Page 1

СЕРЕДА

24 серпня

р.

2005

N!!67 (9676)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

ДОРОfІ СПІВВІТЧИ3НИКИІ Від усього серця вітаю Вас із Днем Незалежнос­ ті

світлим святом Української Державності. Це

-

не nросто День народження держави, Це

-

-

nам'яті про цілі nокоління наших nредків, що твори­

бутні nокоління, про нашу відnовідальність nеред історією. День Незалежності це день, у якому щорічно зустрічаються Минуле і Майбуття Украіни. Минувшина має вселяти в нас мудрість. Майбуття виховувати

в

нас

відnовідальність

за

nрийняття рішень. У День Незалежності хочу nоба­ жати Вам, дорогі громадяни України, бути гідними нашої історичної слави і нашого величного майбут­ нього.

Бажаю Вам nорозуміння,

що є заnорукою

громадянського миру, nоміркованості, що є осно­ вою національної мудрості, nравди, що є ознакою nолітичної зрілості. Бо з цих трьох складових дуже швидко виростає дерево добробуту, миру і nроцві­ тання.

Бажаю бути nатріотами України і вірити в

свою країну. Щиро-

Володимир ЛИТВИН, Голова Народної Партії,

Голова Верховної Ради України.

+

2005 2о серnня р. голова

свято

ли націю і боролися за державність, а також день, у який варто думати про день завтрашній, про май­

nовинне

У ІРОВАРСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Броварської

йонну

nолітико-кен-

14-ї

річниці НезаУкраїни в Будинку культури

сультативнураду.

район-

21 серnня

ної державної адмі-

ції Ю. І. Кушніренко, голова смт В.Димерка А. Б.

лежності

селищний

«Шинник» міста Біла

Бочкарьов,

2005

Всеук~аїнсько-ІХРОНІКА ПОДІН-Ірайонного буоб єднання динку культур~

го

«Батьківщина•• Г. С. Нетягою та

_та Калин1вськии народний хор

керівниками сільських осередків пар-

колективів фізичної культури. Ці змаган-

районної державно·І ад м і н і ст р а ц і ·І

«Калиновий цвіт». Голова райдерж-

тіі, під час якої відбулася відверта

ня завершилися з такими результата-

М. Ф. Діденко. перший заступник

адміністрації Микола Федорович Діденко

nідготовки до про-

5:1.

О. В. Фещун, Ю. Г.

конструктивна розмова щодо тісноі співnраці nартії та

ми: Калинівка Погреби: 6:0, Велика димерка- Рудня:

22

ведення виборів в 2006 році через ра-

серnня 200 5 р. з нагоди

голови райдержадміністрації О. І. Дармо грай, застуnники

та заступник голови адміністрації Юрій Григорович Кравець

Кравець, керівник аnарату адміністра-

відзнакою Президента України.

були нагороджені

ВІДfОМІН ПОДІЙ

·

дЕ н ь )_.•_ін_·._,_. :.Е_.- • ·•·-•- ·.·.·_.· · · •-• Іи_•-• -• •-· · -· ·•-.а_.· стІ С.ВJІТК1r,ІсІ.-t& · ..і88С)ІВАРИ . ·.•

голова

ністрації М. Ф. Дір. на стадіоні Церква відбулося ФГ «Журавушка•· денкопровів зустріч с. Погреби Броваробласне свято, в С.Л. Плакся та інші, з головою районної ського району відбуякому взяли участь всього 15 чол. А татериторіальної орлася першість райоголова Броварської кож хор «Криниця" ганізації партії .----н_у_з_Ф_у_т_б_о_л_у_с_е_р_е_д_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...., Бр о в ар с ького

•..

·_·_n.·•-···••---.·_ ._..... -.. ·.·.•.·•-•••-••-•···•• ·-••-•-·•-••-••··-•-•·•··········--····· ·••••••··.··

ЗОРЯ СВО&ОДИ НАД

УКРАЇНОІО

. •···... ·._··_.···

будинку

у Минулого великому

понеділка залі

виконкому

у

відбулися

урочистості

з

святкування

нагоди

Дня

Неза­

-

депутати

ди,

гро­

словом нувся

до

З

лежності

за

-

Я

все

населення

радий

Доповідач що

мії

Бровар­

всіх

працІ.

аматори

відзначив,

котрІ

року. Здається, це зовсім недавно -

сцени

при­

кон­

реальним змістом понят­ тя

незалежності.

Для

Микола ГОМЕНЮК.

секре­

ВІДРОДЖЕННІ

ПРОФСПІЯКОВОfО РУХУ

Кан цертну

програму провела завідую­

ва

ча міським відціJЮм культу­

П риймаченко,

Наталія

ними

Багмут.

піснями

району,

Неза­

отримали до свята численні

ри

у

додали

змістовним

цертом.

наповнення

досяг

успіху

порадували

мадянина

1991

хто

Настрою

він було

тих,

найбільшого

патріотичним є

з

врученням грошово·! nре­

сутніх

серnня

голови

райдержадміністрації

обов'язком кожного гро­

24

ваго­

пачес·

грамотами

ла свого зоряного часу, і

настав

був

нагородження

ними

торичною подією.

УкраІна давно чека­

кра1ни

За традицією, вщбуло­ ся

щини з цією великою іс­

адміністрації

усе

вклад

мим.

колективів, і у ваших особах сердечно вітаю

дер­

робить щоб

Броварщини у загальний успіх

із кращих представників

звернувся

районно·!

М. Ф. Діденко.

виступила

яка

можливе,

бачити у цій святково nрикрашеній залі кращих

зробленого

nрисутніх

голова

міський

траціІ,

вІДзначаємо

Незалежності.

та

інтелігенції,

вітальним

роки

колек­

промислового

аналізом

тар міської ради Любов Гор­ батюк. Квіти і подарунки

броварчани.

трудових

ко­

сьо­

наше найбільше і найго­ ловніше свято День

раз

оновлена

райдержадмініс­

цятий

до

звер­

а

і

манда

це

та

голова Віктор Антоненко. З доповїдцю про досягнення

броварчан

транспарантами,

нашої держави. На свято nрибули пред­

цього nрикладає всі сво1 зусилля

та

прапорами

ності

жавної

Броварський

нагоди

збори,

жовто-бла­

годні ми вже в чотирнад­

Людмила

присутніх

з

китними

сільські голови. Зі словами привітання

провела заступник місь­

Шестопал.

збори

виробництва,

ні гості. Свято відкрила і голови

відбулися

сільськогоепода рського

мадськості міста, почес­

кого

nрикрашені

~ергової річниці Незалеж­

тивів

міської ра­

представники

Калинівка

ставники

лежності України. У залі

багатолюдні

культури

селища міського ти­

урочисті

міськ­

·

обласно·! ради

н ик

Влас­

голови

К ондрук,

І.

обласноі

держадміністрацГІ

учасники

М

заступ­ В.

перший

П

зас­

свята привітали член літера­

ту пник

турно-мистецького

ж адміністрацїІ О. І. Дар­

нання

«Криниця>>

Іванюк

та

молода

об'єд­

м ограй,

Геннадій

співачка

Анастасія Комлікова.

голови

райдер­

заступник

голови райради Г. Ф.

Фоторепортаж

Шурига,

Галини ПОЛЯКОВОЇ.

йонної

голова

ної ради сідання

Г. В

президії

обласної

мовані на відроджен­ ня

«Про

ро­

профспілкового

руху

nрофсnілка-

ня йону Закону

щодо України

реалі­ «Про

nрофесійні сnілки, їх права та гарантїі діяльності»,

шляхи

поглиблення

на

органами

самоврядування

та роботодавцями" вистуnив завідую­ чий

відділом

соціально-економічного

та правового захисту працівників обл­ профради Г. С. Копейко.

У роботі nрезидії взяли участь голо-

і

Київщині,

удосконален­

дальшого

пог­

либлення сnівпраці з виконавчими ор­ ганами

влади,

місцевими

органами

самоврядування та роботодавцями.

сnів­

nраці з виконавчими органами влади, місцевими

Всі спря­

nовіддю

шляхи

nоложень

були

nрофсnілок. З до­ боту

заці!

профспілок

Тітарєва

виступи

ради

ра­

координацІЙ·

Галина ПОЛЯКОВА. На ник

фото:

(ліворуч}

голови

перший застуn­

райдержадміністраціІ

О. І. Дармограй, (nраворуч}

заступ­

ник голови облдержадміністрації В. П. Кондрук.

Фото автора.


Jt(j}:J#f) J!іїіід +

24.08

ДЕРЖАВНІСТЬ

~

НОВІ УКАІИ

ПРЕІИДЕНТА

HAWOrO

У другому Указі йдеться про державні га­ рантії соціального захисту реабілітованих по­ літв'язнів і реnресованих та їх дітей щення їх

Народний Президент Віктор Ющенко в Поминальний день 15 травнр 2005 ро­ ку прибув на Биківнянські могили, щоби вклонитися пам'яті десят5ів тисяч жертв комуністичного терору. Иого супровод­ жувала більшість міністрів Уряду, ство­

знаємо: Україна втрачала своїх синів і дочок

оперативної та цілеспрямованої роботи нашо­

довгих

го Президента над цими документами.

70

років страшної комуністичної вакха­

nенсійного

nідви­

-

забезnечення,

виnлата

компенсацій за конфісковане майно, nокра­ щення медичного обслуговування, а також

налії. Президент сказав і про те, що нам, на­

І, нарешті, головні складові цих Указів.

державного фінансування діяльності громад­

решті, потрібно повернутися обличчям до на­

Кабінету Міністрів України

ських організацій колишніх політв'язнів і реп­

шої

правдивої

історіі,

комуністичного

викрити

режиму,

всі

Дня

злочини

створити для

пам'яті жертв

репресій, який у

цього

вирішити до

-

голодоморів і

політичних

ресованих (в тому числі фінансування літера­

році відзначатиметься

2005

турних

видань

членів

цих

організацій,

реного після Помаранчевої революції.

відповідні структури, залучити до досліджень

Це був перший візит Президента неза­ лежної України на це святе місце. Л. Кучму кликали 10 років, але не був жод­ ного разу, не знайшов кілька годин на

найкращих

святу справу.

розстрілювали патріотів України, буде перет­

Національної Пам'яті у центральній частині Ки­

боти з їх реалізації.

ворено на Музей пам'яті жертв комуністичного

єва.

центрі Києва через деякий час nостане велич­

Віктор Ющенко пліч-о-пліч зі своїми побратимами пройшов пішки від Броварського

26

листопада, питання утворення Українського

присвячених історіі боротьби за незалежність

всі

інституту Національної Пам'яті. Утворити міжві­

можливі документи. Геноцид, що творився над

домчу робочу групу цього інституту, підготува­

нашим народом, повинен бути названий гено­

ти пропозиції щодо його структури та напрям­

ресованих

цидом.

ків роботи.

сприймає ці Укази і виконає свою частину ро­

А

молодих

Жовтневий

істориків,

палац,

вивчити

де

катували

і

шосе і до братської могили (відстань понад

Вже через тиждень громадські організаціі,

км). З букетами квітів по живому коридору

1

серпня

2005

року пропозиції

з

великою

nошаною

і

вдячністю

Ми сподіваємося, що в

ний монумент жертвам комуністичного режи­

щодо надання Державному історико-меморі­

му, котрі боролися за самостійну Українську

що причетні до цих проблем, отримали для

альному

наблизились до могили і Пам'ятного Хреста. Це була урочиста мить - відклавши незлічен­ ні державні справи, вклонитися безневинним

державу.

опрацювання проекти двох Указів Президента України <<Про додаткові заходи щодо увіч­

статус національного.

жертвам, борцям за Волю України, прийшов

нення пам'яті жертв політичних репресій та го­

ної Ради України законопроеКт щодо політико­

Не

лодоморів в Україні» і «Про заходи щодо поси­

правової оцінки голодоморів в історіі україн­

справи й українська діасnора.

лення

ського народу.

1

вірний

син українського народу наш

Прези­

дент Віктор Ющенко. Виступ Президента зворушив усіх

ських організацій».

і дідам,

ських

котрі впали під радянською сокирою, але не скорилися катам України. Віктор Ющенко го­

ворив про ті незліченні жертви, ліку яких ми не

+

підтримки

Внести до

колишніх

політичних в'язнів, репресованих та їх громад­

це бу­

-

ли слова вдячності нашим батькам

державної

організацій

рядкувати

і

року на розгляд Верхов­

1.11.05

України

визначається дянства

«Про

18

відзначити

правовий

України,

2001

року

зміст грома­

підстави

і

-

особою

України

без

інозем­

громадянства

особи, які прибули в Україну на

-

постійне проживання після пада

листо­

року і яким у паспорті гро­

1991

ження

що

дянства України його дружиною (чо­

України

беруть участь у вирішенні питань гро­

ловіком) та автоматично припинення

України••. а також діти таких осіб, які

мадянства

громадянства України одним

прибули разом з батьками в Україну,

з

под­

ження рішень з питань громадянства,

ружжя

дій чи бездіяльності органів держав­

або припинення громадянства Украї-

ної влади, їх посадових і службових

ни іншим з подружжя;

-

законодавство

2

України

цього Закону про

грома­

дянство Ірунтується на таких принци­

-

єдиного громадянства

-

грома­

дянства держави Україна, що виклю­

чає можливість існування громадянс­ тва

України

адміністративно-територіальних

одиниць

України.

Якщо

СРСР,

незалежності України

відносинах з

Україною

він

їни.

Якщо

іноземець

набув

грома­

дянство України, то у правових відно­

які

на

що

колишнього

момент проголошення

(24

серпня

1991

року) постійно проживали на території України;

-

особи, незалежно від раси, ко­

льору шкіри, політичних, релігійних та

синах з Україною він визнається лише

інших переконань, статі, етнічного та

громадянином України;

соціального

-

запобігання виникненню випад­

ків без громадянства;

-

стану,

походження,

майнового

місця проживання, мовних чи

інших ознак, які на момент набрання

неможливості позбавлення гро­

момент прибуття в Україну

Документами,

5

що

підтверджують

Закону): паспорт громадянина України;

-

свідоцтво

про

належність

до

громадянства України;

-

громадяни

тво) іншої держави або держав, то у

«Громадянин

особи, які набули громадянство

-

Закону говориться,

громадянами України є:

усі

на

напис

України відповідно до законів України

громадянина України.

-

внесено

громадянство України, є (згідно зі ст.

збереження громадянства Укра­

У статті З

зразка

та міжнародних договорів України.

їни незалежно від місця проживання

громадянин

визнається лише громадянином Укра­

підстав,

мадянства України;

України набув громадянство (піддане­ правових

від

СРСР

вони не досягли повноліття;

-

незалежно

колишнього

року органами внутрішніх справ

якщо

порядку і моменту набуття ними гро­

-

пах:

внаслідок припинення шлюбу

рівності перед законом грома­

дян

паспорт

громадянина

України

для виїзду за кордон;

-

тимчасове посвідчення громадя-

нина України;

-

внаслідок прийняття до грома­

визнання права громадянина Ук­

раїни на зміну громадянства;

в

Україні і не були громадянами інших держав;

АБУТЬ, у М . нас саме

визнаною судом

недієздатною,

опіки;

-

у зв'язку з nеребуванням у гро­

мадянстві

України

одного

чи

обох

батьків дитини;

-

внаслідок встановлення батьківс­

тва;

-

за іншими підставами, nередба­

ченими

міжнародними

України (статті

7-16

договорами

Закону «Про гро­

мадянство України»). Підставами для припинення громавихід з громадянства України;

втрата громадянства України; підстави, nередбачені міжнарод-

17-

ними договорами України (статті

19). консультації з

цих

раїни в Київській області згідно з гра­

наявності

певних

субота- з

10.00 до 19.00; 9.00 до 14.00.

100

підопічних теритс r '

ріального центру з обслуговування

самотніх

прес­

тарілих та непрацездатних

броварчан

було

організо-'

вана продовольчі

набори. і

Ще 50 одиноких пенсіонr; і рів доставили до '!дальні І «Сонечко», де на них 'Іе~ав святковий

обід

і

циое:

бувався

голова

Благоді~1-

1

ного фонду «Перемо; а" l3t-l талій

Вигівський,

залучив

до

':стрий І

цієї добооtІ

справи керівників: підпри-І ємства

0.1.

«Фроніус-Факел" І

Комісара,

магазин:~

Лідія ПЕТРИК,

за територіальним nоходженням;

О.М.

Барабанюк,

«Книг,!•··:

ЛА Русаківську, «Оризон· і С.І. Сластеннікова, взутте;-

вої фабрики «Фабер»

' 0.0. ·

Шевчуна.

j - ·

вітав і благословив пастоо

ГУ МВС України в Київській області,

за народженням;

для

ши миру та благодаті, п.

начальник ВГІРФО Броварського МВ

вається:

1

!

Усіх присутніх, побаж~t?J­

вівторок- з при

нагодІ'

«Орбіта- електрота вари" J

фіком прийому громадян:

Громадяни

За традицією, з

Дня Незалежності Украіни

спілкування. Про С(е поТ'у'J-! ~

дянства України є:

-

ЩО& СВІТО ЗАПАМ'ІІ AJIOCSI

майор міліції.

Християнської церкви «По- і ремога» С.І.Дудка. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

гуманізму. Усі 15 благодійних акцій, які були проведені nротягом останнього періоду для нужденних, інвалідів та ветеранів міста і району, безумовно, зігріли серця усіх, для кого Червоний Хрест - дійсно втілення милосердя. А це відзначення Днів людей похилого ві-

на дому. Молодші сестри милосердя обслужили 564 чоловік, відвідавши їх 2,2 тис. разів. Саме їхні невтомні руки, жіноча ніжність підтримують тих, хто потребує уваги і піклування, особливо одиноких престарілих людей. Зі звітом ревізійної комісії nрисутніх озна-

Бро-

ку та інвалідів, святкування Нового року і Різ-

йомила Р. Ю. Козловська. Вона повідомила,

оцінку «добре» і одноголосно проголосували

варської міськрайонної організації цього шанованого в усьому світі товариства було так багато освітян, медиків, представників середнього бізнесу, котрі не на словах, а на ділі допомагають усім, хто в скруті, подола-

два, 8 Березня і Великодня, славного ювілею Перемоги. Завдяки спонсорській допомозі, до кожного свята сотні людей одержали продуктові набори, були запрошені на благодійний обід та урочистий концерт.

що для виконання довгострокових програм на розрахунковий рахунок міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України надійшло 187,5 тис. грн., в т. ч. від розповсюдження марок «Членський внесок» З1 ,7

обрати керівником ентузіаста і фахівця Л. 5. Драпей. На конференції також відбулося на· городження активістів цього почесного і L.:· яльного руху медалями «За гуманізм та милосердя», які від імені обласної презид:1

---=---•

ти моральні,

багатьох з ці найкращі прояви людської душі асоціюються з Товариством Червоного Хреста. Тож недарма серед делегатів ХХ/І звітно-

бою,

посвідчення особи на повернен-

ня в Україну

-

внаслідок встановлення над осо­

посвідчення члена екіпажу;

України. Громадянство України набу­

(1З

-

ВГІРФО Броварського МВ ГУ МВС Ук­

мадянство

проживали

внаслідок встановлення над ди-

тиною оnіки чи піклування;

посвідчення особи моряка;

листопада

(16З6-12)

внаслідок усиновлення;

-

Більш детальні

мадянина України громадянства Укра­

року)

внаслідок поновлення у грома­

-

дянстві;

питань можна отримати у відділенні

їни;

України»

дянства;

службовий паспорт;

підстав можуть набути громадянство

1991

політв'язнів і репресованих.

проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт;

чинності Законом України «Про гро­

-

вірно служити українському народу.

сторінки історіі українського народу.

197 4

осіб.

знаками

Микола ЛИСЕНКО,

дянином України або набуття грома­

оскар­

Ц!

член Проводу Всеукраїнського товариства

його набуття та припинення, повнова­

порядок

підписуючи

Укази, ще раз підтвердив: він служить і буде

музейні експозиції, які б висвітлювали жахливі

липня підписанням їх Президентом Ук­

мадянина

органів державної влади,

Ющенко,

благородно!

Україні, а й за кордоном. Створити музеї та

11

внаслідок укладення шлюбу з грома­

Відповідно до статті

пам'ятними

впо­

цієї

вже

громадянства чи

осторонь

служб над проектами цих указів завершилася

неможливості автоматичного на­

цем

залишиться

могили жертв політичних репресій не тільки в

раїни. Отже, ми були свідками й учасниками

буття

жертвувань, що сконсолідує українську націю.

відповідних державних

порядок

Укр.аїни,

віднайти,

-

громадянс­

січня

Крім державних коштів, для цього

Президент Віктор

ПРАВОВИЙ ЗМІСТ fРОМАДІНСІВА УКРАЇНИ Законом

могили»

також треба провести всенародний збір по­

ІІІОДИНА І ЗАКОН

тво України» від

«Биківнянські

Відкрити доступ до архівів,

Кропітка робота громад­ та

заповіднику

••

Всеукраїнське :овариство політв'язнів і реn­

Розмістити Український інститут

Внести до

режиму.

України).

виборної

фізичні,

конференції

.....----------------------:=--=----------, Товариства Червоного Хреста УкраІни

матеріальні г---------=-------

проблеми. Представницькою була і ЧЕРВОНИМ..-: почесна президія конференції: голо-

ХРЕСТ

:

МИЯОСЕРДВ

ва Київської обласної організації То-

вариства Червоного Хреста України

О. М. Гуленко, міський голова В. О. Антоненко, голова райдержадміністрації М. Ф. Діденко, завідуючий міжнародним відділом національного Товариства Червоного Хреста України в. ю. Серговський тощо. Головуючим був керуючий справами міської ради в. Дворський.

n.

Згідно з порядком денним, про роботу міськрайонної організаціі Товариства Черво­ ного Хреста за період з червня 2000 року по серпень 2005 року звітувала в. о. голови Ліля Борисівна Драпей, котра очолила цей колек­ тив рік тому. Однак, як виявилося, саме за цей період завдяки енергійності, неабиякій наполегливості цієї жінки відбулося справжнє відродження добрих справ на користь сус­ пільства, що є основним покликанням органі­ заціі. У 78 первинних організаціях Товариства Червоного Хреста Броварщини задіяно 18 ти­ сяч членів людей, небайдужих до чужого горя, що сповідують перш за все ідеї добра і

високо оцінили роботу в. о. голови Бровсрської міськрайонної організаціі Товариства Червоного Хреста Л. Б. Драпей та всього колективу в цілому. Тож даючи оцінку його діяльності й nропонуючи кандидатуру голови, ці та багато інших делегатів запропонували

вручив групі броварчан голова ки-Ів-

.В І ської обласної організаціі Товарист~а

-

О. М. Гуленко. У числі нагороджених

я ІОДВ нІ сть .В

І

мо РАЯ ь нІ сть

У штаті Броварської міськрайонної організаціі Товариства Червоного Хреста тільки п'ять патронажних медичних сестер і дві молодші сестри милосердя. На жаль, у районі одинокими престарілими та інвалідами опікуються лише дві патронажні медсестри (у Калиті і Калинівці). Вони також щодня обслуговують по 8-10 чоловік, кваліфіковано і вчасно виконуючи медичні маніпуляції згідно з призначенням дільничних лікарів. А ще підтримують літніх людей добрим словом, увагою, піклуванням. Молодші сестри милосердя

тис. грн., понад 10,З тис. грн. перерахували підприємства і організаціі, 104,8 тис. грн. цільові кошти, 12,6 тис. грн.- натуральна допомага від благодійників. На статутну діяльність витрачено 104 тис. грн. (проведено 18 благодійних акцій, в т. ч. три- для 68З дітейсиріт та інвалідів на суму 24,5 тис. грн., а для 2722 ветеранів війни, інвалідів та одиноких престарілих проведено обідів, концертів, надана матеріальної допомоги на суму 79,4 тис. грн.). До початку навчального року для шкіл району закуплено аптечки з ліками майже на

доставляють додому підопічним продукти харчування, ліки, промтовари, сплачують ко-

тис. грн., а для шкіл міста апарати для вимірювання кров'яного тиску на суму 780 грн. У роботі конференції взяли участь і виступили голова райдержадміністрації М. Ф. Діденко, міський голова В. О. Антоненко, зао­ тупник міського голови Л. П. Шестопал, котрі

мунальні послуги, прибирають приміщення, готують їжу тощо. Так, за 2004 рік та перше півріччя нинішнього року патронажні сестри обслужили 619 чоловік, відвідавши їх 6,5 тис. разів та надавши 5,З тисячі медичних послуг

2

В. О. Антоненко, М. Ф. Діденко, го-

ловний лікар ЦРЛ І.П.Сокур та голова правління ТОВ ДБК «Меркурій» В.І.Бєлік. Почесних грамот удостоєнІ директор спеціалізованої школи NQ 5 О. В. Ма· жуга, директор гімназії ім. С. Олійника О. М. Козленко, директор ВАТ «Комбінат "Теплич· ний•• В. І. Чернишенко, директор кафе "Наталка•• Л. І. Боровик, заступник директора кафе «Камелія» Л. В. Зайцева та інші. До речі, саме подружжя Зайцевих, котрі беруть участь в усіх благодійних акціях Червоного Хреста, підготувало для делегатів конференції багато смачної випічки. Делегати обрали правління та його голову, членів ревізійної комісії міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста, делегатів наХХІІ звітно-виборну конференцію Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, а також затвердили проект постанови.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


(З І N!!67 (9676)

І•~

;lt{j):1#}) (i/iїi!fjj

JІітератУРU()·'"иєтецька ЄТ()Ріuка

ВОНА УПАnА Я&ЯУКОМ В ДОЯОНІ здається, серпень м ЕНІ найкращий місяць для свя­

та. Місяць-імператор у мовах ба­

(August), для укра­ пора жнив і

гатьох народів інців

серпень

зорепаду, тобто пора здійснення бажань.

Незалежність не була випадко­ вістю. Вона прийшла невідворот­

но, стиглим яблуком упала прямо

1991-

в руки. А якщо та далека ніч

го видалася зоряною, свідки цьо­ го дива

могли

переконатися:

думане перед серпневим

за­

небом

бажання здійсниться обов'язково.

-

Незалежність для мене

чисько-підліток

(їй

дів­

чотирнад­

Цять!). Зухвало, з викликом одяг­ нена,

сама

ігноруючи

диктує

моду,

усталені

часто

норми

(хто

сказав, що помаранчевий колір не

пасує до карих, сірих, блакитних очей?І). Любить дріб'язкові прик­

раси

24.08

(Академій,

- як сукні ... ) Та

Університетів

у

:;ас нині

блискіток на вечір­

ній

я не про це. Як і всі

в їі віці, наша Незалежність вимог­

А наша дівчинка згодом підрос­

І

Є ще Воля. Чомусь уявляється

циганський

табір,

безмежний

- ДВІ ТВОРЧІ ПОСЕСТРИ

степ. І кінь без сідла мчить у без­ вість убитого вершника.

Та найсолодше слово, мабуть,

діями. те.

«КРИНИЦІ»

лежність•> занадто категоричне.

зрозуміє,

зовсім

що

бути

Незалежною

зовсім­

неможливо.

Світ простий і складний у суціль­ ній взаємозалежності: людини від іншої людини; людини від держа­ ви, держави

-

від своїх людей.

ЗалежніСТЬ Від КОГОСЬ/ЧОГОСЬ Не Від народження й до

лише зло.

смерті ми залежні. Немовля матері; дитина

-

-

від

від батьків, дру­

зів, знайомих; закохані

постій­

-

но і хронічно залежні одне від од­ ного. Доросла людина перебуває в залежності від багатьох речей: сім'я і кар'єра, здоров'я і добро­ бут, друзі і вороги ... На старості ми так залежні від чужої уваги! А постійна залежність від смерті позбавляє «гомо сапієнсів» за­ лишків самовпевненості. І ми все частіше піднімаємо очі в зоряне

небо. Вертикальна залежність: ти і Бог. Гей, дівчино, ти ще не в навуш­

Свобода.

Хоча

твердять,

що їі не

божевільних

будь ласка. Є

ще залеж­

націй

філософи

існує.

Безліч

напишуть

це

слово кров'ю на своїх знаменах.

(А якщо вони цього не зроблять, щвидко стануть дуже-дуже залеж­

ними від усіх і всього) ... Чомусь згадалося: на початку 90-х років

були популярні пісні на зразок: Чи ж ви стали яничарами? Чи звелись чужими чapa!ttu? Чи забули ви за чварами

Свій могутній родовід? Підведем холопські голови, Розведем плечима кволими І очиІ>tа несхололими Пильно глянемо на світ!

перекладі

означає:

націє,

прокидайся: загинеш!) А що співають зараз? Правиль­ но:

Володимир ЗИКИЙ

Разом нас багато,

Нас не подолати! (Тобто гімн-виклик: «Не діжде­

Ми Е!

тесь!»)

А «Євробачення» ми ще неод­

никах? Тоді не все втрачено. Дос­ лухай,

деякі

мінно виграємо. А потім чемпіо­

Держава ... Йшли до uеї стільки років.

лива, непоступлива і принципова:

ність

нат світу з футболу. А потім влаш­

У вічності

гей ти, владо, що зроблено, щоб

обов'язку. Якщо все це є у тебе,

туємо

Щоб далі крокувати у безсмертя.

мені жилося по-людськи? І якщо

бажано, щоб було і у ближнього.

найталановитіших

влада ні на що не спроможна, їі ...

і ...

l>ибирають іншу владу. Ту, яка по­

А ще є Закон. Він писаний для всіх, від дядька Василя і баби Ма­ русі до сина Президента. І ця за­

яснює простими словами і дово­

лежність не завжди приємна. Так

дить

що,

замінюють.

Як

нецікавий

свої теореми

урок.

І

конкретними

моралі:

від

честі,

Усе спокутую до краю, За все до крапельки плачу, Молюсь, молюсь і сподіваюсь Лut витре і оНОЮ сльозу ...

--

.1осш свят; і зиповітні

ться .1 воте.ІІ дущі ...

Володимир МОСКВИЧ

Мати Україна

торія.

Людмила СОТНИК-

Спадає лист ua спориші. Meui 11е жить бе.J J'країuи, Jle жить без піспі і йуші.

)/іагуча ,нрія ~ доля У~>раїпи,

6e.J чорпоі журби.

Ти проросла від .Іерияти І>алшш. Ти виросла од кореия верби.

-

Підносить .меие.

оль тисячі. Щось uове шукаєм,

Я в небо злітаю,

Гадають у світах: звідІсіль ця з'ява теренах немитої Росії? Горшки б'ють олігархи, ліві, праві, А .ми завжди були - своє нам сіять.

Майбутнє нову.

Поnіський стеn

І в цей чарівпий теплий вечір, Коли ідеш ти спочивать, /f,озволь мені тебе за плечі, Як сину, иіжио обійuять.

il Огляuьмося на мить в ретроспективу, Ми - вuуки Велеса. Ми - руси, скіфи.

гумореску Віра Холошвій написала давно,

-

Ми - І{пяжа Русь, що світові явила Державну мудрість, велич і .могуть. Вкраїна·Русь - прадавня, серцю мила, Не всякому вгадати й' суть.

Наш привілей До пас із казки

Ми є боріния й змаги тих гетьманів,

Історія - придІхлива Дадtа сива, То злети, то падіuня і руїnа. Мої Братове, дбати час про Жuиво! """ ппr·•• Є під Couцe_rn .

Ранок. Піднімається сонце. Му-муІ Гей, пішла, гей! Ну, ку­

ди лізеш, щоб тобі вилізло ...

Піднімаючи куряву, пройшла вудзвенять лопати.

-

ще не скоро

на

шашлички

сонцІ,

.

сма-

та

житиме...

На городах перегукуються, ева-

ранку ... Свято йому... -Копай, щоб тебе в сиру землю

Як добре, що оце .свято при­

-

Да ... Хто раком стоятиме на

Ха-ха, дивись, щоб не приїхав

_

- Не дадуть на город пройти, бандіти.

-

Тихо, ану тихо ... Ось послухай

наче Кучма за канавою балакає. тебе

Доброго дня, Арсеновичу. Чи

,.

J·?.Т..'!Рінку

наверну!

Залив

очі

з

самого

«Нема й

не

Кучма ко-

иого, буде,

поїхав за Десну ... "

- Ну что ти єй скажешь? 90 лет, а она пайот і дньом, і ночью. Как завєдьот срєди ночі, повєрішь, мурашкі по кожє лєзут. «Гав! Гав!" - Ти чого прийшов до мене на город гавкати? А ну, брись звідси, псюра погана. -

камінцем, ська

картоплю

та

думали, та ще й у кінці серпня.

стоїть

Моя хатиuа українська біла.

Пасися, голову задерла. Тра­

до

вила настромлю.

сунуть косами,

-

-

...

візками. Їдуть велосипедами, трак­

А як у роті пересохне?

-

Ой, вибачте, я забув, що ви у

нас комуніст. Ваші жовтневі свята

зламі двох століть,

Над хдtарочоса.ми, н.ад за~ttка,ии

ва он яка гарна. Сама б їла.

Угу!

ua

закопали ... «Ме-ме ... »

вас!

-

Ус.міхнеuа

Нескореuа, міцuа селянська вілла

і бачу шлях, ЯКИJІІ потрібно йти.

торами, машинами.

-Та яка вода, після чого їі пити?

Святі з ікоu вдивлялися у вічі, Від розпачу й uещасть оберігали.

кого каиоиізують у святі,

ви й ночували на городі? Із святом

Цариця я у царстві ціш убогім

Отут стояла рятівниця·піч,

хто иам гартує обладуuки грізні,

ще у

І ось дійшла з далекої дороги, За півстоліття поселилася в оселі,

Що хліб пекла і сиріт зігрівала,

Іtього виливає кулі .

хто дух наш допровадить до мети,

ряться, сміються, стогнуть, сопуть, мантачать коси, косять бур'яни, палять і копають, навіть співають: «В кінці греблі шумлять верби, що я посадила, нема мого миленького, що я полюбила ... » -Ти чого сикаєшся до мене? Ти чого сикаєшся? Бо як візьму вила,

Води б не забутися ...

ua

Дивлюся, як народжуються ті,

- Бачиш, бачиш, он пані прагулюється з собачкою. По дорозі мчить до людей великий кудлатий пес. - Барон! Барон! Фу! Фу! Не трогай! - Це хто, я «фу»? Сама ти «фу»! - Забери собаку, бо зараз на

Мішки зібрав? А кошики?

парад,

ue

І з білих стін і глrшюиї стелі.

+ fУМОРЕСКА :~~о~~:Н~Удн~~~ ;:::::/д====Е==н==ь====:::::Н::::::::Е::::::3:::::А:::;::::::u:::::::~І:::::::::Е::::::::)І(~Н~О=--с=т:-=-1І/ ~~~~~·в::ю~:~о тиме

лицею череда.

як на

це труд, а не журба, злетить )]{ар птиця. В нас іuші символи, ne та уже доба, Вже зріс Чорuоволова пшениця.

в чиїх серцях застряmуть кулі злісuі,

описане нижче перестане бути актуальним. На жаль ••. Бо так хочеться свята для всіх!

город,

Череа ганьбу, прииижеІшя, наругу

Вписали ми своє у Киигу долі.

у Лету каие палахке .миuуле.

своїми турботами і звичками. Земля-годувальниця не питає: свято сьогодні чи будень. А тому ще не скоро все

На

йt:.'іі.

І сталося. Крізь вікові потут, Попри бичі, диктат і а.щ свавслю,

Прийдешнє вже прокльовується десь,

Юперші роки незалежності. Змінюється життя, змі­

люди з лопатами, вилами,

Nir'mi

Чуть предків клич крізІ. яр.на раі!ства

Пульсує в жилах золотаве дuесь,

нилася влада, от тільки село залишається селом, з усіма

-

nopo.нmi.il .•1ісці

В селі у кожні,и, І>ОЖІІі,н шшІі.н

І з Лаврської дзвіниці до uебес подать рукою - задихаюсь иебом. Так, пев по, Божий Сип колись воскрес. Душі свободи більшої чи треба?

Здається, вчора ще у полі, ІІалившись колосом важким, Цшеииці гuулися додолу, И гордивсь врожаєJІt селяuиu.

Впади Іtа .Je.шuo ІІа коліиа, Проси у Бша, щоб простив: ІЦо ти .1робив а.·tя .України? ІЦо ти для .иатері .ІJЮбuв?

-

ui! Ile ua

Пагіuня проросло гіJЖОі' вuлt.

Що голови поклали серед степу. Ми - це Богуu, Сірка - сиuи Івани, Виговсь~>ий, Сагайдачиий і Мазепа.

Полісся, в uадвечір'я пии11tе

Та час прийшов - поспіло ЖІlUво Зібрали збіжжя золоте, І знов твої, Полісся, ниви ІІагадують первіспий степ.

-

Ні, Браття,

Ila

і хтось

Дзень-дзень

Від Бугу поДиіпро й бурхливий Прут.

Трудились предки ua державuій ниві, Забулося все це під бій кураuтів.

я сяю, живу. Запалює зірку

Ци.м шляхом йдучи. А зорі все сяють ...

це, звісuо, перші кроки,

анти.

До вічного щастя

На uебі nічuому

У долі. хто шукає броду, Гріха иа душу ue бери: Ліддай позuчеие в параду, Віддай пра~trатері борги.

-

Й пpoмiltlt.ll ясне

Кохапий краю! Ти - мій подих, 1'и чар моїх дитячих літ, І иині ти усім па подив Дав людя.ІІ знов багатий хліб.

Летять ро1ш ие.Іmв хвилшш,

І

світу

-

Я З/іОВ забрів в твій тихий рай, Горить стерия і пахне ніжnо Як підгорілий коровай.

COJiЯЧllUil Jf'llim,

прапор рідпаї Ісраїни, о гордо в небі ~tтіІорить.

ц

народів

Михайло ШМАЛЬ

Під сиuі,и небоІtІ .Украіни

Майбутиііі шлях

серед

Вибачте, це вже зовсім інша іс­

Альбіна МАЛЯР

..нолитви

!Іри світ.'Іі страдниці свічі

конкурс

на мій погляд, слово «неза-

Олександр ЧЕРНИШОВ

/Jлu;.о~ловеині всі

совісті,

- УНР, Грушевський і Петлюра, Maxuo, Баuдера і Героі' Крут. Збирали нашу Русь не по Л.нурах: Ми

Щоб збутися, потрібuо плуга перти.

Ти чого кричиш? Ану вставай,

вставай, кому сказала? Лазиш по картоплі, як жук колорадський. По-

що за дитина анахтем­

...

... Сонце

піднялося

уже

високо.

Біля річки вишикувались сотні ма­

шин. Чути музику, сміх, курить ди­

мок,

вітерець

доносить

пахощі

смаженого м'яса.

-

А що ми будемо сьогодні обі-

дати?

скіко

КартоплюІ Що ж іще?

Оце б м'ясця! Свято ж.

На Паску будеш м'ясо їсти! Ой, подивися, Іване, подивися

самальотав

летить.

Чи

не

Чорнобиль знову бахнув?

-

Який Чорнобиль? Копай, голо­

ву задерла.

захотіли.

Мо' люди покататися

Свято

ж сьогодні.

День

Незалежності ...

Віра ХОЛОШВІЙ.

1997


24.08

+

НАМПИWУТІt

З АХВОРЮВАННЯ спричиняться мікро­

ХТО ПОД&АЕ ПРО

бом, який отримав назву

&nArOYCTPIЙ?

лептоспіра, що грецькою

Ми, требухівці, також хочемо, щоб наше

тварин

пинка, яка фактично слугує п'яничкам та як

розу

метрів і сідають на східцях

автотрасах

є

ніякого пок­

автопавільйони,

можна чекати транспорт,

він

мікроско­

є

до

велика

лептоспі­ рогата

ху­

доба, свині, собаки, щурі,

риття, лише голі східці. Але ж навіть на ба­ гатьох

тонка

Так

захворювання.

Чутливими

сміттєзбірник. Пасажири ж збираються на

-

під

-

тобто спільне для людей і

ньо. Так, наприклад, у центрі села є автозу­

пам'ятника. У спеку чи дощ

спіраль.

пом. Лептоспіроз-зооноз,

ці проблеми вирішуються чомусь недостат­

300

означає

ніжка,

виглядає

село було благоустроєним, гарним. Проте

розвилці за

мовою

де

+

ЯЕПТОСПІРО3 - ТІЖКЕ 3АІВОРІОВАННІ у

(хворий не може ходити).

Якщо лептоспіра «добира­

сидячи у захище­

там

зберігатися

то

може

розвинутись менінгіт. Діаг­ ностувати хворобу досить

печінка,

складно, тому що симпто­

нів.

Уражаються

нирки,

може

мозку,

орга­

важливих

селезін ка.

і

до

ном крові розноситься до

пацюки. З сечею тварин лептоспіра

ється»

життєво

та

гризунів

днів і пли­

нервова

титу,

Клінічні прояви: гострий початок,

висока

темпера­

40о,

головний

розом.

Треба

гризунів

респіраторне Успіх ліку­

за

бо

існує

знищувати допомогою

всього

арсеналу

дів

спеціальних хіміч­

-

ратици­

вання залежить від ранньої

них

для пацюків та щурів. Не

звернення

сполук,

смертельних

медичною

забувайте, що кішки і со­

допомогою. Госпіталізація обов'язкова, тому що мож­

тоспіроз, тому не слід їх

ливі такі тяжкі ускладнен­

купати

ня,

призначених

як

за

ураження

баки теж хворіють на леп­

нирок,

міокардити, інфаркти, наб­

водоймищах,

для

відпо­

чинку. Дотримуйтесь пра-

тяжкому

вил особистої гігієни після

перебігу лептоспірозу ви­

контакту з тваринами. Існує

ряк

тифу,

у

мозку.

При

менінгіту. Інфікування від­

сока смертність

бувається під час купання,

відсотків.

рибалки

ризик

тоспіроз

-

30-35

також

на

леп­

тура

ка з тоненьких планок, без покрівлі в кінці

логому Грунті

біль, блювота, жовтяниця,

сільськогосподарськими

Профілактика: беручи до уваги,· що основний

села (по трасі на Дударків). Наче курям на

сяців, і не гине навіть при

носові

через

тваринами, а перші проя­

шлях інфікування

сміх: яке їі призначення? Шановна редакціє!

зимових

ураження

згортувально'і

ви спостерігаються через

заражену воду при купан­

Олександр

Допоможіть усунути ці недоліки.

нізм

один-два тижні після інфі­

ні, рибалці, пранні білиз­

ЛИТВИНЕНКО,

-

будоч­

до

-

морозах.

зараження

піра,

інвалід І групи.

см а;~: 'М,:

,..! ,,:r·•a ,., :,, :1.w

вилучення

rpІJ.

5-45-72.

і

5-67-49, 4-60-11.

ms

\7a'Ш>LNCJ_Ш 0 ~ @0.ill&@i])

ни. Слід пам'ятати, що ку­ пання

м'язах, особливо литкових

же пов'язати своє захво-

водоймищах

2.

ЕЛЕКТРИКА. Заробітна плата за домовленістю. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 16. · Контактний телефон:

Ш&~а

діння автомобіля з досвід­ ченими майстрами. Нові навчальні автомобілі.

кух. працівників;

барменів роботи;

стаж

стінки, спальні, кухні, тальні. Виробництво Польща.

начальника автосервісу (дос-

офіціантів

,.,..

Заробіна плата висока.

автоелектрика;

-двірника;

т.

.

М'ІІКОЇ ІrРАWКИ. т.

5-ЗЗ-66.

Мережа автозаправочних комплексів

З.

Ковбасюк Юрій Васильович

4.

Юркевич Анатолій Іванович

Кондрук Валерій Петрович

«ЗОЛОТИЙ ГЕПАРД» НавІІанн•І Сrа6іп•нніі :sapo6iroкl Кар'єрнніі ріnІ

Оператор АЗС. Оператор-каси.

Відповідно до Указу Президента України

від

03.10.92 N2 493

«Про

•Прямий

25.10. 29.08.; 26.12. 29.09. 25.11.

зв'язок)>

телефонний

проводиться

приймальній

у

громадян

облдержадміністрації (каб.

No

Зб) з

14.00 до 16.00.

Контакті телефони:

296-84-11, 296-10-06.

зареєстрованого

в

Броварському

05 серпня 2005 року за N2 5/5; - від 26.07.2005 N2 342 «Про

Харківське шосе, 179-А.

змінами,

Пре­

розмір плати за навчання в дитячій

бул. Перова, 27-Б.

зидента

Укра·Іни

N2 93/98)

та Закону України «Про

Продавець-консультант.

пр-т Червонозоряний, 123-А. пр-т Московський, 26-В.

місцеві державні

Товарознавець.

пр-т Гагаріна, 21-А.

змінами

Секретар.

вул. Братиславська, 48-Б.

вою

Водій зі своїм авто.

вул. Лугова,

Прибиральниця.

Внмоrн до кандндаrів: без дjр на АЗС; від

20 до

ЗО років;

освіта сер. -спец., вища.

Н О В Е

Броварських

Ж И Т Т Я міської

• -

ma

Тел.:

пр-т Визволителів, 17-А.

колекmuв

районна ралu, районна

8

Свідоцтво про державну

реєстрацію

Кі

N 259 "ід 10. 12. 1997 р. індекс

РЕААКТОР

·Ганна·

nРОСЯНОВА

Аержалмінісmраuія.

61285

25.05.98

адміністраціі» (із

доповненнями)

голо­

Броварської райдержадмініс­

від

визнання

25.07.2005 N2 327 СТОВ

школі

мистецтв

«Требухівське»,

в

якому при сералогічних досліджен­ нях ВРХ не виявлені тіла антитіла

серпня

2005

рату

в

від­

хто може

надати

будь-яку

м.

Калинівка»,

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

номерами:

Втрачене

службове

N2050228,

Втрачене службове посвідчення працівника видане головним управлінням МВС України Київської області від 2003 р. на ім'я ПРОХИ Анатолія Анатолійовича, вважати недійсним.

N2 6/6.

за

Бровари, вул.

За точність викладених фактів відповідає автор.

телефонними

Броварському

року за

адміністрації

07400, 15.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

-

нозі

ОВС,

йомитися в загальному відділі апа­

ВіААілu: сільського rocnoAapcmвa 4-02-92; nромuсловосmі і numaнь, лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія, npuuoм оголошень 4-23-26.

з читачами

На лівій

посвідчення видане головним управлінням МВС України КиІвськоІ області від 2004 р. на ім·я ОСТАПЦЯ Василя Васильовича~ вважати недійсним.

З повним текстом розпоряджень

07400, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2. РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

Листування

вул.

і до цього часу не

працівника ОВС серія УКО

всі зацікавлені особи можуть озна­ «Про

«Десьонка»,

101 Втрачене посвідчення учасника війни серія ~ 148867, видане управлінням праці та соціального захисту населення м. Бровари від 28.01.2004 р. на ім'я БЄЛЕЦЬКОГО Григорія Михайловича, вважати недійсним.

міськрайонному управлінні юстиціі

05

соuіальнuх

• • • •

смт.

зареєстрованого

АдРЕСА:

раА, районної Аержавної uмінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

-

та ін.

АЗС «ТНК», відділ кадрів.

раЇІонної

релакuіі raзemu, Броварські міська і

22

(044) 542-57-18, 542-52-19.

газета

та

від

траціі видано розпорядження:

9.

вул. Васильківська,

внесеними Указом

25,

!!І Втрачені документи на квартиру, розпорядження N2195 від 19.07.03 р., видане госпрозрахунковою групою з приватизації житла по району на ім'я МИРОНЕНКА Петра Михайловича, вважати недійсними.

101

до вірусу лейкозу і туберкульозу»,

(із

Оператор автомийки.

С/Т

(04494) 4-04-80, 4-21-02, 5-34-04.

актів міністерств та інших органів

влади"

Зазим'я

Всім,

державної

виконавчої

кв.

9,

року вийшов з

інформацію стосовно зниклого Ша­

пр-т Глушкова, 9-А.

заміни

26.07.2005

сутній другий палець від великого.

Адреси АЗС:

пункту

який

мешканця

Декабристів,

жена -гангреною.

міськрайонному управлінні юстиціі

Механік

45,

вул.

ногах - гумові тапочки. ~ Особливі прикмети: ліва нога~­

державну реєстрацію нормативних

мастил.

Києва,

повернувся. Був одягнений в спор­

ПОВІДОМ.Я.ЕННg

запрошує на роботу:

м.

такими

nроведення

Семенюк Анатолій Дмитрович

1939 року

хи М.М., nросимо телефонувати за

Дата

Прізвище, ім'я, по батькові

No

колайовича,

тивний костюм синього кольору. На

8 (04494) 77330; 42440; моб. 8-050-913-26-15; 8-097-949-01-46.

n/n 1. 2.

нина Шаху Миколу Ми-

t;\;

)1,

Друга Садова,

проведення прямого телефонного зв'язку з населенням області першого заступника, заступників голови Київської облдержадміністрації у 11 півріччі 2005 року

ПОІРІ&НІ ШВАЧКИ

Ірина ДРЕВИНСЬКА, старший інспектор ГГЗ Броварського РВ.

без-

подвір'я власного дачного будинку в

rРАФІК

278-89-34; · 8-050-351-79-53.

розшукує

народження,

&AJIOHAX.

Тел.:

ГУ

МВС України в ки·Івській

області

МЕ&ІІІ

Ціна договірна. Довідки за телефонами:

5-62-09.

..f8

РВ

"" вісти зниклого громадя-

ТОВ Броварський ДБК •Меркурій• реалізує ПРОМИСІІОВИИ КИСЕНЬ В

- робітника з благоустрою; . ...; слюсаря-електрика з ремонту

.

Броварський

с.

білів;

Адреса: м. Київ вул. Лютеранська, 7/10 (м. Хрещатик)

YBArA, РОЗШУК!

5-36-14, 5-94-40, 8 (044} 240-46-77, 8 (050} 444-49-58.

обладнання.

вантажника.

року.

Тел.:

- рихтувальника; - маляра з фарбування автомо·

стаж

Інформацію про дати отримання пенсій у вересні місяці буде пові­ домлено після 25 серпня 2005

:

дитячі, ві­ Україна,

НА ЗАМОВІІЕННg,

від роботи);

роботи; - прибиральниць;

-

QIIJO'®'i1®QШШ®

від роботи);

-

ня Пенсійного фонду України м.Броварах Київської області по домляє, що у вересні місяці змінено дати виплати пенсій пен­ сіонерам, які отримують пенсію через поштове відділення.

МЕ&ІІІ д.ng ДОМУ: м'які,

постачання запасних частин (дос·

пра­

Ю

WAHOBHI ПЕНСІОНЕРИ! З метою забезпечення своєчас­ ної виплати пенсіі та рівномірного фінансового навантаження протягом виплатного періоду управлін­

Ціни найнижчі в регіоні. Сертифікат якості

-начальника відділу торгівлі та

ТОВ ·:данІс" ~IJ)I!!IJYJ@ ~ (Р®~з кухарів - стаж роботи;

А

МЕТАІІОПЯАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ - НІМЕЧЧИНА.

5-87·52.

~8

-

5-02-86.

"-~ ... ~"=5~---Д

~w c::J& ш~

адресою: м. Бровари вул. Кі-'

цівники райвідцілу. Серед нез­ вичних була й така. До райвідцілу міліції надійшла заява громадян­ ки Л. про те, що в липні місяці в с. Мокрець сусідка по дачній ді­ лянці погрожувала отруїти воду в ЇІ. літньому душі. Що саме змуси­ ло жінку погрожувати сусідці та­ кими діями, з'ясовують працівни­ ки міліції. Які ж нерозумні думки часом відвідують голови наших людей!

ПОСЛУГИ

АФ «Бровари-АВТО»

мають повну середню освіту. За довідками звертатись за

равління у справах сім! та молоді телефонами: 286-84-11; 286-10-06.

за

з поновлення навичок во­

Телефон:

10,00

прямий

області керівництво обласного Уп­

АВТОШКОЛА НАДАЄ

-'- головного бухгалтера з;п від 1000 грн.; ·· - водГів кат. В, Е -з/п від 1000 грн.; - автослюсарів - зjn від 800 грн.; . - робітників - 3/n від 750

з

телефонний зв'язок з населенням

·-------~~:~~5~~~~~~-------·

... ·.

25 серпня 2005 року 12.00 буде проводити

до

8(050)383-34-49, (044) 254-

(Щ)G'~ill~·.

....

лікар-епідеміолог Броварської санстанціі.

це емер-

-

DJ@[i]®llil@Шill оперативно nРОДАТИ чи КУnити будинок, квартиру, земельну ділянку в Києві, Броварах та приміській зоні. Телефони:

·. ,

OOШ~l!!J'Wa

·1. ЕНЕРГЕТИКА.

працівників

тваринницьких ферм.

невідомих

·-------~~~03~-------·

ВАТ _!'І'_ОР.!~!.~Й__ Дім Jli:aa» : ІІІ&~~··.

ч

у

у

через

кування. Хворий про це не

датні до військової служби та

4-15-60, 5-34-15 •.

-

знає або забуває і не мо­

проявів

м. Бровари. Тел.:

або за телефонами:

за

леп­

які за станом здоров'я при­

24,

догляду

тоспірозу є сильний біль у

характерних

грн.

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ЧОЛОВІКІВ ВІКОМ ДО ЗО РОКІВ,

рова,

із

-

. Довідки за телефоном:

~·n ~ ff{)

Одним

6-02-06, 5-05- 58.

СТОЛЯРИ-ВЕРСТАТНИКИ.

~·~:v·~:A<:I:-.1

крові.

.

10;

.:....

кровотечі

системи

.:::.. ВОДІЇ З КАТЕГОРІЄЮ Е; , - АВТОМОБІЛЬ КАМАЗ-54~

засо­

яку зареєстрували

.т.

32Q

~~

бів 6; незаконне заволодіння транспортним засобом - З; хулі­ ганство - 2; зокрема: 06 08.05 р. по телефону до чергової частини Броварського РВ надійшло повідомлення від чергової медсестри про те, що в смт. В. Димеркасталося ДТП та є потерпілі особи. На місце приго­ ди виїхала слідчо-оперативна група яка, на щастя, ніякого ДТП не помітила, а лише виявилось, що громадянин, який був напід­ питку, впав з велосипеда і внаслі­ док падіння отримав травму ноги. Це звичайно, була не єдина пригода,

через

·a:Jйl.~cmJ ~

пошкодження

наркотичних

навіть

~ МЕДСЕСТРА, зарплата -

майна 11; ДТП, що мали по­ терпілих, 18; погроза ф~ич­ ною розправою 12; виявлення та

лептос­

буравчик,

4-50 грн.

За період з 1 по 15 серпня чер­ говою частиною Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області було зареєстровано такі повідомлення: нанесення тілес­ них ушкоджень на Грунті непри­ язних відносин 35; 29 краді­ навмисного

проходить

Меха­

.:,~~а·(:;: _:_ЛІКАР·ТЕРАПЕВТ, зарплата ~

ЧЕРrОВОІО ЧАСТИНОІО ЗАРЕЕСТРОВАНО

жок;

немов

мі­

простий:

штопороподібна Василь БАБИЧ,

9

або

професійний

захворіти

впродовж місяця, а у во­

Ще одне прикре непорозуміння

до

черевного

або

пастка,

діагностики і своєчасного

ми подібні до грипу, гепа­

система,

це самолікування, бо

-

грип

розмножується

3 ... 5

ризик захворіти лептоспі­

захворювання.

подряпинки

протягом

тельна

ки

кров,

де

рювання з будь-яким фак­ тором. Найчастіші помил­ хворі переконані, що в них

незначні

потрапляє до водоймища

ному місці.

ІІІКАР ЗАСТЕРІfА€

адресою: Гагаріна,

Правління, nрофспілковий ко­ мітет та колектив ТОВ Бровар­ ський домобудівний комбінат «Меркурій» висловлює щире співчуття рідним та близьким з приводу смерті ветерана Великої Вітчизняної війни, ветерана праці ~ БОРДАША Антона Семеновича. І"'

НОМЕР нАБРАНО · · 1 ЗвЕРСТАНО :у\ ·

Арук oфcemнuu. Обсяг 1 лрукованuu аркуш.

КОМП~ЮТЕРНО~УЦ~РІ. :.fі.ОВ(),І:~ЧКИПЯ~<.

·

~о-_",~..,.._",~.,.,.,_",_",_",,......,..

Віллруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня"

yn ра в л ін ня у cn ра в ах nрес u ma інформаuії Кuївської обллержалмінісmраuії.

Зам. Тираж

2614 2750

прим.

#67 2005