Page 1

ХАЙ ЖИВЕ ПЕРШЕ ТРАВНЯ! ПРОЛЕТАРІ BCJX l(PA/H, ЄДНАйТЕСЯ! --= , ::::::::::::::===:=::::::::::::::=::::=! І

.N1 69 (4176)

СУБОТА 1

І,

ІІ

ТРАВНЯ

1

р.

1976 Ціва 2

'1

11

коп.

І

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

1935 РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ І РАИОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

,

У спіхи індустрії України ПраЦівники виробничих об' єднань і промисло­ вих підприємств У-країнської РСР, широко роз­ горнувши соціалістичне

стріч

XXV

змагання

з'їзду КПРС,

планом першого кварталу

•••

успішно справшшся з

1976

дування

віших видів виробів, говориться в повідомленні

ва і відо~rства УРСР, всі області республіки . В ряді галузей промислов{)сті поліпшилися техні­

ді Міністрів УРСР.

ко-економічні пока~шики роботи підприємств.

реалізовано

продукції

процента . Продуктив­

3,4 1,5

процента.

народного господарства

проти імперіалізму, за мир, демократію і соціалізм! Радmські люди ивиlmиlй

процента, по продУКтивності праЦі на 1U3 проценти. Іх зусНJІJІJІМИ ли-

зацій переможцем вийшов колектив rоспрозрахунковоrо БМУ, серед сільських буді-

обстановці велнкоrо політичноrо і трудовоrо піднесенНJІ,

но різноманітних виробів на суму понад 1,5 мільйона

РБУ, серед орrанізацій транспорту - колектив стан­

~

колектив райпобуткомбінату. Внаслідок забезпечення

~ ~

викликаного історичними рІшеииямн XXV з'їзду Kll.l:•~.,; ,

карбованців. Незважаючи на складні зи-

мові умови, з ПJІанамн вирабиицтва і продажу тварин-

J

на якому Комуністична партіл знову проrолосWІа, що rоловна мета ri політики -

~

п~вщеиия добробуту труди-

ники

радrосnів і птахофаб-

" \ \ \ \

людина підтримує

лока,

напрНКJІад,

~

;1береження миру на землі і

~

щи:r. Тож кожна

радmська

1

схвалює

відповідає кровним

інтере-

таку поJІітнку,

адже

вона

сам всьоrо народУ. Підтримувати політику партії значить, наполеr-

ливо боротися за втіJІенНJІ в життя Ії програми екоиомtчноrо 1 культурноrо будівництва, працею зміцнювати моrутиість рідноІ Батьківщи-

j

'\

шнноремонтноrо і ремонтно· механlчноrо.

! ~

!

мнсловості, будівwщтва , транспорту, зв'язку 1 сфери

ше понад завданНJІ внробле-

ни. Підведені напередоднІ свя-

иицької продУкції в першому

кварталі сиравились трудів-

рнк. План виробництва мо-

виконали

на 124,5 процента, м'яса

на 119,4, яєць -

-

на 100,5

процента. Сіаьські трудівники добре

підготувались до весНJІних пмьовнх робіт і в стнСJІі строки прове'лн сівбу ранніх

зернових, завершують садtнWІ картоWІі, проводять садlния і сtвбу овочів у від-

критий грунт, розпочали доrляд за ними.

та підсумки передтравневого соціалістичноrо змаrання трудівників району свідчать,

Підrотовка до свята всюди ознаменована уДарною працею. Та в цей урочистий

підприємств, будівельних і транспортних орrанізацtй, сільськІ трудівники не шкодують своІх СНJІ для втілен-

тю називаємо правофланrо­ вих змаrання, котрі показують прНКJІад, йдуть попере­ дУ Інших. Серед промиСJІо­

ня в життя величної проrрами комуністичного будів-

вих підприємств першість за­ воював колектив експернмен­

инцтва.

та.пьноrо

План першого кварталу цьоrо року по реаmзацlІ продУКЦіІ працівники про-

ноrо машниобудУваивя, дру­ re 1 третє місця роздіJІИJІи відповідно колективи заводів

що колективи

промнСJІових

день ми з особливою rордіс-

заводу

торrовель-

Серед будівельІПІх орrані-

вельників

Дарницькоrо

ціІ Бобрик, серед орrаніза­ цій сфери обслуrовування -

успішної зимівлі

худоби пе-

;~

ннцтву молока кий»,

по виробництву м'яса

радrосп ім. Кірова. Честь

і СJІава

переможцям перед-

травневоrо соціалістичиоrо змаrаиия, які показують зразки внсокоефективноІ праці, крокують в аванrардt всіх колективів!

Тож найщиріші оплески сьоrодні на честь переможців змаrання, котрі очолю­

ють перші святкові колоІUІ, рапортуючи БатькІвщині про

свої досяrнення, про rотов­ ність з честю виконати на­ креСJІеиия XXV з'їзду КПРС.

Причетність звершень

до

викликає

великих у

РЦдЯН·

ських людей почуття rордос­ ті за нашу рідну Вітчизну. Воно надає сил, з!tІ'lцнює впевненість, надихає на нові великі діла.

З святом Першотравня вас, дoport товариші!

но сті прац-і

*

лр()д укцїі,

* * * * *

й

й

й

й

й

й

*

й

й

*

ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВ. УСТИНОВА Д. Ф. МІНІСТРОМ ОБОРОНИ СРСР

Президія Верховної Ради СРСР nризначнла тов. Устинова Дмитра Федоровича Міністром оборони СРСР. Тов . Устинову nрисвоєно чергове військове зван­ (ТАРС).

• • + • + + + +

НАШ ТРУ ДОВИЙ ПОДАРУНОК Всесоюзна·

план

го соціалістичного змагання за успішн е втілення в життя істо ­

Ставши

114,1

ричвих КПРС

під

прапор

накреслень XXV з'їзду і дострокове виконання

народногосп о дарського

., ; \

реалізації

(РАТАУ) .

• • • • • • • •

П()

нагр()мадженнях.

\ ' \

\ \ \ \ ~

завдань

()Кремі ви­

1976-1980

ІІЯ ге нерала армії .

визнано ко-

лектнв радrоспу <<Плосківсь-

в с тановлених

~

реможцем у районі по вироб-

-

перевиконан­

зниженню її С ()бі.вартості, зр()станню продуктив-

напрямів ро3витку

СРСР на

Сьоrодні 1 ТравНJІ День міжнародної солідар-

Першотравень відзначають в

виконанні і

робничі ()б ' єднання і підприємства не вю;оналн

солідарності 102,4

Разом з тим, при

робництва порівняно з першим кварталом мину­

~

!,.

360

ні плану по промислов()сті в цілому

Відповідно до (< Основних

обСJІуrовуваІПІя виконали на

на

мільйонів карбованців . Прирі ст промислового ви­

\

боротьбі

мета.тrообробка .

Центрального статистичного упра вління при Ра­

\

ності трудящих у

і

машинобу­

Квартальний п.тrан реалізації промислової про­

~ "..,.~.".,..,.:".~~~~...,;?--...r ...,._,...".~..,....,...,.~...,...,.~.." .. ~.."...."...,.~

~

року по загаль­

електро­

-

дукції перевиконали всі промислові міністерст­

ність праці зросла на

!~ СвSІто

прогрес,

енергетика, хімічна і нафтохімічна,

но~rу обсягу реалізації продукції, зростанню про­

лого РОК'У становить

(Фотохроніка РАТ А У) .

зу­

дуктивності праці і випуску більшості найважли­

Понад план

Плакат художника Г. Юrн.

за гідну

роки » в республіці успішно розвиваються галузІ,

які визначають технічний

плану

на

перший рік десятої п'ятирічки, колектив з аводу пластмас набрав високих виробничих темпів і в першому кварталі за всіма техні­ ко-економічними показниками ви­ йшов на рівень передових під­ приємств району.

З особливим ентузіазмом

від­

гукнулися пластмасівці на Пер­ шотра в неві Зак.1ик и ЦК КПРС.

Прагнучи

підготувати до Міжна­

родного свята трудящих кращі трудові подарунки,

якнай­ робіт­

ники день у день набагато пере­ ви конували виробничі норми . Чо­ тиримісячний план виконали до­ строково і відправили в торго­ ІВе.1ь ву мер е ж у понад пл ан виробів кул ьт у рно-п обуто в ого п р из начення

і пр ед метів широког о вжитку на 75 тисяч карбованців . Порівняно з відповідним пері одом минулого року продуктивність праці зросла

на 11,6 процента, а обсяг промис­ виробництва - на 6,1 лового процента. Це позитивно позна­ чилося на поліпшенні основних

е к ономічних

показників .

Зокрема,

по прибутка х процента.

виконано

ва

У дні першотравневої вахти з найбільшим завзяттям працював колектив

цеху

скатерок ,

яким

ке·

рує Василь Павлович Стасік . Чо· тиримісячне завдання по випуску продукції тут виконано на 101,3 процента. Значно перекрили ви· робничі плани також колективи

цехів пресового і лиття під тис· ком, на чолі яких досвідчені ін ­ жене.ри Іван Андрійо-вич Боїте р т а

Микола Трохимович Лижов. В індивідуальному змаганні найкращих показників добилися пресувальниця

Араксін

Вагина ­

кіївна ' Марrченко, друкар Вол о.д :1· мир Михайлович Виноградов, ли­ варниця Катерина йосипівна Ва· силець, технолог Людмила Іванів ­

на Бондар, бригадир Федорович Білинець інших.

Підготувавши гідний

Володимир та багат u

трудо~ІІЇ!

подарунок Вітчизні, пл а стмасІВЦІ дружно вийдуть на перщотравне· ву маніфестацію, щоб продемон· струвати свою безмежну відд а · ність Комуністичній партії і Ра . дянському урядові . Г. НАНАРОВА, старший економіст планового відділу заводу пластмас.

Під прапором .марксизму-ленінізму~ під керівництвом Ко.муністичноі партії-вперед до нових перемог у будівництві комунізму!


ВПЕВНЕНА ХОДА Трудівники шиноремонтного заводу живуть і

працюють

під

впливом

Історичних

рішень

з'їзду рідної Комуністичної партії. вІДчувають особисту причетність до

Во­ тих

XXV ни

великих планів,

які

накреслила партія

на

де­

сяту п'ятирічку, і усnішно втілюють

своєю натхненною працею їх у життя. Справжньuю

школою

сулерницт.ва

трудового

нашого

колен­

тиву стали роки минулої n'ятирічки. У цехах і відділах широкого розмаху набрало соЦіа­ лістичне

змагання

за

дострокове

винонання

зобов'язань. Пошун, ініціатива, ентузіаам кожного виробничнина забезпечили успіх ще в серпні-вересні 1975 року рапортували про виконання n'ятирічного плану по випусну і реалізації продукції. Трудові традиції колективу проявилисJ, з новою силою в період передз'їздівського со­ ціалістичного змагання. Ножен день трудової вахти був днем високопродуктивної праці, ;;~е рубіж новатора ставав звичайною норІ\н · ю ножного робітника. І як завжди, на передньо­ му краї комуністи. Шорохувальник Р. П.

Телеrін, вальцювальник О. І. Близнюк, слю­ сарі П. Ф. Меркулов, М. Д. Іванченко, опера­ тор Б. С. Яроцинський задають тон у змаган­

Зоряна

висота

Родовід Павленків з діда-прадіда хліборобський. J!юбив він над усе землю обробляти та хліб вирощу­ ва·rи. Володимир Іванович Павленко був передовим трактористом у Нрасилівці. А син його Михайло ви­ рішив буд1вельниІ(ОМ стати. Новела юнака романтика на риштовання

великих

ново­

С:юв язаласн

років

житлові

Згодом

оволодів

снладною

професією

прискорити

праЦЮЮЧИ

дев нту роки.

кілька

на

п'ятирічку три

- А в nрацювати завзяттям, хаила

3

вони

~олодимирович.

монтажника. ПІзніше бригадиром призначили. Не­

(.;вою

легно

ловиною рони. Однак прагне­

Ьуло,

впада•в,

але

в

розnач

сміливо

труднощами,

осuшн:тии великою

боровся

не

з

нагромаджував

досвід.

Нершою

новооудовою

оув

у

іюго житті :т.ашнівськюі елеватор, що на Черкащині. 'l ам юн проишов велику ШІ(uлу робітничого гарту та б ;у ДІВеЛЬНОі 1\ІсШСТерНОСТі. rиюше подібні споруди бу­ д,~ · валн

з

цег.1и,

а

цю

впер­

ше :J~юнтувашІ з об ємних залізоuетонних блоків. Ьщтоді й заговорили про Павлею{а як про справжньо­ го

зодчого

зернових

елевато­

рів-велетнів .

... Минали віДкривалися

роки.

Попереду

нові

горизон­

ти, розширювалась геоtрафія

бу д.вющтва народногоспо­ дарських споруд. І де було наншдповідальюше завдання , туди й посилали бригаду монтажників-першо­ проходців, наг.чив

яку

згуртував

працювати

і

по-удар­

ноJУ;у комуніст Павленко . Автографи його бригади ВІ(арбовані Ншвl:ькому

на елеваторах і Сахновсьному

Харківської області, на На­ лнтянсьному і Васильків­ ському комбікормових заво­ дах та багатьох інших ново­ будовах Радянсьної Укра­ їни. І всі вони достроково

1 :здані в енсплуатаЦію з висо­ кою

оцінною

якості .

Останнім часом

~~ М . Н .

Павленна

бригада

завершує

~; будівництво складського при­ ~~

міщення для зберігання жо-

~'

ні.

;1. му в Ладижині на Вінниччи­ вже

Зараз

там

штукатури

форсують

опоряджу­

вальні роботи. А бригадиро­ ві керівники постійно діючого будівельного поїзда N9 2 дають нове невідкладне до­ ручення перейти на бу­ дівниІ~тво міжколгоспного І(ОМбікормового заводу в

Яготинському районі . І Ми­ хайло Володимирович через два дні

піднімається

2

стор.

з сво-

n'ятирІчку

виконати

мо

теж

дооитися

тивнuсп

і

за

nлануємо три

більшої

КраЩОі

з

по­

еq>ек­

ЯКОСТІ

роооті, щоо нускові

1

це

оу де

внеском

у

нашим втшення

в

життя

грандюзних накреслень XXV з 1зду lі.омуністичноі партії і-'адннсьиого hожна

Lоюзу.

нова

п ' ятирічка

для l\1. В. Павлен.ка це черг01виіі .рубіж на труДОВОJУІУ Й ЖИТТЄВОМУ ШJІЯХу. :3а семирІчку він нагороджений ор д е н о м <<~нак llошаНИ>>, за восьму п ятирічку орденом Ле­ ніна, а аа дев'яту удостоє­ ний найвищого звання Героя Соціалістичної Праці. І ця надз.вичаИно радісна з·вістиа зустріла Павлевка далеко від рідної Красилів­ І,и в J1адижині на пуско­ r:ій новобудові. І першими привітали його з Цією ви­ значною подією друзі по ро­ боті . А серед них і рід­ ний син комсомолець Ана­ толій . Міцно обнявши свого доброго і мужнього батьІ(а, висловив йому найкращі си­ нівсьІ(і побажання. Цими днями напередодні радісного Першотравня Ми­ хайло Володимирович по­ вернувся додому з столиці Радянської України Ки­ єr.а вже з відзнаками най­ вищої урядової наго.роди.

Щебетливою пташкою ви­ пурхнула 3 дверей йому на­ зустріч донечна Таня і пер­ шою

вачами

nо-дитячому

цілувала .

щиро

роз­

Щиросердечно

привітала й дружина Гали­ на Пилипівна. Михайло Во­ лодимирович

стояв

перед

ними надзвичайно урочистий і був трохи схвильований.

цеху

і

з'їзду

НПРС.

починань,

організації

Пар­

усіх

добрнх

шиноремонтного

першИми

взяли

по поліпшенню

якості

ції, зокрема готується до атестації ріб холодна мастика .

ни

:5вІтній

доповіді

Генерального

секретаря

ЦК НПРС товариша JI. І. Брежнєва на з їзді партії. ю::арта.1у

нинішнього

Ців проти

ро І\ У.

XXV

Тон фаю, що протягом першого року

планових прибутщв на

одержано

понад­

1U 1,2 тисячі карбован­

5 тисяч відповІдного періоду 1975

;засвідчує

роuІ1НІІКіrз кретншш

про

високу

відгюиісти на ді :в~ш.

готовюсть

плани

Цього

наших

партії

показника

кон­

досягнуто

за рах.уЕок раціона.lьного використання існу­ Іv'JС • го обладнання, п о:Ііnшсння технологічних вроцесів, єкономіі АІатеріалів тощо. Нартбюро підпрнє;.Іства, цехові парторга­ ніз<ЩІї тримають під сво·Іr.І неослабним нонт­ ро"їСі\І шІтання розвнтку тру дової активності всіх працівників.

ОдІшм

із центральних

зав­

дшІь тут виступає організація дійового соц­ змагання. На заводі розроблена і запровад­ f!;~ена

на

практиЦі

стабільна

чітка система

з ~щганнн. Щоr.tісячно визначаються його пе­ реможці, досвід яких стає надбанням усього колсnтнву. Хочеться від з начити ударну працю Тj)у;.(іВНІІКіВ ШІІНuрЄlІІОН'fНОГО ЦеХу, ЯКИЙ ОЧО­ .їЮС член КПJ:>С 1'. І . Чс:рних. Вони неоднора­ ; ,ово посіда :ш ~;сршІ J\Іісця в змаганні серед щ·J ; u,,шtx шдрсJ,:.. ;.:шз зшзоду. За підсумнами J.сршого ксарта .сtу l V7ti року цех також став ш: ре~.ІОІ!ЩеЮ.

Участь у русі :Ja ноі\Іуп і стичне ставлення до Ераці Lпховус u н'"'шнх виробнпчнинів ви­ сuJ;і .Іюральні iJ!\OCTi , в ч mь бути дбайливим rо-::нод с;реl\1. НІші на заводі з честю носить CІJ!: oJ,.c :.н:;ашт ударшшів колІуніетичної праці ;JtiLJ робітників. Прнємно те, що колеhтиu L::;:;ю•n:вся в Gоротьйу :Ja звання <<Нолектив f\ О.І::> .Jі<.;ІІІЧ!юї ІІ 1 ):.t ЦJ . і сповнений рішучості іюrо uибороти.

ДoGp1t~i старт в:~яли трудівншш підприєм­ стю у першому році десятої п'ятирічки. За піде:> :ІШdі\Ш першого І\варталу нинішнього рш;у

прнсу джено

серед

друге

промисловнх

місце

підприємств

у

змаганні

нашого

міста

і .1:-'еспубліІ>анськог о промислового об' єднання " УІ\равторемонт .,.. Н;.шередuдні Першотравня І·иш nолеиив ра п ортував про успішне завер­ шення внро(н;нчої лрограіІш чотирьох місяЦІв HJ76 року. L:ьогuдні в перв.нх рндах святкової демон­ страції іtТШІІУТЬ ШІ!:!Ор!:' l\.JОНТНИЮІ . Це право ьошt

на

завоюва.і!ІJ

6"1aro

tJІІСОІ\оnродунтнвною

да.1ьшогu

po::amiry

рідної

nрацею

Батьків-

Щ!іІІІ!.

продук­

Г. RОЛЕСНІКОВ,

один шІ­

~

секретар

партійної

шинореионтного

А

А

А

А

А

А

А

організації

заводу.

А

А

А

А А

РІШЕННЯ З'ЇЗДУ НАДИХАЮТЬ Відповідальні і складні завдан­ ня визначив XXV з'їзд КПРС пе­ ред депутатами у здійсненні гран­ діозних накреслень десятої п'яти­ річки. Вели.ка армія представни­ ків державної в.1ади приступила до конкретного втілення в життя історачних р.ішень з'їзду. Актив­ но

ВКЛЮЧИЛІІСЬ

у

ЦЮ

всенародну

Gоротьбу і депутати Требухівсь­ кої сі.lьс~охої Ради. Ннш ЩІііваж­ .lив і шс в них завдання- СІІРИЯ1И успішному проведенню весняно­ ІЮЛьових робіт першого року де­ ситої п'ятирічки . У відповідь на п.1ани партії по дальшому розвитку сільського господарства кормодобувна бригада, яку я очолюю, намітила високі рубежі. Ми буде~ю виро­ щувати на площі 300 гектарів ку­ курудзу, 200 однорічних трав, 50 кормових буряків і ЗО но~Іідорів. Щоб успішно справи­ тнсь із взяпІ~ІІІ зобов'язаннями, депутатська група в складі чоти­ рьох

чоловік

стала

організуючою

1 СІІрямовуючою силою всього ко­ лективу ІІашої бригади. Народні обранці І .. П. Грінченко, О . О. Овдієнко, О. П. Грінченко осо­ бистюІ прикладом націлюють своїх товаришів на ударну пра­

цю .

Ca~te цю1

і можна tюпснІtТІІ,

що бригада в стислі строки вро· вела сівбу ранніх культур, нині закінчила підготовку площ під

кукурудзу

ЇІ

Хочеться

овочі.

висловити

впевне-

ність, що наш дружний, завзятю·t колектив уснішво виконає соцзо­

бов'язання

нинішнього

року .

Бо

кожен із 72 членів бригади відчу· ває особисту відповідальність за внконання nланів nартії і не nо­ шкодує сил на їх практичне

здійонення. Взяте зобов'язання

45

о

нової

у

......... ... лекс заходів

денами як

великої

XXV

заводоуправлі.ння

заготовити

символ

рішення

норисних

На його грудях поряд з ор­ т.рудової звитяги сяяла Зо­ лот.а Зірка. А. КОЗАК. Фото автора.

виконали

озброєння новий девіз <<П'ятирічці якості робітничу гарантіЮ>> . Нині розроблено комп­

оо єкти

ск ромним

заводу

справ. Партійні

В

;;sдавати лише на «ВіДМіННО>>.

першого

завданням мобілізувати зусилля колеІ(ТJt­ ву на успішне здійснення грандіозних наІ(рес­ лень десятої п'ятирічкн п'ятирічІш есрек­ тивності і якості. На вирішальних ділян;:1х заводського виробництва працюють ко ;\і;у ні­ сти, які виступають організаторами і заспіву­

ви­

десятій будемо ще з більшим говорить Ми­

року

місяців

тійна організація вважає своїм першочерговим

тем­

половиною

-

nрограму двох п · ятирічни.

ки

ІІО-ЗЛОбіНСЬІ(И,

за

дійшли з хорошими показниками

Ян бойову програму дій сприйняли робітнн­

ри­

пи . Зда;о.ю у грудні. за­ явили усім колективом. Ян СІ(азали так і буде, адже,

<-:початку Михайло опану­ вав професію муляра. Бу­

01льш

,

l\1онтажниками

штоІВа.ннн черго.вої новооу• дови. Нланом передбачено адати її у nершому кварталі 1tJ'l7 роІ(у, але Оригада зо­

конали

оудинки.

~;

їІ\ІИ

оудов.

дував

ні, особистим прикладом надихають весь І\0лектив на досягнення високих рубежів. До дня відкриття роботи Всесоюзного форуму комуністів нашої країни шиноремонтники ш·

Заслугозує відзначення робота всього но­ лентиву по зниженню собівартості товарної продукції, на що зверталась особлива увага

на

центнерів

виконаємо

з

корову

кормових

не

-

менше

одиниць

честю.

Г . ОРЛОВСЬКА, член виконкому районноі Ради деnутатів трудящих, бригадир радгосnу «Требухівський•.

НОВЕ ЖИТТЯ

Плакат худоЖНИІ(а

r.

Юr·н.

(Фотохроніна РАТАУ) .

Субота

1

травня

1976

року.

о


'.".~ ............... ~...,.,. .". .." .,..,..., ..,.....". . " . ..,...."......,..,...,.....,....,. 4r ,...,. , . .,

Сkладові успіху до вісімнадцяти кілограмів молона на корову .

Тваринники радгоспу •Плосиівсьиий•, ян і весь радянський народ, відзначають визначні дати трудовими перемогами. От і нинішнього рок у , включившись у Всесоюзне соціалістич­ не змагання , вони зустріли Першотравень ус­ пішним винонанням зобов ' я зань по виробниц­ тву і продажу державі молона та м ' яса. За чотири мІсяці валове виробництво молона

Добре зберігалося :культурне пасовище . Проведена велика робота по nоліпшенню умов праці: повністю вирішено питання ма­

здається

двох

охолодженим

до

молочного стада вносять наші доярки. Поло­ вина з них має звання майстрів машинного доїння першого і другого :класів. У радгоспі створена постійно діюча школа по підвищен­ ню кваліфікації тваринників, вивченню до­ сягнень науки і передового досвіду. Це також сприятиме успішному виконанню зобов'язань першого року десятої п'ятирічки - надоїти від :кожної корови 5235 кілограмів молока,

Початок створення високопродуктивного стада був закладений після утворення госпо­ дарства. За рони дев ' ятої п ' ятирічки надій зріс з 3847 нілограмів на корову до 5226, а виробництво молока на сто гентарів сіль­ до

1

за що одержуємо значну до­

тисяч

4674

до

5461

з

допомогою

~

~У:

Заслуженій

На

фото:

одна

з

передових

доярок

учительЦі

на­

доїла від кожної закріпленої корови

кі­

лограмів молока

при

2359

річному з обов'я занні Фото М. Семиноrа.

6600.

к ом плексні _ бригади, якими кepy -

-

це повноправні ветерани, які вже

можуть

підтверди-

полюбив

батьківську

профе­

сію і з нею не ро злучається ,

хіба що на завершальному етапі Великої Вітчизняної війни, коли в складі 25 мо­ тострілецького

полку

томатник громив ських з агарбників , війни, коли учився

як

ав­

фашист­ і після на агро­

нома .

Понад двадцять років Григорій Омелянович пра­ цює за спеціальністю, був

Субота

колгоспу,

років

керує

1

врожаю

вирощено

В характеристиці до атестаційної комісії написано:

роботи вчителя . •Щодень по-

ється заслуженим

б ще

це найбільша турбота пе-

-

їм знайти своє місце в жит-

нів

ють комунІсти Микола Маркович Ма зу р та Володимир Георгійович

б

успі х и

без

якістю

повнюється нартотека

~ \ \ \ \

корнету-

авторите­

~

том У батьків і вчителів. За

еред десят-

сумлінну працю нагороджена Грамотами Міністерства освіти } !:"'СР, Ниївсьного об-

віднайдених самою вчителькою . щоразу з' являються

ласного та Броварського міського комітетів Ном пар-

тичний матеріал ,

ня

ниця досвІДу .

ків

методичних

нові,

розробок,

поnовнюється

дидак-

і не тане

тії України. Присвоєно званЗас.lуженого

вчителя

треба прочитати .

званню , посаді вчителя

сійсьної мови

ро-

і літератури

культур.

до

200

СПрИЯТ­

по­

відділном .

полем .

На­

хилився і торкнув руною зе­ лену озимину, потім обвів довкола зором, а пам'ять знову і знову перебирає, що

вже зроблено і що потрібно зробити для виконання зо­ бов'язання. І не помітив, ян дійшов до трактора , за нер­ мом якого сидів Вінтор

механіза­ ро­

Янось Г. О. Бараніна

за­

питали,

чи

не

підмінює

він

справи :

навчаючи,

вати своїх учнів не ними,

вихову-

активними

просто

відда-

борцями

за комуністичні ідеали . Во~ на пр!ігне цього в усій своїй

на оцінка невтомної

повага колег , заnеречного

праці.

визнання

авторитету

не-

професійної майстерності.

В. ПЕРЛОВСЬКИй, громадський кореспон-

дент.

нюємо

погано

одного,

допома­

Виховання

почуття

стає

авторитет

керуючого.

Хворий у сім ' ї біжать до нього,. щоб дав автомашину , не

один

помврилося

потрібно приве зти

подружжя.

вчиться

хлопчина,

виорати паливо

-

город , і знову

керуючого відділком. Турботи , турботи нема

керуючий

відділком

-

господар

Галина

ділком

Г.

воруч)

дає

О.

пильне

око

від­

Баранів

(пра­

завдання

Відомо,

що

Фото автора.

ж

відділном . для

згурту­

вання колективу потрібно ба­ гато працювати . Г . О. Бара­ нін став що батько велиної родини. До кожного члена колективу в нього свій під­ хід, ножний робітник і ро-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

трак­

тористові В. К. Фесюку.

това­

знову

О.

керуючий

-

керуючого

Г.

поля.

ПОЛЯКОВА.

На фото:

новича . Розпорядитися -це ще півділа. Головне ян винонується робота , її якість. І тут важливий :конт­ роль,

~ \

риськості, взаємодопомоги, причетності до всього , не­ примиримості до недоліків заслуга Григорія Омеля­

таки

, \ \ \ \

\~.,......,.~-~~.,.-#"'~.."......",...,.,..,....,.....,....,_.,.-о- ..... ~

бригадирів . Ні, сказав, по­ думавши . Скоріше ми допов ­ гаємо. Турбота одного турботою всіх.

~

вої той пошук нових шляхів повністю віДповідаЄ >>. ' професійного зростання За цими словами офіцій- \ лише основа її головної ної характеристини - висо- ~

Баранін

Тут же похвалив

\ \ \ \ \ ~

на ·столі гора книг, спеціаль- УРСР . Нагороджена медал- \ них журналів. які :конче лю А. С. Макаренка . Цьому ~ Але для педагога Тупало-

активної

тора з а добре виконану боту.

сіль­

хані заторІ!. Не залишає

року.

О. Тупалона

є ться

всіх

ме­

прямує

«Л.

їм }{інця, нема їм краю. І щасливий з цього :комуніст

КОЖНУ

керуючий

біб-

~ ліотени педагога - її скарб\ · С

Василовича Кощія . Але немисли­ мі були

забезпечується

до

трудяться

годину,

1976

~

ки . Більшість з них сумлін­ но ВИКОНУЮТЬ ЇХ. Не лише в полі, біля трактора, комбайна створю­

ЛИВУ

травна

Щоб вихованці її вступа-

бітниця знають свої обов'яз­

КОрИСТОВУЮЧИ

він

' \

Н у зьмич Фесюк . Привітався.

... У передтравневі дні за­ частили дощі, напоюючи зем­ лю ЖИВИЛЬНОІQ ВОЛОГОЮ . Ви­

Ось

вона пропонує

п оцікавився станом здоров'я .

центнерів овочів з :кожного гектара. Зобов ' язанн я на перший рік десятої п ' яти­ річки 250 центнерів, а з ернових 42 центнери .

і

~ ~

взяти на озброєння батькам.

після

відділком

ськогосподарських

ле

методів, яні

останні

а

радгоспу

у селі Жердова. Очолений ним колектив добивається

родині

зборах, які проводить Тупалова, обов'язково зверне увагу на тактовний, довірливий тон учительки, відзначить багатство педагогічних

•. \ \

Цього сьогодні вимагає саме життя: якість знань уч-

робоТІ .

у

хто побував на батьківських

~

\ ' \ \ ~

вчи-

вміння.

~

Народившись

ни собі Лідія Онсентіївна завжди бере батьків. Той,

\ \

роботу .

свого

О. ТРЕТЯЧЕНКО, головний інженер РБУ тресту «Укррадгоспрембуд».

Іюлгоспнина, він з дитинства

Сергій О. та Володи- ~

стійний nошук шляхів удос-

лю є досвідчений майстер будівельної справи В. Д . Ткаченко. Бойовий авангард тут склад а ють

-

ни

\ \

вл а снн~tи снлами на 102,8 проае нта. Д о билися відр;mних успіх ів тако ж і з іншІJХ техніко-~ко-

Торік

а таких

на багато років. Та комуніст ті. У класі часто відбуваютьТупалава знає: зупинитися ся зустрічі з нолишніми уч-

освіченими людьми _

нею сповнені мрією і тур· ботою про майбутній уро­ жай , про людей, яні виро­ щ у ють й ого, так говорять хлібор оби радгоспу << Жердів­ сьюІЙ>> про керуючого від­ ділном Григорія Омелянови­ ча Бараніна .

~

і <<4», _

дагога Тупалової. вже сьогодні прагне вона допомогти

ституті удосконалення

~

зем­

~

<<5>> у класі

ня у тих, хто вчиться на

телів, його розповсюджено У республіЦі. Здається , то-

ших водіїв , таких, як комуніст Василь Максимович Гудзь, Микола Павлович Коваль та Михайло Євдокимович Ташута.

любить

віднайти вона свій «ключию> Не допускає самозаспоноєн-

' \ \ \

Ось тільки що підбили підсумки п е редтр а вневого соціалістичного змагання. Переможцем ви з нали кол е ктнв дільниці Ng 2, яку очо-

знає,

~

хованця, ДО :кожного прагне

ли у самостійне життя актинними громадянами країни

в дес ятш п ятирІЧЦІ . . І слово наше н ~ роз ійшлося з д Іл ом . Квартальнии план по генІІІІІ.ряд у вико на ли на 103,6, а

Він

до життя. Для неї цінавий духовний світ кожного її ви-

Досвід її роботи широко висвітлено в обласному ін-

участі у виробничому процесі на­

лю. Иого щоденні зустрічі з

ставлення

\ \ \ \ '

мир Р. На правильну стежну стати їм допомог,1 и тершння, наполегливість класного керівника . А в союзни­

добру славу.

-

з аслужили

високого

роз-

Вона щасливо знайшла своє покликання і віддає йому щедро і СВІИ досвід, і вміння . А колеги JІідії Он-

давно

шість

в

ста.

рад­

госпу Н. М. Касян, яка за чотири місяці

Більшість робітників

головою

захоплення,

майже половина. Прагне ~ вчасно допомогти тим, ному ~ загрожує відставання. Не- ~ легкими учнями були для ~ педагогів школи семинласни- \

каналення

Нf\СН.f\ГИ

створення

кожного

республіки. І чи поверталися б її турботи теплом і вдячністю вихованців, ноли б щодень, щоурону не горіло те полум ' я відданості

с и л ь , ~~б !1е ВІ_дд~ти першостІ І

ГОСПОДАР поля

Це вона зуміла віднайти ~

-значить, неминуче відста- нями JІідІї Оксентіївни. Во- ~ ти. І тому невтомно веде по- ни розnовідають про свою \

ників Віктора Петровича Шитого і ланка вентиляційників Миколи

д~жладуть усІх

Б о

го. багажу вистачило

.1 е жить від_ кадрів .. А вони в нас висококваЛІфІкованІ 1, головн е ,

що

ю

\

~

Русецький. Самовіддано трудиться так о ж 1 бригада столярів Миколи Дмитровича Сенчука, брига да бетон­

певнили,

з'їздові НПРС.

виховати активне

~

\

.

п ості й ні .

май-

ти учнівський рапорт

підкорилися

тельки . Багато років уже кеТупалона методичним об ' єднанням учителів росій-

~

.

п ятир1чки, нашІ бущвельни~и за-

що

~ сьної мови й літератури мі-

С?держуючи . перехщнин Черв~: ношчних п ока_з ниКІ_в . А все ра зо ~І ІІІаІ ~рапор м1ськкомr К~мпа~п~ (дало мо ж~ив1сть 1 надаЛІ з акр1У 1;р а ши _ та в и конком ~в МІСЬКОІ 1 пити першІсть . ранонно І Рад депутапв трудящих Успіх справи, перш з а все , з а rндсу м ка м и четвертого ~вар: . лу завершаль ~ ого року дев ЯТО!

n ш,

~

~:

у

сталися б

\ рує

на голову. Масу обов ' язково підсолюємо і обробляємо діамонієм фосфату . Така техно­ л огія згодовування зелених кормів минулого літа сприяла піДвищенню щодобового надою

.

стерності,

сентінни

водою, зелену масу роздаватимемо 8-9 ра­ з ів на день з розрахунку 55-60 кілограмів

.

\ \ \

~ ~

електро­

ДQДF\Є

рин. В усьому цьому безперечна заслуга .класного нерівнина 7-а класу Броварсь:кої середньої шиоли N2 1 - Л . О. Тупалової.

~

пастухів. Однак на практиці переконалися, що вигідніше годувати худобу скошеною зеленою масою, що будемо робити і цього літа. При утриманні корів у спеціальному за­ гоні , обладнаному годівницями, забезпеченому

МQГf\ ПЕРЕ l•l

мови й літератури Лідії Онсентіївни Тупалової, коли б не були вони освячені невгасимою любов'ю до справи, якій вірно служить. І чи

І хто знає, чи

\ ти вам, що їй того не пази' чати . «Велика ерудиція, ' глибоке знання предмету, ви\ сока культура викладання», \ - така їх оцінка праЦі вчи-

нілограм молока .

пасовищах

свої чемпіони і переможці олімпіад, :конкурсів, вінто­

добрих справ. Нращим з кра-

справа вчительсь:ка .

-

!

Особлива увага в господарстві приділяєть-­ ся створенню міцної нормової бази однієї а основ піднесення продуктивності худоби . Так, за чотири роки минулої п'ятирічки nод­ воєно виробництво кормів. На умовну голову заготовляється до 51 центнера нормових оди­ ниць , що сприяє повноцінній годівлі. У мину­ лі роки праитикували випасання корів на нультурни х

років педагогічного викладача російської

' ~

без-

до них.

дітям.

Результат успіху повсякденна турбота партійної організації і дирекції радгоспу про тваринництво. Насамперед було підібрано для роботи на фермі, в нормодобувних брига­ дах людей, відданих своїй справі . Важливим фантором підвищення молочної продуктив­ ності ху доби є цілеспрямована племінна ро­ бота по поліпшенню порідних якостей стада корів чорнорябої породи, яні дають за ланта­

цію від

~

XXV Є в класі

Це

великої,

любові

будити жагу творчості, стимулювати nошук і фантазію,

виробити його на сто гектарів сільськогоспо­ дарських угідь 2050 центнерів. І. РИБКА , головний зоотехнік.

центнерів. За високі показники уряд нагоро­ див радгосп орденом Жовтневої Революції, а ЦН НПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ Пам ' ятним знаном із занесен­ ням на Всесоюзну Дошку пошани на ВДНГ СРСР , перехідним Червоним прапором.

підписа-

нориеливої

досяг ла б отих висот

ції становить 35 процентів. Великий вклад у підвищення ефективності

кілограма.

-

сортом

щих було довірено

можливо без

шість стажу

nлату. Рентабельність тваринницьної nродук­

майстри машинного доїння Галина Антонівна Строкач, Ніна Миколаївна Насян, Валенти­ на Євгенінна Андрусенко та інші . По 27442359-2175 нілограмів молона від закріпле­ ної корови надоїла кожна з них , а щодобові надої зросли відповідно до 24 ,6-21,0-17,7

угідь

першим

градусів,

~ ~ ~

ці зовсім не легкі двадцять

У ее це сприяло підвищенню продуктивності nраці. За останні п'ять років затрата праці на виробництво центнера молока знизилася з 8,3 людино-години до 4,15. Основна маса молока

6-8

Піонерський загін 7-А класу у ШІ;олі - правофлангови.й . його активісти - завжди серед зачинателів

!

шинного доїння :корів , водопостачання і на­ пування , роздачі :кормів, видалення гною .

становить 1713 тонн, а надій на корову .1685 кілограмів. Продано його державі 1631 тонну . Щодобовий надій молона на корову доведено до 16,6 кілограма . Ще кращих показників добилися наші

сьиогосподарсьиих

' Ножна праця повагу до ~ себе любить. Та є nрофесії. \ володіти якими просто не-

3

стор.


Першотравневе

інтерв'ю На заводі еnектротехнічних ви­ робів Жанна Макарівна Патри­ кеєва

по

праву

вважається вете­

раном nідприємства. Біnьwе де­ сяти років очоnює бригаду скnа­ даnьників. За досягнення високих техніко-економічних nоказників і

дострокове

виконання

ного

вона

nnaнy

на Трудової

n' ятиріч­

удостоєна

орде­

Сnави ІІІ ступеня.

Під час розмови з

нашим корес­

nондентом

ПАТРИНЕЄВА

Ж. М.

сказаnа:

Це

-

надзвичайно

ведика і

дуже радісна подія у моєму жит­

ті . .Н буда приємно схвидьована

коди

БРОВАРИ

МОЄ РІДНЕ МІСТО.

-

дізнадася

про

нагоро~

дУ. Ведике спасибі рідній Кому­ ністичній партії і Радянському пядові за таку високу оцінку праці моєї особисто і в цілому усієї бригади. Бриrада у нас як . ' ' одна СІ~ я, дружна, працьови-

та. Дев яту п'ятирічку завершили Традиційним

~ ~ JJїJ ~ оо ~ ~®&~®JJїJJJїJtm rnJ ~ © оо оо

том

діІІtНі

стали

моло­

вечори на

заво­

~~Г"КlИОРИНИ'' самблю будинку куль­ тури у складі Олександра Бобрукевича, Анатолія Нолпашникова, Юрія Лисенка, Віктора Лукашенка,

ді <<ТоргмаШ>>. «Жар­ тома І всерйоз>>, квіт­ неві << Гуморини>> зби­ рають до себе nри­ хильників

rумору,

жартів та веселих

лі­

струментального

надія Ратнинова. виконанні

ан-

11.45

тєдайною силою дихає земля...

нього року? За даними

травень ниніш­

12.10 13.05

Гідрометцентру

17.20 17.25

СРСР у південних областях Ук­ раїни середня місячна температу­

ра повітря передбачається

жах норми

-

ПОНЕДІЛОК,

в .ме­

14-15 градусів.

Місячна кількість опадів тут становитиме 30-50, а в Одеській, Миколаївс ькій, Херсонській облас­ тях подекуди 60-80 .міліметрів. У першій половині .місяця мало­

ТРАВНЯ

3

ІІt'ОГРАМА

9.00

18.30 19.30

ЦТ

Новини.

1 20.00

~ . ІU К.

т.

Гімнастика.

~ .~u К.

т.

Мультqнльм.

~ •.:>V

т.

с~

1\.

ІU.~О К.

т.

свtтt

тер переважно східний, .ме трів на секунду.

сКлуо

кtноnо,..орожей» .

І~.UО) ДОКуМеНТі1оІІЬНі

20.30

qІІЛЬМН.

1~.\IU uсновн t'адинськоt держави права. с Громадкнське право• .

10-15

11..

т.

кожному

-

малюнку

зма­

9.30

сМоя

\4.00 15.10 15.30

В інших областях республіки се­ 21 .00 Інсрормаці Ана програма еЧ ас». редня місячна температура буде ~1 .30 К. т. ХудожнІй телефільм сМоя справа». 2 серік. 12-14 градусів (що нижче від 22.35 К. т. Чемпіонат СРСР з футбола: норми на 1-2 градуси), у схід­ с,ІJ,ннамо» tмосква) . ЦLКА. 2 тайм. По закінченні - новини. них і південно-східних областях ПРОГРАМА УТ - 14- 16 градусів (близько нop­ 11.50 К . т . сПісня над пяанетою».

17.00 17.30 18.00 18.15 18.25 18.55

коливання

19.55

температури.

в и тиме 25-50 Аtіліметрів (менше під норАщ подекуди норАtа); на півночі

і

північно.иу

публіки

-

менш як

заході

25

рес­

міліметрів.

П eptua половина місяця

пєрРд­

бачається теж малохмарною, пе­ реважно без опадів, у південно­

східних областях ча сом можливі пилові бурі. Темпєратура в цей п ер іод вночі 1- 4 градуси теп­

ла, на поверхні грунту подекуди заморозки, вдень 9-14 градусів; ч північно-західних областях вно­

Чі близько О, вдень 6-9 градусів теп ла. Надалі - поступове піdви­ температури .

Б.

к.

т.

t.;півають

кінt{і

лtан,

травня

вітер,

можливі

Rереважно

грози,

ту­

східний

лудожніА

1

З. СКОТАРЕНКО, начальник УкраІиськоrо бюро поrоди.

телефільм

серія .

музична

16.00

попу­

лярні

пісні

гання».

Радянського

Програма

Союзу

Т.

передач .

сІІ ' ятнрtчка ті».

ефективності

і

якос.

вечора

оплеснами ведучого

Вінтора

ницьного, якого

у

Іва­

репертуарі

дотепні

жарти ,

гумореск и.

фейлето­

ни.

Бориса

били добрий. План чотирьох міся­ ців виконали достроково, до свята Першого травня підійшли з гід­ ним

.

К.

т.

сВниахідннк» .

К.

т.

сПрнходь,

Інформаційна

камерноі

класичної

му­

ПРОГРАМА

10.50 10.55 11 .10

Програма Новини.

К.

сИрограма

17.30

Ьуту радянських людей» . Для дітей . •Сонечко•. (Кірово-

величних

Оголошення.

телефільм

\9.00 19.30

21.30

сСлава

8-10

12.10 13.\0

ВмикіА

ДоІІІІ

солдатська».

радянського

Історія .

народу

Вітчизняній війні».

спеціалістів

15.35 15.40

ні нашого підприємства.

народного

у

(М.).

16.10

19.00 19.30 20.15 І\.1 5 Екран учителю. с Комуністичне 20.45 ВИХОВаНІІІІ ШІІ:О.ІІЯрів На уроках 21.00 бІ0о11огіі» . (М.). праці».

(М.).

дянського

соціалістичного права

ровськ).

в комуністичному будівництві» 20.45 сНа добраніч, діти\». 15.00 Ддя учНІв 4 кл. Історія сПере- 21.00 Програма сЧас». (М.). мог а радянського народу. у Вели- 21.30 А. Салннський. сДовгожданиіі». КІЙ ІІітчизняній вІйні• (М ) Вистава Кримського російського 17.20 Програма переда ч. · · · ~р:матичного театру. ім. М. Горь17.25 Екран студента-заочника. 1 курс. о о . В перерві-вечtрні новини .

(Уж го -

Концерт хору ветеранів міста Дніпродзержинська. (Дніпроп ет· ровськ) . Інформ ацІАна програма сВістІ». Концерт у робітничому клубі. «Вечір роман су». (Львів). сНа добраніч, д іти!», Програма сЧас». (М.) .

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

ної в н евизначеному інтегралі. Інте грування раціон альних дро-

9.05 Для учнів 2 курсу

бів•.

9.30

лнщ. і

10.40

ХімІя.

профтехучи•Хімічний зв'язок•.

Для учнів

4

кл. Літерату-

18.30 К. т . •Творчість юних•. (М.) . 19.00 •Завтра - День преси•. •Газета

10.00 Для спеціалістів народного госпо-

19.10 19.30 20.15 20.30

11.10 І с панська мова. (М . ). 11.40 і 12.40 Для учнів 7 кл. Літерату-

тру дового колективу•. •Любителя м балету».

Документальні фільми. (М . ). К . т.

Вечірня

казка.

(М.).

к. т. Філ ьм- концерт сНад ким Дніпром•. (М.).

дарства. с Піавнщен ня науковотехнічного рівня стандартів і тех.

ра.

21.30 Художній фільм еСтрибок на зорі•. (М.).

23.05 Документальни й фільм

•Мінськ-

23.25 ІнформаційниИ

•день

днем» .

виnуск

Країна

сО .

Твардовськиіі

Тьоркін». (М . ).

сВасиль

12.10 ІІімецька мова. (М.) . 13.10 АнгліІІська мова. (М.) . 13.30 Для учнІв 5 кл. Література .

за

14.00

СЕ РЕДА, 5 ТРАВНЯ ПРОГРАМА ЦТ 9.30 К. т. Мультфіл ьм сСембо •. 9.45 еМузичний абонемент».

дає

ра . сПіонери-героі» . (М . ).

нІчних умов». (М.).

широ-

14.40 « Гол ова колгосnу• . тел ен ар 11 с . 15.10 к. т. •О б 'є ктив•. 15.40 Художній телефільм для дітей • Вершники• 1 серія 16.45 к. т. • Наука сьогод~і•. 17.15 К. т . с Ві д гукніться, сур мач і! • 18.00 Новини . 18 15 К м л· бу· в~л~·щи.?'аз•ична казка • tсова 18.30 Сьогодні _: День преси . в пере. дачі бере участь голова Держкомітету Ради Міністрів у справах видавництв, поліграфії і книжко-

•Червоні

(Дніпропетровськ).

18.30

Конкур~ молодих бібліотекарів Москви . По закінченні - новини. ПРОГРАМА УТ 10.55 Програма передач .

ПІ'ОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 11.00 Новини. 9.05 Для учнів 1 курсу профтехучн- :11-415 КП. т. Для дітей. сСонечко». лнщ. · 5 рограма короткометражних ху9.30 і 10.45 Для учнів 9 кл Фізнw:а дожніх теяефільмів за оповІдан«Явнще електромагнітн.ої Інд к: нямн А. П. Чехова. ції» . (М . ). У 13.00 К . т. На допомогу школі. сПере10.00 Для спецІалістів народного госпо. 15 10 ~внжннкн». дарства . сОсп овні напрями роз. рограма передач. витку і удосконалення державної 15.15 сЩоденник соціалістичного змасистемн стандартизації• (М ) гання». !Одеса) . 11.15 «J\'lамнна школа • (М) . . . 15.30 •СьогоднІ - День преси» . 11.45 і 12.40 Для учнів 9 ·к~ Історія 15.45 сПалітра». (Львів). сМосква в роки соціа~істнчног~ 16.15 Вперше на екрані УТ багатоеебудівництва ( 1926-1937 рр )• рійний документальний теле12.10 Французька мова. (М.). · · Фільм с!lам ' ять про Велику віА13.10 АнгЛІіtська мова . (М.) . НУ».: Фtльм 1 перший сВставаА , 13.30 Для учнів 4 кл. • Розповіді краtно зоряна . »: тварин •. (М . ) . про 17.15 Телеогяяд «Сtльськогосподарсь14.00 Екран - учителю. Навчальні пекиіІ тиждень». . . редачі з основ радянської держа- 17.30 ІнформаціІІна програма сВІстt». ви і права в травні. (М . ). 18.00 Одна восьма фІналу Кубка СРСР 14.30 Для учнів 10 кл . Основи радянз ФУ!бол а: сЗоря» - сШахтар» . ського законодавства. сРоJІь ра- 19·50 сПісНІ для вас» . (Дніпропет-

Програма

троенергетика України. До 200-річчя м . Дніпропетровська. сВ граніті, бронзі і серцян.

18.00

гос­

подарства. сМатеріальне і мо­ ральне ствмулювания Інженерноі

дожн1х телеф 1 льм 1 в за оповідан нямн А . n. Чехова 22.50 К. т. еМузична 00 .{.та» ~3.~0 ІІечірні новини.

10.30 Багатосерійний художнІіІ телефільм •довгі верети віІІни» . 1 серія . 14.00 К. т. Доку ментальний фільм е Ви-

пе редач.

за­

неву демонстрацію у першій коло­

ко­

респондент.

у маАбутнЕ» . сВетерани р.озповідають•. Виступ д вічі Героя Радян с ького Союзу О. Ф . Федоров а .

Конце рт хору хлопчиків вітрила». (Харків). • Курорти Закарпаття•.

і

о. синицькип,

місто-герой • .

сОлівечь-малю­

16.30 • Горизонти розвнтку м еталургії» . 17.15 Для школярів . сСурм ач•. 17.45 сРубежі \О-ї п'ятирічки•. Елек­

сНа добраніч, діти!». Програма сЧас». (М.) . Художній фільм сФронт» . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ сПеремога

дітеіі.

род) .

наснра».

9.35 і 10.45 Для учнів 4 кл. 10.00

дІтей

Інформаційна програма сВістІ». Вперше на екрані УТ кінонарис сДорогн

19.45 20.45

для

Васюківкн».

Для

нів для учнів класів . К. т . Екран молодих . «Погляд

град).

18.00 Реклама. 18.30 Художній

т.

УТ

пер едач .

Шкільний екран. Українська літе­ ратура . Консультація до е кзам е­

звершень».

Бесіда дев'ята сЗростання добро­

еЧ ас•.

вець •.

11 .40

зики .

17.10

програма

К. т. Концерт майстрів мистецтв , присвяч еннА Дню преси. По за­ кінченні новини.

подарунком

rромадський

Вища математика. • Зміна змІн-

нінов. Кантата с В есна» . сТ ри ро. сіАські пісні». Прем'Ера багатосерІйного худож­ нього телефільму •довгі верети вііінн» . І серія.

(Дніпропетровськ).

Концерт

каз'\о ».

К. т. Мультфільм. сСлово про батька•. Теленарис. сМузнчннА абонемент• . С. Рахма-

сЛісовІ казки». ФІяьм третіА •Як

16.45

телефільм сСлово (М.). І ролі». випуск сДень за

трудовим

воювали право йти на Першотрав­

21.30 С!~івають Каріна І Рузанна ЛісіцІан . (Одеса) . 1 22 05 програма еЧ ас»). 22.10 fІрогр_ама короткометражних ху. К. т. сАну, дівчата!» .

Новини.

21.00 21.30

зайченя Петрнк у місто їздило». Рішення XXV з'їзду КПРС вико­ наємо. с Партійне життя». ( Воро­ шнловград).

сВол­

ВІВТОРОК, 4 ТРАВНЯ ПРОГРАМА ЦТ К. т. Художній телефільм • Моя справа» . І, 2 серії. Документальні фільми. еМи знайомимося з при родою». К. т. сПісні і танці народів СРСР». К. т. Сторінки творчості письмен. ннка Ю. БондарЕва.

19.40

Ф.

телефільм

місто-герой».

(М.). К. т. Художній Андроникова». К. т . сАкторн ІнформаціАннА

16.00 Для дітей. Із серП мультфільмів 16. 15

-

К. т. Вечірня казка. «Мультфільм сц., тільки мишка». (М.). сСлужу Радянському Союзу!». (М.). еС права кожного мос квича».

програма .

с Ііетеранн розповідають», ІІнступ генерал-майора у відставці rе­ ~ манського.

15.25 15.30

і

пів денно-східний, а на початку першої і третьої декад і напри1\інці місяця північний .

М.

;$акtров.

т.

роя

Змінна 21.00

опадів.

хмарність, подекуди дощ, ШlЛрU­

~~

К.

сТоревдорн з

На півден·ному березі КриАtу се ­ редня місячна кількість опадів 25- 50 міліметрів. У першій половині .міся ця ма­

~

соціаяістнчного

гання».

міжнародна

13.35 Місячна кількість опадів стано­

~

сщо,..енннк

справа».

Atu ).

без

во

ДокументальннІІ

днем•

сУ

· сонце».

Пахоменко та

лохмарна,

чудо­

і 12.40 Дяя учнів 7 кл. Історія . сСелянська війна під проводом Омеляна Пугачова». (М.). Німецька мова. (М.). Науково-оопуляринА математичинА журнал сІнтеграл» 1ft 10. Програма передач. Екран студетна-заочннка. 2 курс. Вища математика. К. т. Для дітей. сСонцеворот». сЩоденннк соціалістичного зма·

.~.оо hовннн.

•~-·~

Друга половина місяця відзна­ 18.30 чатиметься змінною хмарністю, подекуди пройдуть короткочасні 19.15 дощі, .можливі гроз и; відбудуться

ІІ{ е ння

прозвучали

гоград

20.15

тварин».

21.30 х.марно, без опадів , поступове під­ 15.30 11.. т. сhаш сад». вищення темпєратури вночі від to.\1\J Лудожнім телеqнльм для дітей 2\.45 • t\pctcнe сонечко». 3-8 до 15-20 градусів, вдень 22.50 від 12-17 до 23-30 градусів; ві­ 17.30 К. т. с tравн~вІ пісні». Концерт 23.50 kiHHX. (І i1oi\JIIH).

незначні

Весели І\ш

ді Тетяни Сахно, Га­ лини Голин та Лідії

Бобрукевич, яні

композиторів .

зустрічали

виступи

ви юнували

стідьки ж часу прагнемо викона­ ти й десяту п'ятирічку ефек­ тивності і якості. Початок зро­

ських

вонального тріо у скла­

У їх

за чотири з половиною роки. З а

Шама та інших радян­

весняний .мі­

сяць. Зеленіють широкі килими полів, цвітуть сади, теплом і жит­

Який же буде

сприймались

Ігоря

Монастирсьного,

ліричні пісні радRН­ сьних та зарубіжних номпозиторів. Тепло

Сергія Мойсеєнка, Вік­ тора Пикашенка, Ген-

ричних nісень. Цього разу вечір відкрили учасники вокально-ін­

ПОГОДА В ТРАВНІ Травень-остахній

весни

свя-

сГомер. сОдісея•. (М.). учнів 7- 8 КЛ. сДослІдження

Для

Паміру». (М.) . сАзербаІІджанська РСР» .

(М.).

14.30 Для учнів 8 кл. Географія. 15.00 Для учнів 10 кл. Історія. сМіжна.

родний комуністичинА і робітин-

чий рух». (М . ). 15.30 Для учнІв 3 '\Л· Природознавство. • •Охорона природи». (М . ).

Р ад».

16 .4о Програма передач .

16.50 Екран студента-заочника. 1 курс. Вища математика . 18.30 К. т. Для дітей. еВеселі сторінкн». (Ленінград). 19.00 Рішення XXV з'їзду КПРС У життя. сГо.Іовна ланка». 19.30 Для юнацтва. •Музична енцнклопедія». 20.15 1(. т. Вечірня казка. (М.).

~~·3° •П~дмосков'я», (М. ).

.ОО До ументальниА теJІефільм •Богненні р_оки Керчі». (М .) . 21·30 Худо!.f'НІ'!_ фільм •Вибух сповільвої торгівлі Б. І . Стукалін. 23 00 нен~t діt~. (М.). \9.00 к. т. Фі.1 ьм-концерт сАнсамбль · ~·н · до ументальниА телефільм народного танцю БРСР». оворщІйськ - місто·героА». 19.30 1(. т. Кубок С РСР з хокею. Півфінал. У п е рерві к. т. Тираж Редактор Є. ФЕДЯЯ. •Сnортлото • . (21.00 Інформаційна

r~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

_

opru

!ІроІарс~~:ого горхомІ

КоммуяястичЕІско!І партии УкраиІІЬІ , городекого и раІ!ояноrо Советов депутатов ТРУ.ІfІЩИХС:ІІ КиеІІСкоІІ области .

Газета вЬІходит на украинском язьнtе.

І

НАША АДРЕСА : 255020.

" · БРОВАРИ . 154 .

вул. Київська,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

заступника редактора

19·3-82;

-

і9·4-47; І

еідnовіJІал•вого секретара, від ділу сільського rocnoJJapcтвa, кореспоя. .

декта

~tісцевого

радіомоВJІеН І1 ІІ -

~Іасової роботи, фотокореспонд•нта

19-3-18. -

і9-4-б7,

вtдJІіnІв

промиСJІовості.

Газете виходить

Уп , ятницю віаторок,і середу, суботу

Обсяг 0 5 форкnу

газети 'сnравд&»,

,~~~~~~~~~Q~~,~~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~~~~~~~,~~,~~~~~~~~~~~~~

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуnравління в

спра вах видавниuтв, пол іграф ії і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам . 2138-10.890,

~

#69 1976