Page 1

СВЯТО ДРУЖБИ БРАТНІХ НАРОДІВ

Рік аиданн• 29-й

nролетарі всіх tсраІік, єднайтеся!

ПРАГА. Диі •КУ'JП>тури УіюраііНІСІ>кої РСР ·ВіІдбувають­

68 (2762)

ая по ІВОій :реаrrу16ЛіІЦі як свято дру;тби братніх на,род.ів Чехос.товаЧ'Чини і Ра(іІІЯІНСІ>іі:ОГО С10юзу .

ВІВТОРОК

Тиаяч,і ТtР'У\дящих ·реюnубл(tки були ІПJРИ!Су'Гні на кон­ цертах у;країнсІ>КИІХ мЗІйстріІв у tПра~з.і, ,Бра<тJіосл.а>ві, Брно, Оа11ра•ві, K<JІilli<цe, b·aJJІCI:ffiiiй БиатриrЩі, П,решовj, в де•оят­ ІКаос і:НіlІlих м:•ат ·і селИІЩ ЧехОСJ10!Ваrчrчпнн~ .Прещде;п ЧССР ЛюдІВІ~к Овобада Іприйня,в у Праозь­ каму Г1ра·д·і делеГ<іІціію у,щраіІНІСЬІУЮЇ РСР 1на чСІ.Jті з за­ с:ту;rвникСІм Гоаави Ради Мін.:ст.р~в УРСР П Т. Тра.нь­

11 ЧЕРВНЯ

1968 р. 2 коп.

ЦІна

'КОЛ1.

ПОІСол Ра.д;ян•ською Союзу в ЧССР С. В. Черв.с;ненко ІВЛаШТJ'tВа'В П:рИЙО'V! .З іНаі"{~іШ Днlів у,:юра'ЇНСі'КОЇ Ку\іїЬТ'УРН в Че,;;юс"юваччшtі. На Іп.рийом•і ~бус1и .перший секрета~р ЦК КПЧ О. Дубчек , голова УІрЯІдУ ЧССР О ЧерН'і'к, і'н.ші ке;р:•в•шrжн •Ком,унuст!І'і!юЇ .па~р11ії, )1РЯ>Ду і Націо­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ

нального фронту .рооІJу;бліІКИ, Ід,і'я~і .ШІІVІКІІ j мистЕЩ'Г_!За. На ІПІрИЙСІ~.Ї бу.1а nри.су11ня тз.кож де.1~rація Україн­

КП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ

сJ.коі ·РСР. Прийом П;роіішав ~· ІдруЖІІfііі обста:JюІщі.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

7

НАЗУСТРІЧ 50-РІЧЧЮ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТ/І УКРАІНИ

u

ВЕЧОРИ «ЛЕНІНІАНИ» Житомирський шртії

проводить

.Jенініани»,

10.0-річчю

х

міськком вечпри

присвятивши

;1 дня народ-

ТІЛЬКИ ВСТИГАН ЗБИРАТИ Високий врожай огірків у ларииках і

гатом, тягнуться

1111\і ауі\ИТОfІіЇ аібрали те- «БобрІЩ.ьJtИЙ». Суuінно трудяться

краще доглядають огірки у паршшах На­

Жердівсьхого

відділка

вгору. На

вони

кІший ІшІіч,>, с:Про деніна Іісні співає Ппліссл»,

uуло зайнято чотири сонячні теилиці, то тепер - десять, а також три тисячі пар­

еПартія -

никових рам (nісля вИрощування розсади

Катерина Герасимt>нко T:J Катерина .1\nма­ ровська.

Уже дrкілька тонн щєt цінної лродуrщії

<Ленін і ~'r;раіна».

помідорів і каnусти).

В зе.'Іенюtу театрі, на ІГітмаііданчІшах ~міського rарку J;ультпш і відпuчин:у імені Гагаріна, де прохоІЯТь вr•чорІІ, nі.lіірпел ;зу-

Рівним рядком стоять теплиці, відсвічуючи сріблом проти сонця. Біля кожної рються, щоб до знаменної ,"(ати - 50-річ­ теи;шщ вулик з бджuородиною. Зайдеш чя Rомуністичної партії ~·країни - пере­ під плівку і відразу »ідчуєш - клімат виконати свої зобов'язання. тропіЧний. Гудуть бджоли, запилюючи буй­ І. ІВАНЕНКО.

ІІІ парТіЇ, аІ\ТІШНИЮІ учаr­

ШКаМІ!

гро~ІадянсьІ;ої

Іrлш;ої Віт•ншІЯІНtЇ І't>РР.lовика~ш

нпро!тицтва.

У прпграмі наетупішх ве­

rорів «Лені·ні:~ни » духування

про­

-

аашІсаних

на

1лівку промf1в В. І. Леніна, ·люблених пісrш, Ілліча, ІеІщіі прп історію l\о~шар­ ·іі Украіни.

ЛЕКЦІї, БЕСІДИ,

надійшло з господарства в магазини Киє­ ва. Овочівники, 3Магаючись між собою, fіо­

ВІДВОЮ€МО ЗЕМЛІ У БОЛІТ

і

Інин,

Івтеисово проводитьсs мe.JJtopaтnвl роботи на заболочених землих радrоспу «Літківський•. Іх ввкоиуJОть робітвики

гектарів, Грунт на ній уже пlдrотов.ле­ ний, залишилось тІльки удобрити його­

киівських будівет.во-мовтажввх

каінlту, фосфорного борошна та пІрнт­

лінь

.Ni! 55 1 .Ni! 58

управ­

та ПереJІСJ[u-Хмель­

иицькоі луко-мелІоративвоі ставцІ! трес­ ту «КІІІвводбуд».

Уже зараз на освоєвих землвх засІя­ но ПОІЩЦ 200 гектарів ВИКО-ВіВСJІНОЮ су­ МіШШЮ на зел~ний корІІ. Через місяць висіємо багаторічні тр~tвн на площІ 160

на кожен гектар внесемо по

5

центнерів

них ведогарків.

У цьому році буде закінчено споруд­ ження

осушувальво-зрошувальвоІ систе­

ми. А наступвого літа цІ землІ повністю освоімо.

В. СІМЧУК, rідромеліоратор.

СЕМІНАРИ На пі,\ІТРИємствах, у ~;ол­ ·оспах і радоспах, устано­ Іах і навчальних ;щr;тцах

(арківської

обдасті •штаю­

·ься лекції, щJово,Іяться бе­ ~ іди про спанне БО-річчя

\омуністичної партії ~'к­ •аінп. В центра.lЬночу .lек­ •оріі товариства <<іЗнання>> Іідбувся

обласrшіі семінар

Настала

САУЖБІ ПОБУТУ­ ПОВСЯКДЕННУ УВАГ}'

радгоспу дорідні огіІЖІІ. Робітниці зі\ирають їх. Най­

і нинішнього року. Якщо торік під огrрками дія Гришко. і Марія Сірик, а в теплицях -

трічі трудящих J ветерана-

(РАТАУ)

них вися1·ь

1тралізовані вистави «Вічно

наш кеr~tанич»,

ської РСР.

ноцвіття. РозІ\ішні стебла, підв'язані шпа­

кt>ння В. І. деніна і 5 О-річ- під плівкою виростили минулого року овоrю Ііомпартіі УІ\раїнн. Ве- чів.tіики

ч·ерВІня ІВ Пр.аІзі tВііІдіб'уівая у;рочиати.й кон,цер.r, присвя~

чений ДІJюІ ;траЇНІСІШОЇ кулЬ'1')1рИ 1В ЧехсюловаччаН1і. На кондер·лі б\·ли rюрисуrнd nрезиІденr ЧССР Л. Свобщ11, першиі'r >eeшper1rp ЦК КПЧ О. Дубчек, юлова YfJЯдV О. ЧерНі·к та і,нші кер.Ї•ВІнrr.ки Чехословаччннrr. На каннерті також бу.1а Лірисутня де.1еrацья У.краін

Майже 5 тІІ:сяч ·кошбіuщгі•в, бань, trrра.тень, атель€, \Іай~ с rерень і ·прrrйvrа,1ьнпх л~оик'Іі:1в зб\1дОВЗІНО •і іВііЩкрито на у,!\ІРЗЇІІ~і за дrва rнжи ІП'Іятнрі+чІки. Тепеr n ре.сrrуб.~.}ці ІШ.1ЇЧ\'ЄТЬСЯ 48 ТІІІОЯЧ ПOбV'TOilli\X ІГІі;дІП.рНЄс~І·СllВ, З І!ІІХ

fіJш::~ь:ко 18 тисяч ІВ ,аі.тtJСЬІfі!ііі ·~r.iaцeвocrti. До кlіrщя п'я.ти· yii"FKII

ва

86

ОбОЯГ ІПОбуТQВІІХ ПОСЛ}~Г В рес.ПІуб.'ІІЇЦЇ 1\13€ З:рОСТІІ щюцеиllіІВ, ;В тснt•у 'ЧИС.1і в а',тьс'І>КІіЇІ шсцевосrі

бі.1ьш, ніж ;в· д•ва .ра.зн.

Ці даІІІі ·навадІІJШсь на реапублікансьwій Іf!.арІІJд•і !Піра­ ці•ВНІІк:,в с.1ужбн побу11у, яка ві;'~бу.тжія у ЛЬІВові. Вона

ОбГ{)ІВ0рП~1а ПfНаНН'Я П,ро •Х.UД •В!!КОІН.ІШН.Я ІПОСІТаІНОВИ ЦК КП У:кра.Ї'НІІ і Ра.дн МІі'НІі'ат.р'Ів у,рср 'ПіРО заходи по даль­ шо~!\' ІроЗІВиllку побутов.ого

се.1·е.ння УРСР Л. К. Шпаuюась-кий. На нараді виlСтупив член Пo .1illбJqpQ ЦК _:!5П ~~Іііраіf;и, перший засгушшк Голови .Ра1,.1и .Л1fuніст;рі•в УРСР М О. Собо.1ь. Уча:r:нш;и ,наради сх·ваm~1И саціал:стичні зобо"В'>ВаН\Е>J лрапі,Е;JИіК'іБ ·;:t'їУЖби побуту України на 1968 р.ік . ~ (РАТАУ).

ЙДЕ НАДПЛАНОВЕ ВУГІЛЛЯ Михайла Телітченка ШАХТ АРСЬН, Донець­ ці кої області. П'ять кра­ готують для прославлено­ щих майс11рів з бригади го колективу нове робоче Героя Соціалістичної Пра- місце. В щойно нарізаній лаві довжшюю майже чверть

на~віІд•JІСІВ'іІдаль­

бригада RМІіло винористо­ вує струг, який працює

у .районі

•РОЗfЮЧаІВ ЦЮ роботу КОЛ€К· тнІВ Калит.янtс~>кої птахофаб­ рІІІКІІ. Зе.т·е.ну .масу 'КОНЮШІ!· ни _з 80 rектЗІjіів використа­ .щ Іна ,f!Іrдіrод.івлю корі.в, з 120 гектарі•в ·на сrно. РоЗІІ'ОІрНІули збирання тимо·

давно.

.

уже

відзначаю­

тз

;І~шгання

«Воlі­

нщькиіі» кращих ре;Jу.тн.та­ ·ів доііилась ііригада М Іович.

Особшrвого

1,

Бо.тrп­ успіху

~ут дпсягди пастухи Дмит­

ю Ходос, Михайло Хижняr;, Іlихайло Мерута і Максим !\укса. Надій

190

на кожну ~~

корів, я~;пх

·,lядають,

вони до­

становить

916

Серед телятниць найви­ цого показниІ\а ;"(осягда Га­

шна Луf;ашеонІ\о з ,\ругого ІіддіJша. Дог.тядаючи 90 те­ одержа.1а в

мину­

Іому місяці пп 700 грамів 1РИРОСТУ ЖИВОЇ ваги на ГО­ ІОВУ при плані 470 грюtів. З. МАКСИМЕЦЬ, обліковець ництву.

до

шести

ІЛЛІЧА баштову систему, встановлено ·в цеху сірчаної кис­ лоти Одеського суперфосфатного заводу. За рахунок автюІатизаціІ с11Ворено умови для

По Радинській Україні

надпланового виnуску суперфосфату. Гоопода<рс·mам

НОВЕ СЛОВО У ТУРБОБУДУВАННІ

-

Двісті ти-сяч ніловат тана буде потужність першої в нраїні величезної ларогазотурбінної уста­ новки. Робочий проект її вшюна.1и нонетруктори Харк.івськоrо турбінного заводу в співдруншості з ученимrr. Агрегат запущений у виробницгво. Він призначений для Невинномиської ДРЕС.

ДЕСЯТЬ РОКІВ БЕЗ РЕІСЛАМАЦІІ Своерідний ювілей відзначають металурги Нра~Іа­ торського заводу імені :Куйбишева: мину.1о І О років, відноли підприємству не пред'явлено жодної рекла­ мації на якість прокату.

Кілограмів.

ІЯТ, вона

доведено

У ЛЮБJІЕНІ МЕЛОДІЇ

пастухІв

Микюа

колективу на Цей рахунок

тиеяч тонн. Ової досягнен­ ня передовий колектив гірників присвячує 50-річ­ чю Номуніетичної партії України.

На фото: 11ракторист ком­ сомолець ВолQдимир Мат­ вієнко за р01ботою.

старанн?СТІ

очо.т1ює

ешелонів

tІнші.

,Завдяки

шу

9

-

інших т.рав. На

Матві'ЕІfРКО

Дати

бов'язання весь рік.

тьая мехаІІІіза•т.ори: ВасИJІь ~У!ДІі.н, Д'м·итр.о Гайовий, В.(>.ЛQДюшр

<<УСБ-67~.

вугілля додатново до зав­ дання та•ким було зо­

-

та

установни

Завершуючи виймання запасІв у старій лаві,

11ВарИНІНИЦТВа.

Одни1м з nepшwx

зarorliaili кормі·в

·nаринни~;ів радгоспу

вони струго­

ІVЩДtСЬ'КОГО

нформатоrів.

підсумкюш

монтаж

вої

-

фііїІВки

кілометра

розпочали

ніша rюра у ІПра.u;івІн'!~ів с:льськоrо гоапсtдарства за•rОllЇІМЯ кор:vІів для f-PO:

ІеІ;торів, агіт..ппrів і подіт­

(РАТА~').

обс.1)'<~)'Ва<ІІНЯ ·насел€1Ніftя.

Допо~&ідь зробив ~~rі,н:,ст;р побутавог.о обе-л)'ІГQВ)1Ва.ІJІНІЯ ю1-

по тварин­

Нраматорсьний пронат, арматурне і сортове за.ті­ зо купують більш як 30 держав.

КИІВСЬКІИ ОПЕРІ

-

100

РОКІВ

Сто ро~t-ів тому оперою <<Аскольдова могила• від­ І;рив свій сезон в Ниєві постійний оперний театр. Нині в Ниївському академічному театрі опери і ба· .1ету імені Т. Г. Шевченна не 12 солістів, ян було тоді, а 60, вче11веро вИ'ріс хор, ще більше ор­ І;естр. На честь ювілею шевченківці знову поста­ вили <<Аскольдову могилу» О. Верстовського.

АВТОМАТИ

-

ПОМІЧНИІСИ ХІМІКІВ

-

pe-

Е.1ект.ронний авто'\1ат оптичне оно, який rv.lює процес подачі азотної ниелоти в контактно-

)'країни та Молдавії одесь~і Х'Lміни відправили до­ датково до 5-місячного за;вда.ння більш як

10

тисяч

тонн :-.Іінеральних добрив.

ЗА ДОСВІДОМ

-

~ія грамзапису підготувала нову

музИЧ'Но-літературну

КОМІJОЗИЦіЮ «Музика В ЖИТ­ ті ВолодІНІпра Ілліча Лені­ на».

У ЯСИНУВАТУ

Більш як 20 ешелоніtВ додатково до плану фор­ \Іує і розфор~ювує щодня Нсинува.та одна з най­ бі .'ІІ>ших станцій Донецьної магістрал1. Снрізь на вузлі вироваджена наукову орган1зац:ію nраці. На ~теханізованих гірках автоматизовано вс.t операцd.У.

Нерування виробничими процесами тут здійснюєть­ ся з пvльті,в.

Цінний ,доавід станцН два дНІі вивчали опеЦіалJсти

двадцяти за.'lізниць Радлнсьного Союзу.

ПОКАЗУЮТЬ ЛЬВІВСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА У Львові відкрилась виставка товаріrв народного споживання. Понад 120 фірм, за.воДів, фабрик і прСІмно:-.Ібінат.ш області експонують на ній бпизько чотирьох тисяч !ВИробів.

МУЗИЧИНИ ВУЗ ДОНБАСУ У Донецьну оголосив перший набір студентLв До­ нецький музично-педагоmчний .tнститут, створений на базі філіалу Харкі.вського .'інституту мистецтв, що Діяв тут. В ~нституm шість факультетіtВ: форте­ піюJІНий, вональний, хорового диригування, оркест­ ровий, народних Іінструментm та історmю-теоретич­

ний.

:МОСКВА. Всесоюзна сту­

«Інтернаціонал», револю­ ційні nісні «Варшав'янка», «Смело, товарищи, в ногу» і «3амучен тяжелой нево­ лей», «&ппассіоната» Бет­ ховена і четверта симфонія

Чайковського всі ці улюблені твори Ілліча запи­ сано у вmщнанні провідних радянських

музичних

:r-:о­

лективів і соліс-тів .

Автори композиції зна­ йомлять слухачів з «біо­ графією>> пісень, ро:шоиі­ дають про те, якІІіі слід за­ лишила кожна з них у жит­

ті Ілліча.

(ТАРС).


п;~Е ЗБОРИ ПРОЙШЛИ АКТИВНО ~·~1ійй~І··~ Дружно і організовано в своїй доповіді відзначила, голосили

розпочали весняну посівну r;амла·нію трудівники радгоспу «Літківський » . і!авдюш правильній розста·новці сил, посиленню виховної

роботи,

здійсненню

що в нинішньому році своєчасно було відремонтовано трактори і причіпний інвентар, агрегати укомплектовано досвідченими кадрами.

на

поліпшенні

трудової дисципліни, підвищепні якості робіт, організації дійового соціалістичного змагання. _ Ще недостатньо п~о-

а ван- Завдяки злагодженій і сум- водиться політмасова робота

rардноі · ролі комуністів на виробництві в стислі строки і на високому агротехнічному рівні в господарстві завершено сівбу ярих,

лінній праці трактористів, сівачів, овочівників в господарстві закладено міцний фундамент під ~шйбутній урожай.

серед трудівників бригад і ферм, _ сказав секретар партко~ІУ радгоспу 1\1. · м. Прокопенко. _ Не всі комуністи проводять бесіди,

садіння 1\.артоп.'Іі та інших Д{)бре попрацювали трак- вистуnають з лекціями. . тористи О. Юхименко, Н. Кожном'· Ч"ен"· т'ПРС необсшьськогосподарських куль' " J І\ тур. Бондар, l\1. Козед та інші. хідно підвищити почут·rя Зараз назріли

перед

І>олективом

нові

невідкладні

завдання.

Це, насамперед,

організація

старанного до-

На садінні картошІі і помі-

дорів

відзначилися

ланки

Наталки Лопух, Марії

Uc-

Катя-Катюша

ТОВАРИШІ>

• ч -·

·

t

Вона прийш.1а до нас в Пройшло небагато чаеу, ляпках суспільної діяльноцех ізолу два ро~tи Т()ІІу. і Rат.я 3апєка успіmно сті. Боязко переступила поріг склала екзамени по цій Нині бригада, готуючись і з остраху та розгублено- спеціальності іі: стала пра- гідно зустріти півві./\овий

сті застигла. Гуркачучі га~ цю вати самостійно.

рячі машини, котрі

вона, цього, дівчина

сільська дівчина, вперше побачила, були такі страшні. І, маб}"l'ь, побігла б геть, якби не помітила серед ЦІІ1. велетенсьІ\ИХ труб та вер-

відповідаJ!.ЬНості за доруче-

:~ ~~-~~~~~о~~к~~:~~::нз:а;~

Взагалі

-

МІЖ

.

машинами,

смІялись.

себе, ніби вдома. Це трохи . , шдбадьорило Катю.

тепло прийняли її в колек-

на

саме і продажу

державі

організаторської

молоІ\а, ролі партійної

відкритих 11 'яrа. о r. rчів.

партійних зборах, які від-

під· несення

організації,

успішне завершення планів

Виступаючі

на

зборах третього року п'ятиріЧІ\И.

1улися нещода~шо. Дирек- члени ІШРС М. П. 1\аціон, тор радгоспу м. дисеНІ\0 І. 1\1. Макаренко і інші на-

І.

r.

ГАПОН, робкор.

тив,

захоплено

ЗА ДОСВІДОМ ДО РУСАНІВЦІВ Добре працюють робітни-

апнратню;ів.

rш Ж~рдівсь~оrо

в~д.Фка І передовиків.

~адгоспу « Боорищ,І\ІІІР . По\ . Jагатьох

Іl'осідають

показниках

перше

'осподарстві. А.'Іе грудитися

ще

Цікави.ча нас і орга-

вони нізація праці в Русанові,-

місце в каже

керуючий

бажання Петро

краще,

в

виро-

lЦувати виЩі врожаї і спо1укало поїхати за досвідом

лери

-

зручніше, швидше

і дешевше.

~' Русанові на дошці похто з ро­

ВІ.'\дІЛком бітниць і як працює, про­

Андрійович Сорока. цент

- Там вже давно ліквідо­ вана знеосібка. Кожна ро­ бітниця трудиться на від­

ВИІ\онання

завдання,

а

це

нор)ІИ,

дуже

Петро

Маркович ності

праці,

Комаровський, -- і наочно якості переконуєшся

у

високш

поліпшенню

роботи, вирощенню

вищого врожаю, а, значить,

Адміністрація на

допит­

Ііомсомолки,

приз~

на<шла її ученицею тора агрегату

по

опера­ обробці

кореспон­

Лекцію Аповий зал

Йдуть

жди велиІ\у частку горя бе­

перших

ре на себе? А коли дРРЮІ включилась радісТЬ, ТО ііІ ВСТОІ\рат Ві1

днів,

В громадСЬІ\О·КОРИСНУ робо­ ту. Адже вона ч.'Іен брl!га­

ні 50-річчя Великого Жовт­

дент «Нового життя».

ня, ного

а

це

ПОІ\Ладає

на

комсомольця

Rож-

ВИСОІ\У

них теплицях чистота,

Ши:но.ре~юаnний завод . На

фото;

Катерина

За·

пека.

5. погонах? Так . Це інспекГоворить вона темпера­ збори. тор дитячої кімнати Вро- ме·нтно, схвильовано. Від­

слухають варськоrо райвідділу мілі- чувається, що глибоко пе­ ціі молпдший лейтенант мі~ режила кожне правопору­

виступаю чу.

Жінка,

Але що це? звертається

що ліції Надія Тихонівна Мак- шення, вчинене дітьми.

батьків,

до

----

а

в симова.

Розповідаючи

про

мо­

ральну і юридичну

відпо­

відальність батьків за пога­ не виховання дітей, На,~ія Тихонівна тут же дає поради,

ЯІ\

мають

майбутніх ки,

по­

відорюють , площу не вирів- рядок. Поливають там огір­ нюють. Подивилися ми на ки У міжряддях, що запобі­

ростити

громадян

підкреслює

ftать-

важливість

особистого

позити в н о r о прикладу, необхідність тіс­

рослин,

ного зв'яз І\у школи і сім'ї.

потрібно нашш1 гудину підв'язують на шпа-

Молодшого лейтена н т а Максимову можна часто ба­ чити в ШІ\олах району.

лани русанівські, перекона-

лися, що

кореспон­

працівник міліції

читає

ротах і дорогу псують, і сі- 1\йх овочівників . ~' соняч­ недбаіі.'Іиво

І. БОАКО, громадський

працю.

1\раі

приє~шіше.

ди 1\омуністичноі праці іме-,

У нас же, продовжує він, Багато цікавого побачиокре\Іі траиористи на зво- ли жердівчани у русамівсь­ ножаті.

цього

ШІtО.ТJИ :М

батьківські

Присутні уважно

дент.

культурі землеробства. По- підвищенню заробітної пла­ ля рівні, неначе карта, ти. Запровадимо ми і у ее­ дбайливо відорані від до- бе відрядно-індивідуальну роги.

розвіювати

людські печалі. Може, чере~ те, що Катя-Катюша зав­

відповідальність на всіх ді-

ізолу.

ті,

тяжІ;о

важ-

І. ШВАЧКО,

громадський

вислу­

досвідчених

зважаючи

ливість

ливо.

Запозичення передового ~о русанівців. веденій їй ділянці. Індиві­ досвіду дасть можливість - Ідеш полями радгос­ дуальна відрядність сприя­ жердівчанам успішно вико­ пу « Русанівський » , розла підвищенню продуктив­ нати своє зобов'язання . повідає механік тра!\торноі

оригади

уро1ш

по

що

буває

людям rrриємне,

придивлялась

вироfіництву із ол у, хувала цеху,

Rазників видно,

охоче

операцій

звертаються

на душі, шуІ\ають нагоди, щоб поговорити з нею, від­ вести душу. Є в неї такий неоціненний дар -- робити

на різних а у вільні хви­

до основних

повчитися

ко.му інколи

працювала

уважно

«Катя-Катюша »

тепло

ci~t не випадково,

Кілька місяців Катя За-

лини

цеху.

так

приходить на зміну. І зов-

пояснювали секрети машин.

пєка

"

до неі товариші, коли вона

розповіда­

ли про свою роботу,

дідЯНІ\аХ,

механізаторам

кам

почували, видно,

rощо.

Про ці питання

вожатого, оператора руло-

нування і:зощ·. Полюби.'Іась весела, життєра>існа дівчина робітни-

Через кілька днів дівчина трохи ознайомилась з цехом. J\Іолоді робітниці

н:шла. мова

взяла

ня. Достроково виконати річний план, освоїти 2-3 суміжних спеціальності. ІІатя вже сьогодні може аюІіпити помічника ~;ащщ1ро-

статів таких же дівчат, Я!\

rляду за посівами, підготов- було приділено заготівлі На зборах прийнято ріr;а техніки до сінозбирання кармів для худоби, підви- шення, спрямоване на усуі жнив, заrотів.'Ія силосу щенню продуктивності гро- нення існуючих недоліків, тваринництва,

комсомолу,

і сама. Незнайомі подруж1\И перемовлялись ~!Їж собою, впевнено ходили по.

тапець, Катерини Вакули. праці. Велику увагу в доповіді

~1 адсь 1;ого

Окрім ювілей

активно, з на себе високі зобов'язан-

гає

захворюванню

ІДУТЬ ЕК~АМЕНИ

Останнім часом вона висту­ пала в Заворицькій, Треііу­ хівсьІ\іЙ, Броварській :\2 1, Троєщипських Х~

2 та

в багатьох інших ШІ\О.ТJах.

Частий гість вона підприємствах, пах

в

і

на

рцгос­

Броварщини.

ПалювІ

rловом Надія Тихонівна дп­ nо:~~агає бапка)І

у

вихо

ванні підростаючого

по1:о-

ління . д. ПОЛІНСЬКИА.

-------а

ВЧИТЕЛЬ-ТРЕНЕР І ПЕРЕМОЖЦІ

сусп і.1 ьствозн авпво,

хімія.

Бі .1ьше

ЩаснІ

ж

вам, ю11і ентузіасти комунісТИ'І­ ної доби . Бажаємо якнайкраще завершити вам !О-річний шкіль­ ний шлях. х

Організовано прохо- Відповіді більшості уч­ дять екзамени в шко- нів свідчать, що ви­ лах району. Всі десяті пускники одержали класи склали екзаме- міцні знання. Попере­ ни з рідної мови і літе- ду російська літера­ ратури та геометрії~ тура, фізика, історія

х

х

На фото: екзамени в 10 класі Гоголівської середньої школи. На передньому плані учні Віктор Шевель та Ми­ кола Моргун. Фото

М.

Чуnринки.

·овоєї

І.

П.

д<ва.:щяти

тру.довоі

ТананаІЙ

шюі.lЬІНФІУ бота llipo

років •ІНDхооаІf!rц•ін

ді.яльності

про&:,в

-

з

школи

у ФІенюш. Вони

_

лербюЖЦЖІ'ІІІ

спорт-

чае:Т'і гос·

раз .во:ни

об.1ае:11 і !

готуються

За-

до

на·

,ст,У'ЛІН'И·х

ko:p -

ІН€\ріі:в,

вчиrе.1ем Т Петроrвиче:~-~ аrна·

змагань на

ко.1ективі. Ту.р- ті .в школі. Перш за &се пе;рШІість реоп•убл\ки . здСІІрОІв'я дітей, віrд;в:іодують опорТІШІtr зали, Незабаrр01~1 КО\Іанда ліо

ЛрНЩ€ІПЛ€ІН'НІЯ І.М .~IOOORi ДО ф',ЗИ'Ч<НОІГО •ВНХОВЗ.НІН.Я Й СПОрТ·У

Івана Пе11рови-

ча .вийш.lи

з а:вж:ди стоять в цент·

· 3fLЗ.Й01:11ЛЯТЬОЯ Ц!ЇІ<аІ&1;ЯТЬОЯ

З Н'ОВИrНа 1 :11И, Са)ІОЛОЧ' 'ТТЮІ J

ІЛ€Іда!ГОГа.

очмюваJка

Іrвано.:~-~ ІН: а.є.~І,

вшщ е

·

JІО

~нста

кас, де •вuдстоювжиме

Ч

ер-

onop-

у·ва.гн чуйного пещаrгога. А нови·н з~·вж·•и . '" '"' ба.гато. тИІВ.нrу честь 10uрова.рщини на С'юі.1ьки часу nроведено Ось і нед3ІВJно стояло важ- ресІІТуб.-FіІ<аJНсЬІких з:vІаrаН!НІЯХ. разом з діrmюрою <н.а шюіль· ке заJІІtда<Н'ИІЯ - ·ви~ра•ти пер- Щасти ж ваr~І. юні д•JУУЗі!

rpri

ни,х

МЗІЙі~Wнчиках,

СІПОІР·

А

ІВ.К!.JШВ ,

ших! ~ви.1ювань було бЗІга·

щоб

коорІдИІНу1вати

наrвч·ити дітей

доtлуокають

наЙісишJНі-

nІаJІІчити ви.кону;вати складні

що

rдобре ·ЛІід:готовле.на. І юна:кн

ШВИ/д'КО

бігаrrи.

гра·

Баrгато

кома<нд.а

·виг.р.али.

школи

В1111раmІ

N~

5

ХАРІ Н,

вчитель фізкультури. На

ової,м т.іло·~~. то. Та перші ,і,ГІри Їюкwзали, ШІко.1 и

'вл:ра<ви, 1<1Ва.rtіфікаваІІю ти,

1.

шість. обл.ас11і з баюкетбо.1а.

тиrвІН•ому за·лі! СК!ілЬІки 111раці

фото:

уч:нІі

N~ 5 -

мrі<:ЬІКої

пере:~-~ожці

об.1ЗІСrи.их юtаrа•иь з баокет­

бо.1а. В центрі

стали нанай.

-

І. П. Та-


ТВАРИННИЦТВО--ПЕРЕДНІЙ КРАЙ ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА­

то

У багатьох гооподарствах ·нашого району, я'к свід­ чать підсумки роботи за п'ять м·ісяців, приділяють повсякденну увагу виробниц11ву 'молока. Першість т,риr.tає радгосп «Плоскі,оський», який уже винонав піврічний пла~н по валовому виробництву на 94,9 процента, одержавши на 1624 центнери продукції

91,2-88,3

процента. 3 декади в декаду нарощує тем!ПИ вироб­ ництва молока радгосп <<РусаніІвсьІШЙ». До речі, всі Ці гоаподарства у травні добилися найвищих серед­ нnодобових надоїв по 10-11 ~і:лограм·ів на

r.

Такі успіхи стали можливими тому, що тут в пер­ шу чергу приділили увагу ,прqвильному вИRорйстан­

ню посіJвів зеленого НОНівейєра і забезпеченню худо­ би в повній мірі норм.ами. НапрИl(ЛЩЦ, у Бог.данівці :корів,

і

це

иmидко

дало результати. Зараз на фермі надоюють по 10 і більше @ілограмЬв молона за день, ТО'Ді як торік у цю пору денний :надій на корову не nерев~ав 8,2 1\ілограма. Все це й дозволило господарс11ву до­ строково виконати плаІН першого nів.річчя по про­

дюну молоІ\а держ<ІІві на

115,4

2168 1973 1917 1802 1778 1768 1744 1698 1659 1649 163І1

1615 161'5 1613 1600 1588 1577 1569 1538 1520 1500 1498 1490 1464 1433 1423 1423 1419 1419 1418 1418 1388 1384 1379 1357 1356

(

Дуап

f •. С, (КамJmя:нСЬІКІа•)

Бобко П. П, (.сс.ВЕ!Л:ІІКОДИІМ€1!J'Сl>КИЙ>>) Бабич г. г. «Тіребух:іІвк:ЬІКИЙ») І(.._... Т. 6. («;Треб}'ІХ!івІсьІІrnй:t) Еременко В. І. (~В.мИК!сщ.\ІімерІсІ>кИІЙ>>) Диченко А. П. («РуісЗІ!ІівІСtnшй») Tonixa Г. І. («~:mіІвський») Кукшин М. Ф. (,Калит~а)

(

п·роцента.

Взагалі у більшості гооподарсm району помітне зростання надої,в. Серед радгоапів тільни три одер­ жали менше продукції, ніж за п'ять мdсяцlв мину­ лого року, <<Великодимерський•. «Красилl-~ь­ кий>> і «Літwі•всьний», 'Га й то .не ·набагато. А серед птахофабриІ\ допустили зниження вирооопщтва мо­ шжа СемиnолІ\іІвська-на 271 центнер 1 Руднянський племnтахоза~вод на 821 центнер. В ц1лому ж по району вироблено молона на 1381 центнер більше, ніж за відповідний період минулого року.

Се.вюк А. М. ( «Великqда.\1~ріСЬІКИЙ») СоловеА А. Т. (~РусанmсІ,ашй») Корчага Г. Г. (•іtмекі Щор!Са)

1350 1340 1331 1324 1321 1266 1253

Фесюк В. М. ( «ІПлоа!ОіІВСЬІКИІЙ») Батечко г. І. (Калиrг.Я'НІСЬІК&) Литвиненко М. К. (litмm Юров·а)

Проте ми могли б мати значно кращі показники, ю'би в Y·CJix господарствах виробницmу молона при­

Щербина П. П. ( «ПооаюіІВ1СЬІКИЙ») Литвин О. О. (,«fіобрнцЬІКнй») Погребн11к М. С. (<Lмені ~іірова)

істотних зрушень в цій справі Іі по-старому замикає обласне зведення. його тягнуть на·зад раІДrоспи

Какуи Н. А. («ПлоаКІіІвісмшй») Настич О, К. («Великqдимерк:ЬІКИЙ») Ренська Н. М. (Іімен<і 'К/•ро,ва) Барбон М. І. (іrмепі ~і1рова) Юхименко І. (сПJІІОІОІОіІвсЬІКИІЙ») Меижега М. С. ( «Кіраюмввськнй») Крисько М. П. («ТІребу.хоіІвСЬІКНЙ>>) Оксюта О. П. ( сТ,ребуіХ!івсЬІКИІЙ») Грос Г. О. (Шмmrі Щороа) Лукеця О. В. ( «Т:реІбуіхі9ськи.й») Кулик В. Д. (<<Т:ребуJОіІВСькнй») Карпенко В. П. ('r•менІі Il.Ipp:ca) Какун О. А. ( <~ПлоакіІВ>СЬІКИЙ») Безсмертна М. П. («ВеJШІЩДимерський») €реденко Т. І. (Іімені ЮрОІВа) Назмієва У. К. («БоQрицький») Цьомка П. Н. (Бо.ІщаtШ!вк:ька) Несіна І_ ( «КjрасИЛІЇJВІСЬІКИ!Й:t)

діляли більше уваги. На жаль, район ще не зробив

<<Заворицький», <<Лі'І1Wівський»,

«Гоголі,вський•. які

виробили молока вдвічі менше, ніж передові госпо­

дарства, що очолюють районне зведооня.

чий середньодобовий надій на Іюрову у травні мали

тваринники

радгосп~в <<Великодимерський»

кілограма, <<ТребуХ!івсьІшй» -6,6 1\ілограма.

-

6,5,

-

6,4

<<Гоголівський»

Зараз настав вирішальний період у винонапні пів­ річних планів виробництва і продажу державі про­ дуюів тваринництва. насамперед молона. Дирекції радгоспів і птахофабрик. партійні і профспdлкові ор­ ганізації повинні мобілізувати всіх тваринників на безумовне

виконання

поставлених

перед

ними

зав­

дань. Це буде найкращим трудовим подарунком на­

ступному 50"річчю Номуніетичної партії Уwраїни.

r.

До кінця першого півріччя залишились дві дека­ ди. Цей коро'ГІ\ИЙ період слід .використати в усіх

Пономаренко

господарствах для дальшого підвищення продуктив­

zw

ності худоби. ПоІ\и що в районі піврічний плruн про­ дажу молока виконали

тільки

три

r.

д. (ІРІуідJиІІrНСЬКИЙ

плеМІПтаtхоз.авц;J.)

січня по

води, провітрюван- рятн~ку куреи,

плану

. ,._,_ Or:f" ";:'

НАЗВ !І ГОСПОДАРСТВ

1

червня

.. І:' о

"'""о

><>>'о

о о- .а О.<;

q

=-=-

""'"' "'""' qo;o.

f-~

~g~

Оос

:fС.ё

о~~

"-"'о

1968

року

-

"'"'"' оа~ а~ = ~~оо.

е~СІЗ

... ::t""

'-'-

('j

" 'g~~

t:~2

315 301 223 222 219 197 194 175 173 161 152

1191 1042 864 1109 855 872 802 814 806 733 838

88,0 80,4 88,3 84,2 82,6 85,8 84,8 80,3 86.0 81,5 79,9

15,7 17,2 26,4 21,3 12,9 17,9 40,8 13,4 11,5 16,0 19,3

137 134 122 102

955

87,2 81,5 83,3 82,7

30,6 12,8 20,2 31,3

ІІІ

13,5

87

21,5 76,3

76

«БобрИІUЬКИЙ»

«Гоrол.і'оськнй» «Літк,;ІВСЬКИ:Й»

>.

" ""

~~ ~~ :-~ q,~

= =~~af"'" -

...

"оо

«ТІр.е<б)"Х.Ї·ВІСЬКИЙ» «8-еЛІІ!КОДІІМерСl>КІІЇІ>>

.:..

а: о Щ.~ о.~

!!-о: ~ ~ t::Q;;::;

=~:.:::

«З.оря>> «~раси·.тів.сьюtй>>

·ПЛЕШІП Т 3ІХОЗ 3'В0Д

7б6

1060 816

репродуктор

По радгоспах і nта176 хофабрнках 71,1 і\Іен:і КірОІВа Ценн,рас1ьн а дl>Ссlі~на 'СТЗІН'ЦЇЯ

872 1198

83,4

262

!:::: ~Сі~-

62

102,4 79,4 73,7 103,6 71,3 72,7 68,З

73,1 74,6 72,8 60,9

71 68 75

понад

99,5 76,1 138,7 74,5 86,2 11:2,9 212,0 122,0 55,6 100,7 87,0

98,2 68,5 115,4 92.4

77,0 87,8 109,8

~еребуває

яю

7000

щоденно

11500 несуть

яєць. Працюю­

Антонович

Свішевсь­

кий цобув славу xor10шoro

с~;>.~

~ ~ ~·~ ~ ~С·::

о.,., о

t::

"q-

100,9

Ру ДІНІЯІНІСІ>КИЇІ

«За:В·Ор!Щl>КІІ·Й» Боnдан'•sська Се\ШІП·олкті>вська Киї,вська Пу ХІЇІІІСІ>КИ'Й .П.lе\!ІПТЗХО-

1158

1186

чи на цій ді.1янці, оператор

Ігор >о

сО~~·~ «Пt10СКЇІВСЬІ\11І"І» «РУ'СЗ.Н'ЇІВ,СЬКІІЙ>> і~нші Шороса Калитянська

1183 1183 1172 1162

253 195 262 225 188 255 270 272

тю автоматизовано. Подача ням одного оператора. В ку-І

виробиицтва і продажу державі продуктів твариниицтва господарствами району

1

253

...

кормів

з

1247 1242 1238 12124 1224 1211 1207 1207 1203 1197 1197 1192 1190

В одному із курятників ня приміщення, збирання Київської птахофабрики всі яєць, очищення посліду ви­ трудомісткі процеси повніс- канують машини за велін­

господарства,

а треба, щоб з державою вчасно розраху•валися всі радгоспп і птахофабрИІ\И.

Виконання

1~51

r.

Найниж­

286 316 476 168 434 230 227 378 399 419 181 381 342 320 226 134 286 390 374 372 168 331 349 309 265 352 296 288 363 270 297 297 250 322 328 320 211 351 218 319 328 188 276 284 200 262 2.11 157 172 282 302 277 277 291

1б54

(

корову.

випасання

(

Семенюк О. Ф. («Р.}'ІС~Ніі'ВІСІ>КИЙ>>) Лесик Ф. І. ( <<П.1010КіВІСЬК:И.Й>>) Ряба А. А. («Р.уюаJнІі,ВІський») Теплюк м. Г. (БОІ1ДаtНЇІВСЬІКа) Теплюк Л. С. (.ВощнІ;нвоська) Якуша г. п. (•і'ІІеВІі Кй•рооа) Л итовчеико М. П. ( «ПлоІСКіВІСІ>КИ.Й») Мироненко г. п. «ВелИІКОІДИІМе:рськи.Й») Шелест г. л. (КШІІИ'І1ЯіlіСЬКа) Рак г. «Руса!ІfЇІВСЬІ<ИЙ») Постол М. С. ( «Ве.тпшrодимерСЬІКFІЙ>>) Каціон М. І. («З()!>я») І(оваль А. Я. (Ка.rпrrянк:ЬІКа) Дяченко Л. К. ( «РусаnІііІВСЬКИІЙ>>) Мироненко г. І. (Ка·ЛИГГ.ЯНІСЬКа) Яковенко К. А. (,і!меgі КЩров.а) СтафІєнко О. Г. ( «РусаиrіоськИІЙ») Цьомка С. І. (Вогдані.вська) Теплюк М. П. (БоодаtНі!ВІС~а)

більше проти відповідного періоду минулого рону. Високих показникЬв добилися також тв·арИІНники Бог.дані·ВСЬКОЇ і Налитянеької nтахофабрИІі, яні . ви­

загінне

l154 і 150 1150

ІПЛеМ'ПІГаІJЮВ а ;в ОД)

підвищення продуктивності дійного стада.

застосували

1156

Яковенко Л. В. («І~расИІЛіІJІСІ>КИІЙ») Скоробагатько г. І. (РуtдІНЯНСЬКИІЙ

Базир У. П. ( <<ВеликQДиме,рсь,кий») Хожай Н. З. (<<ЗQря>>) Швачко К. М. (Калитян,ська) Юхта Г. С. (<<Велнкощнме-р:ський») ПильтяіІ М. 3. ( ~Р.усаніІвський») Строкач г. А. ( <<rПоюск4ВСЬІКІtЙ>>) Какун г. П. («П.юсюі•ВІСЬКИ!Й») Кориус В. €. (КшлнmНІСЬІКа) Коваленко У. М. (Кадитsrнська)

ринництва. особливо молока. Худоба тепер перебу­ ває в таборах, де випасається на ноаівах зеленого конвейєра та .на природних пасовищах. Достаток Іюрм.ів, чисте повітря щонайRраще .впливають на

піврічне завдання Івідповідно на

Рог О, Т. (1мен,і .КірDІВа) Строкач г. т. «:ПІЮСІКІDВІСІ>КИІЙ»)

Доярки, назви господарств

ЗаJ{інчився останнш місяць весни, почалося лі­ - ·найкраща пора для виробниц11ва про.дукті'в тва­

конали

Литовченко Н. Н. ( ~п.rюаНІіJВсь!ііИІЙ»)

ДОВ. РВИ

ЗАВДАННЯ

ТВАРИННИКА

НА НИХ РІВНЯТИСЬ!

ДАНІ ЗА СТ АНОМ НА 1 ЧЕРВНЯ

ПЕРШОЧЕРГОВЕ

СТОРІНКА

163,3 111,3 105,6 62,6 81,7

141,6

72,6

114,1

98,9 218,8

94,3

100,8 67.2 100,9

трудівника-новатора.

1150 1145 1142 1132 1129 1128 1124

Ходос І. Д. ( «Бо-брицький») Маляренко Т. М. (імені Щорюа) Бобко Н. М. (Богданівська) Гузій К. Г.

(Семиполківснка)

Логвиненко г. п. («ГогОІл!ЇІВІСІJКИІЙ») Гузій н. г. (СемиІПОJІІКІЇІВСІ>Ка) Біл·енко М. І.

(«..КрасиліІВС1JКИ.Й»)

Н22

Касян К. Ф. fіІме:н.і Щорса) Макушиеико Н. €. (,і,~ІеНІі Щор1са) Яковенко Г. С. ( <~ВелИІКіQдимерський>>)

1118 1112 1110 1105 1104 1091 1091 1088 1086 1085 1075

Дяченко М. А. (<~БоqрІІЩЬіКИІЙ>>) Бондар О. В. (<<Зоря») Ковбасииська в. п. «ТІреб:у;Х'іІВ•СЬ!і:ИіЙ>>) Харч·еико В. Ю. («Тр·еб:~~х,і,вський>>) Сушко К. Т. («ГО{'QІ.іJІівІський») Васюр•а К. Л. (і:~Іе:НІі ЩQрса) Шевель О. Ф. (,<<ГоІrолі'ВІСЬКИІЙ>>) Гордієнко Н. Ф . (<~КJраси-'11LвІський») Пономаренко О. С. (Ру!дніянсь!і:ИІЙ

(

1075 1066 1063 1062

ПЛеІМІ!іПіІХО'З!іВСЩ)

Клименко М. К.

r.

(

(«Зоря>>)

Меижега с. «1(jра.сиЛJ~ВІШ>КИЙ») Біленко К. О. ( «К:рВІси,лІіІВІський>> І Теплюк г. о. (БОfІЦІЗІНІЛ!,сЬІКа) Талаш О. А. («Гогол,іІвський») Ворона О. Н. (1Lмood Щорса) Скоро ми а М. €. ((<Зор:я>>)

Мельник М.

П.

(

r.

Божко Н . Д, («Зоря»)

r.

Зінченко Деркач К.

232 233 24і

263

1009 1007 1002

А. ( «К:раІСЖ7JіІ!>СЬІКИЙ») Г. («ГоrОЛhВ'СЬіКИІЙ»)

147 211 251 232 263 263 272 261 217 252

1013

!025 1025

r.

268

10>13 1010

1059 1052 1051 1050 1051 1048 1048 1048 1027 1027

( «КірасиЛіІВІСЬІКИЇІ»)

254 246 257 283 263 236 267 273

257 265 222 240 221 170 148 231 263 238 233 233 236 185 182

і060

Рогальська Т. Я. (і,мш!Іі Щоір:са) Дмитрова К. Л. (<<3<JІр·я») Павленко г. п. «КірЗІСІtJJ+ВІСЬКІІЙ») Литвниенко О. А. (<<•БобрИІЦький») Радченко Ф. («Б·О!брИІЦИШЙ>>) Кулібяиик К. М. ( «.Воб,рицишй>>) Губар М. М. (Бо!1,J.ВІнів•ська) Ткаченко М. Р. (Бо!1,J..аНіВІська) Теплюк В. Т. (Боr:даJНіі!В'ська) Малород в. (Боr•даІН~В<СЬІКа) Язикова О, Г, (БогІLІаіJ!dІJІІСЬІКа)

266 196 ?41 200

і93

222

232 250

.ПТАПZИИЦІ Пташтші. назви господарств

Слуговина г. І. (РуіД}ІІЯІИІСЬІК'ИІЙ п. п. з.) Зі ненко г. н. Р)1д'Н'ЯІНІСЬІКИЙ [J. [J. з.) Циба Г. Г. (РУІд'ІtЯJІ1СЬІКRЙ П. ІП. з.)

(

Нагорна Н. В. (Р]Щнянський п. п. з.) Ковшуи М. О. (Р·У'дНЯІнський п. ІП. з.) Бурда Т. Ф. (РудRІЯН\СЬІШЙ п. п. з.) Микал €. Ф. (ПІ)'хёівсЬІКий ІП. •п. р.) К.11имась К. І. (ПУ'ХІЛ!СЬІКий п. ІП. р.) Ящиик Д. С. (Пух.іІІІСЬІКИІЙ п. n. р.) Гмицька О. П. (Киї•всЬІКа)

Шеверун г. л. (Пj'ІХІDВСЬІКИЙ [J, п. р.) Микал г. А. (П}'ІШсЬІІШЙ п. ІП. р.) Задои М. І. (КИ!іІВСЬІКа) Романенко к. г. (БогдаtНІUВІСЬКа) Геращенко г. с. (~аЛЮГ$ІІНСЬІКа) Шевченко К. М. (Кали'І'.ЯІН"ська) Хилько К. І. (БоfІЦЗІНІЇіВСЬІКа) Носулевко С. Т. (Киї'ВІСІ>ка) Шеломіиа К. І. (КиіІВСІ;jКа') Куяішна Д. П. (Киї:осЬІКа) Замарей Т. М. (КИІЇ'ВІська) Бобко М. М. (СемиполкDв,ська) Чорноплеча Г. С. (Киіівк:ька)

Вор•обей А. К. (Ка~штяНІсІ>ка) Макаренко К. О. (Калиткнська) Теплюк Г. П. (БогдВІнmська) Батииа Т. К. (СемиnQЛІК!ЇІВІська)

118,0 117,5 117,0 116,0 116,0 100,0 98,3 98,0 94,3 93,0 90,1 88,6 87,2 86,3 83,5 83,5 82,8 82,0 81,3 80,6 79,1 78,7 78,6 78,4 78,4 77,5 77,2

241800 126200 292500 157700 128600 88700 146900 207700 218700 433380 198900 285300 179632 86944 158808 158808 170387 221400 268290 217620 261030 377000 259380 156949 1"56949 253550 358000


МЕДИЧНА ДОПОМОГ А ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯДЕРНОІ ЗБРОІ

ТРИБУНІ\ ЛІКІ\РЯ

Середовищем ядерного ураження прийнято нази­ вати територію, підда.ну без_посередній дії ядерного

потерпілих,

що мають трав:\fи,

слизистих

поf\рить

1 укрит­ тя. На великій віддалі від центру .вибуху захистити ~южуп, низь~і кам'яні огорожі, траншеї, кювети, насІІПІІ, густі чагарниf\и або ліс . це :невидимий потLк ра­

діоаf\Пlвни х <випромінювань, які ниюшf\ають проме­

неву хворобу . Товстий шар будь-якого щільного .ма­ теріалу послаблюе уражаючу дію радіації . Сховища і укриття можуп повністю захистити людей від її дії. Радіоаюивне зараження місцевості rвідбувається рад:оа,·::пв::о г о

ШІсlУ

з хмаrри,

щають протигази, ре.опіратори, протипильні тп аневі маски. rват.но-мщ5леві пов'язки, одяг. Вибір першої медичної допомоги для кожноrо по­ терпілого залежить не тільки від характеру уражен­ території

ато:vшого

ураження.

траюіа т а чні

можуть одержати

nошнодіІ;ення.

лро~1адянн поRиН.н<Ї знати прийоми надання ПерШОЇ ДОПО:VЮ!'іі . Це ВНКЛІШаНО Ще Й ТИМ, ЩО В

Br.i

ато:\щrнІу

осерещwу

~южлиВ€

одночасне

по

окремих

-

вжито

все насе­

Яюцо н~риторія заражена отруйними і радіоап­ ТІІВНИ~ІИ речовинами, ·в такому випадку потерпіли:vІ

рнцькоі середньої

ма ... ~)), начальник вІддІлу

За недоnуще1~ня до пе­

працІ І зарплати БМУ-39 І. Барболів («На будмай­

«НОВОГО ІММТТR»

ревірки

«ЩЕ РАЗ ПРО ЧАННУ І) Під

таким

заголовf\ом

в нашій газеті від

18

"rрав­

ня було вм·іщено ре йдову статтю. В ній, зокрема. йшлося про незадовільну роботу чайної, недисцнn­ лі•нованість буфет-ниці і шеф-кухара під час пере­

вагових

ша чемпіонка»), директор

заводу ПJІастмас М. lІолІ­ щук («Успіхи пластмасІв­ цІв» ), вчитель А. Ящен­ ко (<<Господар заплави• ),

директор радrосІІУ «Воб­ рицькнй>) В. Максимець та rоловвнй зоотехнік В. Смєшко (<<Культурне ·па­

данчиках тривожно»), rо­ ловвий зоотехнік радrос­

вкладень

ютових бл юд та горілча­ них виробів н а буфетницю Петvенко і шеф-кухара Беліловс ького накладено ад~-rінtстративні стягнен­

совище

тар

парткому

шлях

до зде­

Окремо слід відзначити номер

rазети,

приеваче­

ний ДНю перемоrн; JІІСиіі підготував позаштатииff відділ вІйсІІКово-патрtотвч-

секре­

радrоспу

«Зоря~ Ю . Білик («Доро-

ня » .

-

шеВJІення молока• ).

пу «Зоря» А. КупрІєць («Що дає підготовка кор­ мІв для худобИ>)),

),

вчителька О. Божко («На­

ма­

обслуговуван­

h'у.Л ьтурою ня.

1',

<•Поввоважв іі й

представник комсомолу•

школи

С. ЄлфІмова («Пише

комсомолу

Тимчук

за­

ходів. З кращими матерІаJІа­ мн за попередній мІсяць ввступНJІн на сторІнках «Новоrо житТЯ>) такІ ав­ тори: піонервожата Заво­

Jlення .

Пicn1t виступу

райкому

же всі вони надрукованІ,

виниюнення

допо:vюги буде за.1учено

гою батьків»), наро.цввй суддя с . кравчук («Девіз без правопорушень• ), зав. шкільним вІдділом

За п'ять місяців редак­ ція нашоі rазетн одержа· ла 1300 листів, за тра­ вень, зокрема, 350. Май­

дуже велиf\ої и:1.1ь1юсті потерпілих, то".1у для надан­

ня Ї\1 ~1еднчної

цією метою

винористову ю·rь

с т воривши ному повний спокій. При першій можли­

f\ОГО болю, переля-ку, ІВ11ра1'и крові та через іншІ при­ чини. Перша допомога :в таких випадl\ах: nоте·рпі ­ лого покласти так, щоб голова була нижче туловІІ­ ща, потім розсrебНІути f\омфець, пояс, забезnечити доступ свіжого повітря і дати понюхати з ва'ГІш на­ шатнрного ст~;.:ну. Якщо нецритомн:ість глибока і По­

терnілий не .приходить до свідомості, тrреба зробиТІІ штучне дихання і якнайшвидше

При отруєнні чадним

.рець, пояс. При зупинці дихання

При опіках другого ступеня шкіру навf\оло міху­ рів · треба .протеJрти опиртом або 1розчином марганце­ во-f\ислого калію і наf\ласти суху стерильну nов'яз­

ку. Ні в якому раЗі не можна розприва1'и м·Іхурі. О. ЛИТВИНЕНКО, завідуючий кабінетом санітарної освіти.

РІалів з пропозиціями розповідями про передо­ вий досвід в сільському господарстві та на про· миСJІових підприємствах, про партійно-виховну ро­ боту серед трудящих,

вого виховаввв. Із змІстов· НИМИ

ХВИJПОЮ'ІИМИ

рОЗПО­

ВІДJІМИ про незабутнІ часи ВеликоУ ВІтчнзиJІRо1 ви­ ступили завідуючий ци~tІ відділом генерал-майор у відставцІ М. Божко, офІ­ цери у вІдставцІ І запасу

зарисовки

і нариси про кращих JПОдей иашоrо мі­

ста І сіл, заводів і

бухів), С. Гусарук (РМЗ),

но

В. ГвізІи (ЗВК), М. Гуг­ лич (радгосп ІменІ Кіро­ ва), Г. Медведенко (Гоrо-

блюд та

стів, шановні читачІ.

Надалі редакція хотіла б більше одержувати rли­ боких проблемних мате-

Заступник реаактора в. полотнян.

z ., •••••• ••. ' ••.•..••.• . ·•·•••••• ••••••' • ••• •.• ' ........ ... ... ... .................. ...... ' .. ... " •• ••. •••••

!

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

! !

на постійну роботу:

ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ

ливарники,

і

учні ливарника, пресувальиики,

і

!

апаратники,

С.ІІюсарf-інструментальннкн,

і

слюсарі-наладчики, токарі, фрезерувальники, прнбира.пьники цехів, робітники внутріцеховоrо транспорту.

!

!

! і

! !

!

.. !

і

З!верт-атося •на адресу: м. Бр овари, пром·вузо.1,

-

.......................... ...---·-·-·--............._..............................

Брова-рсu tшй за;вод пласr:~~ас. ·• · • ···

нож nосилити f\онтроль за

вИходом

НА

готових блюд і

НА ~'ЗЛІССІ. Мал. В. Kpar\t:tpя .

tt а добраніч, "І.іти ! ». 20.40 ІІюють • . Концертна програма . с1'і ,1ЬКИ факти• .

І7.3.>

Перша програма

17 10 - Наш а афІша. 17.15 - •Стандартизація і прогрес• . 17.45 - •добрння Никнтич• . Мульт!'~лікацІ_йниА фільм . •Шкі льні новини•. 18.20 - ТелевІзІАІІІ ВІсті. 18.50 •Мальовнича Україна•. •У чорноморських рибалок•. (Одеса). 19.10 - •Ритми .•Ітньuго веqора•. Естрадний концерт. (JІьаІа). 20.00 - До SО.річчя Комуністичної n артіі УІ<раїнн. •КомунІсгичка nартІя УкраТни в . боротьбі за nіднесення економіки і культурн республіки•. 20.30 - Інформаційна програма счас•. (М.). 21.15 _ R. Штраус - сВел нкиіі вальс• . Спе ктакль І8.Щ

львівсІокого театру опери та балету ім.

Друга програма

Ів.

навчалwюrо rелеба.ченu. д... студентів другого курсу. Техношліфуаа.1ьних

математика. сПоJІ.віАиі та кривол інійні

верстатах•.

Вища

І нтеграли•. (Дві лек-

цІі). Щ40 - с)І(нТТJІ в11датинх людей • . (В. Бєлінс~окиІІ). 20.30-

наша афіша. •Роз повіді

театр.

(-~-

12

17.40 -

).

слюсарі-сантехніки, наладчики,

Те.1евізійні вісті .

образотворч~

18.00 111.00 -

(~\.).

фільм

. (М.).

мистецтво• .

електрослюсарі, пресувальники,

20.30 - Інформаційна програма •Час•. (М.). 21.15 - Іе.,.,вІзlй ний журнал • Старт-68• . 21.45 - с. Кац - •Любов до за. питання•. Прем 'е ра те.• .,ві зійнuго му з ичного спектаклю. (М. ).

учні вищеназваних професій,

фільм.

сДІтн

Дон-Кіхота•.

Художній

Друга програма

10.15 - •З доров'я•. Н ауко- • Радість творчості •· Концертна програма. (М.). 11.45 - Телевізійні вісті . 17.05 - телевізійнІ новини. (М. ). 17.15 - •Ка,,ейдосІ<оn• . Музична попу.•ярна програма. (JІенінграJІ). 18.00 - Те,,евізійні nідготовчі І<УР· сн.

Російська мова. с Про зміни в програмі сер.,дньої шко.•и

з росіАськоУ мови та літератури•.

абітуріЕнтів

Фі зика.

•Типові поми.1ки

у 1967 р.•. Історія. •Історія СРСР перІоду • . 19.40 - Фестиваль фі.1ьмів, присвячених 50-річчю Комуністичної партії України . •Україна. рік 196і• . Науково· попул ярttиА фільм. :/W.35 - сНа добраніч. діти !• .

1945-67

рр.

-· """;Ам,~ ...&:Р"О:ЛВ"А~Р:И:,::·· ..-·•••·:~:~::··:~~~::··~·~~:::":~:~:~:~~:~··~::~~:~:··•••••••••• .. ••••:~~~~~~·:·~~~~,, ......~1 комитета КП УкраиІІЬІ и районного Совета деnутатов

трудящихся Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-'82, sас:туnннка реJІ.актора, вІА-, токорес:nонJІ.ента -

АІ.ІІІ (nартІІного жнтта, промиелааосТІ, мас:оаоі ро6отfІ) І •о-

верстатники по дереву,

для

10.05 - Телевізійні новини . (1\\.). во-популярна передача. (М . ). 10.45

-

с,,юсарі-ремонтники,

Ч ЕРВН Я

Перша nро грама про

токарі,

Вро18 . 30 _ •Соратник 11 Іл л Іча•. (М. Фрунзе). (М.). грама кольорового телебачення. • Рай в курені•. МультІІnмкаltіІіний

•ранка. (JtьвІв).

10.05 _ телевізійні ноа11 ни. (М.). 10.15 - Е. Коддуелл сДж., 11 ні , якою вна €» . ТелевІзіііниіі спектак.•ь. (М.). 11.35 Для дошкІл~оникІв 1 мо.tодwнх школярів. сВ гостях у професора д,ате•. (М.), 12.85 - ТелевізІАні вісті. 18.00 Програма

_

школярів.

(М.і .

вул. Киівська, 154.

ПОРОШКОВОІ

ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

співають і та_н· Науковn.шз­

(М.).

СЕР ЕДА,

ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ

« Вахт а ІІrіВІtі

21.30 - •Знанвя•. 22.15 - ЛітературІІІІЙ

Іtава.'""а nрограм а (М.) .

2:1.15 -

с06робке на

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД

~

нових цехів н.а nост ійну роЬоту

«

метuІв.

Відділ кадрів.

МЕТАЛУРП І в зв'язку з введенням в експлуатацію

,....." ~~.,."..":....о- • ..".....,......,.....,....

логІя

на

Тож чекаємо нових ли­

·

!

n~ищити їх якіст ь, а та ­

oroлocНJJa конкурс

кращий матеріал та фото­ ІJІюстрацІю.

слюсарі-ремонтники,

асортимент

комуиІстичиоі

3 метою заохочення чита­ чів до співробітництва, редакція rазети нещодав­

і •

ти

бриrади

працІ, матерІаJІи на кри­ тичні та моральнІ теми.

невій роботі газети брали також М. Прудкий (Тре­

лів).

і фаб·

рик, закладів та установ. про ветеранів, ударників

М. Поліщук, Д. Каце­ иельсон, П. Кириченко, Герой Радянського Со~ зу Н. Федутевко. Активну участь у трав­

!

за­

негайно зробІІ­

-

ти штучне.

сьІюго харчува ння В. Пав­ ловсьннй: << Статтю рейдової брига­ ди обговщ>ено на заrаль·

розшири­

ліку­

газом .потерnілого треба

учні апаратника,

надрами,

в

негайно ІВинести на свіже nо:ві'rря , розстебнути комі­

і

ремонт,

доставити

вал ьний за:f\лад.

!

кінчити

.

Неnрито".1ність може наступити в результаті ве.1н-·

в~рnн. Відповідь н адіс .1ав ди· ректо р комбінату громад­

фікованими

(фанера,

вості надати кваліфіновану медичну ~допомогу.

!

них зборах працівниf\ів чайної. ВИІрішено доуком­ плекту:вати штати квалі­

спеціальні

матеріалів

• Дія ударної ХІвилі виклинає у людей f\онтузії. 1\онтуженог.? в усіх QИпадках необхідно покласти,

НАША ПОШТА ЗА ТРАВЕНЬ

ня, а й rвід конn:реl'них умов. Люди, які опинилися поранення, вивихи, переломи, забиті місця, пора­ нення грудної і череnної порожнини, загальні пон­ тузії , пошкодження н-ровоносних судин, опіnи і інші

зупиняють накладан­

щоб ма•f\симал/jно зменшити біль у потерпілщо. На місце перелому нанладають нерухому пов'я:щу, ЯІ\"а повІІнна забезпечити пошкодженій юінці·вці повний

що виюшла при ядерному вибусі. Захистом вtд зов­ нішш,ого опром інення є УNРИ'ГТЯ. Від пилу захи­

на

також

невого джгута або заf\рутf\и з піДручних матеріалів (рушниІ\а, пояса, хустни і ін.) . Джгут (заІ\<рутку) накл адають не більше яп на півтори години . інак­ ше може наступити о.мертВІ!іння НІінЦівf\и. Час накла­ дання джгута (закрутки) ~шазується rв записці, Яf\У підкладають пі'д пов'язку. При ffровотечі на голові, шиї і -інших місцях, де не "1 ожна накласти джгут, накладають тугу пов'яз­ ку . Оскі.1ьки в рану можуть проникати міlароби 1 інші отруйні та радіоактивні речови.ни, краї її зма­ щують настойкою йоду. Рану не можна ч.1nати ру­ ка\1И, змащу-вати йодом, промивати :водою , класти на неї вату, витягати з неї трі<жи, оскол·ки. Для на­ кладання пов'язок на рану найкраще нориСТ:\-'Ватися індивідуальним перев'язочним пакетом, стерильин ­ ми бинтами, салфетками. Пе-рша допомога при переломах зводиться до того ,

ударної хвилі людину захищають сховища

випадання

нравотечі

Найбільш .небезпеч.ні артеріальні нро·вотечі. На­ дійним засобом зуnинки артеріалЬ:Ної і •венозної кро­ вотечі є наплад-ання спеціального гумо~Jого або тf\а­

і

цевості. Ударна хви.1я має таf\у силу, що руйнує будІ-в.1і і різномані1'ні споруди. 3 віддалення-м від центру вибуху руйні•вна сила послаблюється. Від її

внаслідок

Венозні

f\:>·.

3

дошf\а 1 інше). Пов ' язку треба нанладати так, щоб вона захвачувала обидва .сустави м:і.ж перело'\1ами . При nідкритих переломах" оnочатну зупиняють нро­ ·вотечу, потім на~>ладають поо'нзку і лише тоді ши~Іу . Перша доnомога rnpи вивихах полягає в на­ кладоонl тугої пов'язf\и, іноді шини. Виnравляти вивихнутий сустав може 11ільии медичний прац,і•вннк

ня:-.t ТуГОЇ ПОВ'ЯЗf\И .

діють чотири уражаючих еві т лове виnромінювання.

-

на переломи. Потім по­

носних судин досить накласти на рану тугу пов'яз­

проникаюча ·радіація і радіоактивне зараження м·іс­

Прониf\аюча радіація

-

шини

Перша допомога при пораненнях починається із зуnинки нровотечі. При ~раженні неІВеликих К'рово­

внутрішНІіх оргаНІі:в.

При ядерІю\ІУ вибусі фактори: у.дарна хви.r1я,

ri

накладають. nов'язки

лінарні чи інші лінув.ал~>ні за-плади .

!\Іент ядерного вибуху, але й nі•зніше від ·рад:іо­ активного пилу, який випадає no сліду руху хмари ядерного .вибуху. Радіоактивні речовини, .потрапляю­ •ш па незахищені ділянки тіла або :всередину щ>га­ ніз:~Іу, крім про>нmевої хвороби, виf\линають місцеві шкіри,

-кровотечі,

ходів до термінової ева-нуації їх в медич.ні пункти,

Променеві . ураження виникають не тІльки в мо­

ураження

шини або шини із nіІдручних

зупиняють

терпі.lНХ винося1'ь у безпечне .мі<: це і· вживають за­

опіпи,

променеві ураження.

про~1еневі

спокій.

тигазІІ,

на rаІ!:І та опіни

вибуху. Внас.lідоf\ ядерного вибуху може бути ·велн1\а J:ількі•сть

надають найневідкладнішу допомогу : одягають про­

JІ.ІJІу с:Ілк~окоrо

Газета виходить

у вІвторок, четвер І суботу.

І

аІJІ.nоаідального секретара - 3·18, вtJІ.rocnoJІ,apc:тaa - 4-47. 4-67,

'""'''''""'"'"''''"""'"''''"'•""'"'''''"'''.'"'''"'''''"""'"'''''"'''"'''''"''''''""'_.............. ,,,,,,.. ............ Броварська друкар•вя, Київської області, вуд. Кнівtьха, ІЬ4. Телефон -

4-57.

З ам. 2170- 6500.

крановщики електромостових кранів,

робітники без спеціальності (чоловіки і жінки). За•р обітоrк 100- 150 ка-рбованців за м'і 1с я.ць.

!

Один аки за6еЗІnечуються гуртож и~ко:~~ і пропис-

кою. р 6. 01 tтвика.м

нашого заІводу за поат.аноною

КПРС і Р<Uи Мі.ніrотрнв СРСР,

чо р ної мет-алуор.гіі,

ні відпус-гки до

6

ЯК

UK

nрацівника~\

надаються щорі·чн і

оплачува·

дн.і.в, крім о.:ноан их і дод атко-

•шх ВЇЛ,ПУJСТО.К.

Звертатися у відділ ка·др:іtв.

Ух ат и аrвтобусом N~

рошковоі металургії:.,

1

до З"іПИ НКИ «Зав од J'

ПО·

~~.~~ -.~- ІА>~..".."..".."."..,,А_:':._і~~~~я.:. ....,...

!

) • ••• ' ' • • ' • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • ..............., ~ БРОВАРСЬКІй МЕБЛЬОВІй Ф АБРИ ЦІ ~ ~ ПОТРІБНІ НА POGOTY: ~ вантажники,

!

столяри,

елек· троrазозвариик, підсобні робітники

................ · · · · ·•· · · ,· · ·

,

в цехи.

·•· ·•••· ·• ••

68 номер 1968 рік  

68 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you