Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНЛ:йТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ зо-я. ом

69 (6215) СУБОТА

14 ЧЕРВНЯ

1969 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОI'О ТА РАПОННOJ РАДИ ДЕПУТАТІВ

На міжнародній Нараді комуністичних і робітничих партій У Москві продовжує роботу міжнародна Нарада комуністичних робітничих партій. 12 червня учасники Наради надіслали телеграму тимчасовому Революційному урядові Республіки Південний В'єтнам. Представни­ ки 75 партій, що беруть участь у Нараді, запевнили тимчасовий Ре­ волюційний уряд Республіки Південний В'єтнам, весь в'єтнамський народ у своїй незмінній підтримці його боротьби до ПОБНОЇ перемоги. Учасники світового форуму комуністів висловили свою братер­ ську солідарність з комуністами і демократами Греції, які борються проти військово-фашистської диктатури. В прийнятій заяві Нарада закликає широкі маси трудящих, демократичні і прогресивні сили в усіх країнах рішуче вимагати припинення репресій і негайного звільнення всіх політичних в'язнів Греції. На адресу Наради надійшли численні нисти від колективів заво­ дів, фабрик, колгоспів і радгоспів Радянського Союзу, від партій­ них

і

громадських

організацій,

від

окремих

радянських

громадян

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТd УКРАІНИ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКOJ ОБЛАСТІ

РАДЯНСЬНИЙ УРЯД ВИЗНАВ УРЯД РЕСПУБЛІНИ Голова Ради [vHHicTpi'B СРСР О. М. KOCllr~1I прИЇlняв 13 че'РЕНІЯ в KP(,~I.li Го.l0ВУ ПОСl'іїlНОїО пред­ СТillНlнцтва HalЦiOHa.lbHOГO фронту ВIIЗ'ВО.lення ПіIElДе'Н,НОГО В'ннаму в .\10скві данг Куанг Міня і по­

Bi~\O\IIIB, що Радянський уряд, ке­

руючись JIЄінінськюlИ IПРИНЦllпа~ш rті.1ТРН~I'КИ ВIВВО.1ЬІного 'руху наро­ ді,в і СТ3'В.1Я'ЧИСЬ .з Г.1Ибокою сим­ патією до героїчної боротьбн пів­ ден,нов'є! нам-ського народу, ВIІ­ з'нав ТЮlчасов'Ий Рево.lюціЙниЙ

уряд

Республіки

Півде'Н'IІИЙ

го

кий урожай. Ланки вирощують картоплю на 6465 гектарах, кукурудзу на зерно, зелений корм і

ра, иовостворених радгоспів «3а­ плавний» і «Жердівський» та ря­ ду інших господарстз.

силос більш як на 7400 гектарах, овочі - на 3088, кормові коренеплоди майже на 1400 гекта-

Проте в цей період із несприят-' ливими погодними умовами не скрізь зуміли правильно зорієнту­

рах,

-

а

всього

просапних

культур

ці цифри

говорять

відповідальність

про велич і

ред ними завдань.

Завершивши

сівбу

не

і

Щорса

глядають посіви, ведуть нещадну боротьбу з бур'янами, використовуючи як механічні, так і хімічні

Для механізованих ланок настав відповіда.~ьниЙ екзамен у їх робо­ ті. До початку жнив залишилось

засоби. А це дає прекрасні результи - посіви чисті, швидко йдуть в ріст.

не так багато часу, і його потрібно найбільш раціонально використати, щоб добре обробити посіви

Дружно трудяться механізатори ІІа полях радгоспу «Зоря». Тут створено дев'ять ланок по виро-

всіх культур, забезпечити одер­ жання високого врожаю. Тепер кожен агрегат повинен безпере­

бійно працювати світловий день.

в

Велика роль в зразковій органі­

площ міжряддя вже спушені декілька раз, підживлені мінеральними добривами. Не відстають і овочівники. У першій бригаді, де працює ланка Героя СоціалістичJiOЇ Праці Катерини Терентіївни

зації праці механізованих ланок належить Їх керівникам. Ланкові повинні володіти достатніми діло­ вими якостями керівника і само­ му показувати приклад в роботі, уміти добиватись виконання нам і­

Дяченко, всі овочеві культури по-

чених завдань.

Щоб механізовані ланки з чес­

Платонович БаглаЙ. Він сам і до- тю

краіши, "'роводиться в.сесоюз,ного Ленін­

справилися

з

виступ

Г_1а,в!!

де.1егації

КПРС, Гl"'нера.1ЬНОГО секрета'ря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж­ нєва на м'іж.наро,дн,іЙ Нараді ко-

Фото К. Ду,дченка. (Фотохроніка

відділ­

проводить

розпушування

пе'ршими

Марія То'в­

зак;:нчили

ручне площ.

закр:плених

засідання райоlН,НОГО

РАТАУ).

Встанов.lI"'НО, «ГОГО.lіВСЬКI1Й» прова,.:rяться

що в надто

ремонтні

ра;:чоспі ПОВІЛЬНО роботи,

не

орга'ніз'овано соціалістиЧJНОГО зма­ гаНІНЯ, 'не запро,вадже,ні матеріаль­ 'ні стиму.1И. Все це й призвело до того, ЩО ,в господарстві не заJ\!ін­ чений ремонт зернових ісилосних КО\lбаїШІllJ, незаД<JБіmшо про'вади­ ТІ,СЯ ре~юнт ка'Р'ТОШJекомбайнів, п і ,.1готовле,на не 'БСЯ -с,і'нозбиральна техні'ка. Тільки зараз по-справжньому взяли'ся за ремонт і богдані,вські ~lеха,нtзато'РИ. Тут Ще теж не від­ рем()'нтовані си.~ооні і зер,нові !КОМ­ бай,ни, не вистачає запасних ча'с­ тин до ка,ртоплекомба,йнів, не за­ кінчений ремонт жаток. Район,ний комітет народного контролю за незадовільну органі­ зацію праці на peMO\IfTi збираль­ ної техніки су,воро попередив го-

--,.- --- -.- ._ ------------..

'\IУ'Н1істи'Чних і робі11НИЧИХ па,р'тій н ,\о10СК1ві 7 чеР'БНЯ 1969 року «;ja З\lіцне!l'НЯ згуртованості комуніс­ тіІВ, за нове піднесення аlнтиімпе­ ріа.lістичної боротьби».

(ТАРС).

;UЯ, обприскує дерева отрутохімі­ катами. Хороше працюють за­ праВlНиц,і Марія Щербак та Оль­ га Ващенко.

В. ЗАБЕРЕЖНИИ,

громадськнй

кореспондент.

ловного інженера радгоспу «Гого­

чого обов'я!3'RИ головного і,нжене1ра Бог,да'нівської птахофабрики т. оа­ py,ДHQlГO, а за'в'іДУЮЧО~IУ майстер­ нею цього ГООІюдарства т. Ново­ хащшому за погане збережен,ня теХlніки 0'ГО.10шено догану. КерЬв­ ників ГОQПОlДа'РС11В зобов'яза,но вжити рішучих заходів до при­ скорення ремонту всіх збираЛl>НИХ машИ'н.

На за С;IД3lг.н і ком,ітету було та­ кож

розглянуто

рушенн:я

,пита:ння

аl1ротеХlніки

про

на

по­

посадці

картоплі в т,ретьому відділ'ку рад­ гоопу «Красиліl8'СЬКИЙ». З 'вини керуючого,

а·гроно'ма

і

бригадирів

ві,дділка на lJIосадці ранньої кар­ 'Гоnлі допущене значне зріджеНIіІЯ 'Іюсіlві'в, є про'оіви. Такі 'недоліки ще мають іміеце і ІІа площах 'П:ЗIlЬОГО посіву. Багато бульб за­ ЛИlllИ,~О'СЬ на поверхні ГРУ'НТУ.

РайоіННИЙ КОН11рОЛЮ

даРlllість 'ва,IfНЯ

комітет

за

зроби'в

на

народного

допущену

безгоспо­

І\РОШОlві

керуючого

нара'Ху­

відділком

І. ЗОЗУЛЮ і агронома т. Чуня·ка­ по 30 карбова:нці,в, а на бригади­ рів тт. Дяченка і Марченка по 25 ~шрбова'JщіIВ КОЖІІІОМУ.

ний. Третій номплеRС внлючає МО.l0'ЧНИЙ Іі хлібний магазини. Всього до сільсыогоo торговель­

НОВИП ЖИТЛОВИИ МАСИВ

P~KOPдHA СТІИКІСТЬ МАРТЕНА

видала за між­

ремонтну ка-мпанію четверта мартенівська піч на нриворізь­ кому металургійному заводі імені В. І. Леніна. ТЮ\а стій­ ність вслиновантажного марте­ на досягнута вперше в нраїні серед однотипних агрегатів.

Успіх

• •

Спеціалізована ланка механіза­ торів, у яку входять Іван Кушка, Іван Безсмертний та Микола Єр­ моленко, дискує у саду міжряд­

ного центру увійдуть 12 спе­ п.їа.'lізованих об'єнтів, а танож три чайні і їдальня. Сучасні торговельні центри створюються 13 багатьох сільсь­ них населених пунктах області.

кові організації, інженерно-теХНіЧ-1 ними нормами,

Брошура 3 текстом виступу ТОВ. л. І. БРЕЖНЄВА

шурою

Черновол читає книгу спогаді,в .про В. І. Леніна.

поставленими

них культур У Богданівській пта- ні працівники зобов'язані придіхофабриці, поля чисті, не забур'я- ляти Їм повсякденну увагу. Треба нені. Картоплярські ланки MexaНl- добитися того, щоб кожен механізаторів Миколи Феодосійовича затор взяв активну участь в соМузири, Бориса Платоновича Но- ціалістичному змаганні на честь вохацького мають багатиіі досвід І знаменної дати 100-річчя з дня 3 минулих років, і зараз вони під народження В. І. Леніна.

,видав'І!ИЦТВО політичної літера­ тури ВИПУСТИ.l0 окре\lОЮ бро­

На фото: передова доярка арті­

перед ними завданнями, керівники 345 повновагих плавок за­ господарств, партійні і профспіл- мість 270, передбачених техніч-

МічуріНS:ЬК0ГО

полі повний

му стані всі посіви. На більшості

І

ДОГЛЯДАЄМО ПОСІВИ

комітету наРОДІНОГО конт,ролю, на І лі:в'ський» т. Проци.ка і ВИКОІНУЮ­

органі'З3ІІіях перший етап

інших.

ГОРДІЄНКО,

в районному комітеті народного контроnю

Подекуди вони суцільно жовті від .1і, депутат Пересадов~ької сіль­ цвіту свиріпи. сы\її Ради комсомолка Надія

,.

агроном-садівник.

В'Ї'дбул,ося

ський», імені

Добрі види на врожай просап-

П.

інд!!відуаль-

ПРОПО,lюванн,я

кукурудзи

та

продовжуємо.

ПОЛУНIlд1

«Красилівсь-

рія та Гаlнна ~руки,

наприклад, не один

і

продаж

радгосп)'

пракТlIК)'ЄТЬСЯ

стенко

заростали бур'янами.

картоплі

Збирання

садово-ягідній

~lіжрядь смородини, робітниці Ма­

У багатьох господарствах району механізовані ланки добре до-

глядає посіви, його роботою дужla. задоволені всі робітниці.

KH~i»

КУ,lенко

справи.

сіяв досвідчений механізатор Іван

бригаді

робіт­

У

Колектив

НОГО обробітку посівів У великій Не все гаразд з доглядом посі­ Cbl\oro за.1іку, присвяченого 100мірі залежить його доля. Обста- вів і в ряді інших господарств. р,іччю з дня на,роджен:ня В. І. Ле­ вини вимагають від кожного чле- Є досить забур'янені площі в Ка­ ніна. Всі ко'мсомольці молодь ІІа механізованої ланки поворот- литянській і Семиполківській пта­ ці(:'Ї арті.1і ОВО.10дів3ІЮТЬ леlніl1ливості, господарського підходу до хофабриках, радгоспах «Красилів­ СLКОЮ теоретичною Qпадщиною.

щуванню картоплі і кукурудзи. Вони постійно тримають в чисто-

РІК

Ка радгоспу «Великодимерський» зобов'язався в ЦЬОМУ році ви­ РОСТИТll ВIlСОКИИ врожай фруктів і ягід. Механізатор Анатолій Ва­

організува­

ведене боронування посівів.

цювати, від вчасного і ВИСОКОЯКІс-

оо

р)'ГlIІІ

(ТАРС).

добивалися хороших показниКІВ. Нині ж на їх плантаціях густо зеленіють бур'яни. А чому? Вина Миколаївська область. В ,комсотут, звичайно, не стільки членів орга'нізації колгоспу механізованих ланок, скільки ке­ ~IОЛЬСfjкіїl рівників радгоспу і агроиомів, з «Гвардія І.м'іча» ЖОIВТНе.вого ра­ волі яких своєчасно не було про­ ЇІону, як і У в-сіх 1\О\lСО\lО.lЬСЬКИХ

ва погода заважає нормально пра-

Більшість

ниць з~робляє щодня по 4-6 карбованцІВ. .

В'єт-

механізовані ланки по виро-

щуванню

ярих на всіх запланованих площах, механізатори району вступили в новий, один з най важливіших етапів боротьби за високий урожай четвертого року п'ятирічки - догляд посівів. Адже саме тепер, коли настало літо, а дощо-

збиранні 632 кілограми.

полуниці

ного про стан підготовки збираль'ної техніки до ж,нив.

рік

садіння

на

у Гоголеві,

посіви

поставлених пе-

робітнйця, зайнята

нрожаю, C.1iДl(YЄ, щоб 6\'_111 відсортовані.

ти роботу механізаторів так, щоб

обстановці

І ЯКІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ,

якому було заслухано fO.l0RHOfO 1нженера радгоспу «Гоголі'ВС!іКИЙ» т. ПРОЦІІка і виконуючого обов'язки ГО.10ВI10ГО і,нжеНl"ра БогдаІн,івської птахофабрики т. Заруд-'

в

ІІ:ОП,

Весна цього року дещо :;aTPH-j11ИЙ збір ПОЛУНllці. Це дає добрі на­ ЩI.1а ріст і розвнток РОСШІІІ, а те- с.1ідки рідвищується продуктив­ пер часті дощі ПрlІЗВОДЯТЬ до то- ність праці. В пеРШІІЙ день було ГО, що чимало по.lуниці втрачає зібрано 170 кілограмів ягід, дру­ 'fOBapHV Яh'ість. TO~IY-TO кожна гого дня - 575, третього дня­

радгоспу-племптахорепродукто­

ватись

понад 18 тисяч гектарів. Одні

р.

вахта

трудова

2

Ha~l.

Екзамен ДЛЯ механізаторів иовною силою В боротьбі за висо-

І

ПІВДЕННИЙ В'ЄТНАМ

1111111І111111І111111111111І111І11111111111111111111111111І1181111ІІІІІІІІІІІІШІ

керівництвом спеціалістів уміло будують свою роботу. Сумліино трудяться на полях механізовані ланки Пухівсько­

Ленінська

ТИМЧАСОВИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ

з привітаннями Нараді і побажаннями ЇЙ успіхів. Нарада висловила подяку всім радянським трудящим організаціям за ЇХ теплі привітання та побажання. (ТАРС).

У радгоспах птахофабриках нашого району в нинішньому році на полях працюють понад 70 механізовatlИХ ланок. Вони є ос-

Ціна

забезпечила

ру~ція печ,і, проведена місяців тому.

реконсткілька

М'ЯСНИЙ КОНВЕИЄР Дві тисячі центнерів смачного індичого

м"яса

здала з по-

лентив підприємства зобов'язав­ ся поставити в цьому році 7 тисяч

центнерів

продукції,

ростити

150'

тисяч

за~1ість

запланованих

ви-

ГОЛіі,в птиці

1 ОО

ти­

сяч.

СІЛЬСЬКИИ ТОРГОВЕЛЬНИИ ЦЕНТР у

Вендичанах

Могилів-По­

дільського району на Вінниччи­ ні поряд з колгоспним клубом, сільрадою, середньою школою РОЗМ'іСТИВСЯ великий торговель­ ний комплекс, до якого увій­ шли

магазини

тканин,

готового

культтоварів,

ня. Навпроти

одягу,

книгар-

споруджено

один, де Ірозмістяться

7

ще

магази­

чатку року Галавурі,вська пта- нів ВЗУТТЄ1вий, госптоварів, хофабрика Бориопільського ра- меблевий, галантерії і парфюйону на Ииївщині. А всього но- мерії, продовольчий, НОМіСій-

КИЄВА

у ИиєВ'і на лівому березі Дніпра в сосновому лісі закла­ дається житловий масив Лісо­ вий, Я1{ий бу,де продовженням Во'Допарку. його споруджують 3 чотирьох мікрорайонів, які

займуть

майже

450

гектарів і

складатимуться з П'яти-, дев'яти­ і шістнадцятиповерхових будин­ кі,в. У кожному мікрорайоні пе­ редбачено поБУ1'ові заіклади, ма­

газини, школи. А в центрі ма­ сиву збу,дують кінотеатр на 1200 місць, просторий клуб, ве­ лину бібліотеку, плавальні сейни,

лікарню,

НаприкіНlці

цього року в Лі­

совому з'я.В.'Іяться

нанці, а всього

пона,д

50

ба­

поліклініку. пе:рші

тут

меш­

оселиться

тисяч чоловік. (PATA~T).


~ спіхів }Т роав~иаанні ва Ж.jJIIВIIХ ПI)о6.ТJе11

.fl1шmU~~ -

-

-==:z:::::::>

~

МІЦНИЙ ІДЕЙНИЙ ГАРТ ПРО'J1ЯГIЩ нині'Шнього навчаль­ ного 'року

'слухачі'в районної

120

ШI\ОЛИ партїJЇllо-'ра:дянсь!;ого

аБ­

тиву Івивчали КУ;РС ,нау'кового

КО­

МУ'нізму. Для ке-р'івшш~в про мис­ лавих підприєМlСТ,В, раДГОDпів, шаХОфабрик, секрета.рів ШIJjJТ\И­ ,НИХ QРГaJН'ktацїй і ГОЛОIВlНИХ спе­ ціаЛlіст]в досвідченИlМИ ле,кторами J;ИЇ'ВСЬІКИХ ву,зів читаШfСЯ лекції з 'ріі3!!ИХ те,м, Іп~реl,'\бач·ених на­ IВчальною

IПРОГlрамою, 'ПРСІВО,~ИЛИ­

ся семЕна'IШ.

Поза,~у lалиши,1ИСЯ

на'пруже,ні

дні наlВчаніНЯ. Цими ДіНЯМИ сл у­ х,ачі С'КJIали еl\за;ме,ни. Пе-ре:важна їх Ібільші,сть ,Доб'ре 'ДО них підго­ ту,в.ала'сь, тюка3'ала

3'разки

сер­

й О'зн ОГО с'Мвлення до пuдвище<н­ НЯ ,СВОГО ідеЙllю-те'оретИЧіІ!ОГО р'із­ ня, глибокоrо опанування

8чеш-

радгоспу «РусаніDСИ;ИЙ»

МІжнародна Нарада комуніс­

,віту. Трудящі нашої країни ви­

тичних 'і робіТНWIИХ партій, яна проходить у Москві, викликала твавий відгук у народних ма­

словлюють впевненість в успіху

сах.

Г.

Л.

адресу учасникї'в Наради слова добрих побажань і щирого при-

Т:!'Б, НaJІЕриклад,

даючи 'ві,~,ПО-

ГОl'Qвила

..

~раІ'НИ ви-

"

спи(жи реКЮfеНДОIВіJJНОІ

.

. "

JГlтершту,ри, Іпцюрала

пе'ршодже-

. 'Іа'И\'СIІЗМУ-;Н~'І!'!Н13. . му, Ylнаочнення. В !lIРИГО:lі слу-

рела КЛ1l!СИl\lВ

хачам ,стали 'Бlвалі'фtк(}вані

сультації, органі'зо'вruні

КОІН-

мето\дич-

ною радою при К<l'бінеті політо,сві-

ти райкому па]Yfії.

Глибоt;'і

і сталі знання пр'огра-

вого кощ'ні;mу», Т~ИНОЇ організаЦlії іВе,тьн{)го

се'крета'р па,р­ ~aBOДY торго­

машинобуд}'вання І. С.

~Іогильний

віідзначlПВ

величе:шу

за,слугу В. І. ЛelНіlна,

лродовжу­

Увага всього

ПухіlвсЬ'коrо

плЄ'мптах()ре-

зосеред­ На­

раді комуністичних і робіТНИ­ чих партій у Москві. Зарубіжна преса широко ,висвітлює 'роботу

Наради.

Газети,

радіо багатьох

буд'ові 'н(}вого к()муністИЧlНОГО сус­ рального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва. Улан,баторське "іл~С'тва. 3 к'валіфкованими .~o­ "овнеIННЯМИ ню

ІПО

ЦЬ'O~IY

Ж

питан­

IВІ~СТУIl1ИЛИ Iзасту,пнmк

дирек­

тора району елеіктро,мереж

І.

Г.

ШБа'В'ро і секретар па'РТО'ргані'за­ [~iї за:воду He'CT3I~,'Ia'PТIIOГO КОМУ­

ності

ЗГУР'l'Oваності

ти~них і робіТНИЧИХ партій. Ро­

шої парті ї ідеа.'ІаМ лснінсЬlШМ

стайно

схвалюють

~lО'вою

ві,н іПов'я:зав

Генера.'l'.ного

:VlуН'іСТИЧного і робітничого

ПорушеНі проблеми, глибокий марксиС'тсьно-ленінсьний аналіз у промові Л. І. Брежнє­

-

ва

доказ

«У своєму

виступі Л. І. Брежнев з вичерп­ ною повнотою і ясНlістю висвіт­ лив ключові проблеми світової обстаНQВКИ і міжнародного ко-

величезного

чення нинішньої

зна­

Наради,

під­

креслює болгарсьна газета «Ра­ ботничесно дело». Нема сумні­ більше

що

ру­

хи розв'язання цих проблем».

ву,

ГОВОРИТЬСЯ,

ЗА почином

зазначає газета, що

проти

антивізує

мир,

борців

сприятиме

всього

фронту сил, які

вона ще

дії

імперіаЛі,зму,

згуртуванню

с,вітового

борються

демонра'!1ію,

3

м. с. ІВАННИКОВОl

=lи "о,муоніс'l'ИЧНИХ

і

проходить

яка

нині

.робітничих у

~ІО'СБві.

Всі слухач1

Економимо

~po-

партій,

кого інтернаціоналізму.

(ТАРС).

за

н€залежність і соціаліЗl\I.

Московський братіславсЬІ\ОЇ

нореспондент «Правди» звер­

тає

,КОНС'J\РУlіТИВНИЙ

увагу

ності.

(ТАРС).

На З'І\І'ІІЧ"'Н:Н голова ек З а М е w 17 . Я' І Ko~rїC'ii

11

..

tr '-lра"ІНІI " 1\

..

.

раЙI\О-

c,el\peTa'p В

50-річчя, ЮНЩ" і дівчата

Г

Пе'IПI',ць ,'І ." -

••

нанчаJЬНОГО

:верше,нням наВЧaJННЯ.

Тав. ЛемпіЦI>КИЙ за'КJIwкав при-

,cY"J1Hix наБУ'1'і

псре-

lіО~lс()~[().lщі аУСИ.тr"

'з'нwн,ня

L

СТВО.

машинобу- Чуняк, МУ.1лр дідія

Вараа врдуться

кожрн

розр,}хуНlШ,

црх незабаро~[

ПМК-3до 50-'річчя ЛRСМУ вико­

"

повинен зберегти тих

матеріалів. Правда,

з

Борозинець,

чи

він

л. БЕРО,

110.тоД,· буді-

секретар комсомольської

торгмашівці

На по.тях

радгоспу

ведику акуратність у поводженні П{JYження. Ставши вахту на честь

ОСіНОВ що з початку POI\Y завод зеконо- СЬКОГО KO~ICO~IO'IY ' , І

ilеииви

І ВИХОВНОІ

РО(}QТИ

вахта

«ВелИl,О- црнтів. Їх ПРИI\.тад нас.lідує :тан-

трудове на-І ка Васи:ІЯ Лазебного, яка

на

uhО' -РІЧЧЯ

плаlНЇ'В п'ятиріч"и, за гі,дну

ДНЯ

Л'

енІН-

Силами

комсомо.т[,сько-молодіж- народження В. І. Леніна .таНО!і по ви- карні заК.;JaДt'но

д. Т АТУР,

ГОJlОВНИЙ економіст заводу.

давно

помітили

13ироGничі

завдання

пують щuденно на

вони

вико-

120-125

про-

КИХ х'во<стів чимало, осооливо Н;! мо,лочно-това,рнїй

краще ВІвса

,в·і';uіл'ка. ТИМ

23 II\'O'PFB

1110

I1ра'м~вИ'м

І\оша;ри.

Ко'рови

ра Н-", у .

Ще

де

встановлені

го,діВНИlЦі,

ні на 'них 'концен'1'Р\\ ваних кор.мnв

ЩОД'оби

лrшати .на сході ,необосхил, а СКО- ЛОБа. Надої

А щоfi. 'ВО;НИ працювали ритміЧIНО,

'Все го,с'!!'(цар,ство табірне, а навко- нами пр()с)'ваЮТblСЯ вони, смаЧ'но

безві'дмо'В'но,

ло

*

2

стор.

3

прибав,ку

як IВІЮ·нають ca~;i 'КС'р'іВНИ!іИ, пер-

м'о- спектиВ'не. Тут мож'на ~pгaHi'3}1Ba-

КОЖ'НИМ дне')! 3РОС-

-

і коша'ри

от

і з КОШillРИ ко'ріlВ. Не,великими табу-

"УІ\И, площі 'сіяних тр,ав.

ста,до беЗПOlрUдне.

ти молочне Гtюподар'ст'в.о, ще к'ра-

-

-

~віпгод:ЇіВЛЮ JtелИіК'ОЇ Ірогатої на

М\ІІОСО,

Дорощу'вання

племrнних теличо,к. О;J;'ним СЛО~В{Jj\"

Погляньте ась на цю мою не()бхії\но

3of1ризаючи р'осяну тра'ву. Десь аж «,КРШС)lНЮ», -зве'ртаєть,ся до нас ЯlКИЙ'СЬ

Бригадир фе'рми Іван Оле'l\санД- біля 'СІ;ОМ'ОЇ худо'ба Іпо'вертаєть'ся 'ДОЯР,Ба Ганна Г'РИNр]вна Бшра..н,

*

ГО'СПО,~а:РС1'ві.

КУ,'\И подітися? «3ruпла.В,НИИ» ~ це'НТРО:ll в с. 1\Іокрець нар'<\~и,В'ся не так уже й да:вно, піс.ТJЯ РО3УК'j)упнення ра,Дf()С\!І'у «3aJв()риІцы ий>>.. foc.I!IO-

КI{)lРЕВ, пересув:на елек- І\ірук та М. Лwзогу'б уже вигнали 'НЯ 'не може бути 'вис'окии, бо ж ХУ!До<би

Саме рович Бойко РО3'По'відає:

за 'ре-

,~ОСХОЧ)" Про це знають і в раАгоспі, а"е

р,ОIВИ при мін~м'алЬ'ному витрача'н- да'р,с'1'В{) 'ПОКИ щО ~аЛО~lіЦ'не, а'ле,

молочно-товарної

тр'О<станцї'я

М. Сергієнко

вось~шкіЛj

1300 !\ідолрамів. ... Третя ГОД\lна

та,6і'р

в цеху еКlструзії за\В(щу пластма,с.

На фото:

3

екmюмічно не

льовничому умі,ссі ;розташований

ках щЛЯ

МОНТОМ }'стаТК}lВаІШ!Я. Фото В. Полот,няка.

першого

е,,,о'номі'сти

п'ють воду i:l епеціал~но ВИБОІпаних !{ОIП3НО'К, випа\саються. Більшу ІЮ.l0'ВlIiНУ 'до'би худоба пс'ребуває на ПЇ'ДНОЖІНО'МУ "С/рмі. Тому навіть в основному ue;rп(}рід,ні ко-

уста'l1l\ування і механізмі,в працює

"ами.

НЦО0М

3аБ,і'нчено ДОЇ'ННЯ, і 'зно'ву опус- Би·гідно тримати

10,5 кілограма мо- тіли

ферм,і

ча'С ОМ

Д'ове<"и, що .lшрову

fi.і'льше МОЛОll\а. Та,к, Галина Му- бі',\О'ни.

Оправці, ;!

нізації.

ло'ка, Галина - Паl8Jтї'в,на Дмитре!!" "о по 10 І\іло,грамі,в, Ганна Григорів'на Ба'ран - те;1\ по стідь!іИ, а з C1l!Moro почат!{у року має від БОЖНОЇ 'КОIРОВИ більш ніж по

ШЯ,

сВ'оїми О'БG'В'ЯЗ-

До свят-

секретар КОМСОМОJlЬСЬКОЇ орга-

Багато одиниць рііІ'НО'МаІІЇТIНОГО еле'к'lчJ)одоїлыаa alПaJратура в стан- ТЗJрі О. Кру,,,, О. Марченко, О. Г. тають. Та кінцевий рубіж зростан- ще -

::І

дня

об.таднаНІІЯ та С,lюса!)- то" РОС.тин з одночасним Їх під- тво спортивного маИданчш;а. но~скдцаль'ного цеху )J2 1. ЖИВ.тенням аміачною водою. Свої М. КУЦЕНКО,

феорми ДРУГОІГО ,вV,щділка. ПіД,~аш- тілыии ледь ПО'}rітно починає світ- дають

шра;вляється

парк

3

()і.:тя .'Іі-

худоба, яка випасається по РОСЯній тра,ві, ШВИД!!{О попраВЛЯЄТl>СЯ, к()рови IПІрибаlВЛЯЮТЬ моло'ка. Цей IJa'Ж"Ивий фaJКТОР використали Ї в раДГООІЕі «3аплавниЙ». На малітНlИ

про-

КОМСЮlольців і )І0лоді

се.та на честь 100-річчя

зу- ВР.тьного

Haipo,'l-

В. РОМАНЧЕНКО.

пьд'ГJtещжують і вче,ні.

'і уошішно

виро-

трудову !Цує кукурудзу.

У'-ра'l'ни ко " ,

В

живильну силу 'ра'НlКОВОЇ роси. Ц~ сії'вна Курмач надоює B~Д кожної

робітничу

OPflI;-

нізації.

(. рощ}'ванню картоплі Григорія 6,в. евоїх ,коле,КТИlВах, РО3Г()jJlНУТИ б'о- ощад.'1ИВИМИ господарями ~lОж!!а доченка і Петра Семинога ус піш- кування ніввікового ювідею 'р'оті>бу за ~iH~'I'P'OI\O'Be виконання назвати робітни"ів цеху торго- но проводять міжрядний обробі- ЛКСМУ буде закінчено ()удівн!!цолсmЧНОІ

У наро'ді вже

Cepritml\O

бу­

висоr;ою Jшістю робіт.

Трудова

інших

з сировиною. Про це свідчить те,

Ранкова роса

таку

16-квартирнпЇІ

Опанасенко.

ве.1ЬНИЮf.

Ірокі 'маси, П.,'\ІНОСИТИ 'рівень іде- мив матеріа.'Іів майже на 175 ти. "~ сяч К·tр9fJванців А НііИбі.'[ЬШ них мехашзованltх . '"

-

о'б'рав

усіх

одержить

конкретні завдання, С1\ідьки

ження В. І. Леlні,на.

Фесію Мико,ла

док:шдаЮТІ>

раз(ш з КО,ТС~;ТИВОМ

І(а Димерr;а,

економніше і бетонн"к l\lихаЙ.10 бережливіllН' ПОВОДІІТИСЬ 3 сиро- На них рівняються виною, на яких пра '\10 Є підприєм-

'МilIр.к,сИ!:~му-леніні'3'МУ НЄ'СТИ в ши-

С'l1р.іч 100-річчя 'В'и

і

що()

сувної механізовано'l' КО.'ОНІ' У,_") 3. на ти П.танн другого кварталу .• ."' працюють з повною відда'lею сп.т, бер"Т!, Н,".. с"о'е ПІ'~БІ'щен,' здати в експ.туатацію ВОСhМИ­ J I;В;ljJ1'ЩJШІЙ БУДIІНОК в ее.ті Ве.ти­ С()І',·(".'ІІ·СТИЧІ!І· '>Іо"ов'язання ГІ'ДІІО '" ~,u

22 квітня 1970 року на зустріТІ! J\Juі,'!еЙ.

-

у дуван!!я вирішив

їх .пР1l!I\ТИЧН~Й 'дї'Я.1JМJOсті. нацшН'О1

свого

С амовіддано в ці дні працюють дино!; в радгоспі імені Щорса, у{;пішно .тах, "0.1I'КТI1В ек.спеРlІментального Ч.теllИ ВЛRСМ робітниця ЛюGов дв:! l\()ріВНИКIІ і інші об'БИИ 3

ний '~ДI'Й!!ИЙ га'р"Г допоможе їм

'ІУ 1l'П

готується до свя'гкуваНІІЛ

Прочитавши в газсті і почувши по радіо про почин московської TKailї 1\1. С. lванни"ової, яка ВИріши.та відпрацювати юві.ТJеЙниЙ

склали fЧіЗЮ\еіНИ. О:lержаний міц- заводу ТОргОНС.1JJ.НОГО

..,,,

Зобов'язання молодих будівельників

IП1l!рторганізацїї рок'у і по:ц(}ровив слухачі.в з яа- завжди проявляли і проявляють димеРСІ,КИЙ» панує

слюса'ря-налздчика.

Газета Вlідзначає міцнію­

чу єдН!ість братніх партій, вирі­ шальне зна"lеНIІЯ світової соціа­ лістичної системи, боротьбу проти імперіалізму ян головне завдання всіх прогресивних сил світу.

вико,нали "J 'аОll\аД'І'рн'II'" С'ІРОВИІІ" та , 'Іатер,'а " ' . , -

на,вчалынy програ,му

с(ж'ретар

око

на

характер форуму комуністів усього світу, відвертий, ,вільний і товариський обмін поглядами на найважливіШі питання сучас­

наЦіональну

Зара~, I;О.lИ БОМСОМО.l ~'lіIНlї'Ш

сировину

ДР/ІІ,

школи

ІІІела,

пильне

пролетарсь-

НАЗУСТРІЧ 50-річчю ЛНСМУ

І!І,

-=---=--:-_--=-:::::--=:::...--:..=...-=-_-=---::-:=__=_ :.=--~ -....__1 j

се"ре'ТiliРЯ

з матеlріалами міЖJнародної На,ра-

".

Ш)'I1Р'ібне

І(омунізму,

і;:\еям

викладену у

ху, вказавши на конкретні шля­

му

3МЇІсТОІВНУ віlдп~ві\.".\ь на пита'Н-

КИ!! IПЦВoJВ ІПЦС}'МІШ

Слюсар-наладчик Микола СЕРГІЄНКО

інтеліген-

ти. партійні і безпартійні одно­

'-==І!

«ЖердівсЬ'кий»

'rо:варвпzі

принципову позицію, в якій ви­ ражена безмежна Віідданість на-

бі ТНИ ки, J(ОЛГООПНИКИ,

радіо передало коментар, в яко­

I(Ь!:lrЙ.

ФУ1mа,

Иапzі пzаво:вві

єд­

номуніс­

налыгоo ~б.ТJa~lfаН1НЯ А. Г. ЛеМlпі-

пр'ад),ктора М. К. Федорен,ко, радГО<JпіIВ «ВеШ[l\одимеРСЬЮfИ» І. Г. В. Ф. Че-

СВіТу

шена тепер на Міжна,родній

вача великої спра'ВИ MaP'l\ca-Ен­ н:раїн центральне місце відво­ гель'са, по пе'РtJБУДlQlві 'с'віт}' і 1110- дять виступові на Нараді Гене­

Мі{)lВОГО 'матері,аЛі "J вия:вили дирек-

то\ри

відіграти

ЗМІЦНЮВА ТИ €ДHICTЬ КОМУНІСТИЧНОГО РУХУ

ві!дь на пИ'Га'IfНЯ (,ПРІЦ)lет IIa)~I\O­

ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва та

1l'П У

на

покликаної

Не'стсре,НI\О.

Яlк,і 'ВИНО'СИЛИСЛ на екзамени. Бібu

безперервним

потоком надходять у ці дні

Свій виступ

люди за її робо­

тою. З Міст і сіл

лика піД'ГОТОlвча Іробота. Були роз-

Лlотека 'раико'му н

пильною увагою стежать

У'сі раДЯНСl>кі

Н'ЯМ .~ta'jЖСIl~му-ле<н]нізму. НЯ «leт()рич:не знаЧЄ'НI!Я ІІІ Інте,ру ClIlішшmу ,пр~ведеНlI!Ю під- націОіпалр да'в ДИРІЩТО'Р шин()рес)'мкового ,ЗaJНЯ'fТЯ @ре<,'п"вала ве- МCIl!тного ааВQlДУ П. С. ІДе·рбме р'о,блені ПРШIЇ'j:iні н}'злові питання,

3

Наради,

величезну роль у зміцненні

виступі глави делегації КПРС Генерального секретаря ЦІ\ КПРС Л. І. Брежнєва чітку і

надати

ГОClIюдарству

нащуямо'к-слеціалізщію.

Звичайно, ПО'l1р~бно бу'де вирішу­

в та·6і'р. ДОЯРКИ вже 1J]1],'ІТотували шжаауючи на невеличку кО<рііВКУ, вати 'в зв'ЯIЗКУ 3 цим ря'д інших

Оl\лалоея та'к, що в нашу для них КО'НІЦеНТlр(}вані корми. Од- я:ка, ~радучись, несмі:JІИВО стає до важливих

бригаду в овій час ІІІотрапили ,ко- на за 'о,щною

заходять КІУРОІВИ у елеКТРОillпа'рату'ри.

-

Більше

8 кі-

ПріО'блем -

цтва ГО'С'ПО'ДillР'СI>КИХ

будіIВ.ни­

ЖИТЛОВИХ

·РО'ВИ не з IVрз;щих ПО пр.одукти:в- IП];l.Дашшя, щоб поласувати комбї- ЛОІ1р.аlll'і'в м()ЛО'ка Іна добу від неї IПРИJМіщень, під'ї'ЗlНИХ ШЛЯХ'і'в, ме,но'сті. Але віДПОВ'Їі~ні умови, ста- 'КОРМ'ОІМ і ВlД'дати молсщо людині. не ,на'Д'оїш. ханіз'ації тру'до'мkтких р,обіт тощо. " ра:нний ЩОГЛЯД, гад,івля дали ,певні РИ'ГМічН'о ВІ~бивають таю елек.справді, Ів цій КОlрі'вчи;н,і Б щось Не,минучі 'l1руд,нощі, але коли ІКОнасл~Д,ки.

Се'ред,ньо~О<бовий

надій тр()д,оїльні і1Іпарати, кріlЗЬ скляну

і від симе,Н'таЛI>СІ>КОЇ, і 'від чорно-

леl\ТИВ маТИlме явні пеj}СЦСКТИВИ,

на ІКОРОНУ становИ'Гь 9 кілолра- тру6ку видно, як ПУЛЬСУБ МОЛО'К'О, 'Ряб.ої, і, ма,буть, ві'Д іншої Я'КОЇСЬ ТО швидше їх пщмаБ. міlВ. Оюре,мі 'дОlЯ'рки одеоржують ще надходячи в ге'рме,тично закриті пароди. Не,ма тільки МОЛ(J>Ка. І таМ. ІВАНИЦЬКИИ.

*

«НОВЕ життя.

*

*

Субота,

14

червня

1969

року

*


J5Ч~j:Е~і1іНЬ ВАРТОВІ ЗДОРОВ'Я Комуністична партія на чолі' з ,веЛИI\ИМ Леніним з перших ДНі,в встановлення Ра~янської влади проводить веЛИI\У роботу по РОЗВИТІ{У всебічної медичної допомоги

Н<lРОДУ.

й

охорони здоров'я

Охорона

здоров'я

в

нашій країНі розвивається на принципах державності, плаио,вості, безплатного л.ікування, загаЛЬНОДОСТУПНОСТі, нваЛіфікованої медичної допомоги.

НайваЖЛИБ'ішою

осоБЛИlвістю

радянської охорони здоров'я є ІІРОфіЛ<lнтична спрямованість.

щині? До революції тут працювало лише чотири лікарі (Бровари, Семипо.'ШИ, Гоголів, Лі1'IШ). Фельдшерів п'ять, акушерок чотири, медичних сестер

ci:vI.

-

шість,

-

Всього

санітаРОI\

26

-

чо:ювін. Ме-

дична допомога нада'валась лише за гроші. Через це, безпе-' речно, насе.lення не мало змоги одержати бажану медичну доПО:vIогу і часто-густо зверталося

до знахарів, попів, ворожон.

же

Нині 'В

в житті району будівництво районної лікарні на 270 ліжок Більше десяти ,років не ,ре­ єструється У нас материнська см'ертність. Дитяча смертність малят

дорічного

ві,ку

зменшує­

ться з року В рік. Завдяки ко­ піТl\ій праЦі медичного персона­ лу давно лікgідовані в районі епідемічні ~вороби черевний тиф, сипним тиф, малярія і дифтерія_

-

Медичні працівники

районі працює маймедичних працівників,

нашого

і сіл гуманно ставляться до своїх ОБО,~'ЯзкLв, вони завою­

':vIicTa

1000 На це з року в рік виділяються з них 172 лікарі, 473 середніх вали любов І п.овагу у населен­ великі асигнування. Лише

Ук,раїні в

1945

на медичних праЦіВНИКИ.

році на потреби

функціонує

медицини держава виділила зі рень, 7 амбулаторій,

свого бюджету

мільйонів

130

У

нас H~. За зраЗКОВlІ. показн~vки

дільничних ліка-

9

шкувально,прDфlлактичн'ш

6 лікар- боті нращі

ських здоровпунктів У місті, :.!3

УРЯДОRИМИ

з

них

в

ро­

відзначені

HaгopoдaМlI і зван­

карбованціВ, у 1955 році-454 фельдшерсько анушерських нями. У нас є десять відмінміЛьйони, а в нинішньому пункти на селах, 6 фельд- НИІ,ів охорони здоро,в'я СРСР понад мільЯ'рд. шерських ЗДОРОВ:ПУНI,тів на за- ----: це. тераревт .Гоголівської

3а роки

водах і фабриках, у районі

Радянської

~ільність

-

лшарю НаДІЯ ІваН1вна

Литов-

влади 11 аптеІ{, 30 аптечних пунктів, ченко, фе::.ьдшер НаЛИТЯНС~КОі

лікарів у республіці є

збільшилася 'в тринадцять

ра-

зів. На кожні 1О тисяч чоловік

600 ліжкомісць.

амбулаТОРll Турчина

Олена

голо ни

НУЗЬМlВна р

З

.' .. ' . в. и Л1ка v авонаселення тепер припадає по 19 ві відкрито психоневрологічну РИЦЬКОІ лшарН1 Михаило 13а. _ сильович Коваленко, головний лінарі'в і 65 середніх медичних J1Ш~РНЮ H~ 100 Л1~ОК'. ~озши- ліl{ар стоматологічної полі кл і­ працівників більше, ніж у реНІ ГОГОЛ1вська І ЛІтювська І ніни Леонід Дмитрович Яхно найрозвиненіших напіталістич· лікарні до 75 ліЖок, Завори- і інші. них .держа,вах-США, Англії і цька до 50. Визначна подія Урядовими нагородами відФранції. Велика увага приділя­ ється 'Б нас лік,уванню матері і дитини. В республіці функціо­ нує нонсультаціЙ. Для ді­ тей, зокрема, є тисяч ліжок

3805

47 25 тисяч

У лі'карнях та -у ди­ тячих санаторіях. ДіЄ близько 900 молочних кухонь. Про здо­ ров'я

наймоло~ших

громадян

Останнім часом у Світильно-

u

значені завідуючий Світильнівським феЛl?дшерсько-акушерсь-

f==============

ким пунктом М. Г. Нруглик медаллю за «Трудову відзна­ ку»,

завідуюча

відділенням районної Г. В. Старосельцева ном Леніна.

лінарні орде­

Авторитетом і повагою корис­ тується серед населення району Заслужений лікар УРСР, голов­ ний лікар Гоголі'вської лікарні М. Ю. Лимаренко. Чуйно став­ ляться до 'своїх обов'язків лі­ карі І. П. Яремов, В. А. Поно­ маренко, С. І. Чемерис, Є. І. Яхно, Г. Д. Гориловська, Н. О. Шмельова, Р. І. УсеР.!ю та інші. Наші основну

медичні увагу

праЦівники

приділяють

ні таРНО,ПРОфілактичним дам

по

дальшому

хворюваності,

са­

зміцненню

додні

суспільства.

Дня

медичного

на сердечно ві здоров'я,

за­

з,до-

Напере­

секретар лікарні.

БОРОТЬБИ з НИМ -

Ящур

гострозаразне

труючим вірусом.

ба, свині, вівці та I;ОЗИ. Крім 1'0іноді МОЖУ1'lJ захворювати ЯЩУРО~І собаки і коти. При споживанні сирого МО.l0КіІ від хворих на ящур

тваРІІІІ мо­

жуть хворіти і .'ІЮДИ. великої

заразнос'j'Ї

ящур завдає зн3!чних

Внас.1JіДОh

матеріаль­

хворювання

М. РУДЕНКО, парторганізацП

ящ)'J) мо­

го,

них збиткі~

В. БУГЕРА, райлікарні.

На

жуть хворіти велика рогата худо­

праців ни-

лікар

господарствам. на

ящур

зменшення продуктивності

-

телят,

Я'І'нят,

ІПОРОСЯТ.

Основним джерелом розповсюдження захворювання є хворі

~-------------------------------------------------------------- тварини. Вони виді.1JЯЮТЬ збудни­ Раїса Івані'вна У сеН'ко вирішила стат!! на сторожі найціннішого Сl\а'рііу .1нцrмюго здоров'я. І о'сь )",,;е ;lесять років В(}на невтюlНО

ка

ящура

з

слиною,

моло)(ом,

нями

пре;Іімети

ДОГЛЯ'д'У,

нода, одяг, взуття,

цівки тварин є Д1liереЛО~1

ПРаІ\ЮЄ ;lИТЯЧИМ лііка­

Великим досягненням радянської медицини є охоплення

на ,і життєрцісна, вона все своє ЮІЇ'ння віддає uлаГО'РО;lНій праці,

СТJИКИИ в зовнішньому

воіх породіль стаціонарною допомогою.

місцепос'Гі

7171

Тільки

У

сіЛЬСЬ!іїЙ

УкраїНИ

іlСІ\РИЛИСЯ

створено о'чі усіх мате'рів і fiати,і'R, щоfi

Про

досягнення

медич­

ної служби свідчить і те, що на сьогоднішній день майже пов­

ністю Лі'кВідоваНі таl\і епідеміч­ ні Х'вороби, як чума, холера, ційні

ра;lістю

малярія

та

інші

інфеІ{­

захворювання.

Який же стан медичного об­ слуговування на нашій Бровар-

На фото: лііІ\ар Раїса Іванівна

Усенко (справа) та ~щ~ична сест­

НЮІ

cahitapho-оБОРОННШI

:захо­

дам. Вивчаючи зага.ll,НИИ обо­ в'Я3І,ОВИИ ~IiHiMYM ЦО, трудівники міста і се.lа ЗНі1ЙОМ.IЯТЬСЯ з важ.'ІИВОЮ мс;:\ично-санітарною те'J\IОЮ: «Надання самодопомоги і В:Jаr.м()допnмоги». Трма Шl1р()ка, вnна ОХОП.1ЮЄ багато питань. Заняття проводяться в навча.I(,НИХ групах, створених за виРllбничим ПРИНІ\ИПО~І. Керують І!ІІМИ працівники меднунктів. Такі заняття відilрися на заводах торговею,ного машинобудуванilЯ, ХОЛО'ДИ;Jьників, ПОРОШКО1!ОЇ MeTi1.1ypriї,

у

радгоспах «П:ІОС-

(,іВСI,IШЙ», «ГОГО:lівс(,кий» та інШИХ. Цікаво і :!)Іістовно прове.IИ :ЩНЯТТІІ .lікарі В. Завадський, Н. Pora.lbC!.Ka, Мr>дсестри і фе.7JI,Дшери Т. Тlіачрш,о, д. l\ривицька, Г. Нарбут. :~ робітниками і С,lУЖlбовцями меОльово'ї. Фабрики :Jаняття HpoBe.lll санітарні друЖИlIНИІ\і І. ШУСТ, Н. Горбач та

.Tp~~~":,':uйl

1ами

Відповідальна, почесна справа Л. КРИВ('ЮЩ ЛІ,і проЙш.IИ спl'l\ia.I!,Hi КУРСІ! циві:IІ,НОЇ оборони. Відп()віда.ll,НС завдання по підготовці особового СI\,lаду санітарних дружин і санітарних постів успішно вирішує мсдична С.lYжба !\иві,lhНОЇ оборони району разом з організацією Червоного Хрсста. Такі фОР~lування створсні на КОЖНЮІУ пї'дприєм,стві і в школі. Серйозно зай)шються КЮIІІ.1СКТУваННЮі сандружин на l\а.'lИТЯНСІ,кій і Се)ШПО.lківськїЙ птаХОфаб-

а також на районних :шаганнях. ВЗЮІІ\)' ініціативно дія;ш на заННТТЯХ СilндруааШIІ радгоспів «тррб~"хівсыиіі>>,, імрні Щорса. В ШКО.lах піДГОТОВІіа санітарних дружин заверши.ШС[, 3 закінченНЯМ навчального року і відзначи:шсь районнюІИ з~шганнями шкі.1ЬНИХ ДРУЖИН. Тут особ:шво Дuбр(' себе ноказа.IИ ВlІхованки мїCl\евих середніх шкі:І;)\<; 1 та Л2 5. Санітарні ДРУЖИНИ поповни-

риках,

.1IlCI,

А борошна нема

Ві,~разу ж за сехо()м на паг~рбі висо'чить І.зшіталь'на спор)"да і:! залізобеl'ОНУ. Це за'вод по вИ'роб­ НИЦТВУ тра'в'яного бо'р(}шна Кали­ ТЯНlської шахоФабрики. На'В'коло зааСфальтований майданчик. За­ ходимо 'В .про,ст,оре прИ'міщення,

чии об()в'я;жи ГО.'Іо'вно,го інженера nта:ХОфабрики Во.'ІОДЮIИР Леонтійович Лебе';lЬ, агрегат «АВМ-О,4», ЯІ\ИЙ 'вИ'робляє, вірні-

О'ГЛЯідаємо оБЛa,J;на'ння. Лі~оруq­ - ст{)їть )fаши­ Із

БУ'ді'вельною

пере'СУ~НОЮ То,

пояснює

*

Субота,

вик{)ную-

14

д,омашніх

мо­

тваринництва,

приді,IЯЮТЬ на.'ІСЖНОЇ уваги під­ готовці санітарних ДРУЖИН в рад­ госпах «БоБриІ\ы\и>>,, «Завори­ ЦЬІ,ИЙ». Краще трrба організува­ ти справу в Требухівській, Семи­ ПО.lI\івськіЙ та Русанівській сеp~ДHix школах, а також в ПУХFВському птахореnродукторі та радгоспі «великодимерсый>>.. ПРОПaJГанду санітарно-оборонних знань треба активніше вести в лекціях, бесідах, через місцеві радіоврли, на кіноекранах, в

уна(lчнення~1И і посібника- наочНіИ агітації.

Вдало,

ком оБJlаднані куточки в радгос­ пі іМ('ні Щорса, на Семиполків­ СI.кїЙ птахофабриці, заводі пласт­ )IilС. Так повинно бути всюди. Справа честі ~І!'ДИЧНИХ праців­ НlІків, всієї громадськості взяти в цьому активну участь. А. ЄФРЕМОВ, нач. штабу ЦО району,

деН0

там категорично

умову

на 'СПОРУ';lже'ння

пrpи­

'ві'Д)fОВИЛИ,

хоч

мrщення. його неіза'баром збуду­ пі~ве'сти на уже IПО'ста:влені стов­

а

також

з

кормами, овоча­

>ІИ, картоп.lею та іншою продук­

цією сі,ll,СЬКОГО господарства. Приховании період, від момен­ ТУ зараження до перших проявів захворювання

триває

тварин

на

ящур,

,,\нів. Першими

4-5

оз­

наками ящура є підвищення теАI­

Пl'ратури до

41-42

градусів, 1з

рота хворих тварин витікає сли­

на. На С.1ІизовіЙ оболонці язика з'являються пухирці. Вони швид­ ко лопаються, і на їх місцях

за­

.lишаються виразки. При хороших

умовах догляду і годівлі виразки швидко загоюються. Виразки ча­

сто бувають на вимені, вінчику і міжкопитних щі,тrинах ракотиць.

зі сма­

ми, що значно ПО:JіIПШИЛО Hi;lroтовку Їх особового СК.Іаду. Повністю, наНРИІ\.lад, закІНЧИ.IИ вив'!рнни ПРОГ[JЮІИ У радгосні «30РЯ», ГUГо.lівськііі стріЧІ;ОВО-ТI;аЦІ,I,ііі фаfiриці, J"ЩЩll.1інні тресту ('ГОіIОВШ:JЯХUУД», у більшості ра;~гuспів і ніДIlРИЄМСТВ. Та так, на жа.1Ь, не всюди. Не

грубими

у

людей

ящуром ра,

при

захворюванні

підвищується температу­

виникає

головний

біль

і

з'являються на слизовій оболон­ І\і рота афти (пухирці). Боротьба з ящурuм вимагає активної учас­

гі всього населення, суворого до­ тримання

карантинних

ІІа період

карантинних

заходів.

заходів

Jабороняється купувати і прода­ вати, обмінювати і перегрупову­ вати ти

тварин,

продавати

продук­

тваринництва.

Громадяни, оберігайте худобу Ви­ метрі'в і поста'вити трансфОР­ від захворювання на ящур. ветеринарних працює, бо He)fa силової елеl,Т'РО­ мата,р вони б змогли за один­ ItOнуите вказівки і медичних працівників. Не за­ .'І'інії, яку теж, згі;lНО ;lOГ0Вl)PY, f1Ba дні. в тваринницькі примі­ повинні були піі~вести будівельни­ ПтаХОфаБРИlка З3JПШі'нувала ви­ ходьте ~и разом з своїми субпідрядника­ гото'виТ'И 500 тонн тра'в'яного б{)­ щення і двори ферм, ЯhЩО ви не вали. Після цього змонтували агрегат «АВМ-О,4», але він не

пи силову еШЖ'J1ролінію відста,нню

560

рошна ЦЬОГО цінного ВИСоОко­ ДОГ.тJядаєте тварин. При виявлен­ ше, ноправляеть'ся В'ін, по- МИ, негайно вин~н виробляти т-рав'яне бо,рошТ:ривалі пере,гО'вори між замо~- вітамі'нного корму. Минають к;ра­ ні ознак захворювання ветпрацівників но... нИ'ко'м і вИ'ко'навцем робіт ні ДО щі строки - перестоюють на пні повідомляите І почули ми сумну розповідь. чо'го не 'IliрИ'веоІИ. СПР'о'б,ували ка­ !шнюшина та Інші багаторічні 'І'ра­ сільраду.

під са:му стелю на.

...

,види

же переноситись з усіма продук-

Фото А. Козака.

стрічково-

всі

ликі вІддалі ящурний вірус

Сергійка Крючкова.

Гого.lівській

середови­

та диких тварин і птиця. На ве­

час приі\ЮІУ 1!аленького пацієнта

Тl\ацькїіі фабриці, а в ШКD.lах місц!'ві КОМСОМo:Jьські о[)ганізації. І тгг гідний вклад внеС.IИ )Іедичні І1ріЩівники досвідчрні M~ТОДИСТІІ Н. Дитовчrнко, А. Гр())lОва, Є. Ііарпен)(о. Свої знання сандр)'жиннИІ\И У.10СI\/)на:IJ(I!О'Г!, на ТalіТИЧНИХ навчаннях :J ЦlІві.ll.ної оборонн,

надзвичайно

Механічно вірус ящура можуть переносити

Макарівна Суржик пі,~

JepHOM,

В СИСТЕМІ цивіль'НОЇ оборони значна увага приді.1JЯЄТЬСЯ різ­

поши­

UПДНl'НИХ халатах і взутті - 30 --15 днів, на пасовищі ВІ1ітку7-11 днів.

ВІІ'МИ.

ра Яніна

ящура

1 кін­

щі. Він зберігається на шкірі тва­ IНlН 28 днів, а взимку при моро­ зах понаД 200 днів, на за­

І\ОЛГОСПНИЙ родильний бу- ;lіти ЇХ росли ;Ц()РОВШІИ і щас.1И­

ДИНОІ{.

віспа,

прагне, щоб

Збудник

І\ОIРМИ,

шкіра

І\а рі в-педіа трів.

тисяч

се­

чею і Ka.ТIO~I. Забруднені видіден­

рення хвороби.

13

худо­

би, знижуіоть'ся надої МОЛОI"а вііІ; корів та Їх вгодованість. Хвороба призводить до загибеді молодняка

'pe~1. СіОІ із НИХ ~- наІШО~ІУ міс­ ті. СІ\,рюша, іпрщьовита, :nривіт-

майже

За­

ВИК.ll1кає

лі­

піклується

захво­

рювання, яке ВИ)(.'Іикається філь­

вітаємо вас, варто­ з святом, бажаємо

ще більших успіхів у вашій по­ чесній і благородній праЦі. головний

Ящур та заходи

захо­

зниженню

ров'я людей, забезпеченню довголіття будівників комуніс­

тичного

п оради веmJtї1Саря

терапевтичним

ною М

червня

1969

3-,буoJIО року

оргаНfзацією

-

литянці ДЮІОВИТИСЯ про пгдве~ен­ ІВИ, а борошна ,не ВИГОТОВJIено по­

)fеханізованою КОЛО-ІНЯ силов~,Ї електрюлЇ'нИ з Бровар­ ки що жод'ного кілограма. в свій час у,кла-

*

сь,ким .раион{)м електроме,реж, але

*

.НОВЕ ЖИТТЯ.

І.

*

МИХАИЛЕНКО.

ветлікар

В. ТРУШ, радгоспу «Требу·

хівський »).

* 3 стор. *


в Броварах відбу:вся огляд протипожежної технІни І бойо­ вої готовності номанд. При йо­

Що показав огляд Хоч літніlЙ місяць чер.вень видався в ниНіШньому роЦі хо­ лодним lі дощовим, все ж що не день, то все ближче до жнив.

Дружно готуються ДО них хлі­ БОірОБи району. Механізатори поспішають

завершити

збиральної

ремонт

техніки.

Як же БУ'де організована охо­ рона

нового

врожаю

від

поже­

жі? Згідно рішення виконкому районної Ради депутатів 'тру­ дящих, було проведено район­ ний огляд бойової готовності пожежно-сторожової

охорони

ні'всый» (дирентор М. Г. Ли­ сенно, начальник ПСО П. П. Кабан),

тор М. Л. Хазан, ПСО І. І. Рябий), ний»

дах

пластмас,

заво­

холодильнині,в,

і

зазначених

господарствах

стаНі,

лектовані

команди

укомп­

досвідченими

іНіЦіа­

тваринницьк,і і складські примі­

щення не забезпечені проти­ пожежними первинними засоба­ ми,

пожежні машини тут вико­ ристовуються на різних сільсь­

когосподарських

Вони стоять перед сущш

мо·

-

роботах.

опусти'вши

голови,

посто,ронніх

ховаючи

погляди.

Ще

б

від

пак!

На їх со,вісті тяж~і злочини перед тими,

-

хто в залі',

сельчанами,

серед

перед яких

од,но·

во,ни

жи·

З якиlми щоденно зустрічались, ,дихали

в

лице

'С!fВУШНИМ

пе­

регаром і IНзха'бно й загадково ПОС~IL1(а.1ИСЬ. Нсі знали, що це нікче~I'И і п'яниці, проте не віда­ що

саме

вони

1лочинці.

Пред'я,влено суворе обвинува­ чення трьом, четвеРТІІЇІ утік. На .~aBi підсу:щих м'іоце вт,ікача пус­ те, а.lе ДlfмеР'lЗНИ впевне,ні, що не сховатись ЙО\ІУ від ЇХНЬОГО гніву, не

унш~нути

заслуже,ної

Найстаршому Євтушенку Арте'ЮIJIІЧУ ТРИ;ЩЯТЬ

ва'l'3ЖКУ

М\І,РОШ~Ю

Василю перший

П.

вони

О.,

щО

невідомо

де переховується,років. Моральне П3lдін:ня злочинців почалооя Ізначно раніше, ще тоді,

27

,причасти.1ИСЯ

до

-

само­

В. М. збиткувався над ДРУЖИНОЮ, і та змушена була покинути його. Чере'з пиятику ,рО3rпала'ся сім'я і в :Vl.иронця. Не дає спокою сусідам, .знущається з матері Євтушенко. Це ВОНИ утрьох втягли '}Г,раю lІеПОВ'НОlrтнього Вели

паразитичне

в свою Гарбузу.

життя,

На'в:'І'Ь

ніде ,не

t t •

+ •

ни'ки

ЛО,

'вершили

над

-

злочини,

садистсtlка на'солода

як

і

Настав час р03lП.1ати. Вирок су-

З.10-

ненн,я:

БеЗосмертного

волі ,на

7 років 'кож.ного з утри-

,в.

В.

А.

М.

та

позба'влено

враховуючи неповнол'іття,

раЙвід.'!.ілу

внутрішніх

OCTalН!lbOЇ пожежі,

траlПИ.1ась 6 травня,

вра'нці

опеРУ1ПОівноваженого Тимофійовича

Тище,нка

та

1545 -

\7 ОО -

на

\7 \5 -

«Молоді

(Львів)

вистава

20 ЗО -

.Час»

(М)

(М)

В

18 ОО -

«Попітряний

перерві-телевізійні ОО

-

В

візник»

Чемпіонат

ЦСКА-«Динамо»

ВідеозаПІІ'

кон·

Театраль·

Інформаційна

2\

голоси»,

Львівськоі

(М)

Художній

СРСР (КИЇВ).

віс­

проtрама

авангарді

іМllеріаліСl ичноі боротьби

22 ЗО -

ЮНИХ

НОВИНІ!.

-

випускників

серваторії, ті

\650

Для ді­

(Харків),

школа

з

анти·

2\ 15 -

фільм

футбола.

(2-й

тайм).

1045 -

О

Г.,ушиии»

-

Екран

програми

сів

учителя з

-

)

1045 -

1220

Особливості

математики

д.,я

-

\715 18 -

«Умілі

Телевізійні

руки»

19

-

(М)

21 15 -

.Юність». нівці).

16551830-.

-

2245 -

Молодіжна

програма,

год. !

~

__________

~_~

__

~~~.

___

~

ШИНОРЕМОНТНО.ЧУ ЗАВОДУ ПОТ Р І Б Н І НАР О Б О Т У: робітники в цех ізолу (ЧО.l0~іки і жіIНКИ), робітники в шиноремонтний цех (ЧО,10віки і жінки). Д;,ти ЗilраховаllИХ на роботу Іна за,вод приймаються в дитя­ чі

ЯС.1а

і садок.

Звертатися на

(Чер­

адресу: ~1. Бровари, ПРО\lВУ.зол, відді.1 кзд­

р:в Бшrз.

~ ~--~-~-------------------------~--------_.

.. .,. .................................................................. . : ; : НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТ АЛУРГlІ : : . в зв'язку з введенням в експлуатацію нових цеХІВ :• : НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ: : : : токарі, слюсарі-ремонтники, фрезерувальники, : : шліфувальники, наладчики, верстатники по дереву, : електрослюсарі, пресувальники, газоелектрозварники, : : крановщики електромостових кранів, : : У'lні вищеназваних професій, : : робітники без спеціальності (чоловіки і жінки). : І: За'робіток становить 100-150 крб. на міспць. : :: Житлом завод забезпечує на загальних підставах. •• : Робітникам нашого заводу за попановою ЦК КПРС і Ра: ::. ди .~\iHic'I'piB СРСР, як працівникам чорної металургіі, нада- :: : ються щорічні оплачувані відпустки до 6 днів, крім основних : : : t і додаткових ,відпусток. : t Звертати<:я у відділ кадрів. Ухати автобусом М2 І до зу: : ПИІІКИ «Завод порошкової металургії». : : Адміністрація. : • : ................................................................... "' ..

....................................................................................-......................................----.е- .... ~...--..............-.+-.......- І

отримали

деякий

су",у,

ватажка стане

злочнн­

~

Я'I3.~енню

злочинців.

Іх

~.",~"""","""""""~47"

! 1

... _

~,.

..

~

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ

радя,н­

ПОТРІБНІ НА ПОСТlИНУ РОБОТУ: продавці продовольчих товарів, вантажники на продбазу і в магазини, робітники в цех безалкогольних напоїв, прибиральниці в магазини, водії в гараж торгу, касири в магазини.

пи.1ьність, І

с. Ве.lика Димерка.

, •

гуртожитком.

.......................' ...................................... ---. ....................-...............................................-..........................-..........

. .,.,..,...

щсще'нна копітка робо,та запо­ рука нашого ІОПОКОЮ, нашої твор, чої ,праці. М. IЛЬЧЕ8СЬКИИ.

,_

вантажники-забезпечуються пропискою

?

Незаба,ром

ГІеред .1и.цем

І І

теслярі, маляри, різноробочі;

l'ра'ВІIЯ, опера ~....

зграї.

І

електрики, слюсарі, токарі по металу,

ста.111 перс.'!. ;

на.1еж,не.

Q,l

!

ЗЛОЧllllці І t

час [lkля

·1

ПОТРІБІН НА ПОСТІйНУ РОБОТУ'

t•

ського праIВОСУ':ЩЯ. На<прикі,нці хо­ ті.1ОСЯ б вис.lОl3ити щиру В;J.ячність п,раці'8НlІка~1 оператиlВ'НОЇ ГРУШІ, Я'кі про'ве.1И нелегку роботу по ви­

Звертатися у денно з

9

до

18

від~іл

кадрів

Брова,рського

змішторгу

ГО'Д., крім 'суботи і Інеділі .

! іІ

..

що-

Дирекція.

#~~~~~~#--~~~~#~#~~~~~~~~~#~~~"

В

Редактор Є. ФЕДИН.

СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-18.

............... ........................................................................................................................

І<ла·

вісті, оо Тележурнал «Пропагандист». \9 ЗО «Музичний кругозір» Інформаційна про­ грама .Час». (М) 2\ оо В аваllгарді антиімперіалістнчноі боротьби (/1\ ) «Кінопанорама», (М)

2030 -

___________,__

з

ІЗ,ОО Телевізійні вісті Наша афіша lї ОО Новини. (М) «Об'єктив». Телеклуб (М) оо Для дошкільників і МОЛОДШИХ школярів

-

новоі

І-З

і

В;,ІІ теж

Для ді·

«Люди

19

BrOBAPCbKO.\I.Y

ділЬНич·I

пий затрима.1И чет,вертого

'ця

програма

Ма.1Ишкін

до

10

Є ВЕЛИКИй ВИБІР МЕБЛІВ.

~

IВ'І.1.IПУСТЦІ. За'в'дяки ІХ

ЯІКИЙ в~дБУIВСЯ

1815-

Спектакль

В ,понеді.10К.

Магазин працює з

! .".,1.1 .11.1'. 1.'1.". 1.11.1 .1 ••• І.' •• ".',."., 1.1' .11.' 1.1,.11.11.11. ".11.11.1 '.11.'1.' 1.11.'1.11.11.11.11.11.1'411.1'4 t

)~ПОв'I!Оваже'ні, В. Тищенко і П. Гу­

.ПРИХОДЬ, каз ко» (М) Прогрзма KO~lbOPOBOГO телебачення. (М) Телевізійні вісті І lаша афіша «За СТОЛОМ 110' еліста., оо Передача 3 Москвм ЗО «На добраніч. діти'» ВІВТОРОК, 17 ЧЕРВНЯ

lІаселенню про цивільну оБОР0'

(М)

Концерт

поміЧНIІЦЯ».

республікансы33

математиків, ну,

\550 -

Ilаш" афіша.

.Заі\чина

1620 -

Б неділю магазин відкритий.

ВНХ[.J.НИЙ -

. столяри, верстатники по деревообробЦІ,

у

Через

На фото: О. Д. КорнІйко З своєю найбільшою знахідкою. Гриб важить 750 грамів. Фото А. Козака.

тей

НОВИй

якраз

судом

Багаті наші л1си СВОЇМИ щедрими дЗ/рами. Зараз у них по­ явилися білі гриби. Мешнанцю села Требухова Олександру Дмитровичу Корнійку вже пощастило назбирати повний J(ОШИК грибів.

lІеРШа

НА

РОБОТИ.

БРОВАрськом~r ЗАВОДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

6У.l'И викриті. ВОІІИ

-

•.

~

ного уповноваженог.о Гулого. Пет- r .QіЙ, операТИВ'lІій р06ті

програма

~

РЕЖИМ

~

ВДУМ.1ИВОМУ a'Ha.1kJl)' фактів і по- І

Перша

~

робочих ,днів.

6

адресу: м. Бровари, ПрО:'IВУЗО.1, БМУ-39,

ПЕРЕХОДИТЬ

! ! ! !

ра Да,ни.lОІви~а, ЯКfl~, до реЧІ. бу'В

ПОНЕДІЛОК. 16 ЧЕРВНЯ

,на

і

!

одиноки-

ду ,опра'ведливи'Й і, по-своєму, суіВОРИЇІ 'відшко'дува,ння матеріаЛIJНИХ збитків і тюремне ув'яз-

ча,

1820 -

проце'нтіl3.

N1ЕБЛЬОВИИ МАГ АЗІШ, розташова,ний на ЖИТ,,1О'ВОІ'І1'У масиві (.вул, Київська, M~ 31 О),

і

правн­

від ЛЮДСЬКО-

го горя.

Віталія

\9

. З'в.е'ртатис.я

негід­

прибула в се.10 оператив'на група в СК.1аді начаЛЬіника кар'ного розшуку ЛО~lаки Віктора ВаСИ.1ЬОВИ-

.. 9.0

27

Всі робітники-будіве,l\>НИКИ щорічно, крім ОСНОВНОЇ відпусг-

! ! !

пожежу.

"ІН. Л\отиви злочинів парази'Гицне життя, ал'Коголь, 3Івичаї\Jна

що

\2.45 -

щується заробітна П.1ата в межах

....... ....... ................

незадо­

гасити

безпомічними

ва PCtlKOTO

\.1 -

Відповідно до ПОС1анови Ра~и Уlіністр'і.в СРСР і ЦК КПРС.

робі'llни'ка,м будівельних орга,нізаuіїI з 1 жовтня 1969 р. підви-

і

Ці'ка'ва ,за'IЮНОМ~р'Нj,cть:

справ. ПkЛlЯ

10 .

варах.

,.11.,..11.11.11.1,., 1.11.11.11.11.' 1.1,.11.11., 1.1 І.' 1.1 І.' 1.1 І.' 1.1' .1 •• ' 1.1 ,.1 .1' .11.1 1.1'.' •• 1,., 1.1 1.1 І.".".' '.,I .... ,I.~

НА СТОРОЖІ СПОКОЮ

!-Іовини, (М)

+ + + + +

Одинаки забезпечуються Г)рl0Ж'IIТI,0\1 і ПРОПИСКОЮ в ~I. Бро-

і

Часті пожежі в се.1і ВИК.1икали заКОНІНУ тривогу п,раці'вників Бро-

-

робітників на перекваліфікацію,

~

ПОЗо6а'в.1ено волі на 5 рок;в.

\0 ОО

• •

ВІДДІЛ кадРI'В.

НИ, теж ОДИІЮКОЇ жінки-пе,нсіо,нер­

,ки.

М. Г"

тей

:.

мулярів, теслярів, бетонників,

ки, одержують додаткову відпустку до

• •

М3'ННЯIМ у випрз'вно-трудовій коло'!І'ЇЇ СУ,130РОГО режиму, Гарбузу

програма

КО\lбі,нату «Киі'в'промбуд»

електрозварників,

знищив буді'мю Бали Ольги Як,і'в­

Євтvшенка

Друга

Ng 3

Ng 39

ПРОВОДИТЬ НАБІР РОБІТНИКІВ всіх будіве.1ЬНI1Х спеціа:tьностей і воіх тарифни'х РО3'РЯlдів:

ст а'р ото тру діlвника, 'пенсіОlнера, Пізно вночі запа.13.1а і [ЮГ0 хата. А 6 трашня, вноч,і, вогонь нещадно

У Безсмертного і Євтушенка ніяк ,не 'розгорзВ'ся вогонь. Мабу:ть, першиїІ

допомог.1И

будтресту

ло ДИ\lерчаlшна П. Д. Єр~!Оленка,

КАРА

ДЗ'l3а'вся

i

БУД!ВЕЛЬНО·.\ЮНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ

Че,рез ТllждеlНЬ тяжке горе спіт'ка­

Коли ,1ЮД'И чесно праЦЮl3а.1И, ці орга'ніЗQlвува.111 п'яні оргіі і пізні­ ми ,ночами вершили мерзенні З.10чини: пі,д.палювали будинки і са­ ра'ї. Пізнім веЧОРО~1 за,палала хата громадя,нки П. К, Мироненко 'одинокої 70-рі'чної ж'інки, пеноіо­ Інерки. Підпаl.'lювали буд'инок усі. Це ,була перша ЇХ ганебна справа.

тяж'кувато ЧИН!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

жа набрала сили, TPO€, досхочу "амилувавшись скоєним, звеліли Гарб)"зі розбудити старих людей.

працюючи.

ЗАСЛУЖЕНА

ма'гістраль­

Хі,ба та'к пал,ять?!

.

Броварське агентство «Союздрук}).

ВО.1ено га'р'кну,в на ЮІХ Миро­ пець. Ось я сам! .. В ту ніч опалахнув ІВО'ГО'НЬ і над хатою пенсіо.нера П. Х_ Лебедин­ ця. Цей злочин і~Д'ійсн\І'В наймо­ ЛО;J.ший з «ква,ртету». Ко.1И поже­

гону, 'КО.111, пропиваючи совість і гідність, почали бешкетувати, зну­ щатися з рі\д!них. Безсмер~ний

кари.

рік, наймолодшому Гарбузі 'ми,ко­ ді ГР'И1ГОРО'ВИЧУ ві,оімнадцять. Своє повноліття 'микола зустрі'в під час слідства, на порозі TlQpeoм­ [ного ув'язнення. Безсмертному Ва­ силю Л'\усіііовичу 2-8 років, а

їх

коли

прокладення.м

птахофабрик, шкіл.

Палії

ЗАДУ СУДУ

13

,юді, здорові, повні життєвих си.1,

обласних газет

Передплату приймають: пошта, відділення зв'язку, громад­ ські розповсюджувачі преси підприємств, установ, радгоспіВ,

рука­

бровільна пожежна дружина радгоспу «Бобрицький». Ій вру­ чено перехідний кубок, грамоту райвик'онкому і першу грошову премію. Друге м,ісце прису джено ДПД заводу холодильниКіВ, третє ДПД радгоспу «Тре­ бухівсыий»,, чет,верте по­ жежника.м радгоопу імені Щор­ са. Ім також вручено грамоти райвиконкому і грошові премії. В. ПОЛОТНЯК.

Разом з тим виявлено прикрі недоліки. Так, в радгоспах імені Кірова. «Заворицький», БОlщаНііlВСЬКій птахофабриЦі

«Літ-

республіканських газет

змагання номанд по бо­

всмоктувальним

-- 14 червня, - 18 червня, -- 22 червня.

центральних газет

огляду від­

TeXHi<fHOrO

ної лінії на 40 метрів і пода­ чею одного ствола літера «Н» на 20 метрів. Перше місце завоювала до-

по­

ІХ МОРАЛЬНЕ ОБЛИЧЧЯ

ли,

вом,

тивними праЦіівниками.

настідків в цьо­

досягли в радгоспах

яким

в

жежна техН'іка перебуває у від­ мінному

Строк оформлення передплати закінчується:

торговельного

йовому розвертанню із забор'ом води з віднритого водоймища

радгоспах «ТребуХі,вський», .імеНі Щорса і 'інших. У вище

грозозахисту

Найкращих

.111,

Після

одним

на

заводу

порвалися.

Максимець,

попередженню

тощо.

му

(дирек­

начальник «Бобриць­

пожеж

газет і журнаmв на друге півріччя 1969 року.

маШИНООУ'дування 'і ,радгоспу «Зоря» прибули Ііз гнилими ру­ кавами, які при подачі ,води

булиоя

вогнем, забезпеченню первинними засобами

пожежогасіння,

(директор т.

машини

начальник ПСО О. О. Кисилен­ ко). Добре поставлена робота по

дОбрОВіЛЬНИХ пожежних дружин радгоспів і ,птахофабрик на місцях. Перевірна поназала, що більшість нері,вників госпо­ дарств, партійних ,організацій приділяє серйозну увагу боротьбі з об'ЄI(Т'ів

«Русанівський»

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

го проведенні також виявлено несправності. Зокрема, пожежні

~

:

І

,,~

НАША АДРЕСА: БРОВАРИ

м.,

вул. Київська,

ї

11

«НОВАЯ ЖІІЗНЬ» - огган Броварского районного

комитета

КП укгаины и ГdЙОIІН?ГО Совета трудящихся Кисвскои области

НІДЕКС 6\964.

деllутатов

Газета виходить у вівторок,

1 і

і

154. четпер і суботу. t ТЕЛЕФОНИ: редактора - З·82. заступника редактора, 1 боти) і фотокореспондента - 4-67, відповідальногр 5 СК - і -ВІдділів (партійного життя, П(JOмисловості. масової ро· ретаря - 3·18, відділу сі.%сьКОГО господарства - 4·41 і

~

....... '··, .............. III'.'., ..... ,...................

БроваРСl>Ка друкарня,

<i 1 ••••• '11 •••• 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+0 . . . .. .

Київської об.1асті, ,ву.1. Киї,вська,

154.

Те.1ефон

-

4·57,

Зам.

1731-6779.

69 номер 1969 рік  

69 номер 1969 рік