Page 1

6 (76) НЕД,IJJЯ

.Nt

uГеРОІчна Че~вона А рмlя продовжує свlи переможнии наступ.

28 СІЧНЯ

Сьогодні зайняті ряд мІст.

1945 р.

С

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ RП(6)У ТА лава ЧерВОНіЙ АрмlJ! ~АЙРАДИ~ПУТА~нтРуДящих,кmВС;Ь~К~О~І~О;Б;Л~А~~~~~~3~і~н~а~1~5~К~О~П.~~~~_.~~~~~~~~~~~~~~~~ •

Від Радянського Інформбюро

Секретар сільської Ради СіJlьськаРада-иизовийор- денНОЇ ~гIДHO планv, чи зав-

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ ЗА 24 СІЧНЯ

ган держаВllоі влади на се- данню ГоЛОВИ Сі.дЬРі!ДИ. Протя~?м 24 <'lчнs в СхіА бін, Днін. Ячово, Клецкn, ковіЦG, К!lЛЬВ'lрfS. Ленкалі, 8кій наЛежатЬ численнІ і Гарно працює секретар нІй ПРУСІЇ, на. Пlв~ень 1. ва Врешен, Хоч і зайиsли по· ВіЦа, СлеЗОВіuе і заЛіЗНИ'!ні РізноманІтНІ функцН. 3 1'і сіЛь"ь,'ОТ Ради с. Б )БРИК пІВДеНний захІД вІА МІста НаД ~OO і8шИх наСелених станції КаJIьварія, СкаВце,

Діяльністю СТИк3ЮТЬСll сот. тов. МатВіЄНКО, придІляючи Інстербvрг, НашІ вІйська з ПУНКТІв.

СУХ8.

ні J\юа.еЙ, кровно зап.\кав- увагу плановості роботи б06М овол~",іI\И МіСтами АнВI§ська І-го Українського Війська 2-го УкраїІІС'ЬКОГО .лених в ЧІткій роботі свовl сІльради, 8вїгностl 1)1" еА' ге~бург, ВIАміннен, а таКО4( фронту в результаті наВаль- фронту. переJ;iшовши в нас­ Ра,1И.

РаЙВІІКіШКОМОМ, вІДчИтНnСТі IЗ8ИНSЛИ по.на д 250

ВеJlика ~IТЧИ3НЯН8 війна перед КОЛгоспниками оформ-! вих ПУН~ТІВ,

посТавила ВІДПо'<іА8Лhні заВ- лен~ю ріЗНИХ справ.

АаНнН переll усіма органами

раАянськоі в.гrаАИ,

населе- ~,л аТаки танкових З't'АН3ВЬ туп на пІвнІч ВЇА Мішколц,

серед ЯІСИІ 1 піхоти 24 січня ОВОJJОАілИ V ТЯЖкиХ умовах rlpcbKo-

• великІ населенІ ПУНКтИ Ільм- ваЖ.IJИВИМ Ц"'нтрОМ воєнно! лlcистоУ МІсцрвості проРВа­ ВІдповідають СВоїм приз- сдорф, Мульджен. lодлау· промисловості НімепькоТ Сі ли сильно укріплеау оБОР0-

тому наченнsм ще секреТіІрі сІлЬ' кен, Карповен. Шлосберг, JlезіУ містом і кріПостю Оа-І ну німціВ, ор')суну Jlись впе­

8

числІ І сільськими Радами. ських Рад с. С. Семи ПОЛІСи, ЛівНfе~айм.

f1~льн -ве;ликим ~J8ЛОМ з:..-· ред ДО 20 КІломеТРіВ,

роЗ-

УмІле поєднаннн го\ пО- Бр()варl і ряд іНШИХ. Ась:ка 2·го БіЛОРУСЬко. л!зниць І шосеиних шля- ширНЛи прорив ДО 40 КІлоДаРСЬКО-ПОЛі rичних заходів. Але, 8 ще у Нас t таКі ГО фронту, продовжуючи хІВ І потужним опогнимпун~- метрів по фронту 1 на кі'

з успlШIІИ\f РОВв'8З8ННЯМ СекреТliр1 сільрад, Jlкl ще наступ~ 24 с І lІНН з -бов~, т!?м оборони німЦіВ на рі- непь 23 січня (,володІли на 8авдань вОЄнногn ЧаСу Завж не цілк<:;м відповідають сво-І овол~~IЛИ мІстами СхlДНОІ ЦІ. Одер. ОА~очаСНQ ВіЙСька територіі ЧеХОСЛ'··'аччиНИ

ди стоїть в цеатрі уваги 6Му признач~нню і званню.,' ПРУСIl-ЛШк.

Нойендорф фРОНту На Пlвні~ ВІД мll'Та містами Рожнява і Йєашава

прщіВНИКіВ раАЯНСЬКИХ ус- До таких вlдносят"ся .тов. І БlаЛла-СИЛЬНИМИ оаорнв ТilНОВ.

Писаренко. с.

Пухівка. У І M~ пунктами

Бреслау оАОЛ(lДl.'llІ в ПОЛЬ-I,-ваЖIJИВИМИ О(l(1РНИМИ ПунК­

об()рони Нім' Щі МіСтом Рав!ч І на територП ТаМИ оборонИ

Сільські Ради повноправ- нього H~Ma6 П.1Jановості в І Ц1В, щО IІрикри.~ають шлнх~ Німеqчини МІСТОМ T~ja)(e8- а

ні к~рlвники СеЛ. 3 перших Анів після визволення КиJвщини 81.11. Ві"ецьЮ'Х оку пантІв, ВОНи ПОЧали ВіДноВЛЮВ8Ти в се 1ах Ра

1aKOjll

ПРОТИRНИRа.

з боР МИ зайнали

роБОТі, справи в занедбано-! до ОЗ~.РНОГО р?иону СхlДНОІ берг, 8 тако">К З боями заП- понад 80 інших населени)( му СТrtИЇ скарі'И залишають-' ПрУСil, . а також. з tSuям!! няли міста Ф~стенберl, Ной· nYHRTiB, В тому числІ Угор. св без вІДПоВідІ, а коли 11· ааЙН.J\~В за~lдНlП чаСтинІ мІттеЛьмльде, fporc Ва.р- на, НИЖНЯ С!lаНI\, 01т111а,

Д'16'ЬС.& таКа, То вона н6 СхіДно RpYcll міста Розен- Т~Нберг І Понаl 200 інших Ревуца. ПЇJJЗ, RЛRновепь, завжди ВИ'ІерпуючаВ робоТі БЄрг, Рlзенбург І понад 200 НІмецьких на~елених ·'VHK 3Л8ТНО І наліЗ8ичні станції

ДЯнсьКИй Пlр.:JАО;<, мобіЛі. постіЙllо-діючих коміСіЙ Інших Населених пунктів. в тін, В тому числі Шоллен· Бетляр, Вижнs Слана Штіт· зовуВати н ,селеННя на nід- ТоВ Писаренко. Майже не тому числі ІUПітел' берг, дорф. Понтвітц, Нсдлlнген, Hil( Ревуца, Гнушта.

бу дозу ГО~П3Аар··Т8а У В9і1икій ро(іоті сіЛьСЬ коТ ·Рни-с/\креТt!Р (3 важ 1И вий робіl'ниlt. АІ4 ТоГо. ЯК сеІ!реТ8р пр;ЩюЄ, чи H~ JO' пу~кав він ТяГаНYlНИ, qи ЧуПно ставиться АО потреб і .З'lП>IТЇ~ ВИ('\ор tiB, д:) тех. нІЧRоt рОБJТИ, часТ? 3'\ 'Іе ж >11' ..' аRІЧ )И!'еТ СІАь!НIАИ

Альт Гаршен Р:зЙх.ау, Гросс ГеРМеН8У, М'свальде, Альт ХріСТбург. ОдночаСНJ АНіс,,ка ФР?Нl'у ОВОЛОДіли ва теРИТОРІl Пг)лЬЩі містами Брlзен (ВОНбжезно),' Шензее (Ковалева, Д06ЛІНь Війська І-го БіЛОрусько, ГО . фроНТу, ПРtJДОВ~.УЮЧИ УСПJШІІИЙ НасТуп, H~ !'Інець Сере.4 насел.Р'ННЯ. ЧоГО сказати 1:13 сі;нЯ штур",~м оqолопі ГГаких приК~аАіі роботи· ЛИ МІСТОМ Кз.'Іlш-:-ва~~lИ. Обоg'f1ЗКlВ У сек,егзр.я СIЛhсь:юІ Р,ІДМ багато: ДІ І сек.)ртаріВ сільських Рад у. ВиМ вузлом КОМУНІкаПІИ І

ЛО!JаДСТВО, де

приймає уЧ8сrі, ЗВІтність РаЙВИі(оюtомом не точна і 31'І1З !ююча. НІЗ Кр8ще стоУгь спраВа У т)/І. Лебедин ІЯ, с. Дітки. яltии ча,.;то забуває, що Ві" (;скретар сільської Рf!ДИ, а не ПР,jС:.ИЙ писар. Про ор ГаНізаЦіИНУ роботу ТОВ. \ Ле1~ДИНЦIt Мdйже немає перед

~apгap'~T, (7 Еілометрlв ва l Бре;-лау) Раттвlц, Ем.тш, МаЛ!-оСАОРф ОтмУт. Бf>ошта~т, ВаJlЬ1 брюк кен. На. ПIВДеннй ~axiд Ві!{ Лодзі ваші війська зниЩИЛИ оточене уr1)Vf10ВанНЯ ПРl)тивн~ка, заХ()ПІІЛИ прИ цьому 5~ TaHK~ І ва.яли в поЛОн п()ва.43.0·'0 НІмецьких пІвденни~ еХі", ВІ

У Будап~штl тривали боJ

иІ) ЗниЩ-Нню гар в і з о н У

ПРОТивника, оточеного в заХідній чаСТИfJі міСТа (Бу­ АЗ). НІ півДI'Н~ИЙ захід В\Д БудапеШта, Нitшl ВІйська nіА6И/НЛИ 8таки великих СИЛ ШхотИ і ТанкіВ противННкn, ЯКиЙ наМагається про

СОЛАатіВ і офіцеріВ. ПРО!'ИIі- бити"я Ао Бvдапешта . ник ЗаЛишив на по·1 бо:о ~II. 23 січнs Наші вlЙськfi.

не ..менше б. тИСяЧ "~УП1В ва всіх фvонтах пІдбили j СОі1АltТ}1J і ОФїП."'Р18 3f1ИЩИ.1И 83 вімецьк .. х таН . Треба добити- і обор()ни нІмців на Бреслав~ На пlВАеНh і на I1lвд нний' Ки, З НиХ ~4 на південний

Ведуrьсn /lН- І нас мало але все ж

ІОНИ' СильниМ

опорним ПуНКТОМ

CBOlX

р кТи8и та

8Ка3ЇdКИ вищих І ше iCHY~TЬ

дяї.tих. ІХ

реГlстраll1Я та І сільсыtІI Ради, НоГО правою дни МІстами Подгуж, Шу- серед НИ>С КшенЦІ~, ПШіт·1 Літаки проТИвника.

орГ.Шів, веДеннЯ протоколів І СЯ ",го, Шоб У Нас В кОЖНіЙ Льському Вапрамl. В ХОАІ захід віl Кракова ваШі/ захІд вІД Вудшешт'І. У по­ З~С!АаНь ВИІСОВКО\1У еільра· СільраДі ceK~eT8p був пер-, наступальних БОТ8 24, війська З боями з,\йня.rtи пО dіТР8~ИХ БCJ81 і вогнем 3е·· Аи,l'JедеН~8 заяв.ї (?!{a~).г тр.,- ШИМ По~jЧнИКО!'l г (І л о ви' с~чня в.I Йсь ка фронту ОАО'О Н'і І 40 васелени>:. Пун,<ТіВ j І НіТНlll артилеріt Збито 23· РОЗГ./l.llД, СКЛІІкаНН8 засідlІ.нь

- _ •• _

рукою.

СIЛьвикоик()Му По плану, Р(): ВIАСVТRість гол')ви сіль_ 6!1та по~тіЙtiо-діЮ'ІИХ ком'- ряди ні в як()му разі не мосій-все це

УЧаСток роботи же відбиватися

секретарll сільської РаАИ В~ликоЮ ПОВ1ГОЮ В с. Гоголів КОРИСТ';6 Т ЬСS ('ек· рета) сільrЬКоі Ради тов.

Харченко. Його анаю'ь Jici РОірjШflТИ I(nЛГОСПНиКИ

-це

праці

і

crap!

реЗУЛЬТаТ

на роботІ

Самоі РаАИ, чи на колгоспН8ках, аКі ПРИХОДRТЬ за ПО ра lами, чи з скаргами Секретар обов'я3кОВО повинен

всІ

питаннs

І м ілі при приБУТТі гОЛоВИ

j

TQB. роблену с лу жити М'ри . І.

х,·рченк . о може .

Д.ЛS ІНШИ". Тут

D НКО В ГаРОЛl'вських СТ8Х8ПОВ1JI8 а n П. НО1lfОЛ JIl U U .nТJlОЛГОСН8Х

До с.

ГоГОЛева

п~була

пере1l0Н!! лаRкова району П. ЯРМОJl НІКО . .як пРОДоВжувачка роботи незабутьно] СТахltНовІСи Д Б~зсмертної, на НаР'іАа х

б ригаАирів

Стахановська лан <а. тов_lчим ПОс.діД·'М. Всsланка жи

Яр:.~ОлеНRО Не мала Ні в ЧО· ла одним бажанНЯМ-ВlІко· Му БУ4ЬЯКИ~ приеілеГіit наТи вЗЯ'гі На себе зобов'я· (301:lа ОАержал8. звичайну дІ зання. ЛянкУ зеМ:Іі. Та, продумавПро все це ГРУНТОВнО fi

Та ШН B~i ~аходи і

МОЖЛІІВОС-' Ает.1 ІІЬНО розповіла КО·1ГоСп·

ПОВИ- ЛЧВкоВIІХ, загальних З()ор1Х Ті, члени ЛЗlJки пружно В311- Бикам ЛаНкОва П. Ярмолен ..

все

ДІЛО·

РОбоТУ,ЧИ приЙН8тJ ла, ак тІ лаВка б.ороласа за копали, ~исокиil

врожай

В

Молодих,. Малодосвlдче- зібравши 769 цнт. з гекТа- ванна воду

КОЖНу директиву, чи скар-І вчити

життєвому ДОСВІдУ.,

І'У можна знайти ШВИ!lКО. організаЦіЙНИХ нав и К і в

Протоко.1JИ з~сjдань с1льви практиuJ радянської РОБО~

Зав ви і скарги старанно

ти.

Сv.стематичне керівницт

ГруДДІІ, тИся В соцїаЛIr.тич .. е ЗМагав-

ДлИ

ПОЛИ-І нlt 1.10 завОюванНЮ" високих

пракТиКували врожаїв

піАживлеfJН~ картоплі ку Н-

пзпках, рад, треба повсвк дев н о

переписані

розбивали

картоплі, нОСИлИ відрами

водство зберігається стаРіН . НИх секретаріВ головам сіль ра.

вонкому чисто

•• _ .

суМЛіННОЇ нен ДоповІсти йомv про про- КОЛГОСJIНиків ВОна р ,зпові-/ лиСН дJ роботи В ІНИ ирУ"lНУ ко та закликала іх вКлЮЧИ,

Приклад роботи

-но, пІдшито

•• _

і. МЕДВЕДЕНКО.

р

ПО НАШІИ'" БАТЬКІВШИНІ .

ВИГРАШ у 25 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ

,

БАТЬЮВСЬКИЙ УНІ ВЕ"РСИ1'ЕТ

. секрета р і в нєгаflНО ДОВОД8ТЬ'я дО ТОГО, сіл> ських Рад, Піклування' ВіЙ~ЬКОВОСіtуж60вець І. Великі виграШі одержало При Станіслав с ь к n м у ЧИ iHlI!-I)ГО кол Го С П ник а'l про пі шесення Їх політич- преД'ЯВИВ у центральнІй чима,iJ~ г~~маА.ян Львова І в~итеJІЬСЬК()Му 1нсоТИТуТj 'ГОВ. XapqeH~O, Д()П:?~Іага!О-1 н?го i ..Ky.'1ЬTYPHoгo .. piBH8,ї~ ошадніЙ ~aci СтаЛівського на обmГаЦIl АерЖаВНИХ по ВІДкрито б:JТЬІ<lвськии YНl­ <fи голові СІ ~ЬCЬKOl Ради, ДIЛОВоl кваЛіФlКацll-такии району М. Львова к иток зик Р ф, Шайнер J3играв· верситеТ~ в я~ому вqИ1"ЬСЯ Р'ГУJJ.ярно скликає ЗIlСIАан, 060В'ЯЗОК паргійної органl- третьої грошево-речов;ї л І на облігацію позики Третьої; 70 чолОвІК. ВІдбулися пернв сі.llЬВИКОНRО!lf}, Г<JТУЮЧИ, зації, ВИКОНКО;'fу Райради. ~. " о П'sтирічlСИ (випуск Четвер І Ш.~. ЗІІН~ТТЯ. ПрочитаНJ лекстаранно питання ПQВіСТКи тереl! ва sкии припав вигб ЦП: -СІМ я В УМ(lвах Бе. и· ~ раш у 25 тисач кар60ван того року) 1.80() кр ; на об· кОЇ Вітчизнsної ВіЙНИ." "АаУКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОї РАДИ УРСР цІв. \JнгаПіЮ' грем. М. М. KypF:X 1торитет (іаТЬК<І ,8 матері," припав виграш у 2.000 крб. І "ВИХОВАННЯ свlд"м ї n~C ЦИПліНи Аитини а .. Допомога ПРО УТВОРЕНІlЯ УПР:~ВJ1IННЯ 8 СПРАВАХ ДІТИ СИРОТИ 3НАХОДЯТЬ ПРИТУЛОК І батьк\в у підготовці уроків КІНЕМАТОГРАФІl !ІРИ РНК УРСР ПідшитІ, а при їх

РОЗГЛЯДі ВО дlЯЛЬ!fістю

школярем. Та Інші. УтвпРИТИ УПР1В.1іНИ8 В спрарах І<інематографїї при На Кцетській вулиці у ки .КИх ЗаГИНули В БОРОтьБаТЬКИ ВиявЛяЮть великий РЗАі В'РОДНИХ КоМісарів ~' РСР. ЛЬВОВі ВідКРИТО дитячий бі пnотИ НімеЦЬКIІХ заг8р6- інтерес ДО рапинСЬКОЇ СИС­ Голова ПРЄ3И1іЇ BepxuBHOЇ Ради УРСР М ГРЕЧУХА. СекреТ:lР Прези}\!ї Верховної Ради УРСР О.:мr:ЖЖЕРІН БУАИНОК, В яКОму знаходять ників, чи стали же р т В О J() теми вИХованНЯ Аітей в шко

11

с.чня

1945

р. )І, Ііаїв.

притулок АІти СИРОТИ,

бать' rlтлеРіВСЬКОГО

Tepvpy,

лі та сім'І.


СТА Х А Н О..;.В~Е~Ц~Ь;:;;"'_ _!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!.===~~===28_сіqвя 1945 року

2

ВЧАОНfJ ПlДГОТУВАтис~.цQ ВЕСНЯНОЇ СІВБИ

Дружна робота КО.:lгоспників

Наш шлях-на В8ОШ~!

3АКОР ДОННІ ТЕЛЕГРАМИ

t Добрий ДеНЬ дорогі 'ТО'lжали .ПОВIДОИЛ~ВнИ, ШО ПанІка в БеРЛінІ і

t вариші, О\1(JваРЧ8НИ! Пише китБсыlйй 06ластІ за успl1lИ В схІдних областя х Дружно і ЗлаГо1жеFlО пра· Т. Семенюк, Г. CoJIOBe!\ та ~ Вам ~('ЛI'ШНіЙ: колгоспник j вдруге вручено аерех1дниО Itlмеччини пюють колгоспники Ру.аnів, ікШі. lа Р lіЛl .. НовиЙ ШлЯХ", С'lчервоний Прапор Держав артілі

Cbl<oT

ім.

СтаЛіна

БеРВИЦі, Броварського ра

ПідrОтОВА"єтьrя DВ Р ИН1tо-, йову.

Між бригаАамп РОзгорнуло:

теперІШНіЙ

ноГо КомІтету ОБОР?НИ. Ми

60ЄЦЬ' ГорДІІМОС8 товарИШІ Вами,

СТОКГОЛЬМ, 24. (ТАРС).

~"соціаЛістичне змагання ве r·)Cn()Allr)(~TBO до рирошу . ЧервnноІ Армії. ЩІ) За такий коротки.Й. пе БерлінСькИЙ кореСПОНоІІ'нТ за кращу піДГОТО8КУ до ваНН'! ГОРОАИКИ. Зв ,.аllО Я старший сержант, ВОюЮ ріО.! ДОМоГлИСЯ УСПlI1В У газетІІ • АфТонбла4е'J''' пе. веСняно' сіJVjи та uирощен, і l!Ю СОJJ')М~НИХ мат, З8ГоТОВ- з перш'Го ДН8 Нітчизняно'і відроджеНні ГOC~OДl\pCTpa, нЯ не ,,~нше 12 пентнерів ляєтьСЯ ГНІВ. війн~. 3а цей період, раз~~ \ зр\'йиованого НІмецькими зернових і 300 центнері о Для ПіА8ищення АіЛОВОЇ 13 В~~НIlМИ Червон~І ApMI~ з 8гар6никами. картоплІ з 1 гектара. RваЛіфікаl~іі в .еQіРНіЙ час, Проишов великий 11 ваожкии Дорогі брnварчани! Ми, б ШЛЯх в заПеКлИХ ж рсто, 6 . о _ Ф • одні переА одними не зали· дл " ,-Обревня свотх лі· двя рази на титдень З ри' ,. ... гадирами Та лаНI<ОIJИМП Пе·· ких оях З 81мецьк " •• а шавмос.а в боргу. 'l'епР.р ЛЯВоК, лаНКОllі зІбрали вже реводиться навча.ная по.. аг.\Шистсь~имИ роабlйн.иnар",и •• Червона АРМіЯ на. ШироКО31 центнер КУ. рячОго пос· Я ПР~Й[ПОВ ЧаСТИН" О . poTfXHiul Перuн леJЦlї По . "у.' .' му фРОНті знову переЙш.ла 6 1 JI

ду та

ueHTHepiB

попІлу ОР;8нізаціі праці в БDВГЗА8Х \ сії,

крашу,.

ВИЗВ~ЛЯВ В наступ

pel1ae: .В БеРЛіНІ

всі виЗ. нають, ІД) в ході Цівї вій. Ни станоВИще НіКnли не бу-

лО Для Німеччини таким ЗIlГРnЗЛИі!ИМ, Як тепер. В Бер. . і НІ JIIН

ЗИЯВЛЯЮТь, ЩО

Meq~

чина ЗнаХQДИТьСЯ В такій н

еб зпе l' Щ еll.

І)

,4Л

Я

спинен·

беЗПоШ8ДНО гра. н8 РОСійСЬКого наступу Віл

Перед ве,4Р. лаВІ<ОВ8 А. РЯ- І ланках прОЧИТав ЛИР6кТор Польщу, биВ Г1тлррівц,в У мить ворогів людства-н!, німеЦЬJюr I:ІрМїТ і німецького

ба, яка заготовила 4 цент ШКОЛи тоВ. Панченко. леКЦiJ,! ЧехословаЧЧИЯуі, а. т~пзр МеЦЬКИХ фаШЯСТіВ. Ми дер. Народу ПОтрі1ні бvЛи б чу­ нери курячого поспїАУ І 1 БУ,1І1{ ПоВ'язаві з ,40САіДОМ 3НахоДЖ\ СЬ В горщив. й а жимо свІй ШляХ На лігво Аеса. Є небезпека, що в центнер попілу. Не відСта- роботи передовиХ лавок ра· період ВіТЧизняноІ 6 В1 ни фашистського звіри Не да СХідній Прус ї нlмеПЬІ<і ЮТЬ ві", неі І Пій роботІ іІ I%"Ну П. ЯрмолеflКО та іНШИХ'jдовеЛОСJl 1 перенеСТВб агато леl(О вже т,)й день, коли Війська По т рanЛ1іТЬ у велиподруги, ланковІ Н. Вари", О. Кваша, В. С о Л О в е Й,

труднощ 8 j виоро увань, Б' -с(езний міШок~. а на. ШЛSХУ п'обаЧИТИ страш над еРJJlВОМ заМ8ИОрвть ні руй В вни сел і міст. червоний прапор, ПОС~.8вле"В Міру того, як росіяни ну а • ний д()6леСНIІМИ вошами б Б u

д. ПАнqЕНКО

Ifалагодити роботу в бригадl

горе, якІ за.лишили ПІСЛЯ Ч .. А Ії себе німецькі окупанти. еРВОноl рм. І 23 груДНЯ 1944, року дЛя Ваш земляк', ст. сержавт В колгоСпі )Чер в О В И й .. ПО.l\е не вивозять, і8венЖовТень," с. Калита 8 61 Тар не Ві,реwоптованиlt. тяг Нас, особливо ки~влян GyB Петро Мякитаrь. ПО.нова пошта 37369. Р tльничих брИгад. Всі вОни ,: лова счла дОГляД;:Н:ТьСя аби СВЯТКоВИМ днем. Ми одер

мают" однакові УИО81l, tlАе' Я~. Трудова ДЯСЦиrtлlна В По

рІЗНОМу

до

весн ноТ

бригаді

готуються· бригаді сівби.

Н!! 3,

низьк'І,

АА 'W'iaKapt>HKO

В

не

та

і

ПО РАЙОНУ ......__ ...._.... _.........

саМ

зРазком

8

де брига- ДИСЦиПЛіНОВ8ВнОСТі,вІнчас

ВЕЧОРИ "ЗАllИТАН

Диром Тов. Христинчевко то H~ ВИКОНУЄ H8Jf11,4iB, да весь реманент

ВіАремонТО- них йОмv

Вано, закіН:jУВТЬСЯ

ОЧ~СТl(а госпу.

посівного мзтері~Лу. Так готуються до

праВ.llа8ВМ

В

бриrаДі

ренко.

посіБНИЙ

ріал ие пере'lище8ий,

НеЩОА'f'НО

мате·

4

гаді

6ригаДі і сТату1'у В.

г.Ніit І

І в нн

рядка і в МJЖРЯДД5JХ, а кОлИ

йону виплачено ниграшlв І на ~ОМJ~цеВ\АИ co6~p РОСІйна 18050 карбuванців ськОI ПраВОI'ЛаВНОІ Церкви п"Ибув з ОШ А МИТі10поЛR'J.' КОлГОСпНИК с. Г, голева Північно - А~fеРИl(анський ) AepKa q Ф. Ф. на квиток д'rтеут('ькиit ВеніаМін _ ПаЗ-оl rр()шово-речової л 'те· . Е ТРlаршии кзарх в Америці. U

ря до кореНіВ,

ві,4ограlJТь

роль В одержанні

(ТАРС)

грунту 8 між повіт- р.llДДіХ і між кущами.

ІД І

ПОКРI!-

і 6 і ОкучнаНН8 каРТоплj щув р ст рослини, п~о х д. треба про~оДити після про

знаqну

високого

вати, а ПОТІМ ВЖе

nИ1 Л

до

при,

T\f-

АСЬОГО сапками пропо 'юванн" 1&

краще

Ue А-ав

МОЖ·

врожаю. Проводити ПОС8,4КУ КаРТОПЛі. Пропо 'оК треба ЛИ вість під ч;;с роботи звиJI потрібно дружно, в самі робити не ме~ше 4-)( Кра- щувати. бур'яни ЩО встиг­ ст.слі С'РрОКИ, пІд ЛопаТу, ~~ всього їх прп водити ЛИ вирости. Можна ТАкОЖ або плуг,

посаnки

правилЬНО р.оЗМІ'/ ПІСЛЯ дощу, ЗВ~РТI1ЮЧИ при

ЩУ~ЧI! кущі

ва'жкцх

8·10

на

ПЛОЩІ:

грунТах

На

С1ІІІ, на пісчаних і супіС-1 утворилаС8

чаних 10-12 см,lлише тоДі,

Яр\(о

цьому важ· иВ()} уваги ани·

ОКу чувати К1:tртоплю кінни­ ми

окучниками,

глибиною І щенню 6УР'ЯНіВ, К()Р~И, ЩО обов'язково

як грунт дo~pe ВИГрIВТься'

та

8,е

ТОДі

потрібно

по·

.вКIСН ому правлSlТИ грунт сапка}fИ.

I1IДЖИВЛЕННЯ

ПідживлеRНЯ Краще Всьо- внесені

в грунт удоnрен-

MaT~Me темпераТуру на Гли- го потрібно ПРОВ"АИТИ ку. ни ,48ЮТIt гаРНі наслідки. 6ИНІ 1012 СМ, плюс 7·8 Гра- РЯ .. о л' ом пер д Д і Ц ." І чи ... n с ІА, е о ** * АУС В пО еЛЬСll. ТІ ще~, 2 рваи за літо. ПерВ ПоСуШЛИВе літо K~p.

(,рал8

грунт леГI(ИИ та Арібний По­ КІРТОПЛЮ вагою 40·50 грам, са,4КОЧИЙ матері:1Л, густоту наса,'{жень необхіДно з.6іль- СЗ,4ила піА лопату та МЬр !сер і висаllJt(увала на 1 ГРк_ шувати

СЗДИГИ ж КаРТОп ID в ХО-. шllЙ раз-в час першої про· тоцлю необхіДно полива.ТI1

лодний rpYHT не рекоменду: \ полки картОплі та РИхленНя воцою, ()собливо В час бу. Е'ТьСIІ тому, що вона ПОВО~І грунту

J1aHKORa ТОв. ЮГкІна брала тарІ ,4030 ЦЄfjтнерlв картопІ(арто~лини вагою 100-150 лі, ПрИ ШИрині міжрядь та гр, пОСаДКУ прреRОАИ1Ja піп. ВfД4 я ленні, кущ від куща плуг, на глибину 10-12 см в 50 х 40 сМ.

прорОСта€, ро~тки

(narOHUl) ,-на

часто ПОШКОДЖУЮТЬС!l ХВО

d

мlЖРЯАДЯХ, другий ТОНізаЦії та їr ЦВіТУ

ПрО1И

початку бутонІзації 1ї. ЗахворюваННIІ картоплі ва

Для піДЖи8лення 1 ГекТа- хворобу фіrафтОРу та ГНИЛЬ,

р?ба~и, осо6.J;'ИВО "РІзокТо- ра карТОП'і беруТЬ 5·6 ценТ· потрібно П •. бприскунати

,НlЄЮ , В ваСЛІАО,К . чоГО

ПІДГОТОВКА ПОСАДкового МАТЕРІАЛУ

Доброякісний, В1Аібраний посадковмй матері~л в ОДним з ГоЛоВних фаКТОРІВ в ОАер жанні .ВИСОКИХ ВРОжаfв.

ПРИБУТТЯ АО МОСКВИ

Строки посадки КартопЛі но площv ~HOB~ Заборону- полок до llВіТУ її і

таКоЖ

І

ТнерИ. а ланкова П. для

переВіриі

транспорту.

ростками І В час З явлення СІ дlА, для рИI евню

ПОСАДКА КАРТОПЛІ

44

ле8кО

тОНкими

ДлЯ посадки.

А КІН ЧЕН Н Я)

ряД від

RиграШіВI

вів.t'ираються, яК неПРИ,4аТні / з6lJJьшеНI'Я дост\> пу

f При посаД'tі кqртоплі, лан­ бік БОрозни, Віддалення РЛА кова ПОВИнна па \І'ята ти, що Від pSl1Ka 65 См та 35 см в ряд КОли груНТ добриііІ .вИгіДнІШе к! і виrраqаЛа посадкового садити більші бульби збіль­ матеріалу наї Гектар Цен' шуючи віддалення

.0по,4

ЛинИ З

Як ОД81Jжати висоКі ВDожаї каРТJllлі (3

і Ель.

а

'" а а

25 "ар6()ванціВ, Й. В. Сrаліна. Про ЛеніНа . виграв 1000 Kap60B8HЦi~.

ЛАНОК

ГОЛОвНИй агроном Р3В

Ь"Я не"т ч

Т,

ІЛ з'l'Зllі ко\lСомолу та книг"И ре}',Вliртістю в

М. ГУНЯ.

В. ТОРГУНСЬКИЙ,

()ерга. ГДИиі, Шллау

u

ЛКСМ

1fзкареНІ<О, такому ,1и!'а,4И РУ ' 6р8К Та Відпо'і lей" ПО опрацю не МІсце в и а юЛ вІ і В І Леніна на /

нес!]окіії

) niHra Триваf., а 1е Вlдчуває-

Виплата ПРИ

Г8зеТа,-паНі'ІНИй

У н1меuьких портах зростає ЕВа"уаUія Дан[}іга, КеніГС.

QбліГацій З США МИТРnПОЛИТА К1 організаЦія Броварської держивних позик, за 25 АН!В ВЕНІАМІНА Р .. еч' сІчня 1945 роху Брг·вар~ы<юю "З;~:~:НЬУ~:Ш:і~~~:~де~. ~~ оЩаДКlСОЮ, Т!1У.1аЩим ра 24 Сі:'Я ц. P . АО МОСft~и

АГРО-К~НСУ.ТІЬТАЦІЯ для СТАХАНОВСЬКИХ -

І

коМсоМольсь-

оздоровити П в керіRНИЦТВі, Комсо'\!ольці готуються До б наступного <Вечора запитаНЬ

4, ,4е Мак"-

N9 Тов.

кол

Пр'вліRНЯ артілі поВинно

гадах.

6ригадиром

ТА ВІДПОВІДЕЙ"

весня вжити ааходів До НаЛ8ГО,4-

поТ сівби в 1, 2, 5 та 6 бри- ження роботи в

Ь

на nИЖ8ЮтьСЯ Ао алтійСькОГО МОР.8,-пнш~ та СаМа

паЛаЄ бага ro к) ЩІВ

ви- нерІв курячого

пОтрібно картоплю проаро' ПРОПОЛЮВАННЯ ТА візувати. Так ЛаНкова ТОВ. ОI{УЧУВАННЯ ЮТІ<іН1 провеЛа ярові заЦію КаРТClпля-одна З КУЛьІ<!' ТОПлі За 40 дчів, n и тем- тур, Що вимагає доброго

ПОСліДV і У отрvтами, перед тим

пора.

lІигляді порОШк8 розкидають ДИВШИСЬ З агрономом,

по пЛощі, а потІм добре за робляюТь його в грунт. ПіlI' живлення 'кlІРТоfJлі розведе· ПИМ у воді куря:им послі

ЯК

liсе робити Коли ка,ТОШІЯ хвора на СЧОРНОні;ккр, а6с, ('охне. її треба вирпвати. ЗБИраТи картоплю П1)Тріl'iно

Ні1сІнньова картопл8 МУ'lпеРат і ПлЮс 1"2-1Е г а. обробітку та старанного дом ,4a€ краЩІ наС·JlI,іКИ, піСЛЯ ПОнНОГо вистпгtlННJ? СИТь бути Зll0ровою, бе3 д\~iB у:о Цельсlі. р ДОі'ля,llУ за нсю на П;JОТязі ніж РОЗКИ48ННS ЙоГо У СУ'/П,К О I1И ПоЧИНlIЄ в'яиути ба-

пошкоджень, НІС тр8вматиq

них, так і ПОШКQАжень хвО-

робами. Вага

'n

мля яровіЗliuіі

всього перlо,4У росту.

квртопля

хому 8игляді По площі, про- ДИЛЛЯ. Рекомендується Піс.

ПІсля того. ЯК посадили те, ро~лИваннЯ рідини пtд ля вибирання К IРТОПJIі, !ІЛо-

бульб ДлН r р~зстИЛається у свtт.JIиХ прИ· картоплю, потрібно неГdЙ' кущі заборає багвто часу і щу переорати, а картоплю, I1

ПО\JаlКИ мусиr~ пути Немен-І МІЩеннях на п()липях, а60 НО про~ести боронування УТРУДНЮЄ роботу. JJкабуде на ПовеРІні грунту Ша 40 51) грамІв. Різати кар- rlасипається В .. яІЦИК . тон- r ВсіЄЇ площі, і ОС::JбливО, що ПрИ буйному роЗВитку потр.6но виЗ6ирати. Такий Т()J'.~ю МоЖНа ли~е ~y, Що ким ~a'pOM я<tиИ не ~llb"O І СадилаСI:І під плуг а через і картоплі потрібно вн_еСТI! в метод дає додатково 3--4 і маЄ вагу 5) гpa~lB, І .. щоб з?итии. При праВIІЛЬНlИ яро /8-10 ДНів, З ~ІеТОЮ ЗнИ- І грунт На І гектар 4-;:) ЦQнт І більше центнеріВ Кl1рruплї ~ожна 1l0ловина РІЗЯНОІбуль в~заціТ карТоплі, рОстки (аа' І щс"ня бур'янів та 3бер~-lнеріВ пОПілу. або 1-2 цeH~- на гехтаРі. t>и.м~ланеменше2-ХРОСГ'(ГІИЦ1) БVваюгь окраше,:ими/ження ВОЛОГ[J В ГРУНТІ,·нери суаерфоСфату з Су"lІ\ів. або ОЧок.

(!}елеаНіі колір), тоВсті, дов

не зваЖАЮЧИ на те, ЧИ кар

шю 1 цеНтНера К8ліїІНОУ солі.

Перед псrаАКОЮ. на прот я- .ЖИВІ, ЇХ ве ПоВинНа пере-, топля ЗіЙШ.'Н1, Чи ні. БС>ро І ЛаНковІ повинні па~'ятати, tнДПовіАальниfi редактор

зі 3U-40 ДНів

обов'ЯЗКI)ВО Iбільшvв'іТИ 2·х см. Картоа- нування треба

повторити. що Ті.rІЬКИ глибоко і

В. РУДЕНКО. Б -и 02О84 м. Бровари, киівсыtІI обл. вул. ЇсIР~-;а.-ДРУкарня р~йгазети .Отахановец~~;фОН -редакція 2 зв. Тираж 1000 екЗ. J(

;бре

6 номер 1945 року  

6 номер 1945 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you