Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН; ЄДНАЯТЕСЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і!!!!ІІ

O~~Afl

ІРОВАРСЬКОГО

М І С.. Ь К О І

МІСЬКОГО

.РА Я О Н Н О .І

Газета виходить з t7 квітня 1937 року

.

.

.

....,

68 (7149)

Соаозу!

'

*

КОМ. У Н ІСТИ Ч ltO І ПАРТ 11 УКРАІНИ, ДЕПУТА· ТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

Вівторок, 29 квітня 1986 року всІ

трудящІ

*

Ут.верджуйте І розви.вайте (ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС ДО

1

Ціна З· коп.

Підсумки суботника

Радянськоrо

ново­

тор~ський дух XXVII з'їзду КПРСІ

сфери .·обслугОвування r

* .М

КомунІсти,

Завдання . gідприємств . .

КОМІТЕТУ

РАд· . Н А Р ОД J1 И ~

'Підбито

nідеумни

союзного

ТРАВНЯ).

Все-

номуніетичного

суботни~а.

nрисвяченого

116-й річниці з дня на­ родження В. І. Леніна. В суботннну брало участь

СамовІддавою працею знаменують ~ Щ9ди перщий рік RввІmвьоІ п'пврІЧІЬІ. Вови спрs­ мОвують сІЬІ зуСІІJШЯ ва ввкоіІаЩUІ JШ8Jdв t c:oцta­ Jdc'Пf'IIIRX !Іобов'JІ38ВЬ, пtдващевва: ефеJmІВІІостl І

мільйонів ч<)ловін . За

159

поnередніми даними, тіль­ ни nромислової nродунцІї

sкосН j)оботв, •мІЛе ввкорвставвs ресурсІВ.

вироблено на

йонів'

)' В't,.i.tteввt ~оцtащо-еКовоиt'ІІІВХ unaвtв, вавРее­

міль­

1375

нарбованців. Учас­

JІеіЬІх XXVII з'Іцом КПРС, веJІВК8 рот. вап:еавть пЦпрвfі•ствам сфери п~. Іх вОJІевтввв воІШІІ­

нинами лено і

вС)~, ввтрач&mІ ва своІ побуто~і .потРеби ~

цtв·. Кошти, зароблені на суботннну, з урахуванням

фонд

к_... зр~ово обс:JІуrовуватн васuевва:, •об тодв, вf• вІдііІоwочвсь від роботи аа •вробвВцтвІ, в . уста­ чdсу 1 і СВJІ.

200

• .

суботияна зароб­ nерераховано

міJІьйонів

побажань

~.цпв· турбqrі КПРС та Р8ДJІВСЬкоІ державв )Юqвток · сфери обсJІуrовувавва: за · оставвl . роки

v

п'ятирічни

понад

нарбован­

трудящих

на­

правляються на .будіввн­ цтво нових 1 зміцнення матеріальної бази діючих

помйво првскорDсв, зміцвІJІа П мв.терtаm.во-тех­ Ііlm база; зросJІВ . товарообtr, обспв : побутовЦ

замладів

комув8JІЬВІП, травспортвих та Ьопвх ПOCJIJI'. Пере;. ЙПЦІВ ва зручвнй ДJІJІ замовввків режим роботи ба· га~ пІдпривмста сфери обеJІуrовувавва: та тoprlui, ко\ІfУвщавх слуzб, охорови здоров'&.

охорони

зДоро­

в'я, на дальше nоліnшен­ ня охорони

материнства

і

дитинства.

(ТАРС ).

oro

Однак став сервісу, рівень .• ку.пьтурв ІІІВОСИ : д&JІеко ве повІіlстю вІдповlдаJОть запитам радав­

. сьф

JІЮдей. Про це ' свІдчать 1 JІВСТВ до редакЦІІ,

На зміцнення

в sквх броварЧави та мешкавцJ clJI району скар­ жаться 11а ведоJІікв в olk:JiyroвyвaвJiJ. Іво.цt це веза­

довШьва sкІсть

·

ввковавва:

миру

Івдивіду&JІЬВВХ аамов­

JІевь або ж нетактовва поведівкв праЦІвввків сервІ­ су, черrв в пoJiiвJIJiilкax, перукарввх, майстервп. Читачі · критикують ведостаТВJО роботу ЖЕКІв по об.падиаввю ДВТJІЧВХ та спортвавих майд8В'ІІіІdв, бJІаrоустрою ваших дворів, ремонту квартир _тощо.

чотврвмlсячве завдавва:, в веJІІІКа защ-

та

ЗА, ВИСОКИ.Я УРОЖАЯ

авJацJйввх~ кввткtв, ДогJІJІД · за дітьми, т. д.

1

БШьш · sк 20 видів ПOCJiyr надав Броварський райпобуткомбtват тру~ЩJfм ,міста та cua. В пер­ шому квартаJІІ ва одиоrо броварчаввва прнпад&JІо ПOCJiyr ва З карбовавцІ 75. копійок, а ва одвоrо

меmкаRЦJІ

ве

по

cua -

вабаrа1'0

бlJІьше

2

карбованці

57

ПJІаву. СІ.JІьськl

првймuьвІ. пункти пропонують

З перших днів

заво- .

·ня

.,

бtватІ. Однак очікувавоі вІддачІ від вих немає. Не ·

ввмаrають

AJie поки що тут споруджуються тШькв ЖвтJІов1

твся свовчасного

1

коМПJІевсвого розвитку всlх JІа­

вок сфери обсJІуrовувавва:, суворо питати з керів­ ввків райпобуткомбtвату, Івшвх пІдпрввмств, ІІВ1 погано дбають про задовОJІеввs потреб васuеввs. Стан справ у сферІ ПOCJiyr aacJI'fl'OByв ~аrв пар­

тІйвих комІтетів. НеобхІдно поСВJІВТВ Ідеіве ввхо­

вавва: праЦІвввків Г&JІУЗІ, првщЄПJІІОВати Ім почутта високої вtдповІд&JІЬвостІ за доручену спрuу. Пар­ тІйвІ органІзацІІ побутових пІдпривмста поКJІВКавІ

.дати Ііоввй Імпу.пьс соцtаJdс1В'ІВОму змаrаввю, зро­ бити йоrо по-справжньому творчим І ПJІодотворВВІІ.

Працtвввкам сфери обсJІуrовУвавва: довІрена вІд­ поаІд8JІЬІІ8 дtuвка.

Вови поввввt створювати ва-.:

СЄJІеввJО бJnше зручвостеІ, ДОП01181'8ТВ ЙОМ)' 8В'fВ краще,

ІВисоноефентивно

значно

з бІJІЬшою

віддачею

кожну DВJІВІІу ~чого

1

працюватв, береrтв

аІJІькоrо чаq.

перемривають

лоуса, Оленсандра Дячен­ ка. Працюючи на садінні нартоплі,

·

nанує

на

весняних

гонах

радгосnу Імені Донучає­ ва. Головна турбота -якісне І швидне завер­ садlння

нартоnлі.

Зобов'язавшись зібрати по 160 центнерів бульб на ножному з 380 гектарів. механізатори бригади

Г.

П. Хвлька, яка

Пра­

цює за нолентивним піД­ рядом;, докладають всіх зусиль, щоб швидно за­ кінчити садІння картоnлі.

Високим вІДзначаються

виробітном напередод-

·щ

механізатори

при нормі 5,4 саджають по 8 · гент арів,

І

гентара більше

винонуючи

змІн-

дарності трудящих члени · енlnажу транториста Л, І.

Цьо~и і машиніста В. Д.

Тначенна. Працюючи nовний світловНІЙ день, воІ!и винонують норми на 190 200 nроцентів. На честь Ух на станІ тракторноt бригади неодноразово nіднімали прапор

Трудової

слави .

·

На nередовинів

лlстнчного змагання мольця

на

Ені­

влаdною

tнtці­

внесон

у

енІnаж

ну

nіДсумнами

ос·

. .

Серед nризерів трудо­ вого суnерництва І моло­ дий механізатор радгосnу « Красилівсьний• Михайло Чунин та транторист рад­ го~пу «Заворицьний•

Минола

Саливон.

Сва}

льщ винонують на 165 nроцентів.

155·

Н. ОЛЕКСІЄНКО.

Федора

·

рів-•

Хвльна .

Стикування

Половном

щодня

бульби в грунт на

гентарах nри нормі

на

рабля с Прогресс-26• з орбітальним nіпотованим «Мир • Вантажний норабель пристиноваію до станціУ з бону агрегатно­ номпленсом «Союз Т-15•.

го

відсіну.

nаливо

для

об'єднаної рушійної уста­ новин, продунти. воду , обладнання й ащ~ратуру для

кладе

дооснащення

станції

8-JO - 4. .

Кизима і Володимира Со­ ловйова , бортові системи nілотованого комnленсу

сМир•

Джунківсь­

ФЕДОРЕНКО.

сСоюз Т-15•

-

сПR_огресс-26• нують

-

фуннціо­

нормально.

(ТАРС) .

У Раді МіністрІв

·

піД нартоnлю ко­

Г.

На ррбіту до­

ставлено

дями космонавтів Леоніда

д1Дrотовц1

мун1ст І. 0.·

ний.

27 квітня 1986 рону здійснено стимування но­

ної Ізформацп та допові­

ЯнісУь t роботи добра. Ма:йже таного виробітну добиваються на садінні бульб транторнст •М. І. Цьомна і машиніст В. В. Тначенно. Бисокопродунтивно тру-

диться

на орбіті

сМир:.:, а танож пошту. За даними · телеметрич­

Він з машИністом П. М.

соціа- _ грунту

нo!ft'co-

М. ЧУМАЧЕНКО.

танньої декади nрисудже­ но nершість серед спорід· ненрх формувань райо·

• .пІднесення

ні Дня міжнародної солі-

няється

працюють

змінні завдання номсомо·

ні завдання на 145-,155 nроцентів. В цьому зна-

'Трудове шення

ВЄJІВКа відповІд&JІЬвІеть помадева ва ІІlсцевl Ради народвих депутатів. Іх обоа'uок добива­

комсо-

. змінні норми виробітку. tП~шереду в трудовому ...,_

І майстра: КВ&JІіфікаЦІІ прийм&JІЬввцІ вІдвІдувачІ ве завжди довlр1110ть. А от перукар~, стоJІІв аамов­ JІевь, маrазввІв авво ае вистачає. МожJІВВо, керів· ввкам пІдпривмств та · райпобуткомбІнату треба буJІо б провести аикетувавва з метою ВІUІВаевв& запитІв своІх робІтвикtв.

будввкв.

торів.

ни

закрІйввка

ЗвачвІй ековомІІ часу броварчан спрІUІТВІІе рацlов&JІЬве розміщеВВІІ підпривмста сфери обСJІуrО­ вувавва:, заDJІавоваве у новому . мlкрорайовt N! 34.

і

мольсьно-молодіжнІ! еніnажі молодих механtза­

.

майстерві по

присутиостІ

всіх 'РОбіт

ан­ в

винористовуючи техніну, ножну nо гожу годин~\ во­

корветуються . поПВ1'0м ПОСJІУІ'В хІмчвстки та прат.­ ремонту взутта

ний еніпаж в снладі Ва· лерія Кощія, Миноли Бі-

робіт

:включилися

яні

пажу за

ціалістичне змагання за вчасне і янlсие виконан·

nольових

тивно

дах порошкової метаJІУРгіі, ремовтво-мехавІчвому, свІтJІотехвtчвому, ПJІастмас, деревообробиому ком­

вІ.. ПОСJІуrИ трикотажвого атuьв чи

нова,

nіДвезенні 'нартоnлі.

со­

них

майже всl ваввІіl

ПОСJІУГИ 1 у біJІЬШОСТІ ВипадКів 38ДОВОJІЬВJПОТЬ З8· мовввків. ·

весня­

за

. сиромний

чна заслуrа І водіУв В. Ге. расименка та С. Козмен­

суnерництвІ серед спорід· нених формувань району комсомольсьно молодіж-

коІІПJІевсвІ·

СтвореІіі кпn І ва пІдприємствах міста -

хували

атнвою у Фонд миру сім працівнинів планового віД­ Ділу деревообробного номбінату.

сnраву змІцнення миру .

МОЛОДИХ

копійок, що·

свій

Жінни-матері зробили 1

РОКУ

1986

Поле_:_турбота

oдJiry в хімчистку

безпосередньо в ЖВТJІоввх буДІіІІКах

Фото А. Козака.

-

денний заробітон-nерера­

свій

вІ•, Доставка додому різвомавlтввх товарів, заmз­ біJІвзвв ·дJIJI правна: та

На фото: ЛюдмВJІа НАУМЕН~О.

У тому, що вона достроково заверmиJІа

-

ввч'ввх

верст81'1в, дівчвва кожвоІ змtвв авковув завдаввя на 115-125 процентів.

б.пвжавтьсs до зустрічі Першого траВря.

Настав час актвввlmе впрова.цжуватв вовІ, про­ гресивнІ фо~мв ПOCJiyr. Серед вих ввковавва: ремонту радІотеJІеапаратурв, СВJІадвоІ побутово! теХJІІки, мебJІів за прнвцвпом сСьоrо.цвt ва сьоrод-

прийом

га переДОВОЇ TKUi КОМСОМОJІКВ ЛЮДМИ· JIB Наумевко. ОбсJІуговуючв 8 ткацьких

КомсомоJІьсько-мОJІодtжва бригада тка­ чів Г9f0JІІвськоІ стрlчкоткацькоІ фабрики, sкою керув . ко11Q111ст Bueplй МвкОJІа­ йоввч Зорка, 3 вlдрадввмв успІхами ва­

нарбованців

"46

Рада

срср · Міністрів

nостанов1та

травня

СРСР

вважати

1.9 86

11

р. робочим

днем:

Перевага­ столовим сортам

АщхабаІ· На

виробни­ nлощі нових

цтво столqвого і мишмиш-

ного

виноfJ>аду

орієнту­ ництво яrІд до

ються госnодарства Держ­ агропрому Турименнетану.

які

дення

виноrраднн­

нlв нині с](орочено, вироб­

завершили

закла­

nJІавтацій.

Хоча

зменшиться

столу не

за

вnровадження

·рахунон

внеоновро­

жайних сортів.

;Не винористаний робіт­ нинами і службовцями день вtдnочинну 11 трав­ ня 1986 р . приєднується до rхньої щорічноУ вlД­ nуф"юr ,

му

(ТАРС).

з

<)nлатою

оnлачую1ься

Ин.

в

то­

ж nорядкУ. в яному дні

відпуст­


* 29 кві-r:ня

а otop.

1986 року

ЖИТТJІа

cJf081

КУРС- НАУКОВО-ТЕХНІЧИНА ПРОГРЕС-=-===-----------=-===========

3.·НАЙМЕНШИМИ ВИТРАТАМИ сРО3ІІІІІрІІ'І'В у АВавадцsтUt и'атврl'ІЦІ. в 1,5-2 рази ~астоср811118 проrресввввх базових ~ аоrІй, ... JІJCI АаJОТЬ МОZJІИВість у баrато раз18 іdдвищвтв проАУJМввІсn. ирацІ, иіАВес'1'11 е4Іц· 'ІНВВість ввк_орвсt811118 ресурсів

рІuомІсткісn. ввробввцтаа•.

1

ЗВВ3ВТВ ••тео

(Із Основних 8аnрямів економічного

альцого розвитку СРСР на

. Конкретне дальне

2000

на nеріод до

1

рІччя не менше двох тре­

ності сусnільної nраці за використання

сяrнень

науки

і

д~

Це, перш за все, дерев~· алюмінієвІ конструнцlі та

техніки.

Для нас, Інженерів, кон­ сtруктррів і технологів

конструкцІІ . з комбІнова­ них профlпів. . Сьогодні виготовпяєть­

·

це означає

освоєння

н~

вих матерІалів, рооробку прогресивних технологІй, створення роботів І авт~

матизован~tх

1000

ших виробів виробни­ цтво конструкцій, в які входить різний матеріал.

nродуктив­

рахунок

300

близько

70

виро($ничниками. Планує­ ться одержати за n'яти­ nриросту

роки

тонн алюмінієвих смавlв, тонн етапІ, ку· бічних метрів деревини. А допоможе нам знизн· тн матеріаломісткість на·

nостав­

лено партією nеред. нами,

тин

1986-1990

п'я.тнрlчну

відnові-.

завдання

року• ).

1 соці­

сіr оснащення 1 пресують­ ся npoфlnl на перший рlз­

нов~ таких виробів-вік· на 1 балкониl дверІ 3 ~ю­

виробничих

сис'І'ем. І головне ~дІАснювати треба швид· но І з внеоною якістю. За рони дванадцятоІ

мlнlєвою ступкою і ~. :к~ робкою в роздільній ра· ·.Мі. Матеріаломісткість Іх

п'ятирІчни на заводі алю­

в чотири рази ІІJенша ана­

мІнІєвих б~дівельНИх кон­ струкцій планується освоІ­ тн 25 нових видів алюмі­ нієвих \(ОНструкцlй І това­

логічних алюмінієвих кон­ струкцій вікон. Слід зазначити. що ви­

робництво, наприклад, 2'1 тисяч кубІчних метрІв

рів на~ного споживання.

• І

руджеині

иа

сп~

темиць

стосовувалося

З метою розширення номенклатури нашоІ . про­ дукціІ, збільшення · заван­

заощадити

шимн

-~

і

450

сnлавів.

~овамн,

тони

lи­

:t такоІ

кіпькостІ метцу можна випустити вl:кон в чотири

рази бlnьwe. ВиN>товпяти рукцІІ

завод

таження

ці конст­ .DО'ПІе ва·

.

,.стуnного року. Зараз Ни· Івськнй зональний

во-дослlдний

спер~ментальноrо

тування

вау.ко­

Інститут

ек·

проек·

за дoмoa.neнlC'tld

Взлти

принааду

ралися вР.учиу у

мо знизИТИ матерlаломtст­ кlсть при виготовпеніd

конннх дверей.

На ЗО процентів може­

1 баа·

·

1

користовувати

комбінованих профlnlв, у яких два з HJIX з'єднані мІж собою а доnомогою теплоізолюючого

·

. П маємо 1989-1990 роках. Ось а sому

елемен­

пр~~

та.

.жlв 1

вітрин такими кон­

, ше

трІбноІ товпяти

струкціями

.

дозволить

аа-

спецtалtстlв

тресту монтаж•

сТеплицятех· у склаДі го­

рухається

у

'

спеціальна

На

монтажнІПСІВ

необХідні

умов

ручно~ шення

nраці 1 абlnь· продуктивнос:тl

Ве'rеравв

Іdдирввистаа. .

востей Іх nроенту).

піпьс:ьмій ДРЕС, заво­

сЛенінська Ісузня• ;

()()'єктів в Одесь­ кій, Вороwнловrрадсь­ 'кІАі Львівсьиlй обnас­ тях, Прнбаnтlйських. .pecnyбntнax 1 проде­

монстрував наДійність, високу ефективність. зручність у корнету- .

іІаннl.

'

Н. ВОЛНЧЕВА, Іпсевер НDІМІЛ7 трееr)'.

НИЙ КОТОК.

ДJIS КОТКІВ

винахід засто­ будtвни· на Три·

гвинт упирався вала, на яаиА

-

Нотки

з

З~вдякн

rусеиичвих

'І'ракторlВ у радгоспах не­ рідко знімають за допо­ могою ударного Інстру­ мента

rає великих затрат nраці.

Для усунення цих недо­ лікІв був ' · внготоВJІеННй знімач, що складається а основи,

чотирьох

rвинтtв

вІдlrнутнми rолівками І rвннта з ручкою. Знімач установлюють так, щОб гвинти вІДІrnутнми rопtв­

ками

котон.

зачlппювапнся а

за

центрат.ннй

, вnровадженВJd

onиcaнuro знімача продук­ тивність праці . пtдвищу· ється вдвІчі.

RвІвс..е вІдЮаевва УкрНДІНТJ.

вручну, що призво­

дить до передчасного анQ­ шування корпусів, внма­

в торець насадже·

()бс.луrовув

•Експрес• Розn.о'ПІнається

.ntтнlx

вІдпусток.

пора

Бровар­

чанам буде цікаво дівна­ пся про те, що теnер на­

. лі,

автоматична

квитків

кl.ІІЬка

секунд на екрані

'tок

го

иому

цевтрапь­

запtзничному іюкаа-

захладаєть­

ся в ЕОМ обЧистоваль­ ного центру Півдевио-За· хідної залізницІ. В кож­ ній Із 46 кас · за r:-.зо дІб продаються кВІn'КИ в yctx напрямках. Касир вво­ дить в машину необхJднl пасажнру дані, 1 черЕ:з де­

про иuавlсть

на новому

система

управпJ.ння сЕкс:прес-2•. Вся інформація про наяв­

з'являєті>ся квитка.

r;

ІнфОрмація

.

замомено-

ВІКТОРОВ~

·

..

.•

почався в

сБобруйськ-

управляє

з

. кабіни

трактора Т~150. За годину вноситься бlпьш як 25 тонн добрив.

Першу партtю машнІf марки. МЖТ-10 віДправ-

пя, як ранІше, а nрнорює

сії

в грунт

об'єднання

на

глибину до

~

гідравлІки

механізатор

пено господа р с т в а м РРФСР , Ук~аІнн, БІлору­ та

Литви.

Виробниче

сБобруйськ-

сантиметрІв, зви- .,_ ферммаш• стає найбІЛЬ.., втрати поживних ·шнм у краІн! посіачаJJь­

Як

урожайність

7110-

Тут пасажирІв обслуго­

РОДЮЧОСТІ

Тепер машина не розкидає. Ух no поверхні по-

результати

який збудовано у Ни­

багато _швидше можна. придбати проІзний кви­

·

допомогою

якоrо

речовин.

рациро­

lllflllr)': К. Д. Фе­

ність

ммока п1д час

випусJі

12-18

вві на бульварі Шевчен­ ка (наnроти вокзалу Ни­ Ів-пасажирський). вув

ком­

вищується nри цьому- ва 10-30 процентів. УсІм 'Іехвопоr1ЧІІвм процесом ~

жуючи

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ~===============-==============

Знімач

)'

СІЛЬС-ЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

тового внесення рІдких органічних добри~.

праці робітнкиів у 2-З рази (в залежнос'l't вtд 'І'нпу теnпнць, особпи­

встаиовпеао

метріВ. А ав.корнстовувати­ охоооджеИНІІ

ферммаш•. Вперше у вітчизнянІй практиці створено пристрій для nlдrpyн-

DJAel.

rехнlнн

Ir

Підвищити · родючість nопіВ і ayrtв допоможе новий aгperar. серІйиRІ

об'єднанні

Ceprllo-

ap•eer

сиороt~енІія

дт1

·· ИАШИНИ

ФОто М. Ceuвora;

ження rакоУ nпатфор. ми забезпечнпо анко­ нання

НАУКА -

(Sрв­

ефеа, а І вмtІІІІІІІJІО

комппектуючі детааl, Інструменти. Впровад­

дІ

меться -схоаод• його прИйому.

•••пву NUІ техво­

ІІрцІ

50 , куб11JВИХ

кість на

и~~. ~o~o-eflтr а аа....а еково..1JВВЙ

монтажу

.

Буде у нас тепер бtаьше схоподу•. адже

ао ре..ов·

Мв:коа

..оrІ. .оrо

цей fІРОЦіС

.nресорному вІддіпеJUІІ встаиовпено додаткозу міс\"

иераІТвоМJ цщ, етосарІ 88eeJDI в•

. о1І.ВJ

1

нещодавно. При пошкодженні першоУ вона ycnlшNQ П замінить.

88 аuоаобу­

1111"1 ПАСТУХ

із

рази.

ва.щн

охолоджувач сК()ротив йоrо

рнзоваt\е мопоко коаектнву заводу допомаrає · дРУІ'а

ирацІ . hraтo зробив дu

метод

у три

спеціальні

Новий

додаткова пастеризаційна установка.

І -..мм& е&Іа.цвавu КОС'1'8ИВВ ДорофІІовв• ФЕДОРЮК та loro DIA·

piJUioro ·

прогресу.

А безперебійно внпус~атв д.пя насеnевня пасте­

PYL

АорІОІС 18 М. С. ПаtтJХ.

Цей

-час

'17

воровади­

совувався на цтві rеппвць .

був тривалий.

АобросоаІе­

emocapl8

' Прац1010п •

науково-технічного

новий охолоджувач для вершків. РанІше д.Jui : ЦJrOro використовувалися

uрацJІІІІІІІС.ІП

a•DI

досягнень

Тан. у поточному році бу~о впровадж~но nласти­

JК)Оо!а­

tiynи

безnени. ·

ЧнмалСІ робиться на молокозаводі для. rіопlпшен­ ня якос;тl проду1щlі. А допомагає нам в ЦЬОІ'(у ви­

В. АЖУС, I'OJIO&a ІСОІІІ'І'етj профевІпн ЗUOQ'.

u

. всІ

смачнІwо10 .

•• •• •• •••• ""' ,..

вовиоремо

І'ЦІІР

Є. НЕЧННЕННА, pahyua зв'JІЗКJ.

ПрЬдукцІя буде

~·... -·~

платформа з будlвеаь· инкамн. Вона присто­ сована тан, . щоб. nід

руками

ЬDкевер

ІСОВстрJК'Іор

Bpoaapc:qoiiJ

Нруnницьного

ПQлю

·

користання

АІаоІІJ, воІdІва'І't

ОІфемих емементlв. Ло

керування · для запуску .ДИзе.іІьrенератор•. ЦЩt ·про­ ли електрФмо~ри І. П. Воробей та Я. І. Перепи· тайл~ ' · 1

заводу UІОІІЬdвввхКЦІr­

~

технолога

теnлиць

.

У випадку нООбХJ.дност1 ь_ереходу на .•тономне енергопостачання добре себе аареномендуsав пуаьт

етнА 1 наДійвий у вІUСорі!сташі1 првстрІА . впровади­

дівет.ввх конетру

щп

Іваненка, начальника технічи9rо відділу В. О. Вншиевсьноrо та

монтажу

продукцІІ. В~ з найменшими

еа.. тUІІІІJІ

аовиоrо Інженера П. П.

коивейєрний

· ·

абонентами.

наnрямі

ІІWІР•сuо &аа

при

Груnа

1

біrання nередчасн<Jrо обриву . в розмові .між двома

цьому і вантажопlд­ йомиі механlзr.tи.

розробили

· Інженер АТС Л. І. Іванченко внесла корективи у заводську схему, в результаТі чоrо досЯrну'іо запо­

. . . . J8ВІІ'І8 а.оrо.цвІ

вели-

ристовувалися

номічний ефект ..:.... 675 :карбоваНців. . '

В. Д)"WRAJIOB,

• • Іnо., . . . . . . . . . ..

·

му апараті. Т~100. Щодня на СІдному такому ащіратl енономиться рулон nanepoвol с;.трlчки річнИй еко­

витратами.

·

1 три

запусн механізму переведения рядка в телеграфно­

конструктори

~ОвввІ

загаль­

монтера П. Г. Чиряка, я.кий запРQпонував змінити

заводу з 'l'Им, щоб біпьвиrотовпятн такоІ п~

Цього року ми почали розробку новоІ .констру.к­ цlї комбінованих проф1п1в за зразками виробничого об'єднання сМосметало­ конструнцІJІ• 1 юrосаав· СЬКИХ фірм. ЗаМІв~ вітра-

l3

Дає з~ачну економію паnеру пропозицІя електро­

загартова­

освоюзатв

рацnропознцlА

бованців. Іх автори - · чотири електромонтери tнженерно-технtчнl працtвннкн.

не скло. Вважаю, що це конструкція майбутнього,

~lкна· 3

7

ним економічним ефектом бnизько двох тисяч кар­

дверей, якщо станемо ви­

Другий · в•д економtч· НИХ КОНсtруJЩіЙ вІт­ ражі, вітрини

зв язку вже впроваджено

декоратнв­

алюмlнlєвих

вІкон

,в першому нварталt·поточного рону на. райвузлі

·

пистоштампу­

но-обnИЦІОвапьннх.

кі блоки і переносипи­ ся на далеку відс'tань. Малоефективно вико­

М.

200

ваJІЬНОГО обпаднання, а також зІімження матерlаломlстно~l · наш вlДДln розробля& кілька видіВ листових конструкцій стель п1дВ1сних рейнових, решітчастих і панеnей штамnованих

монтаж каркаса із о.к· ремнх елементі" мета­ #!Оконструкцій, яні зби­

Ю.

економіч-

Із нашим заводом роз~ пяє ще два види яеJ)ево­

і..І • • • • • •,.

~а­

процесів.

головного

державІ

НИй ефект близько тисяч карбованців.

рацІонаnІзато.рів

багато

трудомістких

для

апюмІнlєвнх

1.

........ • •

І зручно, ефективно

Донедавна

ощадити за рік .250 тонн алюмІнієвих сІШавlв 1

. . . . ..... ··... ..... ••••••• • • .. • •• •••• • •• •

ємностей, що силадає річ-

Це дозвQnить заощаДн-rи за

Завдики активностІ

ну програму виnусну ві· ион типу ОАР, дозВОJJЯв знизити і собІвартість на 1.5 мільйона карбованців

дасть

ПОВІДОМЛЯЮТЬ І(ОРПУНКТИ

показують

.досаtджень,

нультур · під-

ником

потужно!

техніки

для внесення у грунт ор­

ганlчннх добрив.


сН О

ПРОДОВОЛЬЧА ПРО_ГРАМА: НАШ ВКЛАД

3 стор.

рнІ будинки з лрн.будова· IQI. Для трудівників ви· ДІJІRЮТЬ

Гоеподаретво-оеобиете, Реапlзацtя ПродовопьчоІ програми сnрава всенародна. В цих про­

явив бажання власцІ будІвлІ.

•Проте

1

стьх

ДОВОДИТЬСЯ, ПО суті, ІПОЧИ­

загальнозрозу.мl·

нати

лих словах . глибокий• змІст. Вони передуt:lм на· цІлюють кожного з нас на а!(1'ивну участь в бо­ ротьбІ за збІльшення ви· робництва сlnьськогоспо­ дарськоІ nродУкцІІ, Знач· ну роль у виконаннІ

госnодарствам

.вctJUtкo

цих

грома­

цей

tІrки. ПІдrо'fОВJІJІІОТЬ І два табори , · де , утримувати· мЄТІоСЯ 500 нетелей 1 те­ лиць парувапьвоrо · віку та 350 голів молодиsка.

кіВ, об'єктІв торгlВJІІ, гро­ мадського харчування. по­

буту. Про що ж свІдчать ре­

.

зультати

Докучаєва, іменІ

Щоб худЩ в теплу по­ РУ мапа вдосталь кормІв . у радгоспІ відвели 120

.

. допомІжного

господарства тьох

на

І

багатьОх

Так. не блаrоуст· територІІ бага­ житлових

ЖЕК

.N9

будинкІв

(керІвник

3

народноm

8ж ДО

nfзньоІ осенІ не було пе- .

'

цІнюють ·

у

значення

СпІдом за

XXVII

що

граму

прискореЩІя

сnецlапьною

ТуХ• .

витку · Радянсько У

краІии

базІ

.tнтенсиф~ацІr промнс.повоrо . 1 сlпьсько­

чини .

У nepшt дні перебуван­

ня в таборах тварин годУ·

· зеленою

масою

озимІ4х

культур, а

пІзні­

ше

багаторічних І од-

ватимуть

-'-

норічних

трав.

У лІтню

~пеку. пІд час яко І знову знижується

нlетр;

продуктив­

тварин

виnасати-

муть. як і т9рІк . . вночі. Щоб худоба · вдосталь пи­ .nа ·водно на

луках

вста­

RоВJІять переноснІ ' корита. акІ наповнюватимуться з автоцн"СТерн.

А.

І

r АВРИJІЕНКО.

два

мив

пи

дер3{С881

тори

. тоннв

прода­

майже DІв·

молока.

ГоспоДІІІІJІ 80р88'І'ІоеІІ бІ· .1111 Х)'добк.

двокварти·

торія

RДЕ МІСЯЧИНІ( БЛАГОУСТРОЮ

.N9 294 по вупицt кІА . .N9 49, М 51

КНІвсь-

по ву­

пицІ Нороленна дос:І не прибрано с:мІття, єухІ .гіл­

ки. В дУЖе занедбаному станІ утримуються дитячІ Іrрові майданчики пl·

сочннцt напівзруйновані. замість піску в них брудна rлина . від мапнх Ігрових

споруд залишипа­

Працівники згаданих контор самоусунулися від коитро.~~ю

аа

озелененням

тернторій бІля будинкІв по вулицІ 50 рокІв ВЛИСМ. Висадження де­ рев проводиться безс:и· стемно.

У вкрай незадовІльно­ му станІ 1 по,Rв1р'я біля будинКІв по вулицях Обо­ .nонськІА, ГероІв Сталін· града. де роками

Ся лише назва. НезадовІльно

утримую­

ться територіІ бiJUt жит­ лових будинків по ву ли­ цях ГагарІна. ИнІвськlй, Димитрова, МеталургІв. якІ обслуговує ЖЕИ N9 1. Тут . також біnьшІсn. май­ данчикІв потребує . ремон­ ту. ПотрІбен 1 пісок. Не благоустровні тери­ торіУ бlпьшостІ будникіВ ЖЕИ N9 2. зокрема по

картина

rельса.

.

не вико­

нується ремонт каиалlза· цІйноІ мережІ, насосноУ станцlІ. Не вирішене і nитання

впорядкування

системи санітарноУ очи­ Керівники РБУ-4 ,

. с:тки.

АТП-31014.

практично

будинків

З РЕДАІ(ЦІRНОІ

no

пошти

для сушІння біnизни. Ча· ~то територІя аабрудиює­ 'J'ься стІчкими каналІза­ ційними водами. Подібна

вулицях Оп1f11ПІйській, Ен­

П. М. ЛедІн). БІЛЯ будин­ кіВ М 13-а. N9 18 по ву· лицІ М. ЛаrуновоІ,

бІпя

вулиці Новій в Богданlвці. Нема тут майданчиків

для чистоти СІЛ І f.\ICT А

ЖЕИ

N9 1

самоусунулися

вlд вирішення питань бпа· гоустрою житла .

Не кращі справи і на селі. ИІпька років підряд не благоустроюється терн-

І

в

Заходьте ва чай ·

воленням

матмого чаю чи розчинноt Гостинно

крилося

центрL

'ЮМУ

створити

у

тут

струкція коли ш н ь о t сБульйоиноІ•. Тепер сю­ ди можна приходити від­ почивати 1 сІм'ями. Розпочали

уже

вати і літнІ Ідапень .N9N9

виявлені

кож

виносний

працю­

майданчики 1 1 8, а та· стіл ресто­

рану сПролІсок•.

фондУ радгоспІв . сБоб­ рнцький•. сЖердІв.ський•

за

та в інших rосподарствах .

півмісяця

чили

Поки ще є час . потріб­

Тільки

вони

виру­

тисячі карбован­

7 .6

ців. Незабаром . у нашому місті бу де вІдкрито нове

випра·

1. сЕРnєвко.

nhlap

тиждень

А

затишок допомогла рекон­

при обстеженні житлового

но якнайшвидше вити недоліки.

зустрічають

броварчан у новому кафе «Русский час•, яке вІд·

майданчиків?

випадки

бутербро­

кави.

Не :sавжди принцнповот 1 вимогливот nозиціІ до- · трямуються медичнІ пра· цівники. Інакше чим пояс· нитн факти виливання нечистот біля вододжерел

такі

ва­

дами. які купують до аро­

JІОІІО-експпуатацІйнІА кон­ ТQрі чи радгоспу. знайти засоби для ремопту І об­ ладнання дитячих май­ данчикІв бІля будників.

А

Чаю?

ласують кекса­

ми . тІстечками.

Адже будь-якому заводу набагато легше, нІж жит­

дитячих

кави?

будь ласка,

рення! пропонує ган­ на ІванІвна Талдякова від" вІдувачам. І вони ізJ задо­

с Гогол1вськнйt_._ сЖердів­ ський•. Імені МічурІна. ~ ХотІлося 6 внеповити окремІ претензІІ керівни· кам пІдпрttємств-шефtв.

чи

вам

ВІзьмІть.

рмrоспах

сімейне кафе.

О. ЄРМОЛЕНКО.

санеІІІАеІІdаацІІ.

внетупив з новою зоsніш·

у

роботІ

ХІ

з'УЗдУ СЄПН делеr.ацlІ ИПРС на чолІ з · Гене­ ральним секретарем ЦК КПРС М . С. Горбачовим, делегацій ИПРС на висо­ кому рІвні в роботі фору· мІв чехоспрвацьких 1 бол~ гарських

комунІстів,

сутність на з'Іздах

при·

КПЧ,

ВКП І СЄПН представни­ кІв Інших комуністичнИх

робітничих,

а

1

також · · со­

цlалІстичннх. демократич· них партІй та нацІональ.. но-визвольних рухІв сnрияла

дальшому

згпr

І

·.;.- :.::::·: :_' :

туванню

комунlсn"ІВ

·принципах

нІнізму

І

·

на

марксизму-ле­

про.петарс:ькоrо

ІнтернацІоналізму.

революцІйНих

всіх

сил у бо­

ротьбі за мир і соціаль­ ний nporpec, проти небез­ пеки ядеркоХ війни .' і БратнІ napтiJ краІн со­ ціа.hlстичноІ співдружнос­ ті розв'язують спlпьні прискорення

со­

ціально-економі чноrо роз­ витку , І ЯКНайШВІІДШОГО

впроваДження в nрактику

досягнень наукове-техніч~ ного прогресу. Ось чому в nолІтичних доповІдях · 1 виступах, · у звітах Цент­ ральних ИамІтетів, у ди­ рективах на найближчу п'ятирічку І на період до 2000 року пнтанкя зміц· нення спlвро61ТНИЦ1'88 со­ цІаnІtтичних краІн · сrоя­ лн

повсюдно

планІ.

Rдеться про НОВІ,

на

першому

· насамnеред ІІК1СНО ВИЩІ

форми

сnlвробlтJ!ицтва.

викликані до життя в ни·

нІшнІх умовах будівництва соцІмІзму і комунізму. На з'Іздах особпива увага зверталась на необхідність· поспідовноІ реалізацІІ двостороннІх програм економІчного і на~ уково-технічного

співро-

ного

господарства. комп•

лексна

автомаТИ3ацІя.

атомна енергетика, новІ матеріапн і технопоrІІ Іх внробt~ицтаа R · обробки. ·~іотехнологІя. На партІйних форумах у Празі, СофіІ і БePJZiнl прозвучав пристрасJІИй лос

комуністіа на

ror

зuист

бІтиицтва на тривалу перспективу 1 комплекс-

миру. проти небезпеки ядерноУ катастрофи. У до-

ноУ nрограми науковотехнІчного прогресу краін членІв РЕВ до 2000 року .

повІдях І виступах, у своІх рІШеннях комуністи рІшуче nІдтримапи програму лоетапнщ·о 1 _поспlдовноrо

-

Комплексна пJ)ограма це документ надзви-

чайиоІ

ваги,

ЯКИЙ

ВИЗНа·

звІльнення :tеІUІІ від ядерноУ зброІ до кІІЩЯ . ИИНіШІJЬОГО

чає стратегію комунlстич· · · нладеНf

них і робітничих. партІА І краІн соцІаnlстнчноІ спІв· ДружностІ в галузі роз,;. витку економІки. ааукн І

технІки

нього

до кіІіци . ниніш·

столІття.

ВІн

ви-

знач~є n'ять nрІо_ритет8Их наnрямІв

-

спІвроОІтннцтва

електронІзацІя

народ-

СtЩІІ't'ТЯ,

в

ЗаявІ

М.

ВН·

С.

Горба'Ц)ва вlд 15 сІчня 1986 року. Зміст важпивих. принципового харан· тер)" зовнІuщьоnопІтич·

них акцІй но

-

сприяти

маисвмапь-

поа~шенню.

мІжнароАноІ ~ІСИ. У

НДР

Бе~mtнІ

-

.-.

М. С.

вою.

sка

стоnицІ

Горбачов

с~ується

зви·

чайних озброєнь 1 зброА­ них сил. Радянський СОЮ3

COQIAJIIЗMY І МИРУ

завдання

У'!асТЬ

.

:

запропонував

домо­

витися

про значне

скоро­

чення

всІх

J<омпонентІs

сухоnутних

вІйськ 1 таІ<·

тичноІ авіац1І ввропейсь· ких держав, а також вІд· nовІдьих сил США І · Ка· нади . роомІщених у Євро­ пІ.

Географічною

скорочення.

СРСР.

на

зоною дУмку

повинна стати

те­

риторІя вс:ІєІ Європи від Атлантики до Уралу. Одночасно

Із

озброєннями

ся б ня

t

звичайними скорочувапн­

ядернІ

озброєн­

операт~tвно-тактнчиого

Призначення . Ця iнtцiat-Jf· ва знайш.nа гарячнА вІд-

. гуtс

у св,ті.

Форуми · братніх пар­ тій, якІ пройшли під з,иа­

ком зміцнення соцlапJвму І миру, безпереч!fо, етапи новим кроком у змІцненнІ єдносТІ 1 згуртованості краІн соціапlстнчноІ сnІв­ дружності Jtнх

.

Ініціати- ·..

ньополітичною

ПІА ПРАПОРОМ

роз~

партІІ Чехословаччини. Болгарської комунІстич­ ноУ партІІ 1 Софалістич­ ної єдиноr партІІ НІмеч·

селектроnас·

та

соцІ­

ально-економІчного

них дІлянок - nоліпшених nуків на той час буде огороджено

тирних

схвалив про­

rо . прогресу . вІдбупнсs форуми · Иому~lстнчвоУ

системою

п'ятирІчцІ радгосn планує nобудУвати ,10 одноЮІар­

з'Jадом

ИПРС.

траввй, а корІв дещо nІз·

тригектар­

rосаодарспа

ХІІ

ноУ спІвдруЖНостІ, якІ пройшли в ·останнt тижнІ.

rосподарськоrо виробнИ· цтва та науково-техиlчно­

Иlпька

в

свІті чергові

лодняк

нlше.

Зокрема

з'Ізди братнІх партій · трьох краІн соцІапlстнч·

на

худоби у табори з в---10

чоловіком Авато.Іdам. Ми· ву.ІІоrо року а D!дсобвоrо

роз­

дячи з . конкретних погод­ них' умов, перевестн мо­

рогатоІ

І'С)СПу Om.ra Зar~wc• з

ЯК ПОДІІ вепикоrо між­

доглянутІ.

вепнкоІ

молом сім'& ·еекретар коІdтету комсомолу ра.ц­

проводять

'-=ч=====n;__...,.__..__.а&==~------~~--~&~~---~-~5---~-~558а5555М..-;88~~--·-5Ю5М8Е&8.-.-.-577М888.__..__._.85~??8•=-•~•--~----2•.мr=м.8;--w----;

гектарІв . сумІшшю з горохом. ВсІ цІ

150

вихо­

дІвсьннй• .

Інших . роєві

весною

Передбачавт~;ся,

Мlqypl~

на , с ГоголівськИй•, сЖер-

гектарів під люцерну І 40 - п1д конюшину. з. цією ж метою восени засІяли

у забезпеченнІ ху-

ЦІО

Насамперед, це стосуєть­ ся житлово-екс:ппуатацій· них контор .N9 1, НІ 2. . .Nil3, ЖИтлово-комуналЬноУ контори І будинкоупраІІ· ління тресту сПромтеХ· монтаж-2• , радгосnів lMeІJi .

електрозвар.

доби поживними зелени­ ми кормами. кlпька разІв висtватимуться поукІснІ та поЖнивнІ кормові культу.ри. Це гарантуватиме ВИ· сокl надоІ.

перевІ­

справу взялися не всюди.

дятЬся на цих роботах М. Г. . Пмях. молодий ро­ бІтник ВІктор · Ходос та роботи І іншІ . · Вистачає

· ребоІ

останнІх

рок? По-дlповому 1 за

будІвельники . упорядкову­ ють oropoжt, годІвницІ. навіси тощо. Добре тру-

Ді1я ТОГО, ЩОб

дарств.

наведення порядку · 1 · територій,

О. НАІ'ОРНЮК. аа роботою

На фото:

по для пІДвищення вtд:да· чІ ІндивІдуальних госnо­

вUUграли ·

епоруд, шнІл, дитяЧих •сад­

РадrоспнІ теслІ та ІншІ

добре

дJUt

господарств обо;!Іпь~а.

Загалом робиться чима·

· ви.­

вулиць. · Особпива уваrа має бути придtJІена впо­ рядкувайню прибу~ . виХ тернторІй житлових

дІвццІ ; апарати для ме­ ханІчRОГО . доtння, автопо­

площІ

Час

санІтарного благоустрОю

манна ВЄЩІКОІ рогатоУ ху· доби . В обох таборах . дп.я коріВ уже встаноl!JІеи1 ~

вівса

роль

гру·

господар·

щеплення

-ПОТребИ

ю~. жит по. Словом, зроби · тм слІД ще немало. І чим Швидше - тим краще. ад­ же вигода вІД ntдсобвих

радгоспнІ спеціалісти~

]j20

статнtй кtльиост-і забезпе· рІшальну

та

в

завжди за ·

ДQВОЛЬНЯЮТЬСЯ

отоварюють

кормами.

рин,

колективи прагнуть най­ ефективніше ВИІСористати

до літнього перІоду ·утрн-..

-

..

ви­

В до­

коренеnлодами,

Дарницю, Не

rосппро.цукц!І. ІІ n ~ож· ного двору · забирає сnецІ· ально видtленнй Для цьо­ го транс.порт. Qrмд тва"

них Закладах, на промис­ лових . пІдnриємствах Іх

сБобриЦь· готуються

а

Т)18рНННИЦТВО

~Ими хормами.За ними

аплачуют.ь

1 І

вІІпасу

дов~диТЬСіЯ !зДити аж

куль·

ство потурбувалося про зручнІсть nри здачІ сІль·

В~СНА дарує людям по­ гожі днІ. І всюди в ди­ тячих . дошкІльних 1 шкІЛь­

· Готують · вітні табори

корм.

1ta

радгосnом

невирІшенІ питання . заважають високое·

худоби. не продУмано 1 таке питання. як зруч· ністЬ при отовареннІ зда­ неn : ·ПРОдУКЦІІ концентро·

кtлограаr . зда·

концентрованими

~- І в тому , що громад­

чене

зеленнА

з

молока

бими

rуртожит­

центнерів .кормових буря-

рахову~'j.ься радгосnам. А осqб~І турбоrи t Jtoпoмom . пот~ують пtд-

~ОО гектарів озИмини

в

ють в середньому .по

.

ське

CJJJOCapям та никам.

не має

· оскtльки

роЩування кормових коренепп_ одів. З дІлянки. в 0.15 гектара вони збира·

за­

У рцrоспІ. кий• активно

решта

змоги.

ного

грошима

же. вс1 . сІм'І yJUІaJJJІ доrовори

частина

речІ.

господар­

tку .. або тlпькн починав зводити ноЩ>будоf:!Н. Май·

молока. м'яса. ІншоІ сІль· ськогосподарсЬкоІ про­

дУІЩlt, . 11ка. до

а

·

проживає

заохочувати

значна

ством.

такоІ

ськоrосподарсьиих

кожен

в цІй справІ

1

немає площ для

за ·догляд сtль­

тур,

є

зводити

нйх господарств. Зокрема.

виплачують

зарплату

за·

фектнвнІй .віддачІ ntдсоб·

договори,

половини . з

них обезведись

роовиток пІДсобних госnо­ дарств. Адже звІдси надходить

нуля.

мей . Бlпьше

дян. Закономірно,, Що ди· рекцІІ радr:осnІв зобов' я· зан1

ПримІром, в радгоспІ імені Що.рса трудИться майже 100 молодих ct·

·

ваікпнвих завдань в1Дв~ дено 1 особистим n1Дсоб· ним

все

ще якІ

А пІДсобнІ rосnодарства житеп1в села . . Радгосп заохочує ІнІ· цtативу. ВсІм. хто уклав

собні господарства моло· диХ сЬІеА, оскільки Ім

ДІJІRНКИ ПІД

будову І допома"Гають матеріалами тим. .хто ви­

кориеть-епільва

.

*

року

J986

. •

І

\

29 квітня

Ж И ТТ Я•

на випробува­

nринципах

марксиз­

му-ленІнІзму І coцlaJtiє" ТИ'ІНОГО інтернацІонаnІЗ" му.

І. МАСЛВННИхОВ. (TArc).


*

t OfW•

~ квітня

ЗА ВИСОКУ

1986 р.оку ВІВТОРОК, 21 КВІТНЯ

11 ІІ ІІ

ПРОДУКТИ ВИ ІСТЬ·

І

Час. с~ аа тІІІЖДена..

JІВІСІР,

•Кооектив 1 П'ІІТІІІРІ•· КР. ВІцюбиме об'вдн.ІR• IUI~Р8С&РП&'І'ПІІОІІВ.РІІ&•

Dовув

радrоеПам

району І

ІІВОИу' fІІmвва І'рВМ&ТВ ~~

п'ив: АО . ~ш.вох Аеевт- ~

якоІ · гдсподарчоІ

будІвлІ І

Сьоrо.ц&Іо У свІтІ.

буДіВЛІ :·І закрІпИІJ'И навіс

на СтоІtрах. . · . .вадьаж ..._

дпя молодняка.

ТЕІІЕ&АЧЕННЯ

.18.00 ноаіввк.

13:~ .

тн ВІзКОіІ для розвезення

J.:S~в

.ТОввр~~~~».

17.05 КоіІІ(ерr • 'І'ІІОРІв ..УНР&ІІІСЬНD JIOIIIIOВJri'OJIIB, Водопоdта1tаиия варто 17.35 вперед. opтrra1 е.ЦІrйсиrевати аа допомоrою 1 18.00 КtJ~or~porPun& cV oвtrl тонких rукових пРІІІІР8Скоrо•. · . . шлан- 1 18.30 lt~ysвo~Re моеаtка. І г в, 1800 ~· -ера. ...,,....... 1D:ЗО ОПІоІіе8 вародwа ароrнст. За. . ,"_

y..,ltlf.,

""""' ....п·

що

·

ним .крЬпІвннка• ,цottolla;

ка УРСР

н.

че

C'I'YA1R 20..еsТіаобрав~ч, Jd'nd

ноІІІчннй ефект не менше 12800 карбованців. Це . іІІ'аиож дозволить ефектна· :нІше вирІшувати завдан-

·в.оо ~8,15 cКoиorPywropa нІ.-.

ІІЯ ЦрорефордовопьчоІ програ· 1

.

ми

освtтньоr шкопи.

. 0. ~-

el.aaore

:-вор~·

+

JVIII

1&.05 18.15 18.35

HOB81R.

РеопоtІЩеити.

nерІПості

с6вуча'І'Ь

RИЧИЙ

22.10

-

МіІ· І

1 хай.;rю Марченко. а трете. 1 а однаковим часом. поді· пипн

АндрІй

Ковтун

І

Геннадій Гопь. Серед аt­ нок наійкращиА час nока· аала Оксана Жук, друге кІеце nосІла

Опьrа 'Чор­

нобай, 11а третьому пина

Маз.н!аченко. .

-

Га­

.

І. 19'КОJІАЄНКО. І'

PQUІ..., е. фD'ІІ'аа,

vr

~

док.

'1'8J1ефШьм

·

10.00

13.40 13.55

УКРАІНСЬКОГО

ТЕПЕ&АЧЕННR

D.OO Талаити твоІ, УиР&tвоІ

.С.О­

.8.50

КИУ'В.

·

Пnоща Жовтие­ Передма, ПРІІ'СМЧеиа .ІІию мЬкиа• родноУ COtlltдa~кocm ~­

:801· · Рево.пrоцІІ.

.

~их

- 1 alllldWiellllll кий

12.00 1.2.20

иаицерr.

Пок,

ТРІІВИІІ. По пІоиереь­

фіІІЬМ,

СПІВ88 И8РОJІИІІЙ .... 'І'ІІСТ СРСР Ю. :ВОг&'І'ІІНОВ.

.ІІок. тепефІпьм, Coнswe иопо, .пtс:НІІ пtееи .... З Істо­ рИ · сlнтернаціоІІм·~. 14.40 ФDІМІ еРанок Оеа оці­

111.50 13.40 14.10

сВРМ'fІрст·

нок•.

15.45

СтУдІя

ЧІІІD,-

ШКОІІІ.

.З0JІС'І'НЙ

Зустріч

ипІІО­

BenJQIOrO

~UnV~ЧOro хору Держте.пе­ Р&АІо УРСР а иеродким _,...нстом ОРСР А. І'tІоІс-

· УРСР Ім. т. г. Шевче.нка.

16.30 КІноврограма сВІТчва·

Jt:==..or

~.....

16.00

n:t=

реІІКОІІ

Новнни.

Кне8сноІ обпасти. (На ~~ ааьuсе),

вwхЬ.-: 11'1'0~. сред&, lllri'RIIЦa, с~.

t

но моя иеовораІ•

.

· 14.30 14.45 .

JФ"ей,

1 1 2

-

чеш бУ'І'И адороІІІВІІ, 17.20 М~111ьм, 17 .5О. ЗарубІІвкІ І"ОСТ'1 Меси­ ви.

К'Іиоафlша. Грае орхестр

18.10 10.16

.

дУХОВИХ

.Інс'І'РумеІІ'І'Ів

ВепвКоrо

Те&'І"РУ СРСР. 10.35 Новини. · 18.40 ФІльм сІСаранІrвв•. 21.00 Час. 21.40 сМОІІОДІІЩЬкІ .lirplo, На­ СПОр!'ІІ8Іе

СВІІТО:

Футбоп. Кубок ІІОІІОД&оо рІів ІСУ&сШ. ФІіІІ8іП, еДина._

22.15

ор.

ва­

Ю.45

СРСР в ФУ'І'бО­ ау.. ФІиап. .Торnедо. (МОаква) cliiaX'rap., В перервІ 15.45 ЯІrщо ХО·

·кон­

скрипки а

пІтермоура.

Редаиrор 8. ФBJUІR. ,.__гаает.8 вwходнr с 17. eupens 1837 rод~.

-

ПРОГРАМА

НовІвІв •. 'І'аицrое ІІНСІіІІ&ІЬ сСУ·

VнраІнська

cet»l. 1r5.00 К)"ІбОн

МО. (kиІв) сАТ.ІМІТНКО• , (ММрід). В Перерві 23.00 НОВІІІИИ.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННR Новвк. сВарвиствй

10.00 10.20

М\У'8В'ІВа

11.05 cCeno •

хоровод..

програма.

І тоди.. JI&YJ~e· &'NI Де~премій V,PCP 1вав PQIOY в І'ІUІУ­ в1 c:1nJ,cw«))"' І"ОС'ПОдарСТ· ва.

11.35

Тепевистuа

13;()()

НОВІІІRК.

сСпогадн

про Макара М&ааІІ•.

·

13.15 l.(JIII дЬей. ФіІІьк сЖв­ ва

вeceJDf&•.

14.20 Ла~ІІТН ПР8М'ій

Держ.ввнІІ!Іt УРСР 11186 -р. · в

l'8tllyai промИСJ1ОВОс'І'1.

14.60 15.50

ПІОКІІ

-

сКрупним ВедУ"ІіJІА -

в.

Коротич,

абро&:.

ШІако•·· ПНІСЬМ8НИ8С

.

.

сВукет черев JCOPAOID, МУ8нчна передача Заіиар. D&'І'СМ\101 1 КошІщькоІ

18.40

(ЧССР! С'І'УдІй тепеСІачекиs.

C'Вecenoro вам ucтporo•. Переда"ІІІ аа анс­

17.45

,.ами

гnІfД&чів

в

цнклу

сМ~стрн ~ору•. 19.00 АнтусJЬна камера. 10.36 СШВае народна •Р'І'ИС'І'Ка УРСР Р. КВрнченно,

20.00 ЧемпІОнат..

СРСР

ФУ'l"бОпУ. е>мета:пІст• «АІР8Р&"І'•· 2 тайм. 20.45 На добрааІч, JІ(тиt 21.00 час.

а

І .

TeJJe*ypнan

ЦІІІІ

.

сЧоrо 1 ~. П8РеАа-

Д;ІІ8 ~·-

' 0браеоІІ'І8С)р'І8 IIJIICТttql'· Обравоrrворче ІІВІ:'l'еФ'•

•.

Гр/118

·

Поеnн.r&

Фіп.ьм

16:40·

ке.

17.40

сХІІМ' sва

О'ІеВІф,Ие

сМУ3И'ІІІІІ

участrо

в

rocтR.X

ЖІінки.

(КиІв) мУИІя).

ний ВепRКІІй · -т-­ ІІІІІЙ Т88І'Р Ім. М. Горько-

'

Ш7еРІІТУРИІІІЙ"

аа

~-

КІно­

жарт ва уч&стО М. Кара.

ченцова.

Ми mаб11110 цирк! 3У· стрtч шкоnsрів а май-

18.00

страrми

·ареив.

еМи. а.

джаеУ..

·

МУ"

.

НОВИН·И,

fl ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА • UT І ПЕРЕДАЧІ ТА O&JIACTb

ПРОГРАМА НА КИІВ

На. а&Р.ІІдКУ ставайІ Альманах ІЮJ)О'І'НО·мет­ РІІDИІІІИХ хУдоЖніх тепе· фІлЬІМів с ЕКСІКУ'Рса.н-r.,

8.00 8.15

сГолос•.

JКІ'І'ИЙ

сСкр1~ •

ry.-..

.ЗО·

&.ЗО мам.ииа шкопа. 10.00 сПра.аька весиа•. Фес., ТК!ВаJJІО 40 роІОа, 11.00 &ФаиІвацJя пІтератур. них

"І'ВОрІВ.

І'оРJ;КОі'О тети.

1·2~40 щО.? .ІІе? 'tІіктоРІІИа.

ТРИІЮrІя

.моr

·

!

м.

У'Jdвереи­

Komt? Тепе­

Аомrуаm.иа камера. 1е.ЗО сСОИІІtчиІ ипІІІРИ8Т:Н.,

14.15

обласrІ. 20,50 На добреиІч, пtrн. 21.00 Час.

115.10 ·Мультфtт.мн. · 16.10 Свh- 1 МОООАJ>. 16.45 У світ-і 'І'В&РІІіІІ. 17.45 сАвrоrраф•. mтерму.р.

».55

18.415 20.00 20.15

10.00

Са.модіІшьиІ ху;цожнІ ко­ лективи "ТериопШьсьноІ

~едіІІІІ сЗудо~. ·вас авІпьиеиоІ•. Новнии. 213.115 ~ьтфШЬМИ ДІ!ІІ ДO­

21.40

J)OCJIJIX •. Муvичиий

Jt()Д&ТОИ ДО мо.nодtжиоr С'І'УАІІ .. Перший · инІ&сЬІСІt8 Фес· ТІІВ8JІЬ PQK41Y8IIICII. '

0.15

rapn.

11

3АГАІІІtНОСОЮ3НА ПРОrРАМА UT І ПЕРІШАЧІ НА КИІВ ТА О&ІІАСТІt

8.00

8.15

Гі1111181СТRка. Док. тепефІт.ІІ

- t ..03-71; atмtny nарт&Аиоrо жи"І'ТІІ - :1 1; •IA"OBIAU'I>Иor.o сеирета~, аІМІІІJ сІІІ.с..моrо rocnCJAІІpC,... - t.fz.N; КОресtІ0f1118ІІТ8 мІсц.аоr-0 ра. А2 71 т1 т1 1

-•··•·18

чІ.в

8~ Jd:иOiCOMeдiJI.

15.35 .11m1r ~й. Муm.ТФf,nьми. 16.15 ЕстРІІдІІ'а моваІка. 16.45 сУ доровІ а ГерсІа .ОДJUІ

сУ~исьнf поевревьки•

20.40 На добраніч, дІтиІ 21.00 Час. · 21.45.. На аІІоІІО'ВІІІеиня rпsда­ 23.10

Dk:RI 1 Т8ІІІЦІО.

(Р)'І­

.ІІсж. ф.Jт,м cГonoclla. сІоІКІІІ ос1нь М&tссима РИІІЬСЬJСІОrо., 20.00 Прем'ера вІдеофІпьму

13.~ В меАстеРІІІ ХУ'дООКS­ на. НароДНИЙ х~ УРСР В. НепІІ!Іпі8о. 14.210 Внетупав · Держаеиий ГуцуnьоьКИЙ ансІІІІ'бпь

17.20

сСпаРт8ІК•

еШ'І'ІУица..

18.35

11.2:5

ИOIIIQepr,

ФІІі:ап.

18.1І5 Коицероr вокапьно-Іи-· C'I'PY'IIII8iln'8iJIЬIIOI"' • 8НСІІІІб· пю сСІІ'брн.. 19.00 АІотуаJІІЬиа. камера,

nРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕІіАЧЕННЯ

Лоркою•.

-

17.1о КаrІ!РУСІІІК хІноаап.

го Під 8еРУ'В&111111111 ИІІІродиОІ"О &Р'І'JІСТ& СРСР г. Товстокоrова. ~.45 С"Кіа1ТИ і ПJ.cld Саа-Ре­ МО в МосІСІІІ••

иевич. КомпВІС туриста, 1.2.10 IJIII'epнJJ~. 13.10 НОВІІВИ•.

ХуtДОЖИИІВа•.

Спвва сОJЩа.тська. Кубок ·європейських чемnІонІв а гаид&лу.

V

Нов-. РІІ'І'Іdчиа ІімнеJс'тJnса.. СПі'ВІІІ8 кародR.ІІІЙ арТІІ'СІІ' УРСР Вас111111Ь ЗІн-.

Доброrо вам здоров'•• ФІпьм сПорrрет n:\))'·

15.00 16.00

АкедемІч-

10.00 10 .20 10.50

мrA'I'v

...,.,..,..,.,.

Новнни.

ЖИ!ВИ

рИ,

нас

артис'І'ів

СРСР.

12.50 13.05 13.35

lQ.

час. сВ суботу ввечерІ•.

..

сВ Ялту. до Чех:ов.J ЧеховськІ .DИІ в Яnrrl аа

11.36

18.35 ФШьм сМоснва CnltO..., не вірить•. 1 1 2 ее· 21.00 21·.40

JJpoi'J)81118: JPJ11

ІІІНОІИІrРІВ.

.,

liiiiii'Rca•.

Jcropll•.

~рт.

УКРАІН~М

no.пyn&PKII

себе.

оmяа.

Новнин. Рwrм1чна rІмваетика. е>К<ІМІІ'tотер•. НауКОВО.

1•0.20

веАмовір.

-

.

ТЕІІЕ&АЧЕНRі7r.-:т.-

10.510

Опенсаидр Проноф'ва 115.00 в I'OC"I'JIX у к8еки..

Горо.

.

ПРОГРАМА

10.00

lllfi'QIIOriJI.

В.

кeptan...OI 'По-.

доJ)С»ІСЬ.

.. 213.00 ФУ'І'бОпМtвІ 213.30 Н6еиии.

І R.ІIR ІС08ПІ0о ·

е ви монсете. СВІВИ, .Про час 1 про

піаиtст

ХІРОнІка

.

Ormф.

'

то•.

D.ЗОВудgm.инк.

10.00 Спужу ' Раоurисьному Coroayl 11.00 Р~ва ПOпrrL 11.30 .Rп.У-(5 .-аидрі8UІІdв. 12.30 М.:v~ кfосК. ' . 13.00 аіtьоьц.са ro~ 14.00 ФІ.rп.м .'с.ІІ~-ИИе!*.

МіжиаІродиа па~. 18.46 МуЛИфІт.м. ·' ..... 10.05 НоВВJІІІ', 10.10 ФІтоІІиtвста.ва JІерисав. IJCOJ'O Menoro ,...."l'PY cl\Uй утобпеКІІІІ ип~. ,• · 21.45 Ф.іmм-ІЇевtQ · · · сВесеяа

·cXnon-

nромМСJІОІІОС • аме •

мас•

Іа скарби•І

мУ'ЗИЧИОІ ГаіWІ.

//-

сВ$товоІ

іСУЛЬ"І'УРІІ.

R.

ка '1'8J1евІtкіrорииа. Госn Мос~вн.

Веч~РJІІІІ· ~ка. nок. тепефJпJ.м. 20.215 Кубок ввроnейськнх чемпІоиіf .. 8 rаидбоау. ЖІНІСИ • .-ал. сСпартак.

(КІІів)

муиІя).

21.00 21.415

-

е>ШтПица•

Час.

(РУ·

.

А. Ваисберг. сНовосІп­ nв•. Тепевнста.ва в ции­ пу ..С~нй корес­ JІОІЩ811'!9. Ч&С'І'ІІНВ 1 1 2.

ІЦекс: 61285~

Тuефони: р8Аактора

~~:м~ІІ --. t~І.; истv,nмииа .peaa!CJOpa. - -- _.... ...

.

РІfІ'ІІtчна І'імн6сткка.

. .~(США).

АМ11 РЕСА РЕМ11 АНUІІ: 255020, Н..іІАКІ а6ІІІСТІt, •· &--~• 1. НиівАКІ, 154. ..._

І

ЦТ

18.00

1Q.20 Myn:IIII'ФIJu,м. 12.40 Еи. еКран.

кародних

ТепефіІпьм д1111 соВНще р~.

родие

ІІО'ВJІІІІ: иоищерr. По ИівчениІ НОВЕИ,

маІвин в РосіУ.

14,n•·дonoмory

ДІІІІ

-курсу

u

12.35

свІ-

~н.ня: диs· мІжиа­ родІЮt солІдариостt 'І'РУ· МЩИ!Х 1 Трав-. 2.2.00 ІІеРШОІІІР8ВК8ІІJІЙ СВІІ'І'­

1

Мопод\жиа С'І'УдІІІ •Гif4]!n. Програма

~

WC'I'PY'II81m11X •

1

ПРОГРА .. А

1"0,

КОИіЦерr

D.ІснІ. сСОІUІ'!В& С'І'8ЖІС&•• На­

17.40 СівІт 1 МOtiiOJ51>, 18.16 ПР8М'.!!.Р& фШЬМУ•RОRцерту еІЦо таке ЦІІРк7•, 10.00 МупІ;ІrфІnьмв, . 19.40 Новвии. 10.50 Фіпьм сl(уже ВІІЖІІа переоиа.. . 21.00 час. Репортаж про

Т.ЯЕВАЧЕННЯ Новини.

·)КНЗНЬ•-:-ОРІ'М SpoВ&pcxoro. rородсио1'0,сНОВАtІ .!СОМ_..,.. ~еской П&J)'І'ІІ'И YKPIUEitl, ropoдc>нort) в P8ЙOIUIOJ'O СоІМІ'І'Оа кародиwх депу781'08

цероr

УКРАІНСЬКОГО

•.

баІrьІdв.

0.30

11.16 .Об'8ИТІІІВ, 11.50 діІІІІ ваІх

-. ВсеросІйоьноrо

ТРАІНЯ

:f~ГАІІЬН,ес:ОІО3НА

18.10 16.15

А. НІиопасв. Тріо, с~ e'IШIW'it Іcmr·

10.00

УJ«)ВО-ІІОПУШІРНІІЙ фІпьІІ, 8.35 cBecenl ИО'І'ІС8. кок• Цері' ІОВВХ вокапtстіВ. 10.35 ПоеаІs. Є. 1С818в, U.20 З&ІШІО'ІІІкй tСОИЦеріf Ш

•••.( .

HUIЯJI.i

1о5.35 Копо 'ІИ'І'&ННS. · НОВІІІНИ. .

ТРАВНЯ

·

Ин..

сПрем'ера

3

3АГАІІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ · Час.

8.40 D.OO

0.15

.ІІок.

СУІО"!~

8.00

Чвс.

8.00 8.40

Jtеетром.

11.00

во

І

Ю.45 Ll Всесоюе..а ФеС'І'В· · · . ВІІоІJ.Ь иаІІОІАИОІ ТіІорчОс'І'І.

.chi'Y·

т.у.

Коицероr,

12.15

дІ'rrІм.

16.35. •JІЬ'І'Фtт.м. · 17.00 П. ЧайковсьІnІЙ.

10.00 сКосЯ.всwd а\ІІеруиИІР. Н.45 ПерШІ

1.11-

во

вакіич-1 ntоиереь.

бІІВС& спои•. 14.35 Пок. 'ФІІІьм. 1б.З5 Творчість иаІРОДів

рІ:нки РІtд;ІІІІІСЬИОІ"О 11Ие'1'8• цтва. Література 1 'J'elo М'J», ФІпьм 10. 213.20 Сьоrодні _у_ свІ'І'І ·

ПРОГРАМА

·

ро.

10.00

ЦТ

Моок:ва• •.

І

Тепеввоr&·

••

небесах

Чае. ТепефІпJ.Мв сВнснур~. сrо.пос., ССкріпКD, сQоnоіоий І'У. . . . . . 22.55 Нов. . .

~еІdком

ТепефІпьм сос;новц~ НОВИ:ИІt,

в

21.00 21.40

·

.

тру~

тепефІJJьм.

Jв.

шlcmtaдWI'I'H

4МОІІ

12.30

руХ,

ча.

· в 213.15

.

13.00 ФІтrм -

18.30 ФІльм сМІfІ'ІсІ'раsпь•. 21.00 час. · 31.40 СупУ'І'ИІUС '1'еМГn.ІЩ&·

1

22.00

ФМІІ'88ІJІ . ОРК8С'J.'РУ І

.

8811ml,

ке морL

ІІаУиа. 1 ~­ D.:Ю.18-1t ~ сСпортпо-

Час. PeJ10i1'1'8111C про ~ ДІuІ мІжне­ родкоУ сопІдарнОС'J1 тру­ WІІЦИІІС 1 Tp881UI.

кий lfOt!Qepr. трУд, май•. пое­ ТІІІ'ІІІа компоаи.QіfІ.

.

JI8POAIIf

а

Вепвкай ааа

20.00 ВечіРИ/І Иавка. 20.15 ГР811 Е. Мос:кІ81тfва

8.40 .8.10

еві,..,

дu иожао-·

1

вескою•.

.

8.00 Час •.

21.00

'

ТРІІВНІІ. По о-r.новий

1 18.tCJ'W:t'·caд. . 18.46 Сьоrо• у cвtrl. 1 18.00 СУ"І8СИJІЙ свІт 1 робІт•

перемІг ОпексІй Царен!Со, І на друrому мІсці

Т. Руаааt.на

І С. Таюшев. МупьтфШWІІІ, 15.50 Теnеф.ІІпьм. сС_рІбп&С'І'а IIJI'I'Ra. 1 І :1 серП.

ст~tв ЦТ І ВР; 20.00 вечарна каака. · 20.15 сЛJОДННа. Земпs. Все­

12.00 ..мир,

С'І'РУМ&JІІІ'В.,

Птахофабрики. особистІй

14.30 ОПІ.ваJоть

А.

коисе~торІt. · КонЦерт аа Y"'ad+IO СІ!. Pmepa, Н. І'У'rм8И. о. Коrаве. 1 .ll~oro -prer.y Ім. О. ВороАtка.

15.00

cw.ew.

п~риосm

HOВIJIIIIR. OraAJoи дпя всІх. РеаповіДають кашІ во­

1<5.55

18.00 16.30

17.30 c.. .no

В

18.30 моеtІ1в,а.

.

Риrміч.иа rІмиаствка.

· .Прневва­

Марков,

Коицерr орнестру olйdwcllx нароДІUІХ

.Час. Пов. 'Ї'епефІт.М. · П·ЮиІ 1 тавцІ •роДІв СРСР. 0.50 Москва. Краска ппо­ ща. 'ПередачІІІ, првсuче­ на .111110 иЬннаород,ІQІ со­

·

~_ур_иап.

піку. Другими були сnорт· мІс-

.

куп.ьтурІІ..

Ю .. ·маспов.. Прuо на аит,р •• · ТепевІі'става, Час­ тини -1 і 2.

·

нІА С'І'УЯІІ ·Остаан.Іво.

8.00 8.40 8.20

сОсобmІІвий РІ!ІtУКОИ.. JІок. фІт.м Про РІІІІUІRСЬ· ний фоJЩ -РУ. 14.55 сПОНІІИК8ИНІІІ•. Теяе-

1

.

ПРОГРАМА

14.415

17.00

КиІвськоІ

-

.

РубЬиптейи І М. Bamud.· рев. Ромаи.сиІ. ВВІКDИ1Уе народна а~тка СРСР І. АрхИПова.

15.20

.

J10111CYPC11.

10.10

І 3A1tnCН~~~3HA

ПРОГРАМА ЦТ Час. М:wu.'І'Фfпьми. &.ОО ФІЛ~ -сМtпоьаоив ФеР­ фаис•. 10.25.. Кn)'б -.рІ.ВнвКІ.В . .

Вони І виООропи nеремогу І

команда

13.60

,

д. Jfиxa'1081111 в ЮІІІІІеРІ'·

.

AEHit МІЖНАРОАНОІ COJI !М-_РНОСТІ

01)&41•.

11.~ Н<*ИІНІ. 14.30 НоJНІН.

-

с.

ІОСІ>

ЧЕТВЕР, ' ТРАВНЯ

-

8.00 8.40

ДОС.ІІГ ЛИ

~ий•. ·на третьому

спІ­

~ КВІТнІІ'

у загальнокомандному аа· І

ЦІ -

че

М)'ІІІичноІ

компо-

Ра.д.RНСЬке ot'S~ВOP· ма:т8Ц"І'ВО. в. п.роро,.

13.20

14:45 Іа сиарбииці св1товоt

дІ:тІІМ. сМ&"·

рос ЧІІХСИІЬ. сФестив8ІпІ,

ПеРІІІО-

~ІиоІо. ' ~.45 Новвнв.

.

-

100.річ'ІА:

н~ кеподІІ. час. :И.40 Teneфtnwr сЧужd

CEPEJiA. 1 зАrАnьносо~нА

nлавці заводу сТоргмаш•.

смени радгоспу сГоrопlв-

рети.

14.~ Муm.тфfпьми.

.

нонцертв.,

Першоrра.

20.45 21.00

~.05 Новини.

Всього. в змаганнях взяло І участь 19 колективІв фІз· ЧОJІОВІКІВ

Оперета R. Штра.vса сЛеmоча мнша•. Ввст8В& МооИОВсЬІІІІОІ'О· теаТРУ опе­

Леиtиrрадсь­

ІОУ арrеІfІ'fиських аJІІІ"ОРЬ.

ВІр.

ГoPWCQrO сВ шод.ІІХ•.

11).05

кОІ ~ тепеб8чеІІнв. 10.55 Енра,нПац,ІR п!теретуІ)· ИІІХ ТВОрІів. ТpRІIOrf.R М. · ~ едвrІІВС'l'ВО Гopwcoro•. 12.30 сФр&rмеІІІ'И oARtel бІ· oJ1)&фti•. в.яет ИІІІ ІІУUІІ­

2C>:l5 РІСТІІічн& rЬІнасІ'І8Са.

.

ШНОЛJ!рів,

12.00 ФІпІьм -

ип.

кіВОКІІІоІ8РD. ДОк ,фІІІіом,. rодяна. Ве'ІІ.риа К88КL

10.00 20.00

-

я

квй ноицеР'І'.

~рІ.ч

ФВІІІСа•

мою результатІв. До скла·. ду команди входило по 4 чоловІки та 2 жінки.

. серед

8.:Ю ПрогрІІІІо8

пІокереь.

17.40

-

сАРІ«'І'ВК&. JP1 труС5и,

спужу РадІПІІСWСОМУ СоІоеУІ . 10.20 А~ ВІрмеИІІ. 18.50 .ІІОвІднова спужба. 20.00 Вмі-риs каека. 20.1.s МІжиародиа панорама. 21.00 Час. 21.40 ~м сМJт.йовв Фер.

1

су­

результ~тlв

е СоснавnІ•.

.1/Р•

авкІнчеииІ

ве.ньІ •• СВІІ'І'иоаа переа,а.

ro.

.ВИПУСК.

змагалися

.НайкраЩих

По

·

·

dІрем'вра

нов.

сиn•. Те-

.Зи:.=.'

1в.20 дІм всІх

18.00

на днстаиц1І 100 ·метрІв вІльним стилем. КоманднІ

культури.

8.15

иародІв

І'tt~ШЬІІІІ. Весеп'І староrи.

ТеаефІ.пьк сНUП Тепефіпьм ~ сР.. 3 cep&r. 17.50 •КиІІь. ІнформацtІи. .

·

за

танцІ

14.40 1>5.05 16.50

18.50

передача

наокс. 1-4.10 с.ІІеІІІ'• ВедиІІІ ІІеQ ревоаіОцІІ•.

грамою пІтньоr СпартакІ· а,ІІн серед виробнИ'ІИХ колективІв районУ.

визtrачапися

і

12.10. BIPIIR 1 пІf:иІ В. JІ'ебе­

-18.00 НовЕи.

13.40 .......... 1 8111t08&ти..

rания а плаванні! за про­

ІІdсця

.

CIЬrrиoad

-

16.r~ с-вІЧ• ноrlІок. ~-17.05 тепефІпьмв. '·

YJ)OICII

~а··

Нещодавно в басейнІ за­ воду п~рdПІковоJ мета~~ г1І в~бул:Rся рdоИИІ зма·

Спортсмени

МаRМОвський.

ТравНІJ,

ХудожнІй ф!т.м дт1 ді'і'ей сМІй ІІеРшв8

~~R81 Р8АІІІІСЬІІDІ'О 13.10 3-и;ІUІ 1 умНІ:, НауНОво-

На rоJІубих JІ.ОрІжках

2.

rtмнаствка. ТепефіІІЬм

8.00

Москва. КР8С11& ппоща. Передача, nрисВІІЧе­ иа .111110 м:ЬниародиоІ conwapнocm 'І'РУДІІЩИХ 1

15.1•5

ип.

11.0& Шахова ШІССШL 1Q.10 lcnoPIJI. 4 ип.

D

15.~Rии.

10.35. 11.40 ФІаRКа. 7 м.

8llol188""'"'-olliaCSarru18. споn

В.

13.20

ча до

;,чИІІІІ сптv. Іk'!'етвч­

10.05

.,........ }'IIJt8UhiU

+ споw +

8.45

щзо ЕиРаіиІеаЦІЯ nnepaтyp. них ·творІВ. Три.поrІJІ м.

3АГАІІЬіJDсОЮ3НА

11

ПРОГРАІМ UT І ПЕРЕААЧІ . НА JСН1В ТА О&ІІАСТІt

8.50

сікп8анt Істи-

13 ..:Ж9~.

8.~...~2.40 Фра&ауа~ока .мо­

заrапьио-

КОТЕНО1С . •

.

'f"Y. ~.30 НОІВИRИ,

КВартет

.-

13.10

ІІРОМ8·

5

сП ростІ

аева-Кумача.

·

Н8)"Н0110-Поnупsр.

ивй фІпьм. 8.35. 8.35 J.coropls.

ІсторЬ..

- . . ТепежурІUІІІІ батмсlв.

11 3АГАІІ НОСОІО3НА .1 "ТАР~=~ '4-~ 10 :/:c!ftЧ•

coml кропеІІІ&'fОК таипІІІИ силаІІІИ даqrь. річний еко-

11.40

J 1.05

21.00 час. ' ПраЦІВНИКа МОJКИа збіnь- І :at.40 Запрошує ОПСU)еТ«. ~,. у 22.30 "~Е- cOra~. шити -віч1. трикування 23.15 . . обс,цуtо8ування на одноrо

та

ГІмнастRJСа. о. Вородіи.

СРСР.

обР&30'1"110Р.

ІІІІС'І"8Ц'І'ВО.

·1о.зs.

Ма'rвІАІвно,

18.~ МоІіОдІакиа

гатІІІІУВ шкопярl, норму

ми

8.00 8,15

D.OO Plllf.JOOII8· поmта. 9.30 Кп)'б _ІІоtІUЩРіВRИІdВ.

1~1

=--

.

КролЯ'ііІRк . CJIJJI аабезпечи-

корМІв \'а вивезення гною

сПрепJОДІ&:

8.30

(11/DСЬа).

213.00 сьощцвt у oвtrt. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

ДЛЯ ОСіІОВНОГО стада., а

такоас

аrр.Іч ІІИ'І'Ц . VираІив. в ПР8Q1внІпtаМН :Аерофпо.

20.30-ІІа

сШврше нопо•.

щуються одно.яруснІ КJJIT-

· КИ

Фlnwl

чнкв, 1І&ВДкІс'І'Ь і ІІРІІІ•. РІІТ'ІІDчиа rtмнас:тика.

сІ niOCSoвlal шава..· Зу­

21.45

~:40 і::РІWІа ~. .

..розм1·

ст1ни

Рааииське

10.05

n~ro Coroay.

ва­

моІ•.

На ДОбраиІч, JІІ'І'ВІ Час. Репортаж ПРО

шІ. 0.20 ПІсИІ

8.00 ГІ.миастика. 8.16 ПОІК. тепефІпьм. 8.35, 8.36 ГеоІ'Р&ФіfІ. 7 ип. 0.05. 12.40 НІмець-ка мова.

до теляmи.· 1&.30 Премfі док. тепе' · ~ фіІІь-.у а КРУ'І'О!ІІУ пе ка), З . цІєю метою треба репомr... ·ро XXVII а·~ наростити дах обраиоІ 1 Комун.ІстВ'ІноІ п.,mt Р•

АІn'Уа:пWІ.& камера. КІкомоааІка. ·

.НІ

11 3АГАJІЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ НА КИІВ ТА О&ІІАСТІt

Концерт аРІ'В'СТІв Дер.

18.00 1&.40 20.45 211.00

хорошІ

11 3АГАдЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА UT І ПЕРІШАЧІ НА КИІВ ТА О&ІІАСТІt

Іfоаниои.

213.00

~roJI~=~e~c~

1

( наприклад

РІІІІUІНСІікоІ

Філи~ сЛІОдмІІІІа•.

21.40

Наука І ІВВТТІІ.

,

сЦ1ррк

ДІfІ'ВІІІС'І'ІІ&•.

пь.

реІІІІВавцП КомппеконоІ ПРQфаІІИ РЕВ. 20.45 На добран.Іч, JІІтвІ . 21.00 Час.

Мупифtт.м.

11 18.05 11 18.15 . ~ролятник прив язуєть- .118:43 сіІ ДО ТИ)іОВОГО боку будь- І 18.00

·

с.ДруаІ

. 22.00

мопо• та моподі coQI~ сmічннх КРаІн, учаси·ІіІк1в

.

::Т~~п.t.~~:

Jdв пуDае'1'П авlрків.

.

пеперенmrн

15.50. но-в. · . 117.::.::~ - дtrJDІ. •Воr· 17.15 cВeWJ•· сЧервонt пІс·

ІІОВВІ nш ~ в

.

18.00 Аиrуаuн.на JtІІМера. 1,.30 ciipjNid ев'.ао~·· Те-

В. ТІІІtщева.

та кpculliPDnnl•·moбвтeuм

Тепеф!пьк

18.10

СІІІІІІІ'Кув&ИНІІ ДИ& мJжиа­ РодІЮІ сопІдариостt 'І'РУ~ ДІІЩИ'Х 1 ТРВВНІІІ.

18.~· СоЙRчне копо.

росtйсЬІКСІrо пpocвtr&reJUІ

17.20

Коицерr,

Х)'ДОЖ•

18.00

14.50

про- 1

Н&JІС)ДКВЙ

ЖИТТЯ»

шоrо

ИІІІК УРОР В. Токервв,

Обааеііе. J'ОВ8рВС'1'80 вро- І l.S.JAo~~~и.. Про

JdввввІв·тобіm!U

дамочок.

Юкопрограма сЛюди аех1110 nрнкраша.Ють•. 17.10 сВ майстерні худож­

випnно. ВСІМ іЇ~і і:ё:;~=.: А · c-Jiro~a І ІІРНРОдР. 11 І

СРІбний

16.10 16.30

3АГАІІІІНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ

11 8.00 11 8.40

І(РОЛІВН.ИЦ1ВА

сНОВ.Е

Друк офсетв;нІt. OCicsr 1 АР)'JІІОІІІ8ИИІ аркуш. Тврuк 14.000. пр-ІриІІ'КІ.в. 3&11101111ениs Нt :1283.

·

#68 1986  
Advertisement