Page 1

БроварІ....І....J.ині

Виходить з

17

квітня

1937

-

добробут

і

б.лагопо.луччя!

року

12

Указ Президента Украіни

вересня

2009

року

N9 69· 70 (10086·1 0087) СьоrоднІ номерІ:

N2 671/2009

v

Про винесенн11 на всенародне о6rоворенн11 nроекту Закону України "Про внесеннА змін до Конституції України" Ураховуючи, що за Конс­ титуцією України носієм су­ веренітету і єдиним джере­ лом влади в Україні є народ,

у сфері суспільно-політичних наук та фахівців пропозицій, що

народу

народного

належить

титуційного

права,

надходитимуть у процесі все­

виключне

право визначати і змінювати конституційний лад у дер­

обговорення

за­

конопроекту;

організувати

жаві, з метою забезпечення всебічного обговорення про­

за

участю

Національної академії наук України проведення у строк,

позицій щодо системного оновлення конституційного регулювання суспільних

визначений для всенародно­

відносин в Україні, керую­

го обговорення, соціоло­ гічних досліджень щодо ставлення громадян України

чись статтями

до

5, 38, 69

і

102

основних

положень

про­

Конституції України, поста­

екту та про результати поін­

новляю:

формувати до 15 листопада 2009 року; підготувати за ре­

І.

Винести на всенародне обговорення проект Закону України "Про внесення змін

до

Конституції України", внесений на розгляд Верхов­ ної Ради України Президен­ том України, для визначення позиції громадян України стосовно основних положень проекту.

Здійснити опублікування проекту Закону України "Про внесення змін до Конс­ титуції України" в інфор­ маційному бюлетені "Офі­ ційний вісник Президента України", а також запропо­ нувати друкованим засобам масової інформації опубліку­ вати цей проект Закону для

зультатами всенародного об­

говорення та подати до 15 грудня 2009 року сформульо­ вані узагальнені пропозиції якомога ширшого ознайом­ до проекту Закону України лення громадян України з "Про внесення змін до Конс­ його положеннями. титуції України". Всенародне обговорення 3. Секретаріату Президента проекту Закону . України. України забезпечити прове­ "Про внесення змін до Конс­ дення за участю Національ­ титуції України" провести до ної академії наук України, 1 грудня 2009 року. · Академії правових наук Ук­ 2. Національному інституту раїни, правозахисних гро­ стратегічних досліджень: мадських організацій, про­ забезпечити узагальнення відних учених-юристів, полі­ із залученням представників тологів інтернет- конферен­ правозахисних та інших гро­ цій, дисКусій у режимі он­ мадських організацій, про­ лайн, інших заходів для обго­ відних учених у галузі коневорення та роз'яснення зміс-

Офіційна хроніка

ту положень проекту Закону України "Про внесення змін до

Конституції України" з використанням Офіційного інтернет-представництва

Народному Руху за

перебудову - 20 років

Президента України в мережі Інтернет.

Запропонувати

4.

радіоорганізаціям,

сторінка

теле­

ним засобам масової інфор­ мації запровадити рубрики та

ТЕЛЕ СВІТ:

цикли передач, публікації з

обговорення основних поло­ проекту Закону Ук­

програма

раїни "Про внесення змін до Конституції України", залу­

телепередач

жень

на тиждень

чивши до участі в них про­ відних учених у галузі конс­ титуційного права, інших науковців та

широкі

сторінка

громадськості.

«У здоровому тілі

5. Раді міністрів Автоном­ ної Республіки Крим, місце­ вим

державним

раціям

всебічно

проведенню

- здоровий дух!»

адмініст'"

Сьогодні -День

сприяти

всенародного

фізкультури

обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

6.

Цей Указ набирає чин­

ності дня його опублікувавня .

Президент Украіни Віктор ЮЩЕНКО

25

серпня

Про все потроху

2009 року .

Відповідно до Указу Прези­ дента України в перші вихідні вересня держава відзначала День підприємця. Незважаючи те,

що

саме

Реклама,

-

підпри­

та привітати з професійним

У зверненні до присутніх Андрій Миколайович Мазур

ТОВ

вручено вишиванки.

святом, кращих із нИх було

М.К. Різаненко, голови сіль­

генерального

"Асканія Флора" с. Залісся В . О. Мосіча, засновника корпорації "Акорд" А.П. По­ доляна, директора ПП "Стан­ дарт" Г. В. Сотника. Від керівництва району їм було

ємництва за сумлінну працю

ских та селищних громад .

заступника

директора з техпитань

сплачуються податки, попов­ нюються бюджети сільських і селищних рад району. Тож аби подякувати предс­

голова ради підприємців при Броварській районній раді

б

мий внесок у реформування

поняття

запрошено в п'ятницю до ма­ лої зали Броварської РДА. На зібранні були присутні: керівники району А.М. Ма­ зур та Ю.І. Кушніренко, го­ лова спілки підприємців Броваршини М.О. Хоменко,

сторінка

національної економіки, розвиток підприємництва, формування національної економіки, формування рин.­ кової інфраструктури та з на­ годи Дня підприємця наго­ роджено Почесною грамо­ тою Дежкомпідприємництва

рюються нові робочі місця,

сфери

оголошення

та підприємництва за ваго­

підприємець з 'явщося порівня­ но недавно в нашому житті, нині ми покладаємо великі сподівання на цих людей з відродження й розбудови еко­ номіки. Адже саме ними ство­

тавникам

З-4

кола

ПІдПРИЕМНИЦТВV-РО3ВИВ8ТИСR . на

2

друкова­

Багато теплих слів, щирих

зазначив, що підприємці ра­ йону - це та артерія, завдяки якій підвищується фінансо­ вий показник району. Подя­ кував; що більшість підпри­ ємців не стоїть осторонь вирішення гострих питань гро- мад: серед них багато спонсорів, які допомагають школам, садочкам, виділя-

ють

кошти

на

спорудження

церков Броварщини, підтри­ мують громадські органі­ зації, благодійні фонди. От і зараз вирішується актуальне питання завершення гази фі­ кації району.

Тож з нагоди свята було на­ городжено кращих представ­

ників цієї професії годинии-

ками та квітами. Серед них­ А.А. Фещук з с. Рожни, 0.1. Ігнатенко з Плоского, А.В. Новікав з Рудні, А.М. Рева з Тарасівки, Р.А. Романенко з Гоголева, О.М. Чуприна з Шевченкового та ще багато інших . Відповідно до наказу Держкомітету України з пи­ тань регуляторної політики

побажань почули на свою ад­ ресу підприємці того дня. І дай Боже, аби вони збулися. Тож вдалих угод, успіхів :у бізнесі, процвітання вам і вашій справі. "А будете багаті ви- то, гадаю, наша громада

від цього тільки виграє", зазначив голова Броварської районної ради Ю.І. Кушні­

ренко. Хочеться сподіватися, що так і буде.

Світлана ОБОДОВСЬКА.


2

Субота,

12

вереснА

року

2009

НОВЕ ЖИТТЯ V.-..АіідЕ .. НІАДМІНІСІ. .АQІІ .·-j~j"·і:., "'-r.

Шановні читачі

,-,-- _,. - --

до

всіх

вас

-

тас газету рідко або -взяв її до рук уперше.

Незважаючи на скрутні часи і обмеже­

вірними

найста­

шпальтах збережено тисячі імен наших земляків, зафіксовано багато важливих подій із життя міста і району. Усі, хто працював у нашій газеті у різні роки, з приємністю пізнають пожовклі вирізки і

цитати зі "Стахановця ", "Будівника ко­ мунізму", "Нового життя" на бібліотечних стендах. сторінках книжок і періодичних вида11ь . Час не стоїть на місці - час новітніх технологій і креативу в усіх сферах жит­ тя . Газета теж потребує змін. Ці зміни мають відбутися за вашої, шановні чи­ тачі, активної участі. Звертайтеся з про­ позиціями, пропонуйте свої ідеї й корисні поради. Нове життя "Нового життя" почнемо разом з вами. Запрошуємо до співпраці. Пишіть, телефонуйте. Не будь ­ те байдужими. Адже ми працюємо для вас. До зустрічі в редакції і на шпальтах "Нового життя"! З повагою­ колектив редакції газети <<Нове життя>>.

була fttoгymuя, 1Іат­ ріотична організація, яка зро­ била все, щоб Україиа стала иезал е:нсною державою", -

- ---- ,_-,_

яку провів голова

65-річчям директора школи муніципального управ­ ління та розвитку Л . В . Слободянюка і від усієї громади побажали ювіляру міцного здоров'я, плідної праці . Упродовж двох годин тривала напружена розмова

району

і

підготовка до

зими,

питання

земельні

медичні

аспекти

на

-

теми

важливі

інші

та

ці

доповідали учасники наради .

Зокрема, до відділу роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації за два тижні з різних питань звернулося 85 громадян . За три останні дні до РДА через Державну установу "Соціальний контактний центр" надійшло 8 звернень жителів району, які зателефонували на урядову гарячу лінію. Порушувалися

нараді

на

також

питання

забор­

гованості: платників податків перед Пенсійним фон­ дом,

а населення

-

за газ,

а ще

-

завершення

влад и ,

розпочався

"круглий стіл" з нагоди 20-ї

річнині Народного Руху Ук­ раїни за перебудову під сим­ волічною назвою" Броварсь­ кий Народній Рух України за перебудову: історія і су­ часність", що відбувся тре­ тього вересня у малій залі міськвиконкому . Організа­ тори заходу мали на меті відновити в пам ' яті події політичного життя, які роз­

гортались наприкінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття в Україні в цілому і на рідній Броварщині. Адже це був період боротьби за пе­ ребудову і становлення На -

гази­

фікації сіл району. ГовориЛи про призов молоді на військову службу і знову поверталися до наболілого проблем

проводового

районного

радіомовл ення,

сміттєзвалищ та інших проблем сьогодення. Підсумовуючи розмову, голова адміністрації А.М . Мазур закликав до спільної відкритої позитивної роботи, дав відповідні доручення учасникам наради.

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

11

жителям нашого міста :

родного

Руху

-

найчисель­

нішого у новітній історії на­ шої держави добровільного об'єднання громадян, котре формувалося "знизу" як вияв наполегливої народної іні­ ціативи . Цю справді ювілейну дату цьогоріч відзначають на най­ вишому державному рівні підтвердження поваги долю­ дей, котрі у непростих умо­

Василь Андрєєв, го­

диться поблизу ЗОШ

лошені на День міста. Вибір же кандидатур - за депу­ татами міськради. Також були розглянуті питання роботи сл ужби у справах дітей, управління комунального майна та ін. Лариса ШАПКА.

для

який

П.Зуб~енко ділилися спога­ дами, як доля їх з'єднала з Народним Рухом, чому вони зробили саме такий життєвий

вибір .

Біографія кожного з

них має свої героїчні сторін­

ки, про які можна з гордістю розповідати не лише власним онукам. Згадали присутні і своїх колег, котрі відійшли у вічність, залишивши бою теплі спогади і

за со­ повагу

наступних поколінь .

давали свою оцінку громад­

ши хід тогочасної історії. У березні 2009 року Президент України Віктор Ющенко відповідний

указ,

згідно з яким було створено оргкомітет з підготовки та відзначення славної річниці . .. . Того дня своє шанобливе ставлення до ветеранів Руху нашого міста і району висло­

вили голова Броварської рай­ держадміністрації Андрій Мазур , райради - Юрій Куш­ ніренко , заступник міського

ветерани-земляки прийняли

нижче . Лише в об'єднанні і згуртованості навколо націо­ нальної ідеї - спасіння сьо­ годнішньої України . Тому й звучали у залі рядки з цер­ ковного гімну "В єдності си­ ла народу, Боже, нам єдність

тиску і залякуванню, змогли

відстояти свою ідею , змінив­

спільно-громадському житті України. І потрібно його гід­ но пройти. На завершення

об'єднувала спільна думка саме присутні у залі поважно­ го віку активісти свого часу передумови

сько-політичним процесам того часу з позицій сьогоден­ ня. З долею гіркоти конста­ тували, що, на жаль, ті гасла, з якими виступали рухівці 20 років тому, їх надії виправда­ лись лише частково. Усі промовці попри дискусії шо­

до власного бачення розв'я­ зання того чи іншого питан­ ня зійшлися на одному сьогодні доля України вирі­ шуватиметься , як і в далеко­

му

1989

році. Попереду дуже

відповідальний період у су-

NQ9 (учням та їх батькам буде

зручно дістатися школи), інший - в районі вулиці Олімпійської, яка сьогодні перебуває в процесі рекон­ струкцїі, тож ремонт проїзду носить плановий характер . Члени виконкому розглянули клопотання колек­ тивів міських підприємств та організацій стосовно присвоєння відомим землякам звання "Почесний гро­ мадянин м. Бровари". Результати офіційно будуть ого­

звернення до мешканців Броварщини, яке подається

Учасники "круглого столу"

супротив

підписав

на хірургічне

сусідніх будинків про порушення норм добро­ сусідства, особливо у вечірній час. Тож найближчим часом заклади дрібно-роздрібної торгівлі здійснюва­ тимуть свою діяльність з 7 до 22 години . Управління ЖКГ отримало дозвіл на проведення капремонту міжбудинкових проїздів. Один з них знахо­

шин . Усі виступи та вітання керівників Броваршини

тотальному

вах,

9 -

кого правопорядку, надходили скарги від мешканців

Сиnа народv- в єдності

сьогодні є в нашій державі. І.Ольховський, М.Овдієн­ ко, М.Лисенко, Н . Одинець, В.Шусть , М.Бунь, В.Середа,

системи

і

енергозабезпечення населених пунктів району, робота Броварського райДУ, закладів освіти Броварщини ,

створювали

реда, Марія Овдієнко, Ігор Данилюк , Олекса Палійчук та багатьма іншими, стояла біля витоків процесів, спря­ мова них на зміну існуючої

допомоги

Розглядаючи питання про режим роботи об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, головуючий в.о . міського голови Ігор Сапожко пояснив, що після неодноразових перевірок МАФів міськими службами фіксувались випадки недотримання правил громадсь­

Виконання доручень голови РДА, зведений бюджет

того рівня демократії,

ного Руху України за перебу­ дову , такими, як Валерій Се­

попереднього вивчення та розгляду звернень бровар­ чан було ухвалено рішення про виділення матеріальної

підрозділів виробничої і гуманітарної сфери району .

Київської обласної ор­ ганізації Народного Руху Ук­ раїни Володимир Солани­

іншими ветеранами Народ­

Чергоf!е засідання виконкому Броварської міськради з приємного - представлення но­ вого члена виконкому, людини, добре знаної у нашому місті, - Лідії Іванівни Сенько, начальника управління Пенсійного фонду України ум. Бровари. Усього під час засідання розглянуто 17 питань. Після

8 вересня розпочалося

лікування, 2 - на соціально-побутові потреби .

голови

сенка, людини, котра разом з

nІд контроnем

про забезпечення нормального функціонування усіх

лова

такими сл овами Миколи Ли­

->.::::

Броварської адміністрації Андрій Миколайович Мазур. Перед початком наради голова адміністрації А.М. Мазур та голова райради Ю . І. Кушніренко привітали з

рішому виданню Броварщини. У далекому 1937 році з'явився на світ перший номер районки, що мала тоді назву "Стахано­ вець ". Слава Богу, ще є живі свідки усіх 70-, 50-, 45-літньої давнини (45 подій років, з 1965-го, газета має назву "Нове життя"). За 72 роки свого існування на її

''U e

.. "·'·"л.''" -'··-·'·' - ''·'· ····'- --- ----- -

-- ... ,

-- - _..

·-- --

організацій та установ району,

ний сімейний бюджет, читачі старшого покоління упродовж багатьох років, деся­ залишаються

- ,_.,

Минулого вівторка в райдержадміністрації відбулася апаратиа нарада за участю начальників управлінь, відділів, служб РДА, керівників відповідних служб,

наших

" ''стійних передплатників і тих, хто чи­

тиліть

..,-,-- - -. -..с. .

Haronoc - на нa6onine Роздрібна торrівnя -

"Новоrо життя"! Звертаємося

.

подай". Лариса ШАПКА. Фото Юрія ЄКІМОВА.

3В.РН.ННІІ

140 •~іх 6ровар11ан району і міпа У"а~ннків ((кpyrnoro попу>>,

прн~в•11еноrо 20-іі рl11ннqі HapOІfHOro Руху України за пере6уАову. Дорогі жителі Броварщини! Звертаємось безrосередньо до всіх, кому не байдужа доля України, хто доклав свій розум

90-х років, оскільки досягли поставлеиої тоді мети - Ук­ раїна стала незалежною. Ми пам'ятаємо, як зусилля­ ми Героя України, видатного державного і політичного діяча В. Чорновола та його со­ ратників Рух із громадсько­ політичної організації пере­ творився у політичну партію, що унеможливило його подаль­ ше зникнення.

Рух дотепер залишається однією з провідних сил пат­ ріотично-демократичного табору. Сьогодиі, враховуючи наш так важко здобутий досвід державних і суспільних перетворень,

ми

закликаємо

всіх, хто відчуває потребу якісно змінити наше життя, консолідуватися у боротьбі з ганебним пануванням клано­ во-олігархічних угруповань. За 18 років існування Ук­ раїна опинилась перед загро­ зою втрати економічної і політичної незалежності. Вважаємо, що Рух разом з усіма національно патріотич­ ними силами має зробити все, щоб відвернути цю загрозу.

Одним із завдань Руху має

і енергію, свої сили, досвід і вміння до створення і діяль­ ності Народного Руху на Київщині, Броварщині, підтри­

стати сприяння входженню України на рівноправних заса­ дах до кола світової демокра­ тичної спільноти з достой­

мував його морально і політич­

ним рівнем життя та на­ лежним дотриманням основ­ них прав і свобод людини. А теперішні вибори Прези­ дента України - це чудова на­

но, вклав своє серце і душу. Щиро вітаємо всіх одно­ думців з нашим спільним ювілеєм - 20-ю річницею На­ родного Руху України за пере­ будову - ювілеєм легендарних звитяг, боротьби за незалеж­

ну демократичну Україну, ду­ ховність українського народу. Ми пишаємось визначаль­ ною роллю Народного Руху Ук­ раїни у подіях 80-х- початку

года реалізувати наші праг­

нення, домогтися обрання на цю посаду достойного канди­ дата. Закликаємо до праці, до бо­ ротьби, до перемоги!

Слава Україні! З вересня

2009 року.


Субота,

НОВЕ ЖИТТЯ

2З.10 Спорт 2З.20 Окрема тема 0.15 Острів скарбів УТ-1

Доброго

б.ОО

ранку,

Ук-

раїноІ

Новини 9.05 Діловий світ 9.ЗО Легко бути жінкою 10.ЗО Tjc "Стеж за мною" 11.15 Служба розшуку дітей б.10,

7.00,8,00

11.25 Життя триває ... 12.00 Діловий світ 12.40 Український вимір 1З.О5 Крок до зірок 1З.З5 Вихідні по-українськи 1З.55 Лінія долі · 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.55 Вікно в Америку 1б.25 Індиго 17.15 т;с "Стеж за мною" 18.05 Ситуація 18.25 Укра·Інський вимір 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 20.00 Попередження 21.00 Новини

21.25 Всенародне обгово­ рення конституціІ Вікто­ ра Ющенка 21. ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.05 д/Ф "М. Паплавський про час і про себе"

2З.ОО,

0.00

Підсумки

.·.·. · ВІВТ~~К , ·· І > 15 ВЕРЕСНІ УТ-1

Доброго

б.ОО

ранку,

14.ЗО Х/Ф "Контракт на любов" 16.50 Т/с"Крен" 17.55 Смішніше кроликів 19.00 ТСН.-Варта 20.15 Т jc "Крем" 21.15 Т/с "Маргоша-2" 22.ЗО тсн 2З.ОО ПроСпорт 23.05 Х/ф "Смерть і життя БоббіZ" 1.1 О Х/Ф "Щастя" 2. 10 Документ З.10 тсн ЗАО Т jc "Циганське серце" 4.25 Х/Ф "Смерть і життя Боббі 5.55 Мультфільм

6.10 7,00

ІНТЕР Пропуск у Європу Новини

2З.10 Спорт 2З.20 Від першої особи 0.10 Служба розшуку дітей 0.15 Острів скарбів

Ук-

раїно!

б.10. 7.00, 8.00 Новини 9.05 Діловий світ

9.ЗО Легко бути жінкою 10.ЗО Т jc "Стеж за мною" 11. 15 Служба розшуку дітей

11.25 Життя триває .. 12.00 Діловий світ 12.40 Український вимір 1З.О5 Здоров'я 14.00 Автоакадемія

14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ

1+1 б.О5 Служба розшуку дітей 6.10 Т ;с "Циганське серце" 6.55 Сніданок з 1+1 7.00, 8.00, 9.00, 16.ЗО тсн 7.05 М/С "Чіп і Дейл" 7.З5 Сніданок з 1+ 1 8.05 Сніданок з 1+1 9.05 ТСН. Варта 9.45 Т jc "Атлантида" 11.05 Т jc "Не краса по-аме­ риканськи" 12.00 Т ;с "Район БеверліХіллз"

1З.ОО Т/с "Район Мелроуз"

1б.25 Індиго 17.15 Tjc "Стеж за мною" 18.05 Ситуація 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ

19.40 20.05 20.45 21.00 21.25

1+1 6.10 Tjc "Циганське серце" 6.55 Сніданок з 1+1 7.00, 9.00, 16.ЗО, 19.ЗО тсн 7.05 Mjc "Чіп і Дейл" 7.З5 Сніданок з 1+1 8.00 тсн 8.05 Сніданок з 1+1 9.05 ТСН-Варта 9.45 Х/ф "Тільки смерть нас . розлучить· 12.05 Мультфільм 12.35 Х/ф"Копи і бельбаси"

Світ спорту "Загадки археологіІ" Ситуація Новини Всенародне обгово­

рення конституцїІ Вікто­

ра Ющенка 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.00 Про Регбі 22.20 Право на захист

14.00 "Усі жінки- відьми" 14.55 Т/с "Татусеві доньки" 15.ЗО Т jc "Не народись вродлива

19.ЗО тсн "Крем" "Маргоша-2"

22.ЗО тсн 2З.ОО ПроСпорт 2З.О5 Х/Ф "Бідок" 1.10 Документ 2.10 тсн 2.З5 Т jc "Циганське серце" З.20 Х/Ф "Відок"

1+1 6.10 Служба розшуку дітей 6.15 Т jc "Циганське серце" б.55 Сніданок з 1+1 7.00 тсн 7.05 М/с "Чіп і Дейл" 7.З5 Сніданок з 1+1 8.00 тсн 8.05 Сніданок з 1+1 9 оо тсн 9.05 ТСН. Варта 9.45 Т/с "Атлантида" 11.05 Т jc "Не краса по-аме­

УТ-1 б.ОО Доброго ранку, Україно! 6.10, 7.00, 8.00, 15.00 Новини 9.05 Діловий світ

9.ЗО Легко бути жінкою

10.30 т;с "Стеж за мною" 11. 15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває .. 12.00 Діловий світ 12.40 Український вимір 13.05 Попередження 13.55 Книга. иа 14.50 Ситуація 15.15 Діловий світ 1б.25 Індиго

17.15 т;с "Стеж за мною" 18.05 Ситуація 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 20.05 Особистий погляд 20.35 Суспільна варта 21.00 Новини 21.25 Всенародне обгово­ рення конституції Вікто­ ра Ющенка

риканськи"

12.00 Tjc

"Район Беверлі­

Хіллз"

1З.ОО т;с "Район Мелроуз· 14.00 Т/с "Усі жінки - відь­ ми"

14.55 Tjc "Татусеві доньки" 15.30 Т/с "Не народись вродлива"

1б.ЗО тсн

16.50 Т/с "Крем" 17.55 Смішніше кроликів 19.00 ТСН. Варта 19.30 тсн 20.15 Т jc "Крем" 21.15 Т jc "Маргоша-2" 22.30 тсн 23.00 ПроСпорт

2З.10 Спорт

2З.О5 Х/Ф "План "У" 1.10 Документ 2.10 тсн 2.35 Т/с "Циганське серце" 3.20 Х/Ф "План "У"

О. 1О Служба розшуку дітей 1. 20 Служба розшуку дітей

ІНТЕР б.10 Пропуск у Європу 7.00 Новини

21. ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.05 Далі буде ... 2З.ОО, 0.00 Підсумки

2З.20 Від перwо·І особи

.·..... ІІПІІІР. 17ВЕРІСН• УТ-1

б.ОО

Доброго

ранку,

Ук-

раїно!

6.10, 7.00, 8.00 Новини 9.05 Діловий світ 9.30 Легко бути жінкою 10.30 Т/с "Стеж за мною" 11. 15 Служба розшуку дітей

академія" 14.ЗО Тееп Time 14.З5 Т jc "Крок за кроком" 15.00 т;с "Друзі"

світ. Сн~·

0.50 Т jc "У колі першому" 2.00 Подробиці 2.ЗО Т jc "Бережіть чоловіків" З. 1О Картата потата З. 50 Знак якості 4. ЗО Ключовий момент 5.50 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ "Петя Блискучий" "Віола Тараканова. У світі злочинних пр ист­ растей" б. 55 т jc ·Друзі" 9.00 Х/ф "Поросяча хит-

5.15 Т jc б.ОО Tjc

б. 1О Пропуск у Європу 7.00, 7.ЗО, 8.00, 8.30 Новини 7.10 Ранок з Інтером 9.00 Новини 9.10 Т jc "Марш Турецького" 10.00 Т jc "Обручка· 11.00 Т jc "Кармеліта· 12.00 Новини 12.10 Знак якості 1З.ОО Т/с "Вокзал· 14.00 Т jc "Небо і земля"

15.00 д/Ф "Потойбічний світ. Сни" 16. ОО Ключовий момент 17.00 Зрозуміти. Пробачити 18.00 Новини 18.20 Судові справи 19.00 Т jc "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Tjc "Обручка" 21.30 Tjc "Коли розстанув сніг" 23.30 д/ф ·в. Висоцький" 1.ЗО Подробиці

,···~···"" ,\і і~<

..· "''· .... . ..\. м..,l.6.ВЕРЕСІІІ

9.10 Формула кохання 10.00 Т jc "Обручка" 11.00 Т/с "Кармеліта" 12.00 Новини 12.10 Tjc "Кармеліта"

0.40 Т jc

20.15 т;с 21.15 Т jc

11.25 Життя триває ... 12.00 Діловий світ 12.40 Український вимір 13.05 Фольк-musіс 14.20 Звичаї 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 16.25 Індиго 17.15 Т/с "Стеж за мною" 18.05 Ситуація

1З.ЗО Репортер м;с "Веселі мелодіІ" 1З.45 Mjc "Сільвестр і Твіті" 14.05 М/с "Поліцейська

1З.З5

1З.10 Місце зустрічі 15.00 Х/Ф "Єдиному, до запитання" 17.00 Новини 17.10 Чекай на мене 19.00 Т jc "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Т jc "Обручка" 21.ЗО Т jc "Коли розтав сніг" 23.30 д/Ф "Потойбічний

15.50 Teen Time 15.55 Т/с "Ранетки" 16.б5 Т/с "Татусеві доньки"

18.00 Т jc "ЩаСливі разом" 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.25 Т/с "Кадети" 20.20 Tjc "Ранетки" 21.15 Т jc" Татусеві доньки" 22.20 Т jc "Щасливі разом" 2З.20 Tjc "Грань" О. ЗО Репортер

0.45 Спортрепортер О. 55 Служба розшуку дітей 1.00 Х/ф "Від музики долюбові один крок"

УКРАЇНА б.ОО Мультфільм 6.30 Події б.50 Критична точка 7.35 Срібний апельсин 8.10 Т/с "Слід" 9.00 Т jc "Безмовний свідок-2" 10.00 Т/с"Глухар-2" 11. ОО Т jc "Моя прекрасна нянька"

12.05 "Віола Тараканова" 13.ЗО Репортер 13.35 М/с "Веселі мело діІ"' 13.45 Mjc "Сільвестр і Твіті" м;с "Поліцейська академія"

14.00

14.30 Teen Time 14.35 т;с "Крок за кроком" 15.00 Т/с "Друзі". 15.50 Teen Тіmе 15.55 Т/с "Ранетки" 1б.55 Т/с "Татусеві доньки" 18.00 Т jc "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.25 Т jc "Кадети" 20.20 т;с "Ранетки" 21.15 Tjc "Татусеві доньки" 22.20 т jc ·щасливі разом" 23.20 Tjc "Грань" 0.30 Репортер 0.50 Спортрепортер 1.00 Х/ф "Невірність"

·у колі першому"

2.00 Служба розшуку дітей 2,05 Т jc· "Бережіть чоловіків" 2. 50 Знак якості 4. 20 Ключовий момент

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т jc "Петя Блискучий" 6.00 Т jc "Віола Тараканова" 6.55 Tjc "Друзі" 9.00 Х/ф "Геніальні немов­

УКРАЇНА б.ОО Мультфільм б.ЗО ПодіІ б.40 Спорт б. 50 Критична точка 7.35 Срібний апельсин 8,10 Т jc "Слід" 9.00, 4.00 Т jc "Безмовний свідок-2"

10.00 Т/с"Глухар-2" 11.00 Т jc "Моя прекрасна нянька·

лята-2" 10.50 Т jc "Кадети"

12.00, 18.00 Т/с "Якось бу­

7.10 Ранок 7.30 Новини 7.40 Ранок 8.00 Новини 8.30 Новини 8.40 Ранок 9.00 Новини 9.10 Т jc "Марш Турецького" 10.00 Tjc "Обручка" 11.00 Т jc "Кармеліта" 12.00 Новини 12.1 О Знак якості 1З.ОО Т jc "Вокзал" 14.00 Т jc "Небо і земля" 15.00 д/Ф "В. Висоцький"

12.05 Tjc "Віола Тараканова" 13.30 Репортер 13.35 М/с "Веселі мело діІ" 13.45 М/с "Сільвестр і Твіті" 14.05 Mjc "Поліцейська

1б.ОО Ключовий момент

17.00 Зрозуміти. Пробачити 18.00 Новини 18.20 Судові справи 19.00 Tjc "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Т jc "Обручка" 21.30 Т jc "Коли розтанув сніг"

д/Ф "Підводні піра­ ти.. Або Чорна мітка ре керу" 0.40 Т jc "У колі першому" 1.30 Подробиці 2.00 Служба розшуку дітей 2.05 Т jc "Бережіть чоловіків" 2. 50 Знак якості

де любов"

НОВИЙ КАНАЛ Т /С "Петя Блискучий" Т/с "Віола Тараканова" б.55 Т/с "Друзі" 9.00 Х/Ф "Невірність" 10,50 Т jc "Кадети"

5.15 6.00

18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 20.00 Знайдемо вихід 21.00 Новини 21.25 Всенародне обгово­

14.30 Teen Time 14.35 т;с "Крок за кроком" 15.00 Т/с "Друзі" 15.50 Тееп Time 15.55 Т/с "Раненетки" 16.55 Tjc "Татусеві доньки" 1б.ОО Tjc "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.25 Т jc "Кадети" 20.20 Tjc "Ранетки" 21.15 Т/с "Татусеві доньки" 22.20 Tjc ·щасливі разом" 23.20 Т jc "Грань" О. ЗО Репортер О. 50 Спортрепортер 1.00 Служба розшуку дітей 1.05 Х/ф "Мері і Рода"

ренн·я конституціІ Вікто­ ра Ющенка 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту

УКРАЇНА

свідок-2"

10,00 Т/с "Глухар-2" 11.00 Т jc "Моя прекрасна нянька" 12.00 Т/с "Якось буде лю­ бов" 13.00 Х/ф "Д'Артаньян і три д/Ф "Любов штампів" 23.00, 0.00 Підсумки

без

23.10 Спорт 23.20 Від першої особи О. 10 Служба розшуку дітей 0.15 Острів скарбів 1.20 Служба розшуку дітей 1.25 Околиця

1+1 6.10

·

З.50 Спорт Т/с "Безмовний свідок-2" 5.00 Т/с "Темний інстинкт"

4.00

ІСТV Служба розшуку дітей Факти тижня Ділові "Факти" б.25 Триста секунд б.ЗО Світанок 7.00 Т jc "Леся плюс Рома" 7.45 Факти 7.50 Ділові "Факти" 7.55 Спорт 8.05 Про-Zікаве.uа 8.35 Триста секунд 8.45 Факти 8.55 Спорт

5.25 5.30 6.10

13.00

Х/Ф "Д'Артаньян і три

мушкетери"

Т/с "Слід" 1б.ОО Федеральний суддя 17.00 ПОДІЇ 17.20 Спорт 17,30 Критична точка

15.10

ПодіІ Спорт 19.ЗО Шустер

19.00 19.20

Live

20.20 Tjc "Глухар-2" 21.20 Т jc "Охоронець· 22.20 Х/Ф "Тріо" 0.30 Концерт А. Ахат 2.30 Щиросердне зізнання 3.00 Критична точка 3.30 ПодіІ 3.50 Спорт 5.00 Т/с "Темний інстинкт" ІСТV

Факти б.10 Ділові "Факти" б.25 Триста секунд б.ЗО Світанок 7.00 Т/с "Леся плюс .Рома"

5.45

7.45 Факти 7.50 Ділові "Факти" 7.55 Спорт 8.05 Про-Zікаве.uа 8. 35 Триста сукунд 8.45 Факти. Спорт 9.05 Т/с "Свій-чужий" 10.10 Tjc "Захист Красина" 11.15 Т/с "Леся плюс Рома" 12.45 Факти. Спорт 13.00 Т/с "Мисливці за ста­ мушкетери"

14.30 Т jc "Слід" 16.00 Федеральний суддя 17,00 ПодіІ 17.20 Спорт 17. ЗО Критична точка 18.00 Tjc "Якось буде.любов" 19.00 ПодіІ 19.20 Спорт 19.30 Шустер Live 20.20 Tjc Тлухар-2" 21.20 Т/с "Охоронець" 22.20 Х/Ф "Універсальний солдат. Повернення"

0.00 Х/Ф "Новачок" 2.00 Федеральний суддя 3.00 Критична точка 3.30 ПодіІ 3.50 Спорт 4.00 Т jc "Безмовний свідок-2"

5.00 Tjc

"Темний інстинкт"

ІСТV Служба розшуку дітей б.ОО Факти 6.15 Ділові "Факти" б.ЗО Триста секунд б.З5 Світанок

5.55

6.00 Мультфільм 6.30 Події 6.40 Сnорт 6.50 Критична точка 7. 35. Срібний апельсин 8.10 Tjc "Слід" 9.00 Т jc "Безмовний

22.05

3.00 Критична точка 3.30 ПодіІ

ровиною"

академія"

23.30

"Якось буде лю­ бов" 13.00 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери" 15.10 Tjc "Слід" 1б.ОО Федеральний суддя 17.00 ПодіІ 17.20 Спорт 17.30 Критична точка 18.00 Tjc "Якось буде любов" 19.00 ПодіІ 19.20 Спорт 19.30 Шустер Live 20.20 Т/с "Глухар-2" 21.20 Х/ф "Ван Хельсинг" 0.00 Х/ф "Туристи" 2.00 Федеральний суддя

12.00 Т jc

рість"

10.55 Т/с"Кадети" 12.10 -~іола Тараканова"

8.ЗО Новини 8.40 Ранок 9.00 Новини

1б.50 т;с "Крем·

ІНТЕР

0.00

8.00 Новини

17.55 Смішніше кроликів 19.00 ТСН. Варта

Підсумки

2З.ОО,

Ранок 7.ЗО Новини 7.40 Ранок

7.10

Служба розшуку дітей

7.00 Т jc ·Леся плюс Рома· 7.45 Факти 7.50 Ділові "Факти· 7.55 Спорт 8.05 про-Zікаве.uа 8.40 Триста секунд 8.45 Факти. Спорт ~.05 Т jc "Свій-чужий" 10.10 Tjc "Захист Красина" 11.10 Т/с "Леся плюс Рома· 6.15 Т/с "Циганське серце" 6.55 Сніданок з 1+1 7.00 тсн 7.05 М/с "Чіп і Дейл" 7.35 Сніданок з 1+1 8.00 тсн 8.05 Сніданок з 1+1 9.00 тсн 9.05 ТСН. В'.Ірта 9.45 Т jc "Атлантида" 11.05 Т/с "Некраса по-аме-

9.05 Х/ф "Відпустка" 11.10 Tjc "Леся плюс Рома" 11.55 Козирне життя 12.45 Факти 12.55 Спорт 13.00 Каламбур 13.25 Х/Ф "Вежі-близнюки" 16.25 Т/с "Свій-чужий" 17.30 Т jc "Агент національної безпеки" 18.45 Факти. Вечір 19.10 Спорт

ліхтарів-б" Т/с "Мент у законі" Т/с "Агент національної безnеки" 23.00 Свобода слова 1.20 Спорт 1.30 Х/Ф "Бумер-2" 3.25 Факти

20.50 21,50

спорту

6.30 "Ранок·на "П'ятому" 9.10 Бізнес-година 9.30, 13.30, 14.30 П'ятий

ну

18.30, 2.20, 4.15

Хроніка

дня

18.45, 4,45 Київський час 19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 Час новин 19.20 Час до виборів 19.30, 1.15 Новий час 20.20, 21.45 Час до винена1

20.30, 21.20, 1.40 Час 22.00, 2.30, 5.30 Велика політика

22.40, 23.20, 5.20

новин.

Час

Щогодини

20.00, 21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 Прес­ конференції

10.55, 3.25 Огляд преси 11.20 Зверни увагу "Вулиці розбитих ліхтарів-б" 15.00 Т jc "Мент у законі" 1б.25 Т/с "Свій-чужий" 17.30, 22.05 Т/с "Агент національної безпеки" 18.45 Факти. Сnорт 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-б" 21.00 Т/с "Мент у законі" 23. 15 Неймовірна колекція

14.00 Tjc

містера Ріплі 0.15 Надзвичайні новини 1. 05 Факти. Спорт 1.35 Х/ф "Остання спроба"

Бізнес­

час

0.30 0.40

Автопілот-новини Ресторанні новини

6.00

ТО НІС Клуб-700

17.00,0.20,2.00,4.35, 5.35 Твій Хіт 7.00, 20.10, 23.40, 1.20, 2.25, 3.20, 4.20 Сильні СВіту ЦЬСГО

7.25, 8.45 Фітнес-армія 7.45, 19.00 Д/с "Хіт-парад

спорту

6.30 "Ранок на "П'ятому" 9.10 Бізнес-година 9.30, 1З.ЗО, 14.30 П'ятий елемент

10.00 -18.00

9.00, 17.30, 0.40, 1.35, 2.40, 3.40, 5.10 Диваки 10.20, 15.00 Шоу О. Марченко

12.05 Школа ремонту 12.55 Погляд у майбутнє 16.00 д/с "Ровесники землі"

новин.

Час

18,45, 4.45 Київський час 19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 Час новин 19.20 Час до виборів 19.30, 1.15 Новий час 20.20, 21.45 Час до виборів. Агітація заборо­ ненаІ

20.30, 21.20, 1.40 Час 22.00, 2.30, 5.30 Народний контроль

22.40, 23.20, 5.20 Бізнес-час 0.30 Автопілот-новини 0.40 Подорожі зі смаком ТО НІС б.ОО Клуб-700 Твій Хіт

6.55 Д/с "Як це робиться?" 7.15, 18.30, 20.30, 22.55, 1.40, 2.З5, 3.20, 4.20, 5.45 Тоніс info 7.30, 8.45 Фітнес-армія 7.45, 19.00 Д/с "Хіт-парад дикої природи"

9.00, 17.30, 2.50, 3.55, 5.20

Щогодини

20.00, 21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 Пресконференціі

10.55, 3.25 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Не перший вигляд

Диваки

10.20, 15.00

Шоу О.Мар-

·ченко

12.00 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 12.55 Погляд у майбутнє 16.00 Д/с "Чудернацькі світи"

1б.ЗО Мотор- ТБ

17.30, 3.30 Особливо не­ безпечно 18.30, 2.20, 4.15Хроніка дня

12.45 Факти. Спорт 13.00 Tjc "Мисливці

18.00 д/с "Границі" 18.40, 23.05 Життя 20.10, 23.30, 1.55, 4.35 дня

за ста­

ровиною"

"Вулиці розбитих ліхтарів-б" 15.05 Т jc "Мент у законі" 1б.25 Tjc "Свій-чужий" 17.35 Т/с "Агент національної безпеки" 18.45 Факти. Спорт 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-б" 21.00 Tjc "Мент у законі" 22.00 Tjc "Агент національ­ ної безпеки" 23.05 Неймовірна колекція містера Ріплі 0.05 Надзвичайні новини 0.55 Факти. Спорт

14.00 Т jc

5-й КАНАЛ б.О1, 23.ЗО, 4.30 Час-Тайм 6.15, 0.15, 3.10, 5.10 Час спорту

6.30 "Ранок на "П'ятому· 9.10 Бізнес-година 9.30, 13.30, 14.30 П'ятий

18.45, 4.45 Київський час 19.00, 22.30, 0.00, З ОО, 5.00 Час новин 19.20 Час до виборів 19.30, 1.15 Новий час 20.20, 21.45 Час до виборів. Агітація заборо­ нена! 20.30, 21.20, 1.40 Час 22.00, 2.30, 5.30 Акцент 22.40, 23.20, 5.20. Бізнес-

Час новин. Що­

Автопілот-новини Ресторанні новини

6.00

Клуб-700

ТО НІС

конференціІ

10.55, 3.25 Огляд преси 11.20, 15.30 Зверни увагу 1б.ЗО "Арсенал"

17.30, 3.30 Велика 18.30, 2.20, 4.15

політика Хроніка

риканськи"

"Район Беверлі­

Хіллз"

13.00 Т/с "Район Мелроуз" 14.00 Tjc "Усі жінки - відь­ ми"

14.55 Tjc їатусеві доньки" 15.30 Tjc "Не народись вродлива"

1б.30 тсн 16.50 Т/с "Крем"

СТБ телешанс Телефільм б.50 Вікна 7.00 Бізнес + 7.05 Т jc "Вона наnисала вбивство" 8.00 Вікна 8.10 Бізнес + 8.15 Давай одружимося 9. 15 Х/ф "Подорож у закоханість" 12.05 Битва екстрасенсів 14.00 Чужі помилки 15.00 Давай одружимося 1б.ОО Моя правда 17.00 Неймовірні історії ко-

4. 50 6.20

хання

18.00 Вікна 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.10 У nошуках істини 20.10 Чужі помилки 21.30 Кулагін і nартнери 22.00 Вікна 22.20 Т/с "Доктор Хаус" 23.20 Моя правда 0.25 Вікна, Сnорт 0.50 Х/Ф "Людина нізвідки" 2.15 Х/ф "Все починається

7.15, 18.30, 20.30, 23.05, 1.30, 2.30, 3.05, 4.25, 5.40 Тоніс info 7.30, 8.45 Фітнес-армія 7.45, 19 ОО Д/с "Хіт -парад дикої природи" 9 ОО, 17.30, 2.45, 4.00,

10.20, 15.00

Сильні світу цьсго

20.45 21.00 23.50

Солодка казка Х/Ф Трейси" Х/Ф "Так вона знайш­

ла мене" СТБ

4.50 6.20

Телешанс

Телефільм

б.50 Вікна Бізнес+

7.00 7.05

Т /С "Вона вбивство"

написала

8.00 Вікна 8.10 Бізнес+ 8.15 Давай одружимося 9. 15 Х/ф "ТраВісті" 11.55 М'ясо, історія всеросійського обману

14.00 Чужі nомилки 15.00 Давай одружимося 16.00 Моя правда 17.00 Історії кохання 18.00 Вікна 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19. 10 Пра вила життя 20.10 Чужі помилки 21.30 Кулагін і партнери 22.00 Вікна 22.20 Т jc "Доктор Хаус" 23.20 Моя правда О 25 Вtкна, Спорт 0.50 Х/Ф "Старий знайо­ мий"

2.20

Х/ф "Наречений з того

світу"

20.45 21.00 23.50

Солодка казка Х/ф "Мрійник"

Х/Ф "Грейси" СТБ

4. 50

Телешанс

б.20 Телефільм б.50 Вікна

7.00 7.05

Бізнес+

Т/с

"Вона

написала

вбивство"

змій"

б.25, 17.00,2.00, 3.40, 4.55 Твій Хіт 6.55 д/с "Як це робиться?"

5 20

Шоу О. Мар-

ченко

години

20.00, 21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Час новин 10.30, 11.ЗО, 12.30 Прес-

ла мене"

8.00 Вікна 8. 1О Бізнес + 8.15 Давай одружимося 9. 15 Х/Ф "Закляття Долини

час

0.30 0.40

Диваки

елемент

o.os,

r8.зо,

з дороги"

6.25, 17.00, 2.10, 3.30, 4.50

5-й КАНАЛ

6.01, 23.30, 4.30 Час-Тайм б.15, 0.15, 3.10, 5.10 Час

"Границі" 2о.зо, 2з.оs, 1.1 О, 3.05, 4.00, 5.00 Тоніс info 18.40, 2З.20 Життя 20.45 Солодка казка 21.00 Х/ф "Так вона знайш­

18.00 Д/с

зако­

дикої природи"

елемент

10.00 -18.00

12.00 Tjc

15.15, 1б.15 Майдан 17.30, 3.30 Територія

б.ЗО,

5-й КАНАЛ

23.30, 4.30 Час-Тайм 0.15, 3.10, 5.10 Хас

10.00-18.00

вереси• 2009 року З

борів. Агітація заборо­

19.25 Надзвичайні новини 19.50 Tjc "Вулиці розбитих

б.О1, б.15,

12

12.00 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 12,55 Погляд у майбутнє 16.00 д/с "Чудернацькі світи"

18.00 д/с "Границі" 18.40, 23.15 Життя 20.10, 1.45, 3.20, 4.40 Сильні світу цьсго

17.55 Смішніше крол~ків 19.00 ТСН. Варта 19.30 тсн 20.15 Т/с "Крем" 21.15 Tjc "Маргоша-2" 22.30 тсн 23.00 Про Спорт 23.05 Х/Ф "Один проти всіх" 1. 1О Документ 2.10 тсн 2.35 Т /с "Циганське серце"

12.00 Фантастичні історіІ 13.00 Битва екстрасенсів 14.00 Чужі помилки 15.00 Давай одружимося 16.00 Моя правда 17.00 Неймовірні історі{ кохання

18.00 Вікна 18. 1О Т jc "Доктор Хаус" 19.10 Зіркове життя 20. 1О Чужі помилки 21.30 Кулагін і партнери 22.00 Вікна 22.20 Т/с "Доктор Хаус" 23.20 Моя nравда 0.25 Вікна. Спорт О. 50 Х/Ф "Рідня" 2.20 Х/Ф "Здійснення ба­ жань"

3.20 6.10

Х/ф "Один проти всі~" ІНТЕР Пропуск у Латинську

Америку Новини

7.00 7.10 7.30 7.40 8.00 8.30 8.40

Ранок Новини Ранок Новини Новини Ранок


4

Субота,

12

вересня

9.00 Новини 9.10 Tjc "Марш Турецького" 10.00 Т/с "Обручка" 11.00 Т/с "Кармеліта" 12.00 Новини 12.10 Знак якості 13.00 Т/с "Вокзал" 14.00 Т/с "Небо і земля" 15.00 д/Ф "Підводні пірати" 16.00 Ключовий момент 17.00 Зрозуміти. Пробачити 18.00 Новини 18.20 Судові справи 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Т /с "Коли розстанув сніг"

д/ф "В.-Басів. Бігун на довгі дистанці,~ 0.50 Т jc ·у колі першому" 1.50 Подробиці 2.15 Служба розшуку дітей 2.20 Т/с "Бережіть чо-

23.30

ловіків"

НОВИЙ КАНАЛ

5.15 Т/с 6.00 Т/с

"Петя Блискучий" "Віола Тараканова"

І · ~-r:~:f:.\:,::r"ll УТ-1

6.00 Доброго ранку, Ук-

логіІ

20.45 21. ОО 21.25

Ситуація Новини Всенародне обгово­

рення конституцїІ Вікто­ ра Ющенка

19

14.30 Teen Time 14.35 Т/с "Крок за кроком" 15.00 Tfc "Друзі" 15.50 Teen Time 15.55 Т jc "Ранетки" 16.55 Т/с їатусеві доньки" 18.00 Т/с "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.15 Сnортрепортер 19.25 Т/с "Кадети" 20.20 Т/с "Ранетки" 21.20 Т/с їатусеві доньки" 22.20 Т jc "Щасливі разом" 23.20 Т/с "Грань" 0.30 Репортер 0.50 Спортреnортер 1.00 Служба розшуку дітей 1.05 Х/ф "Ненька -маніяк-

.·_. .

21.2о'Т/с "Охоронець"

0.10 Служба розшуку дітей 0.15 Острів скарбів 1. 20 Служба розшуку дітей 1. 25 д/с "Загадки архео-

ІНТЕР Пропуск у Латинську Америку 7.00 Новини 7.10 Ранок 7.ЗО Новини 7.40 Ранок 8.00 Новини 8.ЗО Новини 8.40 Ранок 9.00 Новини 9.10 Т/с "Марш Турецького-

6.10

1+1

2" 10.00 Tjc "Обручка" 11.00 Т jc "Кармеліта" 12.00 Новини 12.10 Знак якості

риканськи" 12.00 Т jc "Район БеверліХіллз" 1З.ОО Т/с "Район Мелроуз" 14.00 Т jc "Усі жінки-відьми" 14.55 Tjc "Татусеві доньки"

1З.ОО Т/с "Вокзал"

14,00 Т jc "Небо і земля" 15.00 д/Ф "В.Басів. Бігун

15.ЗО Т jc "Не народись вродлива" 16.ЗО тсн 16.50 Т/С "Крем" 17.55 Смішніше кроликів 19.00 ТСН. Варта 19.ЗО тсн 20.15 Т jc "Крем" 21.20 Х/Ф "Замерзла з Ма-

УТ-1 6.05 Шля.> до святині 6.25 Крок до зірок І ОО День знань 7.55 Світ православ'я 8.15 Ве'>іР ~. іІоnовича 9.25 Пш:и батьки сплять 10.05 Фестиваль 'Слава козача"

Хто у домі хазяїн? Експерти дозвілля в~хідні по-українськи Тгмний силует Наша ПІСНЯ ІЗ.ЗО Парламент 14.55 Футбол. "Зоря" "Металург" 17.10 Книга.uа 17.50 Кіно.uа 18.40 Фестиваль

10.35 11. 15 11.50 12,10 12.55

Нов~ни Світ спорту Фольк-musіс 2З.ОО Вільна гавань 2З.25 L-формат 23.45. Ю.-Бочкарьов. Параметри долі О, 15 Острів скарбів

21.00 21.20 21.45

1.20 Автоакадемія 1.45 Служба розшуку дітей

HEдUUI 20.ВЕРЕСНІІ УТ-1

6.05 Шлях до святині 6.20 М/с "Лис Микита" 6. 50 Новини Європи 7.25 L.-формат 7.50 Сільський час 8.20 Укравтоконтинент 8.40 Вільна гавань 9.10 Поки батьки сплять 9.15 Підсумочки 9.30 ~нтивірус для дітей 9. 50 Крок до зірок 10 ЗО Нова армі~ 11.50 Стильна штучка 12, 15 Л!н1я долі 12.50 Здоров'я 13.45 Околиця 14.15 АудІєнція 14.40 Благовісник 15.15 Діловий світ. Тиждень 15.55 Футбол "Ворскла""Кривбас" ~8.00 Концерт "Червона рута- 20-роюв 1 " 21. ОО Новини 21.ЗО Наш футбол 22.25 Культурний фронт 2З.ОО "Ера бізнесу".

Експерти дозвілля Фестиваль Служба розшуку дітей

на

довгі дистанціІ~

16.00 17.00

Ключовий момент Зрозуміти. Пробачи-

ти.

18.00 Новини 18.20 Судові справи 19.00 Tjc "Кармеліта. Циганська пристрасть"

20.00 Подробиці 20.ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Свобода 0.50 Подробиці 1.ЗО Т jc "Бережіть чоло­ віків"

Знак якості З.40 Судові справи

2.20

6. 50 Свобода 10.00 У Городку 10.40 "Городок" 11.10 Tjc "Чоловіча

робота" 1З.10 Х/Ф "Без особливих прикмет" 15.10 Найрозумніший 17.00 Позаочі 18.00 Т Іс "Каменська-5" 20.00 Подробиці 20.30 Місце зустрічі 22.40 Х/ф "Убивство у зимовій Ялті" 0.40 Подробиці 1.20 Позаочі

4.З5 Суспільна варта 4.50 д/Ф "Кухня Байя" 5.50 Служба розшуку дітей

1+1 Охоронці історіі Без табу Світське життя Хто там? 10.15-М/с "Чіп і Дейл" 11.15 М/Ф "Подорож в Ель­ дорадо" 12.45 Х/ф "Пригоди боб-

6.05 6.55 7.50 9.05

2.10

ренк'а"

Знак якості

14.30 Шість кадрів 16.00 Х/ф "Гардемарини-З" 18.15 Танцюю для тебе.

З.ЗО Ключовий момент 5.00 М/с "Астро Бій" 5.40 Уроки тітоньки Сови

Шоу починається 19.ЗО тсн 20.00 Криве дзеркало

Х/Ф "Тренер Картер" 7.ЗО Х/Ф "Ізноугуд, або

НОВИЙ КАНАЛ

5.20

22.15 Наша RUSSiA 22.50 Х/ф "Невловимий" 0.45 Х/ф "Неспокійна Анна" 2.40 Американський шанс 5.10 Охоронці історіі 5.55 Х/ф "Пригоди бобрен­ ка"

ІНТЕР Пропуск у прекрасні

6.10

вихідні

Оперативний об'єк-

2З.50

Острів скарбів Служба розшуку дітей Культурний фронт Стильна штучка З.О5 Околиця 3.30 Аудієнція З. 55 Служба розшуку дітей

0.15 1.20 1,25 2.40

М/Ф "Подорож в Ель­

М/с

"Чіп

і

Дейл" Караоке на майдані Танцюю для тебе. Шоу починається 13.05 Криве дзеркало 15.1 О Х/Ф "Замерзла з Ма­ ямі"

11.05 12.05

Х/Ф "Шепіт помаран-

чевих хмар"

19.30 21.00

тсн

Х/Ф "Муха·

2З.15 Світське життя Х/ф "Позамежжя" 2.ЗО Х/Ф "Невловимий" З. 55 Х/Ф "Позамежжя" 5.45 Мультфільм

0.15

6.00

Зоряні драми Інтуїція

Іпfо-Шок Формула драйву 1З.45 Файна Юкрайна 14.55 Хто проти Блонди­ нок? вихідні

життя

дорадо" 9.05 Лото-забава

17.10

10.25 11.10 12.10 13,10

10.ЗО Х/Ф "Старики-полковники" 12,ЗО Неймовірні історії про

1+1

10.15, 10.40

Дім закритий на ре-

монт

6.20 Найрозумніший 8.00 М/с"Смішарики" 8.20 Картата потата 9.10 Квадратний метр 10.00 Укра·Іно, вставай!

тив

7.15

Каліф на годину"

9.35

ІНТЕР Пропуск у прекрасні

1З.50 Х/Ф "Заздрість богів" 16.40 Формула кохання

17.50 Х/ф "ЛіліІ для Лілі!' 20.00 Подробиці тижня 20.50 Х/ф "Любов як мотив" 22.50 Х/ф "Близькість" 1.00 Подробиці тижня 1. 5О Х/Ф "Близькість" З. ЗО Знак якості 4.00 Ключовий момент 4.50 М/с "Астро Бій" 3.50 Уроки тітоньки Сови

НОВИЙ КАНАЛ

5.05 Х/ф "З Африки" 7.45 Церква Христова 8.00 Запитайте у лікаря 8 З5 Живчик старти 9.00 Руйнівники міфів 10.15 Т/с "Моя прекрасна нянька"

10.40 Х/Ф "Джампер" 12.25 Кліпси 12.55 Шоуманія

ІСТV

5.55 Факти б.10 Ділові "Факти" б.25 Триста секунд б,30 Світанок 7.00 Т/с "Леся +Рома" 7.45 Факти 7.50 Ділові "Факти" 7.55 Спорт 8.05 Про-Zікаве.uа 8.35 Триста секунд 8.45 Факти. Спорт 9.05 Т/с "Свій-чужий" 10.10 Tjc "Захист Красина" 11.10 Т/с "Леся+ Рома" 12.45 Факти. Спорт 13.05 Т/с "Мисливці за ста­ ровиною" "Вулиці розбитих ліхтарів-б"

риканськи"

6.10 Служба розшуку дітей 6.15 Т jc "Циганське серце" 6.55 Сніданок з 1+ 1 7,00 тсн 7.05 М/с "Чіп і Дейл" 7.З5 Сніданок з 1+ 1 8,00 тсн 8.05 Сніданок з 1+ 1 9.00 тсн 9.05 ТСН. Варта 9.45 Т/с "Атлантида" 11.05 т jc "Некраса по-аме­

свідок-2" 5.00 Т/с їемний інстинкт"

14.05 Tjc

Т jc "Некраса по-аме­

5.20

логіІ~

1. 55 2.25 4.25

сві­

23.20 Рикошет 0.30 Зірка покеру

убивця"

Аме;Jиканський шанс

1.30 Щиросердне зізнання 2.00 Федеральний суддя 3.00 Критична точка 3.30 Подіі 3.50 Спорт 4,00 Tjc "Безмовний

док-2" 10.00 Т/с "Глухар-2" 11.00 Т/с "Моя nрекрасна нянька" 12.00 Tjc "Якось буде любов" 13.00 Х/Ф "Пенелопа" 15.10 Т/с "Слід" 1б.ОО Федеральний судця 17.00 Подіі 17.20 Спорт 17.30 Критична точка 18.00 Т/с "Якось буде любов" 19.00 Подіі 19.20 Спорт 19.30 Шустер Live 20.20.Т/с "Глухар-2"

2З.ЗО Наша RUSSIA 0.05 Х/ф "Неспокійна Анна" 3.00 Т /с "Циганське серце"

ВІРІСНІ

Підсумки 23.30 100% Динамо

6.00 Мультфільм 6.30 Подіі 6.40 Сnорт 6.50 Критична точка 7.35 Срібний аnельсин 8.10 Т/с "Слід" 9.00 Т jc "Безмовний

академія"

3.45

НОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНА

Т/с "Друзі" Х/ф "Медовий місяць на Гаваях" 10.50 Т/с"Кадети" 12.10 Т/с "Віола Тараканова" 13.30 Репортер 13.35 Mjc "Веселі мелодіІ~ 13.45 М/с "Сільвєстр і Твіті" 14.05 М/с "Поліцейська

ямі"

21. ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.05 Автоакадемія 23.00, О ОО Підсумки 23.15 Від першо!' особи СУ&ОТА

року

6.55 9.00

раїно'

6.10, 7.00, 8.00 Новини 9.05 Діловий світ 9.30 Легко бути жінкою 10.30 Т ;с "Стеж за мною" 11. 15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває .. 12.00 Діловий світ 12.40 Український вимір 13.05 Знайдемо вихід 14.20 Надвечір'я 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 16.25 Пазли 17.15 Т/с "Стеж за мною" 18.05 Ситуація 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 20.05 д/с "Загадки архео-

2009

4.ЗО Ключовий момент 5. 1О Mjc "Астро Бій"

НОВИЙ КАНАЛ

5.10 Т Іс "Петя Блискучий" 5.55 Служба розшуку дітей 6.00 Tjc "Віола Тараканова" 6.55 Т/с "Друзі" 9.00 Х/Ф "Ізноугуд, або Каліф на годину" 11.00 Т/с "Кадети" 12.15 Т/с "Віола Тараканова" 1З.ЗО Репортер 1З.З5 М/с "Веселі мелодіІ~ 1З.45 М/с "Сільвестр і Твіті" 14.05 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО ТеепТіте 14. З5 Т jc "Крок за кроком" 15.00 т;с "Друзі" 15.50 Тееп Time 15.55 Т jc "Ранетки" 16.55 Tjc "Татусеві доньки" 18.00 Т jc "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.25 Т /С "Кадети" 20.20 Т jc "Ранетки" 21.15 Т/с "Татусеві доньки" 22.20 Т ;с "Щасливі разом" 23.20 Файна Юкрайна 0.05 "Комеді-Клаб" Росія" 1.05 Репортер 1.25 Спорт реrортер 1.35 Х/ф "Тренер Картер"

УКРАЇНА Мультфільм б.ЗО Події 6.40 Соорт

6.00

16.15

М/ф "Елвін і Бурунду-

"Мент у законі" 1б.30 Т/с "Свій-чужий" 17.35 Tfc "Агент національної безnеки" 18.45 Факти. Спорт 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-б" 21.00 Т/с "Мент у законі" 23.05 Неймовірна колекція містера Ріплі 0.05 Надзвичайні новини 0.55 Факти. Спорт 1.25 Х/ф "Після життя" 2.50 Факти 3.25 Tjc "Місячне сяйво"

15.10 Т/с

5-й КАНАЛ

23.40, 4.30 Час-Тайм 0.15, 3.10, 5.10 Час

б.О1, б.15,

спорту

б.30 "Ранок на "П'ятому" 9.10 Бізнес-година 9.30, 13.30, 14.30 П'ятий елемент

10.00-18.00 години

20.00, 21.00, 4.00

Х/ф "Ельф" Х/Ф "Джампер" Хто проти Блондинок? 23.20 Х/ф "У країні жінок" 1.20 Спортрепортер 1.25 Х/Ф "Ваш шанс стукає у двері"

УКРАЇНА

5.00 Шустер Live 9.00 Подіі 9.25 Спорт 9,35 Срібний апельсин 10.35 М/с "Чарівниці" 11 ,ОО Т jc "Моя прекрасна нянька"

12.ЗО Х/Ф "Гордість і упереД)Кеність" 15.00 Х/Ф "Свій-чужий" 17.00 Суботній вечір 19.00 Подіі 19.20 Спорт 19.30 Х/Ф "Перша спроба" 2З.ЗО Життєві сенсаціі 0.00 Зірка покеру 1.00 Х/Ф "Гордість і упередженість" 3.30 Події 3.50 Спорт

4.00

Х/Ф "Зелений фургон"

13.35 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 14.55 Зоряні драми 15.50 Іnfо-Шок 16.50 Інтуїція 17.50 Х/Ф "Дев'ять ярдів" 19.55 Х/Ф "Тринадцять друзів Оушена" 22.40 Файна Юкрайна 2З.10 "Комеді-Клаб" Росія"

0.10 Спортрепортер О. 15 Х/Ф "Розкриття інопла­ нетянина"

УКРАЇНА Мультфільм б.ЗО Події 6.50 Спорт 7.00 Т jc "Моя прекрасна нянька" 9.00 Подіі 9.25 Спорт 9.35 Срібний апельсин 10.З5 М/с "Чарівниці"

6.00

11.00

Т jc "Моя прекрасна

нянька" Х/Ф "Кохання на острові"

Час но­

6.50 Критична точка

свідок-2"

10.00 Т jc 'Тлухар-2" 11. ОО Т jc "Моя прекрасна нянька" Т Іс "Якось буде лю­ бов" 1З.ОО Х/Ф "Зелений фургон"

12.00

16.00 Федеральний суддя 17.00 ПодіІ 17.20 Спорт 17.30 Критична точка 18.00 Т /С "Якось буде любов" Подіі Спорт 19.ЗО Х/ф "Свій-чужий" 21.ЗО Шустер Live 1.ЗО Щиросердне зізнання 2.00 Федеральний суддя З.ОО Критична тонка З.ЗО ПодіІ З.50 Спорт 4.00 Рикошет

19.00 19.20

Безулик 0.30 Автопілот-новини 0.40 Ні пуху ні пера! 1.00 Час НОВИН 2.30, 5.30 Особливо небезпеч но

ТО НІС б.ОО Клуб-700 б.25, 17.00, 2.00, 3.35, 4.55 Твій Хіт б.55 д/с "Як це робиться?"

Пpo-ZiKaVe.ua 8.З5 Триста секунд 8.45 Факти. Спорт 9.05 Т jc "Свій-чужий" 10.10 Т/с "Захист Красина" 11.15 Т Іс "Леся плюс Рома" 12.45 Факти. Спорт 1З.20 Т/с "Мисливці за ста­ ровиною" 14. 15 Т /С "Вулиці розбитих ліхтарів-б" 15.20 Т/с "Мент у законі" 16.40 Х/Ф "Чесна гра" 18.45 Факти. Спорт 19.25 Надзвичайні новини 20.00 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів-б" 21.05 "Максимум" в Україні" 21.45 Ти не повіриш! 22.45 Голі і смішні 2З.45 Факти. Спорт 0.05 Автопарк 1.00 Х/ф "Супер патруль" 2.35 Факти З.О5 Т jc "Місячне сяйво" 4.25 Х/ф "Мертві не носять спідниць"

ІСТV Служба розшуку дітей Факти Ділові "Факти" Триста секунд Світанок Т ;с "Леся плюс Рома" Факти Ділові "Факти" Спорт

6.01, 6.15,

5. 1О

Мультфільм

4.00 Х/Ф "Ніл Янг. Золоте

Факти Автопарк "Максимум" в Україні" Х/Ф "Капітан Америка" Анекдоти по-українсь-

Бізнес-година 1З.ЗО, 14.30 П'ятий

елемент

10.00 -18.00

новин.

Час

Щогодини ОО, 2З.ОО,

20.00, 21

1.00,

5-й КАНАЛ Час-Тайм З.10, 5.10

6.01, 2З.ЗО, 4.ЗО 6.15, 7.05, 0.15,

Час спорту б.ЗО, 18.45, 4.45 Київський час

ки

10.15 Т jc "Леся плюс Рома" 11.30 Квартирне питання 12.45 Факти 12.55 Спорт 1З.ОО Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-б"

14.00

9.ЗО,

серце"

ІСТV

6.05 6.25 7.00 7. 50 9.55

спорту

б.ЗО "Ранок на "П'ятому"

9.10

12-найкращих

афе­

ристів Украіни 14.45 Х/ф "У глухому куті. Втеча з 14-зони" 16,40 Х/ф "Дитина на прогулянці" 18.45 Факти

18.55 Спорт 19.00 Х/Ф "Любов у великому місті" 21.00 Наша RUSSIA 21.40 Велика різниця 22.50 Прожекторперісхілтон

2З.20 Голі і смішні

23.55 Х/Ф "Найкращі плани" 1.55 Х/Ф "Літо у бікіні-2" 3.15 Т jc "Місячне сяйво"

6.40, 11.20, 15.ЗО

Зверни

увагу

11.ЗО Автопілот-тест 7.ЗО, 8.00-18.00 Час новин. Щогодини 21.00, 2З.ОО, 4.00 Час но­

6.45, 7.00,

вин

7.35, 8.50, 22.40, 2З.20, 5.20 Бізнес-час 7.50 Новобудова 8.10, 19.20, 21.50, 2.20, 4.15 Тема тижня 8.30 Бістро-ТБ 9.25 Своїми очима 9.45 Тема тижня 10.ЗО Не перший погляд

10.55, З.25 Огляд преси 11.45 Технопарк 12.30 Вперед, на Олімп! 1З.ЗО Драйв 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 16.ЗО "Арсенал" 17.30, 3.30 Народний КОНТ-

Футбольний уік-енд 2З.ЗО Х/Ф "Паркування" 1.ЗО Щиросердне зізнання 2.00 Х/Ф "Кохання на острові" 3.30 Подіі тижня 4.00 Х/Ф "Зелений фургон" 5.10 Мультфільм

2З,ОО Х/ф "Місто темряви" 1.05Інтерактив 1.20 Х/Ф "Літо у бікіні-З" З.О5 Т jc "Місячне сяйво" 3.45 Усі феї мають секрети

ІСТV

Час спорту 6.ЗО, 4.45 Київський час 6.40 Зверни увагу 6.45 Технопарк 7.00, 7.ЗО 8.00-18.00 Час новин. Щогодини 23.00, 4.00 Час новин 7.З5, 8,50, 22.40, 2З.20, 5.20 Бізнес-час 7.50 Зодчий 8.10, 19.20,2.20,4.15 Тема

22.20

6.00 Факти 6.25 т;с "Альф" 6.4S Т jc "Троє зверху" 7. 15 Х/Ф "Дитина на прогулянці" 9.26 Квартирне питання 10.ЗО. Ти не повіриш! 11. ЗО Козирне життя

12.00 Інший футбол 12.45 Факти. Світ 12.55 Спорт 1З.ОО Наша RUSSiA 1З.40

Прожекторперісхіл­

14.10 Велика різниця 15. З5 Анекдоти по-ук­

13.ЗО Х/Ф "Перша спроба"

16.40 Х/ф "Любов у великому місті"

18.45 Факти тижня 18,25 Спорт 19.40 Країна повинна 20.10 Х/Ф"Втеча"

5-й КАНАЛ

6.01, 2З.З0,4.ЗО Час-Тайм 6.15, 7.05,0.15,3.10 5.10

тижня

тон

знати

·

1.30, 2.20, 3.05, 4.25, 5.45 Тоніс info 7.30, 8.45 Фітнес-армія 7.45, 19.00 д/с "Хіт-парад дикої природи"

9.00, 17.30, 2.40, 4.00, 5.20 Диваки

10.20,. 15.00

Шоу О.Мар-

ченко

12.00 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 12.55 Погляд у майбутнє 1б.ОО Д/с "Чудернацькі світи" 18.00 д/с "Границі" 18.40, 23.25 Життя 20.10 Сильні світу цього 20.45 Солодка казка 21.00 Х/ф "Кілька днів уве­ ресні"

23.50 Х/ф "Амарилис" 1.45, 3.20, 4.40 Сильні

світу

цього

СТБ

4.50 Телешанс б.20 Телефільм б.50 Вікна 7.00 Бізнес +

8.ЗО Бістро-ТБ 9.20 Вікно в Америку

9.40 Сnожитав 10.30 Феєрія подорожей 10.55, 3.25 Огляд преси 11.20, 12.20 5-копійок 13.30 Вікно в Європу 14,20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.30 Мотор- ТБ 16.20 Чинник безпеки 17. 1О Палата 17,ЗО, 3.ЗО Не перший пог-

Тjc

7.05

написала

"Вона

вбивство"

8.00 Вікна 8.10 Бізнес + 8. 15 Давай одружимося 9.30 Хjф "Будьте моїм чаловіком .. 11.45 Фантастичні історіі 12.45 Битва екстрасенсів 13.45 Чужі помилки 14,45 Давай одружимося 15.45 Моя правда 1б.50 Неймовірні історіі кохан ня

18.00 Вікна 18.10 Tfc "Доктор Хаус" 19.10 Моя правда 20.10 Чужі помилки 21.30 Кулагін і партнери 22.00 Вікна 22.20 Tjc "Доктор Хаус" 23.20 Моя правда 0.25 Вікна. Спорт 0.50 Х/Ф "Співучасть

в

убивстві"

Х/Ф "Хазяїн тайги"

2,35

1.00, 4.00 Час новин 10.30, 11.ЗО, 12.30 Пресконференціі 10.55, З.25 Огляд преси 11.20 Зверни увагу

15.ЗО Своїми очима 1б.ЗО, 22.00, 2.ЗО, 5.ЗО На межі 17.ЗО, З.ЗО Феєрія подоро­ жей 18.ЗО, 2.20, 4.15 Хроніка дня

18.45, 4.45 Київський час 19.00, 22.30, 0.00, 3.00, 5.00 Час новин 19.20 Час до виборів 19.ЗО, 1.15 Новий час 20.20, 21.45 Час до виборів 20.30, 21.20, 1.40 Час 22.40, 23.20, 5.20 Бізнесчас

О.ЗО Автопілот-новини 0.40 Ресторанні новини

12.05 Школа ремонту' 12.55 Погляд у майбутнє 16.00 д/с "Чудернацькі світи"

18.00 Д/с "Границі" 18.40, 2З.ОО Життя 20.10, 2З.25, 1.10, 2.15, З.15, 4.15 Сильні світу ЦЬОГО

Солодка казка Х/Ф "Амарилис"

20.45 21.00

СТБ Телешанс

4. 50 6.20 6.50 7.00 7.05

Телефільм Вікна Бізнес+ Т jc "Вона

написала вбивство" 8.00 Вікна 8.10 Бізнес плюс 8.30 Х/ф "Пригоди Шерло­ ка

Холмеа

і

доктора

Ва тео на"

ТО НІС Клуб-700

6.00 6.25, 17,00, 0.10, 1.50,

15.45

Шерлока

"Пригоди

4.З5,

Холмеа доктора Ватсо­

6.55 Д/с "Як це робиться?" 7.15, 18.ЗО, 20.30, 22.50, 2З.50, 1.00, 3.00"4.00, 5.00 Тоніс info 7.30, 8.45 Фітнес-армія 7.45, 19.00 Д/с "Хіт-парад

16.45 Вусалапохвіст 17.40 Вікна 17.50 Х/ф "Любсв і голуби" 20.00 Танцюють всі! 22.00 Вікна 22.25 Х/ф "Давайте потан­

5.З5 Твій Хіт

5-й КАНАЛ 2З.ЗО, 4.ЗО Час-Тайм 0.15, З.10, 5.10 Час-

5.55 6.00 6.15 6.25 6.35 7.00 7.45 7.50 7.55

раїнськи 16.00 Українці Афігенні

19.ЗО Т/с "Охоронець"

19.20 Час fJ.O виборів 19.30, 1.15 Новий час 2Q.20, 5.20 Бізнес-час 20.30, 21.20, 1.40 Час 21.40 Я так думаю з Ганною

8.05

7.З5 Срібний апельсин 8.10 Tjc "Слід" 9.00 Т/с "Безмовний

11. ЗО

15. ЗО Зоряні зустрічі 16.00 Х/Ф "Перша спроба" 18.00 Т/с "Охоронець" 19.00 Подіі тижня

новин

7. 15, 18.30, 20.30, 23. 15,

вин

ки"

18,10 20.10 22.00

Час новин. Що­

Пресконференціі 10.55, 3.25 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Феєрія подорожей 1б.30 Драйв 17.30, 3.30 Акцент 18.30, 2.20, 4.15Хроніка дня 18.45, 4.45 Київський час 19.00, 0.00, 3.00, 5.00 Час

10.30, 11.30, 12.30

дикої природи"

на". Невідома версія

цюємо"

ченко

Вікна. Спорт Х/Ф "По головній ву­ лиці з оркестром" 2.40 Х/ф "На жвавому місці"

роль

0.45 д/Ф

9.00, 17.30, О.З5, 1.ЗО, З.З5, 5.10 Диваки 10.20, 15.00 Шоу О.

2.З5,

Мар­

18.20 Вікно в Європу 19.00, 22.ЗО, 0.00, З.ОО, 5.00 Час новин 19.ЗО, 1.00. 5-копійок 21.20 Велика політика 22.00, 2.30, 5.ЗО Територія закону

О.ЗО Автопілот-новини 0.40 Мотор ТО НІС 0.10,З.10 Диваки б. ЗО Твій Хіт 7.00 Фітнес-армія 7.15 Д/с "Як це робиться?" 7.30 Дjс "Чудернацькі

6.00,

світи"

обкладинки" 12.55 Погляд у майбутнє 15.00 Х/Ф "Горбоконик" 16.35, 5.З5 Зелена варта 17.05 Х/ф "Кам'яна квітка" 19.00 д/с "П'ятий вимір" 20. ОО Тиждень моди Х/Ф "Мрійник"

ляд

18.ЗО На межі 19.00, 22.ЗО, 0.00, 3.00, 5.00 Час новин 19.ЗО, 1.00 Майдан 21.00 Час. Підсумки 22.00, 2.ЗО,5.30 Особливо небезпечно 0.30 Автопілот-новини

6.00,

ТО НІС 7.50 д/с "Як це ро­

биться?"

6.35,

2З.З5,2.50,5.35 Зеле­

на варта

"Образ і наука" Телесеріал 8.ЗО д/с "За сімох морів"

7.00, 10.45 Д/с 8.00

9.00, 0.05 д/с "Особа з обкладинки"

10.00 Школа ремонту 11.10 Х/ф"Горбоконик" 12.55 Погляд у майбутнє 15.00 Х/ф "Попелюшка" 16.40 д/с "Ровесники землі" 19.00 Д/с "П'ятий вимір" 20.00 Тиждень моди 20.ЗО, 2.25 Світські хроніки 21.00 Х/Ф "Кілька днів у вересні"

23.20, 2.10,5.-15 СВіту ЦЬОГО

"Ольвія" 1.З5 д/Ф "Феодора" 2.25, 4.10 Д/с "Невідома окупація"

СТБ

4. ЗО Телешанс 6.00 Мультфільм 7.25 Еники-Беники 8.00 Навколо світу 9.00 їмо вдома 10.10 Вусалапохвіст 10.55 Мультфільм 12.55 Концерт М. Задорно­ ва "Михайло Задорнов і

його

задорнова

ком­

панія"

9. ОО Телесеріал 10.00 Школа ремонту 11.00 д/с "За сім морів" 11.30 д/с "Образ і наука" 11.50, 20.ЗО, 2З.10, 3.45, 5.05 Світські хроніки 12.25, 2З.40 д/с "Особа з

21.00

0.55 1.05

Сильні

13.45

Х/Ф ·давайте потан­

цюємо"

16.00 Танцюють всі! 18.00 Неймовірні історіі

ко­

хання

19.00 21.20

Х/ф "Любов і голуби" "Любов

і

голуби".

Невідома версія

22.20

Моя правда

2З.20 Зіркове життя Паралельний світ

0.20 1. 25

Х/ф "Коли сонце було

Богом" 3.40 Мобільна скринька

0.30 д/Ф "Феодора" 1. 20 д/Ф "Боспорське царство"

З.15 д/Ф "Загибель "Анта­ рктики"

З.40

д/с

"Невідома

оку­

пація"

СТБ

5.55 Мультфільм 8.00 Навколо світу 9.00 Їмо вдома 10.10 Вусалапохвіст 10.50 Х/Ф "Командир

щас-

ливої "Щуки"

1З.ОО У пошуках істини

14.00 Слідство вели ... 15.00 Телефільм 15.40 Правила життя 16.40 Незбагненна,

але

факт

18.00 Паралельний світ 19.00 Битва екстрасенсів 20.00 Х/ф "Охоронниця" 22.00 Х/Ф "Повернення блудного чоловіка"

0.10

Неймовірні історії ко­

хання

1. 15 Х/Ф

"Три дні у Москві"


Су6ота,

НОВЕ ЖИТТЯ Вwануваnи nідnри€мqів міста Майже 20 відсотків надходжень до міського бюджету здійснюються за рахунок відрахувань від діяльності підприємців. Не меншу вигоду місто має від того, що ними організовуються робочі місця, багато представників бізне­ сових структур беруть участь у реалізації соціальних та

благодійних програм. Тому міська влада зі свого боку ро­ бить усе можливе для створення необхідних умов ефективної діяльності бізнесових структур. Одним з проявів поваги до діяльності представників сфери бізнесу є традиційне вшанування їх напередодні Дня підприємця. Цю приємну процедуру за дорученням

в.о. міського голов Ігоря Сапожка провів його заступник Василь Олександрович Андреєв . Вітаючи присутніх, він відзначив: -Знизити рівень оподаткування, яке є найбільш акту­ альним питанням для бізнесових структур, - не у нашій компетенції, бо його обсяги визначено відповідним за­ конодавством держави, але є багато шляхів для створен­ ня більш комфортних умов для діяльності . Наприклад, Бровари були одним з перших міст в Україні , де було ор­

ганізовано "єдине вікно" . Його фахівці взяли на себе ле­ вову частину клопотів підприємців у організації їх спра­ ви . З набуттям належного досвіду ця справа вдоскона­

люється, що на користь усім. За вагомі досягнення у професійній діяльності В . О . Андреєв вручив Почесні грамоти виконкому Броварсь­ кої міськради колективам ЗАТ "Броварський світло­ технічний завод "Люмен", ТОВ "Мрії збуваються" та ТОВ <<Підприємство «Книги». Також були відзначені підприємці-фізичні особи Тетяна Павлівна Івченко, Віктор Костянтинович Мишкоріз, Володимир Володи­ мирович Стародуб. Микола ГОМЕНЮК.

вереси• 2009 року

12

5

,',

,;~;,',,::~~3:::"~:~~,:;:~~~\:1~ :,p~,.--;r:~-~tJIIIІ::~II, .VJІь"'~JtY:J&:~JІ,~.-ur

@ШШ110 CЗLJ.IfJ'-1 Для тисяч наших земляків заняття фіз­ культурою та спортом

стало щоденним свя­ том, бо без них вони не уявляють

свого

жит­

тя. Фізичний гарт жи­ телі Броваршини здо­ бувають у ІЗ спортклу­ бах,

виступають

на

Всеукраїнських та між- • • ...._..--_ .

народних змаганнях .

Чимало земляків вхо­

Іmшм

~~~~'

дить до складу націо­

нальних збірних. Це Н.Пигида, О. Акопян , М . Житовоз, М.Чепур­ ко, В.Шумейко,

О.Редкач, О. Кононо­ ва ... Броваршина по праву гор­ диться знаною в світі "золотою рибкою" - Оленою Акопян, котра на Паралімпійських іграх в Сіднеї здобула три ме­ далі й нагороджена орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів. Са­ ме наш район став рідним для команди "Білий Барс" - трира­ зового призера чемпіонату Ук­ раїни з хокею. Спорт є життєвою потребою

і для дорослих, і для юних. За

став

підсумками роботи серед 24 районів області відділ з питань фізкультури та спорту РДА уп­

карткою України.

родовж чотирьох років посідає

іще

Є

всі

однією

підстави

візитною

пишатися

спортивними здобутками зем­

І місце, а вихованці наші го ­

ляків . Але найбільша гордість: спорт, фізичний гарт стали од­

лосно заявляють про себе на

ним

відповідальних

громади Броваршини. То ж зі

міжнародних

змаганнях, навчилися й самі

-

І Міжнародний сільський ма­ рафон "Зазим'є " , що зібрав минулої

неділі

учасників

із

близько країн

10

із життєвих пріоритетів

святом сили , краси і молодості вас, шановні земляки!

Віталій ФЕДЯНІН,

500

начальник відділу фізичної

світу,

культури і спорту РДА.

Броварська районна

державна адміністрація

Київської області

РО3ПОРRДЖЕННR від

6 серпня 2009 року NQ l 073

<<Про затвердження поряд­

ку взаємодії представників місцевих дозвільних органів Броварського району, які здійснюють прийом суб'єктів

Хай дnя дітей 6езnе11ним кожен стане день! Підготовка населення до дій

ються й проводяться різні за­

в умовах техногенного та

ходи з

популяризації серед

природного характеру нале-

дітей та молоді здорового і

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві дер­

жить до переліку основних завдань, визначених держа вою. Адже за цим стоїть людське життя, матеріальні збитки, психологічне становище суспільства. Найбільш

жавні адміністрації", п.

уразливою частиною населен-

яких відзначається

з метою створення сприят­

ня є діти та молодь віком до 18 років, проблема безпеки життєдіяльності яких, їх уміння захистити себе в су-

ня. Цього дня та під час проведення тижня знань безпеки життєдіяльності планується проведення в школах Бра­

ливих

розвитку

часному урбанізованому

варшини тематичних уроків,

підприємництва в районі, подолання адміністратив­ них бар'єрів, скорочення

суспільстві. На території Київської області з початку 2009 року загинуло четверо дітей під час

зустрічей, екскурсій, спортивних змагань, конкурсів, вшанування героїв рятів­ ників, які завжди поряд.

господарювання

в

одному

приміщенні»

4 ст.

4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" , умов

для

термінів отримання доку­ ментів дозвільного

харак­

теру у сфері господарської діяльності,

удосконалення

координації дій

місцевих

дозвільних органів : l . Затвердити порядок взаємодії представників місцевих дозвільних ор­ ганів Броварського району, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні, згідно з додатком.

2. ням

Контроль за виконан­ цього

розпорядження

залишаю за собою . Голова адміністрації

пожеж та шестеро

-

·

безпечного способу життя, підвищення рівня їх прак­ тичної підготовки до дій за надзвичайних ситуацій та пропаганди професії ряту­ вальника, професійне свято

17

верес­

на вод-

Особливо цікаво проходять

них об'єктах. Ця загрозлива ситуація складається, на превеликий жаль, у більшості випадків з вини батьків - че-

такі заходи в Калитянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, одному з опорних навчальних закладів Київщини з питань ЦЗ та без­

рез незнання чи нехтування

пеки

ними елементарними правн-

школі

лами безпеки . Загроза травмування та загибелі дітей у побуті, а саме: при виникненні пожежі в квартирі, при виявленні запаху газу, на водних об'єктах, під час необережного поводження з вогнем, з вибуховонебезпечними предметами.

тичні класи - клас безпеки життєдіяльності дитини та з цивільного захисту . Тут є не­ обхідна навчально-матеріаль­ на база, діють факультативи, гуртки . Змістовно і цікаво проводять уроки та позак­ ласні заходи вчителі Володи­ мир Михайлович Афонін та

життєдіяльності .

тань особистої і колективної безпеки. А ше залучення дітей та молоді до занять приклад­ ними

видами

спорту ,

що

спрямовані на підготовку лю­ дини до дій у надзвичайних ситуаціях ,

надання само- та

взаємодопомоги,

військово­

патріотичного виховання мо­ лоді та пропаганди професії рятувальника

через

активну

участь у Всеукраїнському гро­ мадському

дитячому

русі

"Школа безпеки", шо діє

10

років . Це ше й Броварський районний

центр

туризму,

який працює за підтримки Броварської РДА. Команда центру

активні

-

шорічного

учасники

обласного збору­

змагань юних рятувальників .

Під керівництвом досвідче­ них тренерів Г.І.Москаленка, Є.О.Кононенка, В.М . Зінчен­ ка

ця

команда

неодноразово

лярів і шороку тисяч

юних

-

майже двох

громадян!

Біда

трапляється тод і, коли дітей залишають

напризволяше

там, де на кожному кроці на них чатує небезпека.

Легковажне

поводження

малечі з вогнем, водою , га­ зом,

вибухонебезпечними

предметами,

незнання

еле­

ментарних правил безпечної

поведінки

першопричини

-

сумних та трагічних наслідків.

Ось чому знову звертаємося до батьків.

ШАНОВНІ

БАТЬКИ!

Не

залишайте дітей без нагляду!

Дбайте

про

їхню

безпеку,

дотримуйтесь правил безпеч­

ної поведінки

в побуті. До

цього варто докласти зусиль!

Виховуйте

в

культури

безпечної

навички по­ демонструючи на

ведінюі ,

власному

них

прикладі

обе­

У

була переможцем. Допомага­

обладнано два тема­

ли їм у цьому справжні про­

режність у поводженні з вог­

фесійні пожежні-рятувальни­

нем,

ки - працівники Броварського управління ГУ МНС України в Київській області: М . М . Се­

вою хімією, ліками . Знайдіть

декілька хвилин на відверту

миног.

Пам'ятайте, шо вимірювати­

Батьки,

вчителі,

гро­

мадськість повинні пам'ята­ ти,

що

дальні

саме за

вони

відпові­

виховання,

фор­

газом,

розмову

муться

з

ці

водою,

дітьми

побуто­

про

хвилини

це.

ціною

життя. А щоб неждана мить не

стала

біди

-

сумним

відтінком

потрібно давати дітям

Спричиняють П пустощі з

Григорій Романович Муд­

мування

вогненебезпечними предме-

ревський . Віриться, що в не­

вації щодо дотримання осо­

Зареєстровано в Броварсько­

тами, токсичними речовина-

далекому

саме

бистої та колективної безпе­

Пам'ятайте, що життя наших

му міськрайонному управлінні

ми тощо. Постає нагальна потреба проводити належну масово-роз'яснювальну та

цей навчальний заклад стане о с е редко м ра й он ного відділення Всеукраїнського

ки дітей, зорієнтувати їх на здоровий спосіб життя.

дітей залежить тільки від нас

навчальну роботу серед дітей щодо правил поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру та їх попередження. Із метою просвітницькоінформаційної та профілак-

громадського дитячого руху "Школа безпеки". Але Калитянська ЗОШ - не єдиний освітній заклад у Бра­ варському районі, де переймаються проблемами форму­ вання свідомого та відпо­

тина

тичної

відального ставлення до пи-

щотижня

А. М.МАЗУР.

юстиції київської області серпня 2009 рокузаМ 7!47.

19

З додатком до розпоряджен­ ня .можна

ознайомитись на офіційному веб-сайті Бро­

варської районної ради та Бро­ варської райдержадміністрації у розділі "Розвиток підприєм­ ництва·: підрозділі "Регуля­ торна політика".

роботи

організову -

майбутньому

позитивної

моти­

Пам'ятаймо : "Здорова ди­

- здорова нація! Здорова нація - міцна держава!" А

ще

батькам

належить

чіткі

знання

і

вміння,

як

діяти в тій чи іншій ситуації .

самих! Петро ІГНАТЕНКО, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації;

пам'ятати: за статистикою в

Наталія ЛУТ АК,

нашій країні в мирний час

завідувач методкабінетом

нещасні випадки призводять

НМЦ цивільного захисту та

щодня до загибелі

-

дітей,

безпеки життєдіяльності

цілого класу шко-

Київської області .

4


6

НОВЕ ЖИТТЯ

Субота, 12 вереси• 2009 року

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ rРОМАДЯН 12 вересня, в суботу, з 9.00 до 11.00. у приміщенні Броварської районної ради (м. Бровари, вул . Гагаріна, 15, . перший поверх) керівництвом служби внутрішньої безпеки у Київській області ГУБОЗ МВС України буде проведений прийом громадян з будь-яких скарг щодо незаконної діяльності працівників органів внутрішніх справ . 15 вересня 2009 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Віктор Михайяович Вакараw за телефонами : 286-84-11; 286-10-06. з ювілейним

16 вересня 2009 року з 16.00 в КП "Броваритеплоенергомережа" за адресою: вул. ГІ?ушевського, 3.-а буле проводити .lіИїзний прийом громадян виконуючии обов'язки мІського голови lrop васияьович (.;аnожко.

днем народження.

Бажаємо . міцного здоров ·я~ сімейного

щастя,

16

здійснення всіх

вересня

2009

року з

до

10.00

відбуд~ться прямий телефонний зв'язок з

12.00

головним ветеринарним лікарем району Віктором Анатолійовичем Дядюком за

телефоном

6-58-60.

СВІТ ДИТИНСТВА

В Ісnанії! В Ісnанії! •• ещодавно делегація

ванці дитбудинку "Надія".

Броварщини повернулася з літ-

Незабутній літній

н дітей

Цього року їх відпочивало

37.

відпочи­

Вже протягом І О років відділ

нок тривав з 18 червня по ЗІ серпня. В останній день літа

у

у Борисполі їх зустрічала на­

нього відпочинку в Іспанії.

справах

району

сім'ї та

молоді

співпрацює

з

чальник

відділу

у

справах

іспанським благодійною асоціацією "Підтримка дити­

сім'ї та молоді О . В. Луценко. Сподіваємося, що і наступ­

нства" з м. Сарагоса. Відпо­

ного року діти Броварщини

чивають у іспанських роди­

за сприянням іспанської бла­

нах діти-сироти, позбавлені

годійної організації також відпочиватимуть на морі.

батьківського піклування, з багатодітних родин, вихо-

Ірина ГУЗОВСЬКА.

СОС-Дитяче містечко, ~о с~ворене в м. Бров~ри,

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ

як заклад, що надає ОПІКУ дІтям-сиротам та дпям,

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ!

позбавленим батьківського піклування, пропонує роботу (на конкурсній основі) таким працівникам: соціальний nрацівнІtк (вища

освіта в сфері соціальної роботи;

знання

ПК,

-

боти;

ги

трансnортного

соціалізаціі;

мають

вміння

труднощі

з

в

організаціі

ділової

документації,

водійські

особам

обов'яз­

Бро­

району

перевірити

"Про Державний

реєстр

ви­

вимог постанови Цент·

та членів своєї родини у відділі ве­

виборчої

18.05 .2009

N227

комісії

за адресою: м.

уточнення персональних даних Дер· жавного

до

виборців"

кожен

включення (Іfflвключення) чи

ронною адресою :

Реєстру виборців.

Бровари,

ЗАТ ВТФ 'Тоголівська стрічкоткацька фабрика" повідомллє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 жовтня 2009 року о 15.00за адресою: 07452 Київська область, Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Куйбишева, 7, зал засідань фабрики. Початок реєстрації о 13.00. Порядок денний: І . Звіт правління про фінансово-господарську діяльність

за

2. Звіт спостережної ради . 3. Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балан­ су ЗАТ. 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2008 рік. 5. Вибори керівних органів товариства . Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу. Для представника -до­ ручення на представника.

дати свої пропозиції і зауваження представникам редакцій місцевих періодичних видань. Адміністрація ЦПЗ N2 9,

17-00 щодня, крім суботи та

м . Бровари .

Відділ ведення Державного

реєстру виборців.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тне. rрн.)

Броварське

політичні партії в Україні"

адреси

Пухівського районної

о

о

о

236

185

о

о

від

10. 12. 1997

р.

Керівник

осередку

Микола Вікторович. Юридична адреса

Шарпило

·

с.

Рожівка

Броварського району Київської об­ ласті, вул. Піщана,

22.

ПОВЇДОМПRЄ: риття, покриття, внутрішнє оз­

07400,

доблення автогаража та сам авто­

мобіль. пожежі

Збитки

-

та

товано поряд розташовані будівлі

20 тис грн.

Заступник редактора:

листів і масової роботи

g

на сторінках rвзетн .

Тел.:

5-32-47.

Пошкоджене свідоцтво на право власності :

1 Валентинівни

та Квашука Олексія Юрійовича , 1

17

квітня

Дні

:

f- g- в;раче~е-по~~;е~н~ ~~;ра;а~ра~ГсёрТі д 1

ІУ N2474486, видане УП та СЗН м. Бровари від 1 : 13.12.J996 р. на ім'я_ Яременко Валентини: 1 1

ОлекСІІвни, вважати неДІисним.

1

·---------------------------·

: g Втрачений Державний акт на право приват· : : ної вл~сності . на землю серія Р1 N2293319, : 1 видании

БогдаНІаською СІльською радою за 1

: реєстр. N2235 від 09.04.2003 р. на ім'я Кеуш : ~ 9~е~~~~ ~~в~~ ~~~а!~ ~е~і~с~~м.: ____ ~

1937

виходу:

середа, субота.

Друк офсетний. Віддруковано:

ЗАТ «Броварська друкарня" Тел.:

Газета виходить

-

2.

: згідно з наказом від 14 грудня 1993 року за N!: 1 1791 на ім 'я Овеченка Валентина Антоновича, , : Овеченко Валентини Григорівни , Квашук Олени :

«НОВОГО ЖИТТЯ»

з

07400

1 на житло, видане фондом комунального майна 1

КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ

newlife@meta.ua РедвкціІІ не завжди поділRє позицію авторів. Зв ТО'fність анкладених фактів відповідає автор. ЛнстуваннІІ з читачами

:

І ЗВЕРСТАНО У

4-04-81.)

4-02-92. 4-21-34; промисловості і соціальних 4-04-81; бухгалтерія, прийом оголошень

ВідгювЩальний секретар:

ності,

НОМЕР НАБРАНО

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

4-03-76.

причина

встановлюються . Вря­

орієнтовно на суму

за адресою:

: вважати недійсним .

ПДПЧ-10 м . Бровари надійшло повідомлення про пожежу за ад­ ресою : м. Бровари, вул . Пости­ шева, 5. Виїздом на місце вста­ новлено : відбулося загорання приватного легкового автомобіля "ПЕЖО" в автогаражі . У резуль-

Відділи: громадсько-гюлітичного жиmІ

-

партійну

таті пожежі пошкоджено перек­

(Редактор:

Броварські міська і районна ради , районна держадміністрація.

Рожівську nервинну

"Бро­

м. Бровари, бульв. Незалеж ­

організацію Броварської організаціі

с.

101

кої ради

шляхом

ХВ. В

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакцїі

Ng 259

·

ВАТ

громадян Броварської місь­

вересня

4

легалізовано

Партіі Регіонів.

30.08.2009 року О 6 ГОД. 35

о

року

намірів

у відділі роботи зі звернення

повідомлення про утворення :

осередку

СПVІНІіА

АДРЕСА :

КІ

2009

організаціі

Броварський район, Пухівка, вул . Гагаріна, 28 .

«НОВЕ ЖИТТЯ• газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацїІ.

Свідоцтво про державну реєстрацію

поЛітичні партіі в Україні"

2 вересня

ласть,

22.07.2009 р.:

варський ЗБК" приймаються

відповідно до Закону України "Про

мов Микола Петрович; - юридична адреса · Київська об­

о

від

Броварське міськрайонне уп­ равління юстиціі повідомляє, що

- голова організаціі - Абдукари· 2291 100 198 4764 67 2078

в газеті ''Нове життя" М55

щодо

уп­

Партіі регіонів, а саме :

о

8-067-581-07-57.

"Пропозиції та зауваження

року взято до відома інфор·

Броварської

2329 122 239 4648 67 1962

о

міськрайонне

тел . :

ВАТ ''БЗБК'~ що надруковане

ВИПУСКНІ

грн . ) .

з

Уточнення до оголошення

ВЕСІЛЛЯ

равління юстиціі повідомляє, що відповідно до Закону України "Про

ної

2008 5068 2372

о

~4 ..J10~ ПОРТФОЛІО

мацію про зміну голови та юридич·

Звітний Основнізасоби

2000

овочі

вул. Возз'єднання, торгове місце

N!193.

'l'en.: 5-44-1 а, 8-067-725-89-75.

2009

Найменування показника

Усього активів

від

та

татися: м. Бровари, ринок "Нива",

рябіиmІК

спюсаря·сантехніка

картоnлю

Чернігівщини з доставкою. Звер­

~о~~ ПОРТРЕТ

електроrа3о3варювальника (з/п від 2100 грн.);

(з/п

опе·

У ході проведення акцїі всі бажаючі

При собі потрібно мати паспорт.

пек "Укооппромторr у м. Sроварах" запрошує на постійну роботу:

2008 рік.

в

матимуть можливість зустрітися та на·

8-00

Продаю

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

року

N2 9 КОД УДПП3 "Укрпошта" за адре· сою: м. Бровари, вул . Гагаріна, 20 від· будеться "День Передплатника·.

вул.Га­

кімн. 1З5, 136

2009

вересня

раційній залі Центру поштового зв'язку

неділі).

вклю·

чення (невключення) інших осіб до

та Броварського району

15

дення Державного реєстру виборців

від

"Про . Первинне

гаріна, 15,

реєстру

До уваги мешканців м. Бровари

у

Реєстрі виборців дані стосовно себе

ково надсилати резюме за елект­

sos-dm@ukr.net

прав

виборців

Ук·

виборець має право знати про своє

Зацікавленим

· nомічник директора (навички

експлуатації

засобу;

права).

виховного процесу);

ведення

організація

варського

наведених

всіх

Закону

борців" та

до

реалізаціі

ст.10

ральної

водій (практичний досвід ро­

хисту прав дітей; надання доnомо­ які

раїни

володіння

англійською мовою);

знання ззконодавства в галузі за­ дітям,

вільне

Відповідно

Для

запрошуємо

р.

4·22-56

Зам. Тираж

1541 1500 прим.

#69 70 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you