Page 1

ОJІІГАН

ВРОІАJІІС.ЬКОГО

М І С Ь ·К О І

Ганета виходить а

І

квітка

17

МІСЬКОГО

РА Я О Н Н О І

Р Ад

року

1937

КОМІТЕТУ

Н А Р Од Н И Х

Вівто~ок,

6 (6462)

КОМУНІСТИІІНОТ

Д Е П УТАТІ В

0

УКРАТНИ,

Б Л А СТ

11 січня •983 року •

nартІАно-rосnодарса.коrо

колективу заводу uероmковоІ метаJІУрrіІ

Імені 60-річча Радииськоі У.краі8В ва

п':ІТницtо

в

будинку

секретарем

м~ськкому

нультури заводу <tТоргмаш~ відбули­ ся збори партІйно-госПодарського а1С·

лорусІХ

тиву, якІ розrлянул·и питаН'НЯ

JL! з roJ)OBOЮ

соц!ал:стичнJ

зобов'язання

міста і району на t'98з.

ня парт:йн.Их,

сПро

трудящих

J)!K

ра.дян~Ькпх,

і. Зав~аи­ комсо­

мольських 1 rосподаj,с:мrИх ор.гаІ\і1~ ,по м~Л!заІІ.ІУ ·труді>вих колентив~в на що . виступ~в nерший се,кретар . М~СЬИ·

В.

в:

Номnарт!У

Чорнооном,

на чo­

-

БИКОНИОМУ

tайонноJ

Ради ·народних ;rеnутат:в М. Ф. кою; СТі·

Рич­

НаришІвськог6. Ниївсьнсї

-

на чол!

виконкому

обл а·

Із· застуnнином гплови

районноУ

;хеЦутат!в С. Г. }·часники

Бl·

Чорнобаїв­

ського 'Черкаської області

Y;t . виі(онання~ .. ,На· з6ора·х з доnові-Д·

Ради

народних

зоср!в

n&,Ртійно-госnо-

ному Но~арт!У УкраІнн. А. Д. Фро· .110В.

вистуnили Із зверненням до всіх тру­

Хлібом-сіллю

зустріли

районів,

з

брова.рчаFи

якими

ведетьс"

трудове. суnерниuхво: Слуцького М!Н·

-

ськоr о6ластІ

н& чо.nі

а

другим

,;:t:іник:в міста 1 району. Матер:али про роботу тиву

будуть

зборів

опублінованІ

Кrруючись

рішення~и Sa рахуйох , ІНІІЖ!!RИІ (1982 р.) собівартості одер~іІІ'J(' 100 Пленуму UK КПРС про тисяч .карбова,!Їців ·. в.цшtачергові завдання економіч- нового щнібутrу. · листопадового

в

ак­

настуn·

ному ·номер! газети.

такі соціалістичні

,

РоЗВИВІ\ЮЧП

ний

бе3

зобов 'я-

заходи

Н1!.

«ПраціОна ти

відстаючих,

добитися

Ми, представники труяових колекти­

зобов'язань кожн.им цехом, :кономиr~ проти, в~тановле- та

вів, підвели підсумки роботи минулого року, обговорили завдання третього ро­

ку одинадцятої п'ятирічки, що

випли­

вають із рішень травневого і листопа­

(1982 · р.)

Пленумів ЦК КПРС,

прийняли соціалістичні зобов'язання на рік.

зміЦненні

роль

завдання

'РРУдового

працівника,

ньому

почуття

фесію,

. пам'ятаючи.

шається

колективу

в

дисципліни, його вплив на

кожного

що

за

свою

людина

силою

Зрозуміло, що всім трудівникам мі-

норм

Справитися з цими завданнями мож-

на лише завдяки підвИщенню ' організаторськоі і масово-політичної · роботи партійних, профспілкових 'і комсомольських організацій, всіх · трудовИх колективів. Прикладом такої роботи · служать переможці

Всесоюзного

змагави

-

соціалі-

колективи

Ради Міністрів СРСР,

підвищити

600

хвалі•

чолов.ік.

брухту ·аа 100 тонн, ко- и а 1 тонн у.~ них деталеи. же·н~~ 8ригадноі Фоl>М·И брОзДоров~rТ~ у заво.и;ськ~ Підвищити про;'J:УКТИВ- ганізації та стимулювання му піонертаборі «ЖураВО''І"' ність праці nроти плану· праці і · на кінець .року ка» 1100 дітей./ на 0,4 nроцента. РеалізуІfроо~фвJtувцтІJ

B11J!.o~~- льорового

вати понад пдан продукціі охопити нею не менmе •к

на 250 тисяч карбпванців. 55 nроnентів прац!Оюtrи'х. Додатково до ~авдання реа.'!ізувати

тпварів

на

рахунок

нар.од.ного

25

подавати шеф•

~опомогу

радгоtпу

залучения «Гоголівський».

СftцІалІстичнt

тисяч

Постійно

ськr

прийнято

на

sоб()в'язанни

ааrальних

обговорено

зборах

І

колективу

заводу.

Найкращі колективи­

формуватv

Дисципліна І твер;~;ий порядок по­ винні бути нормою кожного не тільки в сфері матеріального виробництва, а й

обслугоБУ­

ванні населення, торгівЛі, громадсь:ко­ му харчуванні.

на Республіканській дошці пошани Постановою Ради МінІ· стр:в УРСР і Української республікансьної ради

професійних

сп!л""

на

Республіканськ:v дошну пошани на ВДНГ УРСР занесено 200 колективів п!дnр!іємств і орган.Jзац!іІ промисловостІ. трансnор· ту, сІльсьноrо госnодар­ ства fa Інших галузей ·на­ родного госпедарства. ЦієУ

честJ вони

уnостоеін,J

досягнення

високих

зультат:В'

щповІл;дю на турботу партн 1 уряду

про.- зростання людей,

·

11аmим

добробуту в~rладом

у

.рамнських виконання

· СвіJГІенням сам9відданоt праці· сжr- пJіанів · і· зrібов'.ІІзань · третього року жить досвід nередов.иків · виробИJЩтва, одинаддітоі п'ятирічки, в реалізацію які напередодні ювілею Краіии Рц .ра- рішенЬ XXVI з'іздr КПРС, у виконан­ Jocтpottoвe

ЧоЛовік,

За рахунок· впро 11 ц,.ен- фікацію

v

за

ному-змаганнІ за гідну зУ·

стр;ч рення

ЩІ респ·ублІки, виконуючJІ

60-І · рІчниЦІ ут во· рІшення травневого і ли­ Союзу Ра..tяtІських стопадового ( 1982 р.)

Соц~алістИчних Ресnублік. Пленум!і! цн НПРС, вне­

успішне

виконання

та суть гІДний вклад у !!{:Є.

перевиконання n.raнy ·Т со·

шалісгичних

зобов'яЗа.нь народну боротьбу за

І 982 року.

п.!шне

.

виконання

ус-

плану

Рада МІн!стрІв УРСР еноіюмІчного і соu:альноУкрпрофрада гаряче ·по· го розвитку . 19R3 року 1 здоровили· передов1 коленти ви І .висловили тверду впевненІсть тому,' що

v

робІтники. соц!алІстич- !нт.елtге~rц!я

озн.аменують

uei! рік но­ вRми лосяrненн~ми в гос­ подарськ.омv І культурно-

колгnспиики, му будІвництвІ. j ВСІ трудя· (РАТАУ).

ре·

saвo-

ВЦРПС та ПК ВЛКСМ.

портували про

R!U!ИX

по виро-бнИцтву зо. тонн.

руху

ками змагання .иа . ч~~ть .·~· 6.0-ріЧЧJІ ма~буrю~ успІХ!~ У комуюсти;вому CJ>CP перехіднииі Червоними ;~~рапора- .. б!ДІ~~цтвІ. Пе .1 буде на~ою. ГІдною

впоиаиня

року одинаJцяТоі п'.итирі11ttи. Це вони, герої сього.Ініmиіх ІНЇ5, ево­ ім прикладом, бrJеино:ю повсякдеивою роботою показали, що ТJIYJ в вашій

Jtpy'roro

·

карбованців.

U порошкової металургії імені 60-річБоротьба ва тrвердженвJІ Бисо:ttоІ чя fPCP, ордена Жовтневої РовоJІЮції ТРУ.Іtовоі і виробничої дисципліни, до . ра,цгоспу «ПлосківськиІ», радгоспу чого ми і заttJНпtавмо всіх трудящих «Авангард», нагороджеиих за підсум-. міста ':'Район.У•. - запорука. наших

ми ЦК КПРС,

про-

порошків і crteчr-

про­

порушеннями.

комунально-побутовому

МінчQрмеТ'J'

підгот}·вати

ПереВІІКОНати ІіОНОЮJТИ

сnоживання

високі іДейно-політичні моральн якості у кожного трудівника, для чого слід використовувати різноманітні форми і засоби, а саме виступи ветеранів, новаторів виробництва, на­ ставництво, заняття в системі маркси­ стсько-ленінського навчання, товари­ ські суди, комісії по боротьбі з ІJраво-

в

ІІаказів

t-лехтроеиеР.гіі СРСР

зали­

нашого

Тому необхідно по.стійно

І

тисяч кар- :ня оргтехІІі~нмх захояів :ttПеJІевиконати завдаив:.ІІ '':1001ЮfЛі ..JU.,a.IY UІ)·.. -Ідачі Ч?Р!ІОГО метало-

250

в

виховувати

гордості

головною

надпланової.

вперед.

ста і району належить вирішувати складні, але цілком реальні завдання по · дальшій інтенсифікації виробпицтва, заб~зпечувати виконання Продовольчої nрограми, підвищувати ефективність праці і поліпшувати якість &JІробів, зміцнювати диспилліву і оргавізованість в усіх сферах ЖИТ'І'я.

етичного

вищувати

підготовки

і 600 тиr.Я't · кіловат-гоіІии, роМтників і навчити J!PY• зрnстання У~tоІіного nа.Лмва ---: J 300 rffx спеціальностей 315

рахунок

залізнпх

Вважаємо, що потрібно й надалі під­

плаву

по далІ>шому вдо•

Sa рахунnк 1\&Ці.мrаJІьІtо- сконаленню

дільницею, зміною і брига- них

1УКЦії на

1 сJІа-

одер•

м

виконання і перевиконання ro . сІІожипаннЯ .:паіивв'о- підвищення кваліфікаціІ штанів ' та соцІа.ттістичних енерrе'І''Іічюіх:, ресурrі-в аР.- робітників 1flt виробництві:.

ооваnців.

ви.

творчості

додатково

СПОZИВ&11- постановQю· ЦК КПРС «Про

варів. Ra·JIO,ДJІOro

• патріотич·

почин

rовити

країні в справою честі, до6JІ~ті

Дорогі товариші!

т,ехІііtіноі Жати

.П.РІ)дуІщіі і · о~и:н. в~ріб ·то- ~ованців. ·У відпоВ'ідності 1

щщ:(уктивності праці виго- тонн.

учасників збоJfІв па.ртійио-rосподарськоrо !КТИ ВУ ДО Betl ftJY АИ1ЦИХ міета І pat'ro11y

mироких мас трудівиmtfІ заводу, особливо молоді, ;ІІ;СІ

і соціального розвитумоввої · економії від впро• ку нашої країни, колектИв Оr.ваіти ' ЗИПУСІ . M~OJ!\)M в:ідж~пя · винаходів і рац• пор.ошkо~оі металу~гіі. ь заводу бере на 1983 рік НОВИХ ВН,ДЇВ Пі)О~ІН':JІОВОЇ .Пмло:mцій 20 тИсяч. Іар•

доІQ. За

3ВЕРНЕПНЯ

рfк

[983

ного

зання:

Барабашем.

дарсьного ан тиву лрий'trяли · соц!г -1. GT!fЧHI зобов'язання на 1983 р:к 1

1983

Ціне 2 коn.

СоцІалІстичнІ зобов'язан.ня

У минуJІУ

дового

J

З&ОРИ АКТИВУ

де)tегац:У

ПА,ТІТ

К И І В С Ь КО І

ня ДродовоJТЬчоі програми райоиr.

n

ЗвервеІІІUІ обrовореве f пріІіЬІJr. ва аборах партІйво-rосподар.

er.Xoro

аRТІІІІу мtета І району.

!JIEJI ТРУ .l{OBOI CJ!BI Рада МіністрІв УнраІн· соціалістичних зобов'н· вість у то~·, що робітнизань 1982 рону. які добтІ· ни, нолгоспнини, інженер­

ськоУ РСР 1 УкrаІнська республіканська рада грофесІйІШх спІлок приАпя·. ли plшeRRя встановити ~~а

АлеУ трудовоr

.'Іися , в • ньому видатних но-технІчнІ усnіхів. Високу честь. ви· всІ трудящі явлено 280 щ:іацІвникам здІйснюючи

слави Ви· yclx

rалузеА

nрацівники, республІки, ріше н н 11

иародноге; XXVI з'Ізду партіУ, трав­

ставин досягпень народно· го~nодар~ти,. науки,. куль- нееого

і

листопадового

го господарства УкраУн· тури, охорони здоров'я та ( 1982 · Р.) Пленум-Ів UK ськоУ РСР nортрети ІfІІ· ос~іти. НПРС, ще ширше розгор.

ціаторІв І nередовиків со-

Ра. "а МінІстрів Укра Ін· цуть . соцІалістичне зма-

...

ц!ал!стичноrо змагання за ськоІ РСР

1

УкраІRська

гання за успІшне виконав-

1

гІдну зустрІч 60-У РІ.чнРц' ресnублІканс.ька рада """""' ·ня:- · перевяконання плану """" еионом!чиоrо І соц!альи«). 'утворення Союзу Ра дян· ФесІйних сn!Лс'іК ПОЗД'ОрО. ro розвитку t 983 . роиу.

ських СоцІалІстичних Рес· вили ·цих тоrtаришJв s 110. завзаRь одииадuятоУ п'я.. nублік, виконання . та· сяrнvтими усnІхами І ви· тирі'D!И.

перевинонання

завдаиь 1 СJІОВИJІИ

твеі:ІАУ

;:

аnевие-

(:РАТА)").


*

2 стор.

.....

11 е; w.я 1.Н3 р.мr

НОІЕ

......

'ifiii·-

·. · :~;:

Кр

..._.. Гuва· ......... пу •

І JАОЧНА WКОЛА JIOiCIЛitKOflll

~

~.·.,-Rl•.!.

ьаІ•

·

•кt

paifm t'ltY•o- ·

88Х &ереІІОІ'. Та АО 81.0~ІІІІІЬОrо дu воu a6e-

perJІa

.-о реяuщtІ вашоІ

. .._..

веа&t.ау

ДJІТЬ

адатвІсть, тобов ,.о своєї И.-..оІ професlІ.

умовах.

у

Не

маr~єтьси

не

сомольськоrо

J'fQицcьRoi

худеІв, •обвваrеwеь -.о­ яобе.ВХ ва.цоІв 88 ко. .у

а

~мо мі~ькрайониоІ ~ки пошани. З вІ!!· а автобуса вгадує ао­

Дубина.

Бровар­

іІ!ІІІІJІВ . Буває, всмІхне­ ТЬСR сама до себе жІтt­ м.а,

nnрадується. що не

.-в--реnо

з самого вІддавала

JІечку

с•оУ

сили

для

ІІа·

процв!­

Ось

МарІІ кожІ'!а

ЗгадуєтьсFІ їй своє безрадісне дитинство,

тут

материнські

зи.

Вдень

у

полІ,

-

сльо·

робо·rа

nіклування про

маленьких

JвечерІ. т~ть.

сестричок,

якщо nоща:­ читання І ПР·

-

речитування

ких

лист! в

кІв

від

солда:rсь­

· · трикутии·

батьна .

Яною ж то .радІстю була :~ля МарІРкк ми:>·

на

nовоєнна

Юність . ня

rакож

не , осrминуло

-

УІ. ЧоловІк на

вс!

it

СамІ ли.

працІ!!

перше.J кохан­ майстер

руки.

му ля:;.

хату побудува­ синів вирос­

двох

тили. вже й онуки дІ· ждали ся . І н а всІх ви­ стач<\є П доброго сло­ !І'а , терnІння І мудро~­ тl. що з д~да-прадІ;:tа

жИвуть

у

нашому

на­

родІ.

-

Вдома

'J}'єш :

.

мамо

тільки та

:!

мам:>,

а на роботІ вс е бІльшІ!

•Хитра•. бо таке. . . МарІя

прІ~вище •к - .смІєт~ся

Семенівна.

СКІJ!ІІКИ чись на. шІв.

ні·

не ображаю­ своУх товари­

І дійсно, арматурни­ цю

дослідного

заводу

буд!вельних виробІв Ма рію С еменівну Хит­ РУ

знають

в

невелик•>­

му колективІ усІ. Прі'1· цює тут з року, заслужила авторитет І тт<'вагу своєю сум.1І1t·

1960

зможе

nрацювати.

Адже

в'Я3ати

армату.рнІ

зета

І

том)',

що

сnлести

з

них

певних

чи

усталених

подругам ВсІ вони

сування

бригади

тотно

освоєнню

нового

в

краІ!tІ

технологІчного

одержання рощку

І'ІЯ

аб~о­

·~р'

ни

процесу

з алізного

методом

рідкоУ

п >-

як жу-рналістика

розпи,,еп­

сталІ

водо:t'J

серІю

які ст ь

ІІб1m.шнtн

·

йоrо

nорощку,

v

ВИК.'іаду за

1

:11:.й .

no6Y-

принциnово

новий,

ета:n

у

Істор!У вІтчизняноІ жур­ нал:стики. вершиною якого стала nоява б Ільшо­

n

70-

!снува- ною,

масовою.

Якщо

до

РусІ,

Як

п!дкреслив

XXVI

з'їзд НПРС . парт :я заu:-

кавлена .в тому, шоб ваб

ШІ засо и масоваУ Інфор­ маu:ї І лропгганди зав· жди

були

сnравжньою

трибуною партійвоУ й ІІа·

на гальмнародноУ

громад·

чи

то

·пак.

пІд

Цює

наnружено

пра- 380 . мІльйонІв примІрни· вирІшенням одвайактуальнІших к!в, щодн.я телевІ з~йнІ ек-

наn

по-сучаt­ нІєї

з

иорес­

пробJІt!м розентку цквІлІ- ра•ни спалахують у квар-;

журнаJtl(ТИ·

зац!У механІзацІї ви- дин. Враховуючи масшта· дарничоУ сnрави. Перши- би масовостІ журнал'ств

громадських

Проте

на й технІчна думка лів СРСР складає понац

зs . Євр.qз!І

75

тирах

DO·

м!льйnнІв

КИ· б ' crQ.. t ІхнІ, 110 ров!,~t~н!

МИ . а. нею. ВІІОР8JПІСЯ

•,

nом.чмасовоІ л:ттt Д'Рукують ксипоrра- -ник~. робс!лькорІJ , покли­

значить.

!сторІю _ Іх Із nовним пра­

Фіttним

часІв .

сn<>собом

Євроnейське

nАРАЛЕЛЬНО

газету канJ

ПРОЯ'ВJІJІ'fИ

новатор·

БИТКОМ МОВИ у Д.ВО·

досяrа- лася

й

киигодру- ступ.в.

з роз- кування.

таких ногих, якІ, завдяки nрад!,

день

виходу

газети

людьми.

з'явпя­

посилювалася

по­

як традиційно Писати про нашого су­ вважатоть учен1, веде по- часника ЯС'Краво, нешаб­ чаток в!д 1447 року лонно - до ць.оrо закпи· (див. УРЕ. т. 6, с. 501 ), кає нас парт:я. А ЗІНІ!· хоЧ

дехто

твердить ,

в

що

ти

люкнове

журналІстики~

точок

загально!сторичної

зору.

V ОЛИ аародилас:. \жур. "- налІстика? Якщо ма­

ти· на ува зІ . nрофесІю . то ,

умовними знаками nевноУ !нформацІУ в часі. Це ма­ письмо,

в

Я'КОМУ

примІтИВни-ми, але з Істо ­

на

плааок.

Іtовим метоnом. За поn"·

у

симвоJtами

аміст З

nередавався

важливої noдlr.

часом

4ять до sдаючись

люди

пере:~;() ·

\єроrл!ф!в. Не у подробицІ,

що науцІ вІдо · стосовно історіІ цивІл!за­ зазначу, мий папірус 1750 року цІІ, не так давно кІль в яком:v ка стол1ть тому. Зокрема. до нашоІ ери, до в Poc;tl - у Сері!дИнІ вміщенІ коментарІ XVIII столІття , хоч. ЯК· єтатей nевного публІЧ-ного Ту~оса що бути точнішим. тодr органу фараона

l

Як

pomoк В

же

яко! nІд ТИсRОМ атмосфер

да, тал

одержуємо

tto-

ва . цим методом?

електродуrовІй

температура

nечІ

розплаву

етаnІ доводиться до 1700 градусlв. ПотІм вІн nере­

тал

надходить

у

конус­

СтрумІнь металу nопада є у І()иу дІУ форсунки. з

no-;

нам .належить

-

ник~в

!

дож()втневоУ .

радянсьхоУ

дІб.

Але

!

Про

мистецтва , переда · денflЯ. МенІ nотраnила до nитання проФесІйноУ май­ чею , новин люди займалн­ рук анг:Л~йська · газета стерності п о ведемо мо~у ся , так би мовити, за су· сТаймс• в!д 12 кв:тни нгстуnного разу. місництвом. Але харан- ц .. р . , я-ка на - nершНІ по­ Тим. хто зац Ікавиться терно, що наприкінцІ лос! вмІстила сенсацІйне Історико · журнал І стськи­ кам'яноУ доби з' являє- nов!дt'Jмлення про шойно ми питаннями глибше. nе­

ться nІктограф!я, тобто знайденІ сторІнки з .закр:nлен-ня рІзьбленими кованими літерами

!стор!ю

чить,

стtйно вчитися, особливо у видатни х св оїх поперед·

мами

Рейнської газети•) К Маркса 1 Ф. Еt~rельса. редактора «Искрь11• В. І . Лен !на. Вже з оrл.яду иа цю обставину слІд вив•..

ливається у кІвш 1 з ньо­ лових партІй порошну з 1 го ма11кми порцІями ме­

виробни- краІи1 зраз!(ам.

ному,

й економtч-

журнвл : сти

ноУ.

rpyд rtl

кращим

трималася

,

си стан·овить Інтерес з ричноr точки зору май· І.!!езлоrічноУ 1 ттtзиаt~аль- стерннми, Фігурками та

Одержано кілька цромИс­

стуnаються

був

·.пролєта рсьний

Ім:пер:І. 1905 року видань укра·

Га- кою розум1Ю1;ь також С'!· тайцІ, ЯІ;(! вже у_ 'l.l.ll

пІд високим тис;ком. ЦеА реJJ.ИіМИ ДІІНИ~И, SІКіСТЬ І ний мета·лоприймач. у меtод дозволить нам по ЯКОГО Є отвІ р . впастИвостt 'ого ие nо­ ДНИЩІ л lпшити

видань

ли І в РимськІй

д

л.тератор1в

покли:нання.м

А к~м того. минуле пре •

минулоrо року провеJtено дослІдну

рІодІАНих

nроФе· У Московськ~й

·

тре- трудами

св:т. а й цІлі еnохи . Безсмертними стали стаtтІ журнал: стІв «Нойє Рейr·І· ше Цайтунг• («Ново У

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

-

знаменита

кн урядовІ. а й оnозицій- вицькоJ •ПравдЬІ•.

Гутенберг винайшов ють значних. нерідко ви- треба в Інформац!У. Спо­ РІ. датних творчих усnІхІв . чатRу поt>утовІй , а црукаретво в 1440 nоцІ. ТисячІ публІuистичн и х згодом і громадськ:й . Не стихають суперечки твор~в пережили не тІльЯк 1 nерБІсними фор­ й про авторство нововРе·

надІй на З/і­

листопаді

·

ск:rадних умов квал:ф : но- . ставали

1

ІІІ. Французький JІOCJilдник Ф. МІттон доводить: 4У єгиптян були не т іль-

з'явилася

~искра•. створена за ле­ Іtінським планом. Це вже

n

в скрут·

станови­

з'являються

вtдсу-

ОСВОЕНО НОВИН МЕТОД боту по

BlllfJiaдaч •акут.- · лІть

по­

перепи-

щюrnаєш

Однан

дав· цІєІ

На нашому заводІ про­ цтво, авианти затрати ведено велику, цікаву ро· оцииицю продунцІУ.

широкого

художнього висловлюючись

ТОЇ інформац:ї .

·

порука подолання вс~х труднощів гарантІя Іх успІху.

11.

може

а

стерності

прислІв'ями

-

-

ност~

Н'і· ­

ВЖе

говІр. І розумІю: ня. міЦна дружба

r.

«ДІ чао•. Феноменальnс . ський пІдхІд до акту~ль­ ним законам. І часто-rу- вом МОЩJt'а. розглядати, але фа:кт: вона д-оЖИла до них тем. дбати про ч.тку сто виграєш в опеnатив- !lочинаюЧи з найдавн:ши·х новІтнІх часів! соцІ~льну адресність В'И·

знайомий. голос МарІІ СеменІвин. П пересип'і­ ннй народними украНt· ськими

б ГО·

при-

страсн! статт 1 •Социал· демократа• В. Плеха­ нова... А ,на з,1амІ сто­

сь.кої думки. НинІ раза· л ітпрацtвники. о 'Україн!. того ж Часу в:тЧизняна усЕРЕДНІ вІки суспtль· вий тираж rазет І журна·

· кореслонденп!У.

ратурним,

ветерз· nередо­

НіЙ

мали

зетне виробництво nlдno- ку·пнІсть засобів рядко·ване не лише літе· :нформацlУ, а

розмову,

В

сторінку,

статтІ або й нарису!

Бачу вnравнІ, навіть синхрони! рухи труді .!!· ниць . чую Іхню неВЛОВЛЮІО

або

.tml

лІтератур­

не. матеріальне

.._

гоnин

..

'tретю

дванадцтиразове

вих.

квапливу

ЧИНОМ

Де вже тут говор!М'н про -nондентІв.

це nід силу. трудять с я в

бригада у числІ

кілька

твору, nросто неможливо.

ють · на 110-1~0 ПР?­ ценfіВ . Тож І в соцІ'3.· ЛICTkЧHt'JMY змаrанн! Rt\

-

на

тю сторінку

бригад! вже нем а ,1о рок: в. о~воїли І сум ~ж­ нІ сnещ і альностІ, нор­ ми виробітку викону-

заводІ н~в

не

роман, І в!д-. фи,

нуtи вб!к другу чи

каркас проста . Б<!з

вичок зробити це. М1· буть. неможливо. Але МаріУ СеменівнІ та l'!

не

-

письменник

ШВИДКО І ЯКІСНQ !!О· трІбного розміру І КО'!·

Ф' rурац~У справа не

npono1

ревопюц!йна

.Совремеиника•

tстор1У ського •Нолокола•.

Ьrевt ·т. Г. Шевченка В. А. Довm.

ВИНЯТ'КОВО

( нвв:тЬ не rтн·.· в) УІ другу с!nн:І

каси робота не з легких. 1 тому, що м~єш весь час діло з залІзс;>l'4. прутами різ­ діаметру,

сНовоrо ЖR'lтJІ•,

часто потрапляли

живе а,цин день•.

класти

кар­

ноrо

з

ЦІ, а то й (чого гр~ха тися на солІднИ'Й, к!льна­ таїтн ! ) у друкованому v rJ- тисячни!! тираж, на зРо­ ся й терМін сnvблІкаu: я-.. гані . Мабуть. без . невн- ст анн я Грошових не.дходу Ииївсьн!й Рус! важжень. Лише на ІІочатку ливим явищем культурразних. а ти:-.t б~льше РЯ· ного і сусnІльного життя ХІХ стол:ття. коли •Вест­ стали лІтописи. Вt'Jни ведови.х матерІалів навояд ник ЕвроnьІ• вводить гачи вдасться · обійтися. Га- рантован~ гонорарНІ тари- дуться також nІзніше -

Не

жінка

уроком

тету журиалІстики КиІвськоrо ордена Левtна _де]»жuиоrо у~;~Іверситетv

НОЮ працею. Пояснює­ ться це просто: в той

ня

• газета

мІспе

СеменІвни .

тtІ!ИІІ рі)І;НОГО краю.

г!ркІ

робО'Іе

ст:в,

Вис.л:в цей, трапляється. ще. в кр!nос'НнuькІй ІМ· НайвІдомІшІ з них вжиІВають дл.я того. шоб «Акта сенатус• та сАкта ЇНСJ>КОЮ й білоруськоІо пр:И•наймнІ пояснити, як- перІУ, де абсмтотна б:ль- ~урні•, засновані ю. Це- мовами вза галІ не булп. що не виправдати. слаб- шІсть каселеІQІя не вм~ла зарем. Іх вивішували ~ то вже в 20-І роки Ух ви· ку nу~лІкац!ю в стІRНІВ· читати. годІ 6у~о спо;:І&а­ nублІ чних м~сцях _ зв~д- пускається сотнІ ' тисячІ.

Катерина Пет­

1

СьоrоднІшнtм

Істор:І нема'Є тео- ще не було людей . ЖИЛИ

ево10

журваJtlетнn Ііlдkрвваєме saiUI'tТR в заочнІй шкодІ активІстів nреси, якІ веде коJІИmвій заеtупІІІІК ре;сактІфа

-

ЛОВ<НИ.М·

·

пtдввщуючи

майстернІсть, вони llta- відь

ють поrлЖІлюватн знаmія яв у прак- сОтечесrвенньtх записон•. 'I'RUoмt. ru 1 теоретичному DJiaнl. з3J'лнчннй дзвін rерuенІв·

посиленню

.

що,

ІСЛЯ Великоrо . овтр а она Рам. зеса ІІІ•. ня преса 'стала иародЧасто дово~иться чути: ширення, 1 ІхнІ власни::и . Прообрази . сучасних пе- справдІ вІльною,

nІна Лазоренко и Надія Петр:вна Цахло· - то вже всі ученНІ~! ХктрвІ .

асІ

віJІ;водкться

ємкостІ.

Ларкова nрацює в бригадІ · більше, иlж

'І'ЬСЯ

сьогодні

1

вим харектеJЮМ. Лише Катерина Стеоан•~на МарІя Семенівна. А Галина Павлівна БІло­ дід. Н.адІя Петрівна

atІoзyмlJtO,

лltepaтypиy

кt газети. Про. це св~д- р!ччя неЩодавно вtд.зиа· чить знаменитий турин- чив весь радянський иа· практика позбавлена Ідей­ час ще не практикувала що мІ- род. но! чіткості, тематич?. • J І ся грнорарна оплата пуб­ сьний паn!рус, актуальності, стильовоУ JТіка.цій. ПриватнІ видан­ стить вистуn nроти фаж

доброзичла:­

свою фотографіто е~ед mx, ким горди-

КПРС,

рії, nідкреслював ве­ ликий росІйський публі­ цист В. Г. Бєлінський . л . бЄ3 теор~І. ясна річ,

ММНІ .... '"'· 6NІА~МНО! І

нtстю,

з'Ізд

XXVI

Місце

& ЕЗ

Фото М. СеМІПІоrа.

~ВQДИТЬСІІ

орrан1'ау .

аао'ІІІе вавчаивя. Ваа· пропозицІJ слушними І

зв'язків засобів масової ІнформацІї 1 Проиаrавр з практикою комуи!с­ тnноrо бу.-1вввцтва. Забезпе'Пfти

Jfi6lo а ""а.НХ робІтввць.

щ..ur

rааЄ", •Ком.

rpa

указав

значне

корову до семи кІлогра­ мІв молока. П по праву ·~ 7 pa.-rocиt .,,..

М.,Н Семеиівні · Хн-;-­ ріІ Ухати на роботу

проаекто~а•

uoмora JІD8111me 11Uoбpa8eiiiiJI .РІf]Ц, справи. Це поява прнаоr­ подІй, фактів місцевого життя .не- них журнал:в середини м01kлвво беа uтвввоІ учаСТІ· добро- ХVШ стол іття, иелеrаль~ вІльних кореспондентів. І цІлком на· nубліцнсти:н<І декабря.

корес.

UТJUWIIIMH. ~Же В ІІОСТ88ОІІ1 Щ\ КПРС •Про даньmе пмtпшевви ІдеолоrІчвоІ, пon:ITRlfO-JJИXOBH111 робо­ 'І'В• документі довrёстрокової дІІ,

зввsвт~t про­

ШАН . А ЗА ПРА:Ц:Ю

ацхо.

raae'I'R

громаАських

редотерІв стІІІ1DЬ •бойових пвсткІвjО,

ватв ДJІІІ жаємо цІ

саа.-х помадаю'ІІІ

1111f, rІІІtІІ ·Ctetmdna wa· д~мрарс:тІ

прохання

по&Аев'tlв, актввІстів

У JU>OIIf роцІ аІDІ18.u ху•об• 7 rоспо~арст•І

·а)МІ:Ь.•••

]

ІСТОРІЯ СТУКА€ В СЕРЦЕ

б8'111'1'8

18iJOCy. Bru • веІ ,1

в•••іІі, 1

ЖJIITT.R

ДО

виривається.

100 J!O·

яка й розпилюс ме· на Часточки пlвмtлl·

1

метра

менше.

Частинки тапу,

гapnoro ме

впасне

nопадають

у

nорошку .

воду,

,че

ворюється своєрІдаа

у

r-

цуль

року

...

В!тчизня.иим

друкарем

1

українським

бІлорус

І.

-

2 80

РОЮВ

тому

Rшла в свІт друкована газета «Ведомости•. яку

вав Петро І. мІсця

можна

ви-

п ерша РосІІ засну .

За браком

назвати . л и­

ви'l"Ку

газетно-журвальноt

виrюбннцтва продукцІІ.

Велику творчу lиіЦІа · тиву у розробцІ та осво­ ЄІtК1 . новоrо процесу про­ явили капnидат техиі'ІИИХ науи, керІвник лаборато­

рІІ автоматизац11 · та м~ ханІзаціІ · О. М. Нривен­ ко, начальнии бюро

про·

иоиструкторськоrо

облаnнаf!R.І!

н.

n.

керtвRик

БоJІь·

rpyn~

освоєння

робиу, щоб вида.питн ~ порошку кисеіІь та вуr·

гtcnmx nроцесІв в. О. Вдовенко, начальник тех· . нічного вІддІлу В . Д . П t~·

розм елюється .

ться

1

стає

в!!!

перес! ваf··

rотоsим

для

К,

-

Утевська

1980. ·

П.

-

Невмиру·

И.,

1976. -

(Зврика).

ФедчеІІlfО · п. їt

Преса та

- ·

nопередни ки.

1969.

ЧІІВВJІJІПІВ

-

В.

Память.

Роман-газета,

М

16 -

17.

К.,

1982,

(Твір

вІд·

ше найголовнІшІ вІхи роз­ значений Державною пре­

шеченхо.

цього

звернутися

книг:

Розум О. Та ЄмницІ дру­

карства .

1978

на лt'Jдальшу термІчну об·

ЛІсля

та~х

Фе· щІ знаки.

слова .

воджуванвJІ,

лець.

до

доров .Вови пІдготували УЧеиова В. БеседьІ о nояву нашоr журналІсти" журная и с т и к е . М., ки в сучасному розумІннІ

ектно

!ІС'І1М -

перш(')-

став

К(')менд.vємо

Ф. Скорина, а росІйським

па. ДалІ вона перекачує­ ться на установку обе:~­

і

дРУ·

1430

нових

tехиоло·

РОГ .

Працівники цеху заліз·

мІєю

. них

СРСР

лорошкІв

року).

1.982

також

аро­

били свІй вклад у справу ОСВОЄННЯ

HOSOГG

процесу.

Це · старший майсrер дІm.­

ницt

розпиленRЯ, Почес­ ний металург СРСР В. О . .

Грищенко. сталевІІ рі В. Є. Анюх!н, М. В. По­

жидаєв, С. Г . Ийриченко.

Вони

допомогли

rtpoцec ну

освоrти

розnилення

чаву­

nовІтрям·.

в. мильников, засrУ1П!Ик техиолоrа

~rоловноrо заводу п•

РОШRОВОЇ мeraлyprlL


НОВІ ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННІ!

*

:ЖИТТІ

3 СТО1'.

ПАІ:ІtІ АНГІ!JШfМ

Паr•rива 6ороава СJІаву землі приносить люди, икі на ній живуть. У плеядt чудових tмеи, UИІІИ п:ишаєтІІся краІиа,

ноУ

-,і.'Іьие місце належить двічt· Гер.зєвl Соціалістичної

озорий казахстанський степ. В.агqмим вкладом у перемогу були еше.'1они з хл:бом, ВИРОЩеН!НІ ЖіНО­ 'ІЮШ бригадами, де пліч­ о-пліч працювали росій­

Праці П. М. Анrеліиій. Кореспонденти РАТАУ ведуть репортаж із Ста­ робешевого батьківщвнв леrен.в:арRОІ тракто­ Р'fстки.

ПЕРШИП

встановлено

-

в

трактор

в1р'ю,

Паша

одна вона в

центр!

траІпористки

вірнІІх

розумІла:

ські;

nолІ не во­

кІ

подруг

українськ!,

селянни.

на

їн._ І дуже швидко зумІла

РО·НИ

старень­

захопити своїм nринладом

ПарасІ(Ся:я

ному «'УнІверсалу•, який збер!гає. здається. тепло

подруг. Так народилася перша в нашіt! коаїн• ж:­ ноча тракт·орна бригада.

теп.1ЮІИ

ее.лища

nам'ять.

нащадкам

Цьому

Пашиних рук, випало nо­ чати борозну, що залиши­ лась не тільки на землі. а й у дол! цlлих поко­ д:нь ха:бороб:в. Номсомольська юність до'!КИ вчорашнього найми­ та щасливо зб:глася 3 rте­ р:одом колектив!заu!У. ко­ ли р'шуче нІ

лRмалися

уявлення

JШЙ

уклад.

ше·

звучало

а

про слоRо

польовою

дорогою,

ледве

щ'в, тор,

nросохла

ПРОГVРR,ОТ!В

який

вела

"tервон!й

no

але JІО

хустинu!.

вався

не

nросто

ще

не

зв• ::rана

--

темноти

житт.R, до

до

Шлях

нового

РоцІ,

патріотичну

дівчат

в

на

Нали

а!і\Ге,zrІнську

обпалив

вогонь

в:тчизняної,

.rанге.1!нсь­

стрижною,

і

в

по­

Ради

СРСР.

яким

п'ять раз:в обиралась ста­ робешівсьна

селяина.

-

знат·

уникала

ребуває

в

сільського з Київської областІ перепостійно ne- селl{лося: в Прмморський

центр!

уваги край'

naprti

наренли

;10

-

порадою.

nриродні багатства нrаю. сім'ям, як! Однак для

kористання

поsнІшого

можливостей

робочих рук.

резерв!в

не

вн- в

колгоспи

ніж

знамени­

1 Приморського

радгоспи

краю,

вистачає даються значні nіг.ьги.

Рм'ям

рахунон

ТО·rо хлібороба. ...Проспект ПашІ л:но!.

дер-

При

меншій

зменшується

гашення

вартості

будннІ<у

частина по­

кредиту

за

ра-

Червоноармійський ра- виплачується одиорааова хунок сім"і переселенців. й он _ один із чудових· грошова доnомога на гла- Частину кредиту за збу­

:куточків Радянського Примор'я. В!н розташІ)· ваний !fa півночІ нраю в аахідни:t вІдрогах СіхотеАлІня 1 займає nлощу

ву сім'У 20U карбованців і 75 карбованців на кож. ного члена сім'І, із ни:t 50 процентів допомоги ЗІ!.

дований радгоспом буди­ нок. яний стз..в особистою власністю, сім'я пересе­ ленців виплачує протя­

чується

з

рахуион

держави

иа

випла- гом

місЦі

виїздf,

6

15

рокІв,

nочинаючи

року після одержання

бі.цьше 20 тисяч квадрат· а решта 50 про~ентів ... кредиту. Нредити радгос-

!Іих' кілометрів. 'У райоп! 27 сІл 1 селищ. Вони об'.

ч

ерез

1

рервноІ

Р к

1

п еля

роботи

б

· езпеnepece-

пом на куnівлю норlв длп

місцем

ванців на сім'ю, держбюджетного

nереселенцІв

видаються

єднанt в 12 с!льськиж й · 600 наІ-'vІ)· ""' Pa.rr 1 одну селищну Раду ленця та проживання о- в ,РОЗмІрІ до

"

ьа-родниfС

деnутатів

.Лищі Восток.

у

ее·

МальовничІ

го в колгоспі nоселення.

Оплачується

за

вартіста господарства

~опнИ І долин:и рІчок ле- nр{>Ізду від· місця виїзд.)' сім'І пересеJrенців

-

200 1 - 200

пасовища. звІльияютьси иа 8 ро:кtв подають переселенцям дотут рос- в мІсцях поселення· в~д nомагу в оранцІ nриса-

.ьинний І тваринний свІт, сnлати сіл.ьськоrосподар- дибних ділянок, у nри· багаті на кориснІ коnали- ського податку. дбанні посадкових матеJш надра району. Все це У р!Іt nоселеВНJІ сІм- р!алtв 1 иасіtmя, птиці та

Будівництво ємств, значний

офQрм-

пtдnрн· або квартири, присадябнt леtmям: зве-ртатися в Бророзвиток дІлянки у встановлених варсь.ке вt.zщt.пеиня по с~льсьхогосnодарського ви- розмІрах 1 nротягом 2·х nрацевлаmтуаавию касе­

робf'!ІUтва потребують чи·

рок!в

п!мя

вселения

ВІ)- ne!П!J!.

(~на :РАТАУ).

ІІШОЛа,

шині

-

менті

все

тут

наrаnує

вважати

гектари.

nриклад, редового

про героїню. Аяе rолов­ ни~r пам'ятником першІй трактористи'. мабуть;

JІИ

ка

по

40

круг

вк

зерна

ПРоданІ

е

державі

nонад план молок{), м'Ясо,

овО'(ІІ стали добJ)ИМ анла­ дом v зд:йснення: ПрQдо­

ра­

зм!ни,всJІ

програми.

чих ~их

ne·

.1ікв~єю, до сучаснцх ма· шин, в1д прю~:тивннх зна­ рядь ручноУ ПРаІІІ до но~mленсної \сІехан:зац!ї на nолях фермах такий шлях пройшло ра­ зом з усІєю країною ві· доме в Донбас! господар­ ство. Значно щедр:шнми,

об'єнтах, впоряднова­ нварталах жилих бу­

АиннІв,

-:

що

СВОЮ ХОДУ nсжолІння

СЬОІ'ОДНІШНS старобешівсьо ки.х землеробів. Естафету традицій гІдно несуть ма. рія Хо11ах:6єєва, . Галина

Пєтухова,

визнанням,

прикрасили

Лосну­

Дурбой, OJ.Ye• Всенародним високими

на.

Батьківщини

відзначено

натхненну

пра.

ЦЮ майстр:в ВИСОRИ.Х уро­ жаїВ. Усі вони право­ флангові багатотисячного

-

загону р:в, яні

жінок-механ:зато­ працюють в vc'x

районний центр, у 'зрос­ таючому р\І!НІ майстер­ ностІ тварІtНнинІв, ме:.~­

союзних респуб.1іках. про­ довжуючи Пашинv бороз­ ну

-

н!затор:в,

ме

житя.

И·кі

·

спеціалістів,

v

навчаються

техн:нумах

за

вумх

По

неск:нченнv.

ІІ.Н!'еJІ:Ні~

ян

СтаробешеЕе. Донецьна об.:асть.

звіряє

ЗА ВИСОКИй УРОЖАА f983-ro РОКУ

Іt'.ІІтирІчки

са­

М. ТУРКІН, :10~ ЮРІС.

і

рахунок

госnодарства.

Па·

одинадцятоі

Тамара

това, Софія на Яцура... городами

Прибутки колгоспумільйонера зрю.ю вт:лю­ ються в нових виробни­

ангел:нсьний колгосп «За­ пов~ти Ілл~ча». ВІд мало­ потужного «.'YH!вep-ca.rra•, юшй став Історичною

стали

•-

б1льш

центиерІв

юльчоУ

врожайнішимя

ТорІи,

трудівники Dt· колгоспу зкsр~-­

rентара.

зючІ змІни в життІ П зем­

«ПJІОСJdJ!.Ський•

ствчвоrо

)І:а.rто rюбочих рук, людей ни звІльняються вlд плаНаша адреса: м. Броз тсплчм серцем 1 мо. тя за квартиру. вари, ПfJОМвузол, РМЗ. лo::tn''1 душею, спецlалІс· Держбанк СРСР ка­ Д. ВАНД}"РА, тІв. е·пу~ІRстів, готових да~ колгосnам і радrос· старОПІй ековоІdет поnо;;нити трудову сІм'ю пам кредити на буд!вІJН· ІІІіСЬІЮrо вtддtJІеВВJІ ,АалекосхідникІв. цтво житлових будник!" · Sa останttІ чотири роки з господарськими бу.ців· 110 nра~ВJІаІП!уванию.

вийшов

Всесоюзиоrо змагавви

пе·

еоцtалt­

.иа

честь во­

річЧІІ утворении Сою3у РСР, Гос­ подарству

вручено

Червоний праnор дя

.,.

Міністрів

иерехіАННЙ

ЦК

КПРС,

СРСР,

Ра·

ВЦРПС

І.

Урожайсн, по ле!

і цк влксм. Тsка ВИСОКІ\ ОЦЇИК& ПРtІІІ KOReltfiiii'Y зобов'язує нас трудитис. я: ще краще, ще

льових р&іі'1'. Вс.11 rрунтообробна і ио­ сівна техніка ~е

nолагоджена і по­

створеІІі

ставЛеюt на лінійку готовності зз всіма

3 кожним роком на nолв і ферми nриходить нова, біньш сучасна

органи машин і механізмів змащені ан•

якісніше.

всі

Д.чя

r

цього

нас

умови.

техніка, яка не тільки no.'lermyє пра­

цю, а й робить іІ високопродукти:вною, змістовною, вфtри:ває широкий простір для

творчого,

вдумливого

до неr. Все це свідчить турботу партІІ і

став.ІІеиня

.про постіАну

УРЯІІ:У

n,o JІІО}І;ИІІУ

nраці. Мехаиіаатори нamoro rocno.t&pcт· ва і надалі докладатимуть зусипь, 11\Об

зробити

вагомий

Продовольчої

внесок у реалізацію

програми,

~об

і

на,І;&Лі

ріс жобробут радянських nt~цей. Sваживши свої м'ожливості, хліборо­

200,

triй течІях рІчки Велика на сім'ю. Сім'І переселен- ку після одержання креVссурка розкинулися ців, ЯКі· nереселилиси в диту. сtльськогосп<>дарсьнl yrlд- колгоспи. або радгосn'!, Roлroc:nи і радrоспи

•шзначає наnрямок його ям лереселенцl·в радrосnн свиией. rосподарського розвитку. иа.цають житловІ будиН8и За довіДХами І

На зІdМКJ: па,.еновіи МикитІвна АвrеJІІва біJІ.JІ wрактора.

Анге­

·

них

,реважно панриті хвойн!r· до мІсця поселенНJІ, а те~- кар6ованц!в, яні nогаша­ )Іи ! широколистими лІса- кож вартість nеревезення ються протягом 5 рокІв, :ми. В середнЩ та ниж- майна вагою до 2-х тонн починаючи з третього po-

дя, сіионоси, РІзноманІтний

середня

тру·

с:льське профтехvчилmце і палац ку.rrьтури, яні Н'О· сять Ії ім'я, бронзовий бюст на гран:тному rrоста­

реможцем

засобtв

HR· будівництва

nереселенців

досягнення

орр;еиа Жоаrвевоі РеаолJОЦt~{ рад­

жавного бюджету погашається 5000 нарб6ванців. -господарства 5000. сім'ї nереселеицt.в- 2000

дересели.лися карбованц!в.

та

доброта І чуй­ 11 народІ

Yr

;~ов:

лями та на купівлю корів для сім~й n.ереселеl11-

за

за

н:сть ц'ннлися ніяк не менше,

rосп

механізатор'і- тисяч карбованців, із них

ми.

-

;!ОПОМОГОЮ,

За n!дсумкамв робо1'и у друго­

на травневому подарство. Більшість ne· довамн для пересе.'1енц', Б ( 1982 р.) ПленумІ ЦН реселенц!в nрацює в тва· 1 джерела їх фlнюtсуванКПРС, а танож розроб- ринництв!, а Та!!ОЖ в ово- ня такі: на сІм'ю - до 12

ТрудівннюІ Примар'я Згідио з постановам!! .1\ОRладають чимало зу- Ради МІністрІв СРСР від еиль для того, щоб lfP3.- 31 травня 1973 року ТІ! ще освоювати великІ від 23 червня 1977 року

прий­

тяглися

депутата

Ci!oro

му роцІ

няті

ча програма.

люди

п'дrрИ:\П\ОЮ,

та уря;;у. ·Про це забезпечені роботою, жи·r- бу~івницrво житлових бу­ сві;:(чать постанови. прнй· лом. мають підсобне гос- диннів з надвірнR:.ш бу-

лена. в краУні Продоволь- Чlвництв!,

«Пашиною

~Іальнею»:

с!мей. Всі вони ців. РозмІри Кредитів на

400

повсякденних

турбот людей:, які жили поруч, була простою І' то­ варисьною. Лаву біля бу­ динку Ан·rелІних одио­ сельці жартома І точно

Вас чекає земля Приморська Розвите:: rосnодарства

державних бригадир не

!

Вона була справд! народною обраницею, розnовідає одна. з перших механізаторів .rангелінсь­ ного nризову• Віра Бере··

ВеликоУ

полем

важлквlШJІх справ, мш

лян:в. НевпІзнанно

д:вчина-номсомо.л­

·~

ВJІ1'1Ше!ІІІі JІаtt­

ється

ховної

ниву

у

справедливо

жовклих сторіннах газет, що повідомили св! т про видатні досягнення Паши­ ноІ бригади, 1 в червоних мандатах депvтата Вер­

ста.rrевих

:о.~!Івн Ю,'єва. -

участь

су ле-гко впізнати і у фо­ то-графіях, з яких усміха­

кqю:~о

!Нlц!ати­

осІдлали

про-стори.

ка з короткою

коней.

прац:.

H><нyRtmi см:лив!!Іt ви­ клин траднц:йно'<~У недо-

1938

у

госnо­

проходила

вv. Вже чеРез Два м'сяці ІІН вл-ксм підбив під­ суМRи: 200 тисяч ж:нок 1

че­

в~льF.оІ

що

слова­

д!й цілої епохи. Риси ча­

пере­

страсний ангел~нсьний за· клик: «Сто тисяч подруг - на трантор!•. Па-рт·!я І комсомол п!дтримали

кіломет­

радості

буквально за висоної трибуни наради

напутн::vш

з

вклонитися УІ подвиговІ приУздять тисяч! людей з різних куточк~в країни, вІдображена панора~~а по­

бу­ nра­

вс10 країну прозвучав при­

в

рез вікон' :!абобони. не­ добрІ погляди сІльсьноУ

Вона

сільського

МосквІ

траН·

дорога

790

значно

. Пашу

Миюп:вна

ною біограф:ї В!тчи:>ни. В експозиції ме~юр~аль­ ного музею Дв:чJ Героя Соц!ал!стRчної ПрацІ П. М. АнгеліноУ, куди

вогником,

наздогнати

довинів

до­

рІ)збу;tжено­ була н!ним

що

неможливо.

дарства,

весняного поля виміРю­

рамя вулиць rо се.1а. То

виробили

з

Всесоюзної

що

ді-вчина

р~ллІ,

цювала трьох. З

рС)ЦІ

п!сля

ми

працювали

рІд·

1933

-

В

u:лини,

Біограф:я ж:ннн-труд:в­ нищ була дуже співзвуч­

Ан­

перевищувало ·звичайну •чоловічу• норму. ВсІ

спnа"іЮJьою у

соратниця

казахсь­

Пізніше.

ПЇ,СІf(ОреННЯ

нови.1ов:

згадує Віра Іллів­

Носсе,

І'І не­

ми зверта.1ася до .'!Обро­ вольц!в Донбасу, ~к: ви­ рушали п:дноряти ;:rале-к!

пам'ятний

на кожеи трактор по

«наше~>.

Це. стало

той

гентарІв

~'-!оє•.

ее:-н:ацією:

геліно!,

звич­

все

-

рік,

на

селянсь­

коли

-

частJше

-

А

та

став

би нашого госnодарства

r

третьому ро­

ці одинадцятоr п'ятирічки зобов'~:sали­ СJl

виростити

40

центнерів

на

кожиому

зернових,

rектарі

по

по

650

зеЛеноі маси кукуру•ви 1m силос, ио

1300

цеИ'І'ІІерів кормових буряхів, sа­

готоІІити О~ІЩЬ

45

по

цеитиерів

кормових

If8 ROЖIIJ JМОІ-ИJ ГОJІО8}' XJ-

,цoбtJ:.

T01t

ІtраВИЛаМИ ЗйМОВОГО тикорозійнкми:

зберігання,

мsстнлами.

монтники закінчують

робочі

3арв.з ре­

nідготовку sби·

ральnоr техиіки. Постановка машин на ліиійку rо'l'овності

графіком,

ее,цеться

рнробJІеиим

згі~но з

інжеwерною

cJІyltбoli!.

Інше ІПенням

важливе завданий, якого

працюють

над вирі·

механізатори,

це вивезення органічних добрив. На

-

травспортуванні

nоживи у нас працюв

заrін ро .. ючості, до складу якого вход­

Жf і я. Під майбутній урожай внесено no•&~

20

тисяч тонн органічних

рив. Сnриятпиві nогодні

тоІ зими хозвопяють членам зованого

загону

доб•

умовІ-І ниніш­

працювати

механі­

на

nовну

nотужність. Щодня на nоля господар• ства трансnортувмо до

700

тонн доб·

ри•. Зі вва,иим перевиконанням норм працюють .члени загону родючос'rі Сер­

гій

ПетроІИ11

Строкач,

комсомо.1ець

Воло~имир Пaдan:rt& та інші. мехаиІt&'І'ОРИ

rocпo~apcna &и·

вуть ииві весияиими турботами. !.-же

успіІПІІе ·викоиаив.11 взnих зобов'язань, а зваuть і

'Пі>ожовольчоі

програми,

З&JІе&ПІt В ЗR&1ІІЇЙ мірі від ТОГО, IOt бу,це прове,цеио сівбу ярих.

Ве випадково вся увага сnеціалістів зосереджена на подарських

підготовці

машин

АО

сільськогос­

nроведения

по-

МехаиізатоІ)и господарства

трудять•

сж високоnісво, з повною відповідаль• иіС'fю за доруЧену

справу.

Адже ми

добJе розумfемо, що від нашої робuти багато в чому залежить результат пра• ·ці веьеrе амективу.

r.

ЦИБАНЬОВ, механtз&ТОJІ.


МОВІ! КОЛОННА КОМЕНТАТОРА

активu!ше

ходів

викликає законну в

державах

своєму

ському вому

новорічному

морському

(Фотохроніка

т.ри вог а ? в країнах п : в­ Ід.енно-Сх!дної АЗ:! ще жи­

злоЧини

JfПОНСЬ!<ИХ агресор і в у період другої свІтової вій­ я.и. Табора~ли смерті, ба­ гатьма!

тисячами

розстр~­

закатованих

жертв

\був відмічений шлях оку­ fПант!.в . Іка :не

Японська · вояччи­ тільки жорстоко

Іі~:аселеннюл, вона з.:~:йсню­

rвала пол:тику економ:ч»о­ !fО грабежу. По морсько­ l~ . мосту в 4:метропол!ю •

· nоток о м

[безперервним наравани

корисними

суден

з

коnалинами,

ІІродовол.ьством. Інтер­ $еН'І'ам не було д Іл а до 'lого , що .в зага рбаних :но­

лоіrіR«: сотні тИсяч людей ІВмира ли

з

голоду.

Сьогодні

суть

езІатської тагону

ново!

стр атег:У

в

цьому

П ен­

рег :он!

зводиться до того, щоб знову nокласти на Яnон і ю роль

воєнного

Иере;ц

жандарм а.

Ток;о

ставиться

-

!Завдання заб езпечи т ·~. в одного боку, nРи..1ушен­ НJІ нв.ціонально-визводь­

ноУ боротьби народ:в Південно-Східної АзіУ, а з

":!tРУ'Гого боку

утримати

щерщ.ави цього ('&.'І!ери_ка:нськ ій

району в уnряжці.

і:У цьомv ~в 'язку ~01'1

зажадав

nереооброІти

раторних

на

в:д

свою

Отже натиск Вашінгто­ h. Але справа не в ньо­ му одоІf()му . В 4Кидку на 1:Нвл;енм зац:кавлен ! 1 ~:юнськ! мон опол :ї , які рахун ок

поживитися н а рощ ування

ІБСєнної моці. І не т : льки ··'В

зв'язку

з

ЩО

ресnіраторнІ Ін- Перших

значно

nереозб роєн­

ЯПОНСЬКИМ KOR·

цернам вда сться брати .участь 1 :в переоG~ роєнні а·РМІ!й країн ПJ в.:~ен но­ СхідноІ А з~ У . НР!м ТОК·іО думае , .шо п : д за::~:и­ t;Іl'ОМ штик :.в дlловиtt св і т Яnон:Н зум і є ще б :льше n ідпорядкувати своє ~у ~пливу економ :ку КРа ІН Півдеюю-Східної Аз:ї.

·

Такими

е

життя

ванни,

воно для

nотрібно

со нце ,

19.35

в'ял:.Сть.

втрата

хвороби з'яв.'ІJ'Іються нежить , чхан·ня. кашель. у вс:х випаднах не обх!д· но винликати л!каря додому в nерший день за· хворюзання. Хворій дити-

:Ю.ІО <Правда

р оз раху,Еки

І Torilo. Од-

оо.к ЦІ розрахунки можуть ·~инвитнся

дитини

н! дають тепле nиття (мо- них захворювань локо, чай з мотжом, чай

з

ма,1иною ,

у д:тей

є Ух nравильний роз виток .

23.1}5

для

л:кувальн!

н: г,

а

також

за-

гартуван:н я

12.15

Фільм сХодІННА НО муках• сСестрн~. Новини.

сСр!бниА дзвІночок ~. І6 . ЗО КІt!оnрограма с Наш

«до

Існував

] 960

Ілліча:» ,

єму

року

колгосп

лише

-

листІ

до

nенс:онер

в сеЛ'!

•Шлях

у сво- Л.

*

Мешханна

М. Поганяйло -запнту-

редакuіІ вала, чи утримується поЗазим' я даток а uІмеитtв.

Ф. С. Яіювенко.

В!д·

-

тодІ у нас радгосn !менІ

Зг:дІ'Ю ста:rт! 31 Нодек-

Юрова. :КолишнІ колгосn- су про

шлюб

І

ками.

маєте

ЦJ·каво

чи ко~1госпний

д1знати ся, ганпn·ЛО ,

стаж вра- ти а лІменти

о.:~ержув а-

на утриман-

хавується при нарахуван- ня трьох дJтей у половиннІ надбавки до nенс!1?:» . Згідно з значення

жавних

nорядок nри- шень суду вказує, що ад-

І

магістралі міста-

вулицl :Київській.

Броварський

входить осоои, 3 я.ких утримуют ь-

ко,мбІнат

16.50

кооперативних щом:сячно

n :дприємст вах. орган:за ці ях .

Робота

nл ачуват и

чи

nенс !У

розвилцІ

новлення

й

00

стаж, р оти на державну nенс.ю 1 тtль· ·

н~ тим , гро~а:янам,

зарплати

вулиць

І

вета­

додаткових

cЗIJ!fs.

потІк~ .

.'Іог•.

16.55 . Науково-поnу-'ІІРІІІ

фІJІ..

ми.

17А5 «ЗустрІч s nІснею•. )8 .~{1 ЛовІJІкова служба

{Q.S.=; Jl.І'Іаt=нчниtt nоман~. 19.ZO JІІ'і"<наоодниА юнаQькиА тvрніо з "'vтбо ..v ""''''"тt В . Гn анаткІ!!Р... ЗбІр11о ЧССР - збІрна ФРН . 2 таАм.

~-nn JІечІ,.ня казка. :Ю./5 Укt: 1 УнсьхІ пІснІ си

n"кnц уе

І

ромав•

н ао ~апи\1

артнет

М ; МаРоАло.

t::DCP

20.З" l'. o~. тмефІльм · X ::t. 11.JfЧ3. ». 21.00 •Час~. ?! .~5 ФІльм •Початок~.

сJІІкар

цмІнІстрацІн І робІтничиіІ 1111• глибоко сумують з приводу

ветерана радгоспу. СТРИГ:VНА Володимира

в~.t-'ОD-'ЮЮТЬ

щире с:пІвчутти

Миновича

рІдним

та

бnsькwм

Виконком СвітиJІьнІвськоУ сІJІ...:ькоУ Рад 11 11 аро.tиих депутатІв висJІовлюе гл ибоке спІвчутта ззвІдую'ІІІІ фе.•ьдш ерс ьхо-ахушерським nунктом се.1 а КулаживцІ К. О. Опанасенко з nриводу смертІ ГІ чолоеІха СТРИГ:VНА Володимира Миновича.

недоцільним . б ~- це утруд­

У.триманнJІ алІментІв тях вулиць якІ nрово~иться із суми заро- ПушкІнськоt

Сор:іфимови'І.

ниА

•Мама~.

nоІшІ:ноrо.

АдмІнІстрацІІІ,

nартІАна

І

nрофспІлкова

органІзац!У

Броварсьхоі центральної раАонної лІкарнІ вислов..юют• гл ибоке сnІвчуття завІдуючІА феJІьдmерсько-акуmер­

'! Толстого. На перехрес-

.

куJІьтурввz

14 .Зn Лерм~нтов-худоJКІіІІІL 15.30 Новини. 16.25 ФІльм-концерт сМо-

сЗаJІІзниц•~.

ПартІІІна органІзацІи, мІтет радгоспу «Зори~

як члена ко.1госnу в без- ти їх nоштови м пер еказом нюватиме n р 01 зд на ву­ п ере рв~ий стаж не вхо- не п :зн !lІІе як в три ден- , лиці Юрова 1 Ниївську з дить. Вона входить т:.'ІЬки ний строк з Д'НЯ виплати боку вулиць 8 Березн 11

s загальни

І

10 ""·

18.30 •довІдкова служба~. 18.40 сМода-83~. ЗимовІ моде-'1, 19.15 М уз. фіJІІоМ сТут міА дІм~. 2З.()(о Kv"'" во.•'• асІв кvІ!кJв а 19.40 Док . фІльм . nn.1eP.бnJІy. ЖІнки . .:меаfв• 20.00 RечІрня казка. fl1• ~ca ) сДинамо~ (Бер• 2().15. МІжнародна nawopaмa. .>!І Н).

1 ви- світлофорних секц:й буде

n ереказува-

карна

рок у ... ~.

ТелефІJІЬМ

смерт І

зобов' язан-а :Киї-в ської 1 Ні рова

утримувати Іх

уст ан о вах ! з зарnлати,

13.3!1- О.

..

м а .тrенькнА

KJI .

І 7 .05 ФІльм

ня і надіслав таку відп:r

«На

nоnул ІІрниJІ

-

сІ

кІнцІ

в

кл . РізноманІтнІст•

РОСЛИН.

І~лп "'Ізика.

ки .

р- і . в де без- МІН:страц:я, де nраІ,lюють в дь:

стаж

мадських,

1

,.

ловн іn

Нау ково

Olo.torl"

батьки.

дикоросJІих

Природознавство.

rt-і ,'!ь н

ва(,

ІсторІІ! . 7 БотанІка.

1?.. 10 12.40

академіка

КЛ.

в а.•

·

ЗагаJІьва ·

11<05 Для

поnул яркиІІ

Науково nопулярниіІ фІ .•ьм . •Взимку иа Камчат­ ц і •. 13.20 Учителю урок музики. І к л. П ередача 4. 14.:Ю Дж. Св Іфт. СторІнки JКІІ'Т• тя· І творчостІ . 15.20 Н о вини. 16.25 -Концер т 11-'&СІІЧНОf МУЗИ•

в иnлати.

nенсійі>

nерервний

орган!ЗІЩіЮ

ному ро3мірі заробітку комунальних підприєм ста '!оловІка. Інструкція про спільно з nрацівниками «Поло- nорядок винона ння рІ- ДАІ розглянув це питан-

n. 16

npo

ження

да

с:м'ю дорожньоrо ·руху на го-

ники ста.'ІИ його роб!тни- УРСР, _,. ВИ, ТОВ." Л. М . По-

• • День

майбутвь~·

ML

Гімнастика .

В.І :; Н ауково

ПОПУ.ІІ!ІРНRІ

с~\оделІ

10.35. 11.40 . 9 КЛ.

13.10

nисав

ОБЛАСТЬ

8.35, 9.35 Мv•ика. 7 11.11. 9.05, 14 . СО Німецька мовв. 10.05 Науково-попу..ярвІ фІ.t._

З<\ГдЛЬНОСОЮЗНд UT І ПЕРЕ!!АЧІ КИІВ ТЛ ОБЛАСТЬ

11

6

необхідність

Н ауков~

d!ІJІьм

.9.J5. 12.4n Фра!f1І узька мова. 10.05 Ро : іІІська мова. 10.35. 11.40 ФІзика 8 К-'. 11 .05 Шахова шко ла . 12.10 О. Горький. сДнтнвство~ •

Мешканець міста М. Л

ТА

ro• .

ПР ОГ РАМА

S.5o

КИУВ

8.15

?.

JІИСТЇВ

вдосІюналити

НА

8 .~0 Гімнастика.

НА

~

сПохІІурйj

!3.15 НОЕ И НИ. 11 ЗдГ д.'ІЬНОСОЮЗНА ПРОГР дМА UT І ПЕРЕдАЧІ

ФІльм •ХодІння no Му• к ахо . 2 серІн. сВІсІмна)І.цІJ· тиn рІк• . 2З . І .> ·Но !J ИР.И.

S.OO

серІ •.

ранок•.

Темжу рнаJІ сСтарт•. сНа добранІч , дІти!~.

8.35. 9.45

ненадрукованих

редщщ:І про

ках~. З

концерт. сЗлІт~. ко.1о~. камера.

Пr>охорова> .

Слідами

коі. 60 рокІв. 20.45 • На добраніч, ,І.ІтиІ~. 21.00 •Час ~. 21.35 ФІ.1ьм сХодІник по

•Час~.

Ф і.1 ьм

Волинянський

су-

И . ЗІJ Концерт.

Г. СЛАСТІНА,

БроварІв

Актуа.1 ьна камера. 19 .ЗО •Зустріч з теаТ'ром•, ЛьвІвсько му, академічно. му україн сь к ому JІраматич •юму те а тру Ім . Заньковець­

ч;\ : ник•;

як!

свІтІ.

ного ор•естру :Vкраі.вс~окоrо те ,1ебачення І · ра д іо~ ·

І серІ я.

20.00 20,4.'; 21 .00 21.35

иародженнн.

19.00

16.00 16.10

педtатр.

юрист

кар.

сДружба~.

сШ кі.1ьннА екрак~. 10 к.ІІ. УкраУнсьха лІтература.

17.30 Каме!)киІІ .18.00 Теле фільм 18.30 • Сонячне · И . ОО Апуа .,ьна

днІІ

Сього д нІ у Концерт ..

17.05 • Країна Koмroмo-'IJr•. 17.30 сПродовО .1ЬЧа проrр& ма - сnрава ко_жноrо», 18.00 КориснІ nо:::"'-дИ . · 18.30 Концерт хору і симфовІ•

11.40

стац!онар! .

дитини

тиждень.

-

серІ•.

тиіі рІк•. 16.00 Новини . 1і3 . 10 «Срібний ,ІІ,ЗВІВОЧОІІ•, 16.30 Кіно nрограма сПо рІ,І,'"іІ країнІ•.

тинки•.

П . ІО с Пароль .

nерепра

сО.. любов, любов• . ФІл ьм сХодіння во Nye ках •. 2 сер.Ін. с ВІсІмва,І,ІІІ•

УКРАІНСЬКОГО

1~.00 Актуальна камера. Муз . фільм сНароднІ

І

11.05

ІІарО·

10.35

ЗАПИТАйТЕ У ГАЗЕТИ--------~---- ----

ВідповідаІ

за

мІ виють~.

Ю.ОО Актуал ьна камера. 10.35 Музичний відеофІJІЬN

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Інтенсив­

заходи,

Сn.,рт

ПРОГРАМА

ФІJІ Ь!І сДороrа

ПРОГРА!І\д УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЦТ

•Час~. ФестимJІІ... J(овкурси ... Кt>нцерти ... 22 . 5~ СьогоднІ у свІтІ.

м:неральну в:домо , що д!ти, як і пере- виконуютьсЯ !і основному

воду в теnлому вигляді), бува .тzи на гру~ому годун•а грудну клітку кдадУть .ваннІ , хворіють рідше. Ве~ г!!Р'ЧИЧники. роолять ван· лине значення має 1 за· 'Ні!

ненР.ях nотр :бні

-

д у •.

nрасуван:й марлев!й м ас­ ц!, яка nов инна ;rобре за­ нри.вати рот І н:с хвороУ мате р!. л:ку ванн я хворої грипом n роводнть 1 к онт­ ролює л ік ар. Пр и усклад­ н!

ІІе-'ІtКОГО

не

з

22.05 22.20

21.00 21 . ЗS

новонароджених щоб заnобігти Jпоширенн;о

вик.'Іикати загострення іНших захворювань , якими · х вор:ла дитин а, рев:>.fатизму, туберкульозу 1 ін. Осаовною проф ілактикою гострих ресn:ратор-

вІ

eJІettтpo.

ІнструментІв

Петру шансь~ого•.

Док. те.іtефІ.~ьм MOSI С ТОJІИ ЦSІ». 18.45 СьогоднІ у свІт І. 19.00 Веселі HOTKJ'. 19.15 Людина І заков. 19.45 Фі л ьм •КоиеіІ ка

Тмева~

ансамб.1ю

І ·вР.

ізолювати,

апетиту, нями є запалення нирок, ізольована ·в ід

ФІвлІІн.І.ІУ• .

Вистуn

_.ауреата

хонкурсІв

21.00 •'Іас~. 21.35 Нчк~ І житт•. Ака,~tеNІІ - І. В. К урчатов. До ~ -РІЧЧІ

NeJІOJJ.IY.

м v 1••чних

Соната

викnнамнІ

концерт.

РИС.

воднІ

n:двнщує"Ться темnеuату- сечового міхура, м ' яз:.в Годувати можна т :льки ра, з'являються болІ в с_ерця. Неоох!дно також після рєте.'Іьного миття живот :. На третІй день nам ' ятатИ, що грип може рук з милом , у чист!й ви­

НароднІ

у

17.45

І.

19.1S • По

-

захис·ні властивост і opra- процедури. г:мнастика, н!·зму, часто дають ус~ масаж, систематичне nро­ .кладнення. Найб : льш sаж- вітрювання приміщення н! з них є заnалення ле- Якщо ж дитина захворіла,

'loro, робо.та в державних, . гр о- ся аліменти,

~аш!нгтоJ.: а

зн.иЖують n~в:тряні

nов і тр і, з

дн:в

загальний стан, помітнІ. В ідносно р ідкими, ал~ І захвор іла гриnом, по­ роздр атованість чи р : Зка · небезпечними у~кладнен- винна бути no можливості

ІІдям Японії. Токіо nдехає ІНадІю,

Най'

nеребуван-

ня на св іжому

ГострІ

Б.

БесІди про алхаrо.>ІІзм. І ВА.; СьоrодкІ у світІ. 19.00 В КОЖНОМу MaJІIORKJ

шІ два-три да! хвороби . ситься 1 заnалення серед- епідемії гриnу потрібно Прояв захворювання у нього . вуха . що суnровод- уникати відві дування з д:тей nочинається через жується неспокоєм . п :дви- дити ною м : сць скуnчення 1-3 дн : п іс:rя nотраnллн- щенням температури, не- великої к•льк ості дюдей. ня інфекції : пог:ршується ,рідко блюва-нням. Мати, що годує дитину

ко~­

виконувати жан­ функц:ї за ти­ МЮІ.Ь від яnонських

Новини. фіЛЬМІ!. Грає дух овнА

понАенти.

18.00 18. /S

Ш остакович.

2

1Іі

міжнародних

М. Римського-І(ор ­ сакова сЗолотиА nівник•.' 17 . зо РозnовІдают• нашІ корес-

бу «на ногах», І продав- потрафія і іН.). До частих nохи не знизиться темпе­ жують С'П:лJ<уватися з ото- ускладнень гостро! респ!- ратура і не nройдуть ка­ чуючими, особливо в пер- раторної !І~фекції в !дно- таральт явища. В nер іод

арм:ю

берегів.

м

:мент Ів .

най- фекц! У

дитячих ко.1ективах.

Ток : о

nорушення

розрахо~ують

вірусів,

меди'Rа· мапсимальне

в:д дорос:шх вдома чи в гень , оссблИво небезпечне її .

Ваш!нг­

ституц;У, Jдармські сячd

що

pecri!-

групою

б:льш nоширенІ серед ді· тей . Гриnом й іншими в!русними інФекц:ями д:ти в основному заражаються

і створит и найсучасн:ший морський фдот, який би

•змІг,

захворювання,

виклwкані

ряд

•д .

Та•

17.00. Опера

небеЗnечні тІ хво- 1 дітей грудного в!ку, ос- інфекції, ізоляція має npoз мирним більш pi, як! nереносять хворо- лаблених д !тей (рах!т, гі- .:~овжуватися до тих n:p

!розnравлялася

tиrли

рІод

пе· С'J'ОСОЕуІОТІо

сЗутурn~. •Акробатка

оркестр ІІу· динку культурн фабрики Ім . П . А.1ексєєва. І8.1 5 Знання сила. Науково. nоnу.. ярниА журнаJІ. Ви·

КОЛИ АИТИНА 3АІВОРІЛА В ос!нньо-зн·мовнй

17.10

Новими. 14.За Новини. 14.50 До к. ф \.1ЬМН. Ііі . 25 Концерт. 15.5.; Об'єктив. 15.25 Відr у кнітьсІІ, С}'рмачІt

Док.

пуск

Чим же викликана . та.ка

ляних .

14.30 14.50 15.5.5

11

·значно збільшити воєнний бюджет країни.

к.1уб кІиоnодорожеА.

мара JІязrІна~. 11.25 Н о в и ни.

РАТАУ).

с Виnробувц~овкІ

10.20 11.20

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

ТелєфІдьм Те.1ефі,1ЬМ

•Час~.

строк~.

те~1еказка.

9.25 11.00

!н­

словив глибоку стурбова­ d!!сть у зв' язку з! сцроба­ мк японськоГо уряду

про

торго­

порту.

терв'ю японськІй газетІ «Асах!• віце-nрезидент Індонез:У Адам Малін ви­

ва nам'ять

І

СІЧНjІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

В.45 ФІл ьм

СІЧНJІ

8.00 •Час~. 8.45 сМишо.1овк1~.

Фото І. ПаВJІеRХа.

В

11

ВІВТОІ'ОК,

На зн~мку: теплохІд •ЛеоІПІд Брежнев• в Оде­

триво:

Азії.

8.00

парилавства

присвоєно Ім'JІ Леоніда ІлJІіча Брежнєва.

нола

12

СЕРІ!ДА,

І

тепло­

Чорноморського

морського

nроводять

ПРавлячІ

ваЬрупиt­

8

ІПИХ пасажирських

строк~

11

о,..е.,.

І\уре на mпроку J?ЄМІ­ JІ!тариЗац:Ю, . Який n:д тиском Вашінттона де;жал!

гу

с ВІІПРІІбува.nвиІ

tІ.З5 ФІльм

ЗАКОВИ! ТРИВОГА я-nонські

сЧас•,

ff.OO

:Київської 1 ни·І·всь"оУ ~

ським n унктом села приво·ду смертІ П

s

nрорахунками. І! nер.од р::оргаmзаu!І бітну . n:с.1я вирахування !\"ат осо. ва '~становл"ення· Проти переозброєння Яnо- колrоспів у ра.дгосnи. · ·вчае- з , цього з~ робітку nодат- ., Р іНї :виступають не тільки " і ф ffряди наро.:~и країн но n:риступиЛи до роооти ку. Відnовідно 3 постане- додаткових св тло орних

СТРИГУНА

)(.

К уJІажинцІ q оловІка

8ОJІОДІІМИра

о.

Оnанасенко

МИВОІИ'Іа.

D

ПСА.

1

у новf>річн.!

·Японськими . _"JЮнотилася

дні в радгосn! (були

ос. тровами ваm .

в, штат )

могутня ан- .. радгосп.в

зарахо- вою ДержкомІтету Ради ! секцій також недоnустиро.бІтН!іRів М1ніст,р:в СРСР з питань 'ме. Нрімсв1тлофорноУ !ого, переклю1 · , .· .· · чення роз-

. 0, tже, зr.дно ~ npaцt і зарnлати і Секре- в'яз:ни

~воєRна х1щля. · З nроте- Указом През~д!У Ве~хов- таріату ВЦРПС Ради

,СРСР в:д 7 с\чни 1969. року

в!д

22

•.а-ми nроти нарощування

но!

~ви в041ІЩ,

зараховуватиметрея в . без- за J)ахухок стягувачів. перервний стаж для. на.рахУвання 20 процентів над• J!иетв: прокоментував

режиму

3

В. ЧЕХОНІН, оглядач: ТАРС.

баmtИ до neнctt.

пошто- мигання•

сН~ВА" ЖИЗНЬ:о .... орга н Б роварскоrо ropoJІcкoro \ІОми-rета Коммунисти~скоІІ nартки Украин ЬІ. ropOJІ· окого н р а йон кого Сов.етов народНЬІХ депутат... кнев­ І&оJІ о6.1ЗСТИ. ( Н а У"Ра И НСКОМ ЯЗЬІКе). Ремктор Е. Ф Ед ЯЯ. Газеrа ВЬІ ХОд ИТ ·с 17 8ПpeJUI 1937 I"CUUB. ;. . . аwхода ; вторник, среда, ртиица, суб4ота.

ІОрІІет М. БРОУН.

•hpeca

'e,uu;IYІ

255020, u.

чуття

грама• в режим •Жо~~е ,

В<Мmю( моцІ вистуnили сіЧJНя 1980 рfЖУ, стаж ро- вий збір за . nереказ утри8tl ~ійнІ nартіІ І боти член:в колrоспів не маяих сум проводиться в даний трудящих ц1.єУ

«П

АдмІнІстраnІя , партІАна, nрофсnІ.. кова 0 ргаиІзаQІУ Броварського за воду nоро ш ковоі. металург!У ІменІ 80· рІччя Радянської України висJІовл юють глибоке спІв­ воду

БРОВАРИ

8.

заводу

смертІ Аого €РШОВА

г.

І.

€ршову

батька

1

піІ•·

Колектив

Броварського

за воду

nластмас

ІІИСJІОВ.ІІІО8

глибоке сnІвчуттІІ старшому Інженеру технІчного вІ.І.ІІ• JІУ

заводу

терІ.

ФЕДЯП.

І(ИІВСЬІСОІ

154.

-

Івава МнхаАловнча.

години час неможливе

Редактор

директора

втрати

11 нічнІ

через вІдсутнІсть 11 !<ОІІІбінатІ таких пристроїв•.

БУЛ. КИУВСЬКА.

застуnник у

тажкоУ

ОБЛАСТІ

'

ТеJІефопн: реда~тора 19-З-82; ааступннк а р едактора. вІддІJІу nартІІІноrо життw - . 19·4-47; ВІдпо~Ідальн ~го секрет а. ря , відділ~сьхого госnодарства 19-3-·8· . • IIJAJW!i.l ІЦІРJUІСоІІоtоtтl, листі~ !fO·p. есп.онд~нта МІсцевого paдiOMIWIA/I.U 8 r кас:даоl робота ... 1~...-61.

В.

М.

Медве,ІІ,єв\\1

s

приводу

·

смерті

УТ

ма-

Індекс 61964. Друк високий. Обсяr І ару~а. •а ннА аркуш . 1 ираж 12.380 nримірн,нкІв. Зам . 28. Броварська Арукарня Київсь ког о обJІа с ноrо уnр авл іння у сnрав ах вида вRицтв. nолі гра ФІУ І кннжковоІ торгі влІ. Адреса ІІ.рухар нІ : 25S02(), м. Б ровари КиївськоІ обJІЦТj, ах.п. 1\lli ll:./o&L Іі!. IueфOJI lll-4-31.

#6 1983