЛ<І ІІад ХОдЖеІJ ІІЯ Jо,.ОІІІІ іІ І

lliJt

фіІІ:ІІІСУН\ІІНН UіСЇ проІ ·ра~ІІ! , :JОК­ рС:ШІ

для

прове дення

П]1()філакТІІКІІ 1 lч н

заходів

ПТ ~lІ І ІІНОГО

з

ГрИПу.

І:ровссtеІІНН J<ІХІJ.'lів викорис­

І·онупьоІ

' :tІІІ С' ;1;LІЮр<t:ювн іі спе­

цод ~ІІ·. стсршн,ні інстр у~t СНПІ,

JO ' , c·tjJCKJJ,;Jili

pa-

іll'JііІфСКТ: ІІ і ТІ І.

Восснн минулого року пронсде­

ІЮ

11\СіІЛСІІНН

курсі1

іНЛІІІ!ідуаль-

ІІ•ІасннкіtІ в кількості 7>tайжс

1111\ і-\0

()()()

І\>JJiІJ.

Uc

склалас

99%

від за­

t ·а; ІІ, І юї кількос ті. Птахагосподар­

ства праІtюють в режи м і закритого типу . Вданиіі час у них проводить­

·. ·ч ІІП 'Jап.~анова гІсревірка СІІЛ<ШІІ

уrt раІІ.lіІІН>І

встчсшtшнвt

н

Бро­

:щкІ.кО\ 1\ . р аї;оні пt ві .1д ілоч ка­

ранлІнної сІужбІІ

ГУ

МВС Ук­

р: !.іІІІ І 11 Кіtїщ: t- к ііІ області. Хог і в

6!1

·Jа\'11аЖіІТІІ- нташиного

tр!ІІІ)' ,, р:-кна )'HiІhr:yлt. Потріб но 'ІІІ Ше'

l'.'JC'\IC HTap-

'OTfJІI\IyBa Г ІІСІ•

H\1\ i!p:il1iljl І І І ' іСІІІІ , l;,ІІ!ІТЦ\fІІіХ

ІІраJ>,JІ~.

і<l' ІерІІІІ::tрНО ­ прнслу-

хува ­

ІІІ с:ь дu ІІс1р;щ ф:t:шщів.

Шкrор ;~яд юк.

:: .. •t :!

:І ,І!JІК \'Пnав.1іннн

BClL'pitH<!p!ІOI \il'.l ltUIIHИ

:: •но в,;

до

листа

ЖИlТІІ •

Г ,)(1; :;І ОСІ•К\ 1 ХJ\' раіюІІі

--

міс ькоі TJ рЗЙС·ІНО:

року М!1/9-785 приймальна комісія ВНЗ "Економікотехнологічний університет" пові, домляє перелік сертифікатіи Укра~ їнського центру оцінювання якості

і}~!) ,_.,

денна і заочна форма навчання) : - українська мова та літераг;' оа; - історія України . Шановні абітурієнти! Нагадуємо , що відповідно до

$0S·КINDERDORF дітям, nоJ6а1111еннм 6атькІ•ськоrо nікпу•ання, lnt..rІІ.rti:"'"' пропонує роботу (на конкурсній ос~ові) таким працівникам : І

Положення про Український центр

помІчник директора (наментації, знання ПК, вільне

(спеціальності: фінанси і кредит , 1 ~об лік і аудит, маркетинг, менеджмент організацій • денна і заочна форма навчання:

для

І

І .І

-

на економічний факультет

·

вички ведення ділової доку-

N2 1З 12, останній термін реєстрації проходження

(вступних

володіння

тестування

виnробувань)

у

регіо-

нальних центрах оцінювання якості освіти

· 20

лютого

2008

математика ;

Адміністрація ВНЗ "ЕТУ'".

Гі-~'"'"''·7·"·~--·--.-=:===:~"'==:"'=·-.:

............,...............

··········-·············

~=-~--=:.'іі.'?.'"'7!!':Т.·Еіііі,=.~'.~~~1

закри~:;:::~~:::ет:::~:::::~:::::::~си ТА

керування

·1 1

ЮРИДИQНОЇ ОСООИ 1З72З510J ПОВЇДОМПАС ПРО

і!і

[акціонерів) ЗАТ "НОВІ ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ",

28.02.2008

• !:І nроведення qерrових заrапьних зОорів засновників ~ 1 1 !і

~/і за ~~:~::~~~~~~~~::~:;::::::.~к:Ро:~::~ні і'І !Іі

Порядок денний:

1. Ообрання голови і сек-

'і ! ретаря

чергових загальних

Ш зборі в засновників (акці-

Вимоги; громадянин України, освіта вища спеціальна, знання комп'ютера. Стаж роботи за спеціальністю не мен­ ше З-ох років. Адреса: м. Бровари, вул. Київсь­ ка, 286, 5-й поверх, кім. 514 (приміщення ОДПІ).

!:і менту роботи чергових за-

'і ! гальних зборів засновників

звіту та бухгалтерського ба- !І лансу за 2007 рік; iJ

!і!

рішніх положень ЗАТ "НОП-!

іі!

2. Затвердження регла-

!'і (акціонерів) ЗАТ "НОПРА";

З. Заслуховування інфор-

!!! мації про виключення Ма:!і л ого підприємства "ДЕСНі НА"

з

числа

засновників

іІ' ЗАТ "НОПРА" та у випадку ::1 необх і дності прийняття ІіІ повторного рішення; Ні 4. Виключення Відкрито-

9.

-муляр;

іІ

1О. Обговорення питання !І

нерух()!'Іого майна, належ-J 1

ного ІИ до 2006 року, та прийняття

шень щодо

ства .

Щ між ' іншими засновниками

внут- і!

щодо втрати ЗАТ "НОПРА"!

!і ро~поділ ~астки (~кцій), за-

Ні " ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ",

Затвердження

:1

~ідповідних рі- , иого повернен- :1

:1

Реєс.~рація акціонерів ~у- і-~.1

1

де зд1иснюватися за МІС· !1 цем проведення зборів_ З 1 і 1 10.00 до 11.~0. Для участІ у :!1

з.борах акцю~ерtв необ· ІІ

!!! ЦЯТЕХМОНТАЖ" та від-

кумент, що посвщчує осо - і;І бу; представникам акціо- іІІ

ВАТ

"ТЕПЛИ-

і'! сутністю правонаступників; ;;; 5. Затвердження нової реj'i дакцї1. статуту ЗАТ "НОПРА";

6. О.бговорення фінансоііі во-господарського стано-

хщно мати : акцюн.ерам- до-

нері.в на загальних зборах

довІренІсть,

:J:

- ,'1

відповідно до вимог чинно- j1i

і'! вища Закритого акціонер-

мент, що посвідчує особу. :

і!! цеси та апарати" і прийнятi:::;:z..:;_:,:::;;:;,_,~;:·~..~.~:.::.::::.:::_;:;-•

:;, Втрачене посвідчення учасника війни серія В-ІІІ tФ-744647, видане Улравлінням пrо 'о соціального захисту населення н·, 1 Довгопола Олексія Андрійовича , вв&мпи недійсним . І~ Втрачене посвідчення учасника бойових дій Ng325536, видане на ім я Булавки Миколи Федоровича , вважати недійсним . і!Оі Втрачений Державний акт на право приватно! впасносТІ на землю серія IV-KB Ng11099.5, виданий Требухівською сільською радою ВІД 25.11.1999 р. за реєстр . NQ680 на ім'я Могильно1 Надіі Іванівни, вважати недійсним .

;r;J Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АА NQ346904, видане Броварським міським військовим комісаріатом 11.03.1999 р. на ім'я Баgдаша Сергія ОлександроРича, вважати недtи с ним .

Заворицька сільська рада оголошує конкурс на заміщеннІІ nосади

оків,

громадянин

стаж роботи

Украіни ,

за

вік до

фахом

35

не менше

трьох років, знаннR украінської мови , освіта

вища

відповідного

вання

за

професійного

спряму­

освітньо- кваліфікаційним рівнем

спеціаліста.

--·-·,=~····-··:!!!,"!.:.: 37-4-43.

~.,~ .. ...,11181 ~ IJ1III/fPJI&IIIJ//1/fl ІDU!IOD».oo fi/OfOVJJJ .nистоиоwі,

оnер.атори

недtисним.

r.:r Втрачений приватизаційни й акт на квар­ тиру, що знаходиться за а.qресою вул. Коро­ ленка ... 67, кв. 53, на ім я Кансько"І Мотрі ОлексІІВни. вважати недІйсним . Броварська районна рада вис-

ловлює глибоке сnівчуття секретарю

nowyoaoro

~.-

. .-

аіn .. ииці о6ро6nемм•

now111.

Контактний телефон :

Київська обл., м. Бровари, бульв . Незалежності,

ПРОСЯПОВА

Редакція не завжди rroдinflє позицію

длR

• :J.a '!_Міст реклами аЩпоаІда'!•ніqть

Лнс!~ганнІі з ештвча-.:н

-

на сторінках rв•teт•r .

.. •'

з

-

Калинівська селищна рада та вире

співчуття

секретарю

селищної

ради Пашнюк Валентині Григорівні та їі родині з приводу тяжкої і непоnравної втрати - смерті матері ПАЛАМАР Маріі Гордіівни .

2. Друк офсетний .

Обсяг

1 друкований

аркуш .

Відцруковано в ЗАТ ЧБроварс~ока друкарнІІ".

з

• 3~ ·- "!?.~.'!ість викладених фактіІІ відпо~ідвє

ІІ;,q екс

ради

Григорівні

Маріі Гордіівни.

5-45-55.

'ir

ра..r; и . р;J(юнна

Валентині

конавчий комітет висловлюють щи-

Редактор: 4-03-76. Відділи: громадсько-nолітичноrо жипя 4-21-34; г.ромислооості і соціальних nитань, відпощцальноrо секретаря 4-04-81; листів і масоосі роботи 4-02-92· бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26. ' e-mail: newlife@meta.ua

07400,

селищної

приводу смерті матері

ИР'ІРІІ.НИК

.l

;;" '''"'fi"""--"-•

Калинівської

СОРТУІРІІІ!НИК.

П

пенсійне . посвідчення n/n АГ. ВИдіlне Пенсtйним фондом 12.05 на ім'я Тонкої Маріі Миколаївни, вважати

Пашнюк

3а'І31Гf,

серія

s:. Вшачене

200R_p.

31 І І Ку, Hattqn .. HИK ajaalneHHI ООWТОІО­

Довідки за телефоном: і (044) 286-73-1 б. і •·•

посвідчен ня

NQ882335,

го законодавства, та доку]:

n-·- и

nенсійне

вважати нед1исним.

сnеціаnіста-6ухrаптера 3а•орицо.кої сіnо.со.кої раАи.

:

~- Втрачене

NQ327402, видане Київським облвійськкоматом 11 .02.2004 Ре на ім'я Тальянц Раїси Сергїtвни ,

оформлену і 1І

Jil

:::ного товариства "Нові про-

3а доаідками 3Вертати­ СSІ 3а адресою: м. &рова­ ри, вул. Щолківська, 2, тел. 8(044)-6-60-18.

11. Проведення закрито- 'iJ

!і! ЗАТ "НОПРА" у зв'язку з П ліквідацією

-двірник.

:1,

го (приватного) нозміщен- ·.!'І ня (випуску) акц1и Товари- !І

Семеновича, вважати недійсним. .. ,0;1 Втрачене пенс ій не посвідчення інва ліда 11

~ Втрачене посвідчення ветерана праці серія АА NQ134825, видане Управлінням праці та соцtального захисту населення БроваRсько го Qайону 10.01.2001 р .. _!-Іа ім'я Куця Василя Петровича, вважати недtисним.

і·

РА";

ня ;

;! крІплено• за Вщкритим ііІ акціонерним товариством

рік;

:~ Втрачене свідоцтво про право власності на жи!ло, ви,!)ане Представництвом фонду держ­ маина м. Бровари згІДно з розпорядженням ВІД 18.03.1996 р . Ng237 на ім'я Кондратюка Віктор~

недrисним .

8. Затвердження річного !І

Ш го акціонерного товариства Jil "ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ'" з ;:: числа засновників ЗАТ

!!І "НОПРА" та пропорційний

2007

~

загального захворювання серія АА від 30.08.2000 р, видане Управлінням пенсr~ного фондУ Украtни Броварського району на !tj я Бобка Миколи Миколайовича, вважати

пе- :

ЗАТ "НОПРА" за

тов~рного сІльськогосподарського виробництва ІЯ ЯБ Ng316518, виданий Броварською Р д.lб 12.2005 р. за Ng010532501304 на ім'я аз1и Ганни МаркІвни , вважати недійсним .

групи

ревірки фінансової звітності 1І1

Щ онерів), лічильної комісїІ·;

М-1 ОО з доставкою. Низ~>n.. ціни. Тел.: 8-097-292-14-02._j

NQ174_500

~

аудиторсько1

Продам червону цеглу мг ·-- --~~

тно1 власносТІ на земельну дІлянку для ведення

тя рішень щодо поліпшень ; ,І 7. Інформація про р~зуль- ІІ тати

.1

~

"' Втрачений Державний акт на право прива·

цьоrо ж віддіnу.

11

ПОРОШКОВОЇ МЕТАПVРfІЇ".

ІіІ

8 067 504 78 75.

:..-, Втрачений диплом КВ NQ11028631, виданий 17 червня 1999 р . Київським енергетичним технікумом (коледж) на ім'я Гриня Олександра Володимировича, вважати недІйсним .

наІІаnьника віддіnу комn"10тери3ації; nровідноrо сnеціаnіста

І І за~аодоvправпіння Казенноrо підnриємства "ЗАВОД і,І \І :::

за тел.

р. оголошує конкурс

-

-

во надсилати резюме за електрон­

р.

28.01.2008

на заміщення вакантни;к посад:

,!І 0744З, Київська оопасть, 5роварський район. смт. І і :і! Капинівка, вvп.Іrорева, о. 8, ідентиФікаційний код ~ ~

,

Зацікавленим особам обов'язко­

Броварське управління ДерЖав·

АДРЕСА :

259 вЩ 10. 12. 1997 р. 3505·1. відомчої передплати - 6128~.

(гарне

ноrо казначейства з по

акуратність,

порядність).

українська мова та література ;

·

га зета Броварських

(f~·.!('..uд;2!lfЧ) лержавнv оеєсrозцію

мо-

автомлбтем,

ною адресою: sos-dm@ukr.net та

водій

-

року .

7Q/---~--:.?"д/А$SО;Ж~-~~~~;х.;о__.,.~,н.-,:_ _ _""...

11:

англійською

вою)

r.:.ft.

! : зйочн.:

сс::»с-д- ... --~ -іст~-ІК«»:l

сnецІміJо•анні Jак.nад, що надос оnіку дІпм-снротам та

оцінювання якості освіти , затвердже ного постановою Кабінету Міністрів України від З 1. 12.2005 р.

держздміе:tстрація.

f.l~

на юридичний факультет

(спеціальність : правознавство

зараховуватися для конкуІ рсного відбору вступників на ~ підготовку за спеціальностями:

~;IJ..Lf.J.:~CHClt?l.U..!K~~ коntЗКі І~ е редакціі газети, Б{:' 'І .. - ~ !!GL.-..i 11.1іс ~,~:.

-

освіти (вст.упних випробувань) , які

І будуть

;J;) ;·.-."··i · іОі ;.~,~:j);;.,.J~: 1\ ІЇ ~:~~·'-1Іt І І._; J Рі ~ l )І

КІ

Міністер-

29.12.2007

рищнні курей .

З

Відповідно

~с тва освіти і науки України від

Як стало відомо, lJ uьО\1У poui в аtJтоно\tній Рсспубліuі Крим, Красногв<Ірдіііський раііоІі, с. Рів­

боти тривають. Адміністрація КП КОР "Бровариводоканал".

до Економіко-техноnоrічноrо університету!

.

від­

включення

очисних спорудах міста . Аварію ліквідовано, але ро­

року

2008

З-разове

та

електричної енергії на водо­

та інwих років, які 6авс:а10ть встуnити

- наявність в ор­ - вірус

ганізмі двох вірусів. Один

грипу люш1ни, і нший- вірус куря­

ключення

До уваrи виnускників wкin

і люд и . Правда, длн uього потрібні

чого грипу.

через раптове

~ф:',(О4847)З-10-5.5; З-12-16; (050)65-23-400; E-mail: kasap@uptel.net

пташІІНІШ грипО\1 чожуть хворіти відповідні умов и

лічних ударів на водопроводі

-nрямого nосіву SEMAGRO (NO-ТILL); -точного висіву для зернових культур SPU-32.

псрспілки, бу­

беді , чайки та інші).

Оплата після доставки.

Гарантія. ёервіс. -кукурудзяні СПЧ-6; СПЧ-8 (Румунія). - то•нюго висіву SK-12; SK-8; SK-6 "Мультикорн"

птиш1 (індики. ка•Ікн, гуси, кури,

ввсдені

Доставка - безкоштовно.

Сіва.nки:

До грипу сприіінятлив<І лоч<Іш­

рсl!іL:ники,

'

(050)352-~'":-33.

··~

яким вірусом грипу типу А, суб­

uссарки,

&рова ри підприємство Київської обласної ради "Бровариводоканал" просить вибачення у мешканuів міста за тимчасові незручності , спричинені відсутністю води 23 січня через прориви на ча­ вунному водопроводі. Вони виникли в результаті гідрав­ Комунальне

контагіозна вірусна

-

типів Н5 та Н 7·

страуси,

мікрорайону "Тормаw" міста

однієї акції- 100 гривень. Бажа- І

іифс;.:ціл птахів, яка ви1сликшm будь

-

Шановні меwканqі

:u." І 1

ВАТ "&роварський 3авод 6удівеnьиих конструкцій"

ПТАШИНИЙ Гр1m птиці

-,

D]0 ~c:JIJ'Ш c:JIЛ~Ij0G:JC~Ij)lj1J3

17

квітня

Дні

1937

р.

виходу:

середа. субота.

#6 2008  
#6 2008  
Advertisement