Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН. ЄДНАFfТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ зо-я.

16 68 (6214) ЧЕТВЕР

12 ЧЕРВНЯ

р.

1968 ,

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТIt YBPAIНIf ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

в І1И~R rор.жвсrВА ІДВАЛІВ ВОМУВІЗМУ

ВІРИМО

Ншрада кому<Нkтичних

рооіТНИ'ІІІХ ,па,рт,іИ.

На ранкО'вому за·сіданні 10 Че'рвня уча'сники Нара.111 о,:(,носта,Ї1110 прИЇflНЯЛИ Teol\CT ДО'I\У'Ме'нта «Незалежн·ість, 'свободу і ми'р Б'Є11на­ ~fOtвоі!», .в Я!І\ОМУ ві,1зна'чаєтltCя, що Г~РОЇЧllа ОО'РОТl>ба в 'Єl1на"lСЬ'КОГО lIa'po~y ІПРОТИ агресИ США є однією 3 IнайваЖЛИlвіших СJ\Л3ДОВИХ ча:стин всес'вітньої о(!ротьои ' ~Ііж с(!ц·іа.'1ізмо}! 'і~періал'і3)fОМ, Mi{l' СИ.lами П'рогресу і реa-rщії. Нара'да закликає пере11ВОРИТИ I'ІЄІнь 20 лип,ня, річНlЩЮ ПfД'ПИСШННЯ Ж6невських УГОД, у міЖlJoаро:\,ний ДЄlHЬ солца'рності з Б'єтна'мом, день боротьби за І1РИПИН~JIIНЯ а'l1ресіі США_ (ТАРС).

Пора

великого молока

Підведені підсумки роботи тваринників за п'ять місяців. Воии свідчать про певні успіхи. Вироб-

худоби на природиих луках у рад­ госпі імені Кірова. Молодияк на нагулі щодня прибавляе у вазІ

гектарів сільськогосподарських угідь порівняно з п'яти місяцями МІІНУЛОГО року збільшилося на ЗІ центнеІ), а середній надій на корову підвищився на 175 кілограмів. Учора прийшла радісна звістка район в цілому виконав піврічний план продажу державі lІІолока і м'яса. В цьому немала заслуга передових господарств_ В радгоспі с Плосківський», наприклад, наДОI

на корову становлять 12,6 кіло­ грама. Тваринницька бригада В. Макушненка з новоорганізова­ ІІОГО радгоспу «Жердівськиil:t ус­ пішно виконуе піврічний плаи ви­ робництва молока, довівши щодо­ бові надої на корову до 10,5 кі­ лограма. Долаючи минулорічне відставания, помітних успіхів добився колектив радгоспу «Тре­ бухівський», Надої на корову по­ рівня но з минулим роком збіль­

ніж торік на цей час. € і ряд інших господарств (як це видио

ДОСИТЬ природних випасів, зелеНОI маси_ Не вистачае тільки добре

з опублікованих у цьому номері газети матеріалів), які успішно виконують свої зобов'язання_ Це результат наполегливої роботи працівників ферм і кормодобувників, керівників господарств і партійних організацій, які повсякденно піклуються про збільшенНЯ внробництва і продажу державі продуктів тваринництва. Переведення тваринництва на табірне утримання, уміла організація випасання дають можли-

організованого табірного утри­ мання корів. Тому і щодобові на­ дої на корову менше семи кіло­ грамів, а порівняно з минулим роком з мінусом в один кі­ лограм. Нижче своїх можливос­ тей працюють і тваринники рад­ госпу «Великодимерський». Роками ми звикли бачити радгосп «Русанівський» на одному з перших місць по виробництву і продажу державі молока. Та ос­ 'raHHiM часом помітне відставання.

вість різко збільшити

ПО ВИJJOБНИц~ву молока

ffИЦТВО молока в районі

на

сто

по 600 грамів, а щодобові

&ОП.

2

~~"'''':>'..,:1'~..,:1''_.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

На міжнародній Нараді комуністичних і робітничих партій у ~IOOI\IBi ,продовж'ує роботу міжнаРОJна

ЦІна

В иі дні в цехах БроваРСI>КОГО заводу

бригадах ПОРОШКОВОІ

\lета .lургіі жваво обговорюють­ ся ~lатеріа.1И міжнародної Нара­ .'111 I(О~I}їl і СТИЧНIІХ ·і робітничих партіїІ, що ПРОХОдl1ТЬ в СГО.lнці нашої Батьківщини Москві.

Схвалюємо

УСПІХ

в

бі за єдність ,комуністичних і роТрудіlВ:НИКИ радгоопу «Бобриць­ бітничих партій, на яку в свій час кий» ЩО:ДНЯ знайомляться з ,вказував В. І. Ленін, підкреслю- ~атеріаJJами міжнародної Нара­ ЮЧІІ, що вона Ні!обхідна для пов- ди 'КОІМуністиЧіНИХ і 'робітничих \lоі перемоги соціалізму і комуиіз- партій. ПоліТ'і'нформатори, агіта­ МУ.

Ми з великою радістю слі~куєкерів.ників коСтаршиЇі печовиїl, YJ.apHltK 1(0- мо за ви'ступами \І)'ністичної праи:і д,lІато.lііІ Тихо­ , "у,ніСТИЧIШХ j робітничих партій, !lОвич Тарасов в бе.сіді з робітни- які заК.1Икають згуртуватись 1(а ' ~11J СI,аза,в: ~OMYHiCTi'B усього св!ту, .спі:"ьно - З ве.1ИКИМ захопленням ми OOPOTIIC~ 'проти си;л ІмпеРІаЛІЗМУ, . слухали по радіо висту.п на На'ра­ за мир І демо.краТІЮ. : достроковим вИ'конанням швді Генера.l0НОГО секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, - В ній Р~ЧlіОГО пла,ну по вир~ниuт~у зада'НО глибакий аналіз сучасного стано,вища в світі, чітко і коН'Крет110

'ВИ'КJlадена

'познція

нашого

Центра.1I:1IІОГО Комітету в бороть-

.1IЗНОГ~

пор~шку_ ми '8'I~П08lo~аємо

КО\IУ'НIСТИЧНОГО

руху.

дитячого

трикотажу

,принесли

овіжі газети з. , промо.ВО!О

Л,

І;

І'?,МУН.ІСТИЧНИХ І роБIТНИ.ЧИХ

па1>-

.1~IСЯ 'колеКТИ1l1111

проти імпе.

ріалі3'МУ.

гам

миру .

В своїй промо.ві Л . 1. Брежнев

ної

па,ртП

РадЯlН'СЬ'Ко.го

всіх

комуніс-

Союзу,

яка твердо і неухильно слідує ле­

бригадир трактор,ної

бригади

J\\И'КОЛоа Шатир. Ми ле'вні, щО ,нікому ,не вдасться похитн.уТlf мо-

rYTHicTb світО'вої соціа .~істичної системи, табору миру. На фі!рмах, в 'Тракторних брига­ дах ~гітатори прочитали промову Л. І. БреЖlнєва на Нараді, в я~ій

полі­

він да'В глиобокий аналіз міжна­ родного ста1іовнща в світі. Робіт­

П9. радІО. прагне.ния 8ІСіх робітникі'в фабрн­

говорюють матеріали МіЖН.арод­ ної Наоради, сх'Валюю'Ть ле.нінську

читки.

Ту;

же Інінським курсом, а в своїй

з ясу,ва.10СЬ, що. :багато ·роБIТННЦЬ тиці виражає інтереси с.l~· ха.1И про~ову Генерально.го дящих. Висловлюючи

секретаря ЦК КПРС

сил, що виступають

ра

~реж~єва на 1If!жна~ОД;Н1Й НараДІ викла,в чітКіу позиu:ію КОМУ'lІ'істич­

ТІІ!, ВlДра3l)' в ~exax, ЗМІН.ах поча-

комуніс­

тичних і робітничих партій, -сказав після 'ВІІСТ)~ПУ політінформ.аl'О­

веРХНЬО-І ту, а це велика пересторога ВО\Ю-

Як ті.1ЬКИ на ф. абрil'КУ

думку, що новий форум

І ті'!! усього світу Відіграє важливу рмь у дальшому згуртуван.ні

зм,іцнення ЄдІН ості

в ЄДНОСТІ-НАША СИЛА го

газет в поле, проводять колектив­ ні читки, обговорен,н~. Цікаву беоіду, наприклад, про­ вів К?стянтніН Арre~ович Буча з мехаН1заторами, ЯКІ ,висловили

\I~ зак,1И'К PIДHOI паРТlI. КРlПИТИ _ Ми uілком піДТРИillУЄМО зов­ "щь держави,. так HeO~Xl'ДHY для ,н,ішню пол,ітику ІНа шої Комуніс­ захисту БатьКl'ВЩИНИ І СВІТОВОГО тичної партії в o!JIpaBi дальщого

--------

надої

тори вийшли З свіжими номерами

всіх тру­ думкн і

ІНИКИ

господа'рства

активно

об­

ЛЮДІ! вия'вля.ють ве.1И~ИИ Іитерес ки, хочеться від всього reрця по­ політику КПРС, самові:,цда'ною да р~БОТИ МlжнаРОД.НОI .Наради, бажатн плодо'[\ворної роботи усім праuею зобов 'я:зуються кріпити на корову зросли порівняно з ми- шилися на 409 кілограмів. Швріч­ по.l'іТIНфОР~lаторам 1 aГIТaTopaM учаснккам Наради, хай ще тіснінулнм роком на З8З кілограми і ний план виробництва і продажу вони задають багато пита,нь, ви.. • -мо,гутність рідної Батьк~вщltНи . Н. ФЕДОРОВ. С.10ВЛЮЮТЬ ової думки і почуття. ШНМИ. бу~уть рЯЩИ КОМУ'ІІІСТІВ, хю~ становлять 1574 кілограми, в Руд- молока значно перевиконано. _ Робота міжиаq)QДНОЇ Наради ще М'II11!IІ'IШИМН бу'дуть ПI\Югресивю нянському племптахозаводі від Та чи в усіх господарствах ви­ кожної корови одержано 1227 кі- користовують сприятливі умови? КО\IУllістнчних і робітничих па,ртій сили CBi'I'Y, що. ПРО'ТНСТОЯТЬ силам ПРО СКJlИКАННR ВЕРХОВНОЇ РАДИ го- імперіалізму . лограмів молока- на 272 більше, Ні . В радгоспі «3аворицький:t е не може нас не хвнлювати, -

виробницт-

во молока, знизити його

тість. Саме

до

собівар-

цього

у радгоспі «Бобрицькиil». дир

ферми

першого

М. Болозович розповідає: - дЛЯ худоби нашої

створено

багаторічне

прагнуть

гектаРІВ

на

сто

СІльськогосподарських

угідь радгосп

Брига-І четверте місце,

посідає

а

в

районі

по надоях на

відділка

корову

- десяте. Основна причи­ І на зменшення иадоїв - неповно-

бригади

цінна годівля худоби, коровам тут

культурне І дають мізерну кількість

зеленої

"асовище, де перебувають корови І маси, якої вдосталь має господар­ з весни

до

розділена

пізньої осені_

на загінки,

Площа

траву

на

яких випасаємо почергово, t:: електропастухн, вдосталь води, зразковий пункт штучного осі меніння тварин, будинок для відпочинку тваринників, Справді, багато тут зроблено, щоб на дешевих кормах одержувати більше молока. Щодобові надої на корову становлять 11,4

кілограма, а собівартість

центне-

СТВО_

Період

табірного

утримання

худоби найкращий для збільшення виробництва дешевого молока. Тому на місuях потрібно подбати про повноцінне випас ан­ НЯ худоби, годівлю її зеленою масою. Партійні організації рад­ госпів і птахофабрик повинні взяти під свій контроль табірне утримання худоби_

Товариші

тваринники!

Ширше

ра молока не перевищує 8 карбованців_ Непогані надої і на фермі другого відділка, В цілому ж

розгортайте соціалістичне змаган­ ня на честь сторіччя від дня на­ родження В. І. Леніна. Справа

бобричани доять по 11 кілограмів молока від корови. :хороше організовано випасання

вашої честі -достроково вико­ нати зобов'язання четвертого року п'ятирічки.

••••• дання радгоспи «Красилівський»,

Ііа честь 100-річчя

«Бобрицький», імені

дня народ-

НО

комсомольсько-

,'\!уністичної прщі

ко, адже

на

уда'рник ко-

Лооов

Кось-

ній обговорюються

питання да.1ЬШОГО · зміЦНі!ННЯ

Перед робіт,никами

інформаwями

фаБРltкн

висту,пилн

майстер зміни КлаІВді,я

СРСР

з

також

Петрівна

єд-

Шкуропадська, начаЛЬ1!ИК дільни­

ності рядів 'КО\1}'ністів усього еві-

І!і Я~~в А.нТОНо\вНЧ Шипе'р та інші.

Президія Верховної Ради СРСР Указом вІ,д 9 червня по­ становила

окликати

шосту

се­

сію Верховної Ради Союзу Ра­ дянських СоцІаЛіСТИЧНИХ Рес­ публіК сьомого скликання 10

липня

ТЕМПИ ПЛЮС ННІС ТЬ

1969

року в м. Москві. (ТАРС).

ВСЯ УВАГА-ПРОСАПНИМ КУАЬТУРАМ Механізовані

лан'ки Пухівсько- люючи сходи аміачною ІВОДОЮ.

Ії 'Відділку. Щодня ;на прополювЗtlrні

го ,радгоспу - плем'птахорепродуктора I ВЗЯ .1И зобов'язаНоНЯ виІЮСТІ!ТИ в ниніШньому роц,і по 110

вноситься на гектар до 2 це.нтне­ рі'в. АмLачну ВО:ДУ буде внесено на мінеральних грунтах на площі

центнерів каортоп.lі на КОЖНОМУ з 270 гектарів посадженої площі.

212 гектарі'в .

Зараз вони

ДОК.1адають

зусиль,

щоб ДОТРІшати дзного слова_

ЯІ( того ВЮlагають пого:дні УМО-

ІНІ , вся

увага

в господарстві

пер при'Ді .1ЯЄТЬСЯ доглядові сашшх КУ.1ЬТУР. На другому

те-

провід-

Під ча'С другого спушуванн,я міжрядь посіви під­

живимо сухими фосфорними і ка-

.1іЙ'ними добрива'ми.

На оорооітку кукурудзи працює

а))регат тракториста

Василя

Іва­

,новича Сафронова. Посіви теж одночзсно пhДЖИВ.1ЮЮТЬСЯ аміач­

.'I.i.1KY ,1ан'кові

механізованих .1З- 'ною водою. На тих П.l0щах, де но" .\\ико.lа А.ндріїlOВНЧ висонь- Ч'КУРУJ.за посіяна на СИ.l0С, зараз

І(ИЇІ та .'\1ико.1 а Ма'каровнч Гирен- провздиться третє бор.онування. 1(0 'П:С.1Я Ki.lbKOX боронувань кардобре ДОГ.1ЯДЗЄ ПОСІВИ овоче­ ТОП.lі вже четвеРТlIЇl день спушу- І вих hV.lbTYP бригада Івана ПИ.1И­

югь міжряддя, одночасно піджнв- ПОВllча мзшевсыогоo на першо~іу

ш----------------------------

__---

,пом'ідорйв, ог,ірк-і'в, капусти заЙlНЯ­ ~o до _40 ,рООітниць. За 'l'РИ-'Іоти­ ~и дні ,во.нн за'Кі,нчать перщий o~­ робіто'к. Механізатори обробили IІ1рометрнно.м

всю площу моркви-

80 гектарів, на 40 гектарах росли­ нн обпрнскані

вдруге.

Незважаючи на склаД1іість

до­

гляду посівив У дощову по.году, БУР'Я'll'ів на пол'ях майже немає. Види на врожай хороші,

А. ЯНКО, головний агроном

радгоспу.

, ВІдстає

Третя

Перша бригада ,радго'спу «Руса­ нівський»

в

усьому

перша. Тут

,вчасно і на високому агротехніч­ HO~y рівні посадили картоплю і посія.1И овочі. Зараз вся у'вага­ ДОг.1ЯДУ за пос·іваМIf . Бригаднр

П. БожУ'К пра'ВИЛI>НО

о.рганізу,ва'в

працю на прополюва.нні . В зу.lьтаті кормові бур,я,ки на гектарах чисті ві:л бур 'ЯlНів.

ре­ БО

На першу бригаду ради,мо рів­ лий),

ПІВРІЧНІ П.JIАНИ ВИКОНАНО!

з

брнгаc!l.ИР

нятись третій

Тваринники нашого раilОllУ здобули в соціалістичному змаганні ження В, 1_ Леніна визначну труДову перемогу. За станом на 11 червня, район повністю виконав плани першого півріччя по продажу державі продуктів тваринництва і птахівництва. Молока зда-

ВОРИТІ>

\l0.10діжної бригад:и,

з

М. Гу­

оборобі'l'КОМ

'посівів.

П. СОЛОВЕП,

«Плосківський», «Требухівський»,

Щорса,

(брнгадир

яка ,віщстає

агроном відділка.

Ка­

литянська птахофабрика і Руд­ нянський племптахозавод, по м'ясу більшість господарств, по здачі яєць Калитянська птахофабрика, Пухівський плем­ птахорепродуктор і Руднянський

145850 l\eHTHepiB, м'яса -І ллемптахозавод_ 16420 центнерів, яєць - 21 мільдо кіиця червня район здасть йон 200 тнсяч штук. По молоку · :понад план 240 TOIIH молока, 200 ІІабагато перевнконали свої зав- І тонн м'яса і 150 тисяч штук яець.

СІ

Меха Нізатор радгоспу імені Щорса Пав.lО Леонтійовнч Федо­ реН'I\О дбаЙ .ш во ДОГ.lядає свою ді­ _1ЯНJ(У l(аортоп.1і . вдруге

Зараз

ПРИСТУПИ'В

дО

він

уже

розпушуван­

ня ~1:ж,ря-дLt .

На фото: механізатор П. Федоренко та його агрегат ро)пушу~ан,ні

Л. на

міжрядь .

Фото А. Козака.


WIDПIUUUlllUUПlПlППDIIIllПlnПDlШIWШllПIDIППlППnПlUПlllllQWlIJlІlІПlmшmпmпШUlllШl1ПIIIШUUUIIIUШППППIDШIIIUDIIШППIDПIIIIUШIUIIIШ

Жити і працювати по-комуНіСТИЧНОМу Невпізнанним стало за останнІ роки пристоличне село Троєщина . його прик.расили чудові ЖИТЛО131 будинки зі всіма зруч-

йонного

народного

суду,

заслу­

ностями, красень-Будинок культj'lРИ . По новому шляху регулярно курсують автобуси до станції метро «ДаРНИЦЯі> . Ворітьми столиці по пра,ву на-

жений юрист УРСР с. Д . Крав­ ЧУf\. - Ваше село, - сказав вІн, - має всІ можливості стати се­ ,10М зразнового порядку. У вас

зи вають цей населений ПУНК1'. Тут ЖИівуть і працюють чудові люди трущіВЮfI\И відділка

значно зменшилась нількість правопорушень, вам створені всі умови для ВИСОКОПРОДУН­

радгоспу Імені тут передова

тивної праці і корисного відпо ­ чинку . Але є Оlсремі мешканцІ

-

ріЛЬНllча

Юрова. Саме в ГOCJIодарстві

бригада,

значний

за-

села,

які

псують

вам

іноді

на­

гін майстрів велииого молока і

стрій. То давайте ж загальними

тьсл н п

маДСЬКОС11і

м'яса .

Чимало

11роєщан труди-

підприємствах

прізвища Варвари Мигашко, Ольги Рог, Катерини Єреденко, Марфи ПогребнЯІ" Галини Швець- ,передових люде й .від­ ділка, а представник Дарниць­ кого ре:'lзаводу Павло Павлович Гришин - маяків підприємства Івана ra'Bpl~ <І0вича Трухана з сином, г,ригорlя і Дмитра Си­ дореюгів. Вони '1 на виробницт ­ ві передовИlШ, і в побуті є зраз­ ком для інших. Про передови­ ків виробництва-троєщан роз­ повІла в С1ВОЄМУ виступі преk ставнНіК металобвзи Ніна Іла­ ріоні,вна Смирнова . Та декому на цьому вечорі довелось червоН'іти . Недобрим словом згадали на ньому Мико­ лу Сергійовича ПИЛllпенка, Івана Федоровича Хруща. Вони

щинці, численні гості . Перед учасниками вечора з доповІддю виступив голова ра­

зусиллями, силами

Киева,

всієї

гро­

піДНі·мемо·сь

проти

їм

Гордітьоя своїм селом,

-

віддіЛ/юм ,

занликав

Тематичний вечір у троєщинському Будинку культури

сво­

роБОТі

при ­

діЯЛЬНОСl1і.

ГУР1'і\ів художньої само­

ЮРОВі\ Олеl,сандр Михайлович ЧИЖИl, . - Адже наше господар­

На вечорі виступили також се"рртар райкому КП "УкраїНИ В. Г. ЛСМПИЦЬЮІЙ, начальник

ство

райвідділу

сутніх

ди'реl{ТОР ,радгоспу

відоме

дал спо за

ім е ні

м е жаМIІ

обл а сті. За п'ять місяців 'І е твер­ того РОІ,У п'ятирічки ми вироби­ л и і здали тв а ринницької про­ ДУI<ції значно більше, н і ж на

С.

цей час в минулому році . Сотні

рушити

трудіВНИl>і'В виборюють високе званНІЯ ударників комуністично ї праці, а понад п'ятдесят вже завоювали його . Наші тварин­ ницьні ферми , т·раКТОРНі і ріль­

кої

ничі

бригади

чекають

новні юнаки

1

випускник1В

иаших

діВЧ а та,

вас,

ша­

чеl\аЮТЬ

шкіл .

внутрішніх

М. Степаненко. ~'часнИJ\И ,вечора

справ

ПРИЙНЯЛИ

.1в е рпення до .в с іх ЮН31С1r::

чат

Броварщини В

похід

КУ :IЬТУРИ

ма.дсьного

ПРlІІ,лад

.1 С ННЯ

з за

і

І діа­

ЗflКЛИКО:\"1 села

висо­

зразкового

порядку ,

гро ­

ПOl\Взуват!!

номуН'іСТИЧНОГО

дО

праці,

став­

зразкової

по­

всдію\И на ,виробництві і за йо­ го ~l ежами, брати активну участь

в

громадсьиому

працювати

над

житті,

,підвищенням

готуючи в ці ДНі разом з своїМІІ о~носельчанами гідну зуст-

п'яниць, хуліга.нів, дармоїдів , давайте наведемо зразиовий по­

рі'l Ленінському ювілею.

рядок

Село пишається кадровими робітниками п. Т. Сагайдаиом, М . Д. Оксютенком, п. І. Ва-

щоб Троєщина в усіх відношен­ нях була принладом для Інших. Степан Данилович пlднрес­

Сllльченком, О . В. Польовииом, о . І. Ковалем І багатьма іншими. 3а прикладом представни-

лив 'роль ,дружинників, товари­ ського суду , важливість тісного зв'ЯЗIСУ з підприємст,вами , на

гардІ ювілейного змагання іДе і

односельчани

молодь: Анатолій Трухан, Катерн на Сидоренио, Любов Трухан, Галина МигаШІЮ, Катерина Ігнатенно, Галина Швець, Галина Васильченко . .. Вони

ться їх земляки, а колективи фабрик і за·воді,в про повеДінку їх робітникіtВ поза виробництвом, порадив широко пракТИІ,увати Н09і обряди .

ТСП .l0 зустр і.1И ПРИСУТ,lІі виступи с а \1О.1іЯЛI>НIIХ артист і в. В прогpa~i коннерту: п:сні про Леніна,

тичному. ТруДIВНJlКИ

ні . виступ члена КПРС з 1918 року Б. Ф. Косяиа. Він навів

ну, українські l!Іародоні пісні, гуMOpeC"hIl, ча С Т.:' В'КІI, танці.

творчості J\ОМСОМОЛIї двадцятих І трн;щятих рокІв, героїчних ПОД,ВИГі'В МО.10ДI!Х воїнів на фронтах минулої війни.

ності ,показа .l!1 , що ВОНІ! Б\1іють не тіЛІКИ добре праl\ЮВ3ТИ на БИробництві, а й організовувати ку.н,турниї! в і д,ПОЧIІIНОК, принося-

ніп старшого покоління в авзн-

села

постаВИЛIІ

завдаНIfJI

всім

-

порушують

ну,

спокій

дять

трудову

в

сім'ях,

Секретар АнтоН'іна

дисциплі­ чим підво­

райкому

Лисенко

ЛКСМ~;

присвятила

свій виступ .дозвіЛЛЮ молоді розгортанню

односельчан.

Ma~OBOГO

-

СПОРТУ,

свого

жити і працювати ло-комуНіСrИЧНО:\IУ, без прзвопорушень. Саме на цю ТР'ІУ. і В і дбувся тут цими днюш тематичний ве-

ділу

Просторий зал Будинку куль-

Вони завжди

ли попереду,

-

і

Д.

Федорович, кими.

ЛИЦ·І , на я;них працюють

тови'! Коваль з гордістю назвав

троє-

кореспондент.

KO\I'YH:CТlI'lH\· партію,

і

ту.ри заповнили ветерани праЦі і молоді будівнИии комунізму,

представники пі.дприємств сто-І

ра,дгос­

районного дали ко}!­

КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

Бап.кі.вщи-

J-'чаСIІИКИ ХУДОЖІНЬОЇ са\lОді·ядь-

ЧИ .1ЮДИ\1 наСО.l0ДУ .

Борис

будьте і ви

справ,

церт.

всюди бу-

сказав

-

внутрішніх

пу імені Юрова та Бу ДННІ, У ку JJЬТУРИ

З інтересом слухали присут-

-

чір відпочинку.

фахового

На закінчення колеJ,ТИВИ ху­ дожньої самодіяльності райвІд­

знали , як трудя­

численні приилади ініціативи

ПО_lітичного

рівня.

ЯJ:нх працюють троєщинці, щоб

живуть І працюють , по-комуНіС-

перед собою

на вулицях і под·вір'ях ,

На фото :

та-

,висту,пає

в о ка.1Ь1НИЇl

а нса Vlб.1Ь рa.:r.ГОСПIIОГО Бу ДІ!НКУ 'Ку .1ЬТУРИ У Ск.lці Раїси Грицюк,

Ветеран радгоспу Гнат Федо-

І-алини та Катериии

Слюсар і

Миколи Дроботуна.

IIПIDIWIUШIЬШIПUUDlIIIUШIIІІIIIIIIIIIIUIIIIIDlIIIIIПIIIIIIIIIIIIQlШI1IIIDlIIIIIIШШIШIШIIIШIIIIШIIIIIIIIШIIIIШIIIIIІІUШI!111111ІІІІІІlUІІІПІІІІІІІІUШllllllllllllUІJ

• , , , , , , ••••••••••• , • • •

Включившись

В

соціалістич-

Металолом - мартенам

не змагання на честь 100-річчя ~ з дня ·народження В. І. Леніна,

<

Иаuжі uжа.о ••і

трудівники

то.ар.uжі

промисло.вих

під­

приємств, радгоооьв і птаХОфаб­

риlС добиваЮ'Гься 'все нових і но-

Бригадою

ВИХ ·ВИРОБНИЧИХ перемог. Поряд з винонанням основних завдань вони прагнуть достроково справитись з планом по збору і здачі металевого брухту. В цьому відношенні в раЙОКі проведена знач,на робота.

керує

• КОМУН1СТ

Особливо велииих усп~.хів

І

заводу, будномйlнату .NQ

2,

рад-

S

?

! ~

У Данила Миколайовича Лащlва не одна будівельна профеС·іЯ . Доводилося йому теслярувати, кла·сти стіни, штукатурити. Тому, коли на засіданні парт.!йної організа­ Ції переСУtВНОЇ механізованої

,N'Q

3

за йшла

мова,

комплексну

бригаду, всі члени бюро зу­ пинилися на його ка·нди.да­ ТУ'рі .

НинІ

комуніст

Лащів

з

своєю бригадою працює в Ру днянському племптахоза­ воді на спорудженні гурто­ ЖИТКУ , дитячого садка І ін-

ших об'ЄН1Ті·в.

подарства

Робі·ТНини гос­

роботою БУДі'Вель-

~ ників за~оволені, бо викоиує-

!

ться вона високоякJсно. На

фото :

член

КПРС

Д. М. Лащів. Фото В . ПО.10тня-ка.

2

стор.

2

броварських

і .NQ

1

серед-

та Калитянської

ної

фабрики,

иомбінату,

заводоБУДіВНОГО

Калитя.нської птахо­

,восьмирічної школи, які за ви- фабрИ'ки і радгоспу «Завориць­ сокі показники нагороджують- КИЙ», які не справились з зав­ ся Грамотами райкому комсо- данням п'яти місяцї.в і мають ,велику заборгованість .

молу.

Питання здаЧ'і

*

ЦИ'М

підприємством

но на

1.05

тонн.

тонуємо .всіх можливостей.

п'ять план

рі'внини

деЯlКИХ

Пtідприємств,

леревикона­

Ке-

промислових

радгоспІв та

орга-

НО піклуються про здачу металевих відході·в 'виробництва і

подають піонери та комсомоль­ ці ;раЙону. В МІсячнику, при ­

важливого

що~tіСЯЧНО

. цій . меТі, участь ТИСЯЧІ учю,в .

перевершують

деНІ завдання.

дове-І свяченому

не, ритмічне

Це в пе·ршу гоголl'всыїї

взяли

виконання

нули . Ліси, рІки, озера, турист­ стежки , ціиаві маршрути

ські

чекають шиолярlв .

Рік 1969- історичний. 26 червня Ленінсьній Комуністич­ ній Спілці Молоді УнраїНИ­ IJIіВСТОJ)'іТТЯ. Піонери та комсо­ мольці Броварщини, готуючись

металобрухту

гідно зустріти цю знаменну да­ стають на пІонерську та

ту,

комсомольську

вахту

корисних

справ .

Так, піонери Калитянсьиої 8-річної школи учасники операції « Чукотка» - під час літнІх канІкул будуть тиждень працювати на полях птахофаб­ рики, а грошІ, яні зароблять, перерахують на будівництво палацу пІонерІв Чукотки.

жуть тут відпочити

українсьного

лІта, п,?думали

ножнии

над.

тим,

ЮНВІ{ чи ДІвчина

вони вистynати,муть

з

концерта­

нлубах, на по-

*

фрон1'У ,

яким

знайомляться з ЛЮДЬМИ, які бра­ ли участь у визволенні столиці Радянської України Києва.

-

ЮНі Історики, учасники рес­

щоб публінанської

експедиЦії

зна: І країну знань», здійснять

йшли соБІ ~Іл? до душІ. ХО~ОШІ: до

!

Трипілля.

Групу

50-річчю комсомолу України присвячують своі ТУРИСТСЬКі походи пІонери 1'а комсомольці цієї школи. Зразу після закінчення навчання групи піонерів

*

туристІв

· них загонів Тамара Яківна Бондар і Галина Феодосіївна l\оцюба . Мета походу - зібра­ ти матеріали про громадянську війну , а також побувати на .ударній lЮМСQiМОЛЬСЬКій бу­ дов і ТрИПіЛЬСЬКій ДРЕС. Літо-чудова пора для спортивної роботи . До послуг юних

І

любителІв футболу добре об­ ладнані спортивні маЙданчи.ки в Требухові , Великій ДимерцІ, Заворичах, Зазим'ї та ін . Про­ тягом двох місяців проходили

*

-

в

,на

ком·сомольців ,

її

мо­

цьому заШ)jрука того,

що наш район систематично сцра,влятиметься з лланами по здачі металобрухту. М . ФЕСІК, іНСТруктор

промислово-

транспортного відділу райкому КП Украіни.

змагання

серед

дворових

личних команд

на

та

ву­

приз нлубу

«Шкіряний М'ЯЧі>. На почат,ку червня відбули­ ся фінальні зустрічі. Нелину майстернІсть в грі виявили команди Велинодимерської се­ редньої шиоли та Броварської восьмирічної

школи

3,

~!!

які

зайняли перші місця . Незабутні враження і спогади на

все

життя

залишаться

в

то­

го, хто побуває в мІсцях, де жив і працював В. І. Ленін . Ор­ ганізовані поїздки по ленінсь­ ких мІсцях, до міст-героїв Моск­

«В ви, Ленінграда

похід

плани на ЛІТНІ нанlкули у шоне· очолить керівники експедицій­

pi~ та комсо~ольців БроварсьКОІ середньої школи ,N'Q 2. .3 першого червня тут діє таБІР відпочинку для. малюків «Веселнаі>. В таБОРІ ~рацюють нваЛіфіковані вчитеЛІ Надія ВолоНадІя ГригоЦікаву програму номерів ху­ Д!lмирlвна Седін, дожньої самодіяльності готують РІвна Неrруза та старш~ піонеркомсомольці ТроещИНСЬКОї .NQ 2, ·вожа1'а Наталія Вlтошюна. РУДНЯНСЬКОї 8-рlчно'і, Русанів­ ської та Велинодимерсьної се­ редніх шкіл. Напередодні свята

7

Юнани 9-х Ішасів відпочивати- ком'!ндував генерал армії 1\1. Ф. муть І навчатимуться ВіЙСЬКО-І Натутін , побувають в музеї, по­

l\1ітети номсомолу, готуючись до І

лодь

чергу стосується С1'річково-ткаць-

класу на чолі з учителькою Галиною Юхимівною Очередько вирушать в похІд до села Ново-ПетрІвці, де познайомл я ­ ться з бойовими діями Першого

вій справі у вШськово-спортивних таборах. ВсІ піонерські дружини і но-

мобілізовувати

ВИlюнання

цього

льових станах, тва,ринницьних фермах . І До послуг школярів району піонерський табір «Деснянка».! ДвІСТІ хлопчинів і дівчаток змоцього року.

справа,

державного заходу .

ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО РОЗПОЧАЛОСЯ

ми в сlльсьних

*

Н'іх ,N'Q

Велику допомогу державі у постачанні металевим брухтом

Літо вступило в свої права. Розпочалися веселІ літні кані­

очолить

оргаюзова·ність ПРО-IIЮї фабрики, ЛіТlrівсьиої швей­

учні

нізацій проводять ще недостатню ,роботу в 'своїх колективах , не націлюють їх на систематич-

>. госпу «Бобрицький» та автопід~ приємства .09.034. Вони постій-

колони

Високу явили

Говорячи про успіхи, хочеть- треба посТliйно т.римати в полі Тан, встановлений план п'яти заводу дбають про його вчасне КОНТРО/ІЮ­ місяців в к,lлькості 3269 тонн ви'Везеиня на приймальний ся нагадати, що ми в справі зору , систематично перевинонано на 123 тонни. До- пункт. ВнасліДОІ\ Ч'іТ1\ОЇ органі­ здачі металобрухту не викорис- 'вати, як організовується ця

бре попрацювали за цей період зації цього процесу за колективи ремонтно-механІчного місяціtВ поточного .pOI>Y

хто

у

вирішенні цієї ·ваЖЛИ'ВОl дер­ жавної сп·рави домоглися пра­ ціВНИlСи заводу порошкової ме­ талургії . В цехах та на вироб­ ничих дільницях .влаштовані спеu:іальні мі,сця для збору ме­ талевого брухту, а кері·вники

Четвер,

здійснять учнІ ТреБУХівської, Броварської .NQ 1 середніх та Руднянської 8-річ­ ної шкіл.

У піонерів нашого району побувають гості з братнІх союз­ них республік. Напринлад , 3.0 БІлоруських пІонерІв чекають у гост·і учні Броварської середньої школи .NQ 5. Отже, піонерське лІто старту­

ваЛ0 . Юний друже, для тебе

є

всі можливостІ добре вІдпочи­ ти, набратися нових сил. Поспі­ шай їх використати. Н. Нt:ГРУ;jА, зав. відділом шкільно. молоді райкому ЛКСМУ.

12

червня

1969

року

*


==================СТОРІНКА ТВАРИННИКА=================== Дружно

ст Аном-І 1 І ..ДАНІ"ЗА НА НИХ РІВНЯТИСЬ ..

пранює

Пl1~ хі !JI llича брига­ да rУ;ЩЯI1СЬІ<ОГО

НА

П .1С\lllТахозав о Д У ,

О~ \lеlЮВИЧ

CTapa I1 HO~IY

ДОЯ.Р.ки,

до·

Г.1Я..'1\' ПТlщі, раиіо· 113 .1111І:11 годіВ .1і, р01ВІІ [КУ П.1е\lінної справи

СИllів

ТУТ

по

110

І

одержа-

107,1

штуки

В:Д

КУРI( I1'

'''і' IlЬ

lІ еС \'ЧI\I1, а 'ва .10131111

збір

Я(!lLЬ c raHO2.311632 ШТУ -

ВІІТЬ ки.

КО\lКОМУІІіст паllСI1Ь lІе Ti.~bl\iI lІ \рі.1ИЙ l3ироБНIІЧ­ НИ\(, а й акпlІ3ІНИЇ! :1гітатор . Він час­ то проводить бс ­ с і ди 3 робітника­ ми, знайомить ЇХ

з '1І0ВlІl1а\1І1 д і ями, я'\(і ваються в l\'раїl1і і :J3 Ж€ .\І .

і по­ 13 : .1.6у­ lІаш:іі 'руБС·

Н а фото: БРІІl'а ':lIIР Г. С.I(ОМllанець.

По у

цьому

році

тваринники

радгоспу « требухівсыІІй»

взя­

піДВJlщ('Ні зоfiОВ'Я:J:lННЯ

.111

11;\,1

МО.l01:а.

ЦІ,ОГО

щ)аЦІОЮТh

надоять

)10.101\<1

од~ржать

вищу

12 про­ СI\ОТі1IН' ві на 7 ПJlоц~нтін ііі :н,ШI', ніж :ШИ'Iа\і-

I\l'H'I'iu, а

З:llJда НШI

тру;:(іUJНIІ;И

IJі.1Ьше

.101;3 ВИП:fаЧУЄТf,Сil Н<1

ПИI)іШ~IІПЮІ

ва ·dі.1ИВ()ГIІ

ТВі1IНIІІIШIі11.

ааробітну П .l<1 ·IУ. Так, ДОЯРI.а)1 за понаДlf.lаНОВllіі центнср ~IO­

по

ВНРООНIІЦl'ІЗУ і ПІщ~аіl;У ,,('));(;а-

ві

Фого В. ПО .lOт.НЯl\а .

кілограмів на добу

11

нашої

ЩО\lіС:ЩIІ

JНцаЮТf,СJl

IІре­

~lо.l0ЧНО-ТОlJаРIlОЇ феРШІ. ])ага­

110.

то вжс а роб.1('НО

~Iiї: аа П~Рf((l' місщ~ донрl\і

і

l)(ніИТhСJl,

ni,J;- , 20

щоб ПОДО.lати ~IИНy.lоріЧIІС

IЩ)I)ованці в, дІ»),I'С -

ТI)('ТРо

ставання, вийти по Вllробни­ цтву МО.10ка на рівсНІ, п('редо­

-

10

15,

Iщ)боваНl\ів.

НІЩО в мину.l0~IУ році чи­

ВИХ радгоспів . Ферма П"РШОГО

Щ1ЛІХ

відділка

П}НIНСС.lа JI.IUBicТf, корів, то в І\І,ЮІУ році є всі підстави мати 95-9(і те.1ЯТ від кожних ста

переТВОРИ.1ас[,

справжнє

на

твариннищ,кс

міс-

ТСЧІ.О.

Ві.ll,шіСТI, ТРУДО~lістких процесів 11:1 ф( ' I)мах мрханізо­

чсстю тва­

ИДУЧІІ нааустріч СТnl)іччю від дня Н<1роджt'НН$! В. І . ЛС­ ніна, J,олеК'fИВ Ф('Р~ІИ :юоов ' я­

раДГОСІІНС

:Jався виконати річне заВ,J;<1ННЯ

фl'РМIІ

відділа ДОРО:lіИТf,

І)инника, вбо.1іuaє

першого

:!<1

добро, успішно БfШОНУЄ В:lЯті зобов'яаання. П1Ю 1\1' свіДЧі1 'ГІ, піДСУМlіИ РОІІОТИ :13 5 ~lіСJщів. ФеР)I<1 посі,J;ає пrрше міСI\С по надоях, іІ;У

господа1)С'fВ)'

ко))ів.

вано .

}\о.'1('иив

збитків

якості МО :IОI,а,

ПО вщюfiшщтву МО.lока за \lіСJщів і надоїти

Кn))ОВIІ

lіі .10ГIЩ \lів

'IО.101;а.

М. СЕМЕНЧЕНКО,

ПРО,'l,а­

ветлікар.

ііого дс))жаві.

:3<1 рік заП.1ановано надоїти 11360 1\~HTH~piB МО.l0ка, ЩО становитиме на

Н

від I,Оі\; НОЇ

'I'ИС:lчі

J

2

К('))ОВ)'

Виконання

ти­

сячі l;і .1ограмів . :3а п'ЯТІ, міся­

Вllробництва і

ців надоєно 68-18 I\РНТН('I)ів МО;юка 127 -1 кі.l0ГIЩ~IИ на

гО'спО'дарствамн райО'ну .за станом

корову.

у І\і дні

щодобовий

надій

",і корову стаНОВИТІ, 11 Ki.10г)):! ~IiB, а.lе є МОЖ ;lІІвіСТf, у

наЙб.lI1ЖЧИЙ

час 'Іати і по

Адже наДХОДЯТh Д.1Я підгодівлі ,'І,оilроякісні ~l·.l('Hi

)IОil,на

~T

ності

ро КОНЮШИЮ] ,

на Яlїііі

випасати худобу.

піДВИЩl'нні

ХУі\об~

заl\ікав.lені

і

в авангарді ювілейного со­ ціалістичного змагання за вели­ ке J дешеве м'ясо на Броварсь­ кому відділку радгоспу імені Кірова ідуть комуністи_ Словом j особистим прикладом вони ве­ дуть за собою товарншів по роботі. НайвиІЦИЙ середньодобовий .приріст тварин за п'ять місяців які

до­

глядають 'lJIени КПРС Н. Осі­ нова і Н. Фоміна,-630 - 628 грамів иа головодень. Г. ТРУБА, секретар первинної парт­ оргаиізацlї.

*

Четвер, 12 червия

.

с.

о

,,>ОО

:

господарств

СІ.

«~рсбух і Iкы\Ії!» « I"р а СIІ." ВСt..I\ИIІ » « ЖеР.lі' ВСЬКIІЇI»

Се \JН;по.~ківс Ь'ка «ЛіТК:lвськltі'(» «3аП.1<1ВIJItїI»

«ЗОРЯ»

« гого.l ; всы\і'l» «Be.11~I\OДIl \IСРСI.'l( 1І ЇІ» «За BOPllЦbI\HЇI» Київс ь ка пух ;' І1сыllі'tt П.1е~l'

"~::::.,

О

~8 0-

:;",

"" 2=

1::;:

а::._

1574 1395

88,5 84,2

425 186

1227 1211 1208 1145 1142 1112 1104 1082 1022 971 949 923 859 816 78'3

84,1\ 83,5 86,3 83,3 82,5

g-~ СІ.

СІ.",

=",;

""'о

"':::1= "'оО'

..

~ ~.в. "'-с:со

І'С_

83 108

73 29

65

235 114

14;1 13,3 26,7

1047

83,0

207

16,3

77

і\lе н і Кірова Центра.1Ь,llа ДОС­ .1ідна станція

1969 року

"Оо

" ",;'" . 0

77

О

-5

r-:t

Q,._

*

Безнощенко М. С. (імені Щорса) Павленко Г. Ю. (<<Кра'СItЛ'ів'ський») КО'стО'глО'това Н. І . (і\lені ,Щорса) Біленко М. І. (<<Красил'івський») Сірик М. П. (<<Бабрицькltй») Петренко М. П. (імеН'і Щороа) Птиця Г. І. (імені Щорса) Юхта Г. С. «<В€ликодимеРСЬКlIЙ») Дідусь С. М. (<<ТреБУХlі'ВСblКИЙ») КриськО' М. П. (<<Тр€бух,uвський») Пищай М . в. «<Літківський») Цьом ка С. І. (БО'гдаН'Їівс!>Ка) Москаленко Г. П. (імені Щорса) Баран Г. Г. (<<Заплавний») Лукашенко С. О. (<<Ж€рд і ос!>Кий») Шимко Г. Г. (Руднянсь>кий) БО'бко Н. М. (Богда'ніВСl:Іка) Цьомка П. Н_ (Боцані,оська) ВорО'бей В. Т. (іімені Щорса) Барланицька О. Г. (<<Літ.К'івсь'КиЙ»)

Зl9

2-\1

Циба Г. Г. (РУ,ДlНЯНСЬКи.Й) Литвиненко Н. С. (РУДНЯНСЬКltй) Слуговіна Г. Я. (РУДНЯНСЬКИЙ) Бабич О. І. (РУ'.lНЯНСI:ІКИЙ) Ковшун У. Г. (rУ.'l.НЯIІСЬКИЙ) По"!ька М. п . (rу.lНЯНСЬКИЙ) БО'бко Н. П. (РY.l'нянськиЙ) 3іненко Г. м. (rуJ:IIянсы\ІІ)) Слуценко Л. П. (кIІївсы\)) КО'саховська К. О. (КІІ івська)

а63

270 301 151 300 370 211 199 :НО

Мельниченко Г. І. (КlІївська) ЛобкО' У. М. (Пух і ВСЬКllі'l) Теплюк Г. Я . (БоІ'.lзнівсы\ ) ) Щур К . Ю. (І(а.1ІIтяIІсы\)) Гайова Ф. І. (КаmПЯlІська) ДЯ'ІенкО' Г. Т. (Ка.lIl Т ЯlІськ.а) ШевченкО' К . М. (Калltтянська) ВО'рО'бей В. Г. (Ка .1ИТЯlнська)

196 365 281 :31.! :Ю5

386 356

о.

123,2 100,7

112,9 102,6

112,8 106,1 106,4 79,8 108,2 93,5 \03,4 88,3 83,3 82,4 61,9 82,9 88,0 74,3 74,9

96,4 100,3 149,0 41,9

.. ';::

50,3 95,3 113,1 80,5 172,1 1:30,8 90,8 90,3 90,6 55,8 111.7 55,8

уваги

продуктів

п'ять в

1

стали вироб­

тваринни­

23298

проти

вироб­

центнерів

відповідного

ріоду минулого року .

со

І::

за

'району

приділяти

на

На

пе­

100

гекта'ріВ земельних угідь також зрос.'1О виробництво молока на

106,6 31 центнер, надій на КОРОВУ'-­ на 175 кілограмів. На 100,9 114,3 IJIроцента ВИlконано піврічне зав­ дання по Іваловому виробництву

м'яса, на 83,5 -

73,4

яєць .

Відрадно те , що переважна більшість господарств , за ви­ нятком декілыох,' у цьому ро­ ці має вищі надої, ніж торік. Особливо вони помітні в 'рад­

госпах «Плос~івський» на 383 кілограми, «Rрасилівсь­ 'НИЙ» , «Бобрицький» -- 336. Є передумови для того, ІЦОб район ДОС'І1роково ви.конав пів­ р1ч}!і плани як по виробництву,

108,5

92,2 96,5 92,7 91,8

97,0 198.0

92,6

327 249 299 3\0 295 293 308

111,0 111,0 111,0 110,0 1\0,0 \09,1 107,3 107,3 98,3 92,7 91,2 87,6 87,2 86,Б

86,5 86,5 86,5 86,5

312528 312528 6\001 393292 392292 298460 375324 375324 269785 257762 270582 184000 125405 320000 320000 320000 320000 320000

так і по продажу

держаВІ про­ дунтів тваринництва і птахівни­ цтва.

Однак треба визнати, що не все зроблено на ~варинницьких фермах для підвищення про­ дуктивності худоби . Коли рад­ госпи «ТребуХівський», «Пло:с­ кLвсь:ний», « Нрасилівський ~ , «Лі тн.івськиЙ», Ру днянський племптахозавод у минулому мі­ сяЦ\і в складних

погодних умо­

вах зуміли одержати на 1,5--3 кілограми молока більше від 'Норови, ніж було торі,н У трав­ Ні, то в багатьох інших госпо­ дарствах

надої знизились.

Набагато нижЧ'і, проти торіш­ ніХ , і показники по виробницт­ ву м'яса. Flого одержано на 3938 центнерів менше. Настало літо найкраща пора для підвищення надоїв молока, нагулу худоби і підви­ щення несучос'J\i птиці. Цьому сприяє

мів,

достаток

У11римання

зелених

тварин

кор­

на сві­

жому повітрі . Отже, повсюди треба перевести все поголів'я на Л'ітньо -табірне ут,римання .

НА КОРМ ХУДОБІ у радгоспі

«Гоголівський»

92,6 ок'ремих площах

«НОВЕ життя.

1355 1355 1354 1353 1340 1331 1329 1327 1323 1322 1313 1310 1307 1308 1306 1302 1295 1293 1281 1245 1245 1243 1238 12.27 1223 1217

t>

92,4

61,5 101,6 88,9

1366

господарств

НИЦ'І1ву моло.nа пLврічний план виконано на 91 процент, його бі .lьше

381 257 34! 221 320 195 317 327 306 248 352 299 217 310 282 273 317 247 279 259 305 341 368 262 279 341 324 2<:>6 331

ПтаШНlщі, назви

192 253 298 283 241

одержано

32З

ПТА:l.ПИИЦZ

цтва . Таli, по валовому

60,4

*

ГO'Pдi€HKO Н. Ф. «<К'Расилі'ВСЬКIІІЙ»)

329 417 412 307 357 352 243 322 405 350 236 416 214 312 393 185 328

ництву

0с:СІ.

1:: .. ",

76 1027 83,1 1210 82,4

більше

>-

.r;J:. О с::

о",

ЛуцькО' О. М . ( <<ТреБУХ1і'вський») НОСКО' О. П . ( << ЖеР.l і·В,ськиЙ») КривенкО' Р. О. (<<ТребухіВСЬЮf fl») БеленкО'ва Н. М . ( << Жерді'В'СI:ІКИЙ») Ряба А. А. «<РУСIІ'ні'вськltй») Полях П. І . (<<ЖеРД:'ВСblкItЙ»)

птахофабрики

року

с:

о

'8с.!: "::r

114 14,9 249 16,0 288 22,1 65 3,5 338 9,4 127 17,3 85,Б 86,3 329 19,0 80,7 324 14,2 73,9 95 25,6 81,7 186 15,3 60 80,4 3,0 84,6 244 12,2 84,3 223 12,9 76,6 186 6,3 77,4 246 24,4

пт, ахореПРОДУКl ор

По радгО'спах По птахО'фабриках ПО радгО'спах і птахО'фабриках

282 529 372 327 249 305 283 436 490 401 285 275 377 345 259 274 477 424 260 356 307 434 425 256 419

місяців свідчать про те, що нинішньому році радгоспи

'" '" ":.: "" "v "'"

" ",

21,9 2;),6

1969 >-

. .;.~

.= ,,=

'g~

~'"

«П.їОС":ВСI,Кllіі » Ка.11l1 НІІСІІ' ;І r у .1.ІІЯ'НСLКИЇI

х

t-

на І червня

,," "" :.: ....

О

"

"'0

«БоБРIІЦЬКИII » БОГ.lаНlІк[,ка і\юні Щорса «r\,ca Н і IJСЬКIІ,'I»

Приклад комуністІв

цього року в групах,

Назви

ІІ.ІС\І птаХОJа IЮ.l

Пl)ОДУlіТIІJJ-

v

,,-

12

- ·11.

KOP~II,

1427 1403 1400 1396 1394 1393 1392 1389 ЛобкО' Г. І. (<<Красилівський,» 1386 Лукеча О. В . (<<т'реБухї'всы\й>>)) 1384 ЧудО'імова О. К. (Богдан·івська) Дем'яненко Н. О. (<<КраСИ ,lі'IКЬКИЙ » ) 1375 1369 Бру€нко С . Т. (iM€.Hi Кірова) 1368 Несіна Г. І . (<<кра·си .~,івсы\й>>)) 1362 Максюк Г. Д. «<Т'ребухівс!>Киї!») 1360 Лобко Г_ І. (<<кр а силівсы\tй>>)

ПокаЗНИIJ\И роботи

плану

продажу державі прО'дуктів тваринництва

"'О'" " ....

2044

2270 2177 2101 2079 2031 2021 1984 1961 Швачко К. М. (l(аЛИТЯНСl:Іка) 1911 Строкач Г. А. (<<Плосківськltй») 1900 Мищенко €. П. (<<Пл,ос.ківськиИ») 1864 Миронюк Н. С. (імеН'і Щор,са) 1859 Менжега М . Р_ (<<Краси .1LВС!іКIІЙ») Колутницька Л. М. (<<Русані'вський») 1858 1850 Цнцншвілі Н. І. (Рудня'нськии) 1836 Строкач Н_ Ф. ( << П.10скі'вськиЙ») 1826 Коваленко У. М. (Калlt'Гян'Ська) Самохвалоаа К. О. (<<Требух' іВСЬКИ1Й») 1798 11737 Сергієнко О. К. (імені Юрова) 1735 Журибіда С. Ф. (<<ТреБУХ'ів'Ський») 1734 Литвиненко Г. М . (<<Тр€бухіIВСЬКИЙ») 1734 Шелест Г. Л . (КаЛИТЯНСl1ка) 1708 Корнус В. €. (КаЛИ'ГЯНСl1Кiа) 16905 РевенкО' А. В. (Фмені ~i'p()lBa) 1687 Грос Г. О. (імені Щорса) 1681 Мовчан Д. М. (РУд'нянський) 1674 Зінченко Л . С. (<<І(расилівський») 1655 Кукшин М . Ф. (Ка.ЩПlнська) 1649 Кукшин Г. Г . (Ка .1ИТЯlн:ька) 1645 Литвин О. О. (<<БоБРIЩЬКИЙ») 1643 Остапчук А. С . ( i ~l e Hi Щорса) 1631 Хожай Н. 3. (<<З оря») 1621 Бру€нко Т . М. ('· мені Кірова) 1612 Ходос О. Д. ( << БОБРIЩЬКИЇI») 1603 Біленко К . О . (<<К'раСII .lівськиЙ») 1575 JlllcellKo М. А. (<<БоGРIlЩ,КIІЇІ») 1575 Левковець М. М. (ічені Кір ова) 1567 Постол М. С. (<<Ве.1Iн\о.1.ltмерськиі\») 1;)63 Литвиненко М. К. (іЧСllі Кірова) МИРОllеl\Ь М. Г. (<<Ве :IИІ\ОДIlч е рськ.») 1560 1561 Дужик Г. С. (К<І ,lИТЯНСI,ка) Ткаченко М. С . (<<Ве .1Иі\О).ШlеРСUl\ltїI») 1551 1547 Дяченко М. А. (<<Бо Брицы\й>>)) 1545 Якуша Г. Н. (імені Кірова) 1543 АвраменкО' Г. І. (імені Щорса) 1528 Корчага Г. Г . (i~lelli Щорса) 1527 Назмі€ва У. К. (<<БоБрIІ,цы\й>>)) 1521 Бордакова Н. Я . (<<Требухівський») 1520 Бабій В. 3. (<<Зоря») 1518 Широка Г. Г . (<<требухіI всы\ІїІ>>)) 1512 ДіденкО' К . М. (i'~le.1I і Щорса) 1510 Теплюк Л . С. (Бог.lан і всы\) 1507 Крук М. С. (БОІ'дан і, вська) Ткаченко М . А. (<<Ве.~ИlюдимеРСЬКИ· I"I») 1506 1505 Семенюк О . Ф. (<<Русанівський») 1505 СкО'робагатько Г. І. (РУ;Д:НЯ'НСl:Ікиіі ) 1505 Барбон Т. І. (і\lені Кірова) Москаленко К. С. (<<Краси.lіВlСЬКИЇI») 1504 1500 ЯковенкО' К. А. (і-мені Кірова) 141\6 Соловей А . Т. (<<РусаlfіВСЬІШЇI») 1481 СелlOК А. М. (<<Ве .1Иl\одимеРСI:ІI\ Иі'!») Ковбасинська О. 1. (<<ТребухіIВСЬКИЇI») 1480 1475 ПавленкО' Г. П . (<<К'раси .lівськиї1 » ) КО'вбасинська О. М. «<требухі·всы\ > >)) 1473 КО'вбасинська В. П. «<ТреБУJOіВС I,I\ . ») 1464

306 309 257 285 339 261 277 303

Ходос Г. 1_ (<<Бобрицький » ) Драгініч П . І . (<<Требухі'і3СЬКИ-Й») КонО'ненко .\\. О. (<<Краси .1'іIВСЬКИЙ») Овчар У. Я. «<Тр€бухі,в'СЬКИЙ») Яковенко Л. М. (<<Красилівський») Радченко Г. Ф. (<<БоБРІЩI:ІКИЙ») Оксюта О. П. (<<Т'ребухів'ськltй»)

~

Q .... Е-І

" ц" "",,,,;

Шкурко М . О. (<<Красилівський») ПІІЛЬТЯЙ М. 3. (<<Ру>саніIВСЬКИЙ») Соловей К. Ф. (<<Русанівський») Хамбір Г. О. (<<Ру,саНLВСЬКИЙ») Волоха О. І . (<<Плосківський») Топіха О. О. (<<П.лосюі'вськиЙ») Малюга Г. І. (<<ПлосК'і'ВСЬКltй») Какун Г. Т. (<<Плоскі'ВСЬК\ІІЙ»)

НИllішнього

року

lJазвlt господарств

iOJ:i=_

;) ,\11-

за

....= .

>11:

І(о\шанець. 3авдя1\11

Мироненко Г. А . «<ВеЛИКОДИ;llерськ.») 1459 Мельниченко М. І. (<<Требух:і,вс!>Кий») 1439 1435 ПолО'жай В . Ю. (<<Красилівський»)

ДОЛ РВИ

Я'К\' О'lО .llОЕ' Грнго­

р : іі

ЧЕРВНЯ

на

корм худобі .

землях

посіяли

скошено

На

на

звіЛJ;нених

кукурудзу,

яку

теж буде ви'Користано для годівлі

тварин

*

та

силосування.

ЛЯГЛIt В добре З'воложений гру.нт,

жито тож СЛ'ід че.кати ряСіНОГО в'рожаю.

Зерна

КУКУ'РУД3У на корм ХУДОбі рад­ rосп оіяти,ме і на іІІШИХ площах, що по,ступово звільнятимуться з,під озимих .

М. АНДРІЯЧУк.

* 3 стор . *


Місту-зразкову чистоту у квІтні в нашому містІ про­ вадився

місячник

санітарнО'ї

очистки ,вулиць, ,ДворLв, скверів, територій. За цей час ·виконана чимала робота по благоустрою й озелененню. Проте, як пока­ зує досвід, санітарією неоБХід­ но займатися щоденно. Вулиці Гоголя, Осипова, Київська, Кі­ рова, Калініна, житловий масив механічних майстерень і «Торг­ машу» утримуються постійно у чис'ютl. Вони добре О'зеленені, на узбіччях вулиць 'і майданчи­ ках розбиті клумби, висіяні кві­ ти. Добре ,працюють комітети вулиць Жовтневої (голова І. Щербак), МаяковськО'! (В. А. Миронець), ХХІІ з'їзду партії (А. С. Пономаренко). Зате багато інших вулиць на­ шого

міста

перебувають

недбаному

стані.

На

PORVB Жовтня,

40

ковській,

в

за­

вулицях

Глінки, МО'с­

Короленна,

Кутузова,

Шолом-А.ТJeЙхема до цього часу не

ЛіНІвІдоваНі

санітарні

пору­

шення вони заГРО~Щ:~iRені буАівt>Льними матеріалами, ОК-

СТРІМКИй крутояр тягне важ­ кого «ДТ -54» 'ВНИЗ, дО води. Здає­ ться, ться. ться

ще

ще мить і він перекине­ Микола нервує, 'розгубдює­ - важелі неслух·нян.і, а тут

темря,ва

вистуокує

неПРОГЛЯДlна.

у скронях:

Кров

кінець,

кі­

... HapellJTi,

неuь

,пере.1ЯК пере~lагає, і юнак на ходу вистрибує з кабіни, ви,д~рається нагору. За СПНіною з перебоями торохтить мотор -МО'В .1юдина. ЩО ,пО'тра-пила в біду.

КJJиче на ДОПОМОГУ. Проте ЄДИНИЙ його рятівник тікає. Стій, куди?!

-

лунає ЛОЗЗідУ

наче ПОСТJ!,ід,

-

ГОJЮс.

МИКО.1а Рубан валиться в ,кущі вербо.юзу, заJ<!риваючи вуха, щоб JI~ЧQГО не чути. Та удари серця хдьостають 'по совісті батогом: га,ньба, ганьбаІ .. Раптом ДО слуху ДОНОСИТЬСЯ

рев~ще

мотору

КРУТИЗІНОЮ

Кlру-тояру

cftJIyeT тра'ктора. впепнено

долає

виростає

Повідьно,

крутизну,

а,lе

ви,пов­

(Іає на рі'В'НУ ,"ЛО'ЩИНУ і, ,розвер­ НУВШИСЬ фарами ,до Рубана, зу,пи­

няється. За 'Кермом

Леся. Вона

-

г.1УШНТЬ мО'тО'р, ІПЇtд:ходить ближче: Що з тоБО'ю, ,~\иколо? Думав, ЩО каюк, відпові-

дає

Рубан,

-

ІВТУПИВШИСЬ погля­

дом У землю. Густі смол.я'ні ви

його

,на

засмаглих

гарячкО'во

бро­

здригаються,

щоках

цят,кується

розмащений падьцями мазут. &ін часто шморгає тонким з горбин­ ІЮЮ НОСОМ. Дівчині стає жаль його.

Ну досить, бу-дь мужчиною. Нічого з твоїм трактором не ста:

-

лося

любл.яє тані «заняття», напри­ кдад, Тамара Костяна, що про­ живає по вул.

теплотраси, зокрема, не прибра­ .ні труби і короби КБУ-521, де начальни!{ом С. С. КучерО'всь­

Ш. АлеЙхема.

Слід окремо CJ\азати про не­

кий. Для того, щоб зробити Бро­ вари містом зразкової чистоти. необхідно 'вирішити нарешті пи­

задовільну роботу транспортних

засоБLв по очистці вулиць. Гра­ Фіків вивезення см,іття і нечис­ тот комбінат комунальних п.ід­ приємств

не

дотримується,

тання

че­

рез що Збирається багато відхо­ Ді.в біJIЯ комунальних будинків.

Не завжди

вивозиться

так

... і

З:\I~Н'НИКу т,воєму менше в пляшку, а більше ,в мотор слід заглядати. 3а,недбали машину. Не тра'ктор-

ПОh'lвартирна

увагу

очистка,

на

сміттєвози,

що

ке-

'Коп.1ечиЙ юнак. Не злякадась його .'1егкого доторку. Знада це

ва.1ась віод ,керма. Надlія відlIIОЧИ­ ти у м'як,ій домашній посте.ті роз­

/Висипають його s заБО'ронених місцях. Наприклад, за розпо­ рядженням

в'язки

виконуючого

керуючого

обо­

будинками

т. Лоли, машина будтресту М

3

'вивезла 'і висипала сміття непо­ далік від спортивного майдан­ чика

гуртожитку

цього

ж

трес­

ту.

Недостатньо

уваги

приділя­

ють наведенню санітарного по­ РЯДІ;У на своїх територіях 'Га

прилеглих

ділянках

також

в:н! Не повертаючнсь, запита.'1а: -Куди I1УТЬ тримаєщ бродяго? - У бродяг немає путі, все

в;я.lась, я'к сон. Адже знада: якщо брига,дир просить, значить спра'ва неВЬ.1к.'1адна. Тихо перепи-

життя йоro на розпутті.

Світло міМI1Я ЗОЛОТО~І

тала:

переJШ-

вО'гники. З гор'бинкою

З у1Пинився В нерішучості

КРУТО

OKpec.leJli губи надавади його -об- ти до НИХ, МОВЛЯВ, .1WЧ'IЮ краси ,і суворості.

В

селі

Нарешті,

чи

ВИЮI1НУВ

підій­

-

піти геть.

недопалок,

прознва.'1И 'його бро,'1,Я.гою. Та при 'ньому цього слова не назива.1!И боялись.

прища'вив його каблуком і, засу­ НУВШІІ руки В кишені, вива.'lьцем пі,діЙшов.

Д,ва РОКІ! .І\\и'кола Рубан в.іідси· ді,в у тюрм'і за худіганство. Від-

Що, Захарович, робсида потрібна?

-

БУIВШИ строк, повернувся додому і І

-

ось уже третій 'місЯI(Ь ~ід~очиває, як говорн.ть

хлопця\!

_

І "'1,lвчатам.

Крутояр її

за

не

Р0'3МИІ~ка

-

потрібна,

покли­

- ~іба що розім'ятися...Х.шпець х'ва,цько стрибну,в на ма­ шину. Гони коня! Над полем співають жай,ворон­

У Руба,на не бу.'10. З дів­

ПО.lюБИlВ

_

Зламаєш

'кала на трактор Леся.

ки. Злітаючи в сонячну ви,сочінь яскра'вого літньою Ilеба, ПОIlИ пе­

чатами не дружи,в, -бо 'вважав, що справжні тра,пляються рідко. Ці­ єю «<рідкісною» і виявилась Леся.

Він

.Чоже, трактор довіриш?

- Сідай, Мико.10, - досить 'ВІІ­ 'ГУ.lюваТIІСЬ. Здоровому Ti.~y доб­ ра

,ретворюютьая ,в сірі цяточки. Вони тануть в голуби'зні, і, здається, са­ ме життя, ши'ро,ке і авіт.1е, як це

смідивість,

безхмарне

небо,

опіває

юності і щастя. Леся

Дівчина г.1ЯIНУ.'lа на ГО.1инни'К­

піапю

'ки. Микола зам'ріяно ,ПОГ.1Jядає на її рухли:ву фігуру. Ось дівчина

Ідеш?- запитав юнак.

-

Чуть 'світ-зоря

вставати.

~lаХИ.1ЯЄТЬСЯ

у мене в той час лише третііІ сон...

-

І тобі не кинув, трактор

-

коса

-

довга

скочується

з

каштанова

круглого

пде-

'Іа па високі груди. Горять рум'ян-

сором,по? Школу запапастив... Все

ЦЯ'ЩІ щоки. ,Ві;!; ПОГJ1ЯДУ її очей Ми,колі стає ще жарк,іше. Віп

Так

~ол~ У вікні її п,о.аело світло, не

ПОСПlшаючи, поплентався ВУ.lи.цею додому.

косить ко­

са,р'кою люцерну, жрібає в копич­

діВ:1'Надцята.

тихою

.1ась у брига,ду.

«Ох, ці ,дівчата!» Рубан - Ей, Лесю, зачекай! - тукнув шморгнув ТОІІIКн.м носом і почав брllга~:I,іІР з raJIKY коиroри. РОЗХИза,'!ивати воду n ра;!;іатор. туючись, ніби матрос на па.1Jубі, . . підбіг до тракторист,ки: ПІЗНО ввечерІ Леся поверта.1ась РІ . - Н а товарну Ф ерму тре б' а ПlД.1Б~ДОМУ. . шла не 'ПОСПlшаючи. кинути зелеиої" маси! 1.1Я ХВІРТКИ ЗУ"ПИllилася, 1tJидую.. . 'ІІІСЬ красою .1и,пневої

·ночі.

Над І

.

-

скидає

-

сорочn:у.

Гаряче? Ні'чого, па'ра 'кісток

мить. -

не

.10-

Ві,н ."о-роб~ч?му ПОП.~ьо­

вує па ШИРОКІ ДОЛОIll І кидає говиті ·наВИ.1ЬНИКИ люцерни причеп

юрливо Г.lяпу.lа 'в иого БІК.

Хlівках 'золотий 'ріг місяця. З,ірки ('l'р'l"lади ЙОГО яскравими посміш'ками. «Десь і моя зірка, дума.~a ДЇlвчина.- Ії ще не видно, але ВОона є. Найяскравіша, незгасна,

Знаю, знаю, втомилась. Та що попишеш немає машин, не)lає змінників. Тlрактор Рубана на ремонті, Інапарник запив. Сам Рубан БРОДЯЖ'lІичає. Всі машини,

за,повітна». Вона Іне зчулася, як підступився до неї 'ВИСОКИЙ, широ-

що на ход:у, в полі. Леся маїlже ці.1JУ добу не відри-

.

.................-ИО

пзна

І

......

«СІ1ать... Ні, мабуть,

-

просина-

тись пора. Все життя прогуляєш та проспиш!» - докоряє. собі бро.1~гa, згадавши С.ІОва ДІвчини. 1 ВІН впе.рше, за все без>ПУТНЄ житТЯ відч'v'В себе щаС.1ИВИМ. Под\,' ~Ia.locb. ,і про те, що треба. ~озшукати

ІИдруч.ники

Погля.дає

на

на

ГОРИЩІ

Лесю -

І

таки

дівчина

в-і'.1чу.1а цей ПОГ:LЯД. ОГДЯ,1ається і обпа.1ЮЄ вогнем ВО.10ШКОВИХ очей. Пустот.1ИВО киває: так тримати, Миколайчику! В. ВШИВКІН,

робітник

к' иівсь.в,

154.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. - _praH 5pOBapCl<Oro ра!lонноro І IЮlІвтета І{П Укранн.. и районноro CoBeta Jlепутатов "РJДJlIAИZС. І{вевскоl области.

lНДEI{C 11!164. l'ааеТа ВИХОАИТ. J вІвторок,

.етвер

І

CyOOTJ.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - З-82, заступиика реАактора, І боти) І фотокореспондента - 4-67, вІдповІдального сек­ вlцl.. l. (lІвртlйноrс .ИFrИ, .РОllиеловостl, lІасовоl ро- реа-ар. - З-18, вlААI",у c:lл.с.кого roсподаро:тва --4-41. ......... ,

Надсилаю починається

дострокове

виконання

планів

п'ятирічки, розповідали про нови­ ни і події, підказували цікаві те­ ми, викривали недоліки. Багатою і різноманітною була редакційна пошта за травень. U ній знайшли відображення питан­ ня благоустрою, весняноі сівби, побуту і торгівлі, підготовки до екзаменів, табірного утримання худоби, догляду за посівами. Исіх не перелічити. Особливо напружений минулий

місяць був для слухачів шкіл ос­ нов марксизму-ленінізму. Адже саме в цей час закінчився на­ вча.IJЬНИЙ рік в системі партійної освіти. Про те, чому навчи.IJИСЯ комуністи радгоспу «Зоря», як за­ свої.IJИ програмовий матеріал, до­ кладно розповів секретар парт­ кому Ю. Білик в своїй кореспон­ денції «Працюва.IJИ активно». Запам'яталася читачам зарисов­ ка вчителя В. Г. Бови «Пропаган­ дист Галина Рей». Ії автор пока­ зав,

як

поєднує

пропагандист

свою виробничу роботу з громад­ ською, несе в маси вічно живе марксистсько-ленінське вчення, на­ дихаЮче С.IJОВО партії.

підпри­

ємства Броварщини нині працю­ ють за новою економічною систе­ мою планування і економічного стимулювання. Цьому питанню присвятнв свій виступ У газеТI інженер ремонтно-механічного за­ воду о. І(овальчук. Він, З0крема,

відзначив ефективність нової си­ стеми, зупинився иа її перевагах. Праltiвник цього ж підприємства є. Мигулько в зарисовці «Заспів)'­ вачі» розповів про передових ви­ робничників заводу, про їх успіхи в соціалістичному змаганні. Яке насіння, таке й коріння

-

так здавна говорять в народі. І хоч ця істина зага.IJьновідома, все

ж начальник районної

насіннЁвої

станції Н. Кремінська ще раз на­ гада.IJа керівникам і спеціалістам радгоспів та птахофабрик про не­ обхідність старанного догляду за насінними посівами (стаття «На­ сіння золотий фонд урожаю»).

Заслуговує на увагу стаття зоо-

авторка розповіла про успіхи ко­ лективу господарства по виробни­ цтву

і

продажу

................... II .......................... J .................

1.1 •• I I I I I I . . .

1)роварська друкарня, Київської області, вул. Київська, 154,ТелефОl\

-

державі

продук­

тів тваринництва, вказала шляхи, по яких ідуть плосківчани, щоб одержати в наступному році по

1000 центнерів МО.IJока на сто гек­ тарів угідь. Перспективами роз­ витку Богданівеької птахофабри­ ки також поділився її директор М. БО.IJілиЙ. В житті комсомолу України знаменна подія. 26 червня йому сповниться 50 років. З сторінок газети читачі познайомилися, як КОМСОМО.IJьці і молодь Броварщи­ ни готуються до цього свята. Ці­

кавими були публікації

3

історії

КОМСОМО.IJУ «Броварський осере­ ДОК», «Перша нарада юнсілько­ рів» М. Мелаха, нарис письмен­ ника Миколи Шеремета «Співеl{Ь комсомо.IJУ», присвячений життю і творчості поета Дмитра Чепур­ ного.

Для шкільної юні настала від­ повіда.IJьна пора - СК.lJадання пе­ ревідних і випускних екзаменів. Про те, як готува.IJИСЯ до них уч­ ні і педагоги, розповів інспект( районного відділу народної осві­ ти І. Репалюк в статті «Остання, вирішальна». На шкільну тему, але в іншому аспекті, виступив директор мІсь­ кої В-річної школи В. Пиндюра. На конкретних прикладах він по­ казав підготовчий процес до пере­ ходу

на

навчання

грамами

і

за

новими

про­

підручниками.

Активно попрацювали наші гро­ мадські' кореспонденти Л. Івани­ цька і Г. Медведенко (Гоголів), К. Кудря (Жердова), В. Забе­ режний і М. Черняєва (Велика Димерка), Ю. Петраш (Літочки), О. Попельнюк (завоД порошковоі металургії), Р. Литовченко (за­ вод пластмас), Я. Вороненко (БО­ гданівка), о. Литвиненко (Бро­ вари) і інші. Редакція висловлює

ім щиру подяку. Всього протягом

травня

одер­

жано 265 листів. Пишіть нам час­ тіше, шановні робсількори/ Нині чекаємо повідомлень про ДОгляд за посівами, про полІтма­ сову роботу в полі, про обслугову­ вання трудівників сіл, про трудо­ ві будні на підприємствах, про правофлангових змаГ8ННЯ на честь 100-річчя 3 дня народження В. І.

Леніна. За будь-яку нову

цікаву

тему редакція буде вдячна вам.

техніка-селекціонера радгоспу «Плосківський» М. Рибченко «Рівняємося ювілейний». Є._ФЕДИН. 1_ _ _ _ _ _на __ _ _ _ _ _В_ній _ _ _ _РеД8К10Р _____ _ _ _ _ _ __ ~_W~M""~"M~""""""~~"~_"

: f :І

НА БРОВАРСЬКИPl ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТ АЛУРГН

,

в ЗВ язку 3

І

введенням

в експдуатацію нових цехів

НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ: токарі, С.IJюсарі-ремонтники, фрезерувальники,

s s s s

: : : : : :: : : : : :

__ "~"~ _____ •

Ш.IJіфува.IJЬНИКИ, на.IJадчики, верстатники по дереву,

елеКТРОС.IJюсарі, пресувальники, газоелектрозварники, крановщики е.IJектромостових кранів, учні вищеназваних професій,

!

робітники без спеціальності (чоловіки і жінки).

За'РОбіток становить 100-150 крб. на місяць.

і

житдом завод забезпечує на загадьних підставах.

Робітни,кам нашого заводу за постаноВ{)ю ЦК КПРС і Ра-

ди Міllїст'рів СРСР, як працівни.к.ам чорної метадургії, надаються щорічні оп.'1ачувані відпустки до

і додаткових відпусток.

6

днів, крім основних

ЗвертаТІІСЯ у відді.1 кадрів. Ухати автобусом N2

~

: :: : : : : : •

1

до зу-

пинки «Завод порошкової метадургії». Адміністрація.

,

t

:: : S

і

: :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .----.. . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~--~--"-""----"-----"-" ___ "" _____ "J г-

БРОВАРСЬКОЮ' ЗАВОДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

r

і .,

СТО.IJяри, верстатники по деревообробці,

І·

r

ПОТРІБНІ НА ПОСТlИНУ РОБОТУ:

електрики, слюсарі, токарі по металу, теСJlярі, маляри, різноробочі;

;

ван-rажники-забезпечуються прописк'ою

t І

гуртожитком.

І

~ .~~~••~~••~~~~~.~~.~1~~~.~~~~~I

ремонтно-механіч­

ного заводу.

. . . . . .••. .••. . . . •••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••••••••••• . . . . . . . .••. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ,

і НАША АДРЕСА: І і .. 6РОВАРИ ву...

І

ДІВчина шдня.1ас~ з м.l~ця і до- закїIНЧИТИ ШКО.1У.

темною смугою лісу завис у вер-

І

так

простоту, спра'вед.'1ивість.

тачка. Мотору потрібеи в.їльниї\ «... Чому Я діВЧИlНа, а не хлопець?' . AQCTYn пального, як людині пО'віт- Скину.lа СОРОЧJ<!У і 'загоряла б На:І:вечір'я. Леся за кермом. Ми. ? Л Ol~e», - дума.1а Леся сидячи за КО.lа розкинувся на ,пахучііі тра.ві. ря, ЗРОЗУМІВ еся сіла за Kep~IOM під спекотю;ви'l сонцем. На узбіччі подя кричить nepeni,1Jкермо свого слухнянО'го «ДТ -20», G що стояв ,неподалі'К, і він легко Вона закінчила роботу і поверта- .:ка: « пать пора, спать пора!» поніс її по зелеlЮ~IУ морю поля.

... » -

більшість листів, які надійшли протягом травня в редакцію. В них читачі повідомляли про успі­ хи своїх колективів в боротьбі за

страшно.

ОПОВІДI\НJiЯ

ДРУЗІІВ

Робочі ру_ки. Ні, ВІма.

листа

Майже всі промислові

Бригадир задума.вся. В цей час !\ІІЩО кО'нтори проходив Рубан.

JI.jc,

«Шановна редакція! вам

Помічник буде?

-

ва.'lОСЬ у чорних кучерях. У не.'ІИ'КІІХ карих очах іоекрились ·Bece.li

життя ,прогуляеш ,і прос'Пиш.

му>Ючино: і тобі

вивезення

на

під'їжджають щоденно до бу­ динку один або два рази в один і той же час. Так р.обиться в багатьох містах, в тому числі Донецьку, ДнІпропетровську, Кривому Розі, Тернополі. Оде­ сі і інших. В умО'вах нашО'го міста з метою здійснення цього методу неоБJCіДНО' збільшити кінькість спеціальних транспортних засобів і чітко нала­ годити їх роботу_ о. І(ЛИМОВА, лікар Броварської санітарно­ епідеміологічної станції.

Розумієщ, я хотів поближче ті.1ЬКИ т'рутні живуть, зрозумів? І під'їхати, та круто розвернувся. Леся п'ішла. Микола запалив. Ось що,

звана

редньо

оргаНізаЦіЙ

-

своєчасне

Заслуговує

при якій сміттєзбірники виван­ тажуються жителями безпосе­

сміття

у відведені місця. ІНОДі шофе­ ри НКП та інших

прО'

сміття.

поки­

ІНУТОЇ машини, яка наби'рає ПОВlІУ 110тужні'сть. РУ"бан схоплюється над

рівники промислових 1 буді.вель­ них організацій. Не виконані роботи по планіро,вці вподовж

ремі мешканці висипають сюди СМ.іТТЯ, виливають помиї.' 110-

Іі

І

продавці продовольчих товарів, ван!ажники на продбазу і в магазини,

роБІТНИКИ в цех безалкогольних напоїв, прибираЛЬНИці в магазини, водії в гараж торгу, касири в магазини.

Звертатися у від:ді.1 кадрів Броварського зміШторгу що-

~

e.........................................

4-57. 3а.м. 1717-6779

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

деано з 9 до 18 ГО.1., Kpi~1 суботи і Інеділі.

Дирекція.

'~~#~~4~~~~~~~#~~#~~~.##~~~#

І

68 номер 1969 рік  

68 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you