Page 1

3

Га:Іеtа . BИXO,Jtll'rЬ к~тва 1937 року

17

СУБОТА,

22 СЕРПНЯ 1992 РОКУ

~---·-·

крб.

_.,ІІІНІІІІіІІІПІІІІІІІІІІmІ..... ІіІіfНІПІ""'ІНІ,_ІІіІП-ІІН-ІНІWІНІАІІіІнntU'l

~

У понеділок,

.SроварІв та району!

серпня

24

1992

року багатовацІО·

кальна Україна вlдзна'fатвме першу річницю свові державноУ незапежностf. У ці передсвяткові дві, хочеться вірити, серця усіх ваших чесних людей

щини, вреmті-решr подолають труднощі перехід- і вого періоду становлення · самостійноУ .це~аавв 1

у

nід

свою

щасливу

~орю .

СкладнІ часи Щ!реживає нині наша

Дуже ж бо тяжка спадщина лишньої імперlУ - · СРСР:

занедбане сільське

І nовняться почуттям істинної гордості за доленоевий

зично застаріла

чорним молохом поввел

сторіrчсн історії УкраінJІ уже

найдраматичніші позаду. А правдУ

• про них наш багатостраждальний український на­

род ще дізнається, почує вІд істориків, письменни­

ків, діячів української культури справжнІх патріотів с.воєї згорьованої землі. Бо минуле наше

про

ло

екологІчна катастроФ«)(

дісталася їй від ко­ розвалена економіка,

сть~ занехаяна украУн­

СьогоднІ дУЖе

·

вірі у свій розум,

-

-

мадяиську

національну

порядність,

збереrтІJ rро­

в.ц.

ус:ім вам

козацького з.цо.

!

=

ров'я, справжцьог!) людсь~ого щастя і великих ус· І пІхlв у праці !й· нав'ІаІПІІ ~ Ім ' я процвітання нашоУ

у свою благодатну землю укра­

вfльноІ волелюбноІ Української держави.

МіСЬКА РАДА

_.....

і· людську

. Щиро вітає'о вас, дорщ·і друзі, з Днем незалеж-

їнський народ, а разом з ним і населения Бровар-

__,

справжні- і

татів свовї плідної праці. Головне

ності Українвt бажаємо

наполеrливостf, сумлінності,

НАРОДНИХ

стануть

ку орrанtзованt~tь, дисциплtнованІсть на внробвиц­ тві - і тоді Ht( будуть нам страшні ніякі гримаси І економІчної кризи... · • ::11

як І в усіх Інших республіках колишнього Союзу. Але нема сумніву в тому, що завдяки своїй тради­

ційній працьовитості,

небом

бlлЬвІсть, пройнятися почуттям особистоІ ві~пові. дальностІ. за долю ненькн-'fкраїни,, проявляти висо­

·

.;кісо"· стало жити в Україні

українським

ність, терпимість, взаємор9зумJння, суспільну ст•·

cтiJQq$a атомна трагедія,

:

мирним

ми господарими своіх природних багатств. 1 резуль-І

ська освІта, занепала д хо .Істt! .. А . над усім цим

БРОВАРСЬКА РАИОКUА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

За n

республJКа.

г~ од=во, мораJІЬНо й фі­

:• крок, який зробив народ . Украіни торік на рефе. 1 реЦд)'мІ, сказавши · •так• самостійності, собориості сває;· стародавньої БатJ>ківщнви. , Х<>?еться також вірити, що

І

майбутнє, в яке ми усі дивимося з твердою вІрою

~ це не тільки 'І'раrедія, а й скорботинй урок на

Дор9rі земляки,

І

2

Двв:ь вваа.zсеsвооті УzсраІни шановні гостІ

І

ЦІна

2·4 свр:а•в 1.992 рову-

~. •

м вs (8311)

Громсідськ~·nоn·Ітмчна· rазета &роварщиии

.

РАИОННА РАДА

І

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ДЕПУТАТІ~

роwуємо

с в 11 т о!

н а

Шановні броварчани та гості міста! Проnонуємо вам взяти участь у святнуванНІ Дня незалежності Унраїни, иотре відбудеться ~4 серп­ ня 1992 роиу. У nрогра1 ·.,свята:

11 .ОО -

Культурна\fроrрама велии~й святновlй нонцерт.

18.00 -

ионцеф ест~~ої музики.

1

'.

( П~ ~л~.туr!~ · дnочнниу << Перемога>) ) .

08.00 09.00 09.00

\ · 'fdбрт те~f <qtp N'2

9).

велопроt'Нr

нм (вул. 50-рІччя ВЛКСМ).

14

ходи

легкоатлетичний

ної

а рмреслінг

10.00 1О . ОО -

.

npo6tr

(район централь-

Лінарні) .

(шахово"іиаwиовнй клуб).

-

nаназові вистуnи вf{Хованців кінно-сnор· тивної нжоли (nари •Перемога • ).

10.00 -

настільний теніс (легІ«>атлетичний манеж} .

11 .00 -

шаховий турІt!·р (wахово-ш~шновий _илуб).

До ваших послуг будуть буфети та юосии управ­ л іНня торгівлі, райсnожнвсnілии. та об'єднання гро~

.мадсьноrо

харчу,вання.

_/

ОРГКОМІТЕТ.

Урочисті зборм у Броварах

ОПЕР АТИ В Ні

четверrа

пам'ятників Т. Г. Шев­

будинку культури заводу «Торгмаш

ченку та загиблим у Вел ій Вітчизняній ві і броварчанам, а тім з доповіддю ви­ упив голова міської

Минулого

1f

~улися

. урочисті

ри представни~і цових колект.иві , ~адсько лі ич організац о а

ни, д та

народних

татів О.

І

~

ра

.

депу­

Іщенко.

цього

слово

стуnів 'було науча~никам

. свячені

я

s\\.

р

ЗаКІНЧИЛИСЯ

збо·

про середньодобові надої молока дисnетчерсьної служби агрс- номбіНату «десна• госnодарствах району на 17 серпня ц. р. (Перша графа - надоєно молоиа, друга nлюс-мінус . до. відnовідного nеріоду минулого року) .

ДП3 «ПлоснІвський• «ТребухІвськнй•

Іrйені Щорса

•Авангард• ДПІ13 сРуднн•

. сБобрицькнй•

ВО·

«ГоrолІвськнй• •ЖердіВСЬКНЙ»

лежностІ України. Від

аматорів

• Русанівський •

іменІ

художньої

самодіяль-

неаа­

присутніх

було

nокладено . квіти

Ао

ни

ееликим

. но• тІ.

21,4

«Семиполкtвськнй•

святковим

я

ДАНІ

!'!

концертом

nроголошен

. ·tr.....,.,;_ .. . .

сЛіТІФ•сЬКИЙ»

12,8

~ 10;3 9,4 9,4 9,1

8,9

ИJІ вський.

«Веnикодкмерський•

-0,4 +о.2 -0,4 - 0,8 --0,5

\

(~rданіsськкй• зАворкцькнй•

-./

• Заппавнніt » «Зоря•>

ПО РАЯОНУ

8,9 8,0 7,9 7,4 7,3 7,1 7,0 5,4 4,1 9.~

-0,5 -4,0 -1,0 - 2,1 -0,4 . -0,3 -'0,4 -2,0 -2,1 -о,48


8

'l сто~;.

серпня

22

р.

1992

8

серпня 1992 ро"у­ День незалежності Украl·ни

24

..

А в кишені

у

«nолітичного ЦЯ)). ПомИJІка

потому

на

дальній

з

ярлином

Україні?

І

із

злочин ­ «власть

вів України, nрисвячений

Тільки

ната усіх

допомогла

ото­

~

народlв

вижити бага-~

тьом.

кретною людиною, а й перед усім иародо~

Шість років важко~ rулагівсьної наторrи зне-

~

сил или

~

України.

до утвердження, до ЖИття .. У 1955 роЦі Михайло на волі . Він здобуває се­ редню освіту , а згодом 1 спеЦіальну будІ.вель­

nроте

ПО, ЛІТИЧНИА : В' Я

Буял_и

весни

і

Е Н Ь

3

снігові-

_

ні

nатріотичні

ли зими не тільки в при­

таких

роді,

тинство

а й у житті uашого

ювіляра

Михайла

-

ровича Буня Броварського

йонного

голови міськра­

осередну

ного

руху,

місьнради,

татсьної турі,

Федо­

Ніірод­

депутата

голови

І<омісії

по

цем

-

роботи

... БІльше 20

своє

і

Тоді таких щали. ·

свого

та,

ЯІ<е

нашого

стало для

нього

-

ліна

ставив

народи

вже

за

на

но­

1

Європи .

важне

. життя,

змагання волю

за

переміс­

тилося на Україну. Акти­ Візувалися

усі

але

націона п ь-

й

ину,

іДК

ДОЗВОЛЯЛО Б, в далета , табір Гу­

ь е

.

Д

зІ<аз

nуОl_еЛЬНОМУ

і;

~nекотне

ЛіТО, морознІ б~ани при

допомозІ реп есивного механізму І<оли ньої ім­ перії . залишили ~- навічно

там гордих сиюв~ Унраїни

--

тов.аришlв

ЗнищитИ ,

ю~ІЛяра.

зла'І'аТИ,

ЛО­

ставИТИ на колін~ . виро­ бити почуття вл~сно" не­ nовноЦінності - ·. та бУ­

ла

піД

мета мо Ці

піДводили

овла

сата

іВ.

нсь і

бі

·

.заГ!lРТУВаЛИ

ВОЛЮ

державою,

Ш

І

дН

иЦьну

де

своїм

дом . І історії

о

нол

їх

и

ту

траву,

що

росте

оба~

А р х

вози, д~сь nopstд nогейкують на худобу

nастухи. Повільно оберт<lються нолеса. І<олеса lc'

мальовані

тири тисячі ·років, 1 цей

чя.

Пройде

майже

н.арод, ровеснин ських фараонів, небуття.

Пlсля

ttо-

єгипетnіде в

нього

за-

лишаться лиш розкидані по безкрайніх просторах

від

Уралу

личні

до

Дунаю

.земляні

ве-

сnорудИ.,-

нургани, nід яними у ха-

рактерних ямах nоховано

ци х с котарів-наnівкоЧівників. ..

На території Брооарсь· кого району такИХ: noxoвань

-

до

часу

сьогодюшньоrо

зареєстровано

.

,

nеречення

логіs.

Однан

дення

учених-архео-

·

розноnон

nрове•

нургану

Поnова Могила біля села

n!д'лісся еІ<сnедищєю

lн:

ституtу apxeonoriї ~Н України лід ttС!ріІІНtЩт· вом о. в, :.vлтиса було

виstвnеtю

у ямах.

s

два

nохоьаНШІ

uДJloмy з них

знайдено ущнаJ:Іьниіt no" "овальний шв~нт~:~р у ві{:'

tІ.ІSЩі

доох t:ni~Jieвi-iд" них сережок, 1;рібних бронзової сокирИ Tfi Jo.~. м 'яного 'l'очила. Це були ·· чолов1kи, Яt<і nоховаНі ей· Mttи

-

0

У nохованні М_ 1 небіжчина покладено_ на підС'J:.ИЛІ<У

типу

трав'яної

циновки, в nоховnнні N 2 2 (там же) ,_ nід­ стилка іншого тиру,

ливо, з нори.

явлено

мож­

згідно з ре.11!гій"

ними уявJtениямн тих Ча, сіВ -:- 1 nосИлаНі червоною

охрою. Н~ю ж були роз·

1

ного свою

І

хоч

nерших

віро.ІО, щ до утвер

дови сво У

вою

ної

овідданої

с

долю

ім ' я роцвіт' н щипи Ща тріот І

сл іди шкіряного одягу . Перше nox ння

в

Батьків· тобі, па-

деnутат

\, _ , ·,/ ta· t ~' :v:· -

.

.

їсь древньої

н.даркх!н(ІХ- VIII знаходилося

-.13 ку ан насиnі, ви'Ще_ _ 131 я них, але було часу

грабіжнянами. На nоверх­

знайдено

різночасовоr

рамікн, ь rовщі його

ке-

-

вииинут.І. nід час nограбу­ вання - горщйк та череn оленя із залишками ро­

гів "(що

бvno

noxoьanьttoгg

частиною

ритуалу).

Ви~уііутй гіП(j'l'езу про те, що 6роНзоьа соки~а із

поховання М

2 тяж1є . до

Голоsуріt~сьмго

лива~но-

го центру (Борисюль­ сью~~ район), яний вже досnіДжений археологами. Архё()JІогічна розвідка.

nррведена силами енсnе­ дищІ, вИІUІипа денілька

кypraUJ:Іix

- гp)ltt,

21 45 2 З 0 (1

'

Дое

є

Відрадно,

2 З 25

noкanl~

культури,

Мельник. Фінансову матерlапьну доnомогу

та на·

('С. М.

. бос))

Блокнот .

(В.

05.20 Ранкоаа·rімнастмка . 0'5.30 •І'знок·. 07.50 Мультфільм , 08.00 Новини. 08 . 20 П рем'єра худо•ньоrо

Відnо~ива~.

•якось у т рудн І " . Худо•нііі фільм . Мультфільм.

У св і т і дви r унів . Доки rорить сві~а.

~

.

'

.Рутбольttиіі оТЛQД . "Крещендо• , Му>ична nротра­ НЕП . Авторська nporpaмa Е . Ряано­

2.

on

tелефіnь­

лівих чо б іт• .

2

Нооини "Якось у тр у nні " , Худо•ній

н~сиnах.

Матеріали

nланується 'Єксnмицп в Брова

·

.fозно ок

о

знавчому в. · ~1ільник, науновий музею.

спі·вробітник

·

Грає В . Шестоnал (фортеn і ано) . Авrорс~о•а nротрама Е . Ря>аноеа "PoJuoea . н• сві•ому п о в іf р і •.

13.55 1 4. ОО 14 . 25 14 . 45

блокноt . ~овинм ( • сурдоnереклвдом ~Про сnорт і не тільки ,

1 4 . ОО Новини ( з cyr дом) . 4_. 2 5 Сьоrод....l.1од 4 . 55 ·на тем~у f

5 . 55

6 . 00

17 .ОО Новини . 1 7. 2 5 МіжДержавА \ІІІ · " Останкіно" n~ nрограму " Ме Узбекистану ".

"На темному боц і МісяцQ" , Ху­

1 7 _55 Прем ' єра худІ

ДИТЯ~ОІО фОЛЬ К ЛОрН О ІО

ф1 n ьму "!;аrат

"O c rp t в скарб і в ". Художній теле ­

1

сер і я . -

Новини .

Вечірній альбом . Д, Венее.,·ти -

8.І 5

·

'

n о казує . Доку ­

чуть" .

8 . 40 "Ком у він треІ лізм ? .. . 1 9. 4 5 Вечірня казка 20.00 Новини . 2 О . 4 О Прем 'єра худ< фІльму "Сімна чобіr' . 4 сері . 5О Чорний Ящик.

Прем' є ра худо,.ньо r о телефі rі ьuv .

ки .

r:: r

17

оо в.сr :

АРУ•• ·

Осtрів Афродіти. Частина З .

"Приеид 3Імку Моррісаіль•. Ху-.

( > уроком фран ­

ОО ТрансРосефір , ·відлуння сабен -

1 7. ЗО

К . Мо·еі!кв , Реnорта• і J НАТО .

1 8 , ОО Кмі вська nанорама. • І 8 . 20 Чемnіонат сві ; у 3 к і к - боксінrу .

1 8 , 55 Реклама , І 9 ОО Brcri . 1 9 , 20 СеІІто ко•ен денh . 1 9 , 30 Хто ми ,., • 20 . 45 Теnебір•• інфuрмуt: . • 11

ОО Бе3 ретуwі.

21 , 55 Реклама . 2 2 ОО В і сті . Аі:тролоrічниіІ npurнos. 2 2 2.0 Здоров'я nr. інструкції. 2 2 35 Зір•и Америки . Виnуск 4. 2З.О5 Рок-саФе.

І

. З 5 " Нв те мному бе

21 4 5

Ф е р м ат а .

Х удоЖ н і й тсn~

22. 1 О

М іж де р • авний т еле канаn " О с r а н ­

рrя

·23 25

Б a.raro музи к и .

00 . 25

" Н г т еМН!ІМУ боці Мі сяцQ " , Худо • н і й тeneфinІ;J.N .

na/ly,

МаіІсtрм . Актор МихаіІnо Чехов .

туJО ,

~

се ­

1ycrpi--: . "ДиtІам о " {M o cv. n :.} " Д \-4. ІtЗ t.А О " ( К и н' ) 2 1.з Им". • .

цу>ноі·мови) , 1 б , ЗО OJмpotмcQ , Росі є . Ти 3І<аєw краіі? ., І б , 45 Тем-tам ноаини.

S

3

З . ОО Ноvини . З_ 2 5 Лімnо nо . З _ 55 У стил і ка>прі рикамськи х ni '

Кі1

1 2 ~О ~eneнctttee питання .

1 2 . 3 О Сторінки росі<

2 З оо Н ОkИ ІІИ ,

1 З . С>О Вrсті . 1 5 , ОО Сиrнаn . 15 . 15 Муль,і - nуnьr і . 1 5 , ЗО ДиТQ~а r-:>д .. нв

·

Остр і в скарб

н і й теnефіnьм сер І я .

дож~ і й tелефіtІьМ . 1 сер і ~ .

15 , 50 B .. cryn

Художній теле t> і ІІ. .

к І н о ·• n ок;~ з у с . Ф у rбс,!1 . Т о вари с ь ­

до•нііІ фільм ,

. ви~ристатІt рхеології крає·

д n я Поr1елюw.ки• . Худо• ні й фіnьм.

''С ІМНЗД.Ц\1ТЬ л і в и х ~ об ІТ " ,

11 , 1 5

·.

ну га них

2 серім .

1 2.45 1 2. 55

Кицt.ч'" ' -- '' " тф іn ь м.

З.55 Бnокнот .

Худож­

РІ Я .

І О , ЗО Вас Janpowye Віктор Сеєтлоа. Російсьwі nісні і роман(:к .

n.

s

•o6i r".

2 . 45

1 З. 1 О Телем ік ст .

11 .оо - новини () сурдоnереrладом). 11 , 20 Стар• добрі каJІИ . "Три торіwо:.и

Б . Васильев ,

·нова студіQ ~ nреЛставnяс.

07 ~О Біnа еорона. 08 . З5 до•аіnnя . ДаіІ

•обс. яr робіт . no за~ л ен­ траншей

r е nеф і nьму

Документальний теnеф і nьм "Аn­

ній теІІефіпь ... .

:•.·,r.

<.?, і rtь м

Фольклорне с вято у Фnєнов і м.

"Сіwнадцять nіаи х

С т;,, _, , A <.>f:{ " ка ча ш ts 'y· ~ .1

2 0 . 40 Пр е м 'єр а Х )'дожнь о r о ; ел еф і льму

08 50 О!; 45

ториста радгос ·ля:· ха було sиконано знаtтнй ню

.

л е •.!) .

тмн-Тепе- Зоnотий naropб .. .

09.50

О ї , 20.Час ділових naoдek

цював Зав· сті трак·

n

.ОО t;~цеин и ( з сур,

1 . 20

·saraтi те• плачуть· .

09 . 05 09 . З5

S

~иорсар•

np

1

·os. ОО- Ноа"""·

Ноамни,

Новини .

"С І мнадцять

• уnn *ній те~е

Теnемі•ст.

і§

ИJtQB) та «ФО· . . 'СЗенко).

в енсnед ~ автор ЦЬQ дяки- майстер

ч у ть " · .

, ', :,

~

дали ексnедицtr малі nід·

·

r) в

1'9. 1 g . 45 ве~і р ня каЗк а . 20 . ОО Новини .

до

Я.

Тф І Л ЬМ , О О Нов И ни.. 2 О Прем 'єра х удо ф іл ьму "БагаТІ

ОН

мій театр " ,

" Бarati теж пnачу r ь " . ОО " Тема• ,

nоста-

В.

nриємства

серІя .

.23.35 УТН. 2 З. 5О Музичним ф 1 nьм " М • и fi"-'

І

директор

кургани,

1

на•.

.ОО Новини .

05 . 20 Ранкова гімна• 05 . З О " Ранок". 07 50 " Кре м -брюnе"

ментальний фільа.. •рjІС nісл я пут ­

радr·оспу •ЖердівGКийJІ, на територ1І якого знахо­

дяться

на" . 2 серія . УТН . З. ОО Ф і ль м -концер t про ко х ання "_

чу•.

районний (завlДую'tий Ф. Дехтярен.ко) від­

діли

"Гогоп і в"ё:'rим•

9 _30 Кінозустрічі . О. З 5 Реклама . 0.45 На добранІч,~ 1 . ОО Дніnро . 1 . З 5 Худо,.ній теnе, 22.45

Художній телефіль м " Буй­

нов.

Ук­

що

19 .4 5 20.35 20 . 45 21 . 00 21 . 35

-18 . 45УТН . С.тудія • 1 - е rруднІІ" . Урожай . Факт і nрогноз. На добраніч, д і ти ! Дніnро . Ай Пі Київ . Рекnама та і н­

лу . "Динамо" {Москва)­ "Динамо" (КІоtІв). У nерерві

1 7. 4 5 .С т уді я'· •поn і тика·

новим

археології

~~~аQиська зусfІ)іч з футбо­

ф і льм дnя д і тей .

nроведе-

дицІєіо,

1 8 . ОО

1 7 . ОО 1 7, 25

оварщиn:і.

в

сінrу. "Ростислав Синько . Доnя моя - теnефіnьм•. Тепена-

І

р..:. ••щ·и• на

е!fня.

1 7 . 1 f)

Маленький к он Товариська зу1 болу . Зб і рна У зб і р н а УкраІни 1 8 . 1 5 Концерт артис ного балету. 1 8 , 5О Мультфільм. 9.00УТН . 9 . 1 О ·науково~ул

ансамблю "Дубравуwка".

в исло,вом арх~олога Д. О . Воронцова, .~~..:тяглись теркто іі

З,О5 УТН . б . ОО УТН.

Новини.

• Джем -сейшн "' .

.

'

-

Худо• ній теnе< на". 1 серія .

2 , 2 5 Джокер . Ігров ;

Старі добрі кв>Ки . "Б а n ка>ок".

і:uрогн. за s~

Ці << стеnові

тактноrо карате та кік-боІІ-

ніИ те11ефі11ьм.1 сеРія . "Жива rnмна· . МультфІльм .

зованих біля сіл Гоголів, Лідлісся , B~: :!JJ (Зоря) та іН. НІби вздовж яко-

та Л.

сіtільностl.

уламkи

Mynьtфinьu .

•АУ .. СІмнадцять cep iR.

•І

12.4tJYTH. 1 2 . 55 Фіnьм-вистава ''Павnо ботdк•. 2 серія . 1 б . ОО УТН. _ 1 б. 05 Дnя дітей. Весеnка. . 1 б. 3 5 Міжнародний турнір з ІСОН­

2.2. 2 5 .

,

, 9 ' 4 5 ве~ ір ня ка) ка . 20 . 00 Ное.,ни . 2 О , 4 О Прем'єра худо,.ньото

"/''•··"'·'f

_1 5

&.О5 1 б. 2 О

1.

Ранкова rімнастика .

ва. "Ро:нсова на се і-•ому nові •.- .

· міськради,

..... ..~~·

лікарських това~иств . Фільм-вистава Павnо боток" . 1 серія .

Новини.

рі ". ЧаСJина

член Брова-рського осе­ редку Народного руху, вчитель СШ М 3.

1.

до тепеконкурсу . Передача

ма.

1 8 .15 18 . 45

-в ил ись місЬкий (завіду­ ючий М. А. Бай.децький)

ге , _ однак обоє до однієї ку

kypraнy

50

__....__.БЧЕНКО,

розумінням

що _ «старіше» ,

Ні

05 ОО 05 20

1 5 , 55 1 G, 1 5 1 G.З5 1 7 , ОО 1 7 . 25 1 7, 55

ов-

ра

до телеконкурс

~

nopтaJІt із lV конгресу Світо­ 'вої Федераdії українських

t 1 .2 5

ЗО Привіт , Маріє'

·

Формація .

11 , ОО 1,з , 1О 1 , 55 4 , ОО 14 . 25 1 4. 40

дер~а.вно .

внесе

рав, Ярослав засіяв ".

1 О. ОО Надвечір'я. Віч-на-віч . На­ родна артистка Укра І ни :•. д . Петриненко . ,10 . 55 Доброго аам здоров ' я . Pe-

Худоаній фільм.

на стане та розбу­

що к~ен ·у гр

рама . · . ОО Свічадо .

рама·.

09 , ОО Телефільм " Воnодимир зо-

21 . 40 nривіт, Маріє! Післямова

(] ') 40

його з

кр е н

ності УкраІни у Києві. УТН.

UIJ 2 5

нашої не­

~с іч

2 З. ОО

формаційно - м ~

формаційно-музична nрог­

ності". Прем'єра відеофільму.

С\ 8 ОО Новини . 20 "Сімн8ДЦQТЬ nівих ~об і r", Худо•­

залежностІ jалендарі

nоруч.

С-вяткування Дня незалеж­

na

за

гор::иться

День

1

:2 (J _ 2 5

()7

М. Ф. Бунь тим , що його

ювілей

Тобі мої nісні р1дна Укра-Іно! Магія сnова песя Гончара . ~ні про. 'Україна. Шлях до кезаnе•

0 5 . ЗО"Ранок• .

символіч­

але

nлями, що

свого

~

Михайло Федо-·

багато

ного,

їх можна розглЯдати я

-зруйноsа

§S

визволення

руху _ · УІ< раїни незалежність.

0

1 1 : оо 1 8 _1 5 1 9 _ ОО 1 9 _4 О

~

оnИнився в рядах Народ­

Ty:r же ви­

чорн~

не ·

винликало - за·

nід час

...

Ух

було. Ва , навіть те, що вони могли знаходитись тут, на nівнічній окраїні Лісостеnу,

калейдосноn нув людям

із

·

ОЛ О ГіВ

_

. рев'яНІ торії .

роз­

н·.о 8 _ ~. ~. ;_7 _-_AJJ ??..it о во І:(!

бitt ІtЬого. C\tpltltJt.ltтt. дй"

~­ ~

одним

Прем єра .оокуме11тально­ rо телефільму "Шостий

д . Петриненко.

центрі політwщо-

ович

1З _ 4 5

QОдна артистка України

мість і nитання

життя,

.лярного фіnьму "Укра1нці . Віра : Надія. Любов• •• Фіnьм другий "Українці. НаАія". 1 і 2 частини. 1 З _ 1.0 А. Кос-Анатольський. Канта та "Ві~ Ніазари до Дніпра".

тих предків" .

наро-

ьного

Прем єра науко11о-попу-

8 . ОО З восьмоі до д•

08 . ОО З восьмоі до дев'ятої . Ін­

1 б _ 05 НадвеЧір'я . Віч-на-віч . На­

rро-

,

·~

.1 1 , 1 5

1 4 . 1 5 УТН. • 1 4 . Зо Худо•ній фіnьм ~Тіні забу­

гордитися

nрацелюбн

важ{Іивим,

Люби і внай сгlй рід.ни_#'ltІи_"'

Б~~юн~іі~~::т~:ялnилюна 1 осідає на гусо

ножен

Дню незалежності. Відео­ nовторвід22.Q8 . 92 р.

Президент" (М . Ппав'юк).

соборною ~

мадяющ буде

не· про- .

єдин м~

Й

тіло,

самостійною,

Иоли хлоnцю ще

сво~му_

час.

Фашизм

не тіцьни не

міс·

рідним . Тут народилася доиьна, тут nри й шло ви­ знання його трудової і громадсьної д'іяльності. А жити виnало йому у складний і <: уперечливий

народу.

не було 17; за ним при йшли . nрямо до ол Суд був снорий і n t:едний. ~ nоті з вана мати • cJt л и

аІ<тивного _трудового жит­ тя вІн віДдав розквіту і

становленню

ювіляра

рід!Іого

шанували,

голови

Літ

нашого

ди­

Івано - Франківську . Настала ЮНість з її думами про майбутнє -

депу­

профному тресту «Телли­ цятехмонтаж » . Сьогодні йому ~ 60.

минуло

У

в

нуль­

шанованої людини своїм основним Міс•

за

умовах

юнацьке

ника. І весь цей час не покидає його надія, що Україна стане вільною,

сили.

08 . 00 УТН О 8 _1 О Доаrа дорога до Галича. о 9 _2 5 Концерт майстрів мис• тецтв та художніх колекти­

людино-.

- ненависництвом. смерть

це

слово

тожнювалося

-

111

з'явилося.

багатостраж-І s~

благословенне

Імущих>> ?І Ні, ;точки! І не тільки перед кон­

і

їх,

<< На!І,іонащст~

чолові­

Федоровича

§

СКільки

...

ка довідка: шість ро­ ків Гулагу -JЛЯ непов­ ноліrньоrо...; · Буня Ми.

. хайла

а~Р~,4!~,А

~~

- такі ж святі nо­ •іуття, як і любов до рідІІОЇ матері, СВОГО роду. ~

цього

добропорядного

..

68 (8311)

S

му-

<< Вина•

роду

і

гордості

лрирінаючи на

ЖИТТЯ•~

~

ж їх бу ла одна ліобQв до своєї землі, свого · на­

імпозантний, статечний сивочолий добродій з вдачею

неnовно-

ки і знущання.

Спішить щоранку до

відчуттям

робили

політичними в'яз- 1 ~

нями,

своєі працІ в трест «Теплицятехмо· н та ж

}Онацькою

теорію,

літніх

сНОВЕ

1

серія .

Канаn .. .-осія.. і ~"''"~,ре'а, ~i~~~·,.мr~g * 07.. ОО 07 . 20 07.50 08.45 09 оо 09 . ЗО 1 О. 1 5 1 О . 25

В і сті.

"~•с діnовмх лоодеИ . Бе• ретуwі.

до>вілля , Під •на•ом Рмб , . МмсТІ!<ІТВО Rідобра•ення ' ве~ір у Со к ольнмках • .С . Шаровим . Н еnі >наний Всесв і т ,

Мульті - nульті.

Надія росііІськоr~ бапету. Ко" ­ церт .

.І О Денний сеанс. "Зn о діі в •••оні • . Худо•ній фіnьм . 1 2 , ЦІ Сеnяись•• пмтаннІІ. 1 З . ОО Вісті. 1 5 . 00 Теnебір•І!. 1 5 . ЗО Муnьті - nульті . 1 б. ОО СтудіІІ •:>ост•. Св11то на Балатоні , 16 . 45 rам-там новини. 1 '(.ОО ПротуnІІнки? Н. Гаn к інок: . 1 7. 40 Благовіст .

11

t7. 55 18.00 1 8 . 20

Анонс. Пласідо Дом і н т о .

і<нївськв nанорама . • Сnіває неродна артист•• України ГіJ'!Ла Uмnona . • 1 9 _ОО Вісті. 1 9 . 20 Концерт •вnеnи бандуристів Ук · р8інм.

20 . 20 По смоленськіоі.доро>і. 21 . ОО П'11те коnесо. • Передачі - ІІ nроrрамм УТ 21 . 55 Ре~дама. У nротра'""• tеаеЬаооеммІ мо•АмІі :...іни. 22 . ОО Bict i . , Стеате :.а що...ин•м• nоІІіА<ІМІ<rммам••.І 22.20 Арт-обстрІn . дмаtорr• те•еЬ-нмо і рааІо ._ 23.20 Вечірній •:мщерt.

7

. ОО Віс ті ,

. 2 О Реклама . · _2 5 Час ді пов их n 7 . 55 Арт -обст;:>іл . 8 . 55 Програма "Kr 9. 1 О В1н : пові джун 1 9. 4 О Калузькі майс 0 . 1 О Ф . Шуберт. С мажор .

1 1 . 05 ДеннІ4й сеанс мально" . У.удr

1 2. 4 О 1 З . ОО 1 5. ОО 5. З О б . О5

Селянське nи

Ві сті . Козирна дам< Мул ьті-nульті . Траr~::РосеФіІ вин " .

б'. 4 О Там -та м нови б_

55

Хри ст ия~<сь ~ а НадіІІ С ЬОГОДt

7 . 40 М · Тр ( т . 7 , 55 Обnмч ч ям до 8 . 1 О !<и'tась к а nане

8.ЗО

Телеф іnам ·о

9.00В і сті .

9.20 Те n еб і рж,а ін< 9. З О Домашній екр ху_дОІІ<НЬОГО те

•санта -Барба

0 . 20 "Повернення Мvльтфіnьм д

0.25 Пам 'яті Ю.По nереІСресті",

камінь"~

Peкnahla. 2.00 Вісті . 2. 2 О Гаnа-концерт

1 . 55

НОГО МИСТ8ЦТІ


сН О В Е

Ж И 'j ; Я»

8

2'2

і\'J11ІІВІ

J!Ш2

р.

3 стор. • .м 68 {83Jf z:z

..

~--- ·по-нёДїїй5І<; 24- СЕРПнЯ--L--------------·---------· -----· 08.00 Новини.

:·;••·:-....: ..:·:·.:·:<·.-.-.: :.:·:·~~

08.00ПН.

в'ятої .. Ін­

0 8. 0 0 З ВОСЬМО! ДО дев'я ІОІ.· ін фор

О В. ОО З восьмоr до дев'ятоr.

.

маціИно-музичr•а nporp<l_мa

Іична nрог-

ІОЬМ "Буй-

09 .ОО Фrnьм-концерт "П>Jоrу:Іян­ ка no Львову" 09. ЗО КінозустрІчІ 1 0.~:.> Художнtи телuф1льм "[;уина". 2 серrя. 1.1 . 4 5 Тобі МОІ ПІСНІ, рІДна YrpatнO'

nрограма.·

) З .1 5 Маленькі сенсац11. д•лов.з

lrслямова •. Переда-

1 З.

ОО УТН.

гра для nідл1rків.

1б.ООУТН.

1 б.О5 1 б. ЗО

Дл!\ дітей. Becenva. f.1:окументаnьнІ фІльми· 'В. Касrян. Автопортрет·· "Симфоrня". 17.20 З істороr УПА. Реnортаж з . конференціІ. 17.50 НагІрttа nроnовrдь Бnа­ ~еннІ nа гІдні. 1 8. 2 О Програма nереда~. 18.25 Межнароднии турнІр 1 •ott-

ерт.

·річ з фут­ >рщини-

в класич-

>ни<іІ.Ьільм uля~и".

тa.rнoro і<арате та •••·бо• СІнгу.

19.00УТН.

и'

1 9. 1 О

льм "Буй-

МультфІльм 'Приrоди Мюнх гаузена"

19.ЗО Сьоrод>•І

Денt. кіно

м'сра докуценіальногс

Пре-

фІЛЬМу "CrattOBЛCHHЯ ук­

Монолоr

раІ"СькОГО НІМОІО КІНО" (студія "Кнн;м~нограф:с-т

;

09. ОО Фільм-конЦерт "Атепьє". 09 ЗО ХудоА<нrй фrn.ь"' ''ПроnаІ'а грамота".

ТV-шанс Естрадна nрог:')ама. 1З.аСУТН. 1б.ООУТН. . 1 б. 05 Старти над.ій. 1 б . 2 5 Наш сад, город. 1 б. 4 О Оперні уеертtОри Дж: РоссінІ 1 7. 2 О Обговорюrмо ·nроект Конr:титуц•• V• ра•ни.

1 1.4 5

1 7 . З 5 '<убок чемn•он•в ~і сn.ід.вею. "Поверне .. ня". Теnечарис. 1 8. З 5 Камеr:ний конt.ерт.

'1. 55

19.00УТН. 1 9. 1 О Мультфільми '"Нічні капІТа­ ни", "Хлоnччк з вуздеч~аю". 1 9. ЗО ГІf;рnини душі народноr.

2 0. 1 0 Прем'Єра теле'fнльму "Про щай, море .... " 1 сrуд1я "Укр телефільм"}. _ 2 О. З О Урожай. Факт і nрогноз. 20 45 На добрані~. діти' 21 . ОО Дніnро. 21 . З 5 Ай Пr Киrв. rекламз та ін­ 21 .40

формація. Привіт, МарrЄ 1 ПІСЛЯМОВа ДО

;> 2 2 5

телеконкурсу. Передача 2. Художнrи фільм Дама з nаnугою".

1

tіЯ БаперфляИ". О. 5О Грає симфонrчний орке.:;тр Одесько• фіnармоноr. Ди­

рмент Х.Єрл (США). 55 ,нля дітеі1. Художній фільм

11.

1 З. 2 0

·1 З З О Ме'нора. Програма про іс­ торію та культуоу єврей-

. ського народу. . 1 4 З О Доброго вам здоров'я. Ре­ ,..,.,., nерш()класника. 1 5. ОО Фільм-•онц(:р ''Menoдir .~і їа,

що минає".

XOt!C! ".

1 Е. 55 Духовна музИчна сnадщи­ на.

О

9. З О Художнtи фІльм "Циганка Аза".

19.00 УТН. 1·9. 1 О Фільм-коІщерт

"НічниИ мо-

нслог".

І

ЗО "Право". ТелерадІоканаn

9.

2 О 4 5 На добрані••. дІТи! 21 ОО Дніnро. 21 . :З 5 В1д міста до міста. 2З t)5 УНІ. 2 З 2 О Ду>:овна музична сnадщи­

<~U. оо v-:-н.

:ааАцвмм". КомедІе.

! 1 . ОО л. Бетховен. ·симфонrя N~ З. 1 2. 05 Гlрем'єра документаnьно­

го фtІfьму "Розквіт украrн-. ського нrмоrо кіно" (студія "Кінематографіст"). ;1З.О5УТН. 1 З. 1 5 С!!івають "Соколи". 13.45 Канал"Д•.

20.30 ВІдеому:амка. 20.45 Худоммій фІn .. м "Перwокур­ сммк•: Комедійний детектив.

L------------------------------J 08. ОО Нов.иіtи. Му.ІІІ!о1'фІп .. м. 14·.оо ХудомнІй фіп .. м "Комеой". rострос10•етна стрІ,.кв. 15.40 ~Ідермv:амка.

13.30

програма за листами гля­

дачів. 1 б. ЗО Маю честь. 1 7 . З О Свічадо.

18.00 МуJІ.,тфіn.,мм. 18.20 Художній фіnьм "Со11о дnа сnона :а оркестром•. ї,tмро<о­

1 9. ОО Чемnіонат України з футбо

2 О. 4 5

лу. "Динамо•- "Дніп.l'о>" У перерві- 19.45 УТН. Мультфіль"" "Пригоди в ко­ ролівствІ". 1 2 серія. Дніnро.

дивні'nригоди Робінзона Круз о·". 2 З. 1 5 УТН. 2 З. З О Телесnортарена. 00.1 5 Відеореnортаж про теат­ раІ'ізовану еист3ву "Заnо­ розька Сrч", nрисвячену

еа комедіІІ.

21 .40 ІІдеомуака •. 21 .50 ХудожнІіІ фІп .. м "Прмраче­ иміІ на еамотнІст"". Сnортма-

ІІМА 6ойоамк.

08.00 Новини. 3.30 Муn .. тфІп.,мн. 14.00 ХудомнІА фІnІ .. м "Перwе :аус· ~

трІ,., остами• :аустрІч•. Прм­ rоднмц..киІІІІ детектие. 15.30 Від-У:ІІІКа. 1 8.40 МуІІ .. Т.І.ІІ..МИ. 1 8.00 Худо•мІА 4>Ja- "Прмrодм· АІІІ-&а6м та 40 ро:а6ІАнІІ·

..а•. Ка:акв.

рама.

21 .20 ВІдеому:;мка. 21 .30 ХудомиІІІ фІп .. м "Птаwка нв дроті". Прмrоднмц .. кмй &оАо-. Об. ОО Година сиnи духу

'

05.00

0 5. 2 0

кній

07 -~О "Вередливий Мур ад". . Мультфrльм. 08.00 Новини. О В. 2 О Прем'єра художнього теле­

І у ль-

09.5 О

Іерекла­

~. "Осля­

S>ільму "Багаті теж nлачуть". Сімнадцять лівих чобіт". Ху дожній·телефілr;м. 4 серrя. .ОО Новини.

11 1 1 . 2 О Старі добрі казкИ. "Три

і МіЄ~я". 2 ьм.

ее-

Худож­ І ДІТеЙ. 2

. 12.ЗО 1 З. 1 О 1 З. 55 1 4. ОО

золотих волосини діда Всевіда", Худо"'нrй фільм. Лtмnono. Телемrкст. Блокнот. Новини.

1 4:2 5 Це було ... б уnо ... 1 4. 4 5 ~На темному боцr Місяця". Художній телефільм. З серrя.

nеканаn

ставляє

і ритми

ooro теле­ ж nna-

5О Мультфільм. ОО "Острів скарбів". Худож­ ній телефrльм. З серія. 1 7 .,ОО, Новини. 17.20 ... Дошtстнадцяти 1 стар­

1 5. 1 б.

ші.

1 8. ОО Прем'єра художньоrо теле фrльму "Багатr теж nла­

каnіта-

чуть".

ть лівих

1 8. 4 О Кіноnанорама 1 9. 4 5 .Вечірня казка. 20.00 Новини. 2 О. З 5 ГІрем'єра художнього теле

ої музи-

21 . 4

.ого теnе­

ято аме­

і танців. Іісяця". .м. 2 ее-

Новини. і'а>ІКОВ3 ІІМІІаСТІ<К:J

дини.

07.5 О 08.00 08 20

Новини. Ранкова rrмнастика. 05.ЗО "Ранок".

05.00 05.20

х чобіт". ІЬМ. З ее-

nерекла­

"О б. З О Суботнrй ранок дrловоі лю-

05.З0 "f'<H<OK'

пла-

фrnьму "СімнадЦять лrвих чобіт". 5 серія. О Телевізімне знайомство

Урмас Отт І)Озмовл~є з Йо

єипQ.м Кобзоном. 22.ЗО Танці,танцr .. 2З.ОО Новини. 2 З. 2 5 Звукова дОРІжка. ТБ-вер­ СІЯ.

2З.55 "На темномv боці Мrсян""

ХудожнІй теін~ф,льм. З с~­ рtя.

Муn~нjнль"'. Новини. "Багаті теж nлачуть". Ху­ дсжніи телефіпьм 09.00 Клуб мандрrвник!в. 09.5 О "С,мнадцять лівих чобіт". Ху до,..нrи телефІльм. 5 серrя.

11.00 НОВИІіИ. 1 1 . 2 О "Принцеса

на горошині". ХудожнrИ фільм. 12.50 Сnіває Е.Тресшr. 1 З.15 Бридж. 1 З. 4 G Бrзнес-клас. 1 З. 55 Блокнот. 1 4. ОО Новини.

І.

L'U

ОВ. 4 О Як досягти_усnіху. 08.55 Радіо "Труоа". 09.25 Центр: 1 О. 05 НЛО: неоголошений 1 О. З5 Екологічна хронrка. 1 О. 5О Медицина для тебе. 11 .ЗО Корея: •ра1на, лю-

2.

1 візит.

О О "Лrнь". Му;Іьтфільм.

те ль зрячий за слеnца ...

14 І

"

ОО Нови~и (з сурдоnерекпа­

4 25

дом). На ваІІJІ nро<ання Вщ­ чн•тт" XXV л;тні.< ОлІмnіи­

сних ігор. Повтор в•д

НОВИІ+М.

25

лиnня.

nІТей "Пригоди чорного красунчика". 7 серія.

дес".

1 9. 4 5

Вечірня казка О. ОО Новини. О. 4 О Відкриття І Міжнародного фестивалю мистецтв . ім. А. Сахарова у Нижньому Новгороді. ,

1 5.45 У світі тварин. 1 б. 4 5 "Єноти". Мультфільм. 1 ·r. 1 О Бренн ринг. 1 8. О 5 Вnерше на телеекрані. Ху­ дожній фільм • Дізнання пr­ лота Піркса". Вечірня казка.

1 9. 4 5 20.00 Новини:

20.40.Анwлаг, аншnаг. 22".00 Європа (ІЛЮС. 2 З. ОО Новини. 2 З. 2 О "Принцеса цирку•. Худож­ ній телефільм за ·одной­

07.55 08.05 Пам'яті Ю. Поднієкса. '"На

1.

nерехресп·•, "Котить Сtзrф камінь". 8озвілnя. У ваг а, знімаю.

)НіЯ ДО :е нор­

' фіЛhМ.

09. З 5 09.50 'Я H<J МО:І(у жити без Ро­ 1 1 .2 О 11 . 5О

І.

12.40

СіІ". Бnаrодій:•чй концерт. Хто косит~ вночі? ДеннІ\й сеанс. Художнііі теnефіль~ "Сан•а-барба­ ра". 67 серія. Сел~нсь•с nитання.

1 З.

rneprя

·рама.

.•

~•ня".

{Є. •

рем'єра ьму

)7 серіІІ. іІС". рослих.

са. ·на ть Сізіф

_..,.

:опер-

ОО Bicri. 1 5. ОО Бізнес: нові імена 1 5.1 5 Піліrрим. 1 б. ОО АЕС : nогляд зсередини. 1.б.ЗО Ази кар'єри. 1 б. 4 5 Т.ам-там новини. 1 7. ОО ТрансРосефір.Далекий Сх.д. 1 7 . ;4 5 Паралелі. 1 З. ОО ки·Івська ланора.,.а. • 1 8. 2 О tіаукрво-nопулярний теле­ фільм "Світязь". •

.1 8. 4 О Фільм-концерт "За байраком байрак". • 19.00 Вісті. 1 9. 2 О Свято кожен д-ень. 1 9. З О Кримінальні вісті. 1 9. 4 5 Домашній екран. Прем'єра

ІСудожнього телефільму "Санта-Барбара" б 8 серrя 2 О. З_5 В~nике каnо. 21 . ОО П я те колесо. 21 .55 Реклама.

2 2. ОО Вісті. 2 2. 2 О Тамара Каnустин npo Фаї­ ну РаН(;ВСьку. *

1 1 55 Прем'єра короткометраж­

ного художнього теnеф;ль­ му "Погана nрикмета". 1 2. З О Заради ·єщІного слова. 1 З. ОО "Метаморфози живоnису" Науково-nоnулярний фіnьо.~. 1 і 2 cepir. 14.00 Новини. 1 4. 2 О Діалог у nрямому ефіІ)і. 1 5 .iJO Клуб маІідрівн,..к:іі. 15.50 Теnелоція .. 1 6. 05 П:1норама

1 б.45 Малєнькии конц~рr. 1 ~.55 Уолт ДіснеИ nредставn"с. 1 7.45 Новини. 1 8. О О "Пам'яті Марини Цвєтає­

вої•. БлагодійниИ вечір у Театрі на Таганці. О О Кіноафіша.

1 9. 1 9. З О "Ворог сvспіnьства". Ху21. ОО 2 1 •4 5 2 2. ОО 2 З :оо 2 З. 2 5

дожній фІЛЬМ. Підсумк.и. Сnортив'"'й у·rк-енд. "Нині". Реnіrійна nрограма. НовинІt. ·

Ранкова зірка в .нічному

ефірі.

~ ~9~~2 страх~;, ~ ІЮЧІІаtІЇІІ. Т::477-66-31\

..

07 .ОО 07.20 07.2 5 07.5 5

~сті.· Реклама. Час ділових людей. Згадуючи Ігоря Іn~їнського. 08.З5 Дозв•nnя. ТБ-атеnьє. 08.50 М-трест. · Вечtрній салон у ранково-

.

1 О. З 5 Острови розбрату. По~ляд з ЯпонГі. Частмн.а З.

1 1 . 05 Вічні образи МИСТеЦТJІа. Дон Кіхот: 1\J\уnьті-nульті. · 5О Художній телефіnьм "Сан-

11 .40

11.

1 2. 4 О 1 З. ОО 1 5. ОО 1 5. З О 1 5. 4 5

та-Барбара". б 8 серія. Селянське питання.

Вісті. Теле біржа. Мульті-nульті. Паралельні світи. tб.ЗО.Мінарет. 1 б .45 Там-там новин.и. 17 .ОО ТрансРосефір. Вузm1 при. ватизації.

1 7. 4 5 1 8. ОО 1 8. 2 О 1 9. ОО

1 9. 2 О

1 9. З О 20.00 2 О. З 5

Панове-товариші.

Київська nанорама. • Музичний фільм "Че,Рвона рута" - квітка надіі . • Вrсті. Свято кожен день. За nраво бутм самим со­ бою. У світі авто-і мотоспорту. К-2 представляє: "Знай • наших ... "Ню"' Реклама. Вісті.

21 . 55 22.00 22.20 "Літня поїЗдка до моря". Художній фільм.

томобІІІІ". КомедІ•.

1 1!:.55 Му:амчма nау:ав. 15. ОО ПІі!оwий та~м. 18.1 О му .... т..іІ .. мм. 1 8.30 Худо•мІІі фІп.,м "ПоаІтрвмІ .

nрмrодм". Прмr.одммц.,ка ко· медІв. .40 Відеому:анка.

21 21 .50 Худо•нІІіі фІп.,м "Я- суд nрмсажмих •. ДІІтектне. ~---- -п~ятнИЦЯ~ с'Е-РІінЯ--

28-

"'}

L-----------·----·------·----·J 08. QO Ноаини. 1 З.ЗО МуАІотфіпьми. 1 З. 50 Х~доJКнІіІІ фіnьм "Тас:мнмцІ

медам аонr". Гострс;соожвт­

нмй Фільм.

15.25 8іДІ:ОМУ3 .. k8. 19.20 МупьтфіnьмN. 18;30 Х~дожмІіІІ фіп.,м "Гом•. Комедів.

.

21 .ОО ВІдаому:амка. 21 .1 5 му....т.Іn..мм. 21 .30 ХудоммІй фІпьм "МІ:аерІ". rостросІDжетммІІІІ фІп .. м :аа кимrо10 С.КІ•rв.

r::::: :~~~~~~~ :~~:~~~~~~: ::: J. 08.00 Багато муанки. 08.40 Ритмічна гімнастика.

·о9.1 О Я в Росії. 1 0.00 ФІnьм- дІrАм. •сказання про хороброго рицар~ Фет-Фрумо­

св•. Худо•ній теnефІльм.

2

1 І

серії.

О Я вам аасnІваю. Сnівас Ю.Лавруwин.

Новини.

му ефірі.

08.00 Новини. ' 1 3.35 МупьтфІп.,мм. 14.00 Художиій фіп .. м ": СтарІ ав·

12.1

маХ.\' перерві- 2З.ОО

2 З. 5О Від;rочивай. 00.05 мтв. О 1 . О 5 "На темному боці Мrсяця". Художній телефільм-: 4 серія.

09.05

і.-------~~!!і_~~·-'!-_~-~~~~~~-~---~

рами Но11і імена". 0.1 5 Берлін. Недоnаднr нотат­ ки•. Передача 2. О. 5О На балу у Поrrелюwки.

мана.

. 07. ОО Вісті. 07.20 Золота шпор!І. 07.50 Мульті-пуnнr. .08.00 Джерела."Миояни", "Зви­

07. ОО В!сті.

01.20 О В

.

Шr.ях до храму. "Свята обиrеnь".Документальний фІЛЬМ ..

"Ж1ллетт".

08 ЗО Програма "ОЗ". 09. ОО Сnоьщнии шпях Анатолій ..

цять".

1 1 . 1 5 Як жити ,будемо? 1 2. оо тлі грим. 1 2. 4 5 .Назустріч новDму

навчаль­

ному року.·

ОО Вісті. 1 З. 2 О Денний сеанс. "Вам і не ·снилось". Художній фільм. 1 4. 5О ФІльм--концерт "Веселі му­ зики".•

1 5 . О О Телемарафон "Азовська хвиля".•

_

1 8. ОО Київська nа корам~. • 1 8. 2 О Продовження теnемарафо 21 . 2

ну "Азовська хвиля•. О Ціnком секретно.

2 1 . 55

8 4 О Теnекросворд. 09 ~О Презентацrя газети "Лите­ 09. З О Програма "Кnюч•. 10.00 ··nригоди в королівстві". Ляльковик мультфільм. 1 серія.

1 О. ЗО Ати-бати ... 11. ОО "Amica veritas". Телекон­ курс юристів.

1 2. ОО Неділя у nровінціі. "Музей­

1 З.

.

чайна красуня".·

О

ратурньІе новости''.

О О Свіt сг.орту очима фrрми

1 О. ОО Відеоканаn "Плюс оди-надлюдей. Мульті-nульті.

амк.

r .. ---- -·· --- ... ---- • .. -- .... ----- ........ -..,

менною оnере,тою І. Каль­

2 2. З О ВІД представІі'яє. Програ­

Мартинов. 09.ЗО Зірки Америки. tіиnуск4

'J7. ОО Вісті. а1. 2 5 Час ділових

07 .ОО Ритмічна гімнастика. 07. З О Тираж "Сnортлото" 07.4 5 Козак"! з Баваріr. О 8. 1 5 З ранку раненько. О 8. 55 Можливо все. 09.2 5 Ко>нце.Р.т СТ11nендіатrв nроr­

1

І 2. 2 О Г:рем'єра художньо-nублі­ . цнстичного фільму "В отве

1 В. 2 О Мvльтфrльм. . 1 8. З О Ть "Нева". "Хто з нами"" 1 8. 5О ВІД nредставляє: "none чу-

2

ного фrньму МузичнІ ін­ стр:;менти та •х істор;·,·.

ди, сnорт.

1 7 . 2 5 Людина 1 закон. 1 7 55 Прем't:ра телефіnьму для

2

07. ЗО Ранкова гімнастика. {)7. 4 О У світі днигуні в. О В. 1 О Прем'єра науково-nопул~р

І

1 4. 2 5 Педарунок меломану. 1 4. 5О "На темному боц( М•с~ця'.'. . Художнrй телефільм. 4 сер•я. 1 0. 0 0 М fіІЬТфІЛьМ 1 б. 2 О Дитячии музични'- клуо. 1

[~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ :~~: ~:Ё!.~~!!:::: J

5 ОО-річчю Запорізького 'сзацтва. '

на. П()вернеІіНЯ в Украrну. Частина 2.

-25- СЕ-РПнЯ----:

~---- "вівібF»ок:

14.45 С!!ЛО і люди. 1 5.:t0.3И';ІИМО щастя. Музичнl

21 . 1 5 21 . 5О Художній фільм "Життя та

1.

етрІ,.ке.

15.20 ВІдвому:амка. 11.45 Муn .. тфІn .. мм. 18.00 Худоммій фІn.,м "Зв деома

ційна nрограма.

Поверн(:ння в Укрг•му.

Частина

гімнастика.

(18 ЗО У недіnю вранці. Інформа­

1 5. З 51Художчій фільм ·•к;.мінний

;JQ 1 5 О, .. остап~гrє~ Естрадна

npor

'Шлях на nrаденний зе~кід" (Чєко-~nоDаччина}. УТН.

грамота"

•ьqго·теnе­

ir·

дu телекснкурсу. Передача 2. ·

13.30 Му.ІІ.,тфІn.,мм:· 14".00 ХудоммІА фІn ..м "НееnоаммІ масммкм". Праоrодммц ... е

2З.20 Художній фільм "Про~·'"·'

1.1уnь-

08.1 О :->итмr~на гrмнастика. О 8. З О ПривІТ. Maprc' Пtсr.ямова . 09.15 Художній фільм "Пове;:>нен

І 0.45 Канаn "Д".

ЗО Маленькии концерт.

20.40 Реклама. 20.45 На добранrч, дІТи! 21 . ОО Дніnро. 21 . З 5 Молодіжна студія "Гарт" 2З. 05 УТН

~ка.

ма:.<ійно-музи~на r>рограма.

08.00 УТН. О е. 1 О Ритмічна

Реклама.

1

садиба Полєно во". ~асти­ на 1. 2. 4 5 Шахи на пnо щі Віnьноі Росіі. З.ОО Вісті.

1 1 З. 2 О Телетеатр Росії. С. Коков. кін. "Іди до мене•. Прем'єра теnевистави.

14.З5 Мульті-nульті. Чемnіонат світу з автого­

1 4. 4 5 . 1 7·. 1 5 1 8. 1 5 1 8. 55

нок у класі "Формуnа-1 ". У світі тварин.

Складчин а. Рекnама.

МуnьтdІtnьм.

09.00

"Двоє в nісках•. Худо•ній те­ лефіnьм.

1 3.1 S WІуn.,тфі-tИ "Хоро6ре ••6е·

21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 2 2. 2 О Теnеканал "Фортуна". 2 • частина.

ПЕРЕДП.ІJА ТА -93

"Тет-а-твт".

м••. ХудожнІ• фіІІІtм "Anвдltt ". Ко-АІ•. · · 1 8.1 О ВІАеому:а-а. І 6. 25 Радіо "Труба•. 16.55 Футбоn. Чвмnіонат Росії. ЦСКА - "Асмарал•.

14. SO

1 8. 50 БатьківЩинІ вклонітьсм. Про

Читачам «Нового життя• повІдомляємо; що річ­

360

становитиме

карбованців. Газету можна передплатвтв на місяць, кварта.ІІ, nІвроку. ЦІна відповіДно: 30, 90, карбованців.

L------------------------------J 8, QO

частина.

20.1 О Телеканаn "Фортуна•. 1

180

ДжонмІ". Меnодрама.

~·-----нЕдІЛЯ; -зо-сЕРnня------:

діловоrо співробітництва.

1 9. 2.0 Св11то к\)жен день. 19.ЗО Обличчям до столиці.*

на передалатна ціна· на. rазету

тет•.

18.35 Му.ІІ.,тфІІІ.,мм. 18.50 ХудО*МІІІІІ фІІІІtМ "Ра:а НВ рВ3 ме в-ад ес: ". Комедів. 21 .05 Відеому:ам1tв. 21 .20 Худо•нІй фІп .. м "ФренкІ та

10.35 СвІт грошей Адама СмІта. 11 .05 Доnоможи собІ сам. 11 . 35 Очевидне - неймовірне. 12.1 5 Му~ьтфіпьми. 1 2·.45 Американський фут6оn., 13.1 S -18.25 СтудІв тепеnроrрвм

.

2 2. 2 О "Вперше замужем•. Ху­

nрограма. Франція.

стрічка.

18.40 Відеому:амка. 16.50 "КІт і клоун•. Фіnьм-концерт. 17.35 Всьому nочаток тут. М.Некра,· сов. 1 8. 35 Кnуб "Жива вод••. 18.35 СтудІа теІІеnроrрам "Тет-а­

nефІпьму "Доторкання криn•.

1 9. ОО Bicri.

2 2. ОО Вісті ..

2 З. 55 Подивись. Розважальна

"Тет-а-Ует•.

1,4.50 МуІІІtТфІn .. мм. 1$.10 ХудожнІІІІІ фіІІІtМ "PMCit nовер­ тас:т ..св". Приrодммц~tкв

1 О. 05 Прttм'сра документаnьІtоrо те-

1 9. 4 5 Сnіває Павло Зібров. • 20.00 Росія- Німеч11ина:· мости

дожній фільм.

12.40 Еnьдорадо . 1 3.1 0 Під ІНВКОМ Пі. 14 .ОО Kny6 манДрІвникІв. 14.50 - 1 8. 50 СтудІе тепеnроrрам

Тургенєвські місця Росії. С'І'УАІ• тenenporpa,. "Тет-а• тет•. 1 8.45 МупьтфіІІ.,м "Круrосаітме nо­

1 11.45

·•

дорож ІСОУІІ у чоботах•.

20.53

ХуАожмІй фіІІІtм "Метепмос". Гострос10жетна стрІ .. кв.

· Трансnюєгьс~

no

ЗО-у каналу


4 стер. 8

\' ~.) l \\

22 серпня 't~92 р.

{';

\

Ж ИТ Т Я•.Nі

68 (8311)

--~~----~------~~------~~------~------~f~·~\~--~----~------~,~------~~--~----·::-,.

м .

АFІЖЕ кожна люди.на періодично ·від-

лятьс.Я телевізор, читаЮть. винонують домашні

чуває біль в спині. Від цієї недуги люди страждали в усі часи і сьогод-

Ні це одна

з найбільш

важливих проблем в здоров'.ї.

Статистика

справи в незручних для хребта положеннях. По-· трібно частіше . змінюва-

сами, що також може стати пр!.чиною хвор.оби. Страждають від Цієї .не-

виконанні

яких

ти положення

свід-

ливо

·

тlJfa при_

роботИ,

статичного

особ-

характе-

чить, ~що хвороби хребта ру. Дітям слід регулюва-· є причиною 20 процентів•· ти висоту' столу l сті.'ІЬ" випадків

непрацездатнос-

ті і цоширюються .на всі вікові

групи.

причин, ·що породжують

втрата гнучкості хреб-

м'Язів сnини через

1

'' t1

Я.К·ЩО

цю хворобу. Перш за все

та

недостачу nотрібних Фі~

н1 навантаження. Давайте проаналізує-

це

людина проводить майже

гуючи сnину.

робить

і

зру.чне ліжко, в

розтя-

Тані дума-

ють, що м'язи, оточуючі слабку

частину

зможуть·

кох сот ·нідограмів.

р·оби

ля і часто досягає кіль-

сприяє вин

..

поради-

·ти: піднімаючи · вантаж, слід

1 поворот в

уникати

.. тулуба. Саме таке nоє.днання рухів часто є nриЧИНОЮ «прострілів». п ри nеренесенні важких ре-

Часто

причиною

хво-

роби є неnравильна осан-

ка.·· І;)агато

и~ це 1

е ~

з

ми ролями .в ині сдід переохолодження

уникати

в холодну, сиру і вітряну

погоду.

Потрібно слідку-

людей див-.

вітамінИ. Недостатня кількість кальЦію в кістках хребта • робить їх слабкими. . Часто

кає

в

м'язах

вини-

н~пруження,. ви.кли-

кінцівки.

Ефективним

вання ма

с

н

майте

не

згинаючи

. підЩмайте

голо~н.

§

Вnрава

4. 3 положен- . ~ ня уппр на руках про- ~ гнупtся (стоп~:~ тримати § разоl!І). повернути голо- ~ ву чфреа лів-е плече і подивитись на праву п'яту, S

Повторити те ж саме на

засобом

праву сторону, пісдя чо-

ородова

н

фолі

фуннЦії

видноІспазми залозим'язів,

го·

S ~

л·

··.ши.

ка-

·кість і ;можуть бути nри-

лише

чиною хронічного болю в

р

и,

вrа ~в ють

Одужа·~ б

·

а"

а

·

н инр ЩІ, ~ · змоз~·. ;ri увати ~

не ;в ПРИfІИНУ

слаб-

· наВІть · 3

на

·доВІДКОВА СЛУЖБА

вони. ~

біль.

л_еrли-

в х or Ч пЛЬ гоИ ~ефективне, а. Х~ОрО~ ІІІОДІ й !jЄМОЖЛИВе. Тому дr,б-

НЕ УПУСТІТЬ

. Представництво

ШАНС!

CBIR

міжнародної

акціонерної ·

страхової компанії- «ОМЕТА-Інстер» з установчим капіталом 100 млн. крб. надасть мож-

ливїсть через систему страхування поповнити ваш бюДжет. .

До вашої уваги комплект страхових послуг:

страхування жиrтя, зд.оров'я

та

капіталу

від нещасних випадків.

§ Ко?f<НОЇ середи о 18 годині та суботи о 10 годині працЮють курси по підготовці пред§~ ставників страхової компанії.

ВtІра.ви слід робити не \Швидко. якісно на піД- ~

лозі або юілимі.

ДРУЗІ.

§ страхування життя і здоров'я працівників § за рахунок коштів .підприємстаа; § страхування підприємницької діяльності; § _ страхування рИзику заснЬвника;

огнутись, стоячи на Uiax (вправа <<ніш- ~ » j. Виконувати 6-8

разф.

ну,

спині, особдиво в неспрмтливому екодогічному середовищі. Протягом

РОДИЧІ,

спи- ~

s~

/ОВІІЕЄІІІ

Ганні Олександрівні ЗАХАРОВІИ. . ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ,

-

§ §

лені :повороти і нахили ~

ють

~

Бездоганна репутація і міцне становище на

страхових ПОСЛ'J1 Г. компанН с:ОМЕТА-

pl·IHKY

Інстер» -

це гарантія вашого страхового б із-

S

несу.

§

~н~можливе.

~ ~ ~

ДЛЯ ВаС МИ ГОТОВі ЗрОбИТИ· МОЖЛИВИМ !" на-

' . рі 1 резу.1~тати дадуть в_~- . ~- ~'f~еконайтесь у цьому. самt. Н_аша адреса: щезгадаНі рек]J ендацн, А;У м. Бровари, вул. Гагарша, (): Телефон: rюмножені . Н('І бажан!!Jt-~ 5 _60 _69 . 9 до 18 тодини \' суботv з 9 до ')А бути :здорон* ..,_р ~ з _, , . • & \ . t,\Y' ~ ~ години. Ооідня перерва з 13 до 14 години- Ви.....__ 0с. 'tEДOPEHK<4_Q ~ хідний .День - неділя .

кідькох років я спостерігаю цю закономірНість

Добрим

ноги.

підій-

Вправа 3. Різнонаправ-

инні nор~ше ня . -

··

дині

~

ЇХ в lю'Jлінах. ВинонуватИ ~ 8-lV разів. ~ · Вnрава 2. Лежачи на ~

гjмнастика.

нестача

почергово

ну 8,-10 разів.

не пов'язую ч ною. цієї недуг

зниження

·профілак-

3

НІ).йтепліn~ вітання, найщиріші . побажавив шлемо у цен світлий день ювілею дорогій лю­

Вправа 1. Лежачи на ~

.з хворю-

б~

і

ВІТАЄІІО.

прuфтактич-

ним засобом хвороб хреб-

та є плав:::·ння 2-3 рази

на тиждень, масаж, .fJ~І·y-

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E8. ._ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ь~~~·--~~~-tNU~1s~OL~-~-~--~~.-~O§ 8 · § - Загублене посвідчення особи М 022059, видане. ' ПРОХАННЯ ~ 1991 1юкv сержан,та УВС І(иєва на ппсм ім'я Тимощенкова С. ·О. ЧИТАЧІВ . взводу ПJ>И Броварському потр. 'Ібна диспвтчврсь к а с пуж б а §~ ·лодшоrо nнутрі.ШНі.х справ, вважати недІАсннм.

......

НА

-

lчни

вати, щоб. їЖа була багатою на· кальцій і· інші мін~ра.rіьні речовини та

чей ТJ>еба розділити їх ~а дві частини 1 нести- в

обох рунах.

Людя

·

з

§

животі.

ка, згинаючись, не розnоділяючи зусилля рівномірно на верхні і нижні

і nісля

навантаження, вtдновлюва.1ьні

лінува.11ьнrtй

животі,

маси тіла. за рахунок зай-

витримати на-- вих кілограмів збільшує

~ ~ ~

тичний. ефект.

ян\ носять дитину на руках, дістають· . її. з ліж-

лоnередження

збільшення

вантаження, що зростає внаслідок ефекту важеТут же можу

вагітності

ослабла брюшна стінна; і

третину свого життя.

Надмірне

хребта,

якому

наннА фізиttних вправ, напрсів.1ених на :змЩнення та розтягування м'я-

зів сnини, дають добрий ~

. ,.., ....................--..пвuuuuuю••ІІІІІІІІ ця залежно від зросту. Посилювати біль може й м'яке, прогнуте і не-

горблячись

період

матері, у

.СПИНА..

мо: більшість з нас не згинає коліна, коли nіднімає ,важкий · предмет,

нахиляється і

в

молоді

влс·

БОЛИТЬ

зичних вщ~ав або надмір-

а

.цуги

.

.................НПІІІІІНІІІІІІІ Ш"ода здоров'я

·Існує кілька загальних

-

' йярf.\е віднідування сауни. J:;истематичнс вино- ~

кане нервовим наванта·. женням 1 частими стре-

.

·ІІІ

О. Коннс:ькІІй, ·

Мув.

М.

. :

.

Жовтня

мо·

-відділі

МІНЯЮ І-кімнатну квартиру в kиеві (метро Комсомол~tЬ!ІІІ. м, 3-11 поверх. Є те.1ефон, п!сJІІІ капремонту), ~а ·2•

Лисенка.

17 кв.

кІмнатну

МОЛИТВА

в

Броварах.

Телефон

у

••

Броварах

5-18-42.

СПЕЦІА.JІІЗОВАНІй ПЕРЕСУВНІА МЕХАНІЗОВАНІй. КОЛОНІ .N! 2

ЗА УКРАЇ У

О~ЄДНАННЯ

.

.

.

«УКРАГРОЛ;ЕГКОНСТРУКЦІЯ» потрібні на постійну роботу:

монтажники сталевих і залізобетонних кон­

струкцій 3-5 розрядів,. муляри 3-5/розря­

дів, е.'Іектрогазозварники 3~5 розряді'\, мон­ тажники сан!тарно-технічних систем

р лі

а-робітна

анців. Роботи

.

nщІта від 4 до

ведуться

за

СвІтJІІА

· МихаАла тєлюба

nам'втJ

І

ПаалоІича,

патрІота

бажання

вахтовим

.

подобатися

методом

Бровари,

на

вул.

5-32-64. '

МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МДФ:._ потрібні на постійну роботу працівники таких професій: Інженери-бу.дівЕ:'льники.

батька

·

роз-

8 тисяч карбо­

території України. За довідками звертатись: Кутузпна·. 8-А, СПМК-2. TeJt.

Доки. €

3-5

Виконроби. Муляри.

жит·

'VJіраіии,

nрисавчую.

Теслі.

Кранівник на ав,томобільний кран. Нач;.~льник відділу охорони (бажано в минулому офіцер МВС чи КДБ). Охоронники. .

Місце роботи -

с. м. т. Калита. Доставка

до місця роботи від залізнично_ї станції За­

воричі транспортом МП «МДФ». Оплата

за

домовленістю.

Потрібні Т_і:І}{ож т.имчасові. будівельні брига· ди для будівництва житлових трудовими договорами~ ·

будинків

за

Звертатись з.а адресою: с. м. t. Калита, вул. Окружна, 1,- промислова база МП «МдФ», або: м. Бровари, вул. 50-річчя ВЛКСМ, 2, (шаховий

·

-

сНОВВ ЖИТТJІ• rрома,~~;с:ІоХО•nо.аітачка rааета, З•с:новнинн копектна рцакціі r•зетв, &.J!С?ІІрс:ькІ

міська

І

раІонНІ

І?а,~~;в

аа'роАввх

,Іеоутатіа

КІІ!вс:ькоІ

еб.кастІ.

Редактор А.

Газеtі ВНХОАНТЬ

DОЛОІВИНЕНКО. 8·

Днt ІИО.&У:

АДРЕСА РЕДАJ(ЦІУ: 255020, Київська о_бласть, · м. Бровари, вул. КиївсЬка, 154. _

ва

с:торІвцz

Індекс

Тuефови: PI!ABif:To'a 4-03-76; аас'f)'оиика РІ!АВІІтора, .вІ,ц,цІ.JІу сусоІІІьио-оо.ІІІтичвоrо 78 4.04·61; І[,ЦDОІ/,ІІ;В.JІЬИоrо секретарІ - 4·21·34; ІІААІІІ/в:· С:І.JІЬСЬІІОrо rOC:DOABPC:TВ& -

·~8-?6;

ІІРОМВС:.JІОВОС:ТІ

17 ХВЇТВН· 1937 року.

.

І

С:ОЦІВ.ІІЬВИХ

питань 4•0tl·92;. ІІІІСТІІ! І ІІаС:ОІОІ ро~ОТИ ІІААІ.tу РВАІоІвфорІІацІІ - 6-13·111.

Друк К<>М-НІІЙ

4·04-81;

81285.

високиІ.. Обснr а{>куІІІ.

ТнrаЖ

rаsетв.

fqaц!JI не ІU&Ав во,tІАІІ~

· "'··~~tІІІІІІ IUI'tllf~ - 1 Ь..ІаацІL · f.У~оввсІ8 в•

aoa•u•

&роІарсьаа

А.цреєа

.UYKІPBR 1(иТІсь~~:оrо

АJ)укариІ:

об.JІасвоrо

УІІРU.JІІННв

DO.IIIrpaфll І ІUІВИКОВОі тoprJuJ,

kиУвсьва об.Іасть, І

дР У•

7.1~

nримірників.

·

~амоn.~еJІ,ня

у

с:ІІрuах

н.

c:epua, c:yCiof'l,

8а toчвlc:tto ІІІК.tІJt4!ІІІІХ ФактІІІ І/.lttt011' • . 1ЬH1ctto нее аатор. JІвстраввв а •итаоіамв d.-Іьа•

клуб).

•·

Бровари,

ву.JІ.

4283.

---

ІІІ,іІ,UВИJІЦ,

І(вhс:ька.

104.

#68 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you