Page 1

ОДИОСТ АЙНІСТЬ

:N9 69 (3973)

І ЗГУРТОВАНІСТЬ

СУБОТА

26 Ціна

1 в місцеві у Верховні Ради союзних і автономних ресnублік Ради депутатів трудящих. 24 квітня по всій країні в атмосфері одностайності і згур­ тованості радянських людей навколо Комуністичної партії і її Ленінського Центрального Номітету почалося висування кан­ дидатів у депутати Верховних Рад союзних республік. Най­ більш авторитетним і відданим у справі комуНізму представ­ никам робітничого класу, колгоспного селянства і інтелігенції

р.

1975

коп.

2

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

1935

обстановЦі величезного політичного і трудового підне­ нашій країні підготовка до виборів в розгортається

В сення

КВІТНЯ

виявляють трудящі високе довір'я.

Першими кандидатами в депутати вищих органів держав­

РОЦІ

Комуністично! партії і Радянської держави.

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІС ТИЧНОУ ПАРТП у КР AlltИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

XXV 3'13ДУ КПРС­ * * * З НОВИМ ЗАВЗЯТТЯМ 117

дал? можливість завершити квартальний план

бу;:рвельно-монтажних робіт по генпідряду на процентів. Значно поліпшено й інші тех­ ніко-економічні показники.

Однак на досягиутому не зупиняємося. По­ організацію поліnшити трібн_о ще набагато

сення серед будівельників пересувної механі­ зованої колони .J"\1'~ 15 вш<лю;ало рішення квіт· скликання про ЦН НПРС певого Пленуму Но:wуністичної рідної чергового XXV з'їзду

пращ,

дострокове

впроваджувати

у виробництво

150

рацпропо­

процентів.

них успіхів і інші бригади. У передтравневому соціалістичному змаганні попереду йде колек­ тив третьої дільниЦі, яким керує досвідчений

зверну­

будівельник

ток на одного працюючого зріс проти передба­

4,5

будин­

Наслідуючи її приклад, побиваютрен відрад­

ли на зміцнення трудової дисципліни. І одер­ жали певні результати. За три місяці виробі­

ченого планом показника на

результати дає відчутні за бригадного підряду,

качем. Тепер вона з місяця в місяць виконує свої виробничі плани в середньому на 145-

місці. Ми ності праці на кожному робочому стали раціональніше використовувати механізми.

про­

чолі з комуністом Іваном Михайловичем Дер­

плану на 1975 рік, зараз наш ко.1ектив напо­ продуктив­ легливо бореть-ся за підвищення

зиції, передовий досвід, більше уваги

і

ку трудиться бригада мулярів-монтажників на

народногосподарського

виконання

нове

яким на спорудженн! 120-квартирного

вклад у

якнайбільший

впроваджувати

гресивне. Особливо злоб:нський метод

nартії.

Прагнучи зробити

ширше

все

L

Х. Бобич.

процента. Це

В. ГОЛОВАТЮК, секретар партбюро ПМК-15.

25 квітня в і Два дні, 24 Києві, у Палаці культури «Ук­

XXV

раїна:~>, проходила нарада пере­ можців соціалістичного змаган· ня в промисловості, будівницт­ ві і на транспорті.

наради

за

гордістю

З піхи,

порадувати

Батьків­

досягненнями

новими

соціалістичної

розвитку

ус­

патріотичного

сповнені

прагнення щину

досягнуті

в

еконо­

право­ міки. з'їхалися в Київ новатори фланrові п'ятирічки, і передовики виробництва рес­ nубліки.

В роботі наради взяли участь керівники Комуністичної партії і

уряду__ республі~и

товариші

В. В. Щербицькнн, М. М. Бо­ рисенко, О. Ф. Ватченко, Г. І. С. Грушецький, І. Ващенко, Н. Т. Каль­ В. І. Дегтярьов, ченко, І. К. Лутак, О. П. Ляш­ ко, В. О. Солоrуб, О. А. Тита­ ренко, В. Ю. Маланчук, Я. П. Поrребняк, І. З. Соколов, В. В. Федорчук, В. М. Цибулько. Разом з нимн заступник Го­ СРСР Міністрів Ради лови

В. М. Новиков, завідуючий сек­

організаційно­ відділу тором КПРС ЦК роботи партійної

У КРАЩІ СТРОНИ трудове

Високе

nанує

напруження

на овочевих

плантаціях

радгоспу «Зоря>>. Переборюючи nримхи

погоди,

механізатори

і

рільничо-городніх робітники бригад прагнуть швидше завершити сівбу і садіння овочевих культур

надійний врожаю

і

закласти

самим

тим

високого

фундамент

року

завершального

трудову Несучи n'ятирічки. вахту Перемоги, вони розгор-

лай, Олександр Олександрович Садовський.

тів норми

-

120-150

процен-

такий Іх. щоден-

ний показник. Особливої похва-

тів, внесла

аміачну воду.

робітку Петро

на

608

о. К.

гектарів

Найбільшого ви­

добивається ланковий

Васильович

Кучеренко,

Іван Платонали заслуговує ветеран Великої Вітчизвич няної війни і праці. Він уже на

якому не раз вручався перехід­ ний червоний вимпел .. Щодня норми на змінні він виконує

рячу пору сидіти вдома і бере

працює також

пенсії, але не може в таку гаактивну

участь

у

боротьбі

ро-

радгоспу бітничого колективу за високий урожай овочів . Ни-

ладимир

гектарів

капусти, 80 гектарів

моркви і стільки ж інших редиски, петрушки, щавлю, роботі цій квасолі тощо. На систематичним відзначились завзмінних nеревиконанням дань і високою якістю механі-

затори

Борис

Данилович

Дя-

Під час передпосівного обропід усі площі грунту бітку культури старанно удобрюються. Під огірки й помідори, наавтомобілісти з Жупрю~ла~: зараз спецавтобази лянсько1

вивозять органічних добрив по 60-70 тонн на гектар. А спе-

чеяко. Андрій Григорович Ное- ціальна тяний,

Іван

Платонович

*

З 13еликою радістю

Ваг-

зустрів ко­

лектив заводу пласпtас,

як і всіх

підприємств наrиого міста,

поста·

ЦК Пленуму квітневого нову чергового ск.zи"ання КПРС про XXV з'їзду КПРС. У 13ідповідь на підприємстві з новою силою роз· змагання горнулося соціалістичне завdань заверщення за успішне

останнього року п'ятирічки, за гід· ну зустріч визна•tної події у жит­ ті нащої партії і всього раdянсь­

кого народу. Серед тих, хто став на трудову передз'їздівсь"у вахту, і Галина 1{0.1!СО-Іtа-1ка ливарнrщя .Лаврьоха. Jідарниця І{ШІуністичнп; праці, нор,чи варобітку ВІ.J.І;онує ІШ

проdуІі­ процентів, здає цію з перщого, пред'яrцення. Галина ЛАВРЬОХ -'1 На фото: Р. !1 злrіни (зліва) і начальrшк СТАРОДУБЦЕВА підбиваю<ь nf, , сумки роботи за зяіну. Фото О. Ка.lашникова.

120-130

*

механізована

ланка,

що складається з трьох агрега-

величезним

nіднесенням

учаснИки наради обрали почес­

Арсентійович

Демчук.

ро Центрального Комітету Ііа­ муністичної nартії Радянського Союзу на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС товари­ шем Л. L Брежнєвим.

Во·

майже змагання ПереможЦі щодня одержують грошові пре­

Неза~аром почнеться садіння тарів кормових буряків. Останніми днями механізатори роз-І nомідорІв. Розсаду заготовлено 120 гектарів, на всю nлощу .

почали С!вбу кукурудзи.

З

Добре

тракторист

тають змагання за гідну зуст- І нішньої весни найбільше посіяв мії за перевиконання виробни­ нараховується норм, їм чих XXV з'їзду їх. наступного річ посіяно та- 30-50 процентів надбавки до У господарстві КПРС. В кращі агротехнічні строки кож, як і планувалось, 150 гек- заробітної плати. наші овочівники посіяли і посадили ранні культури на п.тюних 150 з Щі 310 гектарів,

Ведерников, члени Пре·

Ради УРСР, зидії Верховної застуnники Голови Ради Міні­ стрів ресnубп!ки, відповідальні партійні і радянські праЦівни­ міністерств, ві­ ки, керівники домств І організацій, nередови­ ки· виробництва.

процентів.

150-170

робітниці закінчують Пікіруван-

ня її. Механізатори розгорнули до­ nроводять боро­ гляд посівів нування Іх, досходовий міжряд­ ний обробіток. Готуються агре­ для внесення гербіЦидів гати

проти бур'янів.

rоJІова спілки.

(ТАРС).

Девіз- трудова доОпесть

ГІДНУ ЗУСТРІЧ! Нову хвилю трудового і пол і тичного підне­

керівниКів

називають

люди

ної влади республік радянські

П. КОТ

робіткому ~

ну

в складі

президію

Пол1тбю­

З доповіддю «Про хІд вико­ нання

і

nланів

зобов'язань будівництві завдання

1

соціалІстичних

nромисловості. у трансnорті і на успішному

по

завер­

дев'ятої і m~нню 1975 року п'ятирічки:~> виступив член По­ літбюро ЦК Компартії Украї­ Міністрів Ради Голова ни,· УРСР О. П. Ляшко.

Доповідач

1

промовці відзна­

чали, що нині в ресnубліЦі ши­ роко розгорнулося масове зма­ успішне виконання за гання

завдань цілому, в

року 1 п'ятирічки зустріч гідну за

1975

Глибоко

КПРС.

з'їзду

учаснини

зроблене,

аналізуючи

обмінювалися досвідом,

не.zикористані ре­ розкривали шляхи даль­ зерви, намічали

шого підвищення ефективносrі суспільного виробництва.

На нараді виступив член По­ літбюро ЦК КПРС, перший сек­ України ретар ЦН Компартії Щербицький. В. В. товариш Він

відзначив,

чотири

за

що

роки п'ятирічки обсяг промис­ лового виробництва в республі­ ці збільш1щся на 31,8 процен­ та. Збудовано і введено в дію

великих промис­

250

більш як

Тільки

комплексів.

і

об'єктів

2000

понад

лових підприємств,

автомобільним

залізничним

понад

nереіЗезено

транспортом

зющання 127 мільйонів річні тонн вантажів. Доблесна праця п'ятирічки була по ударників достоїнству оцінена Батьківщи­ ною: 49 тисяч 700 чоловік на­ медаля­

і

орденами

городжені

удостоєнІ високого Соціалістичної Героя

ми, а звання

56

Праці.

но­

трудових

зусилля

Нині

лективів сnрямовані на те. щоб у вересні завершити вuконан­

XXIV з'їзду Директив ня КПРС по приросту промисло­ виробництва, реалізувати вого понад

план

менш

не

продукції

як на 1 Мільярд 20 мільйонів карбованців, у тому числі до

радянсько­

Перемоги

ЗО-річчя

го народу у ВеJJикій Вітчизн>І­ на 350 мільйонів ній війні карбованців. За рахунок підви­ щення

продуктивності

nраці

nроценти

збіль­

92

одержати шення

nромислового

цтва.

Забезпечити в

вsедення

насамперед

дію на

виробни­

своєчасне

потужностей

директивних

і

бу­

довах.

важливих

розв'язанні

При

завдань,

народногосподарських

Щер­

промисло­

колективи

бицький.

В.

В.

тов.

далі

сказав

вих nідприємств, будов, транс­ головну організаЦій портних зосереджувати nовинні увагу на всемірному nідвищенні ефек­ тивності виробництва і якості

Вико­

nродукції.

вироблюваної ристовуючи

правофлан­

досвІд

гових п'ятирічки Москви, Ленін­ необхідно Саратова, града. комп­

впроваджувати

ширше

управління систеии лексні якістю nродукції, збільшувати питому вагу виробів з держав­ ним Знаком якості.

Учасники наради звернулися до всіх nраЦівників з листом будівництва промисловості.

!

в

закликали

якому

взяті

виконати

РСР,

Української

транспорту

успішно

їх

соціалістичні

зобов'язання, підготувати гІдну зустріч черговому XXV з'їздові КПРС.

На нараді вистуnив заступ­ Міністрів Ради Голови ник який В. М. Новиков, СРСР вручив

респуб­

представникам

ліки nерехідний Червоний пра­ Мініст­ пор ЦН НПРС. Ради 1 ЦR ВЦРПС СРСР, рів ВЛКСМ, якого вона удостоєна за лострокеве виконання народ­ nлану ногосподарського

1974

року.

З великим nіднесенням учас­ ники

наради

ний лист

ЦК

прийняли

КПРС,

віталь­

Президії

Верховної Ради СРСР Міністрі!! СРСР.

1

РаДі

(РАТАУ)


Поліпшити торговельне обслуговуванни населення 23

квітня в!;:~була.ся дванадцята сесія Ради

міської

(чо­

трудящих

депутатів

тирнадцятого скликання). На сесії роз­ глянуто такі питання: 1. Про стан державної і кооператив­ гро~адського х арчуван­ ної торг ів лі та поліпшення торго­ ня в місті і шляхи в населення вельного обслуговування світлі організаційно-господарських захо­ д:в по перетворенню Броварів у зразко­ ве місто. 2. Звіт відділу вн утр ішніх справ по nроведенню роботи по наведенню зраз­ місті.

порядку в

кового

З допопі;цю по п с ршо~ІУ питанню ви­ міс ької Ради ступи в голова виконко~1у депутатів тр удящих депутат Л. І . Пав­ про~ислових підприє~ств ві дзначив допові­ міста,

Нолективи організацій

дається

nонупців, nідвищенню культу-ри обслуго-

ліnшити організ ацІю

дач, досягли непогани х результатів у nершо~1у кварталі завершального року

реалізації продукції Об ся г виконано на 1 О:> проц е нти, по валовій на 103,1 про цента. по nро­ nрод ук ц і ї н а 101,7 процента. д укпшн ості п раці -

n' ятирічr,и.

го, ян буде організовано роботу житло­ підпри­ організацій, во-ко~уна;rьних

тор­

обслуговування.

п обутового

безпо­ гівлі, гро~шдс ь кого харчування, виробничі наші залежать середньо

сесії . щого

до сес ії було

понуnця\1

анне ти

з

м етою

нра­

населення.

nопиту

вивчення

на

розглядається

що

пі дготовки

час

П ід

розд а но

зна­

важливого

н адає

успіхи. В се це чення питанню,

У місті служба торгівлі і громадсьно­ сітку і пред­

го харчування :-.1ає ш ирону

торгівлею (з~іш­ став:~ена державною (райспоживспілка торг), кооперативною і мі сь ке споживче тов ар иство), комбіна­ харчування.

гро:>.1а;:t сьного

том

дво:~Іа

ві;:tділа:\Іи роб і тничого постачання (трес­ ту <<Броварисіл ьбуд>> і :Ки'івського від­ ділення п:вден но-Західної залізниці) та іншими підприє:>.1ства:>.1и . Треба відзна­ чити, що всі ці організації успішно ви­ конали план товарообор о ту у минулому,

1974 нього

роі!і, і в п ершо~1у кварталі ниніш­ фор111а Удосконалюється року .

торг і влі, зокре~Іа, із 44 УJагазинів з:\І~ Ш­ то рг у 25 уже частково працюють за ме­ Товарообо­

саіІ-юобслуговуваннн.

тодом

ст а новить 60 ,5 про ­ рот їх відпо відно торгу. За обороті ц ента в загальному роки п 'ятирічки з:>.1і цннлася :11атеріальна база змішторгу, в тол1 у числі збільшено складів на 850 nродовольчих nлощ у по бу до ван о овоче­ квадратних :-.1етрів, холод ильник сховище на 250 тонн. на 25 Т ОНІ/ і ряд магаЗІ!НіВ. У СИСТеі\Іі кооnеративної торг ів .'Іі широно викорис­ товуєт ься п рове д е ння яр:І'Іарон, базарів,

Для зру ч­ виставон-продажу товарів. н ос тей покупців п ровадяться допо~іжні послуги. тані як стіл розкрою тканин і цех напівфабринатів, при йом старих те­ леві зорів і об~ін їх на нові тощо. Широну сітку

ко:11біна т

має

який

харчування,

ського

60

цього

nо садо чн их

В п ершому

місць .

п осадочних

76

кварта.1і

гро:>.1ад­

минулому

підприємствами

роц і nоп овнився дво:-.1 а

на

у

введено

рону

місць по

кафе

на

вулиці Шев­

ченка та ін ші .

Проте

безалко­

торгІвл і

гольнюtи напоями, частіше nрактикува­ ти торг івлю на вулиці. У доповіді відзначалося, що пещо nо­ комбінат у громадсь­ ліnшv.лася робота

Тому варто міста. вування трудящих Л. І. Павленко, говорить відзначити, що, незважаючи на значнІ зрушення в сфері то.рговельного обслуговування за

все, це неритмічна робота підnРиємств. Із дев'ЯІи госnрозрахункових об'єднань

ще чю1ало зав д а нь повинні ви-

(N9 2 1

змі шторгу в минулому році два

N2 8)

(недодали

не виконали планів

34

Зонрема, в їдальні N9 1, у кафе «Баре­ Не налагоджено як нична» та інших. слід харчування в школах, забезпечення

виконном

Том у

молоком.

шнолярів

місьної Ради в березні на своєму засі­ данні розглядав це питання і зобов'я54 торговельних точок у січні не вико- зав керівників номб'нату громадського nоліnшити ста­ нали план товарообороту 11, що стан о- харчування і міськвно 12 тор- 1 новище_ вить 20,3 nроцента , у люто:-.tу тисячі карбованців). Не кращі сnрави і в першому кварталі нинішнього раку. Із

З сесії .м.іськоі Ради депутатів трудящих

Важливо підкреслити зростаючу роль сфери забезпечення населення. В і д то­

ємств

організацІям варто nо­

Торговельн им

запитів

заходІв по кого харчування. Проте в кафе <<Хола­ рік, ще чимало минулий місто високоnро- ,цок», у буфеті їдальні N2 2 (на заводі nеретворенню міста у культури 1 «Торгмаш» ), у їдальнях заводів nораІІІ­ високоІ nраці, дуюявної шиноремонтного, за­ nорядку не нової метал ургії ,· громадського зразкового номбіяату і в деяких ін­ жод.ного торго- водобудівного виконано і досі немає вельного nідnриємства, яке було б зраз- ших погіршилась робота . У ви х ідні дні торгівля у ново~ІУ погано налагоджена кови:>.1. торгІв св!д- нафе по в ул иці Шевченна . На ряді під­ в роботі Про недаліни покупців. Перш за приємств незадовільний санітарний стан . чить і аналіз анкет

ленко.

І

на nолиці.

хл іб

рішити торговельні організаціІ, зокрема,

по більш повио_\Іу задоволенню

гових точок, у березні що

відзІ-Іачити,

Необх і дно

13.

-

виторг на одиниц~

n~о­

нату

щі в універмазі змішторгу_ нижчии, н ~ ж

в

універмазі

ництво

райсnоживсnlЛНИ.

КерІВ­

недостатньо

вивчає

змішторгу

Загальним недоліко:~~ у ро­

харчування .

залишюв

боті nіддриємств громадського харчуван­ затоварен і сть примі­

ня є затарен :с ть і

щень, низький санітарний стан. Санеп:­ демста.нція повинна посилити контроль

завезенню

по

харчування

неви­

три разового

підприємствах

деяких

на

товарів. Особливо треба ~ідкрес.'І~ти_ не­ і торг І ВЛІ керІвниюв організованість громадсьного

є

ної продукції. Ра.зом з кер і вниками nід­ nриємств диренції номб і ват у необхідно nотурбуватися про орган і зац ію дво-, а

попит покупців як на щ:юмислов і, так І nонаднормативних

харчування

громадського

конання nлан у випуску І реал ізації влас­

на nродово.'lьчі товари . Це винлякало в~­ ликі запаси

у роботі комбі­

Важ.'! иВЮІ недоліком

ра нніх овочів і забезnеченню ними у до­

за станом підnриємств торг у .

статній кільності населення.

усnішне

Незважаючи на

Повільно здІйолюється nерехід торгів­

виконання

магази­

nлану тов арообороту , є ряд недоЛІІОВ і в ноопе рати в ній торгівл і. Погано, зо­

мою_ Досі н.е отримала розповс юдження торгівля за попередніми замовленнями. Практично в змішторзі не застосовуєть­ ся заnит покуnців у різних груnах това­ рів , рідко орга.н і,зовуються виставки-про­ даж. Недостатньо щ заходи nроводять­

торгівлю овочами крема , орган і зовано товарами. nродовольчими іншими та

лі на самообслуговування, з

44

цією фор­

три nрацюють за

нів лише

ренція ню

ПІдnриємствах

райспоживсnілки , І на

крема про те, що U:'J'11НИЙ продукти

в

t:tanlp,

У який

що .

живчого товариства треба, нарешті. на­ претензії

Справедливі

на

зразионе

nоставлено

-

це

загальне

наше місто у завдання

всіх

трудящих міста і свій вклад у його ви­ всі відділи ви­ ріщення повинні внести конному міської Ради, д~nутати, колек­

склоnосуду. то­

никладку

завдання

Завдання nеретворити

Керівництву змішторгv і міського сnо­ у nрийомі

радян­

nеред nрац і вника.VІи торгу , сказав на за­ кінчення доповідач. Успішне ви.рішення їх багато в чому залежить в Ід коорди­ наційних зусиль торговельних та інших п ідлриємс т.в І організаці й .

сан!тарн, норм що не дотрим уються процвітає грубість з боку продавців то­

вести порядон

звернути на

прав ил

і виховання надрів на низь­

Відповідальні

магазина_J_(;.

усІх

nорушень

кому рівні .

зо­

nонуnцІв,

чать численні зауваження заго ртають

розстановна

Про ц~ св ід­

харчування.

·

ув агу треба

ської торгівлі . На жаль , це має м Ісце в з:~~ішторзі, в комб:наті гро:>.1адського хар­ споживчому това­ чування, у міському про те, що доб:р, ристві. Це свідчить

обслугову­ ну.'!Ьтура є ться неви сокою вання покуnців у магазинах. 1 змішторгу, г рома;:tського

·

покуnЦів.

недопущення

торговельними nідприємств ами. Залиша­ і

nриді­

нультурному обслуговуван­

Особливу

МІЖ

змагання

соціалістичне

недостатньо

універм агу

ляють уваги

с я і в кооперативній торгівлі, в громад­ ському харчуванні. НезадовіЛьно ор~а­ н із ован е

райсnоживсnілки та ди­

АдмІністраЦія

варів , їх зовнішній вигляд і організацію торгівлі дефіцитними товарами. поліпшеІіо значно часом Останнім

тиви торгу ,

ян ість хліба, який виnуснає хлЮозавод. Прот е організація торгівлі хлІбом неза­ довільна. Не налагоджено графік заве­

трудящих.

які nовинні

Питання

n ідnриємства й організації,

nоліnшити

n:po

обслуrовуваннfl

ритмічність роботи у си­

стемі торгівлі, про поліnш ення нультури своєму виступі де­ торгівлі nорушив у путат, робітник заводу << Торrмаш:~> В. М.

часто магазини, тому х.'lіба в зення лежить в онремих його або немає, або

Івашщький. Майже

:11агазинах і черствіє. Необережно викла-

в усіх

він, сказав <<Торгмаш », м ік рорайо н у відс утн і то вари підвищен ого попиту . Це стосується і nродовол ьч их, вих магазинів У депки х з

н лад

і пр ом и сл о­ напри­ них ,

у хл ібному , пор ушуються п рави!lа

то ргівлі, з ок рема , не експл у атується П Ід­

собне

п рим іщення .

но-кис лих

Не

прод унті в

у

вис тачає мо.ТJоч­ м аг а­

молочнюfу

страв у др уг их зині. Невеликий виб ір напівпусті при­ їдальні . Майже завжди лавки нулінарії. - · Готуючись до ц ього вис туп у на сказала елект розва рниця заво­ сес !ї, -

ду холодильників , деnутат Н. П. Без.'Ію­ я бесідувала із свої:-1и впборця:>.1и да, і роб і тниками заводу. Ч и:>.1ало з них ви­ ПDОДОВЖИТИ ЩОб словило побаЖаННЯ, продовольчого одного хоча б роботу магазину до 22-ї чи 23-ї годюш у nі в­ д.енному районі міста . В основному жін­

ки зайнят і на виробницт в і, ба·га то з них беруть участь в гром адській р оботі . Тож як здеб іль­ вони не в стигають до 19-ї , шого п ра цюють 'V! агази н и, зробити н еоб­

ММ

Нрі~

пок уnки.

хідні

27 , 28

магазини

того,

за.к!нч ую ть роботу о

19

го­

про до вжити хо­ дин\, тод і ян її можна ча б до 20-ї години. Виборці висловили nобажання , щоб на п і дприємствах орга­

прийма ння

нізовув,ал ис я nункти

за ~1ов­

лень на різні товари сп оживан ня. Ц.е б,

безперечно, сприял о і п ідвищенню про­ дуктивност і праці на виробниц тві. Розпові вши про роботу , яку веде сан­ епідемстанЦія, головниіі держ<~.вни й са­

нітарни й лікар з окрема ,

-

району І. М. Жукович,

сказав:

Пра ці вникам

необхідно

то ргівлі

все зробити у nідгото вці до веснян о-л і т­ не ск р ізь завер­ нього періоду. Однак шено ремонт холодильного обл адн а ння, зокре ма в ресторані << Пр олісок>> , у кафе

<<Нол ібрі », у магазинах N2 3 і N2 27, хо· лодильний прилавок у магази ні N2 5 . пл а н ово-бюджет ної ком~1 П ро роботу сії міськ ої Ради розповіла голова кою· сії, депутат М. І. Гогун. В она звернула увагу на недотримання робочого режи­ му, на поліпшення пл анування п еребу­ вивчення всеб :-чне дови магазину, на з боку торговельних попиту покуnців організаці й . Нухар номбінату громадського харчу­ вання, депутат В. М. Кайдан у своє~~У виступі наголосила на розгортання ши­ рокого змагання за звання n ідпр иє:>.1ств зразкового обслуговування, на поліпш ен­

ня роботи з надрам и у но мбіваті і умов nраці прац і внянів тор-гі влі.

На сесії вистуnили директо·р зміштор­ гу М. Ф. Ніколаєв, директо.р універма-­ гу рай<:ложив<:пілки , депутат Г. Ф. Лоб­ ко, начальник обласного управління тор.

гі вл і І. Я. Бойко. В обго вореному питанні сесія при йня­

ла рішення, сnрямоване на nоліпшення нас елен­ торговел ьного обслуговування ня в св ітлі організа ці йно-господарських заход ів по перетворенню міста у місто високопродуктивної праці, в исоко ї куль­ 1 з:разковоrо громадсьного поряд­

тури ну.

Із звітом про .роботу відділу внутрі.ш­ ніх сnрав по наведенню зразкового гро· мадського порядку стулив

заступник

внутрішніх

справ

на

сесії ви·

н ачальнин а

відділу

в

міст і

С . К. Коваленко. У

другому питанні nорядк у денн~го

сесія

магазинах також nрийняла gід.nовіДне · рішення.

Турбота про ветеранів- ваш обов'язок З

ініціативою

корисною

виступила Нвітчанська сіль­ ська Рада ;~епуrаті в т рудя­ hорс унь-Шевч е нкі всь­ щих раїюну Чернаської об­ ного ласті про дальше пос н лення ветеранів про піклування війни В еликої Вітчизняної пам 'я ті ге­ та вшанування роїв, які віддали своє жит­ рідну Ба т ьк і вщину . за тя

підтримали

Одностайно іНіціативу

і

цю

народні обранці

Жердівської сільської

Р ади.

На засіда нні виконавчого номітету 1 сесі ї, пр исвячених ц ьому

питанню,

д е п утат и

ро зробили і затвердил и кон­ кретні заходи по посиленню nі клування про ветера ні в та полег­ пам'яті вшанування

лих воїнів. Зонр ема , перед­ бачено пров ести обстеження умов життя інвалідів війни та сімей загиблих. І зразу ж

прохання та nобажання. За рішенням виконавчого комі­ тету Інвалідам війни П. К Боровику М. М. Носенно, в иділено будівельні матеріа­ ли

шифер та цеглу, а ве­

-

терана

М.

ВітчизняноІ

І.

Бардаша забезпечено дрова­ ми. В цілому всі результати узагаль­ нині обстеження яких буде нюються, згідно визначено

певні

заходи

по

задоволенню потреб 1 заnи­ тів учаснинів війни. Свято бережуть жердівча­ ни ім ена своїх односельців, які

не

по вернулися

з

nолів

заnеклої битви . В селі висо­ чить обеліск, на якому ви­ карбувано 140 прізвищ жи­ т ел ів, загиблих у боротьбі з Біля ворогом. ненависним завжди обеліска підніжжя

квіти . Дбайливо доглядають­

П. П. Хитрий, М. Л. Горєл­ ко, П. О. Марченко nерши­ колишніх у побували ми фронтовиків своїх дільниць,

могили. ся й три братські кожній з них до свята На будуть встановлені нові па­ м'ятнини. В заходах відзначено, що з метою вшанування nам'яті

їх

nолеглих односельчан nотріб·

депутати

уважно

о

взялися

за

роботу.

вислуховуючи

2

стор.

о

о

но зібрати їх фотографІІ сі.'Іьських

клубах

J

в

населених

nідnорядкованих

пунктів,

стенди. сільрадІ, оформити Значно антивізувати роботу військово-nатріотичному по вихованню серед молоді. У органі­ восьмирічній шкоЛі зувати !{)'Точок бойової СJІа­ ви,

регулярно

nроводити

зу­

стрічІ з учасниками Великої Вітчизняної війни. Тімурівсь­ загонам й надалі nро­ ким давжувати добру сnраву над братськи­ шефствувати ми

могилами

і

допомагати

інавалІдам війни.

тижні

Два

залишило-

ся до знаменної дати в жит­ народу радянського ті

ЗО-річчя ВеликоУ Перемоги. І обов'язок народних обран­ ців оточити любов'ю і nова­ фронтовиків, гою колишнІх nрикладах на їх геро'ічних виховувати коління.

НОВЕ ЖИТТЯ

nідростаюче nо­

М. САМОRЛЕНКО, ronoвa

виконкому Жер..

дівської сіm.ськоі Ради депутатів трудящих.

Киів. Багатолюдно у ці

сяч киян та гостей столи­

дні в залах Українського державного музею історії Великої Вітчизняної ві й ­

зею.

ни 1941-1945 років . йorQ вже відвідали десятки ти-

Фото В. Самохоцького. (Фотохроніка РАТАУ)

ці України.

На фото: в залах

му­

Q..----------.см:у::;;б.-::от-=-а=-,•26 квІтни 19'75'-;;:р-::.ок:::у::---------:о~----


Договір Н І зобов' язавня-закон договірна

основному

В

ливо

ра­

тиви

госnодарствами

вершена

районом

внесли

ка

радгосnи,

них

моло­

продав­

142,

імені тонн. А от

<<Заворицький>> 5 Мjчу.ріна радгосп « Зоря»

недовиконав

своє

рова

11,

-

9,

-

держав!

на

квартал

340

м'яса.

тонн

315

радгосп

одержали

на

рад­

пРод.укції свідчить про наяв­

госnу «Гоголівський». Порів­ стадо

точне

роком

минулим

з

збільшилося

ність

на

на кожну з на 33 ніло­

грами молока. а

товарність

·

му».

« Го-

ловні нап рямк и господарської і внvтрі госnо.lарсь кої спеціаліза­ ції та І<онцентрації ви робницт ва ви ­ радго.с n і в і птахоф абр ик >> рай онного нач алr,ник ступив управ­ сільськогосподарського

Місце дл я проведення семіна­ РУ було пизначено не ІJипадко­ во. Там nри активній Участі неnогано

біб.1іотеки

місцевої

Радгосп імен! Щорса достро­ ново ви-конав п'ятирі чний на род­ ногоспод•арський nлан no nрода­ У завер­ жу держав і молока. ша льном у році його буде nрода­

но

4797

картоnлі

тонн.

2

-

лику доnомогу

овочів

-

2200,

тисячі тонн. Ве­ виІ<он а нн і

у

цих

бюро завдань надає колективу інформа ції . науково-те хнічної

Завдяки заnозиченому з техн іч­ ної літератури

вадженню його тільки

в

новому і

виробницт во

25

тисяч карбо­

минулому

жано економіІ

впро­

v

році

одер,

ванців .

.знань. Голо вни й економіст рад­ очолює М. А. Соченна госпу

лена саджалка для садіння яро­

б і бліотекою

В рез уль­ ви:юваної картоплі. таті прод у ктивн ість праці зрос­

бюоо. В склад його входять за­ відуюча

сільською

Г. М. Олійни к,

не.р Б. І. Мороз,

головний інже­ агрохімік

-

О. Н. Яки ме нко, керуючий від­ ділком закритого грунту П. Ф.

Маляре'!ІЮ та інші .

черговни член бюро

Щосубот и

видає

ба-

Своїмн силами була вигото.в­

ла в

2-2,5

раза. Удосконален­

ня картоплесортува льного пунк ­

ту збільшило зм інну nропускн у 150-200 до сnроможність тонн бульб. На базі к уль тива­ торів було виготовлено декілька

а грега тів для внесенн я ам іачної вод и .

при сутні З увагою сл у хали доnав ід ь: <<.О р ган:з ація розподіма т еріал :в лу і винориставня і нформац і ї н ауково-т ехн і чної птахофабриках радгоспах і в їх ефе кти внос­ та визначення з

ті>>,

стар­

внету пи ла

якою

ш ий інжен ер Ннї нсьно го в і дд і­ лення Уцраїнс т,коrо до слідного і н с тит?: у· на уково-т е хнічної ін­

Бонда.ренІ<о . Є. М . формації б : бл і от е к на доnо­ Про роботу с і льсІ,когосподарському

могу

в иробництв у ро:~пов і ла завід ую­ б і бліотекою для ча район но ю

Мето­ Г . В. Нас!ч . дорослих дист райбібл іотеки А. А . Ма­ лах і вська вист у пн ла з конс уль­ б:бліот е:ки <<Сіш,сг,кі тац ією: - по~Іічники n рац і вн и ків сіль­ ськог о

господ арства

вико­

у

завершального завда нь нанні Б іб ліотекарі року п ' яти річки>>.

обміняли ся досвідом робот и. взяли се'\Ііна ру роботі В Ниїнською завідуюч а участь методичною груп ою Т. Є. Нуче­ ря

та

за стуnник

відділом

зав ідуючого

На мі нсьІ<а.

С.

Ж.

Б. ДЯЧЕНКО , завІдуючий Підліською біб­ ліотекою.

То­

резервів.

велиних

усім пра­ му сnеціалістам, і т.варинництва цівникам птахівництва слід ураху.вати недоліки , допущені в першо­ м аксимально кварталі, му

ма­

160 голів, надій 2380 корів зріс

розповіддю

інфор:.Іа­

ції >> , ле можна ознайомити ся з літературою . яка вже є в бібліо­ т е ці і m<a має н адійти. Орган івистав к j nостійну зовано ваЖ.1JИ­ <' ,.'J:еrз'ята п 'я тирічка вий етап на шляху до ком ун із­

періоду минулого року . Аналіз виконання договір­

стану ви­ них зобов'язань і тваринницької робницт ва

няно

З ціка вою

тека проводить «День

к урку­

nершість за Змагаючись у зростанні виробнИ'цтва мо­ .пока, певних успіхLв добився твариннянів

в тому числі й іноземних.

ського виробництва , а в кожн ий б :бдіо­ останній четвер м : сяця

на п'ять несучку 65 яєць більше, ніж торік. ЗОкрема Ниївська птахофабрика має 73 яйця, на ку;рку-несучку або на шlсть більше, Богда­ 63, на вісім штук нівська відnовідного проти більше

товарність Зросла голів. молока на 3, 7 процента.

колектив

серед госnодарств Даршш ькоrо тресту. Неда ре мно сюди щоро­ ку приїздит ь багато делега цій,

с ільськогосnодар­

питань

цілому птахо­ сяч штук. У за nе.рший фабрики району

року, на минулого ріодом дванадцять кілограмів надій молока на кожну з 2030 ко­ рів при одноразовому збіль-

їх

міс це

матері а­

інформаційні

жаючим ли з

27 24 тисячі фабрика 2215 ти­ штук, Ниївська -

вІрною с!льгосппродуІ<тів є збільшення їх ви­ ознакою робництва. Так, у радгоспі підвищено. «Літківський» порівняно з в ідповідним пе­

шенні кількості

др уге

Нове - у сіJІьськогосподарське виробництво

у по­ вклад Найснач.ніший продаж яєць наддоговірний Богданівська nтахо­ внесли

rонну.

nродажу

nока:шикіrз

н ау.ково­ організо вано службу технічної і нф о р:v! а ц і ї та пропа­ сіл ьськогоепода тх:ьких ган ди

забор­

зобов'язань,

продажу державі яєць вико­ наНі вс іма яйцепрод.укуючи­ ра;йону_ ми госnодарствами

догов і рне

гатьох

дарств не виконали своїх до­

65 тонн, <<Авангард» 29, « Нра­ <<ЖердіВСЬКИЙ>> 24, «Зор я:~> СИЛіВсЬКИЙ >> - 20, << ЛЇТКіВ<:ЬRИЙ:!> - 20, 13, <<Велико­ імені Щорса 10 тонн . димерський» Договірні зобо.в'язання по

першому в зобов'язання 98 тонн, «Векварталі на 41 на ликодимерський• -

Ріст

«Нали­

йони ка рбованц :в , nо сів ши з ба­

ління В . И . Щаб ельник.

Найбільше

12, імені ю:

село і радгосп імені Щорса

13, Броварський кучаєва 13, пле:vштахорепродуктор 12, <<Боб­ імені Юрова 9 тонн. рицький >> одинадцять госnо­ Проте гувавши

«Жердівський:. «Плосків­ ім. Щорса-107, 77, «БобрицькиЙ>> ський"' 70, «Русанівський» 31 67, <<Заплавний»

«Авангард» -

найб і ль­

які

радгосп-комб:.Нат

говірних

«Гоголівський»

118,

npo

цікав ого

роздовів секретар парторг~tніза. ц:ї ·І . І П лю та. Торік щ е рсівці в а роби ли nродуІщі ї на три мі'ль­

50-річчя імені ТЯ'Нський• 670 тонн, «Заnлав­ СРСР 64, <<Гоголівський>> ний» 40, племптахореnродук­ 38, « Руса­ то,р «Рудня>> 37, Ниївська нівський» 21, <<Плос­ птахофабрика 20, імені До­ ківський» -

ши його державІ понад дого­ відповід­ вірні зобов'язання 354 «Літківський• но: тонни,

виробни·ЦТІJ.У>> . Багато

колек­

акти в но сприяли

радгоспів,

текарів району на тему : « Інфор­ маційна робота бібліотек н а до­ с і лhсь когосподарс hКО\ІУ помогу

ше здали м'яса понад дого­ Се.ред зобов'язання. вірнІ

збіль­

вклад у

продажу

районом м'яса державі особ­

штук більше.

Вагомий

no

говірних завдань

йону. Тепер уже можна зро­ би.ти nідсумки виконання до­ дооорі в за перший кварт ад. За цей nеріод nродано дер­ жа:.ві 14009 тонн молока на 894 більше, ніж nередба­ чеІЮ в договорах, 5494 тон­ 968 тонн на м'яса ни більше, 46172 тисячі штук 6581 тисячу на яєць -

шення здачі

до­

Усnішному виконанню

контрактації по нампанія nро­ сільськогосnодарської дукЦІї державІ усnішно за­

У Нняжичах н ещодавно від­ бувся д воденн ий сем:н ар бібліо­

nроцента. 2,1 на його Певних успіхів у цьому на­ тварин­ прямку добилися і «Бобриць­ радгоспу ники кий». Дещо зменшили надій

д ля

резерви

використати

мо­

збільшення виробництва

лок а, м'яса і яєць, nродажу їх державі. Я. ВОРОНЕНКО, держінспектор головний

порівняно з від­ на корову nовідним nеріодом минулого радгоспи імені Щорса, року

по закупівлі і якості сіль­

- - - - - !'І «Жердівський» та ський».

п~

ськогосподарських

Броварському

дуктів по

<<Русанів­

району.

7ПОРВДВ7ВАЛИ DZЛВХИ

Гайдаку загрей-І За зиму І перший період вес- Михайловичу частині ву- дерувати дороги. Із завданням ни на nроїжджій сіл Літачок, Соболівки, справилися усnішно. Тільк и в лиць Парні

утворилися

глибокі

ко-

день Всесоюзного

ко:-..Іу н істич-

двом ного суботника вони упорядкурозминутися не лії кілометрів а втомашинам . вали до двадцяти чи тракторам відділком грунтових доріг. другим Неnуючий Приємн о теnер проїхати вурадгоспу «Літківський>> В. Ю. Лисенко доручив двом тракто- ли цями сіл. І. ГАПОН, ристам комсомольцям Михайлу Григоровичу

' -

Вакулі

і

громадсь:кий кореспондент.

Сергію

Колскти иу радгоспу «Літківський» у завершальнощ; році належить зdam державі 7 тисяч тонн

. Особливо чудові рослини в теп. Іuцях, за якu,tш доглядають овочіини ці Олександра 3ахарі[іна Са-

сіяно на п.1ощ і 450 гепар ів. 'Jрудівншш зобов'язалися аібрати і'х rю 180 ЦІ!н.mсрів з гектара. У господарстві ижс іІІLрощ,ено близько б .міл ьйон.ів tuтy/{ розсади. Чцдоиа ро3Сада помідорів і ЗОІ\рєма, зай.не 12 ,'сктарів капусти. Капуста , з~мість 7 за планом. Отже, є ї20 тисяч саджан-

колаївна Іlархо.нІ!н.ко. На фото : псрІ!до ІІ і тспли,tн.иц і теплично- парн.икового господарстиа радюспц «.'ІітІ\івсьІn1й» (зліва н.апраао) О. 3 . САЛОRІ1 , К. І. ЖАТЬКИ, Л. І. ПАСИНОК (бригидир) і М. М. ПАРХОМЕНКО.

овочів. д .:я ць о го ІІ господарстві ов очеві буде по-

Фо то В.

ЦLВ капу с ти ра нтх сорпв.

JSИIV.NJI'ZA"H..w'~/D'N/D'N/.N'UН'//D'НH.w'./D'.uиzo-/H..w'.ULМ"UZAQ/H~/./D'ZZD'H/////LN'//./.LU/////////U'ZO'ZO'H/.m"'/.Щ"~QZLI

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ Вилягання

о зимої

пшениці

Торік , наnриклад, на nолеглих посівах не добрали no 9 ,7 цент­ зернових. Нині нера з гектара коли складаються такі умови, nшениці. вилягання можливе

раннє віднов­ Це, насамnеред, лення вегетації , внесення висо­ ких норм добрив, достатня гус­ тота рослин, а т а кож наявність у посівах сортів, що за таких

умо·в схильні до полягання. То­ му слід зробити все необхідне, щоб запобігти цьому небажано­ му явищу. Одним із заходів є препаратом рослин обробка ТУР. Щодо ефективності його уже немає сумні вів . Однак по­ його застосо­ ки що не всюди вують.

дією ТУРу Відомо, що п і д розвинена більш формується

Q

Субота,

коренева

не вилягала озимина система,

рослини

кра­

ще засвоюють nоживн і речови­ витрачають економніше ни,

Навіть коли грунтову_ вологу. ТУР поляже . й не nшениця сnрияє підвищенню врожайнос­ ті

- Звичайно,

обробляти

nосіви

озимої nшен иці в перш у чергу треба там, де можливе nо ляган­

ня. Ефективність цього тоді під вищується . Тор і к nшениця лена ТУРом nеріод нівська-808 >> у

заходу оброб­ << миро­ виходу

Бендика .

ld J~AYAYAVLМ"..w'HHH/.m"'.m"'D7'H//b//.m"'/.m"'//H/H/////.a Тон с ичніс т ь

т а сечовинн .

Щоб

завдає великої шкоди врожаєві.

дов а. Катерина І ва ніана /fіать І\о та Марія Ми-

цих

п р епа ратів в :д с у :~1;сн о го засто­ Н а­ зн н жує т ь с я . сув а ння не ін г : біторний в : ть п о силюєп,с я еф ект суміші . та ге рб і цидн и й

ТУРу була І Норму п реn ара т у та герб іциду щах: де п;п~ниця вилягала . о~- ~ . Е1>ективність внесr нні слі д су:..1 і сно :\ту ТУРО\1 спр~я: ' а . .Іавл;ди ви.:д?ю, но.:1JИ внос или пр и Р?бка nос ,юв погоди, в дещо з:~1 е н шнти . З астосову в а ти і_JСНОІ .т еnлоt 1 « Іл .:11ч 1 в- за в рожаю шдвищенню . . . . .· у, жарк В ДНЯ. J КИ >> На 9,71, << :v!ИрОН!ВСЬRОІ-808 друГJЙ ПО.10ВИ Н - на 7.4 процента з гектара. а та кож у холодн у nогоду впл и в т а ю сушш І ~О 1 \ 1;·1 ЬНо ~а п_ло­ вис ~ я ~ . . ~< :ІШ ) ,он ,r.сьТУР треба правильно засто- nр е парату на рослини пшениці щах. де

на- 8 08» }а << І ЛЛ І Ч l Б Ка >> . Н а ко: совувати . Усі нев:~ачі . що трап- nо~1ітно послаблюється. яю сор тах, роткос теое.'П>них · б І ллються П РІІ в несенн і його ви .. ~ ~ ~ . м енш ще одна ос о ли в1сть засто· аа роони ІХ е пот реu:rю т ь . · _ , клинан і nо ру ш енням техноло гії по 1І шuен ня якосв сІ ТУРом д•lЯ не преnарату с~ва нн я . . · · ' сорти озимої пшениці однаково тей обробки, строкІВ , норм тощо. се:о ~ину доу;льно зерна В наши х Ви сокої ефективності лії п ре- реагують на нього з ге r;ющидавнесити в с у :vт1ш 1 · .. . ·. ли ді а т п рат п риріст ми групи 2 4. ':{ нанбІЛьший дослІдах ко то , у досяг ю ь а · ' · «Миронівно р:vту урожаю дали лише визначають пра вилhно В . . РЕМЕСЛО, , Нодастдах нашого с ька-808 » та <<іллічівка>> . ~несення . у

озимої 71,8 ІНСТИТУ!У кpalf'OIO нормою бу- rюткостеблові сорти <<Миронівськатипу що ла 6 юлограмш д1ючо1 речови- пшенищ . . " за ни на гектар. Приріст vрожаю більше центнерів на 14 під становив 8 , а в окремі роки до ювІлеина» та . <<Мироювська-10 » «іллічівка>> , контроль, а на ТУР здебІЛьшого не реагуяку дали підвищені норми доб­ 14 центнер ів на гекта р.

д~реиор Мироювеького на-

ла ре кордний у 77,6 центнера з дах урожай -

ник.

дала по

рослин у тр убку центнера

з ерна

з

г е ктара,

Вносять препарат наземною вали. В окремих випадках об-· пшениці наших дослі­ апаратурою з штанговими роз- робку посівів озимої

рив, завдяки обробЦі ТУРом да­

гектара. В

26

квІтня

1974 1975

році на пло-

року

пилю ва чами

300-400 о

( витрата води

літрів

на

гектар).

-

НОВЕ ЖИТТЯ

УІ<Ово·~~слlдного та

старший

науковий

пшениці,

В.

ним доцільно поєднувати з внє-

се нням гербіциді.в груnи 2,4-Д

о

і.нституту

иасшництва

селекцн

(Газета

20

квітня

Q

Гl'ИНЬUН, праців-

<< Сільські вісті~

1975 3

р .).

стор.

о

за


~~~ CD ~®ffi[!ill ВЕЛИНОЇ ПЕРЕМОги••

!

ПобеднЬІе марши играли ормастрЬІ

Борис Харченко служать в Радянській Армії з

1954

року.

ударЬІ

За станкой

Військ ППО країни. Зараз проходить службу в одному з піd­ розділів Київського військ_ового округу. Кілька разів друку­ сьогодні

П ропанований

цикл віршів

об пол каблуком. Их РМТМЬІ СЛЬІШНЬІ бьrпи четко. Попробуй-ка так попляши! На радостях кто-то чечетку, Видать, отбивал от души. И билось в той ппяске веселье, Так бьется вода в роднике, Так бьется попавшая в сети Форель

присвячений великому

подви г у батьків наших. які здобули пер емогу над фашизмом Саме тому образ батька., у Великій Вітчизнян ій війні. пам' ять про його под в и г до.чінують в поезіях Бориса Харчен· ка. Без зайвої велІ?мовності, простими словами і по-солdат­

ському чітким ритмом розповідає автор про свої враження і переживання. Ліричний герой його - солдат. охоронець рубе: жів Батьківщини

готовии

надійно- тримає зброю в руках,

-

продовжити подвиг батьків.

Будто · во сне: Падал на зеІ\ІЛЮ

Туrой и литой, Будто одетЬІй

Рассьrпчатьrй снег. Дверь отворилас~ и словно

стекал

отец.

явилея

В звездной буденовке, Накрест ремни ... В доме погашеньr бьrли огни,

обклееинЬІх пачкой

газет,

Тихо струнлея ОранЖеtІЬІЙ свет ... Сьmок дор·огоіі!

же тьr? ..

Что!?. У СПОКОЙСЯ, роДНОЙ>>. « ... Мама? в ночной ...

Возвращался он

Танго

А

сидел

я

и

А

баритон.

будто не бьІло

Как

И

танки

полиочной тишинЬІ.

Среди

И стало как-то безмятежно На сердце у фронтовиков,

будто

Как

белоснежнь•й

ангел

душе прощелея босиком. Плескалось танго синим светом,

Кружилось, будто шар земной, Забь1в на миг, что на планете Не утнхает смертиьІй бой ...

Я

по земле

На охрану rраницЬІ. Обнимаю я зори, УмЬІваюсь росою. Я сегодня в дозоре С синеокой грозою. Провожаю закать1, Их мудрень1е краски, Об.~ака, как из ватьІ, Будто взять• из сказки. Наблюдаю зарницЬІ, Их веселЬІе nляски ...

У списку виробів, що їх ви­ nускає Ниївський завод торго­

обладнання, з' явився вельного ще один. його з повним правом

про

й:~еться для

обідів

-

уні.кальним.

механізовану

видачі

лі­

комплексних

вправну <<офіціантку»,

штовхати

що

Перемоги. (Сімферо·

нн •teL" 1 u міст- !-~: рої в . (Львів). С1:ср1и ~ ва 11ро; ;"RM~. «Вісті». r.j)O ~'Pl~ta 1~.00 ~~~(;JОр ;\ І' 1 !:і і іна

20.50 :21.05 "І-: а ~1.4:1

22.15

Гі[)І~Ірі:"І1:l Ху ,1о .. киіИ

УРСР Спартакіади воду. (Відеозапис).

НА

художніх

Вітчизняну

Фільм-концерт

20.41) 21.30

« Все

фільмів про «Пісня Мері

На·

кашідзе,..

про

rсро'іч1:!)І · о т;.t . 1! ,нrт і~

r.-~rr~·HH11.

«Сторінки

.r.iтnrнtey»,

Докумен ...

Q .·! л t ... І~І\OHUl'PT

20.30

t;

НJ·.!:З».

«Р ~ к

(lli.-.!>".1

20.05

дзві­

«Сара товські

«

ІJf1С іІСТІ1!\НІ1К3МІ1

З

r\ :~t't'it : • . ї::- ,

і ~н·ні ф ;, ,-.р···•Іt Y'І< J '<t':'нr t . Іі о'і

Т.

<(У

(fі ~ТЇ

Jн ..

З3ВО11У

домобу дів ..

п ~~!J:• rого

1\(Р·'·:;і•!ату

ноrо

21.00 l(.

вахті1}.

П::'p =• roтpaRI-Jf'EiH

На

Tt'!J~~·!n

вііtну.

«Сnіває

ст у 'J.С!іТ~~ -з :<:)~J!-Ш КЗ.

: н ' ~!і ~ ' ; 'НІ

до

НО'іК!f».

Маншук» .

20.25

19.10

ОБЛАСТЬ

студента·заочника .

Велику про

гене•

()Б,'1АСТЬ

[;А

ПРОГРЛ',І.-\ І RЛ.~ г~rан

(Дніnропетровськ).

19.10 Фестиваль

-~ · J; :r,>. !М .). «Товариш фіJ1Ь М

P.J .'I»,

VI Закриття із стрибків v

Екран

років».

фронтоних

поль).

(Кіро ..

рссnуG.т~іки».

,'1анах воїІІ"іl).

Автопробіг, героїв». «Шляхами Перемоги. ЗО-річчю присвячений

18.05

при ..

ПЄ'ргдача,

nнс < • .:-t ІР},

нам

Перемоги. :зн~рі ч ІJю св~~чсн;-t << Г:а і1.Лбр авіч. г..іти!».

«Іі і\:ні

XAl'ЧEHKU.

(JУ\икш1аїв).

з пkн~~НР>. Вечір пере .. зм агання ес: :,;,i!L"lli~aюro

21.15

18.00 Наша афіша.

(-1-ої

взуттєно·і

50-рі 1 ІЧЯ

Радянсь..

та

РОС .!ІНН».

СПОРТ».

Інформаційний

вип~·ск

•День

за

.................................._________.............. днем».

Редактор

€.

ФЕДЯП.

:

і 3 20 КВІТНЯ ПО 10 ТРАШІП 1975 РОКУ І * на Броварських міських та Гоголівсьному ринках •

УЖА Зразок

механІзованої

лінії

експонується на Виставці пере­ народно~1у н досвіду дового Спеціал іс ­ господарстві УРСР.

Опера­

ція досить трудомістка і трива­ ла. Нлопітно, незручно праців­ никам їдалень, мало приємного і для відвідувачів: стій, чекай, гарячий тобі винесуть коли

ти

дають

ці заводу

оцінку

новин­

торговельного

облад­

високу

нання.

У нинішньому році кияни ви­

механізованих лі­ пустять 50 ній; Але вони будуть не єдини­ ми її виготовлю ва чами. Механі­

борщ. або . .. вдовольняйся охо­ лолим. І ось на підприємствах •J"РОМ"'-дського харчування з'яви­ ні відвідувачі. Вони Досі доставка обідів з вироб­ лися механізовані лінії. приміщень у зали для відразу прийшлися до .вnодоби ничих відвідувачів здійснювалася або всім.

про послуги якої давно мріяли і працівники їдuлень, і числетw­

!

ознам<'нування всссн». квітучих

ПРОГРАМА

їх доводилося

попер е д себе.

17.30

1 В.З О <'Ви

20.45 «На добраніч, діти!~. 21.00 Програма •Час~. (М.). 21.10 Художній фільм •Ринг•.

І~АРЯ•ІА

візків,

гірників

«Вісті».

И ритмьr победьr звучали

Борис

16.3;) «Jo Іl:tc мо . :.ніt)

(Запоріжжя).

23.00

Телефільм

. •~ітонису» .

афі!.:іа. (До-«Іскорка~. л-. овн:вит н -.- ан ). « HГctJ~:~~::J<l.нгnRi n'я.пtрі•ІКИ». Кол .. Ямnі.тІь .. ; ~·'.L't-ii К с rовсІ, коrо rо ·.:п Вінниччині. на раі:;ону СІ.•І\ОІО fkc-._·,.:,a•'a чств-:-рта. «Прапор з ма .. Г < іЕН~Р>,

загону».

програма,

програма Інформаційна 1Н .ЗО К. т. «Палітра».

19 .00

20.30

В мальчишеском Сердце моем!

вручну, або за допомогою неве­ лиюІх

«Пісні

школярів.

А марши пль1ли вепичаво Над краснознаменньrм полком.

Чуть прикрою .ресницЬІ­ Застучат автоматЬІ. Вздроr·нут шалЬІе травьІ И nрозрачньІе сини, Бьются насмерть заставЬІ БастионьІ России ... Сль1шу грома раскатЬІ В отдаленье и близкD, И стоят, как солдатЬІ, На посту обелиски.

алв,кдІІ

нІю

прославлениьІй полк.

До сих пор на rраНІще Поржавевшие каски. До сих пор на границе Бьют окопь1 в набать1.

где горнЬІе nтицьІ .. страною nоставлен

16.13

п'ятирічки » . КолКотовського Ямnі.тthімені госп Вінниччині. на району ського майст«Досвід 1ретя Персдача

20.00 На «30

ук ..

в

рад;;н~~~.І.;,ііt :tіт ср атурі~. р<іїt~~·,.!\! :' і Ііl'Р ~')о1ОІ · и. «Сторінки До ;j(;~рі•tчн

зрё.зКО2!:'\-1Иі> .

(Хар-

ків).

tї.ЗО Сrюртивна

Укра\'н ..

учнів lO

Jlсніна

15.40 Наша 15.1:1 1-\.=Jyi;

16.15 « Правофлангові

, 1

для

І.

! І

( Ворошиловград). вахта Ії.ОО «Передсвяткова Донбасу, (Донецьк).

Гвардейский

танки,

У

Телефільм с:Клsпва». •Зірочка». шко.qярів. Дл я

рів». Д.ля

t. І\ран».

iJ .

«І <-ІМ, за .ІJ: І ІіІ€Ю фронту». з q;yтuo.r~a: кrнац-rва. «Чt:'сть замолоду~. {<Шалтар».; 13 .0.~ дJtЯ бути ct'.'Ia!\·1 Укрuїни і нови- і 13.45 <~.'\:\істам п ере рві -

1

смопк.

3ори

я

служу на заставе,

назвати

гремели

15 .30 15.45

.

,,о : раз

к .'І<.н:у.

J~: po·t-•ti·IOІ·o

(ХерсОІ!) ·

«Шаган:J>.

.пі:с р,і.1ур а

ськ·1.

112.10

афіша.

Наша

!Іоr.инІІ.

11.1:> г,;узнчі· ::Ііі фі:н. ~-І ll.4U 1\. т. ~"L С кі,"Іьнш:

д~1я і

К. т. ПершІсть СРСР (Київ) «Динамо»

(Ві де озаnис. ). ни .

15.25

16.35

С оркестром входил в переулок

мной,

раНоиного І

д_е-nутати».

1~ . 15 « НародІ-Іі

12 .30

1

культури.

Фізика

« Час:о-.

nІ•uп•.\,\ІА УТ 11 .011

само-

бан..1УРІ1стів

екран». «Шкільний учнів 10 класу.

ФРН).

Піші~і~J<t.1.

Uопоп. ~)и

:чю:рама :?1Аї !нфор ~.Е!н_іііііа к. т. <.:Лртл(НО >>.

1 :n.1:>

І

заслуж: t• ної

Малинського

Бу ди нку

nроснулея

и

« Кру-

щоденник ».

СРСР з хокея: (В nерервах з кдао1чної

Ч см п'он.l.т

т.

«Сnарпк». ЦСКЛ - '' '-'j· !ІІіонат ЄnГ.І) ІІИ

Інформаційна

каnели

УРСР

тире,

телевистави

(:21 .00

Кuнцерт

т

дія,ІJьної

11.40

СРСР.

19.30 К.

•Фіша.

Наша

Я вснрикнул,

І Идущие в последний бой!

Там,

можна

надо

в

Шо: ; о\0<1. « іі ро за воєнних ро· ків». Л;· ~.t::' •,ач~ 3 оlіте-ратури. ІІі.45 К. т. •• Тr:о:-. •,ісп. ні'!родів світу». 1ї.2n к. т. «;).. - мі:tі ру кн ». 1~.1111 \ совr:ни. 18. 15 К. т. Му~1 І.тфі.1ь м «Як стати ве• ~1 нкн:о.Р>. 18.25 «Б: ,'1 я пр~nо~а Псрг..,юги». Penop .. Си.'І Зброііних і\'іу"Jею з таж

15.45 .\1..

Гсса

ПРОГРАМА УТ

11.1~ К.

где снакал мой отец. И вwстрельr грянули гулко ...

Витало танго

синим

Букетом

Об ни маю Я

засьтал...

22.40

про 1 ·рама «Час»), «Сnортивний т. К.

жилиха».

11.10

Туда,

виски.

в снежнЬІй маскхалат.

Укутан

В

Я

усталЬІе

Детей в убежнще водить. И наблюдать тревожно небо, Откуда могут нас бомбить. Хватать клещамн «зажигалкн», Что жарким пламенем горят ..• Мой город, будто в белой кальке,

войньІ,

Как будто не г,ремели

тер

Ведь завтра мне стоять за хлебом,

танго,

танцевали

парЬІ

А я завидавал нм тайно,

совершенно

Не слушал модиьІй

как

Прем ' ера С ~.: р і. ::\НJГИ. ::iO ·· pi • Jч;t дnкумснта,-lьноrо бага~о..:·~· р1ііно;о т r Jн·Г;jі,•ь ;;. 1 у << ІІ.:tм'я ть пр е велику війну )', (:.! серіі' ).

го~

тов.

США

19.45

долго,

целиться

14.40 14.45 ;J..u

Комуніс-

сскрстарq

нерального

нrймовірне».

-

ІІ :;1~· ;•_ :~ч.

Прогпз:v~а

18.30

nартії тичної Холла . К . т. Прем ' єра

<~Оч<'Е!Ідн'с

10.55 К. т.

Худож~

ЦТ»,

скр~ні

з;:;.;ч;.:І!'І~І>>

Ві.НО

tн:.аику

<)

Ії.30 « iOvi, ЮНІСlЬ!». .. 18.00 Новини. 18. 15 К. т. «Чарівні воро,а». КПРС. з їзду XXV Назустріч дО!.:.tрокоео!», «Л'sпирічку 19.15 К. т. Концерт артистів балету, «Зміцнювати UоИову солі19.35 К. ,. Виступ Ге· дарність трудящих».

с винтовкою напереаес

Стаn

танго:

Девчата и фронтовики,

ВздЬІхал устало патефон,

А

танцевали

nарЬІ

«IJG. . .

л осу з орксстvом . .Ц, Каvа.1свсь~ концерт д.11я фортt:кий . Третій nіано з оркестром.

немец в зеленом мундире,

rода

военноrо

т. Гі:ннастикJ.. !1 .20 і !,оnиіІИ фі .1 ьм «А ~орі т. Ху :~ажнііі ТУТ ПІ Хі ... ». 2 СС'РіІJ « БЇ~ місце•

9 .JJ К.

.р см'ера и~1ЬНОІО

серія).

на

2!1 КВІТНЯ ВJВТ()РОК, Пі·ОІ-і~.\ ,,'\Д. Ц1

:J.OS К.

"!'ОЖСЙ» .

кіно

«Клуб

«llІН:pwe

мундире

Вдруr

задушевно,

песню

пел

••. Бернес

страва.

•А зорі фільм серІя• 1/ другому

ніИ фі.'Іьм «ЛІсова Оалада». 17.00 К. т. Р. Глієр, h.онцсрт для

Отец мой с побе~;ой вернулся. Смотрите! На белом коне!» Отец на скаку обернулея И рьrсью поехал но мне.

и крепла

Не больна>>. Папа мне рьrжий

15.45

до самьrх небес!

В битвах мужала

ІІмнастика.

віИну». (І

А я задьrхался от счастья: «Смотрите! Смотрите! Отец!

война,

Чувствует как? Хорошо.

т.

!).~О ttовнни. ХудожніІі ~.JU К. т. І ТИХІ ... ». тут ешелоні» .

И ИСНРЬІ

в -оrасть.

ЦІ

передач.

Програма

9.U5 1\.

Отец мой на белом коне. А нонь гарцевал ло брусчатке,

А под М.осквой поJІЬІХала

На заводе она.

9.00

КВІТНЯ

28

ПРОГРАМА

телефільму

Приснилея в парадном

Будто случайно Встревоженньrй mмеJІЬ, С папой я весело Пил МЯТНЬІЙ ЧаЙ, А на заре

«Здравствуй, Сережа!

ПОНЕДІЛОК,

14.-tU нроt · рама нер~.·. l!t.<t5 До '-'LІ~рtччя 1: оаr·атосеріЙНОІ 'U

Будто хотел он

Гудел и шипел,

nам'ятника

цього

збереження

--:.:; ~

11.05 h.. т.

А ритмь1 гремели в квартире, Их музьrка пепа во мне ...

Мир, Что в округе Лежит голубой. Примус на кухне

метою

З

людям.

служить

досить

середньовічної архітектури автомобільний рух через міст забороне­ но. Тут завжди багато пішоходів. (Фото х рrші!;а ТАРС).

песке.

Будто стремилея В рассветвую даль,

Наполнить собой

В окнах,

І

Они заполияли квартальr, Со скоростью света неслись В глубокие синие дали В разаеретую звездную вь1сь.

Свет ЗОЛОТИСТЬІЙ По окнам

В серой шинели

~таршшина празьких мостів, прикрашений чудоаими ску.~ьптурами,

конца.

казалось,

В скафандр Золотой.

с небес

Прага. Закінчено реставрацію старовинного Карлового мос.ту через.• Влтаву, збудованого чеськими майстрами ще G ХІ V столітті.

А ритмЬІ кричали о мире, Их звуки врь1вались в сердца. Они запопняли зфирьr, И нет им,

апельсин.

БЬІл он, как солице, Лучист и красив, БЬІл он, как мячих,

·помию расплЬІвчато,

... Что

на мекристом

Вручил

Отец

городском.

саду

в

И сnЬІшались чьи-то

училище

зеютно-артилершське

Енгельське

закінчив

ВіІі

вався на сторінках газ ет.

\ ' \ \ \ ) \ ) \ \

ритмн

~....-.......-~

-~~

ЧЕХОС.тJОВдЧЧИНИ

ВИЗВОЛЕННЯ

ДНЯ

З

3(}-РfЧЧЯ

ДО

ПобедпЬІе

На ноннурс

зов,аІ:Іі лінії ню1ічає ться випус­ кат.и також у Харкові і Одесі. (РАТАУ).

*: 1 f

ВІДБУДУТЬСЯ ПЕРЕДСВЯТКОВІ БАЗАРИ, а 2'1 ВВJ.ТВ.Л~ В ВЕДJЛ:ЕО~ а

8.00

та

7

:• ~

17 .ОО -

тра.внп ;~

ПЕРЕДСВЯТRОВІ ЯРМАРКИ.

f

ринку запрошу€ радгості. nтахофабр!ши, Адміністрація торговельні nідпри€мства, усіх трудівників мk та і сіл районv · взяти активну участь у nередсвятковій т орг і~:лі.

: :

*

і

овочі, картопля, молочні продукти, rп1щя, борошfІо, круш1

!

: : :

ЛАСКАВО ПРОСИМ.О BI!J.I31Jl,\ТII Б.\3.\Рl1

t

; : :

!

_

Широким nоnитом на ринках користуюп,ся: ~~·яс о . фрукти,

та інШі сільськогосподарські продукти.

ТА ЯРМАРКИ'

:

і

Ад.м і ністраціп ринку.

.._ _ _ _ _ _................,.................._

: :

! t

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~4 ~~q~~,~~~~~~~q~4~~~~~~~~~~q.qg~~q:#g#~#l~~~~-

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:.

орган Броварскоrо rоркома

Коммунистичесх.оА паРТии УкраинЬІ, rоро.nс:коrІІ в оаАонкоrо

, _ ..

Советов

nепутатое

ТІ>УІtищихс>І

Киевеко/І

области,

~

НАША АДРЕСА: 255026.

11, ау.ІІ,

БРОВАРИ. 154.

.,.

.,_иrвська.

І

ТЕЛЕФОНИ: р~дактора

•астvпника редактора

_ 19·4_47, _ 19-3-82. віn.повlдального секретаря., від.nілv сільського госnодарства. корt:-сnон. І ві 18 З 19 дента иісцевоrо рад!оиовлення дд ЛІВ nромисло восп, · - · _ \9-4-67. иасовщ роботи. Фотокореспондента -

І

Га .<ета виходить

~· вІвтщюк., ятн иuю І

01\сят

rа зетя

ceo~nv. cv<'ioтv,

0.5 ФоомаТУ сПоавnа•

'інДЕ'Ксбі9~~Б;:~:~~~:а;н-;К;ї:С:"к;г;~;~;:;;н:я"::;;-;;;;: --::д::-:;;,.о;;;.1~;:фі~~~:::О~:О;;;:;~;;·к::С:к:,~-;-1~-~209з~іі.273.

#69 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you