Page 1

РІк виJІ.ання ХХІІІ.

єд~tаіlтеся!

Пролетарі всіх краІн.

цккііРс--

ВV ДІВНИК

*Четвер,

червня

9

циту на добу. Тепер замість врубових машин і комбайнів у забої діють гідромонітори. Продуктивність праці гірників підвищилась у nівтора-два ра1

доповіддю « Про сташ і заходи поліпшення містобудування Ради Міністрів в СРСР » виступив голова Державного комітету СРСР у шравах будівництва В. О. 1\учере<нко .

3

палива.

діль­

чотирьох

з

одна

З слівд()повідями виступили : дійс.ний член Академії будівницт­ « Про стан і завдання ва і архіте-ктури СРСР М. В. Баранов -

в

здати

вирішено

які

ниць,

--

до ексnлуатацію достроково Пленуму ЦК КПРС. До від­

НАРОЩУВАТИ ТЕМПИ ВИРОБНИЦТВА ДОБРИВ У вигляді ком-

ся підживленням посівів, зокре-

На будівництві

сільсько­

аміачною водою. Наш район є ініціатором ціло­

БратськоУ ГЕС

дру­

річного виробництва добрив. За

-

таке соціаліетичне зо­

трудівників

бов'язання

господарства

го

в

району

гому році семирічки.

Виробити таку. кількість доб­ рив є всі можливості . Про це свідчить хоч би такий факт. За станом на 1 червня вже заго­ товлено 558159 тонн, з яких вивезено на поля 422398 тонн, або 61,2 пр(}цента до плану. Це становить по 8,1 тонни на ко­ жен гекта·р орної землі.

Аналізуючи

хід

виробництва

добрив в окремих господар·ствах,

бачимо, що у заготівлі іх є ще

Колгосп строкатість. велика « Більшовик» уже виробив на ко­ жен гектар орної зе·млі по 29,7 тонни добрив. У·спішно ведуть за­ колгоспи

готі•влю

Ка­

імені

лініна, ім: 1:-го Травня, ім. Ста­ радгоспи

ліна;

«Бобрицький»,

імені Кірова та інші господарства. Проте відстають ]Jадгоспи « Вели­

«Семиполківсь­ кодимерський 5>, кий», «3оря», де на кожен гек­ заготовлено тільки по 4,9, 5,6 і 6,9 тонни, колгосп «Чер­ 5,1 тонни. вона Україна» -

тар

"': ::"j ~>іРУдзи,

за

Винарськоrо

т.

Необхідно

ше

258989

тонн, або трохи біль­

третини

ше

плану.

Особливо

незадовільно комп(}стують гній і

торф раДГ(}СПи «Зоря», в якому біля 20 іх складено в кагати до заготО'Влених доб­ процентів рив, « Бобрицький » і « Велик(}ДИ­ по 25 проценті·в; мерський» не краще і в колгоспах

«Жов-

1'ень», ім. Кірова.

торського

до

Основ­ стан-гі· гант, який не має собі рівних в діятиме продуктивністю,

лургійного комбінату. ний агрегат цеху --

графік по

з

комnлексі

іншим

«2500•,

добрwв, виділивши для них відп\J-

краматорцями.

та транспорт.

господарство

се·редньому

не менше

500

тонн

компостів.

У всіх колгоспах і радгоспах слід відвести площі в 2-3 гектари

худоби потрібно систематично за­ торф'яну

возити для підстилки

крошку, що сприятиме збільшен­ ню якості місцевих добрив.

11

фабрики

зустріти

наступний

який

Гляд-ачі аплодували ності хорової капели народної оркестрові

Бюро Пі-внічно-Казахстанського

високосортної тонни більше пряжі. Завдяки широкій мо­ дернізації устаткування і nо­ ліпшенню технологічного про­ цесу значно знижено собівар(РАТАУ). тість продукції.

саду

директора

Швидкість тракторадо 30 кілометрів на годину

план

ми

ти родючі сть земель нам допомо­

є потужна майстерня, тут не зро-

жуть

били жодного гранулятора навіть

потрібно нарощувати іх вироб­

для

власних

потреб.

добрива,

......

Директор

і

На полях країни успішно за­ вершено

весняну

сі·вбу. На

червня всього посіян'1 я·рих

5 137

мільйОJlів ЗО 1 тисячу гектарів. План сівби виконано на 103 про­

ника

центи.

цента

Польові роботи провадилися в цьому році у важких

умовах.

Весна в багатьох районах запіз­ нилась. Неаважаючи на це, кол­ госпи і раДГ(}СПИ завершили сів­

бу в добрі строки. Площу ярого клину

4

розши-рено

більш

мільйони гектарів.

як

на

-

рових

101

101 процент, соняш­ на 102 проценти, цук­ на 100,6 про­ буряків на і однорічни х трав на

процент.

Пе-ре-виконано також плмІ сів­ зайняла в би кукурудзи, яка цьому році понад 25 мільйонів гектарів. Посіви цієї дуже цін­ ної культури розшире.но в усіх союзних республіках.

Першу « СОН-4 »

* **

сівалок овочевих за вод с ільсько ­ машин « Нері с>> . В о ни nризначе ні сівби буряків, м оркв и т а інши х

партію виnустив

Г<'С Под а рських для рядков ої

навісних

Ві.1 ьнюський

nросаnних і о вочеви х культур з одноча сним

сtнням мінер альних добрив . Пр одук тивність І ,З гектара за годину. вої машини

--

На

виготов ­

заводі

тр акторному

ле н о дослідні зразки нових nроса они х трактор і в . В їх чи слі

значений

-

універсальний трактор «Т·32», nри­

міжрядного

дл я

hульт у р . Він м ає

о/Wо бітку

nросаоних

іО швидкостей. Коробка nере­

дач з n л анета рним механізмом забезnечує наnів­ автомати ч не трактор а.

nереключення

Це nідвищує

з

45

видами

н а віс них

УІІравля є

один

новленої

на

тракторі

Швидк ість тракто р а

за

знарядь,

і

доnомогою

якими вст а ­

гідросистеми.

--

уnравляє

тра к т о ри ст .

Універсальний

• • *

подрібнювач

кормів

виготовив

в борошно, n од рібнює зерно, виготов л яє картоn·

машин

тр акт орист

•••

з гідНову тракторну жатку-сноnов 'язалку равлічним уn р а влінням ств орен о н а за воді « Ліє­ п одібн их м а шин nайсі льмаш >> . На ві дмін у в і д ста рої конструкції вона розташовується поnереду трактора і н е nотребує nричіn л юв а ч а . Ії роботою

з уnинки

без

тракториста. «Т· З2» може діяти

л~:гш ує n рацю

но­

nр одуктивність, nо ­

nередач

його

вне·

колекти в Каменського рем о нтн ого за вод у Ал­ тайського краю. Ця м а шин а nеретв ор ює солому

від

0,8

до ЗО кі ломет·

рів на годину. Для роботи на nідвищених швид­ костях є nідресорний передній мі ст.

На фото : тр акто р «Т · З2».

(ТАРС).

l!u·

віюв а ння .

Владимир.

нику

тонн зерна просушується за годину н а

часно з nр осушува нням зер н о очи щається ві д сто ронніх домішок і не nотребує даль ш о го про ·

ництво.

План сівби ярої пшениці ви­ кона•но на 108 процентів, бавов­

місце роботИ.

--

щоденно

План сівби ярих перевиконано

t:a

більш е від nр одуктивності наявни х м а ш ин . ОД но ­

5 років. Піднес­ тому

:~ати йvго на робо ту в сі.'Іьське

Новинки сільськогосnоАарської техніки 12

зобов'яза­

~. що в розпорядженні дирекції

написа в листа

С. Хрущову з просьбою пос­

ско нстр у йо ваній бі,,по­ вій сушарці « Бєларусь», в три·qотири рази руськими сnеціал істами . Це

ло зобов'язано допомогти іншим вони в наступних роках. Адже І семирісrний

1\f.

Gув

вінського.

Високі соціалістичні зобов'я­ зання наших трудівників у ни­ нішньому році . Ще вищі будуть

ІІИСЬ виконати за

імені

:Вийшовши у відставку, гене­ vал Червінський

линних землях Октябрського ра­ господарство. Йог о просьбу за­ йону, гене-рал,-майора Г. Ф. Чер­ дuвu~Іьішли . Новий директор при­

залучати комсомольців і мо-

нуляторів. Але недивлячись на

радгоспу

Дзержинського, створеного на ці­

цієї важливої справи слід широ-

господарствам У виготовленні гра-

На за·клюtrному концерті Дека­ ди молдавського мистецтва і лі­ тератури у Великому театрі Сою-

ДИРЕКТОР ЦІЛИННОГО РRДГОСПУ

Окремі керівники господарств лодь. Відзначати перещвикі.в, які безвідповідально поста.вились до проявляють себе иа роботі. пі,дrотовки і внесення в грунт доб.рідких та мінеральних рив. Ра.дгосп « Бобриць.кий» бу-

ського Будинку культури. Тепло був прийнятий об'єдна-

майстер- І зу РСР були присутні керівники «Дойна » , Комуністичної партії і Радянсь(ТАРС). музики кого уряду.

обкому партії затвердило на по­

між бригадами і ланками, що пра­ добри•в . До цюють на заготівлі ко

ар-

прочитав

план

nонад

видають

художньої

ний хор, який виконав « Пісню про партію » композитора Г. Бор­ ща.

Пленум ЦК КПРС. Тепер тут щодня

ансамблю

колективам

і

«Жок»

ГЕНЕР.F\Л ЧЕРВІНСЬКИЙ­

вовняно-nрядилької готовиться

Т1\JНЦЮвального

філа.рмоніі. Віршем Є. М. Букова «Квіт.уча

ба-

Полтавської

r.

никам

самодіяльності Бендереького місь­ кого Будинку культури, колгос­ Тирае­ пу «40 рокі·В Жовтня» орке•с трові району, польського молда•вських інструментів Кагуль-

првжа

змагання

соцшшстичне

потужним

співакам відомим « Флуєраш » , Єшану, учас­ Т. Чабан і

-

нафтовики і рибалки в піснях та віршах передаіОть привіт рі1д ній Москві. Слава столиці звучять у пісні А. Муляра на елова Є. М. Букова « Привіт Москві » , об'єднаший хор і яку виконує симфонічний оркестр Молдавської

Молдавія »,

прокатки гарячої теж створеним ново·

Колектив

Партійні і профспілк(}ві оргарозго·рнути зобов'язані нізаціі дійове

Виноградарі і чаба.ни,

тист В. Купча, почалась розповідь про сьогоднішній день Радянської Молдавії.

~ОДНИ ИаДПоJІаИОВВ

щодня по­ в

виробити

винно

устаткування

цеху холодної прока.тки мета­ лу для Магнітогорського мета·

допу­

бригад по заготівлі і вивезенню механізми

приступили

заводу

виготовлення

станом

Кожне

липне­

до

підготовки

вого Пленуму ЦК КПРС ма­ Ново-Крама­ шинобудівники

роботу постійних

відні

двох

Став -гігант У дні

в у~іх господарст­

відновити

вах

тератури.

гідроагрегатів.

щені недоліки. Іх зобов'язано до

15 че-рвня ввійти в виробництву добрив.

бетону,

монтажу

до

приступити

директорів радг(}спів тт. Чобота­ рьова і Якнюнаса, голову к.ол­ госпу

перший

7 чеj)ВНЯ у Великому театрі відбувся закЛЮЧ'НИЙ концерт Декади молдавського мистецтва і лі-

укласти

кубометрів

мільйон

попереджено

суворо

і

пере­

До відкриття Плену­ КПРС будівники зо­

бов'язалися

ництво добрив. Питання про стан виробництва добрив в радгоспах « Великоди­ мерський » , «Семиполківський » та Україна» в колгоспі «Червона розглянуто на бюро райкому ІШ

уклада·

завдання

Т_равневе

вищено. му ЦК

останнім часом послабили вироб­

Не все га•раз:д і з компосту;ван­ для виготовле·ння земляно-гнойо­ ням. Із загальної кількості виве­ вих компостів. В літні табори для

зених добрив закомпостовано ли­

ли.

не

ще

електростанції

рівники, видно, забули про це і

У.країни

Заключним концерт Декади молдавського мистецтва і пітератури в Москві

ГЕС. Стільки будівники гідро­

Але деякі ке­

« Благоустрій, озеленення і поліпшення санітар­

(ТАРС).

Братськоі

греблю

в

в тр,авні

-

На доповідь і співдоповіді почалися дебати.

90 тисяч кубометрів бетону намічалось за планом укласти

досвідом до нас приїздили деле­ гації ряду інших областей і райо­

нів республіки.

С. В. Курашов

ного стану міст ».

агроно~t т. Мище.нко не займають­

постів

« Забудова міст в умовах даль­

-

шої індустріалізації будІвництва » , міністр охорони здоров'я СРСР

ля на рік.

тонн місцевих добрив, внести їх У грунт тільки

архітектури СРСР О. В. Власо·в

мічено довести виробничі по­ тужності з гідровидобуванням до двох мільйонів тонн вугіл­

та головний

Вивезти на поля 690 тисяч радгоспу т. Бакун

на­

радиаргоспу

Луганського

прое·ктування міст та впровадження прогресивних прийомів пла­ нування населених міст » , віце-президент Академії будівництва і

шахтах

на

Пленуму

криття

уряду.

кого

зи. Вдвоє знижується собівар­ Ще

*Ціна 15 ноп.

року.

1960

Комітетом КПРС і Радою Міністрів СРСР. Президія ЦК До почесної президії одностайно обирається КПРС на чолі з Першим сек•ретарем Центрального 1\омітету КПРС товаришем М . С. Хрущовим. У часники наради бурхливими, тривалими ОШІесками зустріча­ ють появу в президії ке·рівників Комуністичної партії і Радянсь­

.НІ 4 (Луганська область) ста­ ла до ладу Гідродільниця про­ дуктивністю 500 тонн антра­

тість

.N! 68 (1975)

лась Всесоюзна нарада по містобудутшню, скликана Центральним

«Нагольчицька:t

шахті

На

палаці відкри­

червня в Москві у Великому Кремдівському

7

3ростав гідра&JІічвиА видобуток вугіоJІоJІВ

IIIYUD31V Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

ВСЕСОЮЗНА НАРАДА ПО МІСТОБУДУВАННЮ

Назустріч Пленуму

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Н. Акімова.

ляну і силосну n асту. Но вий n одрібнювач кор­ мів nро йшов виnробування і дістав добру о цін ку у тваринників .

•••

Нову восьмирядну nричіnну машину для садіння квадр ат а ми коренів цукро в их буряків у насінницьки х гос nодарствах виnускає Київський завод сільськогос­ ексnерименталь но- мех а ніччий пок азали Як машинобудув ання. nодщ~ського за зміну бу­ виnробування, агрегат висаджує ряки на ш ести гект ар ах.

(РАТАУ)


6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

В nервинних nартійних

Перший випуск університету марксизму-ленінізму

муністична партія ідеологічній

освіти

кадрів.

Він

роботі,

пі,двищенню

На

·

47

рання та ж.нив. Агітаторі·в за­

госпам

якого

призначено

за

та

бригадами,

Слухачам були вручені посвідчення про закінчення університе­

ту. Вагато товаришів буде використано на пропагандистській ро­ боті. Значна кількість випускників вирішила самостійно продовжити вивчення марксистсько-ле·нінсь'Кої теорії.

І. Могиnьний, штатний nроnагандист райкому

Юі України.

заходи

овочів,

партійного активу нашого колгос-

кдас і переведені у восьмий ко­

пу, села навчалася в гуртках по

муністи завідуючі фермами П. То­

вивченню

піха,

історіі

КПРС, кон-

кретної економі1tи сільського гос-

Я.

Соло,вей,

П.

передова дОЯІЖа М. Пильтяй та

подарства, політшколі тощо. Ра- ряд інших . Ім видані свідоцтва. зом з тим, при середній школі Група товаришів закінчила 10

~

де без відри­

ки,

свинарки,

завідуючі

ферма-

Закінчився навчальний рік . В сьомому класі відбувся остан­

ній школі і без відриву від ви­ робництва набути середню освіту.

ній

екзамен з украінської

мови

член

рmшики сумлі·нно працювали над

Колгосп ім. Сталіна, с.

підвищенням свого загальноосвіт-

овтень 1917 ж 1·либока осінь,

року.

перем(}гла

рево­

люція. Ії душею, натхненником, організатор<»~

був

Лооін.

Вели­

кий, любимий, рідний ... У вируючому

Петрограді

революційному

засідав

11

з'їзд

Рад.

Першою Д(}Повіддю на з'їзді була

доповідь

Вол(}димира

Ілліча

про

мир. Коли Ленін з'явився на три­ буні, в залі піднялося щось ней­

мовірне.

Оплески

чергували. ся

криками радості. Тут вже були не тільки делегати з'їзду, але й ро­ бітники, солдати, матроси, які пе­

ребували в Смольному. В повітря летіли

шапки,

кепки,

матроські

безкозирки ... Ця зворушлива сцена єднання великого вождя з народом у пер­

ший день пере. моги революції з великим почуттям

вому

виданні

описана в но­

біО'графіі В. І.

Леніна, що ведавнп . вийшло з дру­ ку*).

Ленінське життя

ленінізму при ЦК КПРС. Держ­ nолітвидав. 1960.

партійно-масової роботи, а також

ВІДДІлку .

В

кожному номері стіннівки вне-

вітлюється хід соuіалістичного . . змагання

серед

по·винен дати

ківський

колгоспам і трудящим району

щоденно

перевикону-

заслуга

і

профспілкової

бічних

метрів

шлакоблоків та

б

500 -

нізаuії кретар

б значно кращі, якби партій-

ба мобілізувати

весь

колектив

підприємст·ва.

О. Шуnьга.

: ............ ,•. ,•. ,•. ,•. ,•. ,•.,.,,.,,.,,.,,.,,.,, •. ,•. ,•. ,.,,.,,.,, •. ,.,,.,,.,,........................................... ........ •

! і

~ ~

·

!

.!• ! !

! !! ! ~

! і

~

Н. Кондратенко та еерадгоспу Н. Дужнк

прог Л!J.дають

черговий

! ! ~

номер

стінгазети, присвячений ходу робіт по дог ляду за просапни -

!

! !! !

культурами.

Фото і текст В. Полотняка. ",,.,І.ІІе>І . . І.ІІ.ІІ.ІІ.LІ.tІ.ІІ.ІІеІІ.ІІ.Іо•tо•ІІ.ІІ·•••ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.Іt.ІІ·І ~·ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ. IІeІt.ol·lf·ll.ll.ll.ll.lt.ll . . І.ІІ.ІІ·ІІ·ІІ.ІІ.Іt••tеІІеІІ.ІІ••і

знамениті К· вітневі тези

3

квітня

1917

року. Иого

-

курс

Ленjн - великий продовжувач на соціалістичну революцію. Піс­ вче·ння Маркса . Він творчо розви- ля липневих днів Ілліч знову йде

чись,

будівництва.

Він

мріяв про той час, коли Росія вкриється

густою

сіткою

всі

делегати розцілували­

ся з Іллічем. Останнім підійшов

елект­

ричних станцій і потужних тех­

до нього старий робітник. Вони

міцно обняли один одного. Ста­ рик усе повторюва.в: «Я робіт­ ник-коваль,

Володимире

не будівництво в ній ста·не зраз- не тобою» .

нув далі марксистську революціЙ- в підпілля, рятуючись від переелі­ пу теорію, дав відпові:ді на нові

ду·вань

І ось

року життя вождя. Вудучи тяж-

дається

про

питання,

-

Жовтневе з6ройне повстання.

ко хворим, він продикту.вав ряд

великого

ленінського

агентів буржуазії.

Іллічу,

нічних устаткувань і комуністич- я коваль, ми скуємо все, намічеком для інших народів світу. Схвидьовано написано розділ книги, присвячений останньому

життя,

квад-

рільниuтва і тваринниuтва, досвід передовиків. Матеріа.~и. вміщені в ній, передають по місuевому радіомовленню.

ться

поставило

3200

залізо ето ну,

nращвниюв

народів вічно.

які

році

«Міжколгоспбуд»

стін-

Леніна житиме в серцях і умах

Заключний розділ біографії слази ва ється «Торжество · великих ідей ленінізму». В ньому розпові­ переможну

ходу

вчення

по

дуже важливих листів і статей. ли, освітив шляхи розвитку люд- прозорливо керує ві·н боротьбою Тільки незламна воля, свідомість

землі. Ідеі ленінізму живуть, тор­ жествують в СРСР, могутньому

відповідальності, що лежала на ньому, дали Володимирові Іллічу силу подолати тяжкі страждан-

соЦІаЛІстичному таборі, в зро­ стапні революційного руху тру­ дящих

ня, викликані хворобою, і зроби-

краін. Сильно звучать СЛ(}Ва то­

і, як проже.ктором величезної си-

Ленін

ства до комунізму. Рік за роком

народу.

показує книга

невтом.ну, над-

звичайно напружену

Володимира Ілліча, його безсмер'!1них ідей.

Перші сторінки ~ниги. Читач бачить, як формуються погляди молодого Леніна, як він стає пере­ конаним

..,

ЦІнного

прихильником

револю~

вчення

світу. Особливо

про

пере'ІІворення

велику роль у

су».

Ні жорстокі

-

у Смольному. Мудро і

Вагато уваги в книзі приділено

діяльність діяльності Володимира Ілліча піс-

народження животворних

у створЄ'Ному ним «Союзі бороть­ би за визволення робітничого кла­

Ленін.

«Семипол·

далеко від Батьківщини, не зло­ мили волі Леніна до боротьби. В Росію Володимир Ілліч повертає­

трудящих.

марксизму·

план 5-ти

басинський, Н. Оснач, В. Буря-

запалюючий багато років життя в еміграції, подарського

-

ці минулого століття, його робота

Ілліч

Партійна організація зобов'язана, перш за все, піднести рі.ве·нь

Але справи на підприємстві бу-

прикла.д самовілданого служіння дюдс"Гву, високий зразок беззавітної боротьби за комунізм. Ім'я

життя­

Інститут

ро-

поліп~

РІдноrо ІЛЛІЧА

найвидатнішої

«Володимир

минулим значно

секретар комсомольської орга-

;:

димира Ілліча в Петербурзі в кін­

подвиг в ім'я щастя

з

тут

На фото (зліва направо) : головний агроном В. Кудренко, редактор В. Більський,

Русанів .

ся велике і багатогранне життя

*)

uентральному

ми

цьому відіграла діяльність Воло­

людини,

порівнянні робота

Більський), яка. в~ходить

на

КПРС.

У книзі яскраво р(}зкриваєть­

Біографія».

користується

Стояла

сощаmстична

парторганізаuіі.

радгоспу

а народ назвав

ці дні весною лю~ства: в краіні

не виносяться. Більшість робітни­ ків не залучена в чле.ни профспілки. З цим миритися не можна.

столярних

організації, яку очолює т. Лит- ратних метрів столярних виробів. виненко. На виколання цих завдань і тре-

В.

Ф. Костиря,

(диктант). Він показав, що тва­

робів тощо. Над вирішенням цих питань і працює робітничий колектин «Міжколгоспбуду».

певна

і

При обговоренні результатів навчаиня багато комуністі·в і ком­ сомольців виявили бажання і в наступному році вчитися у вечір­

водять·ся тільки. для розглядУ за­ яв, а виробничі питання на них

залізобетону,

дукцію доброї якості. В цьому є

ківськиіі»

відуючий клубом І. Литовченко.

ми та інші працівники.

І(

викори-

рОбітників

праці.

2,5 ють норми виробітку, дають про- мільйона штук цегли, 3300 ку-

on-

газета «За урожай» (редактор

1,

комуністичної

редові робітники Л. Чиж, М. Ков- тості продукціі. В цьому

і

в тому числі 23 комунkти і ком- помічник бригадира, садовод ! сомольці. Один сьомий клас був І. Соловей, рахівник Г. Рак, за­ ~ мі лільпиці М

ударників

Засідання місцевкому часто про­

зація трудомістких процесів. Пе- на боротьбу за зниження собівар-

!

7' 8 клас вечірньої школи сільської !і і 1О, де навчалося баГато молоді, молоді. Серед них - комуністи . !

ву від виробництва вчилися дояр-

код-

мат~р1ашв,

Заслуженим авторитетом у fна організація (секретар т. 3апо-

!

працю·ваЛи вечіrрні класи -

створе·ний безпосередньо на фер-

постачання

гато недоліків. Так, на протязі трьох місяців тут не підводяться підсумки соціалістич.ногu змаган­ ня, дошка показників змагання не заповнюється. Серед бригад і робітників не організовано зма­ ган.ня за звання колективів і

ви-

............................................ •· ................ ~ли

j

допомагала міс-

місяців виконано на 115 процен- конкретно на;1а,вати допомогу тів, зміцніла трудова дисципліна, профспілковій організаціі. Необширшого розмаху набрала механі- хідно звернути серйозну увагу

О. Кацаnащ

секретар

і

будівельних

шилась, виробничий

обробіТ'КУ

кращому

рожець) більше

на,

В

стаІІні механізмів .

сьомий

Юрченко,

поліпшення

міжрядному

ка·ртоплі,

. У. ми~улому на~ча~ьн.ому ро-І нього. рівня. Більшість робіт ~у­ ЦІ бІЛЬШІСТЬ КОМУНІСТІВ І. КОМ СО- ЛИ ОЦІНеНі На «5» і «4». У СПІШ­ за

до

я ·;і а н ь

зокрема цегли, шлакоблоків, вап-

ком

ганізації праці на прополці

виробництва екзамени

лан-

тварин­

На порядку денному-­ догляд за посівами Хід виконання соціалістичного зобов'язання по догляду за посівами - пита-ння,, якому були присвячені збори парТІИНОl організаціі радгоспу «Богданівський ». Нам і чені

На зборах виступив секретар райкому КП Украіни М. К. Ра­

склали

виробництва

член КПРС.

цирекцію університету, викладачів за кропітку роботу.

но

кому­

колективами

'

тіі надається велика увага ство- / цевкому, в роботі якого є ще ба­

ників, що працюють в таборах. А. Щигоnь,

тушний.

;і о б о в

пар-

ніста В. Гордієнка. Затверд­ жено план роботи на період

кріплено

здали

МОЛЬЦі·В та значна кількість без-

муністичної

ренню міжколгоспних будівельних та інших організацій, ві,~годівельних пунктів, розширенню міжколгоспних економічних зв'язків. Зроста· ння господарського і культурного буді· вництва в районі вимагає значного збільшення

ками

Від імені слухачів П. Рижкін і К. Хомич сердечно дякували

. . вІдриву ВІд

в ріШеІННЯХ Ко-

партор­

І догля·дУ за посівами, сінозби­

що складали е<кзаме.ни по діалектичному та історичному матеріа­

лізму і політичній економії, 54 одержали відмінні оцінки, на добре і 18 - задовільно.

бюро

ганізації зазимського відділка радгоспу ім. Кірова обговоре­

ком

марксистсь·ко­

Завідуючий Філіалом університету І. Цимошинський підвів під­ сумки дворічного навчання. Із загальної кількості 119 слухачі·в,

засіданні

но пита· ння про стан агітма­ сової роботи в селі. Поповнено склад агітколективу, керівни­

вітав випускників· університету . із

успішним закінченням навчання.

Без

у виконанні соціаJістичних

Поповнено агітколектив

Відбулися збори, скликані райкомом КП Украіни та дирекцією вечірнього університету мар.ксизму.:ленінізму при Київському міськ­ комі партії, присвячені першому випуску слухачів Вроnареького філіалу університету марксизму-ленінізму. У вступному слові ди­ ректор університету І. Г. Настюха докладно розповів, яке величезне значення в період розгорнутого будівниц'І\ва кому.нізму надає Ко­ ленінської

Піднести ро.1ь профоргані;3ацій

організаціях

ля

перемоги соціалістичної ре­ волюції в нашій країні. Він керівник першої

в свІТІ соціа­

лістичної держави, невтомний бу­

дівник нового світу. Кипучу енергію вождя ре. волюціі спрямоБано

на всемірне зміцнення молодої Ра­ дянської республіки, на захист іс­ торичних завоювань трудящих від ІІамаху

зовнішніх

і

внутрішніх

ворогів, на мобілізацію сил наро­ дУ для здійснення в країні великих соціалістичних пере'!1вор~нь.

У країні Рад ще гриміла гровисунув

грандіозний

план

гос-

і

залежних

ти те, що здавалося вище людсь- вариша М. С. Хрущова, що на­ ких можливостей.

Ці ленінські

водяться в книзі:

роботи на багато десятиріч впе-

«Те, чим жи.в Леrнін, що він

ред освітили шляхи розвитку Радянської країни і всього люд-

пла· нував, про що він мріяв, тепер наш народ, партія успішно перет-

ства по шляху до комунізму.

ворюють в життя!».

Книгу написа• но хорошою, живою мовою, багато ілюстровано. В ній наводиться багато цікавих висловлювань

і

спогадів

про

Нове

видання

біографії В.

І.

Леніна дуже допоможе партійним і комсомольським організаціям у пропагандистській роботі,

у ви­

В. І. Леніна його сучасни·кі,в. Не

хованні благородних, комунkтич­

можна,

них рис в кожній радянській лю­

наприклад,

без

хвилю-

вання читати зворушливу зуст- дині. Життя і діяльність В. 'І. річ Леніна з делегацією глухов-

переслідування мадянська вtина, а Ленін вже ських

царизму, ні тюрми і заслання, ні

поневолених

1923

робітників

у

року в Горках.

листопаді

Прощаю-

Леніна

-

для всіх нас великИй

приклад.

6.

Баянов.


Четвер,

9

червня

196Q-

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

з

Втратиш день ва обробітку посівів­ не добереш багато врожаю АМІАЧНУ ВОДУ­ о

Q

ПІД КУКУРУДЗУ

МОЖЛИВОСТІ ОДНАКОВІ, РЕЗУЛЬТАТИ РІЗНІ

Давно в нас не було таких хороших, дружних сході•в кукурудзи, як нині. Особливо

Ланка, я·ку очолює Варвара де бригадиром В. Ковnак. Тут Ковале·всьха, одна з кращих майже на всій площі завершено на погребському відділку радrос- перший раз між.рядний обробіток пу ім. Кірова. Робітниці щодня картоплі та інших культур. у полі, старанно виполюють бу- Вриrада почала вив•озити місцеві р'яни, глибоко розпушують грунт. добрива під урожай наступного Вони виконують норми на 120- року.

вони виділяються на площах,

де

«короле.ву полів »

посіяли

на зе.рно. Подивишся вздовж ганей-в далечінь простягли­

ся

рівненькі

впопе•рек

зелені

-

така

ж

Всюди правильні,

рядочки, картина.

чіткі кв-ад­

130 процентів.

рати. Це робота ланок комп­ леюсної механізації, які зо­

з качанами молочно-воскоооі стиглості з гектара.

Досі забороновано

кукуру.дзи.

стані посіви у першіИ

вже

426

зуміла

високі

організувати

зоб·ов'язання,

нання я·ких

XonoA,

колгоспу

робіт-

І робітниці трудяться. Чисті бур'янів п'ять гектарів ломі-

.~орів, 9 'Ь-==========:===:::_::.::.::.:.:::......

огірків,

капуста,

Овочі-к.ияна.м посіяно в 2500 рамах. Збирати овочі робітницям допомагають уч-

о-воче:води

2-го від·ділка радго-спу « Бобриць­

ні восьмирічної школи. І. Швачко,

Вуде до столу трудя­

щим столиці вдосталь свіжої го­

-

родини,

центнери

Вагато уміння доклав парІНико­ вод комуніст Фе>дір Тулупов до того, щоб виростити високоякіс­ ну ро~саду помідо-рів,

капусти.

в грунт,

мінеральних

Не

відстають

рони

Кру,к. Ов·очеві

закріплені

за

Самовіддано

овоче·вої бригади не дають на по­ талу бур'янам жодної рослини. Щод.ня з відділка в магазини Києва відправляють СВІЖІ ово­ чі. Здано 2716 лучків редиски, 1610 кілограмів щавлю, 3456 кі­

ними,

виконанням

соціалістичних

господарства

Києво-Свя­

!

М'яса одержано по 30,5 центнера на 100 гектарів угідь, в то­ му чиСJІі по 16,7 центнера свинини на 100 гектарів орної землі. Від кожної курки-несучки одержано ло 45,8 яйця, або по 4,5 тисячі штук на 100 гектарів зернових посівів. Перед у змаганні ведуть колгоспи імені Сталіна , в якому вироблено по 348,8 центнера молока на 100 гектарів угідь, та · «Комуніст», де одержано по 58,7 центнера м 'яса на 100 гектарів угідь. В соціалістичному змаганні доярок перші місця займа­

І

лока вІд корови.

! ! ! !

і

!

!

!

плантації,

над

тошинського району, з яким змагаємося. За п 'ять місяців кол­ госпи і радгоспи виробили по 201,3 центнера молока на 100 1·ектарів угідь. Від кожної корови надоєно по 1189 кілограмів.

!

по

працюють

ють Г. Захаренко (радгосп імені Шевченка) та € . !Хляб (радгосп «Виноградар»), які надоїли по 2050 кілограмів мо­ Хороших успіхів добилася свинарка радгоспу « Київський»

Віра ШимаНQвич, яка в цьому році зобов'язалася відгодува­ ти і здати державі 3 тисячі свиней. Молода патріотка вже

відгодувала і здала 1222 свиней вагою 1366 центнерів

- по 111,8 кілограма кожна голова. Щодобовий приріст на кожну голову у передової евипарки становить 611 грамів. '

і ...•. ,....... ..................... .

По

97

теJлт на

100

корів

_Колект~~ центральної дос~ід- І казників у роботі досягнуто 5 місяці.в цього року.

за

но1 станцн по штучному ос1ме-

чистому

нінню сільськогосподар ських тваПідвівши підсумки соціа~ рин проводить значну роботу лістичного змагання, Міністерство

· в спраВІ· полшшення порО'дносп· сільського г оспода!}ства і ресЯ·ка ланка вийде переможцем стада і підвищення продуктивнос- публікансь·ка рада профспілок

в змаганні, зараз поки що визна- ті худоби. Торік в колгоспах та присудили центральній дослідній чити важко, але те, що обидві рцrоспах області, що обслужує станції по штучному осіменінню виростять високий врожай горо- ста·нція, набагато перевиконано сільськогосподарських тварин дини, - безсум.нівно. план по штучному осіменінню другу грошову премію в сумі

Я. СиАоренко,

голова робіткому радгоспу «.Великоди мерський».

тварин, в тому числі корів, і 6000 карбованців. І. Громовой,

одержано та вирощено на кожних 100 по 97 телят. Хороших по-

всюди проводимо поверХ:неве поліпшення луків.

300 центнерів молока на кожні 100

тивних пасовищ задискували і внесли на кожен гектар по 1 це.нтнеру азотних та по 1,5 цент­ не.ра калійних доб·рив.

гектарі;в угідь. Вирішальним у боротьбі за ви­ соку продуктивність тварин є створення міцної кормової бази, про що, в пе.ршу чергу, і турбує­ мось. Під час табірного утримання худоби ·впро­ ваджуємо зелений конвейєр. Правда, несприят­

році на 150 гектарах лукі•в організовано пока­ зове пасовище. Тут також внесли на кожен гек­ тар по 2,5 це11Т1Іера мінеральних добрив. З ме­

ливі кліматИЧ1Іі умови нинішньої

тою недопущення зріджен.ня травостою по тимо­

веени,

старший зоотехн ік. ст. Бровари .

МІСЦЯ РАЙОНІВ,

Так, на 2-му відділку 200 гектарів малоп'f)одук- ЩО ЗМАГ А ЮТЬСЯ, В ОБЛАСТІ

Колектив нашого радгосnу зобов'язався ви­

робити по

nодруг

ста11і.

ЗА ДОСТАТОК ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ ДЛЯ ХУДОБИ

Робітниці

від

а-------

зобов'язань трудівники сільського

і

добрив.

Фото К. Бузиніна .

ti

УСПіХИ києво-святошинських тваринників

!

морква, цибуля. При посадці о·во­ чів на кожен гектар месен·о по 20 тоН11 органічних та по 4

робкор.

зая·вляють вони.

Зараз вона висаджена добре розвивається.

(Фотохроніка РАТАУ).

-------а

матері алами

І. Осьмака, І. Безугnого~

за вико-

І від

Требухів.

-

Написано за

треба наполегливо змаганню робітниці ланки Мот-

б(}ротись.

«Жовтень».

кий » .

На фото : П . Шиш у літньому таборі снинофермн.

кіН1ІИХ

ниць ·В дружний колекти.в. Щод- · Це в основному і забезпечує ня жінки на роботі, адже взято швидкий ріст овочів.

гектарах.

Сумлінно трудяться

ремонт

Н. Карпенко, Н. Щербатюка,

бригаДJі,

Хор'Оша слава Й•де в радгоспі про ланкову Віру Рогач. Перший рік очолює вона ланку, а

також

Рідке азотове добриво дано на 300 гектарах. Ланки ком­ плексної механізації піджив­

с.

табір.

і в підготовці та жнив. Досі

Перемога здобувається в змаганні -

аміачна вода.

агроном

кінчено також мають граблів.

але результати різні. У доброму

що забезпечує пі,щрізання ко­ ренів всіх бур' .янrв, глибоке розпушування грунту. Під час

О.

буряки,

Мало що зроблено на зазим­

бригади на зазимському віддіЛ·КУ,

Культиватори-рос­ линопі•дживлю.вачі обладнані лапами-бритвами і долотами,

ще на

Капуста,

У два сліди навіть рукою ніхто не доТСІІЖНVв-

гекта·рів картоплі. Одна.кові можливості

ге•ктарах.

кукуруд3У

Щиголь).

Праці Ярослава Чижа . За стосовуюч и передові пр ийоми догляду за

тваринами , він довів собівартість центнера свинини до 229 карбо· ванців. Тепер в артілі поголів'я сви ней переводиться на дешеві зелені корми. З зимових приміщень тв арин nерегна л и в літній

50 гектарів картоплі, в один ся до трьох тракторних сіноко­ слід - 45. На значній площі сарок, які потребують ремонту, треба провести міжрядний обро- а з 9 кінних підготовлено до ро­ біток посівів, однак прополенС' боти тільки 3 сінокосарки. Не за­ лише 12 гектарі·в кукурудзи і 15

Трактористи-брати Ілля та Опанас Овдієнки, Григорій Ді­ дусь та І.ван ГрінчеJІко щодня обробляють посіви на 15-20

лять

О.

морква забур'янені, а їх не про­ полюють. Внаслід~ж послаблення трудової дисциплі11и бригада не закінчила садити пізню капусту.

ЦИ'Плі.на. Б-наслідок цього відді- ському відділку лок відстає з обробітком посівів. до сінwбира·ння

ведуть між­

вноситься

очолювану

Більшість ролише три-чов полі. Ланка виняток, є ще

такі, в яких низька трудова дис-

Посіяли кукурудзу швидко, по добре підготовленому грун­ ті, де торік восени внесли на зябу по 6 цен.тнерів мінераль• них добри·в на кожен гектар.

прополки

ланКІу,

Галиною Негодою. бітниць У травні тири рази були Г. Негоди - не

нерів зеленої маси кукурудзи

Механізатори

про

Львівська область. Свинар колгоспу імені Лені на Стрийського району Пантелеймон Шиш послідовник Героя Соціалістичної

Дуже відстала з обробітком поне можна сіві•в (}Вочева бригада (бригадир

Такого, на жаль,

сказати

бов'язалися одержати по 40 центнерів зеір'На і по 350 цент­

рядний обробіток

о

заги­

Разом із спеціалістами Украінського науко­ во~дослідного

інституту

землеробства

в

цьому

5

У газеті « Київська правда » за червня надрукован і зведен ня

про виробництво тваринни цької nродукц іі в колгоспах та радгос­

nах об.1асті за с т ано м н а

І черв ·

!ІЯ .

Іі а ш район п о ви робн ицтв у м'я­

са серед ЗІ

р а йон у Київшини н а

22 місці ( без р адгосnу і ме н і Ю· рова): ре ал і зов<Іно м'яса худоб и і птиці в живій вазі по 22,2 це нт ­ нера н а 100 ге ктарів угідь, або н а З центнери більше, ніж вироб­

лограмів зеленої цибулі. В пар­

бель на частині площі озимих культур, посіяних

фіївці насіяли вівсялицю лучну та конюшину.

никах почали 3бирати ранні огір­

на 3елений корм, створили певні труднощі щодо

ки

одержання зеленої маси в такій кількості, як раніше nланували. Все ж у травні зуміли за­

Щоб безперебійно забе3печувати тварин зе­ лено було тор і к за та кий же ча с. леною масою, зrодовуючи кожній по 60-70 кі­ Реалізовано свиней в живій ва­ зі по 10,5 центнера н а 100 гек­ лограмів щодня, а також заготовити по 20-22 тар і в орної землі; Ки єво-Свято· тонни силосу на корову, посіяли 1100 гекта­ ши нськи й р айон, з яким з магає · рів кукурудзи, що на 700 гектарів більше, ніж мося,- на ІІ місці : відпов ід но м'я­ торік. Люпину на силос та зелений корм маємо са по 30,5 центн ера - б і льше на 1350 гектарів. Посіяли також 90 гектарів нико­ 13,7 центнера, сви ни ни - по 16,7 центнера; Бориспі л ьський район вівсяної суміші; є 375 гектарі.в тимофіївки, з н а 22 місці: відповідно м'яса яких 100 гектарів відведемо на НЗJсі.ння. по 23,8 цент11ера більше -на

сорту

«берлізовський» ,

які

безпечити її на К'ожну корову

Біпьше торфокомnостів на nonя У газеті

7

червня

Якщо зведення

добрив в колгосnах та радгоспах

На ш район на

5

місці серед ЗІ

І

району Київщини : вивезено орга- ~ нічних

добрив

орної землі по

на

8

кожен

гектар

тонн, за готов ·

лено торфу 66,9 процента до зав· дання, виготовлено компост ів 48,8 процента до за вдання; Киє · во·Святошинський район, з нким змагаємося, на З місці: від­ ловідно по 10,1 тонни, 69,3 і 59 процентів; Борисп ільськи й район на 25 місці: відповідно по 4,5

-

-

тонни,

21,5

і ІЗ,6 процента .

30

до

40

1

дані

по

виробниЦ'І\ВУ

черВ1!я, то одержимо та­

ку картину. На nершому відділку на кожні 100 гектарів вир. облено по 121 цент неру молока, на

лро хід використання органічних

області за станом на ЗІ травня.

nроаналізуєм·о

молока за станом на

« Київська пр авда» за надруковано

від

кілограмі'В.

другому лита) -

по

по

87

і на третьому від.ділку (с. Ка­ центнерів.

67

Чому ж ві~ілок :М

1

має найвищі показни­

ки? Тому, що в зеле·ному копвейєрі у травні не

допустили « вікна». Тут приділили увагу поліп­ шенню луків. В той час, як на інших двох від­ ділках всі надії покладали на озимі, на першо­

му, крім жита, ще мали 200 гектарів тимофіїв­ ки, на якій пасли худобу. Крім того, рано на­ весні у садУ посіяли 20 гектарів вико-вівсЯ'НоЇ суміші, яку використали в кінці трав.ня.

Враховуючи досвід першого відцілка, нині

Декілька слів скажемо про наших славних

трудівниць-доярок, які добиваються підвищення надоїв м.олока. Колектwв радгосnу пишається тим, що сере•д передових доярок району незмін­

но бачимо ім'я Ма.рії Вобко, яка від кожної із 40 зак·})іплених за нею корів вже одержала по 1384 кілограми молока. По 1400-1425 кілог­ рамі·в від корови одержали доярки Уляна Кова­ ленко, Катерина Швачко. Є, Козуля,

головний зоотехнік,

В. Кудренко, головний агроном. Р aдrocn «Семиnолківськи й:..

З,8 центнера, свинини

-

по

12,1

центнера .

По

виробництву

молока

наш

район на 14 місці : одерж ано на 100 гект ар і в угідь по 100,4 цент­ нера, що на З,9 центнера менше,

Ніж торік, надоєно від корови в

травні по 220 кіло грамів; Києво· Святошинський район-на І міс · ці: по 20 І ,З центнера , або більше на 5,3 центнера, по 254 кілогра­ ми; Бориспільський район на 20 місці : по 79,З центнера , або менш е н а 0,2 це нтнера, по 223 кілограми від корови.


6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

4

.

~/

СПАРТАКІАДИ

~JWI СПОРТ

З

Як до великого спортивного свята готувалися юні фізкуль­

нула на 3,9 метра, Клименко з міської ІНколи .М 3 на

турники до заключної частини районної спартакіади учнівсь­ кої молоді. Це було не тільки святом, а і серйозним екзаме­

5,01.

області

В комплексному заліку по всій програмі перше місце по легкій атлетиці зайняла місь­

команда

ном на сnортивну зрілість. В спартакіаді взяли участь команци 8 середніх і 11 восьмирічних шкіл.

... Капітани

команд

підніма­

ють прапор змагань.

Невелич­

ка

пауJа,

ка школа .М

ва,

Першими

юнаків

800

ред юнаків кращий результа'т дистанції

у

представ­

ника Семиполківської Фесюка 8,1 секунди.

Починається

нh

ченко

свою

-

менко

32,4

з

подругу

200

міської

школи

вийшов

переможцем

станції

400

04,2

Коза­

секунди, а

метрів

Кли­

на

-

3

змагаються

хв.

*В районних

змаганнях

теніса

взяли

з

участь

6 команд. Цікаво і, разом з тим, уперто пройшли зустрічі кожної з них. ,Перемогли сильніші. Пер­ ші три місця зайняли команди за­

воду

холодильників.

Особисту

першість завоював робітник заво­ ду М. Яхно .

* Відбулася

товариська

зуст­

річ з футбола між збірною коман­ дою школярів і командою заводу

холодильників.

Гра закінчилась

внічию з рахунком

Великоди­ 12 сек. На

Тут

400

метрів

для

переможцем

ви­

в

довжину

м

65

3:3.

СРСР М. С. Хрущова, зробленій 16 травня в Парижі президента·

віти -т. Прус

дипломи

та

€. і

На роботах особливо відзначились: О. Стасько, В. Ось­ мак, Г. Сушко, В. Ів3іниць­ кий, І. Дейнека, М. Проскур­ ка, М. Ступіха, І. Дейнека.

_Ра4янського

·

М. Пригара,

учні готуються

двотижневої

практики

в

до екзаменів.

готувалися

Більшість облюбу­

вала першу тему:

«Образи Пла­

тона Кречета і Арка,'\іН

Павло­

ко, О. Марченко, О. Радченко обрали вільну тему. Вона най­ бі.'ІЬШ припала їм до серця .

ніжною і палкою

3 до

Батьківщини

любов'ю

пишуть

десяти-

працю,

про

великі

звершен-

ни

розпоВІдають

про

неповторнии

час, рух бригад і колективів ко­ nраці,

про

жа

Багатьох з

радгоспі. А

в рідному

спеціальність плодо­

овочеводів вони здобули у школі.

Організовано пройшди екзаме­ ни в V- ІХ кда сах. Відбувши літню практику на шкільному полі,

на

лянках,

на.вчально-дослідних ді­

приємно буде

відпочити

під час літніх канікул.

П. КnИшта, завуч середньої школи .

с. Зазим'я.

Дивіться

«Наш вільний труд

-

вільний

те.леперед.ач і

свободи

І кожний, кожний молота удар Все приближає дні комуністичні».

І словами:

Свій твір учениця закінчує «Під керівництвом Ко-

до рід­

В-річної школи.

Четвер: 11.00 - телевізійна хроніка «Новини дня»; 11.10 кіножурнали; 11.30 «Героїчна симфонія». Новий австрійський художній фільм; 18.30 пере· дача· «Іх подвиг іде у безсмер­ тя»; 19.00 останні вісті (Моск­ ва); 19.20 «Музична віктори­ на». Передача для школярів; 19.40 - документальний фільм; 20.15 - «Вітер в обличчя». Ви­ става робітничого театру Палацу культури

Гоголів .

ЧЕРВНЯ

9

дар,

трамвайників .

10

ЧЕРВНЯ

телевізійна

11.00 -

хроніка «Новини дня»; 11.10 «На маленькому острові». Новий художній фільм; 12.35 репор­ таж з кабінету вченого; 18.30 «Семирічка в Дії». «Хутра з полімерів»; 19.00 останні віс­ ті (Москва); 19.20 мультиплі­ каційний фільм; 19.40-телевізій­ на хроніка «Новини дня»; 19.50 - «Семирічку достроково». «Хто попереду?»; 20.05 «На маленьком_v острові». Художній фільм ; 21.30 творчий вечір на· родного артиста УРСР В. Даль­ ського.

ЧЕРВНЯ

11 Субота:

18.40 в цьому фінансовому році для І установок для запуску озброєнн.а своїх європейських со· ракет. юзників

повним

набором

ракет

США, за твердженням агентства Юнайтед Пресс Інтернейшнл,

бойових

В орбіту воєнних готувань аме­

риканських агресорів ВТ.ftГІІуті і зв'язані з США спеціальними уго·

відпустили триста мільйонів до· ,1арів. Ще два роки тому англійський

дами Туреччина, Іран і Пакистан . На іх територіях, що мають більш як півсотні великих аерод·

уряд дав згоду ракетних баз на

на будівництво території Бри-

ромів, американська вояччина провадить посилене будівництво

літака, що був збитий радянсь· ки ми ракетними військами, аж ніяк не є поодиноким випадком

газета «Нью-йорк джорнел-Аме· рі кен>>, американські балістич · ні ракети середньої дальності діі

танських островіз . Недавно гру· па журналістів побувала на одній з таких баз у Фе,пуеллі

стартових площадок для запус· ку ракет . Зарубіжна преса ще в минулому році писала про цілі

агресивних і шпигунських дій військово-повітряних сил США проти СРСР . Грубо нехтуючи загальновизнані нормн міжнародного права і принципи Статуту Ор· ганізації Об'єднаних Націй, прав·

і бомбардувальники американської стратегічної авіації можуть проникнути в усі райони Росіі ... ». Проповідуючи теорію «Відкри· того неба>>, американська вояччина з схвалення своіх урядових

(графство Норфолк). Англійська газета «Гардіан>>, повідомляючи про це, писала: «Як на італійсь· ких, так і на англійських базах мають бут!! розміщені ракети, які зможуть досягти центру Росіі.

будівництва цих баз, підкреслю· ючи, що вони «наблизять ракети «Юпітер» і «Тор» до пот.1жних промислових центрів Південного Сибіру. Кільце американських континентальних снарядів ото·

ють про те, що такі вторгнення американської авіації в суверен· ний повітряний простір СРСР

ти розвідувальних літаків типу «Локхід У-2>> як вздовж корданів соціалістичних країн, так і в

ців .. , зможуть пролетіти над Польщею і попасти на Украіну». Найбільшого розмаху ракетно-

го Союзу». Головну роль в агресивних пла­ нах Пентагону (військове відом­

відбуваються у відповідності з глиб іх повітряного простору._ Ці програмою, схваленою урядом шпигунські рейси розвідувальні США, і є навмисною політикою літаки чинять з баз, розташова· Сnолучених Штатів Америки. них у Туреччині, Пакистані, Япо· Для цих вторгнень, як і для нії, на Філіппінах, в Англії, За· інших воєнних готувань, спрямо- хідній Німеччині та інших краї· ваних проти СРСР та інших нах. краін соціалістичного табору Основу агре~ивни_х готувань агресивні кола США обладнали американських ІмперІалістІв стана території Європи, на Близько· новлять іх ракетно-ядерні бази му і Середньому Сході, а також І на території інших держав. На на територіях Р.яду держав Ти- оснащення цих баз імперіалісти хоокеанського басейну широку США не шкодують коштів. Так,

атомні готування американських імперіалістів у Європі набрали на території ФРН. Тут сконцентровано великі сухопутні сили НАТО, створено густу сітку аеродромів, призначених для базування літаків-носіїв атомних і водневих бомб, провадяться ро· боти по удосконаленню воєнноморських баз . Набирають дедалі інтенсивнішого характеру і робо· ти , спрямовані на розміщення на території ФРН американських

ство США) на Далекому Сході відводиться Японії. На її остра­ вах є чимало азіаційних баз, створюються і бази· ракетно· ядер_ноі зброї . .Такі ж бази ство ·

польо-

телевізійна

10.00 -

хроніка «Новини дня»; 10.10 кінонарис «Московська кругосвіт­ ка»; 10.30 «Колискова». Новий художній фільм; 18.30 телеві­ зійна хроніка «Новини дня»;

'

капіталістичними країнами і ма· ють приблизно 250 великих воєн·

сСТРОИТЕЛЬ :КОММУНИЗМА:.

краї­

відкриваються

них приваблює праця

П'ятниця:

сітку авіаційних, воєнно-морських

шпигунські

всієї

...

футбола, легкої атлетики, стрільби і велоспорту готують­ ся до обласної шкільної спартакіади. М. ЯХНО, голова райради Союзу

організує

по­

... ». Широкі шляхи

Уривком з поезії В. Сосюри «Труд» починає писати твір О. Радченко:

Зараз переможці спартакіа­ з волейбола, баскетбола,

кіл

до

виробництва,

едектриФіІ.шцію

перед випускниками.

ву, Мико.1у Мамая, Ярослава Чи­

вколо Радянського Союзу, хвастовито nисала цими днями

лячі кола США зухвало заявла·

ни

людей країни Валентину Гагано­

Союзу американсьвійськового розвідувального

кого

про

знатних

ди

товариств .

цію і механізацію

вича в п'єсі О. Корнійчука «Пла­

тон КреЧет». А учні Д. КравЧен­

Н. Сніцаренко, с.

іде

ва. В наш час здійснюються ве­

серйозно

ному колгоспі. ВЧІІтелька

кроками

будови комуністичного суспільст­

.1икі мрії Ілліча про автоматиза­

учні

муністичної

лі.

муністичної партії наш народ се­ мимильними

Бок:

ня радянського народу-героя. Во. ~

па.'!и в саду близько 500 де­ рев, зібрали і пов'язали в пучки близько 4-х тонн цибу­

року.

1960

перевірені, можна зробити висно­

вручає їм

них баз, що знаходятьс.а за ме· жами американського континенту. «З цих баз, що розкинулися на·

Голлю,

остаточно

кубки.

зенхауеру, говориться про те, що вчинене І травня провокаційне вторгнення в повітряний простір

де

десятикласни,ки,

яку пи­

Переможців вітає завідую· чий райвідділом народноі ос­

прем'єр-

Франції

літератури,

районної шкільної спартакіади місця розподіляються серед середніх шкіл так: міська школа .М І, Гоголівська, місь­ ка .М 2. Серед восьмирічних: Погребська, Великодимерська, Семиполківська.

і ракетно-ядерних баз. Загалом США уклали угоди про так звану «воєнну допомогу>> з сорока

міністрові Великобританії Мак· міллану і президентові США Ей·

сади

ну

допомагають овочеподам і са­ доводам колгоспу. Вони обко­

Зараз

Зараз, коли письмові твори з українськоі

класники про щасливу, натхнен-

Л. Кучер,

Учні нашої школи активно

см.

спортивних

Голови Ради Міністрів

фут-

колгоспникам

серед

БАЗИ АМЕРИНАНСЬНОІ АГРЕСІІ У заяві

броварських

Учні допомагають

місце по легкій атлетиці зай­ няла міська школа .М І, на другому Русанівська, на третьому Гоголівська. В загальнокомандному заліку

хронzка

користь

інструктор ДСТ «Спартак» .

В комаnдному заліку перше

Спортивна,

на

ІіІ__ бодістів.

за­

йшла представник міської шко­ ли .М І Суменко І хв. 08,8

5

стри·

буни в довжину. Учениця Го· голінської школи Гуть стриб-

настольного

звання

дівчат попереду Теплюк (міська школа .М І) 4 м 30 см, серед юнаків - Греча­ ний (міська школа .М І) -

сек.

Одночасно

І

першість завоював

Дистанція дівчат.

товариства

забезпечило їм перемогу. Гра закінчилась з раху, нком 4:2

представник цієї ж школи Терлюк 2 хв. 14,5 сек.

стрибках

ди­ І

-

спортивного

змагання

Вперта боротьба ішла на штовханні ядра. Кращий ре­ зультат в учениці міської шко­ ли .М 2 Білоус 8 м 10 см. У юнаків у Солов'я з Ру­ санова 11 м 15 см. По

метрів. Рожнівці вітають з пе­ ремогою

метрів

з

провела

ли з ведиким піднесенням, що

сек.

школи

забіг

почесне

воював Драний мерської школи

виявилася учениця міської школи 1& 3 Краснопірська, яка показала час 8,8 секунди. Се- ~ цій

це

«Спартак»

І на цей раз спартаківці гра-

команд середніх шкіл. З бігу на 100 метрів чемпіоном рай­ ону стає Теплюк з міської школи .М І 13,6 сек. Серед

спартакіада почи­ демонст­ рують свою майстерність команди 8-річних шкіл. Дистанція 60 метрів. Біжать дівчата. Одна трійка змі­ нює другу, і за кожним разом -нові результати. Хто ж все­ таки вийде переможцем? Ним

на

починаються

броварська

перер­

декілька хвилин

і

на кубок

футбола

«Авангард».

Великодимерська.

... На

з

у Васи,1ькові з міською коман­ дою

-

на другому

ФУТБОJІА

Чергову зустріч

Семиполківська, на третьому­

і

нається.

3,

4:2

НА КУБОІt ОБJІАСТІ

ПЕРЕМОЖЦІВ НАГОРОДЖЕНО

ві

ШКОЛЯРІВ

*,.Спартак" (БроварІі)-"Авангард" (Василькі{J)

червнн

9

ПІСЛЯ ШКОЛИ-В РІДНИЙ РАДГОСП

*ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА РАЙОННОУ

~~

Четвер,

Ракети, які будуть в руках нім·

чить південний фланг Радянсько-

рює американська вояччина в Південній :Кореї, на Філіппінах, на острові Тайзань та в інших місцях.

О.

Афіногенов

воєнні

бази, з

обуренннм

проте·

«Ма­

Радянський

уряд

послідовно

уряду М . С. Хрущова про те, що в

разі

вторгнення

американських

літаків у межі Радянського Соіо­ зу вони будуть негайно збива­ тись, що «V відношенні до тих держав, які, надаючи свою тери­

торію для американських воєн­ нИх баз, стануть пособниками аг­ ресивних дій проти СРСР, буде вжито також належних заходів, аж до заподіяння удару цим ба­ зам>>.

Рад!!.нський народ впевнено ди· виться в майбутнє . і

У нього ви·

стачить

сил

засобів,

боркати

знахабнілих агресорів.

щоб

при·

Н. Денисов, полковник.

Редактор

В. ПИНДЮРА.

----------~----------------------------------

орган Брова·рекого райкома :КП Украи.нЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. БроварЬІ, :Киевской об.. асти. Адреса редакції: м. Бровари, :Київської області, вул. :Київська, N2 158. Брова{Х:ька районна д,рукарня обласного управління культури.

і

наполегливо проводить політику миру і добросусідських відносин з усіма державами . Але він не може миритися з фактами вора · жих і агресивних дій. Весь ра­ дянський народ гаряче схва.~ює попередження главІ! Радянського

Народи краін, на території яких агресори обладнують сво1 стують проти цієї політики.

-

шенька». Спектакль росІНського драматичного театру ім. Лесі Українки; 21.15 «Моряк схо­ дить на берег». Новий художній фільм.

Зам.

3024 -3300

68 номер 1960 рік  
68 номер 1960 рік  

68 номер 1960 рік

Advertisement