Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

бнходнть

з

17 квітнн 1937 року

с~р~дс.,.

(9985)

..

о

в~р~с ... я

ре»к:у

2008

ааа••

Президента Vкраїни щодо ситvаціі Верховній Раді

v

На додаток депутати хочуть

Тендерна палата була лік­

-підпорядкувати собі і уряду

відована лише під примусом,

податок

Службу національної безпе­

а новий порядок державних

зачіпає якраз інтереси не за­

ки.

Я запитую у БЮТ, у ко­ муністів, Партії Регіонів

-

у

Це ваш

закупівель вручну здійсню­

можних,

найбідніших людей.

Відбулися події, які припи­

нили діяльність демократич­ ної більшості у

Верховній

народу, бо це прини­

Але навіть і це не головне

Раді України .

Причина

кого

ження нашої цілісності і на­ ших кордонів.

одна: боротьба

-

було того дня. Понад все

-

в

Не змінено закони про вла­

ду на місц.f{х. А це чутливі за­

проігноровані і у березні , і в

люди?

про органи самоуправління і

українські

місцеві адміністрації. Не прийнято закони в рам­

нституційні закони мною бу­

ках реформи судочинства і

дуть заветовані.

боротьби з корупцією. Шість

Шановні співвітчизники!

законопроектів,

Три

Президентом по даному пи­

роки

поспіль

парла­

поданих

ментарії воюють за владу в

танню, вже

Україні .

дяться у стінах парламенту.

У

році

2007

я

9

місяців знахо­

ініціюва в

Жодного закону не прий­

парламентські

нято про ринок землі . Жод­

вибори у відповідь на змову і

ної уваги

реворот в Україні .

політичну корупцію у стінах

класу і підприємців.

-

сталася не ря­

Прийнято антиукраїнські і антидержавні рішення.

дострокові

Верховної Ради України.

до середнього

-

Загальмовано

Не на словах, а конкретни ­

реформу

Збройних сил . Фінансів для

не

Руками Блоку Юлії Тимо­

просте технічне голосування .

шенко, Партії регіонів і ко­

дбав про об'єднан ня демок­

не

муністів відновлено антикон­

ратичних сил України. Вони

став причиною чергової ка­

д ова

подія.

Це ,

Сталося

переконаний,

і

момент

нашої істини. Для кожного з вас і для країни в цілому. У Верховній Раді де-факто утворилася

нова

парламе­

ми

справами

я

послідовно

ституційний закон про уряд,

були зобов'язані

який у

повідальність влади

-

дати

2007

році

-

хочу нага­

спровокував парламе­

нтську кризу і

позачергові

взяти

від­ як у

-

парламенті, так і в уряді.

Як

Гл ава держави

створення контрактної армії виділ ено.

нонади

на

Брак коштів

артилерійських

арсеналах у

місті Лозова.

Фінансування сьогодні укра­

я

був

їнської армії здійснюється в

надзвичайно зацікавлений у

сумах (з урахуванням інфля­

швидкому

. тська коаліція. Блок Юлії

парламентські вибори .

Тимошенко пішов на союз з Партією регіонів і комуніста­

роботи

ції) менше, ніж в аналогіч­

татуру Прем'єр-м іністра : гла­

Ради і нового українського

ний період попередніх років.

ми і в основі цього утворення

ва уряду призначається поза

уряду.

Це

-

неукраїнські

неукраїнські

Цей закон встановлює дик­

підкреслюю,

Конституцією; укази Прези­

і

недержавні

дента України та рішення Ра­

двічі вносив подання на при­

ди

значення

Демократична

більшість

зраджена цим союзом.

національної безпеки

оборони

повністю

і

ігнору­

Цей день показав нам все Безумовно , розвал коаліції був добре спланованою по­

Усі спроби фракції "Нашої

-

Народної Само­

оборони" провести засідання

ради

коаліції,

визначити

попри

все, я

Юлії Тимошенко

прем'єр-міністром України. керувала

воля

не

адекватне

відношення

уряду до ситуації?

чи

впрова д ження

нового

прожиткового мінімум у і но­ вих соціальних стандартів, є чесна, адекватна реакщя уря­

ду на ту величезну інфляцію , яка була спровокована ним у

першому піврічч і. Але й такої відповіді не послідувало.

Тепер все стало на свої місця. Блок Юлії Тимошен­ ко об'єднався з комуністами і Партією регіонів . Чудово ро­ зумію,

шо

це

неприродн ій

союз. Я чудово розумію, шо цей союз благ країні не при ­

несе. Скоріше це добре відо ­ ма практика . й використала попередня коаліція у парла­ менті для захоплення влади . Цей союз поховав, на мій погляд , демократичну біль­ шість в українському парла­

менті.

Втім , ситуація дійна. Вона

Глибоко

переконаний, шо ні.

Натомість,

наний , якраз зміни до Дер­ жавного . бюджету, включаю­

-

не безна­

-

недовговічна .

Громадяни

сьогодні

по­

винні побачити : де лінія дер­

керівництво

жавна, де л інія загальноук­

уряду виконало особисті зав­

раїнська , а де політика про­

дання.

дажна , де політика зради, де

Зміни до закону про Конс ­

тільки особиста , але й воля

титуційний суд унеможлив­

Було зроблено Кілька спроб

мільйонів українців, які че­

політика, яка не передбачає

в обхід української Консти­

кали ефективних і рішучих

територіальну цілісність, су­

туції замінити керівництво

дій, рішень коаліції та ук­

Фонду державного майна.

люють . оскарження

некон­

ституційних рішень уряду.

Уряд стає поза будь-яким

дією.

Саме тому,

Мною

ються.

точно і ясно.

України

поч атку

-

інтереси .

від інфляції через зміни

до Державного бюджету були травні, і в червні. Бо переко­

тичний і конституційний пе­

Я дуже хочу, шоб кожен із

. дей

кони, які формують систему

погляд,

реб.

нас зрозумів

а

національної влади. Йдеться

ваш

парламенті розпочався полі­

Цинічна. Жорстка бо­

мільйонерів,

чекають

на

за владу. Глуха до ваших пот­ ротьба за владу.

він

Мої вимоги захистити лю­

нього моменту.

Безумовно, всі ці антико­

Українсь­

ніж

конструктив співпраці? Цьо­

Переконаний, шо ні.

приниження для

не

Бо

го,

сьогодні

Шановні співвітчизники!

податку,

інфляції.

ється урядом до сьогодніш­

цьому полягає ефективність

української влади?

страшнішого

контролем, руйнується еле ­

ментарний

баланс

влади

в

Україні.

раїнського уряду.

Далі

Хочу твердо підкреслити: я

оберігав коаліцію та уряд від помилок

і

прорахунків,

- нам ір банального,

веренітет країни, неділимість і є вропейськи й

й кордон ів під

інтеграційни й курс.

Хочу особливо підкреслити

замовника розпродажу стра­

сьогодні і хочу, шоб мої сло ­

тегічних об'єктів України .

які

Замість системних реформ

ва дій шли до кожного грома­

Бул а безліч обіцянок про

надзвичайно часті і рясні бу­

і

скасування депутатської не­

розпочато

ли в їх діяльності. Лише част­

лінія буде мною дотрим ана,

спільну позицію по найчут­

доторканності, пільг. Все за­

ка моїх зауважень була адек­

поділ власності та абсолютно

лишилося на місці: необме­

популістська

незважаючи на жодні союзи .

ливіших питаннях поточного

ватно сприйнята і на людсь­

жена

кому, і на фаховому рівнях.

грошей, а дуже часто і землі.

спільний порядок денний

'моменту були відкинуті Бло­ ком Юлії Тимошенко . Н айвиш1:1й

п енс ія ,

спецобслуго ­

вування , УІР- зали.

представниць­

На публіці

Але виявилося і цього за­

кий орган країни і демокра­

мало

тична більшість зокрема не

ко,

зуміли дати

муністи наділили себе повно­

консолідованої

оцінки війні у Грузії.

·

-

Блок Юлії Тимошен­

Партія

важеннями

Де путати не знай шли муж­

регіонів слідчих і

і ко­ судів.

Вони хочуть вести слідство

-

невинні очі, за

спиною Президента і парт­ нерів з коаліції

-

вузькі , у

власних інтересах рішення. За вісім місяців роботи з

245 законів,

які передбачали­

новий

Наслідок,

перероз­

роздача

пільг,

переконаний,

відчув на собі кожен украї ­ нець

- це найвиша в регіоні,

в

Європі інфляція. У річному обчисленні

вона

сьогодні

складає 34%. Чим може бути виправдана така політика?

ся угодою про коаліцію, до

Виключно

ності дати відповідь на запи ­

бо цього їм сьогодні не вис­

парламенту було внесено

підходом .

тання

тачало, вилуч ати документи,

закон . Із них було прийнято

пулізмом, за який розрахо­

допитувати

по сьогоднішній день

Оце

вується вся нація без виклю­

найви шої національ­

ної ваги ності

-

поваги до ціліс­

суверенної держави

святої

-

хочуть

11.

41

непрофе сійним

Виключним

по­

і

притягнення до криміналь­

ефективність уряду і урядової

чення. Але найбільше страж­

недоторканності П

ної відповідальності за від­

коаліції. Тому шо домінували

дають ті люди, про яких най­

мову

і нші інтереси, які дуже часто

частіше

залишалися за шторою.

це

кордон ів .

Це

людей,

-

виклик нам усім. Це

-

надати

пояснення

родному депутату.

на­

-

говорять

політики,

бідні люди. Не має більш

дянина України:

де ржавн а

І останнє . Ш ановн і співвіт­

чизнИки! З правової точки зору події в

українському

розглядаю

як

парлам е нті

формальни й

початок для створення нової парламентської коаліції. Якшо

протягом те рмін у ,

пе редбаче ному в Основном у Законі України, н е в ідбу ­ деться коаліція де путатських фракцій, я використаю своє

право

розпустити

Верховну

Раду та оголосити позачер­ гові вибори. Дякую за увагу.


r•oмqc•u n•иІмu•н•­

Минулої n'ятниці в с.мт. Калинівка відбулося офіційне відкриття заводу з виробництва ПВХ­ профілів VЕКА. Це перший виробничий об'єкт кон­ церну VЕКА AG в Україні. Серед почесних гостей на церемонії відкриття заводу були присутні заступник голови обласної дер­ жадміністрації Ю.В . Ковбасюк, перший заступник го­ лови державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, депутат обласної ра­ ди С.І. Доротич, перший заступник голови райдер­ жадміністрації 0 .1. Дармограй, голова районної ради Ю . І. Кушніренко, голова правління ВАТ "Агрокомбінат 'Тепличний!' В.І . Чернишенко, селишний голова смт. Калинівка Г. М. Пузан, працівники посольства Німеч­ чини в Україні, засновник та співзасновник концерну УЕКА, голова наглядової ради концерну УЕКА пан Лау­ ман, голова правління УЕКА AG пан Хартлайф, клієнти компанії та інші офіційні особи. На прес-конференції для працівників центральних і регіональних ЗМІ були присутні засновник та співвлас­ ник концерну УЕКА, голова наглядової ради концерну УЕКА Генріх Лауман, голова правління УЕКА AG Анд­ реас Хартлайф, генеральний директор "ВЕКА Україна"

Йозеф Лео Бекхофф, комерційний директор ТОВ "ВЕ­

КА Україна" Олександр Степаненко, перший заступник голови Броварської райдержадміністрації 0 .1. Дармог­ рай. Гостей ознайомили з технічною та комерційною ді­ яльністю компанії. Заступник голови облдерж­ адміністрації Ю. В. Ковбасюк зачитав вітання від голови Київської облдержадміністрації В.І. Ульянченко, а та­ кож вручив нагороди "Патріот Київшини" голові рай­ держадміністрації М. Ф . Дідсич та генеральному дирек­ тору ТОВ "ВЕКА Україна" Иозефу Лео Бекхоффу. Відбулась екскурсія територією заводу з демонстрацією виробничих потужностей. Масштабне завоювання українського ринку концерн УЕКААG розпочав зі створення в 2006 році ТОВ "ВЕКА Україна", генеральним директором якого з моменту зас-

нування є пан Йозеф Лео Бекхофф. Вже у вересні року ТОВ "ВЕКА Україна" відкрило

склад та офіс в смт. Калинівка. На початку компанія

публічно

оголосила

2006

свій офіційний

свої

2007

наміри

року шодо

будівництва виробничого комплексу в Україні. Будівництво заводу було розпочато І липня 2007 року після отримання всіх необхідних документів. Зрозуміло, що не обійшлось без трудношів. Основні проблеми ви­ никли на стадії оформлення дозволів на проектування в різних державних органах. Завдяки конструктивному підходу та наполегливості працівників "ВЕКА Україна" та підтримці керівництва Броварського району всі проб­ леми були успішно вирішено. За рік на території в 2,7 гектара буквально в полі виріс завод, збудований за ос­ таннім словом сучасної світової техніки. Загальна пло­ ша об'єкту - 8800м 2 , з них площа виробничих цехів 2700 м 2 , цех з виготовлення сировини- 1800 м 2 , навчаль­ ний центр- 500 м\ склади- 3000 м 2 , інженерний корпус - 800 м 2 • Площа офісних приміщень складає 1500 м 2 • Інвестиції у розвиток та будівництво заводу "ВЕКА Україна" зі сторони німецького концерну УЕКА AG складають понад 15 мільйонів євро. Завод обладнано п'ятьма лініями для екструзії ПВХ-профілів, загальною потужністю до 9000 тонн продукції на рік. Весь процес виробництва комп'ютеризовано, встановлено супутни­

ковий зв'язок між ТОВ "ВЕКА Україна" та материнсь­

ким підприємством у Німеччині. Контроль параметрів профілю здійснюється згідно з вимогами найсуворішо­

го європейського стандарту в області якості - RAL. На заводі працює навчальний центр - клієнти ком­ панії можуть пройти курс попереднього навчання по збору вікон з профілів УЕКА. Також процес навчання може включати монтаж вікон на спеціальних модельних стінах у віконні пройми типові для українського будівництва.

Будівництво заводу в Калинівці

-

це лише початок

розвитку УЕКА в Україні. Вже сьогодні пан Йозеф Лео Бекхофф, генеральний директор ТОВ "ВЕКА Україна", розповідає про плани, що передбачають розширення виробничого цеху заводу в найближчі два роки. УЕКА- одна з провідних компаній в галузі розробки і виробництва профільних систем зі спеціального висо­

коякісного пластику, а також пластин зі спіненого ПВХ. Головне підприємство концерну заходиться в місті Зенденхорст, що в Північній Вестфалії (Німеччи­ на). На сьогоднішній день концерн УЕКА нараховує 26 дочірніх підприємств, на 16-ти з них запущене екструдійне виробництво. Дочірні виробничі комплек­ си УЕКА працюють у США, Канаді, Китаї, Великобри­ танїі, Польщі, Франції, Іспанії, Бельгії, Росії. Усі профільні системи УЕКА відповідають вимогам найсу­ ворішого європейського стандарту в області якості RAL, тим самим УЕКА доводить ринку ПВХ-профілів якість та надійність своєї продукції. Обіг концерну УЕКА у 2007 році склав 717,5 мільйонів євро. Ганна ПРОСЯНОВА.

Зарплата в "конвертах" • незабезпечена старість Податок з доходів юридичних та фізичних осіб - ос­ новне джерело наповнення місцевих бюджетів . Якщо сьогодні не припинити виплати заробітної плати в "конвертах", то завтра країна не буде мати якісного ме­ дичного обслуговування, розвитку інфраструктури, збільшення заробітної плати працівників освіти, нау­ ки, культури. Отримання заробітної плати чи їі части­ ни в "конвертах" також не в інтересах самих громадян. Громадяни мають знати, що держава буде захищати соціальні та матеріальні інтереси людини лише на ве­ личину їі особистого трудового внеску - яку зарплату вона отримувала і як при цьому сплачувалися належні платежі в Пенсійний та інші спеціальні фонди. Візьме­ мо, наприклад, пенсію. їі розмір буде напряму залежа­ ти від тих виплат, які отримував громадянин і які відоб­ ражені в бухгалтерських звітах. Своєчасність та повнота сплати страхових внесків до бюджету Пенсійного фонду мають безпосередній вплив на розмір пенсій майбутніх та теперішніх пенсіонерів . За нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у страховий стаж для вирахування розміру пенсії включаються періоди, за які щомісяця сплачені страхові внески в Пенсійний фонд у сумі не менше мінімального страхового внеску (розрахованого від мінімальної заробітної плати). Варто пам'ятати, що на розмір пенсії впливає страхо­ вий стаж та сума одержаної заробітної плати. Одна справа, якщо людина дійсно змушена працювати не­ повний робочий день із відповідною оплатою, - вона одержить і низький розмір пенсії. При заробітній платі менше мінімальної страховий стаж теж розраховуєтьсJ пропорційно до заробітної плати. Зовсім інша справа, якщо, працюючи повний робо­ чий день, людина документально оформлена на непов­ ний робочий день або не оформлена взагалі та частину заробітку або весь заробіток одержує в так званому "конверті". Від цього втрачає не тільки бюджет держави та бюджет Пенсійного фонду, а насамперед втрачає сам працівник - недаодержавши пенсію в майбутньо­ му. Адже кожен знає, що для обчислення пенсії врахо­ вується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу, підряд до І липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового ста­ жу, починаючи з І липня 2000 року. Тобто пенсіонер може вибирати "п'ятирічку" до І липня 2000 року, а вся заробітна плата, починаючи з І липня 2000 року, бе­ реться до розрахунку пенсії. Виплачуючи зарплату в "конвертах" та не відрахову­ ючи соцвідрахувань у відповідні Фонди, роботодавець прирікає своїх людей на безправне майбутнє . Потім безтурботна людина вже ніяк не зможе довести своє трудове минуле, а значить, прощавайте надії на гідну

пенсію й інші виплати. Закон поклав відповідальніст­ за сплату страхових внесків на страхувальників-робо­

тодавців, тому сьогодні вони мають забезпечити право на пенсію своїм найманим працівникам. Значна части­ на платників страхових внесків усвідомлює не­ обхідність своєчасних розрахунків із Пенсійним фон­ дом. Проте, на жаль, не всі керівники підприємств розуміють, що порушення ними обов'язків зі сплати внесків за найманих працівників не лише позбавляє їх частини пенсії, а й не додає коштів до солідарної систе­ ми, які могли б бути направлені на підвищення пенсії нинішнім пенсіонерам. На І вересня 2008 року заборгованість до Пенсійного фонду міста склала 3633, І О тисячі гривень (у тому числі 1293,80 тисячі гривень за страховими внесками). Найбільшими боржниками є:

ПП "Стандарт" - керівник Стопник Геннадій Вікто­ рович- сума боргу 159,9 тисячі грн.; ТОВ 'Теобудпошук" - керівник Власюк Анатолій Миколайович- сума боргу 14,9 тисячі грн.; МП "Ліфт Сервіс" - керівник Давиденко Валентин Вікторович- сума боргу 14,80 тисячі грн . ; ТОВ БМФ "Дружба" - керівник Дерій Михайло Ва­ сильович- сума боргу- 9,3 тисячі грн. Відстоювати свої права повинні також і самі застра­ ховані особи. "Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­ вання" працівникам надано право отримувати від ро­ підтвердження про сплату страхових внесків і вимагати їх сплати, в тому числі в судовому порядку. Тому кожен працівник має періодично ціка­

ботодавців

витися у Пенсійному фонді про розмір своєї заробітна·, плати, з якої сплачено страхові внески, та який буде враховано при призначенні (перерахунку) пенсії. При

неналежному

виконанні роботодавцем

своїх

обов'язків необхідно вимагати від нього повної сплати страхових внесків. Якщо роботодавець порушує ваші права, ви можеп скористатися анонімним "Телефоном довіри": 5-15-84 Лідія СЕНЬКО. начальник управління Пенсійногс фонду України ум . Броварах


'03'8СНІОС ADA УК,АіНИ

Всеукраїнський конкурс "Приязно адміністрація" Відповідно до постанови Кабі­

нету

України

Міністрів

від

18

2007 року N2 933 започат­ ковано J 2008 року проведення

липня

Всеукраїнського конкурсу "При­

-

Про з6ір за сnеціаАьне ВОАокористування

міністрів Автономної

Рада

Республіки Крим, обласні, Київ­ ська і Севастопольська міські дер­ жавні адміністрації;

-

районні

районні,

в

Авто­

номній Республіці Крим, у мм.

язна адміністрація".

З метою перенесення норм по­

Міністрів України .

Кабінету

даткового, бюджетного законода­

частиною

З

та ство­

раїни від

25

вства в окремий Закон

забезпечення

дпя

умов

рення

Вер­

затверджених

надходжень,

статті

редбачено, що нормативи збору за

2008 рік показ­

використання nриродних ресурсів,

ному бюджеті на

а

крашого досвіду

адміністрації.

до соціальних фондів, Верховною

встановлюються

роботи органів виконавчої влади з

Броварське

поширення

громадськістю, заохочення і сти­ мулювання

органів

виконавчої

уп­

міськрайонне

равління

юстиції бере участь

Конкурсі

за

номінацією

в

"цент­

влади, які надають послуги на ви­

ральні органи виконавчої влади,

сокому професійному рівні.

які мають СІJОЇ територіальні орга­

Основні завдання Конкурсу:

ни".

від З червня

України

раїни" (далі

Закон

-

чинності

набирає

змін до

актів

Ук­

Ng 309),

який

законодавчих

та

опублікування

його

дня

з

застосовується

-удосконалення роботи органів

За умовами Конкурсу громадя­

виконавчої влади з громадськістю

нам забезпечено вільний доступ

щодо поліпшення якості послуг

до анкет споживача послуг за ад­

ну України "Про Державний бюд­

та своєчасності їх надання;

ресою : м. Бровари Київської об­

жет України

-

підвищення рівня відкритості

та прозорості у діяльності органів спрямування роботи держав­ на задоволення

них службовців

З.

Незалежні оцінювачі (громадяни, які звертаються до органу за на­

виконавчої влади;

-

Незалежності,

бульвар

ласті,

послуг,

данням

повнюють

інші особи) за­

анкети

або

надають

потреб громадян, формування ви­

інформацію щодо якості надання

сокого рівня особистісних, про­

послуг органом до

фесійних та етичних якостей дер­

року

жавних службовців.

електронним

на

15

паперових

грудня

2008

носіях

або

повідомленням

на

ціональних повноважень органів

01601 м. Київ вул. Прорізна, 15, Головне управління

та їх органі­

державної служби України, або в

заційно-правовий статус Конкурс

електронному вигляді на елект­

Враховуючи особливості функ­ виконавчої влади проводиться у

адресу:

ронну адресу:

4 номінаціях:

центральні органи виконавчої

Тетяна МАРІЙКО,

В]\ ади;

-

priyazna-adm @guds.

gov. ua.

центральні органи виконавчої

начальник Броварського

тери­

міськрайонного

влади,

які

мають

свої

управління юстиції.

торіальні органи;

Крає3нав.,а

po6ora

з дня втрати чинності відповідни­ ми положеннями розділу на

11

Зако­

рік та

2008

про

внесення змін до деяких законо­

давчих актів України". Підnунктом

5

nункту

Закону України від року

NQ 107-VI

розділу

грудня

11

2007

Державний

"Про

бюджет України на внесення

28

19

2008

рік та про

змін до деяких законо­

давчих актів УкраїнИ (далі

-

Закон

NQ 107) було установлено, що у 2008 році заnроваджуються норма­ тиви збору за сnеціальне водоко­ ристування Б частині використання

згідно з додатком цього

вод

nідземних

та

nоверхневих

Закону,

N2

до розділу є

який

11

його

невід'ємною частиною. При цьому

n. 8 від

ст.

6

14

Водного кодексу України

червня

1995

року

NQ

21З/95-

ВР визначено, що нормативи збору за

сnеціальне

водокористування

затверджуються

nостановами

Кабінетом

Міністрів України.

водокористування)

сnеціальне

за

колишнього nриродного середови­

ща" , а nунктом

NQ 107 nункту

16

зуnинено статті

8

на

(в частині вста­

14

Кабінетом

новлення раїни

67. Закону 2008 рік дію

статті

Міністрів

Ук­

збору

за

нормативів

сnеціальне водокористування, крім

встановлення нормативів збору, які сnравляються за скидання забруд­ нюючих · речовин

у

водні

об'єкти)

Водного кодексу України. Пунктом

8

розділу

ваджено сnеціальне

11

"Перехідні

NQ

ЗО9 заnро­

нормативи

за

nоложення" Закону

збору

водокористування

в

частині використання nоверхневих

та nідземних вод згідно з додатком

N 2

до цього Закону, який є його

невід'ємною частиною. Єдиною розбіжністю між норма­

тивами, заnровадженими Законом

NQ

ЗО9,

Законом

від нормативів,

NQ 107,

введених

є те, що з nочатку

року для виробників наnоїв норма-

ки формування української держав-

мовних, культурних його традицій, вшанування видатних діячів та популяризацію творів nисьменниківземляків. Краєзнавча робота Броварської міської бібліотеки представлена інформаційним краєзнавчим центром, який включає в себе розгорнуту ілюстровану книжкову виставку "Батьківська древня земля-гілочка України" та матеріали з місцевої періодики, що зібрані в папки під такими назвами: "З історії нашоrо міста", "19321933 роки на Броваршині", "Броваршина в роки Великої ВітчиЗняної війни", "Видатні земляки", "Інформує Броварська міська рада", "Міст дружби Бровари- Фонтеней-су-Буа", "Творчість поетів Броварщини", "Вісті з промислових підприємств". Відкриває краєзнавчу виставку рубрика під назвою " Київщина наша колиска", до якої ввійшли книги з історії Київщини . В книзі "Від Трипільської культури до сучасності: путівник-довідник" (Упоряди. О.В.Ткачук . - К:СПД Кравчук В.К., 2003) зібрана інформація про історико-культурну спадшину і туристичні ресурси Київщини, адже земля України зберігає в собі сліди десятків археологічних культур, в тому числі найяскравішу - Трипільську. Путівник-довідник розрахований для тих категорій населення, котре зацікавлене в розвитку відnочинку в українському селі, на туристів, які прагнуть "відкрити" для себе Центральну Ук-

ності. Древні Переяслав, Вишгород, Біла Церква, інші міста і села Київщини несуть на собі відбиток багатьох історичних подій і були свідками визвольного поступу українеького народу до незалежності. Київщина дала Україні та світові багатьох славетних людей, талант і праця яких збагатили надбання цивілізації . Ця книга про них. Сьогодні Київщина - одна з провідних областей незалежної української держави, один з найважливіших регіонів України, де створена поколіниями промислова і господарська база у поєднанні з новітніми технологіями дали змогу досягти вагом их результатів. Про це ви зможете прочитати в книзі. Рубрика "Історія нашого міста" представлена такими виданнями: "Символіка Броварщини" (Редакційна рада Л.В.Слободянюк, Г.Ф. Шурига і ін.-Бровари: Вид-во ІПРЕЗ, 2001). Ця книга - одна з перших "ластівок" з видань, в яких висвітлюється в коротких відомостях і гербах історія, побут нашого краю. Броварщина надзвичайно багата на історичні джерела . Тим і цікава ця книга не лише для мешканців Браварщини, але й для тих, кому не байдужа його мала і велика Бать-

раїну через історію, культуру та побут селян Київщини. Прикрашає

Броваршини сщк·ба системного асмислення історії Броварського

ківщина. В 1997 р . вийшла з друку книга Володимира Гузія "Золота очеретина": Броварщина . Історико - краєзнавчі нариси.- Броварі: Українська ідея, 1997. Це перша за всю історію

-

nідземної

куб .

З,5 гривні за

Також nунктом

NQ

ну

nунктів

та

nункт

та

розділу

1

Зако­

11

ЗО9 nередбачено виключення

16

статті

67

розділу

19

розділу І Закону

11

Ng 107. цього

Крім

nунктом

2

nідnунктами

розділу

З

та

2

Закону

11

NQ

ЗО9

nередбачено, що до nрийняття По­ зупи­

України

кодексу

даткового

няється дія частини третьої статті 4З (в частині встановлення Кабіне­ Міністрів

том

нормативів

України

збору за сnеціальне водокористу­

вання) Закону України "Про охоро­ ну

nриродного

навколишнього

8

редовища " та nункту

статті

Кабінетом

встановлення

частині

се­

14

Міністрів України нормативів збору за

водокористування,

сnеціальне

крім встановлення нормативів збо­ ру,

які сnравляються за скидання

водні

у

речовин

забруднюючих

об'єкти) Водного кодексу Укра·Іни.

"Криниця",

об'єднання

керівником якого є М. Г. Овдієнко , співавтор і автор книг з історії Бро­ варського краю.

В цій збірці представлена твор­

чість

54

поетів , а також ряду nерек­

ладачів ,

прозаїків ,

гумористів ,

дослідників, комnозиторів Бровар­ шини.

Рубрику "Поетичні обрії рідного краю" прикрашають збірки nоезій Наталії Багмут, Володимира Моск­ вича,

Ця книга про славне

минуле Київщини, про першавито-

куб .

1

Броварського літературно- мистець­

цю рубрику ще одна яскраво ілюстрована книга: "Київшина. Із минулого в майбуrнє" (Упоряди . Г.А.Теремко. - К: Видавничий центр "Ака-

збереження і подальший розвиток

З гривні за

метр.

кого

про славу своіх предків, той сам не вартий пошани".

h •. x сторінок історії рідного краю ,

-

nоверхневої метр;

Ііроварськоі· міської 6і6піоrеки

її національну само­

2002).

для виробникі" наnоїв нар·

входять до складу наnоїв , складає:

Закону України "Про охорону нав­

"Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає

демія",

куб.

а nісля набрання чинності Закону

NQ 309

Міністрів України нормативів збору

бутність та її видатних синів і дочок. Бо як влучно сказав М.Рильський:

евідомих або раніше замовчува-

1

nоверхневих та підземних вод , які

Кабінетом

встановлення

частині

на

чиї ми діти, пам'ятати своіх батьків і дідів, прадідів і

Саме це і зумовлює спрямування краєзнавчої роботи Броварської міської бібліотеки на відродження n!.!'(ОВної культури народу, розкрит-

за

гривні

ристування в частині використання

NQ 107 зуnинено

Якщо хочемо духовного відродження в Rашій незалежній державі, то

-

- 4

nідземної метр,

2008

Закону

що постають перед бібліотеками сьогодні.

минуле своєї малої батьківщини,

куб .

рік дію частини третьої статті 4З (в

67

10

М.Рильського лаконічно і напрочуд глибоко характеризують завдання,

прапрадідів,

1

гривні за

матив збору за сnеціальне водоко­

У зв'язку з цим, nунктом

"Мало любити свій рідний край, треба його ще й знати"- ці слова

мусимо знати

-2

Поверхневої метр;

статті

року

2008

внесення

''Про

Ng309-VI деяких

Закон

прийнято

України

Радою

стягнення

його

nорядок

також

входять до складу наnоїв, складав:

nе ­

ховною Радою України у держав­ ників та відповідних надходжень

та

nоверхневих та nідземних вод , які

середовища "

nриродного

Києві та Севастополі державні

Метою Конкурсу є виявлення

NQ

року

1264-ХІІ "Про охорону навколишнь­ ого

водоко­

сnеціальне

за

збору

тив

ристування в частині використання

1991

червня

Також

Закону Ук­

Галини

Михайла

Тарасюк,

Шмаля, Надії Кольцової , Людми.1и Галіциної , Алєсі Солов'йової, Маріі Воробей та ін. Велику увагу привернула до себе

збірка: "Кришталеве перо". Виn.І.­ Броварі: Українська ідея, краю, його витоків, історичних і ду­ ховних джерел. У цій книзі кожен може отримати відповідь на такі nи­ тання: хто ми? коли, як і для чого наші далекі предки опинилися на цій землі? Чим жили, що цінували,

любили, В ЩО вірили. Ця книга прикрашає

красзнав•tу

виставку

в

читальній залі бібліотеки і корис­ тується великою популярністю се­ ред учнівської та студентської мо­ лоді нашого міста .

До уваги користувачів бібліотеки

тритомне видання з серії "Броварсь­

ка минувшина":

"Праотча сторона у межиріччі Дес­ ни і Трубежа". Нарисu історії Бро­ варського краю від стародавніх часів

і до 20 сторіччя. Кн . 1./ Уклад . І. До­ цин.- Бровари: Бодограй, 2003. "Літописна скарбниця". Нариси історії Броварського краю (радянсь­ кий nеріод та доба незалежності Ук­ раїни). Кн. 2. /Уклад. І Доцин. Бровари : Водограй . "Історія посе­

лень Броварського краю". Від старо­ давніх часів і до сьогодення. Кн. З. У цих книгах відтворено наше істо­ ричне минуле - від часів перших по­ селень у Броварському краї до по­ чатку 2003 року, висвітлено доле­ носні історичні події, включаючи nеріоди Київської Русі - від часу розквіту до занеnаду , національно -

Досліджено розвиток економіки, освіти, мешщини , культури , поша­ новано заслужених людей

нашого

краю. Ці книги- своєрідна скарбни­ ця nам'яті, як послання прийдешнім

nоколінням.

Красзнавчий інформаційний також міської бібліотеки висвітлює nитання місцевого са­ моврядування . Тут представлено центр

матеріали місцевої періодики з цьо­ го питання та інтерв'ю з керівника­

ми міста . У рубриці "Наші депутати" зібрана інформація про склад місцевих де­ путатів та в яких виборчих округах вони працюють, а також їх виступи та звіти, що друкує місцева преса . До уваги користувачів бібліотеки представлено рубрику "Бровари місто спортивне", де можна прочита­ ти про наших відомих спортсменів Олександра Багача, Олега Лісогора, Сергія Дзинзірука, сестер Бонда­ ренко , сnортсменів-паралімпійців

Олега Іваненка та Олену Акопян. І це далеко не nовний перелік спор­ тсменів, що nрославили наше місто своїми спортивними здобутками .

Для ознайомлення з літературним життям нашого міста в рубриці "По­ етичні обрії рідного краю" представ­

громадянської

лені збірки nоетів. Перш за все це книга: "Незглибима "Криниця". Ан­ тологія. - Броварі: Українська ідея,

війни і часу репресій, Другої світо­ вої війни і повоєнної відбудови.

2005 . -480с. Це колективний творчий портрет

визвольного

руху,

2007,

до

якої увійшли твори лауреатів та диn­ ломантів

nершого

фестивал ю

Броварського

постичної творчості

"Кришталеве перо", заnочатковано­ го

відділо~t

культури

Броварської

міської ради. Сюди ввійшла nоезія авторів віком від 9 до 72 років, різна за фор~юю і тематикою. А відкриває цю збірку вірш НапLlії Багмут nід назвою "Кришталеве перо" , в яко\tу

звучать такі nророчі слова : "Кришталеве перо відкриває поета ,

Його серце живе проникає в серця, Доки в вічІІість летить

"кришталева планета",

Буде слово, яко.wу не буде кінця". Інтерес до історії нацюго міста невпинно

Усвідо~tлюючи

зростас.

значення творчості наших земляків

для нашого міста, для української культури взагалі, Броварська \Ііська бібліотека докладатиме чимало зу­

силь, творчої енергії для nоnу;lяри­ зації цих видань.

Краєзнавчий центр нараховує

інформаційний nонад

40

книг і

nеріодичних видань. Вони достуnні

для кожного, хто бажає ознайоми­ тися з минулим, осмислити сучасне,

заглянути в майбутн є Броварського краю, а це означає

-

ще більше

nо­

любити його. Галина МОРОЗ, бібліограф міської бібліотеки.

Фото

Валентини КОВАЛІВСЬКОf.


Інформуванн• rромаАськості ЩОАО n11анів за6удови території міста 11.09.08 о 10.00 в кабінеті голов­ ного архітектора міста (м . Бровари, вул.Гагаріна,15, к.412) відбудеться архітектурно-містобудівна рада, на якій будуть розглядатИся такі проекти: 1) Ескізний проект багатоповерхо­ вого житлового будинку по вул. Пос­

У Ва с сьогодні св ітла д а та,

Яка залишить в серці слід . Отож дозвольте привітати І побажа ти довгих літ.

тишева,

Не будем підраховувать літа ,

Ескізний проект каплиці по бульв . Незалежності в р-ні пішохідно­

го бульвару, 3) Ескізний проект виробничої бази по вул. Металургів, 4) Ескізний проект виробничих та складських приміщень по вул. Мета­ лургів, 5) Ескізний проект виробничої бази

І кожен хай хороше слово скаже .

-

Нехай пливуfь , Ви їх не п омічайте,

А щирих друзів й люблячу рідню У добро му здоров 'ї зустрічай те . З повагою і найкращими

побажаннями

-

б,

2)

Полічим краще добрі справи Ва ш і. Хай Вам сьогодні радість розквіта Ну, а роки пливуть у далину

4,

родичі.

з

виготовлення

металопластикових

вікон по вул. Щолківській, 6) Ескізний проект торговельно­ офісного комплексу по вул . Черня-

ховського вр-ні розміщення хлібозаво­ ду,

7) Ескізний проект торгово-офісно­ го центру на перетині вул. Грушевсь­ кого та Шолом-Алейхема, 8) Проект літнього майданчика по бульв.Незалежності, 7, 9) Проект будівництва КП-10кВ від ПС "Княжичі" 110/35/10 кВ до Об'їзної дороги в межах міста для виробничо­ складського комплексу ТОВ "Перс­ пектива та логістика" на території Кня­ жицької сільської ради, 10) Проект реконструкції МАФ кіоску з автопавільйоном очікування по бульв. Незалежності, 7, 11) Проект пам'ятного знака жерт­ вам Голодомору та політичних реп­ ресій на території церковного комп­ лексу Парафіі "Покрова Пресвятої Богородиці" Української flравославної

ТУРИ3М·ІОО8

Церкви Київського Патріархату по вул . Гагаріна , 22-а,

Для врахування громадських" і при­ ватних інтересів , під час планування і забудови території згідно ст.18 Зако· ну України "Про планування і забудову територій" запрошуємо взяти участь в обговоренні . Протягом місяця з дати проведення архітектурно-місто­ будівної ради Броварська міська рада (бульв . Незалежності, 2 відділ роботи зі зверненнями громадян) в пись· мовій формі приймає подання фізич­

ними та юридичними особами пропо­ зицій та зауважень щодо розробки проектної документації об'єктів місто­ будування. Уnравління містобудування та архітектури Броварської міської ради .

3ARBA ПРО

вище

МПП "Атлант-плюс", розташова­

атмосферне

повітря

Металургів,

родного газу в кількості

має

намір

одержати

nідприємства

є

лопластикових дверних і

блоків

Вклад

підnриємства в рівень забруднення атмосфери не перевищує О,

віконних

ГДК.

1

Відгуки та пропозиції надсилати в міськадміністрацію Броварів про­ тягом ЗО днів з часу оnублікування:

нав­

деревини. Сучасне устаткування виробничих цехів обладнане пи­

2,

чального року у школярів зали­

ловловлюючими пристроями. Тех·

шаються спогади про побачене,

нологічні викиди від підприємства

З

початком

ми.

Особливе ставлення до оздо­ який

відпочили

в

тами.

30

лять

перед

2000

собою

всі

не, але сповнена оптимізму і надій на нові враження, триває туристична осінь. Тож не будемо послабляти

лямки

та

Особливо хочеться керівників

5.

програму

оздоровлення

допоможе

епілепсію ,

допоможе

ванні

голови,

ніг,

До чергової частини район­

по

7

вересня

кодження крадіжки

осіб

Крим та по Західній Україні. Вихованці нашого закладу, які мають великий туристичний

вкриті снігом та кригою (Пхія, Дукка , Оленій, Орльонок, Кара­ Джаш, Аюлю). Приємно зазна-

-

GJGJ

від 20.05 . 1992 р. мати: З яйц

колінвалів-"іl

!

- 7;

-10; безвісти зниклих

7

- 7,

пригоди

в

осіб травмовано і дос­

39.

~ УІ

G!i)"

~[;)W І

комірників-ванУаис.ни- ~

rараитусмо офіційне nра­ qевпаuатуванн•, 3/n від

3000 rрн. Потрібні ~ \.

ra.nтep і оФіс-менед-ер.І,І

Te.n.: 8 (044) 221-59-04, а (050) 478-55-98.

про

І; пожежі -І; дорожньо­

--- ::::.:::::;]

ків. ексnедиторів. водіїв. І'

про пош­

В смт. Калита на земельній

були вихованці нашого закладу , які уже в ролі тренерів передають

туристичний

досвід своїм

мо­

В . М. Зінченка, Є. О. Кононен­ ка,Г . І . Моск~1енка,якідоклали багато зусиль до справи з оздо­

:Е", Втрачений патент фіксованого податку ідентифікаційний N2 2116104161 , виданий ОДПІ на ім'я Пікалевої Катерини МаксимІвни , вважати недійсним.

ровлення дітей.

лодшим товаришам.

Володимира

Висоцького,

хо-

АДРЕСА:

комітет,

п посів рослин коноплі.

Ольга БІЛАНОВСЬКА, директор БРЦТ.

Перефразовуючи відому пісню

Петро ЯЩУК, начальник Броварського РВ ГУМ ВС України в Київській

Київсьkа обл., м . Бровари, бульв. Незалежності,

ПРОСВПОВА

• За зміст рftІ<ламн вІдповІдал•н«?n. ІНІС• реклг~~~;ец~~ '

алю­

сумують з приводу смерті

ІІуценко Катерини Іванівин та висловлюють глибоке співчут­

2. Друк офсетний .

Редактор: 4-03-76. ~-· · ·· ~• •· •·•· ·•· Відділи: громадшо-nолітичноrо життя 4-21-34; nромисловості 1соціальних nитань, ВVJІ10Відальноrо секретаря 4-04-81 ; листів і масовсіі ро6от11 4-02·92; бухі·алтерія, r.рийом оrолошень 4-23-26. e-mail: itewlife@meta.ua • Редs«ціfІ не завжди пОділк позицію ввторів. • За точнісn анкладених фактів відповідає ввтор . • Лисrуввнн• з читачамн - на ci-opJн~tSJi газеТИ ..

заводу

мінієвих будівельних конструкцій

V

Ганна

профспілковий

колектив

тя рідним та близьким покійної.

Фото Валерія ГЛЕЯ.

07400,

Адміністрація,

нину Н., виявлено незаконний

::

Обсяг

1

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня".

Газега R.irYl'i,.,и1r'К /

з

11

.Зам.

квітни 1937 р.

Дні

j

J

~. Втрачені документи про право власності на квартиру згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.02.2006 р. , видане на підставі рішення виконкому Броварської міськоі ради від 14.02.2006 р. N279 на ім'я Юхимович Ольги Валентинівни, вважати недійсними.

ділянці, що належить громадя­ •нпи, що серед учасників походу

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети,

61285.

майна

Іншої інформації-

районної державної адміністраціі.

держадміністрація. Свіаоитво noo деожавнуреєстаиію КІ Ng 259 віt/10. 12. 1997 р.

15;

різними ступенями тяжкості.

газета Броварських

Броварські міська і районна ради , районна

року на­

тавлено в Бровар<;.,ку ЦРЛ з

міської та районної рад,

Індекс 35064, дл111 відомчої передпmІТІІ -

2008

З них : про заподіяння тілес­

яких

стрімкі

треба

-

іншої інформації.

АР

гірські річки, складні перевали,

N2518958

собі

~(і)~ GJGJ ~ !

дійшло· 80 повідомлень, заяв та

таборі

висоту

з.

знахарства :

8 (067) 7524-371 ' 8 (097) 51 0-88-11. !

ного відділу міліції в період з І

в

досвід, здійснили похід І кате­ горії складності по Західному Кавказу . Юні, але досвідчені ту­

При

Шліфування

РдА,

експедиції а

серія В01

багато

свідоцтво

проточка блоків.

транспортні

-

захворю­

та

Офіційне

людиною окремо в м. Бровари.

дітей,

відпочинок

Телефон для запитань

8-098-274-25-1

гуртків:

но-краєзнавчі

ЖUПJІ•

при

·

грн.

свічки, святу воду. Якщо негара:;

Закарпатської області, туристич­

·UOBE

тел ./Фа кс ;

Вартість індивідуального прийому

45

пов'язані з

шкіри

них ушкоджень-

долали

економіки,

уп·

Прийом буде відбуватися з кожною

"Смерековий камінь" в с . Осій

м,

порчу,

іншого .. .

Юним туристам н а все життя

2000-3000

15,

рада,

7. Трал вантажопідйомністю 60 тн. ; 8. Міксер V 4 м з ; 9. Міксер V 7 мз ; 10. МАЗ · самоскид (36 тн . ); 11 . МАЗ бортовий з причепом (30 тн . ),

бистого життя, вилікує не вроджену

БРЦТ оздоровлено 204-х шко­

на

Гагаріна,

Ten.: 6-72-06, 6-47-94.

алкоголем, проблеми бізнесу та осо­

центр

Броварською

піднімалися

зняти

в ' яже сімейні проблеми ,

лярів нашого району.

ристи

вул. міська

а також іншу техніку .

Бульдозер Т-170;

Вона

районну

спортивно-оздоровчому

18 м); 0,25,

(ківш

2621

перестріт, вінець безшлюбності, роз­

шко­

районний

Виконуючи

Броварська

нахарка Ев_-&НІR

лярів району свій внесок зробив і

запам'ятається

ЕО

нашої

оздоровлення

розроблену

тн.,

б . ДЕК (кран на гусеничному ходу) ;

надовго

відмітити

· 9

тн;

відвал);

розпаковувати рюкзаки.

куточках

Екскаватор

вищі

Закінчилося літо туристич­

25

З . Автовишка ГАЗ-53 (виліт стріли

4.

м: Говерлу, Петрос, Гутин,

роботу

Автокран КС-

завдання

вершини,

Томнатик, Бребенескул, Ребра.

.. .

КАМАЗ (тягач) причіп

1. 2.

гуртківців БРЦТ став­

підкорити

туризму .

зверненнями

ТОВ "&роварський Д&К "Меркурій" пропонує послуrи по здачі в оренду автотранспорту:

Саме на вересень готується мандрівка Українськими Карпа­

Броварський

Бровари,

равління

90%

патські краєвиди золотої осені.

В

м.

(294) 5-10·62.

найма­

чсться сказати : "Краще гір мо­ жуть бути тільки гори в різні по­ ри року". Незрівнянні Кар­

країни .

Незалежності,

зі

громадян Броварської міської ра· ди, тел. (294) 5-32-47;

котлів, що працюють поперемінно.

льовничіших та екологічно не-

забруднених

вул.

роботи

може

похвалитися тим, що майже школярів

Бровари,

відділ

Єдиним джерелом викидів є ди­ мові труби двох опалювальних

ровлення дітей в нашому Бро­ районі,

м.

відсутні.

почуте, триває обмін враження­

варському

та

зона

витримана.

двокамерних

відпочинок .

одно·

при­

тfрік.

склопакетів та столярних виробів з

завершило свою повість про вс­ селі канікули , відпустки та

з

0,05

Санітарно-захисна підnриємства

виготовлення алюмінієвих та мета­

раються в далекі краї , а вже літо

в

надходять продукти згоряння

Призначенням

соко над обрієм , ще дерева в зе­

які

не в nромзоні м. Бровари по вул.

човин в атмосферне повітря.

леному вбранні і пташки не зби­

НАМІРИ

через

дозвіл на викид забруднюючих ре­

Ще сонце жарке та сліпуче ви­

Проекти індивідуальних житло­

12)

вих будинків.

виходу:

середа. субота.

· :'

2192

Тираж . 2700 прим.

,··-· ...;-·<-:-:-':<-:-:-·

·_,_';::;:,-:=:::-:

#69 2008  
Advertisement