Page 1

СЕРЕДА

26 січня р.

2005

N26 (9615)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Віктор ІО~щенко

-

RреаиАен!r' Украіни У неділю,

січня

23

2005 року,

у Верховній Раді України відбулося

.

урочисте засІдання, присвячене

складенню присяги новообраним

1'f1резидентом України Віктором Ющенком обраний

го зібрання стіни україн­

Ющенко.

чкому ЯросАав Давидович вру­

Голово

ського парламенту ще не

Голова Конституційного Суду України Микола Селівон повідо­ мив, що новообраним Главою

чив Віктору Ющенку Посвід­ чення Глави держави, а Голова

новні народні депутати,

знали. В сесійній залі зібралися народні депутати України, чле­

коповажні госп і дорогі друзі.

,\єчокрапІ<шу

дер­

держави виконано всі конститу­

провідні

ційні вимоги щодо несумісності з цією високою посадою. Відсут­

Я вперше говорю з цієї трибу­ ни як Президент України. До цього я мав честь стояти за ці­ єю трибуною як голова Націо-

раІну.

ни

Конституційного Суду- офі­ ційні символи Президентської влади: Відзнаку Президента, бу­ лаву і Державну печатку. Під

уряду.

жавних

{

--

АКОГО високоповажно­

Т

керівники

всіх

інституцій,

представники вітчизняних полі­ і ділових кіл, широкої

тичних

громадськості,

діаспори,

у

тому

числі

й

представники

духо­

-

обид­

венства. У ложі гостей

ва екс-президенти держави Ле­ онід Кравчук і Леонід КучС\Іа, а також До

високі

речі,

зарубіжні

зарубіжне

гості.

представ­

ництво на ІНавгурації новообра­

ного глави Української держа­ ви

було

найбільшим

незалежності

-

за

для

роки

того,

аби

привітати Віктора Ющенка, до Києва прибули посланці 64 кра-

81!

світу.

. . . . 12 година дня. Під звуки не­

Віктор

Андрійович

ні також інші обставини, унеможливлювали

І

і надає

тральної

слово

голові

виборчої

Цен­

результати

новила:

Президентом

великий

ді\І

незалежну

Ук­

Я щасливий пвІ, що \ІОЯ пра­ ця була НбІарною. Вона додала­

до

праці 'ІІОЇХ політичних до роботи нашого пщнюrенту, до справи україн­ наро,\у.

до

справи

кож­

ного грm1адянина. На мій rюг­ це той випадок, коАи ми бу,'\уоrо стіну, а стіна будує нас.

с

ЬОГОДНІШНЯ !ЦЄ

ОіlЗ

подін

ЗіlСВІДЧИ,\іl:

VK-

pc;,iн:·J,І\il нація і Укр,,\н-

ська держава відбулися. Гро'.Іа­ дшш Украши добилися 'ІССШІХ

ресопницьке Євангеліє, промов­

виборів,

лася легітимно.

передача в,\<1;\П ві,\UV­ Це великіІ

"нльйопюш

-

де;~,юкратія

українських витримала

рук

випро­

бування на 'ІІіцність, витричала

і непростий іспит Верховна Ра­ ДіІ.

У

час

:шайшла

захист

в

випробування собі

сили

вона

стати

справедливості.

незалеж­

:чент був разо~1 із свої~І наро­

про благо

ДО'ІІ, підтрииав його прагнення

і

і

сподівання.

Ви,

шановні

на­

захистили

ук­

26

свободи громадян, додержувати­ ся Конституції України і законів

великий, храни».

лідер фракції «Наш<l Укр<Ііна>>

АН

Цен­ вста­

України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх спів­

Ющенко зайиає спеціаАьно визначене місце у сесійній залі Верховної Ради, поруч з яки~І розташовано Прапор (штан­

у нинішньо:чу парла\,Іенті. 3 цієї трибуни :чені доводилосн

незалежність

говорити солодкі і гіркі слова,

ПОДЯКіl 1\:ОЖІНХ>ІУ ІІаJЮДНО'ІІ\

дарт)

ливих

України

вітчизників,

підносити

===============::::;, тет України

автори-

у світі.

Прийнявши

саний

підпи­

Віктором

ІОщенком текст при­ сяги, Голова Консти­ туційного оплески

Суду

під

присутніх

проголосив:

новооб­

Глави

Україну Віктор

Української

дер­

п

ІСЛЯ цього в. о. Пре;\І'Єр-;\Ііністра Укра­ їни

оголосив

Микола

заяву

про

Кабінетом Міністрів своїх пов­

раїнському

забезпечена

народові

Конституції

104

новажень

соціально-економічна

стабілізація

сt·ІуацІЯ,

макроеконо.чічна

і

є

всі

можливості

України

для подальшого розвитку еконо­

вступив на пост Глави держави. Саме

міки країни. Прийнявши заяву,

і

цього

моменту

припиняються новаження

нього

пов­

поперед­

Глава держави відповідно до ст.

115 Конституції України дору­ чив

нинішньому

складу

уряду

продовжувати виконання

своїх

Президента

повноважень до початку роботи

Леоніда Даниловича Кучми, зазначив Го­

нового Кабінету 1\lіністрів, про

що там же. в сесійній залі і під­

лова Конституційно­ го Суду і вручив Вік­

писав відповідний Указ. З трибуни Верховної

тору

Президент.

ЮщенІ'У

бути в тузі і бути

України

Свідоцтво про вступ

Ющенко

виголосив

на посаду Президен-

до Українського народу:

Ради

Віктор

звернення

Украіни,

ЯІ\

Украіни,

як

n

С\10?-ІЄНТ<lХ. я

шднічаnся

:чентську триfіуН\'

дуже щас­

[

КО/1\.ІІОГО на

як

парла­

на

]JІІLІІ-

родні

депутати,

раїнську

де;чократію,

єдність,

захисти­

соборність нашої

і

України

lЦира подяка ва:ч :за це. !f\ІJpa путату.

який

переб\ •.:, :с

\l' ·

\' l\il!

:залі.

(ЗакіRчеRRЯ на 2-іі :.JЛСі' :

ПЕРШІ УКАЗИ ПРО

Азаров

складення

банку

Прем'єр-:чіністр

разу

жави.

перед новообрани:--'1 Президентом. Він доповів Главі держави, що в Україні спокійна

відповідно до ст.

~~~~~~~~~~

єдиний, нам Президент

раний Президент України Віктор Ющенко склав при­ сягу на вірність Ук­

з

на

Парла­

нального

виборів

на­

ціональна пере~ю1·а. Збудована

ги:

дба;·и

прагнув,

склепінням залу звучить «Боже,

при повторному голосуванні

грудня минулого року. тральна виборча комісія

наш

ляє прості і водночас сповнені великої значущості слова прися­

суверенітет

я

Вітчизни 1 добробут Українсько­ го народу. обстоюнати права і

комісії

Ярославу Давидовичу, який ви­ голошує

що

побратимів,

цю на Конституцію України і священне для всіх українців Пе­

ність України,

України.

зву­

вало

В ЗАЛІ, і в кулуарах запа­ нувала тиша. Віктор Ющенко, поклавши прави­

ронити

Гімн

Верьовки

вхо­

вико­

То\ІУ

щоб кожне 'ІІОЄ сАово Зl\ІЩНЮ­

ляд.

вин оголошує засідання відкри­

чить

ім.

У

Ішсо­

тvв<шня.

текст присяги Українському на­ родові, зміст якої затверджений Основним Законом держави.

тим

хору

зали

Ющенко.

тую

ша­

ського

юсь усіма своїми справами бо­

нанні

до

ми

шановІІИЙ

Ради.

складення

Верховної Ради Володимир Лит­

калину»

Віктор

«А

отцІ,

Верховноі

ним присяги. Відтак Голова Су­ ду вручив Віктору Ющенку

Голова

червону

дить

мелодії

Пресвяті

які б

Я, Віктор Ющенко, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей ви­ сокий пост, урочисто присягаю на вірність Украіні. Зобов'язу­

меркнучої

та України. ГоАова Центрвибор­

··-·-]

КАДРОВІПРИ3НАЧЕННЯІ Перед відльотом до Москви Президент

Ющенко підписав перші укази прг•

\ ul

. ПР''"'

повідомила прес-секретар ПрР" ·.,3нта ,,~,",

Так,

виконуючим

обов\•зки

t:::>Іктор

ІЯ,

:с:f.!Gі.Ц~нко.

Преr, ·:~!J І.1ІНІстра

України

Віктор Ющенко призначив Юлію Тимошенко.

Секретарем Ради національної безпеки і оборони при­ значено Петра Порошенка.

Ще одним указом Президент України скасував структу­ РУ Адміністрації Президента України у ·,ї нинішньому виг­

ляді й затвердив Положення про створення Секретаріату

Президента України. Державним секретарем Президента України

призначено

Укрінформ.

Олександра

Зінченка,

передає


N!6 (9615)

26.01

друзів, пісАЯ закриття цієї сесії

випущені голуби, а також зле­

на Майдан . Я хочу перед своїм

тіли сотні помаранчевих повіт­

народом

ряних кульок.

продовжити

присягу,

дану у цих високих стінах. Я закликаю всіх: ходіио до гро­

ПРИЙОМІ були також НА присутні екс-президенти

Віктора

Верховної Литвин дання

Ющенка Ради

закрив

Голова

Володииир

урочисте

парламенту . і

засі­

шосту се­

ментів,

України

Віктор

послів

іноземних

реможною завдяки нездоланній

відбулася урочиста представ­ лення Главі держави керівниц ­ тва Збройних Сил України і Почесної варти Президента . Там же, в палаці, Віктор Ющенко провів коротку зус­ тріч з керівництвом Збройних Сил України. . ОЛИ Віктор Андрійо­

силі народу, об'єднаного ідеала­ ми свободи, деиократії, прав людини, суверенітету грома­ дян», сказав В . Ющенко у

перебуває у цій залі, Україна є понад усе . Це хороший пред­

вич Ющенко прибув на _ Майдан і зазвучав Гімн України, його підхопили всі

мет нашої спільної праці. Я пе­

присутні .

реконаний,

Ми збудуємо нову, солідарну націю України, яка стане орга­ нічною частиною великої євро­ пейської сім'ї», наголосив

звернувся до людей з теплими сло вами привітання і вдячнос­ ті. відзначив, що сьогодні Ук­ раїна стала вільною і незалеж­

с

понувати

ва~І

свою

палацу,

ру­

свою

руку

народному

фракції ,

кожному

депутату,

кожній керівнику

кожному

фракції

і

закликати

· вас

до

співпраці. У нас є єдина ціль

-

з аможна демократична Украї­ на. Я переконаний, для кожно­ го

народного

шановні ~rеться.

депутата,

що

дру з і, Нам

наша

робота,

працювати

з народо::-І і для народу.

В такий день, шановні друзі,

ною ,

що

Віктор

його

-

це

вони представляють,

де;vюкратію ,

гостей,

від

жав, запрошені на інавгурацію,

25

січня ц. р.

Фото Миколи СЕМИНОГА.

численні гості .

за

справедливість

і

свій внесок у справу глобально­

депутатів,

«Урядовий кур'єр»

дер­

«за велику

підтримку в нашій боротьбі

ПісАЯ Віктора

народних

За матеріалами газети

він. Віктор Ющенко подякував і тим народам, які

ного

змі

.,

присутнім

раз

цій

Вік­

сім'єю,

іноземних

Вік­

єдиною сім'єю братніх народів.

прогрес».

у

представники

з

України

завершилися

в свої руки долю України». «Ук­ раїна є і залишиться великою і

пере~юга всього народу і кож­

присутніх

Глава держави

Ющенко

Ющенка

тепер український народ «бере

я шукаю спосіб, щоб ми були серед Аюдей . Я запрошую за­ ус іх

вообраний

Президента

святковим феєрверком.

ковий концерт. У залі були но­

тор

рації

тора

своїй промові. Президент Укра­

Ющенко

перемога

палаці «Україна» відбувся свят­

їни запевнив присутніх, що від­

к

який

продовжувати­

разом

де

військова церемонія

ку. Сьогодні я хочу по-

..

дати

до

З нагоди інавгурації Прези­ дента України у Національному

Від імені українського народу Віктор Ющенко привітав гос­

Маріїнського

попрямував

На ньаJ\ІУ були присутні політики, депутати Верховної Ради , представники бізнесу , журналісти, інші гості . Урочистості з нагоди інавгу­

ко та Анатолій Кінах.

нагоди вступу на пост новооб­ раного Президента України.

і

рини.

Зінченко, члени команди Вікто­ ра Ющенка -- Юлія Тимошен­

дер­

тей та подякував за участь в інавгураційних урочистостях. «Українська деиократична революція 2004 року стала пе­

ЬОГОДНІ я хочу запро­

в Українському відбувся святковий . прийом на честь нового Президента України Віктора Ющенка та його дружини Кате­

ною 1'а Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради Володимир Лит­ вин, віце-спікер ВР Олександр

жав, які прибули до України з

сію Верховної Ради України четвертого сКАикання . Хор ви­ конав Гімн України. Крізь ше ­ ренгу ліцеїстів військового лі­ цею імені Богуна Віктор Ющенко вийшов з парламенту

(ЗакінчеRRЯ. Початок на 1-й сп10р.).

ВЕЧЕРІ

України Леонід Кучма з дружи­

Президент

Ющенко з дружиною у Марі­ мади, вона нас чеІ·:ає, і будьио їнсько~rу палаці дали прийом разом! на честь глав зарубіжних дер­ Пісм інавгураційної промо- ­ жав, членів урядів, голів парла­

ви

У домі

гро~rадянина .

завершення промови Ющенка у небо були

«l\·Іи

готові

го співробітництва»,

робити

-

наголо­

сив Президент України.

RAM.'ITIIO,PQIB ІА СІОІОДУ 1113АІІ.НІСІЬ роз. !\,.Іісцеві жителі охоче брали на пос­

лізний хрест замінили на камінний. Те­

розквітнути

тій

пер козацький курган височіє над по­ лем, над шляхом. І видно його здалеку.

ням

сміливців.

Їх обігріли,

нагодували,

оточили турботою. Ці юнаки за покли­ ком серця взяли до рук зброю, щоб здо­

довував

кольорів .

побудувати незалежну дер­

січня більшовицька дивізія, ніби го­ вовча

зграя,

зненацька

напала

на

І перестали страждати. Тріпотіли

на

~і кольору

як

І холодному

січневому

свободи.

і

вітрі

стрічки

відчувалося,

{~ тепло з Майдану, де пульсувало сер­ Ш це УІ<раїни, створило над зимовим по­

Шлем оазу любові і глибокої вдячності

Ш та шани героям.

Той ХОАОДНИ Й ЗШ !ОВИЙ день л у нко

озивається

у

наших

191 В

рок у

серцях,

вос­

крешаючи картини ост;ншьщ·о бою, uс­

тйпньоr·о болю на літківсько :чу форпuсті свободи. \б с ічня nід 1\.р ута~ш студентській ку­ рінь

прийняв

.\Іосковські прагн ули

нерівний

орди,

що

бій

і

з йтрІВ!іШ

б удь -якою

nер с шкодити

ціною

нсtродженню

в

спято~ІУ Києві ~юлодоі Укрйїнськоі дер­ Жі\ВИ. Вояки ар~Ііі УНР з нову вступили в

бій за лісо~І під станцією Бобрик, і даАі шлях відс1уп у до Києва проліг через Се­ ~шполки до Літак . Надворі лютував ~ю-

громадськість,

Мітинг

середили головні сили. Вояки-петлюрів­

отець Роман.

21

опір .

На полі бою

загиблий український ко­

щороку,

приходив

залучаючи

на

це

пам'яті

захисників

молебнем,

який

України відслужив

Зі вступним словом до присутніх, яких зібралося близько

300

осіб,

-

в їх числі

кошик

живих

квітів

символічних

До присутніх з хвилюючими словами

місце,

лежність. розпочався

чинили шалений

хто

аби низько вКАонитися борцям за неза­

війська поспішали на Київ . На стратегіч­

звернулися

перший заступник голови Київської обласної організації УНП, до­

вірена особа В . А Ющенка М. І. Стель­ мах,

помічник-консультант

народного

депутата Ю . А - Бойка Н. й. Захарчук, голова міськрайонної організації НР;;. Н . Г. Недошитко, голови осередків УН • •

зак. Ще трьох нелюди порубали шашка­

і учні місцевої школи, звернувся голова

l\'1.

ми на околиці села. Загиблих героїв по­

оргкомітету І. Г. Гудзь (на фото зліва) .

І. Садовий, «Реформи і порядок»

-

місцевий дідусь , який на санях, запряжених волами, об'їхав усе село і

Про Курган слави, історію його створен­

Ю. Г. Кравець. У з аключному слові головуючий на мі­

ня, героїв, що знайшли спочинок у літ­

тингу

позбирав убитих.

ківський землі, розповіли Я . Ф . Сацьків

У ній

та

І.

Г.

Гудзь

порушено

зачитав

резолюцію.

клопотання

перед

но­

тавили на nагорбі хрест, на якому, за пе­

пам'яті про героїв, їхнє вшанування, від­

вим Урядом України про заснування 21 січня Дня пам'яті захисників України,

реказами, був напис: «Воякам УНР. по­

новлення історичної правди стало спра­

борців за її незалежність.

звірячо:чу замученим більшовика:-.ш». На nочатку 60-х років, коли можнов­ ладці будували дорогу, її було вимощено

вою життя.

Броварів В. О. Антоненко, котрим пиша­

у

піско~І з козацької могили та кісток ге­ роїв. Від кургану не залишилося і сліду .

ються не лише броварчани, а й жителі Літак. Адже Віктор Олександрович ство­

Степана та НатаАі Буцин відбувся поми­

Лише біль і nам'ять.

рив осередок демократії у місті ще тоді,

У тридцятих роках місцеві жителі пос­

юнаюв, котрІ загинули в нацt­

могилу,

ному Броварському напрямку вони зо­

ховав

24

в

голови до Кургану слави було встанов­

залишився

Ш ?нально-виз~ольній боротьбі за вол~ fМ І ДОЛЮ украІНСЬКОГО народу, нареШТІ

зробив

УНІАН. Від імені вик-онкому міської ради та її лено

ці

Штих

Підтверджен­ він

рігав святу пам'ять про героїв, хто відбу­

щоб

село. Почався запеклий бій. Московські

~ ремош укра_їнськог~ духу, щоб д'у~і

яку

землі,

21

січня східна околиця Літок роз­

Майдані.

заява,

слави уже вдесяте зібрались ті, .хто збе­

лодна

~ квіт ла nомаранчевими nраnорами. Це j~ літківці-патріоти принесли до Курга­ ~ ну слави подих свободи і си!\шол ne-

січня біля Кургану козацької

21

на є

бути кращу долю і волю на своїй рідній жаву.

m 21

Отож

цьому

10

років тому місцеві Пі\тріоти відно­

вили ~югилу. Насипали курган і поста­ вили хрест, у 2000, році підсипали. За-

В.

На

С.

Шусть,

мітингу

для

яких

повернення

Після виступив

коли дух свободи

міський

голова

і неnокори лише на­

раджувався у багатьох серцях, щоб по­ вирватися на волю і помаранчево

ті~І

мітингу

вшанування

загиблих

героїв за давнім християнським звичаєм будинку

родини

сільських

патріотів

нальний обід.

Надія ГАМАЛІЙ. Фото Миколи СЕМИНОГА


26.01 Минають gні і місяці, й літа.

ЕЗАБАРОМ н відзначати ликої

ми

і коли фашисти злізуть на неї,

так будет каждому, кто полезет

захопленого

ми

в

я

бО-річчя

Перемоги.

Та

Ве­

тепер

у

нас в Україні ці події нерідко знецінюються,

показуються

у

воїнів,

які

боролися

бачити.

тим обов'язком за ,ишити нас­

равою

ракети, як

б'ються

частини.

1

все йдуть

частини.

Коли

--

наші нашІ

залпи,

а

річка

тут

Розумна ду:чка 1

вигук-

-

пала на долю нашого поколін­

і хто стріляє. Це кроваве міси­

окремі

вистріли

та

ня. Ось чому я і хочу розповіс-­

во

дин. НашІ солдати почали око­

ла неподалік від річки.

пуватись,

тягнути до переправи вибухівку

із

багатьох

бойових дш,

яких

я

був.

учасни­

Ми

були

продовжується бо

немерзла.

на

кілька

зеl,'ЛЯ

Потім

була

настало

та

за-

прикріпляти

її.

-

-

мети

звільнення

ських

загарбників.

гинули

сини

За

Проводку

людей

за

грузин

ти

не

ділило

-

національністю

тат<~,рин,

чи

узбек,

чеченець

башкир,

чи

підході

украї­

нець? днів

1418 полум'я війни,

ночей

1

Великої

вирувало

Вітчизняної

яке забрало близько

>vІільйонів

життів

27

радянських

людей: вбитих солдат і офіце­ рів, тих, НР

що пропали безвісти,

повернулися

черли

від

ран,

з

полону,

й

також

по­

розс­

окупантами,

загинули

в

були пораненими чи жертви

забуттю. творці

не

Солдати

ламними, в

були

твердими

бою.

тельної

головні

-

-

перемоги

лиl\ш

підлягають

В

і

наполег­

годину

смер­

небезпеки

для

Ми

і

ворог

шістьох міне­

ордена~ш

Деяким

Чер­

солдатам

евітанком

ло

направлено

їх

заспокоїла.

ворог

«Катюшу», Вона

це перебування,

машини,

яка

зробила

кілька залпів і змінила своє міс­

провели до своїх окопів. Корис­ йти

Верхованого

а

почали

ли

щоб,

бува, не

переправу.

Рушили

<<засію> її ворог. Коли розвидні­

мотопіхота,

з'їхало

лося і небо прояснилася, з'яви­

на

рервами. Втрати були відчутні.

порушив

Як відомо, за звільнення Поль­

на цю ділянку відбірну есесів­

кілька танків.

щі ми втратили понад

600

ську дивізію. Фашисти почали

нетерпінням чекали, коли ворог

боротьбі з ворогом. Ми зроби­

сяч

мокрий

атакувати

заповнить всю

ли нову переправу і почали гна­

осіб.

Ніч.

П«.дає

ти­

ворог.

Він

нас.

направив

Сили

були

не­

сніг. Невелика пеr едишка. Чу­

рівні.

ти поодинокі постріли по лінії

через переправу назад. 1\.о:.Іан­

фронту.

дування дало НаКіІЗ НеГаЙНО Пі­

Наша

частина

-

підій­

притоки

зробити

перРпрану, бік,

ми

почали

відступати

переправу,

щоб

·-

-

старанно

нею

наша

-

праця,

і

---

Вогонь'

ти ворога з польської зе:члі.

п хи,

ска­

великі вибу­

засвітилися

Почався

га'.Іір,

Ш:-.штки

колод

ракети.

чулися із

крики.

нуло на дні чи пливло за течі­

ворога.

єю. Булькала вода, кричали по­

звернув­

топаючі, а в нас радості не було

пастку для

шистська розвідка розсекрети­

Товаришу майор!

ла наші плани. Пішла в бій во­

ся він до комбата, який відпо­

рожа

відав

мотопіхота,

загриміли

застрочили

кулемети.

Чорні хмари нависли над зем-

за

-

переправу.

l\Іи

-

вгору

до

двадцяти

~Іетрів.

для

поголитися, декому заміни­

Пригнувшись в

Галушкою, Меркуловим, Шос­

нии

такідзе та Степаняном

гарку,

Степанян,

окані,

он

епізоди

-

Наш Иван

військової воЛlІlебник.

~южет много

гордістю

сделать!

промовив

-

з

грузин

Шостакідзе.

вірме­

скручую•ш

окре~Іі

операції на переправі.

меж.

з

закла-

і

(обмити­

час побратими все обговорюва­

ристати,

як

поповнення

технікою

ли

ти. Потрібно переправу вико­

Фа­

для

і\Ютоцикли з солдата:.ш нідліта­

ва

війська

тил

ли

Потім все це падало у воду і то­

Наші

силою,

ти одяг чи взуття). Але і в цей

l'viц не маою права так зроби­

готова.

в

живою

ся,

переправи,

четвертої години ночі перепра­

-

відвели

короткого відпочинку

зав сапер Гриша Ткаченко.

переправлятися.

На третю добу нашу частину

ско:-индував

приступили до роботи. Десь до була

лися наші літаки і допомогли в

з

переправу.

РОАУНАЛИ

Отак трудилися, а марно

пропаде

:.ювчали

комбат Де:.(яненко.

саперів з'явилися сльози:

щоб

Ми

І ось цей :.ю,Іент настав.

не скористався ворог. На очах

захопити

Сапери

І

дірвати

Командування дало на­

гармати,

Вітчизни вони своїми грудьми

тишшя.

прибирати поранених, надава­

почали

нез­

в

Зірки.

було

витися, але в нашу частину бу­

ти їм першу допомогу. Та тишу

плацдарм.

і.J_;~kеними. Нині

подяку

нагородили

опе­

складу

знову намагався перепра­

Польщі. Бої продовжувалися і

перейти на той

кон­

що

будем

проведення

особовому

п ЕРЕД

вдень і вночі з невеликими пе­

каз

табо­

мільйонів сол-

18

Хелм,

и

з радістю ви­

заслуги».

туючись тишею, фашисти поча­

Вісли.

що

сталінських

рах. За війну

.....

тих,

міста

шла до однієї річки

тріляних, повішених ні:чецьки­ :чи

до

бьем

-

були вручені медалІ «За бойові

На nідходах до Хеnма

торій? Хіба не було фронтово­ яке

успішне

воної

ІСТОРІЯ ЖИВОЇ nАМ'ЯТІ ВІЙНИ:

не

народів

ненні України чи інших тери­ братства,

били,

винесено

рів

Радянського Союзу при звіль­

го

Мь1

рацій

Бать­

А хіба

різних

Вот

скрутив дулю. направив

командування,

ківщини від німецько-фашист­

зах­

земли!

гукнув казах Меркулов.

Почали

j..Фронтах, не було спільної для

- · всіх

наши

бить бандитові

сови із старої будшлі, що стоя­

го­

Альоша

її у бік ворога.

озивалися

ти

промовив

А они хотели

все

--

вю1І

На той час настала тишсt, тіль­

один

ватить

те, гер01!

ки десь по ЛІнії фронту чулися

-

Да!

Полозов.

Дій-

кри­

про

наш огород.

метрів.

20

нув :v1айор Де;ч'яненко.

переп­

йдуть

потопи:-.ю,

ки. Спробуй визначити, звІдки

правду про

Постійю

А

їх

глибиною до

можна

ту страшну м'ясор)бку, яка ви­

ком

на

було

авангардні

..

плацдарму.

засвічувалися

учасникам бойови.·~ дій, є свя­

епізодів

ОІ{ремими політиками так, ні­ би

Вічна

ВВАЖАЮ, 1.10 нам, ще живим фрuнтовикам,

тупним покол1ння;

бу демо

Вот

демо вибухівку під переправу

Та вічно сяє кров люgей свята,

Що оросtІАа прапор Перемоги.

Братья!

жорстокий

бій. Наші війська наступали із

від загарбників.

пам'ять полеглим!

орють нові перелоги.

Hapogtz

Вот зто да-а!

лею.

вали

її

Розпочався

-

прикрили рідну землю і вряту­

Андрій БАБИЧ,

ци­

інвалід війни.

ПрО:'>ІОВИВ:

~--------------------------------------------------------------------------------------------------

НАДІЕІО НА КРАЩЕ

13 ЕПРОСТИЙ н живає нині галузь

!'Ііста.

нансування,

пр<щі

пере­

Недостатнє пробле;ча

педагогам.

державою

час

освітянська

невиконання

повною

мірою

57 Закону України «Про f» привело до зниження .rьного

фі­

оплати

статусу

ст.

і

Яю б технології не вправад­ цес,

у

навчальний

якими

б

Збережено

про­

широкими

не

дахи

9 10,

З,

мереж)-

в

Що нас чекає в

НВК.

навчаль­

січня

ються

садові

нового

типу,

мережу

груп

оклади

ІСЬКА організація М профспілки працівни­

ків, класне керІВництво

усвідомила,

що

добро­

залежить переду­

сіJ\І, від можливостей міського

навчальними

вою особою був, є і буде вчи­

освіту грн.,

те

й

виділено крім

того

матимемо

за

затверджено

комісіями в

міською радою

жено, так без учителя немож­

із бюджету розвитку міста на

лива якісна освіта, повноцінне

будівництво

формування дитячих душ. Від­

міні-котельні ЗОШ

радно,

інші потреби.

влада

О.

на

чолі

з

Антоненко'\!.

У

втратив

найважчі

Збільшився

часи,

коли

по

всій

із

Україні була кількамісячна за­

плати

зв'язку бітної

плати

її

1.0З.О4

року

Ішплачували

своєчасно.

50 %

того ж проводиться

До

доп­

1.09.04

почалися

ти,

одиниці, деншr

боти.

штатні

заробітної

фінансується

нрове­

грудні

ха рчувйІІШІ

дітей

кл,tсін.

енергоносії,

ВЧИТl'ЛІБ

1--·4

ро­

t ~- 4

оплата

грн.

у

в

в

заро­ і

10,8%

15,6 %.

на

плати

організації

що не редбачають І Б годин пе­

лись до

голови

дйгогtчного

ласної державної адміністрації

:-Іах

та

ських

:чолод1жних

інше.

В

закладах

тепловий

та

усіх

програ­

освітян­

нор:-1альний

освітлювальний

методични~ш

21.12.04

р.) зверта­

Київської

об­

А. А. Засухи з питанням дота­ ції

в

су~Іі

1500

працівників

тис.

освіти

грн.

для

Бровар­

ської міської ради. Але відпо­

бюджет.

ється

тів

з

проханням

міської

ради,

до

депута­

особисто до

міського голови В. О. Антонен­ ка,

забезпечити належний

рі­

вень освіти в ~Іісті, збережен­ ня

і

реаліз<Іцію

ставки

заробітної

в

ст.

Закону

57

освіту»

педагогічни~І тегоріям

кої

України

педагогічним, та

іншим

працівників

закладів».

«Про

науково­ ка­

навчаль­

При

цьому

що погашення та­

кредиторської

заборгова­

педагогічІІИ;\І

цьогорічної

працівника;-!

грошової

винаго­

роди В рОЗ;\Іірі ДО ОДНОГО ПОСа­

ДОВОГО

окладу

працю,

зразкове

службових зі ст.

сумлінну виконання

обов'язків,

згідно

Закону України «Про

57

освіту»

за

та

виплату

працівни­

кам освіти допо~юги на оздо­

ності буде здійснюватись за ра­

ровлення

хунок

посадового окладу при наданні·

коштів

Державного

Украіни

протягом

п'яти років, починаючи з

2005

916

тис.

785

грн.

59

коп. У березні збільшаться пен­

АЗОМ із тим, згідно зі ст. Закону України

«Про

Державний бюджет України на

2005

відпустки,

Постановою трів

Ng

рію>, зупинено дію части­

місячного згідно

Кабінету

Украіни

від

з

Мініс­

07.02.2001

р.

1З4.

Найважливіше

завдання

управління

осві­

ти, міської влади полягає в то­ му, щоб підняти престиж про­ фесії

вчителя,

можливе

для

зробити

все

забезпечення

навчальних закладів,

.Jашкі.\ЬНІІХ

дошкільних

закл<Ідах

по­

освіти.

плату

2004

року.

за

всі

праців­

листог1 .д-грудень

вімілу

наші

і

земляки

«відзнача­

дільничних

загальну

середню

педагогічним

осві­

працівни­

кам. спеціалістам та обслугову­ загальноосвітніх

незалеж­

но від підпорядкування і типів,

Микола КОТ, ГОJІ.ОВ<t ради ~!іської

орr<шізаціі профспілки

~Ііліції

інспектор

житель

інс­

райвімілу та

ГУ

дільничний

О. П. Мельниченко,

Гоголева

новорічні дні

Л.

присвятив

своєрідно~ІУ обря­

ду: діставав з горища заздалегідь закАадені на просушування стеб­ ла

вав

снотворного

для

готував

себе

і

:чаку,

влаштову­

своєрідне

вживав

«свято»:

дурман.

Уже

пізніше виявилося, що на власній зе:.ІеN,ній ді.\Янці він виростив

кущів

снотворного

:.!іІку.

І

60

хоч

планувалося використати його не для

профспілки,

сії пенсіонерам.

Р 7З

щорічно!

у роз~rірі

ну

шкільних,

коштів,

окре~Іі

зустрІчають

І. !\І. Хуторненко

заборгова­

передбачених

комунальних

в

вті:-1

ня

реструктуризацію

ності з виплат»,

ючому нерсоналу державних і

праці

А

!'УШС України в Київській області

ники освіти отримали заробіт­

у~1ови

телевізійних програм ...

віту. Винайти кошти на надан­

виділення

житлового

ними шашлш\ами. А ще хтось го­ дина:-ш проснджує за переглядом

Прийнято Закон України «Про

сектора оІіста в літній час. По­

води до

на

природу зі завчасно зюшринова­

пекторів

ліпшились

гарячо!

Ін­

друзями

повному обсязі видатки на ос­

життя та праці.

ня

із

сім'єю

плати.

«Про

освітян. Відновлено постачан­

вирушають

із

стоЛО;\І.

чальник

від

затвердити

ту»-

квартирах

ші~

накритИ;\!

ють» по-своо1у. Як з'ясували на­

необхідно

Дякуючи ~Іісько~ІУ голові В. О. Антоненку. який до~Іігся

в

спілкуванню

багато

працівників освіти. З цією ме­

віді і дотації не отричали.

і

за

тою

відсотків

15

працівників галузі гідних умов

тепло

:-южна по-різншІу. Одні вімають

перевагу

гарантованих

ни другої ст. 4З Закону України

режи:-.1,

Зустрічати Новий рік і відзна­ чати це свято, як 1 будь-яке інше,

ми бібліотека;\ІИ-

відсотків, праців­

;чіста З :-ІЛН.

двічі

р.,

у

предметами

року. На це потрібно освітянам

України

(21.10.04

участь

відсоn<ів,

і

класів за ставки, навантаження,

:\ІаЙ­

профспілки працівників освіти науки

'ІlСЦСВИЙ

ll<l

никам, які опікуються шкільни­

бюджету

:.1іської

.\ЯЖе

освіти і науки Украіни зверта­

навчальних закла­

10-15

них

<Шстопаді­

ШОВ'/

свято

-

встановлено,

Тш1у

що весь тнt<Ір видатків на осві­

ту

ЗаКОНОДіtВСТВШІ прав і СВОООД

дах

з

виплаті

Це означас,

завідування

-

«дурманом»

Державного

20-

10-20

(цикловими)

коштів

.чісько1 органі:иції Р АДА профспілки працівників

кабінета,чи,

керівництво

З

року.

2004

Рада

грн.

ОСВІТЯНаМ

на

затримки

додаткові

експери~І.ентальноі

:v1лн.

заробітної пс.

2100,0

на

міста

підвищен.Ія~І

року

лата керівникам закладів осві­ введено

5

фонд

боргованість із виплати заро­ бітноі плати освітянам, у місті

з

З та на

бюджет

близько

на

N2

дахів,

переходом

податок

Треба зазначити, що навіть у

тис: грн.

шатрО"ИХ

зв'язку

ІЗ%

622,00

за

з

бюджету України.

10~-20 відсот­

науково-дослідними

2004 році на 16606,7 тис.

оркестр не :.юже грати злагод­

на

відсотків,

25

тель.

В.

пись~ю­

давно

--·

упродовж року. У

міська

t

за перевірку :юшитів вих робіт

бут спілчан

:Jаро­

~~; доплати

ків осв.іти і науки України вже

технічної бази, головною дійо­

зу:-Ііє

ставки

·-· 1O.:J

цівника;ч на

стернями,

~Іеро:ч

та

грн.; по­

бітної плати педагогічним пра­

подовженого дня.

ділянками-

що це дуже добре ро­

Закону

ди

передбачити,

диригента

57

України «Про освіту», виплачу­

бюджету: що в ньому вдається

без

передбачені ст.

плати з 2З7 грн. до

262

Новий рік із ...

заробітна плата та інші· випла­

ти,

розміри :.tіні;чальноі заробітної

були :.южливості :.tатеріально­

Як

році? З

2005

року: збільшаться

2005

них закладів і створ~но закла­

соці­

вчителя

шатрові

N2N2 2,

школах

осві-

~естижу вчительської праці. жувались

Побудовано

продажу,

а

власного

пюжи­

вання, ніхто і ніщо не виправдає

цих протиправних дій. Тож пору­ шена проти Л. кримінальна спра­

ва породжує цілко:-1 законо~tірне запитання: де і в якочу кол.і зус­ трічати:-Іе

наш

зе1чляк

наступне

свято? ..

Ірина ДРЕВИНСЬКА, старший інrпектор групи гро.чад( І~1\.І1Х

. .:1) ;JJKlD

р,н1~l;......\~-·~}

працівників освіти і науки

ГУ l\ІВС України в Киівській

України .

обл,І< 11.


26.01

Київська заnиwаЕтьсв най6і11•w не&еаnеІІИОІО У центрі уваги нашого відцілення ДАІ протягом минулого року пере­ бували організаційні та практичні заходи, спрямовані на посилення

за дорожнім рухом виявлено 6690 порушень ПДР, в тort1y числі 276 -

контролю за дотриманням учасника­

зому стані. Виклика·.> занепокоєння

ми

той факт.

дорожнього

руху

транспортної

сяців минулого року в ході нагляду

керування

транспортом

у нетвере­

що пішоходи доnустили

ги, а таким чином і зменшення ава­ рійності. Та, на жаль, інтенсивність транзитного трансnорту не зменши­

лась. Як результат, маємо такі сумні цифри. Протягом минулого року наші nрацівники nроводили зчачну nро­

дисципліни. усунення причин та умов. які сприяють аварійносТІ на дорогах міста. Безумовно. дев'яти співробІТникам. що входять до скла­ ду нашого відцілення, в тому числі

nорушення. У значній мірі це стало nричиною 19 дорожньо-тран­ сnортних nригод з вини nішоходів nри загальній кількості 62 ДТП. Нео­ чікуваний вихід nішоходів на nроїж­

чотирьом

джу частину та nерехід вулиці в нев­ становленому місці основні

дарств, було організовано 95 тема­ тичних заходів у загальноосвітніх

nричини nригод .

нав'Іальних закладах міста. Кращий загін юних інсnеr<торів руху команди

Інспекторам

дорожньо­

патрульної служби. непросто спра­ витися зі своїми обов'язками, обс­ луговуючи понад 18 тисяч одиниць транспортних засобів nри загальній мережі міських дОРІГ з твердим пок­ риттям протяжністю 143,7 км.

1392

складу спрямовувались на виявлен­

Найбільш аварійною залишається вулиця Київська, де скоєно 20 ДТП, в результаті яких один чоловік заги­ нув, 20 - травмованГJ, що становить 32 % від загальної кількості nотерnі­ лих . Насамnеред це можна nоясни­ ти несnроможністю силами нашого відцілення цілодобово обслуговува­ ти вул. Київську доРЖиною 6,3 км з інтенсивним рухом . ·автотрансnорту та nішоходів. Великі надїі на змен­ шення nотоку транспортних засобів

ня та припинення грубих порушень правил дорожнього руху . За 12 мі-

тацію Північно-Східн ої об"ізної доро-

Зупинюсь лише на окремих нап­ рямках нашої діяльності. За 2004 рік на територїі міста скоєно 23 неза­ конних

заволодінь

засобами, з яких посередньо

транспортними

7

розкрито, без­

працівниками

ДАІ

-

шість. Основні зусилля особового

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

філактичну роботу щодо роз'яснен­ ня nравил, норм і стандартів безnе­ ки дорожнього P'f'.Y. Окрім бесід у трудових

колективах

Gвтогосnо­

БАГМУТ Іаар.

лютого

27

«СеіТМ» ЗОШ ~ З взяв участь у фі­ нальних обла~их змаrаннях і sибо­ ров тут nершість.

ШМАЛЬ

1961

року)

Госnоgен JUU'aЛ і3

Хо'Іеться висn6вити вnевненість,

БРОВАРИ

жемо створити на вулицях нашого

МІСТО СВОБОДИ

-

З 1.01.2005 року набрав чинності Закон України « Про державну соціальну доnомогу особам. які не ма­

-

..

м коnа КУРАСОВ,

50%

ють nрава на пе нсію, та інвалідам » . Відnовідно до заз ­

1 святкуєм

НИ

·,

ЛІ/ШЬ

У день Вашого ювіле ю nрийміть найсередчніші вітання і найкращі побажання, міцного здоров 'я, великого Людсько го щастя , с імей ного благоnолуччя, достатку,

миру та лю бов і . Ми вдячні Вам за Ва шу людяність і доброту. ,;а.лииа

c}c).Jpiaac

ськогосподарської та автомобільної техніки .

Ганну Григ~рівну

1811 MO.Ifl n•MIIATM

СТРОЙ.

ніж

BaJt

ІІІ

щеdрої дол і, Іріс люсJська. доброта. J!толи не .maiane ніколи

xuit

виСОКОІ!Юсна оранка (плуrам~t нового

65 трн. з пдв за І ra; днекування (борона •Фрегат·) від

Н О В Е

Ж И Т Т Я міської

• -

ma

ra3ema

- куЛьтиваціІІ (культиватор КГС-8М) вщ 1 га.

Наша адреса: 07402, м. GроаіІрм, ayn. В. \н~рнацІонаnІсtіа, 2.

ІІІ: МІ і*а І (0441 Ш*J3. WІНОІНІІRОІІІИІВІІІ П3J! пиnSІРИ -

2000 грн . ; СТОnіІРИ - 1500 грн . ; ВОДІЙ аfм МА3 - 15002000 грн .;

Останнім часом різко зменшились nроnлати за сnожитий га~ абонентами міста і району. Така ситуація може

ра.& , раЇІонної Аержавної а.&мінісmраuії.

С ПіЮАС НОfJНИКИ :

колекrnuв

реА.акнії г азеrпu, Броварс ькі міська і ре uо оно а

раь. lІ .

раu онна

вмч БОйkО за телефонами :.

296-84-11' 296-10-06.

від

Юрипична адреса : м . Бровари, Київ­

11,

кв.

84.

Керівні органи : загальні збори , комі­

- 24

грудня

2004

року Ппосківський

первинний сільський осередок Народ­ ного Руху Украіни (свідоцтво від

N9 225

24. 12.2004 року).

Юридична адреса : варського

району

с.

Плоске Бро ­

Київської

області,

Керівнr органи : збори . Керівник

осередку:

Гостин с ький

Владислав Олексійович .

- 19

січня

2005

року Калинівський

Юридична адреса: м . Бровари Ки'ів ­

11 . кв . 8.

Керівні органи : збори .

Голова осеоедку: Корнієнко Вален­ тина Федорівна .

обІІ .• ІІІ. БроІІарІ•, І»уІІІ.І. Неиле*ІіосnІі,

2.

ВіААІлU: сіл ьського roc no<~.apcmвa 4-02-9:!; nромuсловосmі numaнь.

N9 226 від

сько·і області, вул . Гагаріна,

РеАакmор: 4-03-76. Зас:mуnнuк pe&altmopa: 4-21-34.

соuіал ьнuх

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Соідоцтtю про дсржа tту

За mочн.ІсmІо вuклat'ti!HUx

р<.:t:страцію Кі N 259 ,,;д 10. 12. 1997р. індекс

Лuстуваннst :1 чutrtaЧІA.МU

'УnравnІ~м• natмctMitM у М. 8poildpM nОіІЇАОМІІ•t про необхідність подання фі­ нансово-статистичної звітності за 2004 рік . Звіти nодаються всіма юри­ дичними особами незалежно від їх організаційно - правових форм господарювання і форм власності, розташованими на варського району .

Подання звітів за зазначени ­ ми термінами.

За неnодання звітів наклада­ ється штраф .

адм ін істрати вн и й

За довідками і бланками звертатися : м. Бровари, вуn.

Кірова, 32. Тел . : 42-175. 42-423, 40-157.

і

масовоТ poбomu

4-04-81;

4 -23-28.

no<Jimtt

D

вул Гага ріна 24 - Б .

19.01 .2005 року).

У зІ!'язку з цим та можливістю під· вищення цін на nриродний газ nроси­

07400, Kul'ati.Ka

ЖІІ:mь!

Голова організаціі: Бондар Володи­

ч е ння га зоn ос тачання .

Spoaapc~~o~ra ФErt 8А t «lfwraoбntaз•.

і

9. 12.2004 року).

родної Партії (свідоцтво

мо еас негайно оnnатити сnожитий ва­

ААРЕСА:

ської політичної партії «братство» (сві­

N9 223

-

територїі м . Бровари та Б ро- І

зових мережах або повного відклю­

РедакцІя не заІІждu

61285

міністраціІ' ЛеонІд Вас"nьо­

первинний осередок Укра їнськоі На­

А ерж аА мініс mраuія.

27 Сі'ІНЯ 2005 року З 10.00 до 12.00 буде nроводити nря ­ мий телефонний зе ·язок з на­ селенням області застуnник голови Київської облдержад­

nрив ести до зниження тиску газу в га­

ми газ 1 ! 1

словом

У прекрисннх Б{Ювщюх.

мир Миколайович .

ЗО грн. з ПДВ за

ne•1a.1i.

раtіокної

Чпю назЬІнаем горgЬІм

тет .

45

1 га;

.· ·.·• ~t!п.:п§.~~g~~§;;!··;(. ~;::r. Броварськuх

за всё в omнeme,

cepr!eM шлях,

ської області, вул. Гагаріна ,

грн. з ПДВ за

il r)ойр<НІ .щс;прічили.

ІЮ СВf'ТІІЄ,

йонну партійну організацію Всеукраін­

MAWOIO AOhO·

празgнестна

Чпю мь1 за всё,

Аб11 всі жrшt Іш славу

рами К-701 :

-

і дру.ІіІ< йamm o.

ш~rошw ГJ®0®W ВОДІЇ КАІЕfОРІЇ «д».

І

pag11

У прекрасне майбуття. Воле,Іюбні бровар•юmІ

доцтво

сіовІі літа!

Л IIJ>UXli ~Jl,ІlO lffilll .'l ll t/О. 1Я

· • оо~~ШJ~~·· •·

Не

- 9 грудня 2004 року броварську ра­

зразка) від

J)yrJьme .Іdироаі

it Ни mщтю --

oirJtІN}l' 1/( ой -І Юіі ІІ !UІ ІІсІІ · Іiumt<Іt

pogtLШCb

MOtOIO llttiiO 01MIIt81 tІІІ•· CfiiOtOtnOAAJtfill YfiUI тракто­ -

u иіі1 tJot·mamm• гнтиrні

·

Mo•m

11 блатх.

И mo, 'ІІІю МЬІ ІJ мученьях

РАЙОННИМ УПРАВЛІННЯМ

Насоси МШ, ДМД та інші запчастини.

яh· Цf ~>ажуть в народі. Пижас.н ще усАtіиюк,

f/І'XUit /ШІі/І/111/ЬІ'JІ 110 Ні ІЩЯ ЩUІ'ІІІJІJІІ Наша хати. Л11dr

місто нашur наgій.

ЮСТИЦІ}. ЗАРЕЄСТРОВАНО:

фільтри масляні, паливні, повітряні.

ЯК ЯІirJt;u КfЮІ'/ІU,

.

Бровари

mr, лемеші, відвали,

Сто л іт приживіть,

ua

голос нароgу,

стійки плугів, запчастини до культиваторів,

вкладиші, rі,оравліку,

в раdості. 11 лоdі

,'(!JІІІ!J

більш

2000 найменувань:

-

J-la~І gан g,\Я gел ВЬ/СОКІ!Х

-

сальники, підшипнкки, nроІUІаДки, ремені,

до picJuoї хати. :!дорив'яАІ і друзя.ми будьте багаті. .\' ІІUСП/fІUЇ с}оброАІу.

'"'fUIOІІif рясно. J)ІJcJьme .швжІJи

•tАІІІІУt запасні частини до сіль­

сільської ~:~ади

Со11ця і1 тепла

Ніну Миколаївну ЖЕРИБОР.

Clllan а тав nІІ1JНІІ

бухгалтера Рожівської

народження сільського голову

ПІn&•--сtанmеІІІІІ•

•Іmо мu

И ризум ньн:очайтей нробь1

Голос твій

-

mo,

йоголоgобньІ,

місто свобоgu,

-

Проклиgають

днем народження

IIQ/1/X

lgeмo назустрі•І gолі

ЛІдій СЕНЬКО,

Вітаємо з юеіnейним

J.IO 111BO[Jil/11b.

Мн буgуємо ЖІІІ!ШІЯ,

начальН&>Ік уnравлінн~.

Колективи Красилівської сільської ради і дитячого садка .. малятко••, деnутати, жителі села сердечно вітають із ювілейним днем

-

Как •Іасто мь1 н грехих своих Не ІЮМІІІІМ

В не:юлежніtї Укриїні

у м. Бровари .

WAHOIHI hAHOIII

-

Місто MOJI.OgOcтi і мрій,

чається з дня звернення, nросимо осіб, які відносяться

розмірах :

}/,;

Бровари

до зазначених категорій. звернутис~ з відповідf1ИМИ r.окументами ДО уnравління Пенсійного 'іС8дУ України

віком. по інвалідності або за вислугу років. Державна соціальна допомога на догляд встановлю­ ється замість надбавки на догляд до п е нсії в таких

gобро, кому

-

яе•юрrІ,

Присnів :

.no нйх -

вого мінімуму. Оскільки розмір державної соціальної допомоги на дС'гляд більший за розмір надбавки на догляд ІJР nен­ сїі, а державна соціальна доnомога на догляд nризна­

гарантїі їх соціального захисту» та одержують nенсїі за

0111/ІУЩf'// :

Кому

Ріgне міСІно Бровар11.

одиноким інвалідам війни 11 та 111 груп, ЯІ<і за вис­ новком медичного закnаду nотребують nостійного сто­ роннього догляду, -відnовідно 25 % і 15 % орожитко­

начається інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким nризначено nенсїі no інвалідності згідно із Законом України « Про nенсійне забезnечення військовослужбовців , осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб••, та особам, які належать до інвалідів війни відnовідно до ст . 7 Закону України « Про статус ветеранів війни,

Л Ь/АІІ/11

И вещІІІЇ ворон кряч еш

11 пущ;.

Мнром-привgою жrтем .

·-

наченого закону державна соціальна допомога nриз ­

• • • Но•tная мгАи туманамІІ

Зустрі•Іаємо світинкн

капітан міліцїі.

nрожиткового мінімуму;

року)

1952

Ае МІІ всі ІІЩ лільннм небом

міського відцілення ДАІ,

інвалідам війни І груnи та nрирівняним

січня

Ним кижчоwу !'Ной срок

POJKRilllUt: :1 КОЖІІІ!М (/1/fЧ,

старший державтоінсnектОр

nPO ІНІАІІІАІІІІ

5

Прнсnюлrf'ше мі сто ни ше

рідного міста безnечну обстановку .

Бо gля Jю с найкрище н світі

ЩЕ ОДНА ПРІОТА

Інар.

ropu

Віншує місто БровtJриІ

що лише сnільними зуси.11лями всіх учасників дорожньоrо руху ми змо­

nекладались з введечиям в ексnлуа­

МИХАЙЛО

НАТАЛІЯ

hозuцІІІ>

aetrtop/11. фІAxtrtle elt'tnoelдltt aetrtop. - Hlt ttrtl)p/нкlt.lr tlt:ll!trtU.

• За з..ч Ісm рєкJІа.мu о/дnов/дальнlспtь несе рєкла..чо8авецІо.

І Втрачений договір дарування, виданий державною нотаріальною конторою 11 бе­ резня 1986 року за реєстраційним N2 1-588 на ім'я НЕЗАМАЯ Володимира Пилиповича , вважати недійсним .

І Втрачене свідоцтво npo nраво влас нос ­ ті на житло, видане Требухівським радгос­ nом ім . бО - річчя СРС Р на ім'я АНДРУХА Петра Івановича від рядження

N2 29,

3.10.1994

року, розпо ­

вважати недійс ним .

І Втрачене посвідчення ветерана nраці, серія АБ N2 552574, видане 26.07.2000 ро­ ку Броварським уnравління соціального за­ хисту населення на ім'я З ІНЬКА Нестора Андрійовича , вважати недійсн им.

Арук офсеmнuй . Обсяг І Аруков анuй а ркуш. ВіААруковано в ЗАТ

"Броварська Арукарня " управління у сnравах

ma

npecu

інформ а uії Кuївської

облАержаАмінісmраuії .

Зам . Тираж

6 1650

прим .

#6 2005  
#6 2005  
Advertisement