Page 1

ЧЕТВЕР

29 серпня

2002 р. N2 68 (9370)

Виходить

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

----6!Іі®ЯФUіtШІ-----

Воістину, так було, є і буде: наближення осені. для хлібо­ роба з давніх давен

вважалося

чи

датнішою

не

найблаго­

порою.

nрирода,

Переможці

комбайнери

жнив

із

русан'!Ч~

Віктор . · nетрович

tll.lEHKQ

Миханло!Ініf ЖЕЖЕР,

BacИ'irk

ніби віддячуючи йому за зви­ тяжний труд і недоспані · ночі упродовж року, обдаровує

(намолотили 21оіі тонн зерна)~ ОЛександр.· Михайлd~и~ .·СОЛОВЕЙ, . водії

урожаєм. Для жниварів Бро­ варщини він видався цього разу справді багатИм, бо ж і зусилля, і кошти для виро­

Гриrорович ЛУКАШ.

щення

його

були

Олег

закладені

справді-таки значні. Тому-то й мали вони повне право ска­ зати з гордістю: "Ми зробили свій вагомий внесок до ук­ раїнського короваю».

рабських міц т ато м

мі с ько ї рад и ба г атьох ск л икань А.Г . Лемп іцьким . Буквально в де к ількох строфах в і н зум і в з гадати про десятки люде й. І тих, хто творив у нашо ­ му Придес ня н ськону краї це « рум ' яне див о », і ти х, хто орга ніз ов у вав р о бо т у р еформо в а н их с ільгосппідприємств . Та чи не найбі льше оплесків лунало під час висту­ пу начальника управління с ільського господарства

п родовольства

райдержадмін істрації

В.М.

..

і

д, штри­

ченка, котрий зач итав наказ про відзначення пере ­ можців і акти вни х учасникі в жн и в 2002 року, а голо­

ва райдержадм іністра ції ЛА Вайсфельд вручив ї м в исокі нагороди та пода р ун ки . Так , оди н і з наших земляків кенбайнер В Л . Власюк і з Рудні відзначе н ий ім е нним годинником През иде нта України, почесною

~· t'J:_·.-

грамотою

голови

райде ржадм і н істрації

з

наданням

матеріальної допомоги .

.

За найвищу урожайнесть ранньої групи зе рнових перехідний приз і прем ію було в ручено директору

?

ДП З «Плосківський» П.Ф. Волос і . З і свого боку Пет­ р о Федос ійович щиро п р и в ітав присутніх із їхні м

.

С районному

ЛОВА ц і не раз і не двічі лунали на ходило

святі обжинок , що про ­

минулої

суботи

на

мальов -

пrчій галявині лісу поблизу Княжич. С им­ юлічно: припали вони саме н а той день, (ОЛИ держава н аша відзначала 11 - у річницю : воєІ Н езалежності. І ці люди творили і про­ \Овжують творити цю

н е залежність своєю

ювсякде н ною працею. Саме завдяки ї~

-

'ерівникам і спеціалістам р еформова н их : ільго с ппідприєм ст в, механі зат ор а м і юдіям , працівникам і н ши х профес ій, чий ·руд пов'я заний і з зе~1ле ю, в районі виро ­ цена такий вагомий урожай. Цього року ~ільки ранніх зернових н амолочено понад 12 тисячі тонн, що на 7,7 тисячі тонн іільш е, н іж торік. І з ціє ю трудовою перемо ­

·ою учас н иків святкового з ібрання привітав ·олова райдер жадміністрац ії Л.А. Вай с­

рельд. П одякувавши присутнім з а сумлінну них до

шх звершен ь зе мляків, котр і взяли курс на

хліб оробс ьким святом, побажав ща стя, здор ов 'я, щедрwх ужинків у май бутньо:-.tу. Почесні грамоти та п р е мії були вруче ні також ке рівникам інших господарств , ко ­

Іідродження на Броварщині

лективи

здабугк і в

тости , побажання, у яки х звучала віра :

під час цьогорічної зб иральної камп ан ії . Нагородами, п одарунками , пр е міями

наш і ни ви стануть щедрішими, а духовність вищою. А буде хліб , то буде й піс ня . А, значить , заможн ішою ста н е і наша Україна.

1рацю,

вірність хліборобському обов'язку,

\еон ід Аронович висловив упев н е ність , що

-

,ос ягнуте

своє рідний початок відліку но ­ сільс ькогоспо ­

\арс ької галузі .

Треба

було

Іанув ала

\. А.

бачити

серед

ту піднесеність,

учасників

з ібрання,

що коли

Вайсфе1u,ду було вручено коровай і з

1 е рн а

нов ого вро жаю .

«Я завжди дякув атиму долі , що в де нь , ко ­

яких

досягли

відзначено

й

на

великої

жнивах

вагомих

ви с окопродуктивну групи

п рацю

м еханізаторів,

в од іїв , к е рівників і с п е ціалі ст і в підприєм ств, інших праців ників , nричет-

ш Україна відзначає свя ­ о .Незалежності, я пере ­ іуваю серед вас . Тих ооде й, хто, вирощуючи сліб, нес е в своїх діяннях Іесність і любов до своє ї

Іраці, бо ж з айняті вони Іа зе млі і творять : правжню

с в ятиню

сліб на ш на сущний» . :лова ,

Ці

сказані на родним

\епутатом України Ю . А.

:>ойком,

п ереконаний ,

1апали в душу кожному.

Щиро,

від

усієї

душі

Ірозвуч ал о ві ршов ане І ітанн я п е р е можцям книв ,

ви словле н е

де пу -

Луна ють пі с ні чоловічого гурту « Гетьм а н » та у виконанн і міс цевих а мато рів .

Після

вирощення вагомого

офіцій н их

врожаю.

урочи стосте й

за

с вятк ов ими, щ едро накритими с тола ми

з і б рали с я вс і учас ники свята . Лунали

Володимир НЕБРАТ. МикІJ ла СЕМИНОГ (фото) .


29.08

з нагоди

11-ї річниці Не­

залежності України відбу­ лиця у міському культур­

ному центрі "Прометей". У цьому

Зібранні

участь

міський

взяли голова

ний депутат України Юрій Бойко, депутати обласної та міської рад, ветерани Великої Вітчизняної війни та воїни-інтернаціоналіс­ ти, працівники органів са­ моврядування, виконавчої влади,

представники

партій та громадських ор­ ганізацій, жителі міста. З доповіддю

перед при­ RІАІ'т"'n"'в міський

Антоненко,

голова

В.Антоненко,

привітальним

з

ликої

Вітчизняної

та

словом

воїнів- інтернаціоналістів

звернувся народний депу­

нагороджено орденами та

тат Украіtіи ІО.Бойко.

медалями .

Шануючи історію Ук­ раїни, до пам'ятників Та­

За вклад у розбудову незалежної України, чес­

раса Ше~ченка та бровар­ чанам, загиблим у роки війни, депутати міської ради поклали квіти. Згідно з Указом Президента Ук­ Ве-

ну,

самовіддану

формування

працю,

національної

свідомості розпоряджен­ ням міського голови

декількох броварчан шановано Почесними

по­

Величезну

приніс присутнім концерт

Київського гурту "Козацькі забави " , яким і заверши­ лося це свято.

''Нового життя".

окрім боргу, заплатити ще й судовІ витрати 1 держмита. На

відкриття бювету були зламані лавки. Я вже не кажу про

ск.ликання бу.ло ухва.лено рішення про створення yn· рав.ління ЖUП111ово-комуна.льного госпоgарства. ПіСІІЯ узгоgження ряgу організаційних nи!ПUJ;lЬ нинішня в.лаgа у ХВШІНІ призначи.ла нача.льником новоутвореної структури А.В. ГРАНАТА. Сьогоgні Авксентій Васи.льович gі.литься своїми враженнями, виСІІ.ОВ/1ЮЄ особисті fllМКU щоgо gія.льності оgнієz з найвUЖІІ.uвіших артерііf міського госпоgарства.

сьогоднішній ден ь біля будинків, де найбільше боржників, виставлено близько 100 інформаційних плакатів з їхніми прізвищами. Найближчим часом прізвища злісних неплатників також будемо друкувати у місцевій пресі і транслювати по радіо та телеба ченню. Незважаючи на важкий фінансовий стан та на відсутність коштів, міська рада все ж таки знайщла можливість допомогти боржникам погасити за-

побиті плафони в під'їздах, виламані двері , вікна ... І вже не захистить від вітру зимою розбите скло на зупинці, вже не освітить дорогу знівечений ліхтар, не збережуть тепло у під'їзді виламані двері. Слід пам'ятати це все наша власність. Як бачите, не дуже вдячна місія випала нашому у правлінню . Куди приємніше будувати повітряні палаци чи своїм мистецтвом піднімати настрій людству. Але комусь

Насамперед хочу підкреслити, що відповідно до чинного

боргованість. З нагоди Дня міста, а також зважаючи на на-

треба підмітати вулиці , організавувати вивіз сміття, коси-

та

у

зв' язку

з

ближеп ня опалювального сезо-

ти траву, прибирати під'їзди , за-

ми

«Прометей» . Паралельно ве­ деться поточний р емо нт дахів , під'їздів, прибирання вулиць та внутрішньобудинкових проїздів , виві з см іття , викошування трав, вирізка дерев, озел енення парків . Тобто триває пла­ номірно п овс якденна напруже­ на робота , без якої не може нормально функціонувати наше місто . Хотілося б загострити увагу на питанні, до якого, відверто кажучи, я був не зовс ім гото­ вий . Це неплатежі за кому­ нальні послуги. Жоден з нас, приходяч и в магазин, і думки не має про те, що в ін може взяти товар безкоштовно з об іцянкою п ро п лат и у н е визначений терм ін . А з комунальними пла­ тежами відбуваєтьс я са ме та!<. Люди споживають тепло , газ, в оду, електроенергію, прожива­ ють у затишних квартирах ... У той же час дехто з них роками не платить за ці послуги . І спра­

ти власними с илами чи за допо­

~югою підрядників, контролю ­ вало якість і проплачувало ро­ боти . І р езультат н е забарився . Під час СИЛЬНИХ ДОЩіВ із 245 бу­ ДИНКіВ, що п еребувають в е к­ сплуатації ВУЕРЖФ, у 81 -бу­ ло протікання покрівель . Більше того , у 21 будинку ремонт здійс н ювався рік два тому. Скажу відверто, коли міський голова В . О . Антоненко запропо ­ нував мені очолити управління ,

я погодився не ·одразу. І не то ­ му, що бракувало досвіду, хоча на це я також зважав . Ще під

час виборчої кампанії довелося досконало вивчити ситуацію в житлово- комунальному секторі . Я дізнав с я про вели ку кількість існуюч их тут· проблем, знав та­ кож про заплутаний клубок мільйонних боргів за с пожиті те плоенергонос ії . Але, відчуваю­ чи підтри~tку ~Ііс ького голови , йо го заступника О.С. Дьяченка, дав згоду очолити управління

ва тут не

верхня

в тому,

чи

що не пр а цює

середня ланка

влади,

а насамперед у свідомості громадян . Нинішня влада не збирається миритися з таким становище~! . Адже осн овна ма­ са неплатників це не пен сіонери чи малозабе з печені верстви населення. Доводиться

го спо ­

дарства .

дивуватися ,

За три п е рші м і сяці уп ­ равлінням пров едена значна ро­ бота з благоу~трою м іста , ре­ монту та будівництва доріг . Зокрема, було здійснено тендер та зроблен о капітальний р емонт доріг на вулицях Калініна та Па ­

ся недос кон алі стю нашого зако ­

що

серед

н е плат ­

ників керівники фір м, влас ­ ники дорогих автомашин . Люди високого до статку,

н одавства ,

рока ми

ко рн е тую ч и ­

ухиляються

від сплати за спожиті послуги . За вказівкою міського голови ро з р облено графік, згідно з яким до нового року до суду бу­ дуть подані по зови на в с іх борж ників. Хтось ~Іарно с п одівається , що йо~ІУ вдасться відсид і тися, що й о го не

паніна, внутрішн ьоквартального

проїзду від вулиці М. Лагунової до І\1алокиївської.

Найближчим часом планується здійснити ре ­ монт вул. 1\'!иру та внутр ішньо ­ квартальн о го прої з ду МКЦ

помітять або обl'шнуть. Ал е всі~І

ну ,

плануєть ся

вигото вля є м о

12

скоро наповняться веселими дитячими голосами . Щоб школа виглядала оновленою,

доклали чимало зусиль і вчи­ телі, і учні, і батьки. Та особливо ми

вдячні

райдержадм іністрації, профінанс увала

яка

ремонтні

роботи. Торік ми капітально відбудували приміщення по­ чаткової школи, якій уже · понад 100 років . Щойно за­ вершили ремонт фойє шко­ ли, де плануєм о обладнати музей. Уже зібрано чимало цікавих , унікальних матерІdЛІВ,

село

адже

наше

Гоголів

древнє

має

1

багату! ··

історію. Ми виховуємо своїх учнів, щоб вони зростали

і

пишалися

своєю [г

впливу

на

10%

буде .зараховуватис ь як аванс на майбутні платежі . Але, наголошую, ця акція буде про­ водитися одноразово і у визна­ чен ий термін . Про це повідоми­

гоустрою . Але я і мої підлеглі, а їх 11 чоловік, з розумінням ставляться до своїх обов 'язків, усвідомлюють важливість цієї

Серед

заступник директора Го­

мо ч ерез засоби масов ої інфор~шції . Тож раджу бровар­

підлеглих є та кі досвідчені працівники, як Валентина Олекс іївна Морозова заступ­ ник начальника управління і кваліфіковані, дещо з меншим стажем, завідуючий відділом з благоустрою Іван Іванович Заїка та завідуюча вімілом з ек­

голівської ЗОШ І-ІІІ ст.

100%

відповідальної

чана~t скористатися такою наго­

дою. Це ЄДИНИЙ ШЛЯХ ДО ПО­ дачі гарячої води у ваші квартири, а також до своє часно­

го включ ення опалення.

Остання проблема, на якій хотів б и наголосити, пробле­ ма вандалізму і варварства, хуліганства , руйнування кому­ нальної власності . Ситуа цію, що нині склалася на кладовищі, можна охарактеризувати тільки такими слов ами. У бюджеті міста, на жаль, не передбачено кошти

На

на

охо рону

сьогоднішній

дається питання

Взагалі проблем у нас багато, деякі з них виходять за межі

компетенції управління · і місце­

розгля­

залученн я охо ­

нуєтьс я укладати договори з ро­

ди чами похованих. цими договорами за

Згідн о

1,5 -

з

2,5

грн. на мі сяць ця фір~tа забез ­ печить п орядок і охорону м іс ць поховання. Прошу небайдужих до такої сер йозної проблеми за­ телефонувати : 5 - 96-72, 4-03-46, 4-05-47 і висловити сво і міркування з цього приво­

біля школи садочок, де виса­

-

кущів. Наша школа

наша і

гордість .

Надія КРУК,

Власними силами

пр иступили

до

ремонтних

робіт з тим, щоб виконати їх і вчасно та якісно. Власними силами

актовий зал, їдальню , кори­

загальнодержавному

дачі . Звертаюся також До борж­

ників . Знайдіть можливість по­ гасити заборгованість за І<ому­ нальні послуги, щоб через вашу несумлінність не с траждали

дори,

ми

відремонтували

кабінет

директора .

Проведено перевірку та ре- l

монт системи опалення й ка- r налізації,

полагоджено

по фарбована шкільний

та

огорожу,

спортивний

май­

данчик.

Уже

традиційно

класні

кімнати р емонтуються сила­

ии та коштами батьків . Ще на початку канікул учителі разом з батьками, учнями пофарбували парти , підлоги, вікна . Такий підхід до спра­ ви

має

-

діти

і

виховне

значення

бережливіше

став­

ду .

сус іди, рідні та близькі. Зробіть ус е , від вас залежне, щоб ми н е

ляться до шкільного майна.

Важко навіть передати, більш е того зрозуміти, хто руй ­ нує і нищить зупинки, краде до­

зали шили місто без опалення та гарячо ї води вз имк у. А вірогідність цього, враховуючи

нетьс я новий навчальний рік. Та н аша школа вже сьо­

рожні

останні постанови уряду, дуже

знаки .

~южна

факт,

Якими

словами

охаракте ри зувати

той

з ав е рш е ння

р е м о нту

1\'Іине

Валентина ШЕНДРИК, начальни к в и робничої лабо ратор ії ВАТ « Броваримолоко ».

і

поч­

Володимир ЛАДАН, заступн ик директора

Калініна м е шкане ць ці єї вулиці

Ліка рі радять вживати м оло к опродукти і дітя м, і дорослим, здоро в им і хворим лю ­ дям. Н а ш колектив н амагається задоволь ­ нити ус і с м ак и й запити с поживачів. Отож с м ач н о го в а м!

днів

вихованців .

навести порядок у Броварах .

ву11..

кілька

годні готова прийняти своїх

велика. Са м е ми з вами , с п ільними зусиллями, зможемо

що наступного дня після

І

Для техпрацівників Кра­ силівської ЗОШ літо завжди гаряча пора. Уже з перших днів канікул вою-І

вої влади. Вони можуть виріши­ на

k

джено 200 дерев та чимало

тися

рівні. Частину питань вже вда­ лося втілити в життя, над інши­ ми- самовіддано і наполегливо - працюємо . Одним словом хочеться бути корисним моїм земля кам і рідному місту. Шановні броварчани ! Відчу­ вайте себе справжніми господа­ рями нашого міста , любіть його і ставтеся до майна громади, як до власного. Адже ніхто вдома не б ' є вікон і не ламає дер ев на

кладовища .

день

роботи .

сплуата ції житла Аліна Петрівна Смалько .

ронної фірми, котра в зяла б на себе повну матеріальну відповідальність за місце остан ­ нього спочинку людини. Пропо­

в ипус ку та кож і йо гурт и .

.

методи

·

ремонтних роботах, знімали старі плінтуси , підбивали нові, фарбували , впсрядко­ вували територію, заклали

боржників за комунальні послу­ ги та до порушників правил бла ­

жа нки , с иру , вершків то що 36 годин, с метан и - 72 години . Тож хоча на прилав­ ках су перм а ркеті в нині розма·Іття м о лочно ­ кислої продукції у барвистій уп аковці, слід звер нути ув агу н а те , що ї( м ожн а зберігат и і ноді до 14 ді б, що св ідчить про наявн і сть кон сервантів. А от кисломолочний продукт « Н а ріне », я кий має широкий спектр корис­ н ої і лікувальної дії, в Київські й області виго­ товляють лише бро варчани . Зараз ми роз ­ р о били нові види продукції « Нар і не " з фруктовими наповнюв ачам и . Готує мо до

в иді в

продукції, яку ре ал і зує мо у то ргове ль ні й м е реж і мі ста, а також у 18 кі осках . З ни х 9 - у Киє ві . Наші вироб и у п акетах і з малюнком гар ­ ного котика п о лю бляють ще й за те, що во· ни дійсно натураль ні , без консерва нт і в, ба рвників, стаб ілі затор ів та а роматиз а ­ торів . М и застосов ує мо лиш е м олочн ок ис лі ба ктеріІ·. То му тер мін збе ріган ня кеф і ру, ря -

стосо вув ати

проведення

- .

За шість мі ся ців нинішнього року колек ­ тив ВАТ « Броваримолоко » в иготовив про ~ дукції майже н а 1997 тис. грн . , зокрема мо ­ лок а пас теризова н ого - 770 тонн, що н а 33 то нни б і льш е , ніж з а цей же п е ріод то рік . Вел иким попито м у бровар ч а н та ж и те лі в столиці користуєт ься й кеф і р, я кого ре­ алі зо вано 986 то нн, з н ову ж таки н а 19 тонн б ільше, ніж у 2001 році . Щ одн я н а за вод н адходить 8 тонн молока з молочнотовар ­ ни х фе рм району та 2 тонн и з і ндивідуаль · н ого сектора . Пі с ля ретельної лаборатор н ої нього

до

акції, коли боржникові при по­ га ше нні заборгован ості

СМАЧНОГО!

з

заглянути

охайних класних кімнат, які

школою. Старшокласники брали активну участь у всіх

розпорядником бюджетних коштів (вони повинні витрача­ тися лише на тендерній основі) і замовником робіт з утриман­ ня, ре~юнту та будівни цтва всіх об'є ктів комунальної власності . Н іде гріха діти, виробн иче уп ­ равління з екс плуата ції та ре ­ монту житлового фонду раніше са~Іе знаходило об'єкти, склада ­ ло кошторис, виконувало робо­

п е ре вірк и

приємно пройти тепер їі ко­ ридорами,

любили

виступаємо

житлово-ко~Іунального

Після проведеного ремон­ ту наша Гоголівська загаль ноосвітня школа І-ІІІ сту­ пенів виглядає особливо урочисто , святково. Як

патріотами свого села, щоб r

пр ийняттям Бюджетного кодек­ су виникла н еобхідність ство­ рення нашого управління . Відте­ пер

rотові

насолоду

У СІЧНІ 2002 року genyma· тами міської pagu мину.лого

законодавства

навчальноrо

ками.

rt!І)СПїіЮс=СІШІtйІП•іtІ --================= -цим - -боржникам - - - -треба --- -розрив - - -асфальт, ---- після -буде, або

-

До новоrо

мотами виконкому міської ради та цінними подарун ­

з господарської частини .

CJ\!,[.II(Дilj'tiJ

n•

~~

_

відГукнулися на наше звернення, але ба ·

гато

керівників

зум і нням

ІДТрИМОЛИ

до

поставилися

проблем

з

ро ·

цих заслуженю

людей , що дозволило у першому піврічч

....

. тер· с·ь · • •· ки··· И ру · ·Х воnон

надати допомогу 66 ветеранам, котр гостро . потребують ·u·.

Останніми рока ми за ініціативи гро ~ мадс ьких орга ніза цій і м іждержавних

вдяЧ ні сть керівника м п ідприє м ств: BAl БЗБК- м .г . Дударю, дТП 13209- Р.Ф

структур nоширився рух ,

Локтєву , ДБК «Меркурій »

головним

за-

вданням якого стала··. турбота п ро са-_ мотніх і немічних ветеранів , людей пахи-

лого віку. Так , волонтерський рух набув органіЗованого характеру . Ініці атором і орга нізаторо м волон -

Волонтерський центр висловлює щ

кранобудівної фірми Ющуку. .

- BJ.

БіЛику

«Стріла» .·· ~ . А.С

. · .· .· ·

З великою вдячністю зустріли Доnомо гу керівників комерційНІ'ІХ структур, котІ= виступають с(Іонсорами урочистих ве

-

терського руху в n е рвинних ветера нсь-

чорів для вете ранів,

ких організаціях у н ашому місті стала організація ветеранів ві й ни, прац і та

М.д. Зайцева, О.Ю . Лла ксі, С.С . Деми денко', Р.А Нурієва, В .М . Жадан .

Збройних сил. МісЬквиконком

підтримав

звернення

міської РадІ'\ ветеранів до керівництва 1 8 - т и провідних пр о ми с л о в их підприємств міста про фінансову доnомогу і п росив всіляко сприяти волон -

терському руху. Не всі підnриємства'

З . М.

Гаврилю.І<

Сподіваємося , що іх приклад насліду ващмуть інші керівники , підприємства

організаціі, комерційні структури _:_ кількість бажаючих допомогти волон терському руху значно зб ільш Иться .

Семен 6ЕРЕДА

кері вник волонте рського це нтр~


29.08 08.30 стн 08.50 "П'ять

ЧЕТВЕР

29

серпня

УТ-1 "ДобР,ого ранку, Україно!" 06.05 Околиця 06.25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00 Новини 06.З5, 07.05 Спорт 06.40, 07.40 "Автогід" 06.45 Огляд преси 06.50 Економіст 07.20 Телепсихолог

06.00

07.50 "Hi-tech" 08.00 ТІс "Королева Марго", 9 с. 08.50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09.15 "Для тих, хто вдома·· 09.ЗО Вічні істини 09.З5 "Не все так погано ... " 10.05 Т;с "Магія кохання" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.25 М;с "РобІн Гуд" 12.00 Муз. Ф "Мелодіі старого замку" 12.ЗО Колір папороті 12.50 Ретроальбом 1З.ОО "Для тих. хто вдома" 1З.15 Регюн. Крим 1З.З5 Погода 1З.40 Закон є закон 15.00 Новини 15.1 О Погода 15.15 "Для тих, хто вдома" 15.25 МІс "Робін Гуд" 15.50 "Студія "5" 16.20 Бізнес за правилами 16.50 Закон є закон

11.00 Новини 17.10 Погода 17.15 У світі добрих новин 17.40 ТІс "Магія кохання"

18.ЗО "Саме Той" 19 .ОО Новини 19.10 ХІФ "Люди і звірі" 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.20 ·Ситуація" 21.ЗО Світ спорту 21.40 Питання дня 21.45 Погода 22.00 ·Дев'ятий вал" 22.З5 Портрет душі 2З.ОО "Підсумки" 2З.25 "Автогід" 2З.ЗО ТІс "Королева Марго" 00.20 "Мьюзік-бокс"

ХІ'!'

..

"Список

СМерТНИКІВ

2З.ОО ТІс "Секс і місто" 2З.ЗО тсн 00.00 ХІф УТ-З

07.00 Новини 07.10 Мультфільм 07.25 "Родина від А до Я" 07 .З5 Т Іс "Метушливе місто"

08.00 Новини 08.15 ТІс "Висока хвиля-11" 09.00 Новини 09.10 ТІс "Зупинка за вимогою-11"

ТІс "Народжена революцією" 12.00 Новини 12.15 Т Іс "Заборонена

10.15

жінка"

1З.10 Медцентр •довіра"

13.15 "Хіт-базар" 14.00 "Ексклюзив "М" 14.40 "Киів -- європейська туристична столиця"

"П'ять вечорів у Парижі" 16.00 "Вісник здоров'я" 16.40 ТІс "Кохання, що іскриться" 7 .ЗО За київським часом

15.20

8.00 Новини 8.10 ТІс "Повернення в Едем"

Ток-шоу "Моя родина" "Сімейні баталіІ' 20.00 "Подробиці" 20.40 ТІс "Зупинка за вимогою-11" 21.45 Банк-шоу "Сейф"

19.05

ХІФ

"Наречена

з

Парижа" ОО. 25 ТІс "Убивча служба" 00.50 "Подробиці" 01.20 ТІс "V.I.P" 02.15 ТІс "Висока хвиля-11"

06.45 07.10 07.25 07.ЗО

07.55 08.00

ІСТV ТІс "Приватний

детектив Магнум"

06.45 "Гаряча сімка" 06.55 МІс "Джінджер" 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 МІс "Невгамовні" 08.20 ТІс "Родина Гарсія" 08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 ТІс "V.I.P." 09.55 ТІс "Приватний детектив Магнум"

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти" 10.55 ТІс "Долі трьох жінок", 69 с. 11.50 ТІс "Чорна перлина" 12.45 "Факти". День 1З.ОО

ХІФ

"Зроблені

ТЕТ "BIZ-ТV" "Антресолька" Погода "Вісті" Погода Христ. програма

його друзі"

15.1 О МІс "Невгамовні" 15.З5 МІс "Джінджер"

16.05 МІс "Гей, Арнольд!" 16.ЗО ТІс "Родина Гарсія" 17.00 Т Іс "Фантастична дівч~на"

ТІс "Зустрічайте "Клеопатру" 17.45 ТІс "V.I.P." 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 ХІФ "Чистильник" 21.10 "Повне мамаду" 21.45 "Факти" 22.00 Погода 22.10 Х/ф "Безсмертні" 00.15 Автопілот ОО.ЗО "М-файли" 00.55 "Гаряча сімка" О 1.05 Музика ночі

17.25

НОВИЙ КАНАЛ 07.00 МІс "Світ Боббі" 07.25 МІс "Деннісмучитель", 67 с. 07.50 МІс "Сакура", 23 с. 08.20 Київський репортер 08.25 ТІс "Пригода Аллена Странжа", 2 с. 08.55 ХІф "Я вас любив ... " 10.25 ТІс "Клоун", 22 с. 11.20 Т Іс "Спека в ЛосАнджелесі", 44 с. 12.40 ХІФ "Небесні пірати" 14.10 ТІс "Прості істини" 14.40 МІс "Боб Губко", 2 с. 15.05 МІс "Деннісмучитель", 68 с. 15.ЗО МІс "Світ Боббі"

15.55 МІс "Ракети", 44 с. 16.20 МІс "Сакура", 23 с. 16.40 МІс "Злюки-бобри" 1 7 . 1 5 ТІ с " Ч о·р н и скорпіон", 18 с. 18.05 ТІс "Клоун", 2З с. 19.00 Репортер 19.20 Погода

й

19.ЗО ТІс ··дикий янгол"

20.50 ХІФ "Швидкі гроші" 22.ЗО Репортер

22.45 Погода 22.50 ХІФ '"Фатальний

1З .ОО За київським '<асом

22.45

05.50

14.50 Mjc "Вуді Вудпеккері

"1 + 1"

07.ЗО ТІс "Тепер уже незабаром", 20 с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 08.55 ТІс "Нові пригоди ментів", 16 с. 10.10 Дитяча лінія 10.25 Абетка безпеки -10.40 "Крок до зірок" 11.20 "Хто в домі хазяїн?" 11 .55 Мультфільм 12.05 Телеслужба розшуку 12.10 ХІФ "Голос трави" 1З.50 •Ситуація• 14.00 Т Іс "Корабель кохання", 24 с. 14.50 ТІс "Тепер уже незабаром", 21 с. 15.40 ТІс "Бандитський Петербург-ІІІ" 16.40 ТІс "Район Беверлі Хіллз", 206 с. 17.ЗО ТІс "Пристрасті по­ ітаЛІйськи", 6З с. 18 ЗО ТІс "Агент нацюнальн. безпеки- 11" 19.ЗО тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.10 ТІс "Бандитський Петербург-ІІІ"

21.15

За манським 08.55 Глобальні поради 09.00 ТІс "Міледі" 09 .ЗО Закон є закон 09.35 "Сократ-Свінг" 09.50 Мультфільм 10.00 Закон є закон 10.05 "BIZ-ТV" 12.05 "Балет -- любов моя" 12.З5 "Це модно!" 12.55 "Сократ-Свінг" 13.10 Закон є закон 1З. 15 •двірцеві таємниці• 1З.50 Мультфільм 14.00 Київ. ділові новини 14.15 Мол.телслужба 14.45 Мультфільм 15.00 Х/ф "Майєрлінг" 16.30 "BIZ-ТV" 18.00 "Душа до душі" 18.25 "З5 хвилин джазу" 19.00 "ХХ століття. Обране" 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин" із В. За манським 21.00 "BIZ-ТV" 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 Погода 22.30 стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київ. ділові новини 22.55 "Зустрінемося ввечері" 2З.20 ХІФ "Клан печерного ведмедя" О 1.05 "Київ класичний"

ангелочки"

УТ-2 Сніданок з

07.00

17.15 хвилин" із В.

виліт"

ОО.ЗО ТІс "Зона сутінок" 00.50 Зона ночі 01.50 ТІс "Чорний скорпіон", 4 с. 02.З5 ТІс "Спека в Лос­ Анджелесі" ОЗ.20 ХІФ "Фатальний виліт"

04.45 Т Іс "Зона сутінок" 05.10 ХІФ "Я вас любив ... " 06..35 МІс ··злюки-бобри'' СТБ 07.00 Прогноз погоди 07.05 ТІс "Спрут-Х" 08.00 "Вікна. Бізнес" 08.15 "Маски-шоу" 08.50 "Вікна. Столиця" 09.ЗО "Noп-stop" 10.00 "Імпреза" 10.ЗО "На перший погляд". "Америка" 11.00 "Гранд-футбол". АС "Мілан" -- трансфери і травми нового сезону"

11.20

ХІФ

"Швидке

реагування"

13.00 14.00 14.40 15.45

ТІс "Любовна мара"

"Вікна. Новини" Муз. департамент ХІФ "Четвертий бік трикупмка", 1 с. 17.05 "Вікна. КримІнал"

Т Іс

"Заможні

і

знамениті'"

"Вікна. Столиця" "Маски-шоу" "Вікна. Новини" ХІФ "Викуп вождя червоношкірих" 21.15 "Вікна. Бізнес" 21.30 ХІФ" Рембо-З" 23.30 ХІФ "Шосе" 01.25 "Вікна. Кримінал" 01.35 Прогноз погоди

18.15 18.25 19.00 19.30

18.00 Новини 18.10 ТІс "Повернення

УТ-1

"Доброго ранку, Україно'" 06.05 Околиця 06.25 "Сьогодні" 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.05 Спорт 06.40, 07.40 "Автогід" 06.45 Огляд преси 06.50 Економіст 08.'50 Смачний ранок 09.05 •Ситуація• 09.15 "Для тих, хто вдома" 09.ЗО Вічні істин 09.З5 Телеслужба розшуку 09.40 Класік-прем'єр із Т. Міленіною 10.05 ТІс "Магія кохання" 11.00 Новини 11.10 Погода 11 .25 МІс "Робін Гуд" 12.00 "Зірки, що не гаснуть" "Лариса Кадочнікова". Ф. 1-й 12.40 "Присягаю тобі, Полтава'" 1З.ОО "Для тих, хто вдома" 13.15 Регіон. Схід 1З.З5 Телеслужба розшуку 1З.40 Погода 1З.45 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 "Для тих, хто вдома" 15.30 МІс "Робін Гуд" 16.00 "Студія "5" 16.30 "Надвечір'я" 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Новація 17.20 "Фаза" 17.40 ТІс "Магія кохання" 18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Погода 19.15 ХІФ "Скалка" 20.40 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.20 •Ситуація• 21.ЗО Світ спорту 21 .40 Питання дня 21.45 Погода 21.50 Гала-концерт переможців І Всеукр. конкурсу артистів естради і майстрів мистецтв, 1 ч. 22.55 Телеслужба розшуку 2З.ОО "Підсумки" 2З.25 "Автогід" 2З.ЗО "Погляд"

06.00

ОО .ЗО "Мьюзік-бокс" УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО ТІс "Тепер уже незабаром", 21 с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.00 ТІс "Агент національн. безпеки-11" 10.10 Мультфільм 11.05 Абетка безпеки 11.10 Російський романс 11.45 Телеслужба розшуку 11.50 ХІФ "Діти неділі" 1З.15 "Право" 1З.50 •Ситуація"

14.00 "Навколо світу" 15.00 "Фонтан-клуб" представляє. В. Жук

15.ЗО"Парк автомобільного періоду" ТІс "Бандитський Петербург-ІІІ" 17.00 ТІс "Район Беверлі Хіллз", 207 с. 17.50 ХІФ "Занадто шустрий. занадто

16.00

юний"

19.ЗО ТСН 20.00 ТСН. "Проспорт" 20.10 т;с "Агент нац. безпеки-ІІІ", 10 с. 21.10 дІс "Кримінальна країна" 21.45 Х/Ф "Швидкість польоту" 2З.25 тсн 2З.55 Телеслужба розшуку 00.00 ХІФ "Великий сон" УТ-З 07 .ОО Новини 07.15 "Сім'я від А до Я" 07.25 ТІс "Метушливе місто" 08.00 Новини 08.15 ТІс "Висока хвиля-11" 09.00 Новини 09.10 Т/с "Зупинка за вимогою-11" 10.20 Tjc "Народжена революцією" 12.00 Новини 12.15 Tjc "Заборонена жінка"

13.00 За київським часом 13.10 Медцентр •довіра• 1З.15 Муз. час 13.55 "І слово було Бог" 14.35 "Крила" 15.20 "Посмішка" А. Демчука 15.40 Телеслужба розшуку 15.45 "Естафета· 16.00 Ще раз rpo зайву вагу. "Грація" 16.15 "Автографи" Ю. Вересоцького 1б .40 Т jc "Кохання. що іскриться", 67 с. 17 .ЗО За київським часом

Х/Ф

19.. 05 Крим.-шоу "Афер;~" 20.00 "Подробиці" · 20.40 "Поле чудес" 21.45 ХІФ "Контракт із смертю" 00.05 "Великі злочини ХХ тисячоліпя" ОО.З5 Т/с "V.I.P" 01.35 Т/с "Висока хвиля-11"

ТЕТ

06.45 "BIZ- ТV" 07.1 О "Антресолька" 07.25 Погода

00.50 Телеслужба розшуку 01.00 ТІс "Чорний скорпіон" О 1.45 "Бівіс і Баттхед"

02.10 Зона ночі ОЗ.10 Х/Ф "Інспектор ДАІ" 04.25 Х/Ф "Віртуальна дівчина"

"Г. Хазанов. Чужі ювілеї" 06.35 Х/Ф "Женя, Женєчка і "катюша"

05.45

чтиво"

00.40 "Решето" 01.40 "BIZ-ТV"

07.00 Прогноз погоди 07.05 Муз. департамент "РанОК" "Вікна. Еізнес" "Маски-шоу" "Вікна. Столиця" ХІФ "Ви ку~ вождя

08.00 08.15 08.50 09 .ЗО

червоношкІрих

11 1О ХІФ "Рембо-З" 1З.ОО ТІс "Любовна мара"

14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент "ДеньОК"

15.45 ХІФ "Четвертий бік трикутника", 2 с. 17.10 "Вікна. Кримінал" 17.20 Т/с "Заможні й знамениті" 18.15 "Вікна. Столиця"

18.25 "Друга світова війна в кольорі" Д/с "Передова". Ф. 14-й. "Мідуейська битва" І 9.00 "Вікна. Новини" 19.ЗО Хjф "Звільніть ВілліЗ"

21.25 Бокс. Міжнар. огляд 22.00 Х/Ф "Копія вбивства" 00.15 Х/ф "Думки ПОВНІ бажання" 01.55 "ВІкна. КримІнал" 02.05 Прогноз погоди

СУБОТА З1

ІСТV Т/с "Приватний детектив Магнум" 06.45 Хіт-nарад "Гаряча сімка" 06.55 Mjc "Джінджер" 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 M/t "Невгамовні" 08.20 Т;с "Сім'я Гарсія" 08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 ТІс "V.I Р." 09 55 Tjc "Приватний детектив Магнум" 10.00, 12 ОО. 14 ОО, 18.00 "Факти" 11.00 Т/с "Долі трьох жінок", 70 с. 11.50 Т/с "Чорна перлина" 12.45 "Факти" День 1З.ОО ХІФ "Чистильщик" 14.55 М/с "Невгамовні" 15.20 м;с "Джінджер" 15.45 МІс "Гей, Арнольде'" 16.15 Х;ф "Академія кикбоксингу" 17.45 ТІс "V.I.P." 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/Ф "Погоня" 21.05 "Весь Жванецький" 21.45 "Факти" 22.00 Погода 22.10 ХІф "Дух ночІ" 00.00 ХІФ "Хеллоуін-2" 01.40 Х~.т-парад "Гаряча СІМКа

Х/ф "Дівочий конкурс" ОЗ.15 Т;с "Добро проти зл;з"

"Вбивця

за

nокликанням"

05.З5 Х;ф "Дух ночі"

НОВИЙ КАНАЛ 07.00 Мультфільм 07.05 МІс "Світ Боббі" 07 зо м;с "Деннісмучитель", 68 с: 07.55 МІс "Сакура", 24 с. 08.25 Київський репортер 08.ЗО Tjc "Пригода Аллена Странжа", З с. 09.00 Хjф "Інспектор ДАІ" 10.25 т;с "Клоун", 2З с. 11.15 ТІс "Спека в ЛосАнджелесі", 45 с. 12.З5 Хjф "Швидкі гроші" 14.05 "Хауз фіт" 14.10 Т/с "Прості істини" 14.40 Mjc "Боб Губко", З. 15.05 м;с "Денніс· мучитель", 69 с. 15.25 МІс "Світ Боббі", 7Зс 15.55 МІс "Ракети", 45 с. 16.15 М/с "Сакура", 24 с. 16.40 М/с "Злюки-бобри" 17.15 Т/с "Чорний скорпіон"·

18.05 т;с "Клоун", 24 с. 19.00 Репортер 19.20 Погода "Г.

Хазанов.

Чужі

ювіле·,"

20.45 Х/ф "Не може бути І" 22.ЗО Репортер

22.45 Погода 22.50 Рок-фестиваль "Рупор"

ранку.

07.40 "Hi-tech" 07.50 Х/Ф "Троє в човні, не вважаючи собаки", 1 с. 09.05 Зовсім природно 09.35 "Зірки, на сцену 1 " 10.05 М/С "Коала по іменІ сузір'я 11.З5 "Хто в домі хазяїн?"

авіації. д/Ф "Творці крилат. машин" 12 ЗО "Зірки, що не гаснуть" "Лариса Кадочникова". Ф. 2-й 1З.ОО "Для тих, хто вдома" 1З.15 Регіон. Захід 1З.З5 Границя . 1З.50 ХронІка ХХ століття. Ю. Яновський 14.ЗО Класік-прем'єр із Т. МіленІною 15.00 Новини 15.10 Погода 15.20 "Не все так погано .. 15.50 Реліквіі і храми Украіни 16.00 "Бути жІнкою" 16.25 А музика звучить .. 16.40 Х/ф "Багач" 18.З0 ВІКНО В Америку 19.00 Новини

19.10 Х/Ф .:·людина.

яка

ПОСПІШЗЄ

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Суперлото" "Кено" Новини Погода Світ сnорту 21.З5 Портрет душі 22.00 "Моя nрофесія" 22.45 Погода 22.50 Телеслужба розшуку 23.00 РозІграш "Мегалот" 2З.О5 "Сорок серій життя". Ю Рогоза 00.05 Х,'ф "Троє в човні, не рахуючи собаки", 1 с.

20.40 20.45 20.50 ·21.00 21 .20 21.25

УТ-2 "Парк автомоб.

періоду"

07.З5 "Перше nобачення" Т:с "Агент

08.05

національно' безпеки­ ІІІ", 10 с. 09.05 "Прихована камера"

10.10 "Дев'ятий вал" 11.00 дІФ "Місто

''УкооппроNІторr"

у NІаrазині по вул.

06.45 07.10 07.25 07 .ЗО 07.55 08.00 08.ЗО

ІЛШІ:!J UЗШ0ШР ~@)[!QI]IIJU'OIJЗ учнівських, інІ.Uих ·товарів І.Uкільноrо асортименту та канцелярських товарів. У

нас помірні ціни та ввіч.,nиве обслуrовуванняІ• Запро­

І.Uуємо до нaworo маrазину!

"П'ять хвилин" із В. Заманським 08.55 Глобальні поради 09.00 "Створи себе" 09.20 Мультфільм 09.ЗО д!с "Хроніка надій і ілюзій" "Дзеркало історіі" 10.00 "Сократ-Свінг" 10.ЗО Клуб "Здоров"' 10.50 "BIZ-ТV" 12.00 Мультфільм 12.1 О Правовий всеобуч 12.40 "Київський регіон" 14.00 "Київ класичний" 14.ЗО Кіногороскоп 14.50 Х/ф "Крах інженера Гаріна" 2 с. 16.00 Економічний вісник 16.ЗО "BIZ-TV" 18.ЗО "Прибуття nотяга" 19.00 Tjc "Партнери" 20 .ОО "Із стелі" 20.ЗО стн 20.55 ГлобальнІ поради 21 ОО "Це модно'" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 "Сміхоностальгія" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вІтрини 22.45 Уроки історіі 22.55 "Шлях до успіху" 23.10 X/<J:, "Довге щасливе

08.50

Ми

на

козацькому валу"

11.40 Чітко і ясно 12.20 Надзв. ситуація 1З.ОО •Милосердя"

1З.ЗО "Людина і закон" 14.00 Mjc "Качині історіі" 14.ЗО М/с "Ала,адін"

15.00 Tjc "Зоряні вората" 15.50 ТІс "Агентство "Місячне світло", 2З с. 16.50 ХІФ "Містер Бін" 18.20 Аншлаг, аншлаг' 19.ЗО тсн 20.00 Tjc "Агент національної безпеки­ ІІІ", 11 с. 21.00 Х/Ф "Братерство вовка" 2З.ЗО ХІФ "Долорес Клейборн"

УТ-З

07.00 За київським часом 07.30 "Посмішка" А. Демчука

07.40 "Книжк. світ-2002" 08.00 На ранк. прийомі 08.45 "Ліки майбутнього" 09.00 Погода 09.05 ТІс "Народжена революцією" 10.40 "Бадьорого ранку'" 11 .25 Дефіцит-шоу "Хто

НОВИЙ КАНАЛ

оптових покупців

5-61-93. 18.45

естрадн. пісні "Молода Галичина", 1 ч. 12.00 "Для тих, хто вдома" 12.1 О Сільська година 1З.ОО "Модний час" 13.ЗО Мультфільм 14.20 "Саме Той" про себе 14.45 Новиl'іи 14.50 Погода 15.00 Чемп. св. з автогонок "Формула-І" 17.00 Футбол. Чемп. Укр. "Металург" (Донецьк}·· "Арсенал" (КиІв} 19.00 Новини 19.1 О Погода 19.15 "Перехрестя" 19.45 Д/С "СВІТ СВІТів". "Шотландія", 1 с. 20.40 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Кено" 21.00 "Панорама" 21.45 П. Зібров "Мій шлях" 2З.ОО "ДобранІч Укра1но 1 " 00.00 Х/ф "Троє в човні, не рахуючи собаки", 2 с ...

19.15 Телепресклуб 20.00 "Киянин"

"Пригоди

.

15.45 Х/ф "Коли наступає вересень"

ХІФ..

"НевловимІ

месники

Реnортер Погода Х/ф "Лукас" · Х/ф "Пригоди Форда Фейрлейна" 2З.15 Т/с "Едем", 7-8 с ОО 15 Х.'ф "Остання шлюбна пара Америки" О 1.55 Зона ночІ 02.55 "Б1віс і Баттхед" ОЗ.20 Хjф "Пригоди Форда Фейрдейна" 05.00 Х/ф .:'Коли настає

19.00 19.10 19.20 21.05

вересень

ХІФ,

06.25

"НевловимІ

месники

07.35

МультфІльм

з

Інтригою

08.50 "Імпреза" 09.20 Муз. департамент "Non-stop" 09.55 Прогноз погоди 10.00 Бокс. Тижн. огляд. 10.50 ХІФ "ЗвільнІть ВілліЗ"

12.ЗО "Друга світова війна в кольорі" Д,"с

"Передова".

Ф.

14-й

"Мідуейська битва"

ІЗ.ОО

ХІФ

"Вдалині

від

дому"

15.00 Прогноз nогоди 15.15 Х(ф "Думки, nовні бажання" 16.55 ХІФ "Борсалино і Ко" 19.00 "Вікна. Новини" 19.1 О Х/Ф "Туалет б~.в замкнений зсередини

ХІФ "Людина, яка біжить" 22.35 "Перлини сезону"

20.40

2З .1 О ХІФ "Щоденник його дружини" О 1.15 ХІФ "Туалет був замкнений зсередини" 02.40 Прогноз погоди НЕДІЛЯ

1 06.00

Аншлаг, аншлаг! "Лото-забава" Шоу "Моя професія" "Пропису" Реальний сектор "Родом з України". Н. Русланова 12.50 Естр. прем'єр-ліга 1З.ЗО Резонанс 14 ОО М/с "Качині історїГ 14.ЗО М/с "Ала,адін" 15.00 Т'с "ЗорянІ ворота" 15.50 Т/с "Полщейська академія". 7 с 16 40 Х/ф "ЗвІльніть Слеnпі"

18

о

т 'с

Н;)ЦІОНіJЛЬНОІ

..

А ге н т

безn.еки-

11". 22 с. 19.05 "Прихована камера" 20.00 Х, ф "Тупий ' ще ТуЛІШИЙ

21.55 Бокс

Тім Ослн -Адан Воргас Х/ф К. Іствуда "Неnрощенний"

22.55

07.00

УТ-З "Духовний

куnол

УкраІни" 07.ЗО "Люди і дот'' 07.50 "Діамантови~ ювІлей сучасно1 школи

СТБ

07.00 Прогноз nогоди 07.05 Х/'1; "Убити

вересня УТ-1 "Доброго

20.ЗО СТН-тижневик

20.55 Глобальні поради 21.00 "Планета Боуліw" 21.ЗО "Блеф-клуб"

22.15 22 25

ранку,

Україно!"

06.ЗО "Сорок серій життя". Ю. Рогоза 07.ЗО Околиця 07.50 Хjф "Троє в човні, не рахуючи собаки", 2 с. 09.05 Клуб "Суперкниги" 09.25 "Крок до зірок" 10.00 Нова армія 10.ЗО Польова пошта пам'яті

"Христофор Колумб" "Чуди ки"

22.З5 "М<JГІЯ КІНО"

2З.ОО Х•ф ОО.З5 "З5 хвилин джазу" 01.10 "BIZ-ТV" ІСТV

06.55 Подорожі натураліста 07.20 Погода 07.25 Tjc "Висока хвиля" 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16 ОО, 17 ОО, 18.00, 20.00 "Факти"

08.10 Погода 08. 15 М;с "ВудІ

Вудпеккері

його друзІ'

О8.З5 Т 1 с "АнІМОрфи"

09

Х•ф

10

"Пenni

11

ОО

Шоу

"Коронне

блюдо"

08.10 09.10 10.00 10.55 11 ЗО 12. 1О

знімають!

17.25

·

Адан Варгас

З ім"

М/ф

ввечерІ

Довгаnанчоха"

07.00 Бокс. Тім Остін. ·-

· 09.25 ТІс "Бітлборги", 1 с. 09.55 "З х 4" 10.40 "Хауз фіт" 10.45 Т/с "Кібергерл" 11 .20 За гроші' 11.55 Посміхніться. вас

"Зустрінемося

11 ОО Формула З6,6 11.30 Всеукр. дит. фестив.

"Завойовник

Піноккю" 14.00 Х/ф "Не може бути 1 "

до

8.00

тел:

УТ-2

МІс "Ракети" 08.ЗО Mjc "Злюки-бобри"

12.25

з

Для

08.00

М/с

прац10єNІо

20.00.

"Один у кубі"

09.00

"ОліNІп"

Кутузова,.127,

[jj]l])@[jj]@CCJ'V@ [!QI]IIJCP®~

ТЕТ "BIZ-ТV" "Антресолька" Погода "Вісті" Погода Християн. програма стн

00.25

11.00 Дитяча лінія 11 .15 Від сузір'я до

07.00

Українське коNІерційно­ виробниче підприєNІство

життя

Арчібальд"

01.50

19.ЗО

"Доброго

Україно'" 06.05 Підсумк. муз. хіт­ парад "Мьюзік-бокс"

12.00 День

05.50

Х/Ф

серпня УТ-1

06.00

крайній?" "Смачно" ІЗ Б. Бурдою 12.25 М/с "Покемон" 12.50 Інтелект-шоу LG 1З.40 "Планета тварин" 14.45 Т/с "Загублений світ" 15.З5 Т/с "Королева мечів" 16.25 Х(ф "Острів дракона" 18.20 Х/ф "Ас" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО N-кілометр 20.50 Х/Ф "Остаточний аналіз" 2З. 1О "Камера сміху" 23.45 К. Міноуг, Б. Спірс та ін. на фест. в Сан-Ремо О 1.35 Х/Ф "Крижане серце"

11.55

СТБ

07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християн. програма 08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин" з В. Заманським 08.55 Глобальні поради 09.00 ТІс "Міледі" 09.ЗО Мультфільм 09.45 "Життя, осяяне красою" 10.45 Х/ф "Клан печерного ведмедя" 12.ЗО Закон є закон 12.З5 Мультфільм 12.45 "Сократ-Свінг" 1З.ОО "BIZ-ТV" 14.55 Ток-шоу "Наобум" 15.25 "І все-таки романс .. 15.55 Мультфільм 16.05 Закон є закон 16.1 О "Сократ-Свінг" 16.25 Закон є закон 16.ЗО стн 16.50 Кіногороскоп 17.10 "Алеями слова" 17.15 ''Чорний квадрат· 17.45 "Мелодії двох сердець", 1 ч. 18.45 Х/ф "Ті, хто зійшов з небес" 20.10 Дозвольте запитати 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" з В. За манським 20.55 Глобальні поради 21.00 "КиївськИй регіон" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 Дjс "Хроніка надій та ілюзій" "Дзеркало історіі" 22.ЗО д/Ф "Інститут треба любити" 2З.ОО "Чудики" 2З. 1О ХІФ "Тривіальне

04.10

"Віртуальна

дівчина"

Едем"

п·ятниця ЗО серпня

2З.ЗО

08.10 "З коханням" 08.45 "Шлях до усnІху'' 09 05 "Прокинься і СПІВай'" 10.00. "Телефортуна" 10.З5 "Вікенд" із І. ЗІнченко 11 1.5 "Караоке на майданІ" 11.45 "Мелорама"

12.20 "Планета Здоров'Я" 12.50 Х/ф "Ця жінка у вікнІ" ·14.25 ТІс "Загублений світ" ·15. 15 т;с "Королева мечІв'' 16 1О "Сміхопанорама" 17.00 Хjф "Єсенія" 19.20 "Джентльмен-шоу" 20 ..00 "Подробиці тижня" 20.50 КВК Кращі ігри 22.50 "Постріл, що розвалив Росію" 2З.20 Х/ф "ДІвчина з Петровки" О 1.05 "ВВ" на "Тавр. іграх" ТЕТ

06.55 "BIZ-ТV" 07.20 Погода 07.25 "Вісті" 07.55.Погода

08.ЗО СТН

08.55 Глобальні поради 09.00 "Ква-Кваша" 09.25 Х/Ф "Проданий сміх" 10.З5 Нове обличчя старого Майдана 11.00 "Таїнство мистецтва" 11.ЗО Місто мого життя 12.00 Уроки історії 12.15 Муз. на каналі "Київ" 12.ЗО "Антресолька" 1З.ОО "Ім'я" 1З.З5 "Сократ-Свінг" 1З.50 Правовий всеобуч 14.20 "З5 хвилин джазу" 14.55 "BIZ·ТV" 16.ЗО СТН-спорт 16.50 "Споживач" 17.00 "Мелодія двох сердець", 2 ч. 18.00 "Київські мініатюри" 18.30 "Стоматолог і я"

11.ЗО Телецентр моди "Галоnом

12.05

по

Європах" 12.45 "Факти". День 1З.ОО "Повне мамаду" 1З.ЗО Tjc "Висока хвиля" 14.20 Х/Ф "Сповідь невидимки"

16.10 "Шоу О. Степаненко" 17.05 ХІФ "Підірвіть банк" 18.45 "Факти" 19.00 Х/ф "Повторний шлюб" Х/ф

21.05

"Мета

nрезидент" 2З.ОО Штр<Jфний удар 2З.З0 Х/ф "У ХОЛОДІ ночі" О

1.25

"М-файли"

НОВИЙ КАНАЛ 07.45 "Церква Христова" 08.00 МультфІльм 08. 1О Т Іс "НовІ nригоди СІМеЙКИ АдJМСІВ ... 2З С 08 .З5 М, с "Злюки -бобри" 09.00 М/С 'ЗJВОЙОВНИК З ім"

09.ЗО Т/с "Бітлборги" 2 с 10.00 "З х 4" 10.50 Світ індійського кіно 12. 15 Запитайте в лікаря

12 40 14.15 16.05

Світ Індійського кіно Х;ф "Лукас" Х;ф

"Пригоди

пса

Жовтого" 17.ЗО

Х ф

"Нові

nригоди

невловимих"

1900 Реnортер 19.15 Погода 19 ЗО Х/ф "Сталеві маrнол11

21.40 Х•ф "Розплата" 2З.25

Х ф

"Хлопець

блакитному" О 1.05 СвІт Індійського кіно ОЗ.25 Х;ф "Розплата"

04.45

Х;ф

"Пригоди

пса

Жовтого"

06.00

Мультфільм

·СТБ

07.00 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 07.05 Муз. деnартамент 09.10 "Ви nрактично здорОВІ

09.ЗО "Ні пуху, ні пера!"

10.00

"На перший погляд".

"Військ.-морські інстит. в США й в УкраІні"

10.25 Х/Ф

"Людина,

яка

біжить"

12.20 "Вікна у світ" 12.50 "М-стиль" 1З.20 Х/Ф "Щоденник його дружини"

15.25 Прогноз погоди 15.ЗО "Автостиль"

15.50 Італійський футбол 17.50 Чемп. Укр. з футболу. "Кривбас" (Кривий Ріг}

·· "Динамо" (Київ} 19.55 Х/ф "Убити Лицедія" 21.25 Італійський футбол. Серія "А"

2З.25 "Автостиль"

23.45 Х/Ф "Креола"


29.08 "Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і По­ ловці не пізнавали O!JIUl оgно­ го, а з неба палило сонце, а .tелtання бійців нагаgувало ярмарок, а пил уставав, як за

череgою, ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг.

Його чорний шлик віявся по

плечах. "Рубай, І" . КlСПІЬ• ...

біА.у

брати,

Так натхненно й· динамічно Юрія роман починається най­ Яновського "Вершники" кращий твір письменника, що увійшов до класики української радянської літератури. Так са­ динамічно й натхненно мо мис­ у Яновський увійшов красного

тецтво

зали­

слова,

шивши в ньому яскравий і не­ Життя його повторний слід. пролягло через бурх.'\иву епоху

·

революційної круговерті, коли ламався старий світ і в крові та народжувався братовбивстві світ новий. Такий невідомий і тому такий звабливий та загад­ ідеальний грунт для ковий народження романтиків! Романтичне сприйняття подій

-

визначальна риса творчості

Юрія Яновського. Він заявив про це вже у ранніх своїх віршах, досить слабеньких і по­ але

верхових,

саме

звідси

витікає поетична форма його прози. Письменник прагне їі досконалості фактично з пер­ ших новел, написаних у 20-і роки. А от тема сама лягала на революція, класова бо­ папір ротьба, лютий двобій неприми-

реяних сил. Ці мотиви визнача­

зміст новел "Мамутові ють бивні", "Роман Ма", "Туз і Пер­ стень", "Байгород", герої яких не мислять свого життя без бо­ ротьби. І ось синтез творчих "Чотири роман шукань шаблі" (1930), що складається з зв'язаних пісень-новел, семи героїв. чотирьох долями

подав читачеві вигаданий ним хаос, нерозбериху, відсутність спрнмовуючого центра в особі партії більшовиків"(!j. І роман від проле"відлучений" був

Яновський так пояснЮвав свій задум:

"Конденсована розповідь, ек­ стракт багатьох вимахів шаблі - пісня. Синтез багатьох смер­ одна смерть у пісні. тей одна до­ Зміст багатьох доль ля в пісні". Під ви махи шабель червонозоряні молоді ідуть бійці за бідних людей і за прав­ ду", охоплені жагою "боротися краю,

до

до

яку

гідність,

за

перемоги,

в

розбудила

нас

Але

революція".

велика

закінчується кривавий вИр гро­ мадянської війни, і в мирному

потоці буднів вчорашні верш­ ники відчувають себе в порож­ нечі, яку не зміг приховати ро­ автор: настроєний мантично "Стихія, виступивШи з берегів, знову увійшла до них". Воісти­ ну, як сказав філософ: рух усе, ціль- ніщо ... Слід зазначити; що "Чотири

ження nросту,

3 ювілейним днем народження!

перебував під підозррІО пиль­ них критиків. Може тому напи­ протягом Яновським саний 1932-1935 рр. роман "Вершни­ ний у Москві, а вже потім у навіть разу Цього Києві. недоброзичливці прискіпливі успіх письменника замовК-ЧІ "Вершників" був приголомшли­ вим, а ім'я автора стало знаним

похнюпився,

Зичимо у мирі та злагоді, в щасті і в благополуччі прожити довге життя, бути оточеною хо­ рошими, вірними друзями, теп­ лом і ласкою в колективі і сім'ї. Нехай сімейний затишок, віра та надія супроводжують Вас на

життєвому шляху.

Київському заводу а.nІ()МінІєвих:

грн.;

грн. і більше; З. Електромонтери- 500 грн.; 4. Гальваніі<.и - 450-600 грн.; 5. Слюсарі механоскладальних робіт 450-600 грн.; 6. Токарі - 450 - 600 грн.;

-:.450-600

-

грн.;

450 - 500 грн. 5:-45·00.

Довідки за телефоном:

Фірма купить АЗС, або місця під АЗС. ТелеФони для довідок:

(044) 568-10-00, 568-10-17. "Н

О В Е

Ж И Т Т Я

Броварськuх

pu, раІіоикої

міської

•-

ma

raзema раІіоиної

Аержавної а.о.мінісmраІtіі.

СПіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії raзemu, Броварські міська і раtюнна

paAU,

раtюнна

Свідо4f11во про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інаекс

. 4~24-84,

-

288,

тел.:

мають право вступу на заочні та вечірні факультети вищих навчальних закладів за близькими до їх військової профілями, спеціальності або які сприяють підвищенню спеціальних знань щодо характеру роботи, яка виконується;

.-

забезпечуються установленою формою

-

чергу

на

постановка

постійного житла

-

-

для

медичне та санаторно-курортне лікуван­

здійснюється Пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького

та рядового єкладу».

За скоєння злочину військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, несуть кримінальну відповідальність згідно з За додатковою інформацією звертатися в Броварський військкомат, кімн. 306. Т. в. о. Броварського міського військового комісара

ЕлектрозварюваnьнJІІк- V РОЗJ»ІАУ Зарплата - 400-600 rрн., телефон ДІІЯ ДЩІЇДОК ..-- 5-32.-71.

і

підполковник С.В. ЛАНЮХІН.

ЗНІМУ 2-кімн. КВАРТИРУ. Телефон:

5-33-40.

Кuівська обА., м. Броварu, буАьв. НезаАежносmі,

2.

РЄАакmор: 4-03-76- Заt:mущшк рЄАакmора: 4-21-34-

ВіААілu:

сільськоrо roc;no.A.apcmвa 4-02-92;

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм Grолощень

-

Юридичний супровід купівлі-nрода­

жу нерухомого майна. - Юридичне забезпечення придбання часток підприємств та підприємств повністю шляхом злиття, виділення, приєднання.

- Реєстрація підприємств, об'єднань підприємств і іноземних представництв. -Антимонопольне право. забезпечення

Правове

підприємницької діяльності.

ДОРОГО. м.Бровари, вул. Гаг-аріна 26, буди­ нок побуту ''Ювілейний'', оф. 4.

5-45-26

Тел.:

і

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-вJ:

4-2;3-26.

РедакціJІ ме :..а.ж"'- no/JiJJІІ~ позицію авторів. 3а точність _"ІІСІІ&Оеttик фактів вUІповііJає автор. 3 -·-- -

ДО УВАГИ ОДИНдЛЦЯТИ­ КЛАСНИКІВ ТА МАИБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ! факультету філія Броварська ки·.-вського підготовки довузівсько-.міжнародного університету оголошує -лінгвістики (філософія, переклад);

отримання

ня.

2.

07400,

зборів

справах.

·

після п'яти років служби

за контрактом;

1. С.nюсар-СК1Jадаnьник - V розряду

загальних

Організація

набір слухачів на факультети:

одягу;

чинним законодавством.

ААРЕСА:

-

акціонерних товариств. Розробка корпоративних доку­ ментів, положень, правил процедуРи. - Представництво в адміністративних, господарських, цивільних, кримінальних

-

5-05-54.

ЗАТ «ПРОМАРМАТУРА» (вуn. ЛіСОва. 2) ПОТрібні nраці(ІНИJ(И ~ такиt.f фах~:

господарських товариств.

сади;

6~94-55.

• Аистуван,_ІІ 61285

-

м'ясні)). Наша адреса: м. Бровари, вул. Київська,

• •

АержаАмінісmраuія.

-

проходять службу на рівних умовах і правах з офіцерським складом; службовий час регламентується розпо­ рядком дня, передбаченим у військовій час­ тині (8 годин на добу), і визначається часом, необхідним для виконання ними своїх служ­ бових обов'язків згідно займаної посади, до­ гляду за бойовою технікою та учбових занять; середньомісячне грошове утримання військовослужбовця за контрактом становить 250-300 грн. з пропорційним підвищенням залежно від вислуги років та значимості по­

У нас завжди великий продуктів свіжих вибір вироби, (хлібобулочні торти, м'ясо, риба, соки, вироби, горілчані (рибні, напівфабрикати

-'

600

Механіки - контракт; Різальники на пилах -

забезпечення служби, Проходження військовослужбовців контрактноУ служби, пільги:

маркет ~[Ш)@©~©~!

терміново· по1'оібні:

Фрезеруарльники

ДЛя дtJвідсж:

позитивна характеристика з останнього

(Укрінформ).

- Корпоративне право, цінні папери, реорганізація підприємств, господарсь­ ких товариств, об'єднань підприємств. - Виведення засновників, учасників з

-

місця роботи, служби чи навчання.

Завітайте в суnер­

будіее.nьних конструкцій

7. 8. 9.

-

СЕКРЕТАР­ ПОТРІбЕН РЕФЕРЕНТ. Д() 26 років, досвід роботи, бух. облік, nк.

Te.n.

(

освіта не нижче середньої 11 класів); висновок гарнізонної медичної комісії «nридатний до військової служби»;

Олексій ЖУРАВЕЛЬ

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТРАНС­ НАЦІОНАЛЬНА АДВОКАТСЬКА КОРПОРАЦІЯ'.

віку;

-

адресу прояви

..

вже бачила його тіло у мутній воді, серце її щеміЛо, і руки не

Умови прийому: вік від 19 до ЗО років; жінки не повинні мати дітей дошкільного

-

спокою

вона

чоловіка,

Військовозобов'язані, жінки, котрі бажають проходити військову службу за контрактом на посадах солдатів, матросів, сержантів, стар­ шин, прапорщиків, мічманів, повинні зверну­ військовий тися у районний (міський) комісаріат за місцем проживання із заявою.

З повагою і любов'ю - сестра Галя, Уі чоловік Борис, племінники Ірина та Богдан.

З повагою - голова ради Л.В. Слободянюк.

"500

MYIJI'Y, благородну

С юбилеем тебя, Наш родной человек!

/ І

коло

тужити

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗА· НИХ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ У ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАІНИ ЗА КОНТРАКТОМ

Исполненьяжеланий,

самоврядування.

в розбурханому морі, то драма Одіссеєвої Пенело­ пи чи Ярославни зі "Слова о полку Ігоревім". Ось заключні "... Половчиха новели: акорди хотіла витягти посуду, а потім

шаланді

поранену руку

,

вірнопідданства, відверте лаку­ вання дійсності. Проте і це не врятувало, і після розгромної критики його повоєнного рома­ ну "Жива вода" мусив Яновсь­ кий публічно каятися у своїх Сталінська гріхах". "ідейних премія 1949 року була сприйня­ та як реабілітаЦія письменника і його залишили в спокої. Але він уже стояв на порозі вічного

-

заклав за френч і зіпсував оде­ жу кров'ю. "Та я, мазепо про­ клятий!".- "Ну, що? Допомог­ генерали?". твої тобі ли Мотиви гоголівського "Тараса

народІв

вождя

якИй потопав на перевернутій

Оверка

на

поклони

стають

чекання старої Половчихи сво­ Половця, Мусія чоловіка го

тю, та це ти, брате?!". Андрій не

оповідання і новели, романтич­ ного запалу в них уже не відчу­ обов'язковими Зате вається,

з цим. І свідомо чи несвідомо, протиставляє він цьому розпа­ ду старе подру-А<ЖЯ Половцін у новелі "Шаланда в морі". Сцена

підвели Андрія. "Ахвицер? Тю­

Сколько помним тебя Вся в делах н заботах, В сердце столько тепла, Что хватает на всех. Пусть пошлет т~бе Боr

Щиро дякуємо Вам, Галино за багаторічну Дмитрівно, сумлінну працю на відповідаль­ них посадах в органах місцевого

до

і

кістки,

котіли

правічну пару? Розпалися, за­ хлинувшись власною кров'ю, рід А класи. непримиренні людський зостався. стали вершин­ "Вершники" ним твором у доробку Юрія Яновського. І хоч у наступні роки він пише цікаві "Короткі історії", драми "Дума про Бри­ "Син зе~лі" та· інші танку",

ке єство не могло примиритися

у найширших колах радянсь­ ких літераторів. "Висвистували шаблі, хряс­

Хай в цей ювілейний день наро­ дження дпя тебе прозвучать оці рtІДКИ nривітання:

могу людям.

опублікова­

був

спочатку

ки"

ними j людськми якостями.

Ми шануємо і глибоко поважаємо Вас за добре серце, чуйність і увагу до людей, за Ва­ шу привітність і готовність у будь-який час прийти на допо­

Пресувальники на гіДропресі

ни йшли, преніжно обнявшись, їм у вічі дмухав трамонтан, по­ . заду калатало море, вони йшли

мудрий та Половців, братів комісар Герт пояснює Іванові, що в тому нема трагедії: "Рід розпадається, а клас стоїть"(!). Розпадається рід... Хоч яким духом революційної романтики не був просякнутий письмен­ ник, проте його здорове людсь­

тарської літератури на тривалі роки, а письменник якийсь час

і великодушну жінку з Рудні Надію nантеліІ-вну СКОРО6АГАТЬКО, яка наділена високими мораль­

Галину Дмитрівну ВАЙСФЕЛЬД

Слюсарі-ремонтники -

тоді

шаланди,

ціле життя". Хто зупинить цю

Щиро вітаємо 3 днем народ·

1.

почували ваги

до неї озвався голос". Шаленіла кривава бійня, пе­ ретворювалися на руїни й по­ пелища кв,tтучі міста і села, брати стинали один одному го­ лови. А тим часом " .. .подру Половцін пішло до домівки. Во­

впевнено й дружно, як ходили

Броварська районна рада з nо­ вагою і душевним теплом, щиро і сердечно вітає

2.

Бульби", неприховано викорис­ тані автором, надають братов­ бивчій сцені одвічного, навіть не­ У змісту. біблейського щадній класовій боротьбі розі­ йшлися шляхи братів Половців: Андрій став денікінцем, Оверко Опанас петлюрівцем, махновцем, а старший Іван голови Летять більшовиком.

шаблі", попри всю їх рево­ люційну насн:а:женість, "не спо­ добалися". Автора обвинувати­ "показуючи вІн, що ли, громадянську війну на Україні,

на сторінках zaзemu.

3а з~km реІС.JІ.&.ІІІІі вlih&osi/la;ц.#licmь несе рекла~одавець.

-

журналістики;

міжнародних відносин (міжнародне nраво, міжнародні еІ<ономічні відно.си­ ни, країнознавство, міжнародна інфор­ мація); -юридичний; соціально-психологічний; економічний; філософсько-політологічний; Випускні іспити на курсах зарахову­ ються як вступні до університету. В університеті працює військова ка­ федра, вивчаються 2З іноземні мови. отримують університету Випускники сертифікат та диплом державний «Інкорвуз­ корnорації Міжнародної

·

-

ЮНЕСКО». працюють курсах підготовчих При курси іноземних мов. За довідками звертатися за телефо­ ном: 1-24-20.

Арук офсетний. Обсяг 1 друкований аркуш .

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах nреси

ma

інформаиії Київської

облдержадмінісmраиії.

Зам. Тираж

3421 2095

прим.

#68 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you