Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГ6 МІСЬКОГО МІСЬКОІ І РААОННОІ РАД

~а нхе~ть 1

17 квітнJІ 1937 року •

ІСОМІТЕТУ

К О М УН І СТ И Ч Н О І

НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ

.]'tl ~

(6669)

ВЧАСНО ПІДГОТУВАТИ ТЕХ.НІКУ ДО ВЕСН.И

Середа,. 11

.

ку

одинадцятої

п'ятир!ЧRИ. На

всіх

сУ

інші маш~и й знаряддя.

радгоспу імені

але княжичани

показати сво1м гостям.

.районного агропромис.JІо­ 1983 року буJІИ

ради

ііtаааЮ ко:шретНі

j'Идц

строки

машGН. Зокрема

на

заиінченнл

березня

1

ремонту

•()

0.85.

ж він досяг

по

коеф!.пtєнт

.товносrt траь"Іорtв повинен стан~вити

0,93.

Дсбре

За четвертин квартал у ман­

орrаіІ!зовано ремонт

тракторів

у

наnружену

Вчаєно

:

ордена

праці.

завдаки тому,

що

значну

еtJtьгосnмашин 3дають на

колектив

також

у

кількість

ремонт JІ

досяг­

2

З.'!агоджено,

Ira

ті

не

складних

спеціалізовані

лона

на

що

навіть

жодного, в рай­ дефектні

ремонтуютьсл

60-річчя

СРСР,

постановкою

комбайнів

:ведо:щlн:н:а r,;<мі спец~tаіістерень.

процент»,

станов­

ряд

з

вому

фермою дворі,

трудиться

·

--КОМСОМОЛЬСЬКИй ТЕЛЕТАйП

Дотримаnи слова У спішно завершили тре­ тій

нес5хідпо

певсюди

внкористат!'

ДЛЯ Г.рПС.Ю~J:СНИЯ J1ЇЦГОТСВЮІ СЇ.'!ЬСН;(JГОrТ"'!ІJ.!ІрС~ЕІ!'

те::нl~:а до в~сР.:и Диренгія rосnодарств. партійні І прс·"-б2л:r;зі ср· ::-~• 3 3!:\Ці'і ~та•ІJть ор.-·v.із ваrР ni~~ ае З""~-8Т~!.!і!Я "СГ_!~·-ттР:ЧF'!Е. ~ТЕ01:Н""'~"~~ x~pnttrf ~:·-f1·rteтr )!;л- "~:-: ""'"~---"'"'"~- , •.,..,r-·- ·· птщі і виконап.dя взя

оrиі соціалісшЧІІих аобсв язань.

рік

ХІ-ої

С. СТЕПАН':ІЕНКО, планового

відділу.

п'ятирічки

учасники районного лістичного

соціа­

змагання

серед

молодих оnераторів машин­

ноГо доїння на приз імені

на

Rормо­ який

навантажу­

. підвозить

також

корми

до

примІщень.

ветеран

тварин

рад­

здійснюється

у

строгій відnовідності з рацІонами та графіками. П. Г. Юрченко. Не по­ У господарств! ведеть­ ступається досвідченим ся чІткий облік фуражнцх трудівникам і молодь. З запасів. Вс! вони прохо­ госnного

виробництва

вдячністю

відгукуються

тваринники

про

дять

через

В.

комсо­

мо.'Іьц.я Мико.'(У Нарпенка,

працівники

райпобутко:чбі·

Пильтяй.

-

слова

Більшість

дотримади доr,ягти

свого

заплацо­

Еаrи.

НЕСТРОЄВИП, пом. бриrа.цира.

грудень

252 кілограми молока при зобов'язанні 188 кілогра­ мів. Валовий надій по його

гр}-nі _становив

Ще вищих рубежів вда­

в6і Революції «Плосківський» кач. Одержавши

В. П. Парменова. Вона першою вmto- по

дукпr!!н!сть праці на 6,3 n~оцента nро­ ти наміченого noRaзнrпta. Це да.1о

у

вого

~!ожюшість додатково

ники с.1ужби сервісу на~іти.1и · соцїа.'!і­

рік

nідвищи.1и nро­

до

річної nос.1уг

про­ насе­

Щоб зроб1і-ти свій· вагс~шй внесок вийшла nереможцем черговиконання

(1983

рішень

грудневого

стичні зобов'язання

на

п'ятирічки.

передбачено

реа.1ізації

до

2

Нюш побутових

мі.lЬйонів

489

четвертий рік

пос:rуг

обсяг

довести

в

минулому

нrщтві

перевиконати

намічений

!! Г. С. Ось~!ак та Р. ~1. Ме.!ьниченко.

nроцент і на 0,5 nроцента зннзити собівартість прою'!\ціі. Л. ЛАВРИНЕНКО,

продуктивності

показник праці

на·

по

·1

начальник nланового · віддіJІу.

3.

році

правоф.'!анговою

ного

зростанню

на

a:te

тисяч карбованців,' ного

з~Іаrання

змагання

Пильтяй:, й за пі,'!сумками роботи

соціа.1істичноrо

В іRдивідуалнrу'!У трудомчу супер­ ющтві домоr.чся н~Й"'!ШИХ рез~·.•ьта­ тів швачка міського будиику послуг

етапу

р.) П.1енуму Ші ІШРС, nраців­ приз імені М.

розгорнутого

І,

радгосnу Л. Стро­ в грудні

355 .·кілограмів ~rолока

на

11

кі­

лося досягти молодій тва­ ринниці з ордена Жовтне­

а річнт•й пдан перевиконати на 8 ти­ сяч карбованців. ~' результаті широко

і .І

6.300

лограмів.

х.1іборобів за місцем проживання. Най­ успіхів доби.1ися ко~rn.1ексні прий~та.1ьні пункти ci:J П.:ocRoro, Руд­ ні і кравецьr;пї майстерні се.1а Требу­ хсва, якюш керують Г. П. Фесюк,

~~

одер­

на корову, вона не лише

, кращих 11 І І

року

1983

жав від кожної корови по

на:rа особистий план n'ятирічки.

ленню на 27 тисяч карбованців, а з початку п'ятирічки - на 65 тисЯч. Значно подіnши.:ося обслуговування

-

Пс'JЗТІЖ сі•!::!я хараr•терний теn:JІою поrодою, де ентз C!!!J:1.-r ·-~'іВШ'J 1'1?. ЩJt'ЕЕ',,...-ння реі'1!1Нтних робіт

мож.'!изість

худо­

грами юма ти побутових

Дуже пов:.лн:о розrортаеться в районі підготов •а RO.!J!ViGi?!Jб:·ви<Jї ТРУ:Ніви. Фактично до uієї рсба

Цю

го;Щт!

нату за •.шщ·.'!r~й

uеІІ'юнт,

'Іи Іірмступи.'!и ЛЮ!~Z два - Т!ІИ гссrtоларства.

~нст-зверненІіІІ

XXVI

стаб!.'!ЬНО

Змагаючись nід девізмr « Плюt один

<•Жердівсь­

на

н:а

з~ їзду КПРС з'їзду Комnарті'l України, правофлангових соціалістичного змагання до в.сіх труДівників області­ підвящнтн· продуктивність працІ на 1,5 процента 1 зни­ зити собівартість продукції на 0,5 процеuта. На фото: Г. Г. СМИРНО­ ВА. Фото О. Га.:rіцина.

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

хиіі~. Еннористовувались іїри цьоn1у рі3:ні форми під:о:;:ов!,Н. Світнт:нівді, наnр!ШЛ~д. усі ~1ашини JІ:О.?:а::-одилп В~'!аС2!7МИ СІ•лами, а бсбричани, навnа· ІЕИ, ЕЗl'!.'!Н курс на спеп.іалl:>ованІ піцприєr:tства. Відстають у цій сnраві радrосіш імені l'tliч_ypiнa, с·~с:вJряцЬІ:з:У>>, <<Велююди111ерський», <<Гогслівсь­ ~ИЙ» та де~кі іRші. Ошовна nричина звсліf:ання -

:JаnізнеЕЮ! з

пер­

XXVI

ЗА Р АХ}ТНОК ЗРОСТАННЯ

відо­

дома.

Jег.оrш~о ор:-ан~.з:ува.'!и ремонт зернових комбайнів. Пе;Jшш.ш ІJ!юралисн з пією роботою ~1еханізатори рад~·оспів <•3сря>>, <• Б!бриц1-кий». <• Пухівсьюm~,

імені

Делегатів

них

норову

організація

НнніЕ.:Н' ої · ЗУ:МИ у білІ-шості господарств nайону

~П.т;:осrйвеІШЙ>>.

иужас.Іt

полою1ну. занарн~жених. трак­

надійшли

машини,

столнчноІ

Григорівна

3.

fиіt», іменІ Мічуріна. Вони не використовують нади і не зда,тоть машини в спецмайстернІ., а дома м!>нт:ують їх надто повільно. Так, семРJІолківці

месті

брала

шою на Підnриємстві відгук­

плану.

із

би. На доставці кормів праuює ц!.'Іий . механізова­ ний загін. БурЯки, си.1ос, сіно, які зберігаються по-

t!ільгссnтехніІ:у

ра­

но:sого року ко.1ентив мо­ ють на трактори механі­ На фермІ nрацює коре в.аних рубежів. Так, опера­ лочнотоварної ферми .N2 1 затори В. І. . Вол!веuь­ моцех. в якому nідготов­ тор :м:ащинного доїння рад­ радгоспу « Р,jсанівсьний•. кий 'Іа М. С. Нарпенко. ляється пlйло для всього Середньодобові надої мо­ На nідвезенні Ух ударно поголів'я худоби. Годімя госпу «Зоря» А. П:rющ за

ньої уваги nідгот!'!вцl т~хніки. ЗвоJТJ.z•ається ремонт !J>ш•тврів у радгоспах «Заворицький», «Гоrол!всь­

-

і

партій­

XXV

конференції

області. Га~ина

М.

На жаль, керівники й tнженерно-технічнt спеціа­ "Ис:і'И окремих госzюдарств не приділяють достат­

І'орів, а гоголівці і заворичани

місті

·врс:іііарщннн

ної

року вона особистого

иачал~няк

трудові

Смирнової

у

участь в роботі

МЕХЗАГІН НА ФЕРМІ

лять нині 7.6 Ri.1orpaмa. Усnішній роботі тва· ринник!в сnрияє хороша

лише

ші.

зобов'ІІІ­ зався заощадити на тон­ понад ни борошна більше, ніж у

тру,;иться з перших днів

рад­

ІІі ішансвнми органамн за певними JТJ.мітами.

/3.'Ш у грудні

ініціати-

Г.

. тепер

справді

Про

Героя Соціалістичної Праці

.айетеряі, де є необхідні заnасні частини, виділе­

Е

Підтримавши ву

виготовити

затримок iJ;~e у радгвспн1й

роботи

враху­

-

зався

jрспах <<Пухівський», імені 60·р!ччя СРСР, ·«Жер­ 'tІвсьr.ий» І деяких інших. Вони досяга.10ть успіху !\ІІМС

яRій

nоnер!!дні

TaR.

тра:кторlВ ремонтувалося

техніку д.о

стів.

Н. М. Гринчук, машиніст лінії .N2 6 М. Г. Хутько. nекар В. О. Даниленко. дріжджовод Н. П. Галуш' но. кочегар. виробничих nеЧей О. А. Повар та ін­

ваяців.

-

1 надійно rотують трактори та !.ишу с!m.­

fЬRогосJшдарську

у

на

ниївських підприємств нення 1 намітили заход-и «Кожний грам зеко­ удосконалення госnодар­ номленого хліба на вироб­ ського механізму. ництві у фонд Продо­ за рахунон nідви­ вольчої програми п'яти­ щення продуктивності річни:~>,-колектив зобов'я­ вали

іІіm.кість машин в спецмайстерFJ., а рештr полаго~

іцшнх спецмайстернях. Чітко. без tпдrотовка і тих машин, що стоять 'іtайстерні, · · ·

рік,

1984

програму

слави

крИла.

Єrьсн на досі!fнут6му. Ди­ вартості np6Дyцtt 1!р&\'Ч :Н:. М. Баtлай. Тут. сум­ мИ . ДНЯМИ MJ1 nрийиІ!ЛИ плану на 5 тисяч карбо­ лінно трудяться тіtтовод

jитк дома. Восени було зда;ю два T-150R у Бори­ 'ІрlJІь, три гусеничні Т-74 у ~ереяслав-Хмель­

tf

1983 рубіж

тисяч мет-

змаганнІ ії Ім' я занесено иа: міськрайонну Дошку поша­ іІи. Як. делегат від комуні­

ХJІібобу­ попередньому 1983 році. добитися 3 nерших днів цього прибутку з\ р~ку уцарно несе трудову зобов'ямння, колектив зростання хnібсrзаводу не зуnt!ня­ рахунок знИ4Rення собі­ вахту нолектив амtнв

~rідь подбали про те, щсб відnравити заnлановану

колісних

на

Усл!шно ви:кон~~щи мп­ план 100 тонн нул~р1чн1 ·ссщ~лlсrичні Л(')Чних виробів;

Жовтневої Ревошоції радгосnі «Плоскlвський~>. І(ирекція та інженерно-технічні прзц. івни:ки зазда­

JІвцькнй, чимало

перейшла

НАКРЕСЛЕНОНОВІРУБЕЖІ

По~и

іотернях радгоспів і птахофабрик та в спеціаJІ..!зова­ ·~ реrІІО!Ітних підприємствах системи Держком­ ~:~мосnтехніки полагоджено 257 трактор4в Ul'!J JШаьі. 293. У першому кварталі нинішнього poky .-апхаиовано відремонтувати на одну машииу біль­ .Пе· попереднього пuи умовІ. що вони будуть по­ став.JІені на JІініЙБу готовності протягоІ\t ci•ma .-отого.

знають

вже· випус­

йоНі. За успіхи у переджои­ тневому . соціалістичному

дарни­

ня 1983 року вона внкона.11а норму за 1986 рік ви­ ткала 1.345 тисяч погониих метрІв високолкісннх стрІ­ чок. По-ударному започатку­ вала ГаJІНИа Григорівна 1

(jльшість tн.ших збиральних )tашни. На базі цього іес.шщарства було проведено всесоюзний семінар je постановцІ і збер.~rанню техніки. Господаuям

..Ю о5'єд:нання від 5 листоnада

вона

д;оброї

рахунов

"S'

, 100 ·

звершеІШя Г.

І слово у. неї не розій­ деться з ділом. На 27 груД­

nсJІаrоджено й поставлено на .JІJ.иlнку готовно~. сі«. ще у rрудні ])ПІНулого року, відремонтовано

Ро:шорядженням

славетних

.па комуиtстка.

ry-r

рік.

стрічки.

У

~ До кінця 1985· potty виконаю ще один п'ятиріч­ ний план.- твердо запевни~

~YJІO!XJ дотримують їх. Всі грувтообробні й посівні \і)іаnншн та знарлддя, а також зерно~і комбайни

~~·J!o що

рів

Гоголівської

п'я:тирічного

Іоа' яз:.ншя по підготовці техніки до весняної посів­ rtа*~анlї та ремонту збиральних машин. Строки стислі,

коп .

2

року- воиа

широкІ

@II!Jil]\~j~] ~:ll \\1[~~)~: ·30 червня а вийшла на

Щорса. Він узяв на себе високі сопіа.!Jіст~чнt зо-. дуже

1987

на­

обслуговування тридцяти швидкодіючих безчовникових верстатів. 3 року в рік від­ точувала свою майстерність, добивалася все кращих успі­ хів. І вони не забарилися.

fQННі, як і належнт:І;і, йдуть механізатори, які одно­

ря ц;;ого визначені

muфпній

ши­

стрічкоткаць,коІ фабрики ГаJІИна Григорівна Смирuо­ ва. У десятій п'ятирічці за чанок

··аено 3 в:нхонанннм нев!дкладиих зимових р~іт ІІа nолях і фермах ремонтують трактори, , комбанни

т.а ремонтників

-

сJІави

тила·· більше

прикладом

З ціюrою ініціативою вист~·пив нещодавно холек­

Ціна

родна мудрість. так, доброї слави зажила ткаля-багато-

ділянках

гаJІузі госnодарств ведеться дедалі

Пlі механізаторів

доброt

криJІа•,- говорить

верстатниЦя

ивн1ша боротьба за одержання високого врожаю ~єькогосподарс:!:кнх ку:1ьтур, успішне виконання І!еЦіа.тr.істичних 3ооов'язань. Поnереду в цьому зма­

ra

січня 1984 року

роІd

ftіор1ають роботи по підготовці до весни четвертого

,

У К Р А І Н И,

ОБЛАСТІ

Е н т У3ІІ с т·к·І

ВЕІІКІ

'І'рудlвmцtк сlл иашоrо району все ширше роз­

Е.DІНЩЩІ:кої ,

П А РТІ І

КИІВСЬКОІ

в

оnераторів машин­ доїння району. Во­

ж

визнана

кращим

молоди~! оператором

за

стала супер­

доїння

резу.1ьтатами

третьому річки.

машин­

Вроварщини роботи

році ХІ-і

в

n'я'Ти­

Г. СЄРІ'RОВА, інструктор МіСЬККОИ' XOMCOMOJ!Y.


!81-----------

Ж И ТТ Js

с:Н О В І 6РИГАДНИА МЕТОД

-

НА ВСІ

ПІ1ІПРИЄМСТВА

_ _ВІІ!І_ _ _ _ _ _ _.......

сn-ІЛЬНІ ТУР&ОТА ПРО 3АfАЛЬНУ СПРАВУ У nеревагах ~щгадноrо п1дриду ма.'!о иоrо

дбВодиться ·переконувати.

Jr0Jtt!.КT~Щ. РQt?м,

nрjцюють

tt!Jl

sa

ня до 98 nроцентів. А нращі виро6нич­

тих

единим ца­

чимало різних фанторів до3воля­

JQ11t ~CІ.ІJJJilhJJTІJ, прискорити

процес ви­ робництва. В т<>й же час сnрава це но­

ва

І

кожного

разу

nQpyч

з

nеревагами

-

Звичайно. могли

3 уnевненістю стверджувати. що там. де

повинні. Д.1я цього у

їх

nом1,чають ~ сnільними зусил­ 1 всі можливості для подальшого роавитну цієї nрогресивної

стабільний. здружений. дисциnлінований

форми організаціІ nраці. Так. наnрю.тад. на шиноремонтному заводі добре зарекомендувала себе

новлення шин. а· тільки

вчасkjр

усуваЮтЬ.

колектив. І все Ж... початком

женням.

ИоротІ{о характеризуючи П, начальнии зміни •Б• · шиноремоцтнqго цеху Петро Миколай<>ІІІ,ІЧ Бобко розnовів, що иолеи­

тив цей а 198О·роиу nрацює за єдиним нарядом 15 оnлатою nрацІ за коефіЦІєн­ том трудової участі. ньому одина~­ цять чолоеІк, зайнлтих на основному ви­

шин

8альннкJJ, реМО!;!ТувальницІ. 1!1'1 накладанню nрот~:пора,

ща. коли

А

-

його.

вІд·

nррдов­

nроцес

з

прогаяне

в

умовах

шується

шоро­

нашого

оnератори вуJІканІза·

торщши.

Р9зрахункового

Сам є.

умов

пра­

що аж ніяк не спри­

Розnочався четвертий рік одинадця­ тої n'ятирічки. Шиноре~1онтники зустрІ· ли його з упевненістю. що успішно

ви­

nодолают·ь тимчасові труднощі І вийдуть на рівень нових завдань, що ви!1.1ивають

жає одним з найголовніших його nунк­ тів nідвищення nродуктивності праці на один

ки.

!іІ зобов'язання на цей рін. бригада вва­

колективу.

їм не nозичати. Віриться, що і цього разу колентяв зуміє мобілізувати ДJІЯ цього всі сили І вм1.1о винорисхає nepel!arи і можливості бригадного підряду.

rpy дня.

зміни

щн2ши понад

ви·

п.,ан

ЗА

мину.1ому

роцІ

зменшення

випуску

Харків.

зробити свій посильний

Єьоrодні.

nІс.тщ rи. І така

KQJ!Ii

партія

внесок у

ПІдвищилясь

таких

дизелів

від·

' 80

до 100 кінських сил. скоротивши nри цьо;.~у

.

витрачання

безвІдповіда.1Ь·

завданні

мих Рад народних депу· татіе пустили заготівлю лишків на самоnJJив. І як резуJІьтаr. nриміром. у Шевченковому закуппено

всьІj>rо-навсього 20 молоиа. Калинівці

4.3~>2 тонни на тонну.

загофІе.%цІ

nуІ-Jкти

на·

то;'н

-

населення у

лися

усnішно

сnрави­

доведеними

13 ·

дан~я~и.

КІЛі>І)а

окре~І ~31!!

за.в­

21

.

Н.

~ н~х

!1і1БІТЬ

це в той

!

ЩР

відно

1.87~:

no

1.625

Ві.ЦЦО·

1.61 ~

кІлогра~lв

иорову

npt~

молока середньо­

р~йощ;ому пока:щJ!НУ

8.'59

кІс1аграмів.

Зt~ичайно. т~кІ досяг· неюіа не ~ожут~;о ІJе ·~ду· ва1'и. Але важливо й те.

що · Із 36\льшенн'ям заку у

населення

л»шкІв

сіЛЬ.Г0С!ШрDдукrІц, nІдс()ІіtІІ rосщщ~рсц~

розщирилІ<

с~. qрОСЛС! кІлькІст~;> xy;:~r бJі І птиц!, у них актиР· зувалаея роз'яснювальна

органІзаторська бОf\У депутатІ!! Одна\{ нонкомн

а

активу.

OJ\peмl сRме

таh·ож

заrот!Rе:ІJ

робот~ і

П!ЩдіJ1JМН

'!',.,

r~им

с!ль.вн nwтau

орrанJз~пі'І спnаРн

не

.t.d.'іЄЖНОЇ ~ва·

Соколов 1 Олексій . Табу· нов будуть серед тих, хто випустить

nовному й спа.'Ію!'анню sнми

цех очнених спору~

ЧЕМЕРИЧЕНІШ.

Фото О. Обуховськоrо,

... 3 тон­ - 7.7. Се­ - 11,9 тонни. І час, коли no ра-

згорян­

більш

ефективному палива. Та­

приставню~ами

осна­

І

ному

етаnІ. піднесення престижу вчителя -в сусnІJІьстві, підвищення ролі сім'ї і сусnільств11 у вихован­

орієнтації учнів. . . Але є І суnеречнt думки.

Вва­ жаю~ що переходити н~ · п' ЯТИJ;'fчие

На

вузьку

шіНJ!я підручниБ щшй

не

прийом

що

варто

Із

с;учасшш

вести

студентів

сприЯl име

:кадрІв;

ніn1ецької мовн,

відnовідає

nн:іrам. Мабуть.

теріально-технічне ~сиащенни нав· чальних закладів в сільській міс­ цевості слід доручити .РАПО, а не базовим господарствам, як rово­ риться в Проекті ЦR RПРС. Ду­

у

~Іаю

вп

вільний

пе;2іІІСі юутп.

сnецІа.:rІза­

1.57.7; 131.4; 116.4 про-

новою для зростання май-

цента,.

стерності

у четвертому роцІ ХІ-ої

нових

шеннІ

дац;у

трудівникам

належить

рубежів

у

досягти

виwбництва.

дер)f!авІ

тварннництра.

1\ІЛНШИТИСЯ J!шення 'ласники

збІль·

про-

nродукції

Не мож~·ть

ОСТОрОНЬ ВИ·

цих завдань І особистих під-

обних господарств. Іхн!й б6в'язок зробити все южливе. щоб повrіІШЕ' ?а·

\ОВО,'ІЬНЛ.ІТ!СЯ

'(янсьних

ПО\рЄ6І•

людей

\УКТ(ІХ· ХСІрЧуFання. О.

Оа·

у upo·

ХИЛЬКU.

e.кvнorйlC'l райш:шп~-.

лів.

трудовоrо

підвищення

сnростило nерехід на єдиний nідряд. допомог ло сnецІалІстам розробити

nІдря·

Раніше було так: нож-

на механізована лаRна ви·

тІ

nідрозділів.

В

ОСНОВу

нІлька

но

врахову-

чешtівської середньої школи.

Є чим похва.1нтися не тlльг:и цій ланці, яка з г:он:с;ого із ста геюарів неріF

по1•ад

:"'Она

сил

!\DштІn. Урожайність зро r·;·ала повІльно.

J

Зовсім Інша справа те пер, коли у кожного з семи ко.1еитивІв з'яаило зернові.

індивІдуальне

Щ!

.

по

.1 е. Одні вирощують ран

-

кор

третІ-техніч'-11

куль

турй.

Тане

Інші

закрін.аеd~

заR

сЗJГІ:еІ' Н ЮІ

І\укурудзи.

а

К0Ле'КТИВН0Г{;.

1ідряду й Інші підпищи ··и В)У~;r:<:і:'Іність ~<своїх1> ·~~,r.1ьтур

-

соЕЛІІІіІІІку

не.

механІзаторІв.

-

О.

В.

Тан.

,нню

Державної

прє

кавалер~

дво:

тру ДОВОЇ

Корчинського

С.1ЗR! згід

НО

З ДOГOFIOJ10r." Mfl ~а Зі брати в 1983 році 290( тонн зерна кукурудзи. ' фа!личний урожай перс 'нИJЦІ!F ЦЮ rтифру бі.1h!І

як на ІІівтоги тисячі тонн За ви('rч-:ІІЙ кінцер;•:і ре :!у.JІЬ'!'а" i{CJ-'leKTИRy HR!1i1 ':n;o~::r ''6 ""ТТrяч ~:8rбо ~::;анцjt .'-','\<.Н:овоІ оп.1ати.

на

13

тонн

з гентара

1 н:··J У:шнх буря!{\В щііжrс тз ЧОТІІРИ рази.

~ ;ої

Cr!LiЄ~.!y органі~~ції

•·n~ПОГJЇ;:ІЗЄ

-

бе~ш2ря: прапі,

;1!!!1t'КТ0р

ра;

оспу. Гегr•і\ Соціа.1істич ІD'і Праці В І. СтепеІЛ\< - ш1 3Гі}J'J'Jа,:жvвали ра :ом 3 .\''ІЄНИМИ YJ{p;J'iHCЬ ::ого •:п•-;:ово досліднаге іІJСТІJ 1 \' • •; економі!{И І ор r·анізаці',"

,'і.1ЬС'Ь!\ОГО

ГОСПО·

··Р:Іі О. Г. ТІТ.~іх­ тtра. Lcll.!l ДliJIOl\IOl.ІИ наJМ

.carccr;.

не

тільки

елементи

вих

розробити

всІ

госnрозрахунко­

відносин

з

ланками,

цент· ~ й науново обгрунтувати

113

·О ценп,ерІв, багаторІч· 'ІИХ трав Еа зе.1еІшй корм

культур лауреата

розпорошення

своє

навчання.

м. :вильотник,

дання. Від його виконан ня залежить оnлата ПР-І(

ЗВОДИЛО ДО иевипраF'!ДЗНО· орденІв

н!

ДOГOFitJH(>'

госпрозрахункове

одночасно. Це часто при· м!ї СРСР

ся

сформу­

вчителька німецьвої мови Шев­

систему аналізу діяльнос-- зібра·.~а

по- угоди мtж диреІ:цІєю рад ефектив· госпу і ланка~ш пок:·адr

ду.

го

Чітко

реr;о">ІендJ·

цift педагогічних рад ш1;і.1.

трудівникІв

ності ко.1ективного

рощувала

що ве

добору

кращому

урахуьання:11

також,

льовані роль і завдання гчите.пи, який працюватиме з дітьми в день

0/АРІД НАРОІЖУЄ NlliCTPIB

ЯНІСТЬ

ТІ30Єі ПРАЦІ

1

І ще одна така пропозицІя: Ма­

навчання в пеДІнститутах недо­ цільно. Виховати вчителя ntожнз 38 ЧОТИрИ рОКИ, ПрІІ :умові ВІІСОБОЇ якості. Вимаrає доБоріиного удоскона­

І Зазим'янськоУ сільрад І .Радянської України Біло­ ючи не тІ.1ьки вихід про- з усі< .:;оо І·еюарІ:ої n.тro~ справилися з доведеними ! зерського району на дунцІї. в. 'й її якість, собІ щі в середньому майжЕ завданн-ями відповідно на / Херсонщині. що ста.'!О ос- вартість. по 90 цє;: rнерів. З в про

району

продук,

підrотовчві

~цено також усі мотори зиготовлюваних нині зер-. нових комбайнів «Нива», 1 «Rолос», «СибІряк».

аж

n'ятИрічки

першу

цію; ІІНИЗУ' -

(РАТАУ).

3гкуnЩ!Н9 :387 цулнм

СТ~НОІЩТJ:,

апаратІІJІJЩ

Павло Білоусов, ВЛ'JесJІЦ

ном-

ня. вони сприяють

·

па.1ьноrо.

ла в nорівнянні з, лозами- , цію в сІльськогосподарсь­ роком на 305.6 ! .кому виробництві nере­ r.Ьнн ціниого xapчosoro тонни. а виконкоми По- ' йшли безнаряднІ ланки nроДукту, у Зазим'ї -:-:греб!всьцої, Троєщинської і радгосnу Імені 60-рІччя ~60. P01f'H~x 8Б2 тон­

Цоrребах

вropl-(в.ntw

турбокомnресо-

повітря в каТhтеру

новні напрями реформи зю·ально· освітньої професійної шнопи» зан­ дання радянсько! школи на сучас­

Т~к. у І!ону заготівля м'яса зрос- :

nеревинонаJJи їх.

знімках: направо)

(Фото'хрон.tка РАТАУ).

застосуванню

пактних

Я повн!стю п!дтР!іМУЮ 'іІтко В"І·

ни. Заворичах миполиах

· ва,

Виграшу досягнуто зав­ дяки

значені в Проекті ЦН НПРС <<0~·

лона. Не набагато краще І тут становище ! з закупів­

закуплено

На

комуністич­

СХВАЛЮЮ ПОВНІСТJО

Причому, таке став.1ен-j

го

колективу

добитися

вмм••:Іі:і8~WSWSІ•QІІіМІІ.,..СІ!ІІ8.~;.:ОQГОЄОРЮСМО ПРОЕНТ ЦН НПРС ПРО РЕФОРМУ ШНОЛИ - - - - - - - •

лею у населення м'яс·а. У ~ Не може не ралувати 1 тоr.ту ж Шевченковому йо­ той ф<;j\1!. ~,р.о 1!5 сІл~аи­ конкомІJ!

достроко­

І

Що ж. заnовЗятості І наполегливості

ДlitШJJO 6.180 ТОІ:ІП 1\оІОЛО- НЯ nроявили ВідпvвІда.1ЬНІ І ЩІ- Це 113 2.535 тощ1 бІль- праці!ІНІШИ не лише при І ні дітей І підлІтків. nоліnшення Ше. нІж бj•.'ІО реал!зо13ано органІзаtт!ї заготів.'ІІ мо- 1 трудового виховання І nрофесійної д.ержавl від 1882 роцІ.

звання

план

використовують нів. удосконалецих За ме­ рів. які тодом харківських cne· дарову енергію вихJJоnних Нагніта.ючи nотік ціапістІв. Перша сер!йна газів.

!\а родження цtєї4 ін!цІfІПІ· ність помітно позначи.1ася ви. nроt!:шов рі'!!, можна на виконанні доведених rоворити з ne!!!tilпю. ·щр завдань. Виконкоми окре­

аона зщІЙШЛі1 ШfіРОКУ nідГримку у жителІв Броварщини. яні коннретним ділом і!ідповІли на рІurенщ~ tРа!Іневоrо (1982 р.) П.'Jе· нуму ЦІ) RПРС. СудІть самі. За минулий рін nри

планової,

річний

"lРІГЕ ДПХЛВПJІ" МОТОРА

На поч•~У мпиулоt·о року жителі сеJІа Пу­

1

проти

nродукцІІ.

правлена з об'єднання хівни виступи.пи а ціtщщо ініціативою збільшити виробиицrвр 1 продаж державі . <,Серп І 1\Іо.::от» на Воша· ;щщJClf 'fВJр~НПИЦЬКСІЇ Щ)ОjJ~'J!ціЇ, одержаної ~ , градський тракторний за особистих nitJCOбiЩ; rосщщарствах. . ПухівЦІ ! sод. При попередніх га агрегати Дс1Я зверну.nися тоді до ІіС!~ J{{Ителlв насе.'Іених · ,]аритах орачів ДТ-75' Н ПyJJ{(TiІJ і:І ;ІО'JЩ~о• цqдбатц про nовніше за- 1 ста1евих потужність з доволенІJя потреб rородяи у продуктах хар- ; збільшили

Ч~·ваивіІ

nроцент

завершити

високого

нолекти~;~у

nотужність І евономІчнІсть тракторних двигу­

ре,....!:,ац~ Црод~вольчої програ~!И.

во

півтора мІсяця працювати на сирЩ гумІ. Щоб не допустити браку. процес вулна· нізації збільшили в середньому »а годи­ ну. А це, в свою чергу, -:реальне

ПУХІВЦІВ _ _ __

ІНІЦІАТИВОЮ

довелося

CY'f&CII

ною технікою, винористаіі ні. дистанційна систем~ управління 1 контрото а~t­ техиолоrічuим процесом, біологічний Прйцес оч:исJ­

:as

ноJІентив

Завод осиащений

з рішень грудневого (1983 р.) Пленуму ЦR RПРС. Намічаючи свої соціалістич­

ної nрацІ.

року

Кримська область. ша ч:ерrа Сиваськоrо . ліно-фарбового заводу щ01 річно випускатиме біль~ як 17,5 тисячі тони про. дукції 47 найменувань барввини для вовни шубної овчини.

яє ритмічній, злагодженій роботі.

яка надходить з БІJJоцерківсьІ<ого заво­ ду гумотехнічних виробІ~- Наnрик.саn.

~щнулого

знаходить підтримку

ням.

по.1іпшешrя

ди часто хворіють.

шиноремонтного цеху є якість сиро~;~ини.

по ч" н

nерк

nитання

цІ в цеху? Влітку на діс1ьницІ спека, а вікна відчинити немож:шво. ІіЗзимну ж навnаки протяги І холоднеча. Лю­

n.1ан

---

на

бри·

·

Забігаючи наnеред. слід зsзначити, що адмінІстрація nідприємства sже Шунає ш:тяхи вирішення цієї проблеми. · Не менш важливим для nрацІвникІв

:конав щ~

ю;.

перевага

~- Солдатов говорив про ycnl*ii · cl(yno. Більше наго.rуошував на то­ ~у. чого щ~ не зроблецо, <rог6 можна було 6 І лотрІбно досягти. ЗЗІJЧаf/но, lJIH мІг б!f розповІсти. що

rtроду!!ЦІї !fS. 13.7 тисячі карбо5анців ( в то~у чuслі вІдремонтоРано Gіпьше. gl( З тисsчІ ;нпоnокришок). Продуктив· ність праці ~ бригадІ досягла 101 .G цроцента. Яі< І ;іобод'язув.алися. довели і!Иnуск nродукції 11 nершого nред' явлен:

у

зрима

Вчасне забезnечення якісною сирови­ ною на совісті бі.1оцерківських су­ міжників. А ось чому так довго вирі­

На жаль, ми не є

починається

б кожний думав тільки за. се­

бе. Ось ще одна гадного nідряду.

робництва майже неможливо. До того ж ставлення до свqїх ~оs'яз· ків ремоm:ни.кlв, всього обслуговуючого персоналу вІдзначалося б більшою заці­ кавленістю . в успіхах заrаЛ1?!іОЇ сnр;іВИ, якби й вони входили до складу rосТІ­

вирІзу-

-

головне

техно.тюгІчного< ланцюжка

лужити

'lf

відновлення

.1ектив вийшов з цього важкого станови­

хувальникІв. які не охоплені бригадною формою праці. Не можна сказJІТИ, що nрацюють вони не з повною віддачею. Але через часті nоломки обладнання ми ІнодІ залишаємося без роботи. А надо­

бР-НГ!\діі Євгена Михайлоsича Солдатова.

_робющтві

нас є

восьми навіть

Звичайно, важко уявити. ян би ко­

15.

Більше того­

6.

тут у nригод! колективу cтaJJo те. ножний із чотирьох вулканІзаторнт·­

ків може обслуговувати замість пресів no 10-12. а бригадир -

вича.

з'яв,,яються певні труднощі. Але можна

лИмЯ

І

що

нини АнатолІй Анатол!йови<J Березюк та Микола Терентійович ПонпмаренІЮ пра­ цюютІо з особистим клеймом. - А чи могли 6 :ви ирацюІіІати- ще краще? запитала я Євгена Михайло­

ІХ

компJІектацІю.

Чисель­

rІість механізаторів у ко­ лективі диктується точно розрахованим. оnтималЬ­ :шм

навантаженням

кожного

члена

на

Ланки.

Директор відзначив ще один нової

важJJивий організаціУ

робської

працІ.

момент хлібо­

Працюю­

чи рlн у рік в однІй сnе­ ц!алlзованій ланці, меха­ нізатори до тонкощів оnа­ новують

секрети

вирощу­

Jання. тієї чи

Іншої нуль­

:·ури.

сnравжніми

стають

~tайстрами своєї l'enep на основі

сnрави. досяг-

rІень коJІективу О. Корчинського працює 1асна

школа

\ОСВ!Ду.

Г.

В. об-

передового

RРИВЕЦЬ,

М. МЕЛЬНИR, кор. РАТАУ,


сН О В~

Ж И ТТ .Я»

*

tІ'1інJІ !984 . poq

tt

І tтOJ".

ПРИМНОЖИМО НАШІ ЗДО6УТКИІ

ПІДСУМКИ РОВМ'ІІ

RArti .. IIIII(IB rA'ROHY В 1983 РОЦІ

$Ік поnрацювали

ВикоВуЮЧJі рішення

у rруднІ

птахофабрик ротьбу вості

праці,

радгоспІв

t~аподеrливу

зростання

бо­

продуктив ­

ПрІзвищ~.

молока

rовв·

и'~«:а - 1830 товв при rpaфiJY 1500 ТОР.:

•'.~~~а

ІІЄЦЬ 20 мІЛЬЙОВіВ 88 ТИСJІ'І ~ . , . rрафіку 23 мІльйони 400 'DICJI'I 1111)'Х. ·

року

Строкач Л . М. ( •Плоскlвсь\{ИЙ~) Цюриаста П . П . ( • ПлоС1{1QсьІшй~) Ц~рмаєта К .. Г. (сП.л~<щівсьний:о) Бондар Н. М. <•Плрскlв~ьнийt) Топченюх О . М. ( • fІлоснt~ьнийt) Дзюба К. П . ( • ПлоснІвсьнtrй•) Топ'Jеиюк В. А. (с ПJЦІснівсьний•)

одинад­

району nовинні реа-

-

-

-. -

тони;

5250 2200

21

Жереб Г. М. (сПJІвсіdвСJі!ний•)

тонн;

мільйов

С"ок М. f• (• ПлQєк1всь)fнй•) Кравчув п. .n.оск1JСЬКИЙ~) Tonlxa' Н. М. (сПnоскі8ськнй•) Строка~ Є. С. (fUJІOGifl~ьuJ•}

r.

mсяч штув.

660

НАМІЧЕНЕ­ ВИКОНА € МО! Перетt!Ор!ОЮЧl'І

рішеННЯ

ЖИ'М'JІ

XXVI з'Узду НПРС,

труд!внини СеииполківськоІ nтахафабряни у третьому році одинадцятоУ n'ятирічки

досягли внеоних виробничих nо к азників .

Успішно вИконані с:оц1а.ІJ1· етичні зобов'язання 1983 року з усіх .техн!ко-еконо-

Зацревn В.

Арев.цаtр Г. П.

r .•.

ltllniJI !Ірm'раІІІJІ JIOX1 ІреОвкращі . ІИІ~6ІІ1Аиини . nтацпцщt J. 1'. Дворца. Н . І. Бугаєtцю , J.14. Г. Ту­ ровська. п . СОСJІ()всьиа, .11. Г. Беsус~. cJIIOca-pІ-onepa· тори комсомол~ М. д. Двор~, В. М. :t57~ мо­ J1Оді аиробНИ'ПfІ!ХJі·1Ю~ети Ю. М. БатиU. А. · ~· Цар­

кликазці. 7 'fру.цІвин.и18 lfl'&• хофабриКJІІ рІшеннІJ rру.цне-

тирrчни .

вого Пленуму ц'К КПРС.

За м ину ЛИЙ рік у ГОС!Ю· дарстві вирощено 1 реалізо­ в ано

ре м онтного

нурей у дл я

го

вЩІ

До

по повнення

стада

району

тисячі

·

1

що

більше

1\dнного

на

плану.

1

по працюва л и

добувн и ки !Вигото в и ли

пта­

мільйон

го л ів ,

ти с яч!

До б ре

120 днІв

промислово·

ну рей-нес у чок

хо фаб р ик

754 '164

молодняка

нормо ­

ф а брики. Вони 935 тонн . в!та-

трав'яного

борошна

руху

1984 не

прgдунтивностІ

менше

цент

1

ціалІстичні

рану

восьми цJ.В

nроцента.

Протягом

одержано

близьно

м! льйоніs

ЧИСТОГQ

ням ств!

внесок

7

Р~'ІеІ80 11. Е. (сАванrард•) Моrвпьна Т. В. (Імеиt Щорса} ОСТІJІ'!УХ А М:. (іменІ Щорса)

на

одни

~graч О. Г. (ІменІ 6(}-'РІч'lи·

Jkoвeno С. А. (Імеиt Rtpoвa) ШамрвJІевко І. (t~еиІ Щ~рса) Лисенко Н. В. (ІменІ Щорса) Петревхо Г. І. (ІмеяІ Щ~рса) Корсув О. М. (ІменІ ЕJО-рІччя СРСР)

f.

Паеtка Г. С. (ІмеtІt Rtpoвa)

JW.

ІСтцІепо Х. (l.rе,ІІІ :ЦІром) ЄркІва Г. П. (•Аваимр.~;•) Стеценко А. О. (імеJІІ ~-Pl'AJІ СРСР) Роаrовова О. !1. (сАвJнгард•)

nро­

зобов ' язання

на

вико-

Неrода Jl. В. (•АвІ.кrард•) КоJІІева М. В. (сАа.аИFаМ•)

рік б7'в rєпівІввІІІ ~u иайс'І'Ра маmиииоrо доїння радгоспу •Жердtвський•

Mnymdt

М.

Т. Шевчеино,

яна набрала

групу

Аврамецо

вете­

аей 1 :Qадоїаа за неповний рік більш як 4200 кІJІограмtв молона від кожвоІ тварнвв. Вона вийшаа переможцем ІQІЩв

Антощок Р.

На анlмку: Марія 'І'рофвмІвва ШевчеІІКо.

• ~~

Щшощ. Р.

1.!

:..

о• .,о

-~

g.

tt"'

і:!

'~:..

ііІ І

=2

.~ ~ ~ -н~~

....

1 =-і '8 оо

а.-

о .о

"''"ІІІ

~=~ ~$~ "'-<~"

-----------------------------6030 +386 IS.2 t:П лос к і вський :о Ім ен і бО- рі ччя Cf>CP «А в а нг а р д» і мен і Кір о ва ім ені Що рса «Пухі в с ьки й :о ПП З « Р удня » «Рvса н і в сь к нй:о

«Бобр:щь ки й»

« Жерд і всь кий :о «К рас и л і вс ький:. «В сликод и м ер с ький :о

«З оо я»

·

«c'.J і~кі nський»

« Гоrо.1іПСН!!Й» і :v:сн і /1"\ і ч ур іна ~зап .1.1с 111 Ій» «3~ ~~rіr!і.ь f-\ ~Іії~ i:!c~J i До:<.учас,ва р :і.J,їГ•сП· К О~І б і і\а Т

4862 4801 4266 4078 3885 3413 3257 2904 2789 2734 2668 2610 25 19 2420 2304 2260 1733 1590

І ~~ І

![.... о

~.-.

-=І! І

'1/8 .. g.:~

ІD . ІІІ-.

~ .s=<r .• -

01 о -

:11..!:_

~

..iu';! 1!~

",

-~

~ f о .0~

..

-

g_g.a .. +І~І ~в.

1і-"' О. о

g І::Q)"'о

·2~ !ё о" .,. :І:"' <=<"'

+І1і!;

:..

~~

:-І-55,6

+191 +196 +306 -107 +~

+234 +104 +ІЗІ

+209 +115 -96 . .....:.94 +284 +259 -620 +І

8,1 8,9 11 ,7 7,7 9,5 8,2 6,9 6,6 5,5 5,7 6,6 5,7 '

s.g 4, .

4,7 4,3 4,1 3,0

92,5 32,8 87,4 56,6 91,7 1,8 93,1 94,4 92,2 91 ,5 89,7 85,8 93,0 87,2 88,6 87,6 89,5 88,2 85,4

2966 357 602 410 \884 237 1123 1571 \148 1375 1350 1145 1183 1102 913 827 723 771

616

.+-144 146 -4 -4 40 +9 +70 317 +24 +19 176 -257 +76 . 92 +4 +29 -41 +2 -2б -208 +9 -б +18 62 65 +125 +9 70 +15 +71 -6 +56 76 +200 104 . +34 45 -І +61 -39 -І 51 -14 44 -І З 49 +103 +8 +85 3.5 +7 -,-258 63 +20 +10 +2 79

.оо

""' . <3~.3 +І·~ ~

~ >.

до

232 58

+14

-8 +31

182

-2б

255 242 231 220

+12 -1 2 +24 +55 -j-12

процеатаІІ

8

р і ч н ого

плану

І:Іо райовf

2904

_+74

8,1

8'1!4

9.98

:H.J 302

+14

214

4Яfі1

..11

.. І

о

_

Є>

;!;

2

І 19,0 158, 1 156, 1 151 ,5 108,3 354,8 1!3,3 117,9 І 10,7 106,4 103,0 107,6 104,6 97,3 93 ,1 102,9 104,7 61,6 80, 1

t

121 ,5 153,1 102,8 103,4 152,7 148;5 173,0 108,5 104,1 135,9 128,1 112,3 311 ,2 ІІІ , !

122,6 105,2. 144,5 105,2 153,1 125,3

4493

І

103,5

І ЗІ І

129.8

127.1;

і07 , 2

1\.) ,1)

10?,0

СРСр)

109,5

162J' 1500 1500 1463 153:С:

1531 1471

1514

149Et

143~

1446

144$

138~

143~

l~1

138і

14211 136$ 144'7 1451'

1400 1336 1394 1!305. 136.\1

141~

1343] 11 !)fJ 1378 1230 1 ~Ш7

1424 1539 1176 1160 4700 1 2А 2

121') 7 ] 11'11

128 1: 11 6 3 12 З Q. 112~

109 ~

fgi,.

107 . 106 нч=:

1309 1122 107~

...

t12(1J 104 .. ]()4?

1ьu8.

110 1

11~

102.::\ 101S 102\1 117g' 1004

!8~~4-

117 123

1 13~

11 0{) 113f 99,1 115()

1033

ПТАШПИЦІ

ПрІзвище ,

госnодарство

Климась Г. К. (ПІ1Р с:Бро.гар см; и й»)

111 17,8 108,6

І

Жеребець · Н . М.

Cyмemto Г. О. (ИиївсЬ~а)

14б , 4

4834 4813 4792

(!менt · 60-р!ччя

Н. Ф. (!мені Rlpoвa) Андрівщенко Г. ,Ц. (сЛвангард•) ГQлутвнва С. І. ( сАванrардt) Гуля Л. Ф. ( « Ав;ІНГ~Р.Ц•) .

Альохіна Л. Х. (сАвангард•)

І()

С :с:- ІЕ ІЮЛкіr:с ь к а _ п j ф

4870 4861

МоскаленнеІ С. Д. (!менІ Щорса) Жолдак Т. О. (\t.~eнt Щорса) ЛнтвІПІенко О. Т. (lменl Юрова) БаРбон Н . М . (ІменІ Юрове~) Чернецька Г. І. (імені Юрqва) Жнтииа Л. І. (Імені 60-р!ччя СРСР) Хімнч О. Д. (!мені Щорса)

. Барбон .

6811 6800 6647 6615 6605 6587 6582 6471 63 7 5 6345 6342 6298 6290 6267 6260 6229 6225 S221 6197 6188 6152 6144 6068 6062 6033 6032 601.8 6002 5690 5626 5592 5583 5568 5433 5277 ,5272 5240 5 1. :1 4 5152 5144 5081 5065 5062 5044 5038 5014 5001 5001 4939 ..щ~q 4879 4875 4871

4787 4767 4779 4767 4729 4669 4669 4646. 4646 4589 4531 4530 4529 4526 4522 4515

( сАв~гард•) ТНващок В . В. ( •Авангард•)

С РСР

Б;;оІJз р~ ьк и й ППР. Бо;·д~нівська n j ф

·

ГрІневич К. М.

« 1 ·~а,'1ІІТЯ і { СЬКІ І {f ·i~ i ~.t(';Ii б О -р і чч я к ~;івська п/ ф

Н.

(імені 60-р\ччя СРСР) Тнва~юн В. П. ( •Авангард•)

' Про.ІІаІІО

g ,.,,.,

=~ ~ -~~ о~ ~ ~"'"" ~ .."'"':.: ..... ;.;<>-" Q. >. ~ s

203

(•Аванг/ірд:..)

(!ме!fІ ·КІрова)

•·

Запорожець Т.

..

-19

А.

Роrач Г. М. 1\менІ 60-рІччя ЄРе!t) Вавtлова В. А. І сАвангард•)

~МІІІІІІІ мІ~ькоrо tмt»&риаційво-обЧJі:ЄJІюваJІьНОІ'О центру .Цtlf . .B.I СТ&1'В8'1'JІКМ)

g l'.l

(IJ.teнi 60-рlччя СРСР)

Корівевn Л. М. (•Аванrам~) НИІtИПtла Г. ~- («Авангард•)

Семивоrа.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 1!183 ..- . .

( •Авангард•)

Мельниченко М. І. (Імені 60-рlччя СРСР)

rоеиодарства.

М.

n.

Шпвль1JВВа В .

вмаrаввя ееред парив­

Фото

А.

11.

·

Дубина Н. П. (Іr.rенІ Щорса)

JНІ1)оІІіІІrцтва І Df~&y ~•••І пр~ ..,.t,РІС81ПІЦТІІ& rосц:оцаревамв району за

C!C'Cf')

~eno О. П. (ІменІ йО:-рІ'!'ІJІ СРСР-)

знижецня

цих виМОr у госnод!і'Р· прийняті підвищені со­

·

Щвrоль О. М. (tr.reнl :Utpoaa)

8.

ДОХОДу.

Цаго ~ ий

r. (

працІ

1984 рік. Тру~Івники nта­ хофабрКІСІІ донладутЬ всІх aycиnq, JIIIOf винонати Іх а 'fec'!'!(). :tСУДРІ!;НКО, ДІІІІеИО, птахофабрики.

нарбован·

·r:

в

собівартостІ JІРОду!ЩІІ на процента. 3 ураху·ван-

єм с т в а є зниження соб!вар­ rост! продунц!ї проти плану

fia 8,3

ян

додатноае

0.5

підпри­

r.

А.цаіІевхо І. ( • ПJІІ)СJ<Івський•) · Строкач А. fсПJІСІеківсьрй•} 4Іе~Орев118 8. І. (•11JісtекІвсЬкий•) Гопоп8па а. І. ( сПпосківський•) Ro-.yтeno о. с.Аваиrар.в:•) Тачевво в. е. (tмeat Щорса) .Л,..Хо В. Н . (Імекt 8Q-JІIЧU Cl'f!r)

роцІ иадплановоrе зро·­

стання

(

Пnенко В. е. сПмскtк•іmй•) tв8JIIIyl( lf. В. (tмеиt 6Gcptnя CPЄtt)

ІІІІ-

sа6еЗпечення

sa

(сПпосрсьІСJJІ•)

ФееІОК :К. JІ.

У меяентивІ · птахІвн:юrtв гарячу nІдтримку дістав ІІSКлик , що мІСтиться ., тене­ т! !!нступу_ Генерального сенретаря ЦК НПРС Ю . В. Андропова про розгортання

ІПРИ зоб!1в'я занн1 650 тонн. Важливим показником госпо­

дарської діяльності

ІІіЯКесеиюr

с~n.цоскt~Сf!КІІЙ•)

ПВІІJІК Г. Ю. (сПnоснtвеьКйі•)

t'P'Y.AOJФТ't t

QBJ . . .

(•Пn . ос.ківа.кИй•) (cfiJIOCI(l!JC·-·~

•.

Xope:qo о.

r.

б шення в~ро ничоУ . програ~и 'І'РЬ?Х ронІв одинадцятоУ п я-

{4Пд~~~ський•)

f,

Репнови Т. l'tl. (сПJІеєкІ1JСІокий•) Димчув Jl. С. (сЛпоєкtв~ькпй•)

!!Оnlтипоrе

11, ( •П.ІЮСкІ~кнй~)

КупрІцт Х. Лисенко

хоr.tеи:кс. Н

про завер-

(

Коротенко •· А.. (.nJIOЄкtiscь1mй•)

мічн их показнин!в. Достро· ново , ще в жовтні. нолен-

,.из рапортував

госщ>дарство

пл а:Іів і соціалі­

четвертого

.Jdаувати:

товви при rрафtку 49М

AOTWHA

1

зниження собівартості продуІщІї,

господарства

71 ct'lld

У груднІ господарств, райоцу продали д-.­

4975,7

ведуть

за надпланове

сти,.вих зобов ' язань ЦJІТеІ п'ятирічки.

аrаві:

-

району

МАйСТРИ МАШИННОГО

rрудневоrо (1983 р. )

виконання і перевиконання

Dарнивицтва .

молока

сІчень

ПJІевуму ЦК КПРС , трудівники

Минулого місяця трудІвники радгоєпtв 1 птахофабрик району вепр наполеrянву бороть· бу за успішне виконання планових завдань і соціалістичних зобов ' язань, виробничої про· rрамн третього року одинадцятої п'итврічкп в цілому. У більщасті господарств досяrиуто дальшого збільшення ВЩ]обництва ирор;ухф

НІ Hll РІІНІІТЕСІІ

Завдання на

Боровин Н . І . (Н~ївська) ТИмчук Н. Б . (Ин ї всьна) Литвниенко Н. С. (ППЗ «Рудня >>; Лп У. М. (ППЗ « Рудн.я:о) Омельчецко С. М. (НQївська) Повомаревно ~ - С. (ППЗ ~ Рудня >>) Новаленна З . П . (Ниївсьиа) Швирст Г. С . (Нцївська)

Ковшун М. І. (ППЗ •Рудня•І ІУІарченко Л .

Г.

(hпр << Бро варсьний » )

Rовшун Г. Л. (ППЗ « Рудня»} Здоровець К. І. (Боrданl.всь.ка)

279 3 272 .5 272 .2 :2 71.0 :271 .О ::70 О 2Є8 6 ;367 () 266 9 266.2 265 .0 263.5 263 .0 .262.1

2040 . ~

27о7Л

5182, Q

4373 . ~

234 ,.') . 222.& 3162 .0 184.6 .'5307 .0

З59 І,Q

229 ,4 2307.9 187.7 259l.Q.


fМJ'і-.-п ·tmDI МІ~

1

~'"""*"'"

.

Слідами .

Раво;п-{)ружна с.іж 'я

СРУЛЕВИЧ Роза Львовна

веиадруновавих листІв Мешканка

О.

Ф.

жилась,

що

окремі

автсб~·сів nовну

Броварів

У відповІдІ

Литовченко скар­

начальника

водії

вмикають

потужність

цП

на

В.

П.

nриймачі. Це заважає па­

говориться,

сажирам.

ня

листі

ко,

О.

взятІ

домив

Ф.

до

Литовчен­

уваги.

ре;~акції

начальника

пії

пові·

31014

це

питан­

адмІнІстра­

по

*

виготовлювачем.

*

прнйtіача

гучномовний

через

прн::rад

вони

nинках них

вулицІ

Із

вказаним

в

ва

*

*

висловили

у

своєму

листі до редакції

прооозиЦії

окремі

щодо

поліn­

автопід­ встанов­

лені

зупинок

поІ-<ажчнюr

з ро:ж.1адом руху автобу­ шення автобусиого сполу­ сІв. Частина з них при­ чепил вулиці з центром йш.'!а в непридатність. 111іста, жит.'Іовим масивом Зараз ведеться робота по ПОЕОВЛеІІН!О

х;ромвузла.

ЇХ.

.

вала

.

ЧернІвцІ. Веnима І дружна сІм'JІІ' ~иrantaмlв зустрІnа

Новttй рім в просторій щестимІмt<~атнІи квартирІ. У Нtни ВасиnІвни, Ікспамтора Чер)ІІвецьkоrо . укІв~рс:иrету, І Вячесnава Васиnьовмча, спІвробітиима обnас:иоrо мом_і­ тету по теnебачеии10 І радІомоаnёииІСІ, восьмеро · дІтен. t всІ діnять порівну домаwнІ турбІ)тИ: стар~! доrnяда­ tоть

менwих,

вІрвор,JІТІ>

зин. Любnять усі

разом

їх

у

дитс:адо_к.

ходять

rуnJІІТИ,. мататися

ма

у

Фото

І.

Свериди.

(ФотохронІка

ГОДИНИ

РАТАУ).

запмаються

обс::уговування:v~

ня,

ніх справ. І з !{Ожним ро-

населен- .ком обсяг

лестав.lено

що

власники

ав-

дарства

підготовлено вати

або

перереєструвати

за 198~ машин 1 мотоцинлів.

засіб,

винні сnлатити

nо­

nодаток

орrанізувати справу так, рін автомобільний пари Тому для зручностІ вtд- за транспортні засоби за щоб Інтереси радхt!ських Броварсьтго району зріс вlдувачів введено новий Мі""ем проживання. людей

задовопьнялись на

пкнайповніше. Баг~то

ню

690

одиющь.

Нрім

того,

розпорядок ·роботи

зріс

послуг населен- !ндивідуа.1ьних

надає

парк лення.. У

...._

в.1асІшків ду І n'ятницю на

-

18.00

Телефільм

18.30

Шені унраїнських ком-

сБілий

надії•.

по-

пазиторі в.

1G.OO 19.30

ЧЕТВЕР,

Актуа:Jьна камера. сПропе.гаи;:ист•. З дос.віду роботи Будинку по~'1Ітосвіти Київських ~Іісьюю~ІУ і обкому Но;;І­ партії України.

СІЧНЯ

12

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЛРОГРАМА ЦТ

В.ОО

Новини. 8.20 Родом з дитинства. А. С. Макаренко.

rрає ро~ь:ого

лауреат :конкурсу

9.05

ни;Іов

1!1.35

м!жна­ М. Да­

(балалайка).

Художній

~Рос!Я

телефільм

6

молода•.

серія.

Док. фільм сВартові пам'яті нашої•. 11.05 Пісні 30-х 1 40-х рок!в.

1.0.45

~1.35 Новини.

14.30 }4.50

Новини.

Дон. фільми. сШкола бригадира Татарнновн­ ча•,

сЩоб

радував

вро­

жай•. J5.ЗО Грає Мінський камер­ ний оркестl'16.00 Монументальне мистецтво СРСР. 16.30 Новини. 16.35 с ... До шІстнадцяти старше».

J7.15

Співає лауреат· міжна­ родного :конк>·рсу .Л. Кур­

дюмова.

17.40 18.10

Шахова

.

щ:коnа.

Сучасний світ

ничий

рух.

літичні

робІт­

1

Говорять

діячі

по­

зарубіжних

:країк.

J-8.30 !8.45 19.00

Весел!

нотки.

Сьогодні

у

Лєнінський тет мільйонів.

свІт!. універен-

Чгмпіонат Європи з катання. Пар­ не катання. Довільна

19.40

фіг} рноrо nрограма.

,1.0(• 21.35

І.рограма

22.35

Сьогодні

г.

ПРОГРАМА

16.00 16.10 16.30

сЧас•.

Письм(!нннк

н'сть.

і

Семенов. у

сучас­

світ!.

У!\РАУНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Ноаини. Сріt'інн:ІІ дзвіночок РеспубJІіканська фізн-

І о-~штематичwа

17.СІJ «;І~родwпй Н::>рис.

17.4!J 17.4.j

шко:ш.

депутат~.

сНОВАЯ

те."Jебачепия.

ЖИЗНЬ•

20.10 20.50 21.00 21.35

-

орган

Тележурнал На

сСтарт•.·

добраніч,

дітиІ

Програма •Час~. Мультфільми для

до­

рослих.

з 12-У до 19-ї години. в суботу з 8-У до 16·І

ПРОГРАМА НА

КИІВ

ЦТ

І

ТА

ПЕРЕДАЧІ

ОБЛАСТЬ

Гімнастш:а. Док. фільм сВасильєв із Васильєва•. 8.35 Школярам про хліб. 9.05, 12.35 Іспанська мова. 9.35 Природознавство. 2 ил. Зима у лісі. 9.55 .. знання сила•. 10.40, 11.40 Зоологія. 7 кл. 11.05 Наш сад.

8.00 8.15

12.05

с.'!'Юди

13.05

М.

бі~.

Лермонтов.

нашого

14.05

1:ажу-rь

Телен.арис:

15.25 15.30

1

Із

«діаманти

дш;татури

ріату:.>.

сГерой

ф!ЛІ,М

су6титра11ш для

сnаси­

часу•.

Художній

пролет а-

uерія.

Н<'шини. ,<Уральське

1. КАЛЬКО, иа'іальиик MJ;J'EO ДАІ

прИ Броварському мlсь-

кому відділl внутрішНіх сnрав.

тріо•.

Му­

зичний

фС'lЬМ. ХудоJІшііі телефІл'ьм відома всім•. . 1 серія. 16.50 Сторінки творчості Ю. Зба~е<щьного. 13.00 Новини. 18.20 Мі:;t:народний юнаць­ •Таємниця,

кий турнір з футболу пам'яті першого віце­

прези;)єнта ФІФА В. Гра­ наткіна. Збірна Франції -збірна СРСР-2. 2 .-айм.

«Мріють Ма"ина

чемпіони ... •. шнола.

·вечірРя чазка. Мульт­ фільм <двана;щять иіся­ цін•. 20.20 Дові;:~кова служба. 20.30 !\lузичні зустрічі.

21.0() 21.35

Програма Ху;южнШ

<Час•. те.~еф!льм

<Тихоня~.

~1іmнародний

иий

турнір

з

пам'яті

юнацьфутОо.аv

пеrшого вІце­ nрезидента ФІФА В. Гра-

Вровареного rородско­

н:омитета Комl\Р.,нистической партии Укранн ~.1 rороР-ского І< районного Советов народн1>1х аепv tSJTOB Киевеной nІ\ласти (На vнраинском язьІке).

Pena!fТOP' Е. ФЕДЯFІ Гє.зета ВЬІХОЮІТ с 17 апреля 1937 года. nни вwхо;:;а: вторннк, среда, пятница, суббота.

збірна

Збірна

Новини.

ФРН.

СРСР-1

тайм.

2

П'ЯТНИЦЯ, 13 СІЧНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

18.00

ЦТ

ка.

20.15 школярІв .~ 20.40 Соц!ал!стич:rtої 21.00 деnутатом Бер- 21,35·

Героєм Праці.. ховно! Ради УРСР, rоло, вою иолrоспу Ім. с. ю. Мююлаївської

об-

ласті ~І. М. Рябошап~о.-ою. Концерт

оркестру

ро-

сі'Йсмшх народних !иструментІв ЦТ ! ВР. Нлуб мандрІвників. К ·ДебюссІ. сОбрааи•.

10.10 11.10 11.35 14.30 14.50 15.35 16.05 16.10

Новини.

Новини. Док. телефІльми.

Російська мова. Новини. Нонцерт майстрів мистецтв І художніх колективів Чечена-ІнгушськоУ

АРСР.

17.05

В

гостmс

у

МультфІльм

казки.

сКицьчин

дім>.

18.15 За законами ті.

Теленарис

Радянсьноrо

Ваупшасрва. 18.45 Сьогодні v

мужиоспро Героя

Союзу

сНаrароди

сОс!ння rас'І'роль•. МУ· ЗИЧНИЙ філЬМ.

19.00 Актуальна камера. 19.30 В майстерні художни-

8.00 Новини. 8.20 Зустріч

рова

Теленарис

кращим•.

18.30

С. А.

світ!.

19.00 НазустрІч·· виборам. 19.15 Тепежурнал сСп!в-

J!:стра;ани!І

концерт.

На добранІч. nІти! Програма сЧас•. !>{удожн!й '1'~11 «Взяти живим•: ~ерііІ. 22.45· Новини. ·

11

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОrРАМА НА

КИІВ

ЦТ

ТА

І

ПЕРЕДАЧІ

ОБЛАСТЬ

8.15. Док.

житті,

Світ ла пам' ять . про Р. Л. Срулевич назавжди збережеться в серцях тих,

те.'Іефільм сЗа правилами спІльноТ грю•. ва;

10.05 У'fням ПТУ. Астрономія, . .космонавтика . . нарадне

господарства. 10.35, 11.40 в. Королен"t;о. сД!т'!І підземелля•. ·. 5 кn. 11.05 РадянськІ письмениики про в. 1. ЛенІна. с]3у-

:анначак· в

му•.

Шушенська-

12.10 Ботаніка. 6 :кл. Хвойні. 13.00 Вс. Вишневський. сОпТ}fмІстична трагедія•. 1~.45 сЗ Іскри поnум'я займетт.сз>.

14.ЗО. є·вропейське образотворче мистецтво ennxи

ПросІІ!тництва. rарт.

У.

Хо-

15.30 Но!!ини. 19.50 Пре'-'!'єра художньото 15.35 К!нопроrрама. тепеф<льму «РОсІя моnо- 16.10 сНовІ книги•. Ведучий ла•. 7 серІя. - письменник П. Загре21.00 Програма сЧас•. бельний. · , 21.35 Чемпіонат Європи в 16.55 Хуnожн!й телефІnьм

фігурного катання. Жін"" .,~и.С Довільна програма. · ·"·' т.,огодн! У світ!. 2~.50. с3нnну чую голос тн1й•. Музична переnача. ПРОГРА_МА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Нnnиии. Виробнича r!Мнасти:ка. «Звичайи! чудеса•.

'0.0() 10.15 10.25

Ф'.,-.,м-Jmнцерт.

13.1() J 6.00 16.1 n 16.30

Срібний

сВрате

nзвІиачси.

«Таємниця, в!дома всІм•. . 2 сеn.Ія. , 18.00 сНа, зІ!мл! КиївськІй•. · Інформаu!йний виnуск. 18.20 •Шен! моєї землІ•. Му· зичннй в!nеофІльм. Дnв!пкова с.,vжба. с·Загартуйте :антику•. СпІває :о~асnужений артист УРСР І. Пономарен-

19.00 , 19.15 19.45

255020, м ВУ Л.

Вечірня казка. В. А.'Іексєєнко. еЛю· :анна•. СимфонІчні нове~и за творами Е. 1\Іеже-

20.00 20.20

.'Іайт!tа.

Телефільм сІстор!я адногn патенту!~. 17.00 сУ нас в колективІ•. Нарис. 17.15 «діаочІ мріУ•. МузнчРИй ф•льм. 17.30 Твоя земля, ровеснику.

Адреса реда:кц!ї:

її знав. Група товариmlв. е_

~

Редактор Є. ФЕДЯИ.

хто

тимчасово

не

працює

На підприємства, будови, в організації Броварів в~ ці

постійну. роботу потрібні робітники

·

таких

GnецІальпостей

службов­

1

професій:

1

С.'Іюсар!, тоІ-<ар, пресувальники. фрезерувальники, різальник

на

1

пил!{ах

ножовнах.

газоелектрозварювальниІ-<и,

рі

по

ремонту

свердлувальни!{И,

елеІ-<тромонтери,

венти,1яції,

номірІІНІ-<И.

слюса­

контролери,

робітниІ-<и в шиноремонпшй цех і цех !золу. ла­ борант-оператор на ЕОМ. інженер електрнн, інже· нери-нонструІ-<тори, старший інженер енергепнс, е,1ектромонтажник. ш.1іфувальнин. бухгалтер, жерстЯник. оббивнии м'яких мебдІв, столяри-вер­ статники. в'язальниці дитячого три!{отажу. швеї­

мотористки,

сторож,

прибиральниці,

робітники

складу.

На будівництво

Е.1ектрини.

столяри,

штуІ-<атури-маляри,

о-6.-:;о;цьЬ­

вува.'!ьнини, покрівельНИ!{И, снлярі, формувальникй, бульдозерист.. економіст-фінансист, муляри, сан· техніни. шляхові робітниІ-<и, робІтники по виготов­ ленню бітумних мастин, сторож, газоелентрозва· рюЕа.1ьники. винонроб, майстер будівельни!{, мон­ тажники по монтажу сталевих нонструнцій, маши­ ністи

екскаватора.

акумуляторнин.

зав.

складом,

елентрQслюсар,

маJ11ИНіст-.кочеrар,

стропальник,

маляр для фарбування готової продукції. робітник на. снлад. техніни-топографи, технін·зв'язнівець, !н­ JfЄііер-зв 'язківець.

1

У торгівлю

громадське харчування

Кухонні працівники, терн.

продавці,

гардеробник.

адміністратор,

кухарі,

КбНДИ·

завідуючиJІ гаражем,

Інженер-технолог.

В Інші організаціІ Секретар-друнарна, каменетеси. готов.1енню

томобілів,

ша.- ст. .1ери,

штучних

ст.

квітів.

інженер

по

робітники ло

слюс;:ар

JO

охороні tlpaцi,

ав· кастел ян·

інженер по ремонту і будІвництву.

радіомеханік

по

ремонту

ремонту

женер

по

монту

радіовимірювальної

нонтро·

радіоапаратури,

радіоапаратури,

В'И·

ремонту

майстер

по

ін­

ре­

техніни.

Бажаючі можуть укласти договір по оргнабору на будівництво Чорнобнльсьної АЕС. ЗапорlзьноІ АЕС, ПІвденно Української АЕС, з ксмб!натом «Ворошиловградшахтобуд»,

вjо

«Арханrельсьнл!с­

буд». Адреса вlдділеннл по працевлаштуванню: м. Бро­ вари,

контора

ремонтномеханічного

заводу.

Коnентив міської середньої wноnи Н.' З вислов­ ІІН)Є глибоне сnівчуття вчитеnьці В. О. Ергієвій 3

приводу смерті її ~НА~ОЛІЯ. Міняю трикімнатну з усіма зручностями нвартиру (54 кв. м.), кімнати ізольонані в центрі Воркути на З чи 2-кімнаrну :квартиру в Броварах чи Києві. У Броварах

звертатисЯ по телефону б-06-44 після

18 години.

·ко·.

Я. ВереЩ!Ш. м 1 й•. Вистава. Новини. Новини.

11.10

хто

яслами.

8.35, в:зs ГеографІя. 8 ЮІ. 9.05, 12.30. Анrлійська мо-

1JI1''ffiHlcть,._

15.50

19.00 19.30 20.00

наткІна.

23.:':0

9.20

22.15 «Ви нам писали ... •. 23.00 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

22.5()

В "фір! nісня. Екран пошани Україн-.

G"~кar·o

з 10-І до,

-

......,.

_.... ••mz•- ,__ - - • • - • · - - . . _ _ _ ..__ яс

І

відд!-

вівторок, сере-

міжрайонне автомобілів на 1100 оди- 19-ї години, в четвер -

реєстраційr.о екзамена- ниць, а мотоциr{.'Іів Ційне відділення держав- 790.

громад·

На проnшслові підприємства·

Одночасно хочеться на­ гадати.

роботи збіль- близько 1200 водіїв авто- транспортний

завдання шу·ється, адже

в

До уваги тих,

ХВИ-'ІИН.

45

Перед лрацівнинами тоінспенціУ Броварсьного Для роботи в різних томототранспортних засо· nідпрвємств, ор~анізацій, міського відді.lу внутріш- rа.1узях народного rocnc- бів. перш н!ж зареєстру­ яні

участь

сько-пол!тичному

У рони Велинбї Вітчиз­ няної війни перебувала в

І~

"?

Ростисnав.

дитячими

маrа­

nижах

певна річ, співати. Іх сІменний ансамбnь сЧориобриа­ ці~ добре вІдомий у ресnубnіцІ: в1н ие раз ,виступав теnебаченн..,, перед будівиммами rазоnрово~о~у Уре~<~rои -Ужrород І наІіІть у Мссмві is Паnацt з'їзІІіВ. На знімну: Іде репетиціІІ. Акомпануtоть Рсксоnяна

ДЛІ 3Р'І'ІНОСТІ НАСЕЛЕННІ устав:ов,

активну

уче­

партійній шно.тті. ПІсля заЮнчення була на проф­ спілковій робот!, завіду­

автопІд·

всіх маршрутах приємства бу.~и

діяльнІсть

ськ!й об'єднаній онружній

начальника

енсплуатац!ї

артІлІ

ницею швеї. ПІзніШе пра­ вела виховну роботу серед цювала на фабриці << Чер­ молоді. Ій вручено Знак н1rlвшвей'>. В кінці 20-х «5~ ронlв П6ребування в рокІв навчалася в Ниї13- партії'>.

ав­

лриєжтва 31014 В. П. Печенюн повідомив, що Мешканці вулиці Кіро­ на 1 квітня 1983 року на

*

розпочала свою

трудову

на

руху

будугь притягуватися до тобусів. <:;'1мінІстративної вІдпо­ Заступнии rіДальностl.

років

16

*

розкладом

Гогол!всьної

Р. Л. Срулеви'І наро­ «Художнє вишивання•. дилася в 1904 роцІ в завідувала райбібл!отеЧерніговІ в сім'ї роб!тни· ною. З 1959 року на пен· ка. Закінчила два класи сії. приходеького училища. З Р. Л. Срулевич брала

передбачена уста!'!овка в Киянин Г. Черков ка­ автобусах радІоприйJІ:а­ писав до газети про від­ чів. Але водії попередже­ сутність табличок ва зу­ пі, що при . вмиканнІ в

салоні

ловою

левич.

спрямованІ на Інтервалів ру­

ху автобу-сІв Юрова.

експ:туата~

автопідприємства В. П. Печ~нюк

Заводом-

розглянуте

пропозицІї, зменшення

заступнии

з

ПІсля тривалоУ.хвороби евакуац!У. Після звільнен­ на 80 роцІ життя померла ня Броварщипи від нІ· ветеран Номуніетичної мецьно фашистських за­ ларт!ї І праці Р. Л. Сру­ гарбників працювала го-

Печенюка

що

цІєю автопідприємства. У місьнвиконком внесенІ

Зауrаже!'!ня. _висловленІ у

експлуата­

автопІдприємства

31014

радіо­

еаступннка

з

f!porpaмa сЧас•. ХудожнІ!! фІльм сСерьбжа•. 22.50. Чемпіонат СРСР з валеі\1\(')лу. ЖІнки. сУраnачка• (Св,.рмовськ) АДК (А.~~Іа-Ата). 23.30 · НОRИНИ.·

2-1.0() 21.35

БРОВАРИ

КИІВСЬRА.

МІняю квартиру в ГорлІвцІ ДонецьноУ областІ (3 кІм­ нати, є всі комунал~н! Зручності) на однокімнатну в Броварах. Звертатися по телефону 19-0-90 nісля 18 го­ дини.

Міняю

двокімнатну

зручностями

однокімнатну

(пл:

31

квартиру в

Звертатися за адресою: об."Іасти. ул. Октябрьская, вецной М. Н.

НИ!ВСЬКОІ ОБЛАСТІ,

154.

Телефони: редактора - 19-3-82; застуnнина ре:аантора, ві:аn!лу партійного життя .19 4 4ї: відповідального се:кретаря. віnnілу сільського господар­ ства 19-З-1В; кореспондента місцевого радіомовлення 19-3-05; в!дД!л!в промисловості, листів І масової роботи 19-4-67.

Індекс

з

усіма

комунальними

кв. м .. телефон, nідвал), на дво- або

квартиру

Броварах.

142800, Ступино Моеновекой 42, кв. 57_. ТеJІ. 4-22-34. Кра­

Друк

61.285.

високий.

Обсяг І друкова•

ний арк~ш. Tщ'JaJoІt 12 5S2 примірники. Зам. 70. Броваrс-ьна ПР\ каrня І{иїв<"t>ноrо обласного

управJІ!нwя

!

нwижно~ої

м. Бровари

Телефон

v

сnравах

торгівлІ.

видаRництв.

Адреса

f\иївської області,

19-4-3.7.

nnлirpaфit

nрунарн!:

25502d, 154.

вул. Київська,

#6 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you