Page 1

Пролетар~всlх "раін, єднайтесяl

І

ПЛОВУІ ПВН'ВИЛЬНОРО KOlirOTY КП(О) УКПНїНИ

69 (238)

ЧЕТВЕР

] 5-17 серп"я вjдбувся черговий пленум Цен·

22

трального Комітету RП(б) України. Пленум заслухав і обговорив питання:

C~~~H:' ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКО МУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ

Про рішення ПК ВКП(б) на звіт ЦК КП(б)У про

підготовку,

Шна 15 коп.

добір і розподіл

керівних

партійних і

радянських кадрів в українській партійній органіЗRUії.

~~~~~----~~,--~~---

ВПЕРЕД І ТІЛЬКИ ВПЕРЕД

Грубі порушення агротехніки на сівбі Підготовка грунту під по

сів озимих культур та сасерпня 1944 року Мики МИЙ посів проходить У знач та Сергійович Хрущов ві­ нІй кількостІ колгоспів ратав трудящих нашого райо· йону вкрай незадовільно. ну з виконанням ріЧНОГО Графік посіву не виконуе.ТU ПJlаиу хл~бопоставок. У ся. 1945 році ми знову посі::и У РОЖНівському КОЛГОС-І передове місце серед райо­ пі .. Більшовик", У великонів КиТвщини. димерських ім. Ворошилова, ім. Леніна сіють вруч-

11

Натхненні величчю пер· шоТ післявоєнноJ сталінсь

ну,

а

на колгоспних под-

вір'ЯХ стоять тракторні та коУ п'ятирічки, передові кол кінні сівалки. Лише де-негос пи цього IJOKY по-більшо­ де ви можете побачити тут, вицькому борються за пере­ щоб були запряжені коромогу нашоі столичної об­ ви колгоспників.

колгоспах

ім.

Молотова, ім . Будьонного, "Комінтерн" та ряді інших

наступного

аВіаціІ

висівали некондиційне жито.

техніки

Факти

18 серпня весь радянсь­ агро­ кий народ святкував День

року.

порушення свідчать за те,

що

У пухівському колгоспі ім. у нас немає ще справжньо 7·го з'їзду Рад, калитянсь­ го контролю над якістю сів кому .. Червоний Жовтень" би. Осторонь ще стоять ке посіяли жито по пару, не ріВНИI<И СільвиконкомІв, пар провівши до того передпо­ тіЙНhХ організацій. Агроно­ сІвно! культивацlJ. У Боб ми не мають права спокій­ рицькому колгоспі ім. Шев­ нісенько спостерігати, як ченка сіють вручну,

а про

порушуються вимоги

і

Батьківщини-Москві. Впер ше після війни на Тушинсь кому аеродромі, під Моск­ вою, відбулося велике св'я то.

Аеродром, трибуни, бал­ кони і ложи Центрального аероклубу СРСР ім. В. П. Чкалова прикрашені живими квітами і зеленню. На фа­ саді Центрального аеро­ клубупортрети членів Політ бюро ЦК ВКП(б). У цент­

до

j Він­ . .. му рівні. ницькою областями, за пер­ ШОВИК·,С. В-Димерка,у го- ня агротехніки. Створю€ть3ав. Р3В Г. КИРИЧЕНКО шість нашого району в об­ ласті. Повністю виконали

кого, ім Шевченка, Бі.'Іь·1 припускають грубі порущен

ли натурОllлату свиноїдсь­ кий колгосп Ім. Леніна,руд НЯНСЬКИЙ ім. Кагановича, проценти

Голова жердівського кол

до плану і, по­

госпу ім. Шевченка, Рубан руч з ними погребський ка М. Д може наговорити колгосп ім,Кірова. Наближа чимало, багато наобіцяти, ються до цього великодимер але щоn виконати-ні. ський колгосп ім. Котовсь­ Декілька разів довоItи-

портрет

За кілька

хвилин до по­

чатку свята в ложі

жайності, не звертає уваги. но жодного гектара.

Не вживає він заходів і до того, щоб був проведений оnмір площ, хоч неодноразово я нагадував і про це. Колгосп почав сівбу, але

тов.

Сталіна.

(.аист АГРОНОМА)

Літківський ім. Калініна. Ще

4

рІ-великий

Но ВИКОПУЮТЬ :МОїХ повад

план хлібопоставки, сплати·

сталінськоJ авіаціІ,

відзначав ЇJ заслуги в роки

шло свято в столиці нашоІ

випад­ негай­

Це ще далеко не всі фак­ но прийняти всі заходи

славноJ

ВеликоJ ВітчизняноТ війни. Особливо урочисто прой­

агро­

культивацію техніки. У кожному ку вони зобов'язані

послідуючу забувають.

дня

ся серйозна загроза врожаю

ти, які свідчать, що в пер­ могтися ТОГО,щоб сівба була щі дні масовоТ сівби у ба- проведена у стислі строки, У колгоспах імЛетровсь- 1 гатьох колгоспах району на високому агротехнічно­

ласті у соціалістичному зма

ганні з Полтавською

голівських

Святкування

центральній

з'являються, зустріну

Хліба ті громо\{ оплесків,товариш

здача організована погано, бо молотьба проходить вкрай повіЛЬНО,а 19 липня зовсІм не МО,10ТИЛИ.

Сталін, товариші Вороши­ лов, Берія, Жданов, Міко­

ян, Андреєв, Каганович, Ма л.енков, Швернік, Возне~ сенський, Косигін, Булга-

ко го, гоїол і вський" Че рвона лось мені, як а rp-ofЮМ у, на сівалку не використовують, В артілі низька трудова ІОВ, Кузнецов, Попов, ПаУкраїна" та ім. Молотова, о Конєв , Вершинїн Д ИСJ'ипліна. Рuбота почи- ТОЛl·че ", гадувати йому про очищен сівачі насіння розкидають .. • , Бигурівський ім. Ворошило­ нається о l1-Jй годині і за Ав томов . ня насінневих ділянок пше вручну і ЙОГО чимало залива, русаНіВСЬКИЙ "Жовтень" ~ ниці від домішок інших І{О- шається на поверхні. Посів кінчуюь задовго до заходу СталІнські соколи майПЛОСКіВСЬКИЙ ім.Леніна,якиЙ

вже вивіз державі

80

ПрОll.

належного з його зерна.

лоскових кvльтур та бур'я- !ПІЙ нів, про запровадження

пра

матеріал

засипаний,

повністю не сонця. Повинні

а той,

що є не

працювати стерно демонстрували політ

всі колгоспники, а Іх буває ст роєм, що утворює гігант -

вильноJ сівозміни. Рубанка очищають на трієрі, який на цолі на моІ зауваження,ШО спря- треба взяти в суСідньому і тів.

Та не В~ЮД~ у бнас . ще мовані на підвищення вро. колгоспі. На зяб не ВІІора-

тільки

60

процен ську п'ятикутню зірку, складн} фігури вищого пі

К. М. БУЙНЕВИЧ.

така оргаюзаll1Я ро іт 1 тем

лотажу. Перед глядачами промчались літаки найнові-

пи, як у передових колгос-

ших типів,

пах. Тягнуть нас назад такі КQЛГОСIJИ, як бервицький .. Новий шля Х" ,де головою

І ТРИБУНА СТАХАНОВЦІВ

колгоспах, люди є,молотар·

ьса працю€,

~ KOMOp~.

а

хліб

І

ЛИ.Н1J'1J І·.МОВІ· ДУНІ' ВО3С111 U 8ПТИО'І' ПО

працює т. Антоненко. Врожай таКhй же, як у всіх

осідає

Наша комсомольсько -МО J

в

числі

вертикаліВІНспускається ж на легко оберта-

землю. ється

Коли настали весняні дні, І топлю водою. а як

навколо

ще І за славноУ патріотки ДунІ Без РIВНОМ'РНО добрива-на ко· через

ПІвтори

своєІ

минуло спускається на теж

С~іТИЛЬНіВСь.киЙ 'лодіжна ланка носить ім'я І вийшл~ В поле. Розкидали таждеНЬ',ЗРОБИЛИ пр?~олку, звІдки злетів

1:~ОЛГОСП ІМ. КІрова

тому

гелікоптер-новий б~ЗКDИлий літак, який вільно лlтає вгору вертикально і по

і

осі,

місце,

знову

по

неДІЛІ оку- прямій піднімається у

раз не вивіз державі наВіть смертноУ, яку по звірячому жен гектар площі по 90 чили тт окучником З одно ра 30 ~poц. ~o плану. З-за ~их IзамУ.:~или німецькІ окупан· тонн гною, 7 центнерів ПТЕ зовою п.оправкою с:шками.

по­

вітря.

Другий відділ свята від­

та ІМ ПОДІбних наш ра ион ти. 11 світлий образ ніколи шиного посліду і 10 центне Щоб бlльше зав'язалось крився масовим показом ви на 20 серпня виконав ріЧНИЙ не забудеться, живе в на- рів попелу, виорали тракто- клубнів, був більший вро- нищувальноі авіації. Льот­ план хлібопоставок ",ише ших серцях. Ми докладає- ром на глибину орного ша- жай, після дощу, перед квl- чики продемонстрували нав

на 65 проц., а натуроплати мо всіх сил до того, щоб ру, заборонували у два слі- TYBaHHS\M, знову окучили. чальний "бій" ,різні типи сплачено ~cь~('o 50 проц. працювати так,ЯК працюва- ди. Гру!!т підготували доб· Протягом всього перІоду бойових літаків, створених Низка рапоНlВ КиТвшини ла наша незабутня подру- ре, розоили кожну грудоч- ретельно дnгшщали кожен радянськими конструктораз~аЧtЮ кращ~ за нас

НJзували

орга- га.

СОЦІаЛІстичне З\1а'l

гання і тепер далеко

ку: Пустили

узркер., За

П ОДОВЖ 'ючи славні тра ДНІВ картоплю

по виконанню

поставок

держаВі,

плану яке

ми

займали протягом двох ро­

ків. Маємо

для

того

центнерів картоплі з гекта

.. дІвчата

МИ в роки війни і останні" часом.

, наШІ працюють

800

центнерів!

І

Боротьбу почали

Піднесемо вище прапор І М,ИНУЛОї о~ени. б

соціалістичного

та

ГІ

виорали

проти ледзрів, проти всіх ~ глибиною 20 см.

ще б·

нями

на

зяб дом пропололи картоплю.

Н8

собі

'Сталіна- засновниКІВ вели-

проведено

коІ більшовицькоТ

партії і

Довго нестихаючою ова-

книжки, якими

ов язання виконаємо,

не ~енше як ~o

)ід

шоУ перемоги на суші, на f Б повітрі-Генералі-

800 цент- морі

На місцях, де не було неРІВ картопЛ1 на кожному симуса Радянського Союзу ви- гектарі.

-'тов.

Врожай зберемо без втрат, не залишимо в грунті жод-

під- го брали 1 відро пташиного ного клубня. Відберемо

кріплювали своТ агротехніч-

ІІІ' знання. ЗІ'брали 450 тонн посліду та 10 відер води, Вперед і тільки вперед за гною, 35 центнерів пташи- роБИJ1И рідину і під кожен передове, почесне Місце в ного посліду і 50 центне· кущ вилива.'1И Ії до 1 літра. ріВ попеJJУ.

уло

ніс

іді рали в грунт добриво, а трохи зго БВСЮfИ показує. що CBO~ .::!~ цією народ вІтав творця на-

Зимою дІвчата заготовля- сходів, насадили кущі,

канаТІ! НЗШ святий обов'я- тали

області.

менше І жабль, ЯКИЙ

запобlга- І величезний портрет Леніна і

з заборонували, чим знищили топлю в деКІЛЬКОХ МІСЦЯХ \ бур'яни, корку \' заробили І

піщне просування вперед, ли місцеві добрива. Це ро- рощені у розсаднику і заважають нам з честю ви- били вдень, а Rечорами чи· дали пІдживлення. Для цьо зок·-першу заповідь.

коли

центнер в попелу та знову ВИПРОбуванн~. Копал~ кар: радянськоТ держави.

'ЗмаГання. і ДІЛЯНКУ СПlД до рого попе-

Поведемо рішучу боротьбу Іредника,

тих, що гальмують наше ус'

вечером,

Дочекалися поки з'явили пече, сонце. Це

ра, а в минулому-ще ви- ся СХОДИ. Потім на кожен ло в яненню рослин. щий. Тепер ми боремося гектар Ділянки внесли по 5 Д б

всі за

умови.

~

кущик, кожну рослину.

посадили П рядками з від' З великою увагою гляда ли вперед. IДИЦlТ Безсмертн~JТ, ~ИраПРО- далениям між ними 50 см, завзято, взяли соБІ за звич чі стежили за повітряним тягом двох роК1В зои ємо j 40 см в РЯДКУ КУlI' від ку БУд,ЬЯКУ роботу викону десантом. НапрИКіНЦІ· над ,.,.. І Р Наше гасло- непоступатв високі врожаі картоплі: в 1944 році зібрали по 769 куща, заооронували. вати ТІЛЬКИ ранн м at!KoM аеродромом проплив дирися, утримати наше почесне місце

піш-

15

пров ялили,

по величині.

Ух

П. ЯРМОЛЕНКО, .Іавкова ко.поспу ЇІІ. ІІІ'ТРОВСЬКОГО,

На другий день ПОЛИЛИ кар. е. В.•,~И1lеРltа.

Сталіна.

*

:j:

:;:

Народні торжества, прис-

вяченіДню сталінсько! аЕізцП

відбулися також в

Л

еНіН

граді, Києві та в усіх інших

столицях союзних реСl1ублік і великих містах.


__~.. 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... C.T_A_X ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

А

Н

О

Напередодні

ДО В GОМИllОЛН81 ПОЧИТ81И ГНЗ8ТУ?

В

Е

U

Домагаємось цього

року

навчального

JЗ цьому

році

особливу

Минулої недіді я був свід повністю виконати постано- увагу звертає~fO

2-ій

ву партії та уряду про загаль не обов'язкове навчання. Вчителі роблять все для то го, щоб жодного учня не залишилося лоза школою. Краща вчите.лька нашоІ ШКОЛИ - Ольга ВаСИЛІвна

бригадІ Саноцька

HaBlДa.'la

на

дітей,

які під час німецькоТ окупаціТ не змогли добути освіти. Учителі То т. Кируха і Богданюк остаточно перевіря ють наявність таких, щоб за лучити їх до групи підлітків. Завпед школи т. Буліян

кожну та

вчителька

КОВНВВТНО, Оїльmо­

гоrпник Гузій Григорій.

~ Чи не розкажете що небудь цІкавого, що на св:-

І беСіди

також

ВИЦЬН8 НDИТИК8

Певні, що ми досягнемо ЦЬО

(ЗА u СТАЛІНСЬКИЙ

го.

ве

rellTaplBc

Директор шко.lИ

Тут же

М. П. РИЖКОВ.

з баТЬІ<ами. чірньої ШКОJIй для дореслих.

бесід Ніхто не провадить?- ня, а

біля будинків школи кач, Топіха, Какун.

щодня зустрічаю дітей, ЯКі

с. 3аворичі

Ч

тися на Il0ВИХ партах. Лю-

ці сироти

не

роботу

у'

»НеДООI\інюють ще у нас зна· чення зябу. 330 п.:rанои яи повин­ ні вже бу.llИ виор~.ТII .\ О гекта· рІв, а маємо .Інше 6>.

За ПРИІ<ладом жнтомирян, класів,

с.

Діти,

кухні,

частина палива.

сять

3авідуючиіі тко.lИ

.

В.

с. П.10ске.

Держава

відпускає

BeдeНl У

голосНl читки газет.

.

нас в

сеЛІ

є

значна

готова.

Po[~y

у 28

ку бригадuрові

ССТ

в кишеню«.

гарячі

Пил~но

е

1 ..8

6

Ба

,110111

40 кубометб

карбовавЦів

100

оберігає

сніданки з урожаll.

До школи ще не завезено

J<.Тla. лів буфет і СНіда НКИ, в пер- РІВ дров.

J

брпгаяRp

е :: :o~~~ie~~:~M;:~~~i K:~~ ::т: ГОСПНlІкІв І за GОЖОУ' таку ХО.!!-

ти для всіх уЧНів та вчите .5~TOHH торфу та

Иього

ригц

ТЯГJО. НавІть бl.lьте. ВТОJl.tенияи

не забезпечить ПОСУДОЮ, ми

організува-

б

'!

СуііОТОВСЬКllіі Іван ве об!'рігав

р?~ину газ~тою,щоб у кож-І го навчального РОКУ .. А МІЖ керівників ССТ і школи ле- першого дня навчання. н1И· б~игаДl щ?дня бу.1И про тим, школа ще повНІСТЮ не жИТь обов'язок

І' " ~OHI 1 ВОЗІІ В

тягнуть. І це ТОJlУ. що

для не спроможні будемо орга-І

кожну могу в підготовці до HO~O~ уЧНів цукор, ХJlіб,жири. На нізувати

шкоду колгоспу.

>

БОРИСПОJ1ЕЦЬ.

їдальні на- не відбудує І<УХНЮ, а

Бровари віть ще не приступили.

немає у нас мож І надала нам величезну )lОПО

ливості забезпечити

Гостро, по-більшовицько­

ШВИДІП8 J ~O ліЧ8ні дНі ~8литили·сь

Семиполках? Гlочну з газе-! громаДСhкість

ти. Поки

вже

знбезпечені

взуттям.

. тому не зразу ПОВІРИВ. Заш-

JІЇТИЧНО-l\lасову

тем

Зараз вивершуємо всі ро­ МУ ставиться питання про віку всі боти по ремонту. Завезено тих, які своїми діями нано­

.. , оловіК Я новиї~ В сеЛІ !' бовно попрацювали над ви одягом та

каfЦ~~Я~~ ~~~~o :~~~~T;:~ І зробити, щоб полі!IШИТИ по-

КрИТИКУЕ

пи' на піднятті зябу.

року будуть всі вчитися.

- Не пригадую, ко.'1и вже заглядають в школу, сідаДіти шкільного газету читав. Ніхто ж до ЮТЬ за нові парти і радіють, будуть вчитися, в тому чис нас по цих питаннях не при що цього року будуть вчи лі, 6 сиріт. Але, на жаль, ХОДИТЬ.

газета

за недозволено низькі

ті робиться? Ще десять днів залиши­ готовленням 28 парт КОЛ­ які залишили школу під час - А ЩО,немає у вас газет, лося до початку навчан­ госпники-тесляри т. т. Стро німецькоТ . окупаціУ, цього запитав я.

ВРО·

Силами самого населен­ ЖАИ "-орган па рторганізаці' ня· при активній допомозі і сільвиконкому с. Зазим'я) голів колгоспів т. т. Сить­ Перед нами номер стінноі ко, Федоровського та голо­ газети від 11 серпня. ви сільvади Бобошко зроб­ > І\ОJГОСП »ПРОJlетаРСЬRиіі тlЯІ І лено капітальний ремонт почав сівбу. На добре пі)lГОТОБ· ШКОЛИ. Діти будуть вчитися .Іенояу грунті посіЯJИ перші 1(

Н080хацька в просторих,світлих І<ласних

літній кол- роЦІ Пlде до uшоли.провела цюють над оргаНІзаЦІЄЮ

року

1946

І ОГЛЯД СТІННОЇ Г АЗЕТv

року

колгоспу ім. Франка. Звер- дит~н~, яка вперше в ЦЬОМУ/і Андросова енергій~о п р :!-, кімнатах. нувся до мене

серпня

22

ГОТОВІ ЗУСТРІТИ УЧНІВ

ком такого видовища. Біля ларька,д ва добре підпивших парубки, заграли на баяні. Почали сходитися хлопці, дівчата, ліТНі колгоспники, учні.За музикою-таНці, пісні. Наведу ще і таІ<ИЙ факт.

Було це у

Ь

пропти ст~ж"а!lП, що

[6-

д)"ТЬ з 1І0JЯ ЧИ

.1)'&1 в В се.lО,

можна зустріти

ЧllяаlО

які песрь КnJгоспні

га то ше тре а зро

газета

.ІЮJ\еіі,

Огlрки, по-

иі.щри, капусту і навІть сіно.

кількість інтелігенціІ, тіль- сах ІІІКОЛИ навчатим~ться шу чергу ДJ1Я дітей-сиріт, бити р.ля того. щоб ств~ри: ЮІ одних учителів понад 15 дітей інвалідів ВеликоІ Віт ТИ,.. ВСІМ. вчите.'lЯМ ПОТРlБНJ чолові!<. Партійна оргнніза- \050 У'lНів. Для організацН чизняної війни. Броварське ПООУТОВІ умови. ~ " а .б 14 ССТ щ"'_ "ало З8І"lмаЄТhСЯ ція ~Iaє наолизити ІХ дО се н вчання IїОТРI НО мати Дпрс&тор СІІІ

Крадуть прнио ЩО ні є під ноCI)!I у тих, кому ДОРУЧ('НО охоро·

бе і вони допоможуть нам І класних КіМllат, а ,.маємо те цим питанням. Якщо бу лі- А. М. ЧЕРНЯХіВСЬКИЙ. значнu піднести ку.льтурний перлише 9. До pe~iOHTY 2-0Х вельна контора цими днями с. Бровари

а Запорожець, кому прав.1іllВЯ ДОРУЧІІ.lО перевіряти вар-

рІвень

музикальні

іН-

СТРУ~lенти ' є люди 'єЯКі УМіють 7щбре грати. з кого

уком~лектувати

школи

Вивез 'ІИ

пеи

.:11С І

гади,

,~

Нl!решті, якщо не клуб, ~~T~CI~e C~I~;=~ к:~~и ~~ЛаЯк~~:

в С е~IИПОJ1ЮlХ можна і тре ба організувати. Ю. Г. ОСТАГ1ЕЦЬ.

чать.

ВийнS1ТКОВУ увагу і lІіклу-1

наш уря;!,

УДівельноІ

ри- лися.

яку очолює Єредею<о

і є

навчання

нового

навчального

сіл.,виконкому Взято на облік

232

року.

f.

єд­

лі за НИ~fИ стежать, а на ву тюрні романи •. невідповідні ність у вимогах до дітей, пиці вони ~вільні" і це то- розвитку та віl(ОВі цих уч- кQ.l1И один учитель уважно му, ЩО дійсно велика части нів твори i\t\опасаН8, Дос- стежить за ВИКОНflННЯМ учна дорослого населенпя тоєвського й інших. нями праВИ.'І поведінки, а ін

не

ЗАертає

ніякої

Наша

серед- ший буде до цього

roro.1ilJcbKa

НЯ ШI<ола пробува.'Іа дещо зробити Д,lН покраща1lНЯ ВИ

ЖЮІ. МИ перейшли

че,

батьки

ховання дІтей

СТIІНУ. коли

і

вззгалі дорос.Лі іно

ПОЗ3IllКОЛОЮ.

до

байдутакого

можемо іі повин

навчання й виховання покладати тільки на ШI<О.lУ ми

ді самі дають діТЮI Ilриклади. ОСЬ ОДИН

ну часу діти проводять заШКОJlОЮ.В ШI<О.'Іі ВОНИ

110-

5·6

завжди лається, говорить повіддю на тему, ЯКИМ пови І повернулися батьки. Вони своєму ОНУКОВі неДОЗ90.'lені нен бути раДЯНСhІ<ИЙ юнак бачили і пережили дуже ба

BДO~la, на ву.:ІИці. Вже

че-

учнів курять разом з

Більшу

части- :з батьКіВ

учительки

nuraHi Організували бесіди на бать ні взятися за навчання І ви навіть ківських зборах

в

І{ОЛГОС- І ховання далеко

т. В. 1Іах; спеціальниЇІ веЧір з до І Фронтів

краще.

ВітчизняноІ

З

вити так

питання,

що

своТ- ків школа не М:).1а. І

-

школи МУ, ЩО наша

це то. школи громадськості Змінив

ініціатива не І ся на краще і склад учите

за Учень нашої школи С. має була настирливою, що чаС-!ЛіВ.

виховання дітей віДПQвіДfiють не тільки вчите.lі, а ВСі

змогу діставати чимало гра Тllна населення поставилася Вже зараз, з перших днів шей від своїх батьків. Час· і ставитьс){ байдуже до та- нового навчального року ро

дорослі.

гину їХ ВІІІ витрачає на ци- ких питань.

Поряд З уважним

і

до б-

гарки

та

ГУЛЯННЯ.

І

це

боту по

з відома батьків. 1l0зашкільне життя

ротися сама

ване ЯІ{ С.lід. З ВИНН ш!{о- ні потрібні 6ДИ1Jі вимоги. ли та батьків наші діти чи Нічого не зробить школа,

ШI(О.'Іа. Назву

}<ілька прикладів.

ЧаСТИ1J8

ших Дlтеіі ще

ла поведінки учнів. Та !ІрО І гато краще. А для цього по на- ці правила ма.'ІО знає доро моєму потрібно, щоб учителі не органі:ю- сле населення. А у вихован подбали аби це питання КРЯ

.дітей-учнів

Гоголівської

гають, ЩО

брудНі СЛОВІ'І,

не

учні cep~.J,Нlx класів,

курять,

вихо:::анню наших

Наші школи мають прави дітей слід організувати наба

рІВI виховаННЮI наших дlтеіі ми маємо дуже багато явищ, з ЯКИМИ безсила бо-

їм попадає. Се- якщо

ще усвідо~1ИЛИ ca~li 6атьки та все ДОРОС.'1е населення.

іІ заходів не будуть ТШIУ його

слід

грунтовно

вживаЮ1Ь ред КНИЖОК, що Ух читають І а:~тивно підтримувати бать- :з'ясувати на зборах батьків, П(jвзжа-

маж-. ки

і

вся

громадськlсть.

кожен

виступ

ДОМОГ'

колгоспників,

поведінці своТй та наших ді теЙ.

ЦИМ питанням мусять да· леко більше займатисн пар· тійні та комсомольські ор· ганізаціІ району. Для бать· І<ів школи мусять організу' вати лекції про дітей. Питанням

виховання rlОлітичнс

масовоТ та ВИХОВIIОТ роботи і взагалі питаннями роботи з

війни дітьми повинна більше заЙ·

годин, а решту часу в сім Т, 1lрикрості. Батьки окремих і ін. Одначе бажаних наслід І гато. Збільшилася увага ДО рез одно це ШJ повинні ста ~!И дітьми -УЧНЯМИ

на

стін газети-обов'язок всіх пар тійних і радянських органі· .заціЙ на селі.

І ТИСЯ, щоб дорослі були ПРИІ< ладом, щоб більшість насе­ лення активно боролися за навіть культурність і чемність у

ють старших. Вони навіть на бачити твори ШеРЛОІ<а IДуже погано, якщо звиклися з ТИМ, ЩО В ШКО- Холмса,пригодницько-аван у самііі школі відсутня

майже

j'важно при·

І лоді села. Потрібно

ДІТИ

І

на гувати

І. КАМНІВ. Троєщива

заСJlУГОВУIСТЬ.

учнів, слухатися до критики і реа-

т.СидореНІ<О та ГОЛОRа кол- а приміщення є тільки

уваги на поведінку учНів поза ШКО.ІUЮ. Поодинокі

не можемо.

БИКО-

кретно, по-біЛЬШОВИЦЬКОМУ

та виховання культурних і свідо:.ІИХ ГРО~lадян. Одна, всю ВІДповідальність за

оБОВЯЗRів не

Лічені пні заЛIІШИЛИСЯ до піддані КРИТИl1і ті,що цього

това­

Діти--наше виховання і

навчання дітей радянська держава витрачає ве.ІИчезні кошти. ПРЯМИМ обов'язком па-

ш:<оли

Голова

Дорослі

партія та

особнсто

риш Сталін. майбутнє. На

rBolI

нує"

госпу т. Др060ТУН зобов',,- 120. Запланували зробити 60 залися забезпечити школу парт. До 18-го серпня було та вчитеJІів паливом. Не

вання про дітей виявляє на­ ша більшовицька

С)'бо-

. Все видко, щоб вони за це бра Цей номер стінгазети цін ВІдпустила H~M держава виготовлено лише 12. . , б б НИЙ тим, ЩО у НЬОМУ кон

драмзтич-! ЛІсу для буДlВНИЦТВ~ HO.BO~ це з вини

то принаіі~lНі хату-читальню

ТОВПХ,

l;:J. Ji(..

Ji(..

ний гурток. Потрібно тіЛЬJ<lі . , "ІХ ОРl'аН~I.'>увати. поча.'1И будув;зти, але просу Во.l0ДИМИР·

ШКОЛИ

бо вартові Бабич Івап і

товrЬКllіі liУЗЬМ:il завжди Пllячать,

1>'

КОЛГОСIІНИКlВ.·

В селі є

шоІ

няти врожаіі. 80НО І не ДИВІІО,

дорос.тюІ

матися

наша

преса,

зок­

районна газета. Будемо спільними силами

l1eMa

виховувати

нашу

славн)

зміну продовжувачів бороть

би за велику справу на-Сталіна.

Лені·

Г. МЕДВЕДЕНКО.

Гогозlвсь&а середня тКО.1а

_______...___'._.'_ Відповідальний peдaKт.o~ С. А. ПОГРЕБJНСЬКИИ. Дєгтярьов Васп.lЬ Іванович ВПЕ.lИ~:lf

свою ДРУЖІІНУ Деrтnрьову Оlену АВАрі· повну до Вроварського HarC~'ДY в спра· ВІ РОЗ.JIучепня.

мо-

БИ 05255' м. Броварі, КиївськоІ обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети .Стахановець". Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 2500.

69 номер 1946 рік  

69 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you