Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ИРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ 30-Й.

,

.. , . .,.. - - ...... "

8 (2852)

ВІВТОРОК

14 СІЧНЯ р.

1969 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО Р AFЮННОГО ТА РАfЮННОI РАДИ ДЕПУТАТІВ

,

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТРУДЯЩИХ RИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

у

МАРКА

~

~

~

~

j)а ,l,янсы\\хx

,НlВО.ЩI,

1

фаорю;

Ко:І!!llIIаТlВ

~

~

преіявлення . :JаjJlЦи.lась вон а на саратовсы\хx пі,ЩР"f.·~lствах

\ \

і ;шаііШ.l<!

~

~

у l,раїнсыїї

заВ();lа\

Конеl итуціі

СI"lIlЮJIIIІЯ

1969

на

не.1.і.1Ю.

16

ро"у.

3.'>

бов·яза.лися

вн.роnів, ста.10 менш!' поrтупаТІІ на зав(Ц Рf'Iі.1Юlацііі, пі,l,ВIІ­

цію. З~Рil,J .НІ СИСТf'~НIІН ііеЗ;lефепного ВИГОТОВJення ПРО;ІУІ\~,1,оiJу.lII

IІраво ста/lllТИ на СВОїх внр().(,ах В.1аснпіі IІІта)lП .

..

вирощування

висо­

Кожний

виростити в

колгосп

продажу

і

мож­ гос­ зо­

1969

р'О­

і радгосп ви­

товариого

КУКурудзи

Трудівники

урожай

зерна

і

Це

буде

гід­

цк КП України зобов'язав об­

ськогосподарські

ПРИКJIадом

кукурудзи.

за

Одесько І

(РАТАУ).

ПО МІСТАХ

РАдянськоІ УКРАІни

на

бригаду

організації

землеробів

області широко розгорнути соці­ а.лі.стичне змагання за вирощуван­ ня в 1969 році виСоких урожаїIІ

і

КОНКУРСн

кращу

кукурудзи,

комІ. і райкоми партії, облвикон­ коми і райвиконкоми, партійні організації колгоспі,в і радгоспів, об'єднань ",Сільгосптехиіка», сіл .. -

на-

всіх гібридів

провести

сільського господар­

єві.

Намічено в усіх райоиах і гос­ кращу .lанку,

вирощуванню

річки повсюдно виростити виСОКИЙ

сортів. подарствах

по

ства облаСті вирішили в четвер­ тому, внрішальному році n яти­

рішив достр'оково виконати свій обов'язок перед державою по с.іння

загін

ний подарунок Ленінському ювіле­

кукурудзи.

середньому за попе~'едні п'ять ро­ ків.

березня

кращий

кукурудзи.

Оде­

тисяч гектарів і довести ва.ловиli збір зерна до 700 тисяч тонн, або на 120 ТИСЯЧ тонн більше, иіж у

міс­

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО. \І . Киів. 10 січня 1969 року.

ІЦlІ.1ась нідпові:lальність RОЖНОГО роnіТIІИRа з а здану ПР();І)ї;­

господарства

ці не менш як 35 ІІентнерів зер­ на Кукурудзи на КОЖНОму з 200

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

ЩJO.1,Уlщії. Це ,1,ало ПО3lfТИlші ре;~у.']ьтати. ПО,lіПШИ.lась ЯІ,ісТl.

соці­

працівни­

Зваживши свої резерви

об .1аСIІІ[Х,

\

схвалив

ливості, трудівики сільського подаРСтва Одеської Області

тах. се . IИЩIІИХ і сі.11.сыхx Рад .1.е­ путатів трудящих дваllа;щятого

I\раїНИ.

ТЮІ)' почан ЩJщюваll1 по М!'ТІІЛ Uе,I .1,еФеr;rного виготовлення

РOljітни"ів

.1.0

за рахуок

ких урожаїв

J/''pa іllс[, ко'і РСР Пре-

ПРlІЗllачити Шlбори

Українн

зобов ' язання

Сільського

мів

О.!ИI\<1.1uя го' О

піде [.:ші стапі

Р;НІОІІІІІІХ , \IICI>"IIX , раі'ЮIIIІІI\

НаПРIІКпа,l" Rf).1еПIІВ :1а в о.:\)· ХОЛО;lIf.1ЬНIІRів ще ЧОТИРИ РОІ; ІІ

79

ків

3!!ДIЯ ВеРХОlJl101 Рад!! УкраїIlС[.кої РСР по с r а 11 о В .1 Я (':

ВЩJOва;lіКУЮТЬ її У ВИРОUНІІЦТВО і ііроварсыіi пі,l,приємства.

ції Пj)ЩЮf. МСЬ RlI.ll'lіТИВ а,1ВОД)'.

РСР

І\а

C".lJ1K<lIIfIH

КП

ської області, які розгорнули зма­ гання за значне збільшення вн­ роБНицтва зерна і СОКОВитих кор­

РСР

жеНІ, об.1<1СIlI1'[, Р<lїIOIІНIІ'( , ~lіеhКИХ. РillЮIІШI\ у .l Iit:Tax. се.1fIЩIІI\Х і с! .l"СI . ки'( 113_1 депу т аті в тр\' дящих

,1,.lЯ ЦI.ого не(/nхі.1110 ~aCT{)COBYBaTII ШI!J)ОI\У СИСТС~ІУ ,lаХn,1,ів.

,],0 ню. ві.1,носитьrя і СlІсте'ш бе;цефепного вигnтовдення ПРО.1,ущії та ;цачі її ніці.'])' технічного I\ОНТj)()ЛЮ ;j першого і

,цк

алісТИЧНі

у .т ' я JI,~ iJ Jа"інчеIIIlЯ~1 12 бе. РС111Я 19ЄіУ POh) СТРОІіУ ПОВIIОВіІ­

ПОВІІнна

~

Української

·.tI.~c

КУКУРУДЗОВОДІВ

виборів

і сільських Рад депутатів трудящих

коп.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОДЕСЬКИХ

З

до ~оласннх, районних. міських, ра ион них у містах. селищних

r.~·TII вищою, нііК на f:ращих капіталістичних пі.,{lІjJllf.)[Ствах.

;ш с тосування на фаnРИf:ах

А

Пуо проведення

І ~~~~'P.a~~~~~~~ Пj)ОЦI\І\ІІ

к

2

,. •• ...

пrЕ31ІДІІ ВЕРХОВНОІ РАДІ! УКРАшськоr РСР

.

\

Ціна

І

Вс.ll!І'У увагу питанню я/\urті ПРflДІщії прюі.1Я~ I ТЬ 1;1'\1)'ніетп llі,ЩРIl !-; \І('тва . ВОНІ!

ІІа Іщніііню, :Іборах

Hl'01,HOpa :IfIBO

:mr.lj хоиува .l11

шпання !ІРО IНJiiOl У оеііі, иі.НlIJ/lі lа.ll.ню:. .!J ИЩJO/lil,1і!\l'ННЯ У ВИРОUНIІЦТВfI сараТОВСЬІ;I/Ї СИСТС)ІИ, ра.JЮI ,1)'-

МlІ.111 над фUР)lа\1И і )1!'ТfI.lаЮI

Жlра.1ЬНОГСі та 1!атеріа.1ы!гnn

СТIІ\lу.1ювання роіііТlllшів, ,1,!.'та.1ЬНО анаJізуваДІІ причини ВН­

IІI1RНІ'ННЯ і\раІі у. ;ІСісвід jlоіііТlІlІків за во;\у ХО.lНди.І I.НlI/\ і [J ;ш­ е.l) гон)'є нас.lі,lування іНШlI.\1ІІ ні ~ПР\lЮlствами :ІІіпа.

СИСТР)lа Uе.цефеІіТ!!ОГО ВИГ()Тuв.1РННЯ

Пj)О.lУlщії заП)lОВа,1-

жується і на фабриці нерхнього ,lИТЯЧОГО ТІJllliотаіКУ. Р()іііт­

ниці

на:llагаштьrя

наіі.ll!.J1ПИ

свої

ВllРllби

,1,0

рівня

RjJaЩИХ

('ві тов их зра.IRів. Прагнення їхні .!НаХО,lЯТЬ втідення в /\ОН­

I\Рt'ТНИХ ;Ii,lax. На Фаііриці систе"атичнu Пj)ОВО,lЯТЬСЯ « Дні ю,ості » , на ЯRі :Іnираються не ті,lы\и працівники Biol,liJY ТРХ­ нічного І;ОНТj)(),ТJЮ, а її ГРЮIа,1сь"і контролери, liращі НІІР(НІ­ НИЧНІІІШ. На "ожнііі .lі.lьниці є «ДОШRа ЯRості )' , а на швей­ нііі вве,1еl!а настінна таіі:1ИЦЯ покаЗНИRів якості ПРЩУlЩії, в ЯІ;ій віД;lнача!-:п,ся І;іДЬІіість повернень на випраВ,lення

,10-

пущеного ііраІіУ .

НlІ(',lі1,I;1І в с іх ЦИХ організаційних заходів очевюні. В 11И­ ну.lIНI)' році ВИЩ'СI\ продукції першим сорто" становив 7К,2 прщента, тиварів, ЩU відповідають рівневі кращих вітчпзня­

них і світових зраЗf:ів uі;tьше 80 процентів від загального Їх виробництва. І; виробів пі~при€мство IJ1редставило на ате­ стщію державного « 3нака якості » . ~' ЦЬЮО' B!'.llfl.a JaC.'l)Ta всь-ого КО,lективу і осwливо роr,іТНИlIЬ В .•1;ЦііН , .1. Косно, Н. Стрельникової, д. СИ;lореНRО,

М. Зайцевої, Яl\і виготовляють ~итячиИ: ТРИRотаж Шfше від­ мінної я"ості.

Не відстають від них і ,1ітківсьь:і вишивальниці :\1. Ііабан, ~' . ,J.анилеНRО, Г. f'і\вчеНRО, 1'. fprCI,. Є. ,11110НЧI'НI\\) . ПРЩУI\­ ДRІ{ія фаUРИКI1 ху,luжніх виробів ім!'ні Т. Г. IІІI'ВЧf'НІ;а 1'1\('понува,lась на )!іжнародних виетавках і всюди Jачаровува.la

відві.1ува чів IJі\РВИСТИМН узО/)а \Ш .

Користується ПОПИТО" У споживачів і ПjНЦ)'l\нія ааводів е,1ектротехнічних

вироfiів,

П .lап"ас,

ГОГО.lівської стріЧI\ОВ()­

ткщм,ої ФаБРИRИ, .1іl "іВСЬІіОЇ ШВ('ЙНої фаііРИIiIl. Однаli не на всіх піJПРИЄ:ll('твах hjJОВ(]j)ЩИНИ Яl\ість про­ .1,укції відповідав рівневі СЬОГII,,\нішніх

HII\lnr.

Це стосується

"О,ІРJ,ТИВУ "еб.1ЬОВОЇ Фабрики, ТРОЄЩІІНСЬRОГО .10ЗОДСjН'ВfJI\ЮI­ ііінату, заВIJ ,jоfiудівного RО\lбінату , шиноре)IОНТНОГО та реМОIIТ­

HO-\ll'хаllіЧНI\ГО заводів. В остаНIІЬОГ() (/СОn.1ИВО

nагат() дuпу с ­

~ \ ,

,

~

10

СІЧНЯ

ДорожИl И маРRОЮ підприєжтва це зна ЧИТІ, ,luати про те, щоб ПjJодкція І\ористува.lась ПОПИТIJ!\! у споживачів, не

~.?YKOBOЇ

року ЗДlиснено

1969

с І' анції «Венера-6».

Стан.ція« Венера-6»

інформації

запуск

в Радянському .Союзі

автоматичної міжпланетної

проводитиме

наукові дослідження разом січня 1969 року. Автоматична с~аНЦIЯ «Be~epa-6» повинна зробити плавний спуск в атмосфері на НІЧ~О~ІУ БОIll. планети так само, як і станція «Венера-5». Спільний 3 ста~IІІ€Ю "Венера-5», запущеною

5

IIОЛIТ двох МІжпланетних станцій дасть можливість визначити пара­ метри атмосфери в різних районах планети.

Станuія «Венера·6» досягне планети

\

~

~ ..~~~ш~о~!~"~:~~в~~~~~:~"::

неТ ?lЛьшого обсягу

1969

!

Венера в серединІ траВНА

року.

Вага автоматичної міжпланетної станції без останнього ступеня

ракети-носія

Ilао кілограмів.

-

Радянського Союзу 3 барельєфом

На її борту знаходяться

внмпели

Во,~одимира Ілліча Леніна і зо­

браженням Державного герба СРСР. За даними телеметричної інформаuії бортова апаратура станцій «Венера-5» і «Венера-6» функціону€ нормально. Керувания польо­

~ том стаНllій здійснюється з центру далекого космічного зв'язку.

~

,

Одержувану інформацію ний центр.

обробля€

координаційно-обчислюваль(ТАРС).

На

тваринницькій

фермі

третього віділка радгоспу ГО:lіВI'ЬRиіі » 1 нсяч}'

РО ,Jміщенu

ГIJ.lів В!'.lI1ІіОЇ

«Го­

:ІІаиже

рогатої

XY,\UUII, в тому ЧI1С.lі 520 I\\Jрів. ('l\іЛЬRJI ві.1, них Topil\ O;lep;кано \l0.111І\а, ХПОUІІ, ю;і П .!ЯТlI

JШ іі ,ll' 311\lіВ.IП J))-I,t'іКі

в І1инішНl, ОЩ'

ПlІтріuно році­

інші надоїли торік по

2350

кіЛОГРЮlів І;ОЖНОЇ J'ОРОВИ.

2100-

молока

від

ІШ віді.lка :! перших днів но­ ВІ/ГО РОІ;У прагнуть :!бі.lьшува­ ТlI на 1,(lї \lо.IIJІіа. Та чи всі У}ІО­ ВІІ ЦЯ ЦЬОГО ствnрені на фf'Р­

ПJlО І{Р і ЙІl!.IlІ ~IOBa НіІ ,Ії\орах

ЧІ? Ні. На першиil ПnГЛЯ.1"

;\ІІЯРОК.

ніон Нt'наЧе непогаНl!іі: сіно, сіЧl\а, І,УJіУРУ;lзяниіі си.'lос, іКЮI , UУРЯJ\И , KO:ll()!!;opM. 3а наіі('І,ро"ніШИМIІ підрахунками

І\епючий ві,ці.l!;О\1 ДШI1 ро ПЮІОНОВИЧ Жовтуха наво.щн ЧЮI<1 .10 ЦИфР, фаІ;'! ін, що сві ,1,­ про

певну

проведену

ро­

ilоту Пu ,1іliвідації ві,1,СТilвання

у вирuоництві MO.'lO!'il. Дещо 1І0.lіПШИ.Іаrя IIOpiДHicТJ, корів,

ВИХОДИТЬ

.10 R

RОРМОВИХ

ра-

U;lИ­

НИЦЬ, а ЩОJоuові на,10Ї на 1\0-

Uіш.шr , ніж)' минулі ))ОI\И, Гlу­

ВJшні ~lopa .1ЬHO і )ШТl"jJіальн() заохочувати тих, ХТ() виготuв­

:10 :larOTUB,leHO

ІII'jн'травииіі бі .lf1I, .

.1яе

Ht>-ТВilРIІННИJІ'fВ() УІ,ОМП.1РlіТО­

на неї не бу.l0 РРІшамщіИ . ТОЧ ІісріВНIІКIІ пі.lПРИЄ'ЖТВ по­ ві"мінну ПРЩУІ\1цію, попряризувати їх ;lосвід, під"авати

J\РИТlluі браl;оробів, проводити

3

ними ВИХОВНУ роботу.

ПарrійНЮI організаціям пі,'\прш;wсrв треба постіііно трима­ т!! в по;tі зору питання якості ПРО,l,YІщії, ПОСИJати на цю Вitж.1ИВУ ;lіJЯН!,У робlJТИ досвідчених спеціалістів , ,l,о)!агатися /lі.1, І'ОЖНОГО R о муніста-Вl1робничню,а, що'б він цавав ві:\мінІІУ ПРО:\УIiI{ію і стеil;ИВ ,!а 1!(':\ОflущеННЯ\1 ііраІ,)' інши\lИ, ІШ­

магати Bi,l поставщю;ів РИТ'>Іічноеті в пщачі СИРОВИНИ, ні,1,­ ТРЮlуваТII 3 ни"и постійний ді.l0ВИЙ I;OHTaI\T. ТаRИЙ підхід до

справи

сприяrЮlе

:~YHГY « Ра.1,ЯНСЬRе

-

шви.:\шuщ·

перетвuренн!О

.lНачить відмінне » .

в

іКИТТЯ

ло­

Ііормів, а ГО.l()В­

вано постійнюlИ ка,lрами ,1,оя­

POI\,

СІіотарів.

Вжиті аахо.l,И даЛІ! перші наС.'фl\!! . Порівняно з 1967 РОКОМ на ,1, О Ї в цілому по рц­ ГОСПУ ;Jбі.1ЬШИЛИСЯ ві,1 корови на 1) t liiJorpaM, а по валу є приріст на 317 тонн. Поміт­ ІІИЇІ ріст Є і по фер}ІЇ третьо­

го відіЛl\а. Ок.ремі .l,ОЯР!\И О. ПРОСR)'jJка, Г . С'ПВОRОНЬ

-

Та це не єдина причина, Сl\аржатьr.я ;lОЯРIШ. В

ПІД КОНТРОАЬ! вати їх для запарювання кор­ мів хУ.:\обі під час стійлового претензії

,10ЯРОI\ справедливі. Треба не­

гайно організувати запарю ван­ !lЯ січки. Скаржаться ДQЯРКИ і па відсутність мехаиізації рпца чі l;op:lliB. Доводиться вї­ рейкою розносити корми для корів.

На віділку обла;lнано .lИl1ьне відідення

Іх ДОГЛя.:\ають

ро-

.l,ля корів.

;lОЯРКИ

Марія

Логвиненко та Ольга Венглов­ Cblia. Розпочався м·асовиЙ pa~­ т{'д 30-35 І.орів щоміся­ ЦЯ. Роботи багато, але ТРУ:lів­ ниці непогано справдяються з нею. Корови і новонароджені те.lята нагодовані, чисті. А от у четвеРТО:ll:У

турбуються

Rорівнику Мал()

про

санітаРНIІЙ

lіеріВНИRИ ві:\діJRа поясню­ щО примітивна КОР)!ОIiУХНЯ. То й що ж? По-

стан. Бі,lьшість Ііорів, особли­ ВО в групах Надії Венгловськ()ї та Марії КоваЛЬЧУR, брудні. Чи можна при такому антиса­ нітарному стані мати BIfCOJ\()якісне МОЛОRО? Ветлікар Д. ТроцеНІіО досі не вжив заХО,lіА

дібні

;lЛЯ .1iJ\Ri,'\aIIiї антисанітарного

середньому МІІ ;lаємо

І;орові по

4

Ііі.'lограМIІ

кожній

сіЧI\И,

а.1е ЇЇ не запарюємо. ють це ТШІ,

I\ОРМОІ\ухні

є і в інших

госпо;щрствах, а"е там

та

Зим.івJtю худоби­

утримання її. отже

В.IЯВ!!!И підвищені соціаліГ'тичні JIJUOB' Я.lання, тваринни­

РОВУ стаНОВ.1ЯТЬ дише 4,8 Ііі­ .10грама молока. Справа в то'>І у , що раціон збіднений на

за"еіКува.'lась у них на сІ'JадаХ, на ПР!l.1авках )lагаJинів, ЩОn

львr..в зItМОВИ'Й. ЦеН1'Ральна ма­ Mjcra '"рос.пект і\lе'Іі Тара·с.а Шевчеика. ФОТО Ю. Шаповала. (ФОТОXJроніка РАТАУ).

г'отра1Ь

ПРЕТЕНЗІЇ СПРАВЕДЛИВІ

'ІіІТІ,

Ііається браку на СJ,л;цанні аВТОІіранів.

j

1

заз.l,3-

;]('гі,'\ь ПО.l,баJИ, щоб ПРІІСТОС}'-

стан)'.

І. МИХАRЛЕНКО.


ювілею вожdя

Тут І,ожен С.10ва

1;a~liHЬ

l\lаяJювсыогоo

оагомо,

КО ,lН

• • леНІНСЬКИХ МІСЦЯХ

По

Назустріч

Л('ніна :)нає.

б

:шучать

ХОДИШ

ПО

Ці

осо .1ИВО

у

ВУ,lИЦЯХ

Проте історія РО:J(' у,"ила інаl,ше . Гім, ти І ра о - ., в «, М льному»

назія,

ca~H~

Ульянова.

місто

лья-

С

ІІ()('ЯТЬ

вященна, дорога з е:l-ІЛЯ , де

новсыа •. І хочеться запа:-'j ' ятаТ/І не ті.їЬ1.11 нинішній ВIІГ.1Я::\ ЦНХ МіСЦЬ, а й УЯВІ!-

ся великиіі Ленін . :>в'я,!ано :) ЙОГО

(:обі образ наЙ,lюдявішої ЛЮДІІНИ .

джере.1

тн, ЯI\ИМИ BOНlI БУ,lН за І.1,lїЧ<l, уявнти

Ось llIкола X~ 1. Раніше тут бу.lа чо· .'10вічз гі:'lНазія, в ній і вчився Во.10~Я

Т РІ!

,

~ .1ЬЯНОВ.

РЯДИ ни.зевь"их ларт, напрорізи в стІНі, старі геогра-

lIiBJ;pyr.1i

т('пср

ім'я

А :> . ІЯ ВОЛОДИ~'lИра

їхні

б

передаючи :: РУІ\ В руки. донести

вашому

поліцейсы\i

е:з 1\1 «уваги».

«~о аю честь

ВИСОl,облагородію,

що

рО,1l1на Во.10дюшра У.1ьянова ;з 1 часТIІНlI !lt'рейш:ш на проживання в ІІІ час-

тину ... в будИІЮ" РИТІшова,>, __ допові,1,113 пристав caMi\pCbI\OMY ПО,lіЦ~lейстеl\ldрія O.'1CI\CaH,lPir.H<l риві . в Яl\ій

за:~на'lа.lОСЬ, що \13Є на:'lір бути :з синтІ, ,10ПО~ЮГ.'1а. 1\'Іа-

буп" наЧd.1ЬСТВО РО.ЗР<JХ()8\.'В<t.l0 на СТРIi-

л

\І~- ючніl ВП.1НН \Іатері.

фічні І,артн - - ото й усе нехитре обладнання І,ласу . .'\,lе що відчувають семи-

тися:-!а І,1.1ічем! ВаЖI\О переД<lТlI почуття, я"е ОХОП.lЮЄ

річні діТ .1аХ/l, (ІДУЧІІ СЮДИ на свій пrр-

тебе, І\ОЛИ знайомишся :з І;імната~ш му·

назансы\муy

ІІІ 11 Й УРOl,!

зею. Побачивши РОЯ.1Ь у віта.аьні, ЯСНО

у lТyдellTCbl;iїI схо;щі

ВЧНТ>lt:Я і ВЧИТИСЯ. ті,'1ы\и В :\1ИНУ:ЮМУ році 11 ВИПУСЮIЮ;ів удост()єно :Ю.1()ТИХ і срібних медалей. Напроти І,ласу аr;тО8ИЙ за.1. де в травні 1887 року ВО,10ДИМИР ІЛЛ1Ч СI\.lадан ВИПУСlші екзамени. Тоді сі\!'}! У .'1ЬЯІЮUІІХ дізналася про страту О,ї('t;С·llцра.

МlllіОлаЙОВIІЧ ЩОЙНО підвівся з-за столу, а на дивані сидів, РОЗМОВ,lЯЮЧИ :J НЮ!. ВО.10::\Я . Нrда;IСIЮ від будиНl;У, де панує в"лична тиша, чути ШУ~1 будов. RaraTo іх 8 ~',lЬЯНОВСl>:(У. І граНДіОЗНllі'І Ленінсь1\111'1 ~І('моріальниіі І\<ШП,lРI,С, і Па.lац

Bt'.lHI\U чl'СТЬ бути учнем ЦІЄ1 ШКОЛИ .

житло Ульянови,

наглядачі не за.1l1шали їх

зачини.ТlИСЯ

сп,'ціа,lЬНО дана хаРШ;ТI'РИСТlша,

і боро-

.,

наймали

.с\.lе іі СЮ::\И нс хоті,lИ ПРНЙ:\!dТИ. Тіnьюr

:,юви, почерЮI і-і C.10!J<1.

"

l(аЄВI;У, а потім у Самару. Але де б не

::\в е рі СТ().lИЧНIfХ учБОВI1Х :1;.\І(ла~ів, ,1Ишаl3СЯ ті ,lЬЮ1 назансыllїІ університет.

СI!,lИ і натхнення :\lі.1ЬЙОНI! ,1юдей, РіЗНі :Jа.1IШІаЮТЬ ПОНИ записи n Книзі BiJljI!RiR,

"

1 .'1·lіча

"

життя, черпають

А.1е "V. МЮ1 Є"lІні: б'.·Дrмо JШІТИ

на п~ребралася споч~тку на хутір А,1<1

.

попутника

Петорбургу на побаЧ('I'I'Я ,", О.'I"I\'са"IДРОМ . ' " L Г

народив-

У.1ЬЯНОВIfХ. Тепrр це :\lузеЙ. Тут, біля

не схожі

ІЮГОСТИННОЮ' ЖИТТЯ сім'ї, завдЯlШ «СТ:1раННЯ:VI» властей, стало нестерпним, і во ·

не :знайшлось матері пі~ час ПОЇЗДКК до

Багато місць тут іМ'Я:\1, Ось БУДIШОI\

беJс~!ертного

І

.

ДОМІ.

му, отаного жовтневогlt ДНЯ, Ульянови прНїха,lИ в Ca:VIaPY нині l\уЙбишев. УНіверситетська На:lань бу.'Ш ДЛЯ НІІХ

Brpci, відтворено обстаНОВI\У, в ю: ііі жн·

I1 !lC,lOBro пробув

у 1\0.1IlШНЬО:VIУ будиНl, ." . У РИТlІІ\Ова т

<'р -- леI\ТОРJII; наГОРІ, на ДРУГОМУ по-

BO.lOAIf~1fjP

У

ли :-'-.lЬЯНОВН. їдальня, де збl:ра,13СЯ сі-

участь

м'я. Дитяча І\імиата. nабінст ВО.10ДИМИ-

Нt:':JабаРОl\l

ра І 1.1і'lа. Тут він працював, тут напн-

юрист ВО,10::\ЮШР У:IЬЯНОВ. тсщ'р місНІТЬСЯ І>афl'Дра історії КПРС. їі СПінробіТНИI\И разом з Ч.1СНЮШ інших (;афс::\р

ЙОГО юридичну діяльність, Фотографія БУДllНl,У самарсыгоo ОI\РУЖНОГО суду. І ось уже уявляєш собі, яl( мо.10ДИЙ ад-

ВJK('

початку

університеті .

І ,'].lіч

за

i'!()rl)

УЯВ.1ЯЄШ всю сім ' ю н ~Jборі. Бі .'1Я іIlСТРУ- ВНІ,:IЮ'lНіШ. сав свііі lІерший твір, ЯJШ!! ві::\I\РIIr.:1Є І ЯІ\ЩО ПОДІІВИТІІСЯ В І\ори::\орі на мар- мента Марія O,lel,caHApiBHa, ЯІ,а грає А,1е пам ' ять про нього :,б('рег.1ася TVT ~IYP[)HY ;((\ШІ,У, то Чlша.:ІИЇІ списон "'І('да- У.lюб,lt'ні ме,10дії :з «ЛСI{О,lЬДОВОЇ моги- навічно. На ТО1\ІУ ж другому поверсі У11і- нині ііого зібрання творів. :Іістів 1.j),I,':IU\ЮВНО говорнть, яl{ 8111.0- ,111» або «гусе,lьlш-гуселыи» --- Д.ІЯ ді- IH'pCHH'T~', де ІЮJШСЬ юшіла ГHiBO~1 та В одній з l,і:.!Нат книгн, журнаЛІ!, Н\'ЮТl, ; :1 гн .1рніш'ыйй заповіт: вчитися, теЙ. l\абінет батыа.. Здається, що ІЛ,lЯ оБУР('ННЯ\1 CXOAl>a і виступаl3 студент- ЯJ;і читав В, І , ЛеНіИ, ДОl\ументи про

ТЯіКhCl :звістка про у.lюблrн()го б!)і\Т<l

IIl'-

внмовним болем лягла на сеРЦе' ВО:lОді .

І СІіі,1ЬКН потрібно БУ,10 самовладання, ~. .. 11\00 У таку ГІРКУ годину УСП1шно ВІДПО' відати еl\заменаторам!

вагання, -

«державного

чальство не змогло віДМОВИТИ р, :30.10тіЙ

A.1C'

ще його все ДОПН;У.

~IicцeB(,

розмові

~ІИ

. ,

З,lОЧIІНЦЯ».

:1аБУ ,ll1

і З3С.1J'ГИ І.1.'lі l\.ІИI\О.'lа.ИОВIІ'Іа H~. ниві ~a-

РобіТНIІКИ та інженерно- ЇІIJТІІ I\О.lt!ПИВ і;ере добрий І

А('I)ІНЮН'Нf ~11'("liB

',. 1 IC~la

С,С\1ИХ

..'.'. <, ЛенІН j nаз~IН» ..

:lНше

ВЧl'ННХ.

V1IСЦЕ'Шнr

l.юНlО ;ШТОР

.

надихає

присвятив

Б.

}lаРЧ~НIі(J.

ВНJlУСТI!.10 )IРб.lів і ВlІІ)Обів

1)03Il1I.1ЮIOТЬ .1еревину, дuа-

ШИРОI\()ГО

ЮТЬ про те, щоб Яl\наіі'\(~н-

ВЖИП:У

пuнад

:{інчею,о

і

ВОНІ!

Ва-

МИІ":О:Jа

ви-

на

І,ів,

провадив

ве.1ИI(У

IЦl', І,ннга пое~1 «Тн В НdШИХ серцях» .

Багато за;:У~'Іано. багато вже зроб,l('НО. І до СТОРІЧНОГО IОВІ.:,ею вож::\я робlТ~

~lOpia.1bHIIX п;ll\т, Во .10ДИМИР І.1.1іч у ХВ!!­ .1НШ! Г,1нБОIШХ роздумів про майбутнє

XY::\OJ~HIII\!i.

вчеНІ

МІста,

у С~шарі, під час гарячих супере'lОh'

ТРУДЯlЦI

Росії

бачив

заграву

прий::\ешніх

праЦІ,

ТВОРІННЯ

СВОІХ

РУ!,

І

роз~-

:vюгутність

І,ах нс.\IL'РI'~'у'rИlI о~раз В.Ої.кдя ~O~IYНlC-

НОІ держави.

пролетаріату,

його стоятиме сы\a партія. Д

ІІІ

о

добитися

:;а,

'ІН' .1 ,1ШI Н(\!JО ,1Ж('IІНЯ

створення таl\ОЇ партії

ПОССНІІ в НуйБИШ('Ві сто іть чудова по-

ШИРOlшх ВУЛІІЦЬ,

НОВИХ

Жl1т.І0ВИХ масивів. За о/'танні роси здано в еКСП:Jуатацію ба­ гато жите.1, ВllсаД;ііен() тисячі д('рев та

кущів,

Щ)ОК.1адеНI1

В. МОйСЕ€В, cnel~. кор. РАТАУ,

свічує :'Ііддю. Сі:vцесят дев'ять РOl,ів то-

У,lЬЯНОIІСЬК

-

Кllів.

ЛЕНІНГРАД. СМО.'1ЬНИИ, ТУТ ПРАЦЮВАВ ВОЛОДИМИР І'nЛ ІЧ ЛЕНІН.

вш;опаТІІ

r,l()B()

І.

N,

фаGРIШIf rr.lall

і ВИПУСТИТІІ

(.ГlеllТ Arc- РАТАУ)

І;аріlUванців.

вклад

благоустрій

у

ві,Щ('ЧIІНI\У .Іітніх ,1юд~іі, 1\)111-

ЖИТІ! В ОТОЧI'lІні ('чіття, аііllШ;

тих паві,lьilонів на автоііУСНIІХ

rтаВIІПI(' I,

:JУПlIНliах )Ііста .

НОIІ,lЯП, не (І('оііIlСТllїі, а

заВt>дів,

фаuрш"

IІІlГilШ"

.10

\IЦСЬКllіі ін геррІ';

,10

ста­

Г[lО-

yrтaHoB

і заl\.ll1.1ів

('ТУПИ;Ш

ДО

.111 нові піДПl)lfЄ'dства I\у.1ЬТУР­

,1rHIlX і заТВР!J.1жеНIІХ

но-rrобутового при,значення.

сії )lіСI.I\()Ї Ра.11! аахщів. Перr,l

МіГI\еві органи 8.1:1.111, пра­ ціВНШ\ІІ )(іського господарства, rPO:llaдCbK ість дбають нині про

НИ)(lf стоять почесні ,lаВ,~ання:

uаГ:ПОПlІвеРХОВІІХ ііУ,щш;ів (({'нтрі ,!і!'Та ро.!вішують

,'.\0 .mаменної .,\аТIІ -

100-рі'І­ 'ІЯ .1енінського юві.'1РЮ 31)0-

itалонах

(,і.lи.IН)',

заГlн)'\(а,\­

жуюп, Їх

рі.IНІІ\1

МОТ,10Х())[.

Ті', щоб ПРlІ:llножуваlИ цю кра­

БИТІ!

су, підняти пuбут дюдей на ще вищий рівень, ~. П.lанах н{'

U.lагоустрою,

ПРИI\[)n. I\O,lil

!;ваРТIlР,

РОЗШllрення водопровідних ~p­

реж, ПРОК.1адання шляхів і тро­ туарів. Не Jаб}'ТО іі про ул'о­

РЯДl\уваНН1І дворових території, nзе,lен('ння вулиць та дворів, ОU,lаднання СПОРТИВНІІХ ~Iaii­ ,'.\аНЧИl\ів Д.1Я ,'.\ітеіі

та

* 2 стор. *

)Іісць

ВIІI\()нання

маКСИ\IУ)!

,10СЬ небагато

Щ(, 'lаЮТI>

'lі!'Т;\ 1\0.111

HaIip~('­

на ('1'-

~IОЖ.lИВОГО

П()

А часу за.lIlШИ­

-

ІІа

ЩІ)

І

Наіічапїwr ВОНІІ та Їхні ві.1ПОЧlІва~,rь ,Н)!alоТЬ

.Іа.ця.

)' НіІ

~. Ц~HTpi

справу,

станих І\витків. Тут

(fі\гор-

А ОСІ, Яlі РО,,)'~lіюТf,

Р,1,\И

«НОВЕ

потребує

по­

і

організації

КОЖОМОЛЬ­

середньої

від

снігу

П3ТІІ ПРОЇЖJ,жу

частину

ВУ­

:JИЦЬ,

переходи,

Д()­

тротуари,

ріЖI\И. Ця робота повинна про­ ва,111Т1ІСЬ і на діЛЯНl\ах бу"ИН­ !іів ЖИТ.:JОУllравлінь> і на .1і­ ,1ЯНl\ах приватних садиб . осоіі­ ;шво це стосується ВУЛИЦЬ ю­ рова, Осіпова, Гоголя, Київ­ сыії,, БУдИНliів, що перебу­ вають в ареН,1і, а таl\ОЖ біш:

магазинів,

наВliОЛО

liіОСI(ів>

паві,IЬИОllів, ,10тк.ів,

~'ce, що пере.,бачрно

Яl\існо.

Так,

щоіі

~роііЛt'не

зое­ ііого

гоустрііі міста.

санітарного стану? )Ііст() повинно

чис-

Ч<'ПУРШI)!

*

олп-

НЮІ, треба RИI\ОllуваТIІ вчасно і

по наГ:JЯДУ>

JIi'! 1

слід

починати негпііно, 3 П()Ч3Тf;ЮI снігопа'\у, В Оil;е.lе:\ь П()Сj(­

рr;I\СННЮ та ДОТРШlанню

ТІ'"

*

та

наПРИl":,lа~, ЧИСТІ;У вулиць

тротуарів

ста.l0 ПО~lіТНЮI вк.lа,,\ЮI у

шкоди

іІ,lаго­

ЖИТТЯ»

ДІ)УЖІІНИ

СI,lи)Ї

устрііі )[РШl\аНI~і Оу ,ЩНI;ів ВУ-

*

)Ііста виріс ЧУ.l0-

'Іас ві , \НОВИТІІ шефСЬКУ роботу

тmі, і .lУIІШ1IННЯ .. ,

Отжt" РОUІІТЬСЯ і бу ,,\і' зро()­ .leHO багато. А.lе ,IИВУЄ іншt'·­ багато хто у Броварах .ІІНП;

г.1)')ШЯТЬСЯ

юітку, а й ваЮIКУ. В даllllіі час,

!'Тва. А ііого не)lає. ТО ЧИ ж не

BUI\:la.1)', ВІІІ\ОРИ-

ті

rтiiiHI)Ї уваги та ;\liГЛЯДУ, шеф­

І\інот~птр)"

паIl~РУ,

РиU.ІЯТЬ вигляд, що не

виіі паРІ,. Він

В паРI;ах і Сl\верах ііру;:що Bi.~ Нl'Д()fiу)!І,ів ,

raJo-

ІІЦ І\расою.

у ~!ага.llшах

І\ів, на РИНІ\У, ііі.1Я

і)lені

І\)їці, топчать

IІI1)1ічають, ЯІ\

ЖИТ:JОВИХ vу,щнків і ГУРТnЖIІТ-

ІНоб багато встигнути, С,lі.1 поспішати, Та, на жал., не всі liеріВНИI\И J О;ІнаI\ОВОЮ ві,1пові ;\аЛhністю f)еруться за

,1іти

у парку

1111, у GaTbl\iB ЧІІ"ОСЬ не вистз­ 'ш-; С~lі.lIIвості ПjJИПIIНИТlI (іе,l­

стає,

'\(t'ШI,(\нці

itі.1Я

1GS.

Ш/'ВЧ!'lІfiil. lіо.111 діти ПУСТ)'ЮЧІІ

(І''j,lI1ЧЧЯ

ПIJШ'РО

ііаЧIІШ,

НЮ",

півт()ра РМ:У.

ВП,ll1l1

13.l:1га;lі .

,1lщі І\ірnва 1а hIlїBcыої,,

IІІlта 11 І . ,

J\ана.1ізаціЙНIlХ мереж, ВІІНШ;­

газифіі\ацію

ва;е ПРП­

ЩІІ

сотні )Іетрів водопровідних та

:щііуто

партїі ио-

А. ГАВРИЛЕНКО.

Твій ЧIlМlІ.10

,

цс бу:ю вже в Петербур;,і.

года -- ЧIІСТl' ПРОХО.10ДIН' повітря, ще ЯСІ;раве сонце і жовте ,1НСТЯ. Яhе від-

Чі'Т/н'ртог() рм,), п' ятирі'll\!!

~тажеРI\И Д.1Я І\НИГ.

3 I\nЖНЮI ДНЕМ оtiН()В,lЯ­ ються Бровари, ВОНІ! стаюТJ, 'lіСТ()\1 багатоповерхової :Jабу­ ДОВІІ,

а в БUРllспі.1Ь- хатні

чолі

вого типу, І ПрIІСТj~ПИВ В. І . Ленін. Але

ВІІХ.

З:olагаються "У році , В ДжаНI\ОЙ КРЮІ- .11і 25 ГРПНЯ

вождя

на

та інші Вl1роїtИ НОВОНІ .lра.l­ 1\)' :1 яр.1ИI\О'1 « :{pI,ii;Jt'HO

рв

успіхів. З першого дня ро-

якщо

революційна марксист­

:lа те, щоб і в ЦЬОМУ році СЬКОЇ області відвантажено ПР01УІ\ції ДО.lатl,ОВО до зав­ на Чf'стl. главного ювідею ІІагон .1l1ванів н()вого зраз- .1<1IfНЯ на ..ІеГЯ1КИ ТlН' Я'I дорогого

1;.lі\СО­

вих битв . Тут він дійшов ВИСНОВl;У, що

І ~]d.~rж(' Н~'гшеЬ~'Іl'ННО1 -оо несуТІ,. П.10ДИ І Щ'рl'~ЮГУ соціалізму принесе нездоланна

СВОЄІ

ВIІПУСI\У

ПРОдУкцію, .lplfilla, 1,(цеПИIІ

ЯIiУ вже вищ ПIІ.1а в /lОВН-

пропагюцистсыуy

і гострих дискусій лро Яl\і нині РОЗПОВі­ ;1ОIОТЬ музейні еl\с'понати та мармур ~!e.

11) 'ІІІ наJустріч l(Ю-річ-

~ дня наРО,~жен-

Ma'pl\ca~ і.

СІІ, ВIlI ви~.онав ІСТОРИЧНО важливе зав· дання -- роавінчав народників 90-х ро.

еl\ОНЮIНО у Врова.рах » не:заГ!ар(щ та­ 1;0;1; ПОЯВ.1ЯТЬСЯ в 'lріІ.1Р-

ФаUРIІI\<І lІоча.1а ві ,1ПI)ав-

честь :І Я ТlI замовцям

б

роботу, ПРИ,1учав l\1O.10~b до :\1аРКСИ:JМУ.

HI1.h!~.

J,ивана-.lіЖl\а нового зра.l­ І\а ні:1 дуіі і червоне ДСI)е-

1ОО тисяч ше про ві':\ХО.l.ів. наш трудо-

Г

l\11.1ЮIЮВ

ТИ:ІНОІ парТl1 першо І в сгнТІ СОЦlа.1IСТИ'I-

еИ,lЬ

звичайно ж~ не C~Ma лише

;цвоI,атсы(a ПРЮ;ТlІка заЮ1ала ного дум -

не

ПИТl, ДО )Іас()вого

оf)ов'ЯЗI\И верстаТНИI\И

у Са!\lарі, і

свій

'11 У . щоб ще І а(е раз ЩJOС,lавити у ВІ-

розповj,1а€ ;\ирепор фа6ри-

...

Д~.С I(0.на,10 РОЗ1бр~вшись в еl\ОНОМЩI І о

ІНІТЬ('Я. ПочинаЮЧИ.J дllІ­ ТОГО, пі.111JН1t-;)IСТВ() ПРИСТУ­

І;И О;тександр Одексадрович )lаШlІнін, ....: підприємство

}lеб.1ЬОВ!!I\И

С,lавна

наукові ДОС:lі::\ж('ння, Яl\і

д.IJЯ подіп- дека;\И січня. Всі цехи усIIj)Од}'ЩIІ. .лішно спраВIІ,ШСЯ з вироб ничоlO програ)l()Ю. Особливо

розмова

Чотири РОI\И пробув Володимир Ілліч

НОГО •..:{·~I:~Я~' Ф .~X~H~.TO~ ПІ~ше «ПІСН~ , ~po .I~III!1.1 , IJ реСПjб,IЩІ не.!абаРОiVl в!!

В(). Їх БУ.1Р ВИГ()I()В,lено щих мади ПРИЄ)lНИЙ і за- по ВИГОТОВ,lенню детаJей 300() шту", ПРIf.1іа;I,ові 'ТІІШНИЙ вигля;\. ;\ля ВИЩ'Сі\}' )[~Ii.liB. СУМ- T~ мБUЧI\И, туа.1е1'ні поличВ мину.'10МУ році, лінно ВИI\ОНУЮТЬ свої І\И, віlllаДI\И l;i.10'll\nBi - ІІі

1ОО-річчя

його

Але хтось пі::\сів, запитав про ЩОСЬ,

почалася

повніше

BCIel .TaTapll -- в минулому безпраВН01

)Іебді бри І\расиві і зр}'Ч- відзначаються В роботі роні в корист)'ванні, обстав- біТЮ11\1І .1іСОПИJЬНОГО цех)', ,1eHi НИМИ квартири трудя- які Вl1пере,l/І;ають граФіl\

ня В. І ..1еніна.

Г,la;~ь ріl;И, помріяти, перег.'1ЯНУТИ газе-

студ('нта-

університету

засі~ання є ще час,

ТlfI; Во.1ГИ . Добрс, дивлячись на СІІУ",' ти.

РIІі'іів ШЩ)(Н;ОГІІ ВЖIПI\У 11 І~ЬЮІУ році значно 1)0:111І11-

Кодектив ;\бає про те, щоб

ВІІП ОО,1аР)'НОl\

моно -

розгін . Прп це переli()Н.1ИВО свідчать піДСУМI\И Пt'ршої

технічні hраціВНИI\И БроBapCbl\OЇ мебль()вої фаБРИI\И

If~ e

ЇІ

і

СУДОВОГО

і він сідає на лаВl,У в Сl\верю;у . Звідси, в просвіті ДВОХ БУДИНl(ів, видно "вадра­

тут ПРОВОДЯТЬСЯ, П.1<.lНИ ШИРОІ;ОГО БУJ.ів-11Ш ., . ЛІ! 01\0 ~ивчивши пра~і

РОЗШИРЮЄТЬСЯ АСОРТИМЕНТ

!.аІ)ііованців.

торже.

прізви, род ної освіти, І стаРІ СНі\1паТJl. ІІаВІТЬ ництва НОВИХ l\Орпусів і 1абораторій ТВІР

П,lJН 'Іайitе на

ВИI(:lадача~1ІІ

na:3<lHCbl\oro

все: І історія. а

)1'; не занеС,ll! на почесну , ' " _. ., б\' '_ партнер ВОЛОДІ по шаХаХ п~р~С'Т,н, • ва " _ _ _ _ _ .,. _ _ _ _ ,.,..,,,_,._______ ..,.. _______ ,._, ______ •

і'іагато робдять шення икості

;j

<, товариство» Н(' хоті,10 знатися :3 СІМ ЄЮ І ВЮlа ,lЬОВУЄТЬСЯ не ті:lыш

гі~lІJa:-!ійне на-

меда:lі IШИl\ращому учневі.

1887 ро!,у,

про

мщжсистсыіi гурт((и н ПОВО.'1Жі, У

А тоді, в('сною

І;НИГУ

графія «Ленін у Кааані».

СЮ1бірсь"а.

Нrзважаючи на

набраво ВС.1Иі(У

ВОI(ат ~':IЬЯН08 ШВИДІШМ І, РОІ,ОМ іде по ву.1иці, звертає на нrвелику П.l0ЩУ, До

ство :Іс'нінсьноі національної ПО.lітНІ\Н І! Татарії, готується дисертація про

НіонеріЕ, і нові ІЮРПУСІІ :,аВОДіR. і ~Iaгa· зинн, і житлові БУ,lИНІ\Н -- день у JjrHb :н!інюють об:IІІЧЧЯ 1\0ЛlІСЬ напівсонного

адже це брат страченого на-

РОДОВО.їЬЦЯ Ульянова -

ГОТУЮТЬ фундаментальну працю _ «Л('нін. j)СВО,lЮІ\ія, сучасність». В друнарні

ii:Ja-

О. ЧАЙКА,

nУТIІ не

начальник комбінату кому­ нальних

ті,1ЬliИ ВІвторок,

14

сІчня

підпри€мств.

1969

року

*


..........................................................................+ \

і СТВОРЮЄМО ПЛЕМІННУ ФЕРМУ ~

ПО.lіПlllеНIІЯ п.lе\(інної ('пl):\-

ІНІ , lІі_~ВlfЩРIII!Я пнрі.\нпх ЯІ,f)('l'rii "<[ТОЧНІІІ'(І НОГО.lів' Я 1'.111;1 .1 ) \lf)B .jl.:.1!,-

• •

ТRаРlIнющтва,

ІІІІ'ІІІІЯ ВИРОііНlщтва ПРIJ.1)їітін r(!>I)ЧУ ПlпаННIІі

'ІН ~<1-

iJ

'І(!/ІН/J-РЯUОЇ l1()jJlJ,1.1I l)днорі'!Но1111\

+ ТJ,()ГH + + + .

е.lіта

ною ('хемою не.Jбира ІНШ ЖІЛО-

('11<1

Ві.11.шість

ІІlІl\а на.

ЇХ

j

ОО ю'те.1ів

Торіl, В;I,е

відібрано

GY:IO

І j О 1!,lе'lіННIІ\

те.ll1чоrі

ТLHГ,I іі 1)('Т8('РТОГО

В lІиніШНЬО'lj' /lоці

тре-

Л'l1!;f)лінь . f:

HilBi НIJРШІ ,Jаl\ріП.ІСІІНЯ Ja ДОІ'-

.lів'я I\Іlрів ЧЩ/llо-рябої лорощ

IН'lіllТIІ

ПРОГРЯН!-іН

та

tlCi'It'HI'II',

lірі\/ TOI'O, llіі Т]І('І'\,ІІ'І)' ві , (lі.11\) В (,Р.1і pr,;t;Hi\:-' IІIІРIlIl1)'~lfI,(' Я Н'.ІИЧІ\/! '1I1PH-J)Лlіої 111)І)І'JИ )I'I.10ЧНОГI) і IІIё.lЯ\II):IОЧ-

rі'I'Я\! ('.1ітНІ!Х пді,'\-

Нlllііа І(і.:ї ,t: ІН'ІІ0111 , .!:l1:1I'3('11II'! .! I(I'IІтI,а.IыІїї ,І('(':!і tН"Ї СТ<1I1І(ії.

CBllt:-

Ч;Н'НО парува ГIf Т(',ІІЩ(, .

ВНРОСТlIТIІ

('1I.liB, ТІ)\І), ЩІ)

М. r·ондл. 100leXllil(-селеКllіонер радГОСІІУ «Jlітківськиіі».

!І .+

+ + + +

~'же багато Pf)l\iB }іаРТIІ/І ,1 111

Особ.1ИВ() хорошиіі )'рожай 0,1еj)жа.1ІІ ~ ,tі,1ЯНl,Н, ,\,' ВНРО­ щував('я ннвнН ,ЦЯ !Іас ('0111 ,< 0.1ев )·. :3 іх Г~l\Тщ)ів 11)'.111 ,t ібраllll ЛІ) 11;;) ІН'НТllеl)ів пр,,­

ВИР()Щ),~:

\l1'\і\lІі ,ІIlВ3!1іІ

.1<1l11іа

Івана СТf'пановича Геруса. І що[)а :! у вона ,,\I,БИl!аєтьrя наіі­ ІІІІЩИХ

111/

Гf)('пщаРС1 ву

вро­

.t

,~)'I\I(iї, (А в ) %7 гнщі .1

;I:,lїB.

ТоріІі ;!а ІваНО)1 l'Тt'ПrtНОВI/­

тарів

!;артоп.1і

~

+ + +

у

на ,1і.Іяю:а в ;10 геl\тарів, Ді'аіі-

.1:.1 ІІІ, 11 'І, НіЯI,ОГО eeJ,p!'T)', IІIІЯВ.lяt:Тf,­ ~Я, I!I'\(ilЄ, І1роего \(!'\illшат"I'Н

111)1111

+ +

~.

Гli}'IfТ,

паранн"

Ч()\lУ

а; СРІ\РН

CTapa~, Г;,('Я

ДilГ.1Яlt)'.1И

ВИlіОЩlІ и

T(':-'lІічні ВIІ\lОГIІ , Иliі .1і\г,t> . ШІ"I)­ !І,Н,

,1ав но

.liіlJl'. BOНlI BHf'C.ll1 В грунт 110

IIіО l(rHТlII'piB

ii)"lhli.

Хі .11 ііі" J.·x;paї HlI -

1'.1I'ІІЖіlНIІЯ

ВIІСОІіОГ()

ВІІО­

(·і.! ьс 'ыі. ІІуy i'()('1I0aapcтflY

CI,f{i

хі:>'lіhИ

ВИПУСІ;атимуть

тш,У

n; ](і :Iыістьb і та!,ої Ж Яl\ості добрива, ЯІ; у сєв(,ро~()нt'цыу') To~i, З ці : IОГО ряду ПРИЧИН. Я Щ' :Vlir дати ііі 1\()l\l\ретну ніД' по[)і~ь, А тепрр можна розповіСТИ про ~еЯl-,і трудопі успіхи

І,оле!,тиву Перші

нашого І\омбінату. тонни

добрив

МИ

Bi~,

,!

внесенню

I!i,~­

r["

ВПІІ1'1It),­

Т31,ііі

п<.'рснірні на .10с .l і.1·

фо І ()

ПII IС ШIІ!і.

гoгy~

ЇЇ ДО

flР:llюруч -с півробітнн­

k!l :IГІJO\і\lI'"JOЇ ,Іабораторії іIlСТIІ' I~ Г) 1\<111.\11,:<11 сі.lI'l·Uf(огосподар·

;ііІ'

СІ,І\ІІ '\ І!а;. І, Г . Г . Келеберда і лабо· рЗIl1Iі<1 Л. Л. Горобеl{l. ПРОВОДЯТl,

1

аllа lі;

СІ,lи.,\'

Иі . lІ,а

1O~1 l~i"l:l - :)()';'

Н-\СГJI(:І

81111;~

[3:IСIІ1( ,

11

ПРlе!ІІщі

ГеРОЇ'1

.\іl\і,Р .l аіIOIIIІЧ

СОіlіа.1іС1lІЧllоі Ремесло.

('lІіГ".Ііі­

в

, (І"і­

.Іаііннто

1\1 і

,1HiI

('і\!

111<1Iі1(')\ІІ

IIРІІ'IІ'l1а'"I.

~ нсі ПІ'I"',l) \1111111. ЩО і І! 1(1'''\1)' Jlщі .liillfi:l ТllillІа ГІ'/І)'('.! .1 Ч І'СПН НIІI;ОIl<1I'; В.!Н'І" .ю­ lі"в'Н.ЩIІIІН . ;(о('кі,1 'І p~ \".1111lінвіІ'Г!, 'H'\alii.~ATII)Jil! !!lІріm<lп. В . КОВЛЛЕНК(),

POI;Y

почнуть прово~нти по

!lРI/Ві',(I'НН

aBToC;l\fO('!iIl,lIB

І О,10Вllиіі

ПРацівнш\И 1;0\1бінату ра.Ю~1 ,; ~Іехані.заторю1Н ГОРОДIІЩ('НСЬІіО ' го районного f3і~ді:JСННЯ <'Сіт,еІіСПСРИ:НСНТIІ

ІІа

BIIBf'.!PIIIIH органі'llІlІ:-'

І,і:lь!.ість «Вітамінів.>. що іх ВІ!­ СТаЧIІТЬ Д.1Я повного забе:шс­ Ч('ННЯ багатьох :>.Іі.lьі10нів ГРІ, -

ГОСПТl'хніf;а»

!;аI1ТОПЛlН

РН!! IJlIІВіІ"..

<Н1іачну ВОДУ, то Віl(е в 1969 році асортимрнт добрив ПОПОВНИТЬСЯ lіарбі~О:\І, Яl\иіl :\Іі­ СТИТЬ а~ЮТУ Щ\Ї!ЖС 8,1ВОІ:; бі.1Ьше, В llt'рспеlіТШJі у нас ниПУСІі аМІаЧНОЇ се:lіТРН і Сlі.1а;(НИХ добрив. А в 1975 році ПіД' ПРIІЄ\1СТВО вироб .1ЯТШ1С TatiY

Весною цього

(lрн

1111\ НО,іН\ <'ЮНI,lеііна-:')О» да,lа BPOil\:iil ві І -,() 10 ІЮ нент"ері13 зер­ ІІа \ 1(' 1\ гар,l Japa_1 1,0,1('1, 11111 ~ 'І('ННХ прзнює lІа , l ~ ,lOCI\Olld Iс'IІІIН \І В,lаСТll[lОстей

ТІІІІ\І ,ІІІНЯ ІІа ВІ·ііі 11,ll/щі ,

.1lfше

тарів !Юlів,

IНI.I5І1 ас

1'2

10-ГО('f/щар­

1969 році .1" Іl!ii1

1I'IIa :I.II:-',

ЗаГJlядаючи в завтрашній день ІІа ОДНІІІ З всесоюзних Hapa~ по виробництву добрив, Яl-iа ПРОВО~IІ.lась У CЄBepO~OHeЦbl,Y, :JHaTHa .lаНl\ова двічі Г('poїl Соціа:ІіСТlJчнаі Праці Євгrнія ().lel,ci ів на ДО:JИНIOI, :Іверну:ШСЬ дО ~ll'HP :І ;JdпитаННЮI: Сlіажіть , ЧИ СІ;ора Чf'РНа -

бі.1ЬШ засухостії!­ І. : :іl,.lобр<.' flРОlllс(оіть ~lOpo!y і lІе

П,If;щі, Я/і і горі І;. :\.1\' :{И Г.'lі­ 'j:tpi!! .!aiill) 1(, ПЩ' іВIІ "(ljlІ)' 0.11'11 ' . ;\ІI').ані .Щ ТОjlll ІЩІ .ІІІ .н"'''IІ·Я.Jа Н ІІН ,11l;llfТIH' H (" ' j\t>,I111,11/'" Нl)tIжаНI 11/1 І ЇО 1("11]'111'РІВ .1 Г('I\ТЩ)іІ, Щ"" ,)lіііСIІIІТП с,!ііі . :а О''', В(,"И lІаllll.l('Г.111110 1'(1) ІНТМ'Л ДО I\('I'IJII, ІІа Іт.l(' В,lі(' I!IІВС.ll'іІI) '2 llн'н'!і ГОНН ор! <lніЧНIІХ ;Іtlб­ РНВ, .': ,(1)('1 il1lfЯ J:l.1І,l\іпь )Іі-

в('і агри­

,Іівнш:а \1 -- l\"іl:!'Н г!'rіТЩI вн­

асіl (орт У поріВНЯlІні з «.\\Н·

pOlliHl'JI\t)I(-НОН»

pa"'lOlI~ l!ill!IІЯ

успіхів

1І0('іВIІ. [ .Н':.І.ІЯ ві ~.1ЯЧН:1il r ру­

lю -;юс.lі.lIIОМУ іНСТlІтуті cC,leKllii і пшеllllці під керівнн· І[ТВО\( Гсроя Соuіа.1іСТНЧIІОЇ Праuі :il,a_ll' \lil\it BAcrHI,l В !\\ Ремес­ НЖ',llflllЦТl.lа

ІІ('ІЮІ (І coГJТy

~.

на

високо·

)JOllіВСI,КО~IУ ордена Леніна 'науІО)'

ВllНАіаіі І)!,,! втрат . ватиме

вовніl

нрожаиний СОРТ озюlOЇ пшеНИl!і "ІОві, IСlll1а ·.50», нивеДСlНlїf \' ,\\11 -

.lіІ

(оіlllllВ

В ]"ііре

майБУТНЬО~IУ

за колоситься

i'l>lill Oiipor,II.111 ІІ0сіВIІ і ;Іі(,ра.lfI

цeHТJII'piB

220

l\аjlТ')11.'11ІІ

I'Ii1t1B,I~H)' рі.і,НО,

б).I(,'·'),

і ВIІСОI{ОЯ!іісн() HPflBf',111

f':l.1іння,

('<l.1I1ШI

недалекому

:іО.1ЯХ

+ +

та

~

\

\

ІІа г('наl), в ранні П)ЮJі!! Ії')­

Г,'І;­

fJ.:Іеllif:~.1И

lІ'Іа('н"

'J"'HH органічних l(eHTIlt'pil! ~liHella .H,III1X

СІ/ІН)'

'Ір" та Ного напаРНIІI\f)~ ТР<1I\­ ТflРИСТIІ)1 Г[Jигоріє)[ ПаВ.10ВJf­ Чі'" Рі:ЙНІ'НfіО\l іі)'.l<1 ;jJ I;ріП,l!'· .IННо

По

ЦЬ/lГІІ

40

q.,,...;t'"~..,....,,,,...,

- 50»

ДОСВІД І тру ДОnlOБИВIСТЬ

ЛАНКАХ

.....

НА СТАРТІ! «Ювілейна І

+

,~..~......~+ ......... ~+ ... ~ ...... ~ ........................ ~~~~ у МЕХАНІЗОВАНИХ

... "..,~.,.."'f?.,.

~

всі MO<l;- • Ні' \(lнше , все пого- •

.1ІІВlIсті

200

~:4ftIJ7..,..q..,.~

[f),liB- •

ГІІ('Г:'() ,ЩІстві, І\І ('тв(\ррні lіращі) \f\'ВИ Г О Іів.lі, jlщрnU.1tч!і

та

24

:Іі.

та 99 чорно-

IІf'РШОГ" ';.ІаС), j 22 ГІІ,10ВI!. П.l!·\/іНllі те.1lщі )'TI)IJ'!)'I/J11,('Я на ПI'РІІІо)l), віді:!!і)' в ху-

-

І\О\(. Ї~I П()СІІ.ІСНІ) Jlaнi\lll

Та 'І ж!' РО.JміСТIІШI на :Ш'lів-

.lя,(а 'Ііі \11І. що .:ІМ: '1І!.і;.1І!ві(·IЬ

ПОlіll.1іНI. --- к", в ТЮІ)'

ЧIІС:lі І;.тасу

"іIlННЇ фf'[НIІ!.

ряіjих Н'.НЩ!> парувальнuго nі1\)' трrп,IJГН чеТRrрт()го Л(J!i l l.IiH!>, вирощених )' СВОЄ\l}'

п rЩ.1і-

('!'IНlні \IІШ)'.1 0 ГIІ

Випоюються вони :j<1 пі.lвпще-

.111І

+ ~. 1І.11110\!)' р ,нг"с пі останні', .f + ,1ЯІ':ТЬСЯ ВI',III1\:\ } вага, ЩІ' в poI,y + t liyr.'If;11I IkToHii 17:~ Tf'.111 І(і + Го ві:і)',:"! ЧlІстопnрі,1НIІ\+ 7 J ГIt.1t1ВIІ, чртвеРТ(fГІ) та ТР(''ІаСі)\!

Tf)I)i НІ!\( І\іс гш,О'1 ФОР\lунаНIІН П.lе-

У<І,f'

.

\

ПаРНJI. ВОІІІІ ііпн!> ()СНІІВ- І/(ІГО віку від I\раЩIІХ І\орів.

(Н'ННВНІІХ

....,...~..;?-#..,.,.,...,....,.....",.

... івської

aгpOIIO~1

Семипол­

птахофабрики.

(Фотохроніка РАТАУ)

_-.-.-.-.----<--~_.-<.:,.<15<'~'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._.~

!

праВI!.lИ cl':laП.lан8 грунт pi~I\OГO lіОнц('нтрованого безводного аміаl\Уі 'НАСЛІДКИ РАДУЮТЬ І ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬ·і 1965 роціТРУ,1іВНИf{ам . Відтоді понад найбільш і Вllпущено деСЯТlіl!

ти с яч

ТОНН

найбільш

еlіОномічного

«вітамінів РОДЮЧОСТі», ЦfШ МИ, азотних добрив ,

:звнчайно, ДОПЮIOГ:Ш х .lібороба~1 ~aTH додаТIiОВО тисячі тонн

різної

сі.1ьсыігосподарсьІюіi

ПРОДУІЩії, Енробляючи

ВИДУ

ЯIiИЙ

містнть

у ЧОТИРІІ ра.ш більше живи.:tьних речовин, ніж аміачна BO;:l,(\.

С:liд ТаІ\ОЖ відзначити,

1І\"

І\(щбінат перетворюється в ба:юн(' ПЦПРI1Є~~СТВ?,,;:J.l' пеРl'Віря:

! • •

!

• • процеси 1 •

~IIIHPHii, Т)І('ТІІІ

рі" л'ЯТIІ­

рі 'Ifi 11 , r,~ В Д.lі1 lі')Лf'lіТIІIІ), х.lі­ ііl/роііів ра , (ГЩ'/ІУ " ТІ)l'ііухів­ (' hlillii >l ІННіО\! ('праВ;lіIlL(IГfl llИ­

J 3IiHi~la.lbH(lJO .t<\ТjJаТIJЮ р)'чної IІ)lщі

ВI1РОС'ТI!:1І1

ІІа

І\ОЖН03lУ

рива, IlїДПРИЄМСТВО водночас ТИМУТЬСЯ наННОВШll IlрОДОВЖУЄ роаширятись. БУДУ-, устаТl,ування по вироБНИЦТIJУ

і IJрнііУНііllIlЯ.

11'1 j 10) ЦРllТнера lіаI110Jl.lі . Пjl',;f:і1іі Іlвuчів ста­ IІflВl1ІІ j j І) ЦI'IІТllРРі1, litl)l\lU-

хів , lІаЙСІі.lадніше хі~lічн(' устат-, :юти. ЮІіачної се:Jітри і скла;~-

• •

111'1'11, \tlРtllfJl' J!jJ l'ДIlЛIІ і Фрук-

мінера.lьні

доб-

ваТIІСЯ, НОРI1УСИ його НОШІХ цЄ'.

І\уваннл

СІІОРУ~ЖУЮТЬ

ТУІОТЬ тисячі

юнаlіів

що приіха.1И сюди

по

Jіарбаміду, а:ютної І\ІІС-

і ЛІОН- НИХ ~o6PIlB,

і

~івчат,

IІе:забаРО~1

нашс

JJlШИ І\ерують і численНlШИ техпроцесами,

в

ре-

3У.lьтаті ЯI\ИХ <:ІТ:\JOсферний азот

пі;щриєм-

і

CIICTC~IY

• •

~IУ:lювання. Д.1Я успішної роб()-

.'

І;ОМСО- СТВО Пl'р(' іід(' на НОВУ

мо "lьсынхx путіВlіах. 1хні ровес11О.10гічними

Юlіаl\У,

П:lануваНllЯ і Є']-(ОНО:vJічного СТН-

і

тн

IJ цих J ,ІОнах ВИШУІ,УЮТЬСЯ і ВІ:.lючаються в ДіЮ НСВ!ІІЮРИ-

ВIlIiОН)'Ю'1Іі )\і,1·Ї .щ' І;ПР(' і н,н·т) rпшх П.ІРІІ) ,!ів І{l'нтра:IІ,­ НО]',) liочіlПУ нашої П.1)\lії ,

1111'1111)/ \ХІІІ

,\";і ,lа 1<1.111 (,агаТІ, ('11.1 і в,!іШIЯ,

щоі; ,t,'і.ll,ШIІГIІ I!lІlщ'-'НIЩТВІ' ПРО.І)їіltії РО(' ,11111 IІIЩТlJіІ , .1111;р!',ча

,H~pHa .

і • Ві.(I"IIІ, ЩН торіШllі ПОГIІДllі І\:ШДОВИХ Шrбе.1ИНI\Н flсреТIJО - Вонн ДОІlOЛJOЖУТЬ І;ОЛСJ,ТИВУ. )';)Оll!! ІІІ' іі):1І1 11,111111'11І ('lІі,ll,рюються у ВИСОІюєф('І,тивне зu і:IЬШНТИ випус!{, ПО"lіПШІІТI! і 11111\,0111 Н ',НР01l>і;і . :а ВIІЄОl\lІіі азотнс добриво аміа!і . Яlіість і аНIІЗИТИ собівартість • ЯІ, відомо, З метою да.fJbШО- ПРОДУJ-iцїі . СlіОРОТИТИ СТРОНИ • ВРIJ і!;аіі ,jI'IНlUBIIX, а.l(' Іmрова,1,'О пі;:l,вищення продуктивності БУДіВНІІцтва і найближчим ча · і Жf.'IІНЯ пі .IВIІЩ!'Н()ГО Jill'llI.ll'l\('), сі:IьсыгосподарсьІюгоo вироб· сом освоїти прое"тні потужно - • агротехнічних :І<ІХО (ів. сівііа ництва жовтнеВIІЙ (1968 р.) сті споруджуваних об·єюів. • ві.1іііРНИ\l насіНIІЯ\( на 11.10Пленум ЦН НПРС поставив Все, що робиться НІші на і важливе завдання у иай- І\омбінаті. підпорядковано є;щ• Щі1Х .j-пі,\ I\раЩIІ\ IІОПї'IН',\НlIб,'IНЖЧ і роки набагато ПРИСI\О- ній \Іеті ГіДНО зустріти 100- • lіів , :IРОI1lf'IІIІЯ П)\lІнеf'.IИ НЮІ і

природний

РИТИ ТС:>.lПи

газ

:3 підаемних

зростання

НИЦТВ<І

мінеральних

захисту

рослин

ефеЮIІВНИХ

засобів і

вироб-

добрив.

хі~1ічного

продуктів

міl\робіо.'10гічного синтезу. Трудівнини полів чеl-iають від нас у ЗВ'ЯЗI\j' 3 ЦИМ НОВИХ ВИ-

дін

ВІІСОI\ОЯl(існнх

добрив.

ЯJ\ЩО l-iомбінат ВИПУСl\ає

*

Вівторок,

14

І

тепер

січня

стані

ще

внутрішні

рсзеРВl! ,

річчя з ~ня народження

Е . І,

і

TPY~OВlI:\I

• •

до знаменної дати буде достро-

і

Лрніна .

І основним

lIo~apYHKOM чернаСЬІ,ИХ

Хіміl( ів

ІЮВС, дО 7 .1истопаДа ~ 970 ?()J,Y. ВШіонання завдань п ЯТИj1\ЧЮI. В. ПИС~Р€В. директор

бінату.

1969

року

ilepKaCbKoro

*

ХІМКОМ'

• • і • •

*

IIf'flori1lli нае:Щlіll. :{і'ІІрано на lin;I\IIO\l)' гспарі 110 2іі,9 цен­ ТIІ<,)\а n,Н!\IОЇ пшениці, іІ:ита-

ПІІ ) (і , 3 1\I'НТllера, вівса -

l:і,

1\)''' П))',ІЗ 11

ПО

no "6,4

цеНТlн'ра. Механі ,Іовані «НОВЕ ЖИТТЯ»

.1аIlЮI

ft'l,Tapi

НІІХ Г')РЯJіIН

I(~HT-

-- fltl t'2'!

1 \І,

IJас.'1і,11\11 роботи ралють і :Іtl(IIJ!!·JI.І Уf01Ь . Вони сві,~Ч<ІТЬ, ЩІ\ В Р;ЦГОСllі є ЧlІма.10 нсви­

I\tlРIІ('lі1іIl!Х Рf'зервів. . ЩIа,t ii,le )Іова

:Іі (1\11

це

на робітничих

де GБГОВl)jJЮIOТЬ

.liiupi1X, 1"11,)',

ПРI)

нас-

rі.lьсьliuгосподарсы\гоo

ВИКОНУЮЧИ

лостанови

і/іОВТН('ВОГО П.1енуму ЦІ\ КПРС та .1I1СТОІІа,10ВОГО Пленуму ЦІ\

lіП ~·lіIJаїIІИ, готуючи ,,\остойну .J),стріч сторіччю

)Щ1Jl\l'НIІЯ

"О.lе1\ТlIВ

від ДНЯ на­

В. І . Леніна,

~обов' язався

ніШНhОЩ' році виростити НОВИХ ПІІ

26,4

ного г('пара,

наш

в НИ­ зер­

центнера з КОЖ­ в

ТЮІУ

ЧИС.1і

пшrшщі-по 30 центнерів. О,l<'j)жаТl! lіартоп.lі на 1\0ЖНЮlУ

*

fl'liTapi ПО 135 центнерів, овочів - ЛО 131, фруктів- ПО І ОО І(ентнсрів і І\ОРМОВИХ буpJl1iiB ПО 400 центнерів . ~·.I;e ЧlІмало зр()блено для t!1If,uнаIlНЯ ВЗЯТОГО зобов'язан-

ня. Ще минулої осені закладе-

110 )Ііцн}, основу лід )'Рожай. Іlінто і пшениця БУ,1И ліДЖJlВ­ .1('ні )lіНДООРIІВЮШ

і

ВІШ1Ш.11!

В зиму В ,\оброму стан і. ,,; и ВИ.'! 11 і багаторічні

трави .

Піk

ІІаГРО~lаДЖУЮIО місцеві

добри-

ва, 30Kpe~a I\О~fПостовані, ВИl\ористаt>МО

в

першу

які чергу

для внесення під lіЗРТОШJЮ та

овочі,

ПРОВОДИМО

сніГl)заТРIІ­

маннл.

До боротьби за ВИСОl\пі1: вро­ жай

піДГОТОВJЯЄ~IО

і ,')юдеЙ.

ланкових, бригцирів, спе­ ціалістів і робітників навча­

66

ються в рцгоспній агрошколі.

Вони вивчають

основи

агро-

техніl\И вирощування високого врожаю, .:II)CBi,~ пере ,lовиків. О. ХОЛОД, головний аГрОIІОМ .

*

3 стор.

*

! ! • • • і

!

•· •· •· • •·· ••·•• •• • •· • ••·· •·• •· • •·· •


ПРІНЗ ІТНО РІ ЗАТИШНО В НОВІй

у

у

H~

ПРАЦІВ­ .1\t\АЮТЬ

:\\ОЖ.'ІІІВІСТЬ ШВIIДКО

с.1\\АЧНО

КНИ ВІ -ІБІР ГАРЯЧІІХ СТР . \В ТА хо­ пОДНI1Х ЗАJО·СОI(.

СВІТ,lАН:\ ДІІ;

в Парижі успішно завершила роботу третя сесія постійнодіючої мішаної радянсько-французької КОМІС" по науково-технічному і економічному співробітництву абu, як її прийнято називати у Фран­ ції, «великої комісії». Вона була створеиа

відповідно

до

Голля

в

приємством,

під-

Радянський

3а два з половиною роки, що минули відтоді, ділове співробіт­

і

випускає

була

намічена

співробітництва

між

Ilамн

на довгий

період.

Biдa€

інтересам

автома­

двома

як

краї­

Це

відnо­

піталістичних країн хотіли б пu ­ верну ги світ до чорних часів «хо-

Ilрикладом

сько-французька да,

~Iaє

у

два

ваЖJlиве

Вllливові

зна'lення

реакційні

тепер,

відповідаючи

на

стреНIІЯ станuвища в Європі 'ІВ'Я­ заllе

насамперед.

з

в НОГУ

3

МІІ СИ.1имо н aKTOBO~I~ за.lі і c.lyxaЄ~1 художнє читання. О.lе­ ііа AI~.1pi€в.CbKa IІІроник.1ИВО чаТЗЕ

ОДІІа з кращих .lа60РВlІтів Бро­ варської райлікарні Олена Іна­ нівна АllдріЄ[Jська ві.1міНllа учеНI1ЦЯ вечіРIlЬОЇ НJI, О.llі K~ І, 31,-

«Четверть

Д \·'.1іна. І Вана

века

ОО0внен,а- Ilатхне-ння

в кuжне

А С.10ВО

сказане

МОВИТЬСЯ

Радянської

спустя »

про

школи, подяка~IИ з заllссеlНlЯМ особl1СТУ справу. - У тебе ж є спеціа.1L!lість

.11060(1.10 Uією

ПРОНИ" ,ll1вістю й вірою проЙма· ОIOСЬ і МІІ, с .l)'хачі. РаЗО~1 з автвору

ра.1іоlО,

теж

I-О.10шсне

С.10ВО

lІавіщо вечірня шr;о.lа?

ТРИВОЖI1МОСL ,

11 а.1іоlОС[',

що

є

щира

вже .п~ре\юга

ЖУЮl ь

І!ІІ­

"Oihlle

закладеІІі

непогані

рu.!ни гку

антирадянську активнu

нат у рі,

В

О.Іні,

ві:tроGИВIlIИ зміну і внконаВШIІ машні

роботи,

того,

що

ВИРУ"

Жllтті

так

в

іН .ll1помі­

IlаВ];0.10

ЖІІТТЯ, щО К .1fIЧУТЬ їх н ; ка­ ві справи. Часто ... інчаНLСЯ 1И\l, що 1 акі .1 10.\11 зовсі\1 ві.1ривають­ ся від громадсы!І'( справ, губ .1ЯТL

бує Г .11160КИХ знаlll"

пlI .1ыогоo ока,

ІІІl1роі, постіїlllOі 3':lОров'я іНIІІИХ,

T~ рБОТIІ

~l eTO .1

біо\і~lіЧIIIIХ

р 3 Н. Ф і31 11\ З :J.ЛЯ

.

СІЧ!1Я

10

!('Лt~. Ш''':I.11Ь!НIН ,РК ­

'+'УР"З ':І

Ф()rО'\;ВIІ .1~IНI":d 18 ОО 1)18. «Це 1 ре ба JHnHI»

_

"I Ю '''»

Цюруп~)

АО'

1920 -

;в:ш~

іа

l\о\trlOЛIЦIИ

кіllпзал,

Л\ПССС.'11,ПРО\о1У'"

. t uБ РnlllЧ ll1tю t' ІЇ ."

ІО о;;

10 15 -

\\~ .

\1иllа'l,;.

20 Ю IlІфОР\І;lніііll З npOrpa\1;! « Ч ас» (") 21 І .) «Ka\H~plli ІН'ЧОРІІ» 220S l"t'.'1t.:в і1іЙIІІІЙ

(Лuвів)

« ПЗflіРОСНIІЦЯ

ХудпжнНі

f .•• • ...••.••.•. ••.••

Фі .11.\-1

1\\)

1\(11"11111

18 Ю - - «.'lіВО Ч:1 I lісIІН') Г lq ОО .ТІ ~ варов,\ -

13

Перша

столом»

мін»

«") P.1t.' i ll :l iIKa »

Т"л ,' " ізіЙllі

СЕРЕДА.

.І0СТРОКО

--

д:IЯ

2f) , іО «Б~ дl,Г ....

~ПЮ

« ПЇОIІl'рія » .

~ іЙllі вісті 11 2.3 -Т4..'..'І C>fііlіПIІНЙ фі . .ll)\І

З

ІІІІЙ t..'t\palf. « ~ ЛІ)Ю{ОКІІ

l Сl() рі и HJ.

11 () 1111 1111

М.

АДРЕСА:

rРО8АРИ, u

вул. Київська,

154.

I1

(\\)

11

І,)

lС Лt' ві

_.

« ПіНltіЧIІ , t 11 .~3 -

,t.rJИ УЧНІВ ;.. I'Р<.llllі >,

а,11,

СІО І ! :l~' UII .; і Л I,

q

"л ас\' (РІО:! -

..

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

К,,,"lт ета

КП

-

Украll""1

ТРУДЯЩІІХСЯ

В

аГРIIТ­

....._•• ••••Н......................................... ......................................... _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _~

НАША

<1

>,'РСР

p OHC I. h ) rpa~fa

ПРОМНС ~10 пості.

масоноі

: : :

{II~II НJ lII llі,

.l р

17 111 -

1110' \1(1111111111

НС

1 ~ 'Лl'ні

06 ,1а с ГlI

Jійні

1111\ краll\llй';

(\І

IfО В llНіl

:20

( \ \)

211 .~;)

ІІІДЕ!\.С

4-57.

61%4

ВИХОДИТЬ

у вівторок, четвер і с у60ТУ .

За~l,

кореспонден­

мають вищу ОСВіТу і жинуть н гуртожитку, для проведення б('­ сід. леlЩіЙ, ПОЛіТінформацїй .

СІ;.lадено

П.lан

гуртожитку,

ючі

роботи

закуплеllU

ради

недоста­

меблі тощо .

ВІТЕРЦЕМ! J

по­

: : :

:

IIIII~. \ІЩ Прll< \lIІУ .І0ВllіllJІІЮ ФОР~ІУ, lаСТflЧllі lIi.\uїL'KII :I<І.1 I1 ЬО I О ];() 'II'С3 ,

~I'ЯI,е

ПО.tУlJlе'lllе <:1.1:Ю,

('

Мопед МОЖllа "УПI1ТIІ .Ііі готівку або 11 кре.1НТ В УСІХ ШІІ' З'1 IIІа\

CII()PI-I,~ . II,II Oil apiB

спuживчоі

І ,оо п е раціі .

,\ l'O IlIТY .· віll I~JO ""рБОilаllltів. __ h

___

~

__________

-

ПОЮ'ТНОМБІНАТ

складної побутової т('хнlки.

МАйСТЕРНЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ: машин,

14-6629

елеКТРОбритв всіх систем, годинникІв настінних, настІльних, БУДИЛЬНИКіВ, електроплиток, електроутюгів.

В майстерні

~

·::• :

t

: : : : •

.

МАйСТЕРНЮ ПО РЕМОНТУ

пральних

·

і нн _ _Укоопторгрекламз. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_

електрополотерlв,

...... 1111111 ••••••••••• " 1 1 ' 1 " ' " ' ' ' ' ................................................................................................... .

Телефон -

в

І,; IО Г Р , Ічів ваlllажу.

)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

І БОТІІ) і фо",t;nреСIЮIІJ.СlІта 4·67. відI!оБі .1алыгоo ее "­ ро - І р t"lТ<1 РЯ 3· 1tl, від д іл у сіл ьсt:. I\ ПГО ГОС JIО,J.)IР С1 иа -447,

154.

ВИСЛОВ .1сні

цїі. і вжили заходів до іх усу­ нення_ Сlшадені графіки від­ відання гуртожитну нерівними праціВНИl\ами заводу, ПРОВ('­ дення заходів І\ультурно-масо­ вої роботи серед його мешнан­ ців, затверджено товаришів, що

ДО І' ОГО ж IIeїl \lопе .l ВlІтрачає ІІа ]()О 1,\1 .111111е 1,6 .1 ()еll-

\\ \ НіlJ" , !

І1і Т IІ' »

азета

ня.

.

еJJектропилососів,

J

Нерівництво підприємства, пар­ тійне бю.ро, ЗСІІЮДСЬІШIJ lюмі­ тет профспіЛl\И і КОМСОМОльське бюро на розширенному засідан­ ні вивчили критичні зауважен­

Р а. tжу ПРIІ . і(і ,l1l1 мопед М П-046 Л ьвівського заводу. І!е .l РУЧllа і IІJ :lіїlна ЩІІІІІІІІ<] В()1І3 ПРНJl1ач('н~ .1:IЯ 0,111](-'1 Іі со ііll На ()агаА,IІIIІ, ІІІ,()!"() \luпе .1<! \І()ЖІІ<! ПОК,lа('ТIІ ().lIIILr;o

.'Н'ні lіЙltf) Г ()

1І.('П)ТdТОП

пичевсый,'

справедливою.

ного граНСПОРІ у . А ОТ якбll, CKa",i ~IO, ВІІ ~1;1,111 мопед, то СI,111 б і IlOlха . IИ - - Ку.lll за манеп,ся, Це С.1\їШIО IJII .l UУВЗihI1111 ~ lОже іі пора.1I1те. ЯКІІІІ 1

холодильників побутових,

.:J. оGраllіч.

т.

визнана

по­

ТЗІ" тзк, fiш'атu часу \lаР110 пропадає, якщо неМй f 8.1ас-

I ~ ОО --- (' ВІ Ч 11.1віч І p~I\IIP..10\P> II , I~] ';O Il() ГНИ]\ ЛЯ Рllllif Фі ,1],\1 19 (Ю А ,'Ірон I I.єн -« f' , I(JIlIIt.' .1іго P~1 8 ІЮІ ": ~» ПРl' \І'l:ї).1 ГР « II ~ I

парторганізації критика

Як

секретар

ВіДНРИВ

Uk liillfpa .1, )

('ІН' КТ"IІ":, llО

заводу.

редакцію

граП .1Я<ТЬСЯ ,

БРОВАРСЬІШй

-.І.. i\. ;1.1l' JJ ·t(l(,I~()II»

17 1j

відомив

д-U rаіll1СIП р а , тз звтобуса щос[, довго Н(' flИ.1IЮ, [l~

:H -

}\О.11.0РОliа ІІ РО Г]> .! \lа >. 1\j1J ІІН І) І\ОГО ТI 'Jн' б,JlI('IIІОI 22 І,) -- « ll Оj1И.t l н а МІІ» Гt~ Лt'НI~і і1III1П \:o. .10thHiii

"РО( р .I\1 ,1

ШIІНОРСi'vlOНТНОГО

\

~

Вt.'!I\IСIІIIЧ) C'J.llilll)()I I~ 'r Illф ОР~I ; lI~ііlll., "ро (\\) 21 І,) '-'\(' IН.' РJ1

......................-,.~ ........-._. - - . . . .

раЙОIІНОГО C OBl'1a

5~08apCbKa друкарня, Київської області, вул. Київська,

:

,lP \ 'A, fJll »

\1\.'111 <tЛ I . llа

1= ======= 3·82. заСТУПllllка р ~д зктора .

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (п а рТіЙНОГС ЖІІТТЯ,

.\

ш « Ч ;Н')'

20

орган Броварекого раЙОНIІОГО

11

КllенскоА

1\ 11 ]11(~1,)

Косигін У своїх відповідях

/{онаІІО реЙДОВIlЙ Л1атсріал. Та'l, :Ю l-ір е:-.ш , йш:юся про неДО!lіlШ , ЯІ,і ЩІЮТЬ Місце в ГУРТОЖІІТІ;~'

3 ПРИЄМНІСТЮ І 3 к .1ІІСЬ поспіlllапе?

()

\1,lііСТl.'рні

зміцнення

Друга програма

Tl· .i I~HiJ i itll ('

(ч.)

%

фі.!lІ .. м .

Г t'Лt..~R іJііl,,"іl

-

про

(С('І,І';ОГО I!O'~T\ 14 (~ ) Tl'.'I\ I::II.:Jiiilll нї\"Іі ІЧ ~O .lo \110 \lIЧЧ \1 J ДІІ}! 11.11Ю .lЖt' IІІIИ П І ,,' 1('1 '111.1 ~( Г;t'J ('1\Н'I1Т1lііl СПР,ІНІ "i.ll;If'Ї » « (ІОН І !!І. І P~ : lOBOi Г(' jюіl":ll» І X,II)J,ik' 19 ·Ю ­ 1111.: 1

ПРС\І'іР:і

С IЧIІ Sl

T ~ " l'R iJi,il1i

l{).J,j

Рl'IЮРТ:lЛ'

жит­

«ДЕ ВИХОВНА РОБОТА?» Під Т<lhЮl . \аГОЛОМІЮМ У нз­ шій газеті нід 26 грудня HiiДP~' ­

;~------------------------~-------~

: : :

О. БОЖКО,

.іОРОГIІ

:

безпо­

кореспондент.

11()'!іlll;1Юl l.~ ~1

програма

«ПОД.ВlІГ».

( 1\\.)

« Г~T

:==:::==:::::::::::::

!L

РР І "~ lї 4,) -- IІ . ІІ I I" а ф і l1l<1 . lї -,11 ~ « \\іі[ rr .lt..''\III1t1I1 I\ ІЮРІ , І,.І-> ~ l lIflll:l ])110..' І Н (ІІІ .- ..'1 1Н II JI, 01>-іІНН «iК;1~I I\ O 1101101, ) ,\\~ НІЧН,І !lР0I"РilI\ І ;} (\\) ~H ;1 / -

\1 )-

Т)l }\ ... B ...IO;,\I<l ~ IlоворіЧIІ .1 '~ t' lріч j\'\.O C I\ OB ('I,I\ O~I Y 1 (,~Ipi OIJ t.' \lt.' ll1 (."')

18 зо

"p)Г ~1 \1'1

« ll t'l.}

«: t.A\ t\ ]) t' .1 О ФО~l ( . h ,lЮРИ 11 іі I ~OO Д ітнм "ІН> ~HipH Г

1900 - 1 <'.1еНIІI НtI І

ОllOllл~нніі

-

Тl' Лl' вїзіlillОГО ~ 1 1t) hlа"ЛlО (\\) «11.,· доБР,lIlіЧ . • ~ iTII' » ~l І-І -

1/ .},)

«ПОIО8nРI"Ю

П'ЯТІІРІЧК У

«Краю

и.\)

.'l~ншсы.:оі • . IUК?~~~! »_

(М)

« Е"ономістtI

19")() --

17 1,j 1,.1\6

« Г а .1 ''''I!"

-- ..1ЛIi 11І1":0.1\.1

(ДllіIlРОIІСТРОВ,· ьк)

«ПРОJ1агаНДIІ"ТlI " icТl,

(НОIІ~Цl>I,)

17 05 -

Фі.11,\1 I,O Нltl~P

1:

10.J,)

ТСЛ Рl1Ї ~jHIIHil (\\) 121 ,) -

ІIIКО.1нрін

(.\\)

( ,.Г1~· lІі[IГJНl ....lJ

іО K.'13C~. «>'...;,11'·

(\\)

М. ХОМИЧ. Тарасівка,

('

Редактор Є. ФEllЯЙ •

It!\H

т 'Лt"' RіJіііні І!\)ВІІ ІІІІ ( ,\ \ ) ІО І;) «ІІ:І\І\.! ннр()БJtIIl~ [Н)). fl'.l\~ Bi

НI'НllІіl \10 .10.111І11"

1"Р3ЗН~I, та н'ОГО 1 J~ТОI..·~ВJIІI~Я» . 20 _ 1l"1II~ "фіша, 17.2,) « Стар' (j_9~ _

Тt' .'н'нізіЙltItЙ

громадський

політику

ПрIIЧIfIl~

Вlfll1аЧIІТl1

ВОllа

програма

('I[~1фоtlія» ...· ll t·"I J I, .lu

і

ЗРОlуміJlО,

газеті «Майніті», «Це наша твер­ да і послідовна політика, що вип­ лива€ з ленінського IІРИНципу мир­ ІІОГО співіснування держав з різ­ ним СОI\іальним ладом» . Є. ЄГОРОВ. (ТАРС)

\lH.lhOlJl1ii "~ рс :lіl,уваIlIlИ, 3ві.1СII веmн,а відпові.1а:IЬfl iCTL .1 Ю.J.еіl

IJ "'ОРОТ!\ІІЇІ стро ... зрuбll.l<l цс \\рія

програма

~ чнів

аllа.1ізіll,

О. М.

IНl ЗII<1-

О, AIIJ.piEBCbr;" обllOlІ.1ЯЄ фахові знаllНИ Ко.1ІІ поста .Ю ПІІ­ гаllllЯ !lрО !!Огребу ОСllоі111 IІОВllіl

Сllра В)""Ю

яку

радіо,

вза€морозуміння і співробітництва з іншнми країнами. Як підкреслив

ПU М 11.1"" і\lоже ГIР"3ВССТIІ .ю фа ­ та,l LII!I '( Ilac.1 U"i!l, Отжс, ПР<lI\IJ . 1 LВС1 <І ІІОВ ІІТІ{

в

Радянський Союз незмінно праг­

ЧСІІІІЯ .1іаIIIOЗ~ J]a(iOPillI г 110'111,1Я ГІІСЯ ІІС \Іа\:" !Іра ва . I1СIlС,ll1ч"а

нс з ()аlї lСIІIЮГО

преса,

Цілком

не проводити

.1абоrаторного 3 <!.lСЖIIТI,

IІієі професії . Професіі, ЩО потре­

1 1.і1l1lН ·A\~ РІІ,І ,'

вісті. ІІ пі('IІЯ»,

точності ()аГ<І го

ТlIСЬ.

l,іIIЧl~ Н ~1

Т,· .1 с ві з іАні

Ві 1 зна,lі ,IУ

кампанію,

включились

тєвого рівня англійського народу .

Ч~ Їlll е

:Jа\ворюнаНIІЯ

-

._-

і

іllтересів і зна ІІІ, хочетuся ро]­ IIIHpllТll, IIОIЮВИТlI Jабут(' . Шuб не ві.1стаТI1, треба (lЧI1ТIIСЬ і ВЧІІ-

100.) --

\ Цl"Н}В «/1Е.'бе.1Нlid ві'\ііш а 1108 E' ..1:J. 11.:1'") - --

Ylla !" ~

ІІі ;Іані аН<і.lі'lіll . \ають ~IОЖ.ll1lJіСГI,

Друга

П.рша

За

гаJlасливу

що веде до нового зниження

lІаН'ІіІlІні 1,0\lуllіст];а С І а ІНІ І ь пер с.1 (' 0f10Ю

щс , Ilспі mаlЮI'О 11(' ~І()Ж~ 06чс­ "'IlТlICb Н).lI1IНllі\l1l .llІаIIIlЯ~IІI, КО­

гі.1l1ість .

ВІВТОРО!\.. 11

11<11'11

н;) IІча.ILIIО\І\'

l'таВ1ення ні.1I1і _ lУIІ<lчі .'lа()ораIОРlі ЩllрО .1ЯКУЮТL іїI,

11

« до6РО3I1ч .111Вllі».

багато

в

Ali.tpi fl\CI,I,a 1111\10111

.10- .10

з аМІІкаються

КО.10 ЯlКШ'ХОСЬ .\lа .1О3I1аЧI1\IНХ IJідуа.1 [,1111 Х інтересів, ІІС

.1er;Ol рі

і

[!IIСОІ,і

ЗВl1чайно, МОЖllа () і НІ.' вчи­ ТИСЬ, ві.1пові.1З\:· O.ll'lla. -- A.l l'

a'~laTopa-'IHT­

по

роБОlі

розра _1-

-

----- - - - -ПРО .10Вih~

про­

для

що політика загострення напру­ женості і посилення воєнних готу­ вань нічого доброго Англії не при­ несла: економічна криза, яку !lе­ реживає ІІЯ країна, поглиБИJlась а BO€HHi витрати Англії зросли,

ГlРlщра III аюmь

IІIІЩО\lУ

основи

в Лнглії було lчиненu

3е.lfЛЮ люди

У

,,\() \1\111

І;) \ЩІІІ,

радянсько-англіііських

вати спраВJkні цііlі такої політики,

наполегливими

\lаі1б~ ТІІ.

-ЧІІ с!\оро,

I!II,lil\3. lї!\1 С)11І l!3.t?

кра­

вІДНОСИII. Проте в останні місЯltі уряд АНГ,1ії .Іробив ряд кроків, які аж ніяк не СПРИЯЮТЬ (10ЗВИТ­ "ові ІІИХ відносин. А щоб прихо­

ЗШ"l'l.lі в гa .1~ lі ~lі"робіО,10Гlі. 1'1\

-

ГlраВ.1а.

lіЯ,

.'110.111 різні

II~

ІІа UЧЗІІНЯ

тивістка. За це lІе раз ві.1знаЧСllil наказом керівництва .1ihap"i і

С,10ВО ,

Батьківщини

ЖИТТЯМ

нас:

ми країнамн. Так, у СВій час були

запитання

з поло­

рази.

ПОРАДУВАВ ;:{о \ВОРІІІ'О Гpl!I~I, I;;\ підіііШI1В Па-

СОЮl0М та іншими соціалістични­

ка-

японської газети «Майніті», ,,3аIО­

західно-європейських

Козака.

їн, використовуючи як ПРИllід по­ дії 11 Чехословаччині, пішли на погіршення відносин 3 Радянським

ЛОДІІОЇ війни». Як скаlав Голова Ради MilliclpiH СРСР О. М. Ко­ сигін,

правлячих

На догоду політиці загострення уряди ,

коли

ряду

KUJ1a

мілі­

міжнар..щної напружеНОСl і деякнх

різним соціальним і ладuм. Цей приклад

політичним

зазіхань

телебачення.

(О ,

РОБІТ­

ВІЗ І КІНЬ

кіл 3ахідної Німеччини».

між

уго­

торговельна

він збі.1ЬШИВСЯ

виною

відносин

реваншистських

таристських

державами з

оборот між Францією і СРСР зріс ІІЗ 30 процентів порівняно з 1967 роком, а з 1964 року, коли була підписана дію'/3 нині радян­

фран­

добрих

зростанням

радянського,

3pOCTa€ Потік вантажів між дво­ ма країнами . У 1968 році товаро­

цузькі вчені проводять спільні ДОСJlідження по ВИВ'lенню косміч­ ного простору і ресурсів світового

ОО

ОБІДАЮТЬ

ОБІ­

Ві.! пі,lгаIlЛ!! I'іОIlЯ: - Що I~e !! ТСlіе :Іа ЇЗ,l НЯ ? ! - ПОПГlоiJуіі ca~! ДО ВО ;Щ І\інь СІ;а:щв. Рв()нувгя тоіі, стриііll),'В і ... став.

спробами з боку США, Англії, а також ФРН активізувати діяль­ ~iC7b ВОєнного блоку НАТО і )

широка про­

І ' ак і фраНI\УЗЬКОГО народів, сприяє зміцненню дружніх зв'яз­ ків між ними. Водночас радян­ сько-фраН1tузьке співробітни!\тво є

тепер найрізномаllітніші галузі торгівлі, економіки, нау"'и, техніки Радянські

що

МІСІ!»

шину «Москвич». На сценах Ра­ дянського Союзу часто висту­ пають ~lайстри культури Франції, а французькі глядачі недавно за­ хоплено приймали у себе ан­ самбль народного танцю Україн­ ської РСР, Центральний театр JІЯЛЬОК, ансамБJIЬ пісні і танцю Московського військового округу.

НИІ\ТВО між нашими країнами по­ СТІИІЮ РОЗШИРЯ,10СЬ і охоплює

культури.

нннішній сеСIІ «великої ко­

грама дальшого розвитку діJlОВОГО

писаної 30 червня 1966 року у Москві під час візиту президента

ФраНI\ії де Союз.

На

океану, в галузі фізики високих енергііі. Корисне технічне співро­ бітнИl\1'ВО налагоджу€1'ЬСЯ МІЖ найбільшим французьким автоза­ ВОДОМ «Рено» і радянським під­

радян­

сько-французької декларації,

І

свою

-

ТА

I3lIДАЮТЬ

Фото А

теми

чаЮТL

ПРИМА

СПРАВА

на міжнародні

ц('

КУХАРКИ

-

НllКІІ ФАGРIIl(Н.

1OPO~1

ЗЛІВА

КРІІ/КАНІВСЬКА

І(.'\ТЕРІІНА

Франція і СРСР приkлад добрих відносин

А

ФОТО :

Н/\.

Бесіди

іі -віРII

І

ПООБІДАТІ І. ТУТ ДЛЯ НИХ Є ВЕЛИ­

ЙІ

поезію

ВЕРХНЬОГО

/~ІПЯЧОІ'О ТРИКОТАЖУ. НІІКІІ ПІДПРИЄМСТВА

ОЛ ВЬ Ін

і

ФЛБРІІЦІ

CiA.-Il)[-fI 1I,\

ПРОВОДИТЬСЯ зарядка

шаРИI\ОВИХ автору­

чок, а також ПРИJЇмаються З <1МОП :IСННЯ на електро- і газо­

зварні роботи д~я побутових потреб. ЛДРt ' С<l ІІшіісте.рНі « Ремпобуттехніка »: :11 . БРОВПРІІ, вул . Ст. Рd зі Н<1, 5. Адміністрація .

6 номер 1969 рік  

6 номер 1969 рік

Advertisement