Page 1

17

:1

Газета вкходкть квітJІJІ 1937 року.

одне

про

ян

з

на

Пригадую,

и.

НІ

СТ\Івилося навіть питання директора заміну про

із

разом

служб

районних

райдержадміНістрації

гії

генеральним

директором

виробничого

об'єднання І.

Єгоровича Зако­ Віктора пайла. Мовляв. не справ­ ляється з обов'язками (на

С.

той час він лише рік ке­ рував цим господарством).

ної Ради народних депу­ татів А. Г. Круковсьним,

добре пам'ятаю те Я Чула, з якою засідання.

генеральним

працювати є де і є на чо­ му. Навіть у цей важкий в економічному відношен­ знаходяться час тут ні ношти для придбання не­

пло­ Єго­ рович Занопайло вже сьо­ годні довів, що друзі не­

агроном вчений доовочівник) Віктор

За

.1/еповні

він

зробив учасники

лися

ця. На кожному з них

перекона­

по

недавньо­

тих

го семінару, який відбув­ ся в радгоспі «Зоря». Не­

чотири

вагави­

начани.

П за три Посіяли розповідає Віктор дні, Четвертого Єгорович.

та

озимі

ранні

«ВогданівсьниЙ>>.

раз

негараздів, ладу

з

Хоч бу­

виходили

ком­

Наші інтерв'ю

flixoгo з нас не здивуqезною кількістю 411~ спільних підпрималих, я:кі з'явилися: ос­ ємств,

таННіМ

ми

хвилі

перетворен:ь.

за

часто

Але

Иl

часом

рин:кових

екзотичн:и­

приховуються

назвами

торговель­

звичайlІісіlІькі

оргаlІі­ но-посередницькі сІють і lte зації, які не орють,

але

вигоду

М.

свою

А.

І.

Душенна,

О.

І.

Теплюна.

П.

О.

мали

бо

права

було

це

помилку,

на

б

рівноцінно

За на·

миттєвій загибеЛі.

мІІ

ue

було потужної дер­

жавної підтримки капіта· матеріально-техІ-Ііч­ лом, ним забезпечеН'Ням. Була

за

складом,

фірму «Бротеп•. Назва

ri

високопоживних

з

його

нуль тур.

хліб­

Із

сутінки.

усі

виходять

загінок

них

спуска-

землю

... На

сім зернозбиральних ком­ байнів, бо немає потреби Зерно­ працювати вночі. радгоспу нлин вий

та інших ЗаRДяни тру дівни­

всіх

напере­ хоро­

порівняно

рощено

ви­

погоди

торік.

ніж

--

---

Так.

задовоJ]ено дирентор

головою

кивнув

відомого

плем­

Україні

в

П.

заводу «ПЛОСНіВСЬКИЙ»

дивись, ще вий­

Ф. Во.1оха, Вінтор Єгорович де в лідери. казників

по­

деяких

з

Справді,

до­

господарство

ганяє іменитих сусіДів. Ось, так завдяки влас­ ній ініціативі та наполег­ професіоналізму ливості, в діяльності агрономічної служб і інженерної та те, що зробити вдалося для багатьох може здати­ nони

ся

недосяжним.

що

До речі, майже Піврону в хворо­

через

господарстві

бу відсутній головний аг­ Весь тягар його роно~. обов'язнів ліг на плечі аг­ рохіміка Вінтора Яновича прорахун­

Враховуючи ки

.

ранніх

27,5

зернових

ярих

по

намолочено

нультур

гектара.

з

центнера

но,

на

а

використовувати

де

багаторазово,

озимих

решті

-

площі

чити пристойне життя со­ бі та сім'ям. Ми, нілька горнути

досить

екзотич­

водопостачання.

ротного

охолодсистеми Адже настільки були ження ча­ що неефективними, особливо вліт­ сто-густо, ку,

вико­

скидали теплу

ристану,

воду

До тих пір, брали іюву. поки і держава, і приро­

замкІ-Іуто­

в

tta

той час градирні належ­ ефенту не давали. нпго могли запропону­ Ми ж нові

градирні.

І в чому ж поляга­

новизна

ла

вашого

підхо­

ду?

Наш таний. Він директор Анд­ технічний Неділь® Петрович рій

·-

запропонував

міло.

і

типу

охолодження

градирнях

У

ди.

во­

старого

використо­

широко

ГО.МЕНЮК.

дили, а плата була симво­

підвищення

доохоронні

лічною.

органи

Потім

диви­

госгюдар­

ники nо\Іал.и розуміти, що

вується

її

деревина,

замінили

на

ми

ж

пластин ...

-

ефективності

водаохолодження

тн

це

на ринку

ми

зрозу­

t.сладне

злама­

rо<.:подар-

більшого

останнім

змонтували

пос­

ча­ гра­

Запорізькому на дирні Лугансь­ автомобільному, ному ливарному, Нремен­ на~оперероб· чуцьному ному заводах. І на бага­ дрібніших

тьох

ствах. вати

припису­

лише

лаври

адже

колективу, шим

nідприєм­

хочу

Не

замовленням

своєму за до

на­ роз­

робки проекту, технічно­ го обгрунтування підклю-

чаються

солідні

установи. том

снрави

Але є

науковІ

дИреген-

~<с.е,танн

вирощуЮ'.fЬ

зде­

на

ген­

30-40

ми.

Янович

ВІнтор

тарах.

пІдживив

посівів,

робіток

Тепер

нультурн.

овочевІ

колегам

і

соромно

з

врожай­

поназати

району

об­

організував

своєчасно

плантації.

ні

---

директор

каже

«Зоря»,

радгоспу

збе­

-

ранньою

і

виз­

у

своєчасно

Щоб

на­

весною

року.

ступного

стро­

оптимальні і

почати

закінчити

Л.

роботу,

важливу

І.

Горбач та

М.

В.

Цьомка,

цю

інші трактористи готують Разом з цим ме­ ріллю. М. Бабко Г. ханізатор суміш насіння сіє вже

олійної редьки. гірчиці та

працюєте

Ви

з

ба­

колектива­

розпоряд­

їх

У

автомашини.

дві

женні

спе­

чотирьох

чергування

ціалістів.

Ну, а директор контролює ночі.

і

час

будь-ЯRий

в

черrуваннн

«Десна»

АПН

випадново

не

Адже

досві­

цим

скористатися

дом.

П.

асюди слід

Талавіра,

М.

ди-

наголосив

Отож, ректор

l!ибрали цей радгосп для семінару.

проведення

Згадайте, як у травні червні йшли заливні до­ яку служба, Але щі. Я,

В.

агрохімік

очолює

.Кукса, зробила все необ­ хідне для одержаН'Ня ви­ врожаїв.

соких

один дирек­

не

Гадаю,

Світиль­

з

нолезі

своєму

д'ня

того

позаздрив

тор

ного. Добре йдуть сирави І це наоqиий в «Зорі». система

nна

що

радгос­

себе

цілном

того,

приклад

1

виправдовує

спроможна

за

нав-Іть

вижити

сьогод­

ви­

економІчних нішніх пробувань.

вирішу­

«Все

Лозунг

такий nопу­ ють кадри». лярний у дален-1 тридцяті як ба­ рони, актуальний, чимо, і сьогодні.

ПОЛЯКОВА.

Г.

ГОДіВЛІ

ДЛЯ

культур

ВИХ

У худоби. громадської кілька стронjв з проміж­

3-4 дні, але не ками 20 ·серпня буде nізніше не менше ними засіяно 200 гектарів. Визначено екіпажі, яні оіятимуть

Іх працювати­

Г.

му,

чотири.

полІ

у

ме

АНДРІЄНКО.

енономічне

важне

що

нультури

озимі

на зерно.

нормо-

поживних

Інших

мати

хоче

цін

та

валют

легкий <<Навар». Тому ор­ цІлодобове ганізували

Адже

вирощене.

регти ні

наше зав­

Головне

дання,

змоги

дає

не

становище

ми. А сКільки працівни­ ків нараховується у вас? - На постійній основі в межах 40 чоловІн. Іно­

там би як Але нам. повинні ми було, н~ йти назустріч замовнику

ді ми запрошуємо до реа­ іншого того чи лізації

і досить грошей

проенту в

основному

продукЦією. нам

ки,

ють

що,

по

наші

як

працівни­

правило,

денільна

професій. Вже ваш nереконує, що

ма­

суміж­

них

більні

колективи

вписуються

в

добре

економічну

Але ж країни. модель виробництву маленькому градирня-гі­ не потрібна Чи заповнюєте ви гант. цю нішу? -- Так, наукова група розробила <<Б роте пу>> модифікацій мінікілька Напринлад, градирень. об'ємом за найменша побутовий з завбільшин холодильник. Біда наша і замnвииІІів

по.'lяrає

у

то-

Причому, НІакрути­

не

важливо

неї. а пош­ ти ціну на видше nродати, щоб ма­ ти оборотні ношти. Так, з ливарного Луганського

радіатори

та-н.ий-},

нижчі

... -

з

нами

Дивина,

Незабаром

вони

то

розійшли­

Запорізьці

ся. лися

опален­

що

ціною,

за

швидко

досить

ми

те,

через

І

до

нас

в

магазину

свого

були

nривезли

ми

заводу

ня

приклад малі мо­

ні

замість плату

часто беремо

людей,

своїми обходитися мося змогу дає Це силами. фонд заро­ збільшувати бітної плати і це добре

Ум,

ні

розвернутися

старає­

сторонніх

розуміють

сом

розпилення,

культури

не

трудомісткі

Ці

подарств

високі споживчі яно­ ці, сті нашої продукції дали змогу досить міцно нам

фор­

ДОЗВОЛИЛО

жити, ЩО В біЛЬШОСТі ГОС­

але

закріпитися

зва­

ноли

площа,

велика

реконструюва­ об'єкт чи Тут роль ві­ ти старий. діграють не емоції, а еко­ Нові викладки. номічні nідходи в організації пра­

Тільки

кількість, їх зменшити різко підвищити ефектив­ ність

Мо­ індІІвідуальttо. новий збудувати

луг.

ЩО

сунки,

підхо­

ми

випадку

димо же~ю

принципово

конструкЦію

нову

У кожному нонкрет­

огірки,

Городину вирощено на 100 гентарів. Це площі

-

ному

Овочів­

жаркий.

нійний,

вибирають ники помідори ...

гатотисячними

ство.

сві'Г:иль­

нівсьних овочівників. Тут же, на полі, бачи,мо ван­ тажівку, побутОJщй вагон­ холодною чин, діжt<у з питною водою. День спо­

ни

на

воду

Але наявttі

му r.(иилі.

--

-

бу·

вигідніше

і

дешевше

майстерність

буде

насіння

покласти

семінару

Треба

сівби.

оц.іJни­

гідно

нн

ли

начені

ньої

Учасни­

великий.

видн(J.

осін­

до

щедрі

рознинулися

нинішньої

ються

доро­

:vtент городніх нультур, як

готу­

активно

сподарстві

го­

у

року.

минулого

зелений нонвейєр. На 150 гектарах соновита згодована ху­ маса буде добі пізно нинішньої осе-

лись на все це нрlзь паль­ ці, такі <<Номери» прохо­

з nерших днів існу­ ми не «Бротепу»

овочеві плантації: огірки. капуста, морnомідори, щавель, кабачки, ква, Ас;орти:ревень... кріп,

і

озимих

всіх

середньому

Ламати ие будувати. кожний господарник Не щоб заради піде на те,

вання

ГИ

Я. зізнаюсн, не споді­ валася почути, що в <<Зо­ рі» одержано високі вро­ ·- набагато жаї зернових більші. ніж у середньому по району. Десь, за попе­ за 40 даними, редніми -- майже на центнерів більше, центнерів п'ять

у грунт на 900 гектарах, з яких 750 гентарів на зер­

Брова­ відповідає суті екон:оміка, техн:іка, ри, директором прогрес. 3 М. ГРИШУКОМ розмов­ ляє наш кореспондент М.

ri

вання!Іf.

ший урожай. Так, пшени­ 28 одержано більше ці гектара. В центнерів · з

вати

бажання

діяльності вид ний облаштування систем обо-

за розмахом

до пізньої весни причому складено

з діє осені,

реалі­

єдине

Адже в сфері справою. виробlІицтва реалізуються безпосередlІьо люди діло­ ві, підприємливі, з оригі­ нальними ідеями. До та­ ких можна відlІести і ма­ солідну

у радгоспі

нонвейєр

ний

зувати свої ідеї і, не бу­ забезпе­ ду приховувати,

ентузІастІв, вирішили роз­

але

на нультура, займає пло­ 230 гектарів. Зеле­ щу

Нукси. І директор, і ра­ служби задоволені йони\ його роботою. ПОЛЬОВОЇ

-

сусідніх

з

і

так

свої,

загребущі сіл. Особливо везе ОВОЧІ В Ро­ Ті. ХТО на різниці курсів сію, і

майже чж·rиИ. бур'янів не видно. Тому на 75 про­ центах площ урожай зби­ комбайну­ рали прямим

Вздовж

усіх усюд

Ідуть з як

ДОСВІду

ЧИ Є ВИХІД ІЗ БЕЗВИХОДІ?

мають. І чималу. Важче, реальною з звичайно,

лочисельlІу

високояніс­

ця

люцерна,

примхам

Є.

ли­

вирощували

подарстві

ше 40 гентарів цієї тра­ ви. Тому й раціон худоби А тепер був збіДнений.

кір

потрудилясь

Теплюна.

байни, бо в основному во­ ни старі, фізично зноше-

вже третій укіс люцерни. Раніше, пригадую, в гос­

старанням

760

є

То

снатертину.

лену

чшиварl але успішно упо­

екіпажі

комбайнові

нІби хто розіслав зе­

нів,

господарства,

на

відділ­

першого

і

другого

ків

хлібну ниву

Добре

інший

Види на врожай добрі. далі, на полях· А там

спекот­

була

гектарах.

труднощів,

чимало

різних

рали

Птахарадгоспу

затори

ло

механі-

нультури

бобові

погода, нз більш-менш

зерно-

ярі

дні

інші

ні.

збирати

бур'яни.

знищено

єчасно

сво­

рядках,

у

рослин

ту

густо­

сформовано

добре

Джуннівського механізаторів.

Віджнивувались, сІюrrь Завершили

мінеральних

внесенням

добрив. розкинули·сн Ліворуч площі кормових і цукро­ Іх вирощу­ вих буряків. на ЗО і ють відповідно Повсюди 53 гектарах.

ються

--

господарств,

всіх

рівнини

-

три

-

одночасним

із

міжряддях

у

грунт

розпушували

ри

сон­

до

вгору,'

тягнуться

В

багато.

речі,

до

цьому,

рони

чотири

ку­

площа

120-гектарна

кур}'дзи на зерно. Високі стебла· П рівно та дужі

плечі.

свої

ftІдину

тяжКJ

Першою на шляху уча­ була семінару снинів

в

лідстамяли

даре

насіння,

обхідної техніки, добрив ...

освітою

(за

числі орної

тому

у

3900 гектарів. землі один з найбільших Це Отож району. радгоспів

енергійний

Молодий, спеціаліст

сільгосп­

гектарів

4670 угідь,

нолезі.

в

оглянули

все, що на них росте. А широкі, розлогі, лани щедрі і багаті. господарстві Усього в

просили Вони ський). нолегії залишити чаенів ВlкторfІ Єгоровича на ди­ На­ посаді. ректойсьній обіцяли всіляно до­ віть йому поставити nомогти ноги» внрай добите «На господарство. І не поми­ лилися

дJ:!ректором

господарства,

«Гоголів­

(радгосп

район­

голови

П. М. Та­ АПК «Десна>> поля об'їхали лавірою

В. М. Хоменко рРктори (радгосп імені Кірова), В. В. Фролов (племптахоза­ вод <<Рудня»), А. Т. Ко­ сенко

за­

першим

Рудаком,

ступником

ди­

виступали

гіркотою

<<ННЇВПЛОДООВОЧПрОМ»

аакінчили сівбу. механізато­ рази

травня Чотири

городини.

діжни

IQpa·

масові

трапляються

СВІ ТИЛЬНІВСЬКОГО

коле­

засідань

із

Аогmрка

Ц1u

ГА3ЕТА &РОІАNЬКІХ ІІІСЬИОі ТА "іОНИОІ PU И1МWІІ ІЕJІПАТІ

Із

Це був району. дарств для «оо'єкт» по·-"""' ний

o,.. .. v ... ~

.N!! 68 (8549)

Село і люди

госпо­

найвідсталіших

СЕРЕДА, 17 СЕРПНЯ 1994 РОКУ.

років тому <<Зоря>> го­

ІЦе кілька про радгосп ворили.

розплати­

автомобІля­

та

й

двадцять

годі.

пер­

прогрес у століття, ше всіх його проявах, а тут натуральний обмін.

нашу

Так, це ускладнює роботу, але ми на­

l!.~агаємося

знаходити

ви­

яка за ситуації, хід із параметрами нази­ всіма

ваt:тьс1!

безвихідною.


8

стор.

2

t1

Середа.

t 994

серпня

сМОІІ

року

11

Чи

варто

ваЖ:Ливіоть

СУУ.

як

і

такого

проце­

цІіноутворення

ринковій зом

доводити

З

економ~ці?

рИНІКОВИМ

ІІ не nравильно.

:: на

схемі му

дії

рух

змін

меха~ніз­

спричиняє

црнбутrовості

зей

І

виробництв,

свою

чергу,

веде

до

галу­

що, до

У

«пе­

реливання• капіталів між ними

в

інтересах

самоrо

ж суспільства. Саме у та­

кий

спосіб

виробництво

nристосовуєтЬІсЯ

до

су­

спільних потреб і удосконаJІює

свої

(бюджетно-пополітика. Вона

передбачає

при!1И1Ненн·я

вих та безгот,іВ"Кових гро­ шей, обмеження їх к!ль­

класичній

цього

цін

фі•скальиа даткова)

ня,

та

осІНову

саморегулюван­

У

(грошово-кредитна

структури:

емісіІ

готlов·ко­

кост'і необхtдною для обі­ гу

томрів

ма'СОІЮ,

регу­

лювання процентноУ став­ ки банків та валютt~ого курсу, усУІНеНІНЯ бюдqкет­ КОГО

дефіциту

держави,

не

товарною

На

і

витра·т

забеЗ'печ~ц_х

масою

перших

тощо.

етапах

еконо­

мічної реформи в У·Щ>аУ­ ні ці заходи аІбо не за­ стосовувалися ЗОВІСLМ, або застосовуВалися

явно

дост-атньо. Тільки в· році

в

результаті

нення

підвищення

не­

1994

'іх

продукцію

знизився

ринковий

поnи'!'.

словами:

ціна,

рення

ціноутво­

беруть

функцію номіки,

Іншими

на

се~е

регуляторtв еко­ в той же час

формуючИсь

самі.

Внааідок

непродУІма-

но'і «ШОКОВО'ї тера.піХ», обваЛ.ЬІної лібералізаціХ

1

цін

ноУ

-

ГОЛО'ВНе

наступ­

необгрунтова.но'і

еісо­

:номі·чноУ політики влад­ них структур у,~раtну

В}ДЧу-DНіше, Ні•Ж буідЬ­ ЯКУ іНШУ постсоціаліотич­ ну .країну, вразила інфля­ ція

(за

винятком,

во,

деяких

можли­

воюючих

Jфа­

'ін нолишньоі ЮгославіІ). Так, протягом 1991-

1993 років оmові ціви у на-с зросли в 11 тисяч разів,

перевищивши

друтіА nоловині JaY рівень 50 на

місяць,

єтЬІС'Я

на

Я1t

1993 poвіДсотJtіВ

що

визнама­

ЯоСХра'ВО

озяа'Ка

у

ВНЯБ.ІІft­

гіперінфляціЇ.

Роздрі6нt! ц~ни за цей же nерІод, за офіційними (•на нашу

ми)

у

дум:ку,

еанижени-

даними,

ІПіДНялись

тисяч разів.

3,7

Тюrе

карколомне

зро­

економіки: фінансової ті, значний

поглиблення нестабільносспад ви:роб­

-

ниЦТІВа.

неплатоспро­

можність, нестача обі·го­ вих коштів, зу6ожІ.mія nереважноУ більшоСТі на­ селення. ПокладаючИІСь лише

ку•

на

~невидиму

ру­

ринку з його стихій­

rними мех~н!зма'Ми ту, rrропонування t

утворення, історичний

попи­ ціно­

за короткий стро.к. · .немож­

ливо провести докорінну структурну і технологІч­

ну

перебу.доВІУ

-економІ­

ни.

необхіІдної

для

застосування

країнах

з

тим які

більше

таких

стабіЛьність

системи

НоІііЦ'ГВа

та

удос·ноналення

Якщо

вироб-

перетворень,

жавного

вати

ність

регулюваІJШІ.

Це .програми рОЗj3И'Т­ ку економt"Ки і П пі.дтяим­ ки. Дл·я у,країни щодо цього має а.кт.уальне Зна­

чеНия

програма

що

має

ня,

життєве

гулюваННЯ

Щодо

го

року

бан.ня тів.

за

діяль­

календарно­ умови

прид-

одноразових патен­

Патенти можна одер­

жати

пекціях

в

податкових

міста

ре­

тощо.

безпосередиwго

державного

ре.гулюваІНня

за цінаJМИ •.-то

контролю

вони ЯІК

значен­

аНТИМ<ЛІОІЮЛЬНе

використову~ся

у

нормальних

ЖИТТЯ

Кра'tНИ

З

~мовах

.рИНІКОВОЮ

та

іНС­

району.

Мmімальннй термін діІ

дост~т- 11 класти

в.Lдповідальнtс•ть

:: м.оїх колег -

Важливе значення має 11 ІНИків реrулювання цJІн шл·яосом 11 рішніх них

та

граничних

рівнів, ІІ ності

в

районі

на

совуєтЬІся

перш

нашому

квартирноУ

зокрема 11 то

плати

та

ко-

не

піІд

Так,

::

· poбorri

Серед това- 11 б'єктивними

виробиичо-техrн:ічного

горесурси: 11ро-

вугіІіlл.я,

і

У

погіршення

аціІ

і

нафтопродуІК'tИ.

піДвищення

інфл.fщ!ї

рен.ня

цього

Та,к

темпіІВ

можливе

розши-

переліку.

сталося,

:: :: ,1 ::

Про

це,

до

ІНа

речі,

йшла

першому

засі­

також

граНІNНІ

мативн'!

РОRИ,

nриклад, тривало і

ПрQТЯ•ГОМ

періоду. в три

На­

Австрії воно десятиріч:чя

охоплювало

ло

коли

регулювання

ЗД!ІЙІСНЮЄТЬСЯ

широке

продУНЦії

нор- 11 нароАНИХ

рентабельності, 11 аrналізувався

стан

обмеження зростаНіНя цін :: чинності на на

велич·ИНУ

подорожчан- 11 в

першому

зло­

:Qроварщині півріччі

декларування

вищенн·я

рівні

цін,

ко­

ВИрООННІЧОГО

положень

(.иацінок) І» до

обігу та ін.

посилення

\І органІ:зованою

ооновною

пере- 11 тю.

поною є криза збуту, я!Ка

У

ході

з

Ці€ї

11 висловлювалося

розмови

чимало

жало nідвищення г~шодоході'В

Як

иа;селення.

результат

щоб

npo

залучення

кіл

населення

веденоня · праіюох·орон­

КІуnІІВельної 11 Ної роботи

свромонmості, вання.

-

11 широких

значне :: до

-

з.нижеи.ня

1: них

еатоварю-

Тому

наші

1: кою

червоною ноит­

по'І1}>ібно, 11 рез кожен висrуп. Отже, доходи 11 що, на нашу думку, слід

грошові

росли вищими

темnами, :; здійснити в цьому план!"

ніж ціни. З АРУ'ГОГО боку 11

Насамперед,

вІдновити

-

необЧдна ста6!лізація

:1

роботу громадських фор­

і

поступове

11

мувань

споживчих

ениже'Н!Н!Я

цін.

можливо

Цього

доояrrи

ЯІК

11

з

охорони

право­

nорядку. Тих же ДНД чи

за

досягає

гіnертрофоваІН·И'Х

Адже

р!ов

вИІпуоку

наІJ)одного

ті·в.

виробтова-

опожи.ва!Н-

зовс~м

за

ного-двох

що рента·

бага·тьох

по

цюють,

розмірів.

відомо,

ництв

теж

але

не

пра-

виннтком

населених

Зрозуміло,

самих

закликах

мості

громадян

це не вирішити.

од-

пунк-

що

ність

у

промисловості

цілому. Таок

в \І д?давали

д?

.•

впливу

окла:дових за

з.д!й­

допомогою

фляції,

ше

кілЬІКома

nередумооою

ц!ю

цін

Віталій

совуються

недостат­

ЗЗІВ.

однією

еконо;м.іІf<И

що

ЯІВНО

стало

одноразового

з

ін­

вони на-

Для одержаиня патеН'l'у необх.ідно сплатити пода­ ток на промисел, який визначається в розмірі

відсоmів

вказано І в

декларації вартості това­ рів, що підлягають про­ дажу

протягом

лендарних

менше

трьох

днів,

розміру

але

однієї

ка­

не

мі­

німальної заробітноІ пла­ ти. В разі придбання па­ тенту на сім днів ставка податку подвоюється.

Громадяни, снюють

які

продаж

здій­ товарів

ста.біліза~

ROHOHEHKO,

відділом ДОК'ТОр

•НЗУІК

Інституту

НАН

УкраІ­

еКОІНОМі'!:НИХ

(Укрінформ).

придбання

вих патентів

три, максимальний сім днів.

ни,

без

патенту

на

економіки.

різних форм 1 метОІДtв. В УІК'раІні цl засоби ЗаІСТо­ ньо,

ефектимого 11 матеріального

одноразо­

або з пору-

" ::

стИІМулю­

здійснюють не

продаж

речі,

. останні.м

справу

цю

лараЦії,

в. дек­

притягуються

адмІністративної

відальності

у

до

відпо-

вигляді

штрафу від одного до де­

сяти мінімальних заробіт­ них плат.

А за ті ж діІ,

вчинені

nовторно,

до

-

двадцяти

розмІрів ти.

громадянином

вt1д

десяти

міНімальних

заробlт.ноІ

пла­

організаторів

за

масових

nорушення

чи

господарства,

виконкоми

сіль­

:: рад. А ще когось могли •• б і ми заохотити. До ре-

за­

правопо­

рядку? На це просто мах­ нули

рукою

...

І ще одни

момент,

рушень

у

з

пря­

~rі:лькі·С­

і

правоrю­

наших

селах.

Хто і коли опитав із го­ лови сільрЗІди за кіЛь­ кість виявлених осередІкі·в самог6но.варJння, від­ правлених

на

примусове

лікуваНІНя

від

алкоголіз­

му? Та в районі вже за­ були про це. Звинли пи­ тати ЛИ'Ше з міліції. Так, це наша робота! Але й робота місцевого органу

хто

-

са­

віодпов'ідальність

зна'І'и,

11 ЯіКісь

на

моплив. Де попередіЖеН­ ня З боку СіЛЬ'ВИКОІНКОМУ

їх та'М наЗ'Вуть, можна й

:: ства

До

чаеом

пущено

ванн.я дружинників чи, як

на

козавод. ження

Але через зни­

попиту

продукцію

його

на

нашу

вистачає,

щоб за.довольнити заявки місцевої торгівлІ. Так, молока

щодня

виготовля-

є

кра-

товариств

шова·ні

сотні

і

валити на плечі ничного інспектора

спостері.гають. же

до

деnутатів nред-метно тися за вирішеНІWJ

~я.ого

питання, бо дattiiJ одна з найrа})І

~ hщх

К]>ИМЇІНОГЄ'ННИХ

районі. Оскільки

цінної

~

згадав

lн·опекто­ не можу

обійти проблему іх забез­ печення житлом, телефо­ нами слуІЖбовими l домашніми, транспортом.

За останні роки завдЯІКи допо;моз'і райради дещо в цьому

плані

вдалося

зро­

бити. Дещо, але не все. Окремі дільничнІ інс.пек­ тори

житла

наїздами село

не

із

мають,

а

Броварів

у

ЗЛОЧИННіСТЬ

ЦЯХ

не

На

МіС­

викорі·ниш.

Так, У·каз України · Л. стосовно

Президента Д. Нучми

посилення

бо-

ротьби з ортанізоваиою злочинністю й злочинніс­ тю взагалі потребує від нас мобілІі·зації всіх зу­ силь. Але змоб!лJзувати­ ся

МУСЯТЬ

несе

і

ВСі

Т'і

спа.кій і поряtдо.к

ХТО

.. з:

відюовідальr·'-

.

сільські

Ради, гро­

колективи,

В. наІtJальник ковник

продукції

холодильних

ДЗЮБАН, райвоімілу справ,

пол­

міліції.

приємстві укладено дого­ вір із спільною україн­ американською

Фірмою «Номан», що у Броварах, яка зобов'язу­ ється у найкоротші строни встановити

масла.

мер. Щоб вирішити rостру проблему, на

вже

внутрішні·х

До речі, й масла стали нині споживати набагато менше. Отже, для збері­ вистачає

ТОЧОК

про дільничних рів міліЦії, то

мілі-

тонн, сметани - 2,5 тонни, ще менше сиру, а також 5-6 тонн

гання

зві~НQ

хто, ді-льничний ·ifir.c пектор. Давно пастав час районній РаД!і »ародни·х

діль­

20

вершкового

'ЕИ­

Нрайнім

залишаЄться

сько

ємо

навіть

на:д

все звик­

ли

і

сячі дач, СПО'КіЙН•О За ЦИМ

мадсЬІКі•сть.

всі

палець

об палець не б'ють, аби зрушити цю про11лему з мі-сця. А ~і.ІІЬСЬКі Ради, на ЧfJЇЙ території розта­

пиячить

Просто-,на,п;росто

мі.сцях

дачних

хто

знущаєть.ся

сім'єю? на

ось У?Ке чи не з півдесят­ ка P<>J<i·B ро3МQВИ про не­ обхідність організаці·ї їх охорони. Але· правліНІНя

селах трудові

Позначмтьс• на якості ніж у попередні ро.ки надходить сьогодні моло­ ка на Броварський моло­

домашН'!

діжки із дач. На ріЗІНих рівнях від обласного ДО rіЛЬСМW!'Р · ве,цуТЬСЯ

самогон

Близько 1 ОО тонн а це майже вдвічі менше,

вирізати

через

жене

прмаж,

ДІНями,

таіКОЖ. краще

Вісті з промислових підприємств

това­

зазначених

віДІІІовід.аль­

дооутат'ів як не jjм,

Як~сь <Кошти 11 потрібИо. 11 можуть дати пі.Дприєм­

За

організат:)рИ.

влади, Ному,

шенням терміну 'іх діІ чи рів,

повну

ЗJІочинів

віДсотками :: сьогодні страждають від на рІк, ЯІК це має ·м!;сце в :: браку коштів, також на­ країІНах стабіЛЬІного еко- ;1 кладно. Але продумати ном.Ічпюго розвитку, є :: систему морального та

Іх

несуть

ність їх

тю

днtв

сте-

с·пиртного.

пит.ання

11 вщпустки З'! збереження1м цриборна,кня шзаробітноr пл·ати, трудообмеження її ли- 11 вим колективам, котрі

увагро-

'масового

пов'язаний

трьох

ли­

nоряд~ку

мІ·сця

мо

Поверну­

аби

со5ок», складів. Ще масовішИІми

порядок иа цих зборищах

на

ня, зокрема в леткій протися ж до практИІки, ~tоf\ІИІСЛовостt, перевНІЩJ~· ли активним правоохола середню рентабель- 11 ронця.м за сумлінність

мо­ ско·

телефони, коІНцентратори і т. д. Не буде цього значить і надалі трwватм­ муть у нас масові дітки із магазинів,

:вда•рити

Я не маю на щоб охоронці

овіщо-

до

селі

автогеном

«валити•

обмежуються

вживання

за

чао 1 лах,

гJІІухому

наві·ть

валася

Дільноичний і хіба в нього

мад~Ького

бельност!,

під

встиі'ЛО

реглИ

стіль

1

і споживчого призначен­ ня. Період переходу від командноУ до ринковеf.і економ·іІки, :певне, теж треба •розглядати .RJK над­ звичайний. Державне регулювання

і

Ні!

зі.

11 ГРУІП з охорони громад­ :Р~~о'К зниження витра~ \І сь'К~оф порядку, що . ст.воВnуvvНИЦ'І'Ва, так реІН'Та- 11 реНІ актично по вrux сеяка

до

питись.

·

проходила чи не че­

ма·

дірку в гратах. Маємо покладати надії на сигна"­ лrзацію. При•ю.му та~. робота якої б контролю­

ше весіллям? Трагедія розігралася Піз.ніше. А уявімо, що перебували б поряд дружиннИ'Ки? Лиха взагалі могло б не тра­

виникла в результаті зро- 11 конструктивних думок і стання ціІн, яке ви·перед- ІІ пропозицій. Але одна із вих

не

турботи

зл·очиані·с-

я~

оснащеність

рwстатись,

смертел·ьних

в голову. поІхав, бо

що­

боротьби

не згадати J проблему,

міліцію ...

іще

Указу

граничні ~~ Президента України

надбавок

Зараз

nід- .11 Іюнання

у

же

·ничний інспеК'Тор міліції, але на ту пору там було все спокійно. Спиртне

1994

можна таку

десь

травм неnоВІюлітньому підліткові. котрий через кілька годин помер у лі­ карні. На гуляЯКІУ при весілнному дом.і того ве­ чора навідувався д'іль­

де

пун.к­

сільра­

га~инів. Так, на сьогодн; всі вСІни загратовані. Ал• хіоба сітка на в.ікні пере· пона для злодія, котрий

куль­

все

сто при

населенИ'Х

технічна

їх

лише

не

Жердівської

Не

воно

будинку

же

Спробуй,

ееми

про.

в Богда.нівці пі:д час гУ­ лянки на весіллі було

новоРади

депутатів,

Щоіб

зводилося

на

наприклщд, 11 м·о,ва

органи

п::>винн!

завдано

в1н

ди!

тури чи клубу, але й ін­ ших місць, де збирається молодь, кафе, диско­ тек, проводів до армії чи весіль. НаБІеду та­ кий прИІКЛаІд. Нещодавно

nра:во­

ситу- 11

гру.п,

м!,оцях

маршр.ути

треба

еле.к~ ::

нафта разі

::

на

відвідання

причинами.

·теплое11ергія, · 11

та

бельність

тривалосо

не

сь'Ких за1собів, хл.Іібних 11 долік·ів' винликаних як виробів, дитячого харчу- :: об'єктівними, так 1 су­ тощо.

чле­

відЗІначи­

патрулювання.

муиально-побутових . по- 11 охороНІІfих органів, у то~ слуг, електроенергії та :: му чцслі й райвідділу палива, оснооних лікар- 11 міл;іЦІІї є ще чимало Нtевання

в

тах

Організувавши роботу ДНД

про·думати

бажан­

силу.

у

котрі

таких

А

мірам, устеж діJ!Ь'НИЧН<>· му за всІм, що твориться

при затриман1ні ЗJІо­ прав()порушників.

влади

за ·все :: ні самим нам впоратися

населення,

і

чи

чужі

до деяких особливого зн~- 11 іЗ на13алою злодіїв, гра­ чення послуг та товарtв :: бtжникtв, хуліганів просдля

р:жу і ми­ внутрішніх

заохочення

Далі. пратичну

коефLц!є.нті'в змін Іх. Сьо- :: плечі. Та навіть при най­

в

державне

діІв

райвідділ.у внутоправ за оправж­

гадні в У·краІJні це з-аето- 11 більшому

rіnертнфллці'і

П~ОЛ·ЯВОЄННі

лися

опі·вробіт-

встановлення Ух фtкоова~ :: н!сінький розгул злочин­

економікою, та:к і в над­ звичаЙ'НІі періоди роовит­ 'К'У суопілЬІСтва. Скажімо,

З часом

несистематичиого

протягом

рекои­

струкці'і та ефеіrтиmюто :виІЮрнстання потенціалу ВПН. розвИТRу еJІІопорт­ них галузей, система за­ мовлень (контра.R'І1в) на обмежене колQ проду.кrції,

вибуху ц1новоІ

характеру. Вона дозволя­ ється не більше 4-х ра­ зів

дер­

причин

торго·ве.льну

а

ма­

прямого

фл.Іщії.

До відома громадян, які мають намір Зд'ійсню­

діють

таке

расІвки,

плати),

отруктури,

нереrулврно

не

пере­

краІнах,

зайкwrості,

торгуєте

цін,

ньо ефективно.

вали

Броварщи­

не маю наміру

Ц!ї.

нів грj'Іпи охорони г~ мадського порядку з Та­

на шлях

в

стали

.засоби

за·~обами

ЦіНОВ\)І

ня

68 (8549)

жильний.

справ, і місцевий ра~госп <<Жердівський• практику­

ня витрат на виробни- :; рону · та виз·началИІСя цтво (У· тому числі й зар- 11 шляхи т.а можливості ви­

економЖо~q,

тілЬІКи

ють

в

розВИИУ'fОЮ

риНК'овою

головними

безпечують

о6ме­

широке

.кою

за­

і воя система регулюван- :: ні,

на

чає

цін

tцо

як 11 вопорядJ<У

собів регулюва'Ння ціJІ і стру~rтури виробництва,

снЮЄТЬІОЯ

П,

них,

у Нита.І. 11 даrнні вmюнком:у Регулювання цІJН . вм~- :: обране)! районної

економі­

регулювання

з

чі, минулого райвідділ

участі

відсотк!~. Нрім суто риНІІювих за­

розвину­

з

та

жеН:Ня емісії ІВда.rіося звести Інфляцію за ос~ан· н'і три місяці до 6-7

ринковою

краr.нах

критично­

тому чtосл1

енергоресурсів),

тою

У

валютного

го імпорту

і

стан.н.я цін ІМало значні негативні НЗJСЛ~дки для

введення

фtКІСованото

дея.кl

призначення регулюванню 11 н підЛягають ціни на еіНер- ІІ е

на

курсу для за'Куnівлl ВКВ,

на

поширен-

цін

цес

бо

хоча

<<Нового

:: Рад народних деп:утаті.в 11 та , органів громадського :: са~·оврЯІДування у зміц~ ,. ненні законності й пра­

рів

ен~ргоресурси,

гальмУіJ*!,'Н!НЯ,

бІльшого

Порушуючи

nроблему

прtmИ­

nрогресивні галузі зростають, у ВіІДСталих -

навпаки · вLдбувається про­

.

були

монетарн.1

ТОІВар!·в

ня економіки, З'балансо­ ванооті й стабільності її

розвитку.

жорстка

сторінках

11 життя»

надІмірноУ

становить

механізму

Ра­

ПОПИТОМ

пропонуваНІНя•м

1>ін

в

є

ПРОШУ зрозуміти ме­

::

ціни?

Людина і закон

іі

прибо:р:вав:ио

8

ЖІ!ТЬ

не

тут

місткістю тонн.

холоцильне

нання У

1 ОО обпад­

виробництва США. планах

освоєння розива

колективу

фасованого

бо,

важупане СВОГО

потужне,

більше

на не

жаль,

роз­

знаходить

ПОН:,ІПЦЯ.

ка­

цю під-

М. ГОЛОВАНЬ-' I'J, директор

і

мо­

ааводу.


сН О

8 Є

)І( И ТТ Й»

ПодбаІмо про санітарний стан ринків Як

громадський

тарюtй

!~спектор

газету

зцертаюся

лективів

рають усі мешкющі м.1~ ста і в сан-ітарному плані.

В. ЄФРЕМОВ, Інвалід війни, громадсь­ кий санітарний інспек­ тор СЕС.

санічерез

до

ко­

nідприємств,

ко­

спі.цьними

Занедбане КЛ8ДОВІЩВ

зусилля­

ми ми зможемо вирішити цю проблему. А стосу­

ється ку,

вона

міського

де немає

навіть

нормального

налізації.

цього

рин­ води,

туалету,

І

ка­

вирішеНІНя

питання

має

справою кожного. практично кожна користується

бути Адже сім'я

пос;лугами

ринку, санІтарні умови на

.якому далекі від нор­ мальних. Керівництву ж lioro не під силу виконати ці роботи через відсут­ ність коштів.

Всі

ми

звикли,

що

бі­

ля універмЗ:гу на масиві працює

невеликий

візований ринок. ні

Імпро-

І

повин­

бути вдячними людям,

які

приносять

сюди

лиш­

продукції

-

свіжі

овQЧі

фрукти,

іншу

горо­

дину,

ЯJ<У не купиш у ма­

ки

газині.

Це

дуже

для усІх нас. те

які

про

продав­

с:rоять

під

-

щем, а зимою

гом.

зручно

Але давай­

подбаємо

ців,

до­

І же з

кошти

спільну

копилку

-

у

центрі

парком

воно

міста,

май­ по,ряд

відпочинку,

падково,

нього

коли

міського

де

ви­

йшов

стадіону

до

з ди­

тячоІ лікарні. Мене вра­ зили перекинуті, побиті пам'ятники, ями. Мабуть, сучасні

мародери

цінності

у

шукали

могилах

ко­

лись захоронених небіж­ чиків. Важко навіть пові­ рити, що це занедбане, зруйнове єврейське кла­ довище

знаходиться

по­

ряд з пам'ятником за­ гиблим броварчанам у Великій Вітчизняній вій­ ні. Якими казенними че­ рез

це

здаються

якими

що

почесті,

вшановуємо

ляків. міська очі на

зем­

Дивно, як може Рада закривати такі речі: Гадаю,

кладовище

бути поряд

·повинно

впорядкованим, а побудовано сина­

гогу.

В. ПЛАТОНОВ, учасник Великоі Віт­

~ІfЩО кожне підпри­ внесе

міститься

граютьс~ діти. Дізнався про

під сні­

ємство

Семиполки

На.м пишуть

мерційних структур та Інших організацій. Адже лише

3 erop. 8

.Nit 68 ( 8549)

у

чизняної війни, тель-пенсіонер.

внг-

вчи­

На Броварщині є ще кілька населених пунктів, історія яких пов'язана з татарським

в

економіці

нашої держа­

поїзді

Ниїв-Ніжин,

ла

ша

рушення

половина

подарських ло

народногос­

вантажів.

залишилося

надlІ

аВТОNlобіЛЬНИЙ простому

бензину, автобус.

на

транспорт

люду:

а І

Ма­

то

немає

то зламався йдуть до за­

лізниці люди з надією до­ їхати до райцентру чи до міста у своїх справах. На жаль, і тут у нас не все гаразд... Буває так, що в вагоні сидіння пошкодже­ ні, а гірше-і камінь мо­ же залетіти через вікно.

Аналіз даних

статистичних

показує,

точному

що

році

збільшилася

в

r;Іо-

значно

кількість

навмисних

пошкоджень

та . крадіжок обладнання автоматики та зв'язку на залізниці. Так, співробіт­ никами інспекції в спра­ ~а,у неповнолітніх лінійновідділу внутрішніх crrpaв на ст. Дарниця за скоєння

транспортних

правопорушень

біля

50

затримано

підлітків.

По

17

з них порушено п'ять кри­ мінальних справ, віднос­ но трьох підлітків мате­ ріали передані на роз­ гляд інспекції у справах неповнолітніх.

Так, у січні цього року була затримана група під­ літків жителів БроварІв та села Димитрова, які

побили

вікна в електро­

поУзді на зупинці «Ивіт­ нева>>. Проти них nору­ шено кримінальну справу.

За

навмисне

пошко-

дження . tвітлофорних лінз порушено криміналь­ ну

справу

проти

діжки

та

правопо-

злочини,

комплектів

форних

лінз

світло­

та їх

кодження,

кра­

лок

місті Борисполі. А от громадяни Яцен­ }l(' О. та Цугаєв І., .які, о~\\В&ЮЧИ в Броварах, JJеребуваючи в електро-

...

ириття

взагалі

відголосок

ніх

про домо

деякі з лише

злочинів що

них стає через

ві­

декіль­

ка діб, а то і більше. Тому найкраще їх попе­ редити. ниця

-

Отже, зона

заліз­

-

пІдвищеної

небезпеки, тому перебу­ вати на ній підліткам без старших небезпечно. Ді­ ти, які знаходяться без­ контрольно з боку бать­ ків на залізниці, наража­ ють себе на небезпеку.

За десять років на дільниці обслуговування

22

загинуло

Уже

тільки

трапилося

підлітки.

цього

чимало

року

нещас­

1

них випадків. Так,

квіт­

ня був смертельно трав­ мований А. Москаленко учень 2-го класу Та­ расівськоІ середньоІ шко­ ли. 7 травня по необереж­ ності попав під електро­

-

поїзд і загинув С. Юхта,

який

проживає

в

Брова­

рах.

Ulановні

громадяни,

батьки! Залізниця зо­ на підвищеноУ небезпеки, і вчасно літка від падку

та

застерегти під­ нещасного ви­ злочину

-

несе в собі якихось

традицій крім

древ­

і

магічних

того,

татарсь­

ке військо лилося

для

ніколи не ді­

на

Від жителів Бровар­ щипи ми чули і такі ва­ ріанти назви села, як Се­

мипілки В

або

першому в

йде

чівники,

дружинники

У

сім

-

якого

судна

селення

зве

вже

не

разі

Початок

своє

на­

село

ще

Однак,

ми

що

ця

друга

назва є похідною від пер­ ворилась

ній

завмни

фантазії,

народ­

щоб якось

пояснити

незрозумІлу

першу назву. Якраз у За­ воричах

знаходиться

ні·

би міст, який з'єднував Ииївську землю і Моско­

це

-

вже

·

переказ

більш пізнього походжен­ ня, десь, очеви~о. часів Гетьманщини. Не виклю­ чено, що в основі назви

«варить•

синє

місцеве

Заворотичами. гадаємо,

· Заворичі

.всякому

(Продовження. у оМ 45, 62).

Інколи

мова

про

В. ПОПОВИЧЕНКО, начальник іиспе~J в неповнолітніх

піиійноrо відділу внут­ рішніх еправ на ет. ДарИJІІUІ, майор JII1.Jilцll.

и

от

и

от

що

лежить

або

слово

•ва рок•.

відповідно

означало

«оберігати• та •зага­ родь•. В руській мові Іс­ нувало вора•.

и

от

насели

Можливо,

вятичь.

градь1

назва

села

... • по­

ходить' від таких слів, як

-

ізвор

джерело

канське),

-

звор,

(бал­

зворица

долина, овраг і т. д.

Заслуговує на увагу і детальне вивчення історіІ

1994 pOKJ

лі, знаходили залишик козацькоІ зброІ 1 амунІ­ ціІ•. Свого часу в Гого­ леві існувала козача сот­ ня, яка згадується неральному описі

рідний край

rоголів

одноразово

що

Гоголева, або

«Оглава Бі­ назвав це UJевченко.

Ге­ Ліво­

указували,

Гоголев ...

«местеч.ко

цри реке Гоголев•, або «Гоголев (Оглев) при ре­

ке Оголеве•. кою назвою

Річка з та­ зараз уже не

фіксується, немає і річки Руди. Залишилося урочи­ Руда,

яке

ється водою час весняних

Гоголів

наповню­ лише під паводкІв.

батьківщина

украУнського поета Гри­ горія ЧупринЮJ, про яко­ го

лохатого~. як село Тарас

в

бережної Украrни 176569 р. р., до неІ входило 12 сіл. Географічні опи­ си РосійськоІ імперіІ не­

ще

складено

немало

ле­

генд. Цей козак справд! був неординарною особи­ стістю, вите

життя

його

ореолом

опо­

таємниць.

В1н був репресований ра­

Народ зберіг пам'ять цро

дянською

кочівників,

чатку 20-х років «за ор­ ганізацію антирадянсько­

на

які

руську

люючи•

нападали

землю,

її

(ніби

сочо­

тому

і

село так назвали). Розпо­ відають також, що в на11-

колишніх болотах водило­ ся безліч птахів гоголJ.$, або те, що тут жила сво­ го

часу

козацька

стар­

шина (тому і Огла.в). Вже забулося, що свого часу,

до 2-оІ поповнии стт. вживалася та­ кож назва Хохолов. Дех­

го

владою

виступу•.

на

по­

ПодальшІ

сліДи його губляться іс.нує декілька версій про

його трагічну Однак і через

загибель-. декільна

років після смерті поета селяни вірили, що він чудом урятувався вІд десь переховується

кулІ, ду­

1

десь

же

XVII

Ред них. щоб підняти но­

то з дослідникіІІ вважає, що сучасний Гоголів ...,...

це

Руді,

літописний

Носов-на­

котрий в

1239 р.

скоро

0'явиться

се­

ве повстання. Образ Чуп­ ринки набуває рис народ­ ного

героя

і

це

свідчить

про його популярність за ЖИ'l"ТЯ.

був спалений татарами. До сьогодні в селі tонує куток, прозваний Замком. Краєзнавець Г. Медве­

ВоJJо~мир МЕЛЬНИК, иауиов&й евtвробІ'JИВК Броварського краєзнав­ (ДaJd буде)

слово

•за­

денко

означало

зас-

•На кутку Замок, в зем-

також що

чюди,

сих

з

фортеці «завернули• 'іх назад, в стели. Розпов-І­ дають також, що тут був великий «заворот• ріки Трубіж на ріку Гнізну,

полів,

випадку

про

другому

поле.

Синюtюлки.

«ОТ словень, и от кривичь,

Люби і знай свій

вію

полки.

таву. ЗгіДІНо словника В. Даля, це слово північно­ руського походження. Ві­ домо, що князь ВолодІі­ мир, який будував зас'ІІа­ ви на Трубежі, набирав гарнізонІ{ своІх фортець

в

1956 р. писав:

чоrо

музе10.

КрияІнаАЬна хpoнiiUl

Син

Jtовюtи

обікрав... батька

людства.

Навіть

неnовнолtт.нl ...

КН МіЛіЦіІ спід ЗJІодія що

Ні,

таки

мСІльне

щось

д,іється

суспільстві,

в

рішніх

ДО

ненор­

ТОГО,

справ

ЩО

трапилася

вже

у Требухові. nори місцеві

СИН

рималм

нашому

якщо

яка

батька

на

UJуляка

16-рlчну

Н.

рІчну Т.

П-у,

лянці

доріжки,

ловічою,

інші речі.

Про

відсутність

ральних

цінностей

лодого

покоління

чить

іще

одна

городі

внут­

73-річний пенсіонер із Требухова М. О. Иовба­ синський, котрий повідо­ мив, що його обікрав син-нероба. Із батьківсь­ коІ хати віН забрав платс тя жіtНоче, дві килимовІ мо-

у

Тут ИіЧІІоі жителі зат­

двох

звернувся

М.

М.

дівчат

14-

М-ко

та

котрі на ді­

розміром

на

2

З

Довгенько дармовим

ласував

лися винести його з го­ роду. Як бачимо, профе­

на

земляків.

Із

злодія

раз

не

може

вважатися

ше

А

суто

адже

все

частіше

чо­

часті­

злодійниць­

мо­

ким

промислом

ють

займатися

ставниці

за­

почина­

і

пред­

прекрасноІ

по-

як

кня­

нічноІ

пори

подвір'я

сараю

В.

8

Нрасиної він викрав гу­ сей і 13 гусенят, а з са­ раю Г. Олійник 6 ку­ рей. Однак його візити не

залишилися

цею

для

ході

вих

таємни­

односельців.

У

оперативно-розшуко­

заходів

от

рук.

тих

злод!Ів, в

щ•

ЛіТНІ>ІJ

му .таборі ~дгоспу « Ве ликодиМ;ЄрськиА•, вст~но

жичании І. Мартинюк nіс­ навідався

крадіЖки

його

•попрацювали•

би

м'ясцем

ля· того,

сія

А

ВИЙШЛИ Jlj встановили

і

скоєні

сnрава

закортіло?

метри накопали 25 кіло­ грамів часнику й намага­

свіД­

пригода,

М'ясця

там-таки,

співробtтни-

виm

ІSуде

· ' иадзви:чаАн•

важко. Ді~лн вони зухва ло, та ще й нічноІ пори

ВІів!вши

' із

стимісячне

Р!ЗаJІІf

'

табору теля,

його

і.

вони

ше за

прихоnю

шн м'ясо, зникли у не відомому наnрямку. l охоронники в цей час видно,

тій

додивлялись

сон.

І

тре

додивились ..

Бо за телицю

вагою

кілограмів

доведетьсJ

Ім

15(

платити.

Для любителів до.машніх тварин

НОНКУРС ПРОДОВЖУЄТЬСЯ І

у ньому

можуть

взя­

ти участь всі школярі, які захоплюються біоло­ гією 1 люблять домашніх тварин. А головним при­ зам

для

переможця

кон­

курсу-вікторини з біоло­ гії, яку оголосило ніноло­

гічне об'єднання сИаніс•. буде чудове щеня з ро­ доводом! .Призерами ста-

нуть і ті, хто завоює дру­ та третє місця. Отож,

бордерколлі

чи

Інакше

порозумітися

поспішайте.

з заводчиком. Якщо вам хочеться мати собаку,

ге

Хто

став

учасником

має

шанс

бути

ще не

конкурсу,

перемож­

цем. Адже критерієм для оцінки результатів буде

t<їлькість правильних від­ повідей. . Нагадуємо, що конкурс 'ІІриватиме до кінця жов­ тня. А · результати його будуть підбиті під час осінніх канікул.

Оргкомітет

конкурсу

ВІКТОРИНА оМ З. 1. Яким способом розмножується rlдpa? 2. Які риби належать .до ряду акул? З. Де мешкає притка ящірка? 4. Яку корнсть приносять дятли?

UUотландська вівчарка лення.

Тому,

перщ

кlж

но

собаку,

вирішити,

довгошерепу.

епу

чи

сІ,

на

Кінозірку

значить

увазі

лі,

а

ви

Лес­

маєте

довгошерсну

шелті

чи

на

кол­

шотланд­

ська вівчарка це Лес­ сі в мініатюрі. Довгошерсна коллі ідеальна соба·ка для с1м'У, вона

дуже

прихильна же

покладнста,

і

віддана.

. витривала

ючи

на

і,

густу

Ду­

незважа­

шерсть,

великого

не

догля­

Довгошерсну коллі ва­ жають шотландкою. На­

Які пристосування для життя у грунті мають кроти?

придбати

схожу

бобтейла.

ду.

5.

Про те, який вигляд має собака •коллі•, у лю­ дей абсолютно різне уяв­

не

потребує

наш

обов'язок.

справах

<<сім•

характерна

фольклору і

знань;

неправдо­

Цифра

райвідділу

тим,

від Переяслава до Остра будували замки і Завори­ чІ один з таких замків (в народі городище так І зветься - Замок). Ио­ лись на Русь напали ко-

шої, більш дреі!НЬОЇ, і ут­

звучить

подібно.

... До

таких

колись

полків

рідного

ускладнюється

розповідає:

йшли.

обкрадає

Роз­

генда

далі

ДОХОДИТЬ

пасажирів.

На грані зюrкнення ІJе­ ребуває і город~-1ще в се­ лі Заворичах, датоване ХІ- ХІІІ сторіччями. Ле­

Якщо появу монголо­ татар під стінами давньої фортеці ми не піддаємо сумніву, то сама кіль­ кість завойовників сім

пош­

ситуацій, пов'язаних з рухом поїздів та небезпе­ д.'ІЯ

спідниці семи пі­

із

накладення

стороннІх предметів на колії та інше призводять до виникнення аварійних

кою

-

ночої одежі тут шились

псу­

групи

підлітків, що проживаютЬ у

Транспорmі

ко­

-

монголо­

озером.

притягнуті до відnовідаль­ ності.

полк-ів

Згідно з іншою леген­ дою, біля села стояло сім полків козаків. Зов­ сім же неправдоподібна версія, що село названо так від особливостей жі­

вали сидіння, за що були

ви. Залізничним транс­ портом перевозиться біль­

високого

варіант

семи

ніби

3АJІІ3НИЦЯ-3ОНа nІдвищеної небеJnени

3аворичі

татар вибили копитами заглибину, яка потім ста­

а

у ·rеперішній час залLз«ця є надійною артерією

залишки

Другий

потребує

1

нашестям

тгрським.

ні

цікава

окремого дослІдження.

років. Так, в селі Семиполки ще в 1900 році фіксува­ круглого валу і глибоко­ го рову. Тут згодом по­ будували Святотроїцьку церкву. За переказами, це було місто, яке дуже довго тримали в облозі татари. Вони ж і викопа­ ли озеро, зване нині Та­

серnня

17

JІ~Іr~ШДШ JВІРФІВдІРІЩІШІШІ назва

1239-1240

лись

Середа,

потріб­

яку

саме:

r ладиошер­

бородату

кOJUti,

справді

ІІ

завезені в

ІсландіІ

предки бу.ли

UlотландlЮ з

400

poкt.F

тому.

Та саме в UJотланді'і вона

одержала свою назву, бо охорокяла

з

місце&Их овець

чорними

ногами,

•tto.nлlй•.

~дами

.які

та

називалися

Великою

.nю-

бителькою білих колл булі англійська коропе~

Вікторія.

ІІ

розділяли

США. досІ

захопленнf

президент~ домі J

В Білому традиційно

ють білих,· АнгліІ ця бракується.

Иоллі

утриму·

коллі, хоч Е масть давне

-- ідеальна для

людей, які хочуть пода· рувати своІй собацІ бага· то нІжності, любля.тІ> кра­ су,

яким

прнємн& бачнтІ!

на· прогулянЦі жваву при·

· ємну

супуrnнцю, .яку мож·

на брати з собою завжди.

Бажаючі nридбати ще­ ня шотландсько! вівчарКЕ можуть

звернутися

клуб «Наніс•, де поможуть вибрати стити

вірного

Телефон

Е

Ім до­ 1 виро-

друга.

для

довідО!І

5-15-01. Юнологічне ня сКаиlс• бір

на

!tlнo-JIOlia.

об'єдиан·

оголошує

курси

на·

експерті&


стор.

4

Середа,

8

серпня

17

року

1994

сН О В Е

МАЙБУТНЄ ЗА СТРАХОВОЮ МЕАИL\ИНОЮ Закон

про

обов'язкове медичие страхj'!Ва'l!іня

впрова,дЖІУєтьоя

•'Іюди

зрозу>міли,

адоров'Я',

що

що

тому й

рові·дьного

мають

ІВ

немає

розповів

значно

нічого

поапішають

медичнщо

сьогодні

життя

яКJ.

за•СТУJ~Ник

дорожчого

оформити поліс

страхуІВання.

клієнти,

швидше

Які

його

голови

ж

.

за

слуги.

доб­

правліН'Н'Я

Ось~

страхо­

вого медичного акціонерного 'Товариства <<На·дІя• ~lикола Івановича ШКУРАТ. -·- Наше товариство створене 1991 рон,у, основ­ ною

метою

.1енню.

його

є

наданН>я

меди:ЧІНих

лоалуг

від страхованого.

насе­

та

RВаліфінованого

лікарЯ;

через

надання медичних послуг на •суму у багато разів більшу,

ні·ж

необхідними послуг

у

страхових

CJ'IMa

ліками;

можливість

кредит.

Ми уклали договори

України та

країн

внескі·в;

з провідними

СНД.

І

це дало

во.рі,

особи,

коштує

чимало.

Проте

що володіють, напрнкл~д.

багатьох

н·кож

людей

передбачен-о

непоноять

страх,У1ва.ння

тисяч мати

карбованцtв, такий

то,

У

витрат

на

вигі'Дноо

Дружина, син, невістка, сім~І Селіванових 1 Лопатина~ів.

він

одержує

право

провtв· ріІН

заозначену

CJ'1MY. ·

застрахува·тиtя

на

КООПЕРАТИВ

у

АОГо-­

пільгових

лі:НУ­

300

«Надії\}

ків,

трудових

колективів

працює автомати:tована

постійно

них

умо­

nредставтериторії

1юрпус завою,. «ТоргмашІ},

що доз•воJІяє

мають

програм

ведеться

розробка

м•едичного

та

інформаційно­

нових

розрахунком

:кожно.му

номічні

поліе.

що

страхове

І'І!едичне

але

й

повірити

дасть

у

змогу

краще

поліпшити

майбутнє.

•)ульв.

будь ласка.

Наша

Незалежності,

м.

тел.

28,

Тільки

за

ли.пень-с~рцень

навіть

тому

винонану

-

Бровари,

~

227-43-57.

~ ~

«На-

пІ.дходиТи

проводу,

ближче

який

5-8

мЄ'Трів

на

земJlі.

лежить

-

може

під

штукатуркою;

nошкодити

електропроводку,

застосовувати

для

включення

режу пrила·дів і а:паратів провід замість штепсельних вилок;

районі

викори.с11авувати

мотузок

·-

для так

освітлення

до

і

дворів,

інструменту

його Jlеобхідно орга.нізувати охорону ·міеця по­ І''Шодження І негайно повідомити про нього в ра­ йан елетктричних мереж по телефону: 5-44-41,

При

і

чи

підсобних

асі6,

я.ні

різні

-

встановлювати

ки,

корист)"Ватись

ми

і

переносними

щеннях

з

ремQнтувати

качі

І

вимикачі

і

штеnсельні

світильникамн і

ламnові

у

патрани,

розетки,

nримі­

вими­

та

-

для

метах,

запобігання

пошкоджень

електропровід

на

зафарбовувати

і

nерекручувати

Ух,

цвяхах

білити

витягувати

І

tзоляції

·металевих

шнури за

і

шнур

апа­

поза

приміщенням

забивати

в

стіни

.

• • *

фірми

похудіиня, проти обJІИсіиня, для підвищення по­ тенціІ; що лікують грибкові · захворюваШІя, біль у суглобах, а також креми від зморщок, препарати, що

знешкоджують

Тел.

5-68-59

запах

курива

(з 23-ї до

і

спиртного.

сНОВЕ ЖИТТЯ~ газета Броварських міської та Рад народних деnутатів. Засновники колектив редакції rазетн, БроварсІ)кі ~іська і районна Ради народних депутатів.

Газета

А.

виходить з виходу:

Дні

квітня 1937 субота.

РЕДАКЦН:

.життя

-

І•едакторї:t

-!-04-61;

проводів.

~

ПРАВИЛ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕ-

~

ВИКОРИСТАННЯ

року.

і

секретаря

соціальних

питань,

-

для

довідок:

5-03-36.

ІІА

ПОСТІННУ

РОБОТУ

авторІв

публікацІі!.

Листування з читачами -Рукописів

><е

лоиерта•мо.

.Ni! 60

ПОТРІБНІ:

термісти,

-електромонтери,

слюсарі ню

енергетик-мехаНік

електросилових

і

масоваУ

з

досвідом

по

монтажу

мереж.

ПРОДАЮТЬСЯ 2-, З-камерні холодильНИКІJ «НордІ}, деревообробНі верстати, фундаментНі бло.

кн Ф-4, Ф-5. Тел.: 5-17-73 віеля

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ко.r.скт>•в мує і

з

вислnвл}()с

К'>лектив

18.00.

Української

nриводу

міжколгосnної бази глибоко передчасної смеDТі nрацівника бази Я РКА Віктора Васильовича

щире

сn!вчу'tтя

Броварського

сім'ї

та

сnівчуття головному інженеру І'ійовичу з nphBQДY тяжкої втрати

НадіУ

~

сільського

-

госnодарства

4-U4-81;

В.

його

Сер­ матері

НЕБРАТ.

Свідоцтво страtІію КІ

про

державну Ії.

N• Індекс

суспільно-політичного

висловлює

Леоніду

смерті

Антонівни.

Заступник редакто~

роботи

МТЗ

ЖУКУ

-

су·

рідн•нм.

раІІnідприємства

щире

-

Друк

відділу

кований

дP)K•tfJHЯ

Адреса

1\.ІІЇJськоrо

дJJ\'JH.PHi:

полігрО:tфії

І(нівськ~t

обласного і

уцравяіинЯ

книжкової

об~1аtть,

м.

торгівлі.

Бровари,

у

нисокнй.

Обс-яг

а1жуш.

вул..

справах

реє­

61285. І, дру­

:Гираж. З

nримірнііКН.

5-13·91.

Броварс•,ка

обладнання,

кадрів.

відді;Іу

відділів:

4-21-34; листів

котельного

Звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Горь· кого, 1 (мікрорайон «Геологорозвідка»). Відділ

~

Гон­

ремонту

свердловин,

-

~ ~

ТОВАРИ-

І.

по

інженер-технолог по rІ.дрогеологtчному бурін·

~

редактора,

-

ЗамовленІНя

З.1 то~иістh nІІІrлазеrtих фактІв відІІоаfдаяьність несе автор. ПО3Нцію

ЕЛЕk-

енергонагляду

заступника

5-15-92.

~

електромереж.

радіоінформації

середа,

тільки на сторінках rазетн. РедакцІя не зав.іk)ІН DOJJiJІ&є

4-0З-ї6;

еідnові,L.Іt'Льноrо

про ...шс.lовості

15а. Тел.

255020, Київська область, м. Бров.ари, вул. Київська, 154. -

'

машиністи бурової установки, nоміЧНІШИ машиніста бур. установки,

штепс-ельних з'еднань ~

вантажник.

Телефони:

4-02-92;

ВОЛОШИНЕНКО.

Ії

АДРЕСА

по ремонту котельного обладнанни·

фрезеруваJІЬинки,

~

Оплата згідно із штатним розкладом. Звертатись за адресою: м. Бровари, вул. ти, 16. Тел.: 4-13-03, 4-05-74, 4-20-10.

10.00).

районної

Редактор

точІІИк,

паркет дубовий в асортименті; .'Ііс кругляк в асортименті.

-.,.

~

електрик 5-6 розрядів, електромеханік по сиrналізаціі, водій на автомобіль ЗІЛ-130 (тягач) та КамАЗ (самоскид), а також муляр, маляр, nли­

(США) для оаtолоджеиня і відновлення оргаиlзму,

4-12..08

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗУЄ:

S

·-

cNEWAVS•

та

5-10·99

Звертатись за адресою; м. Бровари, бульвар Не·

~

ізолятори;

по

телефону:

асфапьтобетонник; nокрівельник по рулонних покрівлях.

залежності,

~

БРОВАРСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ СТВУ на постійну роботу потрібНі:

ПРОПИСУЮ на свою житлоплощу. Тел. 5-68-59 (з 23-І до 10.00).

ПРОПОНУЮ ПРЕПАРАТИ

cJJIOcap

· .

розбивати лампи

району

потрібнІ

·--

гаки,

роботу

ПОШУКОВО-ЗИОМОЧНІИ ЕКСПЕДИЦП

віДчиннт~ дверцята роз·подільчих щитів, дверІ ~

КИ І ЕКОНОМНОГО ТРОЕНЕРГІІІ

з

по

год.).

10

Телефон

---

ДОТРИМУИТЕСЬ

пред­

постЩJІу

екскаваторник;

-

~

електром.ережу

на

5.

постійну роботу:

~

в

та інші

ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «БРО ВАРИТЕПЛОМЕРЕЖА• терміново потрібні ка

ГРОМАДЯІ:ІИІ ПАМ'ЯТАИТЕ ПРО НЕБЕЗПЕ· ~

проводи,

цвяхи,

Звертатись

(з О до

'

;

торкатись проводів,

тваринне

бакалійні тов~ари

токарі,

ви:Іазити на опори повітряних ліній електро--

та

макароннJ

масло

спеціалlсти для виробиицтва меблів.

НЕБЕЗПЕКУ СУВОРО ЗА­

--

Інспекція

безсистемно

елентро-

знаходяться

розетки;

--

д.)

І{У Е.'ІЕК'І'РИЧНОГО СТРУМУ!

підві­

вилку

т.

спеціального

·-· ·-

ввімRнутих

рати;

шува·ти

і

(дл•я

трансформаторних -підстанцій;

електроламп,

електроприлади

внут­

проводи;

прила·да­

nошкоджені

11Аця,

ПІДПРИЄМСТВУ

-- гратись під повітряними лінінми, запускати ~ повітряні змії, иидати дрі'Г та інші предмети на ~

пІдлогами;

замІну

ян

матеріаліа.

користува·нні

передач

розет­

вологих

цеглянИІми

лро·водити

штепсельні

і

у:ві,мк­

програвачі,

елеК!тронагрівальними

земляними

чистИ"І'и

rtoвlтpi

замість

торкатись до обірваних проводів; вилазити на дахи бJ'1дівель, де еле!П'РНЧНі проводи;

проводів радіо- абq телеантени, .винооувати побли­ зу проводів різні роботи з вююристанням мета­ відкритому

дроти

мають

ПОПЕРЕДЖУИТЕ ДІТЕИ ПРО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, БОРОНЯИТЕ ІМ:

електролампи,

кінця·ми

приміщень

не

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: зводити під повітряними лІніями будь-які будІвлІ. розвантажувати і силадувати матері·али; ·- встанавлюва•ти безпосередньо біля елеRтро­

електромережу електроприлади;

цукор,

Наша адреса: м. Бровари, .вул. ~ожеика,

інстрУ'ментом /встановлення електронасоса) необсуворо користуватись всі•ма вказі•внами ін­ струкції заводу-вигот.овлювача.

---

в

голими

елентропроводо:Н

хідно

нут!

кавоиаnої,

зо1ша робота) .

~

електроме­

ремон·ту

5-44-65.

левих пристроїв·: виІЮристовувати на

в

білизни;

монтажу

зовнішньої

не:НваліфІкованих

.виявленні

з

електричні

сушіння

доnускати

рішньої,

д10 обірваноrо При

це

круnо-бобові

~ і

батареї опалення, воданагрівальних тру-б та інших з'::мельннх конструкцій, янІ знаходяться в квартирі;

від дії еле-ктри·чоого f;ТРУІМУ заrкнуло чотири чо­ ловіка. Томt ос1м громадянам неабхlдно твердо знати і неухильно вик.онувати оановні правила но­ ристування елек-т;роенергlєю. Смертель·но небезnечно не тільки торнатись, а

А

борошно,

·БРОВАРСЬКИИ МОЛОКОЗАВОД запрошує н~ роботу екоиом1А:та...про11рам.І.ста (иа .конкурсній ОС· нові), робітників будl.вельиих с.пеціаль.ностей jce

при користуванні перен·осНИ1МИ світильника­ приладами і аnаратами одночаено торкатись

мп,

смерть.

цього року '8

що

продv

Можлива доставка власним автотрансцортом. Довідки по телефонах: 42-077, 51-426.

своє

10. Стоматполінлініна.

організацій

кондвироби,

Приходьте,

адреса:

ДіЯ», тел. 5-20-70; •М. Ниїв, вул. Червоноармійська,

Без е.nектроеверrlІ не М()ЖВ:t уввити життя лю­ дини. Едектрика наш ПОІМі"Іник у працІ. і nо­ бут!, але во.аа стає иебезnе'l'Ною, я·кщо з нею ве­ nравиІЛьно і дегковажно поаодитись. При nроходженні через тіло людиllи електри·ч­ инй струм може вюшикати оnі!КИ, за,паморочення,

l

чай,

олію, томат-nасту,

~

АЛЕ ЕЛЕКТРИКА МОІИЕ &УТИ І 3ЛОМ дих·~'НІНЯ

консерви,

ми на вас чекаємо! А хто зах()че з нами співро- ~

бітничати,

1-й поверх.

nідnриємств,

молокопродукти,

вироби,

-------~Еі~ЕїііРиИА-=&JіАГО:-----------------~---- ~

припинення

для

м'ясні

крупи,

анці:онерне

«Надія\} .принесе людям не тільки ено-

вигоди,

здоров'я,

баси,

іі1~

страJСу- ~

;

Сподіваюсь,

това:риство

по

вольчі товари в широкому асортиментІ: м'ясо, ков

перспектив-

видів

на

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІПІ Орендне підприємство «Меркурій\} через дрібнt оnтовий магаанн .Nq 50 пропонує за безготівковим

шютійно вести ~

інших

запрошує

наші

вання.

ються слуховимн а.паратамк. А їх сьогодні не завжди можна дістати та й коштують вони дуже ДІ>-

судоми,

«ВЕСЕЛКА\}

стійну роботу продавців длЯ Т!>ргівлі з лотків 11антажника. Бажано осіб, які мешкають в райок ,ІТоргмашуІ}. Оплата договірна. Дзвонити по телефону 5-30-8:1. Адреса: вул. Красовського, 16 (інжеиериЩj

без­

облtн та аналіз даних індивіДуального і нолектив­ ного страхування. С1:ворено 1·ююж виеококваліфі­ кований професійний відділ а:ктуальних розрахун­

юіс

Розроблено програму й дІЛя студентІв. ІОнани та дівчата зможу"Ть навчатися у найпрестижніших учбових закладах. Потурбувалися ми і про дітей­ інваІЛідів. Ті з них, що погано чують, з~беЗпечу­

.

то

має

застрахований

довід~шва система,

послугами. А якщо зараз :коштує 600

певно,

і

У

тисяч нар­

зуби.

вона

їх на момент смерті за­ пі·днреслити, що усі програми

Хочу

Васильовичу.

Наш ріІдний, найдорожчий в світі, Хs,й буде довгим твій безхмарний він. Ясним і щедрим, наче сонце в літі. Нехай тебе Jевороба обмина, Печалі .вс-і підуть за нею, А келих щас•тя випивай до дна В :затишні,м колі з дружною сі•м'єю.

по­

ваJртостJ

Я:Rщо

ни та понад ІІ"ЛіСИ.

ваннн та nротез•ування зубів. Заплативши 600-700 тисяч карбованців, клієнти nрСУГR•гом п'яти років зможуть користуватися цими J;Ірахувати, що одна коронна

менше

Володимиру

України та Росії. Сотні тисяч жителів нашої краї-~

страхЬ­

бова~Іщів, можуть оплатити аперацію вартіс11ю у мільйонів.

НинІ

тим

ТоБ3.риство має бі:нжше 50 філіалів та ництв, здійснює страхові операції ~а

застраховаtН

300

людина,

клін.інами

полісо·м

вої nрогра•ми <'Операція», .вклавши

ритуальнІ

вах Н3. наетупний рік.

змогу дюдяІМ

ті.

і

медичнІtх

отримати RВаліфrновану медичну допомогу. А воtіа сьоІІ;Jднl

шість.

болісно,

забезпечення

оплати

програмою

ночинають діяти .після укладення договору через три мі·сяці, а на,дання стоматологічних послуг -

які гарантують нашим клієнта•м можливі•сть вибору зандаду

нас

моло~ша

залежно

Існує денілька ·медичних страхових пporpaf<l,

дінувального

Чим

у

ІІТІВІІ

чям від дня народжеШІя.

вносить коштів. Так. чолові·ни до 45 рокІв пла­ тять 301 тисячу нарбаванців, жінки 150 ти­ сяч. ПІсля 85 років варт~сть становить бІльше мІльйона •карбованців. Ця програма діє протягом усього життя людини. Опла·ту витрат стосовно похорон здійснює страхове товариство «Надія\} не­

гаранrtї

придбали?

ПРОСКУРКО

~

Передбачені

.Ni 68 (8549)

Від усієї душі і щирого серця вітаємо з 53-рtч

Вартість цієї послуги становить 12-13 доларі·в ~

США.

CIIIVI

рого. Здійонюемо страхувания людей, яні ви- ~ їжджають за кордон, та їхніх засобів пересування. ~

гро­

мадян Унра~ни ще .не дІє. Нова справа завжди ·нлоn!тна І потребує багато. часу. Зате д-обровlдь~е медичне страху,вання, як альтернатива обов'язко­ dОVІУ,

~ ~ ~

ЖИТТЯ»

N•

3538.

видавництв ..

КнІвська,

J54.

673

#68 1994  
#68 1994  
Advertisement