Page 1

Пролетарі всіх краТн, ЄnRаtirєся! т.

р"'-"'-

Пlдсум~и сесІї Верховноі Ради ще і ще P~3

"пр

ЧЕТВЕР

показують, що наша могутня

13 СЕРПНЯ

1953 Броварського раlон.ого комІтету КОМУІІІСТІІЧ801 8артlі YKpaїlI1I та районної Ради депутатІв ТРУ4S1ЩИХ, К.і.с:ької об .. астl

Oprall

р.

10

коп.

Чотири дні в Москві,

У

Великому кої ПРОІІИС.ІІовості. Товариш

Кремлівськом), Палаці, тривала п'ята сесія ВБРХОВНОЇ Ра.ди СРСР. Засідання Верховної Ради проходили в обстановці тісної ~ГYPTOBaHOCTi народу навколо партії і Радянського yp~ду, в обстановпі повної OllHOCTaOHOtТl. llредставники всіх СОЮЗНИХ республік, які виступили в дебатах на доповідь MЇHkTpa фінансів СРСР А. Г. 3вr:рєва

про ДержаВНІІЙ бюджет СРСР на 1953 рік, 3 гордістю говорили про чудові успіхи, досягнуті народами нашої країни під керівництвои Коиуністичної партії. В братнifi сім'ї народів розцвіла Радянська У країна. Про це говорили у своІх виступах посланці украІнського наролу депутати Н. Т. hадьченко, П. Г. ТІІчина, Г. t:. Буркацька. За роки радянської влади У крзїна перетворилась в бdгатющу республіку 3 потужною індустрією і ВІІсокорозвиненим ме·

Маленков

багатонаціональної

країни,

ЗАКОН сільськогосподарський

про

податок

Далі товариш Г. ~I. Маленков харак­ теРІІЗУЄ міжнародну обстановку і зов­ нішню політику Рd.дянського Союзу. Він висміює тих недалекозорих політиків, які, уподібнюючись ГіТ.lIеру, праг­ нення СРСР ослабити міжнародну на­ пруженість сприймають, як прояв C.IIaбості Радянської де~Ж1ВИ. Прихильни· J\И війни довги Л час тішили себе ілю­ зією щодо монополії СП!А в справі ви­ робництва атомної бомби. Життя, однак, показало, що тут мала місце глибока помилка. Такою ж помилкою є ілюзія цих кіл про те, щО США є МОНОПОJlі­ стами більш могутньої зброї - водневої бомби. Уряд, заЯВЛЯG товариш Маленков,

нашої Раді, що Сполучені Штати не є МОІІОПО-

посланці ліста~1И у виробництві водневої бомби.

всіх союзних республік ~ трибуни ВерЦя заява ВИКJlикає в залі бурю ховноl Ради заявля.ІІИ про непохитну оплесків. рішимість робітників, колгоспників, інЗакінчуючи свою промову, товариш телігеНllії самовіддано пращовати над Г. М. Маленков говорить: розв'язанням веJИЧВИХ ~aBдaHЬ, пос· - Вел~~ні завдання стоять перед тавлених ХІХ 3'ЇЗ,1,01l КПРС. Радянською країною. Здійснення цих Восьмого серпня відбулось заключне завдань підніме нашу Батьківщину

на

спільне засідання РdДИ Союзу і Ради пову висоту, приведе до піднес.ення доб· Н,щіональностеЙ. робуту H:tPOlly, до всебічного розквіту

присадибної землі, що перебуває в осо- шення сільськогосподарського подаТІЧ.

І. Загальні положення Стаття податок

1.

СіJьськогосподарський цевості, піДUОРЯДІ\ованіtl

КО.~~Нlстичного

в на~IЙ Kp.iIНI.

СУСПl.ІІьства

.

Товариш г. М. MlLlIeHKoB ГОВОРИТЬ І

Звєрєв.

11

О

податкування господарств колгоспників

Стаття З. 3 господарств колгоспників податок об!вслюєrься по ставках з однієї сотої гектара земельної площі. Дая союзних республік встанов.ІЮЮТЬСЯ такі середні R граничні ставки по .. ат&у:

СТ8а." ПОД8~IС~а;IІ~~:~В~Я~8ТОТ

- Тепер, -говорить товариш Г. М. Маленков,-Ні1 базі досягнутих успіхів у розвиrку важкоl промисловості нас є всі умови для того, щоб оргашзувати круте піднесення виробництва пред· метів народного споживання. Уряд і Центральниtt Коиітет партії вважаЮТh необхідним ЗІІа!ВО збільшити вкладен-

r

СОЮЗНІ РЕСПУБЛІКИ

Міністрів автономних республік,

ВllКО-

навчі комітети крапових та обласних

:;:8'

~ С._

Західні області

Узuецька РСР:

Поливні землі Неполивні землі Вірменська РСР Туркменська. РСР: ПО.lивні землі Неполивні ~еllлі Естонська РСР Карело-Фінська РСР

'"

_

~:

~ ~~ ~

u-:::: ~...3

3

22 8 8 13

12 З

==

-

t '; 3 :І: 14

5 2 3 2

новлюють ставки податку для окремих а в необхідних ВІІп:tдках і для окремих селищ, за.1{'іІШО від їх економічнпх особ..1ивостеО.

pattoHin,

Ставки подап\у встаНОБ:ПОІОТЬСЯ для даної місцевості :3 прахуваUIlЯИ ВІІКО12 ристання земельних llї.1HIIOK під посіви G окремих сі.ilЬСЬКОГОСlIодаРСЬКІІХ КУЛЬтур, урожапності, наявності РИllків збу9 ту j розмірів доходу.

5

Стаття 5. З метою заохоченuя ои-

заведеннл господарств КОJГОСПllиків, ро­

бітників і службовців коровами ІІа пра­ ві особистої власності, ЗНIІіІ-;уваТlI суму

4

4 6

13 податку господарствам, які ue мають 25 корів, в 19~3 році на 50 проuентів і 18 І в 1954 році на 30 процентів. З 1955 роІ ку ОПОАаткування І водити па

8

з пе- Таджицька РСР:

4

13

22 8

13 20 8 4 5

ня коштів на розвпток легкої і харПо другому питанню порядку девчової промисловості, на розвиток сільсь- ного ВИСТУПИВ Секретар Президії Верхов· Раді Міністрів СРСР дозволяється в кого господарства. ної Р~ди СРСР депутат М. М. Пєгов. необхідних випадках змінювати вказа­ - Невідкладне завдання, - проВерховна Рада З1твердила Укази ні вище СІ'авки податку ДJlЯ окремих довжує далі товариш Г. 1\1. Маленков,- Президії ВерховноІ Ради СРСР, приПня­ союзних республік. Стаття 4. Ради Міністрів союзних полягає втому, щоб на основі загаль- ті після четвертої сесії. ного піднесення всього сільського госВерховна Рада постановила внести республік, які мають обласниtt поділ, подарства і 1lа.JIЬШОГО організ::tціПно-гсс- ~MiHII в текст 126 с!атті Конституції виходячи з середніх ставок податку, попарського ~міцнення колгоспів у най- СРСР у ЗВ'Я3І~У З ~МlНою назви нашої встановлених статтею 3 І,ЬОГО Закову ближчі два-три роки добитися створен· партії, прийнятою на ХІХ. з'їзді КПРС. для сою~но! республіки, встановлюють на в нашій країні достатку ПРОДОВОJJЬНа цьому п'ята ceclН ВерховноІ середні ставки податку Д.lIЯ окремих

ства для населення і сировини Д.llЯ лег· Ради СРСР закінчила свою роботу.

із змінами в бік збільшеннл або змепшення у вказаних меіІіах, залежuо від економіЧНІІХ особливостей автономних республік, країв та областей. Ради Міністрів союзних республік, які не мають обласного поділу, РаJlИ

Г"аничні ві,,- Рад депутатів трудящих, ВПХОДЯЧІІ 3 ce~~~~~~~ середніх ставок податку, встановденпх S~ 8~~а~~:й Д.ІІл республіки, краю або об.Jасті, вста=10

Лиrовська РСР

ревищеНІІЯМ доходів над видатками в 13 міЛЬЯР1lів 732 мільйони 672 тисячі карбован~ів і звіт про вик~нан~я Державного оюджету ~a 1951 І 19::>2 роки. Одностаttно приПмаються Верховною Радою 3акоп про Державний бюджет СРСР на ] 953 рік і Закон про сільськогосподарськиfi податок.

reKTap8

t~

лузі промисловоеті і сільського госпо- рік 1l0. доходах в сумі 544 МІ.ІІЬЯ.РД~ Правобережні райони 4 дарства, PO~B' язання .яких дасть мож· ~64 ИІ.lьtlони 720. тисяч ~арбов~нцlВ І Латвійська РСР 4ливість забезпечити 1lальше поліпшеuня по видатках в СУМІ .53Ф IІI.lIЬЯРДIВ 532 Киргизька РСР 9 мі,nьfiони 4~ тисяq карбованців,

Радам.

Податок оБЧИС.'ІІОGТЬСЯ 3

і ри­ ристуванні. При визначенні ГО~Пlіру податку бальських артілей; ~ зага.ІІЬНОЇ площі земеЛhНОЇ ділянки б) одноосібні селянськj господарс· виключаІОТhСЯ землі, заtlняті будівлями, тва й господарства інших громадян, які а також чагарниками, лісами, Ш.1Яха­ не є членами колгоспів та ЯКИМ відве­ ми громадського корие.тування, ярами дені земельні ділянки в сільській міс- й балками.

Верховна Рада одностайно затверди- MOJllaBCbKa РСР: про lІевіДКЛ1.дні завдання країни в га- ла Державниtt бюджет СРСР II~ 1953 Лівобережні райони

матеріального добробуту народу.

а.1ИlIIlСТРз,­

дарських артілей (ПРОlІколгоспів)

Всі встають. R ~алі випикас бурхВСІ встають. Лунають бу.рх.пВВІ ОП.ІІесПоливні ~еJlлі лива овація. ки, що переходять в оваЦlIО. Неполивні землі 3 веЛИ'lеЗIlОЮ уваГ0 ю вислуховують Піс.ІІЯ ~акінqення промови товариша. Казахська РСР депутати і чпс.ленні гості промову Г. М. Маленкова 3 заключним словок Грузинська РСР товариша. Г. :Мо Ma.IIeHKOBa. В залі час.то ВИСТУПІІВ Міністр фінансів СРСР А. Г. А~ербайджанська РСР

виникають оплеСКІІ.

2.

в

сїДf)СЬІ\Шl

а) господарства колгоспників­ членів сільськогосподарських арті.ІІеЙ, кожного господарствй по П.lощі земель­ мішаних п,омислових сі.ІІЬСЬКОГОСПО­ ної ділянки, що перебуває в Оого 1\0-

Булганіна, Л. М. Кагановича, А. І. І\оиуністична. партія, Р(tД~НСЬКИn РРФСР 85 Мікояна,М.3.Сабурова,М.Г.Первухіна. УРЯД,весь радянсь~ий народ. ВІддадуть Українська рср;' На с.піЛI)І10МУ засіданні обох палат свої СlІЛИ для рО3В язапня ІСТОРИЧНИХ Східні об.llасті 8,5 тривало обговореН[JЯ Державного БЮll- завдань, що стоять перед нами. Західні області 4 жету. ПіСJlЯ виступу депутата Я. Е. Наша справа ~епереможна! Бі.ІІоруська PGP: Капнберзїна (J1а.твія) слово нада(;ться Ми впевнено ~lДeMO вперед по .шляху Східні області 6

Голові РiJ,1lИ Міністрів СРСР товаришеві ПОбудо~и

відношенні

Стаття

Бурх'пИВИМИ, триnалюlИ оплесками соціалістичного сусuі.пЬСіва. ~устріли присутні появу в урядових БадьоріСТh і вuевнепісrь всеЛЯ6 в

ложах керівників Комуністичної партії кожного з нас MOHOJliTHa єдність радян. Г . М . ського народу. nого величезна ~ і Радянського уряду товаРИШІВ згуртоваМаленкова, В. М. Молотова, М. С. ність навколо рідної Комуністично! Хрущова, К. Є. Ворошилова, М. О. партії і Радянського уряду. І

тивному

сплачують:

t

г. М. Маленкову.

радян­

повідомляє про великі ~аходи, які пар­ тія і уряд визнали необхідним здійснити по забезпеченню дальшого швид­ кого піднесення сільського господарств(Ь Верховна Рада Союзу РСР поста-І бистому користуванні І\ОJГОСШІОГО дво· і насамперед заходів по підвищенню новляє: ра, незалежна від роз~іру загальної суекономічної заінтересова.ності колгоспів Встановити з І J[НПНЯ 1953 року МИ доходів господарств колгоспників, і колгоспників у розвитку відстаючих оподаткування сільс.когосподарськпм галузей сільського господарства: тварин­ податком господарств колгоспників по одержуваних нпми від особистого госництва, виробництва картоплі і овочів. твеР1lИХ ставках з однієї сото! гектара ПО1lарства, передбаЧIIВШИ значне змен­

ханізоваuим сільськи.'l господарством. Яскраво розцвіла соціалістична культура українського народу. у своїх виступах депутати одностаііно схвалювали Державний бюджет СРСР. внажає необхідним 110Ilовісти ВерховнШ

ВИСЛОВJlЮЮЧИ волю всіх народів

всім

і культурних потреб народу.

П'ЯТА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ CPC~

Виступ товариша Г .М. МАЛЕНКОВА

рідна

в'язання головного завдання - максимального за­ доволення безперервно зростаючих матеріальних

N! 68 (973) Ціна

і

ським людям Комуністична партія, наш народний Радянський уряд докладають всіх зусиль для роз­

автономних реСDуБJJі&, краІв і об.1асrеЙ

JЩХ .господарств про­

загаЛhНИХ ПІдставах.

Стаття 6. Господарства колгоспників, окремі члена сім' j" якпх бс:\ по­ важних причин не виробили в мпну ло­ му році встановленого MiHi~YMY трудод­ нів У колгоспі, СП.1ачуІОТЬ похаток шдвищенням на 50 процентів_

з

Стаття 7. Господарства, що впбу ли (виключені) в ПОТОЧНОМУ риці з КО.]­ госпів, СП..1ачують податок на однако­ ВІІХ підставах 3 о;щоосібнuмп се.,']янсь­ кими господарствами, незаJеЖЕ10 від часу вибуття (ВІІключення) з І\ОЛГОСПУ.

Якщо В складі

колгоспного

двора

окремі працездатні члеНІІ сім\ї не є членами колгоспів або вибули (виклю­ чені) з колгоспу і не nраЦЮЮТh по най­ уу, то оБЧИС.lеlІа у відповідності 3 цим Законом сума сі.1ьськогоеподарського податку з такого господарства підвп· щ}'ється на 75 процентів.

(3акінчення ІІа 2-й стор.)


СТА

2

Х

!

П

U

в

Е

Ц

Ь

1~ серnпя 1~53 рОХ1

ЗАКОН ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК ІІІ. Оподаткування господарств не членів колгоспу

худоби і є пе більше оддісї корови, смерті

трива.1Іоі

тяжкої

хвороби

А. ОПОДАТКУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ РОБІТНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В СІЛЬСЬКИХ МІСЦЕВОСТЯХ

лення поточного року, однієї свині деп}'татів трудящих В.1дається право в старше шестп місяців і трьох овець та окремих випадках зменшувати розмір

І ЧЛЕНІВ ПРОМИСЛОВИХ КООПЕРАТИВНИХ АРТІЛЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ

лісової охорони і JJ.іНЇtlІШХ експлуата­ кіз старше року 3 ПРППЛОДОМ , а, прп робітників ційних працівників ВОДllOГО господар­ відсутності корови або СВІші-не більі службовців пе членів колгог,пу і гое­ ства ) якщо їх господарства повністю ше п'яти голів овець і кіз старше роумовам, передбаченим ку 3 прштлодом, а в районах Крайньої подарства членів ПРОМИСЛОВИХ коопера­ відповідають місцевостях, тивних артілей, в тому числі тих, які статтею 8 пього Закону, а кінь, який lliвночі і У віддалених переЙШJ1И на пенсію через старість або є у нпх для службових РОЗ'Ї1\дів, не прирівнених до пих районів, 5ШЩО почере~ інва.лідність і які мають земельні використовується для одержанн!: заро­ голів' н худобп, яка знаходиться в особистitt власності, не переВlIЩ)'С кільдіЛllНКИ, сплачують сідьськогосподарсь­ бітків на сто-роні. Стаття 10. На однакових підставах кості, передбаченої Статутом сіЛЬСЬІ{ОкиИ податок по ставках, встаНОВАених для господарств колгоспників, при уиові: 3 господарствами колгосшшків оподат­ господарської артілі для колгоспного а) якщо основний праце~дат- ковуються господаретва не членів кол­ двора даJlОГО району~ якщо в господарстві розмір земельНIJЙ працівник на 1 сіqня поточ­ госпу, в яких глава або інший член ного року переб~ ває не менше року ва сім'ї перебуває на дїtlсніЙ служGi в Pd,- ної ділянки не перевищує норми, встаВійськово - MOPChKO~IY вовленої Урядом СРСР. постійній роботі по найму або протягом дянськіії Армії, і ВНУТРllIlніх Стаття 17. Господарства громадян, цього часу є членом промислової коо· Флоті, в прикордонних перативної артілі, а інші прапездатні військах, якщо інші праце~датні qлени які переселяються у встановленому почлени сім'ї, крім домашньої господар­ сім'ї, крім домашньої господарки 11 тих, рядку, звільняються від сплати податвідповідно до Постанов ки і тих, що вчаться, також працюють що вчаться, працюють по наИму або є ку на строки по наПму або є 1Jленами промислової членами промислової кооперативно] ар­ Ради Міністрів СРСР. тілі і кількість худоuи та розмір земель­ Стаття 18. Господарства, які потер-І кооперативної артілі; . б) якщо в господарстві нема робо­ ної ділянки в господарстві не перевпщує піли від стихittного лиха (загибель почої худоби і є не більше однієї коро­ норм, вказаних у статті 8 цього Закону. сівів сільськогосподарських культур, Стаття 11. Господарства, які не від­ багаторічних плодових насаджень або ви, однієї голови молодняка великої ро­ градобою, гатої худоби, не рахуючи молодняка повідають умовам, вказаним у статтях ссновного майна внаслідок отелення поточного року, однієї свині 8-10 цього 3акону, спла,чують сіль­ поводі, урагану, З,]Jиви, пожежі, землестарше шести місяців та трьох овепь і ськогосподарськпй податок по ставках, трусу, обвалу і зсуву; падіж великої можуть звільнятися кіз старше року 3 приплодои, а ПрИ Естановлених для одноосібних еелянсь- рогатої худоби), повністю або частково від сплати сільвідсутності КировИ або свині-- не біль­ lШХ господарств. ше п'яти rO.liB овець і кіз старше року Б. ОПОДАТКУВАННЯ ОДНООСІБНИХ г,ькогосподарського податку виконавчи-

(3

а к і н чен н я)

8.

l'осподарства

--:::---~~

Стаття

s

або

одніt:Ї голови молодняка великої рога- ОСІІОВНОГО працівника в сім'ї. тОІ худоби, не рахуючи молодняка отеВиконаВЧИJl коміJетаи районних Рад

СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

приплодvи;

податку, за рахунок вюtлючеНffЯ пло­ щі багаторічних насаnжень, на якitt урожай загинув від весняних примороз­ ків у поточному році. Стаття 19. При наданні пільг по сі.lhськогосподарському податку до чис· ла непрацездатних відносяться: а) інваліди, віднесені органами со· l1іальн-ого sабезпечення до І і ІІ груп інвалідності; б) каліки, які не можуть брати

участь в польових та інших роботах. При наданві пільг члени сім'ї-чо.uовіки 60 років і старте, жінки 55 ро· ків і старше і діти до 16 JЮків. що досягли пього віку в пьому каАендар­ ному році, а також військовослужбовці і ті, що навчаються в учбових закла· дах із строком навчання не менше ро­

ку, в числі працездатних не врахову­

ються. Стаття 20. Раді Міністрів СРСР надається право з метою с.тимулюванвя розвитку окремих галузей народного господарства та в інших необхідних ви­ падках встаНОВJповати додаткові пільги по сільськогосподарському податку. Стаття 21. Сума податку, обчисле·

ного :3 господарства у відповідності

ми комітетами раЙОННІІХ Рад депутатів статтями 3 і

3

12 пьоrо Закову, СПJlа.­

трудящих, за.лежно від розмірів шкоди, чується в такі строки: Стаття 12. Сільськогосподарський якої вопи зазнали. До 1 березня-20 процентів, до 1 податок з одноосібних селянських госВ такому ж порядку можуть звіль- червня-20 процентів, до 1 вересня­ встановлених Урядом ~PCP. Якщо при проведенні податку буде подарств обчислюється по ставках, пе- нятися повністю або частково від спла- 30 процентів і до 1 листопада-30 про­ виявлено, що розмір земеЛl)НОЇ ділянки редбачених статтею 3 цього 3акону, із ти податку господарства у випадках центів від річної суми податку. в господарстві перевищує норми, вста­ збільшеННЯIІ сум податку на 1ОО про: новлені Урядом СРСР, фінансові орга­ центів. Відповідальність за несплату податку і порядок Стаття 13. Одноосібні селянські ни, поряд 3 оподаткуванням такого гос­ подарства на однакових піДСТ;1вах з од­ госпnдарства, які всту пили в колгосп розгляду скарг на неправильне оподаткування в) якщо в господарстві РОЗlljр зе· меІЬНОЇ ділянки не перевищує нори,

v.

воосібнюш селянськими господа,рствами, зобов' язані повідомляти про це вико­ навчі комітети районних Рад депутатів трудящих для вжиття встановлених За­ коном заходів до усунення порушень у землекористуванні. Стаття 9. На однакових підставах s господарствами колгоспників оподат­ ковуються го~подарства працівників

до першого строку сплати сільськогос­

подарського податку,оподатковуються по

Стаття

22.

Платники, ~~оєчасно не

ся

перерахунок ПОll;1ТКУ по стаВК1Х кол­

sa

тими строка1Ш, 'нкі ще не

Стаття

23.

сплачують

податок

В разі неможливості повернути май·

продажу, повинна ставкаХ,встанов.nеяих для колгоспників. більш як за двз. попередніх роки. Пе- бути відшкодована його вартість у роз· Господар~твам, що вступили в кол­ рег JЯД неправильно проведеного оподат- мірі сум, фактично виручених від реа· госп після першого строку сплати сіль­ К}7ваНІІЯ допускається також не більш лізації. ськогосподарського податку, провадить­ як за два попередніх роки. Стаття 27. Інструкція по заrтосу· госпників

оподатковані)

не но внаслідок його

У випадку притягпення ванню цього

Закону видається

Мініс·

П.lаТllиків до податку ~a попередні ро- терством фінансів СРСР. настали до часу вступу в колгосп. ІШ в порядку СТ1.тті 22 цього Закону Стаття 28. Цей Закон ВВОДИТЬСЯ в сплата податку провадиться рівшнlИ дію з 1 липня 1953 року. Пільги по сільськогосподарському податку чаСПІНами в два СТРОКИ: через місяць Сільськогосподарський податок за Стаття 14. Звільняютьсн від сплати Стаття 15. Від сплати пода.тку післн вручення платіжпого повідомлен- 1 півріччя 1953 року обчислює!ься податку: . знільняютьсл КО.ilГОСПIlИКU Й ОДllоосіб- ня і через ТРll місяці після першого па підставі Указу l1резидіІ ВерховноІ а) господарствз, колгоспників і гос- пики віком-чоловік 60 років і старше, строrч. Ради СРСР від 7 травня 1952 року подарства не членів КОJГОСПУ, член жінки-55 років і СТарше, НІ\ЩО в гос­ Стаття 24. У вппадках несплати «II ро сі.llьr,ькогосподарськиfi податок» сім'ї яких, що раХУI;тьtя в складі гос- подарстві НС беруть участі особистою податку в установлепі строки до недо- і збираєтьс,я в pO~)lipi 40 процентів ІІодарстна, перебуває на діЙснШ службі працею інші працездатні члеl1ll сім'·ї. їмшшіп ЗdсrОСОВУЮТЬСR заходи стяг- jJічпого окладу, ззарахунанням пред'.явв Радянськitl Армії, Віі1ськово-Морсько· Стаття 16. ЗвіЛЬІІНЮТЬСН від спла· неПІІЯ : лених у 195ij році авансових платежів. а) за ПРОСТРОЧКУ ПЛ;1теJI~У ПОД(tТІ~У За ІІ півріччя 1953 року сільсько· му Ф.uоті або в ПРІІІИРДОННИХ і внут- ТИ податку: рішніх військах, якщо в сім'ї не sадиа) ВЧllтелі сільських ПОЧ;1ТКОВИХ, не­ стягаGІЬСЯ пеня в розмірі 0,2 процен- господарський податок обчислюється шилось інших працездатних, крім дру - повних середніх шкі;І і середніх шкі.l та за кожний день ПРОСТРОЧІШ; відповідно до цього Закону і пред'ЯВшипи або матері військовослужбовця, (в тому числі вчителі ЦIIХ шкі.'J, ЩО б) після Зішінчеппя строку сплати ЛЯGТЬСЯ в розмірі 60 процентів річного ок­ що має дітей віком до 8 років; перейшли на пенСію); диреJ\ТОРП, зас- ПОІІатку складається опис маЙва недоїМ- ладу, із сплатою його рівними части­ б) господарства, до СІtладу якпх вхо- тупники директорів по учБОГЮ-ВИХОВlІіtl НІша і справа про несплату податку нами до 1 жовтня і до 15 листопада дяТl. ів:валіди Вітчизняної віЙНИ І гру· частині, вихователі та інструктори по передаєтьс,Н в народнпй суд, ~a рішен- 1953 року. Стаття 29. З впе!!.еННЯIІ в дію пьо­ пи, при наявності в сім'ї тільки одно- праці дитячих БУДИlшів, які знаходять- ню( якого провадиться вилучення майпа Ht п.;raтника в кі:Іькості, нео(,хідніЙ І го 3акону вважати таким,. що втратив го працездатного~ ся в сільській місцевості; силу, У каз Президії Верховної Ради в) господарства, до с[{ладу ЯІШ\: б) агроноии, зоотехніки, гідротсх- для погашення І1едої~юк: в) при наявності неодноразових вп- СРСР від 7 травня 1952 року сПро входять інваліди Вітчизняної війни 11 ніки, зеМ.1евпорядпики, меліоратори, групи, ЯКЩО в сім'ї при оДпому праuе- ветеринарні лікарі tt фельдшери, медич­ падків неплатежу податку недоїЮШКИ сільськогосподаРСhКИЙ податок», крім ~дa,TIIOMY G діти віком до 16 років; ні лікарі, середній медичний персонал, притягаються до крпміuальної відпові- розділу УІ (Надбавка до податку для г) господарства, що мають в своему державні санітарні інспектори, які ма­ дальності. господарств, до складу ЯКИХ входять Стаття 25. СІ\арги па неправильне одинокі й малосімейні громадяни), складі інв:tлідів ВіТЧИЗШlllОЇ вШпи І або ють спеціальну освіту і працюють по 11 групи і ДВОХ працездатних членів спеціальності в підприємстпах, устано­ оподаткування подаються ~авідуючому який лишити в силі до кінця 1953 сім'ї при наявності п'яти й більше вах і організаціях, що знаходяться в раtlонним фінансовим відділом в місяч- року. ШІЙ строк З дня вручення платіжного Стаття зо. Доручити Раді ~IiHiCTpiB дітей віком до 16 років. сільській місцевості; Для інших господарств, до складу в) директори, заступники лиректо- повідомлення. СРСР привести раніш прийняті Постаяких ВХОДЯТЬ інваліди війни праці 1і ІІ рів по політичній частині, техні чні }te· Рішення завідуючого районним фі- нови Уряду СРСР по сільськоrОСПОllар­ груп інвалідності, сума податку знп- рівники, інженери, техніки, агрономи, нансовим відділом може бути в 10-ден- ському податку у відповідність 3 цим За­ жується наПОЛОВllНУ, а при відсутності старші механіки й механіки машинно­ ний строк оскаржене в крайовий (облас- коном. працездатних ці господарства повністю тракторних станціП, міжрайонних Matl- ний) фінансовий відді.1 або в МіністерГоnова ПреаидіТ ВерховноТ Ради :lвільнвються від податку. стерень капітального ремонту сільсько- ство фінансів .. республіки, як(L не має Союау РСР К. ВОРОШИЛОВ. ПіJlЬГИ для господарств інваЛІДІВ господаРСЬКllХ машин, а також радгос­ об..1асного ПОДІЛУ. Секретар ПрезидіТ ВерховноІ Ради Стаття 26. Подача ~аяв та скарг праці надаються господарствам, до скла- пів, кінних заводів і державних пло­ СРСР М. ПЄГОВ. ду яких входять громадяни, що працю- дорозсадників, що знаходяться n сіль­ не припиняє сплати і стягнення податку. .москва. Кремль. вали по найму і стали інвалідаии праці, ській місцевості.

IV.

n

віднесеними органами соціального sабез· печення до І або II групи інвалідності. В разі смерті інваліда надана господарству пільга ~берігається до кінця року.

В ТІІХ випадках, коли BIIH~ceHe рі. BKa~aHa пільга надається при умові: якщо громадяни, перелічені в цій шення на користь платника, непраВИJIЬ· но стягнені суми і вилучене майно по­ статті З(1КОНУ, є ГJ(1ВОЮ CiM'j; якщо в господарстві нема робочої вшші бути повернуті в t О-денний строк.

--------------------------------------------с. Бровари, Київської області, ву.,. Кірова

Адреса редакції:

іН

814106

8 серпня 1953 р.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

------------------------------------------1410-1&10

іРОlаРСltКI раіоп& IP1&apu КШIС.lоrо об.аIСIlОГО УUРІUШll8 І 'DPIIII DО.1l1rрафlі ТІ ІИІІІUЦТІ.

ЗІм.

68 номер 1953 рік  

68 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you