Page 1

СЕРЕДА

8 вересня

2004

р.

N268 (9575)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацї"

у р'ай'оН1tі~И'~'д'ержад'міні(трації

,

~ '" ~ ."

." '" ,;,;, ,~"'''''~::::. _ _&:. ~

,~

":::, "

,

Результати Е.

СподіваЕМОСЯ на

більше і робимо ДЛЯ цьоrо все НА РО3ШИРЕНОf\/[У виїзному засіданні колегії держав­ ної адміністрації, яке відбулося минулого понеділка в смт.

Калита, дання

розглядалися досить важливі питання. колегії

сфельд.

"Про

урожаю

2004

голова

стан

райдержадміністрації

збирання

врожаю

Вів

засі­

А

Вай­

Л.

ранніх

зернових

року та підготовку до сівби озимих зерно­

вих культур" доповідав заступник голови райдержадмініс­ трації,

начальник

управління

сільського

господарства

і

продовольства В . М. Дмитриченко.

-

3

метою виконання районної програми "3ерно-2004"

.акону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

затвердженні на сесії ради плану соціально-економіч­

ного розвитку району ставилося завдання в

2004

році

до­

вести валове виробництво зерна в усіх категоріях госпо­

дарств до 47,3 тисячі тонн. 3 цією метою посіяно озимі зернові на площі 8379 гектарів. На 95 було відсотках площ озимої пшениці було висіяно насіння високих репродук­ цій, у тому числі 519 гектарів елітне насіння. На 1070

гектарів було розширено площі під яровими зерновими

культурами. Так, в господарствах усіх форм власності ярі зернові займали

площу

13769

гектарів.

На

гектарів

519

збільшено посіви ярої пшениці і на 277 гектарів ку­ курудзи на зерно. Причому на 70 відсотках площ було по­ сіяно

насіння високих репродукцій, а в сільгосп­ ніДПРИОІствах СВАТ "Агрокомбінат "Калита», ДП3 "Плосківський», Броварській філії 3АТ "Комплекс

"Агромарс», ТОВ Агрофірма "30РЯ», ПП "Русанівське» всі площі під яровими культурами були засіяні насінням ВИСОКІ!Х репродукцій. На відміну від 2003 року в ниніш­ ньому році повністю перезимували озимі на площі

гектарів, у гектарній

тому площі.

числі На

озима

жаль,

в

пшениця

на

всій

період вегетації

8379 5815-

зернових

культур небувала спека внесла свої корективи в збере­ ження площ до збирання. Рання група зернових зменши­ _ся на 176 гектарів і становить 16722 гектари. .Приємно відзначити, що урожайність ранньої групи зернових у рефОРУІОваних господарствах становить у се­ peДHЬO~IY по 27 ,7 центнера з гектара, що більше проти минулого року на

10,7

центнера.

Станом

на

25

серпня

ц. р. в районі на~ІОлочено 40 тисяч тонн ранніх зернових, що на 10,3 тисячі тонн більше, ніж торік. Голова райдержадміністрації Л. А Вайсфельд підкрес­ лив, що селяни району повинні мати чималі прибутки від зібраного врожаю, щоб усе зерно пішло в діло і ні в яко­ ~IY разі не опинилося в руках перекупників, як це було

торік, позаторік. Хлібороби повинні відчути реальну дер­ жавну підтримку. Голова райдержадміністрації доручив управлінню

сільського

господарства

та

протягом двох з половиною років обрана грома­ дою міста Бровари влада послідовно відстоює кон­ ституційні права і свободи громадян. Дотримуючись Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук­ раїні", займає принципову позицію, захищаючи інте­ реси міської громади. У зв'язку з цим на неї постій­ но чиниться тиск, обмежується фінансування , здійснюються акції по дискредитаціі окреми~!И засо­ бами масової інформації. Останнім часом напередодні виборів Президента України цей тиск посилився особливо. Правоохорон­ ні органи активізувались у намаганнях представити будь-які дії посадових осіб міської влади в негатив­ ному світлі з метою порушення кримінальних справ та спроб здійснити провокації. Так, після виступу міського голови в УНІАН та зус­ трічі громади міста і міського голови Віктора Анто­ ненка з кандидатом у Президенти України BiKTOPO~l Ющенком, в ніч на 30.08.04 року, близько 2-і години, двоє невідомих молодих людей інсценували п'яний дебош біля входу в будівлю Броварської міськОі ради . Викликаний черговою міськвиконкому наряд міліції замість того, щоб затримати хуліганів, намагався заб­ рати чергову з робочого місця нібито для складання протоколу у віміленні міліції. При цьому пропонува­ лось взяти міськвиконко:ч під охорону співробітника­ ми органів мвс. Чітко виконуючи свої обов'язки, ос­ тання відмовилась залишити робоче місце і викликала співробітника міськвиконкому. Після його прибуття необхідність в доставці чергової до вімілен-

І Це схвилювало всіх І На черговому засіданні :чіської координаційної ра­ ди керівників осередків політичних партій та гро­ мадських організацій, яке провів ~lіський голова В. О. Антоненко, обговорено низку актуальних пи­ тань з економічного та суспільно-політичного ЖИ1ТЯ броварчан.

Останнім часом серед споживачІВ ка­ бельного телебачення ТОВ " Екта-Бровари" ходять всілякі чутки про формування ціни за місячну або­

нентплату. Від 3,60 коп. У 1998 році нині вона сягну­ ла 16 грн. 30крема це вельми ударило по кишені найменш забезпечених броварчан. Генеральний ди­ ректор цього товариства О. В. Шляхтич розповів учасникам зібрання про розвиток мережі кабельно­ го телебачення, конкретно зупинився на розрахунку абонентської плати за користуванням 29 каналами. 3 30 липня поточного року абонентплата за місяць для всіх користувачів складає 11 грн. 50 коп. Це стало можливим завдяки зниженню рентабельності під­ приємства з 25 % до 17.7%. Керівник товариства не завжди впевнено й аргументовано відповідав на пос­ тавлені питання. Наприклад, присутніх цікавило, де поділися колишні колективні антени, чому людей підключали до кабельного без їхньої згоди тощо. Міський голова В. О. Антоненко доручив відповід­ ним службам в ряді названих багатоповерхівок пере­ вірити стан обладнання і вжити заходи щодо покра­

щення роботИ цього засобу масової інформації. Не менш виважено і зацікавлено проходило обго­ ворення перспективи розбудови міста відповідно до

продовольства

ня міліції і взагдлі в складанні протоколу відпала . Звернення в Броварський ]\Ш ГУ МВС України у Київській області для отримання роз'яснень виявило , що у ніч на

30.08.04

р. ніяких фактів правопорушень

біля міськвиконкому, як і фактів заТРИ~lаНIІЯ са~IИХ правопорушників, зафік сова но не було. Працівника­ ~ІИ ж МВС, котрі з ' явили сь на виклик ч е ргової, були працівники Броварського вімілу державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, які не здій­ снюють функції по охороні громадського порядку.

Вважаємо цей випадок однією з ланок провокацій з боку працівників мвс. Залишається тільки здога­ дуватись, що могли знайти у порожньому ПРИ~lіщен­ ні міськвиконкому, вночі, вищеназваНІ співробітни­ ки МВС після взяття його під особисту охорону. Враховуючи останні події, це ;\lOгла бути література антидержавного спрямування, а також зброя, вибу­ хівка, наркотики, фальшива валюта і таке інше. Це свідчить про те, що на сьогодні с небезпека по­ дальшого посилення тиску і провокацій проти ~liCb­ кої влади м. Бровари, особисто проти міського голо­ ви Віктора Антоненка, членів його КО~!аНДИ та їх родин з

метою

знищення реального

самоврядування

у місті Бровари напередодні виборів Президента Ук­ раїни. Броварська міська рада заявляє, що і в подальшо­ му буде адекватно реагувати на всі спроби провока­ цій та чинення тиску на міську владу . Любов ГОРБАТЮК секретар міської ради.

генерального плану забудови. архітектора

міста

Л.

Є.

Заступник головного

Рибакова

на

конкретних

прикладах розповіла про хід будівництва нових жит­ лових районів, відповіла на запитання присутніх. Важко тут не погодитися з думкою секретаря місь­

крайонної організації Компартії Украіни І. Л. Савіна, що це викликає в людей негатив, коли створюються зручності одним за рахунок інших. Наса:\!перед це стосується ущільнення будівництва НОВИХ об'єктів на давно облаштованих теРИТОРІЯХ . Завідуюча організаційним відділом ВИКОНКО~ІУ І. М. 30това проінформувала про створення дільнич­ них виборчих комісій, назвала місцезнаходження 26 виборчих дільниць, які після відповідних законодав­ чих процедур будуть надруковані на шпальтах "Но­ вого життя". Завідуючий відділом внутрішньої полі­ тики В. В. Шестопал акцентував увагу на окре~шх моментах проведення агітаційної роботи. І що найбільше вразило і схвилювало членів КООР­ динаційної ради повідомлення міського ГО/ШВИ В. О. Антоненка про хуліганські вчинки невідо:vІИХ мо­ лодиків біля ПРИlчіщення міСЬКВИКОНКО~lУ у ніч на 30 серпня після зустрічі громади Броварів з кандидатом у Президенти України BiKTOPO~[ Ющ е нком . Не :\І0Ж­ ливо навіть зпрогнозувати хід подальших подій, ЯК­ щО таким чином підуть виборч! перегони. НеХilЙ 'ІІІ­ тачі самі роблять висновки з такого ганебного вчинку, прочитавши офіційну заяву. KO~IeHTi1pi тут зайві ... У роботі координаційної ради взяв участь і висту­ пив заступник начальника обласного управлшня юс­ тиції Ю. М. Сміщук. Сергій ПРИСТУП КО,

провести необхідну роботу з керівниками сільгосппідпри­ ємств по підготовці площ і посівного ;\Іатеріалу для сівби озимих культур, довести до господарств обсяги закупівлі та надати практичну допомогу в придбанні елітного насін­

ня озимих культур і мінеральних добрив, забезпечити го­ товність матеріально-технічних ресурсів з тим, щоб до І жовтня ц. р. закінчити сівбу озимих культур. Державній

насіннєвій інспекції доручено забезпечити контроль за підготовкою носівного матеріалу, щоб сівбу насінників ОЗИ~lИх

зернових

культур

провести

насінням

високих

ЗАПАМ'ЯТАЄТЬСЯ НАДОВГО СВЯТО lІершого /\3ВОIІИКіl у ІІІ колі Великої Димерки 1l0:JНі1'IИЛО IЦ(~

Ш'['(lбне вир[)6НИ[\'І'IЮ " Кока-КОЛіІ" в Україні, HKt' :\ ТОІ'О часу іlКТИlJllO

ОДИН "тап успішних Тіl ТРИІНІЛИХ сто­

IІроцвіТі1С. У вирі щоденних СПрі1В КОМШlНія постіЙIІО ІШМ'ЯТilЄ IІрО сво­ го Нilйближчого сусіда Ті1 :Jдійснює шефство НоД Великою Ди~[еркою. Ще у 2000 році з ініціативи керів­

сунків між КОМlюнієlO "KOKi-Кола БеверіДЖИJ Україна" Тіl селищем. Один із Нilйбільших інвесторів УКРіІЇНИ, Комнанія "KOKi-Кола Беве-

НИЦТIlі1 КОМПШlії "Koka-КОЛil» lІіІ території селища було :збу/\о­ ВillЮ бювет, і відтоді ДИ"lс' РЧіШИ П'ЮТЬ тільки '!ИСТУ та якісну во­

репродукцій інтенсивними сортами.

3 інформацією "Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року" виступив начальник відділу ос­ віти райдержадміністрації М. І'Л. Скирта . На колегії було заслухано звіт про виконання делегова-' них повноважень виконкомом Калитянської селищної ра­ ди. Доповідав - селищний голова І. В . Терещенко. Також заслухано інформацію про результати розгляду звернення групи депутатів Калитянської селищної ради про грубе порушення селищним головою І. В, Терещенком законів України, прав і свобод громадян се­ лища Калита, стану виконання ВИКОНКОМОl'1 селищної ра­ ди делегованих повноважень органів виконавчої влади та

стану обслуговування населення з надання комунальних послуг на території смт. Калита. 3 цих питань районна державна адміністрація видала відповідні розпорядження.

Усі питання, розглянуті на засіданні колегії районної дер­ жадміністрації, мають важливе значення для дальшого роз­ витку економіки району, соціального благополуччя селян. Галина ПОЛЯКОВА

ду.

ріджиз УКроїНо" llіДТРИМіIЛі1 святку­ вання 1-1'0 вереСllН у lІilВ'IiIЛЬНО-ВИ­ ховному комплексі сеЛИЩі1 Велика ДимеРКіІ, на території якого РОЗТil­ ШОВilllе підприємство. Ш/\ '[ас урочистої шкільної лінійки селищний голова А Б. Бочкарьов Зilзначив, що Велику ДИ~lерку та компанію "Koka-КОЛі1" ПОСДНУЮТu давні, НilДзвичаЙIЮ тісні Т(] ДРУЖllі стосунки. 10 років тому соме в райо­ ні сеЛИЩil було заПОЧі1ТКОВilНО ~1iIC-

ТіІ

ОсоБЛИВіІ турБОТil КОМПilнії поширюється НО піДРОСТillоче покоління, і в цьому році 11,1 святі IlершО!'О вереСШI ШКОЛil ОТРИ~lаЛil ТРilДИI\ійну пі/\ТРИ~IКУ від компанії . :\ВСР1'ilЮЧИСI, :1 привітальним (ловом /\0 у'шів вчителів школи, Олеся >!(УЛИН­

СЬКі1, директор вімілу :зі зв'юків із I'РОМilДськіС1l0 компанії "Koka-КОЛіІ Беверіджиз УКРіІїна" , віД311аЧИЛil: "ПРilЦЮЮЧИ НіІ ринку УКРilїIІИ, КОМ­ Пilllія "Koka-КОЛil" прагне не лише розвивати своє виробництво, ilле і ПОКРilщynати добробут українського суспіЛЬСТВil. Сьогодні ми МilЄМО при­ ємну HilroAY привіТіІТИ нашу МОЛОДЬ , адже ВІд 11 ЖИ'П'ЄВОI'О УСПlху Зilле­ ЖИТЬ успіх деРЖilВИ та КОМШlній, які

ПрilЦЮЮТЬ

В

Украl·][і.

Хочу

ТilКОЖ

Зі13Ні1ЧИТИ, ЩО "KOKil-КОЛі1» /\уж(' ІІИ­ Ші1Є1'ЬСЯ СВОt:ю дружбою зі школою Великої Димерки ТіІ іОІ : lаЛОВОЛ('НIІЯМ долучається до СЬ()] 'олнішнього CIJН­ 'І'і\"

І іilЙКРilщі У'lні Тіl члеllИ шкіЛJ,НОЇ баскетбольної КОМіlllДИ ОТРИ~lilЛI1 від нре/\СТilВlІиків КО1>lІІішії 'KOKi-КОЛ(] БеверіДЖИ:J УкраїIliI" Тіl бііскетболь-

клубу "Київ" РЮК:Jаки, спортив­ ні костюми, м'нчі та ІІОВУ баскет­ больну форму, і1 108 lІеРIllОКЛ<lСlІиків

1101'0 -

новенькі Кі1Нцтовари, які ДОlIOМО­

ЖУI'Ь ЇМ успішно подолати труднощі першого Ні1В'lального року.

Інф . "HOBoro житrя". !-Іа фото: під час СБЯТіІ Першого

Д:IIЮНИК<l; члени БК "Київ" ВРУ'ІіlЮТЬ ПОДilРУ"КИ

нєр[шжлаСНИКilМ.


(21

N!!68 (9575)

остаННЬО,\ІУ НА МlСЬКВИКОНКО;ЧУ

кожну годину контролює якість

гривень, а за відповідний період

Всього станом на

питної води на відповідність ГОСТу, В ~liCTi існує розгалуже­

2003

року 322,9 тисячі гри­ вень - збільшення на 157,3 ти­

подано до суду

на система каналізації.

сячі

Також члени міськвиконкому заслухали звіт завідуючої зе­ мельним відділом міської ради Т. В. Гордієнко про роботу із зверненнями громадян. Як вка­ зують статистичні дані, надход­ ження звернень із земельних питань за сім "Іісяців ЦЬОГО ро­

тат спору інколи люди очікують

роз­

г/\януто низку питань, пов'яза­ них з функціонуванням жісько­ го господарства. В першу чергу був заслуханий звіт начальника lЮ~Іунального

1.07.2004 року 2000 ПОЗОВНИХ

;засіданні оуло

піДПРИОlСтва

во­

допровідно-каналізаціЙНого гос­ подарства 1\.'1. 10. Чипаченка про роботу колективу за 7 :чіся­

Госпо­

гривень.

планами розвитку підприємства повинні стати заміна мереж во­

потужністю 30 тис ~1'/ добу, де проходять повну біологічну

допроводу та каналізації, будів­

очистку,

лабораторією

диться

контроль

ництво бази тощо. Виконуючи "Комплексну програму енергоз­ береження" та з метою заощад­

прово­

гранично

ПРИЧИН,

більше ДВОХ місяців. У більшос­ шається

незадоволеною,

та

ку в порівнянНІ з тотожним пе­

ному

придбаного нового насосного обладнання. Незважаючи на ВСІ

РlOДО~1 минулого року збільши­

ведеться

1.08.2004

заходи, що ПРИЙ~Іають до бор­ жників, фlНансове становище

l(О~ІУНilльно-побутові

конується

'.ІіСТіІ, та

про­

'.rИ<:лові потреби ПlдIlРИСЧСТВ, ЗДІЙСНЮЄ експлуатацію об'Є!пів 1 споруд, стоки,

води

відводить

та

очищає

каналізаційних

дотри'.rання

лі:чітів

за

перерозподіл

СКИДО"І

року загальна сума виставлених штрафів складає 6166, 91 гривні. Сьогодні на ба­

стоків,

водоспожи­

км

канаЛІзаційних

мереж,

виконано

існуючого

залишається склаДНИl-1 через постійні непла­

тежі підприємств та населення. Заборгованість піДПРИОIСТВ та

19

1.08.2004

вання, водовідведення та допус­

каналізаційних

гш'шх викидів шкідливих речо­

цій,

вин

водах

ської питної води. Все це склад­

вень, в тому числі:

поживання здійснюється із річ­

госпрозрахункові організації

ки Десна. Очищення і знезара­

не господарство обслуговує колектив із 365 працівників. За ci~I місяців ЦЬОГО року власни­

ження

на

ми силами та за допомогою сто­

споруд

ронніх організацій поточний та капітальний ремонти виконано

у

стічних

підприє'"ІСтв-абонентів.

води

ко'.шлексі

Водос­

виконується

водоочисних

51

потужністю Атестована

тис

'.1/ добу.

лабораторія

через

на

13

насосних

свердловин

загальну

населення міста на

артезіан­

480,2

суму

стан­

ку

4455,6

складає

-

населення

тисячі

3854,7

В

ни

догляду. І цією клопітною справою займається новостворена організація КП "Служба замовника", ян~у очолює досвідчений фахівець Володимир Іванович

- На жаль, основне джерело покриття ваших видатків - l(вартирна плата - покриває ЇХ лише частково... TO~IY нам доводиться

глядає кандидатів на виділен­ ня і:\! території міста, де вони ~IОГЛИ б вести свою ДlЯльність. Передбачається, що перше обслуговуюче недержавне

МАСЛЕНКО.

Чим

же

була

реорганізація

ЖИТЛОВО-J(ОJ\Іунального

гос-

\Іанітних

робіт

з

належного

(наприклад, в Обухові послуги надають виключно недержавні підприємства), переконує - рухатися у цьо­ му напрямку необхідно. Так, при міській раді створено конкурсну комісію, яка роз­

підприємство буде розташо­ ване на базі ЖЕК N2 рорайони

заводу

2 (lчік­

"ТОРГ~ІаШ"

подарства у ~liCTi? - ,\0 :юоо РОІ<:У на колекТИl3 тогочасного ЖJ::О покла-

УТРИ~lilIІНЯ ЖИТЛОВОl'О фонду, і в разі необхідності звертаТИСЯ за ДОПО~lОгою 1\0 "'Ііської

та Геологорозвідки). У недалекому майбугньому ще одна недержавна обслуговуюча

нарахуван!!н та збір квартирної плати, а також за

приблизно

рію нинішнього ЖЕКу NQ 4. - А чи не трапиться так,

даЛІІСН обов'язки 3ДІйснювати

ВОДОКОРИСlування

та

влади

лися

оорги

як

Броварах

організація

пар-·

тнерами, у! . так і державою ..

краще

і

ше обслуговування, реальних умовах при-

БРОВАРИ:

УТВОРИ-j

перед

охопить терито­

декларуючи

НОУГlJорення на ці послуги І ко~унаЛЬНИКіВ

в

50 відсотків кому-

теп-

лопостачання. Але через недосконалий ~IexaHi:JM ціу

Адже

ВИГЛЯДІ ПОД~~КОВОI забор-!

2004 "Ки­

ївський регіон" - DосіЙСЬКО~10В­ ної газети в столиці України. за­ головок

якої

ціл v

складає

lобслуговуючі роботи -

це

щосереди

ради

прийом

9.00

з

до

також прийом ПРОВОДИТЬ­

ся в lНші дні роботи вімілу. засіданні міськвикон­ НА кому була схвалена Прог­

рама

підтримки

БроваРСЬКОl

міськрайонної Товариства

організаціі

Червоного

Хреста

України та затверджені заходи з

проведення

благодійної заслухано

Всеукраїнської

акції ряд

"Милосердя",

питань,

з

яких

були прийняті відповідні рішен­ ня.

Лариса ІІІАПКА.

тографії, особливо в правому K1"t ку.

l'vlабуть, для

кості

довелося

Не

збільшення

присутніх зняти

видно

на

кіль­

фотографу

пару

закоханих.

фотографії

присут­

чудеса

ності охоронців фірми 'Талід". Фотограф проrавив сцену, де га­

творяться в наших рідних Брова­

лідівці" тягають когось за чуба. До

рах. тим більше. шо під заголов­

речі, охорона фірми 'Талід

ком

на

сторінку цієї газети. Дуже цікаво було

дізнатися.

йшлося

які

про

варчанами

ж

то

вибраного

меоа

та

бро­

народних

з

авторитетніших

в

од­

-

нашому

місті, яка не тільки охороняє, а й

депутатів міської ради J\I. Брова­

підтримує

рів. які нібито самі пробили собі

Тому не думаю, що ці люди ВОЮ­ вали з дітьми, які були зібрані на

місця в міськраді. Початок

-

статті

про

скарги

громадян та про дерева, які треба зрубати в разі початку будівниц­

мітингом), оскільки це були люди

!волу та право здійснювати

ГOBaHocТl. Оо єктивно наЗ-1

вона 19 серпня В ИЙШЛА року в ЗО номері газети

. І'ЯКИХ

... оловНl критеРll, на базується видача доз-

міської

особистий

"Чудеса в Броварах"

!ватники не будуть його Г'

відділі

громадян

16.00,

рік надій­

ГРО'.lі1ДЯН. У зе:vІель­

109

Побрехенька про

тва

Іреалізовувати?

спрямування

-

тис. ГРН.; бюджетні орга­ нізації 55,0 тис ГРН.; пільги - 137,2 ГРН. ЕДЕТЬСЯ робота з судами та виконавчою службою.

конкур енці і та зацікавленості у KiHцeBO~IY результаті. Завдяки такій організації справи ми ~lОжемо за~Іінювати одного підрядника іНШИ!\І, який виконує роботу ЯКІсніше, дешевше.

оБУJ\ІОвлена

гри­

тис. грн.;

Житловий фонд нашого міста нараховує 254 багатоповерхових будинків загальною площею 1.200 тисяч квадратних метрів і постійно збільшується. Зрозуміло, вони потребують належного

вести власну господарську діяльність, яка дає додаткові кошти на проведення різно-

ро­

408,7

тисячі

шло від

лось на 172,7 %. В 2003 році за згаданий період надійшло 908 звернень, а в 2004 - 1568. Най­ більше часу займають звернен­ ня громадян про вирішення спірних земельних питань. У зв'язку з тим, що відповідно до ст. 158 Земельного кодексу Ук­ раїни такі питання розгляда­ ються погоджувальною комісі­ єю з вирішення спірних земельних питань та інших пи­ тань, пов'язаних з розмежуван­ ням земельних ділянок, яка працює 1 раз на місяць. Якщо одна зі сторін не з'явилась на засідання комісії, незалежно з

підприємства

ЛСlНсі КП ВКГ знаходяться: 160 КіЧ водопроВlДНИХ :череж, 118,9

контролюс якість питно]'

і

контроль

було

2004

ких звернень за

стоків ВІД піДПРИОІСТВ 1 органі­ зацій ~IiCTa. Так, станом на

населення

коштів,

TO~IY

виникають судові справи, а та­

тисячне

ження

ви­

питання

наступного

ті випадків одна зі сторін зали­

ДОПУСТИ?vIОГО

Також

до

засідання комісії. Тому резуль­

ців 2004 року. ВищеВКilЗilна ор­ ГilніЗіЩlЯ забезпечує водою 87 -

скиду.

розгляд

відкладається

заяв.

Перспективними

дарчо-побутові стоки надходять на каналізаційні очисні споруди

ЯКИХ

будинку,

зібрання

мітинги

(якщо

десяти-дванадцяти

кавлених

-

про

осіб

власники

можна

заці­

назвати

самовільно

встанов­

лених гаражів та самовільно збу­

правопорядок

у

місті.

місці пригоди і яких штовхали під колеса вантажівки підбурювачі, завойовуючи собі рейтинг. як було Т ОЖ, війну проти

динку що

ведуть

зацікавлені

незаконно

землю, жі,

сказано раніше,

будівництва бу­ люди,

«прихватизували»

встановили металеві гара­

побудували погреби і

яким в

разі будівництва будинку, до pe~i

рівало питання баНКРУТС-j у перспективу jвисока якість пос~уг та

дованих погребів. Мітинг, що про­

як

ніяк не стосується будівництва бу­ динку в 33-му мікрорайоні, а під­

статті, а п'ятиповерхового, як і вс в тому районі, змушені будуть

няттю

звільнити місця під будівництво.

тва нашого ПlДПРИОІства

наслідок,

1,·

катастрофа L.. _ . _ . -

всієї житлово-комунальної С(j'ери у :o.licТl. Дійшло до то-

.

• _. - . _. _. _. _. - . _. _. - . _. _

го, що було заблоковано наші

нального житла '.шють знос ~ 5 Г оільше ,0-60 відсотків. . ому ЖИТЛОВІ будинки ВИ:vlагають

рахунки,

досить великих

t'

а

це

ускладнювало,

капіталовкла-

а то й унеможливлювало ді-

день для УГРИ~lіШНЯ їх У на­

ЯМ,IllСТЬ

ЛРЖНОЧУ

шдприоrства.

TO~IY

'.!и lї\ОРИСТilЛИСЯ праIЮ~I,

яке

ЖilЮЧИ

стані. на

/11

Та

незва­

що,

~!ожу

було надано Постановою Каб~lіну, Уl(аза~1И Президента України, 1 у 2003 році поча-

стверджувати: цю роботу ми СУТТЄВО поліпшили. Наведу такий приклад: ще два роки

ли

ТО:"), в '.Іісті протікали дахи

реорганізацію

комунального

житлово--

господарства

Броварів і створили нове ко.чунальне піДПРИЄ;VІСТВО "Сл ужба

за"lОвника"

9

створено лежних

ЄМСТВ

Бу.і\О

юридично

ко1,ІунilлыJхx

неЗil­

IIlДПРИ­

п'ять ЖЕКів, аварій­

-

но-диспетчерську

службу,

мехаНізовану та ре:чонтно-бу­

дівельну

ДІльниці.

ЮРИДИЧНО

своїх діях,

тійну

Вони

є

незалежни~JИ

у

проводять

фінансову

співпрацюючи

із

самос­

політику, головною

організацією "САужбil за:.IОВ­ ника" на договірних умовах. ОДНИМ із головних чинників, що сприяли діяльності колек­

тиву на

ПО-НОВОМУ,

спрощену

був

перехід

систе~rу

опо­

даткування.

майже

150

житлових

будин­

І<:ів. Незважаючи на обмеже­ ні фшансові ~lОжливості, ми зу:чіли провести pe~IOHT у по­ ловині з них. У першу чергу звернули

увагу

проблемні

на

найбільш

об'єкти.

Багато

попрацювали і в плані герме-

тизацlЇ стиків стінових пане­

. ..

• .J ~::аЧl

Я

;;~~'НіЗ:~і~ H~:OC;;:~

дотримуватися цих принципів, то передбачено право влади позбавитиіі J\'їцензії на здійснення цього ВИДУ діяль­ ності.

До

того

аналізуються програми

ж

ретельно

бізнес-плани,

розвитку,

можливить

прихід

що

на

уне­

ринок

комvнальних послуг людей недобросовісних. Ми працюємо й у напрямку

створення

об'єднань

власників

спів­

багатоповерхових

будинків. Розумію, що справа ця але

клопітна

для

досвід тих

об'єднання

мешканців,

міст,

діють,

де

такі

перекону­

ють у вигідності та перспек-

тивності ці є! справи.

ходив

кам

під

проведення

заробітної

ЖЕКів,

упродовж питання

яка

плати не

сесії,

робітни­

змінювалась

шести-семи стосується

років.

Це

кеРІВництва

пан Валентин Ковальський довго спав, що проспав те, що ще місяць тому мер міста В. О. Антоненко на виконкомі

проголосував

підняття

тарифів

послуги.

Депутати

на

проти

комуналЬНі

міської

ради

своєю більшістю проголосували за зняття

цього

питання

з

порядку

денного, але тільки двоє депутатів утримались. То як можна так звинувачувати

мера

та

дивитись на те, що в період засі­

є перекладанням клопотів по

дання сесії міської ради підбурю­

утриманню житлових будин-

вачі,

тва, яка викликала багато на­

ків

рікань GроваРЧilН. За їх без­ перебійне функціонування

справді

багато

клопотів

Також незадовільною була робота

ліфтового

відповідала

зація

Київська

"Ліфт-7".

створено

господарс­

органі­

Зараз у місті

приватне

підпри­

мунальників така

на

маючи

за

мету

дострокове

&

у цій сфеРІ ПО,ІJТНО ПОКРilЩИ-

ПРИОІСТВОМ

«с.l\ужба

ЮЧl

TO~I,

лися.

ника»,

І

Тож i\!aє~1O ~lОжливість безпе­ решкодно

вести

свою

діяль­

Однією з причин, що галь­ ~Іували розвиток житлово-ко­ мунального

Бjюварів,

луговуючих

основі

ність.

господарства

була

відсутність

організацій

приватного

на

капіталу.

Справа ця для нас нова, отож ВИ~lагає

обережного підходу.

Проте досвід інших ~IiCT Ук­

Рilіни, в TO~IY числі й Київщи-

женНl

співзамов­

приватними.

організовані

об' єднання ~raтимуть

на

в

співвласників,

інтерес

житлового

раціональному

у

збере­

фонду

та

використанні

-

не ДОПУСТИТИ підняття та­

про те,

що

Наталія ГОМЕНЮк.

не

місту треба

будувати житло для тих людей, що

по декілька десятків років стоять на черзі в міськвиконкомі. Будівництво будинку в даному мікрорайоні

строків

-

це

скорочення

будівництва,

зростання

такого

зменшення

бурхливого

за останні два роки цін на житло. Це робочі місця будівельникам, над­ ходження в бюджет міста коштів за рахунок сплати податків і ра­ дість тим ЛЮДЯ~І, котрі отримають житло за рахунок ;<.Ііста. Зі слів ди­ ректора БЗБК М. І. Дударя, спор­

тивний та дитячий майданчики запроектовані у більш зручному

поблизу нового

І канців

наостанок:

пинити

наша

будинку, група

а

меш­

Броварів закликає при­

всілякі

необrрунтовані

тиски на мера міста і дати можли­ вість спокійно працювати над ти­ ми

проблема;<.JИ

на даному

чіста,

що

стоять

еташ часу.

послуги.

о. ОЛЕКСІЄНКО,

заступнику

депутат міської ради співголова

Броварської міліції Віктору Голо­

депутатської групи "Наша Україна",

рифів

на

Згаданому вачу

комунальні в

самому

статті довелося

заспокою­

вати мітингую чих. Що

ж до

бойкотують

коштів.

ЗО

алергічні

броварчанам,

простих мешканців Бровари. сутички біля міської ради ризвело те, що працівники EKlВ прийшли вимагати підви­ щення заробітної плати, а мітингу­

тйк

думаючи

приносять

поставили по різні боки барикад

договори

l\lешканці,

влітку

комунікація-

працю як з кочунаЛЬНИ:VІ під­

створення обс­

та

енергосистемами

УКЛilДilТИ

-

ви

не на стежках перехожих.

і надалі вестимуть фахівці. Об'єднання мають право

які

вище

місці

ємство з обслуговування ліф-

Нй черзі

час

мера та самим посісти в це крісло,

ТОВОГО ГОПIОДilРСТВіl, і справи

органами.

довгий

зняття з посади обраного народом

Хоча й донині lІіДIIРИЄ~ІСТВО заАишається зБIIТКОВИ~І, у нас He~Iaє за­ боргованості ІІеред бюдже­ податкови;<.JИ

за

про

осокори,

а

ділове

дахами,

виросли

піклуються

-

партнерство.

квартиронаймачів,

Тому догляд за ~lИ,

-

дуже

дерева

захворювання

створен­

Зilвдавали

мешканця",! квартир,

люди

Далі - болюче питання для всіх броварчан - підвищення тарифів на комунальні послуги. Та, мабуть,

ня об'єднань співвласників не

і

Ці

аварійні

метрів і от-от зваляться їм на голо­

депутатів у піднятті тарифів на ко­ мунальні послуги. Страшно було

лей будинків, які промерзали

не багатоповерхівки, як сказано

ЖЕО, а не мера :'lІста.

брехливо

Позиція міської влади і ко-

час

того,

Н. ОНОПРІЄНКО директор КП «ЖЕК-3»,

як

броварчани

будівництво

будинку

в 33-му мікрорайоні, видно з фо-

Л. КУЗЬМЕНКО,

директор КП «ЖЕК-5», Л. ГАЛУШКа,


(ЗІ N!!68 (9575)

8.09

хлібом-сіллю, миром, лю­ І Збов'ю, українськими пісня­

невтомні хлібом,

руки,

що

пахнуть

за великий районний

ників, спеціалістІВ ВІН вручив

тому рушнику дівчата в укра­

коровай. Буквально два дні поспіль була наша делегація в Щолківському районі Підмос­ ков'я. Там були представники з багатьох країн. І лише наша українська делегація привезла

вати на жнивах. У районі одержано в середньому по 25 центнерів збіжжя на кожно­ му гектарі, що на 7 центнерів

lНСЬКИХ

туди

більше, ніж торік, намолочено

ми

зустрічали

йону

на

святі

хліборобів

ра­

обжинок,

яке

відбувалося

в

їдальні

"ПлосківськиЙ".

ДПЗ

Запашний

шд

приміщенні

коровай на виши­

костюмах

бурхливі

урочисто

аплодисменти

свій

коровай.

радості приніс

Скільки

він всім при­ сутнім! Дійсно, х л і б усьому

го­

Л.

А.

Вай­

Дорогі друзі! Сьогодні дійсно день святковий. Ми зібрали вас, щоб щиро, від ду­ ші подякувати за успішне за­ вершення

ранніх

збирання

зернових

врожаю

культур,

за

врожайності зернових по

За успішне проведення зби­

37 ,7

друге

центнера

місце

А далі плосківчанка господи­

ня

Ніна

запросила

всіх

при-

групи

зернових,

зайняв

колектив

Плакся). Третє місце виборов

колектив ДПЗ "Плосківський" (директор П . Ф. Волоха), який зібрав у середньому по 32,7 Керівникам

рунками

представники

фермерського господарства "Журавушка" (керівник С. Л.

центнера

ми грамотами і цінними пода­

інші

господарств .

Зібравши з кожного гектара по

зернових

в роботі голова райдержадмі­ HicTpaцiї нагородив Почесни­

Волоха,

директору Бровар­ ської філії ЗАТ "Комплекс "Агромарс" (с. Рудня) К. Д. Гудику.

рання врожаю ранньої групи показники

сільгосппідприємс­

центнера на

ральному

дає

юся вам, дорогі друзі. Добро­ го здоров'я, Щастя, радості вам і вашим сім'ям на довгі­ довгі роки життя!

високі

РаІШЬОl

39,3

місцевого

тва ДПЗ "Плоtківський" П. Ф.

найвищої

матеріальну винагороду гене­

наша

~lІїіііllillїllііillїlїіїїіliliil~ТОЖ низьіІ!!і КО вклоня-

жадміністрації сфельд.

досягнення

носіючим,

плекає.

вітанням

За

хоч

врожаї хто її

сердечним

ку.

вва­

тим,

звернувся голова райдер­

тисяч тонн зерна, що вдві­

чі більше проти :--шнулого ро­

зер­

непогані

і

працю­

не

земля

3

40

кліматичних

довелося

жався

ли

й відчутною допомогою з боку районної і обласної дер­ жавної адміністрації, Уряду. Так, лише банківських креди­ тів селяни одержали понад 30 l\Іільйонів гривень, мали мож­ ливість за пільговими цінами придбати матеріально-техніч­ ні ресурси. Із 200 комбайнів "Дніпро-305", які були зробле­ ні на Україні, три придбали хлібороби нашого району.

складних

умовах

круг і зайняте перше місце в трудовому суперництві В. М. Дмитриченко вручив перехід­ fIИЙ приз-кубок і нецільову

лова. Наш район ніко­

вручили голові рай­ держ-адміністрації Л. А. Вай­ сфельду. Саме завдяки йому і вже кілька років поспіль у ра­ йоні відзначаються улюблені хліборобські свята: напере­ додні жнив - зажинки і після збирання врожаю ранніх зер­ нових культур обжинки. Цьогорічний урожай видався на диво всім найвищим за ос­ танні два десятиліття. На ок­ ремих ділянках озима пшени­ ця дала по 60 - 70 центнерів на круг. Це справжній ре­ корд! Зрозуміло, шлях до таких здобутків був нелегкий, але добре продуманий, уторова-

У

На прекрасши щедрій плос­ землі хліборобів ра­ йону вітали також керуючий Броварської філії АППБ "Аваль" В . l'v'l. Гринь, керівник ківській

преМll.

зернових

приємств

цих

з

гектара.

сільгосппід­

вручено

пре :\Т Jl.

ЕРЕД Є.КіП<JЖіН ІІРРІ]Н-> С місц(> виборов КU'.1UdИНЄ'Р

голову

фермерського господарс­ тва "Полісся" І. Л. Галагозу, комбайнера

сутшх

\1()ГИ

наповнити

у

чарку пере­

боротьбі

за хліб, за наш ЧУДОВИЙ край, за хліборо­ бів Броварщини. І полинула українська піс­ НЯ "Моє рідне село". Чимало чудових пі­

СТОВ "Бобрицьке" К. М. Краснова, директора ТОВ "Плато" О. С. Плаксю, зас­

прозвучало

тупника начальника управ­

го

ління сільського госпо­ дарства і продовольства райдержадміністрації П. М. Талавіру, директора

боробів

спілки

ТОВ "Войтівське" О. В. Фе­

ромислового

сень,

Любіть землю, любіть

працю на землі, бо без цього не буде щастя нам і нашим дітям. Пишаємось то­ бою, людино сонця і землі, тобою, хліборобе, чиї натруд­ жені руки не знають втоми. - За цими багатими стола­ ми, продовжує Л. А. Вай­

............~а........~............... чила фермерського

господарства "Журавушка" Ю. А. l\.римець, який разом із сином Володи­ миром комбайном "Джон-Дір" намолотив 1956 тонн зе р­ на. Перевіз усе це збіжжя з поля на тік водій 1\'1. В.

паж фермерського госпо­

більше бувати поряд. Заступник голови райдер­ жадміністрації, начальник уп­ равління сільського госпо­

Учасників обжинок вітає

. райдержадМ,іністрацїі Л. А . tlа.І1С<1l>ел

райо­

агроп­

кожному

"Сувенірний"

джуся

і хочу по­

то­ XЛl­

комплексу Г. В. вру-

Друге

всіма

для

Тітарєва

сфельд, - сидять мудрі сиво­ чолі керівники, спеціалісти, комбайнери. А поряд з ними - наша молода зміна. Я гор­ вами

ДНЯ

ну. Голова райкому проф­

щуна.

-

жартІВ,

гуморесок

ПРЯНИК

і

гвоздики.

для

них,

наших славних хліборобів, бу­ ли щедро накриті столн, для них лунали найщиріші вітан-

Терещенко. Їм також вру­ чено грошові винагороди.

місце

дарства складі

зайняв

екі­

"Журавушка" комбайнера

Глущенка,

в

А.

А.

помічника

А.

рства і продовольства райдержадміністрації В. М. Дмитриченко коротко і водночас ІРУНТОВНО про­ алізував шлях, який пройшло управління ра­ зом із Хліборобами райо­ від початку осінньої івби і до завершення бирання врожаю ранніх

С. Крименського, 130дія П. Ф. Гайдука, котрі зібрали 975 тонн зерна. Третє міс­ це виборов екіпаж ПП "Русанівське", в складі комбайнера М. М. Солов'я, помічника С. І. Ходака, водія В. М. Чаплінського. Комбай­ ном "Домінатор" вони намоло­ тили 858 тонн зерна. Серед нагороджених чимало інших

зернових культур. Чима­ лій групі сільських трудів-

ли значних успіхів у роботі .

хліборобів, котрі також досяг­

ня,

найкращі

побажання,

улюблеJIі українські пісні. АИ

щастить

Х годувальники,

вам,

.

наШl

в усьому і завжди! Бережи вас Боже! Галина ПОЛЯКОВА. Фоторепортаж: Миколи СЕ­ МИНОГА.


8.09 ПОЕТИЧНА

життя православних Н ЕЩОДАВНО християн у Броварах було ознаме­

АНТОЛОГІЯ

новане можливістю доторкнутися до чу­

сприяв

дотворної ікони Божої Матері "Усіх скорбних радість", що п~ребуваЛil в Цер­

СИЛ. Надихнули нас на 1\f'Й ІІОДВИІ' Божа

кві

ник КиїВСІ,КОГО (:ВЯТО-НВ"ДNІСЬКОГО мо'

святих

першоверховних

за

підняттю

духовних

і

Ри,юположенчеського 'lОловічого МОНі1С­

тер, йшов ДОЩ, але можливість побачити 'ІУДОТВОРНУ

знаходиться

в

району

с.

Томашівка

Київської

ками парафіян,

області

Матір Божа у своїЙ чу­

іконі

допомогла

багатьом

(27.03.1926-24.03.1980) ГОГОЛІВ

ськоі чудотворної iK~-!

копією ХІХ ст. з київ-І ни

І:' церкви

Святителя

попросити

зареєстровано

здоров'н

прик­

благоденства жи­

поважного віку. Нам також вдалося

доторкнутися

,дотворної

до

ікони

Бо-

ГОВІРНИМ

А

Миколою

РУUIIl/ШИ вже ... PYUIIlU"U'

ПQ1nlЯ

І uаіlлютоРltіlllі дівчата,

пії ікони

І nаіuаРltіl1lі uаруб"u.

радість" для домашніх іконостасів.

Які didu осіІІltьоруСі В

Значимість

KOlllmOBltiA-l сріблі CUBllltUI ..

ЛО.iUча loprJiclIlb в ТlllllllliM вусі.

R

:lіНIІЦЯХ

- СЩlіі, цвіт Bi'Cltu.

Галатів x!JlIlip до ШJШ/ОUUК AHгneltи зоряно nі()няв.

Тут теорегnzш, А/рііllllШ, nрактик ·

Робоча Jдружеlta рідІІЯ. Які піСllil ЯкІ' lIlYlIl слово Л.Jвінкl'

u ваША/('

Божої Матері

в ціЛІ селі '

цієї

події

ятелям !v!акарівп,кого храму Пророка Іллі й Бородянського храму архістратига Михайла зil прийом і організацію нічлі-

району Уфимп,кої епархії. Хотілося б, щоб і надалі чудотворні ікони прибували в наше місто Хресним

гу.

ХОДОМ,

броваРЧilН,

СЕЛІВАНОВУ

з ювілеЙНИ~1 днем народення. Ilехаіl тобі, люба, життя буде свіГnЛIlЩ,

ХаіІ роки ЛlOбистКОАl nаХУЧIlA-l цвiгnyтb, 3еЛШllХ тобі радощів, щостя жіllОЧОШ, Хай люблять, lІІаllУЮГnЬ і скрі;!ь тебе ждуть. [До .шдУА/ало ти .. Ilрхаіl Збудеться,

А печалі усі хаіl шбудуться, ХаіІ щастя іl любов будуть до старості,

з

З любов'ю - мама, сестра Валя, ПАе~lінник Геннадій з дружиною Танею та сином !'vlаКСИМОl\1.

четвертого

l-

серпня ц. р. за

ня голови

NQ 434

від

Броварської

25.08.2004

юстиції

NQ6175

60

по

l l

:~.

2

БілеКil

Оксана

Феодосійович

сві"оцтво

:'-10 Ю8558В4 18. ЛИХИ':liJ :'-10 6"/856447; 1'J. Шостак No 6"/851)586;

Володимирович

свідоцтво

2U

свідоцтво

No б7858289; 21. Яроцинський No (,7858764;

бlВ:,3З21.

N.

()7853Зli4:

свідоцтво

Валентина ДомінікіВl1і1 Віп()!'

Володимирови'!

Прлагея

КРИВУЦil RUЛОДИillИР

І('ор

року "Про зняття каран­

свідоцтво свідоцтво

2ft

Яківна

свідоцтво

худоби з ТОВ "Агро-2000".

отримав

ВОЛUДИ~ІИРОВИЧ

свідоцтво

Людr.JИАil

8аЛРІІТинівна

свідоцтво

не

впорався

з

зіткнення

з

ВОЛОДИl\lИріНllil свідоцтво

ВОЛОДИМИРОВИЧ

свідоцтво

Миронівна

Анатолій Борисович Іванович

ВОЛОДИМИРОВИЧ Васильович

Аllатолій

('Т('llіНЮІНIЧ

Миколаївна

свідоцтво

зо.

No

стані росту

бо

дорожнього

їх

руху,

порушення

коштує

часто

людського життя.

Інф.

"HoBoro

,..

життя'.

БРОВАРСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ

2004-2005

навчальний рік на відділення:

1. ХореОГР<1фі'!lН' (СУЧilСНИЙ тй народний танець).

2.

()браЗОТВОР'IС МИС"П~І\ТВО.

З. Музичне: Інструменти: фортепіано, скрипка,

свідоцтво

домра,

ба­

ян, бандура, гітара, вокал, труб(] , кларнет, флей­

свідоцтво

та (сопілка). 4. До піДГОТОВ!IИХ груп хореогр(]фічного вімі­

свідоцтво

лення (діти

5.

свідоцтв()

5-6

років).

До групи естетичного розвитку дітей дош­

кільного віку. (і.

ClНДОЦТLЮ

;\0

групи профорієнтації художнього вімі­

ЛЕ'НШІ (ніДI'отовка У'lІІів стаРШОI'О віку ДО вступу У СНf"'I\іilлі:ЮВ<lllі 1ІіllJ'І(lльні :lilКЛЙДИ).

свіNЩТВО

ЛllіlтоліїВllі!

адресою: вул. Горького,

СВІДОЦТВО

1,/U884:Щ

к Y:H-,~ICHKI)

Іщенко

понад

ШкоЛіІ Mill: філію В раЙ(Jliі Грологоро:шідки :Іа Майя

()(",INlil

6/091

['<О

правил

керуванням,

автомобілем

свідоцтво

t:нідtJI\ТIЮ

Василь

С'віт;\нчниil

29

виявлено

джає водіїв та пішоходів про обов'язкове виконання

у результаті чрго допустив

І'риJ'(ЧЮВИЧ

Тетяна

f'луард

28. ХаВ(нота No 6708991 'J:

6·/853688;

тілесні

Між селами Красилівка і

!j1Н{j(И4Ч;

:2tj No 27

N. 67854987:

З повним текстом розпорядження всі заці­

ДТП продовжується. ДАІ Броварського райвід­ ділу ГУ МВС України в Київській області попере­

було

порушень ПДР, з яких

керування в сп'яніння. Тенденція

Гоголів водій автомобіля "Део-ланус" громадянин М.

~1ихайло

Кирнчок

2:)

~ИКОЛ(1ЙОDJРI свідоцтно

14. Костюшко ЛЮДМИЛіl No li785З'J54; 1S Лроботу" Ірена

тинних обмежень по лейкозу великої рогатої

керуванням громадянина Б. У результаті ДТП сам її ви­

Василь

IІРтровнч

свідоцтво

Нilталія

ІваніВНіІ

свідоцтво

Ва,\ентин

5.

Прийом ДОКУ~lеllтів та ПРОСЛУХОIJУВйННЯ учнів проводиться до 10 вересня 2004 року за (]дрс­

N26їО8ЮЩ

(·куЙбіда

13.

Левадний

22.

No

12.Ф),р'як

і\:о

Андрій

СОЛОВ'ЯIІОRіІ

No G7859З 19: 23. Челак N" !.і78БО 182:

N2 67853487;

райдержадміністрації

1500 83

No 1,/81;0211

КружаїВіl

No 11

Назарівна

за дорожнім рухом, під час

на зустрічну смугу руху ав­ тодороги і зіткнувся з авто­ ~юбілем "Фольксваген" під

Валеріївна

ОлеКt:dНДР

вжиті профі-

лактичні заходи з контролю

оголошує набір учнів на

свідоцтво

Володимирівна

ні.

яких

УкраїН(fJКИЙ Олександр і:\'М итро Ві-lІl свідоцтво

Олрксаl-lдрівна

Тамара

Городецька

No 678524'/8; 9. Кутовий No БЛJ:,:J2 J"I;

розпоряджен­

сві,\оЦТПО

N. 67852080;

8.

зареєстро­

БОРИL:ОПИ11

ке­

нетверезому ста­

виїхав

нуватець

стані,

правил

проїзд перехресть,

Незважаючи на працівниками ДАІ

віру

Наталія

ми,

ДТП

лений до лікарні. Поблизу Літок водій авто­ мобіля ВАЗ-2101, перебуваючи за кермом у

No 6"/8551(;3:

Петро

7. Черненко N. 67852152;

_

Ступіllu

16.

результаті

вимог

рування в

жителька Броварів.

свілоцтво

невиконання

дорожнього руху пішохода­

пішо­

ушкодження.

учасниця Хресного ходу,

Іванович

У

нетверезому

Тамара ДЯЧЕНКО,

і

Ігор

N" б7086883; 4. Овчар Людмила No б7О8736б; 5. Рршетоn Микола No 67851805; б.

:Іміцнюючи

громадянин

один із них помер на місці пригоди, а інший - достав­

Православну.

Олександр

Тt·нлlOК

:Jберігаючи

шосте

кілометрів,

No 67085765; 2 і\1UРДВI1ШОК No 6/086648:

10

30

підсилюється

PaNH~HKO

Ми ж божаЄА/ тобі тільк" радості.

вано:

тви завершується його ЗВf'дення, уже ве-

Є"ької г,ожої Матері lІіІ ка.'!!'ві :1 'lуваСЬКОI'О срла Бугабаlll г,"леБPf:ВСЬКШ'О

Любов Миколаївну

управлінням

Петр(] і Павла і допомоги пас-

іКОIlУ, ТіІК і й учасників. Усі У'1(lClIИКИ Хресного ходу ("(сРДРЧIІО днкували НіІСТО-

сестру, люблячу тітоньку

Районним

Б рова р-

першоверховних

би Божої з(]кликаlOТ!, дзвони, ЩО недавно були освя'rені й встановлені НіІ д:шіниці храму. ЦеРКОВІІ" життя г,роварів було також О:НlаМ<'I«JI'<lI{(' і llС'ррбуВ(]НІІЯМ У !ііJlJIОЧУ ЧIП'і ікони (:~\ОЛРН-

BiT~l::1O дорогу::~;;KY, рідн-; - '\

~

святих

-

здійснив наїзд на

ходів. зусиллям

ТИ~І, що ЦН ЧУДОТВОРНіІ ікона прибула в НilШ" місто lІісля Хресного ходу 110 районах Київщини Фастівському. Мі1карівС!,кочу . f)ОРОАЯНСЬКО~!У. жителі яких привітно і ., радістю :Jустрічали як саму

серпня пройшли більш('

цубісі-Голанд"

шану-

дуться опоряджувальні роботи. До служ-

ло

ЛОЛІІ/tltошрноі зеА/лі.

.

апостолів

ЙОІ'О учасники, серед яких було чима­

'[u осltово

~

"Усіх скорбних

свід­

причи­

Р.

особливо

На автодорозі Київ

Іють жінки.

храму

основною

ІЯКУ

і

Це, ~LOже, /cpuxгna

ського

аварійності

що

ною ДТП було: перевищен­

,.... І Завднки Святошею. ~ _____________________________________ ~ н ilстоятеля придб(]ти дру,,-()вані ко-

Аналіз чить,

ня установленої швидкості,

княземl

Бажаючі могли

відкри­

-

Чер­

ного

нованого В ХІІ ст. бла-І

Усі

ту.

У

Лаврського БОЛЬІІИЧ-! ВСІХ. хриcrиян !му храмі села Фасове,

Бr.JJ/I'ЖЖЯ ЖИlllНС польове.

загинуло.

травму

тий перелом правої гомілки та був госпіталізований до лікарні.

нігів водій автомобіля "Мі­

И ця"

11

Собі під крuла жаіиір IОР"і'

заС-1

а

,..

помер на місці А громадянин П.

отримав

пригод,

особи травмо­

74 4 -

~~

ICbhto-Миколаївсько-

Іт (' Л Ь

Jj lii~I щось l1Іеа'lI'ІІківськl' живе.

Я к білі лялечкu, тут хати,

вано,

коджень пригоди.

ДТП вчинені власниками індивідуального транспор­

чу-

Іжо.ї Матері "Услиша-

......

Миколиl

монастиря,

при яких

~

від отриманих тілесних уш­

дорож­

59

ньо-транспортних

як школярі, люди середнього, так і дуже

РА ПІСНА ДПЯ

в ІМ НІ

і

Матері,

'

~

"Міцубісі-кантер". В ре­ зультаті ДТП автомобіль "Део-ланус" згорів, а водій

Останнім часом зросла аварійність на Aoporax Бро­

ластися до неї і ПОМОЛИТИСЯ 3<1 померлих,

Божої

~

статистика

варщини. Так, протягом восьми місяців 2004 року на території району було

ікону

А

:;,

Сумна

вим додавало усім сил, il c~peд нас були

з

них зміцнитися у своїй вірі. За своєю худож-r

ньою вартістю ікона єl

А

фі:зичних

тиря,

що

Червоне, жовте, зелене·

шлях

Під 'IilС Хресного ходу дув СИЛЬНИЙ ві­

дотворній

lІеnовторнl' ...

неблизький

настиря архімандрит Даміан.

(намісник і1рхімандрит Ді1міан). За відгу­

"Лому отО;І Оlлав ... "

цей

рей Олександр (Левчук). Вона прибула з

Фастівського

ПРИХОДЬКО

відгуками,

Матір У своїй 'Іудотворній іконі й Ні1міс­

апостолів

Петра і Павла, де настоятелем протоіt:­

Надія

їх

був для них не дуже важким, а навпаки

сою: м. Бровари, вул. Незалежності, 12·Б. Довідки з(] телефоном: 5-15-97.

Юхиr.JОВИЧ

!О1і;

Кuнобеєв

Денис

АРРСТОl'елійович

свідоцтво

1i71J90ЗЗ2.

кавлені особи l\ЮЖУТЬ ознайомитися в загаль­ ному вімілі апарату райдержадміністрації за адресою:

07400,

м. Бровари, вул.

Центр електрозв'язку

повідомляє,

NQl

що У зв' язку з проведенням 14 - 15 вересня поточного року переключення абонентів телефонної станції села Погреби на нову цифрову АТС можливі тимчасові перебої У роботі теле­ фонів по вхідному, вихідному та місцевому телефонному зв'язку у дні переключення. Просимо звернyrи yвary на зміну після переключення АТС перших двох цифр "34" на цифри "76" в нумерації телефонів абонентів села Погреби. Так, після переключення станції всі номери телефонів або­ нентів села Погреби будyrь починатись з цифр "76". Наступні три цифри у телефонних номерах абонентів АТС села Погре­ би залишаються без зміни. Наприклад: ,елефон 34-2-10 після переключення АТС з ~iCTa Бровари чи іншого населеного пункту слід набирати

lV!ісцевий

телефонний

зв'язок

~-JlЖ

[J[JLJ

.ОЧАС

10 всіІ ВІІЇ8 8ВІDМDDШЬНlrв IpaвtlDJIJ Іа ВiN3IRlDflf3

76-2-10.

сеЛil Погреби при цьому буде діяти також за 5-ЗН<1ЧНОЮ нумераці­

абuнентюlИ

~ Втрачене

єю.

N2 133411

Наприклад:

Телефон 2-10 села Погреби іншому абоненту села Погреби пі~ля переключення АТС слід набирати 76·2·10. .1а 1І.оЛатковими поясненнями та заvва ж п звептатись за телеФонами 0·087 (бюро peMOHTV сільського телеФонного зв'язкv\ або за телеФоном 5·13·70 (1І.испетчер UЕЗ NQl) Адміністрація Центру електрозв'язку

ААРЕСА: Броварськuх

міської

та

ра.а, paїlOHHOЇ Аержавної а.аміністраuії.

спіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

pe"aKuїi газеmu. Броварські міська і раОонна

paAu.

раОонна

ТОВ ..АВТо:.аnчасТ.... а..

_

rarapiHa, 15.

і)\} ·

.

••• ••·.••.•••

::•.•••

J •

:iJriiQe; •. • .•.•• • • . • .• .·• . ] (

·=,г

. . ·.... ·.· . .·. .

і

07400,

Київська обл., М. Броварu,

NQ1.

numaHb, лuсmів npuUOM оголошень

і

бульв. Незалежності,

масової робоmu

2.

4-04-81;

4-23-26.

І

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

СвІдоцтво про державну

За точність викладених фактІв вІдповідає автор.

р..:сстрацію хі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

"истування з читача .... и

За з.... іст реКла .... и вІдповІдальність несе реКла .... одавець_

llержаl1' \інісmраuія

61285

-

14.07.2004

ветерана праці, серія АА року, видане управлінням соц.

11 Втрачене свідоцтво платника ПДВ N2 67858879 від 1.04.1999 року, видане Броварською ОДПІ на ім'я ГОЛУБ Віталіни ОлексіУвни, код 2815715289, вважати недійсним.

ВіААілu: сільського господарства 4-02-92; промuсловосmі

соuіальнuх

посвідчення

захисту населення Броварського району на ім'я МОЗОЛЯ Миколи Андрійовича, вважати недійсним .

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4·21·34.

бухгалmерія;

від

на сторінках zазети.

lI.рук офсетнuU.

Обсяг

1 APYKoBaHuu

аркуш .

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління У справах

npecu

та інформаuїі Кuївської оБЛАержаАМіністраuії.

Зам. Тираж

3375 1760

прим.

#68 2004