Page 1

СУБОТА

2 вересня

2000 р. N2 68 (91 67)

Виходить з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

І анони КАІІ'Іе А а в он н к ...

''SOPITICll- ROSOPITI!''

Зі святом першого дзвоника у школах Броваршини розпочинається процес реФормування освітньої системи В зо11отім серпанку по11е, Зріє жито моІІОАе. Дружно з квітамн АО шко11н ,4ітвора щасІІнва Ще ників Ірини Мазур та Сергія Костен­ ка розпочалося це завжди хвилюю­

че свято першого дзвоника у иіській загальноосвітній школі Nй. У цьому році воно особливе . Алже навчаль­ ний рік, що розпочинається, закін­ у

новоиу,

третьому,

ся до нового навчального року. З

ки

профільні класи. Уже у цьому році комп'ютерний клас буде підключе­ ний до системи "Інтернет". У влас­ ноиу користуванні школи є автобу­ си, б вантажних автомобілів , 4 трак­ тори, працюють столярний цех, кур­ си водіїв , що дозволяє вирішувати не лише власні проблеми, а й залучати позабюджетні кошти для потреб шко­

останнього

отримають

класу

диплом

про набуту в НВЦТМ спеціальність. У нове тисячоліття ЗОШ NQ2 всту­ пає оновленою за змістои . Зміню­ ватиметься і структура навчально­ го процесу. У шкільному святі взя­ ли участь заступник міського голо­ ви П.В.Гонтарєв та ін спе кт ор міського відділу освіти В . І.Ящє пко. Вони по-батьківському бажали дітям щасливого старту, успіхів у навчанні, гарного здоров'я, радості відкриттів . Привітав присутніх зі святом і ансамбль учнів б-8 класів "Подоляночка" під керівництвом

такими словами ведучих десятиклас­

читься

ного спрямування та трудової оріє­ нтації . Разом з атестатом випускни­

тися­

чолітті. Головними на святі були 130 пер­ шокласників, яких прийняла друж­ на, більш як 'півторатисячна родина учнів цієї школи. А щоб почувалися вони затишно, розуиіли, що тут ба­ жані, крім офіційних привітань, оди­ надцятикласники посвятили наймен­ ших школяриків в "однокашники". Кожному класу першачків вручили горщики з кашею. Майбутні випус­ кники побажали юним друзям щас­ ливих відкриттів у стінах рідної шко­ · ли і подарували книжки.

П.Ф.Шерстюк. І ось лунає перший дзвоник . Він кличе дітей до класів на перший урок "Я громадянин України". По­ рожніє

гамірливе,

заквітчане

шкільне подвір'я. Западає лунка тиша. Можливо, саме в цю мить у стінах школи народжується геній. Плекайте кожну дитячу душу, учи­ телі!

Своїх вихованців привітала дирек­ тор школи А.Я.Теплюк. Вона побажа­

Надія ГАМАЛІЙ.

ла їм успіхів в оволодінні знаннями , зрости гідними громадянами рідної України. Школа все робить для того, .-аби діти одержали гарні знання, уже ~-кілька років працює над проблеиою "Особистісна зорієнтоване навчання на діяльнісвій основ і" , ставлячи за и ету виховати всебічно-розвинену особистість, людину нового суспіль­ ства. У школі працюють класи ран­ ньої профільної орієнтації, у почат­ ковій ланці застосовується техноло­ гія розвивального навчання з иате­

88 ПЕРШОКЛАСНИКІВ прийня­ ла до своєї сім'ї Великодимерська ЗОШ 1-111 ступенів. Це їм сьогодні відкриється перша сторінка вели­ кої, живої книги знань . Тому вони схвильовані і радісні. Легкий суи бринить в очах 93 одинадцятиклас­ ників, для яких це останнє свято першого дзвоника у стінах рідної школи . Та з першими акордами иу­ зики святковий настрій переповвив усіх. Учнів, батьків, гостей привіТdВ зі святом директор школи М.М . Не ­ щимний. Він з приємністю відзна­ чив, що за результатами перевірки визнано, що Великодимерська шкГJ­ ла найкраще в районі підготувала-

матики . Плідною є співпраця з Ака­ деиією муніципального управління. Цього року 18 випускників стали їі студентами . 10-11 класи у ЗОШ NQ2 - профільні : правничого, математич-

тут

почина ют ь

На Олімпійських іграх у Сіднеї Київщина

-

цяти семи територіальних одиниць України

одна з двад­

- буде пред­

ставлена чотирнадцятьма спортсменами. nозавчора з

8

ініціативи А.А.Засухн в облдержадміністрації відбулася зустріч олімпійців з керівництвом обпасті та

працювати

представникамн громадськості. Праця спортсмена важка,

відnовідальна й nочесна. Ця істина не потребує спеціаль­ ного доказу. Завдяки досяг ­ ненням провідних вітчизняних атлетів Україну знають і шану­ ють :; :;віті. Шануємо й ми зви­ тяжців спорту . На врочистому й

ли .

велелІОдному зібранні голова обласної державної адмініст­ раціі А.А Засуха вручив ордери

У Великодимерській З_ОШ працює філіал школи мистецтв. Ії учні мають всі можливості для всебічного гар­ монійного розвитку. Торік з п ' яти приз ерів обласних олімпіад троє учні Великодиемсрької ЗОШ. А у рес­ публіканських змаганнях з пожеж­

на

житло

легкоатлеткам

Л.Блонській і Ж.Пинтусевич , веслувальнику С.Климнюку . Па­ м'ятні дарунки й олімпійські сти­

пендіі завдяки старанням обл­ сnортуправління дісталися всім членам олімпійської делегації Київщини. Спортсменів і їхніх тренерів вітали й зичили їм успі­ хів на Зеленому континенті зем­ ляки - представники Білоі Цер­ кви та Броварів, Обухівського , Броварського, Васильківського ,

но-nрикладних видів спорту їі вихо­

ванці вибороли друге місце . Тож школа є nредметом гордості велико­ димерчан.

З nочатком нового навчального року nривітав учнівський та педаго­ гічний колективи голова райдержад­ міністрації Л.А.Вайсфельд. Він поба­ жав дітяи усnіхів, наnолегливості в оволодінні основними науками, щоб в майбутньому вони могли nрислу­ житися рідній Батьківщині, зрости гідними громадянами своєї держави . Привітали учнів із найбільшим шкільним святом завідуючий районним вімілом освіти М.М.Скир­ та, сільський голова А.Б . Бочкарьов, голова ради ветеранів села, колишній учитель фізики М . С.Жерибор, голо­ ва батьківського комітету О.С . Ка­ раїм. Вони побажали учителям і їхнім вихованцям безхмарного неба, взає­ моповаги , щоб спільна наполе глива nраця приносила радість, моральне задоволення, а навчання було захоп­

Вишгородського та Миро­ нівського районів, керівники облпрофради та ФСТ "Колос".

Броварщину на цьому зібранні представляли голова райдерж~ адміністраціі Л . А. Вайсфельд та перший заступник міського го­ лови Л.А.Гринчук . Атмосферу приязні та щирос ­ ті, яка так личить єдиній родині, підтримали чудові українські

люючим і цікавим.

Ірина ГУЗОВСЬКА.

наголосив А.А.Засуха. Відповідною буде й винагорода . Обласна адміністрація зобов'я­ зується виплатити кожному чем­

Піонові Олімпійськ их ігор по 150 тисяч гривень , а срібному та бронзовому призерові - відпо­ відно по 100 та 50 тися ч. Авторите тний броварс ький наставник легкоатлетів О. В. Апайчев проводжає в Сідней аж двох своїх учениць - спринтерку І . Пуху та В . Верш ин іну, майстри­ ню стрибків у довжину. Розра­

ховує на усп іх обох. Для інш ого браварча нина штовхальника ядра О.Багача нинішній пер іод особливо хв и­ люючий. Безпідста вні звинува­ чення в застосуванні допінгу й зволікання міжнародно·! феде­ раціі, яка має п ідтвердити пра­ во

видатного спортсме н а на

участь в Іграх, стали для нього

дод атковим випробуванням. "Буду в Сідне 1 - буду й на п 'єде­ сталі!", - говорить Олекса ндр. Народний артист Укр~ни Т.Петриненко переконаний, що посланці ки·Івщини гідно пред­

ставлять УкраІ ну в АвстраліІ . " Ми

-

з козацького краю,

-

нагадує

видатний співак і композитор . Як би важко й сутужно не було козакам і козачкам на чужині,

співаки - Оксана Білозір , Тетя­ на Горобець і Тарас Петринен­ ко. Ліричні та задушевні пісні в їхньому виконанні вельми спо­ добалися всім героям спорту .

самотніми й безсили~и вони н е будуть. Адже ми - з хвилюван­ ням і надією - за вжди подумки будемо з ним и. Наш а віра в 1хню перемогу живитиме о лі мпій ців

- Кожен ваш успіх на далекій австралійській ~емлі ми сприй­ матимемо як тріумф Украіни, -

новими силами ."

За інф. "Київської правди".

Ш!!J:ir]:fin®;ifl ~ rDzOclrDOCI•DOCirDCJoroe4c:::tC :3c:Jr E8!3CJr DIOc::Jo;lloooO-~~~

:,-~-----------------, ytнwiiOIOCitl І"_,.,." : ( --------------------------------.. . . . . І

1

ВЕЛИКЕ святкування де- віршів і пісень про Укр~ї- І І

в 'ятої річниці незалежності України відбулося у Плос -

ну, різноманітні розваги. А тим часом на централь-

культури дівчата та жінки прикрасили гірляндами з

ше населення Плоского . І До присуrніх з привітан- І

І кому. Площу біля будинку ну площу сходилося стар- І І

1 І

І

верби, кетягами калини , адже, як співається у пісні,

ням звернулася сільський голова А.П . Теплюк _ го-. І

І

України".

1 ЗДАЄТЬСЯ, зовсім не багато часу минуло

роботі були задіяні 14 зернозбиральних комбайнів .

ловний спонсор свя~а. Вона І

лови райдержадмініст-

За 25 робочих днів вони

розповІла про соцІально-

І

рації Леоніда Ароновича

зібрали

І дарство та його керівник Петро Федосійович Волоха

висловила впевненість, що І плосківчани й н_адалі робитимуть вагомии внесок у розбудову держави.

У центрі r.ела ще довго лунали пісні, звучала музика,

"Рудня" проходило свято "зажинок ' . Урочисто, весело і незабутньо. І ось, як журавлі в небі, пролетіли

урожайність ранніх зсрнових культур в АТ "Рудня" складає в середньому Зб центнерів з гектара.

допомогли у _ПІдготовцІ

продовжувалися спортивні

дості, а іноді й розчару-

недо спаних ночей, ра -

мишина з помічником

І І

1 І

І

"без верби і калини нема Усіх присуrніх привітали

з днем Незалежності зас-

тупник директора школи з виховної роботи К.М. д,я.· ченко. Вона розповіла присуrнім, що місцеве госпо-

.

.

економічний розвиток села,

відтоді , як з ініціативи го-

Вайсфельда в нашому АТ

цьогорічні жнива. А скільки було хвилювань,

І :к~:· ремонТІ сп~ртзалу змагТання . Усім було весе-

вис~овила _впевнеНІсть, ~ ка, що ЮJ:ll плоскшчани з рос-

ртивного маида~чи -

І

І

'Т'V'Т'Ь ., · .. ГІДними громадянами

своє! держави закликала . • .. любити рІДну УкраІну, за незалежність якої віками

ло.

вань!

ож не даремно, діти ,

І в день, коли ми всі

1

'

Сергієм Макаренкомком-

байном "ДОН- 1 5ОО" намо-

лотили 1128 тонн зерна. 1

у

· пер~од зgирання

ми стали свідками того, як голова райдержадмініст-

лексу.

везли їх на День Незалеж-

вали

рації Л . А.

подарства. котушку" .

"о бжинки ", приємно б · уло усвІдомити, що аг-

ності до бабусі чи дідуся у

Плоске де буде вел

І раnні реформи в нашому раЙоні діють сповна. Зро-

Вайсфельд в

урочистій обстановці вітав

хліборобів з перемогою на

І зуміло, вагому частку в жнивах, вручивши їм ПоІ

спільний коровай внесли

і працівники рідного гос-

І nодарства.

11

ська, художюи кершник Навіть несприятливі поО.А.Теплюк. . І І годні уиови не зашкодиА про призи для пере-

ли нам своєчасно і якісно

І дітей, котрі прийшли разом можців конкурсу подбала І І зібрати урожай ранніх

1 зі своїми батьками . Для юних . плоск_івчан були І оргаю зова ю конкурси

Так, екі паж у складі комudйнера Олексія К;':ь-

рабською сім'єю святку-

ку зн~нь "Тепло моїх до- динку культу~~ В. Б.~ворПотім відбулося свято д,ля

тонн зерна .

дружно рdйонною хліба-

редмовою до першого уро- ми свята ули д~ректор у-

І лань 1 розуму, і сеr,ця я Україні милій віддаю' .

5700

Приємно відзначити, що

котрі проживають у місті, просять батьків, щоб ті при-

' ике свяІ боролися кращі їі сини. Цей то. • . . ною пеВедучими и оргаНІзатораІ виступ був СВОЄРІД б б

1

Хлопці nрацювали добре.

чесні грамоти і цінні по-

дарунки. Адміністрація

госnодарства також теnло

привітала nереможців

безпечуван безперебійну

-------------------

~

руднян є всі можливості керував, організовував, за-

'но висушити, очистити. У

роботу жнивного комn-

хлІ·бо-

1

1

І так, урожайJ.. хліб о- ли ся успіхом. На таю ж ~е- І

загалом~уб. ·

ро Ів ви

и готує-

и озимих куль·

~~я!\-fеханізатори зорали

на площі 2000 гектарів. І

J 1 для того, щоб і вологе зер-

с л о во•І ,.

тож І працю- ·' б · · ~оти тр' ивають. ро сью туро . • .••о. А Приємно, що вони У.вшча-

жниварІв був заступник

но-трансnортного загону

МаєJ'і.Іастину насіння об- І

Н"' .... · няємо

вали, як кажуть " на вr

грунт на площі понад 600 гектарів. Плануємо посІЯ·

директора І.Я. Буряк. Він

·

повНІстю на~риманю гос-

жнив. Начальником збираль-

підприємець О.І.Ігнатенко. І І зернових культур. Алже У

Надія ГАМАЛІЙ

вро~аю хлІ о ро и були

• .· • І ..... ии посІвнии 1 ло висодасного вироб·

ти о~ии\ зер\\0'1'.\ l<.'j~b'rj\}\\

зультати с подіваємося І в

майбушьому.

Володимир ФЕНЮК,

1 1

головний ~гроно~ АТ Рудня . \

На фото: голова рай-

вже нині адміністрація гос-

держадміністрації Леонід

те, щоб у добре шдготов-

Олексія Кузьмиwина.

1

подарства турбується про Аронович Вайсфельд вітає І

лений грунт своєчасно ляг-

1

---------------------------------~


2.09 17.50 "Вікна. Столиця• . 18.00 Т/с "Сеnеста, т1nьки

Профілі

11.00 Муз.

~n-stop •. 11.З0 У добрІЙ КОМПВНІІ 12.00 Подорож Кримом 1З.20 Віросповідання У Вепикобританіf 14.20 Хіт-базар • . 15.20 тележурнал БІзнесревю' . 15.З0 Бути ЖІНКОЮ 16.00 Світ науки 16.20 Хіт-новини

1 1-й. ·настуня•

11.00 УТН - "Ранок• 11.15 Погода • 11.20 Х/Ф ·дике кохання 13.15 Пісні В. Івасюка

виконанні дуету 'Писанка• 1З.45 Погода 1З.50 Закон і закон 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20 Студія "5"

16.00М/Ф

16.10 В/Ф

·ми такі,

серія

У

16.50 Молодіжна теnесnужба 17.20Т/Ж "Бізнес-ревю• . 17 .ЗО ВеликобританІя сьогодні . .

1В.ОО Джерела педагоnчно'і майстерності

.• 1 як всІ .

18.З0Профілі

16.ЗО Нова колекцІя 11.00 Т/с 'Дотик янгола• 11 55 Закон і закон

20.00 Інф. nporp. 'Н!ш ча~ 20.20 Адреси ДІЛОВО/ УдаЧІ

1в:оо УТН -·вечір"

1В.15Погода 1В.20 Саме Той 1В.45Хіт-2000 1B.SO Що в уnаков_ці? 19.00 Нова КОЛеКЦІІ) . 19.20 За бідного ПІДПриІмця замовте слівце ... 19.50 ФУтбол від 'УіН"

20.З5 ТорІінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ , 21.20 т/ж "Бізнес-ревю

21.30 Виn'ємо! . 21.45 Ворота в май~І 22.00 Студія визажа Тегга

20.20 rеnевізійна служба

VІVВ"

"Милосердя' 20.40 Вечірня казка 21.00УТН- Панорама

22.15 "Створи себе". Н. Сумська - народна артистка Укра'іни • 22.40 Пубn. nрограма Я?!! (Людина що йде)" .

21.40 ПИтання дня 21.45 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 'Акцент' В. Лаnікури.

23.1 о Муз. nарад від "Катр1н' 1.ЗО Народний нічІ!,ий канаn~ Інформ. програма На~ час

22.10Х/ф"Синігори".1 сеРІЯ 23.40 nогода 2З.45 Хіт-2000 2З.50 Анонс .. 1 2З.55 Добро'і НОЧІ, УкраІНО.

1.45 Програма "Стрес 1.55 Реклама . 2.00 Х/Ф "ДиявольсьКІ nере­

творення•

ДРmtЙ НАЦІОНАПЬНИЙ 7-.00 Сніданок з '1 + 1" .•

КАНАЛ 7.55 Християнська nрограма В.ЗО СТИ-тижневик 9.00 Чорний квадрат 9.ЗО Х/ф "ВасилІса Прекрасна' 10.40 Кіно вчора І завжди 11.05 Закон і закон 11.10 Кращі концерти ТЕТ. Cnieai М. Леонідов

30

в. оо т/с ·загадкова ледІ

В.45 Сніданок з "1 + 1' 9.ЗО Містечко 10.05 Що в упаковці? 10.10 Хіт-2000 10.15 Х/Ф "Кров за ~в· • 11.~Телеаn~ Основи

12.20 Нова колеКЦІя

12.45М/Ф 1З.О5Діловий канаn .. Тиждень

12.10М/Ф

~;~бІографія". Д. Дефо

"Робінзон Крузо" 15.00 Перерва 16.00 Пр. 1. Моnяра "Парк автомобільного nеріоду" • 16.З5 Т/с "Закон І nорядок 17 .ЗО т /с. • Легенда ~ро Вільгельма Теме•. 4 серІя 1В.ЗО Т/с 'Чека~ І nам'ятай

і решка 1З.55 Закон І закон . 14.00 Парnаме~й ВІСНИК 14.45 Формула долІ 15.00 1\Ауз. моза'іка 15.15 Х/Ф "Чорна курка, або

·

Підземні жителі" 16.ЗО Закон і закон 16.З5 Х/Ф "Хлоnець з нашого міста'

1В.ОО "Ім'я". H.lcynoea • 1В.ЗО Т/с "Історія КОJС!ННЯ 19.25 Нвша ПіСНЯ. КИІВСЬКИЙ вернісаж

1 серІя

20.ЗО СТІ-І

19.ЗОТСН 19 50 Просnорт-новини

nіхтарів-2"

X/g>

21.00

новини

21.ЗО Вісті тижня

•коли таємниці

22.15 Влада факту 22.ЗОСТН · . 22.40 Київські діловІ новини.

22.40 ТелевІзійНІ!, nатрульна сnужба'СитуаціЯ • 22.55 Т/С "Швидка доnомога

~sefo~~pкa "Стерх"

23.50ТСН Х/Ф "Скрізь І небо"

.

nредставляє...

0.10

Х/ф "Ворон-2: МІСТО янголів" о.зо Комп'ютерХ .

22.55

УТ-3 7.00Новини 1.05Інтерспорт

0.45 Х/Ф "Хміль". 1 сеРІЯ 32 канап 7.00 Муз. ранок 7.20 М/с "Вуді Вудпеккар та

7.10Погода . • 7.15 Т/С "Тінь та СВІТЛО В.ОО Новини • В.О5Інтерспорт В.10Минуnе В.15 Міх Іншим

ЙОГО@У-'і" в.оо ВІзит. Марракеш. Ч.2 В.ЗО На сьомому небі 9.00 Вітражі . 9.ЗО Tjc "Родина сержанта

В.20М/Ф

В.45 Елка і кореша

B.SS M-drive

9.00Новини 9.05 Погода • 9.10Т/с •вавилонська вежа 9.50 ХJФ "Ненависть•

11.00 Мелорама

11.ЗО "Вікенд" зІ. Зінченко 12.00Новини 12.05Ітерсnорт 12.10Т/с"Дамас" 1З.00Анонс 1З.О5 За київським часо~ 1З.15Т/с"Історіякохаиня .5с.

14.00 Хіт-базар

.

20.45 київські діловІ 21.00 Міські новини 21.15 Антресолька

20:00 тtc "Вулиці розбитих

убивають

12.20 Х/Ф "Орел

1З.50 Що в уnаковЦІ? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канаn. О. Дов-

про мене•.

.

1В.45 Ворота в майбутнІ 19.00 Зустрічі в nрямому ефірі. Рак та мастика молоч­ ної залози · •

.

,4,30 PJ~ "У&ійр.и у СВІТ Пре· красного . -~ 15 .оодІФ •скарби ІсторІІ 15.35 ехудн~ння за методо~

аІGЩВМІка СмІЛОВЗ в медично

му центрі •Довіра" ' 15.45 Рецепти здоров я 15.55 Пульс

Турка

Сократ-

10.30

С .

ВІНГ.

Телемагазин

.• 11.00 Х/Ф "Чарлі BepPJ~

1З.ОО Сократ-СвІНГ. Телемагазин 1З.ЗО т;с •ко~анда мандрівного лицаря • 15.00 М/с "Жахлива сила 15.ЗО ТеnемедІа. ТV­ магазин

16.0~ М(с "РоккІ та БулЬВІнкnь 16.30 М/С "Вуді Вудnеккар

-та ~ro дРУЗі" 16 _55 ·

. .

М/с

•космІчнІ

~а.,.ьники•

17:2їГ Tfc

·молодість

Геракла' 17.45 т/С "Фантастична

.

16.10 На ранко~ому при~мІ т/с "ІсторІя кохання За КИЇВСЬКИМ ЧаСDМ Новини

дівчина•

'А" .

1В.10Т/с"Команда 19.00 Х/Ф "Роман адмІрала Нельсона• . • 21.05 Т/с "ШовковІ тенета 21 _55 Х/Ф •злочинний

синдикат" • 23.55 голос "ПЄJ?ВМОГИ

0.20 Музика НОЧІ 1.20 Програма передач світло•

23.15 Ток-шоу "Акули """"--..,._uu

50

Л. Якубович

на

.

21.З0 Хfф "Міцний ГОРІШОК·

2"

2З.ЗО Формуnа бою. Крок до Олімпу . 2З.40 "Вікна. ОnівночІ"

52 КАНАЛ 6.ЗО Репортер 6.З5Підйом 7.20Підйом 1 .ЗО Реnортер

7.40 Т/с

"Троnіканка В.ЗО Репортер В.З5 Підйом 9.ЗО Penqpтep 11.05 Тетянин nоnудень 11.25 Х/Ф "А якщо це кохан­ ня?•

1З.ОО Тетянин nоnудень 1З.20 д. Будни~:~ьк~ nредставляі. •з життя ЖІнки 1З.40Домашній фітнес •хауз Фіт"

14.00 Репортер 14.10 Х/Ф "Скелелаз• 16.10 Т/с ·я люблю 16.55

його,

.

Т/с "Пригоди ШирЛІ

Холмс-З' . • 17.25 Х/ф "Рекс- ЮНІ роки 19.00 Репортер ..

19.20

НОВИЙ зір З КЛІНІКОЮ

·оnтимед• 19.25 Т/с "Троnіканка•

каnітана•

22.00 Репортер 22.20 Хfф 'Міцний

.

ГорІШОК

О.З5 Репортер

9 40 Б~ жінкою 10.05 Інтеграл". Тото

Maraз!fH

8.15 Тележурнал "Бізнес­

магазин

В.ЗО Увійди у світ nрекрасно­

не вірить•.

го

9.00

Знайомтеся: Інститут

економіки, керування та гос­ nодарського права

9.05 Малий бізнес.сьоГІЩНІ • 9.ЗО М. пр. "Made ІП Ulwine, 10.00 Ар Екс С!>іт- цІлюЩІ обійми еаших НІГ 10.05 Світ науки • 10.20Т/Ж 'Бізнес-ревю·. 10.30 Нова усмішка від Три

дики•

15.00 Мfс "Череnашки­

ніндзя" 15.25 "BIZ-ТV"

16.00 "BIZ.ТV" 16.40 "ІDDЕА-студія".

магазин

17.ОО "BIZ-ТV"

17.З5 Твлемагазин

Теле­

2З.З5 'ВІ~на. ОnІвночІ

.

12.З0 Адреси ДІЛОВО/ У.ІІ,ЗЧІ 12.З5 Програма "Стрес 12.45 Муз. nрограма • 1З.ООХ/ф"ЖитизтС?.бою. 14.ЗО Адреси діло>ВОІ удачІ 14.З5М/Ф

.

багатства" 1З.55 Погода 14.00 Закон є закон

ознаки

15.00 УТН- "День· 15.15 Погода 15.20 Студія "5" 16.00М/Ф . .• 16.20 д/ф "Ми такІ, ЯК усІ . 2 серія . 16.40 Нова КОЛеКЦІЯ , 17 .ОО т/с •Дотик янгола 11.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - "Вечір"

1В.15 Погода -1В.20СамеТой 1В.45 Хіт-2000 . 1B.SO т/с "Рокс~на·~ ФІЛЬМ 2-й. "Дружина халІ~ 19.45 Що в уnаковЦІ? 19.50 д/Ф ~мо.nодь консолідує сусnільство

20.10 Захист 20.ЗО Щоденник_ сесіи Вер­ ховно'і Ради УкрЗІни 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту

21.55 Погода . 22.00 'Акцент• В. ЛаnІкури. 22.1 о ХJФ •сині гори•. 2 серк1 23.40 nогода 2З.45 Хіт-2000 2З.55 Сім НОТ

ДРУrИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1.00 СнІдвнокз "1 + 1" 7.05

телевізій"!а. nатрульна

слУЖба ·ситуаЦІЯ .• в. ОО Т/с "Загадкова лс;д~

в 45 Сніданок з "1 + 1 9:00 т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-2" . 10.05 Що в упаковцІ? 10.10 Хіт-2000 • 10.15 Фільм-вистава _Коно­ тоnська відьма'. 1 серІЯ 11.10 Програма А. дмитрука

•Діалог із Сфінксом•

11.40д/ф ·~я украІ-

нського німого КІНО

12.40М/Ф 12.55 Перехрестя 1З.25 Діловий канВІ! 1З.50 що в уnаковцІ? 1З.55 Хіт-2000 14 ОО Освітній канаn. О. Виш­

ІІЯ ··вишневі усмішки_". Урок

англійсько'! мови. "СІмейний альбом"

. ·м

16.00 Старі Й НОВІ канаnі "1 + 1'

ВСКИ

•на

16.З5 Т/с •закон І порядок"

зо т /с ·легенда ~ро

2З.501'СН

0.10

Х/ф

Наш

..

.

.

"ПрелюдІЯ до

nоцілунку" УТ-3

7.00Новини 7.05Інтерсnорт 7.10Погода 7.15 Т/с "Тінь та світло" В.ООНовини В.О5Інтерсnорт В.10Минуле В.15 мtс "Мисливці за nри­ В11д11Ми" В.40 M-drive

52 КАНАЛ 6.ЗО Реnортер 6.З5Підйом 7.00М/ф 7.20Підйом 7.ЗО Реnортер 7.З5Підйом 7.40 Т/С "Троnіканка• В.ЗО Репортер В.З5 Підйом 9.ЗО Репортер • 9.З9 Х/ф "Веселі ЖвбокричІ 10.47 'Гетянин nоnудень 11.1 Х/Ф 'Весілля 12.11 Тетянин nоnу~нь

~J :gg ~ІJ'Бізнес-ревю"..

21.ЗО Трансnорт Укра1~и 21.55ІндустрІя ~в я . 22.00 Адреси ділОВО/ ~даЧІ 22.05 Х/Ф 'Незабутнє , 2З.55Інф. nрогр. ~с 0.10 Адреси ділОВО/ УдаЧІ 0.15 Муз. nрограма о.ЗО Народний нічний канаn. Програма 'Стрес"

"tlaw

0.40 Реклама • 0.45 Х/Ф 'Бульвар убивць

фіт" . , 14.1В Х/ф "Міцний ГОРІШ~ 16.20 ·з х 4". Найкумедн1ше домашнєв~ •

16.54 Т/с "Комісар Р~кс . 1 с. 17.40 Хfф "НеВЛОВИМІ МВСНИ·

ки•

19.00 Реnортер , 19.25 ТІс "Троnіканка 20.15 "оболонь• nр~тав­ nяє. •з пивом по жи~ • 20.25 Хfф "Секрет ЖІНКИ 22.00 Репортер . 22.20 Хfф "Міцний ГОРІШОК·

2"

30.канап

0.25 Таємничий світ 0.55 Реnортер

6.40 Міські новини 6.55 Антресоnька 7.10 Вісті тижня

в.оо >Q:Іистиянська nрограма в.зостн 9.00 тfc •на вістрі' 9.ЗО Споживач 9.40 Збережемо здоров'я 9.55 Кіноколо 10.05 Формуладолі 1!1.20 Киів класичний 10.З5 Дитяче коло 10.55 Кіногороскоп .• 11.15 ХJФ "Небесний ТИХОХІД

12.ЗО Закон є закон

12.З5 Мій цирк • 1З.ООТ/с "Історія кохання 1З.50 Кращі концерти ТЕТ. Творчий ВеЧір О. Розенбаума

15.20 Закон є закон .. 15.25 Наша nісня. КиІвський

вернісаж

Що в уnаковці? т/С "Роксолана•. Фільм 2-й. "Дружина халіфа" 10.ЗО Нова колекція 11.00 УТН- "Ранок" 11.15 Погода

11.20 Хіт-2000 . 11.50 Х/Ф "Біла міць•. 1 серІЯ 1З.25М/Ф 1З.45 Погода 1З.50 Закон є закон 15.00 УТН- "День" 15.15Погода 15.20 Студія "5"

16.00М/ф

16.25 Закон є закон

16.ЗОСТН 16.45 Все про nодатки 11.00 Муз. маршрут 11 .зо "Ліри". "Життя, осяяне

~с "Безсмертя подви­ ~-10 д/Ф "Новий К!іі~ nоздоровляє НОВИЙ БерЛІН

12.З5 Х/Ф "Рекс- юнІ роки 14.00 Репортер • 14.10 Домашній фітнес Хауз

20.З5 ТорІінформ

22.55Т/с"Швидкадопомога

11.35 Х/Ф ·москва сльозам 1, 2 серП 14.00 "Вікна. Новміtи" 14.10 Телемагазин 14.35 М/С "Турботливі ведме·

В.20 Програма "Стрес В.ЗО 'Шлягер" nредстааляє ...

20.45 Добрі новини 20.50 Новосеп

·Т~е- партнер" . . льна 22 _ 4 о телевІзІй~ патру Митрополиrа Київського і 10.20 'ВІZ-ТV" служба 'СитуаЦІЯ • tf. f 5 "fООЄА-сrудія". rелеВсія України

ревю'

~rзrХ/ф 'Вій~;~а і м~р·

21.10 "Вікна. БІзнес 21.ЗО Х/Ф 'Тінь• 23.25 Формуnа бою. Крок до Олімnу _ . .•

20.20 Адреси діловоІ удачІ

10.50М/ф

11.00 УТН - "Ранок• -11.15 Погода 11.20 Пригорща 12.20 Х/Ф "Зовнішні

19 50 Просnорт-новини 2о:оо т/с "Вулиці розбитих . . 2" ~~18Х/Ф •небезnечний

7КАНАІ1

В.15 Адреси ділово'іу~І

.

17.З5 Телемагазин • 17.50 "Вікна. Столиця . 18.00 Т/С "Селеста, ТІЛЬКИ

Сеnеста' 19.00 'Вікна. Новини•. Спорт.

0.40 Х/Ф "Контрабанда 7 КАНАЛ в.оо Інф. nporp. "Наш ча~·

час•

19.ЗОТСН

2.00Лоrода

17.00 "BIZ·ТV"

2з:зо "Подробиці". Підсумки

20.00 Інформ. nрограма

"ІDDЕА-студія". Теле-

магазин

1В.20 Адреси ді~ОВОІ удаЧІ • 1В.ЗО Х/ф "Кпюч1 до СВО~

в уnаковці?

10.05

магазин

14.З5 М/с "Турботливі ведме­ жата' 15.00 М/с "Черепашки­ нІндзя' 15.25 "BIZ- ТV" 16.00 "BIZ·ТV" 16.40 'ІDDЕА-студія'. Теле­

11 .ОО "Uілягер' предст... 11.45 Ескулап .. . 9.ЗО

1В.ЗО т/с •чекай і пам'ятай про мене•. З серія 19.ЗОТСН

14.00 "Вікна. Новини 14.10 Телемагазин

15.15ДдресиділовоІ УдаЧІ • 15.20 ХJФ "Дорога в парадиз ранку, U,Ui:J ,._",...,!"~~Від "УТН"

Вільгельма Теме'

10.25"BIZ-ТV" 12.10 "ІDDЕА-студія". Теле­ магазин • 12.ЗО Х/ф "Війна і мир

19.05 Екран. світ .•бестсеn. •Даніелла Стіn. Зоя 20.00 "Подробиці' - •час• 20.50 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Т/С "Титанік" 21.55 Мин,r.ле-2000 . • 22 00 Т/С Зникла без ВІСТИ

9.55 Х/ф •ЛеОП!ІРд" ..

канаn 7.00 Прогноз nогоди 7.05 "BIZ-ТV" 7.30 'Вікна. Бізнес• 7.50 Прогноз nогоди 8.00 "Вікна. Опівночі'

nеста•

1В.ОО Новини 1В.10 Т/с 'VIP"

О.З5 Погода

50

9.10 т/с •сепеста, тільки Се­

16.45 Т/с "Історія кохання 17.ЗО За КИЇВСЬКИМ Часом

15.00 Муз. програм~.

1 в.зо Т/с ·ч.екай і пам'ятаи мене•. 2 серІя

0.25 Х/Ф ·до крайньои Межі"

1З.О5 За киівським часом. 1З.15Т/с "Історія кохання 14.00 "Шлягер• nредст....

~45 Т/с "M.A.N.T.I.S"

2З.50 Музика ночІ

В.ЗО Ні пуку ні пера! • 9.00 'Вікна. Столиця

9.10М/Ф

20.15 "Оболонь' п~яІ. 'З ПИВОМ ЛО ЖИТТЮ , 20.25 Х/Ф 'Вийти замІЖ за

17

погоди

гастроn і" 11.З5НЛО 12.00Новини 12.05Інтерспорт 12.10Т/с 'Двлnас•

15.40Інтер'єр 16.10 Оплески, оплески ...,

7.З5 Підйом

16.00 Ігрове шоу "Як стати зіркою· • 16.З5 Т/с •закон і порядок 17 зо Т/с ·легенда про

21.40 Х/ф "Брати _блюз'

~віточ

7.00М/Ф

мамо!"

В.SО-Родина від А до Я 9.00Новини

9.05 Погода • 9.10 Т/с ·вавилонська вежа. 10.05 Х/Ф 'НебезпечнІ

14.45 молодіжна телевізІйна

Віnьгепьма т епле•. 5 серІя -

канап

0.15 "Подробиці".

8.00 Проповідь Володимира

~/Ф "Вій~;~а І мир•

21.1 о "Вікна. БІзнес•

15.00 Перерва

завтра

ство

Сеnеста" 19.00 "Вікна. Новини•. Сnорт.

,

1В.50 Х/Ф •Дощі в океа~,· . 20.15 Ар Екс С!>ік - ЦІЛЮЩІ обійми ваших нІг 20.20 Київські ділові новини. Ексnрес-інформ 20.ЗОСТН 21.00 Міські новини 21 .15 Антресоnька 21.ЗО Вісті 22 оо 35 хвилин р;жазу

• З

2-Й "Дружина халіфа' 19.So Що в уnаковці?

20.ЗО Щоденник сеа1 Верхов­ ної Ради України

32

канаn оо Муз. ~нок

7 1:20 М/с Вуді Вудnеккар та його друзі' . в. оо •час ·ч·. В1йськовии те-

~~:.:омічний .~існик

21.40 Питаннядня 21.45 Світ спорту

т /с "Фантастична

дівчина•

'А"

1В.10Т/с 'Команда 19.00 Х/Ф "Дівчина п іеки"

2815 т/С 'ШовковІ тенета'

з

9.05 Погода башта" 9. 1от/с •вавилонська . • 10.00 Т/с "Зникла без ВІСТИ 11.30 Суnутник "Планети Здоров'я"

12.00 Новини

12.05Інтерспорт

12.10 Т/с "Двллас•

1З.О5 За київсь~им часом. 1З.15 Т/с "ІсторІя кохання

14.00 ХІт-базар • 14.30 )fjф "ВіКНО наВПР!>ТИ 15.55 Ще раз nро_~ЖИР!НН~ В

медичному~~~ ДовІра 16.10 Люди І ДОЛІ • 16.45 Т/с 'Історія кохання 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 1В.10 Т/с "VIP" 19.05 Екраніз. світових бест­ сел. •Даніелла Стіn. Зоя" 19 50 НацІональна лотерея

20:00 "Подробиці' - "Час" 20.50 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Т/с 'Титаник• 21.55 Минуnе-2000 22.00 ХJФ 'Прототип• 23.40 ·nодробиці". • 2З.55 Т/с "M.A.N.T.I.S

1.40 •казки для дорослих

з

К. Виноградовою

2.00 Інтеранонс 7 КАНАЛ 7.05 Грації від 'Гравісу" 7 .ЗО вистава "Не боюся сірого вовка•. Ч.1

9.20 "Саме Той" про с~ 9.50 доживемо до nонедІЛка 10.20 Сакура-шоу

10.ЗОТоргінформ 10.45 Новосел 10.50 "Шлягер' nредст. 11.ЗО Зустрічі в nідводному світі 12.00 Хіт-базар 1З.ООТорrінформ 1З.15 Новосел 1З.ЗО Весняні ластівки-2000 14.40Торгінформ 14.50Новосел 15.00 Х/Ф "Альфредо, АлЬФредо•

.

.

НІмецько!

_

Y2<f'1'

1З.15 Вісник ІІОДВТКОІІОІ сnуж­ би Укра'іни

1з .25 Діловий канВІ!

1З.50 Що в уnаковЦІ? 1З.55 Хіт-2000

14.00 Освітн!й канаn. ~- ~­ цюбинський Інтермецо · На всі руки . майстер• (розп~с на СКЛІ

Урок французько1 мови 15.00Перереа

магазин

17.00 'BIZ-ТV"

17.З5 Телемагазин

17.50 "Вікна. Столиця• .

1 В.00 Т/С "Селеста, ТІЛЬКИ

19.00 "Вікна. Новини". Сnорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Війна і мир• 21.1 о "Вікна. Бізнес• 21.ЗО Х/Ф •смертельний двобій-2" 2З.15 д/с "Анатомія катаст­ роф" 2З.45 Формуnа бою. Крок до .

2З.50 Вікна. ОПІВНОЧІ"

52 КАНАЛ 6.ЗО Реnортер 6.З5Підйом 7.00Мfф 7.20 Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5Підйом 7.40 Т/с "Троnіканка' В.ЗО Репортер В.З5Підйом 9.ЗО Реnортер 9.З5 Х/Ф "Невловимі месни­ ки' 1 Тетянин поnудень 11. 1о Х/Ф ·чоловіки• 12.20 Тетянин nоnудень 12.40А. Будницька nредстав­ ляє. ·з життя жІнки" 1З.00Домашній фітнес "Хауз

o.so

f:f.; о т/с "Комісар Рекс•. 1

~~ Х/Ф "Нові пригоди не­ вловимих•

прём·єр-nіга. ''іелсі"- 'Арсе­ нал•

.

2З.ОО Футбол. А':',!"ПІ!Іська

• •

2З.ЗО Моnодіжнии канаn М О.ЗО ТорІінформ 0.45 Новосел 1.ЗО Народний ніЧІ!,ИЙ канаn~ Інформ. програ!4а На~ час 1.45 Програма Стрес 1.55 Реклама 2.00 Муз. програма

КАНАЛ

9.ЗО Закон є закон. 9.З5 Світ родини ВІД А до Я 10.00 Х/Ф "Подр_уги' 11.З5 Блеф-кnуfі • 12.15 Х/Ф "Від усього серця 1З.55 Закон є закон 14.00 Чорний квадрат .. 14.ЗО Світ. Україна. КиІв 14.50 Лакмус життя .• 15.10 Х/Ф "Дощі в океанІ

16.ЗО Закон є зак~н. • 16.З5 •тема з варІаЦІями · К.

Віленський

- пам'ятник Соб'І'І.

Ф. Кіркоров • 1 в.зо т/с "Історія _«охання 19.20 Жінка на всІ 100%

20.00 Часи і ВОЇНИ 20.ЗОСТН . . 20.45 КИЇВСЬКі ДІЛОВІ НОВИНИ 21.00 Міські новини 21.15 Антресоnька 21.ЗО Вісті

22.00 Крамниця старожитно­ стей

22.30 стн . . . ни 22.40 КиЇВСЬКІ ДІЛОВІ НОВИ ' Ексnрес-інформ

канап 16.05 "BIZ-ТV" 16.40 "ІDDЕА-студія". Теле­

22.45 Реnортер

22.50Торгова марка "Стерх"

nрем'єр-ліга. "Чеnс1

Арсе­

-

нал•

2З.50 Реnортер

6.05 доброго ранку, УкраІно! 9 оо Автосаnієнс 9:25 Що в уnаковці? . 9 зо т/с "Роксолана•. Ф1nьм 2:й. •Дружина халіфа' 1о.ЗО Не все так noraнo ... 11.00 УТН - "Ранок

16.00М/Ф

. 2 серІя

.

періоду• . • 16.З5 Т/с 'Закон 1nорядок 17.30 Т/с ·лег.енда npo Вільгельма Теме • 1В.ЗО т/с ·чекай та пам'ятаи

служба "СитуаЦІя" • 2З.ООТ/с"Швидкадоnомога 2З.55ТСН •

0.15 Х/Ф •вона закохається

УТ-3 7.00Новини

1 .05Інтерспорт

7.10 Погода . • 7, 15 Т/С "ТіНЬ та СВІТЛО В.ОО І-Іовини

В.О5Інтерспорт В.10Минуле . В.15 М/с 'МисливЦІ за nри­ видами• В.40 M·drive в.sо Родина від А до Я 9.00Новини

9.05 Погода • 9.10 т/С ·вавил~нс~ вежа. 9.55 Х/Ф 'Куди в1н ДІнеться?

11.ЗО З усміШКО!О про тварин 12.00 Новини 12.05Інтерсnорт 12.10Т/с"Дамас• 1З.О5 За киівським часом. 1З.15 Т/с "Історія кохання 14.00 ·шлягер• nредстав­

ляє

...

14.45 д/ф "Мистецтво ново­ го часу' 15.05Екоnс

15.20Естафета

15.40 Неnенская ССJ,!ІІІба 16.10 РодоМ З У_ІфВІНИ , 16.45 Т/с "ІсторІя кохання 17.ЗО За КИЇВСЬКИМ Часом

1В.ОО Новини 1В.10 Х/Ф "Тихий_ Дон• • 20.00 "ПодробиЦІ" - "Час 20.50 Інтерсnорт 20.55 Погода • 21.00 Х/ф •Другий розкол

22.45 Минуле-2000 • · 22.50 Х Міжнародни~ фести­

валь мистецтв •слов янський базар•. Урочисте відкриття

0.00 "Подробиці". • 0.10 Т/с "M.A.N.T.I.S • 1.00 "І<азки для дорослих з К. Виноградовою 1.20Погода

7 КАНАЛ 7.05 ГраЦІї від "Гра~ісу"

..

7.ЗО Світ nІдводноІ фотографіі в.оо вистава "Не боюся сірого вовка'. Ч.2 В.40 Мені боляче 9.00 "Шлягер" представляє ... 9.45 насолода, або Танок

11.00 ТорІінформ 11 15 Новосел 11:зо •саме Той" просебе 12.00 Хіт-базар 1З.ООТорrінформ 1З.15 Новосеn 1З.ЗО Жіночий світ 14.00 Просто собака 14.15 ТорІінформ

14.ЗО Новосел • 14.40Х/Ф "Безликий 16.50 Без кохання

11.10 Торгінформ 17.20 Граці! від ·г~авісу" 17.40 100чудессв1ту 1В.ОО Програма УХРТ 18.30 Торгінформ 18.45 Новосеп

19.00Стимул

.• 4 .

16 _ 1 о У/Ф ·ми такt, як усІ серія

16.ЗО "Інтеграл"· Дайана ~ 17.00Т/с "Дотик янгоnа 1В.ООУТН- ·вечІр" 1В.15 Погода 1В.20Саме Той 1В.45 Хіт-2000

1B.SOT/c "РоксоЛВ;НВ"; Фільм

2-й. "Дружина халІ~ 19.50 що в уnаковцІ? 20.00 Резонанс .

20.15 Нова КОЛеКЦІя_, Верхов

.

•.

19_15 Телеурок~ НІМеЦЬКО/ мови •AJies Gute! 19.З5 Торгінформ 19.50 Новосеn • 20.00 Інф. nрогр. ·н~ш ча~ 20.20 Адреси діЛОВО/ удаЧІ 20.ЗО Анонс nрограм 20.З5 ТорІінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосеn

17.55 Закон є за~он

20.ЗО Щоденник СВСІІ ної Ради України 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН -Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту

освіти (словники). Урок німецько'І мови 15.00 Перерва 16.00 Програма І. _Моляра 'Парк автомобІльного

моржа

ЧЕТВЕР,

7 ВСІ:>ССНЯ ПЕРWИЙ НАЦІОНАЛЬН~Й

11.15Погода 11.20 Ток-ринг 1 2.05Х/Ф 'Біла міць". 1З.40 Погода 1З.45 Закон є закон 1З.50Анонс 14.55Анонс 15.00 УТН- 'День' 15.15Погода 15.20 Студія "5"

ра'іНСЬКОГО НІМОГО КІНО 12.ЗО •молода Галичина2000'. Ч.1 ? 1З.ООХто в домі господар. 1З.25 Діловий канВІ! 1З.50 Що в уnаковцІ? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канаn. Дуков­ на музика. Нова сучасна сис­

про мене•. 4 серія 19.ЗОТСН 19.50 Проспорт-нс;>вини 20.00 Т/с "ВулиЦІ розбитих ліхтарів-2" 21.00 Х/Ф "Агентство злочинців" 22.45 Теnевізій~а патруnьна

50

nяє. •з пивом по ЖИ'fТІ!І 20.20 НОВИЙ зір З КПІНІКОЮ ·оптимед' 20.ЗО Х/Ф "Чорнокнижник. Наречена диявола' 22 оо Футбол. Англійська

ПІдводноІ

. 22.ЗО Вікно в містику

експрес• 2З.З5 Музика ночі

19.00 РепОртер • 19.25 Т/с "Троnіканка 20.15 "Оболонь• nред~тав­

19.50Новосел • 20.00 Інф. nporp. "Н!Ш ~

22.00 Світ ФОтографіі

17.45 Т/с 'Фантастична дівчина" ,. 18.10 Т/с "Кома~ •д • 19.00 Хfф 'БіnОКСІ~бnюз • 20.50 т/с "ШовковІ тенета • 21.45 Х/ф "Шугарлендськии

.

.

9:оо Т/с "Вулиці розбитих ~

тема

14.00 Реnортер 14.10 Х/Ф "Міцний горІшок2" 16.25 Т/с "Пригоди Ширnі Холмс-З" • 16.45 Т/с "Комісар Рекс . 2

1В.ОО Програма УХРТ 1В.ЗОТорrінформ 1В.45 Новосел

·я

йогодрузІ" . 16.55 МІс 'ДжиммІ- суnер­ хробак" 11.20 Т/с "Молодість Герак­

серія

16.40 Японський рай 11 .ОО Торгінформ 11.10 Граціївід 'Гравісу" 11 .ЗО М-стиnь

17.40

1 5.30ТелемедІа. ТV-магазин 16.00 М/с "РоккІ та Бульвінкль • 16.ЗО М/с "Вуді Вудлеккер та

Олім~

ne,pJ"

в.оо Т/с "Загадкова в 45 Сніданок з "1 + 1

11.З0 д/ф ·~НОІІ!ІеІ!,НЯ ук­

Сеnеста•

0.40Погода 0.45 Кінотеатрдля.дорослих. т/с "Кпуб насоnад •

ДРУrИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.00 Сніданок з '1 + 1" 7 05 Телевізійна nатруnьна

nіхтарів-2" 10.05 Що в уnаковці? 10.10Хіт-2000 10.15 Х/Ф •каз~ про Наст" 11.00 Крок ДО ЗІроК

ла•

в.зостн

f.oo

17.45

видами•

9.00 т/с •на вістрі"

ДРУІ'ИЙ НАЦІОНАЛЬНИА

Т/с 'Родина сержанта

1 з.зо Т/с ·крманда мандрівного лицаря • 15.00 М/с "Жахлива сила

в.З5 'Смачно' з Б. Бурдою 9.00Новини

2З.45 Хіт-2000 . .. 2З.55 Доброї НОЧІ, УкраІНО!

сЛужба "Ситуація"

газин

0.05 Стадіон

2З.55 Хіт-2000

його друзі" В.ОО Вітражі В.ЗО Перехрестя 9.00 •на всі боки" з О. Кат­

11.00 Х/ф "Дівчина з Петрівки• 1З.ОО Сократ-Свінг. Телема­

,

6.55 Міські новини 7. 1О /vн .,есолька 7.25 Вісті 7.55 Християнська nрограма

7.00 Сніданок з "1 + 1" _ 7.05 Теnевізій"!а. патрульна служба ·ситуаЦІЯ .• 9.ЗО Т/с "Родина сержанта в.оо тtc •загадкова лс;д~ Турка' . . з "1 + 1 10.30 сократ-Св1нг. Телема- в 45 Сніданок 9:00 т /с •вулиці розбитих газин . ліхтарів-2" . 11.00 Х/Ф "Роман адмІрала 10.05 Що в уnаковЦІ? н ьсона" 10.10ХІт-2000 • сократ-Свінг. Телема­ 10.15 1 Фільм-в~става .Коно­ газин тоnська відьма . 2 серІя Т/с ·к.оманда 1 з.зо 11.15 Прогулянка з "Акцен­ мандрівного лицаря , том•, і не без моралІ_ 15 оо М/с "Жахлива сиnа Освіта ХХ СТОЛІТТЯ 15:зо Телемедіа. ТV-м~газин 11.50 11.55 Зірки, на сцену! М/с 'РоккІ та 16 _ 0 о 12.25 Сільська година .. Бульвінкnь•

ла•

.

"Тінь та СВІТЛО В.ООНовини В.О5Інтерсnорт В.10Минуnе В.15 М/с "Мисливці за nри­

21.55Погода . 22.00 "Акцент' В. ЛаnІкури 22.1 о Фіnьм-ви~тава. Три ідеальні nодружнІ nари . Ч.1 2З.50 Погода

9.00 Родом з УкраІни

16.ЗО М/с "Вуді Вудпеккар та його друзі" 16.55 МІс "Касnер• 11.20 Т/с 'Молодість Герак­

7.10Погода

30

32 кенап 7.00Муз.~ок 7.20 М/с Вуді Вудnеккер та

10.30 Сократ-Свінг. Телема­

7. 15 Т/С

2З.ОО Програма

20.00 Автосаnієнс •.

зустріч з оnімnійц. УкраІни 23.40 Погода

газин

21.зо Торгінформ . . 21.45 Міста И СТОЛІІ!ЦІ СВІТУ

1В.45 Хіт-2000 • . 1 в 50 т/с "Роксолана . ФІЛьм

2З.10 'Курс- Сідней". У.роч.

Молодіжна телевІзІйна

1.05

Турка•

20.20 Адреси ділОВО/ удаЧІ 20.З5 Торгінформ 20.45Добрі новини 20.50Новосеп 21.00СІТ

17.00Т/с "Дотик янгола 17.55 Закон є за~он 1В.00 УТН - "ВечІр" 1В.15Погода 1В.20СамеТой

22.00 "Акцент• В. Лаnікури 22.1 о Фіnьм-ви~тава. Три ідеальні nодружнІ пари . Ч.2

-

r.rs%мn'ютep Х

9.30

19.З5 Торгінформ

16.10 У/Ф ·ми такі, як ус1 · серія .І 16.ЗОКрокдозрок •

банди

лицькою

УТ-3 7.00Новини 7.05Інтерсnорт

19.00Стимул

21.00УТН- Панорама

діти'

2З.ООТ/с"Швидкадоnомога 2З.55ТСН 0.05 Х/Ф "Очевидець"

19 15 телеуроки мови "AJies Gute!"

20.40 Укрсnортлото 20.45 Вечірня казка

• 22:з5 Х/Ф 'Від усього серця . 0.15 Нічний кінозал. Х/Ф СучІ

19.50 Проспорт-~вини 20.00 т/с "ВулиЦІ розбитих nіхтарів-2" • 21.00 ХJФ "Обвинувачення 22 45 r еnевізійна nатруnьна слУжба "Ситуація" •

nредставляє...

22.55Х/Ф"Обережно, ти!" . 0.45 Зустрінемося увеч!!І?'

21.00СІТ • 21.20 т/ж 'Бізнес-ревю 21.ЗО ТорІінформ . 21.45 Міста И СТОПИЦІ С~іту, 22.0.0 'КіНО ~Р,О КІНО . "Невідомий Чам1н

-

2З.ОО Програма УХРТ

2З.ЗО ·шлягер• представл.

0.20 Торгінформ 0.30 Новосеn .

1 .зо Народний нІчІ!,ий канаn~ Інформ. nрограма І;Іа~ час

1.45 Програма 'Стрес


2.09 1~

еклама

2.00 "Шлягер" представляє ... ЗО канал

6.55 Міські новини 7. 1О Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Христ.програма 8.ЗОСТН 9.00 Тjc "На вістрі" 9.30 Муз. маршрут 10.00 Киянин 10.30 "Мистецтво кохання". З. Небожатко, О. Новиков 10.45 Х/Ф "Обережно, бандити!" 12.30 ~он є закон

12.35 "!Ьлоте століття фла­ мандського живопису". 1 с. 13.00 Tjc "Історія кохання" 13.50 Кращі концерти ТЕТ.

сіі:ІисьііоІи ІмnерІї, або Зно­ ву невловимі'. 1 серія 19.00 Репортер 19.25 Т/с "Тропіканка" 20.15 "Оболонь• представ­ ляє. ·з пивом по життю" 20.25 Х/Ф "Футболіст"

22.00 Репо.Р.тер 22.20 Х/ф Князь пітьми• 0.10 "облич. сеіту. Як це було• 0.55 Репортер П'ЯТНИЦЯ,

В вересня

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

6.05Доброго ранку, Україно!

9.00 Нова колекція 9.20 Що в упаковці? 9.ЗО ТІс "Роксолана". Фільм 2-й. "Дружина халіфа"

10.ЗОМ/Ф

Концерт Тетяни та Сергія Нікітіних. Ч .1

11.00 УТН - "Ранок"

14.55 Закон є закон 15.00 Х/Ф "Свинарка

11.20 Мед. тижневик "З6,6" 11.50 Х/Ф "Наталка-Полтав-

паС"J)'Х" 16.25 Закон є закон 16.ЗОСТН 16.45 "Усмішка" А. Демчук 17.00 В. Щербачов

... 17.30 Київ класичний 17.45 д/с "Безсмертя

представляє

подвигу"

18.00 Столиця 18.30 Х/Ф "Вавилон ХХ" 20.15 Др Екс Фіт- цілющі обійми ваших ніг 20.20 Київські ділові новини. Експрес-інформ 20.ЗОСТН 21.00 Міські новини 21. 15 Антресолька 21.30 Вісті 22.00 Кіно вЧора і завжди 22.30 Х/Ф "Чорна вуаль" 0.10 Х/Ф "Щасливий випадок"

З2 канал

7.00 Муз. ранок 7.20 М/с "Вуді Вудпеккер його друзі"

8.00 Економічний

та

вісник

8.ЗОВізит

9.00 На сьомому небі 9.30 Т/с "Родина сержанта Турка" 10.30 Сократ-Свінг. Телема­ газин

11.00 Х/Ф "Білоксі-блюз" 13.00 Сократ-Свінг. 13.30 Т/с "Команда

11.15Погода

ка" 1З.20 "Інтеграл". "Queeп• 1З.55 Погода 14.00 Закон є закон 15.00УТН- ·день• 15.15 Погода 15.20 Студія "5" 16.00Мfф 16.20 У/Ф "Ми такі, як усі'. 5 с. 16.40 "Інтеграл". Джордж Майкл 17.25Надвечір'я 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- ·вечір" 18.15 Погода 18.20СамеТой 18.45 Хіт-2000 18.50 Що в упаковці? 18.55 Ток-ринг 19.40 Золота Фортуна 20.ЗО Щоденник сесії ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент" В. Лапікури 22.1 О Погляд у світ 22.40 ·тавр. ігри-2000". Ч.1 2З.1 О МІФ для дорослих 2З.ЗО Погода 2З.З5Хіт-2000 1 2З.45 ·в ніч на суботу" з о. Роміною

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.00 Сніданок з "1 + 1" 7.05 Телевізійна патрульна

7.05 "BIZ-"IV" 7.30 "Вікна. Бізнес" 7.50 Прогноз погоди 8.00 "Вікна. Опівночі" 8.30 Імпреза 9.00 "Вікна. Столиця" 9.10 Tfc "Селеста, тільки Се­

служба "Ситуація" 8.00 ТІс "Загадкова леді" 8.45 Сніданок з "1 + 1" 9.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-2" 10.05 Що в упаковці? 10.10Хіт-2000 10.15 Х/Ф "Блакитний лев" 11.20 "Молода Галичина2000". Ч.2 11.50М/Ф 12.25 Відкриваємо Біблію 12.55Право 1З.25 Діловий канал 1З .50 Що в упаковці? 1З.55Хіт-2000 14.00 Освітній канал. У древ­ ньому Києві. Урок для вчителя (Матвіївська ООСШ) 15.00 Перерва 16.00 Містечко 16.ЗО Тfc "Полінезійські при­ годи" 17.25 ТІс "Геркулес" 18.ЗО Т/с "Чекай та пам'ятай про мене". 5 серія 19.ЗОТСН 19.50 Проспорт-новини 20.00 ~Ф ·таємниці Лос-Ан­

леста

желеса

мандрівного лицаря" 15.00 М/с •жахлива сила• 15.30 Телемедіа. "!V-магазин 16.00 М/с "Роккі та Бульвінкль"

16.30 Мfс "Вуді Вудпеккер та

його друзі" 16.55 М/с ·каспер" 17.20 Т/с "Молодість Герак­ ла•

17.J5 Т/с "Фантастична д!JІfІна" 18.10Т/с 'Команда ·д·

19.00 Х/Ф 'Доля-лиходійка" 20.30 "Руст", або Стороннім вхід заборонений

20.45 Тfc "Шовкові тенета• 21.40 Х/ф "Розірвана завіса" 23.45 Музика ночі канал 7.00 Прогноз погоди

50

10.05

"ІDDЕА-студія". Теле­

магазин

10.25 "BIZ·"IV" 10.50 "ІDDЕА-студія".

Теле­

магазин

11.10 Х/Ф "ВІйна і мир• 14.00 "Вікна. Новини• 14.1 О Телемагазин 14.35 Мfс "Турботливі ведме­ жата•

М/с

15.00

"Черепашки­

ніндзя'

15.25 "BIZ·"IV" 16.00 "BIZ·"IV" 16.40 "ІDDЕА-студія'.

Теле­

магазин

17.00"BIZ-1V" 17 .З5 Телемагазин 17.50 "Вікна. Столиця• 18.00 Т /с "Селеста, тільки

Селеста" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Війна і мир" 21.10 "Вікна. Бізнес• 21.ЗО Х/Ф "Спойлер" 2З.10 Виnадковий свідок

23.40 Крок до Олімпу

2З.45 "Вікна. Опівночі'

КАНАЛ б. ЗО Репортер 6.З5 Підйом 7.00М/ф 7.20Підйом 7.ЗО Репортер 7.З5 Підйом 7.40 ТІс "Троnіканка• 8.3Ш'епортер

52

8.~ідйом

9.ЗО Репортер 9.З5 Х/Ф "Нові пригоди не­ вловимих•

10.55 Тетянин nолудень 11.15Х/ф "Бережи мене, мій талІсмане•

12.25 Тетянин полудень 12.45 А. Будницька предстае·

ляє. ·з життя жінки•

1З.10 Т/с "Комісар Рекс". 2 с. 14.00 Репортер 14.10 Домашній фітнес •хауз фіт"

14.15 Х/Ф "Чорнокнижник. Наречена диявола• 15.50 •з х 4". Найкумедніwе домашнє відео 16.З5 Т/с 'Пригоди Ширлі

Холмс-З"

17.ОО

·

Т/с "Комісар Рекс•. З

серія

17.50

Х/Ф

"Корона

Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 22.З5 Х/Ф "Барбара• 0.55ТСН 1.15 Х/Ф "Сталеве серце"

22.20

УТ-З 7.00Новини 7.05Інтерспорт 7.10 Погода 7.15 Тjc ·nнь та світло' 8.00Новини 8.05Інтерспорт 8.10Минуле 8.15 М/с "Мисливці за при­ вндами•

8.40 Смачні історії 8.50 M·drive

9.00Новини 9.05Погода 9.10 Х/Ф •таємниці мадам Вонг" 10.40М/Ф 11.00 Телецентр моди 11.30 Джентльмен-шоу 12.00 Новини 12.05Інте~спорт

12.10 Т/с

Даллас• 1З.ООАнонс

1З.О5 За київським часом 1З. 15 Тjc "Історія кохання' 14.00Хіт-базар

14.20 Крила 14.40 Домашній лікар 15.00 Автографи 15.ЗО Конкурент

16.00 Телегра "Сімейне лото• 16.45 Tjc "Історія кохання• 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Чекай мене 18.55 Елка і кореша 19.00 "Полечудес• 20.00 "Подробиці" - "Час' 20.50 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Х/Ф 'Вбивство- це просто•

22.45 "Минуле-2000" 22.50 Х Міжнародний фести­

валь мистецтв "Слов'янський базар". 1 тур 0.55 "П'ятниця, 1З-те•. Х/Ф "Очі смерті" 2.30Поrода КАНАЛ 8.00 Ар Екс Фіт - цілющі обійми ваших ніг 8.05 Муз. пауза 8.1 ОТ;ж "Бізнес~ревю• 8.20 Увійди у світ прекрасного 8.50 Шоу самотн. холостяка

7

9.20 Кіногороскоп 9.40 Світ науки 10.00 Нова усмішка

від "Три

Денс•

17.50 "Вікна. Столиця• 18.00 т/с "Селеста, тільки

Селеста"

19.00 "Вікна. Новини•. 10.15 Шоу самотн. холостяка .19.20 "Вікна. Спорт" 10.50 Т/ж "Бізнес-ревю• 19.30 Х/Ф "Війна 1 мир" 11.00 М. пр. "Made in Ukraine' 20.40 Х/ф "Невдаха11.30 Малий бізнес сьогодні nапарацці" 12.00 Хіт-базар 22.20 Х/Ф "Вечірній прикид• 12.ЗО т/ж "Бізнес-ревю• 0.05 Нічна драматургія 12.40 Світ науки 52 КАНАЛ 1З.ОО Муз. поп-stор 6.ЗО Репортер 14.00 Великобританія 6.З5 Підйом

сьогодні 14.ЗО Кіноконцерт 15.30 Проrрама "Стрес• 15.40 Адреси ділової удачі 15.50М/Ф 16.З5 "Шлягер• nредст ... 17.15 Адреси ділової удачі 17.20Х/ф "Дорога в парадіз" 19.00 Шалом, Україно! 19.ЗО Адреси діловоїудачі 19.40 "Транспорт України". Регіональний виnуск 20.00 Інф. прогр. "Наш час• 20.20 Адреси ДІЛОВОЇудачі 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.15 ДИвлячись з Америки 21.30 Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Новосел 22.1 О Молодіжний канал ·м· 2З.10 Торгінформ 2З.25 Новосел 2З.ЗО Тинди-ринди-новини О.ООМікс 0.40 Торгінформ 1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. програма "Наш час" 1.45 Програма "СІрес" 1.55 Реклама 2.00 Х/Ф "Жити з тобою• ЗО КАНАЛ

6.50 Міські новини 7.1 О Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Христ. програма 8.ЗОСТН 9.00 т;с ·на вістрі" 9.ЗО Закон є закон 9.З5 Х/Ф ·о.невський" 11.З5 Таємниці палацу 12.00М/Ф 12.10 Закон є закон 12.15 Х/Ф "Чорна вуаль" 1З.55 Закон є закон 14.00 Молод. телеслужба 14.ЗО Кіногороскоn 14.50 Муз. мозаїка 14.55 Х/ф "Вавилон ХХ' 16.ЗО Телеенциклопедія 16.45 Царська ложа 17.ЗО Кращі концерти ТЕТ. Концерт Тетяни та Сергія Нікітіних. Ч.2 18.ЗО ТІс "Історія кохання• 19.20М/Ф 19.ЗО "Шедеври світового музичного театру•. "Фаворити балету• 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини 21.15 Антресолька 21.ЗО Вісті 22.00 д/с "Хроніка надій та ілюзій" 22.ЗОСТН 22.40 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.50 Торгова марка

"С:терх" представляє ...

22.55 Х/Ф •у погоні за Емі" 0.50 Таврійські ігри 1. 20 Х/Ф "Хміль•. 2 се\)ія З2 канап

7.00 Муз. ранок 7.20 МІс "Вуді Вудлеккер та його друзі" "На всі боки• з О. Кот­

8.00

лицькою

8.ЗО "Територія д•. Муз. тиж­

7.00М/Ф

7.20 Підйом 7.ЗО Репортер

7.З5 Підйом "Тропіканка• 8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 9.ЗО Репортер 9.З5 Х/Ф "Корона Російської імперіі, або Знову невловимі". 1 серія 10.45 Тетянин ПО!!Удень 11.05 Х/Ф "Два біиці' 12.20 Тетянин полудень 12.40 А. Будницька представ· ляє. ·з життя жінки" 1З.ОО Дом.фітнес •хауз фіт' 1З.1 ОТfc "Комісар Рекс". З с. 14.00 Репортер

7.40 Тfc

14.1 О Х/Ф "Футболіст" 15.40 М/Ф "Айвенго" 16.35 Т/с "Пригоди Ширлі Холмс-З" · 17 .ОО Тjc "Комісар Рекс•. 4 серія

Х/Ф "Корона Російської

17.50

імnерії, або Знову невловимі". 2 с.

19.00 Репортер 19.25 Tfc "Тропіканка" 20.05 "Оболонь" представляє.

•з пивом по життю" 20.20 Х/Ф "Рембо: перша кров, частина-2" 22.00 Репортер 22.20 Новий зір з клінікою "Оптимед• 22.25 Х/Ф "Шалені пси• 0.10 Репортер О. 15 Живий звук СУБОТА,

9

вересня

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

7.ЗО Доброго ранку, Україно! 8.55 Що в упаковці? 9.00 У гостях у Дрьоми

9.ЗО Зірки, на сцену! 10.00 Пригорща 11.00 Погляд у світ 11.ЗО Дитяча лінія 11.45М/Ф 12.00 УТН- "День" · 12.1 О Погода 12. 15 Що в упаковці? Украї­ нського кіно. д/Ф "Так свя­ титься ім'я Твоє" 1З. ЗО Надвечір'я 14.00 д/с "Світ дикої приро­ ди" 14.ЗО Альманах "Основи• 15.00 УТН- "День' 15.10 Погода 15.15 Не все так погано ... 15.45 Класик-прем'єр 16.15 Реліквіі і храми України 16.25М/Ф 16.40 Телезамальовка "Щоб всі так жили•

17.1 О Т;с "Служба порятунку 911" 18.00 УТН- "Вечір" 18.10 Погода 18.20 ВіКно в Америку 19.00 Прогулянка з "Акцентом• і не без моралі 19.20 Х/Ф "Антон Іванович сердиться" 20.40 Вечірня казка

21.00УТН- Панорама

21.40 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 Телефортуна 22.35 Х/Ф 'Лікарі кордонів". 1 серія

без

день

о.оопогода

9.00 Модний час 9.ЗО Tfc "Родина

0.05 Хіт-2000 0.15 Доброї ночі, Україно!

сержанта

Турка" 10.ЗО Сократ-Свінг. Телема­ газин

11.00 Х/Ф "Доля-лиходійка"

1З.ОО Сократ-Свінг. 1З.ЗО Т/с "Команда мандрівного лицаря" 15.00 М/с •жахлива сила' 15.ЗОТелемедіа.1V-магазин 16.00 М/с "Роккі та Бульвінкль• 16.ЗО М/с "Вуді Вудлеккер та його друзі" 16.55 М/с •космічні рятуваль­ ники•

17.20 Tfc

"Молодість Герак­

ла•

Т /С "Фантастична

17.45

дівчина• 18.10Т/с ·команда •д•

Х/Ф •я хочу тримати тебе за руку" 20.40 тfc "Шовкові тенета• 21.З5 Х/Ф "Міс страху" 2З.45 Музика ночі

19.00

50

канап Прогноз погоди

7.00 "Парк автомоб. nеріоду"

1:З5 І~ове шоу "Як стати

ЗІРКОЮ

8.10 М/с "Бетховен" 8.40 Гумор. програма

"Повне мамаду" 9.15 "СВ-2000". Ф. Кіркоров 10.05 Хіт-новини-2000 10.З5 Що в упаковці? 10.40 Банк ідей 11. 1О Надзвичайна ситуація 11.40 д/Ф "Розквіт українського німого кіно• 12.40 Телевізійна служба "Милосердя" 1З.ОО Хіт-2000 1З.О5 Спортивний канал 14.00 Блок громадського телебачення 15.00 Ігрове шоу "Як стати зіркою•

15.З5 Х/Ф "Смертельне захоплення'

Т/с "Уокер техаський рейнджер" 111.15 ТІс "Коломбо" 19.З5ТСН 20.00 Х/Ф "Мета- Земля• 21.40 Гумор. програма 'Золотий гусак" 22.15 Х/ф "Міраж• 2З.50 Доля - Київ 0.20 Х/Ф ·сто вісімдесят сім"

17.20

7.00 7.05 "BIZ-"IV" 7.ЗО "Вікна. Бізнес" 7.50 Прогноз погоди 8.00 "Вікна. Опівночі' 8.ЗО Автостиль

9.00 "Вікна. Столиця" 9.10 Т/с "Селеста, тільки Се· леста•

10.05

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

"ІDDЕА-студія". Теле­

магазин

10.25 "BIZ-"IV" 12. 15 "ІDDЕА-студія".

УТ-З

Теле­

магазин

12.З5 Х/Ф "Війна і мир"

14.00 "Вікна. Новини• 14.10 Телемагазин

14.З5 М/с "Турботливі ведме­

дики•

15.00

М/с

"Черепашки­

ніндзя'

15.25 "BIZ-"IV" 16.00 "BIZ·"IV" 16.40 "ІDDЕА-студія". магазин

17.00 "BIZ-"IV" 17.З5 Телемагазин

Теле­

7.ЗО За київським часом· 8.00 На ранковому прийомі 8.45 Муз. nрограма "Made

іп UkraІпe• 9.05Погода 9. 1О Зоряна година

9.40

М/с

Паnірусу"

"Пригоди

10.05 Т/с "Діти проти

монстрів" 10.ЗОНечас 10.45 Ранкова муз.-розваж. програма

11.25НЛО 11.50Смак

12.10 Життя тварин 12.40 Телецентр моди 13.10 д/с "ВсІ подорожі Кусто" 14.05 "З легким паром". В гостях уМ. Євдокимова

14.З5М/Ф

14.45 Вчасно 15.00 "Як це було".

·вибух на атомному підводному човні. 1986 р." 15.40 Випадковий свідок 16.10 Молодіжний канал "Пропаганда" · 16. 15 Т;с • спецпідрозділ "Пасифік". Історія продовжується• 17.1 О Х/Ф "Відціл "Гелікопс• 18.00 Х/Ф "Мані манія" 19.ЗО Особливості національного застілля 19.50 національна лотерея 20.00 Подробиці 20.15 N-кілометр 20.25 Інф. пр. С. Доренка 20.55 Погода 21.00 Х/Ф "Міньйон" 22.40 "Минуле-2000' 22.50 Х Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар". 2 тур 0.40 Х/Ф "Романтична англійка" 2.З5 Погода КАНАЛ 8.00 Програма "Стрес" 8.15 Адреси діловоїудачі 8.20М/Ф 9.05 Оаза серед хаосу 9.ЗО Програма "Стрес" 9.40 Адреси діловоїудачі 9.50 Ескулап 10.1 О Х/ф "Ключі до свободи" 11.40 Адреси діловоїудачі 11.45 Схуднення за методом Смєлова 11.50 "Шлягер'

7

представляє

...

12.ЗО Х/Ф ·незабутнє" 14.ЗО Муз. програма 14.50 Питання для Калініна 15.20 Адреси діловоїудачі 15.ЗО Т/ж "Бізнес-ревю" 15.40 Хіт-базар 16.40 Світ науки 17 .ОО Знайомийтеся: Інститут економіки, керування

та

господарського права

17.05

Малий

бізнес

сьогодні 17 .ЗОТ/ж "Бізнес-ревю• 17.40 У нас в Іспанії 18.20 Увійди у світ прекрасного

18.50 Т/ж 'Бізнес-ревю" 19.00 Нова усмішка від "Три Денс"

19.15

Великобританія

сьогодні 19.45 Ар Екс Фіт- цілющі обійми ваших ніг 19.50Т/ж "Бізнес-ревю"

~0.00 І~форм. програма Отже ...

20.20 Адреси ділової удачі

20.ЗО Анонс програм 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.20 "NK ciuiJ". "Бути собою" 21.ЗО Студія візажа "Terra VІVS"

21.45 Профілі 22.00 Муз.

парад від "Катрін" 22.ЗО Кіноконцерт 2З.ЗО Муз. пon-stop 01.ЗО Народний нічний ~анал. І~форм. програма Отже ... 01.45 Програма "Стрес" 01.55 Реклама 2.00 Х/Ф "Бульвар вбивць• ЗО канал 7.ЗО Вісті 8.00 Антресолька 8.15 Міські новини 8.ЗОСТН 9.00 М/с "Каролина та її друзі" 9.З0 Х/ф "Тимур та ЙОГО КО· манда•

10.50 "Усмішка". А. Демчук 11.05 Муз. маршрут 11.З5 "Ліри". "Пісня В КОЛЬО· рах"

11.45 д/с "Напевно, вони збожеволіли". 2 серія 12.15 Комп'ютер Х 12.ЗО д/с "Хроніка надій та ілюзій" 1З.ОО Світ людей. Медицина 1З.ЗОПраво 14.00 Мій цирк

14.ЗО "Шедеври світового музичного театру". "Фавори­ ти балету' 15.ЗО "Золоте століття фла­ мандського жиесnІ'!су". 2 с. 16.00 Балет- любов моя 16.ЗОСТН 16.45 Тjc "Ті та інші". 5 серія 17. 15 Економічний вісник 17.45 Муз. мозаїка 17.50 Лакмус життя

18.10Створи себе

18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Киянин 19.45 Чорний квадрат 20.15 Кіноколо

Ар Екс Фіт - цілющі обійми ваших ніг 20.ЗОСТН 21.00 Міські новини 21.15 Спати час 21.ЗО Вісті 22.00 Футбол. Матч відкриття чемпіонату Іспаніі. 1 тайм 22.45 Муз. програма 2З.ОО футбол. Матч відкриття чемпіонату Іспанії. 2 тайм 2З.50 Анатомія кохання 0.20 Тjc "Історія кохання•

20.25

З2 канал 8.00 д/с "Остання адреса" 8.ЗО Голос "Перемоги• 9.00 З любов'ю! 9.30 Тfc "Родина сержанта Турка" 10.00 Tfc "Чудернацька

10.40 •смаЧно з . урдою 11.05 Доки всі вдома 11.40 караоке на майдані 12.05 Мелорама

наука• 1О.ЗО Економічний вісник 11.00 Модний час

'Нз всі боки" з О. Котлицькою 11.50 Вітражі 12.20 Перехрестя 12.50 Фант-лото "Бінго· 1З.20 Х/Ф •я хочу тримати тебе за руку" 14.55 Сократ-Свінг. Телемагазин 15.00 Світ людей. Мед. 15.25 Зустрічі з лікарем Омельченком 15.З5 Телемедіа. 16.05 Реве та стогне ... 16.50М/Ф 17.20 Т/с "Молодість Геракла• 17.45 Т /с "Фантастична дівчин~· 18.10 т;с "Команда •д• 19.00 Х/Ф "Кордон" 20.50 Х/Ф "Колос" 22.ЗО Т;с "Поліція Мая ми. Відділ моралі" 23.25 Музика ночі

. 11.30

50

12.З5 Показуха 13.05 Планета Здоров'я 1З.З5 Х/Ф "Сини Великої Ведмедиці" 15.05 Молодіжний канал "Пропаганда" 15.20 Т Іс "Сnецпідрозділ "Пасифік". Історія продов­ жується" 16.20 Х/Ф "Відділ "Гелікопс" 17. 15 Брейн-ринг 18.1 О Сміхопанорама 18.40 Прем'єра. Tfc "Вогня­ на пустеля"

20.00 Подробиці тижня 20.40 Погодв 20.45 Джентльмен-шоу 21.20 КВК-200. Муз. фести­ валь у Юрмалі. Ч.2

22.50 ЗакриттяХ Міжнародн.

фестивалю мистецтв "Слов'­ янський базар" 0.55Погода

8.00

канал

8.05 "BiZ-"ТV" 9.00 "BIZ-1V" 9.25 "ІDDЕА-студія". Телема­

8.1 О Муз. парад від "Катрін" 8.40 Кіногороскоп 9.00 Мол. телевізійна служба

газин

9.ЗО Кувейт. Вчора і сьогодні 10.00 Публ. програма "Я?!! (Людина що йде)" 1О.ЗО Джерела педагогічної майстерності 11.00 Ар Екс Фіт - цілющі обійми ваших ніг 11.05 Молодіжна телевізійна служба 11.40 У нас в Іспанії 12.20Хіт-базар 1З.20 Тележурнал "Бізнес­ ревю" 1З.ЗО Малий бізнес сьогодні 14.00 Муз. non-stop 15.00 Профілі 15.15 Т/ж "Бізнес-ревю" 15.ЗО Прогр11ма "Стрес" 15.45 Адреси ділової удачі 15.50 Оаза серед хаосу

9.50 'Вікна. Столиця" 10.00 Х/Ф "Війна і мир" 11.1 О "ІDDЕА-студія". Теле­ магазин

11.ЗО "Перлини сезону". Ч.1 12.00 Вернісаж 12.15д/ф "Українська нафта:

проблеми і перспективи" 12.ЗО "BIZ-1V"

15.00 Шанувальникам індійського кіно. Х/Ф "Розча­ рування" 17 .ЗО "Вікна у світ" 18.00 Tfc "Еллі МакБіл" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.15 Х/Ф "Няньки• 20.55 Х/Ф "Операція ·и· та інші пригоди Шурика" 22.З5 Х/Ф "Три кольори: синій"

16.15М/Ф

8.00М/Ф

9.00 Т/с "Чарівники". 2 серія

9.ЗО Живий звук 10.00 •з х 4". Найкумедніше домашнє відео 10.ЗО Д. фітнес "Хауз фіт" 10.40 Т/с "Конан•. 2 серія 12.00 М/Ф "Чарівна казка" 1З.ЗО Х/Ф "Принц і жебрак" 15.20 Репортер 15.ЗО Х/Ф "Біндюжник і ко­ роль•.

19.ЗО Адреси діловоїудачі 19.40 Транспорт України 20.00 Інф. програма "Отже ... " 20.20 Адреси ділової удачі 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі НОВИНИ 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.20 Т/ж "Бізнес-ревю" 21.ЗО Шалом, Україно! 22.00 Адреси ділової удачі 22.1 О Інновація 22.ЗО Х/Ф "Ідеальний чоловік" 0.00 Адреси діловоїудачі

1 серія

Футбол. Англійська прем'єр-ліга 19.00 Репортер 19.20 Х/Ф "Журавлина в цукрі"

17.00

0.05 П~ков:- інформ. про­

20.40 Х/Ф

"Чужий" 22.З5 Х/Ф "Вибір зброї"

грама Отже ...

0.20 Програма "Стрес• О.З5 Реклама

НЕДІЛЯ,

10

0.40 Х/Ф "Банда невдах•

вересня

ЗО канал 6.З5 Міські новини

ПЕРWИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 7.ЗОДоброго ранку, Україно!

6.50 Антресолька

8.55 Укрспортлото 9.00 Шоу самот. холостяка

7.ЗО Вісті 8.ЗОСТН 8.55 Дитяче коло 9. 15 М/с •кароліна та її друзі" 9.ЗО Людина і закон 10.00 Світ родини від А до Я 10.25 Мій Ермітаж 10.50 З5 хвилин джазу 11.25 "Ім'я". М. Юсупова. Ч.2 11.55 Кращі концерти ТЕТ. М. Сукачьов і "Недоторкані"

13.25 З5 хвилин джазу 14.00 Комп'ютер Х 14.15 Формула долі 14.30 Збережемо здоров'я 14.45 В. Щербачов nредст ... 15.15 Муз. мозаїка

18.00YfH- "Вечір" 18.10Погода

18.15 Бути жінкою 18.40 Хіт-2000 19.15 Х/Ф ·на додаток хання• 20.50 Вечірня казка 21.007 днів 21.50 Погода

22.00

Х/Ф

"Лікарі

ИІВ.

20.ЗО СТН-тижневик

21.00 Спати час 21.15 Блеф-клуб 22.00 Атпетик-ревю 22.ЗО СТН-сnорт

22.50 Торгова марка "Стерх" представляє ... 22.55 Х/Ф "Сінгенор" 0.40 Х/ф "Хміль". З серія З2 канал

8.00 Це твій день!

8.ЗО "Час •ч•. В. тележурнал 9.00 На сьомому небі 9.ЗО Т/с "Родина сержанта Турка" 10.ЗО "Територія А". 11.00 Реве та стогне ... 12.00 Візит 12.20 "Ноїв ковчег пливе .. ." 12.50 Модний час 1З.20 Х/Ф ·колос" 14.55 Сократ-Свінг. 15.00 "Час "Ч". Військовий тележурнал

15.ЗО Телемедіа. "!V-магазин

16.00 Шлягер- бо шлягер 16.50М/Ф "Молодість Герак­

17.20 Т/с ла"

17.45 Т /С "Фантастична дівчина" 18.10 Т/с "Команда д• 19.00 Х/Ф "Орли правосуддя" 20.55 Х/Ф •Дракула- 79" 22.45 Т/с "Поліція Маямі. Відділ моралі" 2З.40 Музика ночі

50

канал

8.05 "BIZ·"ТV" 9.00 "BiZ·"ТV" 9.40 "ІDDЕА-студія". Телема­ газин

10.00 Імпреза 1О.ЗО Х/Ф "Фучжоу" 12.10 "ІDDЕА-студія".

Теле­

магазин

12.ЗО "BIZ-1V" 14.ЗО д/ф "Шебелинці- n'ят­ десят" 14.45 Телемагазин 15.00 Х/Ф "Вірні друзі" 17 .ОО Автостиль 17.20 Презентація 17 .ЗО Ні пуху ні пера! 16.00 д/с "Анатомія катаст­ роф" 18.ЗО Виnадковий свідок 19.00 Бізнес-студія

19.ЗО Х/Ф "Забута мелодія для флейти". 1, 2 серії 21.45 Х/Ф "Чорна троянда емблема печалі, червона тро­ янда -емблема кохання"

52 КАНАЛ 8.0ЗМ/ф 9.00 Тjc "Чарівники•. З серія 9.25М/Ф 10.00 ·з х 4". Найкумедніше 10.ЗО Т/с "Тарзан". 2 серія 11. 15 Світ індійського кіно 1З.15 Запитайте в лікаря 1З.40 Х/Ф "Біляночка та Тро­ яндочка" 14.50 Реnортер 15.00 Х/ф "Біндюжник і ко­ роль". 2 серія 16.25 Х/ф "Афоня• 18.10 Т/с "Горянин-б" 19.00 Репортер 19.15 Х/Ф "Червона спека" 21.00 Х/Ф "Останній з племені людей-nсів" 22.55 Футбол. Англійська прем'єр-ліга. "Дербі"- "Чар­ лтон"

Оголошується конкурс

щодо придбання квартир

ко­

Умови: 2·, З-кімнатні квартири у новоз­ будованих будинках у межах міста Бро· вари. Квартири повинні відповідати ви­ могам державних будівельних норм.

без

Продавець - юридична особа. Термін конкурсу: з 2.09.2000р. по 12.09.2000Р.. Звертатися письмово: м.Бровари, вул.

2 серія

кордонів".

краІНа.

домашнє відео

8.00 Це надnриродно

9.ЗО Крок до зірок 10.00 Наше військо 10.ЗОТелефортуна 11.05 Хто в домі господар? 11.30 Мед. тижневик "З6,6" 12.00 УТН- "День• 12.1 О Погода 12.20 Сільська година 13.10 "Саме Той" про себе 1З.40 Клуб Суперкниги 14.00М/Ф 15.00 УТН- "День• 15.1 О Погода 15.20 "Інтеграл". Гарбадж 15.50 Перехрестя 16.25 Фvтбол. Ретро-ліга

ВІТ.

16.ЗО Кумири 17 .ОО Кіно вчора і завжди 17 .ЗО Зі стелі 18.00 Футбол. Чемпіонат Іспаніі. 1 тайм 18.45 Муз. програма 19.00 Футбол. Чемпіонат Іспаніі. 2 тайм 20.00 Часи і ВОЇНИ

17.00 Муз. програма 17. 15 Адреси ділової удачі 17.20 Х/Ф "Алекс" 19.00 Ескулаn

КАНАЛ

52

7 КАНАЛ Тележурнал "Бізнес­

ревю•

15.40 СпожИвач 15.50 Тjc "Ті та інші"

2З.ЗО Погода 2З.З5 Хіт-2000 З.45 Доброї ночі, Україно!

ГагарІна,15, міськвиконком.

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ Х/Ф "Прелюдія до поцілунку• 8.45 Гумор. програма "Золо­

7.00

КП "Дарницьке ремоtnНо·будівёпьне уnравпіння•

тий rусак ..

продає техніку:

9.15 "Лото-забава" 10.05 Хіт-2000 10.10 Реальний сектор 10.40 Золота Фортуна 11.ЗО Клуб- 700 12.00 •Їоuдина і закон

-екскаватор ЕО-2621 на базі трактора ЮМЗ; автомашини ммз-

554;

12.ЗО Яхад

Aaefc4L м.Бровари, вул.Будьонного, 14.

13.00 Скарбниця 1З.ЗО Відкриваємо Біблію 14.00 Олімпійська панорама 15.00 Пр. І. Моляра "Парк

Тел.: 5·2~·84

5·23-63.

КорпорацІя

автомобільного періоду" 15.З5 Х/Ф "Проклятий діамант• 17.20 Т/с "Пригоди Супермена" 18.10 Х/Ф "Коли динозаври керували Землею" 20.00 Х/Ф "Чорний пес" 21.З5 Гумор. програма "Повнемамаду" · 22.10 Спецпроект Ю. Мака­ рова. "1 +1" - як робиться те­ лебачення"

"АРХБУДСЕРВІС":

:~~:ФІ~~~~:::~~~~~~·:::.~:~~.: ••n1дключ~ сантехнічні.•та••дорожнІ•ро;

:~!~~ i;f. .~P.~~~~·•·fr1+~f:ff:Jfi:~~~: ПРОДАМ 4-кімн. квартиру на 5-му поверсі, 9поверхового будинку, 78/52/10,5, паркет, телефон. Будинок збудований у 1986 р. Кімнати роздільні, с/в окремо, балкон і лоджія- засклені. Ціна 13,5 у.о. Торг.~вул. Возз'єднання, 15. Тел.: 6-55·09 (дзвонити з 7.00 до 22.00) ..

~З.10 Прогр~ма. В; Руденко НІ;!забутнє. nнІ ...

2З.55 Х/ф "Тіні забутих предків'

УТ-З

КСП 'Погребське• реорганізовується в сільськогоспо­ дарське приватне підприємство "Погребське•.

7.ЗО д/Ф "Київщина• 8.00 Недільні зустрічі 8.ЗО Інтер'єр 9.05Погода 9.10М/Ф 9.20 Прокинься і співай! 10.10 "Вікенд" з І. Зінченко

автомашину КАМаЗ-5511.

Працює СТО (усі види кузовних робіт, шліфування колінвалів).

~ Загублене посвідчення учасника війни В-11

.

N!!617899 від

21.12.98р., видане Броварським ві,Dділом соціального захи­ сту населеня на ім'я Бірюкова Михайла Пилиповича, вважа­ ти недійсним.


2.09

,----~tіШІ:ЬІ~t~.u~І~~·~-~-~-~-~,~=,,=У=В=А=fА=.~І=ІТ=ИJ!~"~~~~~~~

І ОВЕН. Ваш успіх - наявність компаньйонів, при­ чому не одного, а як мінімум двох і різної статі. Завдя­ ки третій особі зможете врегулювати свої стосунки з партнером- жінка з чоловіком, чоловік з жінкою. Якщо

були на грані суду, то зараз питання мирно врегулюєть­ ся і до суду справа не дійде. Нарешті отримаєте пропозицію. Станете якщо не чоловіком і дружиною, то нареченим і нарече­ ною. І тільки у вівторок виникне непорозуміння у спільних спра­ вах.

ТЕЛЕЦЬ. По справжньому переведете дух тільки на цьому тИжні. Завдяки раніше проведеній роботі і професійним заслугам отримаєте винагороду. На тлі такого благополуччя ви схильні відсунути на другий план питання особистих стосунків. Службові будуть на першо­ му плані. У вівторок можете нерозсудливо розпорядитися гро­ шима.

БЛИЗНЮКИ. Ви знову на підйомі і на виду у всіх. Це приємний тиждень - вам щастить у будь-яких справах і сердечних питаннях. Можете повернутися до справи, яка хвилює вас з початку року, і реалізувати їІ. Крім вівторк і четверга можете заяви­ ти про себе і перемогти у конкурсі, оскільки ви найпереконливіші за інших. Успішна робота рекламного агента, у видавництві, спорті і творча діяльність. Можете закохатися і дооре nровести час удвох. РАК. Ви відчуваєте приємне занепокоєння. Буде­ те щасливі у закритому просторі, у звичних і рідних чотирьох стінах, у батьківському домі, на батьківщині. Маєте шанс вкласти великі гроші та отримати солідний прибуток у справі, пов'язаній із житлом, їжею і водою.

Сюрпризи у домі отримаєте і від жінок, і від чоловіків. У домі будуть знаходитися люди, до яких відчуваєте симпатію і взаємовигідний інтерес.

ЛЕВ. Вас чекають щасливі дні. Будете радіти будь­ якому переміщенню і пересуванню. Будете добре себе почувати серед родичів, однокласників, приятелів і просто серед нових знайомих. Ваше ото­ чення буде діловим, молодим, різноманітним, сим­ патичним і привітним. За цей тиждень ви багато чого побачите доброго у своєму власному жипі, тільки не спіткніться у вівторок.

І

І Відпливає двадцяте століття

Я не можу поїхать в столицю, І

Шюльний дзвоник покликав.дітей за

обочині дороrи назустріч рухові

Бо від сорому душу пе<Jе...

на шляхах міста, саме наприкінці літа

-переходити вулицю дозволяєть-

***

· І п·ІД склепшия озорених крил. 1 Закарбовує згадок суцвіття,

1 дітьми. Щоб запобігти нещастю, пра1 цівники ДАІ в цей час посилюють на-

І Сурмачамн підступні музики

Простягає воно ру<Jенятко,

1 Хочуть стати в оркестрі дарма. 1 Молить хліба знедолена мати. І Україну, нена<Jе Христа.

І На палітрі осіннього плеса І

Стукотять у серцях, мов колеса,

Чорні Крути, кривавий Базар.

щаслива година І Спалахнула В крутежі, що на зламі доби,

І

І Розгортається гордим знаменом

І Над століттям бунтар

Чорновіл.

їм рекомендовано включити до поряд-

до яких нас невпинно вели. І Дайте хліба- і зникнуть пе<JаліІ

заходів виступи працівників державтоінспекції про стан аварійності та про-

·новЕ

життя·­

Броварських

міської

раА, раUОЮІОЇ АерЖUИОЇ аАІ'1іНЇСП!раІІІЇЇ.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

І

Кара Божа від вас ~;~е вте'Іе.

І

ня провести з учнями додаткові бесіди

з nравил безпечної поведінки на вули-

1

клад для дітей.

в од11. -, п о б а'Іивши на дорозІ· малень-

кого пішохода чи велосипедиста, будь-

цях та дорогах.

те обережні. Поведінку дітей важко

коли необачність, необережність, а

їх появі допоможе відвернути лихо.

Можна навести багато прикладів,

іноді й непотрібне "геройство" nеред

передбачити, тому ваша уважність при

-

Київське обласне відділення оголошує додатковий прийом студентів на

2000-2001

рік.

Коледж готує молодших спеціалістів.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 1. Фінанси; 2. Бухгалтерський облік;

9

КЛАСІВ ЗА СПЕUІАЛЬНОСТЯМИ:

- диктант.

Правознавство: Історія

України усно. Українська мова -диктант. ТермІн навчання- З роки. Вступні екзамени з Нд &АЗІ

11

11

вересня. Зарахування до

15 вересня.

КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

1. Фінанси; 2. Бухгалтерський облік. Вступники складають екзамени з таких предметів:

Спеціальності; фінанси, бухгалтерський облік. Математика -усно. Укра'Ііtська мова- диктант. Термін навчання- 2 роки. Вс'ГfІ1Ні екзамени з

11

11

15 вересня.

КЛАСІВ ЗА СПЕUІдЛЬНОСТЯМИ;

Бухгалтерський облік.

ВС'ГfІ1НИКИ складають екзамени з таких предметів;

- диктант. - 2 роки. 18 вересня. Зарахування до 25 вересня

усно. Укра'Ііtська мова ТермІн навчання

Вс'ГfІ1НІ екзамени з

Вступники подають заяву про вступ ДО коледжу на ім'я директора за встановленою формою. До заяви додаються;

• Документ про освіту, • медична довідка ~а формою 086-У; • шість фотокарток розмІром Зх4 см; • паспорт, військовий квиток (посвІдчення про приписку до призовної дільниці);

документи, що дають право на пільги, вступник подає

особисто в строки, визначені для подання документІв; • копія трудовоїкнижки (ДЛя вступників на заочне віддіпежя) Оплата; 160 грн. у місяць- стаціонар (1720 грн за рік), 80 грн. у місяць- заочно. При коледжі функціонують гуртожиток, '!Дальня.

Адреса коледжу: 07400, Ки'івська обл., м.Бровари, бульв. НезалежностІ, 14-б (у приміщенні ПТУ-4). ТепефонипоtdІмальноТкомІс/і: (04494) 5-15-21, 5-44-7З.

8

07400,

Сільськогосподарське відкрите акціонерне товари­ ство "Аrрокомбінат "КАЛИТА" оrолошує тендер (кон~рс) з

Кuївська обл.,

"'·

поголів'я в кількості: - основні свиноматки

nриймаються до 8 вересня 2000 року за адресою: 07420, Київська обл., Броварський р-н., смт.Калита. Бажаючим докладно ознайо­ митися з умовами конкурсу

+ Редакція

numaнь,

лuсmів

арк. -·о,бО.грн.;. арк. ~.1,7Р·r:рн.; 60 арк:.·- 2~00 фн.; 96apk: 7 2,5Огрн,

НаШ;магаЗини: ··~Юрn(?~з~· o.:t-1 .Бра, . . •••••••••••••••••• •••••••••••

вари, бульв.НезалЕ:!жностІо(, м~rазин N2 1 7 м.Бров~іри, вул;КутуЗова, 12(. Правління відкритого акціонер­

ного товариства "БРОВАРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ·

НИЙ ЗАВОД" повідомляє акціо­ нерів товариства, що до порядку денного

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

товариства.

АТЗТ "Гоголівська стрічко-

'tкаць.ка фабрика

запрошує на роботу:

підроздІлів підпр;,;.;мства.

З. Звіт спостережної ради. 4. Зміни до Статуту. 5. Про вступ до Торгового Дому. 6. Про акцїІ АТ "Бровари-мо­ локо". 7. Різне. Учасників просимо взяти документи,

Броварu, бульв. Незалежності,

що посвідчують особу.

2.

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор.

+

Аистування з читача..чи - на сторінках zазети. За з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

- слюсаря 5"6 розрядів - 250. - зварювальника 5-6 розрядів .... 300-350 грн .. ЗООгрн.:.

1.

Звіт голови правління про господарську діяльність за 1999 рік. 2. Звіт правління по роботі

чергових

5. Про реорганізацію виробниц­ тва та відчуження основних фондів

редньої школи N!!З (м.Бровари, вул.Леніна,80) відбудуться збо­ ри акціонерів акціонерного то­ вариства відкритого типу "Бро­ вари-молоко" .

загальних

зборів, що відбудуться 29 верес­ ня 2000 року за адресою: Київсь­ ка обл., м.Бровари, вул.Кутузова, 6, внесені доповнення, а саме:

20 жовтня 2000р. о 15.00 в актовому залі Броварської се­

+

+

-

звертатися до ВАТ "Агроком­ бінат "Калита" за вищевказа­ ною адресою,. або за телефо­ нами: 6-86-43, 6-83-04.

сільського госnоь.арсmва

і

соuіальнuх

- 743

голови;

Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. ВіААЇАU:

24

48

nродажу основного плем'інного

Збори акціонерів

вересня. Зарахування до

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ НА &АЗІ

Виро(5ництва Чехі)' (клітинка, дінія): 1~ ~рк, •ОАО грн,; · 18 арк.",. О,бОтрн.;

Адреса: вул.Киї­ вська, 235. Тел.: 4-15'"'48.

основні хряки - 38 голів. Заявки на участь у конкурсі

Вступники складають екзамени з таких предметів: Спеuіальност!: фінанси, бухгалтерський облік. Математика -

-

·. 12 ~рк.(кл:,лін., коса)"":Ь,2Огrн. (КПКЦОJ;ІЇНКа}; ·.. · ·•· · . . · · · . . < · · · ·. . · · ·••• . 48 аР!<· (КJ')ітиt~ка) ·. ""··. . 1.QO ·.грн, (К.ПК Малин)······•. · ..... ·. · · · •· · . . · · .... · . . ·. .•. · · · · . . · · ·•.·.· . . . · · . . · • 96 арк. {клітинка) . . . ·:.с . . . . 1о85 ГРІі· (Харків):... · . .·.··... .. · · . · . ·. . ... · . . · . . · ·. . · . . ·.... <

су хореографії.

-

З. Правознавство.

усно. Українська мова

.

-в'язання; -.набірутеатр естрадної. nісні та кла­

колектив ТОВ "Бобрицьке".

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

крою та пошит-

'

робництва'4ехїІ зарqздрібни~и цінам~:

тя;

Хай ло Ваших дорогах не ходить трнвоrн І л.нхо не стане на Вашім путі. Хай rgастн і радість, л.юбов і надін Сулутинком будуть у Вашім жнтті!

Українська секція

'

- секретарів-діло­ водів з вивченням комп'ютера; - перукарів;

Бажаємо міцного здоров'я, чистого неба, со­

Міжнародна поліцейська асоціація

.... РЕА.Л1ЗУЄЗ()W,ИТИ . . учнІвські . . вітчизнЯfіих•.в14р6б~Икі~·l:а~и~

набір на курси:

нячних днів, миру й благополуччя на довгі роки життя!

З повагою -

лідnриємст13о ICYK()Of11'P()M'J'OP.!"Y~

культури проводить

обдаруванням - шановного Івана Івановича ПОЛКОВНИЧЕНКА з ювілейним днем народження!

старший лейтенант міліціІ.

Хкраїнське. комерці~Н(:)"В\1Р(:)бі1\:1Че

Броварський ра­ йонний буд~нок

агронома за покликанням, хлібороба за

мв ГУ МВС

слід пам'ятати:

~-----------------~ Вітаємо головного технолога поля,

Євген КОРНІЙКО,

лиці призводить до тяжких наслідків.

~

..._

бухгалтерія; npuuoм оголошень

61285

хан ня до педагогів у перші дні навчан-

ражній грамоті. Ваша особиста повага до законів доріг- найкращий при-

України в Київській області,

реь.акuії газеmu, Броварські

Свідоцтво про державну

няпя для вчителів початкових класів нагляду на дорогах. Навчайте їх до-

Щоб з.апобігти нещасним випадкам,

міська і раСюнна раь.u, раСюнна

реєстрацію Kl N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс

Батьки! Не залишайте малюків без

ніше 16-річного віку.

І

колекmuв

ь.ержаь.мі.нісmраuія.

організувати в школах семінарські за-

Помшяли сумління на грошІ.

.. Гине сад, гине вся Украша,

Як росою вмивається ганок

ААРЕСА;

rna

двигуна 49,8 см куб. і більше- не ра-

рожніх nригод з дітьми. Необхідно

та класних керівників з методики викладан ня Правил дорожнього руху. Про-

Спеціальності; фінанси, бухгалтерський облік. Математика­

щастя відчуєте у коханні. Відновите перервані сімейні стосунки, можливо вступите у громадянський шлюб. І тільки у вівторок зіткнетеся зі спокусою і зробите неправиль­ ний вибір. У четвер опинититеся в оточенні, де вас не зрозуміють.

філактичні заходи зі зменшення до-

го віку, а керувати дво- чи триколісним транспортом з робочим об'ємом

І Двадцять першого в сонячну мить. Люди добрі, рятуймо і1

2.

дити, або повернете свій борг. Не меншу радість і

Слід взяти до уваги, що їздити на

велосипедах дозволяється з 14-річно-

інспектор дізнання відділення ДАІ

нак у вівторок у вас, можливо, виникнуть проблеми у стосунках з підлеглими. Ризикуєте втратити довіру.

РИБИ. Матимете успіх у фінансових справах все вдасться завдяки спільним грошам (сімейним або партнерським). На вигідних умовах отримаєте кре­

бути дуже обережним.

своїми товаришами при переході ву-

1. Фінанси;

там, де вам дуже подобається. Якщо ваша відпустка тільки по­ чинається, то краще провести їІ біля річки чи на морі. Там ви зможете зарядитися до кінця року не тільки теплом, енергією, але й коханням та оптимізмом.

обходити тільки ззаду, при цьому

ку денного позакласних і позашкільних

І

·

nам'ятайте: раптово зупинити йоrо

неможливо; - автобус чи тролейбус потрібно

І

І від радощів серце щемить.

зана з послугами, то матимете приємних і солідних клієнтів. Од­

ВОДОЛІЙ. Один з найкращих періодів вересня -

І

-не перебігайте вулицю близrІо

І

ВІддалених ВІД основного мІсця проживання, у мІсцях

витягнете щасливий квиток, отримаєте подарунок від долі. У дальній подорожі справдяться найвищі мріІ. Буквально скупаєтеся у морі кохання, радості і задо­ волення. Будете щасливі ще й тому, що опинитеся

все, як зазначається у nрограмі рейду,

ся органам народної освіти. Перш за

треба подивитись наліво, потім- на-

1всихають квіту'Іі краї.

І

СКОРПІОН. Будете врівноваженими, якщо опини­ тесь на самоті, або тільки YJ;1BOX. Пощастить у місцях,

перед транспортом, що рухається.

. І

А потому конає дитина,

І Вже засяяв рожевий світанок,

дорожньо-транспортного травматизму

Десь у зорях заплутались даш І

.

Всю епоху нещадну навпіл.

право;

І

Біль дитячий зовсім не пече?

. 1 розпанахує впер шалений

гляд за поведінкою дітей на вулицях.

з

Та невже вам, міністри хороші, 1 1

І Вільним подихом вся Україна Пута скинула з тіла раби.

місцях, де є покажчик "nерехід"; - при переході вулиці спочатку

25 серпня по 25 вересня поточного року у країні проводиться рейд "Увага: діти!". Важлива роль у ньому відводить-

До жебрацтва людей довели.

транспорту;

тає кількість нещасних випадків з

з метою попередже.ння дитячого

'

1 Кровоточить повік Бабин Яр, І

І

Не працюс ні мама, ні татко, І нема в гаманці ні гроша.

боку, аденемає тротуарів-полівій

та в перші дні навчального року зрос- ся тільки в спеціально відведених

1 1

Незахищена божа душа.

відчаю з грудей виліт а. І Крик Розпинають червоні Пілати

лежно або незалежно привернете увагу до себе і ста­ нете найважливішою персоною. Особисті і любовні справи легко вирішаться і можуть досягти найвищого піку, навіть шлюбу. У вівторок і четвер слідкуйте за собою, оскільки можете зробити неправильний вибір і тактичну помилку.

із сумісних один з одним людей. Якщо робота пов'я­

nарти. Як свід'!ить аналіз аварійності

Похилилось на мами пле<Jе.

Залишає сумний небосхил!

~ на жінок, удвох же будете корисні одне одному. За­

І

1 Яничари ізнов двоязи.кі 1 д о державного лізуть керма,

ТЕРЕЗИ. Будете не тільки удачливі, але й nросто щасливі. Жінкам пощастить на чоловіків, а чоловікам

КОЗЕРІГ. Матимете гарного посередника і одно­ часно покровителя у своїх справах. Можливий варіант навпаки - самІ будете посередником. Якщо ви керівник, то зараз можете зібрати відмінну команду

Закінчилась пора літніх канікул.

І

і відсутність почуття міри.

СТРІЛЕЦЬ. Вам повертатиметься те, що заробили раніше. Будете успішні за рахунок партнерів, друзів, у справах з великою груnою людей або сімейною па­ рою. Будете щасливі за своїх дітей і подружжя. Найкомфортніше почуватимете себе не тільки у нинішньому колективі, але й у будь-якому іншому і новому. Не відмовляйтеся від дружніх вечірок - там знайдете сердечний інтерес. У вівторок не ви рушайте у далеку подорож.

по тротуарах, тримаючись правоrо

В переході дитя блідолице

про себе. Але якщо у вівторок займетеся справами, ризикуєте погіршити думку про себе. Вам можуть зашкодити власні амбіціІ

незнайомих і заморських. Заспокоїтеся, знайдете те, що шукали, а втрачене повернеться. На роботі не будете наnру­ жуватися і сильно марудитись, у справах зможете зробити пе­ рерву і розслабитися - все буде робитися саме собою. У вас з'явиться покровитель, або таємний прихильник. У вівторок ри­ зикуєте неnравильно вибрати мету.

-пішоходи повинні рухатнся лише

я НЕ МОЖУ... І

ДІВА. Ваші зусилля будуть досить високо оцінені. Можете вважати, що певний фінансовий етап запо­ чаткований (або завершений) дуже вдало. Тепер можна витратити гроші на особисті і сімейні потре­ би, вкласти їх у вигідну сnраву. На цьому тижні можете отримати гарний відгук

/\

І

ВоАоАнмно МОСКВИЧ

За довідками звертатися за тел.:

2·72·85.

g Втрачене свідоцтво приватного підприємця N94436, видане Броварським міськвиконкомом 17.07.97р. на ім'я Яхна Валерія Віталійовича, вважа­ ти недійсним.

g Загублені посвідчення ветерана праці серіІ АБ NQ 538617 від 13.12.99р. та посвідчення учасника війни В-11 NQ 602313 від 18.06.97р., видані Бров. .ким відділом соціального захисту населення на ІМ'я Дуні Віри Володимирівни, вважати недійсними.

Загублене посвідчення учасника війни. В-11 від 21.05.1997р., видане Броварським відділом соціального захисту населення на ім'я Тон­ кої ЛідіІ Григорівни, вважати недійсним.

N9564990

Обсяг

Арук oфcemнuu. 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у справах

npecu

інформаuії Київської облАерж6Амінісmраuії.

ma

Зам. Тираж

2992 19:80

прим.

#68 2000  
#68 2000  
Advertisement