Page 1

Пролетарі

eci:J:

Рїк

"раїн., вднайтеся!

811.1,811U

Ритм п'ятирічки

29-А

6 (2700)

Двадцять тисяч тонн па-

СУБОТА

У

продукцію.

дав перош у

видобул и ·ком·плексі понад 20 ко рп усі в л нва понад nлав області та івшнх опоруд. гі рник и Донецько ї Пав· Вугільний розріз 3а перший тиж~ень нового 9 січвя в Донбасу ловський зда но року. На шахтах в Примор сь ­ почалося змагання за почес- експлуатацію потуж­ не nраво видобутн д вохсот - ком у краї. J.1oro мі.л ьйонву тоtшу в угі лля в ність І мл1 1. 200 тися•t тонн в угілля н а рік. Видобував1968 році.

13 СІЧНЯ

1868 р. 2 ІОn.

Ціва

безперервного ня палива веде т ься тут ві д ·

Установку

прийнято

розливання сталі

критим опособо~І.

Почалося заповнення Ма· мед-І(ульс~>кого водоймища На початqк rоНІІ в Туркменії . юіль·ка сотень тисяч магромадвесни тут б уде зли.вків на рік. кімнат жено 20 мільйон·і в кубічних тисяча Перша п іде на вод и, я ка цеху мет-рів зійшла з коквейєра об'ємного домобуді-вництва зрошення полів і садів . Дослідний зразок універ­ Волаького заводу залі·зобеN2 2. Тут сального екскаватора моде­ rонннх вн,робів за лі « ЕМ-202 » виготовлено на машина формовочна 60-70 хвилин ви·д ає з ке · ірп;інськом у за.воді « Ірпінь· заводі в експлу атацію на «Амурста:.ль». Ії потужнkть

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСП

РАДИ

\Головне -------------------------------

З сесй раііонної Ради депутатів трудящих

ОРГАНІЗАТОРСЬКА РОБОТА січня відбулася шоста сесія районної Ра.-и ...цепу­

10

:~асд ухано і обговорено звіт татів трудящих, на якій оанвиконкому. - Перетворюючи в життя історичні рішення ХХІІІ

м аси

·рамзн'І'·Но-·бетонної

І(и€ва . Машина призначає­ ться для очистки іри·гацій · них каналів. В она має кіль­ ка видів змінного 'облАднавня . Стала до ладу др уга чер ­ га Харківського домобуді в ·

товлення синтетичного кауч ук:у і волокна - збудовано

ного ~ком біват у N2 І. Тепер його пот ужність досяг.~а 260

метр і в квадрат н их на Сєверодоне!lьком у хіміч- тися•І (РАТАУ). ному комбінаті . В ін вже ви- житл а на рік.

вета­ споруд -71, пам'ятників бойової с.'Іави - 4, новдено меморіадьних дощок на братських могидах 18, посаджено декоративних і фруктових дерев 35000

Весні назустріч

штук.

~ічневі

морози не зава·

з'їзду КПРС,-відзначив у звітній доповіді голова рай­ виконкому П. П. БІnокінь,- районна, міська та сіль­ ські Ради депутатів трудящих, ·ЇХ виконавчі комітети ста.'Іи більше приділяти уваги питанням організаційно­

В цих досягненнях є велика частка праці депутатів сільських, районної, міської та обласної Рад. В полі зору їх постійно пер~бували питання пюіпшення робо­

жають '~'РУд-івникам Погре"б· радгоап у ського відд'ілка .п осиленими імені .І(ірова

ти торговедьної. мережі, громадського харчування, ме­

темпами

ВJІко­ змаганню. соц іалістичному роботи, масової ную -ІН постанову ЦК КПРС «Про по.1іпшення роботи сідьські сі11ЬСL .. .1х Рад депутатів трудящих», міська , Ради депу·татів трудящих району посюш.1и увагу ,цо ІlІІ'Г<іНЬ рОЗВИТКу t:і.1ІtСЬКОГОСПОДарСЬКОГО і ПРОМИС.'ІОВО­ rо виробництва, будівництва житдових будинків і со­ комунаш.но-побутових об' єктів, ціадьно-І;у.lьтурню: підприємств, ш 1яхів, благоус:грою насР.1ених nунктів,

Значно акти­ дичного та побутового обсдуговування . комісії, візували свою діяльність виконкоми, п·остійні

побутового обслуговування насе.1ення.

Промисловими підприєм-ствами району в юві.'Іейному році

шшн випус-1\у

ва.1ової nродукцfї

на

виконано

процента, а виробництво пІЮмимовоі продукції зросао в порівнянні з 1966 роком на 2 мідьйони 300 1•исяч карбованців. Внаслідок розгорнутого соціалістич­ ного змагання з Щолковським районом Московської об­

103,8

продуктивності :rасті добилися дадьшого під.вищення техніки, застосування пра.l(і, кращог'1 використання і nтахофабриках жеобів в радгоспах агротехнічних

району. ПрацівникИ. сільсьІtоrо господарства у мину­

~о~у році nродатІ д<'ржаві понад паан 671 тонну зер­ 155 тисяч штуt< на, 1393 тонни м'яса, 9 мільйонів яєць, 243 тонни мопока, 4 тисячі 357 тонн овочів. протягом ПеретворююЧи в життя на.кази виборців звітного періоду ми побудували шкоду в седі Літки на 560 учнівських місць, КіІу.бів - 2, магазинів -- 22, їдаіlень - 3, па ві.1ьйонів побутового обс.'!уговування 5, багатоповРрхових жит.'Іових булників - 5, ін;{иві­ дуа.l ьни х житдових будинків - 702, шляхів з твердим спортивних покритт.пм - 19 кі ,1 nметрів, містків - 6,

Четверте видання Творів В. І. Леніна 4

у світ 45 то м ВиlІшов В. І. видання Творів виходо м З й.оrо Леніна.

видання Творів В. І. Леніна оnубліковано 3653 до­ 1558 кументи. З них -

nублікація завершилась додаткових томів до цьо-

листів, записок і телеграм радянс ького періоду.

томах є У додаткових ro видання , розпочата за рішенням ЦК КПРС. Спо· докум ент и, nрисвячен І пи­ чатку 4 видання передба- таяням між.народноrо кому­ чалося випустити у світ в

ністичного і робітничого ру-

.томах, але нововиявле- ху. Вони показують послі · документи довну боротьбу В. І. Леніна ні ленінськІ комуністІfЧннх значно за єдність дали можливість в Прй'ІІедення і рял,ів його розширити . Всього в десяти додат- . життя nринцнпу пролет арсь ·

35

І;ових томах

четвертого кого

ДОПОМОГУ

інтернаuіоналізму.

депутатські груnи і депутати.

Виетупаючі на сРсіі В. А. Петрюк, М. Н. Федоренко сnравемивий докір районній .'Іікарні, прав­ по .'Іінню райспоживспілки ПРІ} незадовідьну роботу

· закину.1и

торгове.1ьному і медичному обсдуговуванню . Вони на­ го.1осиаи, що працівники районної дікарні і райспожив­ Радами, спідки не підтримують зв'язків з місцевими

не надають nрактичної допомоги у вирішенні

ПflРШІИНИМ

аkmивісmа.м

дальшого поліпшення роботи магааинів, фель:~шерсько­

Лк доповідач, так і виступаючі говорили про подіп~ шення кудьтурно-освітньої роботи, створення змістов­ ного відпочинку трудящим, дальше проведення бдаго­

устрою міста і сіл.

На сесії виступили депутати С. М. Степаненко, М. О. Шевченко, Г. С. ГрІнберг, І. М. Нов6асинса.кмй, годов­ ни й· лікар районної лікарні В. Г. &yrepa. Депутат, секретар райкому КП України М. О. Сер­ на поси,1ення гієнко в своєму виступі звернув увагу Рад роботи виконкомів районної, міської і сільських .~епутатів трудящих на дальше удосконалення діяльно­

Фото О. Татаренка

ПОДВІRНИR СКАР&

Свердловину

Nt 2,

розта­

східкіА частині

у

шовану

Чернігівської об.nасті, назва­ ли «;ДВОJJИКОЮ>. Незвичайну ха­ .поведінку її вІІЗнмнв

rennoги

яку

площу

.

.

ВІ.

Обидві книжки видано мІжнароднІ організації та об_'єднання. про братні ко- масовим тиражем. муністичні і -робітничі пар-

(ТАРС).

В тепл-иці третього відд іл­ ка радгоспу « Гоголівський» виросла

на

.ttорід ІІа циб ул я

зелене перо . Перші десятки кілограмів її ві д-правлено в м а.-а;зини Києва. Незабаром збирання знову почнеться врожаю, який надійде кия­

на•м . А через декілька ти'Ж­ нів дозріють ранні огірrки.

Це результат старанної ро­ боти робіт·ник.ів

закритого

грунту і, зо крем а, досвідче­

тепличного ного майст·ра гоаподарства П . І. Осьма.ка .

Він уже одержує пенсію, але 11е

припиняє

.nрацювати

по

своїй спеціальності . Г. МЕДВЕДЕНКО, кореспон­ громадський

перед

вед уть

єн.ко

·ВИ­

на

добрив в езенні 'органі·чннх піД бур яки і картоплю, яких доставлено в поле понад З тисячі тонв . 100 тонн доб­ завезено

ри.в

парники .

на

Посів ний матер і ал підrотов­ .1ено .

Гарячі зар.аз д ві нізаторів,

заЇІінят их

у меха­ ре·

на

монті техніки. Тут відзна · В. І(рmюбок, О. чаються Него•да, І . Улещенко. Тр и на лінійці го­ 'ІІрактори товносl'і, на виході ще два. Готові до виходу в поле З

·2

к ульти­ сі.валки , 4 пл у.ги, ватори , кукурудзяна і кар· топляна

саджалки.

ПереrлЯІн уто СJ<дад ,, анок. Керувати однією з них вису робітницю нуто ·передову П очалос ь Бондаренко . В. агр онавча•ння .

Ю. РЕБІТВА, керуючий відділком.

дент.

(Фото"J)оніка РАТАУ)

rnJ~ф)~ф)[p~~

їні установка, пущена на за­

8 .пт.ахофабрик,

роЗра хова­ близько 10 мільйОНів кар­

них на виробництво 8 міль· йояів яєць за рік кожна. У ДВІ ЗМІНИ

вів. Уста110вкою керує один

НА СНІГОВІН ЦІЛИНІ

опера-тор .

вио~нача­

насичені

ПЕРША ПЛАВКА Першу nлавку надчистого що використоферо~рому, вується для виробиицтва ви ·

марок

сталей,

видала найпотужніша 11 кра-

rодовуааtа за рік брой.. ериа будіІІиицтво птахофабрика,

біля Х.wк­ икоі почалось нева. Це велике мехаиі3о&а-

ПРИВУТОК

-

10

КАРБОВАНЦІВ

веJІИКе

провадиться

roc·

Зокрема,

розпоttато

рудження

нового

спо·

цеху,

лереробJІJІ'l'Іімут ь с S'

де

500 тонн

добу.

провадя.т ь

МІЛЬНОНІВ

рах у н о н

. нагромаджень

культурв<r.побутоае 1 будtввиц,во . подарське

2

сіпьськоrо господарства. Два двора:ооr.е, а місцями й три ­ мільhа курчат буде sідра:оове сніrозатрнма ння. змішаним

палІ80.М . З цією метою бу ·

сокояк:існих

госnодарствах

внутрІшнІх тут

пор;зькому заводі ферОСІLІІа·

За

бованців.

заіімають

ритьс11 сітка свердловин.

на містить матеріали про партійних досвід роботи груп та іншІ відомості, які треба знати партrрупорго-

ЗАЗЕЛЕНІЛА ЦИБУЛЯ , РОСТУТЬ ОГІРКИ

Тис~Jчі •механізаторі в пр а ­ цюють у дві з.міни на засні ­ 11-міліметровніІ. отвір чверть 81ІГОДН СПЕЦІАJІІЗАЦІІ жених оренбурзьких nолях, мільйона кубометрів газу і В Молдавії птахівництво закрімюючи і ІІарощуючи З74 тонни нафти. ttaє мехакізован0110 rалуоою запаеи во.аоrи. В передових

найважливіші ній дано довІдковІ дані про Радянський -Союз і країни соціалlстичного табору, про світ , капІталІстичний

·

вес­

~® U{~~поо~ оо~шшшю

ють,

для napтrpynopra Во-

до

п 'я тиріч-

рок у

•Колектив харківськоrо ордена Леніна заводу «Елек­ трова:tКМаw• віАван·таJІІ:нв останиІІ вy:JOJI турбогенера­ тора nот}'аІdс:тю 500 тиевч кіловат, uриsн..еиоrо для одніеІ з ДРЕС у СибІру. На tото: сnецІальнІІіі трансnортер, на вкиІ наванта­ жено вуЗJІн турбоrенератора.

пласти,

готуватись

третього

На сесії виступи.1а заступник го.1ови Київської •()fі­ .lасної Ради депутатів трудящих Л. І. Хорозова.

у цьому ж видавницт­ літератури виnустило « Записну книжку партійного ві вийшла «Записна книж­

активlста• на 1968 рік. У ка

ни

ки. Погребчан и .взяли висо ­ кі соціал істичні зобов'язан· ня і підкріплюють іх ділом. Траrкторнсrи В . Бо•ндарен· rко, І . Бондаренко, І. Cepri·

сті Рад, узагальнення і вивчення передового досвіду, здійснення ними контро.1ю за виконання своїх р ішень і вищестончих радянських і партійних органів.

Зараз

Видавництво полІтичної ' т!ї.

питань

акушерських пунктів тощо .

фоктзн з ска,рбу : ра-ктер три тисячі ме.трів г лнбнни ІСРЇ3Ь добу 38 ВИНОСИТЬ

...

п о б л и з у

маш т о р ф »

На зведення блок-кімнату. n'ятиповерхового будинку з т аких блоків пот,рібно всього 4-5 днів . Новий · комплекс по вироб виІІИЦ'ІІВУ венілацетату хід,ної сщювІtнн д.~я виrо·

винограду

на

МІЛЬRОНИ ПАР

ВЗУТТЯ НА

PJk

-

таха потужність -азут·

ладу

в шахтара.кому місті

тєвоі фабрики, яка. ~тала де

Первомайську на Луганщи­ не nідприємство, вирооничий Радгосп « Зелений гай» ні. Пі:дnриємст.во спеціалі­ nочинається в якого ци.КJІ Вознесенського ра й о н у інкубаториіІй станції і завер. ~иколаУвської області -- зується на випуску літнього холодильнику . в шується і жі~но госnодар­ взуття, чоловічих багатогалузеве за чих сандалет . nрибуток Одимасно в 'J)ес;nу6ліці ве­ ство. Ного ще минулий будівни~тво дет~ося становить рі к (РАТА~'),


ЗВІТУЄ ЮНЬ КРИЛF\ Т f\ (3

ХІХ райоил-tої

11 січня в приміщенні районного БудинІ\у кудьтури відб·рась ХІХ районна І\Омсомо.1Ьська конференція. аал заповни.'!а гомінка крилата молодь. Грає музика . R усіх піднесений, бадьорий настрій. Об 11 годині за.1 об.1ітають записані на плівку давно знайомі і б.1изькі серцю с.1ова дорогого нам Вододимира І.1ліча

дrніна, чиє ім'я носить :J гордістю комсомол . Піс.1я вирішення організаційних питань з доповід­

І

поифереиції)

перші 'Іісця в соціалістичному змаганні і вручені пе­ рехідні ЧерІ!оні прапори райкому КП ~' країни та рай­

ської організації

виконкому.

Люда Тимофєєва. Вона доповідає про nроведену роботу

Чимало добри4 справ на рахунку сідьсь1шх комсо­ мольців. В складних умовах минуJІого літа ім Аовмоеї. виборювати урожай зернових, овочевих &у.'!ьтур, кар­

т_оплі. Через відсутність достатньої кількості кормів · не

На трибуи.і делегат конференції, секретар комсомош,· Броварської

середньої ІІікоди .М

2

пн;і.'Іьною І;омс uмодьською орrані;зацією за -звітний пе­ ріод, ділиться враженнями про роботу клубу люби­

телів ціка~го, Який виріс n товариство. Воно об'єднує собі; секцію J!екторів, конструкторів. При т~варистві

було можливості домагатись високоі щюдукти&ності. тва­

тtрацює наукова рада . Учні виступають з цікавими ре­ фератами.

подвоюєтьсл

ринництва. І все ж державні плани по виробництву і продажу сільськогосподарської продукції були викона­ ні. Країні відправлено 33 тисячі тонн молока, 6600 тонн м'яса, 40 мільйонів штук яєць, 41 .тисячу тонн овочів, 27600 тонн картоплі. За досягнуті успіхи район затверджений учасником Всесоюзної виставки народного

тим, що комсомол в нинішньому році відзначає своє

господа рства та заи_есений на обласну Дошку пошапи.

дю

вистуn·ає

перший

секретар

райкому

.11\СМ~'

т. Крук М. М. Він говорить, що майже 6-тисячний за­ гін комсомолії Вроварщипи прийшов до своєї чергової t;омсомольської конференції :зміцні.1им.

Наша радість,

-

--

ще

сказав

більш

він,

-

згуртованим,

славне піввікове існування . Давно посивіли скроні у nер­

ших комсомольців. Іх місця в комсомольських лавах зай­ мають все нові і нові покоління. Серця юнаків і діи­ ча т, як і ко.1ись, горять яскравим пол ум' ям револЮІІі і.

То ж не випадІ(ОВо старше покоління вбачає в своїй ;нІіні свою мо.1одість, запоруку нових пере~tог в ім';r врекрасного

завтра.

Мо.1оді трудівники Броварщини з честю несутt, тру­ дову естафету. Вони напо.1егливо працюють над вико­ нанням рішень ХХІІІ з'їзду КПРС, величних планів но­ uої п'ятирічки. Багато добрих справ на рахунку

ком­

сомольських організацій замду порошкоuої

металур­ гії, торговельного машинобудування, заводу пластмас, фабрики верхнього дитячого трикотажу, Літкінської швейної фабрики, ремонтно-механічного заводу, рад­

госпів << Пл осківськиіі >> , імені Кірова, 'і Гоголівський >> . В центрі їх уваги авангардна ро.1ь комсо;~-Іо.lьців на виробництві, пропаганда Передових методів праці, вивчення рево.1 юційної тео рії,

розгортання спортивно­

масової роботи, бОJ!ОТІ>fіа за ку.1ьтурний відп()чинок т.t інші питання.

Доповідач назІІІJає імена GагатІ,ох кращих виробнич­ ників-комсомольців, чиїми руками помножується

сла­

ва ветІ'ранів, створюються матеріальні б.1ага. Серед них бригада Володимира Дерев'янка з заводу торговедьно­ го машинобудування , Бориса fаврищука з заводу по­ рошкової металургії, Марії Негоди з заводу електротех­

виро6ііі, t(олектив

пташниць

Антоніни Макаренко з

Київської птахофабрики , .1анко врх механізованих ла­ нок Олексія Дмитренка :J Калитянеької птахофабрики, Григорія Шеве11я з радгоспу

« Гого.1івський »

і ба га тьох

інших.

Разом з усіма трудівниками району І\омсомо.1ьці мо.1()ДJ.

напо.1сгливо

працюва.rти

над

виконанням

зав­

даНІ. і ваятих соціа.1істичних зобов' я зань в юві.1ейно­

му роЦі. Іх творча нраця увінчалась успіхом . Промис­ :юві підприємства району виконааи річний п~1ан по випуску ва.'!ової продукції ще 21 грудня і випусти.ш понц план виробів на суму 2,3 мільйона карбованці в. Ваrомий

вкдад у виконання виробничої

програми

внеслИ комсомольці заводу по'рошкової мета.1ургії , фаб­ рики

ного

верхнього

дитячого

трикотажу,

заводу

машинобудування-, постійноДіючого

торговель­

будівельного

поїзда .М 2, Броварського автопідприємства, ко.lекти­ вам яких за високі показники в праці присуджен і

Справді героїчині приклад сільським комсомольцям подає вихованка денінського комсомолу, ланкова рад­ госпу « Зоря>>,

fe.poii

Соціалістичної Праці Катерина Дя­

ченко . Навіть в несприятливих вона виростила на І>ожному з

нери овочів, зібрала по

кліматичних

умовах

403 цент­ ~5 ц~нтнерів огірків, 380столової моркви, 471 центнеру 19

гектарів по

помідорів, 3~2 центнери столових буряків, по 5 JО центнерів пі:ІНьої 1\апусти . Наші молоді тваJ>ИННИКИ беруть приклад :1 колишньої активної Rомсомолки, ~ - нині комуніста, доярки радгоспу «Русанівський», Героя Соціалістичної Праці Марії За­ харівни Пильтяй, ЯІ;а в ювілейному році надоїла 1056 центнерів молока.

-

Пщаторі~; у нас Г,ро .1ва комсомольці на відділ­

І\}' . .JІочашt Працювати З ТІІГО, ЩО ПОЗ:ІС ПіЛКОІJ}' МОЛОДЬ по мірі підготовки прийняли до лав комсомолу. ,Посту­ пово віднов•mи роuоту кщ·бу, створили художню само­ .1іяльність, організовували ку.lьтпохо;'\И. Весною поса­ .1 НЛІІ парІ;. Прово.1н.1 и нс,1іш.ники , внщ·сJ;а.lн піпгазету <<Молния».

Далі

Марія

підкреслила .

про

Н l'обхідність

ве.1rння культурно-ма сової РtібІ•ТJІ

у

про-

ні ;цалених ее-

лах , хутоrах.

--· ниіі

На~І потрі uна с воя oюmm'eti:t , І;ва.ттіфіковакультмасовю;, ІНЩtаТОІJІІ фізкультурно-масової

робnти, адже наІІІ,'l моло;(І,, -- каже вона , бажає рости, рu:Іnиватис t, _ В щ,ому напрямч ми й nлануємо свою роботу.

Делегат tіонференції Віктор Щоnочков розповідаь про

В районі гордяться іменами 1\омсомольсьІ;о-молодіж­ них І; олективів Андрія Біленка з радгоспу «Бобриць­ кий » , Ми!\оли Жука :~ радгоспу «Русанівс ький », Юрія Скорого з радгоспу

:~ великим ;~ахопмнням n·рис утні слухають виступ сеІ\ретаря відділкової ІІU~tсомо.1ЬСЬІ\ОЇ органіJації рад­ гос пу <' Гоголівський » Марії Овдієнко.

«Заворицький »,

Володимира

ІНап­

роб()ту 1\r,мсомольсьnої організаціі ремонтно-механічного :Jаводу . На її рахунку чимало добрих справ . Більше по­ .1овиш1

працюючих

на

завод і

сІ\ладаюrь

комсомольці

рана з Бr!fданівсьІ;ої птахофабрики. Проспав•шись висо­

і молодь. Це іх руками виготовлений новий автомобі.'Іь­ ний кран « АК-75 ВМ )) , набагато раніше строку освоєна

кими показюшами в праці молодіжні J\олеинви доярок

пр nект на потужність :Jаводу. Це їх заслуга в ТО'оІ}', що

Ніни /'узііі :1 с. Сеvиполок, Катерини Соловей :1 с. Ру­ санова, Ніни Ва6ич з радгоспу « Гоrолівеькиіі>:. Шести кращим комсомольсько-молодіжним кодективам щнtсво ,;­

но n очесне авання « Колектив імені 5U-річ•tя РадянсьІ\ІІЇ

влади » . Іх імена навічно занесені до Книги Пошани рай­

J\ОЛРІітив

:1авоював

пrрехідний

Червоний

прапор

\Ііністерства. Па 3аВІІ,1 і працює худож ни самодіяльність . З 1\tНЩертами виїжджали в підшефне гос пnдарство . Про­ те не від•Іувадося надежної допомоги з бо!(}' райко­ ~•У І\ ОМС()МОду _ СІ\ільІш не ставили питання про нала­

кому дКСМУ, а ланка Олексія Дмитренка нагороджена

годження спортивно -м:J сової роботи , а віз і нині там.

Почесною Грамотою та· пам'ятним вимnелом обкому ком­

Тов . Що.ТJОЧІіов пропонує силами J\ОМС()МО•lьців і молоді

сомощ· і занесена до Книги Пошани оnІ\ому комсомолу .

зf.удуваТІІ с портивний зад.

43

кращі мо.'Іоді виробничники нагороджені путівками

для пої3дки до мі ст-героїв. · Доповідач розповідає про ідейно-подітичне навчання, про організаційно-масову і виховну роботу, стан фі:J­ ку.'Іьтурно-спортивної роботи. Він 1\РІІТИІ\ує комсомоль­ ські -організації заводів холодильниІ\ів, п.тшстмас, рад­

госnів «Літківсь-Ішй », < <ТребухівськиІі », " І\ расилівсь­ кий » , яким необхідно рі зко активізувати свою роботу, ставить конкретні завдання rrt>peд 1\fІМсомолщямн і мн­ лоддю в новому 1968 році. :і доповіддю про роботу шкільних ко~tсомош,ських і піонерських організацій на конфере нції вистушша за­

відуюча шкільним в1ддшом райкому дl~СМУ т. ТІ'.м­ чук Г. І. Потім буди заслухані звіти голови ре ві з ійноІ

комісії т. Діденна Н. О. і голови

мандатн ої

І\ омісії

т. Турnітна В. В. Делегати конференції взяди ап ивну учасп, в оіІговоренні доповідей;

На

конференції

виступили Оnексій Дмитренко

-

данк ов ий механізованої ланки Калитянеької птахофаfі­ ршш, Натерина Соловей - доярка радгоспу « Русанів­ ський » , О. І. Хорлінов зав~дуючий j)аЙонним відді­ .'! ом ІІіІродної освіти, С. С. Міщенко пропагандист комсомольr. шоі nол ітсітки , Володимир Дерев'янко іірнгадир завnл торгове.'Іьного машинобудування,

М. М. Молочно стуnюн;

раіівій ськІ\ом, Н. Г. Дяченко

-

дирІ'иора

Ру сан івсьJ-:оЇ

інші. Виступаючі доповідали

npo

середньої

-

за­

шко.'! н

та

свою роботу , вислоn­

лювал и цілий ряд критичних зауважень на адресу бюро

райком~- ЛІ\Сl\ІУ, вносишr пропозиції щодо поліпшеннп J)OUІJTII .

На конференції виступив з промовою перший секре­ тар райкому ІШ України т. Кривошnик В. О. ХІХ районна комсомольська конференція обрала но­ вий СІ;дц paiitinмy 1{01\ІСОМОЩ' .

Пленум райкому ЛКСМУ Відбувся організаціііний пленум новообраного рай­ І; ому І;ЩІ СО\НJ,lу . П ершюt се~;ретарr'І раіікю1у .1КСМ~1 ІІІіраниіі в. г. Бурлака, ,1PYfiiM СеІ\ретарем -- А. Ли­

n.

сенко. позаштат н им се кретарем - С. С. Соноnов. До еклал fіюро р:Jйкому ЛКСМУ обрані: В. Г. Бур­

nака, А. П. Лисенко, С. С. Соноnов С <'Кретар

комітету

А. О. Макаренко

-

ком с омолу

-

начальник цеху ,

шин оремонтного

заводу, б ригадир J( Омсомольсько-молодіжно­

rо кrш е иину ·київської птахофабрики , Н. Д. Неrруза вчительІ\а Броварської середньої школи .М 1, О. М. По­ пеnьнюк

--

секретар комітету комсомоду заводу порош­

ко в ої металургії, І. Ф. Саnтан

-

інструктор по спорту

радгоспу « Гоголівський » , В. В. Турпітно, М. Ф. ЗАО· ренно.

На районній номсомольсьній нонференцlї зустрі­

На фото;

(зліва направо)

представники

русанів­

мас під час перерви завели м іж собою розмову про

ської мододі медсестра Катерива Щур , доярна Катерина СоJІовей, секретар сільської иомсомоль· с ьної організації ВоJІодимнр Пмьтяй, слюсарі заводу плас тм ас Петро Кваша та АндріА Скаржев-

діла ком с омольські.

ський,

JІися кращІ представинии молоді міста і села. Ось делегати з радгоспу << Русанівсьний• та заводу пласт­

Фото А . Козака .

Затвер,1жено завідую чих відділами райкому ЛКСМУ: віддідОМ КОМСОМОЛЬСІ,КИХ організацій - В. В. Турnітна, шкільним Г. І. Тимчук, сектором обліку та фінан­ с ів Н. П. Поnову. Затверджено склад rrозаштатних комісій при райком і Л І\СМУ: ідеологічної (голова С. С. Любченко) , оборонно­ спортивної (голова В. І . Зотов). Головою ради районної піонерської організації затверджено Г. І. Тимчук. на­ чальником районного штабу « Комсомодьськоrо прожек­ тора » обрано В. В. Турпітна. Відбулося також засідання ревізійної комісії район­ ної комсомольської організації, обраної ХІХ районною комсомол ьською конф е р енцією, на яком у розглянуто орган ізаційне питання .

Головою ревізійної комісії обраний В. С. Щоnочна•.


ПОВІТРЯНА ЗАСІІОНКА НА ФЕРМІ

РАДІСНІ НОВИНИ СНІГОВА МЕЛІОРАЦІЯ

І

Зима завжди загрожує ОЗІJМИМ посівам: мало снігу­ вони підмерзають, багато можуть .випріти. На вируч­ ку хлі·боробам приходить снігова меліорація.

...Минулої знми на полях боровеької сільгоспартілі <<Маяк» Калузької області між на~мірно товстим шаром снігу

і

грунтом

у11ворились

... Двері

порожнини,

почала

підви­

корівника ши.роко відчинені йде прибиран­ ня, завозять корми. Але холодне повітря не проникає а приміщення. Шлях йому закриває заслон з ... того ж повітря, що йоrо нагнітають електровеитилиторк в про­ різи дверей. Таке можна бачити в естонському радтоспі «Тарту». Двері можна тримати ,відчиненими nри 20-градусному морозі навіть цілу го,д,ину, а темІПература .в корівнику знизиться не більш як на 1-2 градуси. «Захисне» по­ ві'І'ря не треба підіr,рівати.

Пристрій простий і дешевий. його можна зробити в

щуватись температура. Озима пшениця стала посилено витрачати

нагромаджені з осені

допомогти ліалу

посівам?

поживні речовини. Як

Агрометеорологи

ІІ\ІСтитуту .црикла,Дної

Обнінського

геофізики

фі­

запропонували

ущільнити сніговий покрив тракrt>рними котками.

· Двfчі за зиму виходили ний гектар озимої

агрегати в

пшениці дав

поле. І кож­

на два

центнери

зерна більше, ніж ті ділянки, де не застосовували сні­ гової меліорації.

Цієї зими тракторні котки ·підготовлено до виходу на озимі поля в багатьох господарствах Калузької області.

~ БІЛЬШИТИ

вироб­

зити його собІвартІсть, добитися високоІ рента­ бельностІ тваринництва-­ над вирішенням цього зав­ дання ють

наполегливо

у

ствІ

кожному

нашого

свій час

працю­

господар­

району.

У

зосереджували

основну увагу на кількіс­ ному рості ·молочного ста­

да. Для початку це було непогано, бо вказаний за­ хід дав можливість різко нарощувати валовий вихід молока. Однак кількісний склад поголів'я без ураху­ вання якості його призво­ див ДО ВИСОКОЇ Собівар­ ТОСТі продукції, до збит­ ків. Тримали чимало низькоудійних корів, які навіть не повертали вар­ тість затрачених на них

кормів. Так було і в радгоспі імені Щорса. Голов­ ний зоотехнік Микола

Федосійович Головаш роз­ повідає:

·ми

Дійшло до того, що

довели

рів до рів

36

щільність

на сто

ко­

гекта­

сільськогосподарських

угідь. Хвалили нас. Адже це свідчило про один із важливих засобів інтенси­ фікації тваринництва. Та ми були незадоволені, хоч кількість молока і зросла, бо не за рахунок підви­ щення продуктивності ху­

доби.

Пастягали

ферму все,

що

тоді

на

під руку

попало: сименталок, біло­ голових українських, чор­ но-рябих та всіляких ін­ ших корів <<без роду і

племені•.

Біда

не

стіль­

ки в різношерстості ста­ да, скільки в тому, що чи­ мало корів давали за лак­ тацію менше півтори ти­ сячі кілограмів молока, а кормів поїдали багато, зменшуючи і до того ку­ ций раціон більш продук­

тивних корів.

Така

прак-

ХАЗЯНКИ АВТОМАТИКИ ВОРОНЕЖ. Пташикці ·радгоспу «Забродеиський» Те­ тяна Гребu:ова і Катерина Шевц0111а почали черговий ;> обочий тиж.день ново.rо .року повновладними хазяйками в цеху, де закінчено складання і випробувания найно­

вішого ком.плекту

тика призводила до збит­ ків, бо відомо, що корову з щодобовим надоєм мен­

ше

кілограмів економіч­

8

но невигідно тримати.

Збільшення

кількості

молочного стада з одночас-

ним

підвищенням

його

продуктивності

ключ

до розв'язання за~дання. Звичайно, за короткий час не поповниш ферму високоудійною худобою, але в радгоспі вже багато зроблено для цього. На­ самперед вирішено комп­ лектувати

молочне

стадо.

тільки високопорідними коровами чорно-рябої по­ роди. Торік І позаторік прпдбали в підмосковних госnодарствах 600 телиць.

Багато з них тепер стали коровами. Всього ж зараз на фермі більше 900 ко­ рів, нетелів і телиць цієї породи. До кінця n'ятиріч­ ки в радгоспі буде 1000 корів чорно-рябої породи, тобто племінна ферма.

Поступове

поліпшення

порідності стада вже дає перші наслідки. Торік ви­ роблено на сто гекта­ рів сільськогосподарських угідь по 651,5 центнера молока, а вихід його на корову становив 2411 кі­ лограмів. Господарство ус­ пішно виконало свої зобо­

в'язання перед державою. При річному плані 1700 тонн

молока

продано

1787. Характерні і такі по­ казники. Якщо в цілому по

радгоспу

корови

2411

надоєно

то по

племінній

2675.

Окремі

домоглися

ще

від

кілограмів, групі

-

ж доярки кращих

зультатів. Так, Норчага надоїла

ре­

Галина за оди-

батарейних ·КЛ·іток КВН.

Тут утри­

мується 12 тисяч курей-несучок. Годувати, напУіfІаТІІ, при·бирати послід, збцрати яйця, .регулювати повітро­ об~Іін

і

електроосвітлення

двом

операторам-пташницям

допомагають в цеху сучаеві механі3'Ми.

3 поглядом

иицтво молока, зни­

r-.1

будь-я.кому господарстві своїми силами.

у майбутнє

надцять місяців від кожної первістки чорно-рябо'і по­

роди 3298 кілограмів мо­ лока. Такі корови, як «Ілюзія», <<Аксіома» та іншІ дали за неповну лак­

тацію по

3830-3657

лограмів

молока.

.

В радгоспі

кі­

створюють­

ся все нові і нові групи первісток племінних. Від того, як вони будуть роз­ доєнІ,

залежить

У радгоспі продовжую­ ться роботи по механізації трудомістких процесів у тваринництві, роздачі кормів.

зокрема

Намітили заходи по дальшому зміцненню кор­ мової бази для тварин­

ництва, які почали здійс-, нювати.

Марія Онисимівна КононенІ\о всіма шанована трудівниця у радгоспі «Красилів­ СЬІ\ИЙ». Маючи великий досвіл., доярка діли­ ться «секретами» своїх успіхів з молодими nрацівниками молочно-товарної ферми. Бага­ то її колишніх rfомічниць стали хорошиІ'vІІ! майстрамн виробництва великого молока.

На фото: М. О. Кононенко.

М. ІВАНИЦЬКИВ:.

дальша

їх продуктивність. На цьо­ му

(РАТАУ).

спеціалізувався

ряд

доярок: Галина Грос, Га~ лина Птиця, Галина Нор­ чага, Марія Петренко, На­ діSІ Нравченк·о та інші. У

ВОНИ СТАНУТЬ МЕ ХАНІЗА ТОР АМН Безлюдно тепер у полі. Воно покрите снігом і спо-

ції і проводять nрактичні заняття ·досвідчені

викла-

заnланував

минулому році за. роздої чиває. Зате в радгоспній дачі - інженери А. І. Са- пі, а ми вирішили і су­ В. Л. Хоменко, сідам допомогти, бо у наа вонИ одеРЖСіЛИ по 1ОО- майстерні кипить напруже- линко,

карбованців додатко­ на робота механізатори вої оплати. Матеріальне і ремонтники готують техзаохочення сприяє форму­ піку до весни. ванню високоудійних ко­ Для управління цією рів. технікою в радгоспі <<БобЕнтузіасткою цієї спра­ рицький» взимку готують ви можна назвати Галину і кадри механізаторів. Ще Григорівну Норчагу. Роз~ з 12 грудня тут працюють на ДОЇВШИ СВОЇХ перВіСТОК, курси трактористів, 31 юнак з вона в листопаді передала яких вчиться господарства, радїх доярці Таїсії Малярен­ свого «Заворицький» та ко, а сама Прийняла нову госпу

200

групу нетелів чорно-рябої породи. Вони уже почали телитися.

Тепер тваринники три­ мають найвідповідальні­ ший екзамен -- проводять зимівлю худоби. Прагнуть якнайкраще доглянути П, нагодувати. В середньому припадає на корову 7-

7,5

кормових

одиниць:

Руднянеького племптахозаводу. Заняття проводяться в спеціально обладнаному класі, розміщеному поблизу ремонтно-механічної майстерні. Це дозволяє швидко і вдало поєднувати теорію з практикою. За чотири місяцІ слухачі вивчать будову і експлуатацію тракторів, сільськогосподарські машини, ос-

Є. І. Дорогунцов, І. Г. Мі- є хороша матеріальна ба­ рошничеико. Нерує ними за і кваліфіковані викламолодий спеціаліст О. П. дачі, -- відповідає т. СкоСкоробагатько. робагатько. Уже перші дні занять ... Чергове практичне показали, що більшість заняття проходить безпо, слухачів успішно оrіано- середньо в просторих це­ вує програму. Ось, на- хах майстерні. Тільки що приклад, слюсар з першої

курсанти

тракторної бригади Микола Ходос добре відповідає на будь-яке запитання виклада'Чів. Не в1.дстає і колишній помічник комбайнера з третьої бригади Михайло Гриб. - Добре себе зарекомендували також Олександр Боришнєв з радгоспу <<Заворицький» і Микола Стогній з Руднянського племптахозаводу, додає керівник курсів. - Олександре Петровичу, запитуємо його,

мах знайомилися з будо­ вою і розміщенням акре­ мих деталей двигуна, а перейшовши сюди. можуть побачити їх і розібрати власними руками. По обличчих хлопців і засуканих рукавах видно, що вани захоплені і задоволені цим заняттям. Мине небагато часу, і ці молоді люди стануть ква­ ліфікованими механізато­ рами. покличе до себе пробуджене весняне поле. П. КУДІН,

в

класі

по

схе­

·rx

Січку запарюють, здобрю­ ють патокою. Середньо­ нови землеробства. ~а чому на курсах слунаш громадськиІі ко-добовий надій становить На курсах читають лек- хачі з різних сіл? респондент. 5-5,1 кілограма на ко­ рову. Можна було б ма­ ІІUІІІІППІШUІПШППІІІОІІІІПІІІІІІІІІШUІІІІІІШІІІІІІІІІІІІППІПІRІІІПІНІDІІІІПІІ ти і більше, додавши кор

мів, але наявна кількість їх, розрахунки не дозво­ ляють цього зробити.

ДОБРИВА- НА ПОЛЯ! ЗВЕДЕННЯ

про вивезення і внесення органічних А(Ібрив у рад­

госпах і птахофабриках району за 1967 рік (в nроцентах до плану)

Назва

ли в nохід за високий уро­ жай в 1968 році. В рад­ госиах раз

і ,птахофа,бриках

иаполег ливо

за­

готуються

до весни третього року п'я­ тирічки. Одним з важливих фак­ торі.в .підвищення врожай­ ності всіх ку.~ьту,р є старан­

не

удобрення

земель. Там,

де цій сnраві

госnодарств

приділяють

належну увагу, нав.іть у ми­

Імені Щорса 178,0 «Заворкцький» 105,3 «Плосківськкй» І 05,2 Вогдаиівська 104,8 «Гоголівський» 104,0 іlіобрицькнй» 101,7 «Зоря» 101,6 «Русанівський» 101,1 К.иівська 100,0 с:Требухівський» 98,8 «Літківський» 96,0 Руднииський племптахозавод димерський»

ПуХ!іоkький плем­

247,7 107,6 79,8 83,0 98,6 80,9 71,8 73,0 100,0 67,5 94,7

88,5

47,3

82,4

79,4

ІН ,І

60,8 103',2 49,0 75,6

«tВелико-

:птахореnро-

дуктор

Будується, молодіє радгосnне село Русанів. На фото: нові будинки, сnоруджені за кошти радгосnу для nр::щівників сільського госnодар· ства.

Трест

-

курси при нашому радгос­

Фото А. Козака.

СемИоІlОІІКівська 76,8 КалН11Інська .68,9 «К..расилівськкй»\r 61,1 По радгоспах І птахоtабриках

96,6

85,0

Трудівикки сільськоrо гос­ подарства

району

вируwи·

нулому му

році,

несприятливо­

на погодні

умови, одер­

жали хороший урожай. Річний план no вивезенню органічних

добрив,

як

вид­

но із зве;дення, виконала і перевиконала бідьшість гос­

ІПодарств. Але з внесенням іх в г.рунт справи знацно

цента. Добре попрацювали також механізатори радгос­ nів «БобрІщький», <<Зоря». <<Літківськнй», «Русанівсh­ кий», «Плосківськніі», Се­ миполківської птахофабри­ ки.

На жаль, не всюди так пройшов місячник. Зовсім мало вивезли добрив у Ве­ ликій Димерці, Красилівці, Рудні, де взагалі не вико­ нали своїх річних завдань.

А вносили рІ!!ва

в

органічні до(j­

грунт

радгосп

восени

ЛІfШе

«ТребухівськиЙ»,

Пухівськнй :племптахорепро­ дуктор та Семиполківська птахофабрИка.

З перших днів нового ро­

гі:рші, з доведеними завдан­ нями С!rLра.вилися тільки чо­

ку

ши.роко

дарства, юсі відстали, могЛи

гони.

розгорнули

ро­

боти по вивезенню гною на поля в БоrданівсЬ1~ій і І<а­ тири господарст.ва. птахофабрин;ах, У -листопаді й г.рудні ми­ литянсьКІій «Требухівсьюій», нулого року в ·районі nрова­ радгоапах та .іншИх дився. місячник ПО' вІІJВезен­ «Плоскі'ВСький» ню доорив. Тоді стояла rоспо,дарс11вах. Тут ст.ворені сприятлива погода, і rосrю­ спеціальні механізовані за­

на.даЛ:fЖИТИ

прогаяне.

Як­

Потрібно в усіх радгоспах

раз так ·і 3робнли требухів­ і птахофабриках приДілитИ ці вони мобілізували на ~.Щі справі серйозну увагу. вивезення добрив усі сили Зима наккращий період і за цей час виконадІІ біль­ для заготівл.і і вивезення ше половини річного плану, добрив. Тож потJ>ібно її ви­ яюtй на І гру.дня був за­ кори<:тати найбільш раціо­ вершений лише на 40,1 про- нально.


ІІІІІ/ІІІІІІШІІІІШШІІПІJІІПІfІІШЛІІІПІІІІІПІПЛПІІІІІІІППППІІfПІІІІІІІІППІІІІІППШШІПІІІ/пmошІПППІІППІПІІDІІІІІІІІWППІІІІІІПІІІІІПІІІПІІІІППІШІІШUІmІІІІІШІІІІІІІmІІІШ1ІUІЩІПШІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІUІІІІІІІІІШІІІШІІ

.П~•r•яеи.ва

Робочий тиждень JІікарів

воре:srув

Наро.цний су.ц в нових умовах АДМІНІСТРАТИВНІ органи району посилили ооротьбу з злочинністю, особливо пияцтвом,

самогоноварінням

та хуліганством . П'яниці і ху.1ігани стали неетерпними

.1л.я

наших людей, їх вчинки суворо караються судом. У минулому році і аараз кожна друга кримініlльна справа про хуліганство розглядається народним с.удом

на виїзних сесіях. Тут, на колективних зборах, розкри­ вались та обговорювались причини і умови, що пород­ жували злочини, питання набувало широкої гласності. У проведенні судових процесів активну участь брала громадськість. По кожній третій справі, розглянутій с-удом, Ііолективи трудящих посилали своіх представни­

ків дл.я участі в судових процесах. Вони вимагають від нас суворо карати злочинців і правопорушників.

Внаслідок проведеної нами роботи і активізації гро­ мадськості в районі спостерігається значне скорочення злочинності та судимоеті. В селах Жердова, Мокрець, Пдоске, Рожни, Р}·санів правопорушення стали рідки~ :\!И .явищами .

АлІ' ж скорочІ'ння

~ІЛочинності не означає повного

викорінення, як цього вимагає жит· гя. Тимчасом у Вог­ данівці, Великір Димерці, Бобрику, Заворичах, Семи­ полках

злочини

та

правоrrорушення

не

зменшуються.

Чому? Тому, що в цих селах недостатньо ведеться бо­ ротьба з антигромадськими явищами. Громадськість не використовує свої можливості і права. Тут слабо пра­

цюЮть товариські суди і добровільні народні дружини, а виконкоми сільських Рад депутатів трудящих не здійс­

нюють контролю за роботою цих організацій, не нада­

перший

понедІ.ІІок

Зимова дорога час

при

надто

-

небезпечна. Саме

в

неуважному

ходити вулицю,

до-

дивитись

триманні правил вуличио-

го руху

неважко

нажити

при

І

відсутиості

тільки

поблизу

транспорту слід починати

собі горя, а то й стати Ді~шовши до середи­ жертвою дорожиої приго- ни, дивtться направо. Якщо близько проходить ма­

ди. З цією метою не .зай- шина, пропустіть П І пе­

вим буде нагадати ntшo- реходьте вулицю. ходам основні правила 6. На перехресті, де руху, особливо дітям. рух регулюється світоІ. Рухаючись , вулицею фором, переходити вуля­ чи дорогою, пам ятай: во- цю можна тільки при зе­ дІй автомобіля, автобуса, леному сигна.'Іі в напрям­ мотоцикла

не

може

зупи-

2. ром,

Рухаючись тримайся

ку

руху,

а

де

міліцІоие­

ром-регулювальником,

тротуаправого

-

тоді. як він стане до вас боком.

боку, будь обережним при 7 . Не можна зупинятись переході біля пІд'їздів, на поворотах, закругли­ звідки несподівано може нах, спуснах або підйомах. з'явитись транспорт. На вулицях і дорогах, де немає тротуарів, треба хо-

де водії здалеку не мо­ жуть бачити вас, або де їм важко зуяииити транс­

дитя

порт.

по

польовому

її

нраю, ближче до узбіччя.

8.

Не можна також ка­

назустріч руховому транспорту, щоб побачити його і вчасно надати дорогу.

татись на коньнах і лижах на проїзній частині вулнці.

З. Не можна перебігати ву лицю поблизу рухомого трансnорту, бо це може призвести до наїзду,

9. Якщо після виходу з автобуса або автомобіля треба перейти дорогу, то починати рух можна тіль-

4.

Переходити

вулицю

ни тоді, як транспорт по-

треба на перехрестях, ру-

кине зупинку.

її

вчити

хаючись перпендикулярно напрямну.

При

цьому

.

Ці правила до~Ільно ви­ кожному

__ 1

уважно

треба уважно еліднувати І дотримуватись ІХ. за станом транспорту з Б. ДЯТЛОВ, тим, щоб вчасно надати державтоінспектор раййому дорогу. віціяу міяіцІї. . . . . . . . . . . 8888 , 18

а

= с

18

до

м. Бровари,

вуJ;. Київська,

~ 1 \

154.

Народним судом ра,зом з іншими адміністра~ивними та місцевими радянсько-партійними органами району на­ мічається прове,,ешrя в цьому році ряду заходів, спря­

!ІІОВаних на поліпшення. виховної і профілактичної роGо­ ти серед трудящих району. При належній активності громадеькості ці заходи сприятимуть зміцненню соціа­ лістичної законності та викоріненню злочинності і пра вопорушень,

а

також

причин

усуненню

умов,

що

С. КРАВЧУК,

В

Для виріШення 'питань пu

зв'язку

організації роботи лікарні і nрийому населення ло різ · них питаннях в суботу пра­ цює nре.дставни.к адміністра­ ції Л. ЗУБЦОВА, заст. головного лікаря по "Полі клінічній роботі.

СУБОТА

Пе~~.с~~:г:ама

.

дини ранку до 8 години ве ­ чора, а виклики на дім з 8 ранку до 12 годи­

ни дня. Слід пам'ятати па­ цієнтам новинку: запис хво­

рих до лікаря можна .зроби­ ти по телефону, а також за декілька днів наперед.

В суботу у поліклініці працює бригада лікарів у складі терапевта, хірурга,. невропа толоr а, фтізіа тра, пеАіатра. Працює також рентгенкабінет, лабораторія, маніпуляційни/і , кабінет.

В цеіt день бригада обслу­ говуватиме людей з гострю1 зах.ворюванням (висока темnература,

захворювання І

шлункаво-кншечноrо

тракту

тощо). Дома будуть обслу­ говувапн:ь тільки ті, мають гостру хворобу.

що

В філії поліклініки (на станції) кожної суботи з rодини ранку до

8 ни

дня

працює

16

годи­

терапевт.

Атомний реактор інституту фізики Акаде"'ІіЇ наук УРСР.

В ці ж г9дини в ·філії полі­ клініки на житловому маси­ ві працює терапевт і пе­

Фото К. Шамшина. (Фотохроніка РАТАУ).

Режим ,роботи пункту не-

~

___

НЕДІЛЯ СІЧНЯ

14

програ-

Перша

«Здорu-

програма

Гімнастика

9.00 _

в' я». Науково-популярна ШКОЛЯ .рІВ. · (М). . (м) 11 оо н прог.рама. · · · а дильни•к». (М.) .

для

9. 15 - «Б у9.45 - Тедопомогу театральній само- левізійні новини. (М . ). 10.00 діяльності . Зустріч з май- _ для школярів. «В деяко­ ст.рами теа11ру. (М.) . 12.00- му царстві». Телевізійний «Кортик». Художній фільм фільм. (М. ). 11.00 - Для для діrей . 13.30 - «В гос- юнацтва. «Шука"Іі». (.М . ). 'І'ЯХ у КаріІlова». «В сім'ї 12.00 сТобі, юність!». робітника». (М.). 14.00 - (М.). 12.30 - Концерт ле­ Програма кольорового телебачеІUІя. (М . ). 15.30 - Для Новqрічна

продовжек и й. буде з 8 го-

~~~'ШI~dt . ~~~ 3.._ ______

9.00- Пмнастика для=: всіх. (М.). 9.45 - Телевізійні новини. (М.). 10.00 -

дітей.

поліклініці Тепер він

діатр.

rолова народного суду, заслужений юрист УРСР.

ялинка .

реможці1в конкурсу ім. Анд­ реєва . (ЛеніІf!Град) . 13.00На

екрані

філь;мн-лауреати

ти!» . 20.45 - «Сі:11 днів». М.іжна,родна програ.ма. (М.). 21.30 - «Історія мо€Ї ду­ рості». Худож'І!.ій фільм .

' (М . ). 23.00 ти ». (М.).

-

форма-ційна пролрама «Час». (.М . ). 21.15 «добрий ве­ чір , хліборобе!». (Донецьк).

22.15 -

«ТіЛьки фак­

діжний радний

ПОНЕДІЛОК

15

першої світової вшни. Дру­

га революція в Росії». (Пе-' редача друга). (М.). 19.0010. Щербак - «Як на вій­ ні» . ТелевізійІНІЙ спектакль . (Харкі •в). 20.15 - МуЗІflІНІІЙ ант•ракт. (М . ) . 20.30 Ін­

град).

СІЧНЯ

дР'Уга проrрама

Перша програма

10.05 -

ни.

(М.).

ни. (М.). 17.15- «Майстри музи'Чного мистецтва». (Ри­ га). 17.45 «Новини будів­ ництва». Кіножурнал. (М.).

«Гвинтик

і Шпунтик-:11айстри». Муль­ пшлікаційний

фі.%~1.

Телевізійні нови­

17.05 -

Телевізійні нови­

10.15 -

«Прометей». Моло­ к.туб . 22.35 Ест­ концерт. (Кірово­

(М . ) .

10.30

.:Пропагандист» . ТелевізИ\ний журна.1. (М.).

18.00 -

Програма навчаль­

ного телебачення. Для

сту ­ Передача з Лужників. 16.45 ІІ Всесоюзного фестивалю 11.00- Телевіз.ійні вісті. - Телевізій·кі новини. (М.). телевізійних фільмів. сХро:- 11.15 - «Ост,рів Ольховий». дент.ів першо•го курсу . Вища 17.00 ....., сДень ~ез числа:.. ніка районного містечка». Телевізійний фільм. 12.00- математика . «Похідні і ди· Телевізійний, фільм. 17.30 {М.). 13.30 ТелеВ>ізійний В ефірі «Молодість». (М.). ференціал». 19.05 «Київ­ Су~отн·ій ·репортаж. 18.00-- жур1іал «для вас, жінки». 16.Z5 - Наша афіша . 16.30 ська філармонія ». 19.40 Літоnис.півві.ку. еРік 1958-й» . (М.). 14.00 - ПроІ'рама ко­ - Реоnублікан~ька школа Кіножурнал. 19.50 - «Росій­ Телевізійний багатосерійвий льорового телебачення. юних математиків . 17.00 ський ліс». Художній фільм. доку:мен1'альний фільм . (М.). (М ; ). 15.30 - «ТЕК-68». «Здоров'я». Телевізійна про­ Літера­ 19.00 - ~ВН-68~>. (М.). 16.00 Дл·я воїнів Радян- грама. (Одеса). 17.30- Те­ (І сері·я). 2!:15 20.30 _ «На мери:діанах ської ,Армії і. Флоту .. «Танк · левізійні вісті. 18.00- Теле­ турна панорама . (М.). 22.15 Украіни». 21.00 _ 1. Шток 'На п єдестаЛІ». ~МІ~ськ) . вІЗІмне ефірі «Молодість». агенl'Ство «Піоне­ - В - сОтара діва». Спектакль 16.30 - сМузич,нии юос~>> . рія». (С.вердловськ). 18.30- (М.). 23.00 - «Тільки фак­ Одеськоrо російського др а- (М.). 17.00 -:-. ~Хр_ам С~т} Р· Слух'ача"'І шкіл основ марк­ ти» . (М.).

матичного театру ім. А. Іва- на».

ТелевІзІннии

.17.20 18.00 -

нова.

Друга програма

еРік

фІль~.

Музична

nередача.

Літопис

піввіку.

1959-й».

курових палатах». Передача

. тературний

19.00-Лі­

театр.

«Що

та­

Телеві·

19.30 -

tмені Глінки. Веде Іраклій ,:зій.ні новини. (М.) . 19.45 • Аид;роннков . 19.00 _ «Кор- «Нага .•пастушка». Новин

.•

ху•дОЖ.НІИ

:

фІЛЬМ .

21.30 --

ТИ·К» . ХудожнІм фІльм дл!І «Камертон доброго настдітей. 20..30 «На добра - . рою». (Львів). ніч, діти!». 20.40 ·- «На Друга програма ·вед:медя». Телеві , з і й н 11 й фільм. 21.00 - «Клуб люби-

і

І

І

19.00 -

n

23.00 -

просрама.

Розва-

(Софія).

19.30 -

(Пс.~ь- j)(У11tОМетражного

ща).

20.30 -

сНа

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

Т ---~а~~·-':.1~~::~:~~N!

БРОВАРСЬКИй СКЛАд

ПО 'ropгiuj ліСНJІМИ "ТА 6уАі8еJІЬННМИ товарамн сУкрпkб.fдторrу»

МА€

ФіІІWІУ­

...

цияхи будівельні різних розмірів, то.Іt, доІІІІ покрівлі, вапно в rрудках,

скло віконне,

0

дранка

а:::І

М

І

4-57.

штукатурна,

лопати снігові і ін. товари. Склад nрацює з 9 год до 17 год. день

-

187-6300.

рова,

59.

13вхідннй

неділя .

Адреса ск.:1аду : Зам .

І

J

станція

Бровари ,

~

\ • 4 4

ирейда rрудкоr.а, крейда молота,

..а

11

f

•І

4 4

дикт,

r::(

-

ПРОДАЖУ

цerna аогиетриака,

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Телефон

В

rакі товари: круrпий листяних порід,

nипоматеріалк JІИСТJІНИХ nорід, пиломатеріали хьойних порід,

Веч1р ко­

J................................................................

154.

mc

ІWІtцерт.

Газета ви:~tодитІо у вІnорок, ~~naep та суботу,

Броварська друкарня, Київської області, вул. КніІ•СЬ1Щ

.... ......................

цемент М-400,

комитета КП Украию>І и районного Совета депутато&

3-18.

9.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.............

орган Броварского районноrо

трудящихся Киевской обласrн.

1:

в'язальниці, учеииці-•'•зuьинці.

добраніч, ді-

1 І

О Т Р І Б Н

Звертатися у в~дділ кадрів на адресу: м . Бро-

еСтруни і па­

сВ гостях і театрі «AnП()JIO». літра». Камерний

._...,.....,..,.:........ • • .. •

ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

• 17.00- «Сільський клуб». (М.) . 18.00 -«Звичайні не­ стиа.

(Прага).

Редант011 Є. ФЕJІЯА.

БРОВАРСЬКІй ФАБРИЦІ

телів пісні». (М.). 22.10 -· звичайн.ості». Телевізійна. ви-

жальна

Історія

КПРС. «Більшовнки в рrжн

Телевізій1іий

(М.) .

з музІtЧного Будинку-музею ' ке любов?» .

·.

сизму-леюнІз~у.

«Моло- ба·гатосерійний документаль- 1·~ ..... -· ...... ......................................

17.00- В ефірі

дість». (М.). 18.00--«В Троє- ний фільм.

uІї раІІониоrо радіомоuення та фотокоресооиАента

61964.

та

породжують іх.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, sастуnимu ре,ІІ.актора, ВЇАІU4ІВ: nартіііного житn, масовоі роботи та nромииовості - 4-87, сІпьеt.когосподарськоrо alntлy І громаАСЬІ(ОЇ приАмат.ні сКиівськоі правди» 4-47, вІАnовІжu•воrо секретар11, РеА&ІІІНДЕКС

сіль-

години.

81188 •~н 11111111111111181111 . . . . 111811 " ' " " ' " ' " ' ' ' ' ' " " . . . . '"'''"''''''''"'"''ІІ8ІІІІІІІІІІІІІ

НАША АДРЕСА:

-

16

родні судді з

ма. (М.) . 10.30 -

1 рух.

иити машину раптово.

приміщенні

Відвідувачів міста І решти сіл району приймає иа­ рщ~нмІ суддн ll. Р. ФІалко в приміщенні народного СУАУ щопонедІлu з 12 до 18 rOPJІHH. Крім тего, кожного чет­ верга в приміщеннІ суду при-..ають вІдвІдувачів не­

зич:но-розважальна

треба по­

наліво

в

«З днем народження!» М~·-

Перед тим, як пере-

5.

цей

місяця

покедіяка з 15 до 17 години в приміщенні Троєщииської сільської Ради громадян Троєщини, Вигурівщини, Погребів та Зазим'я. Четвертого понеділка з 12 до 15 години в приміщенні ленінської кімнати центральної контори радгоспу сБобрнцьІ(нЬ громадян Бобрнка, ст. Бобри~ .ЖерАови, РуАнІ, МокреЦJІ, З~tворичів та Ве­ ликої Димеркн.

лактичноі і виховної роботи серед трудящих народний

Переходячи дорогу, пам'ятай!

відкладІ!ОЇ ·допо~юги не змі­ навоя, він nрацює, як і завжди, . цілодобово .

бочий тиждень з дво~1а ви­

хіднИми дНЯ'МІІ.

ської Ради с. Гого.~ів з 12 до 14 rодики гро­ мадян з Гого.~ева, Русаиова, ПJЮСкого, Світильного, Красияівкн. Другого понедІяка в приміщенні Літків­ ського клубу з 12 до 14 ГОАНИИ громадян Літок, Лі­ точок, РожнІв, Собо.ІІІвкн, Рожівки і Пухівкн. Третього

ми, з метою домогтися більшої ефективності в боротьбі з :точинністю, правопорушенням та поліпшення профі­

ДО УВАГИ ДОРОСЛИХ І ДІТЕй

ра­

дяіці міста, ПЕ\рейшлн на ро­

Пропонується ноаиА розпорядок роботи нарсуду. Голева народного суду приймає відвідувачів у

В нових умовах, при роботі з двома вихідними дня­

ного суд}' лише один день на 'f·иждень, то тепер за раху-

працівники

нок ущільнення робочого дня, виділено для ЦІЄІ мети з цим зм.інився і режим на­ два дні. Крім того, щотижня організовуємо прийом ві.~­ шої роботи. Вихіrдні дні: су­ бота і неділя . Прийом в відувачів безпосередньо в селах.

ють їм допомоги.

еуд відповідно перебудував рt-жим своєї роботи. Якщо раніше ми приймали відвідувачів в приміщенні народ­

Медичні

йонної лікарні, Я!< і вс.і тру­

вул. Днмит­

6 номер 1968 рік  

6 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you