Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАPlТЕСЯІ

:NCZCTO

.N2 68 (3375)

*

СЕ}ІІЕДА

24 Ціна

р.

коп.

2

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОМАСТІ '

ЗАГОТІВЛЯ СІНАЖУ-ВІДПОВІДАЛЬНА КАМПАНІЯ Весняне

сонце,

достатня

грунту, своєчас­

заправлення

ми

сприяли

його

росту

добрива­

травостою.

Радгоспи і птахофабрики неза­ баром масово включаться у надто відповідальну роботу

-

заготівлю сінажу. В перевагах цього цінкого вітамінного кор­ му

переконалися

всі

тварин­

ники району. Торік його впер­

ше

було

заготовлено

понад

тисяч тонн. Нині поставле­

26

но завдання заготовити не мен­

ше

тисяч тонн, тобто май­

90

же в чотири рази більше. Зо­ крема, радгосп «Літківський»

9,4 8,

заготовлятиме

ім. Кірова кий»

- 5,6,

тисячі тонн,

«Гоголівсь­

«Бобрицький»

-

правляють

в

господарства

період заготівлІ сінажу тужних

тракторів

19

С-1 оо

на

по­ для

трамбування сінажної маси.

Значну

підготовчу

провели

сільські

роботу

трудівники.

Майже повністю відремонтова­ на

необхідна

лектовані

техніка, укомп­

спеціальні

бригади, відповідальні пра­

визначені

цівники, які здійснюватимуть постійний контроль за прове­ денням заготівлі сінажу. Цьо­ го

року

на

заготівлі

сінажу

7

но­

КУФ-1,8.

ЦЯ

використовуватимуться

вих

комбайнів

чудова

машина

підбирає

з

валків і подРібнює прив'ялену зелену

масу

зміну. Для

до

120

тон,н за

підбирання

і по­

дрібнення зеленої маси будуть

тисячі тонн сінажу.

5,2

щоденне

під­

вадження моральних

альних

стимулів,

торгівлі в полі

і матері­

організація

все це по­

-

винно бути підпорядковано од­ ній меті створенню умов для

ВИСОКОПРодуктивної праці

робіТНИКів,

зайнятих

заготІв­

лею сінажу.

у Директивах

ХХІУ з'їзду

КПРС поставлено завдання пе­ ред

працівниками

-

господарства

дальший

сільського забезпечити

розвиток

тваринни­

цтва на основі зміцнення кор­

мовоі бази, зокрема за раху­ нок

збільшення

сінажу, сіна,

виробництва

силосу, корене­

плодів, трав'яного борошна до

переобладнані зернові комбай­

повного

повідна

ни.

громадської худоби і птицІ.

Передусім

Керівники

з допомогою підприємств-шефів лише

і

птахофабриках

цьог.о року споруджуєть­

відповідно

змагання,

ведення його підсумків, .запро­

також

підготовка.

використані

Широко розгорнуте соцllll/С­ тичне

До виконання цієї складної роботи в районі проведена від­

в радгоспах

господарств не­

щодавно виїжджали в радгосп

«Бортничі» БОРИСПільського району, де докладно знайоми­ сінажу, технікою, яка викорис­

6030

за

діючого

гектарів кормових

2730

тисяч гекта­

8

рів КУКУРУАЗИ на всього буде близько

гектарів

силос, а 12 тисяч,

однорічних

почесного

товується на цій роботі. Цими

трав,

робітники

постійно­

днями такий семінар з керів­ никами і спеціалістами буде проведений в районі на базі радгоспу «Літківський».

культур.

тисяч гектарів ПРИРОJfНИХ сіно­

Мова йде про те, щоб всі

жатей. Як бачимо, обсяг робіт

керівники господарств, партІй­ ні організаціі, керівники спе­ ціально утворених бригад ра­

керівникам, спеціалІстам слід чітко спл'анувати все, розста­

будівельного

«Гоголівський»

2000

ними

цього

поїзда

Н2 2 (начальник т. Нестерен­ ко М. М.), який в радгоспі короткий

забезпечення

буряків, понад

лись з технологією закладання

завдаНI;Я

час

спорудив дві

значили строки початку і за­ кінчення закладання сінажу,

IJОЛКівсьКій птахофабриЦі шефи­

ставлятиме її до траншей. Ро­ бота про'водитиметься ПОВНИЙ світловий день. Бригада щодня буде закладати 250-300 тонн

хто

за

траншеї

на

тонн сінажу. Закінчили

спорудження також двох тран­

1170 -

Вчасно

треба

6

багаторічних

ТИСЯ\f гек­ Т#'ав,

надзвичайно' великий.

14 Тому

зом з трудівниками, які будуть

вити техніку і людські ресур­

працювати

си

центральних

жу, глибоко усвідомили відпо­ відальність за успішне вико­

більшої продуктивності праці.

нання

завдання,

ва надзвичайно важлива. Ви­

неухильного дотри­

рішувати її необхідно вдумли­

механічних

май­

стерень (начальник т. Пузирев В. М.), здали в експлуатацію траншею на 1ооо тонн робіт­ ники заводобудівного комбіна­

поставленого

домагались

мання

технології

закладання

так, щоб

домогтися

Кормовиробництво

во,

на основі

-

най­

спра­

цінного досвіду

ту (директор т. Левченко І. Я.) в Семиполківській птахофаб­

сінажу, турбувались за якомо­

передових

рицr.

га продуктивніше

нень сільськогосподарської на­

ня техніки на цій роботі.

Підприємства-шефи на-

використан­

парткому,

-розповідає

секре­

швидку

тар партійної організації М. о. Менжега. Створили спеці­ альну комплексну бригаду. Ви-

господар~в,

досяг­

уки.

зелену

масу,

до­

корму.

подачу

плит.

Нудівництво уже

однієї

траншеї

ЗШінчено.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

Замовлення буде виконано Хорошої думки трудівники ст.ворили комплексну бригаду радгоспу «ГоГОЛі:ВСЬКИЙ. про монтажникLВ, яку очолив досвід­ своїх шефіВ із Броварського по­ чений майс!тер ГригоріЙ Пухов. стійно-діючого БУДівельного по­ ОДННІМ з перших почав працю­ їзда .NQ 2 тресту «"Укрелеватор­ вати БУЛl>ІЦозерист Петро Єси­ млинбуд. . Торік вони споруди­ ПОВИЧ. Він за короткий час ви­ ли траншею, в яку було закла­ нопав ДіВі траншеї. Потім за ва­ дено 1500 тонн сінажу. желі a:вroKpalНa С,ів водій Ан­ В цьому році ХЛібороби звер­ дрій Голець. B~H і члени брига­ нулися з проханням ще дві траНШеУ.

збудувати

ди ~\Лали в першу траншею за­

ліообетоННі плити, змонтували іх. Цими дня:ми 'закінчиться ро­ бота і в другій траншеї.

Виконаємо і це ваше за­

-

мовлення, вLдnовіли шефи і відразу взялися до праці. Вони виділили будliвеЛЬRі матеріали,

, •••_

• •_

• • • • • • • • • • • • •_

г. ФЕДОРЕНКО. • • • 8.ІіІ • • • • _ . . .

• • • •_

Оперативні дані упраалlВИ8 сІльського господарства райвиконкому

про вадlй молока господарствами району за

22

~ о:: q:

(1)

травня

1972

р.

.е: 8,сі. ~ I:;~

>.8.

Назаи господарста

Е' ~-

<:)

~~~:

~8.C

.:;;

~~~=

..... =;;:~J!. о

буде

шей ІІа дві тисячі тонн в рад­ госпі «Літківсьний» робітники

на заготівлі сіна­

соковитого

інших силосних

зібрати близько тарів

коситиме

,Щоб заготовити таку кіль­ вищенню ПРОідуктивності тварин, кість сінажу, шефи знову при­ зокрема надоїв молока від ко­ ЙШЛИ на допомогу. Вони зо­ рів. 3аразгосподарство щодня бов'язалися спорудити ще дві одержує його по 12,5-13 кі­ траншеї на 2000 тонн 'корму. лограмів від кожноУ. Доставивши на місце роботи за­ В НИНіШНЬОМУ році птахофаб­ лізобетонні плити, спеціально рика має закласти 4000 тонн створена бригада проводить сінажу або вдвічі більше, ніж монтаж Ух в одній з траншей. торік. Для цього будуть вико­ Роботами керує начальник ре­ ристані конюшина і тимофіїв­ монтно-механічного цеху комбі­ ка. нату Валентин Андрієць. Добре - Питання заготівлі цінного працює тут кранівник Антон корму обговорили на ,засіданні ДіткоВСЬЮilЙ, який забезпечує

В господарствах Р8Йонупо­ сіяно

ся 26 силосних траншей міст­ кістю по 1ООО тонн кожна. Серйозно, по-діловому взялись виконання

ДвІ великі траншеУ, кожна з яких на 1000 тонн сінажу, збу­ дували минулого року в Семи­ виробничники Броварського за­ водобудівного комбінату. Соко­ витий корм, я>кий був закладе­ ний в споруди, добре зберігся. Це в значній мірі сприяло під­

РІК ВИДАННЯ 33-й

зволоженість

'R'

у двічі більше, ніж торік

ТРАВНЯ

1972

CEJZ7

~~

+I~~

РАДГОСПИ:

« ПЛОСКіВСькиЙ.

«ЛlтківсЬlКИЙ. і'меНі Щорса « РусаНіВСЬКИЙ. « БобрицькиЙ. «Зоря. « ЖердuвськиЙ. «'І1ребухі'вськиЙ. «3аплавниЙ. « ГОГОЛіВСьниЙ. « ВеЛRкодимерсЬilШЙ.

12,8 12,1 11,3 11,1 11,0 10,8 10,5 10,0 9,7 9,6 9,4 8,6 7,7 7,2

13,8 11,0 11,5 10,5 10,0 10,5 12,0 9,5 9,0 8,5 9,5 8,5 8,2 7,5

-0,2 +1,0 +3,3 +0,6 +1,5 +1,7 -0,2 +1,1 +0,7 +2,1 +0,6 +0,2 +1,2 +2,3

103 91 85 87 88 92 90 89 85 90 84 72 92 89

ПуХіIВСЬ'КИіЙ ППР. СеМИlПОЛИ'івська НаЛИТЯНСЬlка ПлеМ!З8ВОД «Рудню> Богданіl!'сь·ка

12,7 12,5 11,3 11,1 9,9

14,0 141,0 12,0 12,0 11,0

+5,2 +3,4 +0,1 +2,0 +2,6

91 85 89 90 87

'Ьмені Юрова «3а'ворицькиЙ.

, «Нрасилі,вськиЙ.

nTАХОФАБРИНИ:

СВЯТО НАРОДНИХ ТАЛАНТІВ БРОВАРЩИНИ

Підживлено

820 гектарів ,Виростити

високий

урожай

~аРТQiплl таке завдання по­ ставили перед с060ю трудівни­

ки

'радгOCflУ

МехаНізатори

«ГоголLвськиЙ •.

вчасно

справи­

лись з саДіНН'Ям бульб, НИНі ве-

дуть старанний ДОГЛЯД 3а посі­

вами.

НаРТОМЯНі плантації об­

робляються в

строк і високо­

ЯlКісно.

Трактористи Іван Миколайо­ !Вич Норотун, Ми:кола АНДРійо­ вич Бреус, Микола Олексійович Начанов по-бойовому в.нлючи­ лись

в соціалістичне

з.маганнJ'I.

Пр~чи наР03lПушенні мІж­ рядька.РТОПJIі

3 одночасним

вне­

сенняммінеральних добрив, во­

ни щозміни

re'IfTapiB

обробляють

при завданні

ПО

-

20

14.

За'вдяки їх сумлінню в рад­

На

фото:

секретар

МК

КП

Україии Л. І. ШЕЛЕСТ [І

виступав на мітиигу, присвяченому відкриттю районного фестивалю художньо! самодіяльності на честь 50-рі1J1lЯ утвореиия

Союзу РСР. Звіт про свято

другій сторінці.

иародних

талантів читаЙт&. ва Фото А. I:tозака,.

;Госпі

за

нороткиц

П!іЦживлено

820

,строк вже

гектарІв

кар­

топлі.

В. ОЛЕКСІЄНКО.


СВЯТО НАРОДНИХ ТАЛАНТІВ РАйОННИй ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖНЬОІ САМОДІЯЛЬНОСТІ НА ЧЕСТЬ 50-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ СОЮЗУ РСР

--+-щих райану на честь знамен­ ного ювілею, відзначила, що 29 січня Ц. р. У ТраЄЩИНі був урочисто відкритий фес­ тиваль самодіяльного мисте­

Ц'l1Вa,

який

обійшов ·УСі

се­

НП Уn­

здоров'я, успіхів У роБОТі і великого особистого щастя. Урочистий мітинг оголошу­ ється відкритим. Звучить ве­ лична меЛОДі,Я Державних ,гІмні,в СРОР і УРСР. Ві­ тер колише прапори 15 со­ юзних реслублІ.к-сестер . Пра­ во підняти прапор фестива­ на~ається

парт.кому

Факел фестивалю запалює

ниці

Суботній . день вида~ся на­ прочуд гарним. Сонце при­ розхлюпувало

своє

теп л о на зелені шашш де­ рев . небо ніжною парасоль­

кою

гой,цалось

ством

весни,

кольорі,В

і

над блажен­

над розмаїттям

~BiTiB.

У

ТОЙ

чу­

довий день у нашому місті відбувалось вели к е свято районний фестив а ль самоді­ яльного

чений Сою з у Біля заводу багато

мистецтва,

присвя­

50"річчю УТ\lюрення РСР. ВYlдинку культури «Торгмаш>.'> зібралось людей. Сюди прибули

..

трудівнИlКИ радгоспних ланів,

J

робі'ТНИНИ промислових під­ приємств, механізатори, тваринники, люди різних ПI!lофе­ сій і різного віку. Всі наряд,но зодягнені . Піонери міської сермньої школи

NQ 2 О

принесли гостнм квіти.

10

наєть,ся

гадині

ранку

урочистий

пластмас

Г. Я. Мархотку, свинарці радгоспу імені Кір<>ва, учас­

робіТННК заводу порошковоІ металургі'і О. Мутнло.

горща м и

секретарю

за.воду

пачи­

мітинг,

художньої

самодІяль­

ності Є. Т. Селик, голові ви­ конкому Пухіоської сіль­ ської Ради, активному учас­ нику

художньої

самодіяль­

ност-і Д. А. Рі,заненку . Запалити фанел фестива­ лю доручено кращому вироб­ ничнику

6CfВОДУ

пороnжової

металургії О. Б. Мутилу , помічниці бригадира садової бригади, учасниЦі ХУДОЖ'НЬОЇ са,модіяльності

радгоспу

«Требухівський» єнко,

Л.

художньому

М. Овді­

керівнико­

ві ГаГОЛіВСЬКОГО сільського будинку куль'тури ю : Ю. Мишкорізу. Спалахує факел, пли.е ,вгору червоний прапор. Учасників фестивалю вітає директор радгоспу імені Кі­ рова О. М. Чижик, секретар партійної організації заводу «Торгмаш>.'> В . О. ВоЛДОВКіН, ветеран ~удожньої самоді­ яльності, керІвник хору се­

ла

Літок

голова

П.

ради

ROЇ середньої

А.

Терещенко,

дружи'}щ

школи

місь­

N2 2

який відкриває голова район­ ної організафйної комісії па .праведенню фестивалю, сек­ ретар Мі'ськкаму КП Украї­ ни Л. І. Шелест. Вона карот­

О. Лисенко, депутат Верхов­ ної Ради УРСР, народна ар­ ТИСТRа СРСР О. Я. Кусенко. Пlснею С. Тулlкова «Ле­ нін за>в.mди живий., яку ви­

ка

конує зведений хор, закінчу­ ється урочистий мітинг.

ро :шовіла

ліСтичного

про

хід

змагання

соціа­

ЖРУДЯ-

ПрисутНі

народний

запрошуються

Будинку

чинається

раїни, виконкомів міської і районної Рад депутатів тру­ дящих вона привітала учас­ ників ХУДОЖНЬОЇ самодіяль­ ності і всіх присутніх з святом, побажала їм мЩного

лю

самодіяльний

. культури.

огляд

ного за,воду Л . Величко. Во­

в

По­

на

народних

талантІв. На сцені в яскраво­ му національному вбранні самодіяльний народний хор радгоспу імені Кірова (керів­

«ОЙ

ТИ

Дніпре,

повновод­

ний., російську народну ПІС­ ню в обробці О. ОВ6:шнинава «Гибель «Варяга. та біло­ руську ринка

Для

хору

-

народну концертної

3а,служений долю ' хору

вельного

успіх

випав торго­

і

для

жюрі,

і

для

го

сільського

(керів­

нин-О. Демченко). До недав­ нього часу РYlднянці не мог­ похвалитись успіхами в

ли

художній

са'модіяльності .

-

раптом

така

приемна м'я<кість пісенних Т.ворів. п,РИС.утніх

і

І

зіспіванІсть,

виконання Зачарував

спів

вокального

тріо цього ж сільського клу­

бу у складі О . Скаробагать­ J(o, Г. Новак, О. Демченко. Натхненно прозвучали у йо­ виконанні

пісня

українсьна

на

слова

Т.

на­

Г.

•.

заводу

прочитав

JIВ

ранку,

ПІД'їЖіДжати

а

CJQДИ

НОВЕ

транс­

ilаpaar8МИ. t8t:ДIКPRm торжество дору­ чається ~ницl ХУАОЖВЬОЇ самоД'і.чльності

9

ста­

маmиии з

ОИр80ВRМИ прапорами,

О

Іх змі'нюють самодіяльні митці Жердови. Оподобався глядачам чоловічий вокаль­

ЖИТТЯ

о

шиноремонт-

ор­

заводу

талантів

робtтники

ПРИЄМСТВ,

раіЦ.roспl:в

вміють

1

пІД­

птахо­

дружити

з

ДGвіНIЮГОЛОСОЮ

піснею,

пальним

натхненним

танцем,

словом,

яні

за­

допо­

життя

на

оновленій

радянській землі.

Н. ШУЛЬГА, П. МІЩЕНRО, А.RОЗАR, спецкори

газети

мІськрайонної

«Нове

життя •.

ний ансам6ль, який вдало ви­ конав білоруську народну пісню «KocilВ Нсь конюши­

ну>.'> та ук·раїнську «Ой, сяду я край ВіКОНЦЯ.. Заслуго­ вує по~али жіночий вокаль­ ний ансамбль Великодимер­ сьного сІльського будинку культури.

Відзначилась учасниця ху­ дожньої

самодіяльності

ра­

йонного Будинку нультури М. Гарбач. Виконані нею

пісня «Жоржина» 3 опери Лисенка

та

арія

«Наталка­ Полтавна>.'> були неперевер­ шенІ. . Майстерно читала вІрш «Прол!с.ок>.'> учасниця

художньої

самодіяльності

з

с . Требухова В. Мельничен­ ко, котра, як і М. Горбач, ви­ СТУ'патиме на кущовому фес­ тивалі самодіяльного мисте­

НайвдалІше цього дuя зві­ тували сеМИІІолк!вчани. Від­

ГОДИН

народних що

щасливе

Співає електрик Семнполківської птахо Ф а б рик и Б. Вчорашній.

цтва.

тв

!

магають їм жити і БУДУ'вати

~ілу внутрішніх справ (ке­ ріВнин І. Любимов) та само­ ДІяльний народний хор рад­ госпу «Требухівський. (ке­ рівнин - заслужений ар­

J{ЄHЬ фестивалю, який про­ ходив в ра;йонномуБудинку К)'JlЬтури. Ще не було дем­

та

rюнааало,

поетичним

ЙШЛИ на сцену ХО'ри р<і!ЙвІд­

тист УРСР В. Мальцев). Святковим був І другий

духовому

культури

фабрик

пу,блLни

клубу

пластмас,

Свято

ДУI!а'В торгмашtвцям, дякую ­ чи їм за естетичну насолоду, яну ВОІШ принесли своїм май­

був виступ хору Руднянеько­

ГОГОЛіВСЬ'КОГО сільського будинну культури, жіночим

ТИlВі'в.

апло­

стерним винонанням. Жюрі фестивалю ВИІ3начило хор на обласний кущовий ОГЛЯД. '· Приємною несподіванкою

оплесками.

Жюрі підвело піДсумки. На кущовий фестиваль само­ діяльного мистеЦ'l1Ва Відібра­ но хори радгоспу імен! Кіро­ ва, «Требухівський,>.'> заводу торговельного машинобуду­ вання, Руднянеького сільсь­ кого будинку культури, від­ ділу внутрІшніх справ. Чоловічому вокальному ансамблю і вокальному тріо

на кущовому огляді са­ МОДі-ЯЛьних художнІх колек­

пісні на­

гаряче

плач,

супровод­

ти

родів різних національнос­ тей: латві:йсьні, білору,ськl,

Зал

«Не

«Торгмаш>.'>, соЛіста,м О . Ли­ зун (завад порошкової мета­ лургії) 'і О. Гринько (По­ гребсь'кий Сільський клуб) та іншим випала честь виступи-

огляд спі'вtl-КИ прийшли добре підготовленими, в оригіналь­ них ~расивих костюмах. В

РОСіЙсьнІ.

жувались

динку

~a, сл~жбщщі . Це порівняно молодий, але звелиними можmlв6стнминолектив. На

-

та довго

кестру По.гребського сІльсь­ кого клубу, танцювальним нолективам районного Бу­

його .складу входять передо­ ві виробничники пl.дприемст­

репертуарі хору

красках.

ду

Р. МеДRНИК). До

-

о

девчонна!»

Бокальним ансамблям район­ ного Будинку нультури та Літківської фабрини худож­ ніх виробів, вокально-інстру­ ментальному ансамблю заво-

машкнобудуван,ня

(керівнин

Добре П'Jiд'готавленими ви­

етер.

самбль.

вико­

заводу

«ТОРІ'ІМаш. ,Jяшй

2

привезли

пролрами

власні 1'ворн.

о

виступили,

харантернарlзноманіт­

нІсть жанрів, висока навська майстерність. на

погано

«Веча­

ДИlІКу~лшури

aaBotY

оплеснами.

•.

Серед ЧИ1Щ1в симпатії пу­ бліки. були на боцІ О. Си­ иицькоro .~ . днректора Бу­

TUЦIOJI8e'8

поета Муси ДжаліЛЯ «Вар­ варство>.'>. Виконує його з піднесенням, патетично. Гля­ дачі палко нагороджують її

багату на різноманітнІ жан ­ ри програму. Вдало висту­ пив жіночий вональний ан­

лeтmь

мисtецтво

татарського

директор радгоспу О. М. ЧИЖИК), пісню А. <)Ііліпенка

-

Шевченна«Тополя. та піс­ .ИЯ О. БіJiаша «Сину, качки

своє

вірш

На сцену виходять учас­ ники Бобрицького сіЛЬСЬ1\ОГО будинку нультури. Вони не­

родна

Демонструють

читає

ник - заслужений артист УРСР В. Мінько). Урочисто виконали його' учас ник и «Пlсню пр<> Леніна. (соліст

го

.Торгмаш •.

хор радгоспу імені Кірова. ~~~--------~~~--------------~

зал

ла району і став своєрl'дНИМ святом пі,сні й праці. Від іме­

ні бюро MiCb~KOMY

Виступає

чувалось,

що

вони

підготу­

вались до фестивалю ста­ ранно, вимогливо підійшли до підбору репертуару. Він був рІзноманітним, ці.кавим. З яким натхненням жіночнй вональний ансамбль .Семн­ НОJШI;вчанка.

виконав

пісню

Паuшооича на слова Василя Симоненна 4:Синові.. І заключним акордом був ви­ стyn Бориса Вчораш.нього .

Його приємний голос вра­ зив усіХ. Винонані ним ilIi'CHi «Журавлі., «Баллада Середа,

24

травна

1972

Сп1ває трІо PYДJIJIНCЬKOГO сільського клубу О. Ско­ робагатько, О. ДеМ'ІеIliRО та Г. Новак.

року.

о


ФЕРМА

виявили г nИ60КІ 3НАННЯ

лос

нізації ПМК-15 наполегливо

спеціалісти

господарства,

сільсь­

тваринники,

ви­

кваліфіковані лекції

Ч'

И

води. Одержали вагому заправку

корми, то вона не проявить свій

тій власності. Для цього посіяно молочний потенціал. Тому-то пар­ 112 гектарів кормових коренеплотійна організація і дирекція рад­ госпу « Заплавний)} зосереджують

вчали в школі основ марксизму­

Ворм. - 00.0 . . . . . . ооаоЖ" .родуа'Ж'••• оо'Ж'j

увагу колективу не тільки на по­

на

ліпшення якісного складу молоч­

теми, передбачені навчальною програмою. Всі слухачі вели кон­

ного стада, кількісного його рос­

ся до співбесід, брали активну участь у обговоренні того чи ін­ питання.

Організова.но пройшло підсум­ кове заняття. Комуністи елект­ розварник М. Д. Лазука і муляр

І. М. Деркач, теслярі депутат міської Ради І. Д. Касіч і Ф. А. Литвин, муляри А. Д. Сушко і

електрозварник

плекати

та сіножатей

жичі, який

.

ПІсля

рясних

ДОЩІВ,

рехреста, мешканця села Кня-

швид-

. ..

ко прибавляє в рості.

ВИХ відносин, світова соціалістич­

епівробітництва

дружби,

соціалістичних

країн тощо.

Колектив радгоспу веде ост ан- В б~ік~ції дуж~ ак:уальні і по~­

І гармонlИНИИ, але красу можна спостерігати і не бачити, не

MJB ••Споруджую~ься. СІНажНІ І силосю споруди МІСТКІСТЮ на чоти-

програми.

Всі

ристовуватиметься

- Уже зараз колективи по­ льових бригад Михайла Іванови­ ча Кисіля та Івана Петровича Бригинця повністю забезпечили худобу в таборах зеленими кор­ мами. Щодобові надої на корову зросли да 8,6 кілограма на 900 грамів більше, ніж торік на цей час. Вважаємо, що непоганий

худоби. Розширюються площі під силосних комбайни, вісім косарок, було найважчим покаранням кукурудзою, в тому числі на зе­ шістнадцять тракторів, вісім автодля них. Школа ~тала шкоJЮ~ лені корми до 120 гектарів, машин десять причепів.S естетики для . B~IX мешка.нцlВ ' . S~ села. НеВДОВЗІ БІЛЯ кожно І хана силос -- до 230. 30крема си­ 3акладання СlНажу запланова- ти з'явились квітники. Люди

на

корми

для

лосних культур, крім кукурудзи,

а також однорічних трав сіяно 369 гектарів.

по­

-

ри тисячі тонн. Для закладання

В оД.ніЙ із телепередач поч~~ §

сінажу створено дві бригади з 30 І р?зповlДЬ про школу, . . ДІТЯМ за ПрОВИНУ не

лось доглядати за квітами і це

но провести за тринадцять робо-

садили їх не З примусу,

І. МИХАПЛЕНКО.

Ще з колиски малята

лись

I

Непогані в

успіхи

·вади.

«Вели.нодимерсьниЙ». Вони виростили високий урожай

огі:рків, помідорів,

По,перше,

протягом

ма НеРОСИJмий-40, дає 60 процентів плодів. По-друге, він погано самозапилюєть'ся.

напусти.

Цього літа трудівнини зобов'язались добитись ще ліпших результатів і продати державі 2.200 тонн овочів, в тому числі огірнів із закри-

,вміЛО

доглядають

Підживлення, ОГірні:в поливання та прово-

паСIfННУ'ва'ння диться

завжди

Ножного ДНЯ або через день відправляється державі по 30-40 центнерів свіжих

огірні,в. Цими дннми завершується висадження овочів у віДНРИ-

На 19 тра'вня продано вже

висо:коврожайні, гарні с.мано-

підживлення -

на

Добрих рез'ультатіВ у пра-

нрім внесених

раніше доб-

лиць Марія Григорівна Тер-

аміачної води.

ві якості.

тонни огірнlв. Це наполо-

52

вину більше,

ніж торі, н на

цей час.

ці добиваються робітниці теп-

'За'вдшш чому ж добились

ЛІОН, Ніна Денисівна Васюн,

таких у,спіхііВ?

Улнна Онуфріївна

Основне, що ВПЛИНУЛО на врожайність огі,рнів, -- заміна сорту. Торін у наших теплицях

ВИlрощували

Харнівсьної

-

ної станції

сорти

ші. Ножна з них із нвадрат-

науново-дослідПередовий та

Онашно,

Натерина Янівна Стеценно, Марія Іванівна Нузь м и н, Ольга Мусії'Вна Рудя та інного метра I1РУНТУ уже одержала

по

три

-три

з

НИ приступили

до розлушу-

нів тощо. Одночасно провели

гентар,

рив, дали по три

ОвочіlВНИКИ

центнери

нашого

рад-

ГОСПУ, йдучи назустріч

зна-

.менній даті 50-річчю утоорення Союзу РСР, вирішили не лише винонати, а й перевинонати

поло-

завдання.

М. ГАЛЬЧИНСЬКИй,

агроном-овочівник

Т АН

величають

нолеНТИlві радгоспу

сорти, мають

У

кий~ Любов Мамросен­ ко. Третій рік вона на ферМі вирощує телят, спершу

вого

-

вІ ну

з

,

а

тритижне­

тепер

10-12-денного, пере­ даних fй доярка м и. Доrлsщати лодняк

-

такий

мо-

виною нІлограма огірнів при зобов'язанні - 10. Вони

замилуєшся.

Снільки в Ній чутливо­ .сті, доброти до малих

тварин. І до кожного з

ім'я присвоїть і тан вдало на все жит-

ота.

та

.

дже маді Теля-

часто

о

тя.

Спостерігала

якось,

п1ддаються коли Люба, йдучи повз

Середа,

не розби-~.

шкіл.

вихованн'я ~

КОЛИ -уважно

приднвн-

прнсадибних

ділянках

§ § тись до того, що росте і як РО-І

сте на

Броварів, стає сумно.

І

ще

Чимало

дерев неврожайних, квіти і ку- -

~ щі посаджені хаОТIІЧНО, абияк, ~ дбай-§'!

~ливо доглянуті квіТНIIlШ й сад-ІSI u

ВРОЖАИ

~ ки. Бо

відсутнє

тут

почуття

~гapMOHiї. Природа - найперша

втручатися з . ТОНКИМ

І ВІДчуттям

зались виростити висоний уро- ~I красного. Г. БЄЛОВ, лос. Щоб спраlВИТИСЬ із цим меш~~нець міста. заВіЦаННЯіМ, на оз(~роє:ння взято

вирощування

нультур, висону агротехнІну.

в своєму виступі ваЖJlИ- і§

~ ву й аКТlуальну тему. Ми за- ~ читачів

взяти

виховання

S

жен гектар одержав солІДНУ за-

по 10-11 цеН'тнерів

МІНеральних добрив

§

З цією ~ учас-ть в обговоренні пробле- ~

метою створено механізовані si ми естетичного ланни на НОЖНОМУ lВiДДi~HY. Ко- §~ молоді. __

ЦІ?авну -

~ § ~

Від редаКЦlї: авт. ор пору- . ~

§ шує

ДОГЛRдати за начанистою до- §прошуємо

рУ'чили механі'затqpам.

S

пре- ~

жай ну~урудзи Іна зерно та симетоди

S

естетичного

Р. адгоспу «ЛI'тні.всьниЙ» зобов'я- §І РОЗУМІІІНЯМ

передові

§ § §

та

§

СПАСИБІ ЗА КОНЦЕРТ

§

по 25 ~

§ ~

§ Тепло .1lJст~іл~ :OlJaiBHUKIJ ~ Ян тільки розпочались ,весня-І НCfшого села І ~/ддlЛка само- §

ТОНН органіч:них.

НО-іпол·ьові роботи, між членами

механізованих

ланок

дІяльних артиСТІВ Броварська-І

ШИ'РОI\О

!розгорнулось соціалістичне З1l4а- §

го зав.оду «ТоргJШШ».

§ Тетяна .Д~ченко~

с..ОЛІстка

KOJtt-1

гання. Нраще інших працювали S ,1шистерно виконала тСНІ НОЛентиви П. Г. Савченна та lS позцтора Івасюка «Горлицю> І. Г. Мичана.Вони не лише пе- ~ та «Осінь у Карпатах». Гаря-

ревИІНонуваJlИ зміННі за,вдання, чими оnлескаЛlи нагородили І а . й добивались відмінної Я.НОСТі !і гЛЯд. аЧJ Вален~ину П. рихОдько

41 О

Це заlВДЛНИ їх сумлінню ііі та СВІтлану Сlроштан, у вико-

гента,рівку,нурудзи на си- ~ нанні

10

травня.

.добивались .. трант6ристи

Петро

лос було засіяно, до

яких

§ «Синові»

-

прозвучали

пісні

Пашкевича, «Грус-

Добрих поназників' на сівбі ~ тиночка»-Поно.маренка,

§ за

«Гла- ~

на песке» - Поклада, «Ро- § IWИ1Горович Савченно, Іван Гри- § мана» - Мар' яновича та інші. § горович Донцав, Пет,рО Олен-§ Великий успіх випав на долю

НУ'рудзи на' .зерно посіяли в оп- І Голик, які душевно виконали

не тілhЮI знання, _вміНня, а й неабияка тур-

А

універ'магу

сійович Гайдан та LBaH Григо- ~ тріо У складі Тетяни Сахно, 200 гентар.[в НУ- si Наталії С.моленчук та Галини

захворізноманітним рюван·ням. Та н·оли спостері­ гаєш за робот'ою Ц1Єl

дLвчини,

~

ровИ'ч Мичан.

них Люба має онремий підхід, ножному з них

б

«Великодимер-

ХОРОШИХ

справа не з Тут потріБНі

легних.

rоспу ський».

ПРО ЛЮДЕЙ

'l'вариннинів «Завориць­

оберігати ~

~ школа естетики. І Нинішнього рону труді.внини іІ в неї. можна .ЛИ!fIе

робіТ.

рад-

................................................................

НеросимиЙ-40. Ці окрім своїх переваг,

§

зо- ~

красу.

§Не приваблюють навіть

ДУМОЮ

ПРО

своєчасно.

нонанням цих завдань і пра-

схилЬ'ні до са.МОЗСІІпилювання,

3

нультури.

ва'ння міжря,дь ранньої напусти, моркви, столових буря-

цюють велинодимерчани.

ЦІнувати

підростаючого покоління.

нинами. Плодоношення проходить більш рівномірно,

перевагу над своїми поперед-

~ра~IОТИ, а й уміння

одне.

тий ГРУНТ, організ у в а ли догляд за ГQРОДИНОЮ. Добре працюють бригади Миноли Федоровича Он ашна та Івана СаМійловича Селюна. Во-

- 196 тонн та 16 тонн помідорів. Над ви-

педагоги

бов'язані вчити дітей не тільки §І

ве без

А бджо,ли В цей час малоакТИ'Віні. От і недобір врожаю. Цього рону завезли сорти «АлмааТИНСl>ний-l~ та «Вір517~. Вони мають відчутну

того грунту

діти, до-

Я приєднуюсь до заклику газети зробити Бровари . містомсадом. Але місто-сад неможли-

утво­

М' lСЯЦЯ плодоношення, зон ре-

Я гадаю,

І Броварських

.

бу-

нено.

§рального

роботою.

радгоспу

-

S ти клумби, які приносили б ~ ~ естетичну насолоду всім? До- § глядати за. ними могли б . учні ~

.'

Фото П. Теплюка.

торі-н

тягну-

іграшок.

~ на. :fi;РИСЗідиБНИIХ ід!:~'ЯlНках, але § § ~CI вони приховаНІ ВИСОКИМИ S § парканами. Мил.уються ними І ~ лише господарі. А чому б на § площі Шееч.енка, біля цент­

член КПРС.

овочі'внинів

привабливих

у Броварах багато квітників ~

~.ииАУ.от.ЬУи~.ЬУAVAli'ТиAW"ииAVAW'"AWJII'J!rIИiIИIИIiZII_ _"МІІІ!JQJI7JJI_l'ZiIrrJRJrrJRJМlllIIJII_IИI'ZiI_ _ _ _!JQJIИІWJ!l'ZiIlI!DJriA!VAWA!

ли

до

РОСЛішають, а розуміння пре­ красного розвивається уповіль-

І

трудо­

У СП ·ІХ.И радують

не З

чих Анів, У тому числі з одно- ~ обов'язку, а з веління душі. Хі­ річних '!ІРав - за чотири дні з ~ ба не могли б школи м. Бро. . . 'в вари стати такими? багаТО})ІЧИИ~ - за ШІСТЬ, ІЗ при: ~ Приро~а закладає в людині родних луКІВ за три роБОЧІ Ізача.тки . відчуття прекрасного.

В. ЯЩУК,

!2

в ЯКlИ

дозволя-

ЧОЛОВІК. За ними закршлено два

На фото: З . Ф. ЛУК'ЯНЧУК за

вони

успішно ск.lали залік.

м. Бровари.

§

РОЗУМІТИ.

розповідає:

ву вахту на честь 50-річчя. рення СРСР.

хачі виявили глибокі знання тем

красу

дів. Вперше цього року посадили 22 гектари картоплі, яка вико­

ності. Зараз успішно несе

На підсумкових заняттях слу­ навчальної

про

вої бази. Головний агроном рад­ госпу АндрійЛкимович Харлан

Ім'я Зінаїди Федорівни ЛУК'­ ЯНЧУК красується на Дошці по­ шани в цеху холодильників. Такої честі робітниця удостоїлась зав­ дяки самовідданій праці, добросо­ вісного ставлення до виконання своїх обов'язків. На шпаклюванні щитів до холодильних камер вона виконує З.мінні норми на 125-130 процентів. Трудиться на заводіхо­ лодильників п'ятнадцять років, бере активну участь в профспілко­ вому житті, художній самодіяль­

квіту і зближення соціалістичних націй, політична організація су­ спільства і соціалістична демо­ кратія, розвиток сімейно-побуто­ зміцнення

пише

природн. Вважаю, що такі пу-

Проте,ча.с'Г'О бува!€

КПРС про шляхи дальшого роз­

система,

І

ливо

ня. Зокрема, вони глибоко виСвіт;:'·

на

красу?

Я завжди з приємністю чи- ~ таю в газеті матеріали С. Пе- S

поставлені пропагандистом питан­

лили такі питання, як нації і на­ ц~ональні відносини в умовах бу­ дівництва комунізму, ХХІУ з'їзд

І

МИ

- по деOllТЬ центнерів н.а гектар. Травос:ій, особ-

Шд усі кормові культури вне­ сені добрива. Так, на 451 гектар початок у подоланні відставання багаторічних трав по десять дні.

М. Д. Білошицький, муляр М. С. Грубюк, електрозварник П. О. Юм і інші дали змістовні відповіді на

ВМІЄМО

ні приготування до збирання кор- ~ РlБИ!. ~~ра~ДІ, СВІТ прекраснии,

ту, а й створення міцної кормо­

спекти занять, ретельно готували­

А. Й. Пустовий,

поля,

центнерів мінеральних азот­ по виробництву молока. Чимало зроблено, багато роби­ них, фосфорних і калійних. На ло існування тварин, підвищення ться для того, щоб створити у кожний гектар культурних пасоїх продуктивності корми. радгоспі достаток кормів для гро­ ВИЩ дано 1,3 тонни міндобрив і Справді, найпродуктивніша по­ мадського тваринництва, а також по кілька центнерів аміачної рідна корова, якщо її не дого­ для господарств працівників рад­ довувати або давати неповноцінні госпу, які мають худобу в особис­ і 765 гектарів природних випасів

ленінізму актуальні питання з на­ укового комунізму. Пропагандист Віктор Савич Головатюк читав

шого

з

бо саме там закладається джере­

ного року в системі партійної ос­ віти 16 комуністів партійної орга­

них

говорять

кого

Протягом нинішнього навчаль­

Д.'Ія

починається

луків-про це вже на повний го­

24

ферму молодняна вели­ ної рогатої худоби, зу­ пинилася біля обори і понлинала нолишніх своїх вихованон, яких уже давно передала у

старшу групу: «Гороб­ чин, Налияна!. Не встиг ла промовити ці слова, ян підБІгли двоє велИlНИХ

-

телят.

Пізнали, пізнали,

мої любі! Дівчина

травня

1972

гладила

року.

їх,

а

сама лt.~ве

не за'пла­

J\ала.

За У

три

групах

рони

роботи

молодняна,

нні доглядала Люба, не було жодного випадну падіжу. Та і хворіють її підопічні рідко, а но­ ли вже й трапляється щось,

то

дівчина

вдві­ все

ч1 нраще доглядає,

робить, щоб телята бу­ ли

здоровими.

М. РУДАС,

тимальнІ

вих с:вят. ли

НОВЕ

-

до

травне-

S пісню

самодіяльного

компози­

§ тора Ільі:на «Весни примари». Нині мехаНіз.атОіРИ приступи- ~ Чоловіча група ансамблю вико­ до . мLmрядного

о6робітну. І нала українську пісню «По са­

тра,нто.Рист. и василь .. Uетрович ~ дочку ходжу» та «Ой дівчино, ЗахарчеНRО, Дмитро

Оленсан-

S дівчино» .

д!рович ДасІк та lН. 1іі1 розпочалц І

Цікавий і Різн. омаНітний ре­

,вареНІНЯ Союзу РСР, Лі'l'кі.в·чани lВи'рішили ознаменувати ювілей вагомими успІхами у праці.

П. КОВАЛЬ панкова, Т. ГАйДАR ($іБЛl0текар.

боронування площ. l1ри ЗМ1НнШ l}єртуар Олександра Синицько­ норМі 14 гектарів вони обробго. Він прочитав власні вірші ляють по 16-18. ~ та виконав сатириЧНі куплети. йдучи назустріч 50-рІччю утО. КИРІЄНКО механ1к,

ветлікар радrоспу.

о

СТ.роки

ЖИТТЯ

В. МОИСЕЄНКО,

о

агроlЮМ.

S

с.

ЛІТочки.

. ._ _ _iIZIII_ _iIIlIJ....

hIlZlИJJ

03

стор

О


АКТИВІЗУВАТИ РОБОТУ Днямн

У

У цей соняч'ний транневий день парк, що БІля район­ НОГО Будинку "ультури, на­

міськкОМі НП Ук­

раїнн відбулося засІдання пре­ зидії правлІння Броварської районної організації товарнства охорони пам'ятників історії та

ПО'внився

культури,

хрестом

1Іа

голові.

плече

них

-

на

якому

білих

розгляда­

лась робота первинннх органІза­

На районних змагаННRХ санітарних дружин і постів

Через

протигаз ,

носилии

і

у

інші

це команди

-

Помічники медпрацівників

у

червоним

нала

«ШинуЙсяl. номанда . -

ряди

сандружинниць.

-

проводнться громадськнй огляд пам'ятннків історії та культу­

ри, прнсвячений 50-річчю утво­ рення СРСР, слІд актнвізуватн діяльність первннннх оргаиlза­ цій. Броварська районна органі­ зація товарнства ннні нарахо­ вує понад 7 тисяч Індивідуаль­ них та 42 колектнвннх члени. На кошти товариства встанов­ дошки

дівчат

з

16

Слово

для

дається

привітання

,виконному

депутаТі,В

ють

на

проведеного

жереб ­

починається

змаган­

ня . Перший етап

честь перших органІзаторів Ра­ дянської влади в Броварах Аидрєєва, Осіпова, Гальбича, на честь перебування в Брова­ рах А. С. Макаренка, штабу Південно-3ахідного фронту, штабу М. о. Щорса, штабу 2-ї Повітряної армії. Обеліски загнблим воїнам·одиосельчанам встановлено у селах Требухів, Русаиів, Рожни, Гоголів, Боб­ рик, Жердова, Рудня.

на

-

оснащення,

-

діяти

надавати

у

в

і

масового

транспортувати

IПрранених,

заЦіЮ

допомогу

зоні

ураження ,

І.

Після

етапах

демонстру­

вміння

потерпілим

Товстенку. кування

по

ДІ,вчата

своє

вих,

на­

С.

проходимо

умовах, наближених до бойо­

Ради

трудящих

з нання тгр а,вил

пісня .

змагань.

голови

районної

етапів,

ра

ченкОІМ

пролу­ Завмерли

-

застy:nни.ну

стройова підготовка і бадьо­ Разом з головою райкому Червоного' Х'реста тов . Юр­

шкіл району з'їхалися на ра­ йонні змагання саніта,рних дружин і постів.

пагаидн міськкому НП Українн А. А. Мороз. Він підкреслив, що зараз, коли по всій країні

меморіальнІ

-

приладдя

дуючнй відділом агітаціі і про­

лено

у

деяних

цій. На засіданні виступив заві­

гомоном

хусточках

проводити

дезантивацію

дега­

тощо.

На кожному етапі суд­ ді. В~ни вимогливо ,стежать за виконанням усіх прийомів. Тут же змагаються сані­

перевір­

тарні

згодом

пости.

У

НИХ

вісім

у

тому

воний ВИМlпел, на третьому - дружина Зазимської се­ редньої школи, відзначена Грамотою. Серед саН!постів четвер­ тий раз першість за постом

числі

вуличного

ру­

ху ,вимо'г цивільної оборони інші. Чітко керують змагання­

та

ми головні судді ліна'рі П . М . Іваненко та С . О. Гур'євсь­

школи N2 1 (Його,.нагородже­ но кубком), на другому ПОСТ ШНОЛИ NQ 3 (червоний вимпел), на третьому Го­

иа.

Декілька годин триває бо­ ротьба за першість. Закінчи­

голівськ'ої

ла,сь вона перемогою сані­ тарної дружини місьної се­

гому місці

-

рів змагались за кращі по­ иазнюш у виконанні норма­

тивів . СПРИТН'іСТЬ і ініціати­ ву про.демО>НСТРYlвали вихо­

дружина місь­

середньої

школи М

3,

якій вручено перехідний чер-

ванна '

сплату

ства

увагу

иа

ниця

ли

ної

суддіlвська

ми

,

культури.

"

'І'

ЧЕТ,-Н ТРЛ8КJI п~",.""",.....-ЦТ

ськ,ою і,

тим

..

Народною

РеспуБЛіКОЮ

лиІвим

миру,

зрушенням

на

політичного

користь

реалізму,

безпеки й РОЗРІ~rд'КИ на європей­ сь.кому континенті. Проте ці спроби з а'знали провалу. 17 травня

після

коротких дебатів,

в яких ве яли участь представни­

Ю! у,сіх францій , буН!дестаг схва­ лив заКО'нопроеюи про ратифі­ кацію

договорів,

підписаних

у

Моснві і ВаршаВі. На ПіДТРИМн<у договорів ви­ словились депутати партій уря­ дової коаліції СОЦіал-~емо­ кра ТИЧ'ної і вільної демократич­

ної .

ФракціЯ

nонніСТЮ

ХДС/ ХСС

утрималась

майже

від

голо­

сування. Проти договорі;в голо­ суsaли лише представники най­ реаlкційнішого УГрУ'повання в складі опозиції, а ТflIКОЖ лі'Дери реваншистських

«земляцтв».

Ва'РТО ува,ги, що рішення ут­ риматись від голосування було прийнято на заСіда'ННі франції

ХДС/ ХСС лише в останній мо­ мент. До цього лІдер фракції Барцель, а також значна група деnутаті'в схилялися щоб голосу,ва'ТИ на договорІв.

до того, підтримку

це!ilt

~

_~

~

ФРН і соціалістичними нраїна­ ми Європи . ці підсумни пона­ зують,

що,

незважаючи

ХДС/ХСС ,

котрі

ну,валисяз

на

СТСЬfшх

1

КОНТОРА

широних

верств

на курсн

дружин .

Нозака.

члени молодіжних і студентських організацІй висту­ пили на піIДТРИ:МКУ «східної по­ ліТИRИ» ноаліційного уряду, що

Завдання, яне СТ8іВить

ченню зразу після раТИфі~ації договорl'В у 6yнJдecTaгy. Нк від­ значИ'В БраНІДТ, схвалення дого­ BOptB з СРСР і ПНР вlднриває

Почато<к занять

НДР і ФРН. Уже найближчим про

часом

договори

ОЯ

1

ЛИflНЯ

в

житлово-еКtCплуата­

Іва,

21, їхати а'в'Гобусом NQ 41 до зупинки Федоро­

партии

~lcцeBOгe

19.00 - Ін­ 19.20 -

(Дніпроrreтровськ). програма «Вісті» .

новини.

Редактор є. ФЕДИН.

,---------------.-_.-------Бровареькому

шиноремонтному

заводовІ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: контролери атн, опаратори,

рі­

І

Жfрнаd.IВ

wорохувальники,

вулканІзаторники, слюсарІ, lантаЖНИКИ-8лектрокарники.

Звертатися на адресу: Бровари , промвузол, ши­

норемонтний

завод,

відділ

кадрdв.

АдмІнІстрацІя.

де

і

на друге піВріччя

1972 року. і СТРОК ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ i~

3АКІНЧУЄТЬСЯ:

і

І НА і;.f;;;~~~;~::::~:H:;;~;H;~:' зо ~... !~, на газети «Ниівська правда» і «Молода

20 червня Ц. р.;

на міськрайонну газету «Нове ЖИТТІІ»

- 26

rB&pAIIlJt

червня ц. р.

і

Передплату приймають: вІдділення .Союздруку~, вlд­ Аілеиня зв'язку, сІльськІ листоношІ, громадськІ розпов­ сюджуваЧІ преси на пІдприємствах, в установах І учбових

- .................................. _........................* *............... _ ........_ ................................. закладах.

ГРОМАДЯНИ!

r АЗЕТИ

НЕ

й /НУРНАЛИl

ЗАБУДЬТЕ

ПЕРЕДПЛАТИТИ

ВІдділення .Союздруву~.

І

БРОВАРс~r::~€А:l~::Ао~~~~РТНОМУ

І

і

на постійну роботу потрібні:

і

: :

*і * *1

водії І і 11 класів для роботи на автобусах (одина- і

** і *

ки забезпечуються гуртожитком);

кондуктори;

автосл,?сарі всіх розрядів; вулкаНІзаторник;

Ш~Фае~:н~~І; класу для роботи на вантажних авто- І

трактористи для роботи на тракторі-екскаваторі І ,

ІНДЕІ<С 61964.

,

орган Броварского горкома

УкраинЬІ,

ГОРОДСКОГО

и

районного

Сов,етов депутатов труд"щи"ся Кие8СКОЙ области,

КОР~СПОllдента

17.00 - До 17.30 - «По

raaeT

Адмі.ністрація.

(ТАРС).

....

Ог­ «Сур·

і ПрОдОВJИУєТ~ся П8Р8ДПJl~та І

~----------------------

А. ТЮПАЄВ,

«НОВАЯ ЖИЗJ-{Ь~

18.00 -

аматорських

школярів .

.................................................................... * •

1972

'М. БрОіі8'РИ, вул. дИ'МИТРО­

прийме

ІрландН,

Для

Програм а, передач.

16.55 -

для

ційну контору на адресу:

палата земель за­

-

між

КОММУНИСТИЧ,еСКОА

1

За д'овідJкаlМИ з.вертати­

новий Є'Тапв Історії Федера­ ІТІ'І'ВНОЇ РеспублІ,ни Німеччини. Ці дон<ументи сприятимуть та­

шення

ом

операторів

нині

перец собою коаліційний У,РЯД, були визначені в заяві ианцле­ ра Брандта по радіо і телеба­

(ХарКів). дитячих

формаційна

Друга програма-УТ Наша афіша. міжнародного року кииги.

·ва.

щею.

мач».

18.30 -

І<інофестиваль. присвячений 5О·річчю утвореиня СРСР. Художній фіЛЬМ «Ми з Кронштадта». «На добраніч. діти!». Програма «Час». (11\.). «Екран МОЛОДІІХ» Комсомо л ь,

ни.

року.

пр иє:мст<в,

'знайшла своє найпо,вн'Їше в'Їдо­ ображення в дотоворах ФРН з Радянським Союзом Поль­

акорди..

фі ,qьмів.

20.15•. (До 20.50 50·річчя радянської прокуратури) . 21.00 20.30 - «Літературні читания» .21 .00- 21.30 . • Програ",а «Ч а с». 21.30 - Художній ські зорі». 22.30 - Вечірні фільм «Чорне сонце» . 23.10 - Нови­

роботи в газових котельнях.

заХі,цно­

німецьиої громадськості. У ці дН'і робітнини промислових під­

етичні

ляд - конкурс

веснЯнки». (Передача з Ки€ва) . « На стор о жі раДЯНСI;КИХ з аконів

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

взаеморо~умін­

проходила на фО'Ні антивних ви­

ЖИТЛОВО­

ЕКСПЛУАТАЦІИНА

полlтина

роз горнулася навколо договорііВ,

ступі'в

,18.45 Ленінський уиівер' 19.30 .-- «Українські

Газета

у

ВИХОДИТЬ

вІвторок.

1====='=====================11 п'ятннцJO І ТЕЛЕФОНИ: pe.llaKTopa 19·3·82, заступннка ре· \ мовлеННІ! - 19-3-18, вІддІлІв промисловостІ. Д.актора 19-4·47, вlдпо.lдальноro секретар", вІддІлу роботи Фотоltореспондеllта _ lі-4-67. ГQCподаjlСТ8а,

польові

16.15 -

В1А6іРКОВIІЙ

_ •••• 11.00, ""-

БРОВАРСЬКА

бло­

здобула перемогу. . Парламентська боротьба, яна

АнглІї і загострення напруженості в ПівнічнІй останніми днями сталися нові ириваві сутичии.

СІЛЬСЬКОГО

початком

~

м.

'"о

веснянІ

про­

ПРО ЩО ПИШУТЬ Г А3ЕТИ АНГ ЛІІ Провідні теми лондонсьиих газет ионфлlkТ на залізницях

И111СblК8.

ро

ИOiJИІПІ, ID.45 -«Наука

19.00 -

реванши­

організ ацій,

розсудливості

ня

відкрито

лідерами

нів можливість розвитку всебіч­

іliУЛ .

Аок}'менталыlfхx «На полях кра-

rciЄIIOAapcт"y».

«Чакон' а» . ситет мільйонів.

цедурні з'волl:кання, до я.ких вдавалися. ,реакційні діячі з

хlдноніlмецькото па ~ламенту.

~

І(он,

«Ураль ­

~. . OIII1tJtilCi>lliDro ф~лыюоo тур Jlf,r.4)ранцlJl-СРСР. Бах -­

мають намір поставити під сум­

НАША АДРЕСА: 255020. М БРОВАРИ . К 1'".

фіЛьм

1:Ut. -

••a

іиV. ' ,~ ,' : 11( "

нож і нормалї,зації відносин між

відносин

Фото А.

'JлеБоченнSI

)l.lтеЙ.

Ху.-_

.~ г...... 12." -

jJI!Idor&. 1 $ ....

...,..

БY'Rдесрат

нор.маль'них

3

cькi6}'~.' ~rp T~~, J:j;)5 -

Підсу.мни голосу<Вання в бун­ дестагу серйозний уда.р по тих силах в ФРН, Я,К'і ще не В'ідмовились від своїх планів і

них

-

!~

ДJI,.

«СТJФtИЙ aaмIC11o. ~ .

спробою

самим, перешнодити важ­

_»_

'.45 -

9;3$ .1108__

і міжнародної громадсько­ Вони були винлинані ще

ФРН з і Поль­

перед.

санітарних

,~"""~~###,,~-~,#,~,#~#_~~#_.#,~-,~#,,,~---------------

Події останніх тижнів , що розігрались на політичній арені у . Бонні, привернули увагу най­ ширших верств західнонімець­

перешнодити

ЗІМ ага нь ,

Важлива міжнароднаПОJ{I~

ратифінації договорів Радянсьним Союзом

І , лі.кар с. Гур'євська дає настанови

та

сил

НАЦЕНЕЛЬСОН,

На фото: головний су,ддя!

,

І ,

реа.нціЙних

подарунками.

Д.

товариства

однією відчайдушною

визнала

громадський кореспондент.

охорони пам'ятникІв історії

ної сті .

.комісія

стіннlв;ни шноли NQ 3 (перше місце") , НраСИЛlВСЬКОї вось­ мирічної (,друге) і Нняжиць­ кої середньої (трЄ'Тє місце). Переможці вІдзначені ц1нни­

несвоєчасну

'lllflllllШlllllllПlllllІІlllllІІШШlllllllШlllШllU

середньої шко­

Олена СКОМОРОХ (тре-

нівнам са,нітарних ПОС1'іtВ, у кожній з НИХ щось своє , спеЦИфічне. Та наЙкращи.ми

М. ЄРЕМЕННО, Броварської район­

організації

міСьної

NQ 3

Спеціальне місце на зма­ ганнях було віДведено стін­

кій, Погребській та Інших ШКО-

голова

Марченко

' тє місце).

Бобрицьк1й, Плоскlвсь­

лах.

середньої

Вам

N2 5

(перше мІсще), Ліда Печ'ура з НаЛИНіВСЬНОї восьмирічної (друге місце) і дев'ятиклас­

внесків членами товарн­

у

,місьної

тноли

На засіданнІ було відзначено хорошу роботу первинних орга­ нізацій 3аворицької, Гоголівсь­ кої, Броварських .Nq 1 І .N2 3 середнІх шкіл. Разом з тим звернуто

школи

Сімнадцять юних інспенто­

редньої шноли .NQ І , нка вже в котрий раз нагороджена перехідним кубком, на дру­

ної

середньої

(Грамота).

paA'lo·

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

середу,

суботу.

масо.оІ

'

154. Телефон -

19-4·57;

Зам.

2285 -9075.

«3-153 Беларусь»; муляр-штукатур.

:

* t .................................................................. * і

~

Зверта'ГИ'ся на aдp~cy: м. Бровари, вул. Металур- і гів, 22. : Адмlиlстрацlll.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ до ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

~*

68 номер 1972 рік  

68 номер 1972 рік