Page 1

СЕРЕДА

26 січня

2000 р. N2 б (91 05)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної рад, районної державної адміністраціі

..............

~~

DCIIICDCJlrJ UІІ.? rсІІІсrСJ JІІМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА РИНКОВОЮ СИСТЕМОЮ З нового року органи виконавчої влади не беруть безпосередньої участі у забезпеченні сільських товаровиробників матеріально-тех­ нічними ресурсами, добривами, пальним. Усе це вони

мають закуповувати у суб'єктів

підприємницької діяльності, зокрема через біржовий ринок. Про це повідомила урядова прес-служба. Такі ринкові підходи визнано за необхідне впроваджувати у практику госпо­

DCDD 1D911DDD/

·зарnлата. Саме оці "слуги народу" найбільше

nенсій, стиnендій. Вони тільки не кажуть, а

. . . Ми обрали Президен!а· ВІн вІДnовІДає за весь стан сnрав в Укра1н~ Уряд 1 Верховна

де ж оті додаткові кошти взяти. Це робиться

Рада мусять доnомагати иому у nроведеннІ реформ у державІ. А що робить Верховна Рада? Вона nовністю nаралізує життя в

свідомо, nродумано. Ось чому вважаю, необхідно негайно nровести референдум, де б люди сказали, що необхідно nовністю зняти деnутатську недоторканність, адже ми nеред

країні. Деnутатський корnус складає 450 осіб. Кожен з них має ще й референта. Для чого вони в такій кількості? А яка від них віддача?

Конституцією усі рівні. Деnутатський корnус скоротити наnоловину. Ніяких квартир безкоштовно деnутатам в Києві не надавати. Адже це все наші гроші. Після складання

Ви nодивіться в зал засідань. Там nостійно велика кількість деnутатів відсутня. Вони десь мандрують, вирішують своІ власні

nовноважень нехай Іде туди, звідки nри·Іхав, а не стає жителем, Києва .. Дати nрава' ПрезидентовІ nри nотребІ розnускати

сnрави. Частина з них складає гроші в закордонні банки. А це гроші наші, викрадені

nарламент.

з нашо·І кишені. Там осідають наша nенсія й

м.Бровари.

Андрій БАБИЧ, інвалід війни.

З дня виходу Указу Президента України про прискорення реформу­ вання АПК в нашо~rу районі розпо­ чато реструктуризацію неефектив­ них

сільськогосподарських

підприоrств, створення нових форм господарювання

ринкового

типу,

мельна реформа на селі проходила з

раніше механізм постачання селу в 2000 році пального, добрив і насіння буде лише част­ ковою підтримкою Вf1робництва мінімально­ го обсяrу цих ресурсів для здешевлення їх

1994

року в два етапи.

передача

землі

власність. Другий

в

-

Перший

-

колективну

паювання і при­

ватизація. Саме так розпочав розмову з кері­ юшками КСП "Великодимерське", "Шевченківське", "Мічурінське", "Ім.

вартостІ на внутрІшньому ринку.

розпаювання • ПІПІОВ

формування приватного сектора. Зе­

дарювання постановою уряду. Визначений

ЗЕРНА ВИСТАЧИТЬ ДЛЯ СЕБЕ І НА ЕКСПОРТ

·

Процес

волають, що ми живемо бідно, вимагають

UIIUIIlliJIJUIIU. nостійного nідвищення заробіТНОІ nлати,

Кірова" заступник начальника управ­

Українські сільгоспвиробники вже отрима­ ли дозвіл на експорт 2,9 млн. тонн зерна но­ вого врожаю. Про це повідомив в інтерв'ю журналістам заступник міністра аграрної по­ літики Петро Шейко. Він зазначив, що обся­

ління АПК району Петро Михайло­ вич Талавіра. Він очолюс групу для надапня практичної допомоги госпо­ дарствам

району щодо

виконання

Указу Президента України.

ги вивезення зерна з України торік сягнули

-

майже 6 млн. тонн, що, однак, дещо менше, ніж у 1998 році. Україна не має потреби в імпорті збіжжя. Хліб у держави є у достат­ ньому обсязі, наголосив заступник міністра.

му

Реальний стан справ у сільсько­

господарстві,

як

індикатор,

підкреслює необхідність нових пере­ творень.

Колективна власність на

землю, на ~rай1ю вичерпала свої мож­

"ДРУЖБА"- ПАРТНЕР

ливості. Переходимо до приватної. Сертифікати на землю вручено. Не­

НАДІЙНИЙ

Постановою уряду визначено заходи щодо

обхідно разом із сільрадою виявити

прискорення прокладення в Україні Євро­

людей, котрі якимось чином не по­

азіатського нафто-транспортного коридору.

трапили до списків на приватизацію

Зокрема, в одну організаційно-фінансову систему об'єднано спорудження морського

землі, і протягом двох-трьох тижнів

нафто-перевалочного терміналу під Одесою

хунок

навести порядок у цій справі. За ра­ коштів районного бюджету

та прокладення від нього з'єднувального на­

фтопроводу в Західну Україну. Генеральним замовником будівництва визначено держав­ не акціонерне товариство "Магістральні на­ фтопроводи "Дружба", яке має репутацію надійного партнера серед міжнародних

фінансових

oYilJ!PYHOK

СІЛЬСЬКІИ БІБЛІОТЕЦІ Двомастами книгами поповнилися останнім часом фонди Жердівської сільської бібліо­

Доброю традицією у селі Літки стало вшанування пам'яті загиблих у році

24

1918

юнаків, які захищали підступи до Києва від навали більшовицьких

військ. Протягом багатьох десятиліть їх братська могила була майже забута.

І ось завдяки наполегливості громадськості, особливо подружжя Шустів, на місці вічного спочинку героїв було насипано курган, за православною традицією встановлено хрест. Під час мітингу, який був проведений минулої

п'ятниці, отець nетро, настоятель Свято-Преображенської церкви, сказав:

НА ЖАЛЬ, ці люди

вом. Жителі села Літак

спочили не в Бозі, вони не встигли посповідатися, прийняти святе причастя,

тоді опору не вчинили, бо вважали, що брати-слов­ 'ю-rи не можуть бути жор­

ніхто не дав їм свічку в

стоки!\ш. Але є ще живі

руки, коли вони помира-

свідки тих подій. Тут, не­

ли, їх просто замордували і закатували. Сьогодні ми з вами прийшли схилити свої голови та подякувати за героїчний под-

далеко, проживає дід Петро, котрий розпові­ дав, як молодий хлопчи­ на, щоб сховатися, забіг до хати, але його вночі

виг та самопожертву. До-

вивели і розстріляли. Ще

ми приходити:.rе:.ю моли­

рогі браття і сестри, я

двох було зарубано біля

тися не лише у ці січневі

(~--.<<Уперше В Броварах» ) повинно ~:~лиихк~:ТР~~~ів~~~~~~~~= стати святинею.

~~c;;r;~~я;i~::v~eн:z~~~

теки. Такий дарунок сільським трудівникам

зробили киянин І.К.Дорошенко та житель м.Броварів Ю.В.Черкашин. Оскільки регуляр­

но збільшувати книжковий фонд новими ви­ даннями великої можливості немає, такі бла­ годійні вчинки дають повнішу змогу прилучи­ ти жердівчан до ознайомлення з надбанням вітчизняної та зарубіжної літератури. (За повідомленнями засобів масової інформації та кореспондентів есНового життя»).

-

----""---------:-.""--.---._..!_.....,__-'----'------'---'--".•.·

-

так називалася зампка у минулому но-

_

Ми живемо в неза-

мері газети на цьому місці. Виправляємо

лежній Українській дер-

У місті стали готувати користувачів перса-

щати, любити, як люби-

неточність. Понад 10 років тому першими вальних комп'ютерів у навчально-виробни-

чому центрітворчості молоді. Зараз тутзай-

мається більше 30 навчальних груп «опс-

всього села, а потім порубали.

Потрібно

було

ще

жаві, яку повинні захи-

кілька років знущань,

ли її ці незборені юнаки,

ли повстання. І те, що ці

-

сказав голова Літків-

ської організації Всеук-

щоб селяни також підня­ юнаки поклали свої мо­

лоді життя, повинно бути

ратарів ПЕОМ». До речі, це єдина устано- Р.;\~осс~~~:? ~~.·~:g:инtf. ~=~~~~~ пн:~ь~у~=~=~~ ва в нашому мі~ті, яка отримала лі~нзію Міністсрства освіти на проведення такої

- Ця трагРдія ·сталася у - незалежюсть. січні 1918 року, коли Катерина Олянецька, наша держава намагала-

голова

перепідготовку нсзайня_ того насе_лення за 0 б ~ ·

ся стати незалежною від

вімілення Всеукраїнсь-

д говором зо ла_сним ц_ ентром з_ а_иня_.тосп_, · б · · · а також yctx ажаючих УЧНІВ середНІХ 1

важкии~ час Укра·1·на·· не

мала регулярної армії, і

· · "Ц' раюв, вІдзначила: 1 мо-

лоді люди були настільки

пускники отримують документ державно-

го зразка (свідоцтво або диплом про отри-

студенти київських вузів,

учні

зрозуміли, яка небезпека

мання спеціальної освіщ відnовідно до

гімназій, які гімназійні

України. Але ми, невдячні

опанованої програми) .. З питан_ь_щод_ 0_. на-

мундири

нащадки, впродовж 80

підготовки. НВЦТМ постійно проводить

старших класів, дорослого населення. Ви-

· вчання можна звернутися за адресою: м.Бровари, вул. МЛаrунової, 17а. Тел. 6-13-14; 6-58-17.

Російської іиперії. У той

на їі захист піднялися старших

класів

змінили

на

військові. Вони тримали

Броварського

кого об'єднання вете-

дорослими, що першюш загрожує незалежності років

топтали

їхню

оборону під Крутами, але таких Крут 1·в 13 Укра·1·н 1·

братську могилу, орали тракторами,

багато, особливо під Киє-

їхні кістки плугами. Та

розтягували

настав сьогоднішній день і завдяки ентузіаста~r­ літківчанам, особливо Ва­ силю та Лідії Шустям, на­ сипано тут курган. Кур­ ган патріотам-українцям, яких ми повинні шанува­ ти і па:-.r'ятати. Сподіва­ юся, що настане той час, коли тут буде збудовано хоча б каплицю, до якої

дні. Шановні земляки-ук­

раїнці!

Шануймо

свою

Батьківщину,

нуймо

:--юву, ша­ святу землю на­

ших предківІ

До присутніх на мітин­ гу звернувся Павло А,ят­ лов, голова Броварської організації Руху: "Ша­ новні друзі, побратими, брати та сестриІ Це мо­ гила невідо:'>1их героїв, які

особливо шануються у нашого народу. Вімаючи їм шану, вшановуємо всіх загиблих за незалежність України І". Активну участь у про­ веденні цього патріотич­ ного заходу взяли район­ на державна аNІіністра­ ція та міськвиконком.

Інф. "Нового життя". На фото: 21 січня під час проведення мітингу та панахиди у Літках. Фото Михайла БУНЯ.

------------------------~---------------------

розробляються схеми розміщення

паїв у натурі. У господарствах про­ водиться інвентаризація основних за­ собів і оборотних коштів. Створено ініціативні групи на місцях. До них входить також дільничний інспектор міліції,

котрий контролюватиме по­

рядок виконання законів. Згідно з

графіком у кожному господарстві проходити~rуть загальні збори, на яких підбиватимуться підсумки інвен­ прий~rатимуться рішення про створення нових агроформувань.

таризації,

Уже реформуються у товариство з

обмеженою відповідальністю району, агрофірма "Лан"

11

-

КСП

у при­

ватне підприсмство. До речі, товари­

ство з обмеженою відповідальністю с правонаступником КСП. Як видно, процес реформування у нашому районі пішов. У системі но­ вих економічних відносин земля на­ решті буде мати господаря

-

влас­

ника в особі трудового колективу чи

особі конкретного селянина, ферме­ нас прийде і інвестор,

ра. Тоді до

котрий наважиться вкласти ресурси

(кошти)

в

піднесення її

родючості,

продуктивності. Головна мста процесу

-

цього

розбудова конкурентнос­

проможного

аграрного

сектора еко­

номіки шляхом створення умов для

прискореного формування ефектив­ ного господаря-власника.

Якщо в господарстві проведено па­ ювання землі,

тобто визначені

зе­

мельні частки і майнові паї кожного члена підприємства, то на його ос1юві в межах чишюго законодавства

мож­

на створювати нові підприємницькі структури таких організаційно-пра­ вових фop:vr: акціонерне товариство,

товариство з обмеженою відповідаль­

ністю, товариство з додатковою відпо­ відальністю, командитне товариство,

повне

товариство,

сільськогоспо­

дарський виробішчий кооператив, приватне підприємство,

селянське

(фермерське) господарство. Розмову записала Галина ПОЛЯКОВА.


Приємно відзначити, що виконавчі органи міської ради продовжують добрі традиції ми­ нулого року. На порядок денний січневого за­ сідання виконкому були винесені питання со­ ціального захисту інтересів броварчан. Гадаю, що наш постійний читач повинен пам'ятати, що у липні 1999 року рішенням виконкому було закріплено підприємства та організації міста за підрозділами центральної районної лікарні з метою надання шефської допомоги. Що не кажіть, сам підхід до справи заслуговує похва­ ли. Сьогодні нашій медицині ой як нелегко три­ матись на плаву. Високі державні мужі зали­ шили таку важливу галузь на самовиживання.

Не беруся давати загальну оцінку у масштабі держави, а в нашому місті ця справа тримаєть­ ся, й досить міцно. Практично усі хворі одер­ жують необхідне лікування, навіть харчуван­ ня. Небагато медичних закладів можуть похва­ литись таким становищем. Не виключаю, що

окремі читачі висловлять невдоволення тим, що доводиться платити за ліки. Так, це є, і від

цього нікуди не дітися. Щоправда, і тут є при­ ємне зрушення. Як ми вж'е повідомляли, злю­ того ц.р. для ветеранів війни та праці, пенсіо­ нерів, інвалідів у державних комунальних ап­ теках міста будуть відпускатися ліки за значно нижчими цінами. Адміністрація лікарні за активного сприян­ ня міської влади робить усе можливе й немож­ ливе, щоб броварчани змогли своєчасно попра­ вити своє здоров'я. Тож на черговому засідан­ ня виконкому саме про це і велась розмова. За­ ступник головного лікаря М.Ф.Кирилюк роз­ повів, як трудові колективи підприємств та організацій надають допомогу у зміцненні ма­ теріальної бази структурних підрозділів лікарні. З почуттям відповідальності до цієї справи поставилися Казенний завод порошко­ вої металургії (директор А.М.Тонковид), хлібо­ завод (С.О.Черепейнпк), ВАТ "Софія" (В.Ф.Ха­ менушко),

меблева фабрика "Дружба" (М.В.Дерій), підприємство "Броваритепломе­ режа" (М.О.Тимченко), ТОВ ДБК "Меркурій" (В.І.Бєлік) та інші. Одні -допомогли гроши-

Ма, інші- ріЗНОМаНіТНИМИ матеріалами, а ТО Й просто ремонтними роботами.

І зовсім дивує позиція цілого ряду комерцій­ них структур, які елементарно відмовилися від налагодження шефських зв'язків із закладами медицини. Міський голова І.З.Петренко з цьо­

17 СІЧНЯ відбувся пленум міської ветеранської організації. На ньому

проблем цих категорій населення. вирішують соціальні працівники те-

виступив

риторіального

центру

сорів, усіх зацікавлених

М.Д.Дубровський. Він детально розповів про роботу цієї досить впливової громадської організації, основним завдан-

обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацюючих громадян (директор Г.П.Берегова). У виступі було відміче-

у цьому. Вона зазначила, що, незважаючи на велику скруту із фінансами, все ж, за допомогою міськвиконкому, пенсії

ням якої є турбота про

нову «Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах

суцільної колективізації».

но значну активність у

виплачуються населенню

го приводу висловився влучною реплікою щодо зневажливого ставлення нових структур рин­

котрі вімали багато

кової економіки до благодійництва. Здається, вони повинні бути застрілью~ками подібних акцій. Хочеться вірити, що ці структури змінять своє ставлення до

медицини,

незважаючи

навіть на те, що в ухваленому рішенні рекомен­ довано відповідним організаціям звернути на цю справу особливу увагу. Прямим свідченням моєї попередньої дум­ ки, що броварчани у виконавчих органах міської ради шукають захисту і підтримки, буде аналіз стану роботи із зверненнями громадян за 1999 рік. Протягом цього періоду у виконком на­ дійшло 3771 звернення, в яких було порушено 3838 різноманітних питань. Найбільша кількість звернень припадає на роботу житло­ во-комунальних господарств (753), соціально­ го захисту населення лових умов

(642),

(745),

поліпшення жит­

землекористування

(376).

Слід підкреслити, що в минулому році значно зросла ефективність роботи зі зверненнями, жодні скарга чи пропозиція не залишилися не розглянутими. На ЗО відсотків зменшилася кількість повторних звернень. Заслуговує уваги той факт, що виконавчий ко­ мітет у свою практику запроваджує прогресивні форми роботи. Насамперед, це виїзні прийоми за місцем проживання та прямі телефонні зв' яз­

ки з жителями міста, яких було проведено у 1999 році відповідно 19 і 21, безпосередньо міським головою та його заступниками. Прямі телефонні зв 'язки проводили і керівники уп­ равлінь, відділів та служб міської ради. На засіданні виконкому розглянуто низку зе­ мельних, організаційних питань, з яких ухва­ лено конкретні рішення.

Сергій ПРИСТУПКО.

сил для перемоги та

відродження своєї Батьківщини. Ті, у кого за плечима ве-

ликий життєвий досвід, яскрава, ба-

гата біографія на події, бойові і тру-

лізувати опір селянства колективі­

кульських», належало

1927

році за статистикою в Ук­

205 тисяч се­ лянських господарств - 4 відсотки за­ гальної чисельності. Розпочата у 1928

міщиків. До майнової нерівності між

році боротьба з підприємництвом ско­ ротила цю цифру до 7З тисяч /1,5 відсотка/. Переважна більшість селян,

селянськими господарствами сільське

яких статистика віднесла до куркулів,

населення

перейшла·на господарювання власни­

ликана

протистоянням

селян

ставилося

та

по­

спокійніше.

Щоправда, громада не любила тих,

.

У

ми силами.

хто прагнув будувати свій добробут

Та політиці суцільної колективі­

на лихварстві, відробітках або інших

зації потрібен був «куркуль»: селяни

формах експлуатації й визискування сусідів. Таких називали куркулями,

могли змиритИся тільки під реальною загрозою руйнування власного госпо­

глитаями.

дарства. Наведені вище статистичні

На революцію селянські маси піднімалися під гаслами зрівняльного

дані не популяризувалися. Навпаки, «куркульський»

прошарок

штучно

поділу землі та засобів виробництва.

розширювався,

Спроба більшовиків перетворити по­

селян, які користувалися найманою

міщицькі маєтки на комуни чи рад~

працею в минулому або перебували

госпи не вдалася. Селяни змусили ра­

в роки громадянської війни у петлю­

дянську• владу поділити землю. Зник­

рівських, гетьманських або білогвар­

ли не тільки поміщицькі,

дійських військах.

а й кур-

зокрема,

за

рахунок

кульські господарства. Влада змуше­

Власники господарств, що підля­

на була побудувати свої відносини з багатомільйонним селянством на рин­ кових засадах. Ленін запровадив нову економічну політику /неп/.

гали ліквідації за постановою від ЗО

Неп тривав доти, поки у Кремлі точилася боротьба за одноособову

владу. Переможець у ~ій боротьбі

Й.Сталін з 1928 року скасував неп і

січня 19ЗО року, поділялися на три~­

громадській роботі голо-

закликав усіх присутніх

ви ветеранської органі-

активізувати виховну ро-

го покоління на кращих традиціях нашого народу. Вони бувають частими гостями у школах,

зації заводу "Торгмаш" П.Я.Дюкова. Дирекція цього підприємства також є прикладом для

боту під час призову юнаків до служби в армії. Паралельно виступаючі говорили про незадовіль-

організовують екскурсії музеїв, незабутніх місць бойової слави. Михайло Дмитрович наголосив на тому, що

до

інших, бо повсякчас

висилали

до

до-

ну роботу міського авто-

помагає ветеранам.

транспорту з перевезен-

У своєму виступі голова ради вуличних і будинкових комітетів

ня пільгових категорій населення, адже трапляються випадки, коли пен-

сіонерів не беруть в автобуси. Підсумував роботу пленуму у своєму виступі міський голова

чальник управління со-

М.К.Федоренко підняв питання благоустрою та санітарної очистки у місті. Він закликав кожного мешканця слідкува-

ціалиюго захисту насе-

ти за порядком у власно-

но зупинився на тих про-

лення В.І.Костина. Багато директорів промисло-

му будинку та на подвір'ї, щоб створити в Броварах

блемах, які існують у місті. Однак, незважаю-

них підприємств також

затишок.

.покращенню

умов життя ветеранів активно сприяють міський голова І.З.Петренко та на-

надають посильну допо-

могу

своїм

І.З.Петренко. Він доклад-

чи на труднощі,

никон-

Начальник управління

ком робить усе мажли-

колишнім

соціального захисту на-

ве, щоб хоч трохи покра-

працівникам. У Броварах відкрито три аптеки, де за цінами виробника

селення В.І.Костина повідомила, що при центрі обслуговування пенсіо-

щити життя броварчан. Потім Іван Зосевич дав вичерпні відповіді на за-

відпускаються ліки учас-

нерів буде працювати аптека за низькими цінами.

питання присутніх.

никам війни, інвалідам,

пенСІонерам.

Однак це приміщення

3

Чимало

D·н ..

влади, які не мали права відступити від затверджених лімітів. Перша хвиля розкуркулення три­ вала до початку березня 19ЗО року. В Україні було охоплено ЗО9 районів /із 581 наявних/ і майже 61,9 тисячі господарств.

Після завершення посівної розкур­ кулення відновилося. На початку чер­

вня 19ЗО року експропріація селянсь­ ких господарств здійснювалася вже

у 450 районах. Загальна кількість зруйнованих господарств досягла 90 тисяч. Щоб не будувати «куркульські» виселки /на це бракувало коштів/, усіх розкуркулених депортували до . північних та північно-східних регіонів СРСР, де швидко розвивалася лісова промисловість. Тодішній партійний керівник в Україні П.Постишев на­ звав сумарну цифру розкуркулених

господарств - близько 200 тисяч. Статистика свідчить, однак, що між початком 19ЗО й кінцем 19З 1 років зникло 282 тисячі селянських дворів. Та розкуркулення здійснювалося й до того. Селянські господарства лус­ калися з торгів, у разі невиконання ними хлібозаготівель або за несплату індивідуальних податків /так зване

маючи змоги вільно господарювати на

сім'~ми

зації проводять

увагу вихованню молодо-

разом

із

теранські органі-

дові подвиги, приділяють

підлягаtН ізоляції у тюрмах і концта­ борах. Другу категорію складали ~і, хто чинив «менш активний опір». Іх

ники антирадянських виступів. Такі

В.М.Лутак, який відзначив, що ве-

велику роботу ееред молоді. Він

експертне оподаткування найзамож­ ніших селян/. «Куркулі», які розпродували власну худобу, щоб не вімавати її в колгосп, засуджувалися до позбавлення волі або виселення у вімалені регіони. Немало селян, не

тегорії. До першої були віднесені учас­

п о л к о в н и к

r

опір. Насправді названі цифри, що стосувалися всієї території СРСР, були інструкцією для місцевих органів

раїні до підприємницьких, тобто «кур­

вий комісар міста,

r

ЬQАЯТЬСЯ

більше протестували власники вели­ ких господарств підприємницького типу. Однак влада переслідувала й бідняків, якщо ті не йшли в колгоспи.

ви-

ступив військо-

етеьан и

яких саме формах вони чинитимуть

Таких називали «підкуркульниками».

гостра соціальна напруженість, вик­

в

колективізації. Зрозуміло, чому най­

Ця подія 70-річної давності запо­ чаткувала черговий тур масових реп­ ресій. Постанова мала на меті пара­ зації. У дореволюційному селі панувала

голова

ветеранів' соціаль- 'Effi!Etп!Etп!EtпiEtпm:нm:нm:нm:пm регулярно. ний захист людей, f На пленумі

~ TFFІr-EDIYI ЗО січня 19ЗО року політбюро ЦКВКП/б/ прийняло таємну поста­

її

потребує ремонту. Щоб прискорити його, потрібна допомога слон-

Андрій БАБИЧ,

ветеран війни.

Ві.о. reнepa.l'lt.f.tdi nQQJWpaтypfll

України Війс~::>ковІіІми .·прокуратурами розслідується багато ~ри міналь­ них сnрав, пов'язанихзухилен ням

від війс;ькової 9луЖби. Сотні військовослужбовців з різних при­ чин самовільно nрипинили свою

службу у військових формуваннях ЗС України, тим самим прирікши

себе на півлегальне існування, випадкові заробітки та nостійний принизливий страх, а своїх рідних

і близьких

-

на обтяжливе очіку­

вання невідворотного nокарання.

Серед них є значна кількість

військовослужбовців, які залиши­ ли частини в перші місяці служби внаслідок об'єктивних nричин, але через страх бути покараними пе­ реховуються,

nерешкоджаючи

правоохоронним органам встано­

вити істину і прийняти законне

рішення. Генеральна nрокуратура Украї-' ни, розуміючи їхнє становище і зважаючи на обставини, що скла­ лися, nропонує юнакам, які одно­ го разу остуnилися,

шанс nовер­

нутися до nовноцінного життя.

Закликаємо всіх, хто самовільно залишив військову частину, негай­ но з'явитися з повинною до най­

ближчого військового nрокурора. Гарантуємо звільнення від кри­ мінальної відповідальності тих

військовослужбовців, які дезерти­ рували або самовільно залишили військову частину вnерше, якщо ці дії були зумовлені збігом несnри­ ятливих обставин (нестатутні сто­

конт­

північних регіонів СРСР. До третьої

землі, подавалися у міста, на новобу­

великі колек­

категорії зараховували всіх, хто не

дови.

опирався розкуркуленню. Їм надава­ лися зменшені земельні ділянки за

Всього .у 1928 - 19З1 роках число селянських дворів в Україні скороти­ лося на З52 тисячі. Проте це не озна­

сунки, скрутне сімейне становище,

Щоб подолати опір «соціалістич­

чає, що з розкуркуленням було ліквідовано саме таку кількість дворів.

близькі люди доnоможуть юнакам,

згодом

почав

зганяти

рольовані державою

селян .у

тивні господарства. ним перетворенням», суспільство тре­

межами колгоспних масивів.

ба було розколоти. Майстер такого роду політики Сталін «ввів» у політич­

називалася цілком точна кількість се­

ний обіг ДВа ПОНЯТТЯ

лянських дворів, які підлягали вклю­

-

«ШКідНИК» і

«куркуль». Першим таврувалася опо­ зиційне налаштована інтелігенція, другим

- селяни,

які виступали проти

У постанові політбюро ЦК ВКП/б/

ченню до першої

/52

тисячі/ і другої

І 112 тисяч/ категорій. Тобто зазда­ легідь було відомо, скільки селян і в

Справжнє число розорених госпо­ дарств є більшим.

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, професор (ДІНАУ).

вади здоров'я тощо).

Сnодіваюсь, що рідні, друзі, інші які зараз переховуються від пока­

рання, перебороти страх і недо­ віру, а державні та nравоохоронні органи усіма засобами підтрима­ ютьїхні наміри початинове життя.


3

МАТЕРИНСЬІІ І& ОРИ-

викладання у школі курсу "Статеве виховання". Про­ те питання форми і змісту

Зустрів якось батька ко-

такого курсу ніяк не знай­

питую, в якому класі навчається зараз син. Він

де свого розв'язання. Ефектинність виховної роботи у

Оце і не скажу. Чи в дев'ятому чи в десятому. Цього батька ніхто ніко-

жить, насамперед, від особистісних якостей педагога, його готовності до бесід із

ли у школі не бачив.

учнями. Водночас надзви-

віться, хто ходить на

цікавила підлітків, допома­

лишнього свого учня. За­

зніяковіло промовив:

-

Ситуація, можна сказати, традиційна. А поди-

батьківські збори. Здебіль­

чайно важливо підібрати інформацію, яка б дійсно за­

гала їм дістати відповіді саме

назвати материнськими.

ше хвилюють.

Навіть коли син щось на-

За даними статистики, серед підлітків 8-х і 9-х

ють батька, зазвичай nри-

класів

подівся батьківський авто-

ритет, його тверде і муд-

ре слово, чому ратьки са-

моусунулися від вихован-

віркою: чи здатні вони ви­ ховувати своїх дітей відпо­ відно до норм моралі. Наслідки обряду: або ж

гу "Пісня Пісень Соломо­ на", звертаючи увагу учнів на щире, ніжне захоплення одне одним пастуха і пас­

возвеличення,

тушки, на поєднання висо­

ше, у більшій чи меншій мірі йдеться про особисту сфе­

лодої та батьків, або ж тяж­

кого

кий глум. Цей епізод до­ поміг мені зробити висно-

тілесної вроди. З "Книги Приповістей

ру життя.

похвала

мо­

вок. Оскільки матеріал та

Соломонових" звертаю ува­

суть дійств весілля (від

теми для більш довірливих

гу учнів на зворушливе зма­

зультати, звичайно, вража-

ганщини) помітила найбіль-

отримувати найрізноманіт­

На уроках, використову-

(що було вельми природно)

тя, і зокрема про міжстате­

ний статевий досвід. Ці ре-

ють.

заручин, сватання - до ци-

бесід є, а підлітки хочуть

ше зацікавлення підлітків

нішу інформацію про жит­

обрядом під назвою "комора". Щоб припинити зовсім небажані балачки, брутальні

ве спілкування, буде непоправною помилкою не ви­ користати цієї можливості

там жодного разу. Якось,

відповіді на ·питання, які їх

репліки та подальше "до-

для виховання орієнтації

коли ще працював у школі

хвилюють,

мислювання", довелося обе-

дітей на щирість, тепло

учителем, попросив бать-

правильно

визначити

режно і тактовно пояснити

душевну ооюву всіх сто­

ка свого учня звернути увагу на те, що син пере-

ціннісні орієнтири міжстатевого спілкування, до яко-

учням не тільки зміст цього обряду, його наслідки, але

сунків. Мені здається, саме учитель словесності може

Непереможна зброя ело-

важливий для виховання у

даннями

до

школи,

у

весника

коєння, а баидужість: - Краще поговоріть із дружиною. Я у ці справ_и не втручаюся.

- Ви краще скажітьлро

а

зокрема

-

го прагнуть підлітки.

відповідь почув не занеnо-

А інший відповів так:

-

·

~

лІтературнии

й його значення. Звичай був

· (

молодІ

досягти такої мети.

На уроках вивчення Біблії

·

б

·

окрІм основного матерІалу

твір. У руках учителя література- єдиний потужний засіб виховання, і треба

дівчат) високої моральності, сором'язливості, розважливості. Для батьків же це

намагаюся знайти те, що напевне зацікавить, привер­ не увагу учнів. Саме тому

прагнути, щоб вона була

було

пропоную опрацювати кпи-

своєрідною

пере-

лювання тілесної

краси

жінки та захоплення своєю

дРужиною чоловіка. Працю­ ючи над Біблією, зачитую уривки

та

акцентую увагу

на висловах, де шлюб трак­ тується як священний союз, як велике таїнство життя, а зрада у подружньому житті - як смерть душі. ОПОМАГАЮ учням зробити висновок про необхідність гармонії між тілом і душею, про не­ замінність цих двох компо­ нентів (на противагу легалі­ зації сучасним суспільством

Д

~t.:OV:eJ:ф

Корнено іІИtІТері і4НТННі

Мабуть, тому, що сьо-

Материнське молоко, що несе здоров'я і комфорт дитині, при-

лише усі господарські справи, а й виховання

носить не менше користі матері. Якщо ви годуєте малюка грумю,

дітей, учителям доводиться проводити "мате-

то швидше всього не постраждаєте від апендициту, для вас значно

ринські" збори. А у молб" дих чоловіків відсутні чо-

знизиться ризик захворювання на рак молочної залози, окрім того,

жінки, сила волі, цілеtп-

му.

ловічі риси характеру: шляхетність, повага до

забезпечите собі більш тісний контакт із дитиною у майбутньо-

рямованість, самоповага,

Що ж стимулює виділення мо-

почх:ггя відповіАальності,

ло ка? Ваше бажання годувати, до-

надшшсть, чесmсть, вели-

учитель сказав слова, які

1985 року) ЧОЛОВІКІВ На 22 МЛН. 5,8 млн. чол. в

більше. Перевага в

основному приходяться на насе­

лення Азії та Океанії. У Європі, до якої належить і Україна, жінок більше, ніж чоловіків. Маленькі дівчатка раніше почи­ нають ходити і говорити. У них швидше, ніж у хлопчиків, прорізу­ ються зуби і розвивається кістко­ ва система. Немовлята-хлопчики, набагато важчі і довші, ніж дівчат­ ка, а також мають більш розви· не ну м'яз о ву систему і більші за

розміром легені та серце.

"'t'

у

житгя: "Мужчина - той,

nAOn'IHKH

хто мужество чинить".

"мужество" '· Пояке та 'І ,. чуєш інколи, якою мо. вою

• • 1.4/B'It/ТKd

Хлопчиків завжди народжуєть-

104 - 107 на 100 дшча· ся ІЛЬше · пр л гах т о к . І хо ч смертюсть и по о , б'

спілкується молодь, і на

Доню моя, донечко.

Фотоетюд Броніслава ГОРБАЧЕВСЬКОГО.

Пристрасть до шоколаду загро-

жує зайвою вагою. Та організму він потрібен. Виявляється, шоко-

.

~

Спочатку наводять контур губ. Він повинен бути того ж

кольору, що і помада. Контур ледь темніший зорова зменшує губи, ледь світліший - збільшує. Якою ж повинна бути помада? Чим темніша шкіра, тим яскравішою повинна бути помада і навпаки.

До карих очей підійде блідо-рожева, якраво-червона та коричневих відтінках помада; до голубих - рожево-бежевих, вишневих відтінків; до сірих - бежевих, сливових; до зелених - терракотові, червоно-оранжеві кольори. Перед тим, як нанести помаду, злегка змажте губи тональним кремом, обведіть охайно контури. Тепер розтушуйте контур і зафарбуйте олівцем. Далі наноситься помада. Залишасться злегка промокнути губи паперовою серветкою.

с

х

виробляє організм під час любов-

населення Землі (за даними ООН

розслабить на ніч.

ного акту: і збадьорить зранку, і

g

А не т е .

СьОГОАНі пропонуємо ВдШІИ

увазі нові кулінарні рецепти, які нам запропонувала наша читач-

Якщо хочете rюзбутись зайвої ваги, а робити rімнас-

ка броварчанка Ольга Григорівна ПАРАМІЄНКО, а, точніше,

тику ліньки, не засмучуйтесь.

траАиційні салати у новій інтер-

Психологи з Манчестерська·

претаціі: ПоАумалося: які вина-

го університету на базі тримісячнихдослідів встановили, що схуднути і навіть зміцнити мускулатуру можна, не ветаючи з ліжка. Група товстунів, які погодились на експеримент, уявляли, що вони реб" лять вправи на тренажерах.

ХіА,ШВі й талановиті кулінарки наші жінки. Закусочний торт Ольги Григорі­ вни може стати окрасою буАь-якого столу. Шановні жінки! НаАішліть і ви свої кулінарні рецепти. А, можливо, у вас є своя фірмова страва! БуАемо ВАJІЧНі, якщо ви по­ Аілитися своїми секретами, пораАами ЩОАО приготування смачних, корисних та неАО·

Ну, як, сподобалося?

Що інтенсивніше працювала

рогих страв, а також веАення госпоАарства.

ЧИСЛО АБОРТІВ ЗМЕНШИЛОСЬ, АЛЕ ...

'іхня фантазія, то стрункішими вони ставали. А якщо ви все-

Торт закусочний Розрізати чорну і білу хлібину по колу, так, щоб

Щорічно в Україні досягає дітородного віку 14-15 тисяч дjвчаток з патологією внутрішніх органів. Таким чином, при вагітності у них виникає високий ризик смертності матерів та новонароджених. Кількість безплідних подружніх пар не має тенденції до зниження та нараховує близько 1 мільйо­ на. Незважаючи на те, що число абортів в Україні в останні

роки зменшилось, їх рівень в розрахунку на 1000 жінок дітородного віку (45-49 років) є одним з найвищих у світі.

Прес-центр МОЗ України.

~

муллтор нервової системи, який

~~wп~~В::ил::ь::н::о:..:;в;;и;;к;;оР;;и;;с;;ТУ;;єт;;Е;;ся~У;=я=в::;:іт=ь~і-.·___,· І Броварс~~а r<мхнЯ.І ГУБНОЮ ПОМАДОЮ

,

лад мІстить такии же м якии сти-

внутріутробні вади розвитку час-

тіше вражають хлопчиків, серед

таки сумніваєтесь у силі вашої уяви, зробіть одну простень-

вийшло три круглі коржі, як для торта, і змазати кожен шар салатною пастою. Наприклад, перший

майте їх так протягом восьми вдихів. Опустивши ноги,

рений буряк, запарений чорнослив, горіхи, одержа­ ну суміш злегка підсолитита додати майонезу),дру­

відпочиньте, зробивши вісім

гий

кілька разів.

сорубку), третій шар (чорний хліб) змазуємо сир-

ку вправу: ляжте на підлогу, підніміть ноги догори і потри-

вдихів. Повторіть в праву

шар (чорний хліб) змазати салатною масою із буря­ ка і чорносливу (пропустити через м'ясорубку ва­

uiap

(білий хліб)

тилежною

змазуємо салатною масою

"олів'є" (усім відомий салат пропустити через м'я­

ним салатом, для чого пропускаємо через м'ясо-

статтю

-

на­

слідок розгубленості дити­

ни перед складними пробле­ мами, які часто доводиться розв'язувати самостійно, не сподіваючись на підтримку і розуміння дорослих. І, незважаючи на праг­ нення до повної само­ стійності, вони дуже потре­ бують розуміння з боку до­ рослих, їхньої готовності відверто обговорювати будь-які питання в умовах взаємної поваги.

Олена МЕЛЬНИЧЕНКО, учителька ЗОШ NQ 4.

ЗНАДОБИТЬСЯ ... Щоб м'ясо для відбив­ них було соковитим і ніжним, потримайте його 12 години в мінеральній воді.

n

n Щоб випічка не черствіла впродовж кількох днів, по­ кладіть в каструлю, де вона зберігається, яблуко. n Щоб без сліз потерти хрін, покладіть почищене і помис те коріння в морозильну ка­ меру, а тоді тріть на тертці. n

(). 1 , "еЙ ШОК()Аt/4.

дування.

мені запам'яталися на все

О

"вільного" сексу, трактуван­

статня кількість рідини і саме го-

кодушність. Колись один

лості і самостійності або просто фізіологічної потре­ би індивіду в розумінні підліткам). БОВ'ЯЗКОВО звер­ таю увагу учнів на щирість, святість почуття кохання героїв твору Квітки-Основ'яненка "Ма­ руся", на розвиток, динамі­ ку почуттів, душевної спор­ ідненості молодих людей, які хочуть вступити в шлюб. На мою думку, такі уро­ ки і невимушені бесіди хоч трохи відшкодують нероз­ бірливе поширення інфор­ мації про інтимні стосунки та вплив їі на формування стереотипів щодо статевої поведінки. Зухвалість, цинічність, лихослі в' я, відверта еро­ тичність у висловлюваннях і спілкуванні підлітків з про­

ня сексу як атрибуту до рос-

.--------------------, ~

годнішні чоловіки переклали на плечі дружинне

Андрій БАБИЧ.

-

осо ливо молодих

~~єб:~І:і~и~о:~:. нього

душі стає гірко...

та

ПОЯСНЮЮЧИ учням

20% вже мають влас-

ючи багато цікавої інформації, можна зацікавити учнів і допомогти знайти їм

дить з невиконаними зав-

кохання

а6о Чи 6уде епецкуре ~~crareвe вихованн• у школі''?

ня своїх дітей? Знаю таких татусів·, які не знають до школи дороги, не були

став учити уроки, прихо-

почуття

IHTEAifEHTHO І АОХІААИВО ІІПРО QE"'

на ті питання, які найбіль­

коїть і до школи виклика-

ходить мама. Чому? Куди

дієвою. Благо, сама програ­ ма з української літератури пропонує вирішення такої проблеми цілу низку творів, у яких так чи інак­

ході вивчення курсу зале-

шого матері. Тому і збо-

ри швидше всього можна

J

ЬОГОДНІ багато гов о с рять про необхідність

Якщо nовидло для начин­

ки рідке, проваріть його, до­ дайте 2-3 ст. л. товчених су­ харів

чи

кукурудзяних

nластівців.

n

Щоб відцілити жувальну

гумку, що nрилипла до одя­

гу, кілька хвилин потримай­ те на цьому місці шматочок льоду, жуйка легко відстане.

рубку: І плавлений сирок, 2 варені яйця, 2 зубки часнику, грудочку масла, додаємо майонез (усе це можна подрібнити і за допомогою тертки). Таким чином, у нас вийшов торт, начинкою якого

є різноманітні салатні маси. Розрізаємо його на шма­ точки, кожен з яких прикрашаємо шпротинкою,

оливками тощо. Можна для начинки використати

будь-які салати, які люблять у вашій сім'ї.

Торт із зефіру Половинки зефіру викласти на таріль. На нього покласти шарами порізані кубиками свіжі яблука, апельсини, ківі, банан. Полити збитими в густу піну вершками. До вершків бажано додати два збиті білки -це краще скріпить торт. Потім знову вкласти шар

зефіру, змити кремом з вершків, прикрасити фрук­ тами. Тортзберігати в холодильнику. Для крему: збити 0,5 л. вершків, 2 білки, І склян­ ку цукрової пудри.

Трубочки дnя саnату Салати можна подавати до столу у кошичках або трубочках. Тісто для трубочок готую так: 1. До0,5скл.водидодаю І ч.л.соди, І ст.л.оцту,

І ч. л. солі, 2. Січу І пачку маргарину з 4 склянками борош­ на, поволі підливою воду з оцтом, содою та сіллю. Замішую тісто, ставлю на годину в холодильник.

Розкачую тонко коржі, ріжу на смужки, намотую у

вигляді спіралі на конічні формочки, випікаю. Мож­ на з цього тіста випекти і кошички. Салатом напов­ нюю уже перед подачею на стіл.


N9 6 (9105)

26.01

--------t:fJl::tІшІІ~\if)illadljj'''J:fJkiЗ:IOJ ЗакtJн захищає інтеоеси дітей

Останнім часом у Броварах подорожчав

хліб. Чому? На це

Останнім часом до редакції газети доси1ь часто звертаються наші читачі

запитання ми попросили

Колектив хлібозаводу

Жителька Требухона В. просить роз'яснити, чи мож­ на змінити прізвище П не­ повнолітньої АОЧКИ на те прізвище, яке жінка носить після розірвання шлюбу з чоловіком. Дочка проживає з матір'ю. Батько у вихованні АИТини участі не бере, веАе аморальний спосіб життя і ЗГОАИ на зміну прізвища Аівчинки не Аає. - У такому випадку, ша­ новна гр. В., закон на вашій стороні. Так, згідно зі ст. 62 Кодексу про шлюб та сім'ю України орган опіки та піклу­ вання за місцем вашого про­ живання вправі дозволити зміну прізвища дитині на ви­ могу однієї матері без згоди батька. Адже інтереси дити­ ни вимагають цього, бо вона носить прізвище батька, який

року) не підвищував

ціни на свою продукцію,

хоча за цей період неодноразово дорожчали

борошно, газ, електроенергія, паливно­ мастильні матеріали. До

речі,

60

відсотків

транспортних витрат із

завезення хліба до магазинів міста і району ми взяли на себе. У тому ж

1996

році рентабельність

підприємства становила

відсотка, а вже за минулий рік вона зменшилась до 5,3

11,2

відсотка.

15

січня ц.р. наш

постачальник

ЗАТ

-

"Київмлин" повідомив, що підвищилась закупівельна

на

45%.

сім'ї, завдає дитині душевної травми. Після винесення рішення органу опіки і піклу­ вання вам необхідно зверну­ тися до нас, у віміл реєст­ рації актів громадянського

2000-го страшна трагедія розігралася у Гоголеві. 64-річний інвалідІІ-їгрупи І.П.Лебідь вирішив із якихось причин покінчити життя

ми

антигромадськими

сення

трьох балонів газ у кімнату, він підпалив його.

Зрозуміло, самогубець загинув у вогні. Окрім того внаслідок пожежі знищено перекриття будинку, пошкоджено стіни, згоріло домашнє

про

майно.

зниження їй шлюбного віку. Крім письмової заяви, в рай­

Випадки пав~Іисних підпалів у нашому районі траплялися і в попередні роки. Але їх

волив орган опіки і піклуван­

держадміністрацію потрібно також пред' явити довідку райлікарні, яка підтвердила б

ня, а батько залишиться на

вагітність нареченої.

замикання електромережі, перегрів печей і

своєму прізвищі. Мати неповнолітньої вагі­

розпорядження, тільки тоді

опалювальними

тної Вікторії; яка проживає і прописана у бабусі в м.Києві, запитує, чи можли­ во зареєструвати шлюб з батьком майбутньої Аитини Аочки і який порядок при

можна

пристроями ... Ьсь лише два приклади із

цьому.

14

одиниці в порівнянні з іншими характерними причинами, що спричиняють пожежі. Це

грубок,

Коли буде винесено таке подати

заяву

до

цьогорічної трагічної практики.

Гоголеві через неправильну експлуатацію газових приладів загинула сім'я Кривошеїв. У Літках через несправність ел_ектромережі

стану

для

на

реест­

загальних

У даному випадку згідно ст. Кодексу про шлюб та сім'ю України місячний термін може бути скороче­ ний начальником вімілу рее­ страції актів громадянського

років, але Вікторії ще немає 17 років і вона вагітна. Бать-

користування обігрівальними

мадського

підставах.

трапляються. Хоча в Україні шлюбний вік жінок 17

неправильне

-

вімілу реєстрації актів гро­ рації шлюбу

Прикро, але факт: такі випадки у нашій практиці

ками ганьбить честь і гідність

розпорядження

цього доволі

незвичний і страшний спосіб. Випустивши із

нареченим повинні з'явити­ ся в адміністрацію того ра­ йону м.Києва, де вона про­ писана і проживає, для вине­

-

вчин­

самогубством. А обрав для

ки Вікторії разом з нею та

стану, і ~ш видамо нове свідоцтво про народження, в якому ваша дочка і ви буде­ те на тому прізвищі, яке доз­

має погану репутацію і свої­

ціна на борошно вищого гатунку на ЗО відсотків, ЖИТНЄ - 35%, І і 11 сорту

біду за собою веде. Уже на другий день року

реєстрації актів громадянського стану районного управлііІня юстиції Л.В.МАЛЬ­ ЧЕНКО, 3 яких qитачі зможуть отримати відповіді на питання, що їх цікавлять.

вже три роки (з грудня

1996

У народі недаремно кажуть: рік високосний

ми проблемами. Починаючи із сьоrодпішньоrо nомера, J)едакція планує під руб­ рикою "Запитуєте - відповідаємо" nодатИ ряД публікаЦій начальника відділу

С.О. ЧЕРЕПЕЙНИКА.

-

-

жителі району, котрі просять роз'яснити ті чи інші nитаІІня, пов'язані 3 сімейни­

відповісти директора міського хлібозаводу

У тому ж

без даху над головою залишився бО-річний В.Д.Прокопенко. Прикро констатувати, але попри велику роз'яснювальну роботу,

що її

проводять

працівники пожежної охорони, тільки торік у иісті й районі виникло

стану.

завдано збитків на

145

118

пожеж, якими

тисяч гривень. На

перший погляд, сума ця ніби й незначна. Але

-

можна тільки поспівчувати погорільцям, котрі

Звичайно, це

змушені зі свого куцого сімейного бюджету

суттєво позначилась на

ЗА СТАТИСТИКОЮ, у

вартості хлібобулочних, кондитерських і

му місті взяли шлюб

макаронних виробів. Такі ж

1998

ціни вже давно встановлені

подружні пари.

609

1999

році у нашо­

пар (проти

р.), а розлучились відповідно

560 у 372 (412)

Не можна похвалитися і високою народ­ жуваністю дітей

створено штучний оазис

більш швидкими те~шами: померли відпові­

благополуччя (там навіть

ДІЮ

- 643

проти

655

позаторік.

На жаль, населення міста також скорочується

815

та

731

чоловік.

Найпопулярнішими

жіночими

іменами

перекрити будинок, придбати речі повсякденного побуту. Замислімося над цим

наю тощо. Лідерство у хлопчиків мали Вла­ рідкісних

Іллі,

і зробімо висновки зі своїх дій, адже може

Микити, Дмитрики . .,Серед

Назар, Єгор, Любомир, Всево­

-

лод, Марко, Данило. Проте усім маленьким броварчанам,

настати день,

коли

безпечність.

"червоний

півень"

міцного здоров' я, щастя, достатку їхнім бать­

і Валерія. Деякі батьки, що прагнули оригі-

кам і мирного неба над головою.

зробить

тоді,

коли

свою справу,

старший інспектор

нинішньому, ювілейному році, ми бажаємо

торік були Анастасія, Владислава, Єлизавета

каятимемося за

Але

Світлана КОСТЮЧЕНКО,

щойно народились чи з'являться у світ у

відключають) за рахунок

гірко

допущену

каяття вже буде запізнілим.

які

державних дотацій.

t---,

відривати чималі суми, аби відремонтувати чи

назвали своїх новонароджених

донечок Сабіною, Уляною, Далілою, Зари­

дислави,

у багатьох регіонах України, за винятком Києва. У стоnиці ж

електроенергію не

нальності,

по роботі з

паселенням і громадськими формуваннями райвімілу ГУ МВС України в Київській області.

GБ~т;т.т~f)d' :Тtl:t{• mг:.І!]:ІІГ{БГ:.1(І]:r(Е·

-

Безпека руху

.-

справа

.

ДО ВІДОМА

Переходимо на міжнародні

організацій!

стандарти бухгалтерського обліку і звітності

тел. 5-31-06 буде проводити прямий телефонний зв·зок із жителями

На базі центру підвищення кваліфікації кадрів при Київській облдержадміністрацїІ з 27 по 28 січня 2000 року буде проведено дводенний учбово-практичний семінар бухгалтерів на тему: «Трансформація бухгалтерського обліку і звітності України до міжнародних стандартів». Семінар буде проведено за адресою: м.Київ, пл. Л.Українки, 1, З поверх, к.350. Початок навчання з 10.00, реєстрація з 9.00. Учасники забезпечуються відповідними методичними матеріалами та харчуванням. Оплата за навчання одного учасника семінару - 300 грн., в т.ч. ПДВ- 50 грн. Реквізити центру: р/р 255393000188 а АБ «Банк регіонального розвитку», м.Київ, МФО 300540, код зкпо 25267141. Довідки за тел.:

району завідуючий фінансовим відділом райдержадміністрац_ії

КОЖНОГО І ВСІХ

З метою вдосконалення і

Питома вага автомобільного транспорту у вантажному обігу наролиого госполарства нашої держави стає все більшою. Автомобільний парк зріс у кілька разів, пі::щнщнлнсь інтенсивність і швидкість руху. Наше місто :v1ac :~-Іережу автошляхів загальною ловжиною 148,7 км. Нй тернторії обслуговування державтоінспекції міста rшташовано 252 автогосподаrства кількістю більше І О

спрощення системи сортуван­

ня поштових відправлень та прискорення їх надходження до адресатів з 1 серпня 1999 року введена нова, n'ятизнач­

на система поштової індек­ сації.

тrанспоrтних щщнІщь.

Ви маєте змогу дізнатися

У .1ержавному коrнстуванні знаходиться 2850 тrанспоrтннх "Jасобів, у власно:vtу- 17390. При цьому у ПОТОЧНО:VІУ rоці на ОДНОГО пrацівника ДАІ припадає обслуговувати І 0,2 км доріг, 204 одиниці державного тrанспоrту та 1242 - власного. За 12 місяців 1999 rоку на теrиторії Бrоварів скосно 43 доrожньо-тr<~нспоrтні пrигоди, в результат. чого

про нові поштові індекси на­ селених пунктів України за те­ лефонами вузла зв'язку, а та­ кож З ДОВіДНИКа ПОШТОВОЇ·

індексації України, якими за­ безпечені всі поштові підприє­ мства. За бажанням можна придбати цей довідник для власних потреб у вузлі зв'яз­

шість чо"1овік загину.1о і 43 тrавмовано. За цей же період у 199R році вілповідно 44; 9 і 42. Деrжавтоінспектоrами ·3а минулий pik виявлено 6913 порушень Правил порожнього руху, 3 них 254 водії - за керування транспортним засобо~І у нетверезому стані. Загальна кількість nорушень ПДР має таку картину: водіями- 5812, пішохо.1ами - 11 О І. Виходячи з аналізу аварійності на території нашого \ІІста. слід ска3ати: основним вилом дорожньо­

Одночасно звертаємо вашу увагу на те, що з 1 травня 2000 року на всіх поштови~ картках, листах, бандеролях та посил­

тrанспоrтних приго:! с наїзд на пішоходів. Ті"1ьки за

ках, що відправляються вашим

ку.

~ІІІнулнй рік бу~1о зафіксовано 25 наїздів на пішоходів, в rс·JуЛІ,Таті ЧОГО 4 ЧОЛ. ·запінуло, 21 - отримаЛИ траВМИ. Вrаховуючн цю ситуацію, с.1ужба ДАІ спря:vювує свою ліяльність на пrофі"1акп1ку та попеrедження порушень Правил дорожнього ryxy nішоходами. Насамnерел, під постійним контrо~1ем будуть небезпечні !\Іісця масового персбування людей, що зна'Іною мірою сnриятиме 3апобіганню скосння л.орожньо-транспоrтних пригод за

Довідки з питань нової по­

міського відділу ГУ МВС України в Київській області, старший лейтснант міліції.

газета раїіонної

ААРЕСА:

СПІВЗАСНОВНИКИ: міська і раuонна

колектuв

paAu,

раuонна

АержаАміністраuія. Свідоцтво про державну

реєстрацію

Кі

від 10. 12. 1997р.

N 259 інАекс 61285

07400,

23

4-04-77.

23

січня

ВіААілu:

в.:~~;u~~Р

і

соuіальнuх

бухгалтерія; npuuoм оголошень

.ЦЕ БРАТ

•••••••

····· > ·.···············•··•.·········· .·•

+ + +

і

402

знайшов гаманець з грошима і

вати

сільського госnомрства лuстів

року

документами, прошу зателефону­

Київська обл., м. Броварu,

nuтань,

2000

години в маршруrці

5-56-76.

бульв. Незалежності,

2.

4-02-92; nромuсловості 4-04-81;

масової роботu

4-23·26 .

РедакцІя не завжди nоділяє nозr.щію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор.

1\uстування з чumача.мu - на сторін~~;ах lазетu.

ПРОДАЮТЬСЯ дитяча коляска для літа і

w

\ !зими, німецька; «конверт». . Тел. 5-21·71. /.І 'і \

~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::../' !tЩ•Jф1§іj:Хїі;І половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа

43

О,

Є колодязь, сарай.

12ra.

кв.м. Земельна ділянка

Довідки за тел.:

4-23-26

-

(у робо­

чий час). ПРОДАЮТЬСЯ запчастини (недорого) до автомобіля «Ауді-ВО». Тел.: 4-05-11. С'

Загублене посвідчення ветерана праці N2156758, видане Броварським райуправлінням соціального захисту населення на ім'я Гайдак Катерини Григорівни, вважати недійсним.

серії А-11

профком,

з

приводу

педколектив

N25

смерті

глибоко вчителя­

пенсіонера, ветерана Великої Вітчизняної

війни, відмінника народної освіти Івана Петровича ТАНАНАЯ і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного. Колектив ВАТ БМУ-5 висловлює щире співчуття голові правління Леоніду Павловичу Бурякову з приводу тяжкої втрати

-

смерті дружини Ніни Іванівни.

Колектив ОП «Броварипромжитлобуд" висловлює глибоке співчуття начальнику БМУ-5 Леоніду Павловичу Бурякову у зв'зку зі смертю його дружини Ніни Іванівни.

оа РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

рм, раїіонної Аержавної аАмінісmрації. рсАакuїі газетu, Броварські

близько

~ Загублену колову печатку приватного підприємця Рикова Олександра Веніаміновича, ідентифікаційний код 2049011077, вважати недійсною.

в.о. начальника відлілення ДАІ

• ma

Того, хто

5-40-78, 5-45-51.

·Віктор РАДЧЕНКО,

/---:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

{(

сумують

отримати за телефоном

Слід п<ш'ятати, що безпека руху- це справа кожного і

Н О В Е Ж И Т Т Я Броварських міської

Тел.:

штової індексації ви можете

Анатолій Григорович КРУКОВСЬКИИ.

загальноосвітньої школи

Досвід роботи в експорті-імпорті, оп­ товій торгівлі, бажаний вік- до 40 років, знання ПК, 1С-Бух, ЗЕД, освіта вища економічна чи бухгалтерська.

іншому випадку поштові відправлення до пересилки прийматись не будуть.

28

Адміністрація,

Фірмі потрібен головний бухгалтер.

підприємством, мають бути

ВСІХ.

"

296-85-63, 296·81·59.

зазначені виключно нові, п'я­ тизначні поштові індекси. У

участю пішоходів та велосипедистів.

Увага: прямий зв'язок! січня ц. р. з 13-ї до 15-ї години за

підприємств, установ,

#6 2000