Page 1

ор

м І. С Ь К О r о КОМ І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ Н О r ПАР Т І r УКР А І Н И , Р А й О Н 'Н О І РАД НАР ОД НИХ Д Е ПУТ АТ І В К И І ВС Ь К О І О БЛ АС Т І

r А НБР О В А Р С Ь КО t о МІС Ь К О І

І

Газета виходить 3 17 квітня 1937 року.

м

Середа,

+,

69 (6525)

ПІД ПРАПОРАМИ ПЕРШОТРАВИЯ Москва. п,ро мир ДЯНlCької

ВІд

Дек·рету точно

на світанку Ра· Б.1ЦИ до Про.

роки,

пр [!йнятої НПРС ,

_

XXV]

така

сподl- . дружби

вання, потреби всІх радянських лю~еЙ~.

'С'рами :І'l-И.ру на в;с і :lцеСЯТі

з'У:щом

виражають

дистанц : я шляху, пройде. ють

на

чисте

небо

Попереду

ви . Над к,олоною

на,д усІєю П.lанет о'Ю , голу· тобуд і в,НОГО

заводу

.

в ~ дз начи,1]И

Першотравня

в,ступа·

пред, ставники райо-

нів столиці.

за

Радян 'аа п о, р ука тру.

урачистого дящl BC~ЄЇ Нраїни Рад.

площу

верста '

імені

* * *

Кнїв.

-

н'ого парТіЄЮ I\Ю1УН: СТ ~ В у пр' а ,п'ор м': ста'героя , Моск.

БОРО1\,Бі

cыкгоo Союзу. Урочист,о свято

ПІд звуки

маршу

народlв

яскраВі

нянІ

Пу рпуров І

стяги,

транспаранти . вес-

квіти

проспекти'

прикрасили

і

площі

древ-

бим шатро:v! РО3I\ИНУ .'ЮСЬ Ce]Jro Орджонікідзе. - нього й молодого Ниєва. воно над РО'ЗI\В ~ ТЛ'ОЮ вес· траНlспарант з напи'сом: Потоки демонстранті в з

мною · зе:l!.'Іею . Забарвле- . «З,авдання парт ії ви· усіх раЙОНі'В міста пряна вран І шньою . зорею, конаємо! Достро·ково по· МУЮ'ТЬ ДО п.ющl Жовтне-

аелете,нсы\юю ЯС'l\равою став.имо устаткування ;хля :ю~:тк'ою поста ,lа 1 Травня виробництва номбайна .:Красна Площа. «дон-1500»!. , НапереДОДНІ

. На

Наближаються

страц!ї . На центральну трибуну піднімаються ТО­ варишl В. В. ЩербнцькпЙ. О. Ф. Ватченко, І. О. Ге,

~

них.

ра;J;ЯНСЬНИХ І грО:lrад-

.

Д""'· 1"Vни ~'Ц J

"~я

.. "

.

комбайна . , •

раДННСЬJ:(і

ян

.'ГЮДИ,

сх ва л юють

всі

гаряче

і з о внішню лол і тЧ!(у лен і н' ськ о ї п а, ртП . її Uентраль~

н о го Комітет у , вно с ять Г ід ний Вl\ л ад у ЗД і й с н е ння з авдань п ' ятирічки. Ко· л ентиви промислЬво,сТі планом

с правились

першого

расимов, Ю. Н. Єльченко,

ських оргаНізац : !! , Поруч На транспарантах Є. В. КаЧ8,110вtькиЙ. Б. В. 3У;Іарника:lШ п,ерших п я· ряД'к и рапорт і в ко.,ентиву Качура, О. П. Ляшко,

тирІЧ'О,к - передовики в, И- автозаводу i;vIeHI Лихачо· І. О. Мозговий, В. О. Со­ робництв.а наших ДН:В. ва . Понад ш!ан за чотири логуб, О. А. Титаренко, ТУТ 1 численНі зару6іЖJНІ місяці 1983 року випу, О. С. КаПТІ). Ю. П. J{')rocr!. , щено сотні вантажних ав' Л ё мІЄць, С. Н. Муха, Я. П.

ВИlгука';vIЯ ~Ура'~,бурх- ' томобіл~'в. Достроково" Д~ Погре~няк.

із

кварта л у

п о р е ал із ації пр о д у кції І В И'l1 'і СКV на Йв ажли.віших її

.

- if,fVН:'СТRЧНОї Д~KCЬHOЇ

ни

ка,рбова!щ l В.

парт :ї І Pa'Ji~ liРil СН:Й держави . На ~crifВнИ}{и

центральну трибуну Мав- СЬК?ї акадеМ;ії.

оолею •

п'ДН' ;vIають>ся ..оО

варишl

то-

роЦ1

а, надем.Я

б і льш я.н

3,5

ду

.

респуб.IJ І ни.

1О·а година ранну. Над

ПJt~Щ l - площею лунає передзв:н ТІм;рязєв. кцїв,ських нурантів . у-ро-

~ 1983 чисти!!

похІд

відкрили

п..дго, тує знатні ЛЮД. и Мі,ста _

тисячі моло-

Ю. В. Андропов , дих спецІаліСТ і В , кер і вни- редовИ'RИ

пе-

І НОВЕ.То'ри ви­

Г. А. Алієв, М. С. Г~ H,~;В С:JLЬсь~огосподарськО:- робницrва. бачов, В. В. Гриm , го вкроБНJЩтва , наукових культури.

діячі науки і

А. А. Громико, М. сО. ~:- праЦіВНJIfl<,:В, викладач:'в. У святкових колонах­ ХОНОВ, Д. Ф. у тин , 3утсилл'я вчених зосеред- JТОl'трети членІв Політбю­ В. І. Долгих, В. В. Нуз- жен' на ви·вченН1 питань ро ЦК КПРС. Звучать

иеЦо)В, Б. М. пономамрьовв, удос'ноналення зональних :з;;хравиці на честь C ,l::1B !-f()Ї М. С. Соломенцев, . • систем ' землеробства , ЗимянІн, І. В. КапІтонов, ,в""""""зттnиеян.я nmorpєcifв- леR~Н'СЬ'Н'О'У lІ'арТіУ . ТРУ;І!ВК. В. Русаков, М. І. Рнж••,,~~ -~."" нини столиці У}; раїНИ

ков

нlЩ форм органІзацІІ пра'

І

• . ЦІ І ynJ)aВJtIННя, п, ;двнщен- сповненІ р шимості УД 3 '()О 10-!! годин! ранку б;й м Р,ОIДЮЧОСТі rpYHT;B, ЗіРО- ною пqJацею зустріти зна­

КРе<:'УІЛіВСЬJ:(ИХ

З;vI!НИ ЛИ

'

ЗВУІ\И

RypaHTIB

ПООд,У'КТ,ивностІ

поча-

вщю6!roЩ1'ва в YМlo'Вa~ pQlЗіВиncy агролромисJ1'OВО-

Народ І парт." є;rинl. ro коо.mлею:у країни. - си;та радJШ'

В ЦЬО':'УІУ

cь~oгo

ладу. В06рамле!ffiі

кумачу

ральното

-

КПРС Ю. «ЩJIi

і

сл ова

секрета,р,я

Знову й знову ЗВУЧaJIИ

Гене-

на.д СТOJIRIJ,ею здравиц і на

ЦК

честь нашоІ BeJ1НKOI Бать-

В . Андропова:

завдання,

менну

дату

в

історії

на­

фанфар, СІ,lЬ<СЬКОГOCnGДа,р с ь к О r о шоУ партії і радянсЬ!юrр

ю<l ClПов; сти ли про ток свя'Та .,

1

стання

П'о,став ,

дені перед собою парт~єю.

к\13ІЩН1іН, на честь риБНоІ

м. Бровари. і ТРаЩ

1

Мимо трибун JТроплИ<в~є П • паНlНО « арт.Я розум, честь І сов і,сть нашої e!J@)ХК •. Над П,1 0щею лунають

нероо- слова:

l2reрвац10нальноУ

єдностІ

на·роду ВО·рlччя Друг()о го . з'у,зду РСДРП.

народу,

6parepcbКOY там

1883

року.

J

.Єдн :сть вІрНіСТЬ

велиного

пар-тіУ

І

між народами ~ . За вйдат ' Ні заслуги

Лід

маршовІ

о р к естр і'В

пл ощ у

ськІ прем і У «За З~l і цнен· ня :lIИРУ між народ а ми.

за

.1980-19.82

на

1\0Jlективи

-

Серед ни х

ін і ц і атори

патр і отичного

Т<lНИХ

прослав.тrених

П ' д при є мств СТОJПщ і Ра· ДЯН С ЬJiОЇ України як за· ВQ ДИ' «Арсенал,> ІменІ В. І. Леніна , « БіЛЬШО' вик », 4'Л е нінська к у зня~ . імені Лепсе , вироБНИЧі об ' Є :JНання імені С . П,

€.l е J<'Тр оприлад~, «E.leKT· рою!аш » , «Хімво л окно»

та багато чись на

інших .. Спираю­

дося,гнення

науни,

вони ПРИВОДЯТЬ У дІю ре­ зерви ;дя усп ішного ви­

конання к и,

завдань п ' ятиріч·

рІшень

(1982

,Іистопадового

р. )

Пл€нуму

ЦК

КПРС .

. ;На,рш

c o.'!~iдapHOCTi, ;vIи­

ру І п р ац і ще раз про­ дем о нстр ув а в беззаВіТНУ в ірність

героя

трудящих

Ниєва

ідеалам, му ,

став

міста·

ленінс ьким

спраВІ

комунl з,

яскравим

виявом

рр.

при-

суджено:

М:н їсу

- по л : ТІІЧН О:lIУ CbEO:llY д і яч е в і lІ'Іахму.:\ у

Організовано пройшли зборн робітникІв ТровЩннського

віддlЛJCа орде-

на .Знак Пошани»

. госпу

імені

рад-

Кірова,

на

байна, не зн і маючи коси, - розповів Іван Фе;ІОСl. Йович .

Якщо

-

тії.

• * *

Пеp!lЮ'l'pIJ;9Неві демонстрації , м і ти,Ні'И .~ли<:я в інших місТМ: 1 с-єлах республ.IЮ'І.

-

сваТКОIIu КОПQJIЦ АеМОИС1:Р./ЦІтів.

(TAPG-РАТАm

.

ран іше

цю роботу проводили два спеціалісти,

то

тепер

яких було обговорено про·

може

трудовІ колективи І пlдвн-

ззтора ,

щення їх ролІ в управлlн-

Донумент на

иовамн, ОРl'аИlзацІями».

но дирекції рад го~пу.

ностІ

ц : ну

ект

нІ

Закону СРСР «Про

виконати

вивільнює

один.

УІ

Це

одного механі­

дає

виграш

часу.

раціоналіза­

пlдпрнємствами, уста- ' ЦlЮ оформлено і переда~

Проект 3ащніу було обНа НQнкретних принлаTOBO]Je,HO в розр·: зІ ;І : ЯЛЬ' дах виступаючий показав колективу

ві'дділна.

ОДН;Єї

ХВИ .1ИНИ

У своєму-висту1і'[ГО~'іова бочого часу.

ВННОНlюму сільсы\її Ради народН'Их депутатів Д.

М.

З:.rіСГОВlІИ;vI

ст уп

був

роб;тнина

І ви­

бригади,

на участІ нолентиву у ви· мунІ ста

Ю.

рІшенні

соціальних

та

М.

ро­

ре:,юН!но­

Пилипенко зробив наголос будівельної

н()о

Васю:ка.

В основному він зупинив­

кульrУРНО·ПОбуто.вих пи- ся на пиrаНJнІ тань села, ДіЯЛЬНОСТІ ;Іе- днсципліни.

ТРУДОВІ)І

путатсьної групи , IІО.'! l п_ Ще трапляється. шенН1 трудоВ()ї дясциrrлі- сказав Микола Юхимович, НИ. _ коли окремі роб і тники Керуючий відділком пізн і ше прихо;хять на роІ. Ф . Чорностан РОЗПОВі ,В боту, а в к : нці зм і ни на­ про творчу роботу меха· магаються ран і ше пІти д()о Ні'затор:.в бригади, ЯlКУ очо. AO;vIY. Ось І виходи·ть, щО .'!ЮЄ комунІст М. І. Лит· марно тратимо дорогоціпвиненко. Багато теплих R1 хвилини.

Васнльчеffflа, ЯНИЙ завжди НОМУ ЗВ ' Я'3I\У з

!!8Р­

rpO:l! a~­

п оетові , г pO ~laД'C bHOMY д і ячеВ і (Па л ес ти на ) ; Джо. ну Мо р г ану - паст с ру, гром а дсмюм'У дj ячев'; (На­ нада). (ТАРС).

енергІю вт і ленню

на.нреслеиь

і

(Уругвай); Дерв і шУ

слів сказз;в вІн на адресу

в життя

Те о до'ра­

-

кіс у к о мп о'з ·ито ровl, гp OMaДCЬHO~IY д і ячеВІ (ГреЦ і я ); Л:б е ру СереньІ

рішимості радянсьного на­ роду в і ддати всі сили й велнчних

КОП.

2

схвалено

мелод і ї

м іс та-героя. ру х у

· Ціна

Одностайно

кар·

в с т упають

трудовІ

в боротьбі за

збереження І зм:цнення М.И!ру ~! ; жнародні Лен ін·

бованців .

запо'!\ '

Ле,н і.на

на]JOДНИХ ЛенінсЬКих пре· ~Ііях «3а З:lІіцнения \lИРУ

завдання ма,Й'

ЛИ'ВИМИ, дс'вго не стиха -' 1 ~ра~ня, поставлено С'ЛЬ. Нияни І гостІ столицІ ючим,иопдеСJiами М О СІіВН' смю~ го·сподарству ІІРО тепло в і т'ають кер і вни'К ~~ Нор о л-ьова, «Ниїв'> і мені чі ' і гості СТО .lиul сердеч- ДУКЦJl на ЧО~IfРИ мl:ІЬЙО- HomrapTiї УкраїНи І уря· О . М . Г о рького, «Т о ч. .. If!~ ~в:тають нерIВНИН!В НО-

Напередодні Першотравня 6y.10 прийнято по стано'ву HO~1iT,eтy по між

виді в. " Реал і зов а но її до·

;]0

року .

. Ле,нінсько1 премії

внутрішню

д ос троково

(

Лауреати міжнаРОДНО1 пе ­

і

урочис- же на ,34 мільйони

ни партії .! працІ, учасни- виготовлення шести автО' :КН Жозтневої революці ї і ;vIат, ичних ліній . для хар' ВМИRО1 В : тчи:зняної в:й· I\lвсь}{ого «Серпа і МодоВІ.і. пре;Іставни}{и парТіЙ' Ta~ ; . де випускат'имуть

ветера-

hИЯНИ,

датково

тІ хви.'!ини початк у демон-

-

за'ВОД

Рево .1ЮЦ:Ї.

почав

трибунах

Першотравня

вої

вс іх наших

р е мог !» .

1983

травня

4

Характерно, що проект

е:reктрозварювальюrна І. І.

Закону

npашоє

КО.lенпrву, йо го ТРУ;ІОВИ;vIИ

доБРОСОВ і СНО,

з

пlWlесенням , нотН!у робо· 'fY хвилину віддає роботі . - А механізатори Володимир Григорович Аврамеико · та Во лодимир Володимирович ~до.реи ­

ко

почали

пJ>Q,ВОДИТИ

нак­

леп ну пальців жатки ком-

р озг.1я,дався в т:с·

діяЛtbністю

v,спіха~fИ і проблємами. УчаСИИI\И з60Рі·в одностайно схва .1ИJIИ проент Зако­ ну про трудовІ КО.'!еНтив!{;' В.

ПЕРЛОВСЬКИП,

громадськнй дент

кореспон­


НОВІ

ЖИТТ"

свнто:миру

ІЄДНАННН Уро'ЧЩ:~, ПО~ЛОД~l1Іе М'!сто ПРИЙ:\l8ЛО з самого ранну

на

свою

магістраль

голо&ну

кращих

ста&ііик~в

пред·

промислових

підrrpИЕіМСТВ, сільськогос­ подарських організац:й, установ освІти, НУЛЬТУРИ,

охорони здоров'" ... У чІт­ Кі КОЛОJm

~'1'НИК учень

...

шинуються

Пеpmoтравенlо. 81н при­

йшов

до

нас

зеленню

трав І барва.'dИ весНmlИХ К'&!ІГ1В. У цей день в єди­ ному ри'ГМі б'IO"l"Ь(Я серця

мІльйонІв

з'ї'зду НПРС, чоУ програмя.

ро­

Jr.кa.p, хл!60р06 І

1

композицій. я.сн<рзвQЮ, допомога. З словами rю­ образною мовою вони роз- ;jЯКИ дО нолег по вико­ повідаЮ1'Ь про минуле, нанню важливої державно! сьогодення, майбутнє кра· справи звернулася секре­ їни. Про трудові звершен' тар партійної організаціІ ня 6роварчан, їх вклад у господарства В. П. Грувиконання рішень XXV! ;jIЙ. '

Продоволь·

традицією

демон.

руть активну участь у ви-

стrlaoЦ!Ю відкривають учнІ кона,нн,і ПродовольчоІ про­ IIJI(іл м:ста. На маршІ ко- грами. У радгоспах .Ве­ лентив Ш'І\'ОЛИ М 1, яки!! ликодимерсьниЙ., .ЗО-, пра~ює пІд девізом «Вчи · 'NICЬ, працювати, бороти, ся по,ленIНСЬКО:lfУ, по-комvнІстнчному •. Тут навча·

людей єп,ся 45 відмінникІв, 310 вчаться· на .4» І с5..

чесних

ВодІї автотранспортного пІдприємства також бе-

свІту, Л'Ким дорогІ такІ п,рост1 11'()/IfЯ'Ття: мир, труд,

Велl!'КУ позакласну рощас1'Я. воі вОни говорять: боту у ІШ<олі М 2 прово«Хай живе дружба між дЯ'1'Ь вчителька фізики Бел-:нська. Вона нвродамн!., .Иl-Blltl!':! •• Н. М.

ря., іменІ Мічуріна &они працюють на вивезенні орг3!нічних добри'в, пода­ ють допомогу у буді8-

ництвl доріг У БряIi'CЬК1й

області.

ВеЛИ1\У

увагу приділ,..

ють кооперат<>ри обслугоі'

вуванню труд вниюв села

црищenлює дітям навички безпосередньо на роБО~ИХ , Диктори мІськрайонного саМОСТ!ЙНQЇ дослід,ницької мі,сцях. У перІод прове­

радІомовлення ро3l1'0в!да­ ть про уооlХІІ бровар­ чau, 3МІротують до 14:11-

роботи.

дення зимівлі худоби на тваринницЬНі

гостей свята, рахунну Піонерсько! дру!li1{ОЛИ N2 3. Прове0.,NlC11I' !&а!ЮВИЧ Негода, жини дено енонурсії по героїчветера.н партІ!, комун:ст них місцях hиєва, Бреа It.всroлІтн!м стажем. ста, Приб~лтики, зустрІчі - ~ спогадІв МОГО а ветера,нами партll та rюФмy

...n-я, якІ найглибше за­ ВелИ'К'ОУ

к.а~58.JfJfСЯ в пам'ятІ

-

JI,Є роки вНlми, КОЛИ РІі3QIII 8 1;ОваришІІ.МИ " М­ ~B небо Мос.кИи, ~Ka від фапmстсы<хx C'feрв'WNfИRlв: І CKplGb ~ooepeдy були комун:с'1'И. у ВИХ був в;tНН'Ий приВі­ ~ першИ'Ми вступати /мІ І ОСNtm':МИ вихоJtИ­

J

'ІІІ( 3

НЬ()І'().

ИOJИ(,

!llК1І'М

Ав!ац\,ЙJlИ'Й

я

у~мний пpanwpа

командував,

Червоного Московського

M~HOMY

та місь­

J!Ii'f!!

K~ Раци за уопlхи по за­

X'lfcry

М'!с.к.

ItnеРН4Щ!оиал:сзм

мав для менІ'! $Н4Ч~'Я:' вe~H

ро~повід!є

Вl.тчиз­

нЯІЮі, роб1mи'К ааводу по­

pOIUКoвoY Jo(e'ГaJrYpr.i~ lваи

Вітчизняної

ни .

в:й-

у св,ятковому, п!.днесе:

ному

настрої

зустр:чає

Першотравень

колектив

ставнИ!(а.ми молодІ.

Лж:енt<O.

АрмІ!

Cll'ИИ)'ли

народи ненавме·

фamиз.'dУ.

До тисяч 1 тиCJl'l мову­ мeн'liв, скромnх OOe,1Jic' над

гила.ми

19ТЬ

солдатськими повсякдень

букети

мо'

ляг,а-

живих

квіТ!В.

Jteвгасихий вогонь пам'я· 'tIl JI1QJ!CЬf«() У . • H:rro и е за­ буг., Ніщо не забуте.,

l1ід таf{И~ деа:зом пра· lfIOЮ'I'Ь юнІ пошуковцІ му­ .Слlдonит

(JJ

lЮдвигу..

Великого

прн

міському

-

бу~ИЮ\у піонерів. РООШУ1<али

героУв' !llдає

десятки

в!йки, член

сан"р

'ми юних

клубу

рооJrYЧ'Ила

вІйна,

ВaJtr:кa КОІІТу9lя ВlДlбр'Vlа

1

лефестивалю «ПІсня скли- колектив

JOIЮго РОЗ8lДНИ­

В. С.

ровоУ

понад

УЧНіВ

400

імена передових тварин~ никІв Р. І. Щиголь, С. А.

М 6 беучасть у

навчального

року

маш., фабрики' верхнього дитяч'о'го трииотажу. ви­

Стружн,!ною. Тlооі ЗВ'Я3КИ п!дтриму' КYrЬ комсомольці та п:онери Ш'Коли Ng 7 із своЇМИ німецшими друзями, з Алтенбурга. Цроходять святково

го об'є:щання, алюмінієвих будІвельних конструк­ цій, деревообробНОго K~M­ бlнату. Про'дукцlя на:йбільшого у мІсті заводу порошково! металургН імен! 60-рIЧЧ"

прикрarрені

Радянської України виио­

М. Ф. Бухаровим,

А. Г.

КО.'ІОНН шкіл

r6Tot\

кому М1СЬКОУ Ра,р иа-Оод·

ДОВІ УОПlХИ колективІІІ промиCJIО8ИХ ПіЛnРИЄМСТІ та органІзацій мІста, по·

РадЯІН.

УРСР.

Святко~ий

похід

ЩИ'Х

розпочинаєть,

СЯ

покаоом.

пластмас,

за­

ПовітряноІ Люлькою,

робничого

по

Чітко ,кар6уючи

гоJТОВН:Й

міста

крои,

«.Торго

деревооБРОБНО­

N9 7, N2 8, Ng 9, J\1ПТУ·4. рист()вується

на 330 під·

приємствах

тракторного,

магістралі сlльсьиnrосподар с ь к О r о.

йдуть переможЦІ

У

аВТО~10більн()го

та

важко­

Леонов, І. С. Таращенко, тут з6:льшується випуск А. П. Горбатюк, Г. О. за:rізного порошну, Лише Гаврилюк, В. П. Васяно- у ПОР!ВНЯlfНl 3 1981 ро­ ВИ'Ч, Г. К. Довгалюк, KO:lf ЙОГО ВlІробляється '!

О .• Н. Ясенчук.

лише

на

відмінно

Вони не

трудяться

пl:;\приємствах

трудя

ХУДОЖНіх

раза бі.1ьше. Пооере­

1.6

ду У С{Julал~стичному зма­

мІста, гаНнІ йдуть В

транспорту

МІс'та

колони

ран,ами 2·0Ї арМ(ї В. І.

цов,

І.

В.

мунkтиЧНОГО ставлення до У.'ІеЗЬЩJ. В

щоб праці..

них депутат!в ЛеонІд ХІ­ рwrонович Чернеико, ВІн РOOnОВів про вагомІ тру.

БІювари. 1 Травня 1983 року. )' святкових КОЛонах демонстрантів. Фоторепортаж М. СемвН!>га.

Проходять

водів

організацій цlвники

у

22

зарубіжнІ ираІни продукція

броварських світловиків. А це означає, щО УХ ви­

А.

В. 30бов.

програму

заводу

та обслугову- дартного

експортується

В, Нузне­

Рябчун,

П.

Як справу найважливІ· шої ваги сприйняли Про­

прОМИСЛОВИХ під- ДОЕОЛЬЧУ

приємст'В,

BaнНJI' надано колективам еиеprіею. світлотехніЧНОгО заводу, а вJ.ТaJtЬиOto Щ)()WQ.ою автотранспортного пlдпри]{о учаСННJКІв .ІІехОН'С!р&Ц!1 ЄM~1'Ba 09063 та райспоживспІлки. звєp-rаєтЬCJI ГОЛDіа вИlCОН­

Звучать Гімнн

ЯиовеНlКО, Т. Г. Водоп'я­ нової, Г. Г, Давидович.

відбуm~ся зустр:чl з вете:

~ою

І:ького Союзу та

Ук­

УчнІ школи руть аюивну

Т_Х

здоровив із св1!ТОМ .

НОl\шартН

раїни та райвиконкому .• З повагою тут називают.

колони

м1f

місь!\кому

поглиб.1ено вивчають му· ЗИ"m!е м,истецтво.

Право очолити святковІ

IІМ1'рІ.цювати,

11

«Знак

подарству присуджено пео

вчителІв

М111' обняти маТір, с:наGaТИ ... обрнде.иь. сво­ ум рlдиRМ. А.'Іе ааради

e1llR

nИJ1'JНf

ордена

рівництвом

а й показуКYrЬ зразки ко-

пра-.овати

'

Пошани. радгоспу імені Юрова. ,3а пІдсумками соціалістичного' 3MaгaHНJI за перший квартал гос­

ІІа 11 БІJ1оруctІ ВОЛОДІ КoJllllo. І скіJIЬ!!И 'fIO'rРlбно

'У'JЮ

У серцевинному році п'я­

тирічки. Наприклад, план

іНДИ' Вlдуальному соціаліс· го транспортного машино­ В. М. будування, З роиу в р~и Олек, тичнО'~ ~:\Іа,гаині

Ска ржевс i>lоtЙ.

пам,,",

Flолона агропромислового об'єднання . Добрий старт взято працівниками села

розпо­

-

ЛИ'ШЄ однн ПРИ1CJ1ад. Са­ ме ва зеМОІІ Вроварщиши \tуСТР!ЛИСЯ брати Кохно, а_

варів на суму 268 тисяч карбованців. На СВЯТКОВОМУ r.tарпrt

кає друз:в.. Вони ДИЛ,10манти респуБЛікан· ського огляду художньої самод:,яльност1. Шд ке-

тягам

кіа

виї:щlв,

ду минулого року.

p~ы!roI

!ro

628

Крокує спІвуча юнь у піднесеному настроІ ІШ<О.'1И N2 5, учасниии те- вийшов на демонстрацію

е!\cnедиції «Літопис Ве_'ІИ'!roї Вітчизняної.: Про ·

не

зроблено

продано різноманітних то­

місыїї восьмирІчно! тко- по продажу молока вико­ .1И М 4. ТрадицІйними нано на 103,7 процента. тут стали 8устрічі з кра- Це на 372 тонни БІльше ЩWМН людьми міста, на- rrpоти вІдповідного перlО-

Q8мoe заВІЦJlКИ переможно­ »у BKзeOJlbIIO'Мj' походу

Q!ІрОІ1'И

а

KOH1<peme Ниящука та З. B." иМoGe.;. рехідний Червоний прапор

Ве,nикоJ

ОВ1С~А-овИ'Ч

ферми,

Багато цікавих cn,paB на також на транторні стани

пра­

нестан­

котунальноro

обладнання. Нрі'М велИ1(О! шефської допомоги рад­ госпу 4ЗапдавнlНЙ., ним виготовлено 120 раМорl­ нок для райоб'єднання «Сільгосптехніка.. '

Продовжують святковий

похLд трудящих міста ко­ лективи шиноремонтного та

ремонтно-механІчного

роби надІйнІ, високоякІс­ заводів, заводобудІвного нІ. Одним з перших у міс­ иомбінату, районної Лікар­ тІ колекти. включився У Ні, комБІнату громаДСItКО­ виконання

Продовольчої У

пІд·

го

харчування.

програми

ираїни.

шефному

радгосп!' «Жер­ трудящих

Святкова

демонстраЦія мІста

стала

дl,ВСЬКИ/1»' побудовано сви, яскрави,м свідченням від­ нарнии з сучасним облад­ даності справі рІдної НQ. нанням, надається інша .муністиtЩIої партlI.


НОВ!

І

знову на

зеМЛ'lO

дІлу

внут))'.шВlх

свято налісtів

opla1liaatnop" . з нашою газетою вчи­ тель-пенсІ-онер з Шевчен­ кового П. П. Нуд!н зв'я­ заний не одне десятирІЧ,

справ

ра;:\ЯloVСЬКИХ жур нІШУ виробничого відДІлу - День прес",_' тресту еБроваРИСІльбуд.

Разом з ними

цей

ЇХ

-

сят1\и __ , Серед них

бlrnики, НИХ

С'Пеulал:сти

галузей

де-

Р. Ф. Чешудько,

ро-

ру заводу

рі.З-

народного

гоanодарства,

представни

ки народної

!нтелігенцll,

талvргії ко,

#

ником першої наради роб

Інжеие­

,

заводу

з журнал:·стами

лик! завдання,

ве-

поставленІ

КудМl,

економІСТУ

економІсту

чальнику

велИЧ{I,

крн&збок,

Особлив,ої

уваги

економіки,

ПР(!)МИ!СЛОоІЮГО

і

с!льсЬ!{:>-

маиеиио, головному еконо,

roс:подаР'СЬКОГО цтва, ~м:цнення

виробнитрудово!

мІсту Л. А.

:п!двищення

ефеКтИВНО'C'l'1

ДИСЦИlIIл!ни: е,кономlя І бе.режлив1СТЬ. Це ЗОобов'язує. нашу пресу вести сер-

йоану, аргументовану раз-

инк,' БРl!ІГади.ру

заводу пластмас КовальовІй, стар­

шому Інженеру віДД:ЛУ прац! І зарплаТJI ре:\<юнт­ но-механІчного зав о Д у

О. Т. Опейді, начальнику

Незамай,

лl'з под:й ! факт!в. ВтІ- вчителю-пеНСІОнеру з Лі­ люва'rИ в життя Ці велич- точок В. Ф. Петраmу, накре,слєння

допомагає

старшому

диспетчеру

рад­

газе'тl багато<тисл.енниЙ госпу «ТреБУХ:.БСЬНИЙ~ рс6сlльк,ор:вський актив. Н, Т. Кольцовій, головноД!ЛОовит:с'тю,

г.'шбоким

держзаГО'l'\Нспектору

MV

\,\на.нням т'єї сп,рави, про району Я. Г. Во~неику, яrкy ПИШVТЬ, вLдзначають- головному З00техн;ку рай­

ся

мате'р!али

g.ктив':СТ!В

більшостІ сільгосrryn.равліНJНЯ

«Ново'го

тя.. У llИХ ,'\опи'сах

нелегкий

труд,

жит- зеМJIЯНИЦЬКОМУ,

-

їх

ін~ц!ати-

ським

бити кожен но'мер

Г. І.

гр ома д­

нореспондентам

П. П. КудІну і В, М., Пер-

.ва, пошук. прагнення. зро,- JЮВському,

зас~пнику

м;,ськ- начаЛЬНИ'l\а

раЙСІЛЬГОСП-

раЙOffi!оІ газети цlкаві- У'правл;ння Ю. Д. БІлику, ши'м, Д:ЄВ:ШИМ. І за це ре- ГОЛОВНОМУ агра.НОМУ рай·

дакц:я за традиц:єю на- с!ль,ГО'СIl'Yправл!ння Г. А. передодНІ Дня прееи вИ- ~oпьц~, началЬНIfi{У ра­ СЛОВЛЛОЄ

щиру В:1'ЯЧН!СТЬ

и~.нної

І Їхн; :'!о.'юдІ­

розкн:тають

1

села.

готується

до

працІ,

Пlро

Йо'ну.

'

МО1!У з людьми, П!ДВИЩУ-, В!ДДЇЛУ праЦІ і зарплати вати оператИВНі,СТЬ ви-стУ- ре:\юнтно мєхан:чного

нІ

Про людей

натхнен.ня ПРИ:'vlножують багатство гооподарств ра­

свІтлотех­

О. І.'1.

насlннєвоІ Ін'спек­

секретарю па.Р'І'КОо:\ІУ заво- цll В. П. ~аД8нцевІЙ, вчи-' ~y ПОРОШRОВОї металург!! теЛЯlм-nеНСlOнеР8JМ Н. І, Б.' І. Попову, секретарю Григоренко І д. М. Пи­

ДооіитливІсть, жага П:3haH-ІЯ що'денно ведуть йо­ го до людей, З~ІУШУЮТЬ заглиб.1Юватися у світ Ух-

Че<~НI.іі

• тру .lI.IВ"НК ВІн

змалечн.,v

люБИть

трактор. 1 ось уже шість РОКі.в не розлучається з ІНИМ, .Пі,сля служби в ла­ вах радяIнlсы!{уy Арм:ї

Віктор Бобко успішно за­ кІнчив

курси

механізато­

р:в, які були

організовані

у рцгоспі «Ве:IИКОДИ~1ер­ ський». В;дтодl І праuює на відділку імені Нірова цього ж господарства. Чи сонце

чи

пече,

чи

знІметься

за,дощить,

віхола,

Вік­

тор АнтоноВич завжди н'! БОЙО1Ю:\lУ П~ТУ.", Адже він

працює на ферм!, на підJtк

пов;дом.1ЯЛОСЯ,

ре­

д/1НlЦ:Я газети «Нове жін­ тя~

газет,

д·еDжтеXJнагля­

Г. Ф: См.злеичуку,

секретарю паткому рад- с;аРШОМIУ l,нженеру рай­ госпу «ЖеРД:ВСЬКИЙI> С ..lь,гocmех;н_ки В. М. НеВ.

П.

Груд1Й,

електро-

слюсарю заводу порошко-

крашевичу,

заступнику

ке,руючого

. райС'~льгосп-

вої металургіЇ Г. В. Будь· тех.н~,кою Я. Г. Солянику,

в1нсыюу,' головнОоМУ тех-

нологу

головІ профкому ра]tгоспу

зав·о,дсбудіВ1іОГО . «пухlв~ыRй:l> М. І. ДЗІО­

if(омб!нату Б. М. Полlгуш-

ку, начальнииу штабу ци-

бі, громадським кореспон­

дентам А. Ф. Гаврилеику,

вільно,ї оборони заводу Є. І, Миryльку, П. Є. Го­ пластмас Б. М. Рисову, ловаию, Б. Н. ВДОВlfчен­ rолоJ3,НОМУ е,коно,м:сту ку, вчителю - пенсіонеру

•радJГОСПУ М, С.

«ГоголіВСЬКИЙI>

ВОВRОI'ЗИУ,

ветера-

В. Я. КИРН1Jеииу, ному

економ:сту

голов­

заводу

ну партії Ю, Г. Лнпкаmo, «ТОРr<Маш. В. Б. ЮрчеизавІдуючому . каБІнетом ко, KepiBН'lfКOBI клубу політосв·lти

м:сьнкому

«Слlлоои1'

Вел1Ш(ОГО

под-

парт!ї В. М. Хрипуну, І,н- вигу. В. І. Дем'ниенку, CTPj'1Кropy мІськкому пар- ГОЛQВ'! райкому профсп!л' тlІ

П.

В.

Гоитарєву,

го-

ки працІвникІв

Найкращими

ВИЯВИЛИСЯ

СТіНН! га3e'l'И «Металург ~ із заво:jу ПОРОШК090Ї ме­

талург!І 1fИi!(»

та

«Бу;rівель-

орган

-

ради

l-стори!кО

;музею ському,

ДИРel<'rору Л. О. АЗОВіЙ,

краєзнавчoro ра.Йвіддlл'У культури B.~.

А. М. ПогреБОВсекретарю парт-

Бугайовій, . за1'!lдуючому терапевтичним вIДІІілЕ'Н­

хому радгоспу «ТребухІв' нЯІМ ський» Г, Я. КJIепко, зав-

оргу мІськкому О. В. Деркачу, чому загалЬ'JiИ!М

полlнл,lиLки

КаАтану,

В. В.

заСТYlПlНlfКУ

го­

ЛНСМУ ловного л:каря району завlДУЮ- О. П. Gвирид, учи'ГеJIЮ віддІлом БООРИЦЬоКоУ серед'Ньо1

ра'Й'викоНJКОМУ

С.

Ф. IlПЮЛИ

П. М.

Бочк,nвському, за,ст~IliНItНУ ди.ре:кroру секре!аря комІтету kO'M-· Бущmкy

Вalбараl,

ЛVrOЧltlвcькoro

куJ!Ь1'ури В, П.

сомолу заводу порошково! Хліборобу, ди~ктору металургії В. І. Дубlніиу, цeнrrpаЛ1Goваної бlблlо­ головІ виконкому Руса- теЧ1{ОЇ системв Г. В .. Ка­

н:в.сько'і

с!льської

Ради сІч,

директору

ДЮСШ

иародних, депутатІв Г. Л. ом 1 В. Ф. І_ову, головl

HecTepelfКol>, другому сен- раЙC«lортко,мlirету рета.рю MiCЬK~OMY ЛНСМУ Сушку,

О

М. УсІКУ,

ПРОокурора ГарнІку,

юридичної

І.

гррм~ь1tИlМ

М.

ко­

помlqнину реCJIIОlщеН1'а,м М.А. по­

району М. В. ловку І д. М. Гам8JI1JO та а Д в о кат. у IНшИ!М.

консуль'Гаці'І

П. О. Карпенку,

ЗИЧИ1Мо всіМ ім добра-

!нспек- го здоров'я,

roру-до,знавачу вlдд!лення чих знахідок,

ДержавтоLнС[[екц~І райВІд' црlЩl..

нових твор­

УcпLxLв

вати роботу в своєму ко'

лектив:,

є

одни'М

най

3

про

комунІста

До речt, Петра Про.ко­

пович

часто

У

ди

наро;:\них

ВнаслІдок

депутатів

цих

РОЗМОВ,

своїх

П.lечах

хол;ття

зверт<\ється

най,головнішу,

нення

по-своєму

факТИ

І

праг·

ВИК.lасти

в:добрtlзити

громадську

їх

значию:сть.

Це І ЗУ~lОвлює те,ЩО ма' теріали

громадського

ко­

респондента з Шевчен­ г;080ГО запам'ятовуються. Майже' Рік минув, я~ ВI1ЙШОВ Петро Прокопович на заслужений вІ.:щОЧИ­ нон. Але турбоТ у нього

не зменшилося. й

нові

задуми

Все

новІ

з'явлЯЮТЬ­

ся в нього. НличутЬ до ПОошуків .1юдеЙ з незви­ чайною долею, змушують розповІдати

чи'М

про

живуть

сельці.

вСе

те,

його одно'

3В'ЯЗ()f(

з

газетою

для комунІста П. П.; Нуді­

винеС.1И

в:йни,

тяrар

ли- ЄТЬСJ'l ре;:\акцlйний «порт­ читач:в вlд- Фе.1Ь», і тисяч!

Броварщини дізнаютьСЯ зустрІчей І з'явилася будови. че:рез ЯJкнйсlт час на стоГоловне, що приваБЛ'ює ПРО д':.lа ! тур60'ТИ трудів­ Р'Нlках :,!.:ськраЙонної газе- в дописах П, П. Иуд,на, ників ІІlевчеJi1l(О'ВОГ0.

ти зам.альоw.-;а п,ро нашого

сучаСНіІ!ка,

обраН'ця мас.

гострота спостережень,

-

В .•1ЕБРАТ.

умІння у виРІ подій визна-

КОРМіВ,! тут· не нlяюfX пе­

бути

3адоволені ним доярки. ДобрОСОВіСНО пра ц ю f: траюорист. І машина в нього

завжди на ХОДУ,

значить

і

ляються

Для першоУ

газети ха­

НОРМИ

вчасно.

доручили

а

достав­

Щоб

йому,

не

виконає

якнайкраще, та ще й по­ жартує. ко.'іи його похва­ .1ЯТЬ.

Мовляв,

то

трактор

у мене такий хороший_ у

здобутках

господар­

Подарунок

птахіВНlІків По-ударному

номан:тність Тут про

жанрІв,

тем.

&'\!:lщуютЬСЯ дописи економ;чне життя за­

ду

«Рудня»,

конують

парт:йного,

ко'М­

СОМ'ОЛЬСЬоКогО

життя_ Но­

мери

ілюстрованІ

вміло

успішно

ви­

соціалІстичні

зо­

Перем'ожцем

святковому

ЧУБ.

планІ цтв·о

ка.зують

чотири

у

праці.

місяці

по

госпо­

дент,

ного

чо·гоз

того,

сІм ще недавн«)

майже

чудом.

що

зов,

вважалося

СТІННИХ

у

В>Сього

колентиву

JlЯТЬСЯ

Pa~I()

постИtно

диВ­

телерепортаж!

t

з

ництва,

кращі

приєм'ства. газета

люди

Ян

піД­

правило,

офор,млlЮ€ТЬСЯ

сма~юм,

в

му

зІ

яскраво.

«МетаЛУQГ. ШИРОКО' Lн­ формує тру~ящих про те,

XXVI з'ЇЗ:1У КПРС, лието.\

падового (1982 р.) Плену­ му ЦН КПРС . Інше КО.l0 св:тлює

питань

гуртожит'ська

ВИ­ га

зета «БудівеЛЬНИКI>. Ред­ колегія, яку очолн1є О. О.

(1982

р.) Пленуму Цент· рально'го НомІтету НПРС, дедалі

какугь го

р;шучіше

в

усі

прони

сфери

нашо­

життя.

ву

високо

велико,го

цІнують загону

працю

c.nецІаЮ·

населення

краfu!и

Поиад

дlJmЄТ~

МO'ВJIєння, з них більш як

рО3робlІеR1Л

tIаРТIЄЮ

в

дуть

npa- 80

г~l eкoнoMltpHOГO т& со­

по­

СофІя

МайБОРОода

Валентина

та

Васил І в на

гуртожитку

ПРОоживає

в

основно­

молодь.

Притягальна

сила цІєї

газети як у формі, так І в ::',І:ет!_ Виходить во'на на

,!Ожна

120

теn:ецентрlв ве

caMOCTI,ltнe'

мІсцеве

студІй передають про­

грами в

ст!нн!.вии

визнано конкурсу.

та

.

прем:ями.

Серед вІдзначених ст!н­ нІВ<ж

і

газети

будівоНОГО

заводо­

комБІнату

дІвельник»,

«Бу-

радго спу

«ЖеРД:ВСЬКИЙ1>

«Хлібо-

роб»_

Заслу г о в у ють

на

Тут схва.'1ЬНУ оц:нку стінн! га­

сторІнках.

9- 12

І . Ці

ІТере:~ІОЖЦЯ~Ш

роджені грамотами міськ­ кому Ho:Wnaj'1Tiї України

знайти

матер:али

ПО.'1іТИЧіНj,

виробнич:

те'МИ,багато ц~"aBOГO про спорт. музину, поезІю. життя В!ДОоМИХ людей.

зети

заводу

«То рг",шш!>

«Машинобуд:вник»,

рад-,

імен! 50-РіЧЧЯ СРСР «Шлях до ,комуніЗ­

rocnv )fV»,

ЖНН тресту

в.аРИПІЮ:>'fЖИТЛобуд»

«Бро­

«3а

Яс'К.раве художнє оформ зразковий поБУТІ>, цеху лення, глибокий зміст м 15 заво:!у порошкової матерІалІв змушує читати· металургії «BoA()[JocTaгазету. ча,lЬНИI!{» та іншІ.

RС І Х

ТРАВНЯ

М:СЦЬ у. СВ:!Т!_ В магазинах' селищах, ~!.;CT,

СІ.'!,

ле- І

радlотеХ'ЮfШ,

БІльше

ДЕНЬ РАДІО

-

r а л уз ей селищ

дедалj

р:зном~Нlтноr

те-

стах

БАМу

у

ЗО'НИ

мо.'!одих МІ· будІвництва

мільйони

радли­

сьних людей завдяки ЄДН-

Сf(Ооналюєтьс!! єдина СИС'те- ли

КОЛ'ЬОРОВОМУ3J­

ціального РОЗ1!И'N!у СРСР браженнl, По JUШYCКУ те·

м'ожливість

постійно

~fa зв'яаку країни. У НИ- бути в КУРСі ~айважли'Il!­ н!шній п'Я'ТИР;ЧЦі оБСяг ших новин. 3ростає роль

стІв, які 'створююТ'ь най досконалІшІ засоби зв'яз­

ші прorресиl!lИ! види зв я­ ЗJКY, РОМИТlювl ИКІШ при; увага

ДЛI!

ВИСО'КИІМИ TeМJJaмн адо- нІй системІ зв' ооку діста­

РаДЯНСЬНl люди по пра­

телебачеиня, !Н­ цеНТІ'в ве.1JЩ(а

роБО'Ті

пташниці

Мус!їВ'на

зав­

штук.

Ух редколегії будуть наГО'

r А3ЕТ

передач llентральнОоГО те .'1єбачення зросте вд!ює_ космоеу, одержують !н­ ,ку: з допомо,гою цих засо­ До кінця п'ятиріччя йОГО формацію про життя на­ б!в передач! Це'Нтрально'го першу програму зможуть ;:(lfВитись жителі 92 ПРОшоl неосяжно! краІни, тел~а'М!ння ДИВЛЯТЬСЯ цеНТів території СРСР. RIР8.Іи ~1x коИТltнен'Г1'В. Т6ПЄіР більш ЯJ( 86 про­ tиженер!в,

тисячі

сІлькор.

знімкамн заВ'Одських фо­ Носач, праВИJlЬНО зор!єн­ толюбителів. На портре­ тувала·ся, для якоУ ауди­ тах с.... переДОВJi1I(И вироб­ тор:ї Ії вилускакль, Адже

МІЛЬЙОНИ

людей, вІддаючи належне маЙсте.рностl вчених та

2

на

завдання.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

rа.JIУ3Ь Д.JIЯ то

переВИЩИ,10

ПРИRлад

7

Наш в:Н бурхливого теХ'Н:чного прогресу швид' ко робить зви,чним бага­

ваЛОове виробни­

82, їх

вони

цобутками

вий­

Вона одержала па яйця на несучку при

84.1

дання

новими

перед­

шла бригада NQ 3, якою керує комуніст володи· ми.р Антимонович Новаль·

бов'язання третього, сер­ цевинного року п'ятирІч­ ки_ Першотравневе свято відзначили

у

змаганні

одержано 78,6 Онлярчук. НесучІсть KY~ ства є часточка праці дарСтву на курку-несучку рей по Іх групах найскромного. чесного праців­ яйця при плані 76. Державі вища ника В. А. Бобка. майже по 87 продано 2 мІльйони 120 яєць на несучку. М. ПОЛОВКО, тисяч штук яєць наба­ громадський кореспон­ гато БІльше чотиримісяч­ О. КОВШ~Н,

ВОоАУ, події останніх днів. хрон:ка

трудяться

rrтахівники племптахооаво­

заводу вт!­ рактерними рисами є змі­ Я'К КО,1е1ПИВ в життя р:шення на стовніеть матеріалІв, р:з­ тоо

сlЛЬСЬіlЮГО

Інспектору

гур­

ТОЖИ"!'lКУ тресту, «Бровари­ п;ромжитлооуд 1>.

ловІ парТіЙНОУ KOМ:C~Ї г.ри господарства В_ М. Мем­ мХь.кк,ом! партії А. С •. руКу, методисту раЙ'В·но Сердечному,

розповlдь

в руднян ко. Ф. П. Шевqенка не про, Ф. Деденко. йшла ПОВG увагу чнтачlв

В:н зумІв добре оргаНіЗу- «Нового життя».

присвяче­

тати_

;НJапенл!ї

ристується :І<'УН:СТ В.

KOHKVPC

tyроводила

стін.них

СТІРУJ{JЦій Л. Г. Долиніну, ду

кон-

гоо0І10 К'УР'С матерІал І П. П. Ну­ яким ;:\Ін_ Иого СХВИЛЬОВ а н а

аВ1'оритетvм І пова.гою ко-

везенні ПОВИННО ребоїв.

ний Дню преси. СЬ'ОГОПНі оГОЛОошуемо його реЗ:;lЬ­

БУД:Ее:JЬНИХ

ми І керівниками ;:(арства д:знався,

з'їзду лlчен!

чити

======================-====== ПОВІДОМЛЯЮТЬ НАШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

партбюро заводу алюм!нl- ~apeHKY,. на.чальник,у рай­ ЄВИХ

проведення

присвяченого

днІ, І в числ·: перших ав­ торІв над:слав на кон·

опубл,:кован:

u,олеl,mUб1luit

- вчителі'в І одно­ активніших депутатІв до РО'3ІЮВ:.деЙ про життє­ на не самоцІль. дякуючи, як H~H, збагачу­ с~льцlв, чиї сумл:нн:сть. 1 Ру~нянськОої С:;LЬСЬК'ОЇ РСІ- вий шлях людей, якІ на таким,

Н:ЧНОГО заводу К. Т. Ро­

п;.з, давати глиБОоRИЙ ан,,- заводу

про

конкурсу,

П.lе:wптахозавод! «Рудня» у ро·змов; Із праціВНИRа

якІ

"JЮлег

начальнику

ІнтенсифІкаціЯ

приклад.

терІалІв,

самостІЙНОї

віД-

планового віддІлу автоба· зи ом 2 Н. Л. Кругдии, нормувальниul світлотехн~чного заводу в. Г. ЛЯН­

такий

факт.

Нещо;:\авно, в одному з liомерів редакція газети огоЛ,осила

Наведу

такий

80-РlЧЧЮ ІІ-го РСДРП, Мину.1И

як молодь

А завдання Щ справдІ .ділу автобази М 3 В. Ю.

преси нинІ вИ!магає вирlшення таких важливих питань як удосконалеmiЯ гаооода рсь,ко,го механ;зму

Або ще

Якось Петру Прокопови, чу довелося п,обуваТl! H~

ЮТЬ

молО­

планового

ПІЗНАННІ

)l(AfA вуть.

жур славу

t

сСтахановuя»_ Важно пІд'

трудовоУ звитяги бу;:щ:, про те, я,к

ко'з,аводу В. в. ДЖУС, на­

перед ра,дянсмюю пресою.

множити

ки не писав!

учнІ, Це вони, наші гро- об'ЄД1{аннясБроваРИlМеб­ мадськ! кореспонденти, за л!. М. Г. Майдан, еко'но" вел!нням серця виконують міСТу АТП-09063, О. П. разом

ZIOOO:'vlaraB

налlста,м

ним за весь час СПівробіТ' ництва. Про що в:н тІль­

пластмас Б. В. Харченку, ГОЛО8ІНому

сlЛ'Ькор:в,

рахув.ати ту кІльк;,сть ма­

порошкової ме­

В. В. Атрощеи­

днonетчеру

СТО)).

В. І. ЛЕНІН.

чи. В переДВОЄНИj роки Н.:х стосунків, турбот, в:н, ТОДі ще учень Нали' с.l0ВОМ, ТІІ·НСЬКОУ школи, був учас· ,проб.lе~t. Одним у все те, чl1м вони if<и-

день Г. о, Хауетову, Інже·неру

урочисто вІдзначають І віддІлу n.paцI І з&роб!ТНО1 їхнІ помlЧНИRИ громад- плати мостonоїзда NQ 814 сМ\'1 кореспонденти, най- Г. Ф. Труи1лову, головІ першІ по<м':чники газети. 1'ІРОфкому d>абрики верх­ І в МіСqкрайонної газети нього дитячого трикотаж~

.Но'ве життя"

*•

1988 року

але mаuож

і uоле1іmUБUUй агі'татор,

прийшов травень, а з ним М. С. ГрабоllOМУ, началь-

1

'І1Р8,!ИfJI

"Гааета-ие mіл'Ьuu n.олеl(,mUбuuiJ; пропагандист

АКТИВІСТАМ ГАЗЕТИ Ось

ЖИТТЯ

засобі'в зв' лзну в обмін! передови,м ДОСВіДО'М. Не­ має такої сфери, галузІ виробництва, в якій зв'я­ зок не став би дуже важ­ ЛИ1!ИМ, постійно діючим фактором.

Стануть до ладу понад Свято, яке було ~T!1сто про,грамни!Х телеетан НОБлено в nеР,ШУ після­

цій. іСТОТНО зросте ,кІль

воєнну. в.есну ЯJl{День ра­

кІсть ретранслятор;в.

д!о, перетворилось тепер

ПQЗИВН! столицІ нашо! Батьківщини визначаlOТ1. ритм життя І працІ на наЙВі;ща.1ен!цJНХ її ру6е'

у свято працівникІв усІх галузей зв' язку, ЯКИЙ став основою ПО'ВСJNщех­ ноУ роБОоТИ 1 життя ЛJOo

на потО'ІН~ п'ятирlЧU\У І левlзорlв -І радlonрийма~ів перІод де 1990 рооу, в рl­ Радянсьнl!іЙ 00100 займає жах. ~ г перlJJU Л&Х, шешшх JI1!С'1'опадовоrо тепер

У

нисоко,гфНИХ

степОВИХ

ау

1 таЙfОВИХ

дей.

{l'A~)..


~paBH"

4

року

1983

ЖИТТЯ

"ОВЕ

,До 165-рtЧЧJl від дни народжеННJI ,Карла Маркса У пJ.сляслов! до друго­ видання ",Иаmіталу.

го

Я'К!

Людство вІдзначає. юв{nей rенlального мис­

К

Маркс писав: «Ще в роЦі пан М. Зібер, професор політичної еко­

mfтеля,

1871

номії

в

Ии"(вському

ПОЛУМ'JlНоrо

.

революціонера

Карла,

MapK~a. .БезсмертНа ЙОГО"18слуга,- відзна­ чалося

унІ­

ва УРО'ІИС'l'ОМУ

засіданні

1:

lVJOCKBt,

«Теорія цінності і капіта­

ПРВСВJlченому 16&рlччю:, двя народженНJI І' l00~р.Ч'ЦО UД1Ul смертІ основоположника

лу Д.

Hayicoвoro КОМ)'И!3I1у,

~ерситеті,

що

у

своїй

праці

Рікардо»

показав,

теорія

вартості,

моя

-

ватної

ви»

ним

рисах

є

дальшим

учення

При

розвитком

См.іта- Р:кардо.

читанні

цієї

цінної

іКНИги західноєврО'ПеЙlCЬКО­ го .читача особливо вра­ жає послідовне ПР!'>веден­ НЯ раз прийнятої чисто теоретичної точки зо·рv

•.

Миколі Івановичу Зібе­ ру,

в

жилах

якого

текла

У'країнська й німецька кров, . судилося відіграти lБИ'значну роль У загаль­ норосіЙСькому визволь!Ю­

му русі. раді

Став.шив

1865

студентом-roристом

Ииївського

унІверситету,

ві,н

проявив

Ж;Jавий

рес

до

-

еь:оно;\tП рел

інте­

англ:йської пD.1:'r­ одного з дже­

марксизму.

Уже по

закінчЄ'Нн! уні­

верситету,

працюючи' на

Волині

мировим

посеред­

ником, l\1нкола Іванович пише дисертаціЮ «Тмрія цінності і капіталу Д. Рі­ кардо в зв'ЯЗІ,У з пізніши­ IJ\.И доповненнями ,та роз'­ яснення~ш» і захищає її

року.

1871

повністю

Робота була

.

нацрукована

в

місцевих '" Университетс­ них известиях. і тоді ж вийшла книгою. Ставши MaгiCTpO~i по­ літекономії, учений виї­

X~B за КОРД;ОН і зд1йснив

заПОВі'ТНУ ,мр11о побar чився з автором' сІ:\аПіта-

лу!>. Геніальний мислитель пркв!тно зустрІв СВОго

УЧня:з УкраІни., Відчувши батьківську підтри~ку само!'!'> Марк<:а,

Зібер

пОВертається в Ии-

їв. па.1а.ючи бажанням бо.-

ротьби

!троти соц\а.1Ь1ЮГО

і наЦі()нального .гніту. В1н

за сусп1.1ЬНО-КУJlЬТУРНОЮ спрямоваНіСТЮ організаЦії

",Нова rрОМада •. ВикорИ'Стовуючи її структуру. роз-

горнув

прооагандистськУ

переважали' :'в,«Громаді,.

70-.х "'ОН!. в,'noложення ексу В

номічноїтеарії

.

са.

.vn. ,.l\JapK-

..~' і х " паЛКпл диCRYС я

порушувaJlИся .

шов ВИСНОБl\у. що В .«Ка.лі талі» Марек наочно і

8.00 8.45

Програма Концерт

~амб.1Ю

народного

ав-

Азербайджан~ької РСР. ХудожнІй те"ефі.1ЬМ «Взя-

9.15

ти жИВИМJo. 1 серїи. 111~35 Клуб мандрІвниКіВ. Н.35 НОВИНИ. ,

14.3(1

Но!>ини.

14.М Спра!>и

й

сІль­

землі., у

16.45

Назаров~ькому,

•.

Вепрева Монументальне

СРСР.

16.15 Відгукніть~lt. 17..00 Фільм·балет

ми~тецтво

сурмачІ!

«Чарlвииll

жураеедЬ:t.

IІ1.ЗО С.,Ово. стріч В

про lиженера. Зу­ м<модlжиlй аудито­

рії. lЗ.З{) У

gожному

18.45

CЬO~OДHI І

закон.

Росlй~ькі

народн;

пl~н!

У

вlfконаині А. JIитвиненко. 19.~O nреМ'єра художньоrо теле­

фl.,ьму

«Взяти, живим~.

серія. 21.00 Програма

21.35 22.25 22.40

Камера

«Час*,.

ди"ить~я

СьогоднІ

У

У

2

звіра~.·

1 сер!..

~BITI.

Концерт 3 творів Н. Штра­

y~a.

ПРОГРАМА

10.00

Актуадьна

УТ

музики.

Шкільний екран. 6' кл. ФІ­ зика. Про~ті механІзми: Документальний

13.00

Дл!!

телефІльм

вами.

шко.,ярів.

сОрlм-

тир~.

141.00 16.1'0

Но,инн.

СрІбний

І(у.,ьтура· дозвlJlnЯ.

спортивнІ

16.45

д.."

гектари~.

ПТУ.

KI~HI ~ерця'. '17.30 Пр.одОвольча ~пра8а

18.00 18.30

сИеспо.

програма

РРФСР

r.

поради. народна

8.l'тиспа

ШляпІна.

19.00 Актуальна каме-Р а • 19.30 ЗустрІч з театром. ~Ький

-

КОЖИОГО.

Кори~нl Танцює

театр

драми

і

' КиТв'

коме-

.

·Дlї.

1О.31і ВечІрнІй концерт. н& добраніч, д[тиl

".45

• НОВАЯ ЖИЗНЬ:>

,аиитета

-

дактор.

14.20 С"ужу Рад•.вському C.,JI)o

зу!

Вblхо;ца}

:~:~ ~~:::::

18.20 !J .,куме.нтаJlыlll

Ф І.'ЬМ .

__

«l(аРТОПОJlЬСЬIІ&

рашка' .

Ir•

. .

ІЗ.З{) .1l0кумєнтальтнtI . TOJl'" Ф".,ь.. «Зн 2ма I вetHa ~"оlЮп!. n .Toro.. сер" ~

«I(PtIC8<lPII~.

8ер&'

19.ЗО Apxltektypa-83.Т!!БОIl~Ь.. 20.00 ВечІрня казка. ТЬ!lТ" ІІа· .'я рnзповlда....

МlжнаРОДН'иil . ф~тива.'ь т~.,епti~rрам про '1Ц· РОllНУ творч!сть «ВесеJl"'~. «ПіснІ від3еМСЬКОУ осені:.. (СРСР). .

20.15 V

фIJlЬМ. «Кунгурськиllфеиомеlf~. 21.00 Програма .Час». . 2І.З5 ХУll"ЖНlй тмеф! JI • ]11 · «.приймІть 8ІІІК""." ~еIlЬЙОри!. / І 2 серlУ.

ЧЕТІІЕР. 8.00 8.45 9.25

5

ТРАВН"

лише е!кОНQ<~I'іст,

велику

ви·

на вс:й УIФаїН':.

:·нших Y'tH:B

ня

фразою,

Захищав·

як

наРОДНИБИ.

В:Н

а

рос'..... 11. - ГО. .YToni . . , чю)го

Лекіна,

терку 210. працІ. Сьоr"дн! у ~BITI. 1~.M.I10 165-Р;ччя з

Р!!джеННIІ.

сІ(.

ДНІІ

Маркс

ВечіРИIt казка. Рух без небезпеки, 20.4.; Документальний фl.1ЬМ «Художник Ахмедов •. 21.00 Програма .Час ••

20.00 ZO.15

на-

«як

'

І

~y-

чкиlсть'. lіІ.50 Прем'ЄР'а художнього те.,ефільму «Взяти живнм •• 3 серІя. !І.ОО Програма «Час •.

:Н.З5 Концерт

IІвlчl

париого

Ім.

",нсамб.'ю Рад"нськоі

32.36

Сьог!>днl

у

за

ЧераонопраІ

танцю

8.00 8.45

~BITi.

ПРОГРАМА

УТ

16.00 Нови,ии. 16.10 СрІбний дзвlноч,ж. 16.30 .Ркпуб.1!кан~ька фІзико-

ських

радянських

т.,рlв.

.

ТeJlефl.,ьм

заВОД~ькиil

18.ЗО ЕсТРАДНИЙ

«Ко.~и

TYДOK~.

8.00 riMllatTRKa. 8./5 Докvментальний «:Ypa';~.

8.3.5. 9.З.5.'

.Васи .• ь

О.

ТваРД('Jи.ськиА.

Тьоркlн'.

7 кл.

дина' І. Pf'чl. ІО.М. ІІ.З.; 300логlя.

ВIJl.гукиlться, сурмач!! ХудожнІй телефl.,ьм. ',Вз".

РО1{НI; . утруповаННIt. 11.00' Наш сад;

кл.

7

При-

трамн с Переможець •• 15.35 НОJSини. 14.М ДО дн" ,",есн. .I10~e.-· 18.00 Новиии. " · таJlьниll тмефl.ilЬМ cCJIolliO. 18.15 ДОКуМентальний теJlефlJlЬМ щю . «ПравJl.У'. «Взибська ущелина •• 15.5.'1 ПіснІ про. Батьк[вщи:ку. 18.30 До'кументальНи!l телефlJlЬМ /6:15 ШахЬ.а·' школа. СШJlа; ту. С3ИМа І' весна соро", п'ятора.; І'&~.З сеplІІ .Юнеnь тре18.45 Зуо:трlч IIIi1j:OJl!l1'i8 з B8Te-. . T~OY IмперlУ. ~лlн~. paJМM Велихоі ,IІIТЧJf3вwвоJ 19.30 Твори І. Щамо у IІИ1(ОвllІни .. 'ЗІСЛУ1!<l>ИИИ ІОI!JlCТО. иаии[ заСJlуженого снмфо-

РРФСР

Г.

д.' КиТвtькОІО.'

17.30 Cьor,")lHI - ' День преси. 18.10 ЛенІнськиЙ.' увlверсит" мlлыІ1Ifі.. PO.il. Texнf'IНoT у

8ИховаRIIІ

ортаипартии Броварс:кого' ropO.ll.CKOГO ' .. \' УкраинЬІ, repo.ll.1937

IIJIтвица,

года.

.

еуб6QТ1o'

Ів<

иl~lЮrо оркестру ськом телебачеННR

П[.11

J<еруваИНIІМ

«І

труд,

УкраУн· І рад[о

наРО)lНОГО

8І\Ітиста УкраТнськоУ В. Гllедаша.

РСР

о\.ІІ.реса редакцІї: 255020,

1(ИТВСЬКОЮ.

«в.,,­

H~Ї

Н.М Історія. ц.

пам·ять..... Пубnl. рокІв.

1'8.60 IB.ZO

Ф.

Новини.

Шопен.

ВибранІ

ма.

Ll.окументальииЙ теJlефlльм «Зима і весна· C~POK п'ято­ ГО'. 4 ~ерія • Без~мертний ПОДВИГ".

кл.

ВечІрня казка. Муль1'< фі"ьм .Бюро знахІдок •.

19.45

зем­

20.00

Чемпіонат СРСР з футбо.,у. .Тnрпедо. (Москва)

держави.

- .Жальгірlc •. 20.45 Документа.1ЬНИЙ фІл ь ]І( • Корабе.,и Севастополя» . 21.00 Прnrрама -Чар. 21.35 П"ем'ера художнього тео

І!.ІО Фізика. 6 кл. ЕнергІя Робота. А. Чехов . • Три сестри •• Чоro І ІІК навчають' в ПТУ. Вірність зем.,І:

лефі.тrьму

,

16.1'0

ГОРИЗ0НТ.

,

17.10 Поезіll.

,

Микеnа Ф.1ероll. В ГОСТІІХ У К8.!ки. МУJlЬТфl.,ьм .Зд!Йсненнlt бажавь~.

18.45 19.00 19.15 19.45

.

СьогоднІ у (вlт[. ВесМ1 нотки. Наука' І житт".

KOHцe~T,' присв.чениll 11ню

радіо. ТраислItЦ[". s К"ЛОИ' ного залу БУJlиliку·спі~к. 21.00 Пl'оrpама .Час." . 21.35 Те2тра.,ьнl .устрlчl. 23.00 СьогоднІ' У свl.ті. ПРОТРАМА

10,00

Актуальна

.

«Диня».

гlМ8аетнка.

1-0.45 Художній ТI!Jlефt~"ьм' сНI.­ нІсть до ре8УЧОГО І І 2 ~epiY.

.авl"а•.

До 80-рlччя' llJ1yroro .'У3-

12.;;5

ду РСДРП. Фести.аJl" JlО­ кумента.,ьних ф!"ьмів «Пар­ тІIІ

-

розум.· честь

і

со.

BkTb .еп()хи~ ..

13.15

ЮН('Jмо.аїка.

народна

14.М Д.,я

ВЄдУ"а

артистка

А .. РОГОВllе,І'а.

'

ШКОЛIlР!8.

СРСР

сЗусТlllf

150-річчlt

З

На збори запрошуються членв к,!lреспондентськнх пунктІв пІдприємств і сільських господарств, роб­ CiJIЬКOPH" члени редколегій. стінних газет Щ!ОI'1Кс. лових підприємств \ орган!зацій міста 'l'8 рай,:JНУ, ~

Броварська фабрика верхнього дитячого трикотажу в період

введення в дію нових

.

робlт-

І8.ЗО Муз. фl"ьм «Даl_ •• 19.00 Актуа'1ыlкаме,а.. . 19.30 ТелефІльм «Б8AlИIІ .р. ~0.45 На. добранІч, дl?И! 21.00 'Проrpама ,Час-. . 21.З5 ХудожнІй тtлефiJIьмсНlж­ нIcТЬ.)lО реllYЧО~ ., aвipa~. 3 серІк. 22.40 НОвинн. 22.55 ВечІрнІ МeJlодIТ•.

11.

КИУВСЬКА,

потужностей

кінчення' БУДівниuтва гуртожитку в

до

за­

1983-11\84

рр.

техН1ЧНИХ 'училнщ.

Власникам будинкІв, якІ вати

житло.,

вул.

Ст.

звертатись

РазІна,

ТРИіКоrажу,

мають МОЖЛИВіСТЬ на

адресу:'

фабрика

7.

відд1л

м.

верхнього

зда­

Бровари;

ДИТЯЧОГ\l

кадр:в.

__~~__________________~_4C~A~.~~~i~~~i~ . . МІськком Компартії Укра,'нн ВИ~ЛОВЛЮе глибоке ~пlв­ ЧУТТІ:

члену

«Зиак

Івановичу

міСьккому

Пошани~

Г.'ушаку

партії.

секретарю

радгоспу

імеНі

парткому

Кlрnаа

ор ...

,Васнлю

з приводу ечерті його матері _ _ _ _ _ _ _ _У_~_т_.и_н.~_О_м::~.~і.~Н_и_._ _ _ _ _ _ СПlВЧУТТIІ

./

ИИlrа».

, Уроки IcTopIT~. 20.35 Симфонtчна муаnа.

годині в залі засІдань

16

присвяченІ Дню преси.

!<олек'\'ив

.м 4. дн.· lІарод-

жеННR КОМП"'lІтора. ІВ.ОО Те.,ефl;1ЬМ скар.'ера

РОJ;СІЛЬКОРІВ

,травня, о

м!ськкому партії відбудуться збори робсількоріВС&1 кого активу міськрайонної газети «Нове життя.~

р.ена

S

Юрком~.

. . 16.00 Н08ИН... 16.10 Срібний' lI'BIHO'101t. 16.30 Лннепkи.. , Іб ..ю КиУв. Роки І людн. 17.20 А. Брамс. СимфонІ • До

УВАГИ

5

буде зні1\f8ТИ житло в приватному секторі для ро­ біТН~іВ, направлених на фабрину з профес;йно­

УТ

камера ..

10.З5 виробнича

,ДО

У четвер,

~MepTI

Дl!укарю

=

БР08арськот' Петра

друкарнІ

Лоодмилl

батька

.

Гиатовича

ви<ловлює

ПетрівНt

Гузь

з

глибои прнводу

МАСJ1ЯНІКОВА.

АдМlllісtраnl1t пентральної районної лікарнІ ввелов­ JlЮIІ ГJlнбоке співчутт" друкариl дlкарнl І. М. РубанцІ

s

"РИ80ДУ

раптовоУ

.

смертІ

П

батька.

Колектив Поrреб.ськоТ сеtJеД1іL:)Ї шкriJ1И висловлює тлиБО'ке слlВЧУТТIІ працI8НИк;,,, ""~.1(' ТкаЧО8ИМ з при­ воду

смерт!

"іх

матерІ

ВаР8ари

---------

Микитівни

КРИВОБОК.

---~------ПєдколеКТИIІ І учнІ Заворицьхої c~peДHьoi" шкоnи ТJI'lfб"J[" сумуюТь З приводу передчасно)' ~MepTI вчи­ ТeJIькн-пенсіонерки

Ольги Петрівни НЕНЮк І висловлюю.ТЬ ~п!вчуттlt рІдним , близьким

БРОВАРИ' І(ИУ:ВСЬІ(ОІ .О:&ЛАСТІ • 154. "е;1ІефОВИ~ редактора - 19.3,82; заступника редактора, 'віддjлу партlйнот" ЖИТТІІ \ r,- . 19.4·47; відповідальн"го секретаря, BIAJtiJrY сі'!ьськот" Г"СПОДЗРСТ8а 19·3·18; 1ІО1'1ІС~.АеИТI MlcneBoro pa410MOВJIeBBJI ... 19.·3-0;>., вlAAiіІ.Іа . .QPO~'1'!: ;!ІІІСТ!В' • "аооllQI робота ~ 1904067. ,-' ".. . . . , ВУЛ.

ЗІ­

военних

Новини.

зурки.

столи­

-

ГО'ЛОВIt

В. ДОВГИЧ, Філологічних

.Жива

15.30

АстрономІя.

Москва

Російської

з

Об'єктивно

18.35

13.10 hatxheIlH"-. 14.10

І

М!нерва

цисти .. а

Ky~l.

Новинн.

юнrою

ІстоР!я. 7 КJI. Ку"ьтура І 'осн;та в другІй половннl ХУІІІ ~T. . I~.OO (".і.,ьська година. Н.00 ХудожнІй фІльм Із субтн-

12.00

д.

юристоМ

17.45

. фІльм

r.

IItТЧIl,1НIІНОУ

Н.М llOKYMeHTaJlbHI тeJlефl.1ЬМИ «.,"a.HrHmJ1aK·82~. еМи живеll!О бі.'1І MOPII~. 1~.40 Російська М08а.

вlршl~.

ЦТ

заслуженнм

14,30

ФІльму «СвоТ, зовсІм особ-

стика.. ФІнал .. ' 11 ПРОГРАМА

ВеJlНКОУ

віЙнн.

вете­

s

14.40

обо~онка

ро.

Заступник редакт.ора А. ВОЛОШИНЕНКО.

фІльм В.15 Документальниll «Спорт відважних'. Поема 8.35 В. Маяковський. «.І1Мре! •• 9.35. 12.40 Англlй~ька м&8а.

Геоrpафічна

В. І.

св!ті

наук.

ЦТ

ГеОГl!аФIIІ.··s'

в

Н.2.; НОВНИИ.

20 43 21.00

.Нlжнlсть до ревучого звlра'. 2 серІя. 22,40 Новини. 22.55 УІІІ лlТНIІ Спартакlа)lа УхраУнн. Художня' тlмна-

піКО,JI."lв

нід.е

кандидат

ку.1ЬТУРИ»,

IО.М Учн.м ПТУ. Галактики.

РОСІї.

словами

бер готував грунт Д.1Я за· родження В:тчизнян<!ї со.. ціа:J'деllТокра т1ї.

Гlмнастика.

10.35, 11.40

Концерт ·артистl8 ОІІесloКОГО театру опери та баJlету.

IJj)OnYHae

На добраніq. дІти! Проrpама .Чк'. • 2І.З.~ Х'їJ;ожнIІІ телеф І .11 ь М

Зустріч

.Чи~.

раном

10.40

KOHnepT. 19.00 Актуа"l>на камера. 19.30 Проrрама,' присв.чена Дню преси. ' 2O.Z5 Прем'ера документального ливl

тінь».

Проrpама

РРФСР

УкраУвсь-

[(от!! тшбачення.

18.00

сШаидше

9.ЗО XYДO~\lII. тел~фlJlЬМ ти ЖИВ"ІІ". а ~eplll.

компози-

пошани

в.,асну

Рахlм

П·ЯТНJЦ1~ .. 6,'PABH~ І прt9r"А'М. ЦТ

Алек~андрова

піснІ Армії.

ХУДflJКиlil,- філ."

21.35

TeJle-

РОЗ'ВИТ}(У

Юпітера».

ДУМКУ про вітчизняної

І.гОГРАМА

11 8.00

мо­

біТНИЧИЙ РУХ не з'являвся

соц.ал j зму.

eRСОНОМ:ЧНОЇ

ян

свІтогля,дj М. І.

Говорячи

тамкаргументувати BJJaC- ......,еакц:йН.ий .сR.иевля- К Маркса, З:бер запереНі rюгля:J.И на суспільні НУ.Н. ше:JЬ~ув,ав, прові)],- чує в ни;щ: публ:uистич­

була

ПО,Ішmtан­

буржуаз:ї.

сп:льного

по-

r

впли­

Зібера зумовлеНі заплута­ Н:'СТЮ і суперечливістю су.

аргумен-

виступив

занад'l"О

економ!­ всесвіТ­

про,'!етар:ату

Хиби

не

.г{')с.по. СпираJ{')ЧИСЬ на Фундамен'тальНі ІсторичНІ ідеї

З~1ушена'

він

зв,оротно,го

гильника

еКОНОМічне Ж""Т'ТЯ:,· "е·з. пере"'ни"'ом В П"еха щ v ' " , n. . . " ~'a: жа.1ЬНО БРИТИ1СУЮЧИ його нова 1 В. І. Лен:нав НаМУ ,ваЖ,1ИВО зрvuИТИ Підра- виразки. Вякриза~' він. І уков!й критицІ рос:йсько-

мократ1в

Марк.са.

ВУ ПО,11тики на ку, нерозумtння

спІвчував

Зібер иа"'рукува'S кl'"-Ф . . ..... щ, мислю, актом,

про Зо1pyt\lжие т(")м.

Як і чимало

ДООПінка

н~м~.'ІИХ ус,:м пригнобленим ~.,acaM

ПООУЛЯРН:СТЬ си народу.

шляху

соціалізму.

ньо-:сторичното

щиро

демограф. а й со'Ц!оЛо·г. йо-

І ПРОГРАМА ЦТ Програма' «час~.

Т8орчостІ

сре!1а.

до

статнет . ка ТВОР:8

I~:~' ~~з.отlt~с,,~аН~~~~ваМ~ВIt~· Лю-

ти живим~. 2 сер[я. 10.35 Документа .• ьниЙтелефIJlЬМ «ОстрІв у океаиl'. /0.55 Музичниll Т~JlефIJlЬ]l( ,сМе'.110діі старото aaiay~.

Редактор Е. ФЕДЯЙ. ВblХОДИТ' С 17 anpeJl"

ВТОРНііХ,

прогре­

місцевих тем !юни з~6у· і нац:яYl. захищав' :нтере­

ли

В'Чено'ГО п:всправи: в:н не

17.45 Екран

Коммунистической

Газета

до

МИРНО'М'У

буквально ро,зум:в 1дею первинностІ базису над надбудовою. Звідси не.

руху,

вІтчизняних

b-юргненн.<JМ у ния .... демократичним З1бер

п:дходом

,математична ШКОJlа. ПІд. сумки dllзичноУ олімпіадн. 17.00 'nитячйй ГУМОРИСТИЧНІІІІ кІножурнал «ера.,аш~. ре- 17.10 Симфоиічнl твори украТн-

ха'llзація виробництва. 13.І() Наука і житт.. 13.4() Леніи - ЖУРllцlст

І;К,ОГО и районногО Советов народнЬІХ депутатов Киеао tiой области. (На украннском "зые).. .

~H

шило провести в 1874 рор;! Смl.1ИВИМ перепис' населення м: .Ки- життя.

14.30

«РаІікан

учнів

8...

ІІ.25 Н08ИНИ. Н.,8ИН8.

дзвІночок.

16.ЗО Телефільм

KJI.

Ф

11.40

«Мати>. 12.35 Слово за

10

10.3.5. 1І ..ю М. ~8pBaHTec.. «.І1ов. Юхот~. 6 кп.

ТеJlе-

камерноТ

JI ь М

І трн-

9.(}5. 12.4{) Нlмеаьжа МОllа. 10.05 Естетичне 'lІи:rо В ан

иарис.

12.05

'

К,амера.

1~.З5 «Першопроходці~.

Н.О5 Концерт

лЮбов мо.

20.45 !!nKYMeHTaJlIoR1lA .

світ.

писати

18.45

УТ ху. «НіжнІсть ,11.0

телефl.,ьм

зень сорок n'.Toro~.

у свІтІ.

І9.IЮ Людина

19.80

онов- сивних'

21.00 nporpaMa .Час_. 21.35 8пеРШена екранІ

""nl"

м&люнку

сс,"це.

По.ДOJ!инсь.ким, Мі·!' не

лив1сть розвитку буржуа з-

П.М Дл" вас. батЬ'ки.

турботи

С. А.

маркси.,

еволюції' до

l{.

гмграфіЧНОГО товариства, лену редакцІю га;зєти дань ",ОтечествеННЬІХ Ч.'f€ном якого в:н був. вирl- ",Киевский телеграф •. записок., ",Слова», «Зна­

12.10 Ф!знка. 8 кл. Фlsнка І М6-

~ьких KOMYHi~TiB. Докумен­ тальні телефільми «ви~ота,

перевагу

Маркса на С70М М. П. Драгомановим він Н$ мІг не писати. Не

Південно-Захід- та

'Них чи економіЧНИХ, а то-

В.33, 9.3.5 АСТlЮНОМ[К. Г·аJrактики.

танцю

визвольного

вважати

СТОМ. Зібер. не виключа· ючи революційних мето­ дів боротьби, віддавав

М. І. Зі­

Інше як надбудD'ВУ 'на. СПО- не бачили народники, я:к! даБЦії ,та зв:льненняз У 1·883 роu1Зlбер о,пуб­ руді відносин мЗ,тер.іалЬ-: заперечували саму МІО'Ж· ун:верситету. ТрІйця· де- лІкував "'Нариси первісної

lІога'.

с Ча~'. Державно...

cbKoro

процеси в порефо]n'!ений них сп,~,в;роб:тннк:в <Ииев- них Е'ИСr:\rn:в п€;р~6;J; .. 3:бер вияви~ р:ст Ch1OfO телеграфа!> і доб!+в- БИНЯТКОБіСТЬ верстВ>и робіТНИКіВ. ч'()'го ся-т'аки їх' вихо.ДУ З ре- "'общини».

сСелlrер,

ЦТ

концепції

практиці.

Іnyб,'і:ци'

BceCB:THbOfQ

ДО

О,:{нак М. І. Зlбера не

загаЛЬНО€ВРО'пей-

l'

я~но показав:' «юридичн!, П'С·.J1:тичні і: духоВ'Нl·.'fВ;И· ща являють с060ю не що

ревучог"

ПРОГРАМА

ні

:у'Ченим

сько-nолітичні I'!И'танЯЯ. соцІальними та наЦіDналь- сь'к(")го Ha.poДjfo·гo ИИївський . лР9Ф~ор дій-' ними ознаками, щоб фак, ;r~1"'CTBa.

22.40 . НОВИНИ.

І

сував окреМі меТОДОJIогіЧ- МІОІ

сп:льно з в.:до- так

rpY;I.Hi

й громадхунки й узагальнення за ан:тинаро"'ну' су'ть • ,.

"

призвести

РО'звитку СУСП:ЛЬС1'Еа Зі- ОфіЦіЙНі вла·ст1 мали ска- ст!. Пристрасно Ц:К;іВЛЯві;ххилив 6єззастереж- сувати шовіНістичний ва- чись проблемами як РО-, но. . луєв\:ький циркуляр. С1ЙСl>КОГО та українсІ>КО'ГО,

У

Енгельса.

можна

емігрувати. За кордоном,

держа­

на такЛізму.

. бер

Б1льше того. вІн засто-

Ф.

при­

і

стичного характеру кап!: тал~стиЧних протир:ч. Ща­ лектика їх розвитку мав

людиною З над.р свого ду- частини 'киянукраїнська бвр не припи){ив ~аУБО&ОХ ХУ!>. . Ідеалістичні теорії мова була рІдною, а отже, І nyб,1іцистичної д:яльно­

єва. Зібер розробив наУК0роботу. УчеюtЙроо'Й·Сmo- PfY методику опитування вав демократич.' НО НІіСТ" мешка:НЦі,В. Установити. роєннм' ріЗНОЧИНЦЯМ. як! що Іх 127 тисяч, було для

22;55' ТеJlеЖУРН:lJl сСтарт_. , 11 ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Гімнастика.' 8.15 Д.,кументальниll Ф [ 4 ТРАВНSI

них вІдносин У РосіІ. ВІн показав, що для ~начної

став членом проrресИВН!'>1 ,'Не відділення Ро:::ійського М. І. ЗІбер очолив

дожиВі

СЕРЕДА,

му зовсіlМ не довільні для людини і не створюються

власності

Зібера характерне ЧІт!К.е усві,:{ОМ,lення антагоЮ­

ВЕвикиR УЧЕНИЙ І ПУ5ВІЦИСТ

необхІд­

згодо'М

с:м'ї,

Д,lЯ теоретичної і публі­ цистичної діяльностl~. І.

грошей і капіталу в її ос­ новних

вияви­

близькими до

«Похо,:{ження

'

шій увазІ.

В'ИсН!овками

надрукованого

К. Маркса став кнївськнй учений І пуБЛіцист М. І. ЗІбер, статтю про якоrо пропонуємо ва-

ПОЛJlrає в тому, що

за

лися дуже

вІн відкрнв об~єк'І'ИВнl законв розвнтку сус­ пІльства, створнв науку про .. те, як боротнся і здобутн перемогу над капіталізмом, як твори" тн новий, соцlалістнчний лад.. Першим у Росії пропаrандистом економІчної теорії

покІй ноУ.

Індекс 61964. Друк високий. Обсяг І' ДРУКО; ва ний аркуш. Тираж 12,560 аримірників. 3ам. 1770. Броварська дру~арня КНЇВСЬКОГО 06ла~ноro управлlнн" у справах видавництв, поліграфІІ І книжкової торгівлі. Адреса друкарнІ; 255020

м. Бровари КИЇВСЬКО! 0648'11. 154, Те4ефов .1!4.37.

ВУІІ. I,(вIвg,g.

. -

#69 1983