Page 1

РІк видон. 28-А

Пролетарі всіх країн" вдн,айтеся!

ом

ШИРИТЬСП

6 (2545)

ВСЕНАРОАНЕ

ЧЕТВЕР

2e1rN-~..я,

12 СІЧНЯ

2

Ціна

ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ ПРИСВЯЧУЕТЬСЯ

р.

1967

коа.

~~УГИІЙ

'І1})удовии

УКРАІНИ ТА РААОННОІ РАДИ

ств~рити

ДИТЯЧ{)I1!1

три~

із Ж!ВaJЮГО

OOroJЮ-

'СІЇЧ:Н'Я щюго Р(ЖУ бюр<)

сд.Й"ОМУ АІП Укра,їни ГРОЗГJlЯ­ НlYЛО оо. СВОЄМіУ за('іД<l:НlНn пи­

ТaJШiЯ «Про РОООТУ na.VІ·нmих орга:н;іwщі:й і дltj)eJi,Ціій Кали­ 'l'JlIfCbKOIЇ та Бorда.'НІЇіВСЬКОЇ rrJ1aIX(1фаіб:риіК ПIO 'орга'НJі'защ~ї З3lI'ОТLвлі ID вивез~НlНЮ QРГ3lНlіч­ flИ.х ,доlWив 111\3. поля».

Сек:реmр

пд,рткому

l\,а.1И-

ТJiНСI.ЮОО птаХО\фЗlбриlКИ Т. 3а­ Х:а'j)ЧIМlIОО' І. п .'{О'П IJВIЇ1В , ЩО В

.

rocпOJJ,alРІСТВії

гоою

для

1Іа

II'OЛЯ

ВJtвезЄlНJНЛ

до,брНІВа.)!. СalМе завдяки удоб­ ре,НJНЮ псщі'в '~ОО1)~I~іlЩі за два OCT.aIlllй.x: jJI(ЖИ 'ма.ііже \rшдвоііли у.рожа:Й .ка'ртошлі та іНIІІІИ\Х

СЛОВО

ГOTOв.wy щО 50->річчя ВеЛИКОЇ

вe~XHЬiOO'(}

диrrячого

ЖОВ'l1Н~в.ої соці:а.лkгmч:ооі ,j)eволю.цИ». Кrмектив пі)ЩРИІЄМ­ ства зобов·Jm\В1rn1 IВrдoomч:mrи lОІВІілеЙImЙ грюк УV!iа.РlliОЮ ПJpa­

O~(J'ffiICJf,O

З

IВН'РООнищтво

'ц.е ю,

10 НIОIВИХ моделей із 49, які

'У10IlJЇШН'ИІМ

~mt(}НЗlІШ'І'.IDI

К:УЛЬІІІУр.

Диlpек'NiР птахофаБJ»Шtи т. Остапещь М. с. пові.ДОМИ,в" ЩО В госп~з,РС1'ві С'ГВОіРена БРИГ3')lJа []і0 вИ!В~~ен,IUЮ )lJОІбрJl1В,

х()рошій

ОРГalНlі, заI1lії

с\lfщїалыJo

Jlме

ВіЬДПj)а.вщя;\И

ст.ворена '6plld',a;дa, в ро.зІІІЩЩД­

то.н.н

Д1ООрИJВ.

'Пірarці

до

3ва,жаючи

1700-1750

ри,к

'в иВ<ез ЄlНІН я

:ниць. ВIliООКООj)ОАУКТИіЮfIO ТРУ­

ОРГalн:rч,нwх добрив 'неООXlЦ:IІНУ ,юі'лЬКЇIСТЬ ' 'J1раНlСIЮРТl!!ИХ :і на­

'ДЯТЬіс,я В'JJ'ЗІ(Іmмщi fаЛИ1На БЛінова, КаТЄ1)и:на Малюга 'IU РЯ!Д іllШИ'X іх подруг по 'Робо­

виділити

на

,де

за,сооів,

ще

H~)!,a,є,

вИ'конrа' Н'ня

зав'даllіН, Я,

'ви­

'ІІі.

.оне­

кон:ко.мюм

к:&м

іх Іна пмя прmrиlfИЛ()lC'Я.

Парті'ЙНЮI и!)І а Нlmц.і'Ям j)'адго,спі'в сі п;г, а,хоф<J.6ркк за­

за'вданuіЯ, 'розр~б.леIl'ИЙ

Kj)e11Ifi

г.рафі.к,

IJjrдвщ~ться

3м.aJГ.aJН'Jf,я,

Т1ІЩС}1М' ЮИ

встаНlаВ.1е,нIИИ іМІаІте­

ріалЬ'НіИи ' СТИМ'YIJl. І вое ж JIIРО­

ДУ:IOrиюDctrь роБО'Ти lМеx.aJl'ізШв вa..щro ill!ИlЗЬ'Юа. 3а пе.ршу ~еюа­ ДУ

С'lч'НЛ

1Н\3І

пюля виве.Зе:ІІ'О

ОСЬОГ{) 400 TOIIJНJ добри:в. ак з"ясуваЛtос.я, mР'!11ЙН1а оprюмЩЇЯ, ДИJреокцїл шгахо­ в 'Irelрш і д,нІі, 'НlOOOrГo рок.у ПОСЛі!іб.иum YВlaгy до ор· фаі6рикw

.гЗlRiЗlЩі:ї

3М'ОО1~в.л:і

і

вив~зен­

ня 'ОРПalsічllИХ Д'ооРИв оо по­ лл. При мвда.НlНі 29 ТJreЯ'Ч

'l'ОНИ пі~ YI~ 1967 РОКУ !ІІа Jюле віlДпра:влеlЮ їх осЬ/о­

оо

",4

Бюро клav.н.о

рlllЙ!к,о.wу

парті:ї,

rnРОШ!ІаЛізувra вши

Н)'ТИ

IlТЗіХОФ3lбриJi,

'Нlа

неоприmy,сти­

довщенюlГО

Г()

бюJ)O ,оОЮОМУ 06Л1tИ:КОIІ!КО~У

:ВР()QКi3;Ю РOlці

Й()ГО

в і

нови,ми

шеН1ІІ'ЯІМИ,

.висО'.ко-

ю.вnлеИI!lON'У 0знамен'уwги

'І1рудС'вими

як

lп.остаillJ()ві

це

ЦК

звер­

заmИК'alН,О

]шрс

в

«tllро

піwm'ОIВiК'У ДІ() 50-Р ііччя Вели­ 'кої ЖlОВ'І'неВ()Ї Сlщіraлt(ffИlЧ'lіlOЇ

1'00с:mОдіаIРОСТВ'У

DИIJtона,Н'н.я

одерокан.ня

1967

завда,нн.я по у:добрerнlНЮ ЛОJDіп. На

ріООГОР-

З)I,агання

безпе,читИі

мilC.ть. I1ІОСЛaJблС'н,ня ОРМНіоо­ тOIj)СЬ:Юоі роботи ,на 'ВНlвезенні r.но'ю !ІІа п'Оля зо6()J~' Я':Ja:Л0 їх надалі rey в.ор О дoтpНl~aтись в С11а'Н'ОВЛ'е!ЮГ О гра.фік.а. до.6итись повн()'Го ВИ'КO'J!а.ІІ'ІМ

широко

СОlЦі'а.тrістич,не

СPlре;( меха,ніза:'J1о.рів, шоф~р.і'в 'і в ('i:~ Ч1Fe'Н.і'J!i брига ,,( на ВИlве­ зен'н\ї , ;І,обрив з ГИ)!, ЩОlб зra­

C.IliJ)a:B, :вкаооло :керїВilflШ\,а" КаЛИТJlНlС~КОЇ d Богда, НUВlсьюоі

революц~ї}),

Iпoorа.НffilИ

ІЮ Укра.Ї'НИ і від 6 сrчю!'

~Ia

зустріщ'ті, и 'всі­

ра;tЯНіСЬКЮІИ

IІ'ЄЛJI,кt)IO

:rЮ.'{ЮIИ

радkтю

і

з

г<хрдЬстю,

ВОЗWl'ООЯ,

а

'l'раІВСПОРТ

вико­

!рIfIC1'ОВУЄТЬCdl іІМ ,інших р'ооо­ та.х.

П'О~ібlJе ж Бor~нівській хоч ТУТ,

як

ота IІІОВИlЩе

в

пта'Хlоф~ ри:ці,

Інде,

rnpикладом

де, кці ми rювиm.i БУ'ЛИ ви­ оозтк 1ООО 'roH;n добрИІВ, фа.~­ тИЧНО є 1238 тон;н. Хороше ПlрацЮЮl'Ь m*ри arIIТОіСз,м ОС'К.ИдЬв Н. Не 1'11 е н!( О і

сквирських

хл~60pof&в к~л~ктив illухі'Вtь­ І\.О'Ї rr'М,хофа~IfЖИ впр'ЇrшИІВ у юВ'ілеойнmlY ро.Піі ви6ороти ви­ СOlli.ИlЙ врOЖialЙ міх оіль.сько­ Г()(1!РЩ3lРСЬ:І\.И,х культур. Озимі пос.іJШi в cmpClK і Jrюісню, П'ід ве.сь

лрии

КЛИІІІ'

загОО'О'ВJlЄJllO

3

ІІ~РШИХ

ДlНtїlВ,

НОВОГО

в

ІІ!ОІЛЄ

по

і торфО­ На наБаН!І'ажен:нd їх

переовИ!КоН1УЮ'ГЬ норми на 15 -20 ПIjJОЦЮJll')В лаJIIКИ с . НіВонrЩl:р,

с. ПlOCа­

реНІІЩ Е . Еабwш .

Р'ОIК'У

ПОСИIJIИЛИ З3ГОО1ііВШО j в,иве.з~н­

п. СІРОЖ,

н.я д()брив П'Їід ()ВІOtч~. В ПЄlршіи

керуючнй відділком.

Народні

КО Н тро

&11:

е р

.1

кон·

груп

Зима _ flQIJrЗI заГ(YJ'!j)в.л~ й ВI!ІВе· jJIaIЙ(JIlIІМ ,ООj)Зoда Го.'йв г.руп на- I!Ia,POДНIOO"O IWН'I1~OrJlЮ В ~віrглі рі­ Ноа 'ПОJ~Я

дoqР'I\В, ,НЗlВlчаннrя

РОідI!1()[1()

КОНlI"РОЛЮ

землеробів, peMOII'ТY Т6х,н,VКИ, , пПд·

П~ИЄіМ!ст.в,

гоroВКIf оhвби .

:j зв'srзJi:Y, ус.танов, ІГГaJXофаібprиlк.

наlCiі'I:ІОНЯ

д, о

IВOOНJЯlної

На .цЬОМ'У фато, з;юб.ленОМІУ в

а.г,рохі'МJlаІбо)),а горіі кмroaпу ~~ ХХІІ

З'IЇЗдУ

КПРС

I(iвеJщіlвсыкJ()-

будо.в,

пр ())!ИlСЛОВИ,Х

тра:НIСПОР'JIY радгоапі,в

і

На iooj)3)Ai з ~оп()віддю « п~о . ..

ІІЦСУ'МКИ

р()l()l()'tи

ЛИ;ТОIIJaI'l.ОВО:ГО

шень II.JNтYL't!,y, : вюа'3аЛоа на окре­

М1.Ї

IНвд,оlЛliки' .ВІ 'р06оті

і

6РlІГа~Иlра

' КО:МЮ·

ВНlК()ЛauIlffЮ piїimelllЬ па'P'l'iri і 'У' р,Я­

леI<k:lНОЇ ,бригади .N2 2 О. Т. Мель- ду» IВИlCтymила за'ВіЦу~ЧіЗ. і()Ірга­ нкк.

ВанНІ

nереві'ряють

Фото Г, СаЖllfЄва

IНЗlCіНIН'Я,

(фОТО:ХРОНI: ка РАТАУ)

нtЇi3aційни\( відділОІМ Р1ІІПКОІ\('У ]і;П УКj}аї,н'И '1'. Шмеют л. І. Вана

!МІ~IfИIХ

KOO!mPOWlЄlpFB, поС'ГаВilll.lа []ЄI~ ни­

'ми в.ілповідІсі 3aIВI"Щ3lIIIня. f.ооюва райоВІНІ()l1()o KOlМ1irery illiа­

pOДHOrГ()i 1К'()іНТРОJliЮ т. д'8opmi1t І. Ф. с ми ВИ!C'l'YIIf П!)ИrOO'ЯТКВ rnr -

го ра'йону Воли,\J1CЬКОЇ облаС'11і, ви І ПлeнJу,м,у ЦК КП УtК.р.а.llІІИ '!1а оо.'В6aJoште , ГОЛ{)ВНОГО arpOHO.\fa Д. С. ла.IІІН'Я .нармни:х KOlWpOOIe'j}Ї'B ПЮ ТaJНIНlЯ'М 1JIPQIКТичоої Мартинюка

'ЗаІІІУ'Ще.Н'()

на .яРМalPltУ ІВ Києві були .ви­ знані на ріВllf.і Кір.3.щиос lВіТЧИ'з­ ,НЯНИ\Х ~ СВlітоошх С'ГЗllІДаrpтів. Це КОСТЮМЧИК «tВе.ЦJМ~ДіИ:К» з 4·х :П'Р~ме'r.ів д'ЛЯ Д'І'І1еll дошк,ільното В1ік' у. Ві'Ні ІНа яр­ марку oдe!М'arв ;н,а,ИВИlЩУ О'ці'н­ КУ 39 бал1в і ВИJ:ша,нtИіі на рювні с.в.ітоJliИХ стащ<IWI'ЇВ.

У J!iирООництві також ЖJa,кетlf нових

У

дwrячі

фз,соН1ів.

ювіrлеЙіIЮ'МУ

Р<Щі

коrлек­

'rJI1В ' фабрики ООВ()Їть мас()виіі випуcrк

не

ф3J('()нів

МЄlІІШе

35 :НЮВИХ

КОСТЮ)!ЧИоюів,

жаке­

ті'В та іН'шого ди:тячого щягу. Г.

АНДРІЄНКО.

Пїв.cwлі'М'я

тому вп~рше D ~С'І'о])жі лщ­ 'ства I!Іа.Д пJtalll~ОЮ 3al'dЗіио:рюв

зма' Г3'l1lНIЯ в цеху йдуть , брИl!1а:ди В . Н. дУі6ики, і г. Ф,

'ІЩ>іЩор C()~3jJLЇ31d'Y. Пос() н(д-

Ли,чаГЇ'на .

1ШЛа. JlоОClі'я, JIIOa, сКИlИ1Y& Т1ІУта

Їх ,р()біт.ники з SIWl'к.и:м ія­ ТЄlрес,ом НР()СіЛУ,хали IПОСl'aJlЮ­ ву. До С&!Шl .вОНИ іВЗЯЛИ іІІі,д­

дmю

і

Л\Нють

3ЗlJ{ооленням

це

' слово.

'ЮаІІ1іта:лiз.Мlу.

ПOOl'&нова ЦК кпрс «ІІІро пі,IQro'J1<mКY до 50-ріЧ"іЯ Веоли­ к,оі Жовтневої СОЦ і:а.д і стwч:н ої реВOJJЮЩЇЇ» 'Ві~l\0'6рааи.;ш ~cтo-

,вwще.ні

рич Ііі

ВИ!К ffifY ють

ema пи

:РООIliИ'I1К'У IНІ3Іш о і

к;paJ.нoи., з вми;кою тю

:п~М'Увам

Пра'ВДlп~іе­

ШJIJlXИ,

ЯІ\.И­

!ІІ.И іВЄІЛа П.щJYi'їл н'ІШ IINIIPOoД до

3Іа,щаIНI~Ї мє:rи. РооfmmmtИl

слюсар.~кла.-

цеху

сощі:алJiСТИЧНlі

j)ОО<Yl'И 'I1PfY11

3()16о.в' я­

Gан'ІІlЯ і наПОlЛегливо іх здшс­ НЮlOO'Ь.

на

БРИI[',аVJ;И

КО'Ж'Ні()ro 'Дня

'ІЮРМИ

ВИР0l6іmк;у

145 прощeнrгrв. G1И)l!lla. ВМИlкої ЩJrав){и л:а~­

тії ІКJIIИ'ЧУТЬ ' РОІБW1ltИкііВ ,Н'а :но­ ві ЗВЄ'РШеНIfЯ . г. КУШНІР,

М 1 Зд,воду

нормувальниця.

ПІДВИЩЕНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЗБІЛЬШИТЬ ВИПУСК МАШИН

СтаВJШИ НА ювілейну вахту НІЗ. честь 50~j)іччя Великого

К()Ілектив за:во~ «ЛьвіВIОЇдь­ маш» широ,ко роогорн'У'В сОцї, а-

ЖОВ'l'НІЯ

JIio.mtич'mе

і

ВС1'аНlOOlлеНіНІЯ вЛ~Дlf

Ра­

lLa УК'jJIa,і'Н'і,

ДНl'lIJрОJIетровсЬilWГО

I1ІИН:ОГО

метащ:р­

ЗraIВ~У iMffifi

K~a

.1ИБКНlехта В3Я!В пі~ищеШ 30бов'яза:н:ня.

(ЛалеоIfJI.aJlИJIЬЮШИ

за JЮ'P1Ші Дlllі I:IJОЮГО року 'Рили на:д

СО1'ВЇ

тонн

металу

300-

змa.rnm:я:

на

ч:есть

50;})i~ ВеЛИ1Кl()ГО Жов!ГНя. В юві-ле'ЙН:ОМУ році на.мlїчfflllо довеости

вНіпylс.к

cdЛЬСЬЮО:Г' IJIС­

rnoдrupcb1tJllX !Машин до 38 ти­ сяч ОДИrНIИЦЬ проти 34 mслч У

1965 році, П()lДво.їти ВМО­

товлеНIНJI

3М1а.СНЖ

'ЧI3m'ИН.

На пwФИQМIC'І'Ві ВИШY'JCIYЮ'ТЬСЯ 'і Il'j)ив.<Wm>с,я в лію !ООВі pe~

по<­

(РАТАУ).

план.

обrОВОРЮЮТL

ЦИМИ ,ДНЯМИ 'В заді засід:а.нь \До.кла,дНlО зупинилась НІа. рruЙ1~()МУ КJП У к;pa~H!Ii від'б.улra.tя tК.pmlliИх ItИIJ'~rlfЯХ роб().lI'И зеНlНlЯ

вже

НЯ З ГОір.ДЇстю читали ,і чwа­

ДЯНСЬКІ)Ї

о.

аС()ртиімент

цьому ірОіЦі у

світ,

КОЛ' ЄlКТИВ маP1'f'Ш!ВСЬКО:ГО цех')'

M~НlKO' ,

В

з ГО})­ 1WtI00B-

'!1РмreIfОР'!1авують

Кj)НШКJI.

од.яг)'.

ють ПОСФ1LНОв.'У ЦК кпрс, на­ ~pY;KOвaн'Y IНlе:Щ~;(а'ВJIIO в f<l\3eТЗ;Х. На чо.лі сО'ціалі.ст, И!ч:НlОГО

всі чесlRЇ JIЮДИ! ~млі

г. Різa.Jre1l\Кl0, яК'і щOiДrllЯ від­

28-29 Т()ІШl г.нюю

:тЮ. ПYLXIйвrча:нlИ ПРОЛО,ВЖУЮТЬ за­ Ішадати MiЦНIy ()CIIII)в!y піп YJ)о.жа,и ЮВЇЛelЙНО8'О раюу. от і в НI8JC на ш~ршOlМУ вімїrЛК'У

за.вдмшrя

ЦИlМ в,mpШІ1IJJlИ

,р.озширити

T()Ipг~вeJIЬНOГO машИ'Но[JУ';wван-

тонн за декаду

1238

до

НАТХНЕННІ СЛОВА ПАРТІї

~ЬНloгo

ТllCJlчі TOII'If. В OOГ<!lH­

ні АНі ~Нlвa по c;yrгї :Ire ВНІ­

3Н1aJЧ1Ю

II!J)(W'JiЩЮ.

тів.

ІП' lЯ'І1ДеСЯТИj)іI'fЧЯ! &сь

rnР()ПOOlован,о

доС'Гі!іН

ВИЮО,ІІІУЮТЬ

НО'{Х.\ІИ н,а 140-150 ПРОЦе<Н­

,ра:й­

'I1OIВJlЄІІІИХ

;J;оведено 1iJЩf­

щодня

дoдarrкo.вo

ЩО..:l~НlНr()ГО

ВlСl'МrCJВЛС<НЮIГIО

НlепorодіУ та ' ~утиіIСТЬ ' з&г1О­

брJIIГ3JДW

2100-2200 оди­

100

,В()І!fИ,

КП УЩJаї' f(И 'І'а ,р,а.ifвrИ­

" '0)1(1'1

в.иве~еJflI'Я

ПО

одннИ1ЦЬ дитяО.ЦЯГУ, 'ІІ() I!iИНіі ЮШ'ОО'()оВ,­

ллють

жеRні якої пращю€ 9 ЗlВIl'OМіа­ шин Ij 8 ТРЗlКIr.о}}їв. illращ'DIIИ­

~о[Jрив,

:ВИПУСКали

Ч'ОСО

пеЧ,ИIЛIІ

1-!'а

Щ'одня

ди:реок:тор~в ']1а IсеК'j)e'l1арїlв ПЗJpтко)!,ів раДГОСіllів і ПТaJClофalб-

ціа.lьН!і I)j}JllГа,щ, лкі б за,[}ез­

в

перJПИiX днtiB IНЮlВО:ГО

ці

ПВО;РИТИ,

250

з

ні"І'ІІ'ИХ

(JНlalЧwr~ ві,ДПОВії,lа:rьни:х ОСJі'б,

том,а:шНlН і 5 тр.а.ІСторІв. В ак· ,:Іємі дні цими ~з:С'()бами; ІІІРИ

яюИJЙ

міС'Я'ШИl\а по ВИ'В~3~IН.ю орга­

ва,нтаlЖУвальних

'ВИ'іІІіщ~но ДJIЯ lЦi'€ї мети 15 ав­

Попеllед:у ІВ з"агд,lІ\н,і j,;J;e кол~ктив. ІВ' Jt}aЛЬ1l0ГО цеху, Р()lК,у 'Взяв .вИ,Соокі ТЄІ~ftпи. Л,к­ що В МИllfYлом'у році 'РОІбітн,и~

З()60В' JI!:Ja.IfO

п()­

,вИ'Готовwrи 1 О ТИ!с.яч ' ()ДИНИlць

1967 року «Про орrnнмоо'Цію добрИ!в})

трудових

го КОМІітету КПРС «ІПро під­

в',ямнь.

ф()Н'Д

да1)}'іН1к'ів ~o 50-lріrчrчл Р,адяч­ Cмt~ї д~ржаВ1И. Вош дали

j)eНIНUI ПООТaJНо.в'И Цrorrpa:льно­

ПЛ,allІ\ів і соціа'льСіТИ"l1JlИ'X зOlбо­

ВИВЕЗЕННЮ ДОБРИВ-УДАРНІ ТЕМПИ

З000в'Jl13аЛlf­

бі'1'Шl'КЮВ Rp,()щрсыоіі фаібjJrИliJI

кОО'шжу

Дf.ПУТАТlВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

ТРИКОТaIЖ.RJi1IiJ!j

с,я ма чееть слав.ного ю'вілею

BerpociHb()l1()

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РААОННОГО КОМІТЕТУ КП

'IlJЮIt'денt.

ювіл'еЙ!НІ()ll'() poкry почаооя У :р()­

••

СВО.

аавдаННJI

грУІІІ 1I'IIiPO~HOCO КООІ!І'РОЛЮ ,pe.к()l­ ЩИJe'l7 ~ОіСІПИП, про заготівшо м,е.н.доmшо оо протязі с.ЇJtmяIJ1p' О­ ВДаІЧУ М/)'l131Л0ОІ!~ тощо. вести :зБОРИ ІЗ yqa,cтю JllИ1P'O'1i1000 за а.'Ю'І1ИВ'FI'У уч.асть в IНI:іо ті, alКТИВУ і 06г()sорити !!ІІІ. ІНІИІХ аІо­ c.m:тЮ!1ати'Чне пр()вед'ЄН'н:я ~I,a.c,o ­ IСТa.ll'ову ЦК КJПРС «tllrpo 'ПW'O- ~их IJeревьрок ~ 1J,Життя з.аХО,1ів ТОІВК'У ід о 50-р.ЇЧч:я ВеЛJИllюі по ІШХ голові г'руІІИ паро,vrого ЖОВТlІ!ев оіі с(Щli!JlioтиЧ!110 і lЖВIО.&OOЩJОЛЮ Ки.ївсько[ птахофа.БРlr­ люцllї». к.и т. 3a.)JjиJрацJ ю. А. !НА Н3Ірадl На ,~~ ТЛІ!ОOQIt <Хбгоооре:кі Щ)у' ЧЄtни.И цї,ImИЙ ПОд:а'РУНОК, а I1'OКrnI.НIOOИ .вищеc:ro.ящwх -орг.а.иіrв rOIJiOOjIi '1'Р'УіПИ Н'.a!P~OI'O ;ЮО!RТРО-

IIІаРО~ІЮГО ,КОffilj)ОЛЮ

по ПWМ:НіНЯХ

ра.дrоспу « Т~бухіlllCмtии» 8 !зв' JIЗICY ПРОВЄlДеlШ'Я мraс()ojЮЇ перевірки по Л'ІО Т. Jhry1,1tК101М'Y М. І: ПIЛe<CПУ забe'3IJieЧIe!liНJl() .з~ежеНllЯ іЇ ефе:&~ 50-рЇІЧ"Ш! ВеtJIШКQ<Ї ЖОВI!1НЄЖn 00- тlШ1f()1C.mї 'В1fЖ<Jj)ИlC'l'aJlIН,я 'Мі н' ераль- граіМОО'У, lfl.аГОJj)о, ~же ІІИХ о{ілаСIНЮI Gа~()бів KOI.'t!iTerOM н.aipo.;\HOIГ'O KOHTP0'nIO. ціаJll1СТИЧIllO-і революції. ГOm:мвr&M НИХ ~брИ!в. і хімі'ІНИХ

на po.Jtll'OГ() I\J()IІ!ІІ'РООІЮ з підготОІВІКО'Ю ДО


ВКЛАД АВТОТРАНСПОРТНИКІВ

РІШЕННЯ ХХІІІ з'Ізду КПРС-В ЖИТТЯІ ВЕЛИКА

ААМІЯ

Т'РУДИТЬСЯ

ННlНі

шоферіїВ

в

а,втогосIПО­

дapQТ1BaX нашоro р'аЙQну. Як'і л.іДСУМIІШ роботи за перший рік п',wгИlpli'Чіюи і заlВДalННЯ та соціа­ Л:'СТИPlНlі зобов'я'заnня на ювілей­ 'ний рі,,, Радя'нської дер,жа,ви п,ро це вели ділову розмову пра­

Ц!IВНИіКИ

аlВ'ГO'J)ражпо.Рl1У

Бu>ОВІЗ'Р­

ЩИНИ, яка ВІ~дlБУlЛа.С.Я в МУ БУДИlIll<iУ культури. дОПОВіі'Дь зробив

І\ОМУ

ПО

ЦЬОМ.у

заст)'пниlК

раївраlJl:И І,

районно­ ПИlтаLlilllЮ

го.10ВИ'

ВИіICOН­

,д,епутгатів

трущя­

щи.х

С.

В !ЦИХ

TOМlY, що кол€IКТИlВИ ТРУJ1iЯ­ піiдlПРИl€іМСТВ, радгосnlі,в, >ІІlта­

Товстенко.

хофз,брик, буд;і,вeJJ,ЬНИХ ()IРГaJн'іЗlЗщіif уопdwно плани

ку

та ,іІнших ВИlКоиаЛJl

і зоООв'·язЗlНlНlЯ ,першого ро­

іп'ЯТИlріlЧJКИ,

Інемала

IВи.К:ЛlІІКає тривогу і 'І\е, ЩО В більшості автоI'OOП()дЗ'рс1'8 через &UщcУ'11I~kть налеЖlIfOГО Те.хІНlічного н ЗІ!'ляду, чEUJ<eIЗ н еспраміСіТЬ 6л.иІ3ько П'ОІЛов'ІIНІК мзwlШІ НІе Пj>'з­ ц.юють. Мзйже в усіх ГOlCll()дз,р­ C'l'ВЗJХ дуже ННІ3Ь1КіИЙ коефbi.Jd',єН'Т ВИIКОР.Иcrз1НіНЯ

а ВТО1'j}аНСПQl»Ту.

ТЗІІ(, в аВ'1'О!1ідlПРИl8м<стві 09034 і БorДЗIНlі'ВСЬІКій птЗ!хофа6р~t SUH склзд;з€ 70 П.роценті'В', в р'з:д:гоеп,і «~ра'сlillівсыий» 66 прощен­

llUB. В ряд'і Г00l10ДЗіJЮl1В ви.еОКЗ со­ бііl/!З pmiCTb КОЖІНЮГО ТОНlllо,юі.ло­ метра. ТЗІК, в автorОСI10Д&р<Стві оровзрсыогоo ріЗ'ЙОІІІ)' М6К1Троме­ ,р<8Ж вана CTa'HOВll\1Тb 22 КOIIl!ЇЙlЮИ, ,а60 майже в 4-.5 разів вища, 1іІ:Ж в рзйо6'єдна-НlНі «Сільгооп-

ТОНН'

ВlЗlНlТаж~в,

ТИ(:іЯ,ч TOНlH орга'Нlічаих ра.1ЬНИХ добрив. СІпраlШ,ВСЯ

в

Я'КОМУ

з

пере-

на'рахову€Ться

56 автобу1Qі,в ЛЬВ~ВСbКlOго та інших

ЗЗlвод,і,в.

НИlм,и

перевезено

ПOlнад:

9 м,іЛЬ'ЙОНlів па",а,жИlpti,в, ВДlвіїчі більше, ніж в 1966

а,60 ро,ці.

Допові,дач Н'ОС'Т,і

ря,ду

З~1ПНlН'НlВІС,Я на дLяль­ пер~дQIВИХ

автorоопо­

дJapCTB, кот,рі добре теХінilчно оонащен'і, \Іають мехаlНllЧ1Н1і май­

CTeJ>Hi. До' та,к и'х на.1ежать а<Вто­ гoo[]oдa~iTBa радгоспів «P'~alН,ilВ­ Cbl-lИЙ», «ВеЛ\DКlOдll,мерс Ь КИЙ», ",Кр,а.силівсь%и:іІ»,

цен тр ал ьніН,х

р.е_\Юlнтно-меХZIі!іЧНіИХ

маЙстереНIЬ.

,ВИ\КОР'\!lCfГOвувати

а втом ЗJШ ИlН И

на повну ПОТУ'ЖllJість, не допус­ кати Хо,тостих л,робіIГ!В OдJHe

з

го,1ClВllDИХ

З8lвдаlн.ь

aBTCfl"pah-сп{)ijЛУ.

в

роботі

ВНlCОКИIХ

показ­

IН'18К! в дою И,1IИС Я а в т омооіl/l !сl"И радгоспу «ГоголівсЬІКИ'Й». Тут ви­ робіl1'ОК

на

СТЗlН'Ов.итr.

Од'ну

в

М>ЗШИlНlУ

ПрИ:КрИlМ

те,

ДШр<СТвах,

що

ЯІК

.1іВІСblКИЙ»,

за

деІІІЬ

середіНЬОМУ 9,8 тон­

~І.и. Т,ЗІ~ИХ щ}и,кладiJв тости ще Дes<lілька '. І в

МОЖlINI нз­ зовс,і\! стзє

таl!ШХ

,ра,дІГОСПll

iMeНli'

гоопо­

«Кр,зс,и­

К:і,jXJISЗ,

раlЙ­

о.б'є.Щн,а,нНІЯ «,(,ільгосптеХ'Ні.юз» д'у­ же ніНl3ЬКИЇl ВИlробі,ток 'На амо­ машину. Тутг слабий контроль 3>з роботою

а ВІтотраlНClПІОір1'У ,

J>ИСТО~ТЬСЯ він не на

BIIIКD­

повну по­

ТУ'ЖlНlcть.

ЛоловИI!ta на тожиток

N! 3

п'яту...

будіIВЄЛЬJI()ГО

«Г,оловкюї»буду»

нює·гься

rоJroСа,~и,

які жИ'В,уть

ВЮIУ масиві м.і'I\ІКО

CN.G

Гур­

з

ясними

і

на житл(}­

коридгфах,

Го­ Ilсю­

3акiнJЧи.вся ще со;\ин ро6о­ чи.и день дру,fОГО року п' яти­

vіЧЮf. У ClМіхнооі, pa~Hi

00-

JIИЧЧЯ молодих будіве-ЛЬН!И1ЮЇ1 В. Адже He~l})eMH;O пройшов д.ля H~,{ )Ij~IfЬ. Славно ПO'J1J)УIДИ­ лись, T()~ і уеМl~ШItа грає н1

:працюють

по{}автьС'я

го

КИІЙ

Прос1"і'й

То.КОВе>НIКО -

ВИ-

щmцю-

Де ВОіНІИ:

ст ОЛЯІР , В.

району

наполеглиlO

потреби

,н,ародJЮГО

господарства

ріяtll.і

з

під

Нlзванта,-

М'ЗlрішруrіlВ) часто порушy€тьоя" ДОПОВlщач п,іддав гострій К'РИ­ Т!щЬ зз з aute.дбаllliСіТЬ ЗlВтоroсло­ даретва Kep.i,B·НIIН'Ki~ радlЮCПУ ше­ ,ні ЩQРСЗ. Тут є 32 ЩіінrrаJКlllі а,в­ т,:)маwнни,

а

ВНlК'OIIfЗЛИ

плзн

пе­

ревезень лише діві. ОкреМі OOJIiії маШИIН ВИllюн,али план 'нз 30--35 проценггів,. Робота т,ражmо)Xrу Іплalll}1€1'blся

не!Jр'аl~ильно,

'доп~-

кзються ЗНЗIЧ'ні простої МlашИ1Н. В допов:ді Йtшла та,кож мо,вз про

безЗlва,рjЙн.у

роботу

з вто­

тра,нопорту, про утри\!а!НIНЯ в доб-

іРО\!'У

стані

значНl:И

ДО;>,іIГ,

МІрІ

від

чого

~а,лежИ'ТЬ

в

уоп'<ШІНЗ

д:ЯЛЬНЇ!L'ТЬ траНIОПОРТ'НИJків, ПIJЮ ПО:U:,пшен!!'я обо.1УГо.вувЗlНlН'Я пзса· Ж'ИIjJ,іIВ. С. І. ТоватеіііКО б alf.arr о 'уватИІ П'РіидіЛIiВ завдыtнямM аато·

перспекти­

за

,виконамя

і

населення

НараАа

врацівниКів

сільськогосподарських автомобільного

транс­

порту відмічає хорошу робоТУ автотранGJЮiPТУ радгоспу «РусанїКlo«иА», центральннх ремонnю­

меХIUIІчних .маАстеренІо, paJJ,ГOClly імеШ Кірова та інших господарств, .акі в 1966 році добилися високих показник". СумлlнноlO працею Blд;Jlla­ чились шофери: М. М. Сахно з ·радгoonу cJliTківсt.КИЙ», П. Д. ПисаннА а paдroooy сРусанів­ ськнй, В. М. МпаА,в,а, ІВ. П. Юрченко, ,Ю. О.

Савченко з рцгоспу сГorолlвськиА»,

І.

К.

Ве­

личко з рААГОСОу Імеиl Кірова та баrато інших.

розвзнтаженням,

простої

дуже іви­

сокий коефіцієит ,порожнього пробігу, ще багато порушень ПР,lI1Ил безпеки на НОвих автомобіль­ ннх шляхах, ,не завжди приділяється достатня )вага поліпшенню Обслугову,вания пзсажирів. Глибоко усвідомл,юючн велику від,повідальність працtвників автотранооорту за своєчасне і бe3lnеребіЙіне забезпечення перевезень народ­ ногосподарських вантажів і пасажирі,в, ми, учас­

ннки районної наради, у відоовідь на постанову

ЦК КПРС «Про підготовку до 501>іччя Великої Жовтневої соціалістичної революції:., звертає­ мось до всіх автомобілістів раЙо.иу із закликом ще

ширше розrорнути соціалістнчне змагання за

дострокове виконання плану році. Для

цього

перевезень

в

1967

в ювілейному РОЦі зобов'язуємось

річннА

'план

ких ,перевезень )1,0 25 понад

план

перевезтн

Одночасно

ставн,мо

івантаЖJIИХ

грудня :і ,не

менше

собі за

невого

ПленУМУ

(1965 р.)

і

пасажlliРСЬ­

до кінця року тисяч

50

мету

ПЗЮЧИlХ,

сваї

тонн

зменшити

щої організаціі праці 1'а інших заходів. 30бо­ авто­

інспектор'ів та контроль за випуском на роботу

ПРИСВЯТИВ

на'

\!'ЗШJ>Н

до

~ГaJCИ'lli

Гідно

дом

роботи

йовий і КClIІ!д'УКТОР цього Ж roc· ЛО.1зрс.тва О. І. Горохівськз, за­ відуючі ,га,ража\lИ радгоспу «Л: г­

ківсь'Ки,}\» А. М. Войтко і «Зо'р'я", П. Ф. Кот, ДИlреКТО;J раtJ,госп\ «Руса'н':,вськИ'й» М. Л. Хазан. Про по.~'ПШВ1ИflЯ робо'J1И аlвтотр,аНО'10;>' ту, ПОСИl.1еНlНЯ в,ідlпс<в·і.1а.1ьності водlїіВ за ДQ,ручену ді.1Я,IiI{'У го·

вори.l1~ на!ЮД\НIи,й с~ддя С. Д. Кравчук, райlв'ій'сы1іI\>G'\! М. М. Мо­ лочко, СТЗ1рIUIІІIЙ держа~'Тоінспе',,­ ТО,Р,

У1JJiрав.l:IПНЯ

ди,рек~ія преміЙ1<mува:л.а за с}'lМЛiпну РОООТУ

ЙОО-О

Герої,ко ром.аН1'ичну п'єсу Бориса ГоріБЗТСIВЗ

ClППпwrь У

На фото:

школу .

СДIІ!НІІЩЦm'O­

му кла.сі DJЮВІІІРСЬШ серед­ ньої шк:оли :N! 1, І. Tootoвeн­ ко в опоJ)Тltвній C~ll волеАООлfC'11ЇtВ D цт же IIIIOOJI і.

ЧУ,

IЮ,JtIIВJPl'ИICЬ

ПОЧIМ'а.'І'И

ЖУР!ftiWlИ·

EZ

Ю. МОНЯК,

поз.аштатниА Jl,IНТ.

сценз

«Юність баТЬІ.-ІІіВ»

TearflJ> юоого гл'ядача

:,\!eНli

ЛеНl:IН­

п.ро l(о~tcомолыli,вB діваддя­

з спектаклю.

Фото К. ШЗІМWИНЗ

Радя,чської

влади

(Фотах,ро!-.:ка РАТАУ)

ці81Н111

В. ДИТВИRе>НIК.о

веч1J)IІіЮ

держа'ВlНИ'Й

ТI1Х pOKVB. GrreкmаlКЛЬ ПРИЮВЯ'ЧВі!О 5O-р:чч'Ю і 100-ріЧ'Чю з DJНЯ на,РОідlження В. І. Лекіhа.

кореспон-

ГРCl\!ад­

шевський, голс,ва раіДlІ CI>K~ilX а'вто:,нап'ек'Торі'в Л. О. Кривошлик.

~p'::;I\la.'.1-

р,а'ЙОІ:IУ

На нараді ВИСТУПI1'Н с()креТЗI) р,ай'кому КП Украlї'IШ В. Г. Лем­ піцькиЙ. У'ча,снини

НЗ,рзли

п,D<И,Й'НlЯЛИ

lІіаn',СТИіч,н,і зобов'я'за,н,н'я лей,ннй ф,і,,, і зверяеНІі'Я і

праUUВНИЮ1:В

ТР,Зlнсrюрту

на ДО

со­

ІОві­ всіlХ

зВ'То~06:ль­

рз'йон,у

ЗЗ.К.111-

3

РОЗГОI)[і,УТIІ

змзга ,НlНЯ

ВIІ,кон'а'нн,я

ЗOlбов',я·

зань, за г'д,ну зустріч Ве.1И1JЮГО ЖО.вrrня .

50-рI1ч'Ч'я

за

ШУ.І;:ЮКО

) опішне

,веЛfFка НЗ

Гі:J:у1П'а

вод'і,їв

а,втот'раuroпорту

похва.1ЬНlf\!И

і

прац'в,

н,згороДlЖ\,­

Гj),аМ()IМ;МИ

і

цін­

ПОДЗр)'lН1ками.

другo.rо

ВIД;r,Ш'lіа

,рад,госny

П f'IP'Iui

,10

c<н~ го­

На З3tвlЩЇ електротехнічних &Нlробilв напЄ<реД<О ~Hli Ноощг() року

КO'JIе'ктив

цеху

а.вто­

Т.Рalli1l'ОJ)НИХ IIIj)ODQ)liB YPO~НlCTI) прооів на заелужеJitИй в:і'ДIІЮЧИ' Н()lt к.a.~po!Ity ро6іТІІИ'ЦЮ цеху,

члена брига.ди к()муніСТИЧR;)Ї цращі Гa.НtНIY АРОWJИJУ Тютю:н1Пf'К.

Гена APOlli'DR;t оолежить дО тих J)ооітнIЩЬ, ~OТp'i сво­ єю ,сам.овілдаНI(}Ю працею при­ ~'!ІІООКylJ!.aЛИ і славу

ПРПМН'ОЖУJOIГЬ

33IЮДУ.

На зб()l})aХ ВИСТ}''Пили секре·

тар па.рl1іИНtI)Ї органтщії шд­ ПРИQМтв.а т. У Л'JІІІ'НЦЬКИЙ М. К., голова зз,вкому т. Лів­ ШНlЦЬ О. С., гOillОВНИИ ін'же­ нер т. Фрі~ма'н Б. В., началь­ ник цrot:,у

аВТОТ,J)акторних

про­

Bo~iB Т. Си,н;азЗІЦЬКИЙ М. Л. Всі

во.ни

вЩз.начили

чес-

ЛЮІПИ1R

та

І\УК;У­

РУдзУ·

Для

снігоза'l1Pи'МtaJIJIIЯ

вико·

,ри С'ГО<ІІуєм О TpaKrQP «T-N» з бульдroeро~. Утв,ореН!Н'я валюі:в на

полях

про.Вt(ЩИ'МО

вш:mе'lНЖ па:нуючих JIIirrpj'B, що

:ц:увають з ПJЮЩ cнilr. Від­ ста.нь QДИ,Н від oд~oгo 25-

Щасливого відпочинку!

...Затихав гурто.житок. ~­ XlI'О Б 1'ооТ,Р.

OXOP-:JНІf

СI>',ХО ПGl;>ЯI.'.1КУ 06ла'ст<і О. І. Ки­

ка}уг()плю,

чи P~1>fflIY Й~МУ

РАЗ

ап·

ві В' 3ІЛКИ з'ЯВИJIИСЯ на 18:~ IГЄiltTJl.j}ax, де буде РСізміщеню

СblКorо КОМСО\lОЛУ. У ній Р03JЮві,да~ться

Не

ВО.1:Й

03094 П. В. Га­

с HnТ ооатр и;ма'!ш:я.

ПOC'ТlЗlВН9 КИlїВІСЬК'ИlЙ

3ёlIВ()дy.

-

д,~спі­

«За-ВЩЖіЦЬКI!Й» ІlIРИС1 УПИ,lа

Є чому J>.a,,'І;іти кршї&НlИКУ кра.на К-161 КОМІС омол ьцю О. Самку, який ЩНЩЮG 1m

aдм'~ЦЇ'Ї

поді.1ИЛIJОЯ

пер,едовий

ЮПlіlдlПlРИЄl~lcrва

TЄX,I\IЇilty.

і

'lop!lla.

)lИ.

3&ВО ЮМІВ ПOIfI!a«'Y К 0JIЄIКII'И1В'Y і

ОГЛЯДУ.

пі,д ЦЬОГЩJі'чни,й врожай, тра'к­ брmrз.да І. Олек,cj.ЄНII.а

за­

на ній ЧУ~ слі­

проц~НТl"ЇВ, cтa:paНIRo доглядаю­

M'Є'l1J)Pв.

ХОJ)оше цр.ацює траЮГОJ)ИСТ О. Кот, який за змін'У .на.ГОР­

таіІ валки на 120 і більше геКТalj)aХ. В пеіУШУ черliY lti11 прові<в СНlіГОБатр,иман;ня на ла­

НIУ

свювї

КИ,

Д~

меХ<l.нїlЗО'Ваної

вwро.щу,ваТИlМе

лан­

ка'рт(щ­

ЛЮ.

Всш(}

IFр()вели

снігозатри­

Н'У ро<бorrу трудDвниці, 'поб3JЖа­ ли. їй М'ЇЦНlOг() здор()в'я, ~OB­

Ma.Н!НJI на

гих iJ>OIК'iB ЖИ'1'ТЯ,

'ІІООРІ'(}]ше оНl1rооа'l'РЮtl'аНIIIIJI, на­ го:рта:ючи МЛКИ FпOtПере-к іс­

щ&сл,И'в'ОГО

відп оч ІІІН:К У . Е. ЧЕЧИН, редактор

заво!\ської

газети сСвітлоте"нік:,.

.

підТОТОВI,іl

теХН;'ЧIНОГО

Щоб ООГj)Ol'ЩД]l'JIи в ЗIІІМ<OtВИIЇІ ча'с б:1Льше в,ол(Х."'И в I1JYIН'l'i

прlШtpamа­

Нрова.р.сЬК'О'МУ за1Ю~ООУдівнmrv комбінмf. Що.ді!!НІНО БИІК~Ю­ чи ЗМЇJliН'і Нlо.рми на 115-1,20

6е І'

Напоїмо З8М1І1О

~JШД!ІІ «ДріУЖО4»,

пита,НІНоі

ВиlСТ'УПИЛИ

НИМИ

використовуються

ВИСТ)1П

а в т О'Т р а,нlQП oprr ~

я ки':\ неЗ8lбаро\! розпоЧ'нєтм:я

боті.

невикористаних резервів. Ще іІІе ,всюди ефективно

зоtбо,в'я'за,:~ня

сві,й

рс,бо ТІі

ПИJ:Щ:ІВ,СЯ

wlth'iB

автотранспорту!

і

ЯIКИl.Х

ПеріШИі \! В'ЗЯlВ участь в оБГD<ВО­ реН'Нlі ДОПОВ :LJ,ї наЧ&'1ЬНИ,К Бро­ варського вї\д'д!ленн'я держ,а,в'НОЇ ЗlВто.ЇlНспеl<ції Г. В. КОЗЛОВСЬКИЙ.

K~M

працівники

об­

юві­

тажувальио-розвантажувалWlИХ механізмі'в, кра­

Товариші

в

В

пра­

зустрінемо 50-річчя Радянської держави, пора­ дуємо рідну Батьківщину новими успіхами в ро­

І

участь

ро.зоовіли ,ІТРО ВІ:),НИ

і

иедоліків

працівники

цюють, нз ч,есть C.13iВlH'OfO .1ею Ра::LЯ,Н,СbtIЮЇ Д€Jр.:кати.

ного

громадських

КіПР(~ КПРС~

взяли

ЗOlОов'язання

технічно справннх автомобілів.

сільсwtого roclJOA&PCтaa є багато

що

1<ол,е.кrгивів,

водіїв

роботу

ЦК з'їзд)

З}'С1'ріли

гoв.opeНtHi ДОПOlві,дJі,

нн ,на КОЖlНнй рейс шляхом застосування наван­

поліпшнти

ХХІИ

СХіВЗlJlьно

простої під вантажними операціямн на 0,5 годи­

в'язуємось

і

аВТОl'р'ЗilЮПqрту Постз,ноБ'У ЦК І~ПРС «Пр'О піc!IJf'OТО'в.ку до 50-р:'ч­ ч.я ВелfШЮЇ ЖОIВ11Невої сou:іЗ.1':С· ТИЧНQ,Ї РЄ<ВОЛІОUИ» . РЯLд ВИіСТ~­

Проте ми добре posуміемо, що В роботі ав­ тотранспорту як ПРОМИc.llових підприємств, так

неВТОІМНIОЮ

12 оічня 1967 року.

непродуктивні

вантажів та 250 тисяч паижирів. За рахунок перевиконання плану а,втомобіль­ ннх перевезень одержати додатково прибутків в сум'і 100 тнсяч карбованців, .. 1'. ч. за раху­ нок зниження собівартості ,перевезень 40 тн­ сяч кзрбованців.

і

теЛell'0PЄла.-

ЖИТТЯ

і

і 'М,атеріального СТИІМ'У­ В ~ітлі рішеJlЬ верес­

дот,РИI\!аIfНIЮ п,р·з.ВИI.1 Р'УХУ нод,ія­ ми і п:шQtхода, ми . ОДIlОЧЗС,НО зу­

нів тонн JJРОМИСJlОВИХ вантажі,в.

В Ч~ОJiИЙ

під 'навантаженням

місце

IИУв.зIН'Н!Я ЛЮВа!ІІ!ІЯ

а в з р,і й,нn й

перевезенн.х. Досить сказати, що в 11166 році­ першому роцІ п'ятирІчки праціаниками авто­ транооорту ,раАону перевезено біJlьше 2 ,мІльАо­

Інші l!iРи.хо~ь

кра.се:ні -буДИНКИ н,а ЖИТЛОМ'М'У

в

автомобілІ, .мають

траI НlCПОJY11НIllЮЇIВ v.' юв'іJreЙU!ОI\!)' ро­ ці РЗ'дlSИIСЬКОЇ деlУЖЗВИ, гово,Рlll1 >fD[Ю пеlРеХІі:д на !ІОВУ систем'у пла­

Ві,н

виконати

КУ'І'ОК

~ НОВЕ

жеllНЯМ, і р'оз&а'нrrзжeнlН'Я\М не дРбptЗJlО 80 тиоя"! кар60ВІЗlЩі,в . Кер.іаннк.н пімpиi6МlCТВЗ мзл о щбзють про те, щоо Яlюнайшви'д­ ше перейmИl н'з НОВУ СИlCТеМlУ пла­ IН)'ІВІЗНlIfЯ, ЯК це зробили ряд пере­ ДQВИХ ЗIВТОІ'ООП(ща'рcrв МОСКІВИ, ЛеНіїнгрзд'а тз ІНІШИХ м'їст. Недо­ cтa11Нi€ llЗU<tOж 06c.rnУГОIІУВЗНlНЯ па­ СЗlЖИіpQ!в. Г,J>афік руху ЗВl11Olб~ів (особлИJВО 'П~ШОflО .j llpeTbOrO

6орютІоСЯ

Литвинenк&--муляр, О. Деш­ !!со паpJrel'НlИ'!t. та ООга.то інших Ї'хнlЇ<Х товаРllюі<В CJВОЄЮ прац~ю

мзшин

поставлених пере... ними завдань. Вони дохла­ дають багато зусиль 1I eHepriї AJlI! того, щоб якнаАповнlше "аДОВОJlЬНИТИ noctiAHo зростаючі

Вік :навчавтьоя в

І1Р1'ПOllO

вати в БрOlвари.

llех­ cВlїд­

РВIІТЗбе.льно,

редбачено, що ванта.ообlг ,. п'яrиріччf зросте 11 півтора раза, а перевезенНІ! пасажирів збіль­ шиться • 2,5 рази. Працівники автомобілWlОГО транспорту нашо­

В\ЇН,

IІіри,їхав

пл<!.'НІЇІВ

по.к,зЗІНIИlКlів

ЗВlТQгоспода,рс11ВЗ

траIЮПОРТУ. ІВ рlUletulях ХХІІІ з'їздv КПР,С пе­

ма;r,ОДИ'Й 6удівельн:ш О. Д~ш­ ко. 3а.кі,IИИJВШИJ чернї1ііІвісыкe професьЙіНl()г'ГЄ'хнічНlЄ 'У'ЧWlИіЩе З

«Гого­

ЮІІХ 1'j}a.t\IOI1OPT Є :ЮИ1КOIItIWd. АБ­ ТО<ІІ>ї'ДII1РИI:NСТОО 09034 через вел,и­

чудови"и

Лov.\Ь JЮtЗХоди'І'Ь'СЯ. Хто В кінІО,

Т.

ЩО lне ооі

ПО';(Ja'j)У;НК&МИ.

іх обличчях.

p.l!J30M Щ1СКlИІІюі-в

чить,

,Комуністична партія і Радянський y!НIд при­ д;ляють ВeJlИКУ увагу роиит«у автомобільного

Ю'Гь сООЇм 11рУДОМ: землю,

грюкaJI1НJIМ

на кух:ні

ВИlКонаіН'!!1Я

вамн ІВСТУ,ПИ,В радянськиА ІІарод в нови А рік рік IП'ЯТДесятиріччя Великої Жовтневої соціа­ лістичної ре80JllСщlї.

ЛИJШаючи

«Дружба».

В

планами

ЗМІІ()В­

ДІ! чути c.~ іх.

... O~Ь

піхи,

тресту

Д&Є'j)еИ. Це пов.єvтаюrrься 3 роботи р.ОО'ітнН1КИ р~зних щю­ фесі'й,

М!iЗlЛііЗ

нїко-екОНОМіі'Чі!tИ.Х

ДорогІ товаришІ І З почуттям законної гордості за досягнуті ус­

q[JJ!lJ)lliff

РRПОРТАЖ

ращгоспі

учасНltИlв рпонноt ІIРIAН .РlцIВННIII Івтотранспорту ДО ВСІХ водl'в І працІвникІв автомобlпьноrо трансворту npOIHCnOIHX пIАПРНЄІСТВ, paArOCnlB та птаХОфабрик Броварськоrо району

M~,Н'e­

в'еЗel!lllЯМ л.асажи:різ !<OJli6КTItВ БіР'Сіва,рського автопіDJП)J!И'6МіС11 ва

09034,

в

3ВЕРНЕННН

ЗOlКlj>8ма

б.1·иI3ыю 100 ТИІОЯ'ч тонн х.лі'ба, картоплі, ОВlочі'в, МО,10к,а ,і м',я,са держа'ві, IlшвеЗJ\>lt на. ПОЛЯ 390

Уюпішно

збо

заCJI~а

і а'ВТО11раШ(JООірmшюїв району. Во­ IhJИ перевезли більше діВ<>Х м,іль­ йонів

теXlнікз» л:,вськиЙ».

стін­

560

гектарах. Піс­

ля вJIIП'&,МіНlня СJIIЇ«'У

з.робиlМО

НУЮ'ЧИХ.

.N. керуючиА

ЖИГАЛО, відділком.


ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ

ТРУДОВІ ПОДАРУНКИ

----------------------------------------------------: РІВНЯТИСЯ НА ПЕРЕДОВИХ ДОЯРОК,

~яКі за ріК надоУли від заКріплених корів найбільше молока

~

j(ояР'КИ. ,НЩ3lВИ гооподарств

="~ : -~~ :3: :: -_

Ковбасинська О. М. (<<тJре6,ух<,всыиІй>>)) Галицька В. Т. (Ї,М16Н1Ї Юрова) Негода М. М. (1IмеН/і ~цpOBa) Ряба А. А. (<<РусаIН~!ВlCЬКИIЙ») Яковенко К. А. (,jl\l'ellli Кірова) Нкіна Г. І. (<<ік,расиJWi!ВсblКiИ'Й») Мироненко У. А. (<<ВеЛИI1·Юд'Иlмер.») Сергієнко О. К. (ii\l,eHIЇ ЮРОіВа) Селюк А. М. (<<Ве.1іИlкодимерсЬІК.»)

!

Зінченко С. П. (<<требухі,всыий>>))

Васюра Г. І. (і MeНli Щор,са) Оксютенко В. І. (i\lleHЇ К:і,рова) tреденко Т. І. (і,м,ені Ю'рІОва) Семенюк О. Ф. (<<Рус а'!fіВІСbКJIIIЙ ») БаБИ'1 Г. Г. (<<Требу,хівський») Оксюта О. П. (<<треБухLвlcыиlй>>)) Барбон Т. І. (iMelllli Юрова) Логвиненко Г. П. (<<ГОI'OJ1IЇІВІСЬ1ШЙ»)

\

~ \ \ \

4007 3892 3776 3760 3710 3655 3646 3628 3616 3606 3574 3571 З539

3474 34б1 З4ЗЗ

3421 3412

53б

640 509 528 832 488 435 45:) 507 456 670 804 527 464 843

~~

449 685 717

ЗЗ4б

58б

3331 3300

733 627 691 507 4,57 737 732 762 419 6212 548 868 799 592 664 742 745 693 817

3292 3278 3265 3260 3260 3242

\ Сергієнко €. Я. (і,мен,ї КФр>ова) ~ Стригун М. М. (<<зоря»)

()

r:c =~ 579 1088

35і1

Тимко Г. М. (<<,БоБРIIІЦЬКИlЙ») Заєць Г. А. (<<l1реБу'хI)всыий>>)) ,Нетреба Л. З. (<<ЗОРЯ») \ Лукашенко С. О. (<<Б06риIцы/<иlй>>)) ,Нікитченко Г. О. (<<І50бр.ищыи'й>>)) ,Запорожець Г. Ю. (:.M€>Нlї ЮРОlloа) \ Левковець М. М. (іі,\І>Е!Н'Ї К:ірова) \ Соловей А. А. (<<русаIнlї'всый~)) ~ Соловей К. П. (<<русан!їIвсыий>>)) \ Васюра К. Л. С,менї Щор,са)

~

3068 3057 Дяченко Л. К. (<<Руса:НlіIВСЬКИlЙ») 3055 3046 Веремій П. П. «ЛЇІ'J1Кlівськ,ий» Шеремет Н. Т. (<<Требухівський») 3038 ВОР01fа О. Н. (і,мені Щорса) 3037 Касян К. Ф (і,меНі ЩOtрса) 3033 Горкун Г. Я. (<<Треб}1хівський») 3001 Семенюк В. Ф. «<ік'р,аоилі,вський») 3000 Чуняк М. С. (<<к,Рlа,СИIЛ1ЇI8ськ.иЇI») 3000 Салай Г. О. (Ї>,{lені Що'р,са) 2998 Литвин М. О. (~БО'бриIЦЬКИЙ») 299'1 Сіри,к М. П. (<<БООjJiИIЦЬКИЙ») 2988 Хижняк К. М. (<<Бобри.цЬЮ!lЙ») 2966 Гайова Г. І. (КаЛИ'J1Яlнська п/ф) 29б3 Шевель О. Ф. (<< ГОГОЛ і ВСЬlЮИЙ») 2963 Савченко М. І. «wlіl1к1івсы'и.й,>>)) 2959 Шевченко Н. М. (<<Лі7юі ВСblКiИ Й») 2955 Хавро Г. Г. (<<ЛіжїIВСЬКИЙ») 2949 Деркач К. П. (<<ГоголіВІСЬКИЙ») 2947 Каленчен,ко П. П. (<<ТіребуXlї,ВСЬКИЇі») 2945 Симанчук К. К. (<<Боорищыиlй>>)) 2933 Литвинен,ко Г. М. (<<Б,обр,ИlЦЬКИЙ») 2930 Сидоренко У. Ф. (<<БоБрIІІцыий>>)) 2930 Юрченко В. О. (<<Боб!жцы!ий>>)) 2926 Талаш О. А. (<<гого.1ї,всыи.й>>)) 2910

'§ ~ ..' ~ ~~ ~ _ '" 'І:: =

;:;;

Гарбуза Г. П. (<<Ве.1И,ЮОДИl\lЄРСЬКИЙ») 4468 Пильтяй М. З. (<<Ру.саIНlї.БІСblКИlЙ») 4081 Якуша Г. П. (іlмені ~ipOBa) 4031

~

Дроботун Г. К. (Їlмені К\РОВ1а) Назаренко М. О. (<<Бобр.и:цькиЙ»)

.. аО ~

~2~1

3248 АНдJріяко Г. Р. (ПУXluвська ІП/ф) 3186 Грінченко В. П. (<<ТРООYl~~ВСЬІКИ:Й») 3184 Клименко €. І. (i,MeНlї Щорса) 3178 Каленченко М. Ю. (<<ТреБYlXlї'ВСЬІКи.Й») 3168 Касян Г. М. (<<плосюuвсыіий>>)) 3162 Постол М. С. (<<IВеЛИJlЮД:IIl.\lеРСЬІК11ІЙ») 3161 Біленко М. І. (<<краюиJJїIвсыІІІй>>)) 3150 Городнича Н. М. (<<5оБр'IІІцыиІй>>)) 3150 Тацієнко О. Г. (<<Руса НIUВСЬilrnlЙ ») 3142 Слуговіиа В. М. (<<Боор'иlцыкй'>>)) 3140 Сизоненко Л. Д. (<<30РЯ») 3126 Соловей К. Ф. (<<р'усаlн1:,всыиI:f>>)) 3090 Топіха Г. І. (<<Р)"сані,вськи.Й») 3085 Назаренко М. О. (<<Бобрrn!ыкй>>)) 3081 Чупринка М. Ф. (С:ГОГО.1IЇОСblКИЙ») 3076

~, "-I'~""""""""'''''''-' """""'~-JI"""'''''''''''''''''''''''''''''

429 660! 794 467

цК КПРС закликає трудівників села ознаменувати ювілей Жовтня А8льwим зміцненням економіки колгоспів і радгоспів, під­ ВИЩ8Н"'ЯМ урожайності всіх сільськогосподарських культур, збіль­ шенням виробництва продукціі тваринництва, всіх продуктів сільсьноro господарства.

(З П

ЦК КПРС оста'нови'

до 5О-Iр'іччя Вели:кої

б9О

657 804 740 714 615

.,.. ....

.,.,....,.~.,..,.""""",...I"-.."....,..

...

Жовтневої

r.еВО·nЮЦl·'-l»)

. ПІДготов];\'

СОUlіалkти;ч,но:

558--;;:======='="==-'='==='==============

575 ~ 702 ~ 506 ~ 749 700 575 641 651 622 629 562 729 722 ~ 678 \

Перший рік нової п'ЯТИ річки

ДОЯРІка

радгоспу

«РусаніосьКlИЙ» 'КОМСОМО,1ка Любов Дяченко завер­ шила з небувалнм 'в її пра­ иі

досягнеНtНЯ:'.I.

ну

корову

ло

3055

ка,

На кож­

вона

надоїла

кілограмів моло­

значно

переКРИВШІ!

58)

взяте

467 645 65!) 268 614 582

в'язаlНlНЯ.

НОІВИЙ

ювілей­

соціалkтичне

ний рік

молода

доярка

дала

ще

слово

зобо­

ознаменувати

юращими

успіхами.

Щаеl1И ж тобі, юна ен­

Степчеико €. М. (<<БоБРИIIJ.blЮIUЙ») Менжега М. Р. (<<~расил;і'вськИlЙ»)

2909 2900 Шевченко К. Ю. (<<Л Їl1К:ЇJВlСЬКИ Й») 2880 Топіха О. П. (<<плоок!івсы'ий>>)) 2875 Широ.ка Г. Г. (<<нrюск,ївсыи'й>>)) 2867 Присняк Н. С. (<<завор'ицыкй>>)) 2861 Швачко К. М. (КаЛИ1'5l1нська п/ф) 28.)8 ~оваленко У. М. (КаЛИlТЯН1ська п/ф) 2857 Кривенко Р. О. (<<ТреБУ'ХЇ1ВСьл.;иЙ») 2850 Герасименко В. Я. (<<іВелИIКОДИI~I'ер.») 2822 Гаіідак Т. О. (<<л>ітюїIIloсыІи'й>>)) 2821 Фесюк Р. Р. (<<ПlllOlОкі1&ь!шй») 2806 Савченко €. П. (<<лї11к1івісыиlй>>)) 2799 Хитра €. Ф. (<<велllJlю.днмfJр-сыlий>>)) 2781 Яшник М. В. (<<ЛШТІКївськ,If<Й») 2777 Отрох К. К. (<<Го.."ОлtїIВСЬІКИЙ») 2773 Загура О. Л. (ПУ,ХЇівська п/ф) 2762 Лебедь А. О. (<<ПЛООК':ВСblКИЙ'») 2755 Ворона €. С. (<<літківсыиІй>>)) 2749 Тоуба Г. П. (ПУ,Х;'!!СЬКD. лІФ) 2738 Лень К. П. (<<ЗаВО'РИlЦblКИlЙ») 2723 Волоха О. І. (<<іплоск:вIсыий>>)) 2721 Євтушенко М. Д. (<<ВелИКОдJI\Н'Р.») 2716 Лях П. А. (<<плосRіIвIсыий>>)) 2716 Мехед Є. К. (<<Шl1Кclвський») 2715

П «ІРО

туз'Ї a'CТlКO'

На фото: Л. Дяченко. Фото

дос я ГНУ Т О

684 622 392 572 6з6 б48

68'1

В

Козака.

1966

Перетворюючи в життя рішення

692

А.

ринники району внесли і свій гідний

рідної партії, тва­ вклад

виконання завдань першого року п'ятирічки.

8

успішне

Вироблено

на сто гектарів сільськогосподарських угідь по 473 цент­ нери молока і по 52,6 центнера м'яса. Одержано на кур­ ку-несучку 180 яєць. Продано державі Молока 33100

тонн, м'яса

- 6334 тонни, яєць - 34530 тисяч штук.

555

НАШІ

446

РУБЕЖІ

НА 1967

. ВИРОбит~ ~олока по 500 центнерів на сто гектарів­

594 \

б88 ~

угІДЬ, а ВИХІД ного на корову довести до

2400 кілограмів. Виробити м'яса в жнвій вазі ,на сто гектарів сільгосп­ 543\ угідь 50 центнерів. Виробити яєць 28 мільйонів штук, 679 \ а на курку-несучку одержати по 150 штук. 570 , Продати державі молока 34000 тонн, м'яса 5400 650 ~ тонн, яєць - 27 мільйонів штук. \ 496 ~ 708 ~

...,.~

..

ш

.............................................................................

ВИКОНАННЯ П.JIАН~ виробництва

і

продажу державі

продуктів

господарствами району

за

1966

твариНництва

такої РОДИ1fiК, де б но! І І\1()Імітету, дОПом,а>га.ють ТРУJ\tВ/НШ­ Н ЕМА слухали .по pa,~i,o, не чигrали ка,:\{ знайти своє місце у ВИ,ЕО­

рік

В га.з~тах По,стшно,ву ЦК ЮПРСlі<мrні ве;шqних зав,~~НЬ. Секре­ про п:ідrО'Говку до 50-р,іччя Вели- тар партійнюї органі'за,[~ії М. ЦьоіВ­

НАЗВИ ГОСПОДАРСТВ

ЕОГ'О ЖО>В'ГНЯ. «ЧИ1таєш «Русанівський»

767.1 І ~leНli Щорса 689.9 «ПлосК!Ї/ВсЬКИЙ» 611,9 «ЗОРЯ» 561.8 «Тре6ухївсЬІК.IІ'Й» 554,6 .. КраСИ.rtїIВСI>КИЙ» 532,2 «ЛЇ']1К,Ї'вськии» 528,5 l(аЛИТЯlІІська 497.2 «Вел,IIJКО­ ;шмеРСhКИЙ»

«Бобрицьюrй» «ГОI'lOlJ!і,вс~иlЙ»

«З аIВОР'IЩЬ'КИЙ» Сем ИIІЮоі1ІКівс blк а,

ПуJdilВlCька

473,6 469,7 415,4 389,4 287,7 264,9

2727 2546 2491 2274 2'573 2405 2493 2120 218,1 2672 2162 2131 1897 1993

87,Б

91,7 91,6

90,0 90,0 88,2 86,8 90,9 86,1 91,7 88,3 88,1 90,2

83,3

46,8 39,3 2!,1 35,0 42,8 24,6 60,4 68,5 158

103,8 111,7 110,5 106,7 104.9 98,2 100,1 115,0

110,3 139,4 104,7 126.2 103,3 92,5 100,4 108,9 436.5

35,5 42,6 28,2 28,0 72;5 178 64,8 195

100,1 115,9 95,8 93,6 107.0 135,9

134,0 80,1 1121,0 117,1 117,7141,3 145,7 Ів 10,5

J\у,ме'нт,

рt>ГОРТ1liЄШ сторіlП\И свого ЖИ'l'ТЯ. ЖИ'l'ГЯ ~fі~ьй();нів ']1ру~іIВНіИ'ків, які, не шксцуючи с.воїх СИЛ У ми,рній Іпраlці, ратних ді,1fах зміцнювали і захищали .'1юби'Му 8і'1'ЧИ,З-

В ці

дні

fiijЮВОД\ЯТЬ

з

ДИ

П(\

243,4

2271

Київська

1:\1.

85,8

61,1

174

133,7

К!їРОlва

Іраза

112,9 122,2

181 707,6

ЦеНll'РіЗльна досліДНIа: Сl'анцїя

140,1 в 8,2

інш.і

311JaИОМЛЯТЬ

532,2

т'варИIНIНIІ'к'аl)!И,

пра-

центнера молака, що Cl'J'a-

2405 кіЛО1І"рамів на К()ІРО­

ву. Ще ВИІІЦИІХ шжазни:к'Ї'в доби­

l1['нтрмIыloгоo

М. Ві>ле ш\.() , В. Семенюк, М. Чу-

Сер'ю.

СВ'ИlНlalР<Ж

5 , роварського ЛИ'і

по

6з6

npaMIЇ'B.

Здала

за

ві,дд:ЇЛlкар,ад'roaп'У Ї:MeНli Юров'а першість у СОl.l,їа,1Ї 1 ОТИ'lНОМУ 31:\1lаГM~IНi; за M-ИНУЛИlЙ рі,к lПююіла

ра,х,У'НОК Пр'ИlрОСТУ 328 цеНIТIН'е,рїв СВИІНИІНИ. ВИСQК,и,х покаВlНИIК,ЇJВ до\lОIГЛIJJСЯ таlКОЖ СВИlна'р'Кlt Н. Осі-

.'l!ОіБОIВОГО ЦРИРОСТУ ЖИlВОЇ ва,ги "ЮЖНОЇ СВИlні заl<р'і,п.lеIНОЇ гру-

ll11ші.

Пр(}копець У. Т. (,J~алитя,"ська п/фабрика) Ьереlнева Г. І. (КИlї dIClcJKa п/фаlбри:ка) Романенко О. П. (Київська ,п/фабрика)

Кондратюк О. Б. (Kwї'Bcыаa п/фа,БР;ИJК:а) Купрієнко Л. П. (киIї1всыаa л/фаБРИlка)

ПтаmНlЩі, н.азви

Хилько

ГООПOll1з,рсТ1!

Куценко Т. З. (СеМИ,IЮJIIк'івська п/фаБРИlка) Слуговіна Г. И. (СеМ'IІІПIQЛlК'іIВСI>~а п/фа'БРИlка) Пономаренко В. М. (Се'МИJllО.тJIКJїlвcЬ'ка П/фаБРИ'ка) Шита Г. П. (Пухївська п/фа6рика) Шеверун Т. П. (ПУ1хї,вська Iп/фаБРИіКа) Строй Д. С. (П),XJї,всьюа п/фаБРІІ:{а)

Г. Л.

(Богда'НІ:,вська п/фзбриока)

КOJIомійченко €. Д. (КИIЇВСЬІКа п/фаlбрика) Піхтерова Р. Т. (киї6Ісы'аa п/фабрика)

272,9 206,7 251,1 210.0 2ЩО

300.200 298.764 273.645 504.000 504.000

210,0

і04.000

2450 кіЛlJг.j)aШВ. ВРИІГа,~а С. Юхи­

кінець роюу на КОlЖні сто Г~KTa­ рів

сільсьюОО'()сп(),ща;рських

по 26 корі:в,.

IІриткова М. К. і\\узира М. В.

(киlїIвсыаa п/фа,брика)

(Бог.даIНIDвсь.ка, п/фа,брика)

Хилько К. В. (БorДЗ'НЇ1ВСblка п/фаlбрика) Матузка В. Т. (БаI'дзllІ/івсы\a п/фаlбр'ИlКа) Романенко К. Г. (60гд2IH:Bcыаa п/фабрика)

100

Ili}J'OдaTK

2100

таНІН.

ТОІJЩf,

угщь

де:РlЖа.ві м'Я/са-

ків, пютрібна ~остаТН'я КЇlЛькfi'С"ть КJOPMi!в 2700 ТОіНН ГР'}1бих, В

1200 ТОНІН' со­ ІЮВИlТИХ - 11000 'І1О1НіН В 'тм[у О. lоошко та чИ'мі сило,су - 9500 ~ОНіИ. Да

М. ЮРЧЕНКО,

108,4 зоотехнік. JIIllIIIIIШIIIIІІIШIIIIIIIIШIIШIШIIIIIIШIШIIIIШIIIIIIШШIIШШШIIIIIIIIШIШIllIllIШ'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШШШIШIllIIIIІШШШ :ССТАПZИИЦІ (За 1966 рік)

НИJRИ 301бов'я.залИіСЬ виробити на І\,о)/ші сто ге,ктарів угідь по 6D6 цеНТН('Ірів мо,-гока, а на ІЩР'ОIВУ-

Щ()б ДООИ'l'Я'СЯ тruxих пока,зни­

ВИСОВИЙ ПРИРІСТ

Ф. Петренко. Во.на добила~я що- лова, В. Га йд'у,к ,

155,4

'ЛрудіВНИlКFВ

Rоле,ктгив го,спода,рства непога­ M~J/JKa дала слоою ОД~р'жати від НО Пlотрудиося. Особливо В'i~;ma­ кож,Н'()ї каро,ви п'О 2500 юілОО'ра­ ЧИJlИJСЯ ТВlaіРИIН'НИ,КИ. В пе,j)ШOOlУ )lів ~!()лOOta. ,!JiQlбwгися това,Р'НlОlСті році п'ятпр,ічки вони ВИlробили м'оло,ка 90 працеН!Тів. Оде'РЖ&rИ на кожні сто геК'І1арі'8 угідь П'о від ста корів 90 телят. Мати H:t

агітатори РЦГlос'пу новить

постаН()Іві

3655-3000 кілагра",ів'

~,олока.

ціВНИlками рі.льничих БРИJгад бесї- шreя передові' ДОЯРКlf Г. Неоіна, МО>ЛGка

раза

Боrщаilівська

та

ро,бнwч'JIИК раДIlОСПУ «ftр-а,rилів- 3 П'і,1fумками сіЛЬСf:.IlI)ГОІСПОlдар­ СЬJ\ИИ», ІШll1і пеlfrіО'I1>е'Р Петро ського Р'()іКУ, заходами на нwн,іш­ Остапович ЛО'БІ\О', - і немов пе- ній, ювілеwний, ріl/(.

НР·

РОІRИ ПО

Г()туючи ГЇЩIl1У ,З}'Сl'рі:ч 50-ч>vч­ цей ,'10- "а, IlОЛОВНИМ 3(Ю'І1еХ'Н/іЕ М. Сайко чю РаДJl1I11СЬКЮЇ ДeaJжа'ви, тва,РИI!І­

говорить старий ви-

-

HIJIIК, Я!wі Н\1даїли Bqjt ІСО'ЖНІ()ІЇ КО­

183,0 179.7 179,7 175,9 169,4 168,0 166,0 150,2 147,9 144,3 141,0 135,6 134,4

т()му ЧИlСіЛі еіlна

вкращеННJI ВИСIQІК()[,() вражаю І\ОР­

мо'вих ГO'J1уmь,ся ріЛЬНиtгі і тра!,'l'орн:і брwга;JИ.

3 перших днів нового РГ)ljі)­ 445.000 422.000 тваринlНiИlКи працюють так щn.i:/ ' . О'де>ржати' ЯК422.000 І. В ЗИМ:О,ВІ.ЮCJЩl 505.000 найбільше М'OJl{Жіа. 3а;раз щ(Цо­ 410.000 847.152 оо!Ві над()ї від каровк ClТанlОІВ.JrЯТЬ 407.500 5,4 кіл~ма, а в Нiil,Wб.1ИIЖ'ЧИИ 304.865 час будУТЬ ДOlВе;wн:і до 6 кіло­ 303.935 rpaMilJl', І. МИХАИЛ ЕНКО. 584.159 432.816 НОВЕ 318.489 ж и ТТ я ~.) 313.374 12 С:l['!Я 196ї ро:<у.

.)


___ .

__.

-

~

_ _ . , . , -.г_ - J " _ _ .-~ - - - - - - .г~ -) ._-.г~_. ~

~TPF\CF\ до Дf\РНИЦЬКОГО~

!~ ліН!ія3""'M'~.? ~~ ~п~l:.~epв...ГВ&~ І' МОО1ропол1rreн:у, 3j)0І6ив- дtйсыty вулицю. ;

ши

! ,

веле:генсь~иlЙ к.рок,

пере-

В райоmi ма.Й6}l'ньоі C'l'ап-

СТРИlбнУла через ДнїП!j)О, а ~ РОІЗГО~Н'Улися I)()О(JТИ на НІООІ'ЇЙ дільнwці: станці:І «ДщріН~}) - ДШК. ПО I\Ісqй її дOOlЖВні - 1300 метрш - блакитні

цН «ДІПК» вe.wrb роботи спє· ці3.JIЮrи будівелыt-мoRIl'aIжно" оо )'1ПJр.аВJIlіНJНЯ .N!i 704 «Ккї-вметробу,ду». Бригади вmmяли 56 ТIЮЯЧ

ж'атиме

It

!'.

ТalМ,

де

Броварське

пору

слід

готувати

нові

рази

на

хвилюються б це? Меду

3ацунрення встановити

які ка.

ву­

у зимівшумлять,

РООП{АН'еться

причини

бджоли Певно,

вулину бджоли

ПРOlЮЛаІД,ИШIІІ траншеї.

не у

по

Якщо

ша

спрага.

-

падну

час

поверх

хви-

цьому

~ацукрився мед, І не можуть його

цьому ви­

безпорадно

шум­

гостею

ли

В

що

такому

триво·

часом

з

приз·

всієї

сІ­

непроханою

треба

винести

інше

розкрити

означає,

а

потрап·

теж

загибелІ

мівнина в

мишу .

матна.

до

Пулик

відповідають

Це

вулик

бджіл ,

м'ї.

у

стук

загинула

Вона

водить

нладіть

лять,

дружно .

у

миша.

жить

бджоли

не

Буває,

ін­

Іноді

вуликах

і підсадити запасну мат­

причина

змочену

сусІднІх

літ

ляє

рамок

пере·

ну.

за­

теплій воді полотнину.

не

у

не

часу

треба

примІщення,

тривожились бдж()Ли. Необ· хlдно зробити кімнатний об­

дно вули' заміНИТіі

В

від

на

щоб

нристалцках,

то

вулик

нес.ти в Інше

можна

бджоли

спокояться,

температура стала 0-4 градуси тепла. Однак бе;.

меду

опадають на ТодІ треба

норм.

місяць

бджоли. Чому є вдосталь,

люються .

випадку

взяти. А можливо, У зимів­ нику сухо, І бджоли терп­ лять від спраги.

Та то на Саме в цю

пасІчник заходить ник. Буває, чує:

J,О'fЛ{lВ3lm для

НЮalб~ІЮМ

ти скінчилися . першnй ПОГЛЯД.

Два-три

!ГyHК'l'Y, ле ]нmОRТу&ТИМУТЬУ, ся П(}їзди Мet'J)ОІІІопітеН'У.

г.олегшить БУ\Л:~I\І:іИЦТВО шлях,оправо,Ду

\

1ра (ШО"'"

nYXOBi !'

Прийшла зима і на пасі­ ку. Бджоли принишкли 1, здається, пасlчниновl турбо­

лики, робити рамки.

е~С'ІІреси курсуватимуть У не- кубометрів грун-ry, заЮНЧНlВ-

ГЛlІ'БО;QЇЙ тра,ншеї. Це не зава- ши РOlЗробку

КАЛЕНДАР ДЛЯ ПАСІЧНИКА

гнІздо

Після

із

зи­

приміщення, і

того,

заспокояться,

вигнати

як

бджо­

внесіть

ву­

лик у зимівник,

~======================================== \ "'~I'~~"""""""''''''~''~'''~~'?''4'''''''''''''''''''''''':+~ • В'єтнам бореться, В'єтнам переможе Юридична консу ~ьтаЦI л Запитання:

В

Я'КИ"

робіТlІик'і,в

і

' П ':J<збаВЛЯТІІ

..10ПСf\IОГИ

ВОЮ

,В иonа.1lк.аIХ

с.туж,БОВІІlів за

,м,ожуть тимч,аео­

неПРЗЦСЗJ,<tТ1І{, і<:тю?

Відповідь: бо,в.ці

пад,К/а,,,

РобіТIIІ,ИII\1f

і

С.1)'Ж·

\lС)ЖУТЬ б') тиl позб:lIвлені .дО'.

ПО\lО:'11

за

аоо без наil'f},аIВJl8Н\Н'Я .1:КЗІ;ХI>КОЇ КО HCYLrIbTаці'Й'Н()ії KQMICll (ЛКК). Поз6а:ВЛffil1lJЯ I.1ОПО'd СПІ в ЦІІІ'( ВІІ'

ТlI \IЧЗСOlВОЮ

Ін-еп ,раще·

КОШІ

' про,ва;J,ИТЬОЯ

було

лентня в:'.1 1))1)601'11 та інши" 060B'I~3K'i'B', ,ао l'акож при СИl\lУЛJяції хвороби. Ра'Ної'ше виплачен,а доn.o­ "ага в

стя'гу€ться

аудово'му

ПРИ

в

таких 'ВИlПа,дlКla:Х

ПОіря,щli:У;

lПорушен,ні

,Р8ЖИ1МУ.

вета.

I'JOoB1eho-0 .~bK3'pe\I, або ~ри не· з',яв.лен,ні без поваЖіНИХ IПРИ<іИіН ~ АМЕ'ри,канська

пин,яє

ВОЯЧЧИіна

зло.ЧI~н і в

П,РОТі{

призна,чеНIІИ строк на .1і,К2JРСЬКИЙ о~.lIЯ.1 а'бо на ОГ'ЛЯ.'l, у лі'Кіа,рсI>КО' ·Щ»)~.'l,ову екопеРТНIУ ,К,Qi\l.іо'ю (ЛТЕІЮ; при виїlСllі в Пf\ріо.1. ТlIІ'dlЧаоово,Ї

не при­

В'Єl'иа'\ось­

' ;;.ого НJalpoдy. У П:,В.1еёіНОМУ В'єт ·

нз'м і

Зalj)3З

ТИОЯ'Ч

f

со.тщатів

вже

близыlo 370

Пенrrагону.

КрііlМ

Нt'I/lраце.з.даТ1Ності во і,ншу в,ість без 03годи .1~к,уючого

1 ОГО,

на с..1у;жбі а'dеРИlканс~х і'м,пер,іаЛ1Їст,і,в перебуває 3рі\lіІЯ са,и­ 'ГOH'CbNOfO MlaIPU01Hel1KOBOfO УРЯlД!

Жороеюкі ,нзльоти C€o.la Демокраrги'ЧІНОЇ ідітоям.

ДІ і

жіll!КaJ\I,

CMeprrb

ЗE'l\I,но,і

міста

Вс,і

кулі

Н'ароди

га,lOOооі

~lгpecOp'iB

і

га,р,яче піlliТ'РИI\І'У'

ють СПРalвеДЛИІВ' У БОРОТliБу , героїч­ 'ІІ ОГО

в'Є'Тlна,моСЬКОГО

ОВ'ОЮ

Сlюбод,у

і

НЗірОДУ

за

незалежніlCТЬ.

На фото зліва обсл:уга зе· НI:l1НИIКtїв, що за,ХИіщаКYrЬ HpDiВlilН­ цію Баl!l. Тхай Де.\lОlКрати~ної .Рес­ пу6ліlКН В'єтнам. Разо\\ з UWlШllМИ

B'Є'I'R'IIM. npaB()p~ мmзу

арти.леРlІІСТаl\lИI вони збили 'lleдав.но ТDП 8MepМU<81Jf­ СЬКИХ .чіта,к:и. Пр,Rtlщруч вгорі зби.раЮIІЯ рису

-

~Mдa;т США допи­

ТУЮТЬ 8'€TH'a~цilВ, захоплен.их П'~Д час П'РОtJ:IСУ' lIаШl'Я оіл п,ilвдеНllfQГО В'ЄТ;Н(IІ.\lУ, ж Иінмі ЯJКИ,Х п:­ до~р6ваЮТJ;;C1І У ЗВ'ЯЗКЗіХ з партИlЗанЗіМИ. (Фотохроніка РАТАУ).

\' сільс'ькоІ'оаподарсыомуy Iw(шератИ>ві Дай ФQЧ,Г )' ПРОВ!ІНЦИ КуанroіlНЬ ДеМОІкратичної Р' fCJ1lуБJJіJКИ

. . . . . . . . . . . . .+.+. . . . .+ . . . . . . . . . . . .~ Нова вилося

ще

ди пеРУІКарсlЖИХ робіт.

перукарня лах дванадцять робоЧИХ місць, нові11lЄ обл адіН ан­ ня. Тут працюють ювалі­ фіlКовані маЙС'І1РИ, які В}і­ кону ють .різноманіші ви-

у центрі Броварі' в поя­ Одіне

кому­

налЬ'Н'О-побуroве підпри­ €М'С'J1во-перукарня. В жі­ ночому і ЧOlЛовічому за-

бам1'О часу вьд­ тер(поріії нашого раЙОIlУ відІГрJtМ\іла 'нен alВlIICJ'l а. ві<Йml. Та ще й CbOfJ;J:Hi чути 1, теж знаЙlШОВ «застосувЗlННІЯ» для !JjioдrOlMUНi. Вона хижо ПРИlЧ"аїла· с:н,а,РЯlща. Иorо наnрЬва.1И і маті

ся

в

БО€iПРИlпасаlХ

і

З~РОЇ,

Щ'J

-ppo'hry. з.н·аЙ­

дені в л:са.х, болотах і на по· л~х снаряди і міlНІІ' НЄРЇ)lJІЮ ста

ють

траГ6дtіЄЮ

ДЛЯ

знайшов,

ведуть

ВИГJаДlк,іlВ.

Ось

ТИХ,

ДІО

Q.J.Иlн

ХТО

їХ

оощаюнlИХ

Sосени мииулorо року ,робіт· НІІІКИ радіГООПУ «руса'нівсык11й» ІР. Мі.щеfJКlO т.а А. І . Гулий будусваlЛИ ХЛlі,в і знайшли д.Вlа ар· Т, 11І.lерііkьких сн;з,РЯДIІ. Зак.оп~!ШlИ їХ

до

ПОЛОВИ;НІІ

встаНОВИ:JІИ

на

в

зем_'lЮ,

НlИlХ

ВОН:І

бідон ЗОМ0'

.1 ОЮ. А щ()о її розтопити, }>О3І1а' ЛИ,'lИl

вогнище.

lІІ'а,г,рілися,

КМ;!

ОIдИН

З

С,НЩ>ЯДИ

них

ви6уХН1УВ

і вби'в п'ятwрі'чнorо хлопчШ<а Ві·

тю

Петренка,

лю

Солов'я

В

-

КО,

поранИіВ.

баnЗJТЬОХ

КОРІИІСТQВУЮТЬ

а .l1IP'Y'Гoгo селах

неі>ідко

сна,j)Jt,ди.

ДJLЯ

ви· КJle­

паilllНІЯ ~k, ~onaT. Іх вltюорlllCТО' ВУЮТЬ, я,к К1УlВадла. Ось в цьом} ж

таки

Руса,нові

ІваlН

з

МіщвнІКО

білианою

ДJl,Я

ПpOllllарю·

ДО сказаlН'orо вище КОМЄlІта'рі, як кажуть, заЙlві. ,Щоб Зalпобі,ГfИ нещаоним

ВИlпа.дJк.3/М

шених 'від віЙіНи обх идІН О

'ЧИХ.

3

разом і&а.Н'IJIЯ .

від

зали·

БО'і:ПJ:нвпасitв, ,не·

n:PОВОДИПЮ

роз 'ЯСІНЮваль·

ну робоrгу серед н аселеlllНJЯ по ЇХ ВИlЯlІІІ1ІeнlНЮ, за.ходіЗlХ безпеки по­ ВО\11же,шlЯ з ними і З!"lIlЦенНlЯ. Са,миіМ жиrгeлям також Ha~e· ЧІ!!

СН3іРЯд,

чшги.

м:сце

Їх

ПG'ВJlнен

позна·

знаход,жеflН'Я,

,не·

в.ід-

відуйте нашу перукарню! І.

САВИЦЬКИИ,

працівник

комбінату

мунальних

гашю 'ВІІІ\І

весь

в

та.ки"

гюр.і,С1.1

IВИlпа,J,'

непрз'цездат,

н()сті, с~меЙIНlі 1!lJ?ОТЯГО\l Іпер· ШИх 10 КЗIIН'ІlЩа'р'них дно В, а , по­ чииаlЮЧН 3 ОДlша,.J,I!liЯТo.rо д,'І' Я не· праЦе3.з,аТIН<УСl1)

дс.ПQ\юга

IВ!~.1aIЄ·

ТЬСЯ '8 ПОЛО'В'ИіНl'j'()\lУ' fЮ3\I'ір,і (ОДШі.ОIКИМИ 8Іваж,аіЮТЬОЯ особи, як,і ,не мають ІІа CBO€\IY YTpl~\laltf ' ні ді'тей, ЩРУЖИlНИ', БJТfiК,ів) .

А. СТЕСІН,

консультант

юридичного

сек­

тора УК'РП\юфради. Радянської

BWКIOI!IlКO\laM

зом

з

аіДЬСЬNИХ

з

18.20 -

м.ісце·

Рад

ра·

Дl'СААФ

лихом,

ШВIІ,дlШе

нанесеним

іооді

ПОТРЗlf1..1ЯКYrЬ

по·

не·

бе3l1,еку.

С.

КРАВЧУК,

голова Броварського йонного суду.

МО.lОДШИХ

«В

місті

і<..10),,1І» .

кінонщ)ИІС. МУЗИЧ1НИI Х

(лен,j,нгр3lд,сыіийй

5:IЙ'

гri\д

і

шко­

вда,д;!

'reЗі1 р

опери

та

ра­

Н' Й

П'ЯТНИЦЯ,

13

(М.).

До

драмати'ІНаго

!rO('O

Ів.

12.15 -

«Пол іт И1Ч1IJ1і

Зlнан,

5О·річчя

BeJtllk-'ого

м. БРОВАРИ, вул. Київська,

158.

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ» -

орган

Б-роваРСХGГО

ІНа вчаЛblНОГО

reлeба'чення. д.1'Я Сl')'ден1ТЬ3 дру,ого Кi~ ,pC)'. АНГJJ:і Й· cыкa мова. ОГЛЯlдове заIНlЯТТЯ .

Н!iJМeЦbKa мова . ~ 25. <"Мр'ія .1Ю.'],· ства

з6ула,ся~.

меКТРИI'lНI!ІЙ

Фі.лЬМIf

ком,\т.?та КП У1<іраинЬІ и par.OIRHoro Совета

депутаrrов

ТРYU1lrЩИХОЯ Киевской 06лас-;и.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, відділів партійного життя, маСО!JОЇ роботи, сіль­ (!ькогосподарського, промислового та відповідаJlЬНОГО с:ехретаря - 4-67. ІНДЕКС 61964.

Газ~та .иходить у ві.торо/[, четв~р та суботу.

......................................................................................................................................... Броварська друкарня. КІІЇВСЬКОЇ 06Лl3сті, вул . Київська, 158, Те.lеФОIl-4·5і.

Зам

55-5827.

І

Ф із и;,а.

ефект».

"Фото·

19.40-

Всесоюзного

телефі'лыl'і,в..

феСТlIJв,а·

«Ни

я.нтарномv

березоі» . (КИШН\ll1:в) . «Кален.д;а,р музи,чн'I1'Х Ра'ДЯ'ІІlСьюі лауреа'l'Ио ці на \І Vж.н аРОДН их

пере\lОГ» П"lремож· К'ОНКУІРСах.

.'110

21 .00

.

(КОНІІ\УРС ,в ПОЛl>щі). (.'1'\.) 21.50 В ефір,j «Молод:'сть». (.~\.)

Редактор

€.

Ф ЕДЯ Я.

.. ......................................:

,

~

БРОВАРСЬКОМУ

:

ПОБУТКОМБІНАТУ ПОТРІБНІ на постійНlУ РОООТУ в

майстри

м'істі

по

і

сел,ах

ремонту

шнву ВЗУТТJI,

монту меблів.

і

індпо-:

майстри

по ре-:

а :

........................................... ДИРЕКЦІЯ.

;

БРОВАРСЬЮИ РАиаГЮЖИВСПIЛЦl ifa постіЙНIУ FОботу ПОТРІБНІ:

ЖОВТон'){

районного

імені

Друга програма. 17.20 Дл" !дітей. «Чаірі'ВINI паЛIЩЮ>. T~l'E'BI' зіЙIНИlЙ філыd.. 18.00 Програш

.... , ........................ " ............................. " .................................................................... 1......... 8'.

НАША АДРЕСА:

театру

ФР~:Нlка

СІЧНЯ

НЯ ва\м». (М.). 16.55 На­ ша афішаl. 17.00 - Дм дітей. МультипJГЇI;;ашйні фі.'l;"~іИ. 17.20-

Н.

ОТlOВІ,'

fiИIКіа). (М.). 20.00 Естафета 'нов,ин. (Л,\.). 21.00 Мистецтоо. народжеr.lе ЖОВl1Нlе\l. О. КОР,ifі,Й' ЧУ1К «Стор і Н1к;а що,.:tеll1:j:ИIК'а» ОпеиаКІЛЬ Державного ~.юр.аїIНСЬ·

фQЛЬ.\І.

Перша програма. 11.00 Те· JlевіЗ'і,йні НОВНlни.. (М). 11.15 Для шкоJtЯI?ів. ~руг-чар'ЇlвiН'IJjК». (,М . ). 11.45 Піоні революції

«НЕ'ВИlгадаН'і

-

(М) .

театр.

да ІІ!Н Я про М'ИlНу.l~». (до НЮ Ірічч,я з ДІНІЯ :на'jюдже.ННIЯ ПоИСblМен­

ДOlКy-

театріЇВ.

Ш ,1·ЯХ'у».

Ліre.p.a'т),Р'!l1WЙ

Веороесаев

18.50 -

балету ~'d. С. М. Кірова). (Пе· ,редаlЧа з ЛеНlllНГIiJ<lда). 21 .20 «Це трапиlЛОСЬ в мі , І ' ці;». ХУ.10Ж ·

ною, yб€iрегти ~и,ттоя ЛЮ\дей, як; ч~ез незНЗlННЯ а<бо необереж­ ,HilCТb

театру

М. ЗЗlНblКОВЩblКОЇ. В перерві тмеВlїl3'і.й!ні "ОСті . 21.20 Те· левізіЙlfі НОВИІНИ. (М.). 21.50 Програ,ма УТ. ПіIСНlі ,наро.мв св:· ту. Виконо/є М . ІУа,й,ко. (Переда· ча з Льоов.а). 22.30 «Читаючи !ІОВУ к.ни:гу». В. ШlG.il0ВіСI>КИ,Й «'ПOlвісгі про ГІР оо.у ». (М.). Друга програма. 17 ОО Для

спеці <'Jl,bllli гр~пи залишків ,бa€ltрИ-

Це допоможе

I<ЇIНЦWrи

це

дра.м,ати,ч:ного

ім.

ментальний ФОСl'иваль

ВJIЗ1дtИ.

.активiJCта,ми

слід C11Вqpити ПО ВИ$IJВ,1JеfDНЮ

IIІ'асів .

про

ЛьВJiвсblКlOГО

веЛ,ИоI(ОГО

19.00 -

СІЧНЯ

ляptї,в. «ШеЛІ6СТ cтopiIНlOK». Прем" єра телев.Ї'::tіЙIНОГО фільму. (М) . 17.30 - сС.ільсь:ка, НОВИІна». (М.). 18.00 - Тe.nеві<зій~ нов ИІН И'. (М.). 18.10 - «'мУ13I1ЧНИЙ маяк» . (М) .

ко­

підприємств.

ПОВIЇ\!І.О'dИТИ оргЗ!на\l

12

Перша програма . 11.00 «Це траlПl!!ЛОСЯ в МllЛИ/jIol». Худovюнї.Ц фїJIьм. 16.55 Наша афіша. 17.00 Для жовтенят. «/.скор' ~a». (Пер'едача з ДО,НІець:ка). 17.30 - ~ПОЛУ''d,'ЯIНІI'Й борець З'l llраIВДУ». (,м. Павл'и'к). (Переда· ча з ЧеріНІ_В). 17.50 «Ета· лан» . (ПереДiЗlЧа з ОдесИ'). 1'8.20«Світ сьогод;ні». (М ), 18.50 Прог:рЗ!ма УТ А. ШКОЛЬН,НК "ЛlQДнна за БОіРТО~». Спе~тЗJк.:ІЬ

AOllllкI~~l>iNIКЇJB

ВІЙНИ

жmrь ОПРИЯТГИl цьому. Хто знайде ,мЗніу

просимо:

Л130каво

ВІДГОМІН

вже М ИНУЛО 'Годі, Я'к ,на

за,lИШIІЛ'II1СЯ п іс,,1Я

\дОіПОМ'ОГИ

'на

«Етапи

ЧЕТВЕР,

старика,м

МlІ'])о.іІ'юБН1і

JJЯЮТЬІОЯ

"ах

встановлеНlНIЯ

і

З3С~1Д,Ж'УІОТЬ

допомОІ'У;

н а Ук р,а'ї н,і. «/ОвІіJ!ею п p'IIIC.в~ ч е . ний». 18.00 ТелевіЗШЙоні вІЇсті. 1820 «Клуб К:Інолю6wrеJ1!ів»

Р€Cl1'У'БЛЛIКІІ ПіВДЄlНIНОГО В'єтнзму

В'єтн'з,м та

п,есуть

на

Д: і ' И,

ПіJ)И 3а1Х1ВQ»юванн.і IJнас.1'іJ,'1К ()п'IЯ\Н'іІ\ІНЯ а'бо. ж дій. з'в'заиwх із сп 'я нтіlllН Я 'd (бі'ЙlКИ, 1l0p.a,h-е1ilН!Я та і,н.). ОД;И'НОКіі праціВIІИКИ П()1збав­

Ім'ісце­ лікаlРЯ

і поиад 50 ТИIс.я' ч ГІі~вденнокореЙ· СІ>NИХ, а встраЛl,ИСЬКIІІХ, фіЛ:I!1І!І".>Н­ СЬ;;ИІХ Іі НОЕюзе.l,аНД:СI>КIІ.Х солдаrrі1!.

того

пор) lIIВН,Ч'И.

і ін,а СТРСЖ, вста;НО'Ri.1СНИИ ПіТ: спцпковою Ор'ган,і·заlці~ю. я/(а nrll' знач·ає

'!lJРИ V'dиснаму за,ПJ,.'l,Ьянні шко, ЩИІ CВlJ€MIY здоро>в'ю З 'dетою 'Ухи­

з

ДОl]ущено.

старший roвщюзнавець мислових товарів;

про­

інженер по технагляду; інструктор-методист ,виробничоі гімнастики; автоМобільний механік.

За

дові'~а'\ІИ

відд:.l

Ka:!IJ>.\,B

...

звертЗ/Тись

КИ .

'

'.' ,

.... '.'

У

-

ра ЙСЩ)ІЖИIВ'QПііл·

'

.

'

, ,

'

...

6 номер 1967 рік  

6 номер 1967 рік