Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацІІ

Внходнть З

l7

КВЇТІUІ

1937

року

Ng 67 (9983)

ди пов'язуємо з новими надіями, з

та справедливості під час відбору

вірою в те,

абітурієнтів, у боротьбі з корупцією

що наше молоде по­

коління, збагачене знаннями й над­ баннями національної та світової культури,

житиме

повноцінним

творчим життям у щасті й достатку.

Освіта в ХХІ столітті набуває особливого стратегічного значення. Ми

вступили

інформації.

в

епоху

науки

та

Саме вони стають ос­

новною продуктивною силою й га­ рантують

конкурентоспроможність

країни в глобалізованому світі, інтелектуальна

та

духовна

а

мо­

гутність нації визначає її місце й роль у міжнародній спільноті. Тому наш головний пріоритет

забезпечити відповідно

високу якість

до

найкращих

-

освіти євро­

пейських стандартів, П доступність

для всіх без винятку українських дітей, юнаків та дівчат. У цьому році ми вперше і загалом

3BEPHEHHJI

успішно зовнішнє

Пре3ИА&нта України

3

наrОАИ Дн11 3нань

Дорогі співвітчизники/ Світлим, Днем

всенародним святом

знань

традиційно

провели

стовідсоткове

незалежне

оцінювання

-

що

всеохопне

тестування

нається новий навчальний рік. Цей

формуванні

радісний і урочистий день ми завж-

освіти,

української

у ре­

системи

глибоко віримо, що ви підете пра ­ вильно обраним шляхом твердо і впевнено, здобудете гідну освіту та

гогічна

філософія,

загальний

новітня

педа­

спрямована

розвиток

людини.

на

Ми

освіти, сільські та селищні голови, керівники господарств району, предс­ тавники громадських організацій, ве­ терани педагогічної праці та вчо­ рашні випускники педвузів, а нині молоді вчителі, котрі поповнили освітянську сім'ю району. До робочої президії увійшли голо ­ ва Броварської райдержадмініст ­

ження від відпочинку та виспови­ ли готовність до здобуття нових знань учнями р ай ону у стінах

рідних шкіл зі своїми мудрими наставниками. Після цього пролу­ нав Держа вн и й Гімн України і се рпи еву к онференці ю п едаго ­

рації М. Ф. Діденко, заступник го ­ лови райдержадміністрації В. Є.

гіч них праці вн и ків нашого району було оголошено відкритою.

Шульга, заступник голови райради B.l. Симиненко, начальник відділу освіти Броварської РДА М.М. Скирта, представник Головного уп­ равління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, завідувачка кафедри педагогіки та психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів C.J. Мірошник та Калинівський селищний голова Г.М. Лузан. Ще до початку конференції у хол і будинку культури було роз­

З питання реалізації програми соціально-економічного, культур­ ного та духовного розвитку Бро­

горнуто

виставку

передового

пе ­

дагогічного досвіду освітян райо­ ну. П еред початком зібрання всі запрошені переглянули кліп на пісню про Україну на слова М . Ф . Діденка у виконанні Народної ар­ тистки України Алли Кудлай. У своє му зверне нні до всіх при -

варшин и виступив Микола Федо ­ рович Діденко . У своє му звер ­ ненні до nрисутніх Микола Федо ­

рович nобажав наснаги, здоров'я, усnіхів та єднання сnільних зусиль

у розбудові Придеснянського краю. "... і нехай длань Госnодня буде над вашими світлими головам и увесь н авчальний рік ... " Коротко охарактеризувавш и си ­ туацію, що склалася в економіч­ ному житті держави та в Броварсь ­ кому регіон і зокре ма , Ми кола Федорович nовідомив , що за роз­ витком та розбудовою районів у Київській області Броварш ина л ідирує зі значним відривом . Для прикладу можна навести той факт, що станом на 24 серпня 2008 року

вершин

професійного

ток нового навчального року. Для

фундамент уже сьогодні. Невтомно

цінностей заволоділо всім українсь­

одних він буде першим, для інших

трудіться на учнівській ниві, збага­

ким суспільством.

останнім,

Складаю щиру подяку педагогам, учителям

та

викладачам,

усім

освітянам за самовіддану, натхнен­ ну працю, за терпіння і віру, за лю­

бов до своїх вихованців. Дорогі учні та студенти! Упевнено йдіть свій

дорогою інтелект,

шануйте пронесіть

знань,

розвивайте

зростайте духовно,

своіх

батьків

крізь

і вчителів,

життя

любов

до

Сердечно знань.

вітаю

вас

із

Зичу всім здоров'я,

радості,

невичерпної

Днем

успіхів у роботі та навчанні. Віктор ЮЩЕНКО.

виконано

пл ан

2008

1

або

черговим.

бюджетних

року. "Тобто за­

минулого ро­

місце в столичній області . Цього року виділено 8 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, що н а І ,5 млн . грн . більше , ніж минулого. Н а ці кош ти вже оздоровл е но близько 91,5 відсотка дітей райо­ ну. Учбовий процес забез печено на рівні вимог сьогоде ння . З приводу завдань на наступни й

нав<Jальний рік Микола Федоро­ в и ч зазначив : необхідно продов­ жити роботу щодо створення в закладах освіт и н алеж них умов для оволодіння дітьми знань , до­

шкільні заклади і школи мають бути взірцем естетики і кул ьтури . А ще - забезпечити nовноцінну

систему для і нфор матиза ції нав­ чальних закладів . У 2008-2009 нав­ чальному році всі заклади освіти мають бути п ідключени ми до все ­ світньої мережі Інтернет. Біблі­

отеки закладів освіти та методичні кабінети nередбачається оснасти­ ти сучасною аnаратурою та техні­ кою . Відділу освіти необхідно ак­ тивізувати та вдоско нал ити роботу з nідготовки вчител ів по роботі за інн о ва ційними м етод иками . У кожном у закладі освіти потрібно

розробити цільо ву комnлексну програму "Школа майбутнього". А сільським та селищним головам забез печити виконання заход ів щодо створення належн и х соці­ альн их та матеріал ьно - побутових умов для nедпрацівників. - Кожен дирепор школи чи ди ­ тячого садочка,· - сказав Ми кола Федорович, - може звернутися до мене безnосередньо для оnератив­ ного вирішення нагальних проб­ лем . У цьому nоля гає сл ужіння гро маді моє особисто та влади в цілому.

Проте

чуйтесь

знаннями,

вчіться долати

день, яким він відкривається, одна­

труднощі, не обмежуйтесь зробле­

ково ХВИЛЮЮЧИЙ і незабутній ДЛЯ кожної людини святковою атмосфе­

ним, ставте перед собою амбітні,

рою,

досягнення.

різноголоссям

шкільної мо­

лоді, різнобарв'ям святкових осінніх квітів.

високі цілі і не шкодуйте сил для їх

Щирі вітання зі святом усім бать­ кам і мудрим наставникам

Це всенародне свято уже протя­

-

педа­

гогам. Нехай старицею окупляться

гом багатьох десятиліть традиційно

ваші

приходить до

радість приносять вам ваші діти і

кожного

населеного

пункту нашої країни в перший день осені, коли перед мільйонами юних

ії громадян

гостинно

відчиняться

двері шкіл, гімназій, середніх та ви-

нелегкі

труди,

хай

тільки

вдячні учні. Від

щирого

серця

зичимо

вам

усім міцного здоров'я, щастя. доб­

робуту, миру і злагоди.

З поваrою-

щастя,

наснаги ,

ку, що дозволило зайняти nерше

взяли участь працівники закладів

досягнете

знань та духовності як до найвищих

жетних надходжень

ос в іти

роді називають Днем знань!

успіху. Закладіть для цього міцний

рем січень наступного року", сказав голова Броварської РДА. - Сnільними зусилля ми спро ­ моглися й довели суму інвестицій на одного жителя н а шої громади майже до б тися ч доларів . Маємо nеревиконання nлану з nозабюд ­

відділу

вітаємо

вересня знаменує собою поча­

маємо добитися, щоб ставлення до

раз у нас за економічним кал енда­

начальник

Перед вами, молодими, відкри ті усі дороги і ми, старше покоління,

вас з початком

забезпеченні об 'єктивності

Микола Миколайович Скирта привітав колег і гостей зібрання з новим навчальним роком, поба­ жав сил і наснаги у щоде нні й праці . Учні Кали н і вської ЗОШ І­ ІІІ ст. лодарувал и міні - кон церт, у якому лідсумували свої літні вра­

щих навчальних закладів.

нового навчального року, який в на­

навчання,

надходжень

сутніх

та учнівська молодь Броварщини!

сердечно

вже

Традиційно, наприкінці серпня, на­ передодні нового навчального року в Калинівському будинку культури відбулася конференція педагогічних працівників Броварщини. У ії роботі

Шановні працівники освіти, батьки, студентська

нологій

майбутнє.

вирішальним кроком

2 0 0 8 pe>t<.y

структура, постійний розвиток тех­

рідної України. Від вас залежить її

стало

вересня

Водночас ще багато необхідно Від імені Броварської районної зробити для модернізації освітньої І державної адміністрації та районної галузі. Нам потрібні сучасна інфраради, усіх жителів району щиро і

знань випускників, які виявили ба­

сказати,

З

та протекціонізмом.

жання вступати до вищих навчаль­

них закладів. Можна з упевненістю

розпочи­

С~редс.,.

Микола ДІДЕНКО

Юрій КУШНІРЕНКО

-

голова Броварськоїрайонної

голова Бровар сько і

державної адміністрації

районної ради .

Після виступу М. Ф . Діден ко відповів на запитання nрисутніх. Вони були різном ан ітними і сто­ сувались як надання соціального житла п едагогам , допомоги вчите­

лям -заочникам, так і встановлен­ ня "лежачих пол іцейс ьки х" nобли­ зу шкіл, аби дорога до школи була більш безпечною як ДJІЯ дітей , так і ДJІЯ вчителів. З усіх поставлених nи­ тань було дан о вичерпні відnовіді. Микола Скирта у своєму вис­ тупі розкрив тему здобутків та зав­

дань на нинішній навчальний рік перед освітянами району. Перш за все він наголосив на виконанні Указу Президента України від 20 березня

2008 р. NQ244 "Про додат­ кові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні". З боку уп­ равління освіти вже створено план заходів н а виконан ня цього документа . Кожна школа має скласти

план

ро з витку та

покра ­

щення якості з н ань , достуnних для виконан ня . Сюди входять і питання забезпечення широкого інформаційного простору в закла­ дах освіти району, а це не лише

nідключення до І нтернету , але й створен ня інформ аці й них центрів

на базі шкільних бібліотек. Кожен із пра цівників ш коли має вільно володіти сучасною техні кою, що є

на базі шкіл . Вон а повинна стати надійним помічником у здобутті нових знань і використовуватись як учнями, так і вчителями що­ денно . Це ж стосується і бібл іоте к, де має бути акумульована ін фор ­ мація (це і відеотека , і н еобхідна література ) та розробк и метод­

кабінетів для кращої подачі та зас­ воєння інформації дітьми. Проте на цьому робота вчителя не завер­

шується . Він має навчити вчити ся : як здобувати інформацію та засто­ совувати й на практиці, тобто, вчити май бутніх громадян держа ­ ви заробляти собі на nрожиття за ДОПОМОГОЮ СВОЇХ ЗНаНЬ . Ще одне з nитань, на якому зу­ пинився М . М . Скирта деталь­ ні ше , - це зовнішн є незалежне оцінювання. В і н nовідом ив : прак­ тично всі виnуск н ик и Бровар -

шини підтвердили високий та дос­ татній для вступу рівень знань . Проте робота з удоско н ален н я nроведення ЗНО триває. Микола Миколайович довів до при сутн іх nоложення новов веден ь , я к і сто ­ суються удосконаленн я nр ов еде н­ ня тестування в

н овому навчаль­

н о му році . П отрібен час , і ми оцінимо цей важли в ий крок , який ми зробили разом з вами у цьому році, і оцінимо переваги зо вніш ­ нього незалежного оцінюва нн я. На конференції вистуnил и ди ­ ректор Княжицької ЗО Ш 1- 111 ст.

О . Б. Олійник, заступ ник директо­ ра з н ауково-метод ичної роботи Великодимерського НВК А. В . Ду­ дар . У своїх пром овах вони ви­ світлил и різні сторони учбового процесу: від підготовки школ и до

нового

н авчал ьно го

року до

нововведе нь у на в ч альних п роце­

сах на баз і окремих шкіл . А на за верше ння конфе ре нції заступник голов и РДА Валентин а Євгеніївна Ш ульга до повіл а про результати

огля д у-конкур су

на

кращу nідготовку закладів освіт и

до нового навч ал ьного року. До складу ком і сії, яка п еревірял а го ­ товність ш кіл, НВК, д итсадочків, увійшли пр едставники відділ ів, уnравлінь, служб РДА. За резул ь­

татами nідсумків комісії були н а ­ городжені грамотами РДА , п одя ­ ками відділу освіти та п одару н ­

ками сільські та селишиї голов и. які доклал и багат о зус и ль до nідготовки н авч альни х за кладів до нового навчал ьного року, керів ­ ники nедагогічни х кол ективі в н ав ­

чальн и х закладів району та вруче ­ но щорічну премію голо ви ра йдер ­ жадміністрацїі кращим nредстав ­ ни кам освітян Броваршини . Це ­ ремонію нагородження провели М.Ф . Діденко та В. І . Сим ине нко .

.

* * *

У День зн а н ь гол ова райдер ­ жадмі ністрацїі М . Ф . Діденко, го ­ лова районн ої ради Ю . І . К уш ­ ніренко, іхні заступни ки, нач ал ь­ ники уnравл і нь, відділ і в та служб РДА відвідали всі навч аль ні закла­ ди району.

Світлана О БОДОВСЬКА.


"ПІСНІІНИВНОFО ПОПИ НАМ СПІВІІТЬ ІИТА" ({Q)(ВrnшCDIJdНВ 83 rnю[rкoшшCOOlD lOOЗШlJIO. озmсоо.вюаD um шrnlfiJ[)[!)rJW оз rnrnшoзfШ)[)[!1] Концертну nрограму розпочинає народний аматорсь­ кий хор "Криниця" Броварського РБК. На сцену під­ німаються керівники району. Про здобутки нашого району в сільськогосподарсько­ му виробництві, передову позицію Броваршини в об­ ласному і всеукраїнському рейтингу говорив, не омина­

ючи гострів кутів і проблем сьогодення, голова раЙДержадміністрації М. Ф.Діденко. "Хвала рукам , що пахнуть хлібом", -сказав він, вітаючи присутніх зі свя­ том урожаю. Це вітання nідхопив і голова районної ради Ю.І.Кушніренко. І ось на сцену один за одним піднімаються ті, чиїми руками було вирощено хліб і до хліба. Велику групу трудівників села було нагороджено nочесними грамота­

ми та подарунками. Не забули організатори свята і про юних помічників хліборобів

инуло што, а з ним завершується ще один

м хліборобський рік. Віджнивувавши, зібралися

- школярів, котрі добре попрацювали поруч із дорослими. Саме таким працьо­ витим і наполегливим незабаром довірять у господар­ ствах кермо автомобіля, трактора чи комбайна, чекати­ муть на інших важливих ділянках сільгоспвиробництва.

сільські трударі району на традиційне свято у мальовничому куточку села Зазим'я . І хоча у всіх попе­ реду ще багато осінніх турбот, своєю наполегливою пра­

цею селяни заслужилИ це свято. Адже недарма кажуть:

"Буде хліб- буде й пісня". Запашним короваєм зустріча­ ли поважних гостей біля кожного куреня, веселими примовками закликали до святкового столу, пригощали

варениками, пампушками, різними смачним.и наїдками і напоями місцевого приготування і розливу, віталИ піснею й танцем. Гостей прибуло чимало: з Броварів та навколишніх сіл - високе районне і міське начальство, сільські голови, депутати, працівники різних служб і ус­ танов, винуватці свята - хлібороби, самодіяльні артисти - весело на святі, гамірно. Найважче було, мабуть, журі,_ котре дегустувало всю цю смакоту та визначало переможців. Відвідавши курені гостинних трударів сільгосптова­ риств ВАТ "Аrрокомбінат "Калита", СТОВ "Княжиць­ ке", СТОВ "Требухівське", ПП "Русанівське", ДПЗ "Плосківський", ТОВ "Сад", фермерських господарств "Журавушка", "Волошкове поле" та "ММП", всі учасни­ ки перемістилися до сцени, де відбулася офіційна части­ на свята.

З вітальним словом до учасників свята звернулася го­

лова СТОВ "Княжиuьке Т.М. Руденко. Голова райкому профспілки працівників сільського господарства Г. В.Тітарева привітала всіх присутніх і запросила на сце­ ну для нагородження господинь, котрі спекли для свята найкращі короваї, зготували найсмачніші вареники. А неподалік, обабіч сцени, курівся димок: мисливсь­ кою кашею-гартаначкою з чималенького казана усіх ба­

жаючих пригощали вправні кухарі і Сергій.

-

Василь, Володимир

Цікаву концертну програму за сприяння районного відділу культури та РБК подарували глядачам хор "Кри­ ниця", аматорський фольклорний гурт "Родина", хоре­ ографічний ансамбль "Олекса- Тур", солісти Оксана Туліка, ·Ілона Теплюк, Оксана Мишко, Владислав Дмитрук, Анна Птуха , Олег Кеуш . Щира подяка також колективам, котрі співали біля своїх куренів, - ансамблі " Мрія" з Требухова , "Княжичанка" та інші учасники. Чимало гостей поверталося додому з обновами - чу­ дові вишиванки для дорослих і дітей пропонув 3)\\'\ майстрині з фабрики художніх виробів та фабрn~и ім . Б.Хмельницького міста Переяслава-Хмельницького .

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·* * *

Своєрідним продовженням свята врожаю став ярма­ рок , розгорнутий наступного дня, у суботу, у Броварах . Вздовж бульвару Незалежності на певній віддалі одна від одної вишикувалися машини з продовольчими (м'ясом і рибою , овочами і фруктами , яйцями і моло­ ком,) та пр.омисловими (постільною білизною, ШІ:<іль­ ною формою, посудом, канцприладдям, книжками та ін . ) товарами. Свою продукцію проnонували виробники міста і району. Хтось ніс додому овочі і фрукти з Калинівки, Требухо­ ва, Великої Димерки , хтось запасся індичим м'ясом з Рожівки, солодкою продукцією "Медодару", виробами

заводу пластмас чи борошияно-круп'яною продукціє ю Шевченківського заводу продтоварів, а хтось дбайливо добирав горщики з квітами зсадового центру "Далас" чи букети троянд з "Асканії-Флори". Відвідали ярмарок і поспілкувалися з nокупцями го­ лова райдержадміністрації М. Діденко, заступник голова райради В. Симиненко , в . о. міського голови І.В.Сапожко та інші керівники. Напевне, у владних кабінетах підіб'ють nідсумки цьо­ го спільного для міста і району заходу. Я ж почула у черзі такі побажання: "Більше товарів - хороших і різних! Привозьте ще!". Здається, цим все сказано. Ярмарків ба­ гато не буває ...

Фоторе nортаж

Валентини КОВАJІІВСЬКОЖ.


23 квітня цього року головою рай­ держадміністрації було прийнято розпорядження про підготовку житлово-комунального господар­ ства району до роботи в осінньо-зи­ мовий період 2008/2009р.р., розроб­ лені та затверджені відповідні заходи з зазначенням термінів ви­ конання та обсягів робіт, з роз­ поділом зобов'язань за їх виконавця­ ми. Також сформовано районний штаб з підготовки житлово-кому­ нального господарства до роботи в осінньо-зимовиg період. . ЖИТЛОНИИ ФОНД Багатоквартирний житловий фонд району налічує 274 будинки, з них 191- комунальної власності. Станом на 15.08.2008 - 85 % бу­ динків комунальної власності підготовлені до осінньо-зимового періоду, роботи в цьому напрямку

багатоквартирних житлових бу­ динків, медичних та освітніх зак­ ладів загальною площею 11,2 тис. м 2 на суму 541 тис. грн. На приміщенні дитячого садка с. Красилінка встановлено новий дах з металочерепиці площею 2, 1 тис. м 2 на суму 242 тис. грн.; закуп­ лено З тис. м 2 металочерепиці для заміни старого даху на ЗОШ на су­ му 250 тис. грн. ТЕПЛОВЕГОСПОДАРСТВО До 01.09.2008 згідно з Програ­ мою "Енергозбереження на об'єктах житлово-комунального

продовжуються.

господарства та технічного пере­

Практично закінчено переве­ дення на індивідуальне опалення багатоквартирного житлового фонду в смт. Калита, с. Шевчен­ кове, с. Плоске, с. Гоголів. Зали­ шилось на центральному опаленні

оснащення

квартир в смт. В .Ди мер ка. В

смт. Калинівка з 846 квартир пере­ ведено на індивідуальне опалення 380 квартир, шо становить 43 %. Виконуються роботи по застек­ ленню вікон та заміні вхідних две­ рей у під'їздах багатоквартирних будинків. За І півріччя цього року встановлено 1535 кв. м метало­ пластикових вікон на об'єктах освіти, в дитячих закладах та зак­ ладах охорони здоров'я. Продовжуються роботи по об­ ~штуванню шатрових покрівель Требухів- 2, с. Плоске - 2, с. Ру­ санів- 1). Відремонтовано 10 дахів

rотvємось до аими

теплового

господар­

ства населених пунктів Броварсь­ кого району на 2007 - 20 І О роки" будуть закінчені роботи по вве­ денню в експлуатацію сучасних автономних мінікотелень з ККД 92 % (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тарасівка, будинку культури с. Русанів), по реконструкції із встановленням нового теплогенеруючого облад­ нання та внутрішньої системи опалення в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Заво­ ричі). В ІІ кварталіпоточеного ро­ ку була введена в експлуатацію блокова автономна котельня бу­ динку культури вс. Требухів за ра­ хунок позабюджетних коштів району.

До початку опалювального сезо­ ну планується введення в експлуа­

тацію автономної котельні будин­ ку культури і сільської ради с. Руд-

ня (основне обладнання, опалю­ вальний блок завезено на буді­ вельний майданчик). Нині прово­ диться робота з облаштування вузлів обліку газу на існуючих ко­ тельнях з дообладнанням колекто­

видалення аварійних дерев в складі райВУЖКГ. Маємо дві

До опалювального сезону не­

котельні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кра­ силівка. Кошторис на зазначені роботи передано у відділ освіти. Також передбачається провести, за наявності фінансових можли­ востей, реконструкцію автоном­ ної котельні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тре­ бухів. На реалізацію цих заходів ні з державного, ні з обласного бюд­ жетів кошти не виділялись. Всі витрати покладено на районний рюджет та позабюджетні кошти. Для завершення комплексу зазна­ чених робіт потрібно близько 1,5. млн. грн.

У вересні місяці цього року буде організована переатестація обслу­ говуючого

персоналу автономних

мінікотелень. ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ Протягом першого півріччя 2008 року в рамках реалізації Програми відновлення зовніш­ нього освітлення вулиць району встановлено за рахунок різних джерел фінансування 870 світиль­ ників (при потребі- 1050 шт.), що

ревізій у 14-ти випадках поруше­

зерви - 6,6 млн гривень. Не залишалась поза увагою взаємодія з місцевими органами

но кримінальні справи.

влади та самоврядування. Нала­

72,5

годжене їх постійне інформуван­

лась робота щодо реалізації ма­

налагодження

ня щодо дотримання фінансово­ бюджетної дисципліни розпо­ рядниками коштів. На виконання положень поста­

фінансово-господарської діяль­

нови Кабінету Міністрів України

ності підприємств, установ та ор­ унеможливлення повторення по­

від 29.11.2006 Ng1673 "Про стан фінансово-бюджетної дис­ ципліни, заходи щодо посилення

дібних порушень у майбутньому.

боротьби з корупцією та контро­

контрольних

них

порушень,

заходів,

ганізацій на належному рівні та

Протягом І півріччя

2008

року

забезпечено усунення фінансових

коштів, станом збереження дер­

порушень,

жавного та комунального майна у

фінансових

що

призвели до втрат

лю за використанням державного

майна і фінансових ресурсів" Уп­ проведено грунтовну

равлінням

Київській області на відповідному

і матеріальних ре­ сурсів на суму 35,95 млн. гривень. Також, з метою усунення вияв­ лених порушень Управлінням застосовано 139 фінансових санкцій, а саме: призупинено бюджетних асигнувань в 15 ви­

фаховому рівні виконувало покла­

падках, зупинено операцій з бюд­

дені на нього функції та завдання·.

ліни

фінансових порушень, що приз­

жетними коштами- 69, зменшено бюджетних асигнувань розпоряд­ никам бюджетних коштів - 53. Крім того, на керівників та інших службових осіб об'єктів

вели до втрат, на суму

контролю, якими вчинено фінан­

ській області

сові чи бюджетні правопорушен­

розпорядження

ня,

Ng749

сфері освіти, охорони здоров'Я, матеріального виробництва, пос­ луг

та

агропромислового

комп­

лексу.

В

звітному

півріччі

КРУ

в

Протягом І півріччя 2008 року працівниками управління прове­ дено 296 ревізій, якими виявлено

60,76

млн.

гривень.

Основний критерій, яким виз­ началась ефективність роботи Управління, - якісне проведення

млн грн. та ре­

Управлінням також проводи­

спрямована на усунення виявле­

накладались адміністративні

роботу в цьому напрямку, а саме: направлено державній

Київській

обласній інфор­

адміністрації

мацію про результати роботи КРУ в Київській області за 2007 рік та підготовлено проект розпоряд­ ження, на основі якого прийнято

розпорядження голови Київської облдержадміністрації "Про стан фінансово-бюджетної дисцип­

Ng661.

в області" від 21.04.2008 Також, Київською ОДА на

підставі наданого КРУ в

Київ­

проекту прийнято

від

18.05.2008

"Про проект Програми роз­

штрафи.

витку системи

області на

ревізійних дій та їх документуван­

В Управлінні на належному рівні здійснювалась робота, спря­

ня,

мована на повний, об'єктивний і

2008

освіти

2008-2012

Київської

роки".

Крім цього, протягом І півріччя

своєчасний розгляд звернень гро­

року направлено 251 інфор­ мацію про результати контроль­

алізація цього завдання напряму

мадян, оперативне реагування на

них заходів до органів виконавчої

залежить від професіоналізму на­ ших пр·ацівників, фахового рівня іх підготовки, готовності сприй­

проблемні питання, які порушу­

влади та місцевого самоврядуван­

ються

ня, за результатами розгляду яких

відпові­

місцевими органами виконавчої

мати нове та швидко вчитися.

дально ставляться до забезпечен­

влади та органами місцевого са­

Основним завданням для Уп­ равління залишалось якісне та

ня конституційного права грома­

моврядування

дян

~воєчасне

вирішують порушені в них питан­

равлінських рішення. Контрольно-ревізійне управ­ ління в Київськjй області і надалі

що· є

запорукою досягнення

запланованих результатів.

виконання

Ре­

отриманих

у

цих

структурні

на

зверненнях.

підрозділи

звернення,

Усі

виважено

від ГоловКРУ України доручень. Так, протягомІІ кварталу 2008 ро­

ня.

ку виконано l3 централізованих !:!Оручень, в ході яких виявлено

роботи ревізорів є здійснення державних аудитів виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів. За результатами завершених в

порушення, що призвели до втрат

фінансових та матеріальних ре­ ~урсів на суму 34,88 млн. гривень. В звітному півріччі 2008 року на особливому равлінні

шодо

забезпечення

поточному році державних фінан­

Уn­

сових аудитів виявлено розрахун­

питання

кові втрати ресурсів, в тому числі

налеЖної

неефективне використання ре-

контролі

знаходилося

Ще одним з основних напрямів

в

136,5

вишки, автокран, бензопили, але люди не йдуть на роботу через не­ достатню оплату праці. ВОДОПРОВІДНО-КАНА­

ЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

У рамках реалізації районної Програми "Забезпечення населен­ ня

якісною

2006-2020

питною

водою

на

роки" проведено капі­

тальний ремонт каналізаційної системи ДЗО "Сонечко'' за раху­ нок спонсорських коштів. Прид­ бано обладнання на рекон­ струкцію КНС в с. Зазим'є на

загальну суму 106,5 тис. грн. Згід­ но з поданою райдержадмініст­ рацією пропозицією на виділення субвенцій дер_жбюджету до кінця року на цьому об'єкті планується освоїти кошти в сумі 0,9 млн. грн. За рахунок фонду "Відроджен­

ня" та інвестиційних коштів про­ ведено ремонт каналізаційної ме­ режі с. Семиполки та водопро­ відної і каналізаційної систем с. Рудня. Побудовано бювети питної води

ти по підведенню газу до остан­ нього населеного пункту - с. Пер­ шотравневе і до 01.10.2008 пла­ нується завершити І ОО % га­ зифікацію сіл району. Ще є час для завершення підго­ товки до роботи в осінньо-зимо­ вих умовах. Є кошти для фінансу­ вання, є кому ці роботи виконати - підрядники та комунальні під­ приємства. Потрібна лише дер­ жавна політична воля керівників та активу громад сіл і селищ у вирішенні цих питань. Володимир ШУЛЬГА, заступник начальника

КП "Броварирай ВУЖКГ'.

t,t,Водні'' про6яеми

ганами. За переданими до право­

теріалів

освітлення

обхідно провести реконструкцію

сурсів у сумі

матеріалами

провести

ти систему обліку та розрахунку за спожитий газ.

рами, що дасть змогу впорядкува­

взаємодії з правоохоронними ор­ охоронних органів

змогу

км вуличної мережі. Роботи продовжуються. До 01.10.2008 бу­ де встановлено 340 світильників, а до кінця року- ще 260. ПовністЮ освітлено села За­ зим'є, Княжцчі, Літки. Проблема - недоукомплектова­ на дільниця з монтажу ліхтарів та

КРУ: підсумки півріччя Діяльність КРУ в Київській об­ ласті в І півріччі 2008 р. була спря­ мована на забезпечення належно­ го рівня фінансово-бюджетної дисципліни в області. Особлива увага приділялась виконанню до­ ручень ГоловКРУ України по проведенню реnізій фінансово­ господарської діяльності струк­ турних підрозділів "Укртрансгаз" та Дочірньої компанії "Укргазви­ добування" НАК "Нафтогаз Ук­ раїни", структурних підрозділів Державної адміністрації залізнич­ ного транспорту України, а також Здійсненню державного контро­ :іІtU за використанням бюджетних

дало

в смт Калинівка та Калита на за­ гальну суму 600 тис. грн., а також свердловини для ЗОШ сіл Рожни та Мокрець, ФАП с. Бервиця. Во­ допровідно- каналізаційна мережа в основному підготовлена до ро­ боти в осінньо-зимовий період. ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО Службою по догляду за шляхами в частині заготівлі посипкового матеріалу, реагентів виконано план на 58 %; підготовки спе­ ціалізованої прибиральної техніки -на 83 %; капітального, середньо­ го ремонту сільських вулиць та доріг- відповідно на 78 та 81 %. ГАЗОВЕГОСПОДАРСТВО Завершені роботи по будівницт­ ву підвідних газопроводів до сіл Кулажинці, Парня, Соболівка, Зоря, Підлісся, Літочки. Ведеться робота по будівництву розподіль­ чих газопроводів в межах населе­ них пунктів та їх документальному оформленню. Проводяться робо­

прийнято

72

уп­

вживатиме заходи щодо посилен­

ня фінансового контролю за цільо­ вим і ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної дисциплі­ ни підприємствами, установами та організаціями області. Прес-служба КРУ в Київській області.

Протягом першого півріччя 2008 року Броварська санітарно-епі­ деміологічна станція обстежила водозабори всіх сільських водо­ гонів з лабораторними досліджен­ нями проб води та більшість відомчих водогонів підприємств,

установ та організацій. За резуль­

татами перевірки, зокрема, було проведено чистку і дезінфекцію резервуарів та водогонів ДОТ "Космос", "Десна", "Любиtt", се­ лищного водогону Калити, сільсь­ кіх водогонів Мокреця, Літок та деяких інших. Найкращої якості залишається вода відомчих водо­ гонів, де експлуатуються артсверд­ ловини З ВОДОНОСНИХ шаріВ ССНО­ маНСЬКОГО та юрського періоду

-

цим можуть пишатися Рудня, Та­ расівка, Калита та В.Димерка. В більшості ж сільських водогонів, пробурених на горизонти четвер­ тинних та бучакських водоносних відкладень, проби води не відпові­ дали вимогам ГОСТу через пере­ вищення вмісту заліза, пuказників колірності та мутності. Спеціалістами санепідемстанції за результатами перевірки вияв­ лені порушення законодавства при утриманні водогонів. В селах Княжичі, Требухів, Мокрець, Світильня, Пухівка, смт. В.Димер­ ка залишається низькою забезпе­ ченість населення водопровідною питною

водою,

а

в

деяких

селах

стан водогонів просто становить епідемічну небезпеку гострих кишкових захворювань. Головною причиною цього є той факт, що

новостворені комунальні під­ приємства недієздатні, оскільки не мають в штаті кваліфікованих фахівців для обслуговування водо­ гонів, при комунальних підпри­ ємствах відсутні найнеобхідніші запчастини та агрегати для прове­

дення ремонтно- відновлювальних робіт на водогонах, немає резерв­ ного насосного обладнання. Дійс­ но, що можуть зробити підпри­ ємства зі штатом у дві особи (керівника та бухгалтера), без ма­ теріальної бази, без технічних за­ собів та запчастин. А в районі при більшості сільвиконкомів - подіб­ на ситуація. Практично в кожному селі є по кілька покинутих (недіючих) свердловин, окремі з них залиша­ ються з відкритими обсадними трубами, що загрожує забруднен­ ням водоносного горизонту. Нап-

• не

жарти!

риклад, вс. Гоголів, по вул. Леніна біля дитячого садка вже кілька років залишається залитою шахта покинутої артсвердловини - це не­ се загрозу забруднення водонос­ ного горизонту. В смт. В.Димерка таку ж небезпеку створюють поки­ нуті артсвердловини молочно­ товарної ферми колишнього від­ ділка сільгосппідприємства ім. Кірова. Довгий час знаходиться з відкритою обсадної грубою поки­ нута артсвердловина на вул. Миру

в Семиполках. Подібні свердлови­ ни є практично в кожному селі при покинутих фермах для ВРХ, ма­ шинно-тракторних станах.

У Княжичах існує справжня проблема з водопостачанням пит­ ної води до осель мешканців. Адже при наявності багатокілометрової мережі водогону (практично на всіх вулицях села) працює лише одна артсвердловина. Тому навіть в зимовий період до більшості бу­ динків не доходить проточна пит­ на вода. Часто залишається без во­ допровідної питної води секційна

житлова забудова. Територія арт­ свердловини не спланована і не має огорожі. Згідно з висновками спеціалістів районної СЕС у Кня­ жичах незадовільно організована робота сільвиконкому та кому­ нального підприємства із забезпе­ чення населення питною водою та

приведення в належний стан водо­ гону.

·Вистачає "водних" проблем і в інших селах Броваршини. Програ­ мою розвитку водопровідно-ка­

налізаційного господарства перед­ бачена щорічна двократна профі­ лактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд та мереж. Ця робота в районі теж проводить­ ся незадовільно, вважають сані­ тарні лікарі. Причиною тому є не­

достатня кваліфікація обслу­ говуючого персоналу, відсутність коштів на придбання деззасобів та необхідних механізмів. За мину­ лий рік в більшості сіл промивка та дезінфекція споруд та мереж водо­ гонів не проведена. Лабораторний контроль якості водопровідної питної води відсут­ ній практично у всіх селах Бро­ варського району. Укладені угоди із СЕС лише комунальним підпри­ ємством "Плосківське" та сільви­ конкомом с. Рудня. О.М.ГУМЕН. лікар відділення комунальної гігієни.


~ [fi]@[f_)[][!!]®Ш®[p®@CIO®U':ilQ ••на АВ8Н8АQЯТЬ ВЧИТИСЬ ХОЧf 1

• • · 8 вересня 2008 року з 16.00 в ' ;ЗОШ Ng 2 за адресою вул. Енгель- ! проводити

виїзний /

j кого голови Руденко

Bono- i( ;:;

}са,

6

буде

(( прийом громадян застуnник місь­ і димир ВоподнмнровнІІ.

·: ;;: ··::-:-:::;:::::· :::;:_:::::-::·::::-::·::::::::::::::;:;:·: ;:;;;~':':~:;>,~;:.:::::::.·,:::;::·::х::::,:; ;-::::::=:-::::::::;;:::·:::::::::::::::::::::::::::::::::•• ,-_:: :::::·:·о:·,.,·,,.,._ , :·: ·:::=:::

··•

10

вересня 2008 року з 16.00 '

в НВК за адресою вул. М. Лагуно- : вої, 11-а буде nроводити виїзний • nрийом громадян виконуючий

обов'язки

nожко

міського

lrop

голови

Са- 1

Васипьович.

;

У трудовій книжці Маріі Андріївни Бабич було заnисано : керівник ор­

кестру народних інструментів.

1942

Марійка народилася у

р.

в

Межиріччі на Київщині. Музична об­ дарованість

розкрилася

дівчинки

раnтово, коли їі старший брат nри­ віз із армійської служби гармошку і за один вечір вона вивчила складну

мелодію. У школі освоїла баян, який

nісові nо:же:жі

-

6іnь

Ііроварськоrо кра10

с

кільки ~.років ~~ минало, школа

слово

завжди

викликає у нас особливі почуrrя. Ось і знову осінь покли­ кала за парти дітвору. З особливим хвилюванням

чекали

першокласники

та

цього

дня

випускники .

Доля звела їх, коли маленькі до­ взяли в свої лоньки першачків міцнідолоні одинадцятикласники і повели малят у школу на перший у їхньому житті урок .

Здається, на першовересневій лінійці у Броварській ЗОШ NQ 1 все звично і традиційно, і все ж кожен з присутніх хвилювався, як уперше.

З початком нового навчального року присутніх привітала мето­ дист відділу освіти Н.В.Живушко. Кращих учнів школи було наго­ роджено пахвальними листами.

Під мелодію пісні "Вчителько моя" діти привітали своїх вчителів. Зворушливим моментом став виступ першокласників: "Про ве­ ликі таємниці я у школі дізнаюся"; "На дванадцять вчитись хочу"; "Обіцяєм дружно жити, свою вчи­ тельку любити"; " Будем вчитись залюбки, берегти свої книж­ ки";"Ми все літо готувались, дуже­

дуже ми старались"; "Але, напев­ не, наші вчителі з нами матимуть

Ліс - безцінна прикраса Землі, національне багатство, зелені легені планети, "фабри­ ка" з виробництва кисню ... Він дарує людині радість, натхнен­ на, відпочинок, лікує краще за всілякі ліки. На жаль, ліс прак­ тично беззахисний перед вог­ нем. Те, що роками створюва­ ли наші діди й батьки, може зникнуrи за кілька годин. Лі­ сові пожежі - біль нашого краю. Працівникам лісгоспу та по­ жежникам-рятувальникам до­

водиться відвойовувати у вог­ ню кожне дерево. Непогаше­ ний сірник, кинутий у траву

став основним музичним інструмен­

том в їі роботі, хоча загалом в їі ар­ Батька свого Марія не nам 'ятала

-

ма­

Завдячуючи дівчина

тері-колгосnниці,

здобула

середню і вищу музичну освіту. Пра­ цюючи на різних керівних nосадах, І тоді

завжди тягнулась до баяна. з-nід

їі

nальців

культури

М .1. Бабич на районному конкурсі

злітала

nтахом

nосів І місце. Це був тріумф колек­

школа,

чарівна мелодія. Дитсадок,

-

це

сцена

будинку

стихія.

Писала й власну музику .

їі

Коли хвиля Київського моря заки­

1966

музичного nростору . У вчителів

скромного

учителя

музики.

nере­

неодноразово

керівництвом

магали в конкурсах.

...

р. хор

Її не стало

5

вересня

рівно два роки тому

орудою

nід

Семиnолак

і

тиву

Але це був Учитель з великої літери. Художні колективи під їt Маестро!

нула сім'ю Маріі Бабич в Семиnол­ ки, школа відчула озоновий nодих

2006

Коли в переборах сміявся баян. І все, як годиться, ішло по порядку,

недопалок й непогашене вчас­

Затихла мелодія дивна маестро

І пристрастей вільних кипів океан.

но багаття, дитяча витівка з

І білим туманом лягла по землі.

В глибокій печалі закрились повіки,

вогнем, іскра з викинутої тру­ би автомобіля - ось ті, на пер­

Історія звична

ший погляд, дрібниці, які при­ зводять до тяжких наслідків. Інколи вогонь переходить до лісових насаджень з сільсько­ господарських угідь, коли ви­

ваЮЧИ

водою,

закидаючи

во­

ногами; будьте обережними в місцях горіння високих дерев, вони

можуrь

завалитися

та

травмувати вас; особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, адже горін­ ня торфу на поверхні не видно. Враховуйте, що там можуть створюватись глибокі вирви, тому рухайтесь, по можливості перевіряючи палицею глибину шару, що горів; після виходу із

осередку· пожежі

повідомте

місцеву адміністрацію та місцеву пожежно-рятувальну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Володимир БАЙТАЛА,

інспектор Броварського управління, лейтенант служби ЦЗ.

Зімкнулись назавжди правдиві вуста. Ніколи назад не повернуться ріки, Лиш музика вічна, як сонце, проста.

серце,

Володимир МОСКВИЧ.

Трудніше життя це шалене прожить.

До відома сnожива .. ів nриродноrо

ra3y

Броварська філія ВАТ "Київоблгаз" nовідомляє npo те, що згідно з Постановою Національної комісіі регулювання електроенергетики України від 07.08.08р. Ng 934 з 1 вересня 2008 року заnроваджуються нові диференційовані роздрібні ціни на nриродний газ, що використовуються для nотреб населення, які встановлюються в залежності від обсягів сnоживання nриродного газу. Ціна за

1куб.

Диференціація цін

N!! З/П

м

з ПДВ, коп. за умови, що обсяг споживання прирадного газу

1

2500 куб. м на рік

не перевищує

35,82 39,36

за наявності лічильника за відсутності лічильника

за умови, що обсяг споживання природного газу

2

6000 куб. м на рік

не перевищує

54.24 59,64

за наявності лічильника

за відсутності лічильника за умови, що обсяг споживання природного газу

нього.

логим rрунтом та затоптуючи

- відмовило

Земля ніби раптом спіткнулась на мить. Не тяжко було у турботах померти,

вогню обкладіть камінцями чи обсипте землею (піском); коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково заливайте вогни­ ще водою чи засипайте піс­ ком; розпалюйте вогнище по можливості на місці поперед­ Якщо ви опинилися в осе­ редку пожежі: не панікуйте та не приймайте поспішних і не­ обдуманих рішень; не втікайте від полум'я, що швидко набли­ жається, у протилежний бік, закривши голову і обличчя одягом - йдіть проти вітру; га­ сити полум'я невеликих низо­ вих пожеж в лісових масивах можна, забиваючи його гілка­ ми ЛИСТЯНИХ ПОрід дерев, зали-

р.,

...

Жипя, як весілля, лишилось на згадку, Враз музика стихла, спинились оркестри

нагляду; місце розпалювання

мороку" ... - ось так щиро і безпо­ середньо школярики склали свій перший у житті екзамен ... Н.Ф.Пилипенко та Л.В.Шеверун взяли їх під свою опіку з рук схвильованих батьків і поведуть у загадкову і неозору Країну знань. ... Лунає шкільний дзвоник і кличе школярів за парти. Успіхів вам, діти, на порозі нового нав­ чального року . Нехай щастить! Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото автора .

війні.

на

загинув

І ген відлетіли у даль журавлі.

палюють післяжнивні залиш­ ки, пасовища, узбіччя доріг. Іншим лихом у лісопосадках стали смітники побуrових від­ ходів. Броварське управління ГУ МНС України в Київській об­ ласті застерігає: не залишайте вогнище незагашеним та без

Лінійка розпочалася з покла­ дання квітів до пам'ятника загиб­ лим броварчанам та пам'ятника Під бадьору мелодію Кобзарю. вносяться Державний прапор Ук­ раїни та прапор Броварів. З вітальним словом до учнів, їхніх батьків та вчителів звертаєть­ ся директор школи В.М.Корявий. Він зачитує звернення Президента України Віктора Ющенка з нагоди Дня знань. Лунає Державний гімн України .

20.

сеналі їх налічувалося більше

з

12000 куб. м на рік

не перевищує

111,00 122,10

за наявності лічильника за відсутності лічильника

J

за умови, що обсяг споживання природного газу

4

перевищує

12000 куб. м на рік 132,60 145,86

за наявності лічильника за відсутності лічильника

1ООО

м' nриродного газу для

трансnортування , розnоділ і nостачан-

установ та організацій, що фінансують-

ня та витрат на його реалізацію НАК

ся з державного і місцевих бюджетів, сnоживачів та інших nромислових

"Нафтогаз Україна".

суб'єктів госnодарювання встановлена

України від

Ціна за

nостановою Кабінету Міністрів України від

19.12.07 NQ 1401

на рівні

934,70

грн . без урахування nодатку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на nриродний газ у вигляді цільової надбавки

(12%),

тарифів

на

його

Згідно ваний

11.08.08 грн. за

livxramep з

1000 м'

86,95

(без урахування ПДВ).

(і}~

!Il<D • • • •

цеапаІІІтуаанн•,

3/n

аІд І

:::.,с;.рrІjн;.Ф-:;::~::~~ І!

Te.n.: 8 (044) 221-59-04,! в (050) 478-55-98.

:"Тов іївЦ-::-ве;,;~йФ". ~

1

комарник на склад ветерис.

І наRних препаратів, зарплата -

витрати НАК

комІрннкІа-аанта-нн­ кІа. експеАнторІа. аоАІЇа. rаранту.-о офІцІйне пра­

livxramepa.

потр~бен на постійну роботу

Ng 733/15424)

m<D ~ )7 li!ila 0(р:;:ац;хD

11~ Ш Uф(ffl])) IO[J}.~~

1

за

(зареєсро-

юстиціі України

Міністерстві

родного газу затверджені на рівні

досвідом роІіоти та поміqник

25.07.08 Ng 396

"Нафтогаз Укра·іни" на реалізацію при-

l1Q)] OO~lr~ rоnовний

в

Мінnаливенерго

наказом

з

і коленвалів Шліфування проточка блоків. 8 (067) 75-

24-371, 8 (097) 510-88-11. ~~.~ _.., __ - ІІС»rО ... е»L8.8е . . аа

1

... В С • • 20 О rр.н.: ІІ І катеrор11 водан І зарплата · - 2000 грн. і]~л~5: 7!!_ а.б~~бZ!:,З~-~~7 j

-=-~-м ·· те.nефе» . . уйт. . е .

""ом:ЦІV:

4-23-26.

~Втрачені документи на 1,\ачний буд.инок Ng 223 кооперативу "Осинка · на ім'я Гера­

сименко

Тамари

Леонідівни,

вважати

недій­

сними.

Друк офсетний.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруко~ано в ЗАТ

Газета

3 І 7 КВЇТUJІ Дні

р.

виходу:

се~а. субота.

#67 2008  
Advertisement