Page 1

Центральний Комітет ВКП(б)

4ETUEP

21

постановив

Сl·~rIIНЯ 1~[)2 р.

1952

N! 68 (867) Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатІв трудSlЩИХ, Київської областІ

ДО

ВІДОМА

Ціll;l,

10

Центральний Комітет ВКП(б) постановив скликати

Ilорма представництва і порядок виборів

ХІХ

Один делегат з ухвальним голосом на

1)

5.000

чле­

нів партїі;

2) Один делегат з дорадчим голосом на 5.000 кан­

з' ї з Д у:

1. Звітна доповідь Центрального Комітету

делегатів на з'їзд:

5

1952 року черговий ХІХ з'їзд ВКП(б). денний

з'їзд

ОРГ АНІ3АЦІЙ ВКП(б)

ВСІХ

Комітету ВКП(б).

Порядок

ХІХ

черговии

ВКП(б).

КОП.

Цими днями відбувся в Москві Пленум Центрального І

жовтня

u

року

жовтня

5

скликати

дидатів у члени партії.

ВКП(б)-

доповідач Секретар ЦК тов. Маленков Г. М.

2. Звітна доповідь Центральної Ревізійної Комісії ВКП(б)-доповідач Голова Ревізійної Комісії тов. Моска­ тов П. Г. З. Директиви ХІХ з'їзду партії по п'ятому п'ятирічно­ му плану розвитку СРСР на 1951-1955 роки-доповідач Голова Держплану тов. Сабуров М. З.

4. Зміни в Статуті ВКП(б)-доповідач Секретар тов. Хрущов М. С.

ЦК

5. Вибори центральних органів партії.

З) Делегати на ХІХ партійний з'їзд обираються згід­ но з Статутом партії закритим (таємним) голосуванням. 4) Від парторганізацій РРФСР делегати обираються на партійних конференціях областей, країв і автономних республік. В інших союзних республіках делегати оби­ раються на обласних партійних конференціях або на з'їздах компартій союзних республік-за розсудом ЦК компартій союзних республік. 5) Комуністи, які перебувають в партійних організа­ ціях Радянської Армії, Військово-Морського Флоту і при­ кордонних частин МДБ, обирають делегатів на ХІХ з'їзд партії разом з іншими партійними організаціями на об­ ласних, крайових партконференціях або з'їздах компар­ тій союзних республік.

Секретар ЦК ВКП(б) й. СТАЛІН. R

ЧЕС ТЮ

В

11

І\ О

11

А

(.; М () 3 О GО

Машини-на повну потужність! Вl1еокої

ВР()Жdїіності і проllYKTlIBHO('Ti тракторів добилаея тракторна бригада коиуніста ~1. Ми РОllншка, GОUРИIlЬКОЇ МТС,ЩО обслужує І\ОJГОСП імені Леніна, с. Плоске. Тракторп

Чll всюди і ;lаЮlіДИ у нас таІ{? На Ж1.1Ь, ні. Багато МОЛі­ на НlLвеrти прикла,lів неюtі­ лого, безвідповідаЛЬІ10Г() став­ лення дО ВПКОРUСТ;l,НIIЯ ті(-;ї ба­ гатоі техніКІІ, яка І; в нашпх

.\

Н' Я

R А.1I

Н Я,

В

3ЛТ І

ПЕР ЕД

А Р

11

ІІІ Е МСТ

!

Д ІН

11 ~I!

Успішно проведемо весь комплекс робіт ?і.1ьничі (,ригадп 1\0.1ГОСІІУ в pe~ l\i ..1~Ka днів приступаємо ;ІО І Вс-ю озимину ІІа СПШДРУЖIІОСТl

3

тракторною косовищ

КРУIl'нних

культур. посісJ.1О ДО

470 rrl{Tap;l,X

5 nереснн. Сісмо та­

брига~оlO т. Б~:озерова ІІ: в Іtо~баfiJIСР ~. Кушка за світло- КОЖ 150 гектарів І10ЖШІВIІОІ'О СТИСЛІ СТРОКИ зюраЛІІ ОЗИМІ tl \ШП день зuира(; люпин на 14jЛЮПJIНУ свіifіозібра.вим Harillярі ЗСРПОRі КУ.і1ьтури. Весь хліб, -17 гектарах, значно переви- НЯМ, оремо на зяб. що збl1ра.1И iKd. тками, ;ШСКIJРТУ- конус 1І0РУИ. Весь кояплекс сіJЬСЬКОГОС­

вдень пранюють на збираJьніtt, МТС і І\олгоспах. ПО;ІумаТlІ ~аЛll і тепер закіll'lУ~ИО Mo.1~T~а вночі нерсключClІОТЬСН Ю), ti.lbK-осіпню сівбу С.1ід uуло иу. ВСЯ C0.10~1a. З-ШІ КО~lОаt!оранку. У аі дні UpIIra,1a сис- почати [) серпня, а тракторна ІІа ;liupaI!J. і 3dСI\иртована. ВпертеuаТІІЧIІО переВlJКОНУЄ впроб- бригада ! ваllушкіна ~l І)об­ ше в l~bO~IY році нрове.1ІІ .1уliичі НОрМІІ на осіНllіП CiBUi. рпны\її МТС, ЩО обслужує щення ('Терні. Так діlOП> :l lІерших днів колгосп «30РЯ», с. КУ.1аженці, збира.1ЬНОЇ КРtiщі механізатора 17 серпня ще реМ0. НТУl3алз, tpaK-1 ])рова-рської і Б()UРllU,ЬІ\ОЇ МТС. тор ~лн сівби! 3-за неЗllаЧНІІХ llОIlИ умі.10 маневрують техні- технічшІХ нееправностеїї, але

Т

IlОЧ(\,ЛII :lбuраТlI JЮІІИІІ, а че-

Тр~ктористи І.

CKIIua

та Г. по;:tаРСЬКIJХ

робіт

І1роведеllО

Ткаченко вдень сіють ІЮ 16-1~ достроково.

гс!\тарів жита, а вночі готують тракторами гp.\їlТ. Через ДСІІЬдва 1Ii.L cinuy (Iy;te переК.DючеІІО ще два

тракторних

агрегати.

Ф. Буртний, ГО.,ова

КOJІІ'ОСПУ

ІменІ Кірова. с. В.-Димерка.

Нове в оплаті праці кар'топлеводів

Зараз КОJГОСПll ПРИСТУПІІЗИ кою. UJ.чоч3.сно з збира,нням Яl\і неСВОI;часно усуваютьсн, врожаю--на повнпіі хіl ведуть бі.1ьше ПРОСТОЮЄ, нііІі праuює, до .копання карrОllлі па ТИХ підготов\\)' ГРУНТУ і ciHUY. коnбаtlн «С-4», ЯКІІії веде Те- площах, де буде сіятись озюш­ Славен наш район і рядом терук. Довірену ЙО~ІУ ~ldШИНУ на, а черс;\ кі.'1ька днів рuз­ передовш\ів-комбаilнерів, мапш- він ще слабо знає, а спеці3Jіс­ почнеться масове ;збирашІЯ про­ ністів ИО.10тарок, водіїв КОЛГОСlI- ти З Броварської МТС рідко ко­ іІ\і1Ю. Треба вести OUjiK всісї них аВТОМdШШI. КомсомолеllЬ- ЛІІ дО нього навід.уються. 3Юl'l­ накопаної І\dІ\ТОПJі -па площі KUMuatlllep ВаСІІЛh Петренко, ні простої ряду комб;l,fiнів були ЯКОЇ брига;lИ, ланки зіuрапо наприклад, вже виконав ІН,ого і зараз ще r. з·sа песво(;часного урожай. Для пього С.1іl зtLбез· еезону самохі;J.ІШМ ко~бitПНОМ розвантаження бункерів. По пеЧІІТИ К()іІіНУ БРІІГ<1ДУ і ДLtНКУ

р06.1е1lї на вирощуваlші кар-' топ]і. ІІри переВПІ\опапні встановлепого Д.lЯ брига1l1I завдання 110 врожайності, колгоспникам, крім до;:tаткової' оплати Зd виконання плану, видавати додаткову оплату натурою в роз»ірі одніЄl треТІІІШ від одер-

оплата за картоплю, що ~Ді1Ютr> колгоспи на прuttиальні ПУНК-

тп. Встановлено, що ~a кожен відправленпп центнер каРТОIl:ІЇ (розмір К.1убнів в 1liaMeTpi 7 сантиметрів і більше) кріу ЗL1готівелыIїї ціни ВUUЛi.LЧУСТl,сн надбавка 4 КltрGОВ3.Пllі. ИТіlіе, під чае збнраппя треба СОРТУ­

жаного понадпланового врожаю.

вати картоплю па ве.шку,

се-

ВИ;J,ач} додаткової оплатu редню, дрібну, і велику здавати уеТilновлеuу IIOP~IY і ПРОДОВЖУЄ КО.Ігоспах се. Гоголів, }іалита, спеціаДЬНИМІІ ~Іірницюш для натурою ПРОВОДИТИ на ТРУ1l0дні, державі окремо. ПО.lОВИНУ гро­ зараз ВИСОКОПІЮ:lУКТИВilО пра- Тросщина з-за низької ТРУ10ВОЇ ;шажуваннн картоплі. іЗ метою стимулнніі па варо­ вироuдені під час догляду кар- шеП, одержаних ппорядку над­ 1~IOBaTII на ~бuранні. ДИСЦlIlIJіни в МОЛОТИ.1ЬНИХ брига ІІеревиконують ;J.еПllі норми на МО.10тьбі ~\dlШIllіСІИ молотарок ІІО колг()спах i~lelli Хрущова, ('. Требухів, Т. КОВ;l,ль, імені Сталіll;l" с. PyeLtlliB, т. Костюк і ряд іНШllХ. ВНСОlіопродуктивна роІюта маШUН - IIaCJЇAOI\ росту техні чних знань механізаТUl'ів, їх свідомого СТilвленн.н до ВПКОРllстан-

дах lІолотз.РIШ бі.1ьше простоююп" ніж IІр.1ЦЮЮТЬ. Рідна радянська деРіlіава вее більше Utllащус соціаліСТllЧllе сільеьке {'Oellu1lapCT80 lIiliiKpaЩОЮ, потужною технікою. :\111 СіаЧllМО це І1JОЧНО і ІІа ПРІІКЛ(L­

щенні і ЗUlIраllпі картоп:rі рс­ ТОП.1і, пезадежно від виконання коиендустьен: при ВlІконанні П.1ану врожайності по інших закріплених за встановленого :t.DH ОРИl'ади ІІ.Ш­ ку льтурах, пу врожайності Нl1;щваТII кол­ uригадою Д.1Н оброGіп\у, при l'О(··ПНИКа.\\ ОРІІІ'<LДИ ДЩ;l,ТКtJВ() умові ВIІІ\UIШ\IllЯ колгоспом плавід 0)111(11'0 ;tO ДВОХ KiAoгpa~liB ну :\да'lі КJ,ртоr~лі ДСРЖі1l1і. у Ill.O~IY рОЦІ BBe1leHa нова каРТОllлі на TPY;HI1llli, ЩО Bll-

ді н,шюго раПону, 1le ~IТC lШ­ KOHYHJТl, Rm:C Jlонад 80 lIPOH~Il­ тів уеіх польових роСііт. Наш

Ta.KOil\ Gі.ill,шовпщ,ка

спів-

RCf.U('O pOUiT.

раз УI~пішне виконаннн

дружність ~l~xalli:!aTopiB і кол- КОМllлекеу ПОЛЬОВІІХ l'оеПНlІків.

ДО ВІДОМА ДЕЛЕГАТІВ Х РАЙПАРТКОНФЕРЕНЦІї Х раііпартконференціЯ РОЗПОЧlfе свою роботу 23 серп­ ня 1952 року о 12-ій годині дня. Реєстрація делегатів -3 9 ДО 11 години ранку в райбудинку культури. -

КОЛ­

госппикам 3 ро:шоділом їх ІІа трудодні, що ВllроБJt'lIі на ВІІ­ рощенні картоплі. О. Стебакова, агроном раЙсіJН,ГUСІІВіД;lіЛу.

ЗВЕДЕННЯ паllO~t ІІа 20 CepllllH ]95~ року (В процентах до плану) ---------_._----і 111 Н111 . ІШ'\

Н аlва ее.l а. }{().1l0СПУ

ся своечасно, :і великою уна- мупіетін, I\О~IСО"ОЛhнів, агітi.L­ гою і Mat1eTepllieTIO. Ве.'lИ- topiB--<lабе:ШI'ЧИТU,щ.;б нея ІЩ ПQl'реfiIl, i~l. КІрова чезне значення дла ВПСОКОUРО- ual'aT:t TCXlliK;l, GY.1iL ВИ\\ОРIII'13,­ 3{1ЗIІМ·Я ... lllлSl\ l.l.'lі'I;}" ДУКТИВІІОЇ P0(,OTU І\ОЖ!ІОІ маШL!- ва до дна. Від цього 1шлеЖIІТI, за,­ Tpt:fiYXiB. Ім. Хрущова НП мас

крупніC'l'Ь картоплі,

заГ()('I':,)(І ГОРІ! rаііr.ПОЖllвспі;IКfI про В'tl\ОIlJНlIЯ 11:lаllУ З,J,ачі овочів кодгоспами району

ня TЇt:ї першокласн()ї ПОТУЖІІUЇ І обов·язок-механі:lа.торін і J\ОЛ­

техніки, ЯК~t Ї~\ .J.ОРУЧСН1. Ре- ГОСПlшків, і R першу 'H~P\'y I\r,)lОНТ КОЖНUЇ маШІІНИ провадuть- рівнпків М те і \{олгоспів, ко­

бавки за

рекомепдуєтьсн ВИ1lавати

І ... <111;1 It 1111 )1<1 [:1<11:1.'11.11,,," І 1I,1;J11) І

Пухівка. ім. ВаlутІllа Рожни. v lJlJI bllJOBIlI(" B.-ДIIM~pl{a, ім. Кірова П;lOСК~. ім. JIl'lIillil ТРОtЩИllа. ім. ВОРОШllлова

КУ.1аЖ('lщl, .:~opH· Богдаllівка. Ім. AH;lp(,~Ba

J1iTKIl.

ім. Ка:llllіН<1

l'оголі8. ім. Мо."пова Світильне. ім. Малеllкова

КраСllлівка, Ім. Жданова

І Щі,О

8:'1,:l 47.4 t17.:~

47.1 4].2 4().:г

В

І""У '11І'·.1 і:

01 ір ... іlt

,ill"~li.I"i'i Н

,111'011.

Назва ('(':1 а,

І

-

16.2 ;)9,1 ЗR.7 5Ч.6

7,3

2;).·1 15.5

17 l(і.3

58.8 24," 14.1

4.8 13,,1 ЗІ

3~.5

(і2.2

:l7.9 35.8

23.4 34.4

0,1

34.U :~ 1,0

36.7

15.8

13,2

U,2

28.;) 23.7

2:~.!)

0.7

15,9

0,6

7,4

B.-дIlмеРІ{а, Ім. ДИМlІтрова КIІ!lіІО1IJі, ім. lЦорса Семнполки, ім. Jlеніна Заворичі, Ім. Кірова 1'оголІв. 11 ЧеРВОІІа УкраїнаВ.-Димерка. ім. Шевчеllка Рудня. Ім. Кагановича Калита, ім. Сталіна )l(ердова, ім. Леніна Мокрrць, ім. Будьонного

.

ДО,._-_._--

:lаrЗJl!оIlОI u

B.-дIlмерка. ім. Jlеніна РУСіІlIlв, ім. Сталіна lJо6рик. Ім. Сталіна

НІОМУ 'ІНОlі: .

"ll' /

,КОНЗІІІІІІ

колгоспу

IІJl31ІУ

01

іРI\ін 11ІоМіilоріll

23.:З

13

21.7 20.3

З:З.-і

0,8

].5

IХ,б

30,5

14.8

17.9 16.6 16.2

'2.0.7 20.2

9

14.8 14

9.4

7,5

4,5 1.5

)(і.l

13.4 8,2 12.В

7.3 5,:3

2.5 12

14.3

0.-1

4.7 0,2 З.2

З

4,6

8,8

6,6


СТА

2

ВЕЛИЧНА

БУДОВА

А

Н

О

В

Е_ Ц

Ь

21

КОМУНІЗМУ

"* *

**

СТАЛІНСЬКІ НАКРЕСЛЕННЯ

Х

'* *

Два роки на берегах Волги,

бишевського гідровузла, КППlJТЬ натхненна

основних

споруд гідровузла­ ри ються котлованп під бу ди­

В. І. JIelliHa, довжиною в 1О 1 K~I, і ЦИМЛЯНСЬКІІtl ,гідрову:юд rідроелектростаНШt:І~ ПОТУіІ\Ш­ стю в 160 ТІІСЯЧ КІловат. Волго-Донrькип сулноплашшft канал БУllувала вея І1dШі1 КРЕй­ на. Н пій будові втілена BeJlUчезна сила непорушної ле він­ сько-сталінеько'[ дружби і Gpaтерства народів ?аДЯНСЬІ\ОГО Союзу. 3авершеНІІЯ ЩС} вели­ кої БУДОВІІ КО\IУН,ізму виклика­

вок

?

нід

лі. БудіВНllIШ Rуfiбишевського гідровузла зобов'язалпсь напри~ кінці серпня почати укладання бетону в котлован будuнку rід­ роелектростанції. Три автома­ тизованих бетонних ~аводи пер­ шаї ЧfрГП, будівпиuтво яких тепе}.l У самому

розпалі, дава­

тимуть щодоби шість тпсяч І\У­

бометрів бетону. Пісок

серпях

соща­

rідl.ІОелектроетанuії,

шлюзи на судноплавному кана­

на

ці

-:! : - - - - - - - - - - - - - заводп доставлятиметьrя по тру­

трудящих всіх країн, лал о МОjБ­

тики сре?, у переваЗІ

раДНllСЬКПХ

БУДUl~ах І{О~lуніЗ~IУ, як і по всій нашій lІеосяжніі1 країні. Ні.1РОСТ,ifОЧlJМИ ТСМПJМlJ ВС­ дуться роботп ПО будівництву

І ме ІІІ

ся в успіхах МПРОЛЮбl,lОї по~і­

праuя

людеt1, як і скрізь на великпх

ВСТУПИВ lІе~венепь ве.'1IШИХ бу­ дов КО~lунізму НОЛГО-) ~ОIlе,h~\ІІ~

переконати- І

біля

Жигулів, iJ;e БУJlівниuтво КуП­

гу 1іПРНОЇ твоrчої ПрЗДI Р,адян­ ських людеtt. До ла;{у ДІЮЧИХ

ЛИ вість їм ще pa~

праЦІ

недалеко від lіvfi(іпшепа,

Mi'nbfioIlll ПРОСТl!Х ЛЮ;J:еfi у KPl:.Ї­ пз,х капіталі:зму, з радістю від­ :шаЧИЛІІ веЛІІКУ всесвітньоісто­ РИЧНУ нодію, lшдатну ,перемо­

ведичезну раДІСТЬ у

.

..

МИРНОІ

Недавно весь радянr,ыIft на­

ло

року

ДО НОВИХ перемог

РОд, трудящі країн наРОДЕЮ~ демократії. а разом з НИМИ І

канал

1952

ВОЛЗІ

НА

ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ

СУДНОІІлавнutt

серпнЯ

Сталінська програма комуніСтичного будівництва ваil\ЛIlВlI ііІ ЩIlТh.~ ТІІСН'І квадраТНIІХ

РаДЯНСЬКllft народ нід керів- явлю: на;1:IБІJ'lаПIlО

бопроводах :і допомогою

.

гідро­

MexaHi~MiB, а щебінь по попіт-

канатнііі дорозі через Кl- ряніtt ВОЛГУ-:І ЖИГУЛЬОВСЬКІІХ К(}'-

ІШIlТВОИ КОМУllіе'l'UЧIІОЇ партії СТіШ у боротьбі :~a створенпн І лом ('трів. КуПБИШI~вська ГЕС , ' r ' . ' IJОТУЖПlJlІ насос- р'єрів успішно :ЩlttСlllU(; веЛIlЧНУ Мі1ТСРIilJl)1І0 - ВJlJЮIJIІІІЧОI.. б а:ш дасть енеРГІЮ Д . . над Кі1llітаJістuчною. програ~ІУ !\ОМУIlіСТП'IІІОГО будів!\ОИУJlіСТIІЧIІОГО суспі.1LСТВ3., РаНИІІ СТlLlІніяи для підняття едаJН ширше ро:згортаr.ТhСЯ НОЛІ ' О-ДОIlськиt1 канал ІІере­ накреслену веЛIlКИМ дяш'ыft народ 3 ВlШЯТI\ОВШ\ ВОЛ:ІЬКОЇ ВОДИ, якою :зрошува- соціаліеТПЧllе змагання ееред творюr,тьея в llі1ttбільше в світі ппцтва"

.niCTllq~fOЇ системи

воднотраllСlІортне

1'0СПОД(lрства

го('п()дарство.

ВОil\дем товаришеи

Сталївпм в пі;щееСIJННМ в:швся ~i1 ~IJtift('I1ell- ТlІиеться мільІ1.0Н І'еКТі1рів 110- будівників

його історичпііі ПрОМОlЙ 9 JЮТО- ШІ сталіНС!,І\ої програми І{о.муГО 194б РОІ\У. В основу цісї ніСТІІ'ІІІИГО GудіВІІицтва. спортну Сlll:теиу Bti п'ять мо­ }.Іів свропеt1ської частини СРСР. програ~1И покладено завдаШIfI lJудовп комувізиу ста.~ІИ СЩК1В'І ' ЦИМ.iJЯlIськиt! гідровузол пода(; переТВОРСНШI IIРПРОдll на ве:lІІді В(~СlIаРОllНОЮ еправою. б" , 1,IЛЬо' теllер води ріlШ Дону на водо· чеЗІІIIХ IІросторах нашої країни ft діл, ЩО ВИСОЧІІТЬ на 44 метрп і створення матеріально-виро б . nИIИ УДlВІІПІ\1В комушзму Д и' ре знають, що, СПОРУДЖУЮЧИ па;J: рівнем води в Доні. НИЧОї б азп комушстичпого еус- гідроелр;ктростаНІІії, кана:ш і пільства. До 1956 року на ВОЛГО-ДО,ні Він з'сдвав в (:;ЩIlУ воднотран­

буде повністю

введена

в

ДІЮ

вся систе:dа зрошувальних і об­ воднювальних споруд, в резуль­

таті чого буде ~рошено сяч

гектарів

750

ІІОСУШЛllВИХ

ти­ зе­

мель і обводнено 2 мі.1ЬЙОIlП гектарів напіВПУСТlIШШХ степів Ростовської і Сталінградської областеtt. Волго-Донськпit канал - пер­ венець великих будов. 3а ним у найближчі ро~и стану!ь, до ладу діючих ною потужНі ГI~PO: електростанції, зрошувальНІ. І

транспортні спстеми на

В,ОЛ~I,

Дніпрі і Аму-Дар'ї. ВелиКІ ГlД­ ротехпі1fні споруди створюються також на Іртиші, Сир-Дар'ї та інших ріках СРСР. Потенціаль­ ні гідрuенергетичні ресурсп на­

завдання

поставити

в

укласти близько б I''J.\'U'OІ',.!HTPI' B бетону І· L

[ІУ, З1.IОІlтуватп 70 !J

n

м·іЛI.f10нів )ере участь B~Cl) раДЯIІ~·ЬКП. 3('LЛl'зобето- народ, ВСJl.наш(ь краll,Ш. KO'n~Kб ТІІСЯ.~ ТОІІ}І ТИВИ наПЛ ІЛЬ. ших ПlllтПРИ(;МСr,ТВ М

еЛСКТl\омеханічвого yctatkvbah-І О"СКВИ, ~ВlHГP, ада,' ~.,Р,алу,~ кt' J раlНИ СиБІРУ fJаll'аВL"аззя зма ня ГЕС виконати 15О мільf:lо, , tJ n н -

водоймища, більшовицька пар- нів кубометрів земляних ро21 серпня 1950 року Рада Мі- тія і радшІсыIfi УРЯД роблять uiT. На Іlуfiбишевському rillpuністрів C~CP на пропозинію все длн зиіl'нення сплп і МО~ вузлі буде змонтовано 20 гідтовариша Н. В. Сталіна приfi- гутності нашої соціалістичної ротурбін поту:nнісТlО понад 100 няла історпчну постанову про І.;аТl)ківшини, для HeYXIlJbHOrO ТИСЯЧ кіловат J{ОЖJІа. Варто

зано в постанові уряду, мас за- нашitl країні не ~Іають coui 8,4 ТІІсячі І\іловат. дови,ГО Пlдн~сепня СТОЯТЬ ,I\~_ безпеЧІІТИ постачання елс)\тро- рівrlllХ у світі ЯК ЩОДО масшта- 3dВДЯКИ СПОРУlliIlенню вели- МУНlСТИ, яКІ Є душею С~ЦlаЛІ­ енергії ПРОМИСЛОВПМ піДПРИ(j~I- бів і темпів uудівни !(Тва, так і кпх бу !tOB комунізму ПРОТЯГОМ стичного змагання, З~СТРІЛІ)ІШ­

ствам Москви, КУnUІІшева, Саратова, е:Іектрифікацію залізниuь, зрошення зе~lель 3аволiRЯ і поліпшення СУJ.І10плавr,т-

ва по ріці Волзі.

щодо складності lIi:Lykobo-теХІІічІШХ завдань, що розв'ЯЗУЮТЬСЯ прп їх сПорУДЖtllllі, і ЩОДО того ве.'1ИЧС3І10ГО ВП1JIІВУ, mшіі

5 _ 7 років буде зрошено і ками пере.до~их мет,ОдІВ високо:

обводнено попаll ~~ ~i.1Ь"OHiB прОДУКТПВНОI праЦІ. ОточеНІ гектарів зе'lель. До революuії в повсякде,ННОЮ увагою, ~іклу­ нашіft І\раїні зрошу нздось ЛІІ- BaНI{~II.. І, Д~оПО~ОГОЮо. (іlЛЬ~О­

ВОШІ зробляТh на економіку і ше БЛПЗІ,КО

4:

!llільі10нів гекта- ВИllЬК~І,~аРТll, уаllЯ~Сt>I",ОГО ~ ря-

С:lідОМ за ці(:ю ll()стано- IІРНРОДllі Y!lIOBII нашої країни. рів зе~І.lі. HOBiL площа зро- д!, ВСІЄl. lІаШОІ кра~ни} всього вою на ПРО.ПО3Іщію товариша J]ротягои fi-6 РОI\ів буде ШСІIIJЯ і обводнення стаНОВІІТИ- радянсько.го Hapoд~" о вони, з

п. В. Сталінз- бу:ш нриfiшпі СІІОРУДіlіено 7 велш\их гідро- ~!e GіJlьше 35 процентів зрошу- честю ВJIко~ают~ CВltt Об?В япостанови:

про

будівниuтво електростtLнuіfi,

заГiL.1blJа 110- вапої землі на всіn земній ку. ~OK перед КLТhК.ІВЩИНОЮ. 1 за-

ТРІ\ність ЯІ\их перевищить 4,2 міЛLftона кіловат, а щорічнип впроGіток елеlітроснсргії станоІШТЮІС БЛП31>КО ~J мільярдів

Головногu Туркменськ()го кава- r\ілопаТ-ГОДИІІ,

лі, ВОНі1 більш ЯК У три рази переRІІЩПТh зроrпеlJУ і об воднеПУ ПЛОЩУ В СІІІА, Д1JН ОСВОЄІІня ЯІ\()Ї амсриканцям потрібно

9 ВС.1ИКПХ гре· було 100 років. lipaCHOBOJ.CbK, бель, 8 веЛІРlезнпх водоіімпщ і ТіЛЬКІІ наша ра]Я[Іська краї­ !ІрО зрошення і обводнення зепонад 4 тисячі l\іЛО~lетрів .маIJ(L, З,ШJЯІ\П сопіалістичніft ------меЛh південних рапонів ПРИf\.ас- гістрал/.І1ПХ, відпіДІІИХ і З'С;1НУ- СlIстемі roclIoJ.apcTBa, тільки

майбутньому всі ці ресурси на службу І\омунізмові.

гаються за дострокове ВИІ\ОШLНня.. П,очесних замовлень велпIrOI uудови 1. , . ,о, ." '

Буд~ввики К~~uишrв~ькOl ГІДроелектрос~аНПJl натхненно ПрIL­ будівництво Куйбишевсько! гі- підвищення добробуту і куль- згадаТІІ, що потужнісТІ> усіх ~юють, усшшно ВНК~ПУІОчи дер­ дроелектростанції на ріці Волзі. тури радянського народу. дореволюuitlних гідроелектро- жавний п~~н БУДlВел,Ь~~О-.монЦя гідростанція, ЯІ\ Вl\а- Великі БУДОRИ комунізму ІЗ станціп країни становила лише тажних ~OUIT. На ЧОЛІ ІХ тру-

Сталінгра:~ської гідрое.1СКТРОшої країни становлять 3,О.ОО стаlJuії на ріці Волзі, про зромільярдів кілова.т-годин на рІК. шення і оuводнення раftоиів Перед раДННСЬКИІІИ людьми ІІрикаспію; про будіННIJItТВО стоїть

Rупбuшевгідробуду

СУШ:ШПIlХ :lеЛlел!. :3аволжн. за дострокове ВИI{онання (іуді­ ;~ля СIIОРУДіІ\еIlНЯ ]{уПGllшев- велыl-)fонтажнlIхx рог,іт. Н (іу, nуfiбllшеНtької ГЕС еького lїдрову~~ла тре G(), (і уде дівництві G

ое~печат~ в ,устаНОВ~~НИfi r.рядом строк п~ск наПоОI.!lЬШО~ з ~~ЛИК\lХ ?~,дo~ комун!зму.-Ку,~­ опшеВСЬІ"О} ГJДроелеl"тростаВЦll.

лу Аму -Дар' л -

піtlської рівшши, 3ахідної ТУРК- вальних каналів.

наш народ, керованпП більшо­

иенН, понпззів Аиу-Дар'ї і ;~a· ]\уПбпшеnСhка і Сталінград- ВІІПЬКОЮ партісю, спроможні хіДIIОЇ частпни ПУСТllні Ililpa- сыаa riJlpOeJeKTpOCrallHiї будуть здШснити такі грандіозні пла­

І\умп; про БУJівшщтво І\і1ХОВ- паt1бі.1ЬШИМIІ в світі.

ської гідроелеІ-і.ТРОСІаllнії на рі- ність C:lMOI ТJJbI\II

Ilотуж- нп перетворення ПРИРОДН, ком­

.куt1бншев- ПJеКСІЮ використовувати в ін.

ці Дніпрі, ПїВllСНІІО-У країIIСI.ко- СЬІ\ОЇ ГЕС СТJІІОШ1ТШІе uлр;зько терееах будівни цтва комунізму го каналу, Північно-Кримсько- ДВОХ мільtiонів ь:і.10ват, щороку величезні природні реСУРСИ:ІІО­ го каналу, про зрошення зе- воні1. вироб.lіппме б.1ИЗЬКО 1U ставпти енергію численних рік мель піВllенних районів У краУни міЛЬЯІ).1ів ki.10baT-ГОДІІН електро-

" К' І"\риму; про енергії. Довл-їпна греблі Іо ПlВНІчних раu()шв

Ky.tluII-

на службу дальшШ

електрифі-

будівництво Волго - ДОНСЬКОГО шевської ГЕС досягне f),5 кі- кації npOMllCJOBOCTi, сільського судноплавного каналу і зрошен- лометра. Ця гребля підніме во- господарства, транспорту, міг,т

ня земель у Ростовській і Сталін- ду більш як на 25

граДСЬІ\ій об:Іастлх.

Спорудження НОВИХ

((уЙбишеВГідробуд. 3ага.1ЬНИЙ ви­ гляд шпунтової стінки перемички.

метрів

і і населеНlIХ ПУНІ\тів, зробити

утворить величезне водоііми- .пі ресурсп могутнім фактором

гігант- ще, спраВіІ\Нr. море, ДОБіJ\ПНОІО

ськпх гідроелектростанuїїі, гран- 500 lіі.1Ометрів і ШПРИНОЮ в діо::ших зрошувальІШХ систем і о},ремих місцях до 40 l\і:ІО­ каналів, які наш народ назвав метрів. 3ага.lьна П.'Іоща Ііуftби­ веЛIlКUИИ будовами комунізму, шевеького водоtlмuща неревп-

нових усніхів будівництва,

кому.ністичного КуйбишеВГідрОбуд. Екскаватор на дальшого

щення добробуту

і

підви­

культури

Радянського народу.

ритті котловану.

Редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Адреса редакції: М. Бровари, Київської облаt:ті, вул. Кірова БИ

01508

Броварська районна друкаРНі Київського обласного уоравліllНJI в спраlаІ поліграфії та 8идаВНИЦ':81

Зам. 1106-2:&48

68 номер 1952 рік  

68 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you