Page 1

Пролетарі

РІа

"раfн, єднайтеся!

ttctz

MOCRiBA. 11

16 69 (2763)

чермя ІВ :І(олаІ!'НоІЩ зал<і Бущпн:ку спі ·

.'іок -ві:lJік;ривс.я V з'і1зд ВсесоюзІюго то.ва:риt'Nіа «Зна.ння» . Вже більш ЯІК дsва десЯ11Ки років і111рСІВа<ди.ть <велmсу n·po·

ЧЕТВЕР

паr·а'!І.дІЮТІСІ>юу ·роботу UІЯ О!)Га<Іfізація. Тепер товариство •об'<~днує •в своїх •РЯЩЗІХ rюнащ ;два мільйони !Вчених , .но·

13

<ВЗІТо;р.lв, діЯіЧ1УВ культу.ри.

ЧЕРВНЯ

1968 Ціна 2

..3нання••

3'Ізд товармства

........ 29-1

Бу:рхливнми оплеокЗІми ;зу;оІІріли де.;юrати ащ.ресСІВЗІНе .з'ї•адові flІрнв.іТ·З!НІНЯ ЦеНІТрЗІЛЬ'НО['О Комі·тету КПРС. У п.ривіта·Rііі даuю внеоку оЩнюу L1ІіЯ•1Ьності ор.rанізшій

р. KOD.

у П:рОПЗ!ГЗН.ЩЇ ПОJWrИЧІНИХ іЇ .НЗ·У~ЮВИХ З'НЗJНЬ , у ІКОМуН.ЇСТНЧ· .НОМУ іВИХО'ВаНІJЇ 11рУідІЯЩИХ, •ВИ3НдJЧЄНО ГОЛОВІНі З<і;ЕІДЗ'НІНЯ ,роботи тоаа.ри•сt111а на С)'1ЧЗJОном<у етапі ктому.h~і:стWі/fоrо

б)'ЩІL'ІІ'НІЩ11Ва. ЦК :RіПРС іВИОЛОІІШВ твердУ іВПе.ЁІІІrенkть, що члени товаtрИІС1'ва, воя .Ра.ІІІWнська dнтелkенція ще ШИрШе рОЗГО!ріІfУ'fЬ ПрОПЗіГаНІду І!І'О..'іЇТИІЧНИХ і ІНа.уlКОВИХ \ЗНЗffЬ, ТІОНІіШе ІЗВ'ЯJЮ)'ТЬ СВО€ іЖіІ'ТТЯ !і діЯЛЬН'і~ТЬ З драК· тикою

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ

КП УКРАІНИ ТА

PAROHHOI

РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ 06ЛАСТІ

До п'ятдесятиріччя

ОГЛЯД ПЕРЕД ІОВІЛЕЄМ

ЛЕНІНСЬКІ ЧИТАННЯ

НАРОЩУЄТЬСЯ ВИПУСК

НЕБІТ -ДАГСЬКА,

МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

ГАЗОТУРБІННА

денінсьІ\і читання, що від-

лення. і ви~<ористання реаервів виробництва. Кожне

тральний ніна.

«І'іомуніст-н()Rа », « Красноармійська» :\2 2 і « Ходод-

підприємство готує до ювідею свій трудовий подару-

Тема першого денінсько ­ го читання: «В. І. денін -

на

но~< .

вождь і вчитель

відзнаку

ХАРКІВ. В

села

Борів­

вих

ського району виїхав пере­ сувний RОГО

станах а деІщіями та

доповідями про півстолітній

лекторій ХарІ\івсь)Іузею.

ювілей

Ііомуністпчноі пар­

тії У"раіни. Трудівники ее-

іСТОfІІІЧНОГО

!ІІуаей В. І .

де-

світо·вого

пролетаріату. Початок ре­ водюційної діяльності В. І.

Пересувний лекторій в селах

деніна» . 3 доповіддю висту­ пив ч.1ен ЦІt КПРС, акаде­ П. М. Поспвлов.

m

КНИГ~ ПРО МАРКСА Видавництво

.кого гооподар·с11ва Київ­ СІ:JКQІ~ обла.сті, :п~ретворюючи .в жн.m.я рішенон•я ХХІ І І з'із·

ду КПРС і гатуючи гідну зустр<іч 50·р!іччю Ко~rуніс· TIRHOi Ла•рТЇЇ УюраЇІІИ, ДО· бІІ.1ИСЬ .да,1ЬШОГО ПідН€'СfІННЯ ill')JQД}'IKTИBIIOCTi ·Худоби. !ДО · ст:роково

внкона•.1ІІ

л-:.вріч·

ІНИЙ 1\ІЛЗІJІ За·ГО1'іВе.1Ь проду к -

l'Ї•В

~Іаркса до дружини і· до~ чок, - які дають змогу

~:раще

ТВЗІрІШІІІ!Ц11Ва .

Держа9і nрода•но сяч

тонн

молока,

229

ти·

а·бо

на

1•6,3 ТНСЯ•Чі ТОНН біЛЬШе , :\1'Я·Са 72,8 ТІЮЯЧі ТО;аН, а,бо ,на 1.8 тисячі тоан бі.1ьше, •і •ящь Jll м>і,1 ьй·он :.в штук,

узнати

~шrлитедя

як

геніального

пдан

.'!ЮДИН)',

році.

(РАТАУ).

початку

::s

року

почався

монтаж

останньо-

хіміки Украіни. го - четвертого числом агВідповідно до постанови регату. Ця ДРЕС перша в

лікувальних препаратів .

РІЛЛЯ МАйБУТНІХ ПОСІВІВ

ЦК КПРС і Ради Міністрів юраіні електростанція, осна­ Колгоспи і радгоспи кvаї· СРСР хіміки республіки роз- щепа газовими турбінами ни продовжують (почату робляють організаційно-тех­ нічні заходи

по дальшому

розвитку виробництва міне­

нового ТИІІУ, виробництва ще восени) ленінградського Невського

машинобудівного заводу іме­ ні В. І. деніна .

ораш;у

парів.

Іх піднято на почато~< черв­ ня, за

даними ЦСУ СРСР,

близько 11,2 мільйона rеІ-:­ АПТЕКА НА ИОНВЕйЄРІ тарів. А це на 2,5 м:ільйоКиі'Вський заВ1)Д імені на гектарів перевищує паньому році порівняно з ми­ одне з ііай- казник минулого року. прим зрОСТУ'J'Ь більш як у домоносова радьних добрив. Капіталовкладення на це в ниніш­

більших

nівтора раза.

на

Украіні під-

(РАТАУ).

ГЕРОІ КОСМІЧНИХ ТРАС П'.ять tроюі•в то­ му 14 "ІерtІІіКЯ 1963 ·року ІВ-Сі юр.аі­ ни ов.іту 6тюка·в­ кою обле'І'іло пооі­ юмлеооя:

радян­

ський

розповідають також пru ставлення ~J3ркса до друзів

;ПОЧав t!ТMfr .Нав!Ю­

13,8 мільйона Шl'У•К

n

дали

іідижче познайомитися а його чудовою сім'єю. дисти

і соратни~<ів і, насампере,1, Ф. Енгельса. Частину б і.1ьше, 11іж бv.10 ·закv.плено .10 за та:ки· й же ·пеJ)іод 1967 дистів російською мовою ооо на

промисловосrі Тепер у ве-

подітичної

його співроfіітнш;и ниетуп­ да оанайомдяться також з літератури випустило в світ виставкою, присвяченою r;нигу « Сім'я Маркса в дис­ пах, на фер~Іах і в по.т1ьо- знаменній даті. тах». До неі включено 45 ЛИСТіВ В ОСНОВНОМ\' К

КИІВ . Т•руд•івннки ОЇЛМ'Ь·

фармацевтичної

приємств

Гrідьш як 180 тисяч тонн На Небіт-Даrсь&ій гаао- летенській «аптеці » на nомінеральних добрив понад турбінній дРЕС в Туркменії тоці понад 40 найменувань

лять у І:ошоспах і радгос­

Піврічний nJан-достроково

керііІІ'НИЦ11ВО;.І

••

Сторіччю з дня народжен­ ня В. І. деніна присвячені

шахт області імені Калініна,

На

п.іщ

ПО РІДНІН ВРАІНІ

ДОНЕЦЬК. Вюро Донець- 50-річчя Комуністичної пар- ~;рилися в Москві. Іх орrа1\ого обком}· партії схвалило тіі Ук· раіни ці колективи ніауваJІИ Вища партшна починання ~<олективів п ·яти розпочали місячник вияв- · ш~<ола при ЦІ\ JіПРС і Цен­

балка ».

буІдьв:ництва,

u

Комуністичної партії України

вугільних ;м 5-біс,

камун:К:тич•ного

11З:рl'Їі і да,ІJі П,')і.ДНО СЛУ•ЖІІ\ТІ,МіЩЬ велнюіЙ СПрЗІ~і бО· ротЬ'би за ·торже011во кому.ні·зму. Із 3ІІЇ11Н.ОЮ ,д:опоВІ~ддю 11а з'і:зді вистУJІІИВ <11олова прав · J\ІЇ•ІІня това.ри0t111а академ1·к І. І . АІртооолевсЬІкий .

опубліковано вперше.

іІЮОМ·ОНаВТ

лrдІІЮЛІЮВНІІК Ва· лер.ій ІБиКТСІВ·ський JЮ Землі tн.а кораб­ лі 4Восток·,5» . Ви­ хованець

КОГО

1льоrгчик

ЛеІІінсь-

КОМООМ·ОЛУ, -

ІВІІІtищу ­

вач довго і старан­

но

;ГОТ)'ІВа•ВОЯ

ЦЬОГО

•ВКМЗІГЗІВ іМУJЮНОСТІЇ, іВОJJЇ

ДО

.ПОЛЬО'Т'у,

Іі

ЩО

ІВfІІСОКОі ЗаліЗНОЇ ГЛИІбокиХ

З'Нань.

Не знайти такого хдібороба, я~<ий би не гектарах. Робітниці Марія Калюк, Галина З 1>ЗІд:ЇСНИМ ХВИ• вболівав за долю врожаю. Велика спека в Де~Іченко, Ма'РіЯ Теплоухова самовіддано .тtЮВЗІІ!'~stм зусrрі.111 останні дні прю1ушує все частіше погдя­ пр~цю~ть на nоливі, який проводиться у UIO 13\В іоа11Ніу тр уДЯ­ щі нашої Батьків·

дати вгору

-

може, набіжить хмаринка і

прикриє посіви від пек}'Чоrо сонця, а, мо­

ДВІ

ЗМІНИ.

ЩІfНИ. Та не в·стиr

світ опам'ятати-:я голову і помідори, одержавши tв<і,.д •зливи uЮВІ~дФrленнь про політ Валерія , а же, і живильні краплини дощу впадуть на вологу . Краще стала зав'язуватися картоп­ БикОВІСЬІІКОІГО, ІЯІК .16 червня в космос на ко· навколо Землі, проле1'івши ворянИІми Ш<lІЯ­

Підняли

спрагду зе~шю, напоять її.

ля після вологозарядки. Контрольна nере­ вірка показала, що інтенсивно росте моло­ да картопля. Мине тиждень-півтора, і від­ го дня пісдя роботи зібралися вони до гур­ ділок почне адавати її в магаанни Києва. Думаю-ть про це і хдібороби Мокрецького відІІілка радгоспу «3аворицький». От і цьо­

ту і міркують, що робити.

-

Не можемо ми ремствувати на свою

працю,

каже керуючий відділком Петро

Іванович Жигало,

-

перший період польо­

вих робіт виконано вчасно і якісно, непо­ гано організова·но і догляд аа посівами, але

Ішіматичні умови не стали нашим спіль­ шшом у боротьбі за високий врожай. Тре­

ба долати примхи погоди.

Чимало було внесено ділових пропозицій,

Розпочалася косовиця

високий, густий. Соковита

ками ледве вкладаються в

норми виробіт­

за

посівами, що розміщені на за­ Тгr посаджено

гектарів картоплі і посіяно 33 гектари овочів, у тому числі 25 гектарів огірків. Хорошу ІНІЦІативу проявив бригадир овочівни~<ів Іван Юхимович Денисенко. На

60

пдощу

було

«1\КМ-55 ».

вивезено

дві

установки

Механі~< насосної станції ~Іак­ сим Отрох підкдючив іх до сітки. І піш.'Іа життєдайна волога 3 водного каналу Тру­ бежа на овочі. Уже після першого поливу розправилося листя огудини огірків на 25

НА ТР~БІf~ЬRИХ

ку, але не нарікають більше буде цін­ них кормів, зростуть 11адоі молока.

одне

цурпалля.

Пересохл~

Втрачаються кращі поживні речовини. Тоді вирішили проводити цю роботу після захо­ ду сонця. Трактори «ДТ-20» облад'Нали фа­

Відбулися

.робіт-

З :КОЖН•ИІМ tрО'КОМ JІ.а За· лла•вни:Х землях Т.рубе.жа

пропо·

.r!.ЮВЗ<Н:Н. Я

tрЗ'дJГОСІП'у «Ру<:ЗІН:і•SСЬ1ШЙ» ІЗбЇЛЬІШуІОТЬСЯ 'ПІІІОЩtі ПіІ.J.

На МІінера\Льних г.рултах Мі·ЖРЯІN!ІЯ, ~е ·росте куку­

nросаn.НІІІми

:ру;дІЗа,

гоопу ФRіраІСИЛ»J!СЬ'КІІЙ», де обговqрено >С'І'ан ;доrлящу ва посі.ІІ'ами ов'Очевпх культу1р , здооі іх ідеJРЖЗІВі.

~а€

;Культу.рами,

іІ'рож&й

іх.

Ни·ні

ІВИJрощуемо ІНа заІПлав·і ко,р­

шину тракторист Іван Міщенко, виконує норми на 150-180 процентів. 70-75 ро­ бітниКів і робітниць з вечора до 12 години ночі працюють на складанні конюшини в

tМ()ІВі буtрЯІКи :на рах, кат,усТІ)'

-

100 гекта· на 60, сто­

біrtСJІК.

QрrЗІ!fмзовано tаручну.

11рІ!JМ·ЗЮТЬІСЯ

В

.рооnу­

ШЕІИОМ'У СТЗ>Ні, t\}ОС.1ИНИ nі:д­ ЖИІВЛен'Ї .З/:\ІІlа1J'НОЮ ВоідОЮ . ОргаІІJ.іІзоваоо старап~нНІй до· rJI611д

ti

за ОtВОЧевнм·и культу­

лову морюву :на ЗО rек­ рЗІми . Хороше nрацюють на ТЩ>ЗІХ, ка·ртоолю на 45, цій .роботі меха.НІіІзаrори Ми· кууЗІі1QУ tна І О ·rектЩ}ах. IOOVfЗ ХЗІМ!(JіІр з ІІІШJаtрJІІІКОМ

З' ЯІВн.rtІЮЯ

lІіРУЖR'.Ї сходи, Василем

Боmком ,

•Р'·ІfИИ. Дл,я ООроТьбИ З ІІІИМЯ ком, Lв~m Мнщенко та імші.

ти тимофіївку.

BJWЛRJJ.И

але ІПWІіІмають голави

q бу ­ МпІІJ,Є'ІЖо

механk•ми , якими

Щ>О!ЮЩ\ЯТЬ t.\ІЇ'ЖрЯідJJІІtЙ обро-

з

Колектпв

ід<m елОІВО до·

с.трооюв<> ВІfКООІати

ов.оє

· зо­

боВ'ІЯІЗЗІЮІЯ. В~ідЗНЗІЧЗЮЧІІ ІПіІЦГ{УГавк;у \ito n'ІЯтдесяти ­ !)ііччя Ко~t~'ІІІіІСrпmюї па:ртоіі

УІКІраі!!J.И, ІІІІJ>ЗІU· ЇІВНИіКИ заюри­

то.го Г.р}1Іtгу З КОЖЮf!.І дне~І

нарощують т~ти

збнрЗ'ІІ'Ня

Петро pЗJ!fHi'X ов.очів, зокреМа otrip·

Через декілька днів на заплаві Трубе­ жа Мокрецького відділка р&зпочнуть збира­ М. ІВАНИЦЬКНR.

збори

·ниць :ПарнИКОВО-'ГеJ1ЛІАRОЇ ланки т;ретього в і:дді.mка рад..

рами. При електроосвітленні згрібає коню­

копиці .

ДО СТОЛУ ТРУДЯЩИХ

аЕМ.JІЯХ

Та і на заготівлі к&рмів спека дається взнаки. Спробували згрібати конюшину, та

ротьби 3 бур'янами, які

плавних аемдях Трубежа.

ще ,раз заовідіtІив ІПереваrу н.ашо·ї соціа.ліс· ТИІ'tної ·СІютеми, .я,сюраsо ІПІрсще:люІJІСт.руtВав ІВе.1ИіЧеЗ!НІі дос:тяо~нення ~<!раїни •Рад у талуз і науки і ·техІfіки.

ІПоліт рЗІдіЯІНСьких б\ІВ .встановлений

вона.

залишається

Г.'ІЯ:ІУ

ПQІІЗІВСІЯ новий tГІJІ}1ІЮВИЙ

і!І.'ВО.СТQІЮНН•ЇЙ зв ' я:30к. За ч.ас ІперебуtВЗІНІКЯ : В ·КОСІ\юсоі ВаІЛерій Трактористи Іван Шепітько та Микола Че­ Биковс~>кий з,робп.в ;н.а ;Jюраб.ТІі ;«:8ос:rок·5» (Фtотах.рОіНЇ<Ка· tPATIA~'). ре~ничок «Беларусамю> 3 навіс-ними косар­ IIUUIIIІOIUUIUIШDIIUПIПIIDDIIDIDIНIIIIПIDIIIПUПUUIIDUUMWQUUШПIII

востій

дистя осипається і залишається . на площі .

~;>.УНТУ соки землі, во.тюгу, поліпшенні до­

хачи ~~І(t1Ьйонн кіломет,рів .

ка-ІІЮІСмонат:т ;В.аJJ.еІНтина Во.гtОІдІ'і:ІІИр~вwа І е· КоомО'Ііа•атн ,;юaтнdterrr.o викоu;·а,;1И ;ropor.pa.:~~y 1решкова -член КПРС, tІЮЛ•ИІШНЯ !):ІОбі1'ниця нау.коопх щослід.жень і 19 чер<вн:я 1963 'JЮ!КУ Ярос.гtЗІВСЬІІЮЇ фа6рикн < <<.~рЗІОНЬІЙ П~рекОІП». rrриземли.:1ись у :за:данvм·у .районі. Іх ·Іп·од· виr

конюшини. Тра­ косщ 001.аt8ті·в, ~~ьіж якиш1

:Іо~;рема зосередили увагу на посиленні бо­

висмоктують з

ра.б.'JІі <~Воаrо'К·б» з.ле.тіла пе!J)ШЗ в с~Lті жjн-

Дмитром Жу- ків. Уже м·аrазини

М. КОСОБЛ ИК, аrроном-меJІІоратор.

ві't,вантажено п Києва б]льше 11)JЬОХ ТСJІНН СІГЇ•Р,К!Ї:В. В. КРАВЧЕНКО, голова р•Jбіткому.


Пfіі!:ЕІІ ДОРУЧЕННЯ-ВСІМ КОМУНІСТАМ ВАЖЛИВОЮ ФОРІМОЮ залучення до аюивної участ.t

номуністів

діяльності

в

первиrшої партійної

організації є партt.йні доручення: тимчасові, постій ні, довготривалі. Іх виконання в значиііі мірі зале­ жить від вдумливого їх розподілу між номуністами відповідно до умінь, здібностей і можли.востей нож­ ного члена RПРС.

партійвої

Про це добре пам'ятають члени оюро

радгоспу <<ПлосН'івсьний~>. На початну органІзації .нинішнього ·року :ми провели партійні збQри, де об­

чень показують член КПРС з 1919 рону В. Я. Ав­ деїчев і член НПРС з 1928 рону П. О. Рабов. Во­ АО()ору якkному роботу по ІІИ :проводять велику вступаючих до лав партії, проводять з майбут.німи

комуністами бесідн з історії НПРС, nитань' партlІt­ аюго бу.дtвІІицтва, зовніщньої і внутрішньої пол іти­ ки Rомунісtичної парт1І 1 Радянсьnого у ряду тощо. за Завдяни цьому радгоопна партійна органІзація рах у нок

к:ращих

вироонНІчників

кандидатів у члеии !\ПАС.

пеповнилась

на

7

·

і ви­

Всі номуністи беруть :щтивну участь у 1деолоrіч­

Зараз всі члени НПРС мають партійнІ доручен­

ні'й роботІ. 22 ·з них пращюють агітаторами, 10 леюора:ми первинної ор­ політінформ.аторами, 7 ганізаЦії товариства <<Знанню~.

говорили питання •Про .ДИ{)ЦJNІЛіну nомуністів

ионання .ними партійних доручень.

щоб ня, І вони розподілені з таним розрахунно•м, ножен номуніст ніс відповЩальність за окрему д-і­ лянну wультурного, господарського бу;дІ вництва, ОІ\­

рему форму ідеологічної роботи .

С. М. Діжевський та інші. Вони мають досвід роботи з людьми, виступають з цікавими 1 змістов­ ни ми бесідами, леnціями, політіІнфор:\lаціями.

nixa,

Приnлад сумлLнного виконання партійних

дору-

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ до 50-ip.iq,qя

П ит.а•нНІя про піtд:го.rоВК'j'

Добре справл яються з дорученою справою кому­ :ністи М. Р. Рибченно, М. М. Rлименко, 1\1. М . To-

КDІМУ'НtІОТИЧІНІОЇ

П3!р11ЇЇ УІЮр!І!Ї•НІІ ІЇ СТа'!! .В1!ІКОН·ЗІІШЯ ІВ •раЙОНІЇ ІПОСТаНО:ВІІ ЦК КПРС і Раtд·и М6І~і·а11рі!в СРСР rl'po •u·а·~ча;шя пра­ uюючої ·~ю.юд•і були в .цент,рі yn;;~ Іt район:ної •на,ра·дІІ ІК{!!J)ЇВЮf<КЇІВ, секреТа'Р:ЇlВ •Пар11Ї•ЙНИ:Х .і КФІСОЖХ.:lЬСІ>КИХ ор­ •Г аІfЇЗЗІUіЇІ, ІГОw'ІІ:•в .ро.бі:'шюміІВ пі,дІn:риемств •і установ Б,ро1Іа­ рів. В •нЗІраді •В'зялн уча:сть секретарі ·Па!ртійшнх орга­ ~nі.зЗІЦі•й ІРЗІдrоспuв і птахофабрик району, директори ве­ чірніх Та 3аОЧНОЇ ШКіЛ, ЗЗІВЇІдуЮЧІЇ ·СіЇЛЬСЬ1<И'МИ KOHIOVЛh-

T!IJЦlifH"!\!И пун•ютами заочної школи.

-

ЦК Вж=т)•па-ючи по ПІІТа'І!І~ю внюо•на·НІНІЯ ,nосrrЗІ!Юви КПРС .і Рад11 М6нісфілі СРСР •про нЗІвчан.ня пра.цю: ЮЧОЇ ~ЮЛ QДІЇ, За·ВідуЮЧИ<Й раЙОІІ'!ШМ •ВЇ,ддЇЖ)М f!:І'З.РОдНОІ ОС!В~Т.\1 о_ І . Хqр.т!!Lко.в 'В'ЇtдІМ·іrrив, що на ·бжатьох ni.1-

До недавнього часу у нас незадо.вільно випусІ\а­ лась ст.ікна газета. Члени бюро nартійної ормн.іза­

ції обговорили це питання і доручили редагування стін.н1~вки ·молодому комуністу М . Г . Лисачу. З дУ­ шею взявся в.і!н за цю ·роботу. Газета зараз вихо ­ дить регул.f!рно,

підНІімає

актуальних

коло

піддає різкій нритиці недоліки.

питань.

·

ве­ Або взяти члена RПРС Г . І. Міщен~а. При вtн знаходитh лиnій за:йняrості на основній роботі час для організації роботи групи народних ноитро­ лср ів . Під його керівництво:\1 народні дозорці стали справжн іми

помічниками

партійної

в

організацн

боротьбі за екооомне витра:чання пального, масти­ державного у збереженні ла, нормів для худоби, майна.

Виконання парl'ійного доручення не заважає Г. І. 1\lіщенку добре поставити роботу в бригаді .М 4,

яну він очолює. Rолентив бригади успішно виконав

п·ятJ!мlсячюій ллан продажу державі ранніх ово<Jів, з випсрсд· а піврічне Замання тут буде виконано жеин~ графіна.

Заслуженою шаною користується доярка Г . А. Строкач. Багато зусиль докл адає Галина Антонівиз для дальшого підвищення продуктнвчості впроваджує сь·кого 11вариншщтва , вміло

методи .догляду за коровами, а тому й QДержує най­

вищ і надоІ в радгоспі . За G місяців нинішнього ро­ від молока ку вона на.доїJJІа по 1768 -нілограм ів ІЮЖНої норови занрtпленоr nрули. Приилад передо яні її подруг, во! доярни насл ідуют ь дванадцять запмають перші місця серед доярок району.

Комуністка Г. А. СтрОК•аІЧ свою вшробничу робо­

аптатором.

Зразком працьовитості, старанності у виконанні

ч.'ІеН nому.нІстів служить партійнІІх доручеш, :'\.lЯ райnому НП України •диреІ\тор радгоспу П. Ф . Во­ лоха. Незважаючи на обмаль час у, він в~ти:гає ви­ ступити з леІfцією , бесідою, цікавою пол ітінфор·~Іа­ цІєJ? в бригаді, на фермі, ·поговорити з окре~ш~ІІІ робІТниками. І таких принладів багато.

Сумлінне

вшюнан -

до

nомуністів

ставлення

вироб­ .ня СВ()Їх обов'язків ; їх авангардна роль на ннцтві, організаторсьна і вихов на робота партійної організації сnрияли тому, що •колектив радгоспу на, про­ місяць раніше строну винонав піврічний план да'ЖУ :vюло~а державі.

До 9 червня ·відремонтовано сінозбиральну технІ· гербіцидами. посівів ку . Оброблено 300 гектарів · Організовано старанний догляд за nартопляни ми і овочівницькими .nлощами.

Бюро партійної організації •невпинно вишукує но­ виконанню ві форми і методи роботи по кращому

робництва. дострокове завершеНІня планів п'ятирічки . В ці дні все ширшого розмах у набирає соціалі­ стичн е змаган ня

партії Унраїни.

Номуніетичної

50-•річчя

на честь

В авангарді його йдуть ному,ні сти,

люди неспокійної вдачі, творчих пошунів.

М. БУЗНИК,

'.\13€ Celpet!.lillbOЇ ООВ:іТИ і ІІЗ•ВЧЗЕТЬСІЯ у ВеtіЇріНІЇХ ТЗ. ЗЗО"І'НЇЙ

секретар парторганІзації

для

радгоспу

«Плоскlвський,> .

скла.дЗІНін я екза~н~н:.в ·. JО.на:юІ та ·.!І!і,~ата·, що дооре пра­ цюють ІЇ

працює

життям,

ту_ вміло поєднує з г ромадським

кому:ністами партійних доручень , опрямовує зусил­ ля колеnтиву на дальший розвиток вс іх галузей ви­

11tp 11ЄM>Cl1BЗ•X . В •ра 1.'\:ГОІС'П!ІJХ ІЇ ІПТЗ'ХОфа·брИІКЗІХ П:рІЩЇЛЯЮТh з на:ч.ну yrвaf1y цій ·в аІ//М ИІвій оправі . На за•ВО!Lі порошко­ :ІЮЇ МСТЗДІ~1))І1ЇЇ С'~ВС;J~НЇ всі у ~ЮІВИ .Д~'tЯ ІМОЛQД•Ї , JЮ'І1рЗ не

шкОлах.· Ван;а. ІК<>.рИІСтуєтьоя nільга,"и. відпустюі•!\!И

гро~Іад­ пере,1оsі

уапіШ:НО l!ЗІВЧаЮТІ:>ОЯ, :В'іІJІJЗ НЗ:ЧSЮТЬ{:.Я ПІрем'ЇЯ:\ІИ.

Навчан•няІм прЗІЦюючої .мооо,щі,

що 11:1е має серед1ньої

ООВЇТІІ, ЗЗЙ:ІІаЮТІ>СЯ З!ДJ!І!~н/Ї(ЩрЗІ!fЇЇ і ПЗІj:Пі.·Йtн.і орга!Ні•ЗЗІЦЇЇ ЗЗІВ.Оду ПЛаСТІtЧНИіХ M!IJC Т.З ,fІfШИХ ІТі~ІП'\)ИІЄМС.ТВ, У'СТаНОІВ,

:рсІ!Д!ГООПіm ti ІПТЗ!ХОфабрІІІК. На *ЗІЛЬ, цьоГо .не МОЖІНа ска ­ пос'І1ійноДІі·ЮЧиіt· бу•дівеtпьний Б:ровЗІрІСькІІЙ п.ро зат и поїз.д N2 2. Т•ут 1ДJLЯ молоді, кот,р.а 'В'Ч И ТЬІСЯ у ІВечhрні.й і дсі&!чат шк·мі, не ІС11ВореНІі ВІіІдІПОВІUд.ІН•і у1мови. Ю.наЮв

Петро Андрієвський народився і виріс на Чернігів­ щині. 1\тш прийшов час призову, друзі тепло провод­ жа.ТJи йnro на службу в Радянську Армію. У нел икій пригоді стали воїнові набуті знання в сільській школі

•rюс илаю:ть у ,відІр~д·ЖеНІ!іЯ .н:а 11рив·аvшй <Іас.

&іІдпові:ц.н и.х Ма.тю ·виІІВЛяють 11ур;6оти про О'!ІВО<рен.ня у вечірні х у.мО'В д~.1я юнакuв та .а:.вчм, що наJВІЧ.аютм:я ШКО.18'Х, керіВІІШКІІ Та Се'Кі~ТЗІр.і ПЗІр11ЇЙІН'\ІІ)( ОрГа•Іf1і•ЗЗЦ1іЇІ

і механічнnму технікумі. Зараз Петро Степанович пра­ цює елекТІШком на ремонтно-механічному заводі,

N2 . 39, ф.а:бр.и~и булівельшо-ІМОІН•ТЗІЖt!ІОІГО уnrравліНІІІІЯ ве.рх.нього .днmчого трІІіКОІТЗІЖІу, іj)аДІГОСJПУ «За~ицький».

участь в громадському житті .

-

школах ·(!ез :sill!pнвy •&іtд виробющ11ва., пі:дВИІЩує свої ЗІІ&ІІ'Н'!І в ЗаочІfій шка,r,і, 1JЮзrю&ів ЇІНЖе'Нф по піід•гоrовці

ftомуністи підnриємства, -

говорить Петро Сте­

виявиди мені високе дов і р'я і nри ііпяди

панович, -

канди,1атом у члени 1\ПРС. Обіцяю сршінною ирацею його виправдати.

.каJ!р~в В . Ф. ЧеснокОв . Про .нЗІВІЧаН!ня працюючої моло­ ,ді ·і заада-ння •н.а. нов.иіt •на•ВЧ!ІІЛМШЙ рФк гавориІВ ІНа на ­

ВІілючившись в соціад істичне з~шгання на чеr.ть 50-річчя Ііомуністичної партії УІіраінІІ, т. АндрієвсЬf:ий

рЗІ.'ІІі д ~реІК-тQр ІВе<і~рньої ШКщи Іро6іrrиичоі м~і М. П . і

Al!rto1t.1Ra ЛІІСе'!И<о.

На п~вці що 50-,ріІЧчІЯ Kmmapr!"'i У~аінн,

автnшляхnнnгn

інституту.

Про те, як на .завод і :порошКОІвоЇ •мета:лургії ,jщуть на­ у Ве'ІЬрНЇХ зуе11річ ЦрСЩЮІОІ'Fі•Й MOJJoдi, ЩО :ІИІІВЧаЄТЬС'.Я

секретщр ІіНІіfІІю~І'У .КQМІСОМ му

Gep!.'

ударник к.омуністич­

ноі праці, студент-заочник Київського

Осторонь цьоf1о сто~ть і J<ОМСО!\!ОЛЬСІ>Кі о·ргЗІН4вац~Т.

МЩJОиеНІКб. ·Ц~м'}' ·пктаі:f!ІІЬ' дРІtсtвяі!НJІа мій в,иотуп

Bm

систе}tатично nеревиконує виробниче завдання.

аван­

На фото: кандидат у члени КПРС П. С. Андрієвський.

У rард.ній 'JIO.Itl .KOM'Y'lfiOТ.~B J! З вИІJЮбнІfц11М зуnИНИВСЯ Ле~юиць­ своїй д:оповід!і :оо~фетар ра•ЙІКО~У !Па1р1'іЇ в.

r.

Фото В . ПолотняІ\а.

ІКНЙ. У .защдах райкому ~П У•юра.їни •по :п.іІдг.отооц.і і в·ід­ значеІJІІ:Ю rFіІВВіІКОВОГО ЮВі~ею ГОВ()fj)ИТЬСJЯ, ЩО •В:С:Ю ШЬр11ЇЙІЮ-:ПОЛ:П'И'tfІУ і Ор!Г·З'fі'і.заrrор.с!>К!у роtботу ill ill{ час пФдго­

rовки rтuпарядІкову.ваоти •МООі"'Ї'ЗЗІІ..І!1·Ї 11Р'У:ФіІ!ІН.иків на до­ .Сrрокове &нконанкя зацдань n ~я•т!іріІІЮ<и, уrоішне пере­ 'Г~ЕІНІІІІЯ в жит.тя :рішень ХХШ з ' іЗ\!lу КПРС •і ХХІІІ з'їз~у КП УІ<іраtїии, гvд,и!іІ зус111rіІЧі 100-.річчя з д•Н<Я на­

Є в стотщі Радія.н.ської України тиха ·зелена ву.шчка. Ко.111сь її ·називали Лабораторною. А.1е цю •ІJЗІЗ.ВV мзда а\',11ЩЯ хто тепер nі\\І'ятає, Вже багато рокі·в - не

Нап~редqд;нІі ОВІЯ11КУ•В.ЗІІіІІіЯ 5Оіf}:.ччя Kmtl/la•pl'iЇ у,кра ї­ ни В ПЗІр11ЇііtНИХ О!>ГЗіНі'ЗЗЦіЯ•Х ІВІЇідОУІдУ·ТЬІСЯ зборИ, п.рис&я-· чеІІі цій зна:~ІенІній ІПод!ії ,в .icl'optii Ра.дяисЬІкої У'юраіии. В.іл:бу детьая ·та.кож ІПЛІ'ІНІу.м Броварського ра&і•кому КП У захмах Укр.аї•ни, nриу;Jюченай .fіьввіковому юВІілею . передбачено чи.таИН•Я цик.'ту леюЦ:й fliJIO сла:в,не. 5{)-;річчя , влашrува11ня вІnставок, колеютивне •вvдІВід•УІВ З.НІНЯ фі.1іа­ •"У ~tузею В . І. Лен.і,nа ·в Києві, ІП:Jюведенн:я огляІ!{іІВ ху­ доЖІньої .самщtялЬІнос'!1і.

Т ам , де вона .в.'Іиваєтьс·я в одиу .з о<шовних · ма~істра­ в у.1tщю Черво:ноа;рмНkь~у. стоїть б)UІІ­ .1еі't Кн є11а нок .N'2 12. Білий , акуратний. з .:tерев'яним га.н.ко~І. дво ­ \І а балкончІІКа~ш. З.вн,чаіfннй

6}1д ІІнок.

І ·ра:Зо\1

з

тнм

біля 1ноду в нього вис ить ~tе'dоріа.'Іь­ незвнчайннй І Іа дош ка : « В щ,о·~ІУ будн:нку .в 1903- 1904 роках ЖІ І ­ \Іат\1 М а рі:Я о,, е к· ~ андріена, .1а ·С :І~t'я в. І . Лс-н:іна М.арія І .1.1і·нічна і Анна І.1.1 і нічна. У.1ьянови, сест рІ! які брал и участь у роботі Кні•вської організа.ції РСДРП

і Іn:tJ.трІІІ~ІУВЗ.lІІ З В' Я•ЗОК З бі.1Ь!lЮВИІ\ЬКІН!

ЗЗКОрДО'ІІНИ\(

центром» .

Перші .в -роботі і пісні Парни•ководи, яких очо­

лює Галина Іванівна Бор­ від­

сук з Мічурінського

дІл·на, перші в робо'І1і і в органtзаЦ:ії

~tультурного

віДпочинку.

ТО !ВИЯВЛЯЄШ

вели­

КИЙ. інтерес QВQЧіВНИЦЬ ДО ПИТ·аНЬ вну"J:рlШНЬОІ 1 ЗОВ­ до но­ НіШНЬОЇ політики, області. районі, вин в

<<Що робиться в країні­ обси­ нам, ро:ша~ть пають

Що

запитаннями.

нового

погодились. ж!нни охоче У ви.значен! дні і години вон и

ІІІРИХодиш прове­ сти бес.Ііду чи голосне чи­

. 1\оли

танЩІ,

та1шми людьми. !\оли за­ пропону.вали їм органІзу­ агі•ткультбрига д у, вати

за

кордо-

ном?•. Приємно nрацювати

з

чекають

нультпра­

провести щоб цівникіІв, чергову репетицію. бри­ П ерший нонцерт гадна самодіяльність дала на День іПеремоги у Rа­

линіІвсьном.у лісі. Уопіх­ чудооий .

го­

Зараз вона

тується до нового виступу

перед трудІ.в1ш~ами госnних полів.

рад­

М. ЧЕРНJІЄВА,

зuІдуІе'Іа

клубом.

с. Велкна Димерна .

УЛЬЯНОВИ

.

:, · .lЬЯНОВ ІІ Х .

·росtЖення В. І. Лен;ка.

Ч.1енн сі ~t'ї У.1ья:нов1uх nрожнва.1 11 •і в і н шнх містах :'>'кра:їнн. Бі.1ьш я.к 15 років l'YT пра.t(ював брат Во.юди­

\ІІІра І .міча д~нпр о ~'лья:нов. У рі•з ний ча с

Ульянови

жнл и і •вел и революц ійну д і ядь НІість у К ри,t у, Харкові , Одесі , ЛІ>вові, З а:nор іжж.і, Ма,р.:у•nо.п·і, Бердянську.

по­ На •nочатку ХХ сто.1іття розвиток рево.1юційю1х .1ІЇЙ у Росі ї нЗІбрав оооб.1ивого ІРОзмах у , і В. І. Леtн·і'!І .в е.1 и•ку ~'ва•rу •ПрІЦіля є 'З~І.іu;ненню і з.ростанню ІСОІц1а•1 ро­ де ~юкраТІІ'чних ор г аНІі•зац :й України. В 1902-1903 ках ·він наnравля є у К1~їв овоїх на•й:ближчІІХ са ра пшк ів , М. Г. Ф. В. Ленrніка, 'вір н и х і стійких і сюрі•вців СКЛад у ДО 1\рЖИЖЗІНОВІСЬІКОІГО, •ЯІЮЇ обttр аЛ ІtС Я nіЗІН\ЇШе

ЦІ\ РСДРП .

Б і біков­ ч .1ен ЦК Г. М. Кржнжановський. А .на розІі ськ.оrо бривар у (нині бульвар Т. Г. Шевч ен ка) і П у ш­ .кі.нс І,к ої

6у.1а

ред акц ія

<<Ведомостн

·се.1ьско•rо

хоз яй­

Сl'В З», де бу.1а О\lНЗ з явок Центра.1ьного Ко>tітет у пар т ії .

Ч е рез ~Іісяць у Київ переїждж ає 1\\арія Олександ рів ­

на ~'.1ьянова з дочками Анною і Марією і паселяється в буднику N~ 12 по вулиці Лабораторній. І тут внбір міс -

ця прожива ння диктувався певними мір куванням ІІ . Цей околнчннй тоді район населяли в основному робітнн кІІ , і він являв великий інтерес для розширення розгортання підпільної революційної роботи.

зв'язків,

Таким чином, Київ nісля 11 з'їзду РСД РП став велн­ •КЮІ рІ'ІВ0..1ЮЦіЙ Н ИМ Це!Н·1ІРО.М , •М:іоце~ Пер ебу;ВЗ.lІІ!Я Грул н основного осередку рос ійської ч а ­ членів ЦК партії стини Центрального Комітету , баrат в м з революці онер и ко nрацювалн в Києв і жен за оsоею спеціа.1ь~і·стю. Не •маючи ІПоса~ди, Д:~нпр о лікарською І лліч , чудовиН лікар, займався приватно ю Офіціально Ульянови досв і дом підпільної роботи

-

n•рактикою. Анна І.1лі нФчІНа перекладзла з і'Нозе~tних мов на російську, Марія І лл інічн а давала nривапн урокн .

Ста ра

ко~·у н іІС'!lк а-ІJlІЇідіПільющя

·М. М . Ессен GГ()J.0\1

rювідо\ІЛЯ­ нов .з дружиН·ОЮ. « Ю н ак ·виіхЗІв у Київ» , кон­ ІлліІІ·іЧ:Ні УлМІ.новій _,а п.ро це в са,Іару Марії спірЗ<ПІ\ВНОЮ ~юв-ою Н. К . Кр,у;пська .

згадув ала : «У 1903 році я nознайомилас я з усі є ю сім'є ю Ул ьянових. Яка це чудова була сім'я! Зв ' язана велнчез ­ ·ною любов 'ю один до одного, ofllimmicтю і нтерес :·в, .во·н а свої ін тере­ ІІ і дnорядкув ала раз назавжди своє життя, •С ІІ СПіРЗ•ВІЇ nартії , опра~і •революції, - це була сnра,вжвя

f-la постійне прожив ання подружжя Ульянових nосе­ .lІІ.'ІОСЯ в бущ ннюу .N~ 32 по ву.1иці ПушІКі·н.ськіі:й. Це бу.1 о не вил ад,ково : вулиця розташов ана поб.1нзу Тереще.н ­ ківської (•нині ву.1иця Рєпі·на), де в будинку .N2 11 ЖІІВ

аі·~~ ·.я , я.к ою .вона 'вир.исову:ва.1 ас ь .на~І у д а.lеІКО•\І'У маіі6\т.ньому. Любо.в Во,lод и:мира І л.1іч а до сіІJІt"Ї , в:ж,н е П і'ІМ~'ІІ!ЗН\і:Я ПрО ·М а'І'і:р .nіІД:К•ре'С.1ЮВЗ.1И 'В И'ВЯ Т'КОВ ІІЙ зв ' я ­ проходив ЗОК цієї сім і, який ніколи не перерив а вся і

У вересн і

1903

року, nря~ю

з ІІ

з' ї:цу

I.Japl1iЇ,

К11їв приіздить брат В. І. Л ен ін а Дшпро І.1.тіч

у

У.1ья­


В ГОСТЯХ У РОСІЙСЬКИХ БРАТІВ

НА ДЕШЕВИХ КОРМАХ Із року в рін у радїuсr.і «Ііітківсьний,> заrотовлили СОНDВИ ТИХ КОрМііі ДІІії ЦДіі·

би nише

nроцен­

65-69

тів nотрібної кіnькості . Це

і буnо основною низької

прмцинuю

nродуктивно с т і

тварин, недоберу молсжа_

При скnаданні чо-фінансового

виробни­ пnану

на

1968 рік ми зважиnи

всі

наші мажnивості і прм~шnи ДО

ВИСНОВКУ,

ЩО

ЄДИНИМ

виходом з цього станоаища

є

організація

куnьтурних

пасовищ, Вирішиnи видіnи­ ти під них 700 гектарів заnивних nук з таким роз­

рахунком, щоб на одну ко ·

ДаВІНЯ

ІдіJУV>Юба

зв' ЯІзує

т,руtLІЛвннКІіІВ

іКОJDГООПІі•В «Ко\І уІІJаІр» на

х.~Іельнич•чнні :та «Памя.ть Ильича» Гаmч.ИНІСЬІІЮГО раЙОІІіУ ЛеІН!інграІД­ ІСІ•КО•Ї ·облаоет.і. Вже 15 ІРОІ<ІіІВ ІКО•lеІКТИВІІ .цих І'ООПQДа·рсТ'в !ЗМагаються 1\Ііж сn;бою, :;tі<1ятьюя досвідом, подають одwн од!Ііом•у доrюмогу і ·ІІіід-

лі1101руч)

і

•С·~р.етар

•пар·Т'іЙІІЮГО

R. М. Гериш; nраворуч -

КОМІіW'!1у

.К!ОІ.!JІГ.а<mу

к~Комуна;р»

пу «~Памя.ть Ильича» Н. О. Яковлева (ІЮрайпjя ліворуч) ІРОЗМОІВJr.яє

н vm І 'НІОІВОб\lДОВИ СеЛа.

з членаtми делег.ЗJціі ;гмя~ницею В. М. Коrут (у цен·rрі ) та І:юотехні­ ІШ'І а<ртілі «Комунар» М. П. Рибчинською. Фоrо ·В . Огепанеика.

· На фоrо: лі,воруч -

nрмстав:ннки дв·ох ·qра!11НІіх ·к<>JІ'ГООпів уІМа-

ра пасовищ.

Розмістиnи nасовища на

зЗJзЇtдJуюча 11ВЩ>ІІНJНИіUІ>Кою фермою ІКошос­

тримкv.

·НеДаІВН<О )1~раіі~сьКІі •Х•JlІіІбороби ГОІС11ЮВаVІИ 'У 10ВО~Х !рО'СіЙСЬІКИХ д•ру­ зів у .ceJlli СФверсІ>Кснtу. Вони .побуІВали іВ {)ригащах 1 ІН•а Фt:~рма·х, огля­

рову припадало О, 7 гекта ­

дають навий :договір '!І·а соІJІіа"1іІсmи:ч:не зм З'Г·аfl!НІЯ. Иою ІІt•дІпиаують rго;юва артілі <~Память ИльІ!1Ча» В. М. Грибов (на [!€ір.еід1НЬОМу плані

трьох віддіnках. На друго ­

му й четвертому зайнято no 300

-

на третьому

( ФоrоХІрООіJКа РАТА~' ) .

nід ними гектарів,

400.

Біля nасовищ

будівель­

ники збудували nітні табо­

УДОСКОНАЛЮЕМО ОРГАНІ3АЦІЮ ПРАЦІ доярок ме приміщення

Дво:~мінна робота

і створити

молока . Доярки

ри дnя худоби. Там ·споруд­

СНД ЛЮБИТЬ ДОГЛЯД

і всі тва­

добре рясно цвіли, є непог~~~~ куль­ зав'язn фруктів. Проте біль:. радrосну « ТрrfіухівсьІ\ИЙ » піс.lя зап ус1:у 1\ідправд.яють дові подарунки на честь турни~! JЮС.'!Инам завдають шість пристовбурних RРУ­ сприяла пі,Івищенню про­ 1\Орів. Вони там тедяться n:.wr;(есятпріччя nомуністич- 1іур'яни. Вони виснажують гів не оброблена і заросда дуктивності праці тnарин­ двадцять днів вручну ної партії Украіни_ Уже і сушать грунт. Культурні бур'янами. А в свій час ще На )\0,1І1ЧІІfJ-ТІІВ3 РІ! ІІІ

фер)Іі

нш;ів, росту надоїв мrцока.

Лrгше ст:І .:І о на руt;и, бі.lІ·Ше

ІІі.]hІІОГІ1

ч:~су

маютJ,

роди.lьне відді.1ення, куди І рипники готують свої тру­

роздоюютhся.

Доярки

ро- зараз

доярки

Господарі

жено приміщеннЯ дІІя ме­ ханічного доїння корів, за­

землі

Одександра рослини

Литвиненко, Галина Аноді- ОАержують щодоби від кож­

а то і ранньою весною було дано дбай­ розпорядженнSІ керівникам ливі господарі вчасно зни­

рок,

бо,

ш; ЩJави.: 1 о,

щп розтелилися, щонаНменше 20

к.орів,

.'І И

високопродуктивними,

надої, Віра

Ковбасинська,

доярки

ІіОрів до доїння мrхані змами. А якщо в групі 45-50

Людмила Пономаренко, .!Ію­ родильного приміщення корів повертаютJ, у ті ж бов Бабич та інші .

голів і навіть тіль1ш п 'ята

групи, з яких

рад-

госпу виріши:Іи і далі удо-

скона.1ю вати двозмінку. Бу,1n вирішено виді.1ити оІ\ре-

вони були взяті. Доярки нрпдовжуютh доr:Іядати, доїти їх. Дотрн­ ~ІуютJ, ус іх прави.'І, щоб одержати бі,lhШС МОЛОІ\а 3 вис оки~І вмістом ~иру.

Rолrктив

модочно-товар­

До !ОО-річчя В.

І. ЛЕНІНА .

ного, в ць о му вза є мному розумі н ні, любові і д ружб і ».

В. І . Леніна в Києві

була,

.·ЗВ Іі'І а•~іно, n,і,дІПІільна пар11ій:на :робота . Д . І. Ульянов факт ичн о був одІНІМ з керівників Київської групи пра­ цівників Ц К, в ідпов ідав у Бюро за роботу Київського комітету; Марі я Іллінічна зосередила в своіх руках май­ же все ли сту вання росіііської

часТІІнн

Комітету з партіііними комітетами Росіі

Центрального

і з Леніним,

.регу_lя•рно ловід:о~tля,, а ВолQ,Jд11ИІРа Ілліча про стан·ови-

11~: ·В ~ра їн1!· переда ва,,а його '8Ка:з~вкн під.п.іль·ни•м ПЗ>р­ компетам .

Пит~~ІІЯ ВfІд'аrнНІя ;Паrр11іrЙІІЮЇ

_,,ітера·r)lри, 11РЗІНс:порту­

ван:ня 11 з - за ;рубежу і .розоов·сюдження •В Росі ї, орган:­

біІІІЬіШОВИ.UЬІких

дРJ'ІКЗІрень у Киеві,

м.~Іколаєв.і, Од·есі, КаооrоГJІі , ІВИіШУJКЗJНІНЯ коштів д~я пар­

ТІІІ ось ідалеко н е повний пер.е:Іі-к того, чи~ займа­ .1нсь ~'л ья н ов и у Киє<ві .

Ц З/рсЬІка ох.ранк а. невіІдсrупню щ~рес.тJІі:дУJВ:Ма іх, бУJк­

в нль:но з ті є ї ·ХJв ит11нн, коvrи ІВОНи .ВІперше ·вийшли 'ИЗ пе­

рон Киї.&сЬіко.го . воІ<за_,.у. В с:пеJJІі:МЬІНІо за.вt:~дени·х «ШО­ Цl'НІНІІtКах»

і

М.

раховако,

М. Жеребець,

Т_

Скотарі

Максюк,

О. Кудик та Я. 3авць пасають

іх по росі,

<<

ви­ своє­

часно напувають, що гаран­

ГНАТЕНКО.

Під

таким

за головком

в газетІ <<Нове життя• за

16

квіт.ня вм іщено мате­

« журнаrлаrх rпа·глЯ!ду>> реЄ•С'Т'!JІУВЗІІЮ!і К·Ожен

рух ~'.1ЬЯ!ІЮВ ІІХ по мkry. Та,к, rі.льки за ІП і•в11ора мkяця (з ЖО:ІННЯ >ПО ЛІІСЮПЗІД 1903 року) було ЗJЮМЄНО \48 від1м іток •про Д. І. Улья·нrова і 127 від.м:іток про те, які б~1д Іан.ки :і коли :ві.J,ІвіІдала Марnя Ілл.:ІНІі·чна. РеоолюLІJИ~не підпіл.1я ·в Киє·ві по~tЬrно а·КТІІВІізу;валосІІ. ~,. ~Іі•сцевої ох;ра'нюr вже не •вист ачало сооіх сил для

\903 р.он:у ПірІІІСЛаБ у Київ !ІОВі з агони по.1іцаї•в з МоОJ<іВИ, Гомеля та інших

;м,:~от.

В •н•іч .з І ·на 2 сі"ІІня •1904 :р·оку ;всіх Ульяшових, крім

.1: тньоі ма,ріі ОлекоЗІНІДр.іВІНИ, б}'\<10 арешrоваІНо. РЗJЗОм з :нюш охранка схопила ше ЗО nідnільниІК\Їів. Анну І.~л~­

ІІі 'l'ну. і Маrр:ю Іл.л.'Іні<nн:у жашщарми поса!l{mлн в Лук'я ­ ,н~всь:\у тюр~rу, а Дмипра Ілл·іІча, !LіК «особли:во небезпеч­

було Пред' ЯІВ.1•е'НС

ЦК РСдРп_

виведення

випаси

дасть

nечити

його

змогу забез­

в

достатнІм

ми нормамн і тіnьни за ра­ хунок

казем,ат и КиіІВСІ>К{) Ї фортеці. Ім

ООВИJН)'ІВЗ'ЧеІНІНЯ ·В .JlІр·И.ЛШЛеЖ'lЮСТі ДО

На допитах Улья-нови лооодили себе ·м.ужньо і стtіrіі­ .ко по-лооінсІ>Кам~у. ЯІК оказали б ми тепер . Більше

ли

неянісно

nеріод на

вивантажу-

ють вагони, захаращують територію для

В

вантажів .

недавньому

видруну.вано

критичні

заводу

номері

відповідь

зауваження

пластмас.

своєчасно

вжили

на

із

Там захоДів,

забрали з товарної стан­ цН авоr вантажІ. Сьогодні

публlнує мо відповідь з мебльовоr фабрини: << Кри­ тина рейдової бригади визнана правильною. Ад­ міністрація ІВж ила захо­ діrв по очистці території та засшщі налюжl. Цю роботу заплановано вершити найближчим сом ,

десь

протягом

ця>>. Та1>а

цього

знизити собі­

вартість моnона

Р А;3, ДВА І ... ПОЇХАЛИ))

шив СКЛЗІД ОХІраІfіІКИ, а В 11P•J'IJ:щfi

ного», ю~ну.1и в темні

що

дійного стада на куnьтурні

Після вистуnу ,.Нового життя"

перебувають

пасовищах.

стеження і шпиrунст.ва. Тод1і департЗtмент поліrLІJіі збіль­

з дня народження

сім'я, скільки шастя в такому піклуванні одне про од-

ПІід•rт.ільони'х

Усі корови

на

котрі .неовоєча~но , а 1нно-

через усе життя· Ленін а. Коли я вперше nопала до У льЯІюв н х, я зрозу~іла, скільки радості мож е дати т ака

за•{ія

вони

кіnьності дешевими зелени­

тує дальший ріст продук­ ріал :рейдовоr бригади . В ної ферми треп>ого відді.1ка тивності. ній nLддано критиці окре­ посідає одне з перших В. МАКАРЕНКО, М•і за:води 1 оргоо1зацп. місць в радгоспі по надоях бригадир ферми.

В КИЄВІ Основною метою сім'ї

радгоспу. Дерева

та­

1О червня вивели

тивність цього заходу? Під·

3

ч11стина :J них одночасно отелилася, то на скільки в і др:Jз у аfіі.1 1,шується наванТІОІ\f'ІІНЯ на ДОЯрІ\у. Партііін:~ і профспі.1кова

організації, дирr1щія

відді.1ків

rенера ·

Яка ж економічна ефек­

а бур'яни

Зацвіли

забезпечення

дnя

сюди все погоnів'я корів.

потрібно щоб набирали у вазі теля­ А з:tr,lЯH hTe в сади чет­ у міжряддях і на пристов­ Віра Хар<rенко надоюють по днін роз- та. Робітниці непогано за­ 1О кілогра~Іів. Сумаінно вертого, пrршого та інших бурних кругах.

доювати вручну і за 1~ей роб.1яю т h 100-120 nрацюють підмінні періо.1 добре підготувати карбованців за місяць.

тшним

залишилися.

живлена.

та

тори

борів. З

провели своє­

часно і якісно,

2

тропастухів >~

eneктpotнeJWkto nітміх

ві-t:ділків, щоб nосилити До­ гляд за садами. І>О'ротьбу із шкідниками

та

відпочинку доярок. Розnо· чаnи робити прогони на ви· пасах, Аридбали 25 «елек·

стікають,

доярІ\И.

будинки

для прий~ання моnока

дит,ноrо відді.1ення Гааина Оксюта і Галина Висоцька зовсім rинутh. Тому

на, Па·расІ\овія Кривенко, ної корови закріпленої гру­ щують бур 'яни. Борються з 1\овбасинська Та 1;n.ш ро:точа.1ися ма­ 0,1ександра пи по 15,5 кілограма моло­ ними і на .1анах радгоспу щоб соні ро:т•пи, знову абіт,­ все роблять д.1я того, ІСа, Таїсія Кова.'!енко і Га­ «Гого.1івсJ,f\ИЙ ». Бі.'!І.шість ШИ.lОСЯ навантажrння доя­ дог.1янут'і ни~Іи корови ста!ІИНа Бабич мають пудові просалних пр ополе на, nід­ тr пер

гони дnя тварин,

знають, якої шкоди

за­ ча­

міся­

реакція тільки

Р~дує .

Проте в ст·атті є бІльш

-

2

в nітній карбованці 37

копійок на кожному цент­ нері. В ціnому сума еко­ номії від здешевлення кор­ мів становитиме 37505 карбованців.

Крім

цього

буде

пе-

реглянута

організаційна

струнтура

утриманни і до ·

Гnяду худоби. Це ДОЗВОnИїЬ заощадити ще 7540 нар·

бованців,

або

49

копімок

на кожному центнері моnо­

ка. ВсьоrіІ економія коштів становити"!В

45045

кар­

бованців, або 2 карбованці 86 коnійок на центнер МІІ· nока.

Зелена маса сіяних траіі і кукурудзи,

яку потрібно

було б згодувати худобою у

того, і ·в ТІОІJ>МtЇ 'ВОН·И ІFродовЖ'у:ва.ли ·реіВQЛюц)йнv д·:.яль­ ліІсть, ОЧОЛИІВШИ ООрОТЬtбу ІПООіІГИЧ:НІІХ 'В'ЯіЗ!НІіІВ [!р·ОТИ без­

згадується

ЧіfНСТВЗ царських катів .

браноробс11во вантажлинів

сипосована. Це Аасть змогу

з ПМК-3. Вони

одерІНати додатково

Ні<ЧОІ10 :Н'е добилась ох.раrнка ІВід членrів сЯtм'і В. І. Ле­

ІІіна. Ж•адІН.ИМ С.ПО!ЮМ ВОНИ себе Н·е ВІІJдаJІИ а ІНе даJІІІ

QІХрЗІНІ!Lі в .ру•ки а<НІі ІНаіІІМенши х

докЗІЗjв . !1ротрн:мавшІІ

у,1ЬІЯН{)ІВІfХ від ШООТИ :м·ЇІеіЯЦІ:.В ДО ОдІНОГО ·РОІК'У В ТЮр,~і.

цар<:ЬІкі :влааті змуwені бу11ш з&ільнити їх через ІВ·і,дсУт ­ н.ість дакааіІв «ІВІtНнооті » .

Але .і виіхЗІВши з Киева, Уvrья-нови tПрйІДОВ·Жува.~и пІід­

Т.j)ІfМ:)'В а'Ти з пар11і•йюrми оргаН'1і•з·аціям.и УІюраі'ІІи .найті с ­ ·НІішнй ЗІВ'ІЯ.ЗО.К.

Ук:раЇ'НІСІ>КИЙ НЗtроtд ОВЯ.ТО ШВІ!ІіуЄ ШІІМ'·ЯІТЬ Про УЛЬЯ НQ­

•ВИХ, дбайлИІво з·бЕW<іrга€ в1сі М1іоця, зв'ІЯ'Зан.і з ревІDJrю ц·Ьй­ ною ді яльніІстю член~в аім 'і великого ·ВОЖ'д'Я. КИ!і:БІСький

МХЬtЮВНІканко:м п:рИЙНІЯІВ .ріШеІН!НІЯ про відКіриття .в будич­ ку NQ 12 пю ІВулІfUі Уль,яшавих мем.Qрtіальносо музею УлЬІ5ШОІВИ·Х . На дrpyrroм1y поверху, саме там, де во.ни

жили,

рОІЗ'Мrіотиться

оова,ртирачмуJЗей. Решта прИІМіщень

гострі нритич:н•і рядни. де про

ршш на купи

~rричуще

перетво­ см іття

12

ХУАо6м взимку.

тячі пустощІ вельнинІJВ .

ками, зго,11овування цІєї кіnьності сиnосу в стІііnа·

горе-буді­

Дуже недоречна

1 не­

зрозум1ла мавчанна керlв· ник!~ станції Бровари.

ковитоrо

норму дnя годівлі

За попередніми ntдрахун·

вий nеріІА дасть nрибавну моnока -

веnмну на 1,9

кіnаграма на корову

Пора б уже вwнласти свої

-2,4

Мі•рНуВаНІНЯ ЩОДО ВИСТуПу

За АеНь nроти ВіІІПОВіАНОГО nepiqy минулого року.

газети і тих питань, котрі порушені в нритич.ному матеріалІ_ А питання важ­

НОЇ діяльності оі,м'і ,ВQЛодИІмира Ілліча Леніна.

що незабаром читачі

П. ОБЛОГА. (РАТАУ).

5189

тонн висококаnорійного со­

вагон і в це гли! І ніякісінь­ кої реа,кції! Ніби йшлося не про тисячІ штун доро­ гоцінної цегли, а про ди­

від;оодиІться r!Jiд ен:сrюзи.ціЙ'НІі зали, матері·а~и я.ких бу­

дуть ВИѕ¯ТЛЮВ·аrrи .киіів·СІ>КИЙ Період ЖІfі'ТЯ і реБОЛЮЦ·ЇЙ­

виrnяді підгодівnі, буде за­

ливі.

СлLд

знаються

рейду.

rrpo

сподіватися, ді·

результати

П. АНТОНЕНКО, старший економіст рад­ госпу.


ПОЧАТОК НЕПОГАНИЙ Л~rкокрилим: rnaxoм промайнув нинішній навчальний рік. Вмовк невсипу-

напружене

шиіі успіх

життя.

старшокласників

Організовано

Тетяні

успішно

~Ін­

екза-

Поп·ереду ще багато

мени. Діяль•но готу~алися до них учні і вчителі.

ро­

дання партії

лені в білетах, десятикласники Люба Тимченко, Ва-

лентина

Головачова,

Приклад У цьому

старших класів

Не відстають микласники.

В. БЛОХА,

і вось­

Вони

іспитів з мови. Екзаме­

ЛюАмиnа

Іванівна

ТИМКО та асистент Onьra Іванівна ІГНАТОВА задово­ лені: учениця Люба ІіАПОВідає на «5».

пока­

llо.'ІІ'!дИ~Іщ, Ащрійо в и q МосІ;вн•І і ііагато інших.

своїх

старших товаришів

час

HACRH В нашем радостном

Іванівна Карпенко, Антоні­

не має

від

зроблено у 9-Б

nід

натор

по

краю.

Все мьr любим, rвсе мьr

оцінки. Міцні г.1ибокі на Мусіївна Висоцька, Світ­ знання виявили всі випуск- ла·на Родіонівна Фіалко, ники. Жоден з них двійок.

фото

французької

Пупченко, Наталка Смоло- зуЮть вчителі Парасконія вик і інші. 3 обох предме- Федорівна Менжеrа, Галина тів вони одержали відмінні

ли, а учні

класі

крмуніетичному вихованню підростаючого покоління.

Ніна

cepeAttь8i шко­

ня nporpaмoвoro матеріалу.

на­

уряду

Семиnол ків-

директор

ської середньої школи.

також

У громадянки с. Краси­ лІвни Марченко А. Ф. загорілась хата. Перши­

rю Шевель, Вітя Мата· Міщенко,

<<Діти

живі

-

-

землІ•

так

залі мі­

ської

5,

школи .м

які

могли

дошки,

Ладан, Люда

б

спалахнути:

дрова,

огорожу.

Так ~учні врятували но потерпілій.

добра. Щоб перегородити дорогу стихії, вони насюt-

Вони врятували худобу.

ЛІ! члени

юнацької

роВ'ільної

пожежної дру­

·

доб­

взялись

ЖИНІ! на чолі з старшою

Знаючи

сіння

правила гасін-

за роботу

-

га-

вогню і рятування

ня, юні пожежники Миш-

в'яні предмети

від хати,

А.

С.

креслила,

ШРЗ

в

роки

ської війни. 'Учасниця Великої Вітчизняної вій· ни Н. Н. Федутенко nові­ дала дітюІ про бої під Броварами те, якою до· рогою ц~ною завойоване

l

їх

щасливе

дитинство

-

ціною життя мільйонів ра­

дянських людей.

ращі було _ст~ре~fл те:к~- Щорса

П. Ф. Служенна. кіадах. Про їх досягнення ооним на навчання

ве

життя~

що

со пецІа- готовни спеціалістів рік у При техніr>ум•і працює . 15 років праrцює заочний к~т~ш кованих ~х n _ рік зростає, бо Вітчизна, майстерня, в якій учні відділ механізації сіль· шстш, багато 3вfкчизнів nартія і уряд все роблять nроходять навчальну прю>- ського господарства, на сболавили нашу :м фа· для того, щоб учням були тику. До славного 50-річ- який приймаються вироб· ях 3 • нени.авпиослнчищиами 1 створені необхідні умови чя Великої Жовтневої ничники.

шистським

а ниві мирної праці.

'

.

для .навчання.

.

..

...

соцшл_ІстичноІ

революц11

Запрошуємо всіх бажа-

н Се ед наших виі!Іу.скниТе"нікум розташований :?атьюв~ина _подарувала ючих вступати до нашого кІв sfдомі Імена Геро1в У новому навчальному ІМ н~вии, повюстю облад- технікуму. Спеціа.1ьності Радянського Союзу льот- корпусі, де, крім учбових нании. гуртожиток .. на 300 техніка-механіка і техніМ

к. Наврацького

Кочубей,

каринатуру

на

юв-~еха~Іюв

1

техююв.

прожектора•,

припущення ні­ обnрунтували.·

Вдавшись

до

вигадии,

припущень,

вони

невірно виклали свій по­ гляд на діяльність <<Ком­ сомольсьного

прожекто·

ра•, на його бойовитість і дієвість.

любителі сцени організу· вали цікавий і змістовний Л. ГЕРАСИМЕНКО, працівник райбібліотеки.

«Під час перевірки бу­ фету . ресторану <<Суnут­ НИК>>, рейдова бригада ви­ явила

да:ми. Є б.Іблютена на 40 електрию.в. Хто бажає встуnити до тисяч томІВ, велики~ чиСтрок нй:вча':'ня 1ри нас на навчання, надси· тальний ~ал, аитовии зал роки І 6 м1сяцш для :их, лайте заяву на ім'я ди­ на 400 мІсць. В ньому що закінчили восьм_ирІчн_у ректора, автобіОі'рафію,

ПопільнянсІІкого раJііоб'єд·

дожньо1

наук т. Люлька, інженера

виступ~_ють

<<Сільгосптехніки•

з

китну

М.

ву

ресторану>>.

Заступнии реАантора В. ПОЛОТНRН.

ЦіЯ газети звернулась в райко'VІ но~1со:.юлу. Ось

артисти

учас_ники

х~-

самодІЯльн~тІ.:

з Києва,

БІЛо!

шк~лу, та

сяцш

2 роки 1 6 мІдля виnускюшів

-

НА

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГ! І в зв'язку з введенням в ексnлуатацію нових

ЗАnРОШУЮТЬСЯ: токарі,

док.умем про освіту, три фQтокартии

середніх шкіл.

та

характернетину з

цехів

н.а постійну роСюту

слюсарі-ремонтники, слюсарі-сантехніки,

Д!()Відку­

школи

наладчики,

ється спортивній Наші вmхованці

учні вищеназваних професій,

лLння

виступають на обласних .і

тури)

республіJ\анських

тематики

Козакевича, імені

ро?отl. усшшно спарта-

учні триматимуть вступні іспити з мови (або JІітера.

письмово

-

-

r.a

зації і сІльсьrюго

ма·

верстатники

по дереву,

nресувальники,

крановщики

електрифіІ\ації господарст.ва.

n.

усно. Зарахо-

електромостових

кранів,

робітники без сnеціальності (чоловіки і жінки).

НЕЧУШКІН,

За·робіт01к 100-150 ка·рбованців за мі:ся.ць,

викладач технікуму.

Оданака забезпечуються rуртожіі~ком і пропис· кою.

П'ЯТНИЦЯ. Перша

14

програма

Наша афіша. 17.00 До 50-річчя УкраїІІи, •Флагман української преси•.

ІЗ

ЧЕРВНЯ

програма

ТелевізІАнІ вісті. 11.10 «Справа Артамонових•. Художній філ~ом. 16,55 Наша афіwа.І7.00 •Вода прийшла у стеn•. (Донецьк). 17.30 До 50-річчя І(омуністичної партії Украіни. сІ(аменнрі•. ТелевізійниІі нарис; (ЛLвів). 17.50 Балет ДелІба сІ(оппелія• у виконанні хореографічної студІї І(и'Івського палацу піонерів. 19.10 Телевізійні вісті. 19.30 сМузичниА кругозір•, 20.30 Інформаційна проr·рама «Час•. (М.). 21.30 МіжнародниА огляд. 22.00 «Справа Лртамо­

11.00 -

новнх•.

ХудожнііІ

фільм. Друга

програма

18.00 Програма навчаJІьного телебачення. Длн сrудентів першого курсу. Англійська мова. •Оглндова лекція•. ХІмІя. «Азот. Неметали•. (Дві лекції). 19.40 Т. Ма карська • Не Аружив х .. опчнсwш з дівчинкою•. те.. евізійний єпектак.1ь. 20.30 - сНа добраніч, діти!•. 20.45 - Фестиваль фільмів. прІІ· св•11ениА 50-річчю І(омуністичної nартії Украіни. « МужнІсть•. Науково-популнрний

фільм.

21.30 -

Туристський

альманах

І(омуністично'і пар­ 17.30 - Те.1евІзІАні

тії вісті. 18.00 Для школярів. с8сі роботи добрі•. (М.). 18.30 Телевізійний альманах с Подвиг•. (Одеса). 19.00 До ІUU·річчн з дни народження В. І. Леніна. •Образ В. І. Леніна в твор­ чості харківських художників•. (Харків). 19 30 ПершІсть СРСР з футбола: •Спартак• (Москва) •динамо• (Київ). 21.15 - Естафета новин. (М.). 22.00 - •Салагобо•. Музична розважальна

nрограма.

(Тбілісі).

Друга програма Телевізійні новини. (М. ). 10.15 - Для школярІв. природи•. (М.). 10.30 сНа по,,ях країни•. (М.). 11.00 - Першість свU"у з мотокросу. (НДР). 11.50 - ТелевізІйнІ вісті. 17.05 - Телевізійні новини. (М.). 17.15 - М. Раве.•ь «Іспанська година». Прем'єра музичного телевізійного сnектакм

10.05 -

•Чудеса

.•ю.

(М.).

18.00 -

Програма

навчального

телебачення.

Для

студентів другого курсу. Англійська мова. «Оглядова лекцrн•. Теоретична механіка. •Синтез рухів. Додаванни обертань нав· коло осей•. 19.40 сЗ піснею в серці•, Пісні самодІяльних композиторів у виконаннІ 1(. Огневого. 20.10 • На зачароиа· них плесах•. Телевізійний фільм. 20.30 •На добраніч, діти!•. 20.45 - М. Горький - •Єгор Буличоп та інші•. Телевізійний

............................................................................................................................................................ сІ(лич.утІо

)і,оJ)оги

дал~онІ•.

(М.).

НАША АДРЕСА:

м. БРОВАРИ, ву.11. Київська,

22.15-сВечІрні

«НОВАЯ

зустрічі•.

ЖИЗНЬ•

(М.),

-

спектакль.

орган

Броварского районного

ІНДЕКС

комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся КиевекоА области.

154.

-

3·18,

вІд·

a..-----------tllllll81tll881111ti811118IIIIIIIIIIIIIІIIIIIII . . . . IIIIIIIIItllllttlllt81Mitiii181IIIIІIII811t411111tllllltllllllllt

154.

Телефон

- 4·57.

Зам.

2190-6500.

чорної

)tет.алу,ргії,

надаються

щорічні

аллачува-

::1 хві;ііп~т~к~о б днів, крім о,сновних і додатка·

І

Звертатися у ві;J,ді.1 ка·дрів. Ухати автобусом NQ І до зупинки «Завод рошкової металургії:..

і

!

по­

Адміністрація. ~~~~-~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~:"' •• ' ••• ' . ' ••••••••••••••••• j j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

!

! !

! ! !

: ~

І І

І!

61964.

Газета виходить у вівторок, четвер І суботу.

ТЕЛЕФОНИ: ре,11,актора 3•82, sастуаинка ре,11актора, ВіА·І токореспондента - 4-67, відповідального секретара дІлІв (партІІІного житт•, nромисловостІ, масової роботи) і фо· JІ,І.лу сільського господарстеа 4·47.

J)роварська Арукар.ия, Київської області. вуд. Київська.

Робітникам нашого за:всцу за пост.ановою ЦК КПРС і Ради Мінk,тр~в СРСР, як ПІрацівникам

ЧЕРВНЯ

16.S5 -

Перша

Ра­

посилити контроль

за буфетом і офіціанта­ ми, постійно вести вихов­ ну роботу серед нолекти­

ного інженера Білоцерків· ського виробничого улрав.

ЧЕТВЕР,

бо­

Крім того, зобов'язано ди­ ,ректо.ра ресторану

електрослюсарі,

r;

правил

торгівлі

ку буфетниці М. Дальчен­ ко та офіціантки Л. Подо­ фи. Наказом директора комбінату nромадського харчування від 8 травня цього року М. Дальченко з роботи звільнено. Л. По­ ~дофі оголошено догану.

о. д. Гамаги, голови ро· ЦеJт~и, демонструються Для вступників з 1 лнп- чи виробництва на адресу: китнянеького колгоспу !ме- юнофІльми. ня працюватимуть підг~.r м. Тараща, Київської обні Кірова т. Сахна, головВелиNа увага приділя- товчі ку.рси. З 1 серпня ласті, технікум механі­

ра•дгоспу

порушення

·радянської

З ЦЬОГО ІІІРИВОДу редак­

Чекаємо на вас!

ва, генерала М. Н. Бур· ляя, секретаря. Одеського обкому партії м. с. Синпц!, доктора технічних

І.

районного

аудиторій І'кабіне'Гі.В, є чу- чоловІк. Є також ,щальн_я. ка-електрика дуже потрlб­

виг Олександра Матрос<>· ми, устаткува!fням, прила-

механІка

художньої

Будинку куль11ури та юні

буфет­

знято ніби-то за вказ1вкою зверху. Автори листа своє

~6~ата ·Олександра Шев: дов! лабораторії, оснаще- що обс:тrуговує всІх учю~. ні всім галузям народно­ ченк·а, який по1~торив под- ні найновішими машина· . ~ехн11к~м. го:ує т~х~І- го господарства.

нання

тт.

ницю ресторану <<Супут­ ник~ М. Дальченко, помі·

~ИЙШЛ?ф~І.лька

близько

самодіядьності

концерт.

Лиг і Басюк надЦішов лист. Вони пишуть rnpo те,

власних

При технікумі

у,рочистої частн­

учасншш

Слідами неопублікованих листів

довітте чим не

т висо- випускнИ!ками. Якість під- му стенді.

Після ни

Від читачів газети <<Но­ яку ,відповідь одержано:

кум ,мехаюзац 1 За ~ово~ І Всіх не перелічити. І овідчать численні трофеї, значається стипендія та го г~спод~рства. йоrо стін Ми пишаємося своїми розміщені на спеціально- надається гуртожиток. з

закін:

=========================

мольського

при­

словами

чується виступ.

змінює

щену в кінці квітня у вік­ нах районного <<Комсо­

ПРИІЖ,JJ.ЖАЙТЕ В ТАР АЩ~

Цими

хоро­

вьrрастаем

громадян­

В перші роки Радянської влади в славоозвtсній Та·

єннии пер од

яких

Виступаючих весела дітвора. Как цветьr, мьr

буремні

Славим Родину свою! ..

Севрук під­

ВітчиЗІНяної воєн, нині пенсіонерка Надія Денисі,вна Діаманд~і. Вона правнунам про

славим­

·дитсадком

ших умовах виховуЮться най'\fоЛоДІ.ІІі 'У дитячих за­ кладах. Вони зігріті лас­ кою І теплом. Це найсвіт­ ліша радість дитинства!

СВОЄ ТЯЖКе спогадами ДИТИІНСТВО, про ПО· ділилася

М. СОЛОВЕИ, rолова райради дnт.

перед sіJдюrнули всі дере­

про щас-

. Завідуюча

лине дитинство у нашій та життя Дітей в інших країнах. З вітальним еловом виступила учасниця громадянської та Великої

розповіла

май­

Власенко.

Чуню\, Гриша Міщенко і Петя Дяченко активно

прибу­

бібліотекою Г. В.

Касіч ,розповіла

,який

піонерножатою СвІтлЗІНою

пожежу

дуюча

називався

вечір в аnтово'І1у

Допомагали гасити по­ жежу також члени ДПТ В. І. Чернишенко ди­ ректор радгоспу, І. І. Фе­ сюн ВОДій <<ШВИДКОЇ допомоги», І. П. Дячен­ ко інженер та іншІ.

на

У вступному ~слові заві- '

квіти

оргаІНізувала· районна біб­ ліотека для дітей і їх бать:ків.

ВРЯТУВААИ МАЙНО ми

про

закінчення

Це

метрії і украінської мови. буті в школі, не мати дру­ Впевнено і змі·стовно відпо- горічників, виконати заввідали на питання, постав­

nepeA

атестат

Всі показують глибокі знан­

випускників випускники під час екзаменів закріпили знання,

на

сиnаАають ІЩІевіАНі ісnити.

боти. Педагогічний коJІек­ ПІВ працює над тим, щоб

вже склали еІ'замени з гео-

звітують

11ержавою

Для колі Герусу, Тетяні Зайце-

-

nрохоАЯТІо

екзамени у Нняжицьній се­ редній школі. Виnусикмни

настала вій, Валі Пустяковій.

відповідальна пора

П'ятдесят

випав

вирує Лещею;о, Ніні Малій,

.,. .., . . . .,.~ ..". оС" . . . , . .... ...,

~~~~~~_.!

склали два екзамени - з українськоі мови і алrеб­ ри, мають рясно відмінних та добрих оцінок. Найбіль­

щиіі дзвінок. Незабаром спустіють класи і каошети.

А поки що в ШІ;олі

f • ! ! !

!

f

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' •• " · " · · •••••

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС ТЕРМІНОВО nОТРІБНІ на пості-йну робату: ливарники,

учні ливарника, nресувальники,

учні аnаратника, апаратники,

слюсарі-ремонтники,

СJІюсарі-інструментальники, слюсарі-наладчики, токарі, фрезерувальники, nрибиральники цехів, робітники внутріцеховоrо трансІЮрту. 3-верта·тися •на адресу: м. Бровари, про)І·вузол,

&рова.рський завод пластмас.

Відділ кадрів.

69 номер 1968 рік  

69 номер 1968 рік

Advertisement