Page 1

СІЧНЯ

У Цептральвому Комітеті КоJІуністичноУ партії Радянськоrо Сою3у

1975 р. 2 коn.

:І юuії

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ! .м

6 (3910)

П'ЯТНИЦЯ

10

КПРС прийняв nостанову «Про 70-річчя рево ­

UK

Ціна

Надаючи 70-річчя

В

революції

UK

Виклад постанови

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

Цеитра.JІьинй Конітет

КПРС

КОМУНІСТИЧНО І ПАРТП УКРАІНИ,

заке~~нкаG

всіх радянських е~~юдей

як

знаменну

дату

ВІДПОВІДЬ ДІЛОМ

широко

розгориутн

~~ї в~і~гу::ло~;~й кЕ;~~~~о~~з~~~: І подарства,

ці дні повсюди в радгоспі

підвищенні

науки,

1975

ВАХТ А НА ЧЕСТЬ

спеціае~~іетів,

соціае~~істнчне

зиагаииJІ

МІСТ -ГЕРОЇВ

за

року, за підвищении ефектив­

У спішно врограму

«Русанівський» знайомляться ізJ щих. Розв'язання цих

трудя­

завдань

Зверненням Центрального Н:омітету Н:ПРС до партії, до радян;:ького народу. На мітингах, зборах всюди цей важливий політичний документ знаходить одностайне схвалення. Борючись за дострокове виконання завдань дев'ятої п'ятирічки , колектив радгоспу торік виростив на кожно~tу гектарі З2,8 центнера зернових, у тому числі озимої пшениці по 40,5 центнера. Зібрано картоплі по 205

має величезне економічне; по­ літячне і міжнародне значен­ ня». Прагнучи внести і свою частку праці у здійснення цьо­ го завдання, рільники радгоспу вже багато зробили, щоб під­ вищити врожайність усіх сіль­ сьІ<огосподарських культур, Озимина посіяна в строк і якіс­ но добірним насінням. Посіви мають добрий вигляд. Прова­ диться підготовна насіння до сівби ярих иультур.

центнер_ів, овочів - по 192, над<?єно ВІД корови .З5?0 юлогра-

Гаряче сприйняли Звернення Центрального Н:омітету Н:ПРС

мІв молоиа! а вихІд ного на сто

до партії, до радянського наро­

сJльськогосподарсьиих

уп_дь становив 1204 центнери. ЗбJл L шення виробниц:ва продуктJВ рослинництва_ 1 твариниицтва дало можливІсть достро-

~ер~більш~н-

ням виконати договІрю зобов я-

зання по продажу їх державі. «Виконання народногосподарського плану на 1975 ріи, підкреслюється у Зверненні,

ду наші тваринники.

Виступа­

ючи на мітингу, бригади_р пер­ шої молочнотоварної ферми Ге­ рой Соціалістичної Праці Марія Захарівна Пильтяй від імені

всього колективу запевнила, що зобов'язання

-

надоїти в цьо­

му році по З900 кілограмів !VІОлона від кожної фуражної корови буде виконано достро­

J;oJ:>o.

І. РЯБИП, секретар парторrанізаціі.

означатиме новий великий крон у дальшому зміцненні еиономіч-

ЦК КПРС ДО ПАРТІІ, ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ).

Як і

дівельниии

llMI\-8

варисільбуд>>

тресту «Бро­

з почуттям

сназав виконроб

-

всі радянські люди. бу­

виазується

ки.

вели­

ної гордості сприйняли Звер­ нення Центрального Комітету

в

дію

об'єитів .

і

но

строків

обхідно

На будівельних дільницях відбулися багатолюдні мітинги.

наші

можливості.

дію

невикористані

Говорячи

про

ширше

чального

року

ви­

ступаючі відзначили нові. успі­ хи у господарському і нультур­ ному будівництві, яиих доби­ лась

наша

щення буту,

рівня

з'їздом

вельних

добро­

миру .

-

р.)

( 197 4

випливають

Пленумом

буді­

рідної

муляр

партії.

комсо~ю-

Сиороход.

адресо ­

-

ване кожному з нас . Воно є чіт­ кою і глибоно вивіреною про­ грамою наших практичних дШ у завершальному роЦі п'ятиріч­ ки. Треба ,щоб иожен працюпав

завдання на завершальний ріи п ' ятирічии. Вони . почесні і визначених

відзначив

лець О.

ХПРС.

У центрі уваги будівельнииів

відповідальні,

в

резерви,

матеріалів.

Звернення

-

в

вироб­

-

завдань,

привести

економію елеитроенергїі і

підв ; t­

пер етворення

Програми

XXIV

про

народного

успішне

життя

леної

ираїна,

нас.

впроваджувати передові методи наунової організації праці, постійно дбати про під­ вищення продуктивності праці,

визна­

и·ятирічии ,

і

Щоб виправити ці недолію!, не­ вміло вниористовуватіІ

народу .

підеумни

вв.:­

нових

Це стосується

із

старанно. т во рчо.

грудневим

додержувю>

ся трудової і державної дис­ ципліни, виявляв внеону вимог· ливість · до себе і своїх това­

Централь­

ного Н:о~нтету Н:ПРС, сесією Верховної Ради СРСР. - У Зверненні ЦК Н:ПРС.

ришів.

НаприиінЦі слово взяв брига­ дир

член

Н:ПРС

А.

Ілюшенкu.

Він сиазав: Найбільша

Бригада

монтажників, яку

заслужений

чила

річний

ком

Вер­

шиніна.

ДО

!ЮЖНОГО

({ОМуНіСТа .

.10

рот ь бі за достронове винонання завдань

завершального

року·

п'ятирічки. І ми ділом відпові· ио на цей заклии. Будемо бу­ дуватн швидко . міЦно

но. Тнм самим гідІщй вклад у конання ти р і чки.

очо­

план.

На фото: бригада Валерія

на­

иожної радянсьиої людини ВЗ/І­ ти найаитивнішу участь у б()·

і

ши

доброr­

з робимо свій дострокове ви­

завдань

дев ' ятої

УЧаСНИІШ МіТІШГі'Н,

будівельник

Туркменської РСР Валерій Вер­ шинін, до 25 грудня 1974 р . закін­

Комітет

шої партії звертається із зак:т­

ська теплова станція nрацює на природному газі Шатликського родовища. ДРЕС будується nри активній допомозі багатьох брат­ ніх союзних ресnублік. Вони на­ nравили сюди своїх сnеціалістів , поставляють обладнання. Тут nрацюють росіяни, українці, азер­ байджанці, вірмени, туркмени, білоруси nредставники більш як сорока національностей нашої країни. лює

ЦентральниИ

-

в Туркменії Марий­

соціалістичні

п'я.

І

досягненнями

на

здано

багатьох мальне

в

колеІt­

еисплуатаЦію

трудовому

фронті.

за маиси­

використання.

ресурсів,

єnономію

сировини

і

енерго­

поліпшення умов

пра­

Ці і побуту робітників тощо. Во­ ни прийняли зустрічний план, яю1~1 передбачено додатково збі JІьшнтн в 1975 році обсяг ви­ робництва на 600 тисяч карбо­ зан Ців.

За пропозиЦією ветеранів Ве­ ЛІІкої Вітчизняно:і війни кому­ нарі в Ці

виступили

з ініЦіативою

стати на 90-денну

-

ударну

вахту на честь ЗО-річчя о1О ГІІ

нашого

народу

у

Белиній

Віт•!изняній

н ійні

r.исокопродуктивної

днів

праці

і

Пер.;,

.

снть

"ожні

присвячувати

де­

~Іістам-ге­

роям .

січня розпочалася

2

ударна

аахта корабелів на честь іІІіста­ героя СТОЛИЦі нашої БаТЬІ\іВЩИ­ НІJ Москви . В трудових ше· ренгах :ІtаІоне тисяча вете­

ранів В е ликої Вітчизюшої віН­ ни. Є серед них і учасники битви під Москвою, кавалери багат ьох бойових трудових ордені в

і

медалей .

Під час ударвої вахти нора­ бели з випередженням rрафіи <І 28 лютого-спустять на во­ ду

онеанськиfі

<< ИрбенсьюІй

рефрижератор

пролив».

до

Днн

Переr,ЮІ"ІІ закінчать основні до­

будо;ші роботи на рефрижер<t­ торі «ІІролив С а ннико ва>>

Днями в цехах зан одv нідб\"·

ЛІІся

робітничі збори. Ух учас ­

шщн обговориюІ завдання IOJ· леюнзу r. :за'язку із Звернев·

ням

ЦН

f{ПРС

радянського лися

до

вароду

трудитнся

партії. і

до

зобов'яза·

ше

краще

з

ТІШ . щсб усnішно справнтис . t із п·ятирічюt~І аавданням.

Почин суднобудівникі н підХtJ· ШІШІ багато робіТНИЧ!ІХ

~сО:JСІ\­

ТИВіВ Миколаєва і област і: ко­ рабели заводіІЗ <<Океан>> і Чор· r юморського.

ки.

Всі

план

К. ДАВИДОВ.

ініЦіатори

починань:

~1атеріалів,

ПрИЙНЯІ!·

зобов'язанн ;J

на 1975 ріи. вирішнлв озна.щ·· нувати ЗО-річчя Перемоги у Ве· ' лииій Вітчизняній війні новими

І

і

Н:Оінунарівці

недолі-

освоєння

виробничу року

океанські рефриже р а т о р 11 «Дружба народу>> <<Про л !ів Лаперуза>>.

Бондар,

тані

як ;Jатягува ння

дення

Н:ПРС до партії, до радянсьиого

на

П.

заиінчив

минулого

тнв най с тарішого в країні Мн ­ І-:олаівського суднобудівного за­ ;;оду імені 61 иоr,;унара. З ви­ пе редження~! графіків закінче­

Слово бу дівельників

культури.

добробуту

КПРС оnубліковано в ІJ.ент­ (ТАРС).

робітників, ко.іІГоспинків,

(ІЗ ЗВЕРНЕННЯ

ково із значним

Росії

ральннх, ресnубліканських, крайових і обласних газетах .

иості виробництва, за успішне завершения п'ятирічки.

геІ_парів

революції відзначити

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

виконання і перевиконання п.JІаиовнх завдань

У

в

ювілеєві

постановив

в історії Ленінської партії і нашої країни, в історії сві­

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМlТЕТУ

учених.,

першої

ЩІачення КПРС

UK

тового революційного руху .

РОЦІ

1935

важливого років,

1905- -1907 ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

років у Росії».

1905--1907

автотранспорТНІ!·

трудятhся

під девізо;.І:

:>авершального

-

тирІчкн

року

п·н­

достроково.

(РАТАУ).

СОЦZАЛZСТИ"9:НZ

аовов~.наАннл

НОВІ

ТР:УДІВИИВІВ РАДГОСП:У _",ПJ.СОСВІВСЬКИЙи НА 1.9'16 РІВ Виконуючи історичні рішен­ ня XXIV з'їзду Н:ПРС, робітни­ ки, службовці, спеціалісти рад­ госпу «Плосківський» з вели­ ким політичним несенням

1

трудовим під­

працюють

над

праи­

тичним втіленням у життя зав­ дань дев'ятої п'ятирічки.

В порівнянні з виробництво

1970

зерна

роком

зросло

у

2,9 раза, овочів - у 2,З і мо­ лока в 1,6 раза , продуктив­ ність праці збільшилась на 141 процент.

· Торін з

кожного гектара 42,2 центнера зер­ нових, а пшениці по 48,З центнера, по 1 7З центнери ово­ . чів, заготовлено по 52 центнеодержано по

ри

КОРМОВИХ

ОДИНИЦЬ

На

УМОВ­

ну голову худоби. На кожних сто гентарів угідь вироблено по

1789 центнерів молоиа , надоє­ но його від иорови по 5005 иі­ лограмів.

Все

це дало можливість до­

строково,

нати

за

чотири

п'ятирічні

рони

плани

вино­

по

про-

дажу державі зерна, овочів , мо­ лона і м'яса.

У відповідь Центрального

на Звернення Н:омітету Н:ПРС

до партії, до радянського роду трудівинии радгоспу

бов'язалися

v

на­ зо­

завершальному

році п'ятирічки одержати з кожного гектара по 4З центне­ ри зернових, по · 49 центнерів пшениці, по 250 центнерів ово­ чів, надоїти від кожної корови

по 5020 кілограмів молоиа, ви­ робити його на сто гектарів угідь по 1915 центнерів.

На кінець року погол і в'я но­ рів на сто гектарів сільськогос­ подарських угідь буде дове ­

дено до сто

42

иорів

голів, на

господарст.в о

первісток

25

кожних

класу

матиме

ел і та-ре ­

кор~ та еліта.

Трудівники

будуть

і надалІ зміцнювати кормову базу. В цьому році вони одер­ жать no 1З50 центнерів нормо. вих буряків з гектара, иуиу­ рудзи на сщіос по З50 цент­

нерів, сіна по 40 центнерів. Усього намічено заготовити кормів по 54 центнери кормо­ вих

одиниць

на

умовну

голову

худоби.

Поряд із збільшенням виробництва і заготівель продук­ ції колеитив наполегливо доби­ ~атиметься, поліпшення її якос-

покриттям,

шістнадця­

тиквартирний будинок та тожитщ< на 70 чоловіи .

гур­

У ві'дповідь на турботу пар­

тії про дальше поліпшення доб­ робуту радянських людей тру. дівинии радгоспу <<Плосківський» внесуть свій гідний вклад

у

завдань,

дострокове

виконання

поставлених

ХХ

IV

з'їздом Н:ПРС перед працівни­ ками сільського господарства.

Зобов'язання

обговорені і

прийняті на зборах робітни­ ків, службовців лістІв радгоспу.

та

спеціа­

РАДГОСПИ

мето:о більш

ристання

ті, підвищення ефективності виробництва. В цьому році триватиме ро­ бота по соціально-куЛьтурному буд і вництву на сел і . Радгосп побудує два кілометри доріг з твердим

радгоспу

З

повного

ВІtробJ·: ичих

вико­

потужностеіі

птахафабрик і птахарадгоспів тресту «Київnтахопром», підви­ щення

екоt~омічної

к а піта.luвкладеtІЬ,

ефективності

кращо1·о

внко­

ристання землі 1 техrІtJ<ІІ, з бі .lь· шення вtІробництва зе рна, овочів, картоплі та nродуктів твариtІНІІ· цтва, створення

виробничих

об'єд·

< Іань. для глибшої сnеціа ліза нїі і концентрації га .1узеїr у п тахівнн­

цтві ІІаказом Міністерс-тва радгос­ r~ів УРСР розукруnнено Богданів­ ську

nтахофабрику,

на

землях

якої створено новий радгосп іме­

ні

ДОКУ,ЧА€ВА .

r1ризначено

тов.

дrІрект~ро~І

Мухарського

Вя­

чеслава Федоровича. Розукруnнt­ но також Семиnолківську nтахо­ фабрику, на землях якої створено радгосп імені МІЧУРІНА. Дирек­ т<;>ром

призначено

Євгена

Андрійовича .

тов .

Козу,1ю


Кожна бригада і цех, кожне підприємство та будова, кожен колгосп і радгосп

повинні працювати чітко і злагоджено, докладати максимум енергії і наполегли­

вості

у

і

виконанні

перевиконанні

завдань,

зобов'язань.

----------

-

--......_

Кілька днів тому ЦК КПРС

звернувся до комуністів, до всіх радянських людей з но­ вим

Зверненням ,

в

nідбито nідсумки

якому

роботи за

, t і

ТИВІВ ЦЕХІВ

--

Союзу РСР.

нерно-технічні

сnеціалісти народного

тя і

У ході

соціа­ яке

у минулому

роЦі

народилося nочинань.

виконання

<<зустрічних

планів>> . І зараз у відnовідь на заклик

партії

трудящі

широко розгортають соціалі­ стичне змагання за внконан-

ної бази комуl.іЗМУ>> . · Славними трудовими досягненнями завершили чет­ вертий рік n'ятирічки колек­

вих

промислових

!ІЯ

класу

селян~тва,

партії,

ду

Броварщинн ,

з

до радянськог_о

ме блевого

достроко во

дання

но породило

інтелі-

виконавши

багато

зав­

шдвищи ти

ність

19 74

році

за

де в' ятої

п ' ятирічки. Девізом

МИ » .

м е нш и м и

ці

Нам , п рацівн ик ам галу­

кают ь

н о го

вищенні

го лов­

-

матеріально го

кул ьту рного

рівн я

п і д­

тисяч

і

Н аша

Ми

зда­

вступи ла

на~v:е н ов а ний н о в им и

ве­

:\І И

у

всі х

галузях

ти величні завдання, накрес­

лені

nіднесенням

Поп ереду

в

ус п і х а ­

технічні

віктуnили

служ­

із

зверненням

~ асил~

Антонович

м а нстернІ

до

ЗІНЧЕНКО

paдr.~cny

К П ~С

-

«ТребухІвськиіІ» .

nередовий

дев цен тів

всі х колективів цехів і діль­

nри

відміниііі

якості

токар

Ознайомившись

.lfO ,n артн , ДО радЯНСЬКОГО Народу, ВіН ято1 n я тирічки щодня виконувати з мінні

ниць nідnриємств міста озва­

із

м ашино-тракторної З ве рненням

ЦК

виріШИВ у завершальному році норми

виробітку на 125 проФ ото В. Бенднка.

робіт.

,,,t"нувати останній рік n ' ятирічпп н·.>вJ;:r~и

здобутками в

nparri.

ні і визн ачені П лен умо:vr ЦR КПР С, сесією В ерховної Рад и С РС Р, які в ідбул ися

наприкін ц і в

року .

19 74

п р е сі

т їі,

до

на ро ду.

діЛЬJ;ІИ ЦЬ , про:vr и сло в их п іДlІри ємст.в міста із закли­

КИ! відпов і сти ділом н а З в ер­ н ення п артії . За кли к аємо працюва т и завт ра кра ще , н і ж сьогодн і , дос ягти ритмі чн ої роботи з п ерш их днів ново го року. щоб виконання і п ере­ с т а ло

з а ко н о :vr

для

завдан ь

к ожного

робіт н ик а , колекти в у цеху .

Ро з го рнемо боротьбу за п :дnищ е ння ефект и вності ви ­ ро бницт ва : р і з к е поліпшен­ ня

якос т і

З метою дальшо го п ідв ищенн я кул ьтури обслуговув а н ня трудя­

щ и х,

n ол і п ше н ня

ско роченн я мовлень

я кості

строків

в ес ь

час

n OCJiyг

вик она н н я

і

за ­

вдос коналювати

р оботу ательє, ма й с те ре н ь і прий­ м ал ьних nу нктів, з робити режим їх роботи б іль ш ви гі д н и м для н а­ с~:ле н ня .

м а­

сл уг н а 50 т ис яч ка р бов ан ці в . Пі дви ши т и п родуктив ніст ь пра ­ ц і на 2,5 процента проти плану ,

го тув а т и 20 пр а цівн ик і в р ізних с п еціальностей т а підви щити кв а­ л і фікац ію п ' я ти сп ец і а ліс т ів.

зн изити з а тра ти на І к ар бов а ­ н ець п обутових по слуг н а 0,2 ко­ п ійки, з ко жно го кв а дратн ого мет р а виробн ичих площ надати

В с і стимули м ора ль н ого і ма­ тер і аль н ого з ацік а влення п.р а ців­ ни к і в побутк о мб і н а ту п оста в ити в пр я м у з алежн і сть в ід в иконання вир обни чого nла ну, соц і ал і стич­

економне

с иро в ини,

за

мат~

те ,

щоб

викорис тов ува ­

к ож н у г од ин у,

ро бочого

кожну

ч ас у ,

д енно зміцнювати дисци п лі ну _

х в и­

по вс як, трудо ву

Звернення обговорено І прийнято

на

загальних

зборах робітників,

Інже­

нерно-технічних

ників і

пл а ни,

ти сяч і карб ованців . На ба з і існ ую чих м а йстер ень до третього кв а рт алу 1975 р о к у в ід­ крит и комплексн і пр ий м ал ьн і пункти у села х Кра силівці, Мок­ рец і, За вор ича х і П лоском у.

в икорис т а нн я

е н е рг ії,

лев ого

н е м е нше 11 т ися ч ка.рб ова н ців , з ек о н о м и ти си-р о в ини , ма тері а л і в т а енер гет ичних рес урс ів на 8,5

Пр о т ягом р оку освої т и н е мен­ ше ш ести нових вид і в послуг , п ід­

раціонально

лину

п арті ї, до радянського на р оду ко­ л ек тив р а йпоб уткомб ін ату , зв а ­ живш и с в ої р езер ви і м ож ли­ вос ті , бере п ідви щен і со ці алісти ч­ н і зобов ' язанн я : З а рахунок б іл ьш ефективно го викор истан н я існуючих потужнос ­ тей та уст атк уван ня, лі квід ації не п род укт и вни х за тр а т ро б очого ч а су і п ідви ще н н я культу р и ви­ робництва ra обслуго в уванн я збільшит и пор ів н яно з 1974 роком обсяг ре ал і за ці ї побутови х послуг н аселен н ю на 10 про це н ті в . Р і ч н ий пл а н п обуто вого обслу ­ г ов ув а н ня в сум і 1450 ти·сяч кар ­ бова нців в икона т и до 25 грудня

За р ахунок п і двищенн я ефек­ тивност і ви робн и цтв а , суворо го дотриманн я реж и му еконо м і ї оде рж а ти надпланового пр и б утку

1975 рок у 1 надати дода тково по ­

в итр а чання

і

в ик она н ня

мак­

ши н і меха н із мів ,

ріалів

якнайб і ль ш и й

за

п ро дук ці ї,

си :v~ альне

вн е сти

дост р око ве

U ен тр ал ьн о,·о Ком і тету КПРС до

хів ,

пл а но в их

у

де р жав н ого пл а ну поб уто вого об­ сл у гов у ва ння н а селе ння на 1975 рі к і у в ідп о в ідь н а З В€ р ненн я

Ми, ро б і тн и к и, інжене рн о­ техн і чні п ра ц івник и, служ­ бовц і :vrебл ев ого цеху, зверта­ є мось до всі х колективів ц е.

в икон а нн я

РОБІТНИКІВ , ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І t:JІУЖБОВЦІВ РАНПОБУТКОМБІНАТУ НА 1975 РІК вклад

над руковано

радян с ького

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ П р а гн учи

Не­

Зверн ення ЦR RПРС до п ар­

праців­

службовців цеху

заводу

меб­ холо·

дильників.

но ві зав дання . Вон и виробл е-

кар-

nрацівники',

бовці цеху взяли підвищені соціалістичні зобов'язання і

к рок о м

нові

-

зустрів

Звернення nартії колектив меблевого цеху заводу холо­ дильників . На загальних зборах робітники, інженерно­

на шляху дальшого п ідви ­ щ ен н я д обробуту оадян. ських лю д ей, зміцнення еко­ НО)! : ки н ашої країни.

до 22 грудня цього виробивши пон ад план

з' їздом КПРС.

XXIV

З

наро дн ого

нов и м

госnо.

схвалю­ nолітич­

ний доку мент, беруть nідви­ щені соціалістичні зобов ' я­ зання , щоб усПішно викона­

ти

к раїн а

п' ятий, завершальниї: рі н п 'я т йр: чки. Ц ей р ік буде оз­

то­

тися ч

умовним

рек;шмацій ,

гос п одар ства ,

46

з

10

це нт і в .

ва рн ої продук ції і най важли­ в іших вир об і в м еблів завер­

прод у к ції на

в п ровадити

в ат и вироб и у BTR з першо­ го пред' я влення на 98 про­

виконати план дев'ятої п ' ятирі чки в загально :\1у об­

шити року,

року

зобов'язались працювати б ез

нин іІіІ-

випус ку

о бладна нн я ;

к а рбованців.

браку

ній рік т а к! підвищен і соціа ­ лі стичн і зо бо в ' яза ння :

пл ан

м ехаJ:Іі · про цесІв, м енш е

являти ме· про її якість.

Ретельно підрахува вши свої м о жливості , колек т ив

річний

на б ору

Дбаючи про зб і л ьш ення в и пус к у п ро д у кц ії кол еюив це х у особливу ту рб о ту п ро ­

п ідв ищи ти

15

одиниць

рацпро позицій

які сть.

до

но вого

р о­

е коном і чним ефектом на 10

шир ити виробництв о тов а р ів н ародного с п ож и ванн я, їх

сягу д о с т р о к ово , ресн я 19 7 5 рок у;

нині шньому

у виробництво не менше

життя

на

,.

п ротягом

й

ць ого пита нн я і п рагнемо до т ого, щоб максим ал~о роз­

мебле вик ів б е ре

вип :rс.,

тр ьох

радянськ их людей . Ми гли­ бо ко розуміє мо важли в ість

ас о рти мен т ,

м ат е­

п роц е нт;

з а ції ВІі ~' обничи х уст ан ови вши не

народно гос n о да рського

завданн я п 'ятиріч ки

І

п і~ві;t.щш . рівень

важли ­

в а роль у здій сн е нн і

с ировини ,

« lt-18>>;

това ри народно го сп о­ в ідводить ся

на

о своїт и

затрата ­

зей промисл овості , як і в ипу с­ жи вання,

бережли в ого

гїі знизити планову собівар­ ,:сть

дарства одностайно ють цей важливий

давно

рахунок

в итр а ч а ння

ти п роду к ції більше. кращої з

план у на

ріа л і в, nали ва й електроенер.

змаган­

ня було і залишається: «да­ якості ,

продукти в -

п ра ці пр оти

працівники,

---·--------------------------··

проц ент а ;

t ,5

року, ще ширше розгорт ає змагання в нинішньом у . за- .

вершальному

нових

наборів кухоf\НИХ м ебл і в;

п ' яти­

річки . до 15 вересня

наро­

бован ці в, в тому числі 250

цеху,

чо ти рьох ро кі в

як

величезним поттичним

\___.._...,__~-------------------·Rолект ив

за

і трудовим nіднесенням . Во­

колгоспного

народної

nлано­

року,

і всі радянські люди, ]УСТрі­ ли Звернення ЦК КПРС до

в ::Jверненні,

славного

1975

n' ятирічкн .

Трудящі

<<Підсумок натхненної nра­ героїчного робітничого

-

ці

перевиконання

завдань

вершення

nідnри­

рик Броварщини. Ці усщхи,

як говориться

і

підвищення ефективності ви­ робнщ:.. :::ва , за усnішне за­

ємств, радгосnів і nтахо~аб­

ПРОМИСЛО­

лістичного

змагання ,

ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ).

ЗАВО­

дящих усіх національностей

лено великий крок уперед У

тиви

І ДІЛЬНИЦЬ

соціалістичних

lЮJІJ<)К­

nатріотичних починань. На мітинtах і зборах, у цехах і на фepntax робітники, інже­

Розширився рух за прийнят­

створенні матеріально-техніч-

ВСІХ

ВИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА.

нового розмаху, багато цінних

госnодарства в цілому, зроб­

~

.___.

КОЛЕКТИВУ МЕБЛЕВОГО ЦЕХУ

ДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ДО

генцн, радянських жінок, нашої чудової молоді, тру­

набрало

чотири роки n'ятирічки і з~ 1974 рік зокрема. <<Головнии nолітичний nідсумок минуло­ го чотириріччя, гоdорить­ ся у Зверненні, полягає в тому, що забезпечено дина­ мічний розвиток народного

\

планів,

(ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ЦК КПРС ДО ПАРТІІ ,

ЗВЕРНЕННЯ ______________

зустрічних

п ослуг н а 600 карбованців. Кожним комплексн и м п ункто м н ад а в ати сільсь кому н аселенню

м е нш як на 100 тисяч карбованців. Доб и тися д альШого п ідв ищ,ен­ ня рі вн я техн ічного ос н ащення

н и х зобов ' я зань, п ол іпшен н я я к ос . ті вико і1 ання за момен ь т а пі дви­ щенн я к у.1ьту ри обслуго ву в анн я. Пр ий маючи зо бо·в ' яза ння, ми викликаємо на соці ал і стичн е з м а ­ г ання nр а ці в ників Ба р и шівського

пщпри є мств а ,

п обуткомб і нату Ки ї вської обла сті.

п обутови х

ПОСJІУГ

щомісяч но

в вест и

м е нше 20 один иць

в

не

'дію не

техн ічн ого ус­

т а ткув а ння і за собів

м а лої ме ха­

н і з J ці ї .

Соціалістичні

зобов'язав­

ня одностайно прийнято зборах колективу.

на

СОДІАЛІСТИ ЧНІ ЗОБОВ'НЗАННН колгоспу Труді вники го спу разом з

»40 років Жовтня" Васильківського району

нашого кол­ усі м радянсь­

ким н ародом на пол е гл иво бо­ рютьс я за здійснення рі ш ен ь XXIV з 'ї з ду RП РС . Р аціо­ н а л ьщ·

ви користо вуючи ст в о­

рені в кра їні стал і е кономіч ­ ні

ум о в и ,

які

розв и ток

сти :~-~у л ю ють

сіл ьсь кого

госпо­

да рства . р ін у рік під в и щу­ ючи кул ьтуру з е~ ••1е робств а

1

т в а ринни цтва ,

у хильн о

р обництва в~

кол госп не­

нарошує

темпи

ви­

1 п родажу держа ­

сіл ьс ь к о господарс ь ких

п родуктів. У 1974

в рожай

ц е нтн ера ,

році

зе рнових в

то м у

оде ржан о

по

числі

41 ,8 о зи ­

мої пшениці по 46,5, цукро­ ви х бу ряків по 434 цент­

І

п ла н а ми 4-х рокі в по п рода­ жу д ержа ві л е робства і

п ' я тир і ч ний план по закуп ц і м ' яса , картоплі і овочів ви-

конано за 4 ро к и . . У відповідь н а Зверн е ння ЦR

RПР С

ми

ра ­

в ' язу є мося

зобо­

в ':з а ве ршальному

тонн цук ро ви х буряків і ви ­ конає п 'ят ирічни й народно­ гос п од а рсь кий план по цих кул ьтурах . П 'ятирічни й план прода жу

тва ринни цької

про­

дукц і ї буде п ерев иконано: по молоку на 1400 і м'ясу

на 600 тонн .

·

центн е р і в, у тому числі ози­ мої пше ниці 50 ц ен тне­ рі в Цук рових буряків ви­

ростимо по

ц е нтнерів

5 00

ц е нтн е р ів з

г е ктара .

у

1975

році

го сподарство

де ржаві 14500 з е рна , 14 тисяч Н ОВЕ

тонн орга­

ми

водноча с

С вої зобов'язання ми п і д­ кріплюємо

п рактичн и м и

р е мон тувад и

с ів алки ,

ді­

пл уги ,

культи ватори та інший п ри­ чі пний ін ве н та р. Ш дгото в!{у т ракторів за кін ч имо д о 2 0

лютого . Колгосп з абезп ечи в себе н асінням яр их культур . У ее воно доведене до п ершо. го

ту.

класу

п осівного

П ротягом

ЖИТТЯ

року

стан дар.

вн есемо

1975 рік

в их , бригадирів і заві дуючих фермами .

Особли ву у вагу п риділимо

Цього

року

~родовжимо

кор:\юв і й ба з і н амічаємо ц::.о го року виробити і за го­

роботу

товити

ла . Буде заасфальтовано два

ко рм і в

з

розрахунку

48 ц ентн ер ів кормови х оди­ Ми ус відомлюємо , що на­ ш і ·зобо в ' язання досить на­ пружеН'і. Для їх в иконання будут ь потрібні не ті льки трудові зус илл я , а й глибокі знання , вне о н а майстерність.

п родукці ї ,

л ами . Ме ха н і затори уже від­

. 45

тис .

пок

ви і м ожливості . Ви робницт­ во зе рна доведем о д о 4 7 ти­ ся ч цен тнерів при с е редній

ге кта ра

19

доб ри в .

ни ц ь

н аполегл и в о до биват имемось пол іп шення її якос т і.

урожайност і з

в грунт н ічних

Дбаючи про збільш ення о бсягі в ви робництва і за ку.

році п'яти річк и пра цю ват и ще краще, щ е повні ш е ви­ користо ву ва ти наявні р езе р­

з

стор .

партії, до

н ароду

п родас т ь

2

до

дянського

н е ри з ге к тара, удій н а ко­ ро в у досяг 33 12 кі ло грам і в. Rолгос п у сп ішно сп равився на родногоспода рс ь ки м и

проду ктів зем ­ тварин ни цтва , а

Київської області на

з

м ов и х

Тому з ов ано

к ожного

ге ктара кор­

посі в ів.

турному

сощально-куль-

розвитку

свого

органІ­

навчання

кол­

се­

кілометри вулиць. Прокла­ демо 2 к іло мет ри тротуарів, продовжимо га зифіка ц ію

в го сп од а рстві ма с ов е

по

ла,

ро з ш ир имо

проводу .

м е режу

ее.

вод о-

п оліпшиться побу­

т о ве обслуговування жи т ел Ів сел а . Тр уд і вники нашого

кол госпу докладуть силь ДО ТОГО, ЩОб

виконати в зят і на

всі::с- зу­ УСПІШНО

1975

р , зо.

агро­

бо в 'я зан н я і за вдання п' яти­

номі чн а і зоотехнічна шко­ ли, школа п і двищ енн я еко­ ном ічних знань . В сього нав­ чанн ям охоплено 320 земле­

Зобов 'язання обговорені й

госпн ик ів.

робів , заторів,

Працюють

тваринн ик ів, спеціалістів ,

П ;ятниця,

10

механ і­ ланио-

січня 1975 року.

річки

в

цілому.

прийняті

на

загальвих

зборах колгоспників

ня

1975

року.

о

4

січ­


ПіІВИЩВННН доОроОуту народу

Лінія партії На засіданні десятої сесіІ чотирнадцятого булася

січня

4

депутатів

Ради

міської

кання

1975

дарства міста на

скли­ від­

яка

року, обговорено питання: го·спо­

місцевого

розвитку

план

про державний

трудящих,

рік;

1975

про проект місцевого бюджету міста на 1975 рік затвердження звіту про виконання бюджету за 1973 рік;

та

затвердження

про

міської

виконкому

рішень

Ради депутатів трудящих про направлення кошт'ів від перевиконання прибутків міського бюджету в

1974

році та вільних лишків на

січня

1

1975

року;

фінансування соціально-культурних заходів: роботи план комплексний про перспективний :-.1іської Ради депутатів трудящих на 1975 рік; організаційне.

на

Доповідач по першому питанню заступник rоло­ комісії Г. І. голова планової ви міськвиконкому

Комар відзначив, що трудящі району як і в·сі радян­

ські

люди

ням

в

з'їзду

XXIV

накреслень

величних

життя

перетворен­

над

працюють

наполегливо

КПРС. Колективи

підприєм.ств, будівель­ промисЛових міста лише понад транспортних організацій

них і план за чотири роки п'ятирічки випустили валової продукції на суму 13767 тисяч карбованців. Зверх 8987 тисяч карбованців. плану реалізовано її на При цьому обсяг реалізації в 1974 році порівнЯJНо

з

роком

1970

становить

147

процентів.

За

раху­

продуктивності праці робітниками нок підвищення підприємств вироблено 81,3 процента продукції.

виконано по капітальному Зна'!ний обсяг робіт планових введення будівництву. З урахуванням об'єктів 1974 року за минулі роки п'ятирічки збу­ квартир. будинки на 2340 довано 33 житлових Житлова площа їх 67306,5 квадратних метра. В міс. ті збудовано за цей час 6 дитячих садків-ясел на 1540 місць, 4 гуртожитки на 1000 місць, 2 серед­ ні школи на 960 і 1496 учнів, дитяча поліклініка на 160 місць та ряд інших об'єктів. За

місяців минулого року колективами про­

11

підприємств

:\'ІИСлових

валової проду·кції

випущено

більше значно карбованців на 147,5 мільйона плану. Обсяг виробництва порівняно з відповідним періодом 1973 року виріс на 9,8 процента, а про­ на 8 процентів. В цілому по дуктивність праці місту виконано план випуску товарів народного спо­

живання.

минулого року за 11 мІсяців Будівельющами здано в експлуатацію 5 житлових будинків на 472 квартири.

В місті на протязі минулоrо року виконано знач­

освоєно на що по благоустрою, ний обсяг робіт більше півтора мільйона карбованців, в тому чис­ карбованців . коштів підnри­ ·лі більше 500 тисяч ємств. Було побудовано та каnітально ві~ремонто­

і площ, тисячі квадратних метрів шляхів 9,8 тисячі квадратних метрів тротуарів, виконано чимало робіт по озелененню міста. Помітно зміцніли організації комунального гос­ вано

62

подарства,

побутового

комбінат ще

14

послуги

цьому

обслуговування.

Та·к,

побут­

грудня виконав річний план, при

на

одного

мешканця

міста

станов­

лять 12 карбованців 99 копійок при плані 12 кар­ Ще в листопаді завершила бованців 26 копійок.

річний план міська кіномереіка, виконав план то­

вароо(>ороту колектив змішторгу, дещо недовико­ нав його комбінат громадського харчування. Дані показники свідчать про наполегливу працю переважноl більшості колективів підприємств·, бу­ організацій, працівників дівельних і транспортних торгівлі. служби побуту. Та разом з цим у вироб­ окремих підпри­ ничій і господарській діялЬіНості На засіданні виконкому ємств є істотні недоліки. міської Ради, яке відбулося в грудні, докладно nро­ аналізовано стан справ роботи підприємств і орга­ нізацій за 11 місяців. Прикро, що чотири підпри­

ївмінбуду» ), де не освоєно близько 65 тисяч карбо­ в експлуатацію введення вщщів. Не забезп€чили 70-квартирного будинку центральної дослідної стан­ (підрядник тварин осіменінню ції по штучному ПМК-8 тресту <<Броварисільбуд>> ), 70-квартирного житлового будинку заводу будвиробів Міністерства з.в'язку УРСР (підрядник БМУ зв'язку). ПідроздІ­ ли тресту <<Броварисільбуд» практично не справили­ ся із завданнями на об'єктах міста, чим поставили в скрутне становище замовників та самих себе. Дещо краще в 1974 році працювало РБД облміс­ :-.1еблевої реконструкцію цевпрому, яке провадить

фабрики. При плані оудівельно-~юнтажних роб:т на

депутатzв високої культури і

цювати значно краще в завершальному році п'яти­

річки. Обсяг реалізації промислової продУ'Кції по­ рівняно з минулим роком повинен зрости на 17,5 було 9 процентів). Зросте і об­ процента, (торік сяГ перевезень вантажів та па.сажирів. Побутові по­ слуги збільшаться на 14,7 процента. Значно зросте і громадського торгівЛі товарооборот підприємств освіта, набудуть харчування. Дальшого розвитку

важливих видів

ні завдання.

Т.рудящі міста у відпові.дь на постійне піклуван­ ня партії і уряду беруть підвищені соціалі·стичні зо­ бов'язання, зустрічні плани з ТИІМ, щоб завдаtння за­ виконати вершального року і п'ятирічки в цілому достроково.

Виступаючи з доповіддю <<Про проект місцевого завідуючий фінансо­ бюджету міста на 1975 рік,

вим відділом міськвиконкому депутат П. С. Соб­ чув сказав, що план держа.вних прибутків за 1974 мі­ рік виконано на 506,2 процента. Підприєм·ства

товари

завдання

по

додатковому

споживання

суму

на

тисячі карбованців. В результаті чого в бюд­ жет додатково надійшло 45,7 тисячі карбованців по­ датку з обороту і платежів від прибутку. Виконання планів прибутків в цілому підприєм­ ствами мі·fі:Цевого підпорядкування, виконання плану державних прибутків, додаткове виробництво това­

продукції.

рів народного

створили

споживання

умови для виконання бюджету

призначення (завод пластмас), збірні залізобетон­ ні консtрукції (заводобудівний комбінат), сметана (молокозавод), ремонт та виготовлення взуття (по­ буткомбінат).

міста.

частина міського бюджету виконана на цента, перевиконання прибуткової

сприятливі

Прибуткова

105,6

частини

про­

стано­

вить 120,6 тисячі карбованців. Перевиконання при­ бутків бюджету дало змогу міськвиконкому спряму­ соціально­ вати додаткові кошти на фінан.сування ремонт і (обладнання культурних заходів мі·с·та шкіл, кінотеатрів та інше). В 1975 році трудящі нашої країни зроблять ще

На окремих підприєм·ствах низька планова дис­ ципліна. йдеться про засуджену практику перегля­ ду плану протягом

встановлене

випуску товарів народного

і господарського

культурно-побутового

виконали

605,6

Серед них труби із термоnласту, вироби із пласт­ мас,

поліпшиться

водопостачання, збільшиться постачання газу тощо. У відповідності із затвердженим міськвиконкомом планом передбачено в цьому році виконати .значні роботи по ремонту шляхів, озелененню, поліпшенн·ю санітарного стану. Будуть збудовані !;:!О-квартирний житловий будинок для заводу пластмас, 70-квартир­ для шиноремонтного заводу, розпочнеться ний будівництво 140-к,вартирного житлового будинку на 105 на дольовій участі підприємств, грутожитак місць для меблевої фабрики. Передбачається збу­ дувати 2,4 кілометра водопровідних і 3 кілометри завершуватися газових мереж. Rрім цього, будуть роботи на будинках, замовниками яких виступають підприємст.ва, зокрема, Дарницьке РВУ, постійно­ діючий будLВ€ЛЬІНий поїзд, завод порошкової мета­ Таким чино:v~, <<Торгмаш» та інші. лургії, завод перед будівельниками стоять важливі і відповідаль­

ста

року в сторону зменшення. Бу­

дівельними організаціями торік лише по загально­ вузлових об'єктах премвузла не освоєно більш 500 тисяч карбованців (при річному плані 1,5 мільйова минулого року обсяг карбованців). За 11 місяців будівельно-монтажних робіт виконано на 98,9 про­ цента. Недавиконаний і план виробітку на одаого працюючого в будівельних організаціях. ЧотирІt бу­ НБУ•2 ПМК-15, зокрема організації, дівельні

один крок ВІІІеред по створенню матеріально-техніч­

ної бази комунізму, зміцненню економічного потен­ підвищенню знач,ному ціалу рідної Батьківщини, рівня життя народу. Яскравим підтвердженням цьо­ Ради го є документи, прийняті на сесії Верховної

СРСР дев'Ятого скликання <<Закон про народногос­

БЗБК, ПМК-5, СПМК-580 не виконали планів під­

подарський план- СРСР· на 1975 рік» і <<Закон про Державний бюджет СРСР на 1975 рік».

Вкрай незадовільно будувалися об'Єкти 1\БУ обл­

Тов. Собчук виносить на розгляд і затвердження сесП проект бюджету міста на 1975 рік, який скла­ дений у відnовідності з показниками народногоспо­ на нинішній дарсьхого ПJІану та бюджету області рік. БЮджет міста встановлений по прибутках і ви­ датках в сумІ 2664,3 тисячі карбованців і оборот­ ною касовою готівкою на 1 січня 1976 року в сумі 80 тисяч карбованцLв. Порівняно з бюджетом мину­ лого року бюджет міста на нинішній рік збільшений на 350,3 тисячі карбованців, або на 13,1 процента.

рядних робіт і планів власними силами.

виконкому, на яких за

11

місяців минулого

план було виконано лише на

81,7

року

процента. Повіль­

но також провадилися роботи па об'єктах підряд~ них організацій тресту сБроварисільбуд». Зокрема,

на 120-квартирному житловому будинку заводу хо­ лодильникі.в і 70-квартирному житловому будинку

шиноремонтного заводу (підрядник ПМК-7). Прак­ тично строки введення в експлуатацію 120-квартир­ ного житлового будинку зірвані, а по 70-квартир­

ному

-

не освоєно близько

140

Не виконаний план і по 100-квартирному житЛо­

вому будинку ЖБК «хімік» (підрядник БУ-22 сНи-

о

Одночасно з бюджетом

тисяч карбованців.

П'а:тница:,

10 cl'IIIJI 1975

на

1975

рік

виконком

міської Ради деnутатів трудящих подає на затверд­

ження сесії звіт про виконання бюджету міста

року,

НОВЕ

ЖИТТЯ

А. П. ·Качан доповів, що план минулого року км·ек­

тив підцриємства виконав по всіх техніна-економіч­ них показниках. Тільки зверх плану виготовлено бу.

ло продукції на cy~'fY 52 тисячі карбованців. План по реаліаац;ї був виконаний на 104,9 процента, про­ дуктивні·сть праці порівняно з 1973 роком виросла

на

про~ентів. Шдпов'ідальні завдання перед ко­

12

році в завершальному лективом фабрики стоять п'ятирічки. Випуск продукції порівняно з минулим poKOl\'I збільшиться на 22 проценти, в тому числі

:-.1еблі.в

на

-

якість виробів.

поліпшиться

процентів. Знач.но

35

Апаратнпк заводу пластмас, делутат В. Б. Сахно у своєму ви.ст·уnі ро-зповів про роботу депутатської

сказав він,

групи. Всі шість депутатів міськради,

показують приклад на виробництві, подають посиль­ ну допомогу адміністрації у впконапні завдань, що

збе­

за

про­

випуск

за

власності,

соціалістич,н_ої

благо­

уст:рою на території підnриєм·ства і в місті.

Тому колектива·м промислових підприємств, буді­ пра­ вельних і транспортних організацій потрібно

господарство,

ностей та запропqнувала затвердити бюджет міста на 1975 рік та звіт про виконання місцевого бюд­ жету за 1973 рік. Депутати і запрошені взяли активну участь в об­ фабрики меблевої говоренні доповідей. Директор

дукції високої якості, за краще проведення

трудящих

зразкового громадського nоряд­

комунальне

ємствах, піддала критиці колективи, які мають по­ цін­ тавараматеріальних наднормативні залишки

реження

ку.

культура,

гун. Вона, зокрема, зуnиншш<;ь на окремих пору­ JІІенннх фінансово-бюджетної дисципліни, які мали місце в онремих органіааціях. установах і підпри­

стоять перед колективом. Вони борються

З сесії .міської Ради

дукції. Окремі підприємст_ва нерегулярно виконува­

. випуску

капітальних

освоєння

план

ципліну, що ніяк не відповідає завданням, визначе­ ним в організаційно-господарських заходах по пере­ творенню мі·ста в мі•сто високопродуктивної праці,

Три підприємства із на­ по реалізації продукції. званих, за винятком заводу сТоргмаш», не спра­ вились з планом 11 місяців по випуску валової про­ по

підприємства

вкладень не виконаний. Дирекції фабрики слід вжи­ ти всіх заходів, щоб виправити становище і в 1975 році використати всі 503 тисячі карбованців, в:дпу­ щених на завершення реконструкції фабрики. неритмічно працювали Слід визнати, що торі·к автопідприємство 09034, РБД облуправління, окре­ мі комунальні організації, зокрема, <<Місь,ксвіт.тІо», комбінат комунальних підпр~іємств не забезпечили належного освітлення і санітарного стану міста. Все це свідчить про ще низький рівень організаторської роботи в окремих кодективах, слабку трудову дис­

бінат, завод залізобетонних виробів тресту сБро­ варисільбуд» і Завод сТоргмаш» не виконали план

плани

403,1

ністрації

ємства, а саме: завод пластмас, завадобудівний ком­

ли

робіт місяців 380 тисяч карбованЦів виконано тисячі карбованців. На жаль, з вини адмі­

11

на

1973 рік по прибутках в су;-.1і 2777,8 тисячі карбо­ ванців і по видатках 2677,6 тисячі карбованців. Із сп~вдооовіддю по цих питаннях виступила керу­ юча Держбанком, голова планово-бюджетної комісії :-.1:сІ,кої Ради депутатів трудящих депутат М. І. Го­

за

Депутати з в-еликим інтересом слухали виступ на І. Г. сесії директора заводу <<Торгмаш>> депутата

Агапова, який допові·в про успішне завершення nла­ ну 1974 року, ДО'Кладно зуnинився на завданнях, у

які вирішуватиме колеК'Тив ючи

приклад

НаслідУ­

році.

1975

робіт­

країни,

передових підnриємств

ники заводу прийняли зустрічний план на 1975 рШ, яким передбачено перевершити завда·ння п'ятиріЧRи

по обсягу виробництва продукції і її реа-lrізації. Це можлиt!ість

дасть

заводу

п'ятирічне

виконати

зав­

дання на 2 місяці раніше строку і випустити про­ дукції на· 17,5 мільйона карбованців, в тому числі

то.варів культурно-пЬбутового призначення і народ­ на 750 тисяч карбованців. ного споживання за·воду колективу досягнення Про виробничі депу­ електротехнічних виробів на сесії розповіла

тат М. В. Калініна. Зокрема вона сказала, що ро­ бі·тники підприємства план по випуску товарної про­

дукції в мину лому році виконали на . 1 О 1,6 процен­ На заводі проценти. на 103 та, по реалізації -

працює 880 ударникLв комуністич,ної п,раці, 298 ро­ бітників взяли особисті п'ятирічні плани і працю­ ють з_ випередженням графіка.

Наприклад, бригаf('а

складальниць, яку очолює депутат міської Ради де­

путатів трудящих Л. І. Нагога в даний час працює n рахунок жовтня 1975 року.

Великий обсяг буд!вель.них робіт

виконав у

місті колектив тресту «Броварисільбуд», сказав у своєму виступі керуючий деnутат В. Ф. Шеін. ·- За минулі чотири роки п'ятирічки здано в ексnлуата­

цію 25,2 тисячі квадратних метрів житла, дитсадок­ ясла на 280 місць, збудована школа .N'2 6, добудова­ на школа .N'2 5, заасфальтовано 46,5 тисячі метрів площ, 4500 квадратних метрів тротуарLв, 3,5 кіло· метра доріг та інше. Щопра·вда, в доповіді і окре. мих виступах були справедливі нарікання на незадо· будівни· вільну якість окремих робіт, зволікання

цтва об'єктів. В

1975

році працюватимемо так, щоб

в експлуатацію здавати своєчасно і високоякісно заплановані об'єкти, сказа·в він. Зокрема закlнчкмо

будівництво теплотраси до

лово.го

масиву,

левого

цеху

приступимо

і·

31 до

кварталів жит.

32

реконструкції

меб.

здамо

холодильників,

заводу

Е

заводу піонертабору чергу експлуатацію першу пластмас, житловий будинок шиноремонтного зава· будівни­ провадитимемо ду, по~иленими темпами цтво к:нотеатру, введемо додаткові виробничі площі

на ресцубліканській торговельній базі Міністерства

сільського

господарства та

інше.

В обговоренні доповідей взяли також участь швеf депута1 ФІJ.брики верхнього дитячого трикотажу А. І. Луrова, начальник міжрайонного будівельнаге

управління депутат О. Г. Чайка.

На сесії з промовою виступив перший секретаJ: міськко~1у Номпартії України депутат Ю. М. Сока· ·лов. Він докладно зупинився на завданнях, які по· тр:бно вирішити трудів.никам ~'fіста і району в за. нершальному році дев'ятої п'ятирічки.

На пропозицію депутатів сесія затвердила проею місце-воге розвитку рішення про державний план господарства на 1975 рік, а також місцевий бюд· жет міста на 1975 рік і звіт про виконання бюдже­ ту ~!іста за

1973

Обговорюючи сес:ї,

завідуючий

рік.

чергове

питання

порядку

деннаге

мі·ським фінансовим відділом де·

затвердити рішеннf

путат П. С. Собчук пропонує

пре трудящих виконкому мі·ської Ради депутатів перевиконання прибуткіЕ від направ.1ення коштів

міського бюджету в 1974 році та вільних лишкіЕ на 1 січня 1975 року на дальший розвиток соціаль­ но-культурних

заходів

міста.

Голова виконкому міської Ради депутатів трудя­

щих Л. І. П~вленко

розгляд

вніс на

перспективнии ко:v~плексний план

Ради депутатів трудящих на

роботи

депутаті.Е :v~іськоі

рік, який одно.

1975

голосно затверджується сесією.

Розглядаючи органі.заційне питання на сесії булс одноголосно затверджено головою міського народно·

го суду народного суддю тов. Морозову О. П.

На цьому десята сесія міської

Ради

депутатіЕ

трудящих чотирнадцятого скликання закінчила своІС

роботу,

3

стор.


ГОТУЙТЕСЯ ДО ФЕСТИВАЛЮ, САМОДІЯЛЬНІ МИТЦІ! 3

нічну uазу к.1 уб них установ та колсктпвіn

трудової і політичної аІ\тивності трудящих у боР,отьбі за виконання рішень XXIV з ' їз­

склад керівників гуртків, матt>ріаль но-тех­

кожним роком у нашій країні зростає

r•ількість сам()діяльних колективів.

Вони

художньої самодіяль ності необхідним рекві­

дУ КПРС . Графік

птахофабриках. Іх учасників об't;днує ве­

;JИТО:'tІ,

доведений кожному колективу.

лика шобов до ~истецтва.

рою.

створюються на

заводах,

у

радгоспах,

на

ліпшення ідейно-естетичного виховання та обслуговування

населення

технічною а парату­

проведення

фестивалю

ІіУде проведено у селах, радго с пах і птахо­

Право першими відкрити фестиваль лютого надано робітникам радгоспу іме­ ні Кірова в селі Троєщині . Отже, до від­

фабриках, устано вах, підприєм ствах райо­ ну. А в кві тн і-че р вні відбудуться районні

To'tly завдання, що стоять перед колектива­

У лютому-березні

метою дальшого розвитку самодіяль­ Н1JГО мистецтва у сільській місцевості, по­

3

r;ультурного

інстр ументами,

року фе стиваль

197 5

виконком Броварської районної Ради депу­

конкурси

татів трудящих і райком проф спілки пра­

ц е рт переможців. Буде організовано вИстав­

за жанрами

та заключний

цівників сільського гоСІІодарства вирішили

ки творів

2

~tриття фестивалю

кон­

залишилося мало

\ІИ -сІ\ладш и відповідальні .

-

Це

і вибір

провсс·ги ·в цьом: році районний фе стиваль

народного де:шративного мистецтва та фо­

сільської художньої самодіяльності з усіх.

толюбителів, показ кращих робіт сільських

зро­ бити несхожим на репертуар інших кол ек­ тивів, це і вдосконалення майстерності ви­ конавців. Велику -допомогу в цьому пода­

жанрів за конкурсною системою, юt скла­

драматичних колективів.

ватимуть фахівці музичної школи, праців­

дової частини республіканського

На

фестива­

самодіяльного

місцях

вже

образотворчого,

створено

організаційні

ком1сн з представників радя·нських,

лю.

Підготовка · і проведен ня

тійних,

фестивалю по­

репертуару

часу.

кюІсомо льсьІшх та

його треб а поновити,

ники районного відділу культури та мето­

пар­

дичного

профспілкових

-

центру

районного

будинку

ку.чьтури .

)Ліr.шення ро­

організацій. Склад їх затверджений викон­

Gоти і створеННЯ НОВИХ КОЛеКТИВіВ, ДО ЯКИХ

комами сільських Рад депутатів трудящих,

діяльності повинен

треба залучати r :рацівників радгоспів, пта­ хофабрик, сільську інтелігенцію. Фести­ валь збагатить колективи художньої само­

профспілковими і комсомольськими орга­ нізаціями. Вони повинні спрямовувати

сю10діяльного мистецтва, його інтернаціо­

всю роботу но пі ;~готовці і проведенню фе­

нальний

характер,

rпша.lю

справжнє

свято

винні бути спрямовані на

діяльності репертуаром із ' кращих

творів

на

вих о вання

у

трудящих,

Районний фестиваль сягнення

зокре­

~Нl у .ІІО.10.1і, любові до Комуністичної пар­ тії, рідної Ві тчи з ни, до праці, нн усп ішне ви~>. онання народно господарських планів і

~шстецтва, що відображають . сроїку радян­ сЬІ•ої дій с ності, велич нашої Батьківщини, 11 успіхи у будівництві комунізму, бороть­ бі за мир. Він допоможе зміцнити ю;існн~і

(21.00

1·р ама

« Ч а с») .

радянського

ПРАГА. Затверджено ге н ераль­ ний план розвитку Праги до

Програма

районах, які охоплять місто

су­

цільним кільцем

42

проценти

новобудов .

пражан

про·

20.45

УТ

послуга­

лий рік воно збільшилося на

(10

Вона

-

18. 15

К. т. Ч е м"іонат СРСР г о кат а ння. (Киї в ) .

19.15

К.

Но вор ічний

вог·

зварники,

афри­

І,анському континенті. місяць

варіть

Бровари, промвузо л, їхати ав­

тобусом

ськш

станції м етро «Дар ниця >> ,

Гуреччини. Його було

жено вліТІ\У

1974

кому

забезпечуютІ, ся

Звертатися на адресу: місто

провінціях

запровад­

;N! ;N! 41,

від

120

до

кі1щевої з упинки.

року в зв'яз­

Адміністрація.

ДАР-ЕС-САЛАМ. В ніч

на но­

Крістіан

1робив нову операцію , ~о го черговий

1pyre

паціє~п

ремантно-будівельна

Бернард при якій

на р емонт квартир,

)Де ржала

друге

В опублікованому

се рпе ,

яБа

характери -

·

зує ться н к « дуже добрий » .

58-річний А. ТейлоІJ, н а якому з кінuі ;ш стошt.1а щн: улого рт;у

шерше б ро IIPOI3•.~J c Hu О ПРР<ШЇЮ гакого роду, тепер uдужує в лі­ ;а рні

10.00 10.05

Вn ерше

Програ ма УТ а ф і ша. на телеекрані.

приготу вати

лась

із

с пец іямИ

в огні .

на

слаб-

Обережно

вий-

1

Ус:м

звична

Бровари,

к ан і -

Інформ аційна п ро гра ма «В іст і » . Конце рт оркест ру штаuу О десь ­ кого Червонопр а п орного ві йсuко ­ вого окру гу . (О дес а). «На добраніч, діти• •.

19.00 19.45 20.45 21.00 21.30

П рограма •Ч ас•. · (М .). · К . т. П ерш ість СРСР з

фігурно•

го

к ат ання .

катан ня .

Жінки .

(О д и н о ч н е

Дов і льна

Програма

•Київська

на

nрог рама) .

Київ і

область

п ан.ора м а • .

18.05 19.00

Фільм - конце рт

19.30

Вnерше

<СтаровинниН

вальс » .

до

на

телеекра ні.

с віт а нку» .

«За

годи ­

Теле вистав а.

Редактор Є. ФЕДЯП.

Доку мен·

понують внести деякі

ри-.

-

ного с о усу.

ко вому маслі.

рідці .

шматоч-

монш!і

риби,

п ерш І

п о с ол іть, поп ерч іт ь за смаком . Що~ риба не криши-

-

продукт, з якого

пригот~вати

та

цепт:

250

пор:жте на др :бн і шматочни. Н а груб ій т ертці натріть д ві сирі к а ртоплини, дода йте яйце , столову ложку борошн а, сіль, терту цибу.ІІину , трохи олії . Масу добре вимі шайт е і вип ікайте н а скаво-

Риба

страву

спро-

у

хви лин до готовності

всім

хо чете

бувати? Будь ласка, ось ре-

спробуйте п риготувати хек по-селянськи . Ф іле х ека, розм орозивши , злегка відбийте і витр и майте деЯ:Кий час у сметані . ПісЛя цього з ап ан:руйте у сухарях і , змочивши в яйце, п ідемажте на верш-

5

в-ідому

Може, й ви

зміни

У бул ь йоні зваріть дрібно по сі ч ений с олоний огірок, дві покришені сосиски або 100 грам п іс н ої вареної ковбаси, заправте цибулею, на різаною і зпа се рованою з 1-2 столови~ш л ожками томат-

друг І

ст рав и,

г ра!VІ філе ставриди

Свіжо :~<юрожен і хек, снумб -

закуски,

рія і ставрида п родаються у

на -

магаз wн ах

чинни для пиріжк! в , куле бяк і н ав іть ... оладки.

раці ї.

.

с пожи вчої

коопе-

Укоопторrреклама.

_

N6

дільниця ДО ВІДОМА ЕЛАСНИІОВ ТЕЛЕВІ ЗОР ІВ ! З введенням третьої телевізій­ ної проrрами різко збільшилося навантаження на блок перемикача

будинків,

каналів

2.

~---------~'"

ПТК.

реобладиать секторні котушки ба­ рабану блоку ПТК. По пИтаннях переобладианни блоку ПТК звертатися у радіоте­ левізійне ательє. Замовлення приймаються по телефоку 19-5-13. Якість роботи rарантуєтьсЯ. Адміністрація.

стелярних

вул . Ч елюскіна,

-

Для продовження строку служ­ би ПТК і телевізора необхідно пе­

Адміністрація.

(ТАРС).

«:J'v\осковські

к ули» .

ну

смажена

19-5-8:{, 18-4-84.

«Х роте сх юр >> .

За на крес.1 е нн ями XX IV з'ї 1 ду КПРС. «С і л ьські о бр іі». ( Дні n ро­ п ет ров-ськ ) .

ба . Досвідчен і кулінари про-

виробів, обкладкУ будинків . Звертатися на адресу: місто Те.1.

·

...

розморожен у

~І онт слектросітки , виготовл е н ­ населення

1./) .

nід час приготу вання, за здалегідь посоліть її.

дових б удиночків, індивідуаль-

д.1я

ві д

()БІlІ?

і них гараЖів, проведення і ре­ ня

«Чае». мист ецтв

РАТАУ)

«ЗаnроШ ує п і онеріт>. Концерт с а ­ модіяльно го народного . а н самб.'Ію <Іскор ка» . (Донецьк) . К:. т. Для д ітей. П рограм а те л ефільмів: <Дмитриків півник-.., <І ривчин щоденник», «П іАзор ~! а труба •.

16.40 Телевист ава

Х удо ж ні іі

22.30

На ша

за ­

кінця» .

на спорудження будИнків, са­

з Кейптауні меди•ІНО~ІУ бюлетені І :т ан дру гої людини у світі,

ЦТ .

б,ез

ПРИйМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ

одержав

еерне в доповненл.н до вщІ с ­

ноrо, хворого.

« В ули ц я

НА

nокладіт ь н арізан е

Броварська

руб іж них гос т е й» . В п ер ш е на ек ра ні

очима

-

Інформd ційна nрограма К. т. На фестивалі «Російська з има:.. Сnортивна n рогра ма .

~r

ками ф іле відвареної

зий рік відоми й південноафрикан ­

С оюз

Лисенка (Фотохроніка

міть, ві дд і літь к істк и.

За

~У з подіями на Кіпрі .

~ЬІШЙ хірург

область

п а норам а» .

еРадянський

фільм

21.00 21 .30

тушку хека або скумбрії від-

Анкарській, Стамбульській, Адам­ та Іч ельській

19.30

фігурно Дов іл ьн а

~.

почищ ену

газоелектро-

продовжено надзвичайн ий стан в

11.55 13.30

. на ка -

р е п етиції,

В.

--------~----------------------------------------

Пропонуємо рибну солянку:

гуртожитком.

АНІLАРА. Ще н е один

18.15 19. 15

афі ш а.

Щ()

арматурники.

Одинаки

і

< Б у ДИ Jl ЬНИК».

тан­

ДАРИ МОРІВ ТА ОКЕАНІВ ПОПОВНЯТЬ ВАШЕ МЕНЮ

заводабудівному

формувальники,

забет Домісьєн стала пе ршою жін­ на

«Гол убиіі

Київ

т.

ф і­

Для д ітей. Гел ев истава •Тім Т а­ л е р.. чи П родан иІі сміх•. 20.0о Програма науково- п опулярних

ПОТРІБНІ:

ної еволюції Чорної Африки . Елі­ кою -пр ем'єр-міністром

фігурно ­

Наша

18.00 18.05

11.25

14.50

д іте іі.

К. · т . Сnіває М . Рубан. К. .т . П ро г рама муJJьтф і льмів: «Брат и к К р олик і братик Лис » , «РО1ПО ВІді ста ро г о моряка» . К . т . •Клу б кінол одорожей• .

«В і сті• .

(Т а нці .

для

«М іжн а родн а

досвіду» .

nрограм а ):

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

Рух соціаль­

-

з

ката нн я.

Програма на

комбінату

Домісьєн.

заступник голови прав­

лячої партії ЦАР

т.

Броварському

Республіки

Елізабет

с ерія ) .

го

Гі мнасти к а

l6.25

ш колярів .

ХаркіRської

на

дачі

ЦТ

т,

і

т елеф і.1ьм «дол я моя ­ КамАЗ ». <Резерви на сл уж uу ~нро бн н · цтву». (Х арків). Художш й фі л ь м •З орі назустріч». К. т. « Н оворічний год и н ни к» . Му­ зич н е ревю . (Повт орення n ере -

СІЧНЯ

12

16.55 17.30

15.00

(Харків).

==================-=========

БАНГІ . Прем'єр-міністром Центпризначено

< Здоров '" • . •Стор інк и Історії радянського кі но». Худ ожні й фільм « Юність

J\\a ксим а ». І Іі.40 К. т . •У світ І тварин•. !ї .40 К . т. Пр ~ \1 'єра багатос срій ноїо телсвіjіІ І НОІО мультфільму «Ча ­ р івн ик смарагдовог о м і ста».

тисяч чоловік .

ральноафриканської

п рогра ма

за

Па ·

артистІВ

лармон і ї .

«Музнчнн.і! ка.1ендар». На уково .nоnулярна

та

Єв ген •день

15.20 .

Інфо рмаційна nр о грам а Цирко в а nрограма. •Сатиричний об'єктив». <На добр ан іч, д іти !•. Програма «Ч а с» . (М.) . К. т . Пе ршість СРСР з

піоне р і в

Київського

•Сп іває

nісні

т ал ьний

форте ц я » ,

Н І Й фільм « З ірка> . Ром а н с и д. Кабалевс ького вірш і Р . Г а м за това. К. т. Ч ем п і он ат з фігурног о т ання . (Ки їв ).

Кшщерт

ла ц у

вистава

вець•

метро».

ви пуск

ансамбль

ність на конкурсі самодіяльних ан­ самблів пІсні І танцю союзних рес­ публ ік у Москві ансамблеві •Чорно­ бриве ць» вручено диплом 11 ступеня. На фото:. єокальна жіноча група ансамбл ю пісні і танцю « Чорнобри-

на

10.00 •Служу Радянському Союзу!». 15.20 11.00 К:. т . •Вnеред, хло nч аки '• · 12.00 J<. 1 . «Му:JИЧН ИЙ КіОСК». 12.30 •Сільсь ка година•. 13.30 • П ам'ят І воєн них рок ів». Х удож ­ 16.10

<На

19.00 19.30 20.25 20.45 21.00 21.30

Б а летJ-І а

Фільм .концерт Нестеренко•. Інформа ці йний

9.05 1\. 9.:JO К .

дру ­

18.00

Дер жав них

колективів

до

Програма

( Д о не цьк).

передово го

Т е леф е ст и валь

1.).40

< Бакинська

конки

НЕДІЛЯ ,

чин а єтьс я».

~ lU кола

14 .50

200

•Народний телеуніверситет» . сучас ній ш а ні». (Перед а ч а

17 .ЗО

т.

шос е».

тисяч жителів. За мину­

14 .;j0

га).

на

мистецтва,

днем» .

телеек рані «Казка n о­

Концерт а н са r.-tб ..1ю п іс ні і т а нцю ,'v\оrJ·tовсь кої АРСР «Ум а рин а ». 1 2.~0 « Наша вулиця · Во~1окш1 амс ькс

13.50

становило

К. т. В nе рше на ляльк)вий тел е фільм

15.40

14.20

БЄЛГРАД. Населення Югославії

11.20

РРФСР .

К.

21.30

рол ь • . В иховання п ідл іт­

м и» .

розвитку

Ф ото

« В ід

«КІІІ1 ЖКОВ3 ПUЛИЦЯ » , П. І. Чайковськніі . «Лускунчик».

н аро дн их

Союзу.

21.155

•Ро ·• n ові ді про художннків ». Конц~ рт . •Бі.1ьш е хороших товарів» . «ПО еJі Я». « Л іри ка В. М а яков ­

12.20

ми метрополітену, який будуєть­ ся тут з допомогою Радянського

в кінці минулого року

10.30 11.00 11.30 12.00

і

в

перетворитися

народного

фільм ів :

кіu. (О д еса ) . О. Кол ом іє ць . «Одісея у сім д ві в ». Вистава Ворошиловг радеь ­ кого обJ1асного драматично г о т е­ ат ру. і Бо р •J ши ловград) .

12.00

сько го».

користувати­

муться в 2000-му році

ЦТ

IU.OO

9.30

в нових

11.:30 « Зако н

СІЧ НЯ

К . т . ГімнаСтика . НОіН ІІ І\ 1 . К. т. « Абвгдейка». «Д.1я •ас. батьки».

9.0\J 9.20

2000 року. Центральний район. Праги оголошується архітектур­ ним та історичним заповідником. Основне житлове і промислове будівництво вестиметься

11

народу

завідуючий районним відділом

10.00 Н а ш а а фіша. 10.0.'> Т с:~ефіл ьм •Улюб.1е на СУБОТА,

Самодіяльний

цю « Чорно бривець » Буд инку культури колгоспу ім ені Бузницького Мнр.онів­ ського району Київської області ши­ роко відомий серед тру дівників р айо­ ну. За вел икі успі хи в розвитку на­ родної т-ворчості і високу майстер­

ttультури.

lнформа1~іііна

Програма

само­

творчий звіт пер ед партією і народом. В. ТУРСЬКИП ,

с оціалістичних зобов'язань, на піднесення

ІІ НК ».

художньої

продемонструвати до ­

___ -·

___

_

_ __

__

~-==;~~:~::;:~~::=,~р:::::~:~к=~:о:--,--::~~=;·· -~-~~~·~л~~. ,~-і~~ r.::...еел:.,~ ~~".:о~в~&. ,:~"'{·~.~".~~ s. . .....~...і" ~"';·~.і."'и"":"'~~ . :~ ,~..,~:·~~=,.~. .-.;с..,;,.: . . ~. ..~.~~·. ~-.-.. . . .-~.......,.;.-о;. ~.1і•; 5 .і".~. .о~.....о5;к~.Ф.;·~-. .~"....:J:...'~-.:.-..~"_~ ...... .... .... ; ..

~

~

_сов:тов аеnутз:в_ rру~я~~х:

~~~

К

б

иевск~А о ла:и~ ___ :..

_вул'_ Ки!~с:а'_ ~· __

..... ;........... ..............

..

'_"со:І_!':<'~~~ фотокоресnо:дент~: _19·4~7. _

·~І'сІ'~~· ....,го;;..г4,Г~.,...,.,.~-.го#І'.".-.гwг~~~~~~..:.г#~~4Г~."~Оі/8.Г#4.Г#-..гwг..,г-...г.о..гщІ'..,.###

ІНДЕ КС 61 964. Б ро варська друкарня Київського о блуnравління в сnравах

... - ..... ; .... .... ...

видавництв, nолігр аф іі

:1'-..т

....

c1rr

_

_ _ _ _

..

оомату

газети сПравда» .

~,..wгl'...-#'-.--r,..=vc.r~.v#..,..:?'I"...,.,.##:D :It.O: =~•

і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

ЗаІМ .

94- 10.950.

#6 1975  
#6 1975  
Advertisement