Page 1

9 ·святом

ПЕРШ·ПТРАВНЯ,. ТОВАРИШІ!

OPT~:iї'.B РО:.'''РС;І» Koro МІ С.Ь J( О ГО МtеФ;I(~;""1

Р'(-"О'ННОІ',Р'АД

J( О МІ Т'Е ТУ J( ОМ)' НІ С.Т И ЧiJ·О f ПАР Т 11 У К РА' НАРОДНИХ' ДЕПУТАТІВ. J(ИІ':ВСЬКОJ ОБЛАСТІ

."

"

Свято миру Бровари і села району в кумач.

На Іх

КОJlонами

вупцl

вбраnиси

демонстрантів

прВЙlilоВ

мнр, деиократlю

ди

І СОЦ18J1lзмl horo

вІДзначають

разОМ.з

mo-

рвдввськІ

усІма

Jфorpeсввнимн

дюдьми свІту. В цей день ВОви за­ свідчують СВОЮ ,вIpfl1CTJa,. І вІддавІсть ленІиCЬКlй RомyвtСТIllJlllЙ партlі, оа впевиеноведе

майбутньоro

,-

Броварчввам

Іх до

cBITJloro

JOOМfRlзму. в 1JВ1II " зустрІчати

свято. .НещоА8ВВО

на

CJЮ8l11Y .черго­

вому зас1даввl БJOрІО міськкому пар­ тlі ц1дБИJ10 п1дСУllIКll СОЦ18J1iCтич.во rо

змаrавва за веріпвй

квартал

1883

року сеРед 1К000ектввlв пром:исповиж п1Дпрнємств,буд1вепьввх орrав1за­ цій, транспорту,' за'ваку, тoprlвJ1l І побуту .мІста· і райову та колекти­

вів радгосп1в І ПТ81Юфабрвк. Здо­ бутки вагомl. Црщ>lст промисповоro внробlПЩТВа 'іПРС!ПІ iВ1ДцoBJ.цвOro пе­ рІоду ,МИllfJЮго POIJf за перший квар­ тад складає 3,2 процента, ПРОдУК­ тивності праці -. 1,9 процента. Додатковр Ао

плану

.ввпущеио, ПРОДУК­

ціІ на 1.,9 мільйона карбованціВ. ., • Добре ПОТРУДRJJНСЯ І працІвники сільСЬКОГО господарства. Колектива­ мн радгоЩІIв j ;птаХофабрик району народиоrocподарський ПJЩН першоro кварталу по продаж)' мопОка , держа­ ві виконав:» ва 107,3 проц~та,м'я­

са -H~ 103,7; явць- ,на '111,5 процента. У спіх? Так: Успіх. Ос.обnи­ во

хороших результатів

досsrJIН

ко­

лективн /Р8Дroспів. .І{n0С8lі1ськиЙ., ІменІ Щорса, іменІ КІрова, КвіВСЬJroі та Богдaнtвськоі ПТахЬфаБРвк.

СьоrоднІнад

колонами передовн­

. трудоваі

КІв передтравневоl

вахтн

майорsть Ill\"1JIIOРИ :ІІереможцtв соЦ1а­ лlсТВЧІІОro

змвr8ННЯ,

трцвспарантн

з

вaroмвмицифрами трудових здобут­ ків. Вони свІдчать

про:»

те,

ЩО. ПО"

ст1йно збlЛЬіпуються ~caГH виробии­ цтва, пlдвищувться ПРОдf~~R1СТь . працІ, ефективність ВИКОРИСТ8JIJIJI об­ ладиання, пошпшувться яКІСТ~ виро­ БІв, товарІв ширвжвткt ~ гоnовних

ЛЛЕШСат іуl/tоЖника В. Петревва.

{ФотохронІ.ка РАТАУ).

Д ОПОМОГЛО змагання

Д~B' ЯТА ПЕРЕМОГ А ПОРОШКІВЦІВ ПРНQUJе

іПОВIДОМЛення' ної металург:ї СРСР . .йо­

нanеpt\Цоднlт:равня отримав

Першого го нагороджено перехї.,Ц­ колентив tНи." Ч~воним прапо'ром

заводУ порошкової мета- Міністерства чорної ме­ лургіІ і:меНі 60,річчя, Ра- тал)1К'1І та ЦК' профсп!л-

напрямів у .нашіЙ р.:)60Ті. . НайбіJtьшо'і честі йти в коnоиl

на

станцію

призначення

Очолили змагаНJНЯ на дянс,"коІ УкраІ·ни,. З.Моск- КИ пращJ;вник:іВ металу,р-' честь Першотра.вня цращі ЛИіковаl'ОВИХ ви надійшла телеграма, в гlЙlleІ ПРОМИСЛОВQCтІ з SlК,Ш сказано, що КОJIIei('ТИВ

. вручен.нЯІМ

п(чному змагаННі за пер- pl~ це дев ята " трудоеа

ший

JOИртад'1983 року lІ1ере!\Юга колекти~. за во-

cep~д спорІДнених пLдпри~ д"!. ЄМICTB

MiIf!cтe~H чор-

состаВіВ,

Б. ПОПОВ,

ее8ретар паРпому.

300

ІМОЩ

щюсте

на

ТаК'УМОЖЛИВіеть ,вї\Ц.­ к;ри.ває НОВИ!Й теХоНОЛОі'іч­

півтора м!.лhЙOна тоян на НИЙ процес. Прогресивний мето.4, рік потужвlстр КриворlGЬ­ когоко~bil;чиorо З8'ВО­ що ЙQГО розробили С'П;rВ­ Східного вугДУ ·і:меЮ.· д. С. Норотчеи- роб.ітники

706

рахунок

Зpoc'l'8ВІІS

продуктивноетl

У міСЬКій колоВІ

демР1Істравт1в

Йдуть прaцlВRНКВ ордена .Звак По­ шави. 'радroспу l.меВ1 КІрова. Вilко­ . ИfЮЧИ рlmeRIIJI' тpaвileВOro І .!DICТo-· падово~ . (1~ р.) JIJIe8)'II.\JI ЦК КПРС, ВОВИ' пдаи чотирЬОх 1IIl~В по ~дажу державі м'аса викои8JПI ва

106

пр.:)центІв,

процеитlв.

120

каЗRВКИ

а

За

КOJIeктввy

-

модока

такІ

на

_Фкі" по·

рaдrоспу,

при­

суджено перехїдивй Червоний пра­ пор. місьІОСОМУ Компартlі УкраІни, виконкому раііовноі Ради них депутатІв, . презвдlі

. . му

народ~o-

профсп1п:кн првц1вНВКів

сlnЬСЦО­

го rосподарства, міськкому ЛКСМУ. ВсІ труд1внвкнrocподарства. 6~pIOТЬ­ ся

за

Дострокове

ВВКОВІЦІІЩ

вЗІІт8Х

соцlаnlстичних зобов'язань ІІа 198:1 р. Портрети перед.овикlв СОЦ1аЛіСТНЧ­ иоro

З1ІІаг8JШЯ

првкраCИJ1Jl

вапередо­

дві Пеpwотравия міськрайов:иу дош­ ку пошанв.

порошкової

Серед них т.:)пр

метаJlургії

заводУ

В. М. Лео-

нов, бригадир' зварНиків заводу «Торгмаш. А. М. Бреус, -сеІфетар

паprкому

В .. І.

радгоспу

ГJlушаR,

імен1

uпера'l'ор

'KiJН*a

lІІашинвого

Д~ЇННЯ Із радroспу імеНі Щорса Г. Б. Мо?гиnьиа, BQAlii AT~.()8014

В. 1. JГоцулика та !иші. Баrатьо}( Із занесених на :Дошку пошани мож­ на зустрІти в CBJlТКOBiii RО.оои1. .

Серед демонстрантІв ПОР8Д, Із своіми дітьмн Йдуть кІодиШИі фронто­

ВИКИ. І сьогодНі чимаnо з них зиах.о­ дяться в трудовому СТР:)Ю.

Мир,

труд,

травень

-

ці

слова

для нас J(ерозрнви1.

З П.ершотраlЦlем, товаришІ!

велиtКО!lаго­

ПЕРШІ В РЕСПУБЛІЦІ Добрий

ста;рт

В

треТЬО­

M~ році ХІ П'Я'l'и.ріЧ'Ки В3F.lЗ колеl\ТИ'В rвироБНИЧО­ го художньо-оформ.люва­ льнОіГО комбінату, ДоЕ!' ди­ ректором' В. І. Возняк, се.креТ8!рем партійної ор­

ган:l3ації

М.

М. KoМll1~­

нець.

лехii\'lі-чного

Вез :розши,рення вироб­ кіЗ.

на

праці.

вих cOCTa.вїJВ, перевезли в них додатно'ВО до плану

інституту

ове,рдл-оосык,, ИИіЧЩ(

ЦРОдуКЦ11

тисJl1i Ka~B. А весь прирІст обсartв JiвробllllЦ'fва AocsrRy'1'O за

в тисяч'і' тонн вантащі·в.

грошової пре-

пl.цrtРИЄІМ'Ства знову заАн,яв мі!. . перше- місце в соціаліеЗ іПочатку ,ХІ-Оі П'ЯТИ­

кн за пеpIDJIЙ JCВap'l'u тут реulзова­

но понад ПJIВВ

льйони тонн вантажі:в.

л'OJюмотИJвні брига- Близыю

змarан­

прllltJl4д, cвtтлотеxвl'DIВЙ ЗUOА. Tl~­

Г-О,!:уІОЧИ подаруlНОК СВЯ­ ~:lЦчені дИ!Спе'Тчери В. м.ТУ, ТРУд'іениНіИ іПерЕ%ЦОВОГО

інші.

соЦ1ашCТll':lИОro

и:»гО • заводУ, АТП-09083, р8ЙСПОЖИВ­ спlmcil. Не ввпа.цково ц1 КOJ1eRТВВВ ВВ3ІІІ1ио Jlеpell08ЩВ_. Взпв, :ІІа­

я,них 'перевезли додат'КОВ<?

ди Дебальцевого вже .про'Вели понад 16 ти.сяч ве-

KQn •

ИЯ за перший ICВapтu 1.983. року, удостошcs \КOJIeктнвв ~вІТJlотехв1ч­

Макаренко, П. Н. Булаll!іН, на маd'істралі Вlдді'Л,ка B:,~­ со~тави, які відn:равляють машинЬСт О. Т. Лисак та правили у ~i'l1Нl ще

заліЗlНИЧНИf(И Дебальц€во­ го .в ДонбасІ.

2

праЦІ

І

до плану бі.льш як 4 мі-

Bi,ддiJLКa ДоН:ІЖ трудіооики І1'Очали ПРИХОДИТИ нецько! магіС'тралі - дос-

На годи-нуранlше,

ТОР:·1і,·

Ціна

передов.ик1в

СВSТlOQввми'

Першотравевь свато праці, День МЬкиароДlфІ _comдapВOCTI труд.tПЦID: у боротьбІ \проТІі t!ИПерlашз:му за

урочисто

травня "198Зроку

Heдi~,

НН',

же

щороку

наРОі\НОіМУ пона~ три У.I\1О1ВНОГО

Д о

.n

в

о м о-

зберегти

в

rооподарстві міль,йОI!И 'тонн палива.

(РАТАУ).

успішну

роботу

ко­

.'Jектив комбlна'ТУ ВИ3Н-8но переможце~1 у респу{j­ ліканеько:\оty соцtаліСТИЧ­ номузмаrанн!.

Т. СНІГІР, голова профсп!дковоrо комІтету.


2 стор.

*1

н082

трамяJ98S року

ПЕРЕМОЖЦІ

СОЦІАЛІСТИЧНQГО

На ф.:)то (Шl1ва направо): Jlеонов Володимир

.

токар зао І' І Бреус АнатолІй Миколайович

.-

воду порвШI\ОВОЇ металургії імені 60-ріЧЧJI Радянської України, Шевченко, Ма·

p~=~P~~" - : опера'n)р

~oro

80~радГО~ПУt ~Ж~:~В~.,

. ВatoмtliМи

в, о.рац.

здобумами

"

АРР.р'.Q:~И ' !lЮК:і3НИlКaМИ"" у д.~' B~I . ,ЖУ,ра8tн,1ІО~-

Ca~",e вони -

ДОСЯГЛИ тесЛіЯ ПМИ-15 В. М . Сaonиаон, М<JIIТаЖикк- БМіУ-35 С: n. Суі1py~" lПа}»t. ет и и 1(

паporrJlна орган'лaцt'Я ООpd'l- ОБМУ,в Г . І. Бе.л.ав, а,рtI'41OI&j'sа-ла на вИ!Кон·ання м:а.турник УНТИ В . О. НавирооИНJllОГО плану, co1lji.a- , НlЄtЙчуіК.

:керують СВО-УІМИ

\За6~ечен.ию 'Введення в к~ле1(~И ' старші JtИеJ(~луатацloю пу~жових к~~яр06н В. В. Шев'ІeНrКО,

Н)П-РС ;

П: М. КО,lU)Ш<, виJЮНРоб

. rr.рум,," ' зам,д'У очеВlWI'а.

роогОр~ЩІ ,боpot1'Ьбy. за рщliоНа)Л~е lефeit'mвне ' в,и.К.ор'lliC'rаІНнЯ землі. подібвІ прин.лади М1ОЖИ$.на ВОДИТИ й дал~. В ававгарді переДСВЯ'ТJ{ОВtOТО соц1ал:стИ'Чнoro амата'НЯ" tlnли деСяТlК1r, coml .народних

луpr~1 та . :аЛIQМІнtевих 6у- тJйиot l:..rр~адсьJ(ИХ opra-

.д~, AIJl9,WfIМ ритмO'!it plвннкLв, iВd:X ком.УИ1.с~IВ

. РOi3lП,Q'Щ» '

!КoлeR'ТНВ , трестУ трет\А р-J.,и XJ-oJ 11 ятирJRі(И. Та:н, nJXaн, ~ршoro 1!JВарталу по 'l'~ядУ ВИіКОН81!она t01,3 . про-

за '3М!lЩJeI!НЯ' п(),pJtДt<у, дlllOЦИlПлtнн і QPг.LзOн· НОіСТі в fItOЖkіА JIa.НЦ1 88робявчого Л3lНЦleГ8, ,на . lКожвом:уробочому мІСцІ .

цеmа, ' а . iВJJ8CНJfNИ CИJIаАи.алівyюriи Наш успіХ, ми- на 101,2 ~a. як.ого. давно не бул'О, M()JК~

досЯ!ГНутоз.poc;rаЮUI 06- на оказати, ща

1ВifI . ~e

сЯі1'Ш ;робliТ в 1П0рlвнякнl з B~ ,ВВКО1!8нВя pJ.цJeнь ЛИ ­ SlД(lовІДНИМ періОДОМ ,~и- CTOIII8iДOlllOlГO (1982 р.)

иуJlJO;ГO

, ряду ІНа

іРО!НІУ - ПQ

35,1

генпtд- Пл~н.уму ЦИ КПРС. П3lр­

~a 'ltйна ОРГЗІН,:БацLя ІІОСИЛИ-

1 anаOНtИ1Мlи СИ>Л8МИ - іНа :34,8 :ПРОІЦента. Перевш<О' наан'О

іОЛа1~

ла рух за IЗм1IIjНення тру­ довоі і вирООНИ1Чої ДНСЦН­ 6удtвeJIЬИО- ПЛІни, :пl.ДНяла· а.ктИВIНlСТЬ

ионтчжН.и;Х робіт 11І0 БУДІВ- то.ваРIllqd(ИХ

судів,

ООРЯ­

ніIt'r.l!Y ЖВЩ ' З~ вІІВ му:вал.а poбorry НtOМ!lc1-Ї !по. cКJЇaдaє

146

процеатШ. ко.нтролю

за

дLlrЛЬнk:ТЮ

чи може мати б1JIьШУ ра-

адnи:lпlстрац:.І

яа IItpOвєден­

танІ в8ІГОМЬ Рer.3ультати ПJ>аЩ7 А я'ка радІСТЬ -

РИJCТанНІЯ робочого часу. Все це дозволил'О втричІ

дl~ БУДlI!eЛЬНИIК, бачачи ня реЙІЦІВ"IlеремpotКвJП(tO­

нов! квартирНІ для людей, ЗlМЄНШИ'l'И' ЧJlСЛО D,рогулlв

ІІ!КІ В них житимуты Не- і! ПОР :ВЮU{Н.l' з lПершWIМ СТИ людям paд1CTЬ ..,~ ЧИ є квартал~ ми.нулOlГО ро.ну, щ&-не6удь IПpЄlКрасн.Еше7 ЩО дало '3І'\10ГУ Пl'Днm' и У цей

ОВЯffiОВи,й день

ПРОдУКТlІ!ВіНіС.ть

праці

на

осоБЛИВО хочеться B!~a- 14,7 процента. ч.ити НОЛектив БМУ-35, Але 'iJ< ~Й С8JI' Т]('()ВИЙ де .яаЧaЛJЬН}ІІ1<ОМ 1. І. Ку- день. криrrи'Ч.яо оцінюючи рОВС'ЬіКий,сек,ретарetм: Ц€ховоІ lIIа;ртЮно.ї орга.н:за.цШ Г. П. Р'ОН{)ІМан . Він вийшов пере...'lЮЖЦем У оереЩl1Pавневому змШ'аннl серед будіВельних . 'ОргаНіеаulй нашого мі'Ста. CьoroдКi ми го.ворИІМО

ДОc.яJГ!НеняЯ, сл Ід ВИ'ЗНати, Що результаТоВ IПр'aцl бу ­ дІ вельНИJКїв могли б бути І ВІТОІМИШІІМИ . Є ще бага­ то lНєрозв'ЯJЗaНИХ цроблЄІМ _ Паprr1Ана орга,нШацlЯ вживає дІйових ~ахоAl;в пt() усуненню недолlкі'В І

велв:ке tCПаСІЮі вcJ.1М .роБІТ-- onряwювує

СВОЮ

діЯль­

ни~а.м·, інженерно-технІ'l- -Н!СТЬ :на безум.ов:не вИІСО­ ним IПраЩ:;ВНИJ(8М І!: служ- наlПlЯ планІв ХІ П'Я1'ItIрі:ч0Овцям, ЯlК1 чесною І ни. . '1'80РЧOllO - Ilipацею ;забеоое.' . В. БОНДАРЕJlКО,

чи.л.и 'В>Нllюна:н.ня . ПЛ8ІНОІВІІ!Х 3ia~a.нь. МQЖпа назВ'аТИ

секретар парт1йиоt оргaвtза,.t тресту.

1''0

mанИ\;

вlдгУКУЮТ.ЬСЯ виборці ,прО' сооУх П1реДlC'l'аlIЩин.ів У орГ8IНax .владк - В, Гусєва іЗ заооду ПОpou1l(овОІ металургії i.lМєнl ОО-рІЧЧЯ p~ыкІI ун:ра.'LнИ. Г. РОСЗR Iзра,tJJГOOПУ імені ОО-Рlччя- СРСР, Г, Or.poкач 11'3 раДJГООП,У «пл()с-

1t<aля Foгoo.lfcыt!: cтp1~. 'I\fI8IЦbнoI,, · ф~БJМtи, JJf!JlJYта? c1\D:ьёыкl1 РаJfИ' Г. Г. СМЩ*Ю8а : ОстамІ рони

Рll3КО ПОЛ':іП'1lIiИЛасяви-

конаооьк.а і І1ЛанOtВa дисцИtПл1.на. ПjJJaJИ peam",,,·IIi:lПОВІНIс.тю ВИi1roнуемо ........... НQЖ'/'о. МlїCJIЩJl IЮlГv

З

ур"у. " ван-

К()IJ)eOOонден.т го

плану

реал Iзy>вaJI и

П'рою1ЩіІ ца 706 ТІ«:RЧ карбованЦ'і.в . У загальном,у обс.язі вн.роблюв-аної про.;urщ,І lІІ'итома вШ'а

П~РIUQТpa&неве сJlя- вир06l!В з де,ржа'ВrJUI:М Зна 38- ном $ШЮС"гj cwшдає 66,8

ПРaщl'8НШ(И' RaШIOO'O

ВО"',, I"'U .... ,.., ""'сту~чають 3 в.1д- процента. П і!дВищилася І радн'И!МИ вИ!рОб.пиЧliМН до- IЮl{J(y!ренТOI:WiТ'.lf:iСТЬ .на:

ояг.нeRIНЯМ<и і ЧYlЦOВiИIМ на- ших

Дуже

свІ~.иJlЬUИf(ів. Зараз

tПtPlre:МВО вони eжmортуються У 22

зазначИl1'И, що у НИIВ'lшнІА IІІ'ЯТИ~іЧЦ1 /ми уже третJй ;рЗіЗ 'В,их-одимо. на святкову деіИ:ОJlстрацію я.к перемОЖЦі соціалlс,тичного 3ІМаганяя. Orа.вшИ на удаj»lУ вакту сеpцeвишюro".ро.ну одинад,цятоІ п'МНірlЧЮJ,

(3.8.руб1oюrl нраYtни. Осооливоі ІЮх.вали за­ СЛYJГOВ/У'Є НОJreItТИВ ск.ладальн()('о цеху, Яl(1DI нерує член КПРС В. П. ИургансЬІКИЙ'. у &НУтрі' цехОвоІМу _ 3мШ'аннt neр­ шість .вИборола Kor.EOМQЛЬСЬН'О - ,М'ОЛО Д І ж ir а

кіВСЬКИіЙ. і бaratrЬОХ, ба- за почином мос;ювичlв МИ, бригада , яку очолюе но­ гать'Ох lН1lШ1OC, ХТО над!ле- Ш~РОJ(О potзгорнулН' соцl- МlYHIcma К. Т. Рома,ненко. НИЙ дiOIBlp'JIIМ мас, є ВИ- аmст.ичн:е ~аг8..Н'НЯ пІд CY'МJ!:JнJнo трудмl>iCЯ

разнИJКОІМ Ухя!.х щей. У на- дe.в~OOIМ

Серед у,n.ocТ06IfИХ члeн:Lв

ЦIЄf висОкої чecrt -

:r()

З. :&ДjRЧИіс1'Ю С"ЦЮЄМ.

Aeary1a'l'iiВ'. Кращ1fxз них шому софал1сткчному зa:иetеНо l1l8i Дoinкy . по- сycпrіJfЬC~В'1 КQЖЄIJ З його

НJ1.GЩІ!й, гocIfIoдapcыf(!JQ[ I(e~ . иtRI1~ ЗJteІОМ"; а резума-

U!W~ '

бlJLЬU1е

.рщу; ~ИfМ'1tPО!М, члеіІИ де- МWЗaJCлуга JUЄПутатJ:в Рад

ЩJвеJ1і>.!tИХ КOfВ'C1РyкцlЙ,

, ЗР03у!МІЛ<У, успUoи ~aються DeJIento. J .~II;l~PIUY. чергу це - резуm.-тат ва-

в<:е

Tpa'внe~(I98~ ~.I... цк lmPC р.)ЦП'nе- f"I'IA'n".,.""...,.яn.o·ш! v ....t'-..... ~ г.!""'.., lМJIIn u.1 ... .1· . • '. ' юro мІстом 1 селом:. І в цьо-

полетлнВОІ

В. А . IOKITJ.if.

iJЮбoirи..

.

. Lтлот".л:п,'Ч1ІО.-.-..І --..т ОБ НЯІМ' . догов!рни'Х iRОС1'ав<Ж • заводу. Нane.редюдні Додатково докварталblЮ-

""new. "Vo>' "' ...."·B

йону Що.року ВИ:РОСТ8.Ю1'ьА. Козак ПOlIpОСКВ дидесяmки Ж:ИІ1'ло.8Их бу.цИfl,- ректора' :ll!J,ДпpИЄІМСтва Вок1.в, ВWLРИ:Ваються ' 00.- ло~а М.вволalОВlІ'!а клади ropгI.ВЛі, ilI06уту, 3ВOJ1я дати інrrерв'ю .

рlщепь ННІМ рооом

06 ~KTЇВ.цьoгo рооу, а тадострокрву здачу в eкoпJJуarraцlю фа~рики верхіПЬого дит$іЧОГО ТрИl!(ОтажУ. '1ІотуЖВ'~~ на заводах. , порошкоюІ >мета'

KOQJ(

жит-

у '",,,1 П~Д'l'ра!ВнеВOlМУ .соц';~устИЧIROIМ\Y' оЗІМагаНН'l п ' е,n.п ї грyuти V :r--o..... промж:.люІ вих п :д1ПіРИЄІМСТВ М'1ста "'-"рІШ~'" . ..... е ."".оце ООІ8ОІОВаВ

Д'>EI:iY'fми лям У М!IСТі і селах ра- СВіЯта наш

Го.тУ~,.а'1дП()'3усТрі-з I~ П; ДО&r.OOооом та.ба~ c'l'ap!ttRlш,> >ВISМИ 1Шl"ц нети . 1. 'fpailllil; всі ПРai1,fВ-':тато ' 11пuмIk. '. 0CJta.(JИd КOНTPOni;! ' lВиии;tи '.' 'T-Vёcтy «Бровари~ " ВdlНДJI8і:дуальн01tlу Co.- -nyt$ TOBap1rВ !JJJирОвого ПРО~о1'Лобуд. с.коінЦeRТ>'ц1оЗ:Jt!CТВЧНtOtМY . 3Мatr~ині .вжWi'Uiу, нар()Л}11 Щрa'RЦі руеали','ФЮіо }"Вату :варЬ5- н.ащих рюультаТl& lWяжиЦькоІ ' сlflЬраДИ

добре

з

рmних 'НЗlКJ)etJI<ЄНЬ " XXVI о.ХQpoRИ здоров'lЯ, з ,юж-

З'~

T~ nМK-15· !GЧОJlІ · ПУ~~~.O'f

лiCrНl'lНИХ 1З000о~'язань 'ПQ '

-зрoorають

...... nnМb д.....",.8: н ' ' . Р'О' С"'J~ЬКИОС о:рта- тя IDJ.III"II ~.~..... "...... .-~"".. иl •В Щ!{JIНiC'fIIf(О1 влt.ЦИ. Це ЗЗ:ВlЦЯКИ їX!Нliм - зусил-

" " іВ :. :t'..::~~;. С: Пилипен.но, .М<»fТ~ж~< . ~ruo.:. ~ п . . YT.~ . QJtI'I'>:'l'СІГ:І'П" '.П , ~НІІІ<.Щ. БМУ-35, де брвга- .

в· ЯlЗa.Юtl· нaJЗj)1JlЮt:' - пробле."~ І'н{\нориctан,ні иаявних реоорвl'В; ' Це ' трудове ' Dере,!{овямове lIil&lllJec.eнaa

IIItPа:Цl

сьно.ro, . І_а iP4WIW1нoro, се- Цl'а:льяо1П.V'V.1'''''' """;''''''''''ОГО JJИЩНОГ '

йт~; що за В:Л~ 0lfЮ'". щJbc :-:-. Щ>иГзди: .маШЧ>1'В · " , ' п~p'tn(j'r.равня:' до- ш ' 'БМУ~' яку оЧо.июв

.

тН'

ВYCTpJ/l.lae · СВМО lЮЖЯИМ днем.

з найулюЬЛенщпц: OМf- .У· .деВIОЮ'ГJJИ'ВО ставляться - є ІНІіц!аlЮpаІМИ батаНa4JЮГO Ha~дy .· .. .lJlj)ДJ(до. > ~ОВИХ обов'язків, ТЬОХ :доб;ри,х lIfuqи.иапь , за.вжди раДіЮТЬ весиі, колект" друИQНИ, дис- ' КOЖire сі JI!КИX - ще СОIЩЮ. Нам ятають tВОІИіИ.. ЦИ'Пліоованих. Серед кра- одни етап здlittRенняlсто-

ЩЩЦt'.

.

Бобрик, ЛіJUlНК Ольга Артем1виа-У'lвтеJlЬКа м1ськоІ jВосьмнрічиоl ПlRОJIВ 'ОМ 4.

'"--"'ТОІ'УМ'> _..... 1...~~.t'aвнR",,"U1 ва;ро.дА с.кLлЬЮІ важ ,~=........·.v oo.v об .по І.. ~....... pa~ -:- · членlв nИ'l'ан.ь eк~·~~I~.---::, · .. со_л_ ' 1.11ПoVIIП:I"Oi'V. " мІ

ПершOtраве~ _',~. бaraт'О f<Oле}(тив1в БРИі'ад. ·

Тo'~ й Л , "'J . . . .

бригадир завод то ов

-

вання імені X~VI з'їзду'IШРС, ШевчуК Ніла ваlиЛів:~~m:.~~г~:а~~=і'

ВІРАЗНІКІ ІДЕй М.АС

РААІСТЬ Б У ДI8' ПІЧ ИХ БОrtiwlreь:

жift1Я

бере

yцpajвЛІ-н,ні'

участь

державо.ю,

в

І

ЦИІМ правом, аа.ТJ!ЄPдженИІМ ОанОВНИІМ Законам

нашого

жшrтя,

НИ Б,рова'рщини

П(lD,нS<ifМ. , д,lI1І неІ' onpа13- ються С!Ііовна.

труД;tвни-

IJ{OPНICTY-

В. ДОСВІТНІН;

«Честь і слава та:нож бригади складаль'

- ІІІ-О црацl.. Про-дуя тшmlСТЬ 'за .nерШИJЙ· кварталз,роІСла на 3,6 процєюга, а протlt в1дІПОВ1Дного lIIe.p~'OAY lМШJулого ро.ку - на 5,6. За рахунок · цього м.и досягли НЮ . 1Щ>000eRтІв прИjpOCту ~

Н1ЩЬ Н. В , rнжощwм<о, Ж. М . Пе.ТРИRеЄІВОЇ , штам-

lJIY!Вал&нlЩЯ

УГОJ1'Ь!Ншюва,

Н. П.

За

wлlфумль-

пиці О. П. СtreжНIOОО та Н . Т . ГOJreJЩO. н.ачаль­

ник

ЇIiС'ТpylМЄИТальнorо

цеху І . І. Рога"Юв, слю-

J1!рО!МИ'С.оового ВИ~іЩТ- са,р В. О. Антонов т' ба'

ва·.

гато. іНШИХ.

..;..---..............-------------...:...;------------~---..:..-.:.------НаереАОАВ1·

Пері80ro .'uи­ б7AJЦi08 ' .ва'

'fP88IJI"7 ,qnd DOВ~

.,..,... . 5OjIOВ_

&/JШ;М,

.~ l02~ ClII'І. Це вpaЦl8RJ1811 аа­

11,

.одІв ІШас:тмае, ' ВОro

TOPl'tOileA-

lI8DDDIOбудyВ8JDui,

IIIJIIЮреІІОJI'ПIOro, .вeetіи­ да"рТВОro НOмyвam.Jroro

обладваивя та 1ипua щ­

прнємcn

оргав1щlй

1

міста.

JCа:дlСНИЙ, святковий на­ ст.ріЛ у но.восел ltl! . І дорос­ Лі ,

в;д

-і. <МаЛІ

узахооnенн 1

сВІТ~и'Х ,

про.сroрих

К:lМlНат, мд I'3ручн·ях ба.л­ Ko.Нi!tв та лоджій . Багато

слІв по,цЯЮі довелося ' по­ чути ·яа адресу будdвель­ яИ'К~в БУ-22 TPecry .Ии· їВМlС Ькбуд. ом 5 за хоро ­ шу рОООТ'У. Завlта.ймО , напрИ!Клад, j

ква'Р'ГИРУ

подружжя

ловкч -;

вe'l'Єpa'H вироб­

лових ,

АнатоJJo!ІЙ

Ор'

Ми·хаlЙ,

НИlЦТВа . .Скоро вже 20 ,ро­ кr.,B • .ЛІК приlЙШОВ' В!Н я.а завод «ТоptI'tМаш. . Був TOк.alpeм ,

cmocapetм:. ПІСЛЯ

закіячemrя Te~yцpa· цюва,в ма'ЙС'ТроІМ, тепер в:.н на:ч.а.льянн. ремонт: ·Ro-.меха.н~tqнorО цеху. Лю- .

бов

Федор :,вна

-

НОО!Ю­

вaJ]'ынJи:ця .Б роварсьиоУ cneцiал1іЗОВaJЮї п;роеКТІВоІ майстернІ

«,ГІПРОО]ЮМ'1'ЄХ­

тenл~ . у 'них' дВОЄ Ді' тей

. -...:

ОлеИJКа

четвертокласниця

та

П'ЯIl'ирl'l1RИ'Й

ІгоJЮК. G!Iм' я жма І

ryp-

ЩаСТІ новоселів 'JIOЖИТКУ , п6ТLм ІВ ОДІ1ЮК!JМ · натиШ НtВaртирL. Тепер

робрих

при

ВЮ3ІВОлешіl

Пол ьщІ її батько Міі!(' ВlreТачає м'іоця і Оленч'И ' СИJМ Смага . В :ддав CВQЄ щастя й H(X'~ П : alIlяо та і граШКjlМ ЖИ.ТТ:Я . заради .Ігорна , І тат.коВоИІМ та ма­ м иру на ЗerмЛ~ . НеЛ6ffiО ",шяим . "НИЖІ<aJ.f. Господа­ було OreпанИДІ ТИх~l.

ли.коі ра',ЦОСТ1' - - p~a пе;реїхала з д'ВОlнІмнатяої мма с :'м'я.зarиблоОГО ВО}­ СЮ1 И В ЧОТИ1П,~ . . ~ ! Дружна сldl1'я У Полbm ' на. ПLвто· ра року бу ло що

Пол:н:і I.Iliмаль ,

КlВартиру

отри­

Макс .и м 1 вн і шостій__ в с іlм ' І .

тор

вича'

шл:!фуваЛіЬ'J{и,ка

- -

цe~ .М 1 За~ДУ вeJIыroоo

TQpro

машино6удува.я

ТИl(lJJа~пш,

'ЗЗХ()[JJ1J()ЄТЬСЯ

стортом , радує ба1'ьиlв с.воliм:и уопlхамн_ Старша ДOНliКa Наталка заw:нчила технІкум і lП, рацює П:РОД8JВЦЩf . В с!м 'У над усе ш~­

ви'хс.вувати дітей. л ' тепер RуЮть працю, і в цьому вже й онуки дорослІ. До'перШНІМ в;з1-,рцем ~ БМЬ­ жила ЄТa.pelllЬІ(а. І дос ·ве-: ки. НЩРlЩл.а~, Ом~ляР.

ЛИ9ИіМ іі P-адJсаи.м . А

ущравлiшlя

r1IВЛl та Омеляна Ан1':ОНО ­

колизМ'инув смертю хО, яя. Они Олен~а:идр-деся­

одЄ!РЖ8ЛИ трИН і мщатну, де

р і не ' приховують свого за:ДОВQлен.ня Ух життя П':Д цим дахО'М {іуде щас­

мlxыюo

Ма,ксН'мІвни

магазину

-

A.нт~вti'! np8QЄ на за­ воді ·вже 23рОкИJ, HjiTOродж~ юв'.rJLeЙНОЮ ме даллю .3а ТРУ'д>Ое!У дОб ­

продaJВЦЯ лесть.

На

о'знам.ену·ван­

про-д!гова.рlС ня l00-~RЧЯ 3 дlВЯ Ha.po~­ ЖЄfl'НІЯ

-

В . І, ЛенІва •. В ці передсвятк~ :

дНі працmав з ос06лиВIL\ot п!днесеннЯt.\ot. АдіЩе . все

1"0

МИ, маємо. дала нам Ра:дяН'Сьна держава, говорить на прощання

Оt.lел-я,нAзRтонович,

... Я

ВИ'ХOtДЖУ З будннну,

ОСЯlЯно,го

С.В:ТЛOlМ

дорогу,

на

B~"OH, на ВУЛиц'ю.

сотень

Чере з

~олиІШіЬО'МУ

ЦУlСтир! , .за.сти;rл-а У пОЛЬО­ ті CTp1JJa ' ВєШlчезного к:рана . Ростуть поверхи ново,г,о , ' 34-го KBa.pт~.

ПDO'Йде час,

1 тясЯ'Чі бро·

ваlрча'Н оде.ржаlТЬ тут яо»! Ш!артири.

.Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО. . На фото: НОВИЙ 192· квартирний .

будннок.

Фото А. Козака. /


*

КО & 2· Ж и t f )1 1 тра~ня' 1983 poкv --------------~------------------~~~~~-----=~==

З CТ~1!:

~!Вш~~ rn шІР~щ~ sJсс~ІР~Чl~~шф .

.

в середнюму по стислі ОТрО<КИ і З дотри-

,

Радісно, з lІОЧУТТЯІМ ви- 'Ган, . молоназа ТРІ! М~1С1Щ1 ЩОДН,Я

I\Оlнаного стр:,чають

ол<жа на MaН1fJlМ ВС.іх вИ!Мог

aJГPO'

ООс!В'Яізку зу' поодано державІ 16827 24 клограми 6юєІ ру. теJCJf..~ш посі'ЯJlИ КОРМОВ: Першотравень цe.нrrиер;в -:- на 4847 кожнул:&У микола.fвна БУРmtИ1 на 110,ген7арн~й

трудівнкки Н

нашого рад- ueItrн.e'pJB б:ЛЬІ?е к.вар- пН', . 22 Євд,о- плоЩІ. Уч()р3, иаш:wедод. "го дО СВЯ тa<JIыoro ЛJ1'ЗlНУ 1 на 1613 ~рокач - 'по, п'l """"та, 'за!Вершиnи сlJВlбv гоопу . езадо.., . . _ про.ти. B'!I1Т11NI>'.rт:UOro ле· ~1Я~ ..Orеца.Ч'Івна Строкач'".....,. . . , 250' " __~.:,J: та В село надІЙlШл.а цри.. ~.~~.,...... "Тоо 20. Кожна з них . ~удзи на гента е:wиа ЗІВ:сrна, що за n:ід' ріодУ JIIИНУЛОГО року. - ' . . б" . . рах лаlИ\овl меХ..'ІанОІК моИCVM:-ri.а..'\fН . с""·'зmcr . .· . ИЧIiQ!l)О M'JlCa >ЗДа.НО на прНЙ'маль· 3ДJaє держЗl!t. . •JJЬШ.J!R п~ . . . УСТИМ~QЧ - JI1іІ'imeif- . ·H •. ·.· ~ .., · .. .на. · . 1.14 цеНітне- 1J1втоЩ91... виС{)н,оJD!lIC'нО. aojl!t ""'~ . ;;;;a ' B"'''e'~ ' ~, • ..,., ... ~ ......: з:-.rа:г&НВIt .neрщOil'9' ~~a, • -~"'"",ТПШ8ІіІ 1.,"_ 'Y~ В ",~t~п,. ,1Y ce~lЦtКooo .PQЦY. ц'я Р~n_А . ~8да-WlЯ. ПРОJ;Ч'~:",.l . 1letirа'l'ИЙ,Уе1 вам 'l.iailbть

- . v.. .

тирlЧ;Ки.

ВсЬОroпо !І1ерш:,й'~рига~ великий дoc.в~д вирощу' у ді за чотири, мІсяЦJ на_ Вa!fIИЯ цИХ ~ультур. вкла· ;n.J, ~. ~~i .ВEG1(a,~ jiарощую- . ДОЄlЮ 1872 н.л.ограlМа МО. д~Ь . 1В роб9'І'У .. все своє

ГOQIJ~ ВИ-~-Мa.ffр'. трудилися

йшло IIe~

~< ~ферми

.qo

і

РООIfИP89,,, х Harop!PIfll8!.8. . .' • •, " '-.._ r . цро,ц,ук- ' л·()ка На 6~РО8fй и::з;r~ ВМ:І~Я . t Зflан.ня. Че~~~NI8 . .в~,. ~ ,;_У"'ІІ!її" на:д:й ЩІЩУ'Є т Р ,IWi . п. 1fu пмях ра.дгoo.п.J': три: :ко. :\:.'Уnanrlс...ш..t;~ . · · · oмV;DII . ' ~. "i~ " ~ Wfb ПО ~ 131 иlлограм. ває . С.l. Вбз, овоч .....е'ВКХ . : ... . ~.л.ь '1 . і);9 кіло' Уm:Wио йдуть справи ТУР ·.--- ОГІРЮ!.в . . ., . • С'7()Л . 015 . • их

;;=. . .'..• .'!'.' ...r:...:...... .'. . . '·· . ' ~" .$8'

.

. . ..

. . . .P~.11a

~~.:~РaJАОltиу

~

.

І Б п"а.цlВНИІІ\lв РОСЛЯНffи· бурl1W-'J;!, готуютыc, п лоіцl1

ЦQlПЄре.Д, . & .,.;,aМaгaHIН: цт'ва . ян! с'I'lВo!рюют,ь М'і'Ц'Ну до ~~opa?"BУВ~Н'НІх'Я РOOlCза.;ад.тр: І\ц ' ' :.ueiт " ї 1\000МОВУ ба:зу дЛ1l ~добн . ПOl.~,,-,. • • • . е.: .. но . " . пе. ршо З особливим піднесенням ПОЧJКа.1\Ю садити.

.

ба >,l:h.r;~;-.ІЩРУЄ А. І.

Вlни,

Y'~'

в!:m.Н:Й і ;ра,

T. П"'· ~·п ..L ... • iIl""t1\ .•••·· .,>С ' • 1\1 ' . ..• . . .U .... ,.t&1\10лО · л.Op.M.o,rrOI'V. • .... vJ . ~, • ' . ' " ~. . ' · ·niI.l>i;i-iir.·aooiU~ .·. 'л" . l дНІ• ки . Воон . а ЦЬОГО р"'"" ви· д'свІЙ ЗУСТlГlt"1~ . . . . ~вя.rо . на . В · _~~B ~.." . ' .' ."IІ""т'ФЄ

Т, аі(~t;.~ . .в;;дзНаа<и д~ ~1'l,~· }tл~а ~ удостоо

pv.naTы"'.

.,

на далась надто

ранньою, і ТРУ~!~:Itи:I:('И полІ~: . :

P!l'd: .

KOP(J.Вf~ . БаіЩ-ЦО ооерато- .мехQIН~lЗаТОРIf ПР3іГНУ·ТЬ ра· ВИ~Q~ наго,роду WIf~В'И.

наші ~ ;. ." .~ ·в : р1в. м......t.'.......' '*' ...... ni\.·"... ...... Я ма. цl.оиaJIыоo - ,ви-иорш::тати n.РЗІВІ J.i' дІла Нніи ц.у:~= . · .....·:.·. ...~ . . .J.Цуюrь ударtlИМ, ,~.'.•. ' .Н.а..·. ·.·.'JJUl<'Q '-".. ~... О'':" m1>,' цi,:-.-.X~..... ~ 'ІІОк~нини, кожн;у погожу ГOДНlН;)!. ми. П ВОЛОХА, p~внl ~_~~: ~y. як,! р,ИЩ/IlOJ,ься з лИ"ньою ЛаНtКОВи.!\

доби й д~ ЗН~1JIiP.r<> проду.кТИlВн~ет~

зростаІН'КЯ

ПРОДJіНТ:В

х;удоби. JD8,ННИ

Петро

.виробнИцтва Юна МliкOtilаlвиа Толіх~, КрaaШro!в

тварнtJoННіЦТВЗ.

за пlдС~

у пер.ому

Н.аіП\Риилад, ЗЗ;Р8JЗ oдepm~є

~ HQro. Прашора та

Dt9ТlUIl.~ '- IЮЇ

ювiJIе!\-

Лe.КlIськО'ї

І,вЗІН: '

Ма.щ. ,·~ Кабан -

КузьмовИ'Ч

та трamoрист

Я1юВИ'Ч

Топі·ха

За !fiіД~ами

ськоУ фабрRКJI ,xy..o~· віІрОб~81.;Т • . Г .. Шевченка.' Зараз ІІа П Трудовому кueв.цapl

_ _ .p~ paдroc..-m ' .ПJlОск1.СьКВй••

В"Ч: .

. ..

B_".,ep~~ 1984 року.

.

3И1Мі-ВЛlрабfЩ'и. roД;aJНицІ 1 :ПОЇJJf(И. ,

медалі, 196.1-1900 рОКіВ к()Ле1<- 'І'а:к. брн,га.Ц:ИlР

зма- ми

ТрудовоУ

слави

raRВJI 38 збlJ1ЬП1eвRJ1 а.- ступеня та «ЗН'ЗК

... '"

Qe" .

=.

ІІІ ємст.в тресту

Поша- про.м.І був

._.

«КRImrrЗйtО- ВІЦl8Щ -..,. .наroродже' ....

~

ИJI1IIIX' rOCDOAapcтa ву. 1J8,IIeNCWd

~ Г. ,О. Сумеmю ТЗКЩ< Уд<>-: раАо- стоєна ВИ<ССlКої

CUTa 1 '.fpqu,.IoIl1•.61.11o -Pl-

.

' .

·

Це вже lICТQр::Я брнmди. ООРИ&'10

урядоврї І писа-л&Ся :вона .не ОДИ'Ц С"""'юа

fiродовжеН1liЮ

3вім='1'JUI; ' про

eкoп.JJ""''ТаЦІI'р;б-

,~Д81ЮІ

_ л~"., ~ Мap~", Oren.amвнa

; . . . •

.

КУ: ~ . --...Аі COЦ(aJlJ~OI'O a~.... Ц ~. фабрвКи . t,цe наroроди

= .' С'нiJr~очOJlJOвава М. С. ПошанИ

І. ·I'~·'I u"plf~~~ · IJІ~Р"~

:.

-

. 6t~

ТернroРіЯ

пт~<>Фаб.рИіКИ

гарна в дії Веpxe!lИJОЇ Ра.ци Укра- м:cOtщ~ C~~n~,

.... вaJtaся .на ~игул~;ИJX.. мщr_.

бу.дь-ЯІ,КУ IЦ'Gpy ро!Ку. Та на- їнськ.оУ РСР. Три ;nтаЩНК'pQIЗП~IІ\ , Ce1\~~, п4р'т~' дa~ ... Я-Jl\Iа. х. . . те.п.е~..... ffт. а.хо. в&mlК'~a :<><:оБЛJШ<P краси- ці IІ:О.М1'Ь почеані звання ва-. ЗедеІН:lwrь ЛИП1И і каш- l\ШЙСТР:В щ:ахіВНИіЦТltа таиН, <ЗU~J!ЄJI в без· першого. ще 12 - МаЛ· M~,,· · .~ь неба crp31 mахWНицтва . ,!JJ>yтoС'rro'iНК1ошатJfi• . ял.ини. І го кл~~'. вес~ . -flРОСтlР . П()lВН.Щ'ЬС~ Ма'рія Отепа,ні:8На ()X~e T()~•. .•awмaТ0f4 чере· ~aє про ЧJJЄЮВ

мух; '

авоєУ 6риraд.и, адже

ноУ opra'mGaiЦ1I М: М. РОІ3. ф~f!!it.З.. . пе.Р61'.wpи..ttaC.JI. гООЮК. ~ . У ЦЬOМIY ~- а ' суч~сне Пl~~ я:ка ~JI}IIJ'З MapIICfiiIJ.a• ~ ~6Й1С()І\ЇІ1М р~'IШt:!М 'МИшt~

....

Н:'ВН'И, лЮдини, Jll8дiJIМ()~ лзаЩ!К"~я:tи· а~·ї1; · ~!хlflti,:~"'.дБУА ~~.

прet<р8ІСКИМИ ·· ~. v • ""... .хаЛ~ ЯJ('OOТЛIt.IИ ymWшrо., оргЗІВ.~- стЮ . . В у:сьоМу' тут ча. зarroр. · і кер:lQiНЩа.Вона. стр"нка УІ (!e~.

~cl член naРТJWМУ. шість ро'

ПрацbOtВRт.н.й,

ДРУЖН'И'Й брж:'З[IW. •. ом 4.

ли

мехаН'1t3aц'Ш І

Q.д!И'Мl'IJ(8МИ,

пар.тJІ

_иny· пої!Ха.В освоювати

lО'ШСь зal1tiШlюmи

трава- с1'eПli

~

1958. pdI'C!i; " 81Н

ц!JIНlЩї

ИЗ3аХCfа.мУ" ·· . .on!i '8 arenах Та.вріі. 1974 р.о.ку прsЦЮє

.· l-~раю, .я:ксльооа. трантор

ДE!!i#lШ~~одою. H~. а з . ~.ПЩ1'О.8 . на фронт Mex~()М У. рз.цrOCJll

~o"

•. а Р. П. Щек,о, бу!Д!і1Jt.. . П.Q'lІ!ШЛ&СЯ . с.1Іа&ЩІ. ., 6!~толіRla ha-roРОд;Reиа . Пе· - Цей КQле~'ТJm ,неод' г.рзф:.я K1fWвCaКQ~' 'птахО-; КкЬськоІ Чec.Fl'ОЮ грамотою Проои' но!ра.3О9;О ви~~" • пере· фабр.!іКіи. птиЦя Y1J:I~'\t'y ..

.--....,...

вІй' ло Булc:tх ВС'11'1_ AO~(!'

шестирlЧJt()I'о

l\t1iJXЩtлнка на . Jll~ес.нян- закінчив · УІ У C.Ь~ Jlу.1ІІаЖ •. де В:lНграВНа ЗaJ{.JL11'8

~~ ~fз:. =~~е:Спт~

бал>tИJ<.п, куди . ~a иа· IJрамена, !І1іСЛЯ .. З!U'Щ:tt~.цордена:, «3иа.к pI~. з ~1f,J; ТРУДОВИХ ИIJТех:нщ~у. ТодІ лlllЩ~

:nоча'l'ОК буlВ ЗЗІ(І(Щ~РНИМ: мп.аА .

В1ТЧ111ORt1JНоІ

НИ •. ~8Jia.

=.:';.~~;::= . s.в, .::: ·Ма·,Р.I·.С·.Т8П8ИU ~~~ax~~=~

==~== :.::a.~:.~~~

.-

РОДУ

змdC1'руваВ .' І 'о

~ =а:,'Чн: о

роБJIJЩ.{'ПА 1 .•. • 'P.fq. дep- НИ., і'ї подpyn\ оо робот! ннА телев!JзOр.ом.

ФОто А. Ко....

ХЛf6'QРОБС'ЬКОГ'О

розБУJtИла

лєктнв КIIIвC~9~ ПТlX9- П'Т,8IlIIНИЦЯ к. А. Kocax:lB' ТИІВ ,бригада ви~mюв пере- 1)8Op'if Д}'!МКУ Cmocap~13' _........ n.ut."""" серед ni "'"ри' оое.раТор1в. А 0ГОдом В. І . фаб PRКJI вiuuao. перемож- сЬ'Ка .н8ІГороджена омена-. M~ ....... Клиurrа зробив С!Пр8.ВЖIIЙЙ

цемeoцtaлtenmioro

ОД8Iі . З. вaJiAoc­

вщчеВlmвx .м8Йстрвю. рyчJiО) lIIIDdIВ1aI лtПfВ·

меха.нIОО1lа1ЮЇ , ,............ор (Op'~eнa ' $081'-

залИШН/ВІШи

.на «ЛllJ11(~ькИй.. . Ізавждп

~Щі;I:Ш:ЦI И~ C. НtНoвJ: «:т' '~'Щ:рJДilй , У сіМ'У, c~ ~ar~p 1. бе~· ~Ихбра~ика 1- сестри,~-

робма б'..пя · ~I ВJIIUIIf' калаунЬ()го 8~ ' по­ ЧУТТЯ . ЖltвИ'Ла ceJjtЦe дОО. ,pOТ.()lO 1 .мyдp!tТiO. lиa.Rше

КУ..

х,Іба ШUlJfИ б батьКіВСькою '

IJ:iзн:Ше. миха.Ал1Щ :М>о· СТeJfQ(.QЮ снии Во'рис'ііа Зy.мdВ ЗИ'ачення l.ве.сь тра- Мmc&й'ло? 'м,ихаЛ.лх:к:Н<ІІ

.'"'..

Г:ІЗМ КО'JЮ11Щ)іГОі стра,шно·

рaJЗОІМ

з

?t1иxaAJtам-(jатЬ,

r;2r=Иа!і . аи.($УХ. слова . ~1J~- ком пращює

ка

OДIНoмy

Н' . ~.J1.1D··\! '.IICТ . ~.~_-a ЗІН. .СЩЦ1Щ . ... . . . '. Ц~'. ' Т.иОЮ Ра.ІОТОРl; h{< ~ працеюОВОЄЮ.·СY'f41l. ВОНИ- 8JдnНа-

~.

., . . . ~p~ '.~~", ЧlМнcJt , па ВOOИJfНЯ!Jt '.: ПО, , . .' ТЛ:Ж1(о 'д6в~я льови.хрООотах. Не В!щ­ МJЗ.'l'е.Pj! 3 трьома маЛол,~.т- С"І'!lЄ від .нн.х 1 5o-}mC. н~lМ:и ..Д~ Тай М1JХЩtНедаремно вкар6Д1 го·

't

Л1;ГЯJ{QCЬ ' ~!бн подоросл,t· · B()Pwrь.: cBi;!UWJW,~.: де· шав. ОДlfI.OГО раеу ПРllИ.С рооа - пр~м.ат1~.. ~e

матерІ 3 СУСЩНЬОгос.е.тtа ніби , ОКд.'зано лро сІм ю Ось ' T8If(a зелена ал.е(! ВОНН дООкваютьсл В~<ЖRX НІ:'8 очолювала ~lЛ- 1\,0000000ИВ .. l ае,де в '; бриі'адуМарl~ поИІЗіЗННlНlв у пwЩ.; Гали- ковНlЙJ(~~. береак.· трИіМ'~ЯІІІнн.йanан.fJ()ва ' ~0IВa. лиcrlвІО.У, в Бу.лах~в. Orея8ІН{~НІ:1( OН~'p'~. 11 на ОлеJPC;ЩДРіві#аСу~~' Т'И!ВIfY . учаC'rЬ у I']>.QNaд. ,д , .,п~.tйуяець колек1'1'~.' - О'д• . з наА'ко. н.auРИ!JUI. ад. B~.нa.н . а cь~nIМIV, · .. . жиir.1;l. п~:,.. м' ло~Мt. В . , 12і .~= eli'r . . '. ., В1fIК()IIaпл нп 'ИQОВmценцу.•&рОтьбу Ни .. .8r .,. 1 д:&l . """"': . а. .. 1'/...;..:'; яа '.' .. .'...КУ А .анВ ." ч!l~uр; Av ... . '" ' . . , - Ів БЩJ~Х;'цІ на птах .. РІ(: • П~ . с.оЦїал,\С'1'IJ'Ч' СЩЩ.,З~~"""" '-' .... .. ."... З фаш~, . ЮРі4t'Зба- Д '" ~'~T6'N1Ha В ИЬOlМУ'l'РУДИТЬСЯ' 34 ~- H'OIP.Q _аrаии,& серед пта · ЛOi.lI'8ни !IlTa~lf, був.~икон~~: · ~ ., n~ .l .цH~~ .' ~It~.~~yptY}*i1l . 'фr:eр. 1111 . . ' ' .. . ' . • атеРl . '-ювіки. П~Ь дp~. ~i13}I~ , пі~Р~8а; . І Аще ~Ш,Я~'і~на РЗІНlше CT}'VJ\.Yh~ ' . .~.:., фоБ : У ва~акIlЙ за· ВOJra 'вже- -, POKJ.в НO,~O'. . ~e..,. додо- , зане.Сf-IJа; .lfi8ра4wщy . Дош- людина ~ЩWI;JI~А . до . се- кнвирООИJJИ, lv, . ...3\ г.'.ft• .у 1'а~ : уЙ~~фор. лраЦЩf: . апе-раrоp.w.т ма· ВJll:l,a.ч.ч~, б~має ку ,поша.ви. А ІПОАРужжя бе 1 до оrQoЯYіОЧ.~ 206.' 'l:ис~ _ ~Т)'1К.... ~~~У М)'іІіаіВСЯ характер ХnOOЦЯ. шиниoi'Q до~я. AIrJ1, найст.аж на ·ni~11tl по' НовалеНКі&. ЛТ8IlWНЩЯ НедОСкон3.лН!М їЙзДа,ЦО. БИІІІщ:.sI ~ . ~!f~Yf'~ Згодш МиосaJtло Д~зиав' .менша , - ще- UJl«)JJярка, надІБ pq~tJl • . t1PO B~OJ<! К. А. ' ' Кооахt~~щі' та ся ,об,ч!'rAW~ін#>Іі ]ЩЦ~З . IЮрМі!іВ .. З .praдlCЩ!J.\'i.• п1д' «я. що' Op)ї~o . .- . це се-J\I~~lа>сщtця.. . І x~ ОХО; 'моральнl'і дLooві sкoc- слюсар'ооерато!} В. І. Незручне. , .В . ЄK~TaцlY. иесеНиtJ ..~J:l:ЗlЄЕ"' ., 3 ~.: К.'ІИ!"Ш(а ceKpex~p~ , щдп:ль ' 'Іе долOt~а,(а, KaTep~ н .. ті 'іх l'О:ttориrrt> 1 . той Нлишта. Г. Ф. в",,~ин З І М ' ryТ ДОО'~ШСfl екоо()·, ЧУ:1'1:ЯМ8. .. Р uvv ilIorOQqк<1'МY napT'~Ї двічі фе-рм: аІОраІІ'И НОр1В.

..

j

фа.и.т, щО" 14 чодо.Вl!R ма- В . С.' Баб:є.м зайняли то' МІ~t'!fuPr4fЛ,.IR~~ " іЮfJ)rWз, в'Я!3КУ' зустр ~ вони ють &гIШQpIt3ОіВІ. вl;ДЗИаІ1(И р:,к п,РИl3Oвl М ;СЦЯ І одер' СИП1аЮТЬСJf; ващ'nРИ. ЦОJlAч,І св.~тJtиt пepm~ь ВJШ!' урОР та СРСР. жa;m першу І ДI~i JЩ:tгих В1'Одll11щці;Ось T~HIO' CM~9 'Ве.сRй,. МИРУ'І Пtраці. Са.~бptll)aдир

удостоєна іПремП ~ YlМОВН1!Й Цa.J.Чl1.71а- чаЛи'

opдeн~ . ТруДOQОСО Че~о' НОМІ'Й прООуroк.

'cii:JibHO

М:~,~1.и,

як QYI'M. І В8РlШRJlиіі~рес

Bal!WI _

iМ~1 КІрова. За ПlДСУМ' рсіООТIfУ -д~ршому кварталі

paN.QCfiY

вийшло

і

продажу

УспІШНО

cnрави,вся

1

:вІН землю,

~кpe,ap

В: ГЛУШАК,

паP'flйвоІ opraIЦ8aцU.

залRШИВ

Jraro·

за я;ку

BlJIiдaB

можець

ВІн

ue,pe-

СОЦ!.аЛj,ф'~о

за '

lЩ3'Q . рl!і,

и<)~lС1'КЧlЮУ

.

поде завжди вабило юна· 3 раннього раlШУ АО ка CBoel9 і\р.8СОЮ. І В'ЗНlм- П::ЗНhОro вечО'ра- не стихає

ку;

І\ОЩ~,

сюгох,

Найвищих У госпо.дарстві надоїв - по 1700 КІлог.рат.Ilв молока І більше добили.ея оператори ма· і

славу

де В 1972WЦI ' був '

.

планом. На кожну фу,ражIНУКОРО' 'ВУ у . ГOlCillодарствl одержали БІльш як nQ 1430 кlлограмl,в молока при з оБОВ'ЯЗa.нJНl 1280.

час, трудяться колектив 'Вlдг(щівельни~lв. .

хлоп'яч:

.. життя ба7ЬКО, В жилах зма:га:ння 'ХЛ . qLЖI . 'J\eкл.а · х.1J':бороб· Уlарник ЩКЛ ~·lф<fв . Маб~'IJ'Ь, TOl\1Y nP~і.

колектив

з чотиримісячним

. ВИ'l1ереджаючи

Добру

чу ' , jюбoтy. Над усе Л' юбнв зидії ВЦРПС.

державІ

ШИIW()Го д'ої:нняР. І. щи.roль, С . А. Я:иов.е.н.ко, Т. Г. Boдo:rr'IfHo~a.

МихаЙJIО

ri.л~і . брав . ваЖІКУ чолові· РO\ll:женИJt1 гра.мОТQю'Лое:

и''!'С а . твариннщ{!в .

заЛ:НІОвувала ЛІ водити тРіШrора. ран.и .

щё ; не ЗМ>~ЦfI'ілІ

серед

г06n()даРС1JВрайону позбільшен.ню вwробннцтва

ІІЙPU~~Я ,

пш'WoЯ:Т'і1:В наказ баТЬІІ\а. П:ІСЛЯ себе МихаАло :Федо' ДООOlМШЗІВ.!І1а,тері. На с.в.ої рОІВИ'Ч .на МШwnаlвtц8'Н~.

переможцем

змагання

.'Ui~:8~~тeькOЇ Н 7 ' шjватиі . ~~

Ираїна

т,руДі,ВlЩки ордена «~HaK По~а~и.

сqЦі~Ji1СТИч.ного

однак говqpИ'Ть, щО' U::СЛfl 3а.КЬнч.ення . ШКО.1И. .бу;цє став довrОЖ!данИІЙ ч.ас раоюм з ба·т.ьК()~1 1 бр8l1'а· Ч~~!t1'щq~, " -6ула ви,зво,\ ми во,цttти 1pa.nTOp ... iJ1tpo..

..

~аг9.М~:\1И трудовими даруноЦaJМИ зУ~'rРLЧfiюrь свято Першотравн.я

господа·рство

ГеpotЯ t'>адіsшcькоr о СО'юзуО. Ф. ~дO'p6Ba .. На.

чJlCf.l. у -1911:4 рощl сІм я П'Р Д!IJЧИ'НЗ зу.м:~ доБИ'l'И' Бу~а.х:.в о.ItЕ)р~ала ,ваЖкУ сяс-вого, ' АЩМИХв.ало зв~і.'У' - . в боРОТ.ьб: з та Борщ' теж ll(~ ІВ ~Нr$П= фЗШВЮЮМ за'гИffУВ бать' СІві обрал.и собі профе~ к.о. '. ' С:'Ю. У 12 paк1~ уже B~ii'

час

1іа~и

. . Н . ·ГАМАЛІЯ.

IUI.И,'18 Щ .foА.9.Е~'Jre '.":.'Щ.З.:~ .т· Уй~ . 'М.~~ '.~:(?і. tI .·!i.'~'~.'..мr.R.~~

пршюрошене Н~ ' ~~Щ л~ fY,P-

набщщлося

ДЛtЯ HOвoro ВРОЖаю,

1

сид К:Т на·

МOIl'Q1!~.

кермом

Т· l50К зq

JmOO'D

_

ПО ' черз!

вос'Нl, J<'OJ1и, лРооУджува- C~Д1!lТь .два MH~f\ лося . в нЬому ЖИТТЯ. і батЬ}(о 1 CН!R. А 3 ним вЛ1:1'tI\Iy. коли В·И;Дj31ЮН'Ю8а- rreреryп<)1lє"ыся трактор Во· кому рaдroспl мехав1ЗО81U1a JlaRКa по 8ИDOІПYlВUiвJO

ло TY'ГR:.f ЗOtJIОТаJ;!ИltJ' K()'JW- рщ:а, Я~~ пра'ЦЮ'Є . на су-

ЛИСЕНКОМ, ·

наТХIІЄlНіІУ пісню. аибl·р житТеіl>ro

КУЦЬ, .wови . б~~теа(J

c();~

І

ЖalЙв<lр

над ним У

. роозсЩІiJ.В

ВНlCОIІЮСТ! . СВОІО

Т()МУ ЩJJRJCy

С'~НЬo:lІУ ' :пот

.

В. ПЕТРАШ,

.... . O1.It(lp.


~

*

.CTQP·

травня

1983

року

:"0 В Е

Ж: И

1.1 Я

рА1'ТУGТЬСИ ЮНЬ спор- НИ 3

кросу.' НожаНДа

Ни­

ються

годкни, а години на день. У цІЛому ж , у lШ(О' .'11 Ітснує Ч!!IІКИ'Й Р()~ІОря' дс.н дня, який <:nрня~ :до­

2-3

в Увщинн, У складі ЯJ(9І бу­ стаРшІ ли І наш! СПОРТС?4ени , ВIllершев Істор!'}: цwc'зма­

гак~зайнЯ.іІаЗ-є ~loЦe, а

дев ЯТ!lКЛ8ІС!lН'ЦЯ

"Ч8Оіiillll"1»1І3 ' ,"

А'

Тамара

,К1ИIІМЧУ1К зІ ШRWIIИ-1Rтер-

роави-

на,ту була д:РуtГOЮ на фі-

~~c!1IIy

uїРШОТРА8НЕВЕ ,.

MaAat: св!.й

тракторів

Тепло і світло запасают~ _. . .

,

НИВИ •••

ДOMeH-"pYMpiЦt

плавальни.й басейн

Кипить метал, я'к сонця

.

чиста

На

парад

ми Йшли

А сх~ди в тиші

,

, ,' .' Через шляхи .. , . .

І'РКТИЧRНх

кораблів

',

'18EQМ

завдан.ня.

'. ' •

з

СЛаВНИХ

Вни~

слів:

с(}н.ячні

акорди, . , .. . nрап~рів, -'-- там,

'

Ііові . .міста

де чорніли : стріхи. J\1и·ро.зуМієм.СВ:іт - ,

..

тквною ба;зою. , '-:""Навч8ВИJI

за тебе в,Сі, " ,. ' - ЖИllемІ 'Тутуcnіх наш, і слава .

-

,. й саіТіав:ї,Ра!

.

, МИКОJlаНЕСТЕРЕНІ<О.

,

'-~{I\\' /1",'\1 11ІІІІ" " .. ' ,І,' , ~I

,'."... .-

.

,

'""

о"

"

-'

.

'

8.+5 Док. фlл"м · сНаllежу,ll.О - роБIТIfИЧОI'OКJlIІСу». 9.15 Пlс:нl 11, тавцl на1'0 ...18 . СРСР. 9.45 Мое'ква.. Красиа площа. ЦРЖ:Вllчеиа

!ПриготуваннІ

-

МарLя

ека<ур­

СІЇ, J(УЛЬТІПОХОДН;

.вечорн.

Незабаром

провес'1'и

чем­

пl~&Мн Олl!ltml-йc;ькН'Х

Qратаии

Дню

При районному Будии- обласна коміСіЯ ЦРИЙlМати­

S'ЧН••В.

надає авдо'

МЄ'roЩИlCТ haYil\obo-.методич"

у

ні мё.СЬ'КЬ ' ClIЩРТЯlВнізма­ гз,IfНЯ. Ц-шаво, яскраво і ОРГЗіН\вОВано прООШЛИ. У нас' <Стартн иа.дlЙ. ;~epeд У"Щ:;S' 4~7 юracl,в м1сь-

}(оН'Х ШіКіл. А в День Пе­

НОГО це.втру, що при об~81СfЮJ\PY ~авЛ.l'ННі куль-

поtдуть в;,~вати ' до Чорного моря.

тіЛОСIІ бачilтв свеІх учнІв BlдoМJlмв спортсменами?

ре.озюцll.

Пере.ача.

снчец 'дНIО

прв­

I\UJua9OАИоl

тру.ищвх , . -

Co.afAa9HOC'It

І Трап.. , По за1dВ'teIIвl ковцерт ~ИТllчоТ само...tЯІІ.­

_n. 12.20

Муз. фlаll сЗеМllе МОJl ""ІІа.. (З у.кtю_III.JI"­ воro uapтerY «.вІр»).

МИСІ ruy611 п"аветі. Музвчво-"Ітературна КОIІ:lОЗ.НцlJl. 1'3.10 "еонnве &0.110." IЗ.З5 Юномо:raТка. Ве.-.уча -

наро..... артнсткаСРСР А. Porовце-.а. ...lтеЙ. ТеJlефlдьм

14.56 Дп.

"Про Червоиу Шапоч1ly •• І серія. 16.00 Док'. теJleфI .... м «Мати·. 16.30 У.lюб ..евf ме.аОАlі.

.9.45 Мос" ...,

'Dере~ача,

ДраМ'аТИ'ЧНИ'Й

Красна , ILIIOlII,a.

ПРЖ:ВJlчена

ДJIJO

Р.

кін.еаal -

11.39 «вnкою

пlоверсьnй концерт. 12.ОО му" ..rфl"'IІВ. "2.45 Док.те"еф .... м «Земди МО., Poclsr.. 13.46 Гожи IІ&1ІОАИИХ ІвструментІ,. 14.30. С.nкова· КОllllOзицlJl за TВOp8МW

ра.... ис:и.х

ху...ож-

пв. В перер.ах -

буде~lМаТКQ" піСНі У внконан.:

інтсцеиііЗа- '!І І дуету

Щоб _ярка» :за творо.м М. Ост-

Щер,рlна.

, Футбм,,-

ний , or.Jlfr... , Якщо хочеш бутн !lА'ОІЮВНК' 19.25 На еІІРавl .- кlиокоме,ll.lи. «Дlамаиroва pyu». 21.ОО , Програма сЧи». 21.35 ЧемвЮва1' е.!ТУ з хокею. Матч KOIIМl", фlвUЬВОТ групв.

раВСЬКОГО

І7.Ю" КО'ІІцерт ',а!Камб"ю тавцю

ея сталь».

Неl3aбаро.м ськіИІ р,lя

спеціальна

sаDовlр,ник.,

Муро-с:ем ••

«Мело-'

Н.2О ПоезІя борот .. бlt І ' пра.цl. 11.45 «Ро",ом З ~ИТИЖ:Т".. ПО

cTopllfltax

'ROJIiB"aYPClaTa

ПJ)eIlIУ ''neBIHC''KOГO ,КОI«:Омолу пж:ыlвнка в. Кра-, пивl'иа. 1'2.300 ХУ)(ОЖRlй' телефfлыІ сЛеТІОча,мвmа •. І І 2 се,рlі. 14.40 М1_тФlл"ми , «Літачок., «НеnOCВА8, м'якуш , ( Нета....

ЮНО.ОАаток.

НІЩR

OC~O!l,a

Ф .....ІІ

«Таеll-

,!>ек-Кап».

11.20 Лауреати Державвих оремій У'Р(;Р 1983 рку в га-

пузІ IІРОIІВСИ8Cltтl. Н.50 «Шеви WIIЦ8 АРyalІР. Те..ефестнваJlЬ DlовереькоТ пlс:вf;

" Ху...ожвlll

ковцерт.

ТрУ....

Траає&.

ПОе-

'" . h.IiA-. ' . НовІ МУIІ"тфlll"МВ. tВ:Ю СВll'ТКОВИЙ першотравве-

"18.00

ой

. концерт.

«Стара

Іграшка ••

15.40 Розп08\...ают.. нашІ ООll,llleвти.

коре,-

16.10 Вкмl старти.' 16.55 Оче.lf...ие веllМОВlрве. 17.55 сТ.Жlви. ЗемлІ.. Зустрlll "осмона8тlв

З

АIЯЧ,ами

МИ-

ня,

Л"О.ll,Ова фантаsl.. вж:туп маАс:трlв фlгурного HTadвJl.

22.00

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Коицерт.

9.45 Киl..

ТІІОТ,

Площа

· еоцlа_nчиоТ

працС,

прези...еп 'АН УРСР, a'Ka~e"

f4.Н~ОI(. Ф.foI.... про охорону _ ...0 ... 11І.-.01"6 ', середовища.

НА,

Z2.00 «П',!ть хвн"ин на' роз.-.у~ ~И •. МОЛО,ll.lжиа роз.ажаll"пере...ача. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

15.4' Му•••а оере,ll;ача . ' 17.46 Po:s!lOllЦаІОТЬ нашІ

иа

2.1.ОО Репортаж про CBlIТItyвaH' ИJI ДИJI Мlжиаро",ноТ со.. lда:рвоетl ТРУ.ІІ,ЯЩItX l ' Трав-

9.00 ,Тиавтв

,рой

УкраТво.

Жовтве.оі

ПРОГРАМА

ЦТ І

НА КНІВ

ПЕРЕдАЧІ

:.r.~,16 HalВ c.~.'

,

"'40 •.•

Із

2-го

Киоmnt,

«В-.

пий

«З ...рас:туЙ.

авае

ПУШl(lв·..

"НОВАЯ ЖИЗНЬ» opraH Бровврского ropOAcKoro комнтета КоммуннстическоR партвн УкраннЬІ, город· ского н рвlІонного Советов народвыx депутатов Кнев, скоА области, (На украинском яsык) •. Редактор Е. ФЕдЯА. , Газета lІЬ1ХОДИТ с 17 апреllЯ 1937 года. Дни IІ"ІJlо,ца: втор ник, сре,ll.а, ПЯТRlЩа, \:уббота.

корес:-

...руг · все ....

.....

. ......

..w"

«Самодєлкін

>~ .,а:. XJJl.ожиього те-

"~"'" "'Jаnи живим>. , •. Цpt.. .. . ,о",ноАменним

14_tlU·,. ' "

~

i6~iit:iij;;i~i]~

.

В.·

..арпова.

#.I~ ПPiN'P8ма "«"ас •.

Ддреса редакції: 25s020.· м. БI'ЬВАіЩ " . ВУЛ,

КиtВСЬ!(А,

ОБЛАСТІ,

Телефони: ре;о.актора :.,.- , Ї9:3·8 f ;. заСТ.УПНlІка редахтора, BЇДДiJlY парті,lного життя If·4-47; відповІдального_секретаря. ВlддlлусlJiьського господарства 19·3-18; коре<;,поидента мlсцевого , радІомовлення 19·3·05; вІддІлІ. ПРОМИСЛ080сті JlRCTII І масової роботи 19·4·67. '

-

,

'~c:»·вPaцl. :

, теяе- •

«МесННКИ'

сМІй

.

сщrо...іІі '1.с.lтІ.

· ~,..'I'tl

Ковцерт О1Ікктру Мlнс,,кого Держивого цирку.

8.t5

8.45 КОРОТКОllетражнl фlл"мн p,JlJI ...lтеЙ

'

.08~eВТH.

ТА ОБЛАСТЬ

В.

МалахLвсьнOl

Л. ДЕХТЯРЕНКО.

«Як гарт~ала­

никИ. ,ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 15.10. Преll'ера ... OK'Y'JI!e1ITa""Boro KOPS~. «Паll JlТ" ТEJJЕБАЧЕИИЯ теJlефl" .. му счерез СиБІр 14.50 О. .. ~ЦII~. ФІ~",-.IІСТl:ва. , 10.50 «Col.1l'IIIТЬ ...ІТІІ-. концерт.. по 6а1сею •• «iJ~.. 17.40 61/1Я титрцт.воТ atlud. 18~ , О,,,еви"'ве , веемовlрве.

що

цією П. Бонщаренна ' «Бо- І М. ,Г<>іРбач і 'іншІ,

виросли в.онн ~l!цВою ' зміною CTapIIlOldN lПоколmню

траВНJI. _ 16.4'5 Твори

жанр

предста'влений

ХQРОШИ!МИ людьми, гото· ВИ1Ми до на~ихIВИ'

Мlжlt81Ю~IЮI. ~I,II."'ВOC:TI , 17.00 ЧемDlонат . свІту s хокею. 1:рУ,ll.aЩIfX І Травн,•. По ;,аМ8IrЧ "Оllанд фlвuьвоl фу-

сн.аООТIf,

висту:пи дpaмrypT­ одерЖалн ~ХВ!lЛЬ1і1

СТу;І}ЛЯть 3' лLтературно- нІй Ш1{олі .N2]. Добре МУl3нчни,м 'Концертом' .Ше- прийнялн тут гру В. Лит­ ІНЯ 1 труд ПОРУЧ ідуть». Би.н ,::,ва (Корчагін), В.

внховатиУх' ф1GИЧНО за: гартОванимІН , ОСВlченИІМИ, Пробyвa.JfЬ у жlЮ'Т.І.

Bi:ЦPe~O

перШі КlfЩі'В

IІ1Ури, В. Н. РУ'Санов. ~1ДГу.ки гл·ядачш., ЗохPet.lа, НашІ гурткІвці ниНІ го- з у!спіХ~ пройшов ~QН­ туються д() облаС'Ноro ог- церт' у МІському' ЦТУ ЛЯДу. , Др&\1атичних колен-.N2 4, на тва'РИ~~ЬІ(іЙ ТЦВі,в. На HLQMY ІВОНИ ви- ' феРМі 'в Рожнах, ~epeд­

-:- ' Вам би, напевне, хо­

20.00, ВечlрltJl. казка. , Мул .. ткои- 12.50 Д... дІтей. те- , стецтв. , .цe~!, , .. , . ' JlефIJl"М «Про Чер_у Ша2О.00Вечірв. казка. «Весела 2'0..1'5 док. , фIЛ"IІН. , , почку.: 2 c~IJI. KapyceJlЬ». тичка КОІІООЗВ.. м.к Б. е. ПатОВ. 21.00 , Р,еІІСф , та.".,о с=. " ", ,- , 14.ОО ,CJfaH cO"Jl.a~ ,, ' , " ,,20.Jб ЧCllDlOIUIIr СРСР з футбо12.30, «>,ос:к.а '. травна,.. КОВ- 17.50 Муз. вl,І(еофl""м сПорт... , , д.. :Мfжваро~ , ' ,,15.00 Лаури'l'В Д~,. .. " вре'Jlt::E" ЦСКА «Торпед0· церт. рет, ваписавнй ГОJlОСОIІ». дlClJioCтt, ТР~ЩІІХ ._, ,. ' мІй УРСР 1~'1I п- " ). 2 таЙIІ. в. ' , ' '. " ~I,. ПрОграма сЧи •. 13.20 ФI.tJ ..IІ-внст&ва Державвого (Про BaPO~BOГO артж:та 22.00 Фі.1_«Б.,а1'а' , Jlузl c:IJlьc: .. ~\ , , . .r-;rI.35 Ху.-о.а , фIJl"М «СентиЦевтраll"ИОГО, тeaтpy.JIJIУРСР А. Кочергу). 111001( «Таемничиll rlnono- 19.00 AKTyaJl ..lfa ка:llера. , ПОНЕДJ""О~;,2' ~еит""'" ромаи •. там.. 19.40 Вперше ка екранІ" УТ І ЗАІ' ' В1ВТОРОк.. 3 ТРАВНЯ . 14.25 З)":трічl ва pa"'JlIIC~KIII художвій фl.... м «чори.а . d І ЗАt'АЛЬНОСОЮЗНА аеlllll. ку,рка, 'або nlАземні жнтеПРОГРАМА ЦТ ІМО На аренІ цврау. JlI •• 8.45~",тфЦwr "Шнгвlневя'. 16.50 Веселt ВОТІІ'ІІ. КОВІ(УРС: 20.50 На Аобранlч, дlтиІ 8.55 Ху~ожll.l. - .•І.... м «Сеити­ JOВВХ вока\lllс:тlв У Концерт- 21.00 Репортаж про святкував. lІевта.п.IІВЙ" ,..а,н •. , ВІА сту,цIТ (kта~кlио. Н1І ДIIJI МIЖllаРО",НОі СОІІІ10..80 У . свІтІ __ нв. 16,110 ФІ.ІІ"М дІтям. «БУ.....О",ариостІ ТРУ,ll.JlЩIf'X 1 Тра.-

..

нере пЙ

, Зарічною.

ку дІє ~раматичнИ1Й ryp- ме екза.мен у 6роварськи", ТОК, на 'Заняттях . якого актор!,в. . В рзЩ YJCПI00У

дІтей. Велику

РЄМ1QТИ' проведемо З()R8JI'Ь' - Звичайно, і це теж . такІй ні змаГМіШІ серед с.п.ор- Але найбілыwe праrneм()

Мlжнаро... воJ eO.ll,ll.allHOCтl ТРУ",ВЩІП І Тра.... По аа- , 17.20 «ПершоJl1Ю'Оцl~. У ' Перекlilчеивl С.JlТКОIВЙ ' пlо..аЧI бере участь ....1'11 Ге-

lі.ОО М1ІР.

г

Прем'вра драмrJРТИї.IЦїВ

'Гримують з баТЬ1<ами, ад, же ~О!НИ перші ,виховаУ'В8ІГУ 1Ш{Ола

цравофланговнх - со­

!tI'Op

Бєлor.n'aI3~И.

Борзовим. Тіс­ н.нй 1WН'Г8KT lleAarOO'Hni~'

тел.і своІх

товарообороту. І

цьому вeJIИка зас.пуга

продавець Ольга САДОПА.' фото А.

плануємо.

зyrcтрLчl

иує план РОЗДРlбного

цlаJJlствчноtо змагаlUlJI. До них 1 Ц8лежнт"

3'У'СтрllЧl ІЗ цІ'К8ISим-и ЛЮДЬ·

ми.

Серед ВалерІєм

ВарН388.,

Гастроном .NЬ 34 снстематично переввко-'

дять 'за'вжди Цliкa'вo і змі.

стовно. Це РЬЗН:і

ДЛЯ ~И'; Rопе1\lrИВ. ІШЮЛИ· ДQlfО- жить дОСвід'IEIUIЙ lоЮдneр­

1'2.50

НЕДІЛЯ, 1 "rРАВНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 ' Час:.

Пере.ll,ача,

в

СТ,раш, C8IМi благоустрою­ КУГЬ тернторію, стежать за порядком в прНIМJщєн' НЯІХ ТОІЩо. в,о,ни ЗlИiТИІВ· :НІУЧ~СНИf\ивсіх з.ах.од:1;в,

Черкас з першОСТі УlКраІ" тивними впра'Взми з.а· ,на трудовому фронті.

.

.

оо уЧКI:в.

-

шкОЛl-'-' це 1 иeзn1'leJQIl ТИlВНИХ шкіл реClПуБЛllОИ\ спортиви1' змаr8ВИJl. І в _ ч.та'lIU1, безвере'lбarП'loOХ 3 вих ваші. rnI1 , но, :бу""6,:JUК8ВО д1зватидобlDWlllСIІ иеаБВJIКВX "fC- CJJ, ак в , r.пdв. pr33поДlJJJlп1х18;, lO'J'IteII roДJЦIВ RItВ'IaВВJI І - Так Ось бігуни, на- трЄвувавь. · , IфиRлад,' повернуіЛИСЯ З - 6-7 -!- класи спор'

народом

вільисжрилим.

' ОДНН за всіх

1 трибунами

, Ц1 ,НОВООУДООШ 'ОПОРУджУЮlfЬ ДЛЯ нас СП'МН-500 1 ,пмн,..24 тресту сБposaрнсільбуд.. З, ух ~lДRРНТТЯМ ' ' МИ бу~о повю<:'І'Ю Забemrечен:і , власною .. спор-

ряди проблем ...

.Та дужі ми -

участь

. ГЛ'ЯlЦа'Чі~ на 500 чоловіК М'а'l'ає .орга.ніоову,ва'1'Ш pk3' соНалшколк. ВЛ1rгk'y учиl

МИР; ТРУД, B~CHa, '" '. ,., плаиуєм дальні віхи.

...

успі­

ред РOlВлеІО8) учU.За С,Т8- ІЩІlфую'Ц> ОБОЄ .мистеЦТ- ~олектИll 8іІЗьме У'Ч8.СТЬ " в дення до. ладу нового' них: :-тр.и маЙС'1'рИ ооор' ном ~~, · виrawчeв­ во I<УЛЬ'1'ОС.&і'l"Н праЦ~lJНiи- КУЩОВQМУ', OtI'ляді, . який в жов'1'И1 в стаДІону j CJПo.pm;в~ за- ~Y ...16 нанщидатl:в у май­ ням фymщlональннхмож­ юr· ЮІу6ни,х -уста,нов райо- вlДбyде'11ЬСЯ ; лу з гандбольинt.J маЙ>J(ан- СТРИ~, 43 lІеpwорозря~нн' ливостей оо.ортоменів сте­ ну'. Нерує його роботою БоркOlЮJl~.

І щмосу напружені

,

дп' якоУ , -

ЦІ ваШі учні чекаЮ'І'Ь зве-: єтЬІСЯ. 1,

ранній,

Крізь заклик,И Вif'чизни

З,маг8іННях

рНстО!Вуем:о. б8іЗИ ' спqrr- РУ'СДа.н. НирвлеНJ(о, Ольта 1(00000лексу сМeт'8l7Iypr" l ' 'n~eH~O. АвсЬО!Го, nOЧИи~ ' , наючи (3 ШОСТ()Г() масу , 1 Мі у. і1ЮlЮI1I!Y, в ШК-ОЛі~~нтернаТі ilIавча· 1 с:;,т за/84fiZ1Єва. 07U навчалЬіНОМУ ро-" ' ' 97 ' '~ ее '

Крізь тріск ~орозів

, "

на

серед учwtв cnopтliJfТepIOl­ тів нраУни став п~· цем. З в1ЛПOfВ1дальних ВМ&Гань З Ялти ilЮвєрну­ .лнCJi і наш1 rIлаІЩ1. Дуже ~ерсце.ктН8НОЮ є" лerxо­ а.ТJI~тич.наl1Рynа, ,в СНІЛаді

ТреБуіва'нь Ч8C'l1l(QВ~ . '8И1К:'" HH~

злива.

Добридеиь, Тр аВ'Ню І

13~бнт<ж на. Дmе.юю

роБО'!1У RОЛекnrву, Н8Ш'lа.ннfl і !ВИХО~ У'ЧІН1:в. Для заIfЯТЬ~ОРТо.мlМ,н, маємо нестандартнИiR . стадІон 3 б1roвою дорlmкою зоо метрІй, ,гiМilaoттHe ' 1М1стеЧI{І(), Ігрові маАданіЧНШі

Першотравень. А з поли Дружн.иА

в сталевих чашах

хр,роших

X~B У навчаннІ, црацІ, торті. Зокрема" у нас за·

Наша школа-:Ьн'l'ер' л,у. У"іе'НЬ :ммодого>.Тре­ .нат cnорт:и.внoro УХН- He~ іЗ боксу ВалерJ,g: Щі'!!­ що вw>у.вatютыся у шко­ лу, ,1 це, бе:зущщно, на- ЛQВ!r9а XлиJcтова дмl.М'pc лі. Своє доов1.JІЛЯ прQВO­

-В три октавиІ Пробуджений у радощах • А добрі йде' 110 землі радянській

гур.кіт

Гераснt.ЮвИ'Ча

сла!! feopnloвв'l ГАМОВ. ди «Металург» 3 га.ндОО.

Звучать святкові марші

.

~eнтy Orащслава

• иoвaJdвeыdI "розпоВІв М1ірOl1ШiІШова Часто ви­ ~CТYiIJfВК директора по ступають 13 ' '3МагаНIIJЯ'Х за СП~РТИВН.4 роботІ ВII'lе- дуБЛЮЮЧИІЙ оклаД коман·

садки, шумлять ЖИта ПОлів,

смненню'

Про.n, 'JIIJI нішІ. Вихова.нЦі AOlCВJ,wIe' ,провадже.не самоо6слугоП в..-огl'l-н.их lПеда'l1Ql'lв , ЛеОи,іда ВУ'вання. Ді'Ги беру'l'Ь

JЮ.lr..... І IlUcailaвцl, ' м.ащаров~а ' &тушевка і

Цвітуть

4

-

Заступник p~aктopa А. ВОЛОШЙНЕНКО. ЧемпІонат СРСР з фут­ болу. сДивамо. (М.нС"к)­ «ДИllа,~о» (Киів).

21.35'

23.М Спорт

за

ПГОГРАіМА

тиж~ен ••

УКРАТНСЬкОГО

. ТЕЛЕБАЧЕННя 10.35 Народні та.ll&ИТИ. 1'1,05 Телефl""М «ТеПllохl ... «B~K Чубар •• 12.10 Ху",ожвlІ тедефt"'ыІ «КРа­ сеиь М)'.'ІІІ1Іа». І І 2 cepll. 14.1>5 «П'я-n., хви"ии иа РОЗJl.УМИ.. MO.llo...IJJtНa POS8ажаll ..ш. пере...ача. I~. 10 Срібний ,JI;5вIВОЧОК • 17.00 с П'ригодн Пlфа •• 'ЛЯІІЬКОва

вистава.

18.00 ~)'3вчвїІА фl""IІ. 18.30 Актуад ..иа, камера. 19.00 ЧемпІонат СРСР З

футбо­ лу. «Динамо. (MIJК"K) «Д,ви_мо» (КИТ8).

На добранІч, ...lтвІ ' 21.ОО· Програма «Час ••

2'0.45

21.35 М.

ІІ!І.». .

С'І'арвц"киЙ. «маЙс .. "а Bf!CТ~~. ,. .~ , f

ІІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ Док. теllефlЛ"1І «У сl",1І1 по гlРс"кому Л:"nНO ••

8.1'5

К. Маркс. «Розду_ юва­ ка ори обраииl професIТ •. М. Горький. «Нарнси про Амери1!'у ••

12.300 13.30

14.З5 Драматургія • роки Ве­ ликоТ ВіТЧИЗНlПlоі вlЙ'ви. К. Симоно.. «Росlllс:"кІ .ІІюАН

18.15 18.25

•.

Фільм-коицерт .

Док.

телефlл"м

«Зима

І

весиа

,орок п'ятого •. ' І с:е­ рlя сСвlжий вітер. СІ­ чень сорок п'ятОго~. 19.15 Мамииа школа. 19.45 Вечlрия казка. 2'0.00 Чемпіоват СРСР з футбо­ лу. «Динамо. (l\iJOC:KII&) -' «Пахтa.tIор.. 2 таllк . 23.45 Народиl меЛО... lі. 21.00 'Програма «Час ••

21.35 Художиіli зр,а,леку •.

фІльм

«Жlвка

Індекс 61961. Друк впсr",иіі, Обспг І' друко­ B~IIIii! аркуш. Тнраж 12,560 ПРlІмірників, Зам. 1145,

Броварська

друкарня

КІІЇВСЬІІОГО

обласного

управлІння у , справах Вllдавництв, ПQлlграФії І КНІЖКОВОЇ ТОРГіВlІ, і . Адреса друкарНІ: 255020.

М.

БJJовари

I\ИЇВСЬКОї

154, Телефон 19.4·37,

області,

ВУІІ.

.

~KT8CЬK'.

#68 1983  
#68 1983  
Advertisement