Page 1

3

'

СВЯТОМ П·ЕРШОТРАВНЯ! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

ОРГ~Н

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

МІСЬКОГО

РАПОННОІ

. Га:Jета IJІXO,I.JI'!'It І 17 КІЇТИ,ІІ 1~37 рок.у

*

РАД

КОМІТЕТУ

К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І У І( РА І Н И,

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

м 68 (7561)

*

І(ИІВСЬКОІ

•Неділя, 1· травня

ОБЛАСТІ.

року

1988

*

Ціна

коп .

3

мольсЬІІю

370 тисяч v~овних баноk . консервів ....:.. так.ий дару­

молодІжних

брИгад. ~ацриклад, зма­ гаються• пІ:д дев!:зом «Пра.

цюв<А-и на

-

без

якість

нок ХІХ В<Jесоюзн•ій кон­ ференц!І готує І<'Олекти.-в радгоспу «Бобрицький». Qд.ни:ми з перших на тру­

рекламацій.

nродукцІІ»,

сі.м

за ПОЧИ'НОМ «Трудовій г,ромадсЬІНІІ:Й ДИСЦИПЛІНі

і

-

гЩ>антlю

Готvщчи

ХІХ

~ову

колективу».

гідну

ВсесоюзнІй

.працює

в

мічних

нових

рокtв п'яТи,рІчки. Це-брига.

ся

плановими

.ди

:v.и

Г.

зволи:ло

ДИ­

праці

продукції,

за

виnу­

бітниJd,в сtало суnерництво.

фору~ -комунІстІв. nарт­ 'КОtМ гоооода.рства оформив стендv.

.

ніх

овочІ.в.

ЦК

колеюив.у,

uЬвник!Jв.

Птшат художИJІка О. ·Тпоrо.

' (Ф01охронІка F-ATAY)

на

підприємстві».

Вітчм:sниІ

лексна.

ва

nорушені читачами, дае керівнИк.

У нашому місті близько 20 ти­ сяч дитячого ·населення. У мікро· районі житлавого

масиву пром­

рорайоні в одяому

зіву. носа, УФО.

динків· планується. відда'ти поверх для дитячої .поліклініки.

Крім цього, сюди nереведерий

кабінет

ЛФК,

вніжджат·имуіь

тиме

масажист.

·

з

вузькі спеціалісти для ormrдy не­

організованих ·дітей. Тут прийма-

цевІ результати праці». Всі ці вислови я почу­ ла

завІдуюqа ні кою.

нови~ бу­

О. СОРОКА, дитячою п~ліклі-

у

ви,робннчому

.:\ере-

вообробному об'єднанні про бригаду повторноr, машиниоІ . обробки щито­ вих елементів меблів це. .ху корпусних меблів. . -- Очолює цей колек­ тив людина досвідчена. кадровий робітник Ми­ хайло Кіндратович Теп.

Для розвантаження філіалу за­ плановано переведення жителів. вулищ; Гагаріна, Возз'єднання,

електрофореза, інгаляцій, кварцу

на

тивно відповідати за кін­

Зараз триває спорудження ди-· тячої лікарні на 260 ліжок.

вузла філіал .М 1·дитячої полі-. Київської для .обслуговування в клініки обслуговує 12 :rисяч ді- · поліклініці по вулиці Кірова. Це тей. Для зручності насеЛення цей буде близько 4000 дітей. -філіал розташований по вулиці Передбачено також відкрити 5О рокі~ ВЛКСМ, 12. його при· філіал в так званому мікрорайо­ міщення' відремонтовано. З 1 ні УВТЗК. а також роздат~ові червня цього року тут фу;~~кціо­ пункти молочної кухні в районі нуватиме фізкабінет, де встанов­ с:Торгмашу:. та старої частини _люється апаратура ~ля проведен­ м~ра. _У 34-ому житловому м-ікня лікувальних фізпроцедур -

працює

самоконтролІ•. «У цій бригаді вчаться колек­

.,ВІриться: . nроdвеми вирІшимо" ВtдповІдь на nитання,

лася

госпрозрахунко­

вона

-

.

люк,

-

домаль о в у в а в

nортрет колективу брига­ ди начальник цеху Ми.

хайло Васильович Дерій. А потім додав, за -сумлінну

багатор і ~ н у

nрацю він нагороджений Почесною грамотоіо Пре­ зидіУ ВерховноІ Ради· Ун­ раїнської РСР. Комnлексною, госпроз. рахунковою ця бригада стала нещодавно. Тепер, коJІи об'єднали дві .rіанни

1.

до її складу ввели слю­

~арів,. електриків,

nora.

чайстра,

практицІ

техно.

всі

на

п~реконалися, .. .

'

«е-крани

яких відобра­

·

1

Травня).

веселіше.

-

не

на виробничих операціях. Тому й перейш.'1и на са. моконтрол~:>, бо довіря. ють один одному й став. ляться

вимогливо

не

ли­

uіе до себе, а й до това. риша

..

Саме така прогресивна організація праці, ніби каталізатор, активізува­ ла верстатнинІв, nробу. дила Ух ініціативу, твор. чість. Це відразу позна. чилося

на

nоказниках.

Наnринлад,

лише

у

·шому нварталі обсяг робництва зріс на. nроцента

стільки

проти

ж

nep. ви.

2,6

плану,

на

nідвищилась

nродунтивність праці.

1

За

цей час на 250 карбован­ ців

бригада

сировини·

одерЖавши

заощадила

та

матеріалів,

125

нарбован.

цlв винагороди.

Хочу. додати,

що

почали виготовляти

Юстяком

для

щи.

для ' двох

бригади,

ав.

органом є Уї

рада. В ній досвІдченІ верстатники М. П. Дя. ченко, М. А. Нечипорен.

З'яви.

веретатинкам

КУДІН,

к_ореспои-

\.

торитетним

зацІкавле.

відмовляються

допомогти

року

нових виробІв диванів нутових та підліткових. А допомогла швидко по. долати труднощі · саме прогресивна організація праці.

працюється

спільна

· ІІ.

тові елементи

ність. Таним складом на­ багато легше вирішувати проблеми, що виникають . Наприклад, з тим ще ре. моитом обладнання. Слю. capt роблять його швид­ ко, ЯКіСНО, ·а КОЛИ ВіЛЬ­ ні

зма­

бригади Теллюка бере­ зень був особливо н~пру-. ЖеНИМ ВОНН ОСВОЇЛИ

ПоаСІОАМ

.

так

.третього

дент.

:sa :ІАІбно­

1

до.

саме

краще,

«Rомп.

цра­

гання•. на

rромадський

идуть справи що

окремих

лад~ную.ться

виготовити

.

Теллюка Б РИГАДА ~ одна з найкращих

члени

І у бригадах -об­

Феп>енціІ.

ЗмІц1:110Ате економІчну

КПРС

'-'

яких

про успіхи того чи ІН'Шого

• веселІше

... І

з

партсрганlзац!У .:~!знаються tHe тІлЬІКи про . но-вини

tдеологlчноІ роботи, але й ·вну,трІпа ртійного жнтт.я.

державІ

утаерАJКуАте nринциn . "ВІА кожноrо стІІми, кожному :sa nрацею!• ЗакликІв

зма­

зустрІч

рубежі тонн

соцІапістичноі

(Із

гідну

за

заlЩаНЬ

мо..rщка. 180 м'яса. 65 ·тонн ран­

"ТРУАІаники Краіни РаАІ

моrутиІст..

гання

2725 . -rонн

ро­

трудове комсо.

16

гласностІ

ХИ п'ІЯТирІч.ии, зобов'я­ зань по г~дній зустрічІ ХІХ ВсесоюзноУ nарткон­

Реалізувати

стимулято­

творчої ·енергі І

важли·вого

значен.ня

жатиметься хід виконання

роб!Jв.

СпрЗtвжнім

в ра­

завдан.ня­

Па нові

стиТи понад плаІН майже 25 тисяч трикотажних ви­

ром

колекти­

цРацюють'

з

котрі

сnравляють­

. Надаючи

тр~­

65

Н. ГАВ}\, інженер з орrаиІзацІ.і соціалістичиоІ'С\ зма­ rаиИJІ фа~рики.

чотцри. м·Ісяці ц. р. ycnl.umo виконати договір­ ні зобов'язаНІНя по по­ ста•вках

Кавуно.вqІ,

uього

ву вже

11рикотажннкам

пІдсумками

С.

Бур~и.

Х1У'НОК 89-ro· року. Серед них ~ в'язаль·ницІ І. Ф. Артемен:ко. В. Кузьмен. КР. Р. П. Толубаєва, Л. І. Палюх та І•нші.

ТЯЧОГО трикотіІ.жу. Це доза

Пантелеймоно­

В.

М.

.::~іаниць

колектив

Ве.РХНЬОГО

Г.

ко-му­

підрозділів,

успішно

r.

еконо­

умовах

фабрики

ших

теж

воУ,

НІТІНВИНО

стали

го д-оtння фе:рми «Га ле• М. А Стовбуха та С. В. Федорук. Іх -почин пІд1'римали т•варинники фер­ ми N2 2, :цраці·вники Ін­

зуСТІріч

паР:Nсон­

~ренцІї. вісім бригад зо­ бов'язалися вНІконати до цього ~я пЩрічний ІТ:Іан. а . 118 тринотажшиць особисті за.вда.ння трьох

Високепродуктивно,

вахту

ністи оператори .:v.ашин.но­

·

ко. М. В. Щербина: П. В. Скрипка та майстер Р. М. Урожай. Саме во­ ни ' наприкІнцІ кожного місяця

колективно

нюють

працю

робітника

і

визначають

оці­

кожного

відповідно

йому

коефі­

цієнт

трудово!

участі.

Такий

розподіл

зарпла.

. тн

вважають

вірним,

тому

тут

єдицо

незадоволе­

них не буває що за . служив, те й одержиш.

·... На д1льииц1 обробки елементів меблів «сп!. вав• багатоголосий хор ,:wужно

працювали

всі верстати. РОбітнини бригади Теллюка тру­ дилися.

як

завжди.

з

вог­

нином справа Іх честі усnішно винонати nідви:. щені

сrщіалістичиl

зо.

бов'язання на честь ХІХ ВсесоюзноУ nартнонфе. ренцlї. А саме: на 0.4 nроцеН1'а nідвищити дуктивиість праці,

щадити

250

npo. зао.

нілограмІв

смоли.

Усnіхів вам, ни!

меблеви~

Т! QQТfP:tiAIC.

·


?

сторінка.

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

\

І травНJІ

1988 роКу

ІІІ На - заводІ nороmковоУ JJЄTaJiyprtY ЬІеи.І 80-Pim РадаеькоУ УкраІни Добре ЗнаJОТЬ робІтІІІІКа цеху

.М 1 СтавІслава Гуrоввча КврІІ'Іенка. ЗастоеовуJО. чв · вередовІ, .новаторСЬКі методи nрацІ, "'ОСJіІд'Іе&вІ. •eruypr Іде в рsдах тих, хто авитJІЖІІИІJВ дІJІап уевtхи трудtВВІІІСhІ ВроварЩВИІІ. У~рио

•110811'11.

пр&ЦІDВU вередовак вапІ.

ва СІІІІ'І'КоІlІ вередтраввевtt

1

.

На зиtмку: заслуІКеІІНЙ КИРІАЕНКО.

·

мет&JІурr

УРСР С. Г.

Фото М. СеІІІИИоrа.

ІІІ :•••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••u•j • • • ; 8 ; 8

те

•КомунІсти! Plwy~tiWe nІА8МщуАбоАоам,.Іста.

nартІАмих

роботі ларт6рrаи1Зац1У.

орrанІ-

·

зацІйІ Особмстим nрмМІІцом, наnonernнaoJO J!оботоІО на e.uro на· РОАУ змІцн10н.те · аатормтет napтln &орітІоСІІ

за

утАМJІС8ННІІ

що

метІ

реао-

n~оц\йннх nрмнцнnІа nеребуАQ8МІ•

•І 3

ВАГОМИМИ

здобутками

8

сне:rнІ накреслень ХІІ п'ятнрІ'U(И

могтися нових ре3уль.татІ8 у здtй-

в

1 8

• ; •

про роль '1\lєї чи

іНшої

цеховоІ

8

8 8

= 8

тар парторrІІІНl~І.

І в

• з танн·м зВІтом вис'l",УПатиме · секре- · І

1 діІ об'єднані

зустріти

фору.

цеху рослин-.

·ництва П. Ф. Дяче!Нf(о. Якщо ра-

8 І

'11 низових ланок від випадк-у до

1

нІше ми зrаtЦ:уІВапи про д1лльн1сть

ники мопочнотоварних ферм 3'119 1 1 .N9 2 дали слово до 20 червня

ВипадJ(У, то ..жеnер це питання І\'0. стІйно перебуває у полІ зору

виконати nІ~рtчні плани.

мехаНізацІї М. Я. Нооа.леt~ка про

му комуністів НраУни Рад, праців-

Tenep

• ДЛЯ . Нас

однІєю

Готуючи трудові даруаки

;

,

хали звІт вата:ЖІКа .комунІстІ.в цеху

ХІХ Всесоюзну nа}>11КОНференц1ю.

8

• . НІіІ НИЗОВИХ ЛаНОК ,

аванг3й)ДІНу роль партl.йцІв на вес.мних tfо-пьови.х роботах. У травнІ

rtдио

8

зростання активностІ чле

-

зустрІчають ПеtJ>ШО'ф8;Ве9Ь кому. нІсtи радгосnу • Р'усЗІНівськиА•.

УсІ 1JCH1 помИСJІИ метою -

• ;

'tакож

8

дій, цІй

• nарторгаІНІзацІУ, nартгрупи, УІ вІ:Д. . • ·дачу. У березН1, наnриклад, заспу. :

nрацІ, праІ'1Н~М ще тtс.

ІНіше згуртуtВати свої ,ряди І до~

наших пtдnоряда<ованиА

стає но,рмою. заслухоеувати звІти

в

1

8

. .ДругИА Надря·МОК

8

·•

nарткому.

І

І ПОПЕРВдУ-КQМУВІСТІ І І

Та є в партійців ще oдlta мета

І

- :~,омоrти.С.я пІДвищекн.я бойо- · ·ви.то.атІ ла:рторrанізацtї, знай'І'И

• І : • :

кон:кретн.t точки

Не обминаємо ми увагою І тааrе

сипь кожного УІ члена на шляху

соцІально · еноко- , розвит.ку. . У ц1А спраІВ'l

8

мІчного

=

ч!11~ пpoгpatl/ty д!А. Готуючись

партЩним

1<оиtтЄтом

бойовитостl

визначЕІІо

огnяАу

8

кому затвеРдЖено атестацІй:н.у ко-

цІї, у беуезні

:

партсрrаиіза-

І

муністи

з досвLдом

роботи,

й цілесnрл.

Т.

мованІ, .nринцнпоm·. Такі, як Г. Л.

8

НестереНІКо, І. П. Рябий,

1 1

соцзмаtаН!ія. Це -

А.

Дяченко),

;оrючий член НПРС П. Д. Писа.

М. О.

ний), трЗІКтqрної бриrадн (брига-

8

МІщеР.1КО, кот.рІ є гордістю 11ашої парторганізацІІ. На цьЬму ж

ди.р чпеа НПРС І. Г. Гулий) та іяшl. Головне те, що тут панує

нtв nа.ртІІ, з якими .комісІя повин.

допомоги. а звідси й вагомІ

за.сІ;~.ан,н1 визнаtіеtю

й :кОло чле.

; •

на nровести sіІЩІов~у роботу, ад-

в

ЗІНачаються аІ(тиенІстю на ""'"!" ...JV.nax.

8

НІ тра,єаія на;UАдуть перші І.нформаці! npo пР()ве.денl сІМSбесlДи. виспавпенІ ПобажЗІНнл й пропоЗи-

У rРОІ\4адсЬІКому житті.

1· 8 8

І

8

1 8 1 8 88

ЦІі. Користь ВІД ЦЬОГО, Вірю, буде

регу.JlЯрно

виріШ€\:ІІЯЯ.

Пе"Qшнй

· цІІ

грун.товану

Мотна довго РQЗ:ПоDІдати

становки

заходів по

партІІйці'В,

У:х,ню

нього

за

своїм

класової бQІРотьби' тр,удя. щнх •на nочатКІУ ХХ· сто­ лІття вивело РосІю ча nе,р~нІй .край . свІтового революційного руху. По­

.

яких вагань.

ставиться

воротним

nуН:КТом

у

мv сrає ст,ворення в

ньо~

1903

роЦІ б!ЛЬШОВИЦЬІІ\ОЇ nар­ Тії, яку очопн.в ЛенІн .

ВнаслІдок

об'ектнзних

ЗаКС'fЮМІРНОСтей проМИС­ ЛОВИЙ розвиток капІталІз­

му в Росії на!?у·ває наро.

стаючих тем:п.tв. лроннк.а­ ючи в усІ

раІЮки

,"t<' були природнІ

РосІУ,

· peCfP.~

дtляно1<

орних

та боло'І'них

роцІ до · lpaaapca.tcoi 801\ОСТІ аходмnо "!5 cln, а .. ммх налІчуааnосІІ 3433 C81181HCWCHX А80РІа та 414 Інwмх СмІщан, Інтеn\генцІї, СІІУЖМТ8ІІ\8 Куnа.ту, APICS. нмх . n-ІщмкІа). Ane бурх·

роа8Мток

каnІтаnІ:JІІІІУ

не оОммнуа І ІроаарІа. ТІ АіІІ.. НКМ n\cy, ЩО буnм у аоnод\-1 коаакІа, казенних с•ІUІн, npa8AQIO І неnраа·

~10

cІCYnaaraaмtc"

nроммсІіоац..мм.

'{

~~

,ас

людей

.

уперед.

діє,

коли

воно

nеремагає.

Скромний . Не переоцІнює Ні СВОЇХ заслуг, НІ ycni. хІв бригади, Хоча похва. литнея є чим. За nІдсум­ ками

nершого,

цвартапу

вийшли

8

ред бригад тресту. Ураз. пивий. Не за себе. нІ, За Л?<Jдей . Наприкла~. ра.

С.. МАЛЮГА, · І

секретар парткому радrоспу.

t 810

nм•мА

До

жень . ВІрить в добро, ра­

дІсть .

=

ІІІсо­

r ДарницІ.

Броварах, ПередмlстсИ<О­ вІй СлобІДЦі будуf9ться

дерево~рОбні пише

заводи.

І

. 16-тн

монтажників

переможцями

ее.

рена

вІд

заспужено1

тим,

не

що

пе­

колектив

nоздороsив

..не

привІтав Із усnІхом. Про. сто

передали

грамот у,

ото І все .

-

Ністяк колективу -

трудового це ветера.

господарями

npa.

Тому й

краси­

дехто

одержить

·

недолІках чання

квартири совим

пора

прямо-таки

на

одного

тільки

коли

вІ.

дn8

по.

-

там

про сау

..

Адже

на

об'єднання

позитивно

безу.

познача­

ється на всьому. Особлн. во зараз. копи перебудо. ва все

вnевненІше

про.

кпадає собі ШJlЯХ у всІх сферах життя. І тільки реальна турбота про лю. дину завжди буде ефек ..... ТИВНИМ

мог.

ПОШТОВХОМ

повного їІ

разу,

ДО

..

самовиражен .

НЯ у ГОЛОJ!НОМУ

-

праці.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

пересепенцІв

ІсІпорІІно-дону;А~ента льна розвІдна

роботИ

пмн.9 з пмн.24 мовно

сnоруджувала буди.

ночки

вони

І тут ми сподіваємося

такі

па

.

Роз'їзний

НІчого стацІонар.

краще.

Повною мІ.

брига~а

по. своІ

вепьиикам не завадив би .

будівельно.

можливості

·

ни мрІяти! Але належний мінІмум зручностей будІ.

будовІ

реапІзувати

..

перс­

умови. А

ного, де вже

за доручену спра"Ву не за.

рою

ко

'

про

легких.

характер

го загону на БАМІ, це почуття впасноУ причет. ностІ І відповІдальностІ

лишає його.

з

'nерше.

сІмнадцятирІчний nершо­ курсниІ$ став бригадиром

студентського

знати

вІдчувати

trобутовІ

теппоJ

як

повинна

стІАну . турботу

справжнІм

пори,

в

профспlп к о в І

лективу,

вистраждане.

Ще з тІє'і

провести

костІ у цІй справі. Люди.

чи

уникає­

на

за

Зна.

тримува:rи~я повноІ гпас­

чи

чпе н І в переходи.

стати

.

nовІсти про становище Із житловою Проблемою, до.

не

господарем

менша

збори, на яких чесно роз.

мо на виробництво. Праг . нення ·комунІсrа · Нондра тенка

вже

пективІ

мо простоів.

Із .надзвИчайно

тут

для

ппоща

чить, людей не знімуть з основноУ черги. Др речІ,

нашого пО<:та.

розмови про бригади · знову

. Адже

квартир

при всІх

завжди

тимча.

установпені JІОрми.

комп.

тес:11яра

стануть притулком

багатьох.

мулярІв.

Отже,

ми

замис.

•. ·

зв~рювапьника

скЛяра.

-

за. Ми­

пить• очІ броварЧанам вже щостий рік. А в ре­ зультатІ мапогабаритнІ

нащоІ

ппиточника,

ФеДорович

-

.1юється. По перше, цей « довгобуд• на вупи. цІ НнІвськІй, не, з нашоІ звичайно, вини, •мозо-

ycnl•

чесність,

без

тресту

кола

ника .

~~;трl:ємо ~и п~~іuот~а~~~тах і

го

майстри на всІ wки. Ко­ жен

самобут.

вІдчуває, що правий на конфлікт Іде без будь.

nовними

- Зараз ми також споруджуємо житло. У цьому будинку і з нашо­

Но­

риси

тверезість мислення. Якщо

•nІд

во.

Це ж сnравжні

пексноУ бригади з хом замІнить бетонуваль.

сnраведливІсть.

:Щавапи

цювали вІд душІ,

Петров.нча

ж тресту . Поважають й о. го тут за пр~:~нциповІсть характеру, неординарнІ

яскравої.

все

на об'єктІ .

рукам.

· нІхто

n:v1d.в. У

умІлим

ньої особистостІ. ТакІ, як

І

·nеQJебудови.

пи

-

ІtІtІІІП'.

завжди

Сьогодні М . Ф. · Кон. дратенко шано в · ан а людина в ПМК-24 цього

зе...,ель, .n:Ісу

де

r ·

ключ•. Тобто з нуля І до завершення. робіт бу­

.fl'

навчан.

ремоги у 1985.му п6тьма ­

си. Броsарщина, як за. •КуТОк ЧерніrІвсь·кQІ гу­ бериІІ. 'lfe мшrа їх окрім незначних

діла,

ним,

,...•....,......••_.•.-.. ············-··················=· ~есения

виробничого

у

Зеленому МисІ, Губи ~ За методом ТравкІна

вони

'111110

по

а!наnіз змін, · що сталися в

НЕБУВАЛЕ

товаришами

об'єкти

Горностайпо.

квартири. А · чомусь доволекия немає,

на.

:Юорах маємо наІ(!р да1'и ро~-

розмахом

з

дІлився

пІдвищується вЩдача кожного коза долю

Михайла

робенка.

знаходилася ~обота вправ.

І

· що на очах

ні.

Микола Ти.

СергІя J<апениковнча

втручався

• ·

11аnЬІностІ

ІнженерІнститу.

та чомусь тягнущ> його у гущу · людей, до спрuж­

8

зроста- ·

nl.

наго-

-

Чорнобнпьськоі ІншІ

. РжІfІеЦевІ,

ПІпьгуна, Миколу Івано. вича Москаля, Володими­ ра Юхимовича Чалого,

ко. ·

ня з цього був неnоганий,

І

муніста, розуміНІНя ними вІдпОВІ-

ПІ;lвищенню еdІектизнОсТІі в дtяль-

нутий

стер

про

про

бригадІ. Здається, і май.

І 8

.

-

зони

АЕС ;

тович Ножура, розповІ­ дає Нондратенко. А ще обов'язково напишІть

· меіа­ 3'119 9

ючv роль у здІйоненнt планІ~ п'я-

тирІчки.. Вtдрадно,

об~

1

nартІю ЛенІна

робітників,

медалями,

Прогресивним у га. щедро

бутим

~

новІ форми І методи добQру . роз.

збо.

будову. А вже на звІ-mо.виборннх

в

із

вчимося

роджений за свою nрацю

прихову~ав

комсорг

пузІ.

• ; •

виправдують їхнє довір'я.

· · етаn огJІJІДу бойовнто-

І

ЇХ у СВОЮ

своїм односельцям . о. Г. Караваєв. Інже. нер.теплотехнІк о. о. машковцев

колективі, зав-

nporpaм(Y

для вступу

чотирьом

що потребують

рами. на: яких буде прийнято

ма.

наших

студент-старшокурс ­

вим,

І

1 тракторист

Інформувати

~ :~rа~~':~{~о::.f.ен:к=Ії~ . п~':е~ •

МИЛИJІИСЯ, nрИЙНЯВШИ

про . ІХ поба.

стІ завершиться партійними

апера1'0р\.в

ми

•не в своІ сnрави•,

8

ре-

коЛонІ

ник КиІвського но-будівельного

8

взаємо-

пересувнІй

роздратування,

ли

яких

·

в · нонтррІ не свого

у

самовідданостІ, ди~циппt. ни, робІтнич()У ч е с т 1. Один з найдосвІдченІших

тресту •БроварисІльбуд• таких одиницІ. Багато хто

сІм'ю. Як не помилилися й тодІ, яопн нещодавно . дали рекоменда.

··

ристь сnраві. Та.к, член коМісІІ І . С. Jlynий, котркА nро:Водив cntв . бесІди із комуКістами.певсіо. жаІfНя

НІ;3ованlй

·• І' .Д. П. ШамраА, механІзатора • • г . п . х.ам бІра, теп~ичницt В . М . •8 "' Хоменко знанІ далеко за межа. • Mlf гооnодарства. · БІльшІсть же Із І них поповнИла ряди парторrанІ- • зацІї не;J.авно. 1 комунІсІн · не по•

мок. врахУІВа.н,ня ~m.их nіде на но.

нерами. повJ.домнв

стаючій

шин,ноrо дої.н.ня В. І. Ше.вченко,

В середи.

знаЧІНОЮ; бо вже зараз .вж:повл.ю. ється чимало сnравдІ цінних ду·

= · про стан справ· у дання 1 проблеми.

• • ; • ; • •

зупьтати. Імена

хто носить партійЧий квн1'0к, вІ:Д-

атмосфера 'ВимогливостІ,

же. чого гріха та.Іти. не всі ще,

=

• І (

ни,

1 не даси. У колишній хронІчно від­

І 8

автопаJЖу (заВІ-

викон.

Іванович

тенку, мабуть,

І

Пильтяй, бриr;1ди закритого грунту N2 2 (бригадир член НПРС

ідеологічної

авторитЄ'ІУ1і

ра~г.ооnното

8 8

внутр!.

прощ~tння

НоротшоІ 1 вnучнішоr характеристики КІ;>Идра.

Nv 1. де бригщцнром І. Ф. Соло- • · веА, nомічником бригадира член · · І бюро мІсьнКJОму партії М . З. •

на 3асlідаоНІИ1 парr.

мІсІю. до складу. якоІ увійшла ко-

••

• І

кол~ив~ мопочнотоварної ферми

JlP

8

очQпюЮть· ком~істи. ІДуть. як праправофлангових

на

роб Микола ЦІдгорний .

Неnосидючий, заnаль. ний, жадІбний до знань юнак цІ.,Rавився всім но.

І

в

менІ

«Toupнw\1 ВсемІрно nіАтрммуйте ІІІОАей т•ор­ ІtНХ, wука10чнх. ІнІцІатtІ~tнмх, "кІ не боІІТІоСІІ ТРУАНОЩІ8 8 Ім'" АQСІІrНеННІІ цІnей СОЦІаn\змуІ•

та.

8 ·

із · них служить для безnарт.ійних вило,

-

рІв!

б

ких бригади. тІлвки й сказав

ту:

nрикладом у п.рацl. НолеІn'Иви, якІ

nри~сf<орен.н:я

П ОБІЛЬШЕ

І

nитання: як ава~нгардна роль · ко.

мУJН·Іста на в.иробющтвІ. БільшІсть

д<ЖJІ0і'д3ІН·RЛ зу-

_

·

БР о· в АР н

втручанням rуберн.

ського земства, nід нати· ском г.ромадсЬІКОстІ, було приnинено знищення лІ ~ сІІВ.

Че..Рез Вровари nрохо­ див магІстрапь.ний nошто­

во - торІ':JВепьний шлях Ниів -.. Мосюіа Пе­ тербург, якиіf не втратив

свого ·значения

навІть

пабудовою І{у,рсько ївської зал\3:ииц1,

з

Ки­ яна

встуnила до ладу в 1870 році; А вже у 1896 роцІ

uантажооб<.J рот

залізнич.

ної станції с:rановиа бли. ЗЬІКО дІ·в

З

tРЬОХ

МІЛЬЙQІНІВ ПУ·

,на ·рік.

191_2

року

nочав

~цІону~ати мототрам­ ваІ% вІд Поштової nлощі Ниєва до Бровар!ІВ, з аtд.

·гапу'ЖенНSІ•м Ще JJ 1837

до

l(арницІ.

роцJ було nо­

будоване шосе · -довжиною 13 вЄІрст, що з'мнапо лІ­

.вий ~per Дніпра

з Вро·

варами, .а ~удІаннц'11Во

ito·

ГО на всьому ШJIS!XV Від Ниєва до Петербурга бу. по заверше,но 1 лмпня

1861

року . На к~нець ХІХ столІття Броварська поштово - кінна станцІя

мапа 40 коней. Ії влас­ нином був купець А. Л. АшкІназІ (:до томственньІй

речі, сnо­ nочетНЬІй

гражданин местечна Бр<>. варьz• ).

ста:JЩ!Ія

таж!

Крім

перевозила

пошти, ва н.

а межах Остерська-

го повіту.

Все .

це

.

nрискорю в::..1 о

nро~исповий

.

розвнТl) К

Бровар•в. зростала кІль· кість робlтничоrо класу .

· На 1897-1898 рокн • &ро­

аарах

напІчуаап.ос"

4312

ІtОІ.ІОаІк, "кІ .nрожмааnн а 464-х даорах. У мІстІ б)'n~ ИМСІоНа "ВОКІ\асна WHOI\il на 77 учн••· На утрмманн" Ті н.а р\н 8МАІnяnосІІ 465 нарбоаанцІа.

містачку

«~уnн

Крім

того,

сІnІоСа.на

а

бІ­

бnІотека, ,fl аоnосне ynea• пІнн .. , Аві церК'8М, саремса.• !СНі\ ІІі!ОІІІ4Т08НІ4іІ CJ)'Af4HCЖ ,


«РобІтнмкм І

ноаІ

методи

орrанІ3ацІJ nередоанм

-

Н АРЕШТІ, легшено

всі

коnrосnннкмІ

ДОС:81ДОМ,

моr пи

сКра<!И­

з

...

мІсяці

вІд­

. майже 24_0 телят. Щоб зрозумі­ ти.

що

це

таке.

ПО'J'РІб­

но оказати кілька спів про саиу роботу. Тим, хто трудиться тут, .необ­ х!•дно прийняти новона­ роджене теля, тричі на деНЬ ВИПОЇТИ ЙОГО МОЛО­

лю­ пра­

цювати сюди. Вибір зупинили на кращих · операто­ рах машинного доїння Н. І. 1\рlпа•к та Я. І. Сав'янІ}Н­ ко. Так, 18 щотого цього роюу обидві жінки прий­ няли найважливІшУ дl­ лян:ку вир016-шцтва тва­

За

половпною

дlлеwня прийняло

це тlль.ки пlвсправи. Ос­ Rовне (1 ·нЕ!!дарма про це

галузІ.

упевненістю

Нl1\ М. М. Осьмак. Одразу ж скrо;кемо: пра­ цювати тут непепо. Ро­ бота вимагає. повної са­ мовІ.ідіАачt. Лише за два

не nовністю розділяли цей оптим13м, бо анали. що полоюве вLдділення­

рпн.ницької

з

нІй, д1лИТЬСЯ СІЮУМИ дУмками rоnОВіfий зоотех­

головний зоотехнік Мико­ ла МИіколайович Осьмак

\-

б

дивитись в день зав'lЧ>аш­

ліосьJ<ий•. І було чому. А:дже в господарстві, .на молочнотоварній фермі врешті-решт було з-ведено ІJІОЛІОГОВе віМілення. І Т~ЛЬІКИ !liдMllilc:rpaЦ\Я та

11вердять скрізь} ди. Тобто хто nіде

формн

ЗИВОМ,

ро~ОЇТ!'f

корову

(ЧИСЛО Я'КИХ тут \'НОД! ДО­ ХОДИТЬ ДО 80 і б1ЛЬЩе), мІсце,

ля,

де

народилося

помити,

те­

продезинфі­

кувати, потім поставити нованаJіqджене в Ждивt­ дУапьну ЩJітку. Як т1nь-

СюдИ

t н ням.

вел

.

Петро -Іванович KPl· шік та Петро Івановн'І Са.в'янеНІко. НІчним _с:.ко­

-

тому повІтрі, а ту, що в цриміщеsні. зноцу помити

тарем (а заодно 1 слюса. рем, якщо nотрібно, то вночі й роди прийме, ви.

пої:rь теля перейшов у

ну

молозивом) вІ:дДlлення

слtд

8

тваринників,

спільною

р!wили шим

трудитися

,своїх

мен­

чам

то ще

впевниwся,

що

працюють

гocno;~;apl. Чистота, охай­ ність навіть язн.к не повертається

назвати

З

ПОВІНИМ

nраІВОМ

совістю

На­

22

·віку

у

й

щоб

гпя­

nОІКЗ.За­ ро­

двадцятиденного

радгоспі

становив

захворюван•ня,

те

не

з

па­

вини

ний

заробіток

nеревищив

рокн

бупа така ж...

сКрасиліасЬІкому.

у

16.

-

Мат~иН.сЬІКа доброта, ти­

гострим

nочуттям

справедливості НнІ·НИ Іва.

А якщо

додати

ротенько!

до цього

високе

кому

совlс.

ЩО

К·Р8ЩНХ

Кандида.

тур длЯ рОботи в пonoro. вом,у вwtпеинl ,r,цукаw--ти годі. Якби у нас пра. всt

та.к.

то

ро3ПоВІД,1

з

порів­

електродуговим

--

більШ прогресивний і має свої переваги: надійнlше з'єднує деталі, при ньому відсутні шлаки, більша

проДуктивність тощо,

Для

с.

ми

роботи

·

учасників,

котрі володіють лише технікою електродугового

,.рм ІІРмаркм на _рІк 3 тор. ·rоамм оеІоротом 30 •.000 кар.

дружньому

переваги

методу,

зупи.

6<)м,

кижухамн,

гончаоними

та

мета.nеви.

ми вщюбами. домотка;ним

но

ня.

Окремою показали

ка

груnою вис­

тупили учнІ

Стоматолоr приймав-ва фермі вІєнко

професійну були

в

·

ЧУІВалЬІНими

nрофіла,кторії

Надати

ЇМ

сЛІт-

ДОПО:ІІЮГУ

В

лІ­

К~1Ванні зубі·в.' Другий рі~ n,рацює в Літках С. 0: Мат:вієнко. Обслугову·ват_и хворих до­ водиться

не

лише

в

лікарняному

інші

гро-ма,даькІ

Медична

АдмІнІстрацІя

кабінету К.

які

ВИСОКОЇ

високу

КлавдІя

майстерність. заохо­

nриз·ами «За

.високу · У-кість роботи», «За бажання перемогти».

О.

Шкаруnа

Олещ:!ївна, проводить

ходи

ЛІQД.І>.'.fИ,

з

радгосn звикли

не

<МаЙсТе!р'.НОСТі.

і!tрІм

схильними

до

на

одній з •Вулиць

ос.ю

цю

робочий

роботу час,

Літо.к.

вона

вжи­

було

б

в

доцільно

закрІ-

бУІдувати

не

;щя

цею.

У

на­

людей.

про

То

чи

nитання

спорудження

слуговування, які необхІднІ для сt>ла. для господарства?

За АОрученням працівинків

не­

МТФ М 2 В. ОНОПРІЄНКО.

• БРОВАРИ СЬОГОДНІ Фото

М.

Семннога.

·

бою, велІІJ(ою рогатою хУ­ добою. домашньою пти-

.

мож'е

:пІдняти

дирекцією

ОскІльки

здІйснює

фон.:.

будинку на кІлька квартир дЛя ліка. рів, вчите.'Іlв. nрацівникІв сфери' об­

за-

вання ал.коголю, робить кардіограми, ІВеде наглJЦ за дІтьщ• ві·ком до року

М. ГРИШУК.

•ЛІткІ•ВСІ;>кий•

час nрофкому

перед

основної

nрофlлакти<ИІі

має

обладнанР tЦе

датя жи.тло. У uьому господарстві нР

людина

-

лt:ке!jрні

платя. є

ОДІfЄ робоче місце в набІнеті. Все є. а ось л!.ка,ря немає. Немає то:1.1v, що

сто-матологічного

•ПрофесіЙНОЇ

роботи,

заробІтної

дnручення.

сестра

стоматолоІічно-

паціеН111•В хо•ча б ~!чі на тиждень.

ка­

бін•еті, а й на феjрмах радгосnу, в селах Рожни, Л!точки. Крім того, вона голова црофкому лікар;ні, вико­ нує

до

кабІнету лікарнІ. Того дня на nрийом за.писалоая З2 хворих, До них .цодапися тІ, ко7-рі пО'ІJРебувалИ терміновоУ допомоги. Виявилося·. що не всі бажаючі змогли побувати на. прийомі через те. що лІкар була просто .не в змозІ всіх обслуЖити. Навантаженн!Я на стоматолога удвічі бі.'Іьше. ніж. належить. Для Літок по­ трібен ще один сnеціаліст. а та.кож лі!Кар..:протезист. який бИ приймав

молочно­

радгосnу

2

Та по~рнемося

. го

зно.еу nрийшли на ферму.

-

РИННИ'КіВ•,

ВЛКСМ,

нагороджені

сестрою

Ш·каруnою

щоб ще раз nеревІ,рити з-доров'я тва-·

подарунками.

Частина учасників:

медичною

црацювали

лютому

дипломамИ.

продемонстрували

з

Олексії·вною

..

проживає

;ківсь:кий•. пбла,днаному стоматологіч­ ним обладна.н:ням. минулої осені, а в

нагородженІ

ЦК

цlнни_ми

разом

Н:Л'аздією

товарної ферми М

тання.

знаками

nити за нею дільницю в Рожнах.

Стоматолог Літківської дільничної лік1іjрні Світлана Олександрівна Мат­

Лісля nроведеного кон­ курсj! члени. комісії, які оцінювали практичні на­ вики 1 теоретичні знання молодих· його учасників, вtдповlли на їхні запи­

були

..

всі

виго.

товпяли вироби. які є частинt>ю виробничої про. грами nідприємства.

Вони

Дошку

резу:ль­

Характерно, .що

пам'ятними

,Районну

На зиlмку А. Гаражен. - К. А. КОРОТЕН.

ко

СПТУ .4, які

високі

на

пошани.

В~ ТУГЛУК.

Красиліака.

гарячим

1871

мароІІDВ

вином.

році Роман Су. засновує

канат.

ИО • мотузяну фа6рИІКу. TaRe ж · nІДприємство у хлl· . 1884 РОЦІ В1Дк!І)НІВ8Є l<Y·

шапJ<амн,

иого доіиИJІ корів занесе.

нився на qрактичних від­ мІниостях його виконан.

·

' ком з Києва. нt.ЖІШа, 1\о­ Торгували

ди УРСР Катерина Анто­ иlвиа Коротеико. Фото. графію оператора машин­

невепи­

дьогтем, дон. с.ьнuю та запорtзькою ри.

,

~пь:ця.

гaiuul цьоrо господарства 1 депутат Верховної Ра­

колекти­

mnotнoм,

dоаанцІ•.

з'їжджііJІнсь люди з на. зкuлишнІх сіл, а nото.

ну. В аваІП'ардівцях зма.

зварю~ання. було прове­ дене навЧанн~ і практич. ні заняття. Головний зва­ рІQвальник заводу М. І. Грушецький розnовів про

НА РУБЕЖІ 'ХХ СТОЛІТТR Тривалl.сть кoжsorQ ЯР· марну--від однієІ до трьох діб. Щоn'ятницl функцІ. онуваа базар. На ярмарок

Держплемзавод •Плос. ківськиА• спавеи робо­ тищимн людьми.' Іх зви­ тяжна праци стала rtд. ною иаслідуваНШІ тва­ ринниками нашого райо.

·хо­

ром для всtх.

tr

щовали

Такий .тип його няно

Ву нових усnіхів, а госпо­ дарсщу щоб nриклад новато.рів став орівнти-

•1сть. то сrа!Не зрозумі­ ло,

середо­

.

четься побажати

nочуття

відnоІttдальностl.

а

ra31B.

·На заиіачення ціе._І ко­

ИіІІІНН.

-

38ХНС:ННХ

тисячу

стю.

фермі,

3аарювання

на сім'ю

о.дJІУ

хий, паскавий голос НІ. ни Іларіонівни вміло nоєднується з енергійні­

на

ноrо

вищІ

тру­

карбованців, це гроші, за­ роблmі чесною, добросо­ віоною працею: І не дар­ ма адмІністрація згодна оnлачувати так роботу кожнОІ'О, якщо б віддача

трудиться

nродемонс:тру­

дівників. Напевне, про таке з6Щ>еЖення поголів'я wтона у багатьох rо­ сподарсmах пише ZІJрія­ ти. І хоча середньомісяч­

колекти.

Са~в'яненко

· до

та

ниц11вl 25 років, шkть з них у Qaдrocnl сКра. силt;всь:кий•. Член КПРС

І.

контро.

що ранІlше вІ;дхl,д те.

лят

3М!?rnн

аати манс:тернІс:т.. у анко­ нанні :ааарюааn .. ннх роСSІт 3а доnомоrою наnІааатоматк'4-

довелось лише одне теля~

it 11\У.Н. І. Kplпak у тварин. Я.

Ч()ЛОвlків,

рmулЬ1'ативнlсть

через

звИІкли ба·чнти такL при­ міщ~нІ-ІJІ. А .людей МОЖ­ ЗИВаТИ

що

дежl до ЗО І більше про­ цент-і•в. Вlдkоли роботу доручили двом сім'ям та В. М. Менжезl, до.рlзати

цю

оселю корівником у то­ му значенні, в якому ми

на

кажуть,

1 вгору нLколи

ше,

тут люди, не байдужі до своєї роботи, сnравжнІ

..

ноrо

Переможцями конкурсу

боти, тут не обІйтися без лорl.вняmm. Скажу ли­

більше

моnодм~

стали СерІ'ій Солодкий, Сергій Зінченко з заводу торговельного машинобу­ дування. Юрій Євстаф'єв з заводу пластмас. · Сер­ гій _Сисев з радгосnу іме­ ~1 Кірова та учень СПТУ-4 Сергій Долгов.

маюч_и на увазr'

Звичай.но, ти

конкурс:

жЬнки.

ІЬути.

НЗІВ!ть зовні це nрим!. щення ріJЗІниться вl,д І·Н­ ших. А коли зайти ~е­

ЦІкаао, нетрадиційно nро­

в при.

лювати не доводиться, бо обом Петрам Іванови­

числом.

редИІну,

по­ яку

Недарма

хлооцtв,

·ви­

·

своєчас­

чистоту,

усміхаючись,

проте

згодою

про

Не

худоби,

n1дтримутвати

мlІU.еннl.

"· . жега. По суті, тут повин. ,. но б працювати принай. за

вже

roдl·ВJLIO

ВСЯ1\денну

Василь Михайлович Мен-

мнl

продезннфінутвати.

катучи

нwов

3аарюааn ..ннкІв на 3ааоді тopro..n ..нoro маwиноСSуду­ !анн~. ц оrо ра3у учасники

учасники конкурсу

ки воно зміцніє, 7"'" пере. вести в .і'НШУ, на віДКри.

1

маІсtервосtі . ' .

тати.

СОВІСТІ ж. nеР!:й_шли працювати скотарями їхні чоловl'ки

СJІ!О

nрацІ! ·оаоnодІuйте

8КОНОМІ'4ННММ 3НАННАМКІ»

nо-

--

осаоюйте

nроrрес:нанІ

стнмуnюааннА

зітхнули

у радгоіп!

СімІnмао

rос:nодарюааннА,

І

сторінка.

3

·1 травнА 1988 року.

ле.ць Нирило Єnифано· вWІ Шмлtн. Фабрика ШИ"ntна nQРеробляла за

добу

сім

nудів

майор Г. Т. Вилин­ ський (згодом маєтнLсть перейшла до його зятя

pan • Є·.

прядива.

І.

Фіалковсьного).

ня садиба

Тут nротягом цілого світ­

озера.

лового д!ія

Василен;ко

працювало ві.

сім дорослих чоповl.кІв та чЄТІВеро пІ!Длlтків.

Ух­

була в районі

Пол1<овник

-

Я.

його

В.

сади­

ба бупа напроти райвІй­ сь·ккомату. Полковник М. Я. Анатолен•ко мешкав

Частина багатих людей. що мала маєтності в Вро. варах, проживала або в Києві. або в nовІтовому

на. АJЩи3Ний нагл.ядач О. Г. Лавротвсьний жив там. де збудована нині

Острі,

школа

сади

де об~ймала

nри

земських

по­

у.цра·В­

пtннях. Були й так!, що жили в Броварах: гене-

по сучасній вулиці Лені­

У

-

інтернат.

1895

nитання

про

:роц1 постало заміну

ви­

борних поліц~ських

най-

маними. Я.к сказано в до­

Платили У.м

кументі,

двLрн.ого

що

ліцейську сли

« ... и:а

до цього по­

повинність

беднеіІwмх

неrрамотнwх с:тью

те,

житепеіІ,

Clon .. weй

кто

nос:тоАнно

raeмwe

ТН».

І

на

даnІ

«... чере:а

'48·

38мнмаnс:А

с:вонмм работамм н не rут

не­

803na·

нес:тм

ннх

мо-·

ОСІА38ННОС:•

&poaapw .

nрохо­

дит мас:с:а ра3ноrо рода nн~

на

боrомоnенке

nрое3жает н

но'4ьІ0

~

Кнеа

nос:тоАнно

мноrо

и

днем

npoм.~o~wneн­

нwx и друrнх nіодеіІ, а ато nорождает

можнwх бьіс:тр ..tХ

.._ мноrо

ас:еао3-

"en, треСІующнх ро3 ..ІС:КО8 ... •

Тому й були найняті соць.

-кt І десяцькІ полtЦей~ькl,

з ноштІв

по­

податку.

У ці роки в Врсва'Рах ТаКОЖ було: «ПИТеЙНЬІХ торговЬІх лавок 13. ла­ вок мелочного торга 23. ПССТОЯJJЬІХ дажем

;]}ВОРОВ

крепкнх

С

Про­

напиткс.в

З, ПИ:ВІfЬІХ И ВИННЬІХ ла­ ВОК . 4, заезжих дворов

для проезжающих 5. ке­ росиновьrх складов 2, ОДИН

ЗаВОД,

ВЬІДеЛЬІВаЮ­

ЩИЙ синьку•.

Д.

ГАМАЛІП; краєзнавець.

l ДалІ бvne).

..


с но в Е

сторінка.

4

·вІсть

цей

О. Г. ГУЗЬ, учитель математики: Почнемо з тоrо. що лютневий ПлеНJум ЦК КПРС дВІВ освітянам лише

повинн~

Кожна

опсола,

ся М·ате.маТІШ(ою ·чи бlолоrtєю. На вибір самото учня. О. Г. ГУЗЬ: Побудов:ано це має бути вимюч,но на

психолоГІчною готоз.

клас спраІВжній майст~ пеща:гогІІки К.

-

~нтересах уqніІв. Щоб дитина йшла до школи без страху. І таким чином до восьмого клЗІСу СВідомо пІ­ ~ійшла до вибору .наJПряМ[V .наачання. А вже з вось­

М. Лебе­

мого ВОІНа матиме мож.лиstсть .на.вчатися поглиблено в

четверт~л:асни.ки, І пе·

«ПрацІаники саредн~ооJ І аищот :ІДІЙСНІОЙТ8 nеребудоау ОС8ІТИ!•

wкоІІи!

ГУІМані.тарному, фlзико-математи.ЧІЮМ;,у чи іншому об­ раІНому нею ж на;ррям~. Дифер~нцl:йований nlдxLД до навчання аж нІлк не ~ачає усхладнення про. грами. що п~извело б до переванта.ження дітей. .

Таорчо

бути

nобудоване

одJІІІм

·

словом,

очевццннми 1 в моралЬІН~..nсихолоГlчномtv nлані. Коли дитина йтИМе до школи з І!нтересом, займатиметься .бажаною спраJВОЮ, то, безnеречно, 1 nотяту, І часу на цравопорушення не б.Уіде. ВDІН'а пра111н·утнме утвердити

НАРОІІУЄТЬСІ . ЕКСПЕРММЕНТ

на

'

вико­

нуючи с80в головне завдання, мав бути tвдивІдуаль. иою. У чом_у ж ваша Іиднвtдуальвtсть?

себе в ~анtй оораІВі. · .Кор.: І .кІлька елІв про иовd статус: оцІикв

наше

дилося ·воно

починання,

не на

голо~

слl,д

місЦі.

.нижче. Я:.ким би талановитим не

е>казати,

що

Але цро

це трохи

М. :М. КЕДЕНКО: Гадаю, що тут ие можна ствер. джувати щось категорично. Але, на думку наших вчи­

телів, (до речі .. ,так уже црацюють в Молд!!'JІlї), двій­

наро.

ка

розуміли.

що

в

З!а,поча11Кованtй

нами

сnраві

nо­

ти нові навчалонІ проJ1Рами, методики, зрештою

1 Піід­

ручш:rш. Такt зв'я3Ки· з ученими школа встановила, закрема. з НДІ nсихqлогlі УРСР та НДІ педагогіки УРСР. Іх nрацівники побУ'вали в I:OJroni, заціюшилися нашим n~чинанням. почали співробітничати. Пtдтрима. ли нас районний і обласний вt,;:~~діли народної освіти. Тепер питШіня готується для розг л~д.У в МLкістерстві наРод\Юї освіти. · . . · Кор.: А тепер. будЬ ласка, кtльк. а слІв конкретнІше. В. О. 3АБЕРЕЖНА; заступник директора з нав­ чаm.но.вНХовноІ роботи в молодших класах: Перший

Щорічf!о

ли

музичні

КиІвськоІ

проводлтІо\

й

учні

. акаде.

спільнІ

мічні коtацерт'и.

зустрічі

Вдруге

шко.

області Під час·

о,nержують

nорівняти

варів

і

ших

дІтей.

найобдаровайі­ Обласні

nіаністи.

музичні

концерт

своїх

І

ось

нещодавно

варська

музична

місія

сі пІонерської пісні для баяністів і акордеоністів

відбувся обласний акаде. мічний концерт форте. піанноІ секцlІ. В ньому

·'"Так, у Києві. в ~онкур. ·

брали участь Сергій Онищенко І Володимир педаго.

школи

.N9 1

а також

учениця Т. І. Буравнової НаталІя Найда. Іх висту­ пи оцінені 12 балами. Там

же, в КиєвІ.

стрІчалися

лі та

1

юні

зу.

належно

nуснниця музшколи Оксана дагога

ro

сНоваи

-

цілому

На

до

Так, ше

.N9 1

рівень

му за одностайним рі. шенням жюрі рекомен. дована ученицю музичиоІ • школи .N9 1 Тетяну Кеб.,

· ··

розвитку

враження

sposapcкoro

стерності

хоро.

сnравили

rородско~

партка VК:рамнЬІ,

rородскогс!> и райоюrоrо Советоа народиЬІх депу­ татов Киевской обпасти. (На укранксном .ІІSЬІК&).

Редактор А, ВОЛОШННЕНКО. аЬІходюr с 17 anpe.-11 1937 rона. . вЬІхе.ца: ІІтерник, среда, вжтница, с:уббота.

. Газета

8JІ88&tJCLK& •укарu

основі ви.

юних

не

шкіл, яких

у

краІhі

-

KlJITHEBA.

Т:ЕРПЕЛИВІ

Які. тільки люди, стали ніжні та виАІогливі, особли­

грійте' воду, бо ім тsжко каструлю на газ поставити.

річку.

На фото: у залі пІ~ чае

концерту;

звІтує

4 .класу

учеІі:вцJі

·

Юлія Хазвахме­ това; ,пед~оr В. ТНм-.

<;:,

чеике вІтав свою учеНИЦJО

Тетяну Кебкал з усvtш­ ннм виступом ва конкур. сі.

Фото в·. Горбачевськоrо.

музикан.

тів.

Водночас.

ють

прекрасними

вони

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

ста­

урока­

255020,

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

.

Киіаська область, м. Броаари, аул.

Киіаська,

.

f-54.

Теnефони: Р-едІІКТОра - 4-08·71; аастуnника Р8ААКТОра, аІмІnу nаr•тІйноrо житrR, аІдnоаІдаn~оноrо. семретаРfІ 4-04-lt; аІддІn)І cln~c~oкoro rосnодарстІа 4-23·28; аІддІnу nромисnоІІОс:тІ І соцІаn~нмх nмтан~ - 4-02-12; аІмІnу .nистІа І масоаоІ роаотм

- 4-0-4-81; ICOP8Cr10ft1181a'8 ІІ/а4МОrО PAA)Oм88118NHR- 5·13-11,

ІІІ&асsе... yщt.USIJIJIII У cnpaaax aif,.aaнltЦ'I's, JІОаІrрафІУ 1 ШІІІЖІСІІІ8і ,..prlani,

~ ~qtyJЩІ81:

їх

во в місті. Не стане води теплої• на якусь годину чи телеt;.~п зламається, уже пишуть в газети, відривають людей від роботи. Візьміть, мовляв, ремонтуйте або

ми вихевапня добрих по. чуттів. Це завжди зустрі.

·;;u..:...;-1'8

досв1д

Телефон може місяцями не працювати, то теж не біда, радіо по півроку мовчить. Але різні новини до нас додітають. Досить одній бабі розповісти щось в одному селі, то через годцну цю новину переказують в третьому. Головне це вчасно заплатити за послуги. Хтось буде заперечувати, що, мовляв, межа між ІІі­ етом і селом стирається, і люди всюди однакові. Що­ правда, то правда. Живуть селяни, як у місті. Будин­ ки з балконами, хай трішечки .нижчі, але ж з ванною кімнатою, нішами для ба.тарей. Давно так живуть. У ніші дрова сІСІІадають, щоб сухішими були для груб­ ки. У ван.ну кімнаіу вугілля І(а зиму засипають. А щоб різниця все-таки була ·хоч невеличка між сіІІьс&­ ким і міським Аюqом, воду відрами на другий поверх носять. Це для заряд~еи . . Буває, що хт.ось із ·новен·ьких, хто тільІСи-но посе­ Аиться в. такі будинки, починає бур&~ати, чимось не за­ доволений; нетерплячим виявиться. Та з часом звикає, загартовуєтьс.я і мовчить, як риба. І таке терпіння .ма­ ють, що міські люди мусять тіІІьІСи позаздрити. Віра ХОЛОШВ/Я.

значенн1 рівня професій­ ної І виконавськоІ май­

му­

радує.

наприклад.

-

але

нововведення nрий­

У селі люди не такі, бо в селі жити .11егше. Не~tає гарячої води, то не біда. Страшніше було б, коли б вона з'явидася. Уявіть собі: лежите в кімнаті, а із стелі. кип'яток ллється. · Ломитися річка є, і озер немало. Взимку в лазню можна піти, трапляєтьсЯ, відкривають її раз на п'яти­

О. ВОЄВОДКІНА,

(педагог

Безnеречно, в таких конкурсів

Але в

підготовим

учні . музичної школи м. Борисnоля. Не r.ідве-

комитета· Коммуиистической

Дни

·кожно­

конкурсу, рівень

~ично~о

ви­

орган

.

лять перші кроки в не. легкій еправі nізнання

Богдан (клас пе­ А. М. Королик). жиань•

оцінила

rо. ·Звичайно. порЯд з яс. кравими виступами були і невдалі, адже діти роб­

конкурсі, як 1 в попередні роки, оцінку одержала

у

оцінила гру

·Кебкал

звичайних

І жарто.ма~ .l всерйоа .

л ю ч­

участі в НЬО­

кал.

С. В. Тимченко) і Юлі~ Хазиахметсвої (Л. Г. По­ тоцька) ДМШ .N9 1; Лариси Хилько (Є. І. ДемЧенко) та Тетяни Осьмак (Н. П. Бондар)­ ДМШ .N9 2, а також Ма­ рії .шаманіноі (Л. М. Животавська) та Оксани Бойко .(Л. М. Волинсь,-. ка) ДМШ .J\19 З.

участь 22 учні. До­ брозичлива і в той же час вимоглива комісія

· цьому

«Ві'ДМінно>)

- . зак

ІНИй обласний концерт

КиєвІ. Для

Наше

світом

нові відкриття.

ПопередУ

вчwrелеві,

А.

конкурси

в,исоко

Тетяни

Тут

· взяли

фортепіанної гри.

скриnа.

вlолончелІсти."

Ко-

nрекрасним.

tromнoмy

Бесід!' зависала

,

приймала в себе гостей з БерезанІ, Борисполя, Яготина, Баришівки. Ір.

пеня та Інших міст.

Левковця,

ВJІ~ован.

чі. 1ft

музики,

повчитися

н,ятне для тисяч б!JІьшlсть•.

бро­ школа

:lЕ'~І.1ЯКИ.

l.

МІУ

може бути універсальним.

педаrоr.

но вистуnають на цих му­ зичних змаганнях наші

Г.

засвІ.дчує, що та.

ака-

демІчнl концерти це і ·музичні фестивалІ. і кон. курси одночасно. Успіш­

І'а музичної

на

ців. І ось результат.

вихо8аиt{1

Вро.

nредставили

1

Гринь.

Всі

школи

І ·фестивалі,

викьнавсько1 майстернос. тІ обмінятися досвІдом.·

вняви1и

наші

1

дагог Р. М. Гехтман).

рівень

nрофесійноУ ·nідготовки

ли

мінно».

мож.

О. Г. Гузя: «Наша радянська школа має чимало но. ва торів, · nЄІдагогlчних Зі!РОR, У них моJЮІа багато чо­

робити ЯІКkь вИІСИовки. Тож закl'Ііч:у розnоа!дь сповами

цією методИ'Кою, визначаються ВИ\Переджаючий, серещнlй, не­

Т. О. ГЛІНКА, вчителька матемаТІІКІІ: Значно с·кJІаІД­

«від­

'

річного· віку. Згідно з т.ри рІівнl розВИ'ІmУ -

три

теж

невсти.

Педагоги Великодимерської с~ьої школи поча­ ли хорошу справу. МайбуmНє П за ІІRЩіативнісrю,

нlшнй наступний Є'lalt, тобто в організацІІ диференцІ. йованого навчання середніх класів. Він передбачає дати можливІсть учням вибрати напрям навчання згід-

І'і

nраф1лантищ

'11ВОрчістю всього колеІО'иву. І сьогодні ще дУже рано

достатнrй. Наш досвіД пЄ!РеRандНІВо кИ111: nідхtд випраздує себе.

свої

сприятиме

ЧаJІІНЯ, :розробленою нау.НОВЦЯМИ НДІ ПСИХОЛОг.lї УРСР.· І не в першому класі, а до досягнення дитиною шести.

сили Олена Гришина (пе.

результат

іІа них педаг.оги

ливість

пробувала

переведенні

'

ли виходячи з црЗІWІ'иЧ.Них ревультатt;в, то відтепер ..:.... За с:пеціа.JІЬІНОЮ МЄТОдИ1КОЮ ГОТОВНОС'І11. ДИТИНИ ДО НаJВ­

трібна дсmомога . нау,ковцlr!І. Саме їм nІ.д силу розроби­

цри

rоЗІНия. об'єюивац!І оцИІки знань і вихованосТІ учн.І.ІІ. Дв1ЙНа це не . самоцІль, а !{Іра Аня міра, коли ечи­ тель з.робив усе залеиане від нього.

РЄІВі!РКИ показали, що 'вони освоїли навчальний мате­ ріал. ПозитИІВно спрИЙІІ\Я:Ли НОІВО~екня і баТЬ'КИ. Але якщо раніше цю дослІдницьку роботу вчителі ве­

бУв кожен учитель,

все ж він залишається в осоновному nрактиком. Тому ми

•2•,

яку ви теж плануєте в~ в праІС'ПІJСу.

М, М. КіЩЕНКО, директор ШКОJІН:· Перш нІж кон.

·h1Ретизу.вати

М. М. КЕДЕНКО: Переваги танаго щдходу стануть

·

На

рІзних психоJЮго-педагогічних та методичних осно­ вах. забезпечу.еати рlЗІНома'Ні'ГНІ учн.\ІВСЬІКІ особистостІ. г,либоке й св~оме засвОЄН\Ня матЄІРlалу, ,роокрити 3Дlб'но.СтІ. нахили. Кореспондент:

своєю

А це урtзноман1'11Нен­

ня навчання .. його зМісту. С'І1Ю'1КТУ'РИ, ме'тОдИ'КИ. навчЗJНІНя

зг!ІДНо із

динець. Тепер П вихова·нці

політичні рекомеНІдаЦ!ї. ООНОВіНе ж завдання по реа­ лІзацІї реформи калежить викона'!';. спеціалістам, тоб­ то нам, педагогам, ученим. Пол·яrає ж вОно в демо.

думку,

навчатися

року.

1988

но зі своїми здІбностями, нахилами. Скажімо. створнt• умоци 1-2 уроки на тиждень дещо глибше займати.

нlстю.'. ПІсля заJrtн·чен~~~я пе,ршого клас..v дІти, ЯКі не були г'>тооими до навчання в обстановцІ звичаЙ\Ного нласу, .навчалися в дещо полегшених умовах. Вела

дагогами школи, які започаткували дослідво­ експериментальну роботу в своєму З81UІадІ.

нашу

травня

етап . - початкоRа лан.ка. Тут ми почали ЛІРацюІіати по.новому 'чотири роки тому, надавши дtтим можли.

Народжується цей експеримент у Велнко­ димерськІй середнІй ·школІ. У чому ж Aoro суть, яка його основна мета? Цt питання ста­ ли темою бесіди корёсІІQІІДеи'І'а газети. _з пе­

кратизаЦІї навчалJ>ного .процесу.

ж и т т'я:.

~

•laut'•.

м.

8ре..., ••

ауа.

ІСІІfи•~·

154.

Індекс. Друк

6f285.

Офсеоrимй.

· дРукований

аркуш.

Об~r

.1

Т•р . .

15.787 nрИ·мQ>ІtІІК!в . ЗоаМОвJІеІІWІ М 2464.

l

#68 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you