Page 1

. .І!ІІІІІіІІ,= ., .•~~!!!:і

_"І!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ!!І!І!!!І_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!ВІ!!!!!!!!!!!!!В!!!!ІІ!!!!ІІ!!!!!І!!!!!!!!! ПРОЛ ~ТАРІ В"СІХ _КРАІН, ЕДНАRТЕСЯ1111:

Q~ГА~ ВРО8АРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМ І ТЕТ у КОМ У Н ІСТИ Ч НО І ПАР Т .ІІ )'КРАТ Н МІСЬКОІ . І РАЯОННОJ . РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬК01 os·nACTI

.

'

Га8'1'8 ІІПОДІІ'& І

f 7 -nі'І'ВВ . 1937

.+

року

.,

N 69

(69~2)

••

27

Субота,

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗАВДАПИВ

ІІЦоІ Перемоrв,

50..р1Ч'Іа cтaxaвoJCЬttoro руху

ta

Наша - від:п· овідь­

Іapsr ЦК КПРС М. ' С. Горба'ІОва. В Jdй Вказано

. ак~востt

rрома­

првскоревию

еково­

трудовоJ по

У

·

-. 8,7

процеwrа . 1 · ск.пав

1

З пepm-oro

першому

цартат

продукЦІі

за

міJІЬйов

. замов.пеивJDПІ .

на

фабриці

мета.п'урrІІkий·.

·

А

А

.

roromcьxиx

" У

Приємно повідомити. що oбCJtr товариоt продук­ ціІ за сІченr> берєзе:Иь 1Я85 року порІввІІВо з відповідввм періодом мииуJІоrо зб1JІьmнвсІІ на 8,2 процента при nлані 7. Пов аа завдави я ввrотовле­ во продуr:цtї на 905 тисІІЧ карбованцt, . . І тут у числІ чотирьох відстаючих колективІв три уже зrадаНІ завоnоб''.LІІВввА комбінат . · за­ води шиноремонтний ' та дослtдво-експервмеІfталь­ вий будкоиструІ\цlй, а тцож побvткомбінат. Вони ведодаJІИ до ману . товарів ва 493 твсІІчІ карбо-

.

А

ва

восьми

пІдприємствах

району

ri "

ВИJIYChJ' товарноу продуКціІ складає

при плаНі А тепер

10,8.

·

прослідкуємо

дових КОJ'ІективІв

Про

дуючий

відділО'М

бути ВВК01181111Й

1

П.ПІВ

ве

1988

lqJOC!'e. Але роКу · иовввен

DpИOIIJ беа . JUВOI'O 80реК'І'1ВаН

ВІІ•.

Саме ва· •е ~ . вцІ.пвD ~СТІІ'ІІІе амаrан р, всю opraвlaatopc:НJ. иолІТІІUJ 1 вповву ро f~ту. ЮВІЛЕИНА МОНЕТА

23 JаІіТRІІ 1985 року випущена · в kонета вaprtcm 1 карбованець · на

oбtr юsІлеііна

о з • · :~ 'і у sаннР 40-рlччІІ Перемог~ . РадянсьУ.ОГ" Нй І- 0/\У _; НРлик\Р

ВJJ.':ШЗНІШНt 11йн1 l!j41r1i:4~

tJOJ:(_lB,

(ТАР.С)

те .

як

організацІ йни м

близькі

міськком у

пар-

А.

Д.

Фрол ов

nартії

озн а йо м ив

ляЮть

пtшно.

нових

б лаго со· Вітчизни .

також

cv

nраг­

r·~ · u

з

.

: С)

Г ' •."•: ' ~:····

.. -

..

д !з · п:r::::· .

13 · ХІ-І

на

курс

зимівлі худоби,

своє ·

б у де

n·':· :~o! V 11.1":•' т 6в t' хх;. · -:·::.: ;

ЖИТЬ

ньо1 ськоУ

І

XXVII

2а .~r• шЕ .ї"'~я

вершальний р!к n'ятирІчки ударною працею. Незважаючи складнІсть

що

Зor:rt м н ~ "'~ гт•)

Н!)И'П Я

, ",._

ознамен у в ати

Це

дарунок ІШРС . .

виробницт­

т в аринниУ.!·'

надІю ,

· зобов'язання -· nрода· . ти ДержавІ у 1985 ро ­ цІ .7 тисяч т онн м о .r:о· ка ми виконає м о ус·

зро·

Сі .1ЬСЬКОГОСПО·

досягнення

нинІш­

і. .

_ .

f(О ."'Є Г іl:\1

ё :r• : '

черго nи й

г'ї1д

уЗ.<і 1 ; : й на

роду,

. .. п·.-. - "- ..

Г:<. О: :

.. .,.,

r::· ·

н еух и ."'ьне

вище нн я

rромад­ коле.кти ­

ви мо л очнотоварних фер:~~ paдrocrr:v збільшують :виробництво

· .>

д оброб:-,- т у

З МlUН?!Ш Я

й ~- о

екон о · І:ч н о ї і об о р •)Н ­ ноУ м оrупю с-'2- .

М. ПЙЛЬТЯИ ,

мо л ока. Напередодні комунІстичного су­ б отника . nри~ячено·

Герой Соціалі стич­ Иоі Праці, бригадир

МОJІО'ІИОТОВЗРИОЇ

го 115-й річниці з дня народження В. І. Ле· ніна, колективи ферм

рМИ

.N9 1

фе­

радrоспу

сРусавІ.всьюІй• .

Вітаємо 3 нагородою!

ко му ністи

міськкому

no

ком ·

І

робота

адмlністрац!У госпо дар- , ства створенню м;ц­

зу мі л і . Вони на~лю­ ють трудівників села 1: а роб о ту по дальшо· л1у nіДнесенню ефек­

.

тар

чо·

За ня

висонt

в

досягнен­

nочесною

соціалІстичному

змаганні

на

честь

40·

та

ВІтчизнян-ій актиsну

участь

Грамотою

ІІІО

Надію

paдгoc.rrv

ський•

Ради У'РСР ГоголІsської

стрІчкаткацької

ни

Президії

Верхоsної Ради У РСР нагороджено робІтни·

у

громадській роботІ Указом ПрезидІt Бер.

хавної тка~

грамотою

Верховної Унраїнсько1

РСР.

вІйнІ

.

нагороджено

nрезидд Ради

річчя Перемоги радян­ сьного народу у Вели·

кій

·

JІитоm

~Русанів·

МарІю

Грнrо­

рівву Дяченко. Вітає· мо 3 нагородами, това· риш1!

фабри ­

Івавівву

Про увічнення пам'яті Костянтина Устиновича · Чер"енна Враховуючи заслуги

· ,!

-ва вісіи мІсJЩtв, ІІК1 ааJІИШВJІВсь1 вадолуиаrrв проПрsrмо cкuren, 88ВIUIJIJI

Про

дотрим у ються стату тних вимог. ватажків парторга·

тіІ О . М . Іщенко . Він же його учасників Із завдан­ зуnинився на окремих nи- нями міської nарторгані­ таннях організаційно - nар· зації на травень ц. р.

'

пвтаввя стоІть 'l'D -

про облік но­

•.11стамй: і ученими . sls моНа закінчення семінаву у своєму вистуnІ заві- ру-наради nерший сенре­

·

rВІІВе.

-

тО'Вариша М . С . Горбачо- нІ з ацій nроінфор му вав го­ · ва на зустрічі з керівни - лова nар т комі с ії nри ками nромисловості. рад- м іськкомі · lioмnapтli Ук· госnів і колгосnІВ . спецlа - раїни А. С. Сердечний .

додатковоrо

щоб

лервин•

них nарторганІзацій , що виn .щвають Із . nро ~tови

заrальномv

вароІЦ)'ІІ&'l'В,

завдання

Бортяна

nлану

тирьох: місяців по ви· робництву молока. За­ раз nродаж J:joro д е р· жаві . зростає . Вне о ні щодобо вІ надоУ , сам о , вІдданий труд сельчан,

доповІді

а г ро nромислового

n.'IelicY.

І!е мо

му ніс т ів І проведення рlчно1 зв і рки у первинних nарторrаІtізацtя х.

завершення

nраці вників

п одарства ,

ЗавІду ючий вІддІ лом nроnаганди І аг і таuн В. М. Хрипун говорив про зацершення навчального року в системі марк с ист­

рапорту­

др с трокове

ноУ ко рмовоУ бази в с е­

нас.

1\Іи .

ра м и.

про

д .'Ія

зд обу тків r:a ц; апістичпоr

і ку міськкому партії Л . О.

су боrнину, nрисвяченому 115-й · річниЦІ . з дня народження В. І . Л енІна .

з вІдповІдним перІо,;жом мивулоrо року продуктив· Ність працІ зросла па 5,2 процента. За рахунок цьоrо одержано 61 ,6 процента приросту обсиrу то-

чов зазва'ІИВ: с ...зусІІJІJU треба

міста

в

NQ 2

і

1

ва ли

цілеспрямована

-ва .

тІйно~ робо ти в зв ' язку з nap... чергоБими зві ::щ и і ви б о­

· району на к<>мунlстичному

йо­

Мі ЦК КПРС, товарmп Михайло Ceprtl:oвn rорба-

М

КО·

(1985 р . ) ЦК КПРС. положення ,

вне ловленІ

дарсь ко го

проінформ ував nри су тніх сьно-ленІнської освіти , а nідсу мки роботи тру- з авід уюча сект ором · о ,.. Іі­

зввжен!>

А ось з планом авижеив11 собівартості ІОВарів підприємства району не сnравНJІИсь, перевитрати ск.ладають 259,6 ТВСІІ'Іі ка~овавЦів. Не · виконали завдавн11 по цьому пока3ІІІІR1 во­ пективи деревообробвоrо та зuо;добудівиоrо коІІбІ­ ватів , заводів: мастмас , ремовтво-мехаи1чвоrо. На 12,7 процента біJІЬmе , віж у перmОІІJ aapтaJJi 1984 року, прОМИСJІОВИМИ . КОJІ8КТВJІаМВ 811J11· щено товарів иародвоrо сuожив8111111. Пова,ц ІІDВ виrотовяено чимало продукцІІ.• Виступаючи а доповіддю ва Dl~ Jlae8v.

процентів. Зюl­

будннку

секре т ар і в

npo

завданн11 партії по п:ІдвищеН'ІІю продуктивності пра ­ цІ та зниженню собівартості проДукції. Порівмно

варної продукцІІ.

вю:ону є

семінар­

Дру гий секретар м lськ}Ю ЛІУ nарт1ї "А . Г . Мути-ло

1'!2,3 процента

внкои8JІІІJІ

районному в І дбувсJІ

нарада

дівввй комбІнат, Літківська фа6рНКа художНіх ви­ робів , заводи досліДио-експернМеита.пьввй будівель­ вих конструкцій, молочвий, иібввй. Вісім пlдприємств району, ІІRИМ вставовяево rо успІшно вИRоиаJІИ . Пито~tІа · ваrа

120-130

орr-ан ізацІй Бро!!арщини. Aor-o вІднрне nepwн i4 сс!4ре тар міськком-у Комnартії Україин А. Д. Фролов .

Це заводобу·

план випуску продукції вищої ~теrорії ІІRостІ,

Віра .Іванівна

парторганізацій

ку11ьтурн

· .

темпи зроставвя обСJПу вирІ)бющтва .

трю;от~ж~:.:

· СЕМІНАf-НАРАДА секретарів ·

.

ванців.

ЧJІеНИ

Г е нер ильноrо секрета­ р я ЦК ІШРС М. С. Го р б ач о ва на ньому,

тнвностl

и1 комбінати. Sовв ведопоставІІJDІ uрИJІову та капряжу.

дитІІЧоrо

ють ії і ІІК ХОР9ШОrО наставника 1\ІОЛОДІ . Фото В . Тородньоtо.

I'RUЬ DlдBeJIR lJ.оВЄЦЬRИЙ . Та , ЖвТО111ИрСЬ!tRЙ ХІміЧ·

пронову

затримок.

корми внробіт1:у па

•rоловва DpR'ЬI&a вевJDtон:іИВІІ: аобов'.ІІзавь з по­ ставок заводом cToprмam• .вІ•еутиість чавуну, ЯЮ!й ма.пи вадіс.па'І'И завоіІи сЗапІ)ріжста't~>) тn КостІІитннівсьюЦt

верхвьоrо

цей Час вона працює з повною відАачею, без

браку і

.

КПРС.

продукцІЮ ІІКа працкє

Понад · дев'ІІТНадцsrть років такни 11 трудовий стаж ва цьому підприємсmі. І весь

ВННН1 у цьому KOJieKTиim ' 3UоА0бУдіВВ8fС) ' ке'мбіиа­

rу, ГоrоJІівськоУ стріЧкоткащ;~rеУ фабрпи та: заво­ дів дослtдво-е,ксперимеsтІЧІІРr9 . бу.дк~~иt) торrовеJІЬвоrо машви~удуващ · ЬН!а: ЦVІ з'їзду

пред'о.пеВВІІ здав

кетеJІЬИИЦІІ Віра ІваНівна Сірик ,

ТИСІІЧ карбовевців. Але цей показввк був би 888ЧНО біJІЬШИМ, аби •DJiaR З ВЬОr~ IIJIКOB8JDI ще трк підприємства заводобудіаввА номбіиат, заводи mиноремоитJПJй та . доt.пІДно-експервмевтаJІЬний ' будівеяьІІQ :конструкЦІй . · На,267 тисn црбовавЦів ие буяо. віІправлево у

5

ДНІ

юз ітн евого П .тенум у Ду мки І

··

· завдавв11 .по · реа.пtзацtt проивсяовоf продукцІІ ІІІІМВ ввковаво ва 101,2 прt!цевта і порівВJІВо з · 81дпов1дввм періодом моуяоrо. року oбcsrr реаmза~ цtt абіJІЬШВВСІІ

ЦІ

лективу радгосnу •Ру­ санівський:~> з глибо­ ким інтересом знайом­ .'Іяться з .матеріалами

І!Іі:Шоrо розвитку, проава.JіІзо~аво «справи поточіd, вв ІІЗаІd а вповаввям р1чвоr 0 плаву• ; · Що ж пока38JІВ підсумки роботИ · nроивс.поввх Іdдпрвємств Бров•рщввв ва nерfпвй · квартал заверша.пьиоm?

· пра·ця

ударна

І, зокрема, доповіді ва ІU>ОІІІУ Гевера.пьвоrо секре·

аавдавв11.

СИ-

(tз ЗакJІІПСІв Цк КПРС).

o«1ro- ·

поставяево

коп.

І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ РОВИНОЮ! .' . .

ко розrорвулось . соцtа.пІс~е амаr8ІІВІІ аа rtдву вустріч цих авамевввх дат. Саме дійове трудове супервицтво · допомаrаа виробІІИЧВJП(ам успішно справ.цятвся а еоціа.JіІ(:flІЧВВМВ зобов'ІІ38ІІИJІМІІ роКу 1 П'ІІТRрі'ПtВ у цілому, . У ц1 дІd в трудових колективах Іде . 88аве ворt>RRІІ матеріа.пів квітневоrо П~е~у ЦК КП~

дІІВ,

3

·Ціна

ЧЕННЯ КРАТНИ ПРОДО'ВОЛЬСТВОМ

а'їад КПРС. У трfJ'оввх . колехтввах mвро­

ва ШЛJІХВ підвщеВВІІ

+

року

ПРАЦІВНИКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ! ПР.ИСКОРЮПТЕ ІНТЕНСИФІКАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОС· ПОДАРСЬКОГО -ВИРОБНИЦТВА! ДО­ БИВАйТЕСЬ. НАДІRНОГО ЗАБЕЗПЕ­

8 КОZІІІІМ IOieiJ все бJJII)ne ІО· Йас 40-pt'l'lll В.

XXVII

1985

квітня

N,

І

.

І!

' ,; '

'.tетою увічнення його f\омlтет НПРС,

1

видатноrо дІяча Ко-

ІуністичноІ nартІІ 1 Радянської держави, · .н lжнародного комуністичного І робІтничого руху Ностянтина Устиновича Черненка і 3

nам'ятІ . Центральний

Пре з идІя

ВерховноУ

СРСР 1 Рада Міністрів СРСР

Ради

постановил и

nерейм('нувати місто Шарилово Нрасноярсько · го краю в місто Черненко, Шолда-нештськи t1 райо н Молдавської РСР у Черненківський район.

Ім'я К У' . Черненка

вирішено

р

Краснаяреьнам у виробнич о му

.11 :

зерно:16ир;~ т,н ю

комfіа й на х.

·

nрисвоУтн

nалацу пІонерІв у .мІетl

nензІ І

донній заставІ cXoproc• Сх іДноrо nрикордонноrо

Червоноnраnорного окруrу, де sІн слу-

жив,

морському

одній ву-

пасажирському судну.

· ВстановлттьеЯ дев'JtТЬ

стипендій

lменt

К У. Черненка дпя . студентів трьох вузів. Буде встановлено . меморІальнІ дошки на бу диюrу nрикорJІонпоt застави · сХоргос•· І на б у динку М 19 по вулицІ Вепика Бранна в мі·

сті Москві, М жив Н. У. , Чер_ненко.

об ' єднанню по НншинІвськом у ,

no

лиці в новоспоруджуванпх мікрорайонах м. Москви, Нрасноярська І Нишинеаа:; nрикор-

На могилІ Н. :у: Черненка на НраснІй nло· щі

біля

НремлівськоІ

стІни

буде

встановле-

~!І J~~віи~ро~6-ни•ч•о•~•,\•'•(•)6··~~д~н-а8н.н8ю_._.~х_.в.ил•я••-·. .Р.а•д•го•r•_n•у--~-..мн•о~б•ю•с•т..__..__._.._._._._~88~.--..-;;~ :Галди-Нурган с ьноУ області

НазахськоІ

РСР.

(ТАРС) .

·--- --·- · ·


і

ДОМАГ .!ТИСЯ·. ВЦСОКИХ

Сьо·rоДнІ nроходить

КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

н аук.ово-nрактИчна

конференція nроnа­

· . ІЗ

rандис~·~ та орrанІ·

ловиІших

РЕОРrАНІЗУВАІИ

орrанlчиа частина робоm з на,rтnа· w..и, одна з важливих папок д.Іяnь· ності nарrlйних, радянських, проф-

Останнім часом адмініс-трація, партійна і прсф-

Ця перебудова noмinro оожвавила роботу по ор­

сnілкова організаціІ завод;у nорошковоІ металургlУ

rанізацlУ економічноУ осві­ ти. Підвищилася відвіду­

і~tені 60-річчя Радянсько! УкраІни nосилили . увагу до організаціІ економlчноІ освіти трудівників.. Зараз на nідnриємствІ діє рада по економічній освіті, до

ванісu. занять, nомітно зменшилася кількість зри­ вів. Та й активність слу­ хачІв зросла. Тобто, за­ няття стали давати відда­ чу. Ось приклади. С.'!ухач­

складу якоІ входять три ка школи конкретноІ єно­ секції шкіл комуністичноІ праці, !<ОнкретноІ номlки Г. І. Куценко запро·

6

шнолах

конкретноІ

удосконалити

форму опла'І'и nраці во­ діїв авт.отрансnортних ·за­ собів. Реа.л.lзація пропо­ зиціІ дозволила на 10 nроцентів зменшити Іх

ління і цехів,

47. шкіл

комуністично! ня вантажів.

праці. Ці школи-fшйбіль·

Слухач:ка школи ноннрет-·

ша ланка у мере_ж1 е:коно-

ноІ економіки В. М. Чер-_

мічноУ освіТи, .адже пере- пишевич розробила систе­ ДОіВИМИ формами і метода- му--органІзаціІ госnрозра~ ми роботи у них оволоді- хун.кових бригад у цеху вають 875 щ>рош:ківців. У нинішньому навчальному

товарів народного сnожи­ вання. Ефект нововведея­

році слухачі шкіл нонк- ня ритмічна робота ко­ ретиоІ економіки вивча- лентиву • зростання nро­

ють тему

сСоціалlстична- дуктивності праці на дисциnліна 1 економіка•. процента.

1.5

а шкіл комnраці сНауково-технічний прогрес 1 енономіка•. У ході занять особлива увага nриділяється ви,І?обленню у слухачів тво~оrо підходу до

Корисним виявилося і нововведення. зроб.~ене за проnозицією В. А. Вдовен­ ка, який довів необхід­ ність вnровадити nоліпше­ ну систему контролю за

питань,

станом

що вивчаються,

технологlчноІ

дис­

вмінню nов'язувати тео- циrіліни в цеху залізних ретичний матеріал із про- порошнів. Після врахуванблемами

господарського

характеру.

ня nроnозицlІ

здача про-

дУКцlУ з nершого пред'яв-

НИнlшнlй навчальний :;ення зросла на 4 npoplн особливий, адже в хо- центи і стаНОіВИТЬ ·нині 98 ді його бу ла· здійснена ре- nроцентів. організація навчального процесу. Викликана вона

Ми розумІємо. що, при· діливши увагу органі·

була тим.

зацlУ. самоr

півтора

що

протягом

місяц.Р.

неодноразово

систJ!ми

нав­

заняття qання, ·дещр виnустили з

зривалися,

поля Зору

якість

прове·

низькою бу ла і Ух відвlду- дення занять. Окремі з ванlсть. Виникла nотреба них nрохрдять сухо, нец!­

налагодити

контроль

за

ходом занять заводчан у школах, посилити Jiiiдnoвідальність керівнИків nlдрозді.rllв за органІзацІю економічної освіти.

у зв'язку

.

.

'

каво. Не так часто, ян ха­ т!JІОСЯ б. слухачі вносять пропозицІІ по вдоскона­ :~енню економtчного механІзму, системи ня

..

управлlн-

Бракує нам

і техніч-

з цим член них засобів наnчання, які

методичної ради О. Н. Ан- б можна було використа­ фі:~юв був відряджений У ти при вивченні певних Моснву для

вивчення до-

свідУ організаціІ еконо- тем.- Одним словом.. про~ мічної освІти трудіІшиків блем Існує чимало. Над Іх інших nідnрцємств . Міні- Розв'язанн~м і працює стерства чарноУ металур- нині ·1 адміністрація пlд­ гlї СРСР. Після його по- приє~1ства, і nартійний та вернепня було, зокрема, профспілковий комІтети, 1 переглянуто склад рад-и, nропагандистський актив. nризначено відnо~ідально­ го за ·організацію ·еконо­ мічної освіти. частину зав­ даць по. органlзацtУ нав­ чального

nроцесу

дана

вказівку реалізовувати віДділу rrідготщзки кадрів.

А. СЕРВІНСЬКИИ, rо.пова

·

ради

по

еконо­

мІчвІй ОСВІТІ трудJІЩІJ:Х заводу порошІtової ме­

тал:ургІУ ІменІ 60-рІччя Радsнської Україин.

ків

занІІІТ"Т"'

nексних

рів

j

1984-1985

сnухз .. ів

wнin

ро­

ком.,.

мехаНІзаїО·

ТВ&JНіННИНЇВ, ЯНі

ПРО·

· система нннn Ім Тросщин~.,нему еіМ·іІІНу pa.'"(r~r::nv 'м~н· К:р:~ва, да11,. водилися

очі_КУІ!а,н_ий. ефе~т.

mrrьcя до доручено!

Ім

справи.

нористовує у вис-rупах nеред спу· хачами праці кпасиЮв марксизму·

і

ЦК

ВЛКСМ:

поліІПІІеиия еноио1 виховаиия тру.ая·

щих• ·

З часу приJЬurr'І'ІІІ цісІ постаиоn пройшло майЖе три рони. За цей nерІод партійними. ПрОфспілковими і господарськими ОJ!гаиами Вроварщипи чимало зрОблено, щоб посилити віддачу екоиомічиоІ освіти, nідвищити роль пропаrавдистів У забезnеченні висоноІ активиості трудових колективів.

ноrо аuоду в. І. Сокольвах не ви­ neІJlиlaмy.

Проnаrаидист

школи

комукtстичноІ праці ремоитно-ме­ ханічиого заводу л. евиста ие nідl'О'І')"ВВІВСІІ. до заняття по вивчен­

n.

ню теми сЯауново-техиічний про­

коитропь

притягли ·~х

до

в1дповlдал:ьност1.

Говорячи про оолlтичну, еІ(ОНо­

Мlчну . і сlльсьюа

професійну .труд1вників,

пJ.дrотовку ЯК1 иавча·

питань у ба· пов'язується

ються у комплексних школах, слід скааата. що така форма екокоміч· ногО навчання є найбільш прий·

з практичними справами нолективів, а це актЮІlзує трудову і

нятною для формувuнв JIOвoro тиnу енономlчноrо мислеинк сель-­

чення теоре"'•'НЧНИХ

гатьох шнолах тісно

rpo-

мадсьно-полlтичну актИвність слухачlв. Сказане в повній мірі стосується завод111 порошкова І мета·

.чург1У Імені 60-рlччя РадянсьноІ УкраІни, сТоргмаш•. nпастмас, ДОНу. Тут стюрені ради ІЮ енономІчнІй освіті, а школи очолюють хороші проnагаидисти _;_ сnравжні майстрИ своєІ сnрави. З гордістю називаємо ми сьогодні. Імена Ю. В. КолісничеЮІа, Л. О.

Хаменушко, І .. С. Скубенич!і, Г. Ф.

Трунlлова·, П. Ф. Пазича та біtга· тьох Інших. Слухачі шкіл, яні вони очолюю7ь, уепlшно засвоюють матеріал. а висловлені ними щюnозиціУ стосуються nідвищення процунтивІЮСті працІ, піДвищення

якості nрод_унцlІ. На заводІ пласт·

мас, наnриклад, спухачі шкіл си· спми економlчноr освІти пода.1и

рацnроnозицІй,

28

·

економічний

Ушнол1нон~lе~ 11 ·очопюю,

иом!Хи, яку навчаються:

20 слухачІ!!. Це Інжеиерио-технічнl nрацІ.вники 1 спужбовці управління

чаи. Це nlд:rвердИJ'Іи заия:nя комП.: .пекСНІИх шхlл, JUti у р&,ІІ,Госпах tме­ иt Кірова, сАваигард•, радгоспі·

комбінаті .-Каmrrя:исьнийімені 50-річчя СРСР, на КиІвській nта· хофабриці nроходять Ьрганізоваио, на високому ідейно-політичному і методичному рівні. тах. иа кихв­ ській • птахофабрицІ діяльність комплексних шкІл· справедливо вважають важливим резервом nід·

вищепня

ефективності

Цt'r П. І. Поrорlлий

ру. Вона ж Іис.повнпа ці• каву думку щодо nоря11ку

добре

n1дrотовлен1

ши

787

року, одержц.

тонн молока

940

при

плаЩ

тони. Характерно. що одна 8 кращих onepa:roplв машинного дq­

Іння радгоспу /1- П. Tonixa ---:- спу. хачка номnле:ксноІ школи. Заняттf в ній допомагають Ій долати висо-

·

нl рубежі;·

Ane сьогодиt ми ие можемо cкtr

заТИ, ЩО СКріЗЬ НОІІШЛеКСНі ШКОЛІ

звело до тоrо. що пропагандисти· приходили на них непlдготовлени· , ми. тrаплялися виnадки незадо­ вільно організацІХ nроведення зао

:fіЯТЬ у школах

у радгоспІ

ІменІ

Докучаєва. А в школі мехцізато­

рів радгоспу сГоrолівський•. ~ nроnаrандистом М. І. Кривоноо, відбулося протЯгом року всього 14

заиить. Подlбце становище споае-· рігається в цьому госnодарствІ і в школах рослиннинlв, rварииииn!JJ, водl:tв.

-

реню кабІнетІв полІтосвІти на rpo· мадських засадах. Не може· пройти повз увагу 1 той фант, що нц е-ш­ заменах 35 слухачам понижена професtйиа к:вал1ф1нація. Це, свого род_у,

крок

11

нааад

навчальному

ПРQЦеСі.

Обговорюючи сьогоднІ т1 екон~

иічиІ

завдання.

JІНі

поставлеІf~

Перед радянсьним народом на пе-­ ріод пІдготовки і-(О з'їзду у допа~

від1. Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова на квіТо

иевому (1985 p.J Пленумі ЦІ( КПРС. nартІйн\. nрофсnілкові 1 гос;: ІЮдарсьtd керівники,

всі nроnага!('о

дисти nовинн-і ще раз. пройнятися Думною, що

економічна

на нащ>ІJJ ие терnиrь

-пІдrотовj

поверхового

підходу. ~аше завдахня

-

домо~·

-:ися того, щоб у кожному труда• вому ко.пектив1 ця nідготовка бу ла

дійовим фактором підвищення рtві ня госnо_ дарювання І у.правлінн".t

допомагала у п<>вній мірі винор~ стовузати творчу енергію і · мoJIQ

ливостІ п.рацІ.ви~tнlв мІста і сіл

йону.

А. МУТИЛО,

·

пропаrаи·

paJ

дpynd ееиреtар мlсьrtкому пар­ т11, голова ради по r•:оиомІчиtй освІті тр~ дящих при міськкомі

КОІІІПІрrtІ УкраІни,

ФОРМУВАТИ ЕКШіОіfчНЕ МИСЛЕННА дозуваннJІ складових бе­ тонноУ сум!.ші. Після обго­

~они

1985

рьох місяців

дисти комnлексиих шхіл. Вони вмі· ло спрямовують увагу слухачів на вир1шеиии конкретних ttитань ГОС·

Мвючи вищу і еере дню сnецІальну освіту,

112.

виробии­

цтва. Чимало слухачів виос:JІТЬ тут проnозиц1І no полlnшеиию госпо­ · ,ІХарювання, зміцненню техиопоrіч· иоt дисципліни. У радгосnі сПл6с· ківський•, nриміром, усі пропаган­ дисти І сам секретар парторrаиІза.

vnстозагону

,N'g

до 115-І річниці з дня народженюІ в. І. Ленlиа виконали ман чотю­

грес 1 пtдвищеиІІJІ JІХОСТІ продуК• Як иедолUt спід снааати І те, що ц1J•. Незадовільно проходять зt• нsrrrя t 11 шке.n1 номпраці місьно­ в радгосnах сГоголlвсьний•, сПу· ю уnравлtикя тoprUUI1, же nропа­ хівський•, « Красилівський•, «За­ гандистом Е. Ф. Башииськкй. На· вориц.ький• до ц.ього часу· не ство·

Відрадно, що останнім часом ад·· сторожує те, що парТійні бІоро trіністраціІ, партійні комітет-11, бю- суворо ие зІіІІИТІІJІИ nнуватцtа, не

ро, nрофкоми nі?силили

nо.аарського характеру. Не в~ша~ ново ж тваринники бригади .N2 1

працюють та.к, ІІК це . потрібно, дення зІінять на низькому І.Дейно-, Послаблення контролю за ходом політичІЮму, методичному рІвнІ. проnуску занять слухачами. ОнремІ занять у шнолах рослинників РМ· госпу-номбlнату сТе'rrпичний• nри· проnагандисти без інтересу став­

сПро дальше мІчноІ освІти

СРСР, ВЦРпс·

ворення: на зборах брига­

У IV-y каарталі 1984 року. вом, робити· усе вtд н~ ~ виборола Щ!рше місце. залежне, щоб зроста Важ.-1ивим вважаємо ми 1 ефективність nраці, мtцн

те, що слухаЧі С. В. Ка- ла труДова 1 технологічна

динчун, А. Д. Іващенко дисципліна, вnроваджув ди _ці nроnозИціІ реа.п13о­ нада.ли доnомогу членам лися у виробництво наяв вуються иа nрактиці. своІх ~-дових нолективtа резерви. С.цід снааати, ц1 соц1ап1стичних нанрес· РІзноманітності нtmнм у ров

теоретично, у своУй nов· СІІ:нденн1й робоТі аайняті

втіленням У життя

ле:нь партіІ і уряду' що ааняттям, ваціка.вnеиості зобnв яааиь на -qесть 50стосуються економІки. На розмови на Иих tпрИіІt й р. lччя стахановського РУ· це я 1 сrmраюся у хоДі ху, .v;onoмornк. Іt}Ювести заюrrь.

сnІ.вбесІ.Д,

При

грама теми, що вивчаєть· про

пров~деиу

робоfу кість школи

·

занятти в шнол1 допом rаrоть людям вирlшува

ви-робничІ завдання. . · лекти.ви, де nрацюють м -• А . . . . . . ..

проведенні те, що ра& У квартап ко· необхідн! розрахунки. про· жеи cnyxa' mкoD nітув Розповідаючи про діJІМ.· слуха-.., У••ш.wпо

дискусій

сnрав

коикретноІ лися І пр~rраМ:ою . 198

ся, тісно nов'язусться з серед лю.gе У СІІоєму но­ еиономlки, ие ·можна не рону, заклали МІІUІИЙ Фу проблемами виробничого· ,,ентиві. · Комусь така :::гадати про наших кра- дамеит для успішної р характеру. Не рідно слуха- Форма nроведення занят­ щ~tх слухачів, адже воо боти у завершальному р чl

цінавІ

тя видасться недорєчною,

д,умни, які nізніше стають

висловлюють

ал!! У иас вонt. rtрижипа­

моІ найnерші помічники. ц1 П~ІІТИрічки. А це мен

Це, зокрема.

r.

1.

Суботі· проnагандиста,

не

предметом серйозFоІ роз· ся. Такі звіти дисuипліну­ на, Г. Т. Бабійчук, с. л. ие радуват:и, не :ІІови у колективі бриг;;1ди, _ють люд~й. сприяють зро­ Добровольська та іи,шl. сил для нелегкоУ,

мож дават

але та~ станню ~х активності, по­ Своєю активністю на за- коІ потрібноІ роботи і нараді. Так, слухач школи значаються иа резуль татах няТтях вони сприяють то- :rюдьми. Г. І. ПеЦ внесла nроnози- госnодарЮвання. Бригада му, що вс1 слухачі усвіТРУНІЛОВ, цію, спрямовану на nолlп- арматурників, столярів J ДОМЛЮЮТЬ ІаЖJЦІ81СТЬ проп&tІІІДИСТ ШКОJJИ ROR· ~еху, а то й на виробничій

r.

шення якостІ виготовлення збірних залІзобетонних

такелажнинів, якою керує слухач шноли нонкретноІ

формування Є!ІОНОМіЧІ-!ОГО, мислення, умlsня застосо-

нонетрукцій бригадою по- еиокомlни Н. А. Онищен­ вувати одержані знання лlгоиу будіиельноrо дво· но. за nідсумнами роботи на практиw. Одним ело-

нер радгоспу Ю.

.. JCП(I[:<:І.jJC1 B:j_ г,ер,:,д , ..J.:'·T ~: tt ':)Ч&. 1.-.f-tOr'З

'1::tЧi'l7

-:Jrpr:,,.щ

Jаздад~гlд<>

FИЗ.tіа- Шхотнин.. го;ювю~і1

че!іl теми .rи

·~их

з.:;vлтt..

вивчатися

ІІІ!'11.1.

Г. Поа­

няков.

'>ІіТВеРДЖС!-!І

бу.'tИ

ДОКу слухачі шкІл номnt~аці

nодали п'ять пропозицій ІЮ у,аос­ коналенні(\ організацІІ виробни­ цтва, 12 оо qолlnшейню умов nраці, 22 по пІдвищенню якості nродунцlІ, 28 рацІоналізаторсьних nроnозицій. Всі 220 ударників ко­ мунlс:rичноІ nраЦІ слухачі шнlп марнсистсьио-ленlнсьноІ освіти. Проте не в усіх nартійних орга· нізац1ях роботі шкіл економічно! освіти nриділяється належна ува­ га. Трамяютьс)І випадни прове­

иоІ економіки сСоwалІстичиа .аис· циrіnіиа. 1 економІна• світпотехи1ч·

Цьо:\rу С:ІDИr!Ла РЄJІИІ<::\ П!ДГОТОВ'JіІ рОбО'J'", ПРО'3е· ..;сна паІr~ійІ:'''1 я·.:.-:~ п-~!>1' p~rp;·

· яkих

Саме так ставилося пит&J!ия у по-становІ ЦК КПРС, Ради М1И1стрів

Дали ~очІкуваний ефект Прот111rом

·

впровадження

тисячі нарбованців.

Так, пропагандист шнопи коннрет­

заводоуправ- кість автомобілів, яні nід- 1 та ІдеИно-полlтичний рівень. Вивтехнологіч-

них, конструнторських, приємство замовляло в бухгалтерських служб і автопарку для перевезен-

· На

вш

47,5

спtлкових і госnодарських оргаи!JJ.

економіки. де навчають nростої, зменшити на три 'І за якістю nроведения занять. Зросів nроценти витрату бензила відnовідалі'>нlсть проnагандистів nонад 15 о слухач -:- ну. Зменшилася і кtль- за доручену справу, Іх методичний

nрацівнинів

смав

КПРС на·

ванню мас. Не випадково економlчна освіта розглядаєТ!іся нині як

НАВЧАННІ

у

XXVI з'їзд

ефект

з найго-

звав завершення переводу економlки на lнтенсивн:ий шлях розвитку. повніше і ефективніше викорис'І'аиня виробничого потенціалу. Про це ж Ішла мова і на ПJІенумах Ц~ КПРС і, зокрема, на нцітиевому ( 1985 р.) Пленумі ЦК КПРС. На всіх цИх форумах nІдкреслювалося, що у системі факторів, які необхІдно зд.Ійснити д,ля досягнення цlє·х мети, важлива роль на· пежить енономічнlй освіті і вихо-

ос·вtти·

nонувала

широного кола народногоспо-

дарських зСІІВдань_ одним

заторіJІ економІчної

економіки і сенція організаційно-методичного та інформаційного забезnечення. Саме рада і коордчнує хід органlзацlУ навчання

'

в

!!Kl

va-

шw.олах.

ксr ~•нц:·{·•

Нчми

~і~. ;1.1'-іа

~ИВNІ

Як правило. чятт~

ножРе за­

рrузпочиналося·

МС130ЄННЯ ПО.10ЖЄНЬ

с-:-а '·І:

тич:;сv т.::ми, І..IJ'';'(tiЧiJJ

JВ~е-

.8Jfм:панья.'4

С.

редніх обо!t· :rзнів, проrре­

.nr

і~

r;o.d·

а tto'tlм гpy­ BdBЧ:lJJЯ vH•

.....:.. j:>емі І•Р":аrІІ-t.~. n:>B. S>~ан• 3 lX

бt:зпосе-

~&ння

мео.·о.'НІ дало

'lРІІЦ1.

·

Нав­

слухачам

utк!л зІЇа'1н:,r р··ри-:ть. Ц.;;

креТНСІЇ

курсу

(!ROROMIKИ ПО

<>С'оцtалІстичиа

дисциІІJІ!НJ t екоиомtка•. мостоааrоиу .м 112. nредставниКи

~арткомУ

радгосnу,

roJJOBP і

зяачи.'Іи

високІ·

лlсти,

спецlа•

пропагандисти, від• знання,

rюю!~&JJІJ і :тІд('~-м··ове за­ ~хІ продемонструва~ -..яття. ь3 R;{tMy трvді~ .:л.,.хачt А . .Ф. Неrода, ники •!!' '11 :J-!i ~клиа.r.и Я. Бондар, В. ~- Ав· t:I<'!L> '"Р~:. 1:.f'f! .' 1{(,;.-'\~f.й !J.!І~"!нко, М. І. Нvп·.;: та ДО CRЛ.t.,".V JUaiX' У"~~іЙL?ЛИ• :J~m1. В. ВЕРЕС,_

v.


сН О В Е ПJІО ЛIOJIER

8

ЖИТТя~

ХОРОШИХ

nерукарІа,

с0ИЯЧНА ДОРоГА

твоtх старан.ь. Семиnо.nюt д.nя Н. В. дом.nе.ння Тополенко бать.кІ.всь· котрими полІnшив життя :кий край. Тут зросла І! людей .. . - НайголовнІший мій шестидlтн!й працьовитН! як приймаль-' сім'ї суr.~лінноrо роn\тни­ об()ІІІ'язок комnлексного прий­ на , ьеrерана ВеликоУ ВІ т· ииц\ nолег­ ЧИЗНЯІІОІ ВІЙНИ. Тут на­ мальноrо nункт~ вчалася. Із висловлювань шувати nрацю жІнок, до· найдорожчоJ тер!,

людини.

змале•1ку

ма·

осягла

nо м агати

монтІ

населенню

та

в

nридбаннІ

ре­

пев­

nершого

ведених tодин замовлення людей у своєму nунктІ , Із задоволенням Ужджу no

ження

ти ~тожна його лише пра­ цею, . бо воно вІд усвІ·

фермах І nольових ста­ нах . І янщо вІдчуваю вве-

бритв. чистка

СТР.С)КІІ

Мниуnарічна

ОСІ!Цо

ВJJборчих камдан!й.

Пова­

жають УІ і як члена шкІль·

ного тету.

· батькіВського

комІ­ nодяк ви·

Немало

нього

кварталу

року

nроцента,

нинІш­

Іде

107,1

сорока. Завжди усміхнена,

засцуга,

nерш

енергійна. зі смаком одяг· нена. ВІд П усмішии очі іскряться таtrою добро­

за все, Нlни ВасилІвни. Чимало видів nослуг надає nyюn:: . Це Індпошив одягу

та

селом жінка років

на

-

взуття,

Ух

тою, . що

ре­

відразу

вІдчува­

єш: nеред тобою ирасива монт, в'язання та ремонт ~ушею людина. А · nоруч трикотажних виробІв, ви· неУ ~ сини, надІя й опо­ готовлення меблів, лагс.д­ ра . Світи ж УА , сонце, холодильниRІв.

пральних

машин,

...

щасдиву дорогу в життlJ

електро­

годинників , хІм­ nрання. nослуги

Л. СОЛОВПОВА,

1

·с

у.

rентаrІв , Підr'ОТОІІІІеННХ

будутІt :sайнІtт

цукровими

вмсона

дис:цнnл1на ,

.

ДО

веСНЯНОі

бурRками .

Sрмгадна форма орrані:sацІі nрацІ

у

механtзовани:t

вааємовиручка

доnомаrа.

ють трудівникам нonrocny добнеатнс" висоноrо виробітиу. На знімну: о~~осаІдченІ мвханІ:tатори д. І. Суr.нма руч) та М'. Чабан. Фоrо о. ГордІсвмча. ,(ФотохронІка РАТАУ} .

вания . . Тут

t

купи будІ·

бур'яни,

і

самовільно

. (ntBO·

День творчості,

влаштовані звалища смІт-

Е

умови Дnя nідr.,tовни _nonoдo-

400

сівби

вельннх ма!ерlал1в nоблизу дворіВ, і дрова, і сухІ

ю с п о к о ·

буnа

RK 1000

3 біЛІtW

· r.

т Д д І ·~· . .

і fІвс:уwnнвою. твму

·

ВІнницьма обnаст Xnl8opotSи иonrocny •Перем.оrа• ГайсмнсІtкоrо району пвчасно, .~ амеоною RКІстю ВідРе· монтуеаnн асю . nосІвну та обробну техніку.

загонах ,

вчителька.

О ІДЕ МІСЯЧНИК 03~ЛЕНЕННА І t;ЛАГОУСТРОЮ

ЦВІТІІІНЯ САДІВ тennooo

тощо.

тому, що комnлекс· еловила Ій диренція пrко­ вихО!Іання синів. nриймальний пункт ли за радгосn­ c npas~cя Із мину ло річ· Од!rого з fІ'ИХ Сергія Воло­ ним nланом обсягу реалі­ ного водІя обрано де· заціХ nобутових nослуг на димкрорича 113 ..7 nроцента, з планом nутатом сільради .

:танів , гаІв. Пам'ятала ело· ва батьків: ку ди б за щастяі\І не nодався. здобу

чого до­

деюd ритуаль­

nослуги

У ний

сягли , що м&.є м о І вміємо, завдячуємо nрацІ. НІколи й гадки не ма· ла шукати щастя подалі від знаних із дитинства людей І таких привітних

сІв нау ку : ус!~І .

З стор.

Успіщво сnравляється 1 Н. В. Тооо.1еико 1 з обо­ в'язками агітатора nІд "ас

черt, щ<r ~робила все, що могла. · радttно ' стає на серцІ ...

них необхІдних рече!\, розповідає Юна ВасилІв­ на. Зав д ання це сер­ йозне й важливе , вІд ви ­ нонання його залежить на­ стрій І добробут односель­ цІв. лице села. Тому, прийнявши протягом від·

найголовніш у д.~я всІх ча·

ні

*

. 27 nJnr". 1985 рожу

. У свій час у всіх сіль- с::р!зь. і:!Ь\fі~то . nрим!· вих деJ)ев до знмІвnІ буnн · ських. селищній Радах на- ро;-;1, Заrори•і. Не будемо маз~~~р~':.1~~~~я хоnодною І родних деnутатів раІ!ону говорити npc те, як розІ за~:ніже11ою. Мінімаnьна ро1робЛЯJІИСЯ l затверджу· в'язуються ЦJО6ЛЕ!JІІЩ торте. мne!1·1TYPil nовІтря У с:іч · валнея заходи ·по nеретво·

стнмуnюватн

тво_рчІстІt . І

тя. Дивує ПОЗИЦІЯ голоdи

у:sаrаnІtнюватн ДОСВІД НОН·

бака, який спостерІгав усе

кnимані днІ технІчних

сільвиконкому

це з

П.

В.

· Ба-

олІмnlйсьним

торів та рац:онаnІ.:sаторІв "С!-

,,.."r

ЗМІЦНЮЄ ЛАЗЕР

Бl .

льш

ян

nl:цвищує

д

У

ра и

ва

'

з

зносостійність

Rкі проводяться в об'едманн різальних Інструментіз ~закарnатліс: ... Це свого ро- метод Ух загартуЕаІІІІЛ з

c·no-

нІ-r. І~tомv та в омремі дні rове .'Іьного, mбутового об- буде зроблено. 1-:оли? МІбере~ня .,ннжуваnас:" ~о _25 ! ренню населених пу нктів Х слуrов:;.вання, opraн!зaulY сячник, якщо у ЗаЕори-

. ~~к н~:к~і~~ ~ращнх розро· доnомогою лазера, роз· ЧерrоіІн~ таки і! денІt еІд. " " " бувся на Сеаnявс:ькому n.c:o- r;оолении вченими "'жго1 • комбІнатІ Імені 50-рІчч" вв- родсм;ого держаr::воrо ун •

~g~~з:nж~:Ч~вІо!л~вІт~:~~~ в~ було nередбачено ВІ{Rона- хоча й .тут є rад чю.t r.pa- вати, е:о рішення про його

;:.~l'r~;g~r~~~ynoкt~":~':J:~ стl з церево!Jобг,обтшами

-31 rр1дуса морозу.

тtнмІ зразкові . Цими

ноєм. нама!'ався відбутися

об!цяІtками,

щр · все

заходами внхоє r; ої рое' сrи з людь~ІИ, чах його можна

ще

так наз'

nнкої жовтневої соцігn;ста4Ч· Еерснтету

ЛІ4с:тновю• бруиІоВн , а також; ти значний фронт робіт цюnати . Пов•щ!:.:о мову nроРедення виКDнко:w однорічних ""rонІа nnодое'І;к 1 no б.'Іагоустрою. озеленен · про б.:-; гrоус-р!й се.ІJа, прийняв аіК 1О квітня, черrу НІ· ню санітарній очистцІ с:точковнх nорІд. в окрем'4х • який. як Еідо~о . є його уже завершується, а ро -

nрем і я ~'"· тхнІ ро:sробкн ре· нення комен.цовано

"'nn<JеадженнR .

виnадмах на wтам!іах ~·яви- · сlд, створенню його меш- Еl з итною на.рт10ю. Важли- бо'!'И, лку необхІдно вико·

\ нанцям усіх у~юв для БИ· сокоnродvктивноІ . пр~11І, nовнІ· шого задоволення no· , . . вітря становмnа бІn .. wе n'я-~· rреб. · · · тн градусів теnлІ!. У nn0'\0. вих дерев відбуnос:я на.,у. 33 ЧаС, ЩО МИнуВ З ТИХ х·гния брунІtок. · . nІр. у багатьох ce.nax .ба· . умови ~им · -,о- · га то Зробл~но · в цьому r-,Враховуоочн 1 весняноrо nеріоДІВ. 11.81· 1 и . . т ; ння вмwен ... сnив та rрущ nлан!. Винбикоми nа :тиПерехід до вес:ни від~уас:я · 1 б ерезня. ноn м -~• ед · в юнц ньодобо)ва темnератур• no-

ву ро~1 ь у йоrоnол!пшеНІ;ІІ нати. _ й б nон .1ин~ни б )в в 1дlrрати місячнин

с:::нІтг.рноr

лаt>устрою

І

Ц

е.

-

ня

садів

риюріА госnодарських nід-

Нещодвно

ми ню1 н темnами

-90 тонІ'! на можному rем- ціальиоrо ~арантеру.

Jlд

тарі.

Проте

таку

еиконкомv

"

0

nояав

зд!іі-

'' СТановц\ J

.

Вппробувап-

Ужго·

"' ф р 0 С ~ше н ь - ~ІЄv· ва л явс кому

м б

о

о б' Іа "Х

Є лев му R М lt Tu. • підтверди :ш вп соку єфек-

методу·

"

виnускати чуються

налізаторами

втрати

СІ;ороб

ро очоrо

установка Інструмента,

пі,'\вищуєть-

пресує тирсу 1 стружну в ся nроду ктивність

брикети . яні добре npocy-

праці .

Застосування лазерного

шуються і часткоєо обвуг· змІцнення пи лок дасть люються ще в nроцесі змогу деревообробнnнам з виробництЕа.

Одержані

більшим

навантаженням

таким чином •nолІна• 00 . еисn.1уатувати лісопильну рять краще. н1ж дроЕа. техніку , добитися вищнх

Та й у

мають більшу теnловідда· трудових nоназнинів.

ради інших селах роботи Fиста-

картику до школи І вкрита

.1

МукачІвський меблевий часу через часте заточукомбінат. Створена раЦІо- r.ання 1 заміну р і за:Іьного

нуу ~~:~нн~ям~:~і=~~ ,.моро:s- ли. ПройдІться сьогnдн! проУха.r.и вулицяrи ,насе- . н'Ин благоустрою У Мокре-

~~~~ .~~;:~~;:ьс" ~с~:и~~ і шуються тут питан)ія со- ральних, адже В!~воиа цям І nухівцям .

я

д~'ш г.али во д."Я "а- тивп1сть - ~".е -

мІнів

Повtль-

леного пункту . ~аження цІ , де вююнnом Ради по· залишилися не з' наАкра- сnравжньому ще не взявся ,..а наведення . nоряд" щих . Нав і ть та з вулиць, ~ nY в яку з повним правч\І мож- се.11. Варто зайнятися цІ· на назвати однією з цент- єю сnравою семиnолкlв·

Інструменту

тьс

.'ІІсовому 1 Муначівському

Е . БfИR ТИ Т.ЛЯ КАМІНА

Іде мІсяч·

ки. тому необхідно np~roтy·. Требухозом. Налитою, І ви вати все необхІдне дn" бо· · на власнІ очі· nереконаєтеротьби :s· нммн. І 1 " с~ no•toлo· НинІ заnас:и nродуктнвноі · СЯ , як зм ни ..о л, " eonorи 11 rрунтІ даст•тиІ. дІло •лице• насе л ~них Проте сnід nам:ятатн . wo sa ' nунюів, як усnІшно вирі-

ює

АНІ «Нвапт-16:~>.

ЗакарnаттR.

ходУ ~1а.1:о помrний. МІ· ня тимчасових смітникІв .

Рад. громадські ак· так 1 за.'іишаєтьа невирl- ше заворнчанам.

сн

вІдзна'4енІ жюрІ І wнроно ня, провrдені на

очтспш ·. яний розділів місцевого радгосЗа традИЦіЄЮ UІJpOKy npo- пу і ОНОВЛеННЯ НаОЧНОJ rо;щться у ивітr і . Але в агlтацІУ. ре~инт, _ фарбуЗаворичах ефен•. цього За· вання nарканів .1 знищен·

nотрібно nроеес:ти до nочат·j тивІсти добре поnрацюва- шеною.

wирокоrо

застосовуют~осR на лtсозаrо· тіаеnьннх, деревообробних родсЬJ:ому та мебnевмх nІдnрисмствах JІєвому,

те-

с:л ід ч6нгти в nершІ~ дека~) І тянськоІ селищноУ. ЛІткІв- сячник заверШJ:ться, а до речі. тю\! ж роботи ~~~=~і·r;::J: Onp~c~~:~~~ ськоУ, Требухtвськоr сіль· значна кІльR!сп nитань неоСіхtдно виконати .не ли-

.. отрутохімtма,.амм . сьnих

до

ОсІt деякІ sинаходм,

неnочатий край .

впорядкv. вання

спІвдружно-

potS ;т. Перемоаrці вІд:sначен• Зат\арnаття .• азерне зміц·

дерев , У nePU:JY

n••ся тріщини.

в·

чу.

аль· чає.

Jx

охоче

куnують

Я. ЯДЛОВСЬКІ;JА',

власники намінів та обl-

кор. РАТАУ.

е~~:::~:=~::~;;::~~=:::~;~:с==~~=~:~~::~~::.:;::Н22-~~:.:::~=~~~;~::;:=~.::~~~:_~~~~==~=::.;~=:~::: Виконання

8 Н0мЕНТАР

nлану

будівельними Qргаиізаnіями за

3

Підіягні тьсн, бу дівельвики!

міся:DJ 1985 року.

(За даними міського ІнформацІАио-обчистсваJІЬВого

центру держстатистики. 'У пpqneнrax до плаву). 11

. ::;: : 11':::;:

.

ОрганІ3SUІУ

'"•с;

:..~~ Трест •Бровариnромжитлобуд• (всього) · ~2.1

в т . ч . no району в т . ч~ ПМН-15

БМУ-35 СБМУ-6 Мостозаrін N2 112 ПДБП-2 Бров. арська ПМН РБУ-4 БЗБН ПМК$

ШБУ 50 СПМН-580 Всьоrо по мІсту Трест

90 ,6 87.4 90.6 102 ;5 110,5 89.1 71,5 93.7 96,1 96,4 105.4 102.4 85,2

« БровариrІ л U5 у д~

(всього)

в т. ч. по району в т. ч. ПМН-7 ПМК·8 nмн-9 ПМН- 24

СШ.П< 509 СПМН·503

Дарницьке РВУ

УnраrмІння

механізаціІ

спеuбуду

СПМН- 1 СПМН-2 РайШРБУ РБУ .:Аію1! с цевrтрому Ре · ·пуб.nіК?НСНf Я СПМН Всього

по

селу

·.

Всього по місту і р.sйону

93.6 84.0 83.9 82,6 100.0 77,7 94.5 65.1 100.:3 100.2 125.3 111.8

101 .6 91.7 89,3 92,7

88.0 98.5 90 ,7 103.8 102.5 103.6 84,0 62.8 93.2 92.2 95.9 113.1 102.4

85,4

99.2 97.Q 94.8 102.8 ' 104і 81. 100.0 98.8 60.8

,.О :СІ-

~з1:(:.;::1

8."'"'

ка.

t::~oc

----

105.1 110,2 102.1 131.4 102.9 101 ,1 85,J 72.1 100,8 91.1 95.3 111.~

100.2 08,8 101.5 99.5 95.6 110.3 104,8 82.6 103.1 100.'і

65,7

100.3 101.0 100.0 100.0 101.6 91.7 . 82,3

98.5 102 .0 74.5 10" .о 103.3 82.8 • 81,3

84,0

95,3

Немало будІ.вельнх ор- деяких інших, М:атерІа.nо­ nремвузла 11 район Дарнн· ми діями доnомага~ І!ийти ган1зац1й вІдмІнно cnpa• . мlстний, будувати тут цьного РБУ буде прокла­ сз прориву• Дарницьному видося із завдаииu пер· можна було б lз малими дено водоnровід . ТQбто на­ РВУ його тр ~: ст. (;танови·

шого

кв арт а nу.:

СБМУ-6.

М

Це

трудозатратами.

мо ст о з \гін зволило

б

Що

частково

до·

n<r

· 112. ШSУ-50, С~Ш· крити дефІцит робочоІ си-

стуnна зима, до якоІ слід

ще намІчено вир!вняпt до

готуватися вже

першого

зараз,

мо­

липня.

же знову застаrи органі· Все. необхідне nовиннІ 580. ПМН-9 , СШ\1~09, ли в уnравлІнні. зацію сбез даху над ro· зробити для nоліnшення СПМН-1, райШРБУ. , БУ ловою •. облмtсцевnрому. О І! ах А ось ще одна сн.nад­ своІх позицій 1 таnі від · зи&.чна частина вtдctna, ність, Із якою зІткнулися До вtдстаиання орrанtза­ сталі будІвельнІ органІ з а­

через що загальні иики по

низьні.

місту

n~з-' в Дарницькому

і ра~

НайгІрше

ження 8 таблиці

Дарницьке J'БУ.

ndo-

ніш~ьоІ

сувороІ

.:

зими

1

розв язати яку. nоки що ие

зай~є можуть. Як

.

РВУ .ни·

розnовів

ціУ призвела і nовна Іrtд­ ціІ, як Броварсьна ПМН , сутиlсть nоставон залІзо­ ПМИ·24, ПДБП-2 , БЗБН , бетону із Ронитиянського ПМК-5. П:МН-7. респу блі·

на· виробничого

об'єднання

чальник уnрав.nlиня В. д. будІвельних матеріаліВ та

Ткаченно ,

організаціІ по-

нанська СПМН СьогоднІ

ra

lншt .

будІвельm ки

у липкі мину лоrо POV ки що не видІлено терн· trонструкцій . ЗІграли роль мають узяти на озброєння тут бу ли розр«ілеиl за~ торію для гаража. тому І труднощІ доставхи цеrJІИ слова товариша М. С. Гор­ ди no nідготовці . бу-' техніну ставлять на вІд· із деяких досить віддаJІе· бачова, яні в доповІді на них заводІВ: ту ди доводи­ осtаниі.ому ПленумІ ЦН вельних об'єнтІв до осц нритиА майданчик. лося

відривати

з

будов

НПРС він адресував пра ·· цівиякам nромисловості вою тахоУ nідготовки · еиих морозІв доводилося, та будівництва, всім тру­ завчасне винона!(ня земля•,nеревиtрачаючи бензин, . Щоб надолужити згая­ дящим. Хочеться наtадати них робіт, уєіх ну.nьовихrодииами розігрівати мо­ одне із його висловлю­ не, в уnравліннІ розроби· циклІв. на частинІ ж бу-fори. Тому автобус nриво· ли сnеціальні заходи, ук· вань, яне стосу ється реа­ . · . 1ив бу дІ.вельнинtв на лІзац!І рІчного nлану : · •У доs з ЦИМJ! роботами доіб'єкти через 2-3 мди· лали у берези! договір квітні становище дещо настання морозіВ не cnpa. іи пtсля початку робочо­ про постачання залізоОе­

кьо-зимоеого

періоду.

не иайважJІивlшою

-~

ум~

Шд час двадцятиградус­

людей , щоб винонували вантажні роботи.

вил нсІ!. Причина. за ело- р nня. Через такt заnіз· то~ з одним Із киІвських вами адміністраціt. - від- ~ния иедовиноиаио взим· заВодів. Члени керівного сутність докумеитацІУ. яку ~У будівельно-монтажних складу уnравлlиня одер­ окр!мі зІІМ!>ПИ!tИ, .ао ~- біт приблизно на 24 ти­ жали доручення контро­ чі, н~ nред ІDИJJИ й J(OCi.

чі нарбоваицtв.

·

лювати

викоркстаІЦІя ро­

виnравляється,

але

зусн л ·

ля треба нарощувати, щоб за вісім місяців, які за· лишились,

прогаяне. мо,

надолужити

Прямо

завдання

скаж е· , непросте.

бочого часу в закрІnлених Ane nитання стоУть так змога nобудувати за ними nІдроздІлах. За план 1985 роиу nови· ьни на мlсщ дІючих ни­ дІльницями закрІnленІ ку­ нен бути винонаний І і.ри. безnечення тресту сУкр· вердловин 1 санітарноУ ратори, янІ слІдкують аа тому без усякого кореЮ\'· радгосnрембуд• . для якоУ з . , коли в останніх, своєчасним забезnеченням вання. На це сл ід наці .~fІ· Дарницьне РБУ має спо- ПРродно, зникне необхІд­ будов матерІалами, мела· ти соцІалістичне змаrан· ру дити в Броварах базу. нІІ;ь . Траnиться це не ніз:v~а м и тощо. ня. всю органІзаторську 1 Цей об'єкт, на вІдмІну від с~о тоді, коли від Серйозними практичюr- rюлІтичну роботу..

Серед них

ший р!ально

иаАкруnнІ· ~Tenлt бокси для машин

контора мате· - технІчного за·

·е

:


~----~----------------~~--------------------------

-·====:::::::====дд~о 40-РІЧЧЯ BE.JIИROI ІЇЕРЕИОГІІ.======== г ·--:----:---- :es::=---·---------='ji 8 ОГЛІІД РЕДАНЦІАНОІ ПОШТИ ·· ЖвттJІ дт1 вас в беп здобуте

І mФшш. щmа~J~ІЬ

ІІ

ЦІною жертв, важких дорІr Нtпо сьоrодвІ не· забутвІ,

ІІІ

..•

·

ДJifJI IВft~ QQ~

. Хто сорок літ

rоиу

noJiir.

Так пиш! в одному Із віршів учитель-пенсіонер із ВеликоУ димерки Іван Гнидюк. Пише щиро, правдйво змальовує· под11, ~ пам'ять. людська не

г

t.

зможе забути

1/'ІНОЮ

ветеракн,

·zrt.пirrьcil

сnогадами

про

буремні

роки, nишуть 1 зовсім юні читачі, ЯКі знаюn. про них тt.пьки 1з розповідей ·старших ... А ось; Григо­ р1й йосиmвич Лерман сам колишній Фt~овтовmс.

частий гість иаuіо­ нtби продовжуючи думку, ro мtcra, 1 саме. mд в ра­

І.

ніколи. І,

сиві

D6

озиваються болем ·рядки Володимира Коханоrо: Як упав а над ·Прутом,

11

Прнrадuаса мати,

Іі Іі

Він -

жеииям відВідин ионумен­ та народилися. рцки вір-

Лeanrr ео.11ди

І тоді а востаннє Наре'Іеву зrадав...

rде ов с~апся,

Посввілі со:~~дати,

вак

Вшли в обійми смертет.вІ

А дома ж.-ет

Тема війни хвиJІЮє всіХ. Пишуть· до rазети і

згадуючи ство,

важке

заперечує І. Гнидюк. СвІ.,. ла мрІя·

дитин­

КJІВкuа народ

пише:

Щоб ваша В1Т'ІВ3аа

Міца1ла, Цвіла І розцвІтала,

rІUІІІПІ .. ,

·

Ми ва вІжки

ero

БратсьЮ моіі.nи .. В нИх,

здебільшого. пtховані не­ відомі repoY; Д!сь між ни-

JІК

спвватись

По1JИВали у мами. Залишився на вІйні і батЬко Л. СоловйовоІ (с. Семиполки), та тІльки

один 1з віршt.в В. Кохано· Хай вtде ае ридаюn. МатерІ за сивами, Хай вІд болю

Не

· JIIIJIPU

тисячі

иетt

весна ...

n.na•

вічна мирна весна\

І. ШАРАПОВ,

жит­

'ІJІев ради

категорично.

cHlf• -

cтpamaoro

Так, нехай живе на

не даремно JІВлася кров і

тt.в.

.••

го:

воставив стоїть

війни ... ВажківоєннІ втрати. Та

сад

ЗакJІВком до миру на всій плане'l'і . :закінчується

ти дочцІ, бо ... JJ бачу: мІй батько

обривалися

ДО боротьбВІ

·

fуркотіли rарматв Крізь дитинство,

МІж землею і небом

repol,

P~МJL ..

Лвховісввх . заrрав.

ми батько ЮлІУ СергІІВни

Орещенко Із КаJІВтн, яка,

спогад не дає часто з~сну­

в земле еwрой У кроІПІІ Be'IROro ·OI'IIJI,

Р.hпли в атаху баrвет.ну

І І І І І І і

·

ша:

6УІІ І ЕС НІ

сКрвввці•.,.,

ПОЛЕ П-ЕРЕЙТИ Іх троє rrtд С'ООдолою бупо, • Четвертий не прорвався і вrорІ.в. Погрожувало боговІ с~о

Матері, иемов І'НУ'!кі берези,

Хиляться nід тягарем рt:Іків.

Жахними культями вцlJJtJmx АИмарІа.. Та незворушно боr собі ковтав

.

Рудого диму кетяги -rлевІd. ЕсесівцІ стримlли: тут 1 там,

Молодість лишилася у весиах,

Сповнених трИ80r.і болю днів.

РухЛиві, наче кобри, А С'ООрожкL

НЕІ!И'амовиі,. біJІі аамет1JІ1

Проскочити

Заппелися в мамКВУ носу. А вона у Іад'УИі tидtJia,

Н1 кІшцІ, ні дитині .не вдалось

всіХ кула переймL

-

І поле-довжелезне простаrлось Між партизанським JІісом і трьома.

.

Накрите мрякою, немов рідким рядном,­

У дУшl пneiWia rtркий сум.·

Тремтіло у лихім передчутrt.

:Цавеси1 Іемц цвіте баrа'І'О.

ПеJІЮСТКИ круж.лають. ніби

В зорянім саду. чекае мати

C,Oro

сииа, що в бою

.

Не на копійку важила воІЮ На троє молодесеньких жИ'1"11L

'

Але дороги tншоІ нем~.

cm..'

uoJI1J'.

·

До помсти кличуть попеJІЕ[Це І ~. ~·а тричі розрядився автомат. По тих, що хтіJІи поле nерейти .

ШАІJІ АJІЧЕнвf·

.ГIIJIJIВil ОJІ,воnолчаиам

,

ПАЛАМА~Чnt

eynpyrar.t

мовм

АлексаИJІ.РУ Фе.u.оровичу · и Софьt Аитоиовие, жителям Бровароа,

Вьtла последней перемичка, Потом сказал нам с'l'аршииа, 0Rужие проверив пично:

сУбьют

-

ІІ:у что ж, ва '1'0 Іойваа..

Затем атака... И сеrодиа • Ее огонь жжет дУшу мве. Какой встречаю мириЬІй rо,ц JІ, А память снова о войне ... И с болью, но· уже цривЬІЧНО~ Я слЬІшу ва иqоде дня: · Ведет бессмертье nерехЛИЧКJ Всех, кто не вьuпел из огня .

И. ОСТРОУХОІІ, ветеран ВОЙІDіІ.

. -.

• 5УВАЛЬЩИНА - кuа.перист..

йшов до кобили спередУ. ІПJІ rРдк1. ПІІІрОИ1 ауби.

Вй~. пферд, вйо-о! Шлиться носаком у зуби. КоЛИ/о дід Зуй . ка.зu Спутана кобила пасеть- ФорверцІ АрІса вчасно відсмикнула В~9· що· то кои1 так ся на 'городі Чумака. ІІ Аріса ~ як укоnана. голову. Важкий розмах смі ·ся:. А А справДІ, ро-

'

-

не дуже

Поруч

-

видно з вулиці.

Зрештою фашист вирішив,

Boлo,:vr. Сидить що тварина

не

у важкому оцІnенінні хло-. по-німецькоМу.

А

·.

!1( 1 /Юдаста ж.....

Ьійна, фашисти, окупа-

nlл .. Все це в ~инулому та теперішньо:>.ІУ часі. В украІнською: Іv1<1Ш)уТІІьому ж - думки - Ньо-о,

Кобила

8

- Р-.... ...

ворога б

лодя висновок, що

роз- так смj.мl.Ка•

голо- ін

-

·М j_ о-.ло-дець.

А

Blq-

со~ка.

рІса - моБреше Гебепьс, .RK По-Іхньому ае бу·

де/Буде тав

д;ш; ;;,:.~. :ме:;, тепер «lx• роботу. Той

-· ----

'o!<H~H"~>•-opra•

BpcttJJ'CROr'O,

пttвlвся, за- закоnилила вгору, оголив-

rоромко-

;

.

-

о

12

-

~~:':~c:i;i;.;~('~tc~8 ~,';;~~~~~ cr;r.n::p:~=:xae':~:

111·4-47; вІдnоаІдаІІ~ноrо с BT8Pfl, аІДДІІІу СІІІІоС~моrо моресnондента мІсцевоrо ра оІІІІеННІІ - ·111·3·05; аІМІІІІв 1 масовоі роСІ отн - 19-4-67• 1· .

rеnьктоо В, .фJШЯ'РІ

Газета вьІход•іт с 17 ВJipent·111-~7 ·ro;aa. J!ли sЬІхода· вт,.•·ник, .среда. п~;·rаица. суббота.

_____

._._,

...

~~r;~;;~;;~~----ие~~

fсоннчнІІ І ~ііііііііііі~іїіїі~·іІІІ в 1 тА н ня/ Діти, внуки, праввувв щиро "іТ&ю'І'Ь ID'fe- І

.Ш. мІста Воподимира МаксвмовJІІІа СорОву / та Марію Оммявtвву

. ПОдJ!ужвьоrо

~ороку

а

50-pf'I'IIPI І

жнттJJ, бажаюn. ім доброrо вдо- І

ров 11, довrолtтта, сtмейвоІ радостІ.

.

І

-------------~--------~-----------І ІвАеке 81285, . t

АДРЕСА РЕДАКUП: 25502f.иТІСІtИІ оІІІасn., м. &роаарм. ayn. Киівс~иа, ·154. Телефоние редактора - 1182; нстуnнмма ре~ктора, вІАдІІІу nартІйноrо жмТТІІ

ro 'JMИ7t"'S :Юоtм,·мІІ~'ІІtЧесісСА rtартпя 1І'RР&В1ІЬІ,

roДIIld. . ._. Рада об'в~ "."_. . .

~-'-"=-'-

Поте:Рпілий обмежився и•. . Фаwист лайкою. Накульгуючи. n1- ~ЩОб •· задово.пе!ІІО JІС)!tхиувСJІ. е . ЙСЬ ·· •• _. Як вря- шаленіє. Що тільки він шов навкіс до гурту .. Аріщ ЯКИ тпер1•· не ,робить, та все марно. · са повернула голову через ць не примІтив Aptcy,

вп,J;о·~>З І!ерхи. . Обе'р· а вді!вляєТься в сІру по- нижню губу якось кумед- р.ицt. Там ВЖе зов~ по­ ну<'!>; г.;r.r.:,'~ на пtх~: 'ВОру, ніби оцінює свою но відпустю111, а vерхню уч був .n~ ...МAJIAxOB ··j,-·1'•.1f

По•атов

.,.....,

ту~ tПІ І~оня.? L·Сь РД!Ш зай.аа суне. І ось Аріса в·пала з усІх і1раве n.;~е•Іе й доего ди- ~ів ІУ за СОНJІШНІАИННR. ~р·,~а u•lyJJ:t шум - наrо- чf.J'fирьох 1 відразу схопи· вилася йому вс.11д. Потім алі- городами та через СТі І;і:•а .11ух:. Здо-ровило лась: 1· не те, щоб тікати, ще вище задер:Іа ro.noвv, РИ - до. крайиьоУ ву­

~:· --~~

аетв.

о каnи........

н~акаrt, що висtn:Ь ка вою. Ну, подум.апось Во- п~кйанІП: сВороr буІе розконьяк а, лодl, тепер застрелить.· Ти · epeмort буДе аа

ФЕД Я РІ.

сКРИНИЦЯ• Чергове ІаRJІТТJІ· об'вдвавu вІдІJу:~~;етьсJІ в ведіJІЮ, 28 КВІТИІІ, в првм1щевв1 редакцtІ rа­

І

Хаf!нають наших,

~ а

Є.

ДО YBArH ЧЛЕНІВ ЛІТОВ'ЄДНАНІUІ

не що

як кон.ІАИЙ смtх.•

·

тонvть, гаснуть. На душі ньо.оІ ФnеретІ · • розnука · Aptca . сто"т.ь. ТЯГС\]1, В ГOJ10Bl • ІЦо ж робити?..

nерекинув

Заволав машвето закива:ла

псць. «Все. Настигли нім·

ці. Вже хазяйнuЮть · на J sр·айньому ну тку. Як же тепг;р буде з Арісою?;.

ноги

розумІє .навзнак.

Реавитер

rосnодарства -

11-3·18; nромисповостІ, ІІИСТІв

.J(рук висюкиІ.

.

Обс:ІW

JQ)уковаааІ аркуш, ТврІUІІ 13.815 примlрвикІв.

8амомеива :М

220!.

-:-Jр;·~~~ЬК& друRВІ)НІІ КІІІВс:'ЬНОІ'J "обл;;;:;;,-y;;-~8-;.;;i··~;p;;-.;-;~-;;;;;;~~;;:-;~t-;:r;;ii'"(~;~;;їт~ct~--~-------...... " -

·.

.АдРеса, др:І'карнl: 255020. КиІвська о~•· І

.

j

11.

Вровари, ауп•. JСвtве~ока, 154. ·

'

69 номер 1985 рік  

69 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you