Page 1

Пролетарі

&оі,х краlн, вдН4йmеся!

Рік видання ХХІV

ВVДІВНИК

! ••••• ' ••1. . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . .

f

!

і

.N! 6 ~067)

! ~

03111 V

і і

ЧЕТВЕР

!

і і

12

іі

і

і

Орган Броварського районного комітету Комуністично'

Ширше розмах соціалістичного змаган­

!

ня на честь ХХІІ з 'їзду партії! Достроко­

!

во

і

1961 р.

І

і

партії України та раАонної Ради депутатів трудящих Київської області

!

~

СІЧНЯ

!

ХХІІ з'їзду КПРС".

~~

!

!

з величезною радістю зустріли трудя­ щі нашої Батьківщини постанову Пленуму ЦК КПРС "Про скликання ч ерг о в о r о,

• • 1.1.11.11 • • • • • .... 1• • • • • 1.11 • • '.11 • •

Ціна

план

третього

року

семи­

річки!

коп.

2

виконаємо

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Про Пленум Центрального Комітету Комуністичної- партії- Радянського Союзу 1О січня 1961 року у Великому Кремпlвському палацІ відкрився Пленум Цент-

У:;бекистану, Гру3ії, Азербайджану, Лит­ ви, МолдавІї, Латвіі, КиргизІї, Таджики-

рального Комітету КПРС. Пленум затвердив такий порядок ден-

стану, ВірменіТ, Туркменlі І ЕстонlТ. 3. ДоповІдь про пІдсумки Наради

ний:

представників комуністичних

1. з'їзду

Про скликання Комуністичної

конструктори державних та спецІальних конструкторських бюро па тракторобуду­ ван ню І сІльськогосподарському машина ..

депутатів трудящих, заступники голlв Рад

будуванню І головнІ Інженери та конструк­

му ЦК В цьому питанкl публікується. Пленум ЦК продовжує роботу. 11 сІч­

голови держпланІв союзних деякі голови раднаргоспІв,

респубпlк, мІнІстри

НИХ заводів сlпьCltкогосподарсЬКОгО машинабудування; керІвники науково-доспlдних

роцІ і про

НА буде заслухано доповІдІ в другому пи­

сільського

СОЮЗНИХ І ав.

Інститутів по механізацli сільського гас­

сІльського

танні.

тономних

ХХІІ

Про виконанкя державного плану і

соцІалістичних зобов'язань по виробництву та продажу державІ продуктІв землерабства І тваринкицтва в

1960

заходи по дальшому розвитку

господарства

-

І робlтни-

чих партій.

Радянського

Саюзу.

2.

Пленум

ЦК

прийняв

постанову

про

скликання чергового, ХХІІ з'їзду КПРС МіністрІв союзних рвспублlк, якІ займаю- тори заводІв, директори І головнІ Інже­ 17 жовтня 1961 року. Постанова Плену. ться питаннями сlльськorо господарства, нери тракторн"х заводІв, а також провl,,-

доповіді: Ради Міністрів

Для участі в роботІ Пленуму ЦК зап­

РРФСР, ЦК Компартії України, ЦК Ком-

рошені

линЖJГО краю, ЦК

секретарі

ЦК

компартій

союзних

ЦИ, завідуючі сільськогосподарськими від-

господарства

республІк, б

v

иових,

о пасних

партії Казахстану, крайкому партії ЦІ-І республік, крайкомів І обкомІв Не члени го господарства, компартій:

ректори радгоспних трестІв і радrocnів: учені, голови колгоспІв, передовики сіль­ ського господарства; начальники І головнІ

МіністрІв союзних І автономних республІк, виконкомІв крайових та обласних Рад

чергового, партії

ділами ЦК компартІй союзних республік, крайкомів, обкомІв парт", деякІ секретарІ райкомІв партlТ; голови ПрезидІй ВерховНИХ Рад союзних республІк; голови Ра"

Білорусії,

подарства

начальники

кра-

І

упраВЛІНЬ

подарства; KepiB~i працівники мІнІстерств і

центраАЬНИХ ВІДОМСТВ;

редактори цвнт-

с льсько- І ральних газет і журнапів' відповідальнІ

міністри водного гос-' працІвники апарату ЦК КПРС і Ради Мі..

союзних

респубпік, деякі ди-

нlстрlв СРСР.

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО, ХХІІ з'lзду КПРС ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС~ ПРИЙНЯТА 10 січня 1. 2.

Скликати черговий, ХХІІ з'їзд КПРС 17 жовтня 1961 року. Затвердити такий порядок денний з'їзду: 1) Звітна доповідь ЦеН'І'рального Комітету КПРС - доповідач перший секретар ЦК КПРС тов. Хрущов М. С.

лік.

3віща доповідь Центральної ревізійної комісії КПРС допо­ відач голова ревізійної комісії тов. Горкін О. Ф. 3) Проект Програми КПРС - доповідач тов. Хрущов М. С.

2)

4) Про зміни в Статуті КПРС тов. Козлов Ф. Р.

-

Комуністи, які входять до партійних організацій Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, внутрішньої та конвойноі охорони і при­ кордонних час"ин, обирають делегатів на ХХІІ з'їзд КПРС разом з інши­ ми партійними організаціями на обласних, крайових партконференціях

доповідач секретар ЦК КПРС

або з'їздах компартій союзних республік.

Вибори центральних органів партії: Проект Програми КПРС і проект Статуту КПРС опублікувати в пресі.

5)

Комуністи, які входять до партійних організацій частин Радянської Армії і військово-морсыroоo Флоту, що перебувають за кордоном, оби­ рають делегаті,в на ХХІІ з'їзд партії на партійних конференціях відповід­

3. Встановити та'кі норми представництва на ХХІІ з'їзд КПРС; один делегат з ухвальним голосом від 2.000 членів партії і один делегат 3 до­ радчим голосом від 2.000 кандидатів у члени партії. 4.

них війс~кових з'єднань.

5. Обласні, крайові партійні конференції і з'їзди компартій союзних республік провести у вересні 1961 року, на яких, крім звітів і виборів ке­

Делегати на ХХІІ з'їзд КПРС обираються, згідно з Статутом пар­

тії, закритим

рівних партійних органів та виборів делегатів на ХХІІ з'їзд КПРС, говорити також проект Програми КПРС і проект Статуту КПРС.

(таємним) голосуванням на чергових обласних, крайових

сили січня відбулися: збори ра­ йонного партійного активу. З до­ повіддю «Про підсумки Москов-

10

ськоі Нар'ади представників комуністичних І робітничих партій:.

виступила секретар

обкому

КП

України М. А. РАК, яка відзнаЧИJla, що Московська Нарада комуністів-ленlнців була намвидатнlшою подією в житті світового комуністичного руху. Московська Нарада і матеріали, що розроблені і прийняті на ній, ввійдуть в історію світового революційного руху, як одна із найяскравіших і найвеличніших її сторІнок. Учасники Наради обмінялись досвІдом і познайомились з поглядами і позиціями однн одного, обговорили найголовніші проблеми сучасного міжнародного становища і комуністичного руху в інтересах спільноТ боротьби за загІиІьнl цілІ мир, демократІю, соціалізм, лІквІдацію ганебної колонlальноі системи і боротьбу за нацІональну незалежність в колоніальних І залежних краіиах.

НН

u

u

партій-

дружби народів усього свІту. - $І матір, - говорить одна з кращих доярок району М. БОБ­ КО, а для нас, матері,в, наА­ дорожче це мир і щастя на­ ШИх дітей. А щоб зберегти мир. необхідно змІцнювати рідну Віт­ чизну. Торік я надоіла 101 тон­ ну молока. В нинішньому році беру зобов'язання: вlА 40 корів дати не менше 120 тоин. Заuи-

активу. ВІд іменІ партійної організа-

каю Ао цього всіх ДОЯРGК. На зборах партактнву також

ції І всього колективу трик,отаж-

виступили: І. КОВБАСИНСЬКИR

ленінІзму, узагальненням колекно-ткацькоі фабрики я заявляю, тивного розуму комуністичних і говорить секретар парторганlробітничих партІй. ЦІ матеріали зації фабрики П. РИЖКІН, продовжують І розвивають в да-' що ми гаряче схвалюємо історичнІ

голова колгоспу «Жовтень., А. ГОНЧАР перший секретар райкому ЛКСМУ, Я. АНТОНЕН­ КО директор Літківської се­

Рl\ИОННОГО Пl\РТІИНОГО l\КТИВУ

документи комуністів і трудящих усіх країн, всього прогресивного лЮдства в боротьбі проти імпе­

ріалістичннх паліїв війни, за мир,

демократію, національне виз,во­ лення, за соціалізм і комунізм. Нарада в Москві ще раз проде­ монструвала небачену єдність і згуртованість комуністів усіх кра­ Їн світу, іх вірність полум'яним ідеям марксизму-ленінізму, твер­ ду рішимість і надалі свято бе­ регти цю єдність, вести боротьбу за торжество великої справи комунlзму. Документи, прийняті на Нараді. наносять нищівний удар по реакцІйних силах в капіта­ лістичних країнах і сучасних ре­ візІоністах, які роблять ставку на

розкол В міжнародному револю­ ційному русІ. В ЗаявІ, прийнятій на Нараді, данІ глибокий марксистсько-ленін­ ський аналіз і розгорнута харак­ теристнка сучасного міжнародно­ го становища, узагальнено досОбговорення всіх пнтань на вІд комуністичного, роБІтничого І НарадІ проходило в дусІ бра- І нацІонально-визвольного руху за терсьхоі дружби, на основІ вепо- останнІ роки, пІдведенІ пІдсумки рушних принципІв марксизму- видатних досягнень світовоТ coцl­ ./Іеиlнlзму. На Нараді були ви- алlстичноТ системи. В цьому марк­ роблені І одностайно прийнисистсько-ленінсьхому документі ви­ тІ Заява комуністичних і ро- значені шляхи дальшого зміцнен­ бlтничих партій І Звернення до ня соціалістичного табору. вка­ народІв усього свІту, як програмнІ зані нові можливості І завдання

06.

НЕПЕРЕМОЖНІ

миру ЗБОРl\Х

1961 року

партійних конференціях і з'їздах компартій союзних республік. Вибори делегатів на з'їзд КПРС від компартій України; Білорусії, Узбекистану і Казахстану провадяться на обласних (крайовій) партійних конферен­ ціях або на з'їзда'х компартій - за розсудом ЦК компартій цих респуб­

боротьби

проти

імперіалізму,

за

остаточну лІквідацію ганебної системи колоніалізму, за перемогу справн миру, демократії і національноі незалежності. за торжество ідей соціалізму. ПО всіх цих питаннях зроблено НGві висновки, якІ мають важливе значен-

Нараді,

ня і далі розвивають марксистс&-

це

ко-ленІнську науку. Документи Наради

ного

є

творчого

марксизму-

розвитку

зразком

ній конкретній обстановцІ ідеї Декларації і МанІфесту мнру, прийнятих на Нараді в 1957 році, правильність яких повністю підтверджена ходом подій за остан-

ні три роки.

Нарада п.~одемоне~увала глиб?кі симпаТIl і Довір я всіх брат-

знаходяться

зараз

в

центрі увагн світової громадськості. Вони одержали одностаАне схвалення всього прогресивного людства, трудящих братніх соціалістичних краін, великого радянського народу, в тому числі і трудІвникІв нашого. району. Про

-

І

розповІли

учасники

документи Московської Наради редньої школи, М. РАТУWНИR і докладемо всІх зусиль, щоб до- перший секретар раАкому КП строково виконати семирlчку, тим Украіни. самим ще БІльше зміцнимо нашу І В одностайно прийнятій резоБатькІвщину оплот миру і люцlі говориться:

«ЗАСЛУХАВШИ ДОПОВІДЬ СЕКРЕТАРЯ КИlВСЬКОГО ОБ-

КОМУ КП УКРАІНИ М. А. РАК «ПРО ПlДСУМКИ НАРАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ ПАР-

НlХ партій до Радянсьхого Союзу,

ТІА., КОМУНІСТИ БРОВАРСЬКОГО РААОНУ ЦІЛКОМ І пов-

Нlз~у для всього людства, до на-

НЕЮ

ного комуністичного

БОТУ ПРОВЕДЕНУ НА НАРАДІ»

я~ий прокладав шлях до кому-

шо! ленінськоі партіі - загал.... новизнаного авангарду мІжнародруху. На

НІСТЮ СХВАЛЮЮТЬ ПІДСУМКИ НАРАДИ ІСТОРИЧНІ

поклали початок новому етапу вбов'язують комуністичному

русі.

Заява і Звернення, ПРИЙНlІті на

ЗБОРИ

ТА ПРИRНЯТІ

ВИСЛОВЛЮЮТЬ

СЕРДЕЧНУ ПОДЯКУ ДЕЛЕГАЦП КПРС І JJ ГОЛОВІ МИКИТІ СЕРГІRОВИЧУ ХРУЩОВУ ЗА ВЕЛИКУ І ПЛОДОТВОРНУ РО-

НарадІ пІдкреслено історичне зиа-' чення ХХ І ХХІ з'іздів КПРС, якІ Збори партійного свІтовому

ДОКVМЕНТИ.

партlАнl

активу

so-

opraHbaцli

ців, всІх труuщн~ рalоиу І мобl·

лізувати іх на

уcnіШflе

глибоко вивчити матері ... и Нара-

рокове

ди серед комуністІв,

ТЬОГО року семирІчкк.

КОМСОМо.І&-

виконання

і

завдань

АОСТ­ тре-


Веа ДJlЯ JlЮДИНИ І

ХІ сесіТ районноТ Ради

3

11 депутатів

трудящих

--====-

-

січня в приміщенні районно­ го Будинку культурИ від6ула.ся ХІ с-есія райолн()ї Ра.ди депута­ 'І1Їв трУ;ЩЩИJC, яка оБJ1(}в()~ила

9

лwгаlННЯ:

про

державним

J)оовиткунаРО~lLОГО

план

господаРC'J'!8а

ро<звитку

нарю~ното

зросте на

12,1 :пр'оцента. В ьро­

вара.Х буде РО' ЗШИ'])ЯТ11'Ся пр.о~IИС­

викoorк.ому, деПіy>NlТ І. Д)11ІІ) та em-с rв і БУ\ЦИliКів rrp.o м.іщевиЙ бюджет району на довжуватИ'Меться

трудящих, про­

е:Jектрифікація

1961 рік ї ВИКІЛ.чан.н.я бюджету за 1959 'рїІК та 11 місяців 1960 ро'ку (д'(}поВ'і~ч зaJВЇдУЮЧИЙ

і р'а.;tiоФііКа.ціи , значно зр~с!Ге ви­ р,o{jщщтво бу ,'11ЇвеЛЬІІих матер.іа­

ра,йоmlПМ

ванн.и.

фіна'IІіС.овИJМ

Вlд.щl'JFО,м,

депугат Ф. 3у6риіЦЬХИЙ). як в .ЩIJП()Івідях, та..к і у висту­

л-і'В

і

)'Іc:nішне

піхів нлки

се'МИJ)Ї'ЧКИ,

про

велике

політичне

нароД'ного

СІJ1OiЖИ­

О зб'!УОєні рішення'ми CillНЄBO'ГO Пленуму ЦК КПРС, да ,1ЬШИLХ ус­

ЗaJВeJ)шення з;а.'Вд<l.-НЬ д1J~()ГO JЮку

па.х відзна'Чалося

то:ва,рів

будуть ДfJбиваТИіСJI сільсЬ>кО<го

праці,в­

г,()сподарства.

і ЗнаЧil1-і суми ВИ}l1іляю'Il>СЯ на ро.з­

трудО'ве пїдне,сення, з яким: вету­

ширення

пив наш на'роД

зв'язку,

в 1961 ~iK. В

,цош)mді Т. Дупа, 3O.!tIJeMa, вказу­

транСІІІ'Оprних

Ю1пітаЛЬJIе

заео<бі:в і

будівництво,

серед ~удищих району,

каннй: рdmення.ми хmmої

Ради

дила ДЄ'ржавний

яка

затвер­

план РО3ВИ'l'КУ

Gе-сія затве-рди;J.a план ])о(ЗІнrr­

IіІУ

н·арщн.ого

го'спода'роств'а

ОН, У і бюдже'l на

рай­

рік в су­

1961

.нароДІЮГО го'c:nодарcna. :країни і бюджет на 1961 рік. ці постано-

мі

ви

масшта:f~і ,нових цін) , що на

сЩ)И!й-н'яті

наР()ДО'М,

грама ' навог(}

як про-

ЬЮгуІнь(}го пі.дне-

сення екощ)мїки і ,куль'І1УРИ, даль­

шОО'о з~г.цнеНJlЯ м'огутнOOn , с()ціа­ ліСТRЧНОЇ БarrЬІКІЇIВЩИНИ. ДопО'відач гоOOj)ИТЬ щ)о те, ЩО

тисяч

2496

т~яч

ка'рбованців

прО'Ценrrа його

в не

зanланО>ВаНoro

бі.1ьше

255 бюд­

87,8

йде на с'ощїаJIЬНО­

нар, о ,Дне

ГО'сп~аір! С'flВО.

вияв

бать;кd'ВIСЬ1{10rrо

Пlі-К;ІуваННR р!;щuї па'ртії про ра­

~ЯНСblКИХ людей?!

В деба:тах по доповіі-'\JlХ виВ минулому році буJl.O ~іI Й­ ступи.'1И дenутаlИ е. Не6рат енеН'О пе·рехід на 7-годиН>НИІЙ роко­ 6о.чиЙ день на всіх підпРИЄМ>СТ­ голо, ва фінаН>со-во-бюджеТНОIЇ СеМlfIП'ОJI­ 'ВЗ;Х, а 'І<l:КОЖ IJI)(JВe-Дeн.I} реО'Р'Га.1М­ щс.в р'аира~и, -го.'10ва за­ зацію коonерз:ти:вн(}ї пр{}мпсл(}'Во­ ківсь, кої СЇIJIЬРЩИ; е. Прус -

8,9.

К' J)aЩИХ результа.тів У ВИlКОН'аН­

ні виробlLИ'ЧИХ !33.»дань

;wбилися

кмективи мебельJro-Ї фа:бриIКИ, за­ вМів:

авторемонТ1ІОГО,

електро­

техн-ї' чних ВИР<Jб-ів, ХОЛОДИlЛмпmсів,

JIИDa:Р~ІО·1F]ЖJiКаІІ1ІОІГО та іншИJХ. Не ВИІК(tналиріЧНIrХ планів Залі~ьюпі цегельний та

мол, очни' й 3аВО)Щ.

Пе:вних успіхів доf)ИЛИ'СЯ і пра­ ціВНИКИ

сільсыоо'оo

господа'рства.

Державі ПР(ідаН1О значно 6ільше всіх видів пvю;wкції, ніж в 1959

ти; О. BO-ЙН!fК -

***

СОЦІаЛІСТИЧНОГО

лективу за

с:іШ,J)a' ДИ;

П. Мехе;( годова раWвикон'ко, му , а та,кож ТТ. Юкі­ шин М. голова ТР(}ЄЩИНСI>КОЇ сільради і Ба6и:цький Б. ди­ ре,ктор ,заВО ,lУ

е.1ектротехнічних

1960

По

р. азгл.чнутих

питаннях

се­

сія приflняда ві ДП ОІві(;(Н'і рішення.

змагання

пункти,

із

ко­

рік і обговоре­

по

яких

зма­

залізничниками

Бобровиці.

***

ВІД- І

ДІЛОК РАДГОСПУ «ЗОРЯ:.. Чергове засідання бюро парторганізації відділка було присвячене добору і розста­

новці кадрів . Переглянуто і затверджено склад бригадирів рільничих і

С;10ва

БУШУ€В,

жув'али I1J)ОШо.М пveМ'іі. В цwмy році наша бригада зООо.в'іЯ'3&лася

ваНИ~1

***

ВИРОБІВ.

директора

На

бюро

заслухано

заводу

Б.

звіт

Бабиць­

кого про виконання річного ви­ робничого плану і завдання на рік.

В. КОВБАСИНСЬКИА, секретар

у

мою

МУ.'І:иром,

із

назав.ж­

свідомість .

працював на

КИЇВСЬКИХ

буд()в.

ОД­

Потї,м

Ще декілька POкdB тому у Краще працюOOlЛИ торік 3а.зИМ­ денкі тваринницькі ПРIL\fIіщен:ня

KjJle>Мa до пі ,ще-глог.о йому третьо-

1'0 буДЇве.1ЬНО-М' ОО'NlЖНОIГО

стало

, к 'ращим

слуг()вув3!ння

медичне

l>б­

населеЛНJІ.

Про дальше пі;(НetCеНіНЯ p-1а,,'1ЬНОО'О і КУЛЬТУРНОО'О

матерівня

.1 і:н ня:

НАШ І

в<цотін,

Сесія Руднянської сільської Ра­ ди депутатів трудящих. я.ка від­ булася ЦИlМИ дlчя,ми. оБГОВQрила

з.віт roлови сільради Ф . Шевчен­ ка

11і!){)

МllJИулий

роботу

рік ,

сільвItКОf!1КОМУ за

У з Bkri

і

ВlliCтупах

дenута1'ів вказувалооя. що. ВОЯ ді­ )tЛblНіcrь в""юнкому була cnр,ямо­ вана на успішне завершення всьо­ го комплексу робіт у радгоспі. ~и­ КОR3JЮlЯ плану постаlВОК і заку. півлі продуктів сільсько.го гоаю­ дарства, фіна<НСО>ВИJ( платежів.

Сесія відзначила

хорошу Р1бо­

'JТ'j фінансово-бюджетної і культ­ освітньої комісі·А . Роботу ('і.льви­ конкому визнано задовілЬІНОЮ.

С.

І(омпаиець, депутат.

Прикладів

Д()lIЮМ{)ГИ

:.ІоЖ'на на;веСТИНіе,мадо. Побував­

ши в раДІГоClIri, директор

'1реСІГУ

В. Т. МеНlделєєв і секретар парт­ О' РIГa'l!і~lЩії М . П. Вороі}йО'В по­

не се.10 і поча:в працювати в ~aд-

святом:

.

муляро-м.

. Т ()РІ'К ЛО-ВJ.К

наша

ори,гада

спо-рryди.'1а

один

з

семи

чо -

ховИ!1і будинок і PO-3ІІо,ча.'lа бу.ду-

ВОРИ_1И

пктання

« П'ро піillСіУ'МКИ

руєр.ООотою.

з пра­

них і

никами і службовцями.

робітни'lИХ паРТI'И » .

Одн,о­

нення MOC'KOB~ ЬKOЇ Наради, паір1Г-

-

ді історичні докумеН'l'И

Н'3Jмі.ТИlла 3аХО'ДИ по бітничих

роз'яс.ненню

цих

ісІГОРИЧНИХ

Д{)-

-

програма дії комуні~ичн:их і ро-

ар,ганізація

партій, -

ЗЗlЯВЛЯЮТЬ

працівнпки господарства,

-

за­

палюють нас на нові Т1JYДOBЇ ді-

Е • Н аЦО8,

ла.

член КПРс.

організації Г. Безпалов, спеniа.­ лісти. Вони прислухаються до наших

запитів,

пparнуть

за­

ДОВОЛЬНИТИ їХ. Знайшли С1ВОЄ за­ СТ()суваннк

в нашому

радгоспі

і

ме'fалеві відходи, яких JtYЖе ба­ гатІ} на комбін.аті, і залізобетон­ ні IІ}'сrоriлі панелі, як.і для нв.х

неіПридатні. Вдячні робітвИIН раДГОСіпУ шефам і за ,цопомо1'у в

зБИ1>анні овочів та ВИRонавві ін-

на,м колектив ших робіт_

к()мбіна.ту будіЩW1Стрії в обдаднанlfiі мехаНі'ЧН{)~. ma-й-о:~нJ: кранба.'tКи ;\дя . Р~\10IРН'()-<З01,РНОГО цеху, 12 за.'IlзооеТОНIІИХ КОЛОН ;(~я . kpah-ба~lJtи, 50 ПО'l'ОНJШХ ме"РІІіВ І ;(ВОlаврових б:uюк - ось Ніе{!Ш8•. . нии .п~ре Jr~к ТОІГ,О, . ЩО 'ВИІД1лили

ВідвідУЮЧИ шефів, ми цїкави­ мосяуспіхами підприємств, а MkbKi друзі - успіхами робіт­ ників радгоспу. Та це і не дивно a~e ми заці ка.вле ні у взаємп~ v"'!II'xax Пе"" ,,-, • y~Д нами еТОІТЬ зав-

нам ІЗ СВОІХ резеРВІВ пreФи..

се!Ле:НіНЮ Києва

дання: Ш)СИ.тJwги постачанНJI на-

якісних овочів,

ду'при М. Дуднлк, секрета:р парт- Фи, механізуючи трудомісткі П])ОХарківська область.

Колектив Науко, во-дослідного інсти­

I(WlГ,ОСПНИМ тваРlfнникам у механізації ферм. В порядКу шеф­

ВmtOlІРоб БМУ-3 О. CYPМelНlКO, mtИ!Й бe:mосе>ре<~ь,о керував і ке­

«Богданil!ськиЙ».

вариші П]ЮВОДЯТЬ бесіди

стаіІно с хва.1ЮЮЧИ Заяву і Звер­

і

ltOТe.1ь,ni і ОП(ljjJення. Впк(tНа.'lШЮ цих робіт вeJlИRу yвary lfaщає

Ращгосл

цівниками ЛЇеної ох{)рони, робіт­

тa:IWЖ

ФШ все не.оохідне для оf)JffilД,RaI.IJЮI

-

._

Па'jJЦИ представників ' К'ОІМУmlС'І'И'Ч­

тугу тваринництва Лісостепу і Полkся УРСР подає ДОІ ПО-МОГУ

rotJ('f!JJrYIЗ.'Іщію цю уета'Новку. В даниА ч&>с уже завооено ВЇJД ше­

.орга.нї'3ЗlЦiя

Одностайне схвалення

і гаража, а в

па'VI'Їйна

прийняла мене 'в свою сім'ю

І я ,СТав ,кан,диД'З. ТОІМ паРТlJ. іІІВОПОве.рО. Тепnюн.

xaнillНoї майстерні

П.УІСТИТИ

праці.

вают~_ ДИlj)екТ{)р комб.ша.ту бур- ва. В цьому нам допоможуть ше­

рішlfЛИ провести повн'ї>с~l'Ю обла,д­

зм~нту,вати

,к.о.I,J}'ІНіС:ГИЧНI()Ї

Ча, стими го;стями у .радго:сП1 ~y- Кіа'Рl0пm, ПРОдУК1'ЇВ тваринницт­

р;адИЛИlС,R З св(}їм КOOLeХТИ'Во.м і ви­ нанН\Як,ОО'еЛblні та onалеНіНЯ ме-

холекТИ'­

гоcnі

Бага'ГО ДОПOlМїг

ухлавши

дідової

АООИ~

-

3ВМliНя

Переддень В~J)ИТГЯ ПлеН'}'?tfY ЦК КПРС б}'ІВ ДЛR мене :веЛИlКНМ

гонеток.

упра'в­

ПШІЩ~ 400пorоНіНИХ метрі'в 'І\wб .

Підсумкu року

по.qе~носо

ВlУ

ШЕФИ

Вони гаряче в1дгукну.'1ИіСЯ.

зовнішній

,юращепрацЮіВаТИ

ТИ1СЯ

Одер.­

.'1я ~емобі.'Ііза:ції повернувся у рід­

кументів всім працівчи.кам Г(}СюJ.

парторга.нізаuії.

Замінили C'ТalJ)i труби і розшири­

:rn

ще

прщентів.

С,1УЖИВ У Радянській Ар.мії, а пiJc­

доБJ)e 13на'И-о:мі ро.б-ітникам }}ад­ а 'також смм, КалИ!ТЯlнська, Р, уднянеька, пе,р'IІЮТО відділка радгО'С'ІІ'У була 'd'аЙс:тер.н.і та інших BIД;{I_1iК<t об'єктів віl ДПYlСТИЛИ понад 20 Т01l!Н Т~ЄЩlfНlська і П()I1J)е6сь.ка сіЛЬJ)а­ -nідве;(ена 'вода , a~e в ЗИ,МОВИЙ і 'І'аепу і шефи ~pyг{)гo ди, Я1К'Ї поряд з ,іншИіМИ ро.бота:ми ()'сініНlИ ча.с а'з-за ТОГ{), щО старі -КО,'d1бі.нат бпtі НЮ'С'!1])і ї . Це В(іНИ це ме.нту , зна,чнукілы1>с'Іьь рубезa:бiЄl3пе'ЧКЛіИ виltо.на:ння планів по т:р.у:би ВО,1 0ПРОВЩу пс:ува,лИlСЯ, .до­ дЛЯ будіRНИ!Цl'Б.1 ро,ди.'lЬНОТО від­ роїду, по-к' ріВЄ'.'lЬRОГО заліза т.ощо, за.ItУІІІlвлі в на.ееленн,Я лИJ~ В'ОІДИлося ВО;(ІУ ддя 'ху'~оби під'ВО­ діJ\le'НН, Я МОЛОЧ1Н(}-'J'()ООР,НОЇ фе,рми, а для меха,нізаціі тБаірин1нищыкхx СЇIЛЬСЬ>ItОО'оС'Пода.рсь к(}ї прю ;w.к.цїї. ЗИТIf. Зверн}~лИJСЯ ми за ДOn' О ·М()­ ферм 500 MeТJ)iЇB рейО!К, які гою ДО своїх шеФів кодекти­ ПоліПШИІ.'1ась рооота ОJ)Гапі.в ВИКО'РИС3'а1liї під час м,оНll'Il>ЖУ під}1aJ}()~ПОЇ ос:в;ти, ку.льтоові1'Ніх ву тре, сту « Киї'вспецбуIДУ», і з-о­ віс:ної ДО-j)ОГИ,ЮШ'ОIl'О,ВИЛИ 40 вацНі,

110-130

дар:с'І1ва.

,РОІЦі.

за.кладі'В і торго,веЛЬІІИХ організа­

на

приміщення

ції

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧ-

парторганізації

хапітальн~ вщ>е­

че:ння сільсь,кої Шlt<N1И Я виJpi­ шив стати будівельни,ком. Нав­ чався у ФЗУ і став JCВa.'1іфі'К-о­

,Щввійшли

.pOItiB

монту,вала

На з борах парmНін;ої , організа­ у ці дні агітatroри А. Ланчен­ 3а;1іськouо ;(ерж3.Вноrо лkо­ ко, А. Вовк.одав, М. Запорожець, мисдивrького го'ооо.ДЩУС1ва обrо­ В. ЛИJCен,ко, Г . .КуциЙ і інші то­

парторга.нізщії радгоспу,

ЗАВОД

ва1'И~WТИЙ,

Для на'с , МОJщ~і, ВС~ЮРИ'Іі :всі шля­ хи. Скажу про се' бе. Шеля з3.Ік]н­

тракторної бригад,

секретар

Борисполець у бібліоrreцi за Фото. і текст В. ПОЛОТНJlка_

дитячого ca.~кa. Бра' ли аКТИlВНУ учать і в owARa1IlНЇ тва'РИШІИЩЬКИ:Х Il'Pи­ м[щень, літніх таборів. На бущь­ якLй 'р,о-боri НОІРми вик{), н:ува.ли

працівників тваринництва.

І.

із за;гально'віщо;мої

ні сть ще з 'дитячих

ній

П. ІВАНОВ, секретар па,РТQрганізаціі-

СВIТИЛЬНlВСЬКИА

В.

0------

ШСНl про нашу pa'~HCЬКY дійс­

та заходи по вико­ його. Намічено також

Броварів і

1961

виробів.

ці СТАНЦІЯ

семирічки

НИХ

ВЧИl'ель-пенсіОlJlер

Молодим у нас дорога всюди

но зобов'язання на третій рік нанню

фото :

------0

БОБРИК. Цими днями на партзборах підведено підсум!<и

голова правлін· І

ня раJkпоживС'ліл-ки; І . За' риць­ кии ГО.'10ва Ве.1икоди-ме' рсь:кої

На

Гогол ів_

ЗАЛІЗНИЧНА

відуючий відділом ШФОдн'О'Ї о ові- ,І ,

в деJ)ЖlaВНУ .

мокра,та,

читанням літ,ератури_

І . КРАСНИЦЬКИА, член КПРс.

направ­

7,3 -

питанню

рішення.

гатимемося

Хіба це

м.мїСть

обговореному

основ,ні

.'1яєтЬся

:IFJЮц~нта

По

У д,ні підготовки до. 150-р ~ччя з дня Імроджеи:ня і IОО-річчя з дня смерті Т. Г . Шевченка в Гоголівській сільські,й бібліотеці посилився попит на твори великого поета, ~BOJIIOЦiOHepa-дe­

парткомітет прийняв відповідне

жету ми:нул()!'о року. Ха' J}>a'ктеРIlIИМ

лому на 101,1 щ)о(щента . Приріст ви,рООленої проду.к.ції у оор1внян­

1959 Р()ІКО-М CTa'l!O-ВИТЬ 10,2

ту партійної організації обго­ ворено роботу редколегії бага­ тотиражної газети «За Вітчиз­ ну». І(омітет відзначив, що га­ зета відіграе важливу роль в мобілізації колгоспників на ви­ конання взятих зобов'язань, зокрема в проведеині зимівлі худоби, підготовці до весни. Разом з тим вказано на ряд істотних недоліків у роботі редколегії. Зменшилася кіль­ кість критичних листів і дійо­ вість їх, не залучаються в га­ зету нові дописувачі, окремі члени редколегії самоусунулися від її роботи.

є , р.ооподї.1 СУМ В бщже1'і :

Jш,робничі пла, ни в~о'Нали в ці­

ні З

карбованців (В

раМОНIУ культурні заходи,

пр.омислові пі~IIJноом.ства

КОЛГОСП «ЧЕРВОНА УК­ РА'НА». На засіданні коміте­

с_

НИ'ІІ'ГВО і д(}б' роб)'Т трудящи,х.

се,сії Бер­

VI

СРСР,

вИRЛИ­

організаціях

неухи.тJЬНО зростатиме Р(3)JJpібнии КУ.'Іьтурне бу:дв­

валося на веЛИ1ЧезниЯ ен'l1}'tJЇазм товаро{)бо-рm,

року.

1961

партійних

госпо,~арства

р.аЙон:т на 1961 рік. Обс.яr пр.о­ МИJС.'1, о ; вого виробництва в раи 0111 і

сІчня

12

первинних

8

ЖИ'Гl'я ТРУДЯЩИХ говорить і П.'1ан

роЗ<почнється району на 1961 р::к (ДОІповідач _10<ве бу дівництво, - голова пл аНЮIВ{Ії .к.OM~CЇЇ рай­ га(lllфікація ПРОМИС:lОВИХ пі~щ)и·

crri

Четвер,

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

2

ської

допомоги

інженери

відділу

меХЗJНізаціі

частково встановили на фермах ко.лгоспів новок «ПДУ-4»,

На

фото

(злі,ва

направо):

виготовили

і

20 доїльних уста­

завідуючий

експери' менrrЗІЛЬ­

н-ою майстернею В. М. Алексеев і CJlюсарі комсомольці Сергій Ховалкін та Іван Ситенко СКJIадають чергову ДО,ЇЛЬНУ уота­

ц~и і створюючи відповідні уио­

ви для праці робі'fників радгоспу.

Гадав.А(О,

що і надалі у вас

ще бідьш зміцнюватиметься діЛ-ОВИЙ зв'язок із шефами, а це запорух! уc:nішншо ВИlWвавня

зобов'я3аНЬ, взятих

нашим ко­

лєктивом.

І. 3абоnотний,

новку «ПДУ-4 » _

(Фотохроніка РАТАУ)' .

Фото П. Морооа.

секрета,р

Радгосп

паірторганізаціі.

«Великоди.мерськиА:t,


Четвер.

12

січня

1961

&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

рону.

підвищувати культуру землеробства!

Обов'язок і закон

-._.- _.- ..... t

...

_.-. святИй і

..'~._.-

Резерви семирІчки невичерпні. Привести їх в дію

• ; ,

-

обов'язок хлІборобІв, тваринників, працівників науки і спеці-

і

Група наукових працівннків Українського науково-дослід-

!

алlcтlв сlльськorо rocподарства.

І

ного інституту

землеробства

Ключі до високих урожаїв

Якщо створити TalКi умови для Сl'В{j;РИЛИ КОЛ' ГОС'ПИ і « Жовтень», то.

f

д. Безкровний, М. Буцерога,

М. Ільяшеико, М. Кукснн, Д. Лихвар, С. Миневич, Ф. Попов, В. Рибак, О. Скорина,

І

Ф. Юхимчук та д. Ящук у своїй стат-

зробити,

нарешті,

пJдвищення

культури

землеробства

ПРОТЕ ЯК?

!

пу на кустарщину, консерватизм і підняти комплекс агрозоо­

технІчних

заходів

до

рівня

. Новатори

.КОJIТоспного СП1ВДР~ЖНО~ТІ з наукою урожаlВ, дІбрали ключІ Залишається єдине -

u/toro,

усього

державного

закону.

і радгоспного виробництва у тісній розвідали всі шляхи дО вИСОких до всІх скарбів землі української. по-господарському скористатися з

налаг.одити справу скрізь так, як

вона органі­

зована у переДОВИКІВ.

Нижче подаємо скорочену статтю науковців.

-

~-

Про резерви говорять lЩ)iдко ЩQСЬ ПOOlа<д'ПJIAНОВЄ, що не

JJIX()ДИ'ІЬ в nе'рмїК оонО'ВНих за­ Хі)ДЇв, як Пj)O щОСЬ таке, що ста­ 'lЮВИТЬнО'])м}'І і З3Х0ОІ лише мя любwreлівзатлядати

в іх суть і глИібини, тобто в Н<!.іЮільm іні­ ціатИ1ВНИХ. fi.рше того, дехто не ОІбмежу, втьс:я І>ООМО"Вами і дооов­ нює ЇХС,УМНИМИ CЩJава,ми в цьо­ му напроху

-

П,олісс.я

сиrrи

що

в районах

12-20

тоннорганіч­

них доб:рИ'в в сере<Д1ІЬО,МУ на гек­

та'Р орної землі. Треба, але такої кількості ,ор­ ганічних до,брив ми ще не має­

мо. Де вихід?

Треба пустити в ді'ло ТОрф. Ба­ гато хто це зробпв. А «Вliддача»? Далеко не у міх вон,а є. Чому? тому,

що

не

.10 мінеральних до.брив . Тому важ­

жаИно.стj, шроте іноді, наі\ЇЙшов­ ши в колгс}сп, не дають по.тріGно-

ливо. ВlІкористати іх р:щіо.Н<lльні­

НaNагається від­

ме1СТИ «понадплан&Ве)}, яке ЇМ не

~ ВП()lДООи.

на поля - пове'зли, ві~зві1'ували велико.ю цифрою, заСЛОКОЇIJIИСЯ, а

гектара.

ТОГ.О, щО на вро.жаї це не ІІозна-

Оаіме в цей J)ЇK

з Допомо.:го.ю чилася -

і в JІУJII:И під К}'КУРУДЗУ

Взя'ти,наПРИlклад, калійні доб­ pY.JВa, зокрема, 'Каїніт. Багато. хто

мен}' сівfiи і У IШГЛИ,l! піда:lІБ.1еlI­

(((,ристуЄ1ЬСЯ !ІИ'М без розбо.ру, не nі'!

ОСЬ яскраві цифри. ВнесеilillЯ при сіЕ'бі 25-50 'кі;тorpaм.ів · су­

,ЩЄ користь. Відомо, ЩО ве.1JИКИЙ

перф() ('фа1'}" підвиlЩУЄ уражай зер­

t'фект каїніт дає

нових

на

яких

грунтах

на

l'орфОВIІХ,

в мо.·

ня.

кt)l.10Со.вих

в рі'зних зо.нах

заП.'lавних і бо..,отнихзе\ІЛЯХ, ду­

на

же де/бри.Й він 'Гу}' ДІЛЯ всіх КУ'.'ІЬ­

25

тур без винятку, ана мінера.'ІЬ­

цент//ера 3 гектара; кі;1Ограмів то., го ж добрива,

внесен()го в :rунки, підвищує уро­

1- 2,5

3-4

них землях дає менший ефект' , .на

lІ:аи ЗСр<на

за с·о.деIti

центнери . ОдеРihання таки\: nри­ баво.к зерна ПРИРОО' КИДаііОМ}'

грунти

його

взага;Іі

не

вно.сити.

Хто не врахо.'вує ЦЬОГО, то.Й не­ ()дміllНО програє.

кукурудзи ' на

СПОС(lбі

вне.сеНIІЯ ;lОUРИ'В вимагає пі,l'ВИЩР.ШІЯ іх норм у 3-4 рази.

ВОЛОГR, ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ­ ЦЬОГО ЩЕ МRЛО ОсО'бливу

увагу

слід

звеj)JIУТИ

на кислі. і засолє'ю lГ.рунти.

не помітили. Дуже по-

1Іа'lИ, а :СO.'lОlЩьові не гіпсуваrrи,

ло ПРОDelдено детальне QБCIJIЇ,д'УТО'РФ 'гре'ба вико.ри·сто.'J!lYвати ва!llillЯГРYlНтів і з урахуванням їх вміло, наса~liПеJ)ед, як пі~стиJlltу

то

це

них

на тваринницьких фермах.

вапнування,

цього

ВИ­

багатющі

Micцe~i поклади IJIa[(НО'ВИХ ц()б. рив. В ра,йонах д'ЇіС'остепу і нівден­

на Qбр,обітку ГіУУнту

Н'Ого Поліеся за,с,олені Гр-уНТИ ВИ'­

.зазнати

і не досягти бaJжа'них ре­

iciBfli

ко.лг()спах

ко.ри.с,тавши для

веJІИчез­

ОЗНJa.чає

заl'ра-l'

шити впере.д замщюжене в ша­ тьох

ЛJCЩО кислі гр,унrrи не nапну-

працівнИ'ків на:ш.ого іНlСТиrryту бу- гана Пр.аіКТИ'Ra! о~оБJIИOOСтей БУ1J1О рооро6лен() до.-

ше. А як? В рщки під пшеницю

1'0 ефе~:ry.

мо:tжа

пере'велИіСЯ ще

перІПІОЇ ротації уражай зeqжових підвищИlВс.я ДО 15 цеR'l'не'рів з

Вї,lо.мО, що під зерноВі культу­

Це ри поки ще виділяють ДУil:е ма­

важливий засJб підвище.JfНJI уро­

враховує,

систематично тр.е'ба вно·

по

мінеральні

фор: м , аліCll'И. Сказали во.зити Т()J>ф

КRРТИ up.o

ВСl'ано'влено,

Та

-·_·-"-ЕІ

ПРО ГРУНТОВІ

JШt

виросли

УДОБРЮВF\ ТИ,

ки і ~epeДOBOГO досвіду. Вся суть організаторської роботи t на сеЛІ зараз полягає саме в цьому. f ІІодарства очолитн похід за високу агрозоотехнічну куль­ туру, перетворити третІй рік семирІчки на рік широкого насту­

як

t і

це насамперед рішуче скрізь впроваджувати досягнення нау-

УЯВИТИСOlбі,

б на Поліссі хJLiбнl ресурси.

непорушним заковом. Велике, невідкладне питання. УспІшно розв'язати його -

Обов'язок працівників науки, спецІалістів сільського гос-

мо.жна

* * * добрива.

ПР;Q

пшениці, які імені Ле: ніна

тІ, з якою виступили в газеті «Колгоспне село», і яка має і особливо актуальне значения, ставлять питання про необхід- j ність

3

ко.РИСТQВУ'lOТЬСЯ

переважно,

як

сконалішу, науково OOГJ)'YJI1l10BarJIY Порівнюючи 3СOЛlомою, він зультатів. Без вапну;вМІ'Н.я 1 гіп­ ви'гони. Це г.;Н!J3ВОДИТЬ д() зроста­ сИ'СтеМІУ ведення гоепоДlaр,ства. Сі- краще IвбlfPає сечу, а отже, і сування родючість ЦИІХ грунтів не ючого З8Jсолення і нав,іть до пе<ре­ воомінніма,сиви ~ооміС1И'ЛИ ,ра- зменшуютьС'я втрати гноівки.

піднімеш. Варто внести на геь".Тар ці ОНaJJIьшше , дaKOPЇНJl'()' полj[JШИЛИ Дехто СИ.'lЬНО перееушує ТО'Рф, 6 тонн дефе,ка'lУ, як загальна їх за paxYWO'K КУКУ])УДЗИ, люпину а деосто., зовсім його не провітрює. і пшениці, встано, вили більш пра- І те, і Дj}уге Brrpam як'ості. продуктивність культур восьми­ пільно.Ї зерно-бурякової с~возмі,ни вильне чергування К1'льт.ур, за- в,ОЛОіГЇlcть '1о.рфу, заг ото.ВJJенш о

зразу Ж підвИ'Щиться на

27-28

тво.рення цих гр,унтів 'в абсолют­ но

бе!3ПJ!о~і 'С'ОД()Іві

,солончаки.

Ти,сячі гектарів 'сп WC'Y!JOTb , як не­ угі;щ.я,

малопро.дуктивні беЗПJIОЩ­

ні землі. Бе'згосподарRiс:rь~

стос:ували прогресивну систему для піIДС1'ИЛКИ, повинна бу1'И 25 центнерів кормових ;()од,иіНИЦЬ, а При використанні та' кИіХ :ЮІе:ль, добрив, потрібнИіЙ 11 даних умо- -35 процеН'Іів. o.ropунтована СИС'Ієма De\l{еюLЯ льоно-ка.РТОПЛЯНlо,і (привнесен­ як вигін, колгосп «ПереМQга» во­ вах О!бробіток ГР'УНТУ. І які наПро торфо-гнойові КОМПОСТИ ГQСП())f<Iрства, а ВlЖе подекуди на ні 4-5 тонн мерге'лю) - на 40 род.янсько.rо району на Киівщині слі~и? дуже ба'гато гово, рять . Особливо. ЧetJШiгіВЩИНі, ЖИТО:МИJ)ЩИJНі і Ки­ і більше цeIl'ГHep,i 'B. одержуваlВ в сере'}ЩЬ()МУ 2,5 цент­ Рік 1959 приніс на тих же підкре,слюється їх значення в ЇВІЦині похоDalЛИ в а;рхів грунто­ Важливо ще мати на увазі, що. нера KOJ)М'OBWX {fДИНИЦЬ З l'ех'fЗ­ ЧИ ,да;вно СVI8Jдалася на'уко.1ІО

'Ві карти і ка'j)Тогра.ми ІЮ J)'щіо­

Нi3iJIЬH~MY

вИ'Корис.танню

земель,

гpYJfТax Івсереднь,омryв.же по

цeHmнepa

зе'р,на

з

22,2 епеціальних іаструкціях і ІЮста­

T~Tapa, а новах. На кінець семирічки ма'є вапнування подо.вжує стро" дії

1960, особливо неспрИJrМИ,вий бути вироолено понад 51 м,іJІЬЙОО дЛЯ ОЗИМИХ, - по 24,5 центне- тонн таких добрив. ра з гехта.ра. А що. ми маємю на ділі? шенню ЛУК і паroвищ. Дійшло до

вanнуванню 'киСЛИІХ і гіпсуваШІЮ OOJlон,цьoomх того,

г.рунт,

ЩО в деяких

по поліп­

IWJI1'оопаос

7,3 і 24,5! Хіба не вaJ)TO за-

на­

віть за'гуБИIJIИ ці важливі доку­ MЄ'IF!'If плодвеликoJ кропіткої

мие~и'тися на.:\ цими Цифр3іЮ{?!

Не скрізь б().рютьС:.Я за якіС'ІЬ

торфО"ГНОЙОВИХ

компостів.

ристовувться Д'ЛЯ

ра, Я,К сіНClк,їсні

-

yriдд.я

4,5

органіочних доорив, підвищує цеНТНЄІРа. При СІЇ'Вбі тимоФіївки як.іcrrьсіЛЬСЬКО['().СПОД(llj)lCько.ї про­ з вівсяницею це число 3більПІИ­ ДУІщії і , C'lIрияє знищеlИlЮ баrn­ лося до 9,3, а :коли ділянку зо­ тьо.х бур'янІв. рали, удо,брили, по~іяли ЦУК})ОІВі На кислих 1'!>УІІТаос треба що­ буряки, ове,с і баrа'J'(}j}іч.ні тра.'Ви,

B~o-

року

ко.мпост.ів мок-

вапнува'lИ

fle

ие.нше')днOfО

то

з

кожного.

гектара зняли ~ вже

пuля ,~іВ03міни. Якщо таю куль­ по

26 з лишнім центнеРіЇВ KOPМO~ Тмьки через зне'м;юливе ста:в- рий, зимової зат о.riв.лі , брилистий праці іС'По~'ва'Нь ба;га'l'ы)x на'}'"' лення д? прави~ьни.х ,сівroмін і торф, хоча усім відо,м'О" що його. ТНИ, як боб:ові трави, оеи:ма пше­ вих один ИІЦ Ь. Продукція з rf'Kтa­ ,JtОВИІХ пра.цівнеків і JЮВaторів :L~р()ТехНl'КИ В. Ц1ЛОІМУ на .П<mkсі треба О'бов',язКО1ВО заг()lI'().ВЛЯТИ НІЩЯ, КYlКУІІ>Удlза, ЦYIКJ)OlВi і кор­ ра зро.сла в деCJIТЬ 'раз . .як це КОJEN)OПНо-ра)l;ГОOllНОГО вироовицтМ1}ві буряки, вика, ячмінь, овО'Чі з ЛВИЛalCJI шк:ІД1ЛИDa «тео;рllЯ» влітку і восени доб . нібито .• . ' ре ПР()lВlТРЮповчально! ва. Ое" чому Н\\М хоtreТЬcJI СМГОІД­ ні ,на весь голос іІОГОВООИТИ про НЄВlfЧеlJlllні • •резерви, СЄ<ИШТфПtи ....1'. ' ще 1

ще

раз шд1tJ)ecJIити,

.

.

-

ТІШQВО поЛlСЬ:КИХ

КУ.'ІЬ'І'УіІР>.

~ПJ)~ДИ~ШИ пра.вильн;у

щО ВИХО­

'

ДіЛЯ всіх хлі'бо-

робів і тваРИlНнВ'ltїВ.

3НГRЛЬНОВІДОМО, RЛЕ ••• Cbmмi1lа- GПlp&В3 та.ка, що Л1tЩО

3

нею

не

подроу.ж.ити,

то

завжди бумш у роолуці з висо­ КИМ '}1І>()ж~м усіх без BIIIНJI'I1КY сілЬ'Сьit'O'Гооподарських

культур.

Хто не з:нав, що це ЩИ1Н з наймо­

QДЄ,РЖ}'1Ва'ГИ

високі

ЯЩЩ».

А ось JШ воюв проти ЦІ>()ГО гавe(jBOГO ')tовсєpвat1'И9МУ жива, 'l1IЮрча пра'КТИ'Jta.

7,3

ЦеRТиеора зЄ'рна з гектара

()'деріЖува,В колго.сп

імена

ЛеніН'()

lЮроiIJШC.ЬК0l10 'райову на Київ­ ЩШlі. ГР')'іНТИ туТ дерноlЮCeр.е-д­ НЬО1ІЇдзоли.сті, С}"ILЇЩані. А варто })ОО'ІІоч3ll'И

,(',~вов1ШЯ

І1])'ШИ:JIЬН{)'Ї

сівозміни, як КIІ'j)Тина відРазу ж

зVЇНИЛacJl.В

1958

році після

30-40

в'язкови,м

тонн

пше­

тошп не ш~ревищує це.нтнерів З гектара.

Ча'с

віДМОllИIТИJCJI

на

Обов'яз.ок По.лісся

ТЗ:JOOї

;ІЯЮТЬ

лише

в

р03 рах ун.ку

центне­

і

Люпин

чес.ть

8;ГPOH{)МЇIВ

ЛісоС1'е'ПУ ріlillуче

ру-

наЙВ}}()ЖlЗ.Йніша бюбо-

-

дюпин" може дати з Nltrn,pa цeн'E~B змеll('Ї ма-

СИ, яка M.icTl.ТЬ

у сооі

цеН1'lre]J'Ї!В пе<р8'l1J}aВИ()ГО

жан на П'JlТЬ центнерів. Хіба не

Р,ОIШХ

3--4

буряків

центнери, а Ц)'IК­

-

на

30-60

центнерів з геК1ара.

ЛЮПИНУ! ЩСЬІКОЇ

3О'НИ

зможу'lЬ

набarато

збі:!ьшити виробництво перетра:в-

500-600

дО'БРИВ під

Внести на reKTap ~со)л"них ГPYlI'ГiB 4-5 ТОНН гіпсу це означа€ підвищити Уl}()lжа1і зер­ нових на

і

ва культура н;, П1оJLi:ссі .

Бататор.їЧНі дані поюаl3YЮТЬ, що внесення о'рганічних

1-2

ПОШRНR

ІІа

О'ЗИ?,ІУ пшеницю піДВИЩУЄ її уро­

R\ШН3 в

геКТа]}.

праКlI'И:КИ, itо.'lИ компости заготов­

же lІ<)<Jllcький колгосп «Жовтень~ В~}Jеьког()району IW. Киівщи­ ш.

ри

70,-80 ві,д

в внесешм

рядкиа:бо ямки по

ciBQ--гаких КОІМпостів, а уроЖ3fЙ кар-

оо'Хіідні в(}ни і пі~зеJ}нові.

12-14 протеїн,у

ного білка і зиа'!Но гр,унт а:зО'1'ОМ.

Недооцінювати люпин

збагатити

-

зна­

ЧИ'}'J, не (L()'РОТИCJI за високий YJЮ­

або 20-25 центнерів зеj}на, в жай і кудиуру земде'робства на 1:1-._........_ _ _....... яко,му 5-8 про.цеНТЇIВ жиру і ПOJIіссі. Оеобливо ЯltIЦО мати на 39-42 процеН1'И білка. увазі, що ця культура дав мож-

слід 3 Цим ра'хуватися?!

--------ЕІ У СПІШНО ЮТЬСЯ:

дО

rory-

е повна

вес­

ни

«довгому

по

По 27-33 цеmнери зерна цієї цінної iltульrrypи на KOOKHQ-му З 600 гeK1'aIl}i'B :оде1РЖ;УЄ такий

жmrь

у

вносять

технічні культури. Так само не­

ПРИЧІШ на зanа.СНI)М}" шлmt'у, ле­

У бalraтьох стоїть З незрооуміJIИХ

урожаї

рідюо

ниці з гектара.

НЯlНої сівби кол" гOCl1НИ,ки артілі «Ращянська ВоЛИJНЬ» Торчинсько­ го району, ВолНlН­ ської області. Во­

гутніших резервJв шдвищення у.рожайності, але він ЧQИУС,Ь досі

не проведен() ваПНУвання, то обо­

:ати лише іЧ же оомежеНИЙНWlір не принесе велико'Ї ко.ристі. Не-

ЗМІНУ 1 ПШIlI лапк,и си,сте.ми земрвстати ї~ на всю широчінь j на ле'ІЮб ства , в ' колгоспі імені Леніна всю глиЮИІНУ заКQН дл:я кepilВ­ .propyбали «городіі.в 'ВУЗМ» недоноїв lt<JЛГо<mtВ і ра,~ocrri'В, С'!Іе­ вір'я до по.тriеької землі, почали ціалістів , сільського господаpcrвa мехашзМ'оPlВ

доводиться сіяти на пo\лJlх, де ще

в ЦІИ 3'O!fil. можна ВИJ)ОЩ!-j вати, п одрібню вати. Звичайно, це

місцеві

і

jlJ!!JlcTb докорінно змінити раціон

Д!л.я 'l'ва'РИН і Cll'в'JPИ1ГИ на.))еШ'Ті міцну ба!3'f для різкото збільшен­ Р.явиробництва м'яса, молока та інших рродуктів тваринництва.

з. І'НШИ'~И ку~ь~рами У вигляді

Впрова;:rИ1ГИ ПОlСdВИ люпину так

шсляyItl'СНИХ І Пlсляжвивних по-..

'

сіВЇIВ, а також П()lС'Ї'ВУ в паpoiВ.OlИУ І Я!\ . МІ! ПJ}()понуЄ'М~, - ооначав І ІtJIині. ~Ш1И 80-90 граМІВ пе'jJeтр6.В.'. При такій насичеНОС'l\і otBro.мiH і /ЮГО fiiJIIКa в КО':lШій КОjJ!МовШ оди-

,

м,іне­

ральні до6РИlВа, підІВИЩУЮТЬ СВО1Ю ма·Йcrrерність на аl"ротехНічних кур­

,

са' х.

На фото : заго­ тіаля місцевих до· брив У рільничій бригаді N2 1. На першому пла'ні передова лаl;lкова Марія Климюк. (ФотохрОНіка

можливіCll'Ь

м.овим люпИ'ном за рахун()!к повт~рних j ущіJьнепих посівів, підC1B.y ЙОГО під озимину в суміші

вивозять на по·

ля

в ЗОБі

Полісс.я по.двоїти площу під кор-

І

ДЮПИНIМІК(lЛГОООИ і радг().Спи по-

!іиці .

(Продовження в наступних номерах).

. .

КОРМОВИН ЛЮПИН - ВИСОНОЦІННА КУЛЬТУРА ЗЕр.­ НО І ЗЕЛЕНУ МАСУ НОГО МОЖНА ЗГОДОВУВАТИ' ВСІМ

ВИдАМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬНИХ ТВАРИН. ОТЖЕ, ВІН Є НУЛЬТУРОЮ ДВОБІЧНОГО ВИНОРИСТАННЯ НА НОРМ РАТАУ).

Фото Г. СаmН6Ва.

ТВАРИНАМ І НА ЗЕЛЕНЕ ДОБРИВО.


6УДІВНИН НОМУНІЗМУ

4

Четвер,

12

сІчня

1961

року.

ВИРІШАЛЬНА ЧВЕРТЬ

На ш"ільні теми

но-внхмщоі

Рівнятися на кращих

роботи

У перш(шу І

СеJ)if(}З'ну трив()гу

в иJt..lIІкає

Іtівріччі ПОI:азує, що в діЯ.lІ,lІ l )сті ~H ус'П'ішно·сті у V клаlс.аіХ: 3 р:пу шкі.l та пчите.Т ІЇ13 ї: (jr.~олі- затальн<Ої кі.'1ько,сті lІе1ЮТИlГаючих

учителів

ки. Головними з ' них : багато не.в- 43 припадає саме на ці класи . РШ робо'ти відповід- СТltrаючих, іlавчання значної кі.1Ьно Д() ВИМОГ ХХІ з'їзду КПРС l\ocri учнів HU «.1». 3 1tI100 Невідкладні завдання та Закону пРО пе,ре.бущову нар.ОД- учнів РЗЙІ)НУ не встигає 1100, м'ої (}с<віти школи району рoзnо- ПРПЧІJ~ІУ Кl)жен восьмий-дев'яТ'иіі ПОЧАЛАСЯ третя чверть, я!ку 'шли в знаЧ!Но оориятливішшх_ у Лі1'кіВськ.і'Й, ВелИ'Кодимерепvаведлwво В13ажають виріУМОМХ . дО ново,го на'вчалЬ1LОО'О ській 1а 'брuваРСЬRИХ се1>Єд'П'Ї'Х шальною. hevі:вника;.'І{ шкіл, Dчироку 3 ДОПОІІЮГОЮ ГP(}Ma~CЬKOtc.тi, теЛЯ!М, а також батькам слід ~poшколах. б б . па1'\ТНіних та ра:ДЯIІСЬ! КИХ органі.ити ВОО дЛЯ 101'0, Що. учю '>' П'ра'вда, не всюди так. В біль. б зацій було ЩН~СТ()ІСо,вано та дозмогли і в ШJtI:mі, І вдом'а до' ре

Д РУГl1Й

БУ. дова1l0 понад 30 класниос кім' на'Г, до;rатковоствоорен(} 4 ма.й-

C1'e'PIHi, 8

Н ки

ЕВПІЗНАННО змінився за ро­ РаДЯіНСЬКО.Ї В.lади вигляд

минулому глу хuго села

ка.

області.

шований

де тепер

колгосп

ім .

нимmО'СВ1ІД' ом

Свердлова.

з

у

3аВ(}РІЩькіJi

се-

рєдній та М(}К'ІJieцмtій восьмиріч-

НІій школах не встиrае ЛИіШе КО'

пеs-

за пле,чима

Пере:ві'рка ,стану навчаЛbl}f'(}-ВИ-

рекошених хатинок виросли СО1'Н;

ховної р(}боти рядУІ шкіл

нових пр~орих будинків. В ее·

жен

15-й уче'нь. Слід мати на

увазі,

що

се-рещ

не1Юl'ИlГ3ЮЧИХ

...?

за:своїти не лИ!Ше IЮВl1J1! Щ)О[")Jам. ний матеріал, aJe 1 І\РУНТОВНО по,втори:ги та

. ' З(lJКРШИТИ MaTePlla-

на

вже З3lра'S актИlВНО г.о:ту;натИJС,я до

в,ідкрита

.

e~aMeHiB та заюнчен:ня &вчаль-

зв' JroОК

ЇХ З

батыRaи,'

IJU)O

іс-

сів. З початку навча.'1ЬН-orо року

пеа>- т{)тні недоліки в діяльн~сті yчнj.в_ в Йо.го ортанізащіі ВИНИItJIИ знач­

Jj

лазню

'. бочих МЇlCць на вирооництві для ШОіС!ті вчителів, I)'IJJОКИ яких стаФун;даме.нт знань, )'Иlнь І на- учнів міських <СеljJед:Н1ЇХ шкіл. вих приміщень . Нещода,~ио тут ли цікаВИIМИ, добре уна.очнюю- В~ЧОК УЧНІВ. закладається . в .1- І Незабар(}м розп(}чнеТI>С.я впрю:б' почав діяти водопровід. тьея, пов'язуються з жЮМ'ям. 1\ К.1а,сах .. ВІ:ДОМО,__ЩО )'1СПІШНІСТЬ' нича лра:ктика. ТОІмувже за;р;а,з На фото : колгоспник В. Ф. Чебе- . Міцні знаНІНЯ з хімії >да,є своїм ДИТИНИ, мщюеть 11 з~ань !а.'1е- сліщ так органіІЗУВати С[1ра13ГУ, рак з ДРУЖИН'ОЮ днастасі€ю Бо­ та

ліпше:ння роб()Ти Пe'j)€l!lliЖноі біль-

ряд інши.х КУЛЬТУ'рно"поtJyто­

рисівною і ді ,тьми му

в

CBO€MY

УІЧНЯМ вчwrель'КЗ. Т'реб)'хі'осмtої ,се- жа:т~ ВІ пе'j)ШУ ;,ергу B~ М1\Jисте'р- щоб кожен учень зміг працюва­ редньоі ШІ}ОЛИ Г. Жежерун. Ла60- ао'СТІ в:И!Теля, ИОГ(} вм:нн.я вчас- ти за ~pCTaT()м, на .сіЛЬСЬКОJ10С· раТОір'ні роботи в дооре ООла.днано-\ Н·О ПО~l'І'ити п(}ча:ок w,щета.вання ПOlда:j}СЬКИХ машинах ЧИ в пол;і,

ново­

будиику.

(Фотохрон і,ка РАТАУ). Фото О. Платонова.

____

0----

о

І

ШевченкІвський

му хімюа бі не'ті СПljНtяюТЬ міцному

за:своєнню

учнями

Il1POГрз'м'

ного матеріалу. Багаrr(} увarи ви-

конанню УЧНЯМИ Пojхиcrичних ]}Обіт

вечір

ІІа

уроках

ПРИlділяють

вчи-

тель геОiГ'jJафії Тj}ОЄЩИН'СЬК():Ї оось­

Па;ртійна ()prn.ІІ'Їі3аЦія вiJМЇЛ­

мирічн, ої школи В. К{) Ба:ЛЬ , вчи­

і\а}}aJ;{ГОІСПУ ії,М. Кі!р.Ова разом з ра)ою К.1убу РО3jЮби.1И план

тель М'і\тем' атики ЗаіВОРИЦЬКО-Ї се­

редньої ШКО.'1И І . Тесля.

підrorrовки до 100-річ'чя з дн.я еМеІр'Гі

ген.іа'льн{)го

П()е'!'а.

в{)люціонера..,де.моlt>Jj.a!І'а

ре­

Т. Г.

Шевчemt<а. у

б.ібліотеоцl

,влamтОІ8УЄ'l'Ь~

велmка

lши~жк{)'Ва

'Bmml.mta

ТВОірї'В

Кобза'ря,

ГОО'УЮться

плаіКаТИ. Будуть проведені

1'0-

л~сні ЧИТaJН!НЯ і бесіди, Щ)Jі]ОВЯ­

чені ЖJfГТю і ТВО:J)'Ч'Qеri са

ГРИіГОІlю.ВWЧ8. Ко:ле~ ху~о;roНЬіОі

T3Jp.aсамо'

Певних

У'спіхі'В,

Н:lmанпі T~

дітей

осооливо У

росіЙ'Ськоі

арИфметики,

мо.ви

добилися· і ВЧИ­

тС'.lі І-ІУ класі,в. ЗРО'СJIа кіль­ кість справжніх маіістрів своєі спра,ви.

ТВОj}ЧО

працюють

l'е .'1і початкових класів:

вчи­

Г.

Тру­

«І , меI(JТВИІМ,

і ЖWВИ~І » , пkні У ' ВИ1Itона'ННі хору «Ре'Бе та СТОіІ'Не Дніпр ШIqJffl\КЙ»,

ШJі»,

« Думи

моі,

:Ду:МИ

« Як УМIРУ', т(} поховай­

те», ~yeT « Скажи мє-ні ЩJ<'lIВ­ ДУ» У вИ!Кона'llні В. Крупенка

РОIКУ

цюооти,

щоб

зменшення

І. Негода, с.

Погреби.

ВІдповІдаємо на запитання

читачів

ДЕ ПРОСЛАВЛЕНИЙ ПІТАК? ЧИ1'ач нашої га з е1'И А. Ільєнко

J)'Ї3X:OJ'.0

неуспіШ1l0сті та Дру­

го.j)і'ІНИЦТва учн~в, В першу чер­

гу

в

І-ІУ

н:лаеах.

ПеJ)€взжна

6ільшіС'Ть шкіл та вчителі,в З ци­ ми завданнями mpав.'1ЯЄТЬіСЯ ;1.00-

ре. А ось в І-ІУ класах Великодимерської

встиrає

се,РelДНЬОЇ

ШКОЛИ

не

учні, у КpaJCилівсьосіой

22

ООСЬМJIIJ)ічній

редній ній М

- 14, M1ЇcМiliA се­ М 1 42, а в ceJ)€k 2 - 23. ОсоблИ1ВО lЩ)іf'КІj}О,

що Ів цих lIlJtолах, а також у Пу­

сах.

Тіс.ниЙ

зв'язок

навчання

3

iHТf:pe,c

до

навчання,

під'ВИЩУЄТЬСЯ

міцніють

ЗІІ;JІІНЯ

внаелі;д()к

у'ооішнї'Сть,

«Чому у

стану

ВСІЄІ

заlfiИТЗН­

Hatc,

В Калиті, так по­

гаilfО ТD.а·НіСЛЮЮ'l'1>еЯ раІдїооереда.чі, а ~и

П POT~ ~себі'lНИЙ а~j~.1іЗ успіш' І

такНІМ

ним:

НеВСТИГ8ЮЧИХ не повинно dути НОСТІ

Д~ ВЗІС, то.В8іР'иmi П. Гайооий та М. Коваль, :meртаємооя ми,

3

не

вживаєте

зах.о,д:ів,

ДЯ,НlCької по.віли:

редакдія

Центра.льниЙ Армії.

на,діс·

музей

Ра­

Звідти 'нам

від·

Чимало зале'жить від то.ваРИJшів

з ·раЙеПOlЖи,вспRлки. Іх обав'язоlК операТИ:В'lfїше ВИiJ)lїШУal31і'И пи­

-

тання за.бe:mечеЮ\я шкіл підр,учнпками, адже не в у,сі школи з3.-

8е3ені

підруЧНИКИ

з

y;кpaiHcыкїї

МО1!И, НІКа вИ!вчатиметься у 1 кла­ сі з ;rpyг()ro ПЇ'Вlрі!ЧЧ'я. В р.ящі шкіл не ви~га;чає пі'~руЧІНИJciіВ ВИlдання

1960

року. А во.ни, між іншим,

є в мага;зИіНа.х і, ншиос шкіл. ОТ­ же,

справа

в

непра'ви.1ЬНОМУ

р,оо­

щоб

хованню маlЙ'БУТН1Х б:yJДisнипtiв комунізму, вчиrгe:лі }}аИО'Нry пра­

цюваrrиМ}'ть так,

що:б у

11

пів­

}}іччі заUe9JI€'ЧИТИ BWCOOty 'У'mш­ ЮІСТЬ і· міцні знання учнів. В ць'ОМу ім пOOt.'1и:к.а.нї- аJt.'l'ИІВ'НО до­ П{ІМОГ'ГИ БЗІГЬ' КИ вс,я гр.омадськіеть. Є. Прус, за:відуючий

ра;йвідділо-м

на:родної освіти .

ПРО Ф І Л АКТ И К А

тс6 то тих, як'і 'Вистилають асю поверхню шкіри і слизов.их обо· ЛOlIЮК (ротової ПОРОЖНИІНИ, шлун­

Прнчина ;ра'Ка повнkrю ще не JЮ3lКрll'Та, але і тих даних, які ми MaЄMO,цi.тmOM доси.ть для вжиrrтя запобіжних профілактич­ них заходів ",ют·и .нього. до них

ку

K O'BQ-ЮfШКОilЮГО

траІКТУ,

ди.ха.ль­

них шляхів і т. п.).

.

.

Виникає рак в результа11 МІС-

кових ч~стИlroк,

заПК'l'ання

ну Іроботу .

лення і ліКУ'ва:н.IІЯ передра,кових станів дозволяє запобігти розвит­

няної війни колгоспник Ca1paTOIВ-

в

піВDіччя,

знали зм~н внаслJд<ж ЇХ триеалого хроніrч,ного за,хворюва~ня.

иевого і загального

Це

11

Рак -злоякісна пухлина. що утворюється з клітин епітелію,

(с . Вигур і вщин а) з.верну вся до ре-

лала

ВЧИ'fелям

ріlЗКО п(}лїпшити наlВЧальн()оовихов-

Група робітниКів.

'Н<ІІвчаль-

та

нувarrи осю роБOll'.у на

усун:рrи не~Пtp<mНОС'І'і?».

впливу

на

слід віднести запобігання хронічHCfO отруеНlНЯ (аmюго.ль, тю-

ТЮfI), ТРlllвалих "'роніч'ннх n О:д!р аз­

дакції з запитанням: «де зараз ткаlНИНИ opгa~i~MY різних ді!D- нень тканин (тертя, дряпання, .'1іт аl!< , якого ПОдарував Радянсь- ЧIfХ причи.~: ХІМІЧН~Х ~еч?Вин, р!з- ущи.6и) , хімічин'х. термічних опі­ кій Армії в дні Недик,ої Вітчи.з· І HOfO ПРОМІння.наИДР1,бю~их бlЛ: ків. променевих опіків (сонце. ської Qlбла~і Ф . П . ГОЛОlВатий?» .

шкіл

важJlИ'ltу і почеlС.НУ р.обо'ІУ по ви­

каnИТЯНСЬКІ. монтера.

:ріаф()lслухаіЧі,

учнjв.

Керів:ни-ка!М

необхі,лно в:ча'С'но і рет.е.1ЬНО опла­

п~ілі. Виконуючи не легку, але дуже

Конкретне запитання

Б~Еіда лі"аря РАК І Й О

клубом.

доБWГИ'C,я

работу, да­

ВМИ ІфодYlltцію.

.

вчителі вирішили ТЗIJt пра-

та В. Бугаєнка. завідуючий

нava:;U i\llfiНiYЛ()Г(}

сіВС l>ка пО'Ч'аткова школа) .

ч·ого

паtlшчq», «Сон»,

На {'ерооевііі

8-]\,іЧ'і!'а школа), В. ГришJt.t} (Тара- тиrаючі на.В:іть в... перших К.'lI1-

« Corrни, к » ,

знали,

до[]ом(}ГІИ надО>Лужити щюгаЯJre.

хівсьІсіи 'Іа ВИlГYрівській є не' вс-

трудовим вихооо'ННЯМ та вироб­ НИЧИМ наlвчанн.ям збага!ЧУG нав­ ча.'1Ь1lИЙ процес, викшmає в дітей

ви

6аггьками ВИКОIliYОО'ГИ К'ОРИСНУ

БІ~гько (ВИ'ГУ~ рівськ.а 8-рі 'ІН'а шко­ ла), Н. Та:расенко (Бl)брицька

)tiЯIl1Ь' Н~С'Іі готує ше.вчеші:в­ СЬКИЙ вечір. В його ЩНJтрамі -- худо,жнє читання УРИВІКЇ'В з тв,орів Т. Г. Ше'вченха: « Якби

учня 1 ра.зом з И(}ГО

ПР<:,ДУКТlВ "Ol!>у

Ш€IН.ня БІЛКОВОГО оБМ'IНУ; В деяких

випадках причиною роовитку но-

ренттен, радіА).

Важливим про­

філактичиим заходом

розумне

харчувзн.ня. Дуже важливо вчас­

воnору можуть бути віруси. но лікувати pi:mi хронічні зала. Спостерігаєтьсц рак у людеА о6ох ленНЯ тканини (катари), лІкувати статеА і різного віку. довго незаживаючі sиразк.н. Найбільщ поширені форми рака

Кожиий вид рака має <:.ВОЇ ОО·

<Літа,к <ЯКІ», ЯКОІГО подару· такі: рак шкіри, матки, МОJЮчlЮЇ наки. Сучасна МlЩИцина розрахо· BatВ Радянській Армії Ф. П. Го- залози, шлунка, губи, легенів, вує багатьма засобами для вчас­ ловатий, знаходиться зараз у Са· гортані. товстої і прямої киш· ного РOWlізнаввння діє! хвороби. ратовському о.6ласному краєзаіа8' ки . В більшості випадків він Важливо тІль",". щоб хворий своєчому музеІ. . виникав на тка IІ1ІН ах, які вже за· часно звеРКУВtJI до лІкаря. ВЯЙВ, ~~------~~~~~~~~----~------~~~~

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА~

-

УСЕ сяє чистотою Т УТ жопофаlр60 вані стіни,

ли попередніх розділі:в про,грами,

ШОМ'У півріччі 1960-61 jЮКУ дав ських, ко~сом()ль.сиurx та пі()оор- ні ТJ)у)Щощі в зв'язку 3 відсутпі'доетави ГОВO'j)WГИ пр.о значне ІО)" ських ()J)га:нізацій ,І}ЯДУ шкіл. ніетю достатньої кількості І}О-

лі збудовано середню школу. клуб. електростанцію.

(адже

lIaпрwклад,

" близько 300 лише '3 одного р:х роботи ПО-lІОВОМУ) вступили предмета. Це свідчить про недо- ног() роху. в НОВИ'Й навч:альни.й J)iк і вчи- Сl'атню індивідуальну робm вчи3начноі уваги ll(Щ)Є'бує вИ!робre.1bCb'KJ КОЛе<КТИВИ шкіл. ниче навчання yтrn1B ІХ - Х клателів з таки,ми діТЬМИ, слwий

Ро· розта­

На місці колишніх земля,нок і пе ·

магазин.

n:і дт 01 (}вле.ними,

Більш

У

Балашів,

БеРе3нівськorорайону,

венської

ка,бінетї.в та клаСlів-к,а-

бінeriв.

ІО(lС'І'Іі шкіл cupаШl значно краща.

рака,

значно

а

ран,нє

поліпшити

ліlКування­

ЙОfО

результа­

ти .

Ве,lикезначення мають масові шорічні П'рофілактичні огляди 'на­ селення здорових людей 20-35 років. Кожна жінка двічі на рік пови,нна проходити профілактич­ ниА огляд в онкологічних пунктах при жLooчіА консультації, для ви­ явлен.нц і лікування передракавих захворювань. Всі. що хворіють на ТРlllВзле

заXlЮрювання

шлунково­

кишко!юго тракту (ката.р і вираз­ ка шлунка, поліпи шлуика. хро­

нічне захворюваlllНЯ легенів), по­ wшні дв.ічі на рік проходити про· філактичні огляди у своїх по­ ліклtніках і ЛІкарнях . бути на ДИlCПансерному обліку.

Г. Старосельцева, м. Брова,ри.

лікар.

вікнах,

цівників.

скатерті.

Це

-

халати

молочна

закарпатським «Червоний прапор»

пом

- сві­ завіски пра·

кухня, колгос~ при ЛІ'

карні с . Вари Берегівського рай?­ ну.

Іжу

ДЛЯ

наглядом

малят

готують

На фото: кухар Г. Сорко (злі· ~a) і медсестра А. Нілош вада·

ють

молоко

матерям,ко.лгоспни,

цям .

(Фотохроніка PATAY~

Фото Л. КОІВгаиа.

----<>

0---

Дивіться mе.АєпєредаЧl=-

12 СІЧНЯ 11.00 - «Новини

Четвер:

дня~; ДОІ l00-річчя з дн'я емер·

11.10 -

ті Т . Г. Шевченка. «Шевченківсь­ кі читання»: 11.40 «ВогнІ на кордоні». Художній фільм; 15.00 ' - <Пригоди ведмежатка~. Свят· кова 1l000Dрічна ЯЛИІНІка; 18.00 «Новини дня»: 18.10 на честь Плен!уму ЦК КПРс. Передача «У радгоспі «Київський~: 18.30«Машенька та BeДMiдь~. Телеві· зійна постановка· 19.05 «Здо­

ров'я». Телевізійн'ий журнал. (Пе­ редачі з N\оскви); та час»: 20.50 -

«КІно «Поети-герої». Передача для молоді; 21.30документальний фільм : 22.00 «Говорять учасники ПJlеиуму ЦК КПРС». (Переда'ча з МОСКВИІ).

19.45 -

13 СІЧНЯ П'ятниця: 11.00- «Новини дня»: 11.10 - П. Меріме сРай та пекло». ПостаНDвка теле ­ вJзійного теа,тру;

12.00 -

<Живі

герої». Художній фільм ; 18.00 для дітей. «МУРЗ-555». Спек­ та'кль Киівського театру юного глядача; 19.10 «Герої наших днів». Тел евізійна хроніка «Но­ вини дня»: 19.20 на честь Пле­

нуму

ЦК

колгоспі

КПРС.

Передача

«В

«Україна»:

19.35 -

кі­

ножурна.л; 19.50 Художній фільм; церт

лауреатів

«Живі гepoї~. КDН­

21.15 -

міжнародних кон­

курсів.

14 СІЧНЯ Субота: 10.00 «Герої наших днів». Те..,евізіЙ,на хроніка <Новини дня»: 10.10 - «Джорді~. Кінокомедія.; 11.40 - концер,т майстрів МНlCтецтв Азербаlйджан­ ської РСР; 17.00 - для дітей. «Пошта веселих чоловічків»; 17.30 - «Новини дня»; 17.40 - на честь Пленуму ЦК КПРС . <Допо­

Mora

друзів»: 17.50 клуб ці­ каlВИХ зустрічей. "у нас в гостях журнал <Молодая гвардия»: 18.50 - кіножурнал; 19.00 - <Два тижні в Римі». Передача для мо­ лоді; 19.35 на честь Пленуму ЦІ( КПРс. «Зайняті пари». Кіно­ нарис; 20.15 кіноплівки мин~­ лих рокі,в. «Перші росіііські філь­ ми~; 21.15 «Говорять учасни­ ки Пленуму ЦК КПРС~: 21.45 «ПО сторінках класичних оперет». (Передачі 3 Москви) .

Редактор В. ПИНДЮРА. Боличева Ніна Григорівн·а. яка живе в м . бровари, вул. Па[J8iRI­ на. 26, порушує с:лраву про роз· лучення; з Боличевим МИJКо.лою Олександровичем, я,кий жи,ве в м. МакіївцІ. CTalliHcbKOЇ Оlбл .• вис. Робітниче містечко , 70. кв . 7. Спра,ва с,,1ухатнметься в Бро· варському

нарсудІ.

орган Броварсхorо раЙКОМа КП УкраинЬІ И paНoogera депутатов трудящихся. Гор. Бровары. Киевской 06.1Jасти. Адреса редакЦІЇ: м. Бровари, Київської області, вул. Київська.

5Р08арсЬ&а

районна друкаDНЯ

обласного

управ.ni.икя кvльтури.

шд

лікаря .

N2 158.

Зам.

2v9-3250

6 номер 1961 рік  

6 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you