Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОТ

Газета ВИХОАИТЬ З

І

квітня

J7

МІСЬКОГО

РАНОННОТ

*

року

J937

РАД

КОМІТЕТУ

КОМ У НІС ТИЧ НО, ПАР Т

НАРОДНИХ

*

N.! 69 (7770)

Д'ЕП)'ТАТІВ

Субота,

29

УКР А

"

КИ,ВСЬКО,

КВІТНЯ

Н,

ОБЛАСТІ

1989 РОКУ

*

Ціна

3 ко •.

НАШ РАЙОН-ПЕРЕМОЖЕЦЬ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗМАГАННЯ Минулий

тивного та іншого обладнання.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

РОБІТНИЧІ

Броварський міський комітет Ком­ партії У~раїни поздоровляє всІх тру­ дІвників, кожного пенсіонера-ветера­ на, кожну сім'Ю, трудову династІю­

зІ святом 'ПЕРШОl'РАВНЯ! І-го травня 1989 року відбудеть­ ся мІтинг трудящих. Давайте збаг­ немо

разом:

яку

снлу,

яиу

еиергію,

який досвід мають тисячі СіРО8арчан, що вийдуть через прохідиі фабрик, заводІв, установ і зберуться у центрІ рІдного мІста. Багатотисячний мі­

-

тинг

це

могутнє

сплетіиня

на­

строїв, почуттІв, . слів і бажань усіх нас. Пам'ятаймо, що иаші дітн, на­ ша змІна беруть за ПРНІМад наші траднції, єднІсть, вІдповlдальmсть, прагнення до

ідеалІв

Свободи,

Бра­

терства, Щастя народів.

Комуністнчна партія узяла на се­ бе відповідальність розпочати ' й очо­ лнтн перебудову. Нас ГJJUбоко хви­ лює те, що мрії БІльшості громадян про органІзовану ефективну працю, де\WIократнчнlсть відносин, добробут сІмей, чнсте повітря, щедру землю­

здеБІльшого залншаються предметом днскусіЙ. За останні пІвроку мн ПРИЙНJIли багато відповідалloННХ рі­ шеиь,

накреСJlИnИ чіткі планн...

ба сконцентрувати зусилля, КОШТн

на

uw

головному,

Тре­

енергію,

неодмінно

дасть познтивнl резульtатн вже сьо-

годні.

Без

вашої

підтрнмкн

це

-

не­

можлнво.

ТРУДІВНИКИ

МІСЦЕВИХ

ПРИЄМСТВ!

ПІД­

Потрібна ваша ДОПОМога для ство­

реиня у районІ

власної

базн сільгосппродукцІї. зберегтн й переробнтн молоко,

продукцію

переробної

Допоможіть м'ясо, овочі,

садівництва.

Це

б~де найважлнвІшнй крок у програ­ мІ самозабезпечення.

Чекають вашої

міста І району. тячнх

меблІв,

допомогн

школн

'Ще ке внстачає дн­

нестандартного

спор-

КОНТРОЛ ЕРИ, та

Передусім тому, що у зв'язку з переходом

вайтесь якісного x.p~aННJI дІтей у

на нові економічні взаємовІдносини він

ГРОМАДЯНИ! йаведемо BopJЦOK У розподіJlі

пр~жу товарів jJJlЯ Jlapoдy.

дошкільних та

шкІЛЬНdХ

Д~и­

закладах.

росту з

Введення 8

обсягу

ТЕЛІ,

тому

числІ

Введено І

Обсяг

в ' опто,их

коштІ.

на

І

фОндІ.

об'є'kтах

ДІЯЧІ

вннен

РО3)l.рlбного

статн

поштовхом

Збагачуйте

рІдну

для

мову.

ПРОАано

М'Аса

Продано

A~Ц~

становцІ

вручнв

ставннкам

об­

пред­

нашого

ра­

йону член бюро обко­ му Компартії Украінн, голова обласноІ Ради профспІлок М. І. Ше­ вель.

Шануйте,

)rспlхlв вам, шановиl броварчанн!

Хай мІцніє І процвІтає наша велн­ ка БатьківщlПІ8 Союз Радянсь­ КIU СоцІалІстичних Республік!

Уже п'ятнадцять років добросовісно працює в цеху Н2 5 заводу порошкової металургІї імені 60-річчя Радянської УкраІнн лаборантом-металографом Лідія Олексі'івна Чаюн. Вона контролює якІсть фрнкцlйннх днсків.

БЮРО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМПАРТlІ УКРАІНИ

прнзначен ••

Броварський раАон

100

100

100

101,3

106,6

14 пр.цеllтl. ІІА рlчного лІмІту 15 процентІв .Ід рlч.ого лІмІту

КІадр. метрІв

,ll,ержа8НОТ

послуг

108

102,7

IJ 4,5

117,3

ПРОДУКЦП ТВАРИННИЦТВА 730 (ЦИТ.)

796

-9

+ 30

205

264

-3

+ 11

-76

' 86

-3-\1

-58 - "2

64

+

фото

За три

100

16

На знімку: лаборант-металограф Л. О. ЧАЮН за роботою.

30 КВІТНЯ -

І

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІІ ТВАРИННИЦТВА "().Іока

поза­

урочистІй

турботІ про людей.

"',11,

ПРОАано

в

РОЗКРНТJ

1486

ВИРОБНИЦТВО

вчора

КОМУНІСТИ! Час дІй настав. И~іть аопереду добрнх справ, прогресивних змІн у

цlиах

одержано MOJW)Ka вІд коро.. (кг) Плюс-мІнус Кроти минулого року О,ll,ержано молока на 100 гектарl. сlльгоспугl,ll,Ь Плюс-мІнус проти мннулого року Одержано м'яса на 100 гектарlв рІллІ (цнт.) Плюс-мІнус проти минулого року Одержано яєць куркн-несучки (штук) Плюс-мІнус проти минулого року

нагороду

пlдтрнмylте культуру та мову усІх нціонаJ1ьностей, що жнвуть і пра­ Ц~TЬ поряд 3 каlUt

17

товарообороту

органІ за-

ЦЮ вн­

соку

тя талантІв, ГJJИбоккх традицІй укра­ їнської КУЛloтурН. СПІВВІТЧИЗНИКИ!

8 дІю ЖИтла

кооперативноТ торгІвлІ ОБСАГ реалlзаЦIТ побутовнх

навІть господа­

ЦК ЛКСМу._

КУЛЬТУРИ І МИС­

пlдпрнемст.

внробннчого

нового в

цьому

року дванадцятої п'я­ тирlчкн. Вонн нагородженІ перехlдннм Червоннм прапором ЦК КомпартІї Украї­ нн, Радн Міністрів УРСР, Укрпрофрадн,

ТЕЦТВА! РІк 175-р1ЧЧJl Т. Г. Шевченка по­

дІю осиовних фОИАІв за рахунок Аержа,них

централІзованих

в

ПРОАУКЦП

роком

рювання тварннннкІв засвІдчилн, що парост­ кн

Завдякн

за

другого

ВКЛЮ'І8Йтесь у екологічну програ­ му, прийняту депутатамн міськоІ Радн. Це стосується кожного! Це наше майбутнєl Товарншl! ЗберІгайте траднцlї ' со­ ціалістнчного інтернаціоналІзму, на­ шorо багатонаціонального братерст­ ва . . Д,ваАте рішучу 8ідсlч провам нацІоналізМу і шовінІзму! ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, ВИХОВА­

працІ

минулорІчними

піхи.

соцlа­

змагання помітнІ ус­

більшість господарств району успішно внко­ налн соціалістнчнl зо­ бов'язання по . внроб­ ництву І продажу дер­ жаві тварннннцької продукції, чнмало з ннх перекрнли наміче­ ні рубежІ. .fIK результат, тва­ рннннкн району стали переможцями респуб­ JJ1KaHcbKorO соцlалlс-

експе­

Але в_е першІ кроки

і дІйове

змагання

пlдсумкамн

.

оплатн,

ВиконаННА плану реалlзацlТ промнсловоТ продукцfТ з врахуванням обов'АЗКОВНХ поставок ПрирІст промисловоТ продукцlТ за рахунок пlдвнщенн.

Темпи

став

РОботн

лlстнчне приносять

тичного

ГРОМАДЯНИ МІСТА!

БаришІвський район

порІвияно

ції і оплаті праці, но­ ві формн партійної

рнментів.

ТоваришІ І Не чекайте команд .зверху.. За­ проваджуйте прогресивнІ формн орендної працІ, підряду. ВсІляко пlдтрнмуйте ініціаторІв внсокоефек­ тивної роботи, . сучасної П органІзацІі,

сутІ

становленНJI,

гн.

ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ, ПОБУТОВЕ ОБслуroВУВАННJJ .

продуктивностІ

по

Візьмемо до рук справу торговель­ ного обслуговування на піДПРНЄМСТ­ вах. роботу їдалень, побутовІ послу­

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРVДІВНИКІВ БАРИШІВСЬКОГО І БРОВАРСЬКОГО РАйОНІВ ЗА І КВАРТАЛ 1989 РОКУ (В процентах до плану) .

господар­

ський рІк був ДJIJI працівннків тварин­ ннцької галузі, як І для всіх трудівннків CiJlЬCЬKOГO господар­ ства району, нелегкнм.

(в процентах до квартального DJlану) 120.5 107,3

109,8 100,7

114,2

IOg,2

роки

ми

вже

зараз

після

готує­

мося прийняти дві грУпи дітей Із Фонтене-су-Буа. Передбачено танож, що на баЗІ середньої шноли

Н2

3

тижнІ

юнІ французи вивчатимуть

два ро­

сійсьну мову. (Згідно з програмою сПівробітницт­ ва, у Броварах та Фон­ тене-су-Буа дітям однієї З шкіл викладають відпо­ відно французьку та ро.

сійську мови). На травень

НИй приїзд пар.

16

запланова­

подружніх 3 яких

дванадцять

приймали броварчак.

восени сім'ї Як бачимо. ко­

ло неОфіцІйних знайомств також

БЕНДИКА.

ВСЕСВІТНІй ДЕНЬ ПОРІДНЕН ИХ МІСТ

підпнсання договору наші mcta-побратнми не . раз обмінювалися делегаціямн, дружнІ візнтн аких ставалн прнємною і незабут­ иьою подією. Тан, літнІй віДПОЧИНОН обмІнних груп шнолярів стане традиційним. і то­ му

В.

розширюється,

дружба між трудівника­ ми двох поріднених міст

ЛАСКАВО

ПРОСИМО! мlциіє.

ва та

І

тому

товарист­

"Фраиція міське

СРСР»

-

відділення

то-

нагадати всім вам підприє:vJСТВ щини:

у

міському

NQ

Агропромбанку вІдкрито рахунок 142301 для фінансу­

вання

нашої

Адже

прийняття

чи

оплата

гостинностІ.

ваННІ!.

телефОННі

вори,

радість

ного

перего­

повноцін­

спілкування.

Серед

запланованих

заходів

запрошення

броварському художньої

колективу самодіяль-

гостей наших

школярів за кордон-спра­ ва відповідальна і неде­ шева. Досвід показує,

інтенсивне

листу·

діяльностІ,

поїздки

ляться,

щире

відді­

ленні СРСР

вариства «СРСР ФранцІЯ» органІзували для всіх бажаючих мов­ ні курси. А це більш і

колекти­ Бровар­

що

французи не

рахунку

не

скуп­

економлять

Отже,

міського

на

на відді­

лення товариства «СРСР -Франція» є зараз 18 тисяч карбованціВ, пере­ рахованих

тресту таж»

.

колективами

«Теплицятехмоншиноремонтного

ності взяти участь у Свя­

заводу

тІ дружби, що незаба­ ром відбудеться у Фон­ теие-су-Буа . А у серпні ченаємо делегацію мерії для підведення пІдсумків і накреслення нової про­

Закликаю всіх насліду­ вати цей патрІотичний почин в ім'я дружби між

грами

подальшого

витку

дружніх

відносин

між

наШИМF

закінчення

великими

голова

наро­

І. СОКУР, правління Бро­

варського

товариства .хочу

АТП-23262.

дами.

роз­

взаємо­

містами.

На

наUlИМИ

та

Франція».

відділення

«СРСР

-


"00000010'00"'''''''''' О ...... о 'о М ОО оо ......... ООО"' ... ооо

... otoo ............ 000000 ,о о .... о о t

ОО

0000 О

О О ОО,.

t

е оо

•• о о о о о о .... о •••• "

нове

2 CTopJHlCa.

...

" ............... м ..................... " ..................... о ~ ...................''''''''''''''''''''''''''''''''''' о ... о, ........................... о .... о о о О'" о 'о"'

о

•• о. о. о о •••,. о 0'0' ооо. оо ...... о •• о о ••• о ••• о. о о 0'''' о ......... о О ... 0 •• 10 4) ...... 4) О ....... M~.,.~

о

життя

КВІТНЯ

29

РОКУ

1989

.....

......... о ....... о о. о ... о о о ... 0' ........ о О ... М ...... о ... о •••• оо ... о ... о о 01. о •••••• о ••• о ••• 8 •• О. о о о о ....... о 00 ....... 001. о'О О О о . . О ...... o...... ~

••• 1 БУВ БІЙ ГІтара ходила по колу. То

тужливо,

то

раДісно

закрити очі, і він знову знову чує, як від пострі­

озивалися струни. Ії го­ лос у кожного будив свої спогади. Більш як півто­

ЛіВ,

ра

осипається

року

мандрують

за

Володимиром материнські очІ І БІлява хата і снить­ СЯ йому, ніби на афгансь­ кій землі виросли україн­ ські тополі. А ще прихо­ дить у сни вона. Тільки бачить Таню чомусь не такою,

як

у

день

прощан­

ня, а школяркою з біли­ ми бантами в косах, з жвавими

в

іскорками

очах.

Чи

автоматних

вибуХів ся

бомб

по

горах

рохом,

черг

і

розкочуєть­ гучна

луна,

пропахле

розжарене

по­

камін­

ня. Противник відкрив сильний вогонь. Володи­ мир бачив,

варишІ. хвиля

як падали

І

раптом

обпекла

дочекається?

передпліч­

Здоров'я,

_3_

Сплять

На кишлан, неподалік hандагару, було скинуто

краю,

лося JIiкyumтися у госпі­ талі. ·Та у важку хвилину

світанках.

поряд з ним була його дружина, його Тетяна, яка дочекалася і була

землІ афганській

тривожно

радянські линула

_Е_

Т

пісня

нічну

ян

ціЮ,

удалося

ти­

в Подольськ.

з

душма­

прочісував

звідки

завмирати

натометом

в

з

гра­

гірських

ущелинах і пісках. І жди йому щастило.

зав­ Та

то був пекельний бій. Лі­

-

воруч

--

гори,

душмани,

попереду

яким

удало­

ся вибити.з кишлака аф­ ганських

солдат

і

захопи­

ти позиції.

Ще

Чекає }(омсомол продовжує шефство иад споруджен­ ням ваЖливих Hapo»loгосподарських об'єктів краіНи.

У

другому

і

тре­

тьому кварталах оголошу­ ється призоВ на будівни­ цтво НорJльського гірнн­ чо - металургійного комбі­ нату. Для роботи на будо­ вах

потрібні:

монтажни­

ки, фрезерувальники, то­ карі, слюсарі, будівельни­ ки,

електромонтери_

Для

роботи

на

рова

півост­

запрошуються

рювальники, катури,

будовах

звашту­

монтажники,

тес­

КОМСОМОЛЬЦі

та

мо-

лодь! Ваш ентузіазм до­ поможе у відбудОві зруй­

нованого менсько! володієте

спецlальиlстю

монтажника,

Вірме­

Всім, хто володіє згада­ ними спеціальностями і має бажаиия поїхати на будівництво важJlИВИХ на­

РОДНОГОСПОА8РСЬКИХ об'єк­

КІровакана Вір­ РСР. Якщо вн арматурни-

тів, необхідно за довідка­ ми звертатися

у

електрозварювальни­

відділ

IфМСОМOnЬСЬКИХ орmн1за­ цій міськкому комсомолу.

Те Jl ефо н и:

ка, теслі, вас чекають на

4-21-60,

405-85,

У,

школІ

сlлкІвського

коТ

ГО ла

ВИ­

йо­

вІдкриття лише частка комплексноТ

ма­ про­

грами

ри

вІдродження

доиецьких

ла

сплеск

культури,

... 1

селІ

інших

сухомлинсы(й

ніхто

•.

Ух

етногра­

вІдкрився

на­

музей

дити

в

посадкн

почали

ефІр

грецькою

вихо-

передачІ

мовою.

'ПершІ

слова нею у своіх зошитах записали також учиl кІль­

кох

шкІл

Марlуполя_

В

об­

не

фІрма

.МеJlОДИЯ»

розповсюдила великнй диск Із запнсами балад, рнту­ альннх та обрядових пІ­ сень нащадкІв жителІв Ел­ лади.

РЕДАКЦІЯ

гатьох керівників

говорнти, якщо і зараз алюмінієвих будівельних

СТВОРЕНА

адміністрація заводу конструкцій ие напра­

ВІДБУВСЯ

ПРИ

своіх

представників,

мовляв,

це

зайве. А директор світлотехнічного заводу В. М. Зволь так і сказав:

МІСЬККОМІ

на

що

Скажіть,

КОМСОМОЛУ

ливо

в

ків

з

мами,

здатен~.

хіба

умовах

рахунку і

«Навіщо? Я і так знаю, хто

не

важ­

госпроз­

прямих стосун­

зарубіЖними що

фір­

вимальовують­

ся, дізнатися, хто з мо­ лодих володіє гнучким розумом, сприйнятливий до

нового,

довІрити

кому

майбутнє

ш

взяли

гляд» управлінсько-консультаційний це н т р «Фірма», створений при Щолковсьному міськкомІ

у

відпОВідності

'3 ВНМОфми часу 20 мо­ лодих спеціалістів з ЦЬО-

вироб-

підприємства

настроєна

110літину

завтра

го

участь у коннурСі. А ди· ректор заводу О. Г. Большеченко люб'язно надав актовий зал його проведення,

кадрову

чекала Таня. А ноли почу­ ла знайомі кроки і відчи­ нила двері, у ЧОЛОВіка ганською

побачил,а, що поряд з аф­

нагородою

і

ме­

даллю «За бойові заслу­ ги» сяє орден Червоної

ЗіРКИ.

Н.

ГАМАЛІП.

На фото:

Володимир

Яценко.

Фото М. Семниога.

серед

нас

Комсомольська ПРОфсПілкОва

та

орnaні.:за­

цП цеху ПВХ пластикату

/заводу

пластмас

турбу­

ються про організацію до­ Ізвілля своїх працівників.

Нещодавно зув,али

ІВОНИ

конкурс

умілы1!і>..

органі­

«НародНІ

Це уже другий'

'ПОДі'бний

захіД.

проводився

Торік

конкурс

кон­

дитерів, на якому учасни­ ки

продеМ'ОНС'трували

ку­

ліlНарні здібності. І ось ГЛЯДа;ЧіВ

лено

зараз було

близько

на суд представ­

90

робіт.

Тут і різьба по дереву, і чеканка. і ліплення, ви­

цін,авих роБІт предста-

вили

на

виставку_~омсо­

[

мольці

молодь

Це свідчить живуть

~E::x;r.

про те~uщ

наРОД.Ні

промис­

ли і передаються з поко~ л;ння в покоління.

Майже всі відвідувач!, а. їх за два Діні було близь­

ко

'чоловік,

400

перевагу

роботі

віддали майстра

цеху Олександра Ваку­ ленка «Мадонна з н_емов­ лям».

Георгій

свої

ліпн!

няв

друге

Дячков

прикраси,

м·ісце,

за

зай~

Олек­

сандр Бол.дирєв - тре­ тє. Учасникам . ~ЮНКУРСУ І/5ули

в,ручені

почесн1і

дипломи

і

грамоти_

Анатолій ШУМИЛІН. Завод пластм,ас.

КОН}(УРС МОЛОДИХ :кЕРІВНИКІВ

ВИРОБНИЦТВА,

ництво? Адже сьогодні нам добре відомі наслід­ ки старої кадрової полі­ ТИНИ. Це розуміють на заводі порошкової мета­ лургії, де адміністрація вести

Викликали до військкома­ ту. Вдома Володимира

назавжди.

ПЕРШИН МІСЬ}(ИН

вила для участі у конкурсі молодих керівників виробництва

Яценка

ВАШ ХІД, ДИРЕКТОРЕ!

вона викликала невдоволення,

мовляв, не лізь поперед батька в цекпо. Та що

ЖИТТЯ~,

разом

В.

живуть

ло

По-різному оцінювали в застійНі часн актив­ ність МОЛОДИХ спеціаJIiст1в. Не секрет, що у б,а­

«НОВОГО

долоні.

сім'я

хороший. А нещодавно йому прийшла повістка.

шивка, макораме, в'язані вироби, малюнки. Чима­

(РАТАУ).

МОЛОДІЖНА

до

Приморському,

районІв

юзна

Мал. В. Петрецка. (ФотохронІка РАТ А У).

ГРОМАДСЬКА

Інтересу

ласному вндавннцтвІ сДоІІ­ бас» випущено зБІрник на­ родноТ творчостІ, а Всесо­

дає.

ПІДГОТУВАЛА

поqалася й І\ацlо­ виклика·

нацlональноТ ІсторlТ грекІв. У ТельманІвському та рядІ

,Старість спокІйна, коли її поважають. Старість гІрка, ко' ли старика забувають І зали­ шають на самотІа .

ВИПУС}(

культу­

icTOpIТ,

шорст­

натрудженої

тися

грекІв.

Перебудова, ЩО в краТнІ. зачепила нальні меншості,

її

ки починався. Він підняв ,голову і побачив: у две­ рях стояла Таня. Очі їх­ ні зустрілися. Руки їхні ..зустрілися. Зустрілися lXHi серця, щоб залиши­

працю­ по

грецькоУ

до

Та день несподіванок тіль­

фІТ.

403-2~.

кої,

щокою

се-

мови.

вчению

приклад,

О

тися

Донець­

почав

факультатив

мама_

Яким щастям було знову бачити рідні очі, торкну­

Великоиово­

райоиу

областІ

вати

коли

позаду,

приїхала

Зараз

живе у Брова,рах. Володи­ мир працює бетонуваль­ ником в ПМК-5. Робота подобається. Колектив

Умільці

Старомлииlвськlй

редиlіі

перевезли

залишилося

нього

МОВОЮ

У

в

варто

-

все

до

РІДНОЮ братньоі

ніl.

муляри,

бето~вальиики.

ка,

об'єк-

зараз

Норільсьн

тах Камчатського

лІ,

й

із

душманських

Через два місяці,

колони,

брав участь у інших бо­ йових діяХ. Не раз дово­ дилось

вибити

літаком

щасливою.

авіа­

снайперів. Та про все це Володимир Яценко дізнав­ ся у госпіталі у Кабулі,

гори,

супроводжував

flіс.1Я

викликали

пав

сутички

ЛИlJlе

того,

засідок

нами,

А

в

СіВlСіUО\lб.

12

солдати»-

шу. А потім був бій. Він був не першим для Воло­ димира Яценка. його ок­ ремий розвідувальний взвод багато разів всту­ у

поверталося

поволІ. Та ПОРЯД були до­ РОГі люди: мама і Таня, Таня і мама. Два місяці тому ВОЛОДі знову дове­

ПО світлих його

г А

:1аВ}J.ДИ

відчувала

комісували. ' ЛІкування продовжив у ЧернІгіВСЬ­ кому госпіталі.

«Я сумую ПО рідному

На гарячій

ТІ\ і

своїм серцем. І тепер! Чи чекав? У лютому Володю

гаряча

чя. Захиталося небо, зда­ лося, що сонце несподі­ вано покотилося за об­ рій ...

смІХу

рідна!

l\'Id'lJO,

все. розуміла

то­

для

НОННУРС молодих ке­ рівників ПРОВіВ спІльно з нашим

чим

молодіжним

об'єднанням

твор-

«По-

комсомолу.

.

Основна мета

центру

домог ТИС Я

удосконалення

управління

процесу

виробництвом

на підприємствах шляхом підготовки кваліфікова­ них надрів.

Виконавчий директор «ФІрми» Олег Ємельянов пе,рекон.аниЙ, що молоді характерне

мічне

нове

мислення,

еконо­

вона

здатна на більше, ніж їй довіряють. М. С. Горба-

чов

сназав,

що

молодь

найбільш енергійна і руШійна СИЛа перебудови.

Отже, конкурс. У ньо­ му взяло 'участь 62 мо­ лоді

спеЦіалісти

ємств

міста.

підпри-

Ділові

іг­

ри розробленІ на ос­ нові методики Таллінсь­ кої школи менеджерів_ У них

кожен

повинен

був ПРОЯіИТИ себе в ролі керівника


~

КВІТНЯ

29

1989

нове

РОКУ

з nQетичного «НУ нупити Я вам

що. не захотІли мені мотоцикла?! доведу, на що

полягає тика

рання

правопорушень.

тику

ВихрастиЙ. жовто по­ фарбований чуб юнана

училища,

піднявся

догори,

очі

виблиснують

ною

впертІстю.

Чекати

холод­

батьнам, а ра­

зом з ними і педагогам довго не довелось. Зірвано урок, на виробниче

навчання не . прийшов взагалі. Сварка з майст­ ром,

бійка

з

однокурсни­

ком. А незабаром по­ відомлення з міліції-

У ВІНОК КОБЗАРЕВІ

Нерідко ми чуємо кри­

здатний!,)

гордо

зошита

ПРОфілак­

на

маємо

адресу

нашого

боляче

певну

сприй­

втрату

пре­

стижу профеСійно-теХНі ч­ ноІ школи в цілому по країні і те, що ПТУ в

ряді випадків малюється далеко не рожевими фар­ бами. Правопорушення пlдліт~l'в і престиж РОбіт­ ничих профеСіЙ. Здаєть­ ся, що тут може бути спільного?

Та що

практина

саме

доводить,

виховання

пова-

Над пилом

скорених

Учитель-товарищ учи­ тель-порадник На жаль,

несамовито

це швидше виняток, ніж правило. Існує невиди-

І в серці хвилями

-

шумить

ДніПро і жито, ДНіПРО і жито. То радість вихлюпне, то

мрію,

жаль,

хвилями сповиту,

І кличе серце моє в

-

даль

Дніпро і жито, ДНіПРО і жито.

" ВАЖКІ"

Читаю .пам'ятні слова Шевченківського

НІІІ11КІІ

-,

постать ДоЛі ожива

Дніпро і жито, ДніПро і жито. Голодний змор і бомб виття

разом

з

двома

іншими

неповнолітніми вчинив крадІжку мотоцикла, по­ передньо

зламавши

за­

мок у гаражі.

Але

не

поспішайте,

шановний

читачу,' обу­

рюватись

з

приводу

ти­

ранії батьків, котрі не задовольняють потреб свого «чада,). Причини правопорушень і ЗЛОЧИ'. ків неповнолітніх, ЗВК­ чайно ж, глибші і базу-· ються

на

педагогічних

прорахунках

школи,

сім 'І, громаДСЬКОСТі, ре­ зультат певних деформа­ цій ІВ житті суспільства. Аналізуючи стан зло­ чинності і правопору­ шень,

скоєних

учнями

СПТУ-4 за учбовий

рік,

неважко помітити ріст .крадіжок. зокрема авто­ машин і мотоциклів, а також появи неоовноліт­ ніх в громадських місцях у нетверезому стані.

гидо

тієї

справи,

займаєшся, творчим

процесом

знайти себе, реалізувати 'здіБНОСТі і в майбутньо­ му стати справжнім май­ стром своєї справи. До­ поможе 'йому в цьому училище. Принро, що

проблема

професійної

орієнтації

випускників

шкіл турбує поки лише педагогів СПТУ-4. У

«день віДкритих дверей.,

ного року,

так і

не пере­

ступили

порогу

нашого

занладу

старшокласники

шкіл

району. Тільки

тоді,

зміг юнак встояти

ше єдине в місті

перед

спонусою зеленого Теплим березневим ром

потрапив

ро­

16

змія. вечо­

до

медви­

тверезнина.

Збіг

обставин?

Бере

міста коли

притулном

. для

«педагогіч­

ного

брану»,

ють

таних

. разом

з

нуди

покарати за той останній крок за межу добра і зла,

а

саме

ланцюгову

рального

тим

таних

вразливих

роти

реанцію

синдром

рості,

що

і

мо­

Побо­

коротнозо­

панував

у

за­

стійні часи в ставленні' до неповнОЛіТНіХ. постави­ ти піД збільшу.вальне снло першопричину

юнацького

завдання

дагогів.

для

п~~

вихователів,

батьНіВ:

Саме

Перша

в

цьому

неординарна

ситуація:

«Ваш

цех

пе­

рейшов

на

нолективний

підряд.

У

силу

причин

ли

робітники

процентів

20

певних втрати­

заробіТ'

ку. Вони вийшли на дру­ гу зміну 1 відмовилися приступити до роботи.

Ви майстер цеху. Які ваші дії?» впевнено звучить ГОЛОС Олега Ємельянова. ПО цифер­ блату

годиннина

рухаються,

швидше,

Як

бачимо,

учаснини

повинні

монструвати

ки,

здається,

ніж звичайно.

конкурсу глибокі

стрілни

не

знання

скільки

проде­

стільни еконоМі­

психології,

-

ДНіПРО і жито, ДНіПРО і жито. Земля моя, печаль моя­

Шляхи сльозою розмито,

І є слова, як гіМН життя:

ДНіПРО і жито, ДніПро і жито.

*

*

«Ну що б,

* слова

Та

є слова,

... »

як гасла!

се­

бе». Членами нлубу мо­ жуть стати всі бажаючі учні, 'вчителі, їхні сім'ї. Назва

цього

говорить

нлубу

сама

за

не­ се­

бе. Ннщо хочеш знайти себе, завітай до нлубу. Тут можна рознрити свої таланти і здібності. Ян

це зробили Вікторія Фе­ сенко, Таня Заєць, Таня Олефір, Руслан Третяк, Андрій Шепелєв.

-

У

кінці на,вчального .на звітно.виборних

рону

зборах,

ноли

П1ідбивалися

ська,

-

і

тися

за

ноннретну

вирішили

взя­ спра­

ву. Ось так з'явилася ідея створення клубу старшонласнинів. школі

раніше

робота в

розмежовувалась:

лише для вчителів чи ли­

гора

...

вона винонується спіЛЬНо. У першому пtвріччі саме

Та є гора Тараса!

так

і

було.

Олександр ЧЕРНИШОВ.

знають. що

нл;у6у

Тепер

А

теж

не­

незабаром

el\·

Але учні не можуть знати іншої проблеми-цр велика зайнятість ВЧИТl" ліl8. Часто на засідання клубу вони йдуть з та­ ким бажаннЯІМ, як учні Н<і

невивчений урок. Органі­ затор позакласної роботи Л. В. Сергєєва говорить. що клуб мав би значно менше проблем, коли б його членами бу л.о біль­ ше

таких

молодих

п,ереживати нинішню

зу.

АдЖt!

нок

М1І.ськиЙ

піонер~в

покищо ні

вою,

ми

Дуже

них

явищ

у

допомоги.

взялися

учні

мі.ськоІ

шкільного першого

знайти

в С?бі

бага тьом-бага ТЬО'М з

позитивними

мріють

його

лищі

Ірина

ками

КОВРИГА, «Діалога».

ти

Ми з

1988

жит­

ноЮ

по­

тах

Ії

Микола ПУЗИРЕП, директора

методів управління, проявити себе рішучими,

всіх.

нонтактними,

домили

у тверджеині іншого. Ад­ їм

оцінити повідь

самим

належить

оптимальну від­ за своІм столи­

ком.

-

'А тепер -

ви

ди.

По-перше,

спеціалісти

конкурсі

участь

нерівники,

ви­

б

у

взяли не

но­

Жен з них зумів би на­ брати максимальне число

ному подиху. данням було

багато

повнити резерв на керів­ ні посади. Та цікавим і корисним' він був для

на

коли

цьому

во після

по­

роль

Впевнена,

Конкурс, хоч тривав два дні, пройшов иа од­

здатних

усві­

робництві, а по-друге, самі випробували свої сили і змогли оцінити себе.

балів.

переможців,

молоді

глибше

свою

ректор... Отже, ваш хід!

його зав­ виз~ачити

зустріч

з

для сюр­

пере­

ВсеросіЙсько­ радянської Міжнарод­

який РОЦlі

естрадної

відбувся в

у

міськкомі комсомолу та

театральних І\асах Києва. Приймаються колективні заявки.

У

МТО

Адже

не

випадко­

ПОДібни~

курсів в

інших

діючих

кон­

- містах

керівників

пішло... навчатися в центр менеджерів при ін­ ституті

народного

дарства

у

Моснві.

правда.

далеко

не

госпо­

Що­ ножен

зізнається, що вистачає знань, рувати

і

йому вмінь

не ке-

Карлсхамні.

Капуро,

де

зма-

АНОНСІ

солісткою

господарювати.

Амбіції.

Отже,

переможці.

Мо­

лодіжна редакція «Діало­ га» вітає Олега КУШНіра з ремонтно-механічного заводу, який завоював перше місце 1 нагородже­

ний

путівкою за

кордон.

Анатолія Тризну (друге місце) та Анатолія Деми­ денка (третє) з заводу порошкової

металургії.

Іх нагороджено

цінними

подарунками. Вручено приз . і наймолодшому учаснику нонкурсу, 23річному майстру з заво-

ЧИТАйТЕ

Америки.

В НАСТУПНОМУ

кришталево-чистий

ду

порошкової

гії

Сергію

і

металур­

Єнькову.

ВИПУСКУ:

ників виробництва. Серед них І. Я. Неприцький (за­ вод пластмас). Т. М. Ко­

І.

Кондратьєв

за

вами,

молоді

Н.

ГРИЩУК

ЧИ

БА-

С В О

r

пр.ОБЛЕМИ?

У ГОСТЯХ У МО­ лодоr

(Київ­

керівники.

ШКІЛЬНИй КОМ. ЧИМО

СІМ'!.

МОЛОДЬ

І

МЕТИНА,

(ЗПМ). П. В. Горобець та В. М. Гульда (СПМК-509). Отже, май­ бутнє

ПОШУКИ

СОМОЛ:

вальова (завод торговель­ ного машинобудування),

ська птахофабрика), С. С. Біланчук та В. В. Кріпак

СПТУ:

І ЗНАХІДКИ.

Вони, а всього десять учасників КОНКУРСУ ре­ комендовані міськкому партії в резерв на керів­

А.

~Погляд~.

шведському

ніжний голос спеціалісти вважають найкращим у KpalНl. Уже укладені кО!Нтракти і ідуть концер-

СПТУ-4 по навчально­ виховній роботі.

же

киян

ти Марини Капуро у ФРН. Австрії, Швеції. Італії та інших країнах. Концерти Марини Ка­ пур о відбудуться з 15 по 21 травня 1989 року. К'БИТКИ можна придбати

фолк-рок-групи «Яблу­ ко» з Ленінграда. Мари­ на виступала в Берліні, Сопоті. Сполучених Шта­

надією

людьми, здатними відсто­ яти власну ДУМі;<У і поба­ чити раціональне зерно

,,8lрною ll

галися кращі виконавці з 11 країн світу, Мари-

до

гнучними

і

конкур.су

пісні.

чекаємо на тебе!

заступник

об'­

підготувало

-

ного

швидно.

переступиш

• аусmрlЧ

творче

го конкурсу пісні в Сочі,

будещ першо­ З якими дум­

ріг СПТУ?

характера-

відОIlDЮ

приз

В' учи­

промайне

Яним ти нурснину?

себе

учням

члени.

редактор

М'ОЖlницею

по­

А

ра і Маргарити», про яку

броварчан

і

-~­

ми і «важКИМИ», щоб від­ булася прем'єра «Майст-

сомолу,

останнього дзвонина

як.\'

вчителі

_3_

клуб знайшов себе і до· поміг

Молодіжне

негатив­

дзвонина

і

г А

середньої школи не загинула, щоб

NQ 9,

місті

від

щоб

за

єднання «Погляд», ство­ рене при міськкомі ком­

ті.

Час

ні

хочеться, справа.

а

спра­

нашому

йо·

На

перебудова,

збутися багатьох

школ я:

нада,в

хороша

ви­

цього

зможемо

буди­

та

не

кри·

методичної.

пра,ктичної

на початку ро-

робіТНИ­ ян

педа­

гoгLв, як Людмила Мико­ лаївна Машковська. Мож­ ливо б, не довелося йому

члени

самокритично

Танн

замени.

му

ви та літератури Людми­ ла МинолаІвна Машнов­

...

гово­

клубу

шукати

просто.

рів

ше для учнLв, то У клубі

Ну що б, здавалося,

теріали

року,

підсумни

-

член

-+-

Олефір. Декорації по­ ТРібно робити самим, М<і­

розповіла засновник і голова ради цього нлубу, вчительна російсьної мо­

не.втішні

Якщо

здавалося,

«Знайди

і

підлітнів,

пленання

вимагає

нігілізму та інфантиль­ ності. Немає більш важ­ ливого

шонласників

легко­

загальнодержавною

зупинити

падіння.

Що повертало з небуття

одно­

збува­

«важких.

чої зміни стане,

го мудрого і чуйного старшого товариша, яний би зупинив у ту мить. Вчасно зупинити. Не

пережито!

один

чому так нате­ Адже у серед-

-

~TopIHK'.

1

працював біЛЬШ ніж зараз. Чо­

Стомилися.

рить

на­

зручним

ряд

то­

...

учите-

ні'й школі N~ 9 зуміли організувати нлуб стар-

О, скільни лиха

не

розуміти

го. Але гориЧІНО?

і

СПТУ

бути

справа

виявилось

лям

учням

-

і

перестане

сумніВ. Адже була і пер­ ша чарна. На жаль. по­ не

за,Бажає

ку клуб активно, му?

який традиційно прово­ диться в нінці навчаль­

нів, займається спортом, староста групи. Та не

Г.,

праці

виховує повагу і до своєї особи, повагу до інших, до норм життя, прийня­ тих у суспільстві. ПіДЛі­ ток, який У шнолі зі сво­ єї задньої парти не зміг досягти успіхів в опану­ ванні. основ фіЗИки чи математики, хімії чиіс­ торії, може і повинен

багатьох

Володимир

яною

захоплення

мий для ока бар'єр, який

мов

заповіту,

І

ЗНАІТІ В СО" СЕ&Е

століть

Шумить прибіЙ

То

3

життя

ЛОДЬ

І

НОСМО-

МОДА.

УЧНІВСЬНА ПЕД. РАДА.


.. 4

нове

сторінка.

життя

ЗМІНУ На

конкурсі

спеціалістів,

вання страв доганну

«Ровес-

сталн

того

дия

своєрідннмн

мати

і

якщо

може

свою стане

при­

домІвку, охочим

jVJандрlв.

так

Н.

то

Ни­

люється

незвичайним

ін-

В

різних

роз­

тер'єром,

створеним

за

композицій

із

кий чуд

.. Коржова та Серкіиа друге,

засушених

трав,

ції.

Оксана

венко

Аліна

Ут­

та Лариса Павлюк

також

третє

місце.

ЛИ бали за кожну страву.

Призерів конкурсу

Найбільше

роджеио

иаго­

грамотамн

грОШовими

та

преміямн,

учаснв:кн

одержали

всі иа

пам'ять квіти та книжки.

квітів,

мохІв.

диким

...................................................

перекоти- ~ Ч'асничком,

-

Я

беру

за

природУ,

взірець говорить

Вікторія НИRифорівна. У ній співІснують поруч різноманітні

рослинИ',

ут­

ворюючи • букети на зем, лі. Відоме японське сло­ во «t.KeOOHa» означає «допомогти

явити

квітам

про­

Зілля

21.00

букетІв­

МАКСЮТА,

символів

господиня

ристовує

десятки

харчування.

ливими

вони

бу ли

довше,

вико­

-

природа

Травия. Телефільм і 2 серії.

у

прекрасного.

рамцІ

пІд склом.

Старший методист бу­ динку самодіяльної твор­

чостІ Ровенської оБЛПРОф­ ради

В.

Н.

Нисиленко

доводить,

схІдне

що

і

древ­

мистецтво може

«прописатисю>

В

кожній

квартирІ.

ВІВТОРОК,

І ПОНЕДІJJОК,

І

фільм.

Співають

9.10

і

ЦТ

танцюють

Ді­

ти.

Москва.

Красна

площа. Дню

прнсвячена

мІжнародноf

солІдарностІ

-

трудящих закінченні

Травня. По пісні і танці

1

-

.

СРСР.

Фільм дітям. .Таємни­ ЦЯ золотого брегета.. 1 і 2

12.00

серії.

критк.!

Неі ку

кришкам!,

вання.

.цеЙ

ша

14.З5 Прекрасні

ярмар­

На жаль,

інтерес

ж

зникав

через непомірну ціну, яка була в~зана на етикетці, - 8 копійок за 1 штуку. Як виявилося, кришки (всього 404 тисячі штук) було

закуплено

в

коопе­

ративі «Дружба~ Із На­ бардино - Балкарlї в ми­ нулому роцІ. Хочеться запитати у директора мі­ ського

споживчого

риства

Б.

О.

ПРОГРАМА

А.

майже

твої',

КиУв.

чеиа

Україно. ЖО8тве80Т

Передача,

присвя­ мlжиародиоТ со­

Дию

лІдарностІ

трудtlщих

-

1

Травня. По закінченні спі­ вають і танцюють діти. 12.00 ДОК. фільм ,Зоряні хвн­

зо­

лини

нашого

життя».

лотій продажній ціні? Хі­

13.15

ба не рентабельнІше було б налагодити 'їх випуск у нашій областІ або навіть районі? Адже на нестачу

14.15

Виступає ансамбль пісні «Верховина». .Петроградські

15.45

Музика

великих

промисловнх

приємств

та

кооперативІв

жимося,

чи

і

танцю Фільм гавроші».

не

не

левистава.

скар­

Вечоріє ...

так?

О.

ХАНІН.

Фото Н,

Воробей.

19.00 19.45 20.50 21,00

Актуальна

камера. Мультипанорама. На добраніч, діти! Час. Репортаж про свят­ кування Дня міжнародної

солідарності Травня.

Чи гІпертонік ви? іl1. i«atJ08Han'l

ВашІнгтон.

Мільйонам

людей, які вважають. що вони хворі на гіперто­ нію.

можливо,

вживати

не

медичних

Тану

думку

го

центру

висловлю­ медично­

при

же

призвести

них

вони,

до

мо­

в

цілому,

У

зв'язку з ТИМ,

разовий

ВИМір

ного тиску не

холе­

реальної

дає

повної стану

му

доби, а потім

I~iї~ ріють

• Н08а. • омитета

асоціа­

гІпертонію лише

го

а~lерикан­

медичної

:на

пацієнта,

обхідним

ті

перІодично

7tR~

r азета

выоднт

ЕЬ"ОД':

с

вторннк,

17

кан.

апреля

среда.

1937

пятница,

ГОА •.

су660ТI.

!lро•• ра..

JlрУк.р..

О.

18-21

кан­ над

(кіностудія

Довженка). .Перлн.

(Ін-

дія).

22-28

.НП районно­

( .Лен­

го масштабу. фільм. ). 29-31 - .Єва тьому поверсі. рія).

на тре­ (Болга­

КІНОТЕАТР ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 3-5 - «Влада соловецька. .Мосфільм.).

МІСТА. У

ТР АННІ.

6-8 -

.Френч

кан-

кан.

(Франція). .Тнха заста­ ва. {«Ленфільм.). 11-14 - .Роман 3 ка­ меием. (США). 15-17 - .Робота над помилками. (кіностудія

9-10 -

ІменІ

О.

Довженка).

«НП районно­

18-21 -

го масштабу. ( .Лен­ фІЛЬМ.). 22-24 - «Перли. (Іи­ дія). 25-26 - .Єва иа Tpe~ тьо.му поверсі. (Болга" рія).

27-29 ностудія кого).

.Стукач. (кі­ імеиі М. Горь­

«Час повиого

30-31 місяця •.

альний

Правління

і

профспілковий

комітет

йо­

бухів ГРИЩЕНКО батька.

ЗагуБJlене

Вірі

ВасиліВНі

з

приводу

І

місько·

співчуття с. Тре­

смерті

її

Гімнастика. У злагоді

з

8,50 9.10

Красиа

трудящих

-

народів

12,00

Хокей.

пи.

І

,Шостакович: час».

С81ДОЦТ80 '3а

""

А

33417

вІА

18

JlЮТОГО

Крилова». М.

Горь· світу,

фінальної

гру·

період.

Стрілецький спорт. Пнев, матична зброя. Чемпіонат

16.40

Чемпіонат

команд

фінальної

світу. гру·

пи.

18.30 19.00 20.25 20.40

Телемемуари.

Фільм .БаЙка». ВечірНя казка. Док. телефільм .Мої

у

УКРА'НСЬКОго

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 9.20 9.50

Новини. , Ритмічна гімнастика, У колі друзів. Музична

10.50 ]2.00

Фільм ,Лома». Лаvреати Державних пре· мій УРСР 1989 р. в галузі промисловості.

Новини. Пісня зброя. Концерт· чілійського співака Бернардіно Корреа з мо·

12.30 12.45

зустріч лоддю.

]3.25

.Оле-ЛукоЙє •. Балетна для дітей. Док. фільм .Моя рем·

вистава

14.20

люція».

14.35

Село і Державннх 1989 р. в

люди. Лауреати премій УРСР галузі сільського

Г.

ПфаЙфер. Г. Кальто­ всім. Маркс». Вистава Київського театру драми і комедії. 17.00 Джаз, джаз, джаз ... 18.00 Мультфільм на замовлен,

15.05

фен.

.Привіт

ня.

19.00 Актуальна камера. 19.30 Ярмарок гумору. Театра· . лізований концерт. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 Фільм .Людина з бульва· ру

Капуцинів». Вечірній вісник.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Хокей.

і

3

і

2

Чемпіонат

пеРіОДН. 'Телефільм серії. Далеке

хмй·

світу.

2

«Несхожа •.

-

близьке.

Док.

телефільми. «Журавлі для Мері». сЧонар Даш •. 12.20 .ДаЙте CB~TY шанс •.

Фільм,концерт.

пройшла

13.55 14.q5 16.15

Мультфільм, Грай. гармонь. Телефільм .Серед ньої СVЄТИ:'.

Футбол. .Спартак.

в

вечір­

ЧемПіонат СРСР. .Арарат,.

16.25

тайм.

Спорт для всіх. Футбол, Чемпіонат СРСР.' .Спартак» .АрараТ>. 2 тайм. 18.20 Фільм 'Жнвіть урадос·

17.15 17.30

ті:..

Виступ концертного ан· самблю «Експрес •. 20.00 ВечірНя казка. 20.15 Рнтмічна гімнастика. 21.00 Час. 21.40 Телефільм .Не забудь

19.35

озирнутися

Новини.

•.

1985 иа ие­

Заст. редактора В. ТУГ ЛУК

РЕДАІ(ЦН: 255020, І(иї>вська область, м. Бровари, ВУЛ. І(иївська, 154. - 4-03-78: sаступии.а реАактора, ІІIААlлу партlйиого Jl(итта - 4-04-81: .IАПОDlд .... ьиОго ее.ретара. .IААІ .. у eIJlbc".oro ГОСПОАаРСТ8а 4-23-26; alAAIJlY ПРОМИСЛО8остІ І соцI8J1"ИJt« питан.. 4-02-92; .tAAIJlY .. "стІ І І маСОІОУ роботи 4-04-81 і І'цl ..у раАlо­ IИфll~мацfТ 5-11-81.

R.1.c....

.

Естрадна

Новини.

ПРОГРАМА

23.15

Те.llf'фОИИ: реАактора

ІІIІJI.сиоrll упр ••",іИRIІ ".Ірка А,уа.Р8і:

сатири

. коло.

програма.

АДРЕСА

КWЇ'8t:...оrо

театру

Час. Ширше

0.05

11.50

Чемпіонат

команд

ського

21.00 21.40

площа.

запрошує.

Матч

СКЛО».

М. Ердман. .Самовбивця». Фільм-внстава Москов­

Передача ефір."

.Граємо байкн Мультфільм. l(iностудія ім.

15.55

ське

12.55

12.10'Плавання. 12.40 Док. фільм

кого

.Вирок».

Мультфільми. Музичний ярмарок. Док. телефільм .МОJlдав­

18.00

9.35

Поезія.

13.25 14.00 14.50

15.5!? 16.30 17.50

8.]5

І Травиа. По пісні і танці

і

Концерт хору російської пісні Держтелерадіо СРСР. 14.00 В. Астаф'єв. .Затеси'. Читає автор. У перерві 14.15 Новини. 14.35 Кіноальманах ,Свято Нептуна.. .Наш тато Ма­

ді­

СРСР.

композитор

лі».

11

Передача. присвячена Дню мІжнародноТ солІдарностІ закінченні

і

народ·

13.15

23.]5

ти.

Москва.

РОСійськнх

них інструментів Держтеле· радіо ерСР. 12.05 Фільм дітям. ,Чорна курка, або Підземні жите­

~ пп Гімнастика,

Мультфільми .. Співають і танцюють

9.40

оркестру

ПРИРОДОIQ.

ри»,

року, 8ида.е командиром 81ЙСЬКО80Т частнни "" 2099 ім'я СтреnJ.чеика Воnодимира Петровича, Іважати дІйсним .

ЦТ

Док. телефіЛЬми. 8.40 Народні мелодії.

16.50 Хокей.

Броварського

І

спеці-

кореспондент».

/1РОГРАМА

CBiTV.

ГО СПОЖИВЧОГО товариства ВИСЛОВЛюють щире старшому продавцю продовольчого магазину N.

"Ваш

зАгАлыfсоюзнАA

11

8.00 8.15

-

трудящих

Телефільм

21.45

Матч

вже стави­

ropoAcKorO

.Френч

(Франція). «Робота

імені

(ТАРС). 5реварского

(.Мосфlльм.).

помнлкамн.

протягом

КоммуннстнческоА партии УкраинЬІ. ГОРОА' ссого 11 районного Советов народныx депутаТОІ Киев· Сllоl области. (На украІІНСКОМ ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО,

.Влада соло­

12-15 -

дІагноз.

У

оргаи

вецька.

амернканськ1. не­

вимірювати

(США).

9-11 -

вважають

ХВО'

люди,

жизнь»

'l'И

щО

артеріаль­

картини

спеціалісти

журналі

думку

Грімма.

«білого халата» детального, по­

стерину в крові і навіть до збільшення рисну рап­ тової смерті. Як відзначається в до­ слідженні, опубліковано­ в

на

Річарда

тиску.

глИбленого вивчення.

побічних наСЛідків: СТОl\Ілюваностl.

ської

ме­

(синдром

артеріального

симптом потребує

негатив­

вмісту

перед

оглядом

доктора

швидкої

підвищення

16-17 -

А

універси­

вважають

підвищується

нем

тетІ штату Ноннектікут. Невиправдане вживання Ліків,

меием.

«БІлого халата»), те в них розмір серця і його функції такі самі, як і в людей з нормальннм рІв­

слід

препа­

.ПРОМЕТЕЯ. 3-8 - .Роман 3 ка­

кого пІдвищений артері­ альний тиск спостерІга­ ється протягом доби. Що ж до тих пацієнтів, у яких артерІальний тиск дичним

ратів.

ють спеціалісти

НА. Ен.р АНАХ

,Ходять

... » .

Дитяча година. Концерт І. Архипової

господа DСТВЗ.

Прнгоди Барвінка. Хорео· графічиа композиція. 18,00 .МаЙстерня радості.. Те-

виробничих ми

весни. Концерт. .Казки Роу •.

16.ЗО I(iнофіЛЬм

17.10

під­

пароплавчикн

10.05 11.05

програма.

концерт.

Площа

реВОЛllщlТ.

9.00 Мультфільми. 9.45 Док. телефільм

йонез»,

УКРАІНСЬКОГО

Святковий'

9.45

това­

Горбач·а:

таНIЙ

мелодії.

Таланти

9.00

цію аж з Північного Нан· по

на·

ТЕЛЕБАЧЕНИЯ

невже резонно заво:9Ити нехай дефіцитну продук­ r;азу

і

Док. фільм 'Янніс PiцOCJt. Всі люблять цирк. Новини. Веселі ноткн. Фільм .Самотня жінка 'бажає познаЙQМНТИСЬ •. 19.00 Естрадна програма. 21.00 Час. Репортаж про свят· кування' Дня міжнаpQДНОЇ солідарності трудящих .:.... І Травня. . 21.45 Кіно. дюбов і ... фантазія. 22.40 Хокей . . . Чемпіонат світу. Матч команд фінальної гру­ пи. По .закінченні 0.40 Новинн.

;консерву­

вІДРalЗУ

.Ми

15.20 15.45 16.25 16.30 17.30

металеВ\іМИ

для

телефіЛЬм

країна:.,

Штраус.

недавньому

торгували

Док.

14.05

ТРАВНЯ

2

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00 8.15

Грає Державний симфо­ нічний оркестр' СРСР. 8.50 ,Янгантау', Док. теле-

народів

,,30JlOTA"

свят·

ПРОГРАМА ЦТ Новини. Грає заслужений артист РРФСР Б. Феоктистов (бала­ лайка).

ТРАВНЯ

ПРОГРАМА Новини. Мультфільм,

8.00 8.15 8.30

9.40 В. МАЗАНИН, кор. РАТАУ.

прнваб­ дотри му-

І

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Передача.

квітів.

про

.Мудромір •.

це

стрИНі з'явилося ще одне захоплення картини із квІтів

Репортаж

21.45

Останнім часом у май­

нє

створення

що

Час.

кування Дня міжнародної солідарності трудящнх І

напро­ компози­ гО'Ворить

ніби

скарбниця

цим

себе».

Інжеиер-техиолог ком­ БІнату громадського

Щоб

ліхтарик гармонійні

нам,

Для

Т.

ІЗ

верес і червоний китайс~­ допомогою

місце"

Олена

якості обіду та кондитер­ ських виробів оцінювало

-

іншому

коидите­

третє

з душевним теплом і сердечною щирістю ві­ таємо дорогу нам люднну маму, бабусю ТАРАН Марію Іванівну з 70-річчям від дия іі иароджеиия. У цей пам'­ ятиий ювілей знчимо їй довгих рокІв жнття прн гариому здоров 'і, благополуччl,любові І повазі рідних, близьких. . ДІТИ Я ОНУКИ.

В

поле

а їх подруги

смаковІ

підставка.

безсмертником,

особли­

враження

Отже, покуштувавши комплексннй обід, вони заповняли спеціальиу бліц-анкету і проставля­

відгуків одержав борщ україиський з пампушка­ ми, який прнготувала броварська команда ку­ харів.

і

Таким чнном, наші кухарІ Неля Ілліиа і Тетяна Ромаиеико заіі:ня­ ри

схвальних

важить

переможиицею.

JIИ

арбіт­

техно­ го­

-

одному випадку підхо­ дить полив'яний горщик,

силенко всім, хто зацікав­

-

.............

лівками вниз в темноті. В ї! композиціях бага­

до

відпові­

дає ровенчанка В.

ється спецІальної логії при сушінні

справила команда Ва­ силькова. Воиа і стала

плаиl

приємне

рамн.

Але не тількн

без­

привабливу

цьому

во

дитери. Учеииці міськоІ школи-їдальнІ . у напру­ женій боротьбі із супер­ никамн з Василькова та Біло! Церкви не раз за­ войовувалн симпатії від­ які

та санітарІІ,

Ножний

мірів вази. а то й просто камені. Ось стоїть колос­ ся, а з ним виткі сте­ бельця польової трави. Все разом справляє вра­ ження вибуху. Сокирки з

В

продемонстрували

броварські кухарі та кон­

вІдувачів,

ПРИГОТУ­

-

красити

унІформу.

свої зн&ння і вмін­

ня

дотримува­

знати теорію,

відбув­

що

суворо

повинні

тися технологіі

молоднх

ся на базі кафе ннк»,

були

облас­

недавньому

ному

Дівчата

РОКУ

198$)

-

ростимо ГІДНУ жюрІ.

КВІТНЯ

29

спр •• ах ІИ,l.IІRRЦТ8. поліrрафії і ХВНЖКОІІОЇ оCl",.ст". м, ОРО •• Р8. ВУ". I(М1IС" •• , 1&4.

торгівлі.

ІНДекс

61285 .

Друк офсетний. кований

аркуш.

Обсяг

1

Тираж

примірник.

Замовлення Н.

2619.

др,.'

16.261

#69 1989  
#69 1989  
Advertisement