Page 1

п·ятниця

23 серпня

2002 р. N267 (9369)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

24

-

СЕРПНЯ

.Q,EHb НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАіНИ ... ·- ·ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ!

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ БРОВАРЩИНИ! ДОРОГІ ВИБОРЦІ!

-Днем Незалежності України.

,.

Незалежність ця здобувалась. ~ столtть

~ поколінням

не

народу.

одним ~

На

конавчоr о комітету та від себе особисто ~ п оз доровляю · вас з вікопомною подією в :·

J житті

Щиросердечно вітаю вас із

.;. одним з найвеличніших свят упродовж

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛІ ВАРЩИНИ!

Від імені Броварс ька!' місьКОІ рnди, і"І ви-J

:

ук- r~

І. •

-

нашого народу держави УкраІни.

~

,

Державного. свята нашої краІ'ни НезалежносТІ. Укра·ІниІ

Ми утвердили свою нез алежніст. ь . св. ідо- . ~.

мо . Вона народилась на основІ волевияв - ~; л е ння народу, за найвfІЩими нормами д е- ~

~ мократії

раїнську Голгофу винесено~ ~ ус гр ем лінf'я до свободи . 1· власно І держав- ~

пам ' ятаймо про це, будьмо гідними продовжувачами їхньої справи і цінуймо найдо­ рожчий здобуток - виборону незалежність і су~еренітет . З вірою у світле майбутнє рідно1 України, ми подолаємо усі не­ гаразди і перешкоди . і збу­ дуємо справді демократичну

..

нашого

народ у

історичні випробування .

випали

тяжкІ

!t .

го украІ'нця.

П

У

'

Проте щея неза- ~

f, гасимим полум'ям у душах іі кращих синів ~

1а дочок, жевріла у кожнім чеснім 1 чистім ~ сер~ . . ~

.

Вона відзначає свою

11

рІчницю ,

:

: співтовариства. ~: ::; Прийміть з нагоди свята~; " мо·, найкращі вітання та по- ~~ :Е бажання усІм вам - мщного ~

~~

с успільного життя до

встановлення

Ук-

ідучи ~:

наиви- е;

·~ ня

с:Jfе_езале.ж.їіосrпі - qокраїни!

"' :;

добрих

благодаті

намірів.

і

Божо1 :

благополуччя ~

вам і вашим домівкам .

!і:

І

зичу вам

успщв

на

З повагою

-

Рік тому ми урочисто віgзначwш пер­

незWІ.ежності України. У пам'яті наgовго зостWІ.ися гранgіозний військовий параg на Хрещатику, яскраві театрWІ.ізовані вистави, розцвічене с.в.ятковим сWІ.Ютом небо наg вечірнім Києвом ...

Але свято ~шнуло і настали будні. І ХО'І озна­ чився ПО\Іітний приріст виробництва, житгя народу \Іало з~Іінилося на краще. "Так, сьо­ годнішня Україна ще діІлеко не така, якою во­ на уявлялася на світанку незалежності, кон­ статував Пре з идент Л.Куч~Іа у своєму виступі на

урочистостях, присвячених 10-й річниці проголошення не залежності України . Здо­ бутки 'югли бути значно ваго~Іішими, темпи поступу вищими, а втрати в економіці, рівні та у\ювах житгя людей ~Іеншими" І все-та­ ки ~ Іи рухаємося І Зустрічаючи 11-у річницю Не за лежності, \ІОЖе~ю з повним праВО\! ШІШіІ­ тися ТЮІ, що найІ ·олов ніший наш здобугак - · сІЗоя держава живе, розвивасться і утнерд­ ж ує ться ІЗ колі цивілізованих краін. Ні Ко за ць ­ ка р ес публіка Богдана Хмельницького, ні Ук­ раїнська Народна Ре с публіка не з~югли П[ЮТJНІ~І іtт ися більше кількох років . На­ прикінці ХХ століття історія дала Україні vшкальш1й шанс стати незалежною без

повне право відповісти: "А хто в ньочу зали-

шився?". УсвоШ х«ті- своя правда , каз«в вев

то~Іу,

що

п е рехід

від

ко,Іандної

соціалістичної СІІСТІ?:\ІИ до вільного де:чокра- І

тичного розвитку дуже затягнувся. Надю жrІдянського

казар~1енного

ладу,

коли

всі

,J

бути рівни ~ш в бідності . Але ж найбільше, чо­ го ми досягли за того лад у, 1\l~ гарантованнй прожитковий '\Ііні ' І У'І -- 1 все. Чи ж багатu з нас ' шли тоді авто\юбілі і дачі на бер{• зі \IOJm, просторі квартири для себе і·l'Іюїх ді тей, кош­ ти в Ощадбанку, щоб щорок у rк ією родиною

відпочивати на 1\.апрі 'ІИ КанарськІіх остро­ вах? А головне, що, не:lВажаючи на оп­ ТИоІістичні рішеннн па· р :ій них з 'іздів, •rерги в :--1агазинах

за дешевою

ковбасою

с тавали

де ­

далі довшими й довшюш. У народі зрJло глухе незадоволення . верхівко;о, верхівка, користую­ чись

привілейованІІ ) І

становище~/,

вкусити благ,

еко ночіка,

них

для

стимулів

поспішала

н е чаючи uб'єктив­

ро :шитку,

Криза виявилася фепальною

тихо

-·-

ЗіІІїІИвала.

соціа,\ізоІ рух­

ся

же , ю,

ЦИ\І

шансо ~І

і

поколінь

:здійснив

українців

~Ірію

-

багатьох

~ити

і

власну

державу. А умови, коли було проголошено не­

Jалежність, склалися воістину дра:ч атичні і н е

прогнозовані . Ще й тижня не минуло після путчу ГКЧП, який поставив ''раїну на грань І'JЮЩІдянськоі війни. Світ заю1ер, напружено 'Іскаю•ш

розвитку подій у другій за ядерни~І

нотенці<tлоч держеІВі на планеті . І полегшена зітхнув, коли в Кре~Ілі знову з'явилася знайо­ )ІіІ настать !\ ·( . Горбачова . Здавалося, пережита с:чертельна небезпека ще більше зміцнить "со­

юз непорушний". Але як грі\І з ясного неба­ Україна проголо с ила незалежність! Поки шо­ кований центр оошслював ситуацію, ланцю­ гова реакція проголошення незалежності охо­ пила всі інші союзні республіки. Тому на обвин у вачення, навіщо Україна вийшла з Со­ юзу, перший наш Президент Л.Кравч ук мав

о.

Леонід ВАЙСФЕЛЬД,

і

голови районної ради

і

Григорій ШУРИГА. ,,:

.. ····-···--·-·-. ---- --- ·-- ---· . . . . ~{!1

· ··· -·

~

.ВА

І .

XJ11 &ОДАРи~

".

~Іе1.\ІІ

пелищ. Неоціненнuю залишиться у віках за' слуга тих, хто 24 серпня 1991 року скористав­ багатьох

державної адміністрації

в.

вучи~ш виявилися ІЗ свідо\юсті пережитки р<t-

нув, як картковий б удино•юк, а з нич і Союз, бо кож ен став рятуватис>І сачотужки Тобто, уже в серед ині СРСР зріли об'єктивві пер еду ­ ~ юви його н е, шн учого розваду на окре~н неза­ лежні держави. З айви м свід•rеннюІ ЦІЄЇ за ко­ но,Іірності є те, що цей розпад відб уІЗся :--шрно і безкровно на очах здивовано1 ·о світу. 1\Іинуле дзеркаАо ~Іі\йбутнього. !\;[и не мо­

кровопролитгн, братовбивства, руйнацій і по­

~~~?,~":~::::::v:·::::~:~::::с~::; ~

~: 'І

~

ком­

НИ..,ЬКИИ УКJІІН

ликий наш Тарас. Правда нинішньоі УкрйІІІІ! І полягає

народног.оt::гтодарського

Від щирого ·серця баЖаємо вам твор­ чих успіхІВ на цьому шляху , міцного здо-

~'(•XQ\~~~~+»t~Ф~7Rд-~ ~~~-

ший ювілей в жummi нашої мо.11.оgої gep· жави gecяm.y річницю прог0.11.оше.ння

.

зоряна Доба Y"pal'f-tИ настає .

цьому шляху, ~

~і~·~кий голова Віктор АНТОНЕНКО .

в

1

• міцног о здоров·я. оптимізму . бадьоростІ ~ : духу .. благополу'JЧЯ та всіляких життєвих га- П. . разд1в . 1: і

з повагою - народний а • депутат України Юрій БОЙКО. "' ~

Броварщини

плексу району,. Свідома масова ак­ тивність населення і патріо1изм надійна передумова забезпечення ма­ теріального духовного розвитку кожної людини А іще це є свідченням того , що

Нам щи потрІ б но дуже багато трудитися , ~

Щиро

·

пунктах

сферах

~ щих загальнолюдських цінностей. до до б- ~ ~ робуту . . І

• що б за. вершитV:І розпочаті с истемнІ п.ере- ·~ ,. творення В ім' я сучасного 1 в ім'я майбут - ~ ;. нь ого ми повинні працювати активніше 1 ;; ~ цілеспрямuваніше на благо нашого міста , .~ :здоров ' я, справжнього~~ ~ на б. лаго всІ єІ' УкраІни Нехай нам вистачить ~ ~ :. люДського щастя, здійснен-~~ j мудросТІ . с или 1 насна г и .

нем

.

Жителі району все активніше підтри­ мують процеси в державі , спрямовані на демократичне та соціальне оновлення Укра ·Іни. Більшає· . нtх, х1 о виявляє пщприємливість , тво.рчість, вносить · св. ою частку' в подол а ння заст ійних явищ , забезпечує .ст руктурні зміни у всіх

шляхом радикального оновлення . всіх с~ер ~

" державу , що займе достойне е

населенИх

тур,

Тепер ми самі. пишемо історію нашоі дер-~

жавностІ і з упевненістю заявляємо.раїна ві;1буласяІ

Дня

-

усіх сферах життЯ відбуваються істотні з міни на краще . Пщтвердженням·цього є рекорднІ за останні два роки, більш ніж п о 4Q тис. тонн, врожаІ' зернових куль-

лежності України.завжди горіла живим нев-

~ місце серед держав світового~

.S

долю

., '

серпня 1991 року з дІйснилася ба­ гатовікощІ мрія украінського народу про Державний суверенітет , 1 ця. діна. на­ завжди. . залишиться яскравою .с торінкою в історІІ нашо!' дерЖави, в пам'яті кожно-

П е ред усім свІтом народ УкраІни ~

І ЗДІИСНИВ ВІН ЦЮ МІСІЮ В МИРІ . Та ЗЛа-

.. .

24

(~ показав свою волю і розум. своє одвічне f: ·

немало хрестів кращими його~ ~ НОСТІ . синами і доньками . Тож~ ;::~годі На

БРО·

Вщ іІ\1ен1 Бр.::>варської районно·І дер­ жавної адміністрації та районно!' ради щиро і сердечно вітаємо вас з 11-ю рІчницею найбільшог о і найголовнішого

Днем Не залеж но с ті.

. .

····-.:Z.:f!} """" ї " '

~

не \Іає 'чо права допустити тих по\шлок,

що допустили наші попередники , які нюІага­ лися збудувати не з алежну українську держа­

ву. Той сумний досвід учить, що ніякі с оюзи , хай навіть братські, українців н е нагоДують і не зігріють. !\Іусимо дбати за себе самі, як це природно робАять інші ІІіІJЮди. А ІЗід того, як дбаою - - так і чаою . !Чаою поки що не завжди вдосталь, іноді й дуже скрооІНО .. За те своє І

Багато випробувань випаАо на долю України. Прокочувалися по ії зе:--1лях хижі орди · заво­ йовників , стогнала вона під і :--о'І ненажерли­ вих сусідів, скніла в складі різних і~шерrй, віддаючи кращих своїх синів і дочок в чужі руки. Але найважче випробування випало, ма­ бугь, на нашу долю тепер випробування не­ залежністю.

(Укрінфорr.tІ.

Суха спекотна погода, що стояла. упродовж тривалого часу, коли стовпчик термометра тільки в тіні сягав 35 градусів. Зливи, які змінили спеку і завдали неабиякої шкоди та затри­ мали темпи робіт. Стара, зношена, латана-перелатана техніка, що їй давно вже місце на звалищі металобрухту. Збільшені

проти минулого року площі, відведені під сівбу зернових. Усе це наклало відбиток на хід цьогорічних жнив, змушували сільських трударів дорожити кожною хвилиною. І нині, у пе­ реддень світлого свята обжинок можна сказати однозначно: люди витримали екзамен на хліборобську зрілість, демонстру­ ючи при цьому зразки героїзму. Так, саме героїзму, бо ж хіба не подвигом можна назва.ти 12·15 годин роботи за кермом

комбайна, коли до металу торкнутися було лячн.о. Яким Же видався . цьогорічний

коровай Броварщини? Чи вда­

лося. досяіти визначених цілей? Про це . й вели ми розмову на· передодні свята обжинок із головою райдержадміністрації Ле·

онідом Аронавичем ВАЙСФЕЛЬДОМ.

- З повшІ\1 право~r :-юже:-ю 1 ·о рднтися нинішні~• наб утко~ І. На сьогодні на,юлот зерна врожаю тільки ранніх зернових склав по­ над 4::! ти с ячі тонн. Ц е на 7,7 ти­ С>Рtі тон н 6і .\ь ш е , ні;rк торік .

до

НіІШ<JІ · о

рай о н у,

Ycr1ix

його з ібр<Іли б , l тисячі тонн при середній урож:uйності пон,:Ід ЗО

ц е нтн е рів. У ДПЗ сс Пло с ків с ький » (директор ПЛ Волоха) ці пока з ­ ники с к ,\ад<Іють Бідповідно близь­ ко

G

ти ся 'І тонн

що

не

Зl'рНОСІЮ'ІИ\1,

не

вирощено1 · о

е к т а р

<.1

3

і

:n

ц е нтн ер и

у р а х у

n <1

з

н н н ~~

НеІ

орендованих

прийшов сю І собо.ю. Він - - плід rrp <щi ус іх , хто причетний до ви­

зе~ Ілях, у СВЛТ «Калита >> (голова

«Аr р око:чбін а т правління !. С.

рощенн я хлІба, адже гр у нти не такі, як, наприклад, у південних

Рудак) \Іайж е 2,5 тисячі тонн і 2G,б ц е нтнера з гектарі!, щ о на 10,6 цн . більше, ніж. торік . На сьо­ годні практично завершИЛіІСЯ Jби­ ральн іl кеншанія ранніх зернових

13ІЗаЖіІЮТЬСЯ

районах Київщини , не кажучи вже про інші регіони України. U(e з осені була пров еде на велнчезна підготовча робота . J\ Ін скориста­

лися не тільки рекомендація~ш · науковців, але й аграріїв з тих же півде нних районів столичної об­ ласті: детально вивчали їхні тех­ нології, придбали ел ітн е та супе­ р ел ітне насіння. Усе це по~шож ене на наполегл иву працю

наших ~Іехані зато рів та спеціалістів і дало такий ваго\ІИЙ ре зультат.

Приошо

усвідо~Ілювати,

що

в

на с є го с подарстІЗа-флаг\шни, де на~юлот зерна складає по кілька тисяч тонн. Так , у ВАТ « Р удня »

(голова

правління

В.В.

Фролов)

у

Русанові

(голова

правління

сільгосппідприємства 0.!\-1. Бор­ сук), де також отри.чано З тисячі тонн зерна при середній у рожай­ ності близько ЗО ц е нтнерів з гек­ тара. У деяких господарствах до­ сягнуго

ваго:-.-шх результuтів з вирощення окре~шх культур. Так, урожайність яч\І еню та пшениці 1yr с ягну,ш 40 і більше центнерів :з гектара . Усе· це плоди праці на­ ших ~Ісханізаторів, котрі підтвер­ дили сві й високий про­ фесіона,\із~І і досягли справді ваГО\ІИХ здобуткіВ.

(Закінчення на 2-й стор.І


23.08 (Закінчення. Поч. на 1-й стор.І

go вigpogжeiOU!

сіАьськоrоспоgарськоі галузі.

nеревели

Ні!

керівників

колективних

чорне робити білим. Але згадана картинка

СІ::РІ::Д них_ екіпаж з тов «Русанівське У переggень свята обжинок - вінця хлібосім,госппідприсмств, а сnравжні госnодарі. у складі о.м. Солов'я та вл. Іщенка, котрі рабського року- не зrаgати про це, було б Ті, •rию вімuч у люди nобачили б ІІіІ власні комбайном «Домінатор» наrvюлотили 2100 неприпустимо. Хіба не так? очі. Провели nерші кроки рефор~tи , і люди тонн зерна, з ВАТ «Рудня» у складі Ви знастР, коли Зі!раз через при зму відчули рез улr;rіІт. Сьогодні ~южу сказ<пи 1\.П. Власюка та д.М. Кухтина, икі двох прожитих років я оцінюю Jначимість однозначно: переважній більшості новообкомбайном «Дон» зібрали 1291 тонну :~ерна, докумеНїїІ, підвисаІЮІ'О Президентом дер.. раtІИХ керівників рефорчЬваних І'ОСІЮта t'КіІІ<ІЖ і:І ДПJ «ПлоскіІкький» у склІІлі жави, :ювсі~І інакше сврий~1аю ситуа цію . І дарств я ~южу чесн о динитиси в оч і. Люди IJI. ТоІІіхи та в. в. Пане ка. ,................................................................................................................................................................................................................................., ці С ІіОІНІіІ виІІр < ІвдовуІотІ, довіру :Іемляків. І На їxm,o~ty рахунку з їхні :1ус илNІ нt: йдутr, дарt•мІю. Підтвсрл-

ПОНіІІ\

Ні!МОЛО'Іt'ІЮГО таких

ТОІІІІ

!JUO

збіжжя.

-

ни

1

uисоко-класних

ькии УКnІН ·

ВАМ

зборів у Світилмюму могла стосуватися більшості сіл Броварщини . Що ж маюп, їхні жителі на сьогодні? Реr·уляр Ію отриману nенсію , кошти, зерно , виділені за оренду земельних і майнових nаїв. А ще- можливісп, виорати город, завезти І'ІІій, з~юлотити врожай власної ниви. Заr·іІлом

ЖЄІІНН точ у і ~Іинулорі•ІІІі, і ЦЬОІ'Орі•ІНі

оренду,

Саме

реалізацію

її палажень,

до

забезпечення

відкритості

у

діяльності органів державної влади» . При цьому в інтерв'ю га­ зеті «День» Леонід Кучма виз­ нав,

що

неможливо

досягнути

цієї мети «дуже швидко , не чека­

сrосується пробле~ш взаємодії суспільсrва і держави «Про додаткові заходи щодо забезпе­ чення

реалізації

громадянами

консrитуційного права на звер­ нення» . Коментар цього указу у відповідях на запитання «ДНЯ » rлави Адміністрації Президента України Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Нещоgавно виgано прези ­ gентсьхий Указ «Про gogamкoвi зa­ :xogu щоgо забезпечеННJІ реалізації rромаgянами конституційного пра­ ва на звернеННJІ». У чому мета цьо­

го указу? І, якщо gозвалите, по~ ставлю

заnитання

ширше:

чому

взагалі потрібні звернеННJІ zрома ­ gян, і чи .не потріб.но ві97о1овитися віg цієї пракmихи та перейти go європейської норми розrІІЯgу справ у cygi7 - Перl'дус ім, ЯК юрист ІЮВИІІ СН ВіІ~І нш ·аДіІТИ, що «відмовити ся віл 1\і<.:Ї ІІ(ЮК'І'ИКИ» :Іаборошн; 40 <.:ТіІ'І"І'Н

К онституції України, нка чітко ворить

11р о

нр аuо

І ' ( Ю малян

І'О ·

« н а­

ІІр<шлнти іІІдивілуалІ.ні 'ІИ кол ек ­ ТИlНІі :JBl'plll'IIIIH ДО орt'а ІІіІІ ВЛаДИ .. нкі :юбо в' н :ІіНІі їх ро :и·лтrупІ» . ЦР. нкщо відходи ти до с нра ви фор ~І і!ЛІ,Н О . Ml' НКЩО ІІ іІІІіТЬ І Н ' І Ю · силатисн н а КонституІ\іІо , то н ІЮ ­ вин е н

ІІі І ~ І СКа3іІТ И, ЩО МИ :Jі Іра3 ІІ а ­

ВрНІ\ 'JИ '' ІО І'ЛИ б обіЙПН: Н бе:! ТіІ КО І 'О CI!OCOUY С Іl іЛКУВіІІІ ШІ І' (!О~ІіІДSІН і :І ВЛ<ІДОІО , НК ЛИСТИ, С Кіlр І ' И ТіІ ІІрОХіІН ·

ШІ. Цt•, Н К ЩО X0 11l'Te, ІІро(JЛе,\І іІ, «ycll <lДKOBilll <l » Україною від Радннп. ­ кого

C oro:Jy.

За кому ні стів

"P•l l!<1

ли

;\ ІІІІІ !\ fіІЛІ') ІІИ !ЧИ,

01

«ІІіІ'І іІльству»

І'(юм алян бу ­

ОДІІ ( l К

не

СК ар Ж ИТИ -

:.тGо роннлооІ .

Ли сти І'( Ю~І і!ЛН ІІ ло органів влади , n білІ,нюсті uинадкіu, н е мали для СКіірЖІІИ Ка

ІІ РГ<lТИВІІИХ

І! іlСЛіДКіВ.

і

толі. і тенер. Зара з важко унвити, за нких умов ловолилося виріш увати :.Іі!J ІІ а•r сн і u Ука з і нр облем и . Ок рема , і доLИТІ. :J ІІ <І'ІІІіІ, кап~І ·ор ін ІІіІІІІИ Х :}е мляків, котра : : ІІИ КЛіІ у ІІЛіІІ!ОНОЧ У ІЮрJІДК У l!Тj!ЮІ УНіІТИ jH ~ I ' YЛJІj!IIO і техніку, і ~ІіІІt'рі!лІ>ІІ і лобрива . і кm1бікорчи . і , КОЛИ ХОЧ<'Т\~, ~ІіІї'l~рі, ІЛІ,JІі UЛіІІ'іІ, 11<1 ІІ СрІ ІІИ Х IIOj!ii X JІiLMI ІІjJИЙШІ 'ІТН :ІІ '<і;\<ІІІОІ 'О 1\0KY'It'll'l'il пр осто не : нІала , що р оu ипr. ГоцІоЛ,ІJ! С'І 'ІІі І,

ІІ<І рткому,

І'а :и•ти

'ІИ

ДО ІІО~ЮІ'О Ю

нрофкому

ДО

-

півтори

сотні

жи­

секторі

себе

вичерпала !'

іІ<І сt~б<: і ІІ іІ U< 't: І . св іт. На н ерш и х н о рах

ЖіНО'ІКіІ J 'J \'TIIPJ!TOI'O риду СВОЇМИ реІІЛіКа ~ІИ « Л ІІ\О толк у від ваших слів 11р о рефо рм у? Що ж далі буД\'(», ~Іимоволі :~мушувала ІІ<І­ стороже н о стішитися до будь-яких іІРІ'У· МРІІТіІІ МОІХ КОЛ\'1 ' ll[IO Н \'ОбХ іДНіСТІ• 1111\'Ce!lIIJI J~ІіН 1\0 ПОрЯдКу І 'ОСІІОД;lрЮІІіІІІШІ ІІа

ПеНСіЯ ІІИ;\іІІJ(ІЛИСН :1 :\<ІТрЮІКОІО . } іК : ІіІ Т(ІКИХ

умов було І'ОІ!Оj!ИТИ J ,\ІОЛJ•МИ ~

Ht• вірИЛИ

ВОНИ, ЩО :ІМі ІІИТЬСН ЩОСJ, ІІ іІ KjJ ilЩ\' .

Та і нк було uірити, якщо 11 тій жt• Калиті JаЛИІІJИЛаСН ВіД ус І,ОГО ІЮІ'ОЛіІІ'и «ЖМеІІІ,КіІ с вин ей», худих, ~юв хорти. Питашrн п ост<І· ЛО ТаК: 1\0 : ІеМЛі, ДО МаЙІ!іІ ІЮВИІІеН ІІрИЙТИ

zай

помаІ 'іІL .

ІІ іtЛк_іІ Х Н)ВСІі'< І

І ось ·r·eti e Bl"Л ИtJ(:':3 1fй рікu листіu. Зо креміІ, тілr,ки до пре:.ІИДРІІТської адМіІtістраЦЇі ІІіІЛХОДИТІ, ІІОІІ іІЛ СТО тиорr ли стів на рік ( ~rин улого року

І U:! ти с нчі, :3<1 П<'jНlІ Р 2002 рок у - 55 ТИ СН'І) . Д ІІ РJ3РЛИКі1

нівріччн

Це ЛИ Ш<' BC UOI 'O 1\-ІОр}-1

tJ().CTИ Hil

-

Jасrюкоіла сн во на тілІ.ки пі смІ сл ів своїх же J<'МЛJІК і І.І : « А що ми Jilj!il J мас~н)! » І с правді що ? Я не ідеалі ст, н е зб ираюси

GР:Іу~ювІю .

ІН ~ так

урожаїв , Уі\іІЧі .

:н:~tлі.

І 'ОС ІЮДіІj> . Ііі, н е ті , нких ні слн лікві;\іщії рад­ госпів « Ні\ С ИЛЬІЮ·І\еМ ОКjJі!ТИЧІ!И М» ШЛЯХОМ

Але

1yr

все

просто.

П о - ІІ е jНLІ<.' , люди д <Ілеко І Н' :ІаІ\Ж;\И СКіlj!Ж<ІТt..ПІ Ііі\ JІКі<:І , О 'ІЄ'· ВИДІІі бl':І О!іІКО ІІШІ , ДЛЯ усу ІІ РІІШІ

тику те, що є ухаз Презиgента7

НКИХ

<.:уду .

н е щода Ішьо го Ук<І :JУ нро додатк ові

;\уж<• GаІ 'іІТО ІН'

ви~tаІ·а ють, а нр о­ С к аж і мо, нр осят І, нр о ІІ<>ЛіІlІІІ<' ІІІІН С ВОЇХ Ж ИТЛО ВИХ умо в .

заходи

<:>ІТІ ..

маІ·ас, щоб керів ни ки вс іх ріІІІrів с и сt·с· :".tатичн о звітували про те,

ЛО С ИТІ.о

:.\11\'jJІІУТИОІ

ЛО

3

селян.

Тим

рнсних

дощів

і

хліборобської

Інте рв'ю пров ів Володимир НЕБРАТ.

ли стів і ск,1р1· ІІ<' тільки неможливо , u й н ебажа но . - А що ж нового вносить у прак­

П ер<'лусім,

наших

більше, що окре мих із них , у кого стаж роботи в іІгропромисловому комnлексі вимірюється 35-40 ро ­ ками, хто на старості нішов зароб ­ NІТИ ІІСІІ С іЮ (бо Ж у сіЛЬl'ОС ППіД­ ПрИСМСТВаХ грошей, вважай , не платилиІ на J<шоди. фабрики , в охоронці , просто :илишили «:и бортом». Повірте , :~а пора,л,ою, дшюмо1·ою ДО райде рЖ<lД~ІіІІіСТраці і J ІІ\~jПіІСТІ>СЯ Ja де ш, чи м ало цих люде й . ТакИм ми І'ОВори ­ мо : «Бе р іть до мюх · ге ктарів :~емлі під в е ­ N' ІІШІ ССЛЯІІСЬКОІ'О І'ОС П ОДа р СТВіІ і ХіІ:!ЯЙІІуЙ­ Тl' ІІіІ ІІИХ». і, ІЮВірте , багаТО ХТО ТаК і роG иТІ,. і\ заr<Ілом же, сьогодні, у перемень свята хліборобів, хотів би вклонитисн їм , а також ти м , хто :~абез н ечує жи1тєдіяльніст1, у на­ ших селах - ко~tунальІrикам , лікарям, педа ­ І 'О І 'іІМ , нрацівникам ниви кул ьтури. Ми всі робиО\Іо велику справу відроджуємо ріі\ІІ У Ук раїну . ДерЖіІВіІ П ОС'ІУПОВО ВСТаЄ J кол ін . І дай нам , Боже, натхнення , дар уй довгих літ ЖИ'ІТИ, ща стя і :Ідоров'я. А вам, славні сільські трудівники , нових щедрих

жнива. Тобто , ло унравліннн 11рийшли люли лійсІю-таки ді ло ві, r1рофссійн о підттшІМ'ІІі. : \у~Ііли вони етнорити LІЮЇ ко ~І іІІІДИ , котрим ІІі!\ С ИЛ У : І;\іЙ С ІІІОІ\аТИ Сt' j!ЙОJІІі JіІ ДУМ И. По-лр у І ·<: . І І\<' 11<: ~н~нІІІ важл иво. І\'1И ІІІ<І'ІІІОІО ,\lijJOIO : :у\ІіАИ ІІ С[!<'К О ІІііТИ ЛЮДеЙ , 11\0 рсфор~І У ІІіІІІІІН С іЛІ,С І.КОІ 'О І'ОСІІОД.ІрСТВа ІН' LіІоІ<>І\іЛІ. , < І І І и~юІ·а 1\ШІ . ПриІ їІЛУJО :~бо ри в С : ІІіти лІ.но,Іу . Jал , і\(: ::і()р<Ілоси кілІ,КіІ со­ Т<'ІІІ. ЛІО;\еЙ. JІІ<'Вір<~ ІІИХ , : ІІІРрІЮВ іІ ІІ ИХ, :\ЛИХ

добиті «до Р У 'ІКИ », ІІjюсто ро : :кр,•Л•І МІС Н . :\10;\И ІІіКО \ІУ щ: вірИЛИ, Ji iUOjJI'OB<IІІi CTI> і :: ВИНЛі!ТИ :Іа роб іТІІ ОЇ ІІ ЛіlТИ :Іб ілІ,ІІІУН<ІЛіІС Н,

прод(тжую•rи

лінію

НjЮ3оро<.:ті влади, указ ви­

Зубач догмІ дати нік ому. А у відповідь н а повторне :Jве рпення з АП новідом или , що вона померла, так і не дочекавшись допомоги.

Часто прий ом громидя н ро згля­ диєтьсн керівниками нк формальн е нuвантаженнн. В результаті ті , хто рt>алІ,но прий має рі ш ен нн, ютьсн

в за галі

гrюм адн ІІ .

винвля ­

ІН'доступними

У ка:.1

пер едба чає

для ор­

І'іІІ·Іі 3<Щі ю

Віктор МЕдВЕдЧУК: Реаrування на

звернення rромадян буде ефективним

обов ' я :.ІКОВОГО ІlрИЙ ом у І'рОМіІД>ІІІ Кt> ріВІІИКіІМИ Та ЇХНіМИ З<l· стушІикам и . Між іншим , це сто­ сусп,с н й Адм іністрації През идl' НТіІ нриродн о з в ита нь, нкі М<lють ос обливе сус пільн е :ш аченнн .

-

листів : такі ж ріки Тt"Іуп, до у рнлу. ЛО ~tі С І\С ВИХ адміІ ІіСТрі!ЦіЙ рі :ІІІОІ'О рівня, ло прес и , Н і! телРба •І L' ІІІІН і Ті\К ДіІЛ і . - А про що пишуть JІЮgu7 - Найrюп улнрніша тема - вроблем и :J<Іконн ості та правоrюрндк у,

І\іЙ

ТР~Іі

н' нту

lljJИ \'B H'I P II O

'І•lс тину

СТІЛ І,ки

ж

ли с тів

СОІ\і С: ІЛ І .ІІОГО 1

i :J

3іІХ И СТу ,

ак·t · уі1л uнісп u

: і ІІ і ІЧІ 1<1

11(!11 бЛИ :.ІІІО

ЛИl'ТіІІ .

Майж" ІІ роблt"\1

't'(~rчa

l rlCTK<1 ЛИ СТі В -

н е:.ІаможІ шх

обви н у ва­

ч е них аі\fюкато ~t :Jil де р жа ІJІІИЙ ра­ хунок і це, :шажте, чи малі r·роші. А 3абез н еч ити кожно І 'О с ка ржника

тися бі!жіl н оrо .

ноuа

тсІІ ­

і'іІДЯН С: Іо КіІ ІІЛ<ІІ\іІ, 31\ И'ІіІЙІІО,. ро :.ІІ'ЛSІ ДіІЛ<l І'Р У ІІ ОВі СКа рІ'И НК кр имін ал . І ІіІ І 'іІІ\іІІ<> вам ХО' І іІ () і с 'І' о р і І<> л и с 'І' і\ . у к р ;] ї 11 (' !, к 11·х

інп,л іІ·с: нті в 19()8 року. в пко~І У Gy,\ o ВИ СЛОUЛl' Н О :ІіІІІ Р ІІ ОКОС ІІ!ІИ у : І В'Н : ІКУ :.І І ІОЛLТИ'ІІІІ1 ~І И jJl' IІ pPc iSJ ~ IИ , що 110'ІіІЛИП\ . Для () іл І ,Н ІОСТі ТИ Х , ХТО ПіДІІИС а ІІ І\еЙ ЛИСТ, 1\('С: :ІііКіІІЧИЛ ОСSІ НКІІ~О 11 ~ il})PUITO:'I-1, ТО 3 UіЛ І> ІІ С fІІІН !\1И

роботи, п е ре ш кодач и 11ри :Jі І Х и сті ди с щнuцій та іншими нс.:при см н ос ­ тнми . Зара з , s1 к ба •Іите, ст<ІІІ С ІІран :! ~ІіlІИ В С Н .

3

-

Тобто в суді l

суду :ІіІІ\Жі\Н 1\ ІІ~І і ІІ'і!С І'(ЮШ!'Й, НК ИХ ЧОЖ<' ІІР буп1, і ~1іІ ЙЖ<о: :JіІІ\ЖДИ В И · :\t(ll'tlC :НІ іlЧ ІІ О І ' О Ч <Ісу .

забе:.1 н е•rус

стосу юп, с н

і :~

ДРІЩіSІ .

-

ХО~І: СІІраву 11 СУЛі 1\ОІІИ б ІІ(ЮСТО ІІ(JО І'(Jі!ЛИ . До ТОІ 'О Ж, :ІJJl'(>II P IIIJ H ЛО

ти с н, щю що ca~te п рос ити, що б із ~Іакс имальн ою йм ов ірні стю до м о г­

пиш уп.

ІІ(!ОUЛ< 'М . З на чн а •r астин а ли стів колек ­ тивні, ~ІИІІ улоt·о року їх було ()іл ьш Р 8 ти<:sІ'І . На це я хотів б и зверн угн І \Р

Іl р<><:И'J'И . І в біі І 'іІТІ.ОХ UИІІіІІ\КіІХ їм ~ІОЖ ІІ і І ЛО ІІ О~ІО ІТИ . Ллl' іІІUШ ~І ІІІЛJІ ·

H 0~1ИЛ Y Uilllt.. і ІІИ'І'<l lІІ !Н ОТІJИ~1 <1 ІІШІ · І'j ІО~ІіІІ\НІІ сТІІіІ Ук раїни . ІЗс і інші 95%

н робле м и

що

:Jаходів нжито. По -друге, ука3 п е­ ред()іі •І а!: ІЮ:J І.І ІИР<' НІШ мережі ю ри­ дичних К(JІ-І С уЛІ.ТіІ ЦіЙ !І іІ І'[Ю~ІіlДС Ь· к их Н іІ'І алах . Тут , :ши ч ай н о , є се рй о:~ніІ нробле~t а : І'ро ші. А{•ржава

людині! ,

І~Р СК() J>І'И

півтори ти сsІ•Іі так 'ІН ін акнн• торкіі ­ юп,с · н нроблем бере:ш е ви х ІJ иборів . Як бі1 ЧИТ(', н е та к !\1 <1Ло; йЛl' н йба І ·а­ то менше. ні ж ли стів і:І <:О І\ііІл І, них

тому

~ІОЖ УТІ, ДОМіІІ 'іІТІ1 СSІ С ВОЇХ ІІріІВ :1 ДО · ІІ омо І·ою <.: уду; і11ші ~южуп. тілt..ки

t ' y;\, і\ '\'ЮtуЩИЙ І ІUраДНИК, SІКИЙ ІІіДКіІЖ<.' , ЩО К(Jі<Щ<•' ро() ити . ;\лн ІІ О­ 'І іІТ К У д•І СТІ, н о р а ду, до srк o i іІІ С' І'< ІІН~ії 3ВР Jп·ати t · н . І la ::Juy tюІЧ т.:І ­ ку 1\Ифру : :Іі СТа ТрИДІ\Я ТИ ТИСН'І ІІИ· Т< ІІ\1,, 'l'itK ' ІН іІІ<ІКІІІl' Іі u ру ІІІс:ІІН Х у · шс:рІІ<'ІJШІ Х ло І\\'Ііні стр<щїі ПрР:JИ · /\t' II Ti1 , ТЇ Л І.)К И f>ли : ~І.)К() н ' нтИ Ні/\СОТКіВ С'І'ОСУ І<ПІ.)С SІ ІІИТt1111), НК і : ІІІ<І холнп,с н в ко ~ ІІІ <'Тl'ІЩії Пре3И · Дt' ІІТіІ . Ц<• ІІИ'І'і ІІІІІН Н аГОрОДЖе НІ,,

54 ТИ<"!І'І ЛИ СТіІІ 20UL ро ку ()ли :ІІ ,К<>

увіІІ ·у,

с кільки ли сті в ни ~ Іи отр и ~ІіІ ІЮ, нких

жи тлов а .

наба гато ~І е ІІІІІ С' . Так наприклад,

ваш у

1\Р :ІіІКО НІІ Є ІІ[!іІІІ О, і

11<1

r\<ІЛі . . Gill"iYI'O кочу ІІ ОТрі fіС ІІ зu в с і :-..1

ll il 1 1\'ДОСТУ ІІІІі С:Т\, ,\іКіІІ ТОЩО .

Про Іюліти•ІІ Іі

;\РІІКі МіІІОТІ,

:\ ( 1

H (lCT Y IIII <l

схемою, що в європейських храінах7

Бли :н,ко

ПОТJН~б ам

І ю,

:.ш е рнуТИСН

підприємствам , отримують Ja них

клад.

до суду клон ітно і 11ракти чн о ма р ­ іІ

в

реформ ова ним сільгосп-

телів Красилінки новернули свої земелІ,ні паї в райдержадміні­ страцію. Тепер же , коли побачили реалшу вімач у, всі вони в:~яли їх люву . І то прикла,л, н е поодинокий . Так, на сьогодн і ще ран о гово­ рити, що реформа в агроnромис­

А чи не храще було б, щоб всі ці cxapru розrІІЯgалися за тією ж

люди :.шикли ло того , що : ш е ртат и с н

зданих

Звісно, не можна сказати, що в цьому плані все благоnолучно. Але в людей змінилося nсихологічне етаnлення до зм ін у агропромис­ ловому компл екс і. І це, ~tабуть, го­ лоІш е, бо ж будІ,-які зміни в еко ­ Іюміці fІОЧИІІаЮТІ,СЯ Зі ЗМіН у свідомості людей. Ось живий nри­

легко, до :шолеІю й ін олі ІІа в іп. до­

ючи прийняття нових законів» . І ось І З серпня вийшов новий Указ Президента України, що

вліІсників

96% паїв,

Не всі положення чинного зако­ нодавства відnовідають назрілим

навіть і на першому етапі, очевиgно, .мож­ на вважати тією рушійною силою, що веgе

НАПРИКІНЦІ минулого міся­ ця Президент України підписав Указ «Про додаткові заходи що­

сьогодн і

r.-tайнових

ловому

- Ао речі, Аеоніgе Ароновuчу, ragaю, аж ніяк не вилаgхово Ви згаgали про реформу в АПК.

ІЮ

~~i;.j~~~~v:гf~;;::-;:т-:;-т,:-:::::-:::-:::--..",..~.."--.--,-:-------~=:--l кошти, rюслуги , натуроnлату.

трударів-rІрофесіоналів у , рпйоні дужt: ба1·ато. 1-іИJІ,кий їм уклін і подяка :1il Сі!~~ О В і ДДіl НіС Т h і '-----------+~'-----­ вірнісІ'І, хліборобсько му обов ' я :Іку! Хотів би ІЮЛілитися iJ читачами га:~сти іще лвома приошими звістками. По-пер­ ШL~. на Броварщині набагато Jбільшився ва­

ловий збір ЩJОДОВОЛЬ'ІОГО JСрІІа, ЩО ДОЗВО· ЛИТІ, ОТрИ~Іі!ТИ ДОДаТКОВі КОІІІТИ ВіД ЙОІ 'О ІН~аліJіІІІіі. Л 110-друп~ . цьоt·о року у районі :J'НВИЛИСН 3Рр ІЮВі С іЛЬJ'ОС ІІПіДПрИ С МСТВіІ ТОІЗ <<Агро-2000 » та ТОІЗ «Русанівськm>. Тож с вс і nілстави споліватися: тснер мати­ оІеЖ> власне високоякісне насіннн і не 'І'Рl'­ б,І буN: J<lКУІювувати йш·о :1<1 межами райо­ ну, області. МиІІ\~ :ивтрашнс свнто, але ДNІ хліборо()ів 11е настане пора відпо•шнку . . Попереду збираІІІІЯ ні з ніх :юрнових . Ра :ю:v1 із ними ІІЛануємо МіІТИ Ві!ЛОІІИЙ :~бір Jе[ШіІ ПОН<lІ\ 5L ТИСЯ'Іі ТОІІІІ . ТаКОІ'О ІЮКіІJНИКіІ ІЮ Бровар­ ЩИНі дашю вже ІН' було, а тому з повним правом можемо вважати його подарунком до 80-річ•Іи створення нашого району. Доон·нутс не ~Іежа. Хлібороби J лосвілшІ, снtщіалісти усвіломлюютІ,, що о:І­ нача с пілвищити у рожайність зе рнових навіп, на один І(ентн е р . Ми ж доси1·ли її :~більшсІІІІН н.1 6 І\t' ІІТІІерів . Те пер І 'олов н е 11\~ :І уІІИНИ'І'ИСИ, :ШК ріnИТИ 1\ОСНІ'ІІУТЄ , ро:J ВИ ­ НУТИ ЙОІ'О, бо Ж 'Іі\ С ІІР С'І'ОЇТІ, ІІі\ МіСІ (і. А ТО· му про майбутній урожай треба дбати вжt· сщгодні. І робити І\е требіl з урахушшш1~1 НОВИХ ВИМОІ', Це і СІІіВП[!<lf\Я З банка~ІИ, і 110· шук інвесторів т<І можливостей придбаншІ техніки . То тілІ,ки деякі складові майбупІіх успіхін. 1-\il вирішснни ж карлиtюлнtих ви­ таш, реформуванни ш·рарного секто ра е ко­ Іюміки СІl[!Я~ЮІІУЮ11, ІІіІ С JiiBI\ilHHЯ, ЩО lll:· редбачсні в Ука :~і Президе нта України АД. Куч!'Іи.

же

:н:мельних

У ба І·атr,ох uи -

lll'

ТLе .Ч,

Н Кі

Іl ОВ ИНІІі

бс з ко нІто nни ~І алв окатом

Ц Р 1це

-

б ілІ.ІІІі І ' (ЮШ і . Можл ивості держави ,

НК В И

0\H<l\:Tt',

НК О ~І У

об ~tl! ЖРІІі,

'J'aKl'

ВИ ІІ а дку ,

і,

IJ

б удь­

ПИТа НІНІ

н е­

МОЖЛИ В О вир іш ити Gез п арлам ен ту .

і\лР,

крі~t

С ІІр<lВИ

цього ,

с

ДіІЛ РК О

інший б ік IJL' :JіІІ\ЖД И

н отрі Gе11

сам е юри ст. І!анр иклад, якщо н они проснп. про rюліпше Іш я ЖИТЛ ОВ ИХ у~ю lІ потрі U{'Н 11 е юр и ст,

ЇМ, ІІJВИЛШ е, іІ комп ете> ІІТНu

нка підкаже,

куди :Jве рта­

;\оІ\< ІЙп• ло І\І.о І ·о ІІ\Р й ту обста ­ uин у ,

праu с п ожива ч і! »

-

алt' з нов у-таки

б іЛt..Ш ІІІИjЮКО І 'О ІіjЮф ілю . - Оgнак не сехрет, що в бага­

скаржаться.

-

11,1 жаль, ви ІІр< ІІІі. Дуже ч а сто 1\0 >ІКИХ ~ІИ ІІl·'р t>С ИЛіІС~ІО ЛИ ·

O pl'i liiИ ,

ІІН.

ЩО

З І\l'(J'І'іІТИСН

ІІ і ІІІІІ

ДО

Л/ОД И

суду,

до вірпютІ·. с уду,

НР

В О НИ

: 11\ИКЛИ

ІН~

дуже

ІІ< ' Uіl Ч іІ'І'І , у ш.ому

:ІіІХ ИСІІИКіІ С ВОЇХ ІІ (!<lВ . Цю с у~ш у Т(!іІДІЩіJО , бl~ :J Y~IOB II O, ІІ ОТрі б н о ЛіІ · ~І <l'І' И , іІЛ(' ІІ Р І І ОТр і б ІІО чекати, ЩО ЦС ста ІІ <·тьс я :~а 3- 5 р<жі в . Та к що « в і дм інити » і с н ую ч у пр акт ик у

u

т и в н о

колекс ів та

-

інши х

н о рмативних актіu , н еобхідних для ств о jН' ІНІЯ них

судів

ДЇЯЛ!,ІІ ОС'І'і .

системи і

алмі ні стритив­

з.1 бе:шеч ешш

ЙдеТІ)СЯ

Про

їхньої

UОеДеН ІІ Н

абс:олютно н о вої для нас: судової пра ктики . В адм іні стративни х судах І ' (! ОМ і ІДЯН ИН

3іJВЖДИ

ВИ СТуП а Є

ЯК

сто рона, що « н ападає » . Він пози­ вач, н кий захи щ<н.: с вої І'(Ю~Іа­ дннп.кі права, а уста нова чи ДР ржа­

иа :J<ІІ'алом як иілн овідач . Про І\е да ВНО ЙДУІ'Ь ро:JМОВИ, а «В іЗ і ІІИІІі там» . Том у Пре3илент вирішив юн­

ти

під св ій особ и стий ко нтроль nроведенІш цієї, такої н еобх ідн ої

сус: пілІ,стіІу , реформ и . І ще одн е . Я н е риз и кну ств ерд­

.-за інстанцією» саме тому, на кого

T<IKOI'l> Л И l 'І'і І () іль ІJІ Ч И ~I (' IJ IU II(JOXiiiiiJH ВИрі ШИТИ НИТа ІІ ·

а д м і н і с 'І' р

про цс>суалІ,ІІ О І'О

жувати, що один лиш\' Ука :І Пре:..~и -

тьох вилаgхах лист пересилається

Іі <lСТ іЙІІ<'

адм іністрати вн о - про цедур н о­ і

тут ч асто п отрі б ні н е стіл ь ки юри с ­ ти, с кільки служби типу « :юхисту

<<: І іІ іІІ С'І'і < І Щ і<.:ІО » і, 11\О ІІ іІ Й б іЛ І>ІІJl' , Ді ІТИ До

е ктів І' о

І так далі . Слово м ,

ІІиріш у Іютися чи то судами , •Іи то ~ Іі С І\t~ІІИ~ІИ ад~ ІіІІі стріЩіН ~ІИ ТО ЩО . Ііі /\NІ і ністріщін ПрР :ІидеІІТіІ , ні ( '<1 ~ 1 П рt· : ІИДІ' ІП н е: Mill.: IIP<IUil ВИjJіІJІ у ІІіІТИ бі Л І, ІІІі СТІ. і :.І І\11 Х ІІИТіІІІІо, і .\ІИ ~ІОЖl~ \1 0 ТіЛ І. К И ІІ l'j!\'СЛіІТИ Ї Х

1\0·

Указ почав gіяти. Що gалі7 Хо•І у зверн уги увигу на один дуже важливий нункт ук<ву . 13ін накюус Кабінету Міністрів при с ко­ рити підготовку і вн есення про­

-

сти, :JаЙ~І іІ JО'J'І,С Я просто відниска~ш .

Ос ь один п р иКЛ•lЛ: р оку

до

у в ерес ні

нр е З И ЛР ІІ'І'<l

200 І

: ш е рн улuся

інвалід н ершої гру ни Jуба•І К.Ф. і з п р охі!НІІЯ~І влашту вати їі до Gудин ­ ку інвил ідів , ос кільк и їі ніко~·І у до ­ r·ляД<Іти . Відп о вімю Х м елt..ницької облаNtіні страцїі була фор~t ал ш а в ідписка : Ф•1 КТИ ІІ ереві рен о, лі йсно ,

1\РНТU

: ~ і\·t оЖР

зла м ати

Р ф с> ктивн о г о

пр а ктик у

рРа І ·у ваннн

н е­

на

:ІВ <' рІІ<'НІІЯ І'j!ОМ <lДШІ . Але ВіН ВСТа­ Н О І.ІЛ JОІ: ІІИ :JКУ Н ОВИ Х Пра ВИЛ, НКі ІІрИ ~ І У<' Я'ГJ, ЧИІІ О ІJНИКів ус іХ ра НГіВ :J ВіТУ ІІіІТИ у С В ОЇХ ДіНХ . 1\ 3 Н а'ІИТЬ, відІН> в ідал ьніш е підходити до :.ше р­ Н Р ІІІ. l ' j iOM<lДH H.

3

друІ·ого боку, укю наказус про­ докладний анал і 3 зм і сту

в ести

ли стів . ПісЛJІ цьо 1·о а н алі зу моЖІІіІ буде, З ОДНО ГО боку, б іЛЬШ ТО'ІНО

вироuляти прі ор итети політики, а з іншо го -

держав н ої рев робити

техноло гію ад\'КВіІТІІОГО реа гу ванн я 11 а :.ш е рн е нн н 1·ро маднн.

«День » , N2 І SO

20.08.2002.


N!!67 (9369J f<

І

Кор.: Украіна віgзначає 11-у річницю Незаості. Кwш і з чого почшася іgея незшежі Украіни gJI1I Вас особисто7

березні 1989 р. 1\1Іене обрі1ІІО його голоuою. Збо· ри відбулнен в СШ N~ 9, дир"ктором лкої був М. М. Скирті1. Ні1Ді1ТИ причіщсннн для таких

- зірвали план вліІди: я :~ мегіІфоно~І 3<1просила люде й від місця офіціозу до флмштокіІ . Усі пішли до м іськріІди. Отець Феодосій осшtтив

М. О. Усвідомлення, що н українкіІ, нрийшло ~е в роки ІІі1ВЧі1ІІНЛ n Требухівській школі. А рчиналося воно з любові до української мови й ітерuтури. Етапним стuв для мене СПІВ київський пе ріод: іайо~tство з ~1и стецькою ~юломю Н. х ян, В. Отрощенко, 13. Іллею, М. Сиченком. Кордуном, М. Григорівим Ті\ іншими, ІІ'с1Тьох і:~ яких сі\ме тоді виключали з вузів (у 'Не Н<1 О'ІіІХ народжувuлосл лнище, яке сьолні ІІ<Ізивuсться Київ..:ькою школою поезії) , а кож :шіІйомство й спілкувиннн " С. С:нерстю>М, О. Бердником, І. Дзюбою, В. Сtусом,

:Jборів тоді було сміливим вчинком. Протистонння :1 влuдою було жорстким. Так, у БровіІрі1х під забороною міської влади вnерше

прапор. Ви стуn Левка Лук ' нненка :~устріли овuціями. П ра пор підняли ті, кому він справді був дороги~І. хто за нього боровся, представ­

проводили Шевч енківс ьке свлто 18 тривнп 1989 р. Тепер воно стило тридиційшtм . С влто козацької сотні тоді тикож заборо нили. Другою національно·демократи•Іною оргинізацією, уже з більш вираженим політичним спрямуванням, став Народний Рух України. Першим головою міськрайонної органі зації НРУ в Броварах обрали Івана Ольховського. До цього тут були невеликі територіальні осередки, якими керували В. Шваб, М. Лисенко, В. Сере-

Мt!ІІІКО та багатьміІ інши ~ІИ непересічни:-tи ди. У селах проnагували національно:демокри)ДЬМИ. ЧитнліІ са мвидіІв. Усе , . -- - - - - - - - - - - . , тичні ідеі Нмія та Іван Одинці (Тре­ ' НІ-' МОГЛО ll l' :Jі\ЛИШИТИ сліду В ]Щі . Протt' нро :Ідобуп·н Ук­ .ЇІІОІО Не:JіІЛ<'ЖІІО<.:Ті тоді 11<' І 'О­ · рилосн. Ц<• було кулІ,турниць-

:~а ходи

ники

всі х

націоніІльно-демократичних

ор­

ганізіІцій .

Усі

разо м

nроводили

цікав і

іІКЦії:

Ш ев -

ч ен ків с ькі с внта, збір nідписів проти будів­ ництві\ АЕС, nікети з вимогою будівництві\ в БровіІріІх окружної дороги, «Дз він-90» ТіІ інші . Це були миленькі броварські штрихи до портр е­ ТіІ укріІЇНСЬКОЇ «ОКСаМИТОВОЇ реВОЛЮ ЦіЇ ». Кор: Чому ж cmшOCR не так, як гаgшося7 Чо­ му не .лишилося й с.ліgу віg mоgішнього піgнесен­

ня7 М. О. Н и ТіІКИХ крутих зламіІх історіі завжди відбувається с п ершу пiдн ec:eн-

r--~v-~lё;fїf"4~:;_;y'ВJ.~Jf~JЧi~"iii~[7"P,7/;;UiЬJёf~J;~ ня, потім спад, :юкрема й в економіці. СnріІцювали об'єктивні

фактори,

до

проте не · бракує .і суб'єктивних . В Україні все ста­ лося за принцип оІ\4: «Революції замислюють фанати, здійсню­ ють ентузіасти , а їхніми плода­ ми користаються пройдисвіти». Національно-демократична опоО<ІГ4~Т1ЬАІІа,, .,f1rеJrJС!~~І зиція, по-моєму, проrавила і сто -

pitca, н ерt!бували під приціло:vІ 1 Б. Особливо активних заби­

один із варііІнтів такого шансу

С<'fН'довище ,

у

нкому

•:ІуМіЛИ

СТс1ІІОВИЩР УКріІЇІІИ ладі СРСР і шукали виходу. Осоfіливою д;Ітою було

В

:n

Дl'ІІІ, Пl'р <' ІІОХОІ!і ІІІШІ <1 TapuCi t Ш еu ч е нка в К<Іневі.

іІВІІSІ

хто

l!

нриходи в

ЦІ>ОІ'О

дш1

на З-му з ' їзді _Руху за підтримкою до НРУ. Иому було відмовлено. КріІвчука підтрима­ л и й дали йо ~tу точку о пори інші . Вони й скористалися с иту­ <щі єю, прийшли до влади . Далі сус nільні п роцес и в Ук­ раїні nішли в нипрямку , протилежно му від інте­ ресів на р оду. Почав с н

~tало

хто Ік:vлrЬ1"YJ'Ji4'0··nJpcІCjІJЇ1Гflrlfl.ri>J(ЙM LJeli1"Dor)M

Іt; , IJ\0 В і ІІ ВіД<:ИДіІJ у ріІДНІІСЬКИХ ТЮ р-

< 31 рік) . Ніну Строкату арештували. ІІР

ВИКЛН)ІІИЛИ

3

3-ГО

>су Одеп.кш·о унів<.'(КИ ­

у. Ц<' було 1<)72 р. ЦІ.орок у раДSІІІ<'І,КіІ ІІОЛі~ на

к<н: арК<t

проце с

Н ОІ'О,

скосила

it'J'I,ox: до в'н :шиці п отрани л и С . Свсрспок. > ТіІ ІрИІІ<1 К іІЛИІІ І \і , І . С вітличн ий , 1\. Стус і :ІТО

.iB

ІІіІЙК(>іІ ЩИ Х, ІІ іІЙСІІіДОМ іІІІИ Х У Кf><1ЇІІ С L,КОЇ іІІТРЛіІ'l'ІЩЇі .

llj> t>Дl'ї'il ll ­

:ІД<lІІ<lлос І, б и с покійІю~1 у 1980 р. в Кисві ршу КИІІУ'І'О до Кирилівс:~,кої нсихлікар11і, <І \ОМ аре ШТОВаНО ТіІ ВіДІІJ>аВЛ('ІІО В :\ill'ЛaHHSI у :кодостуrшу міп(евісгь ІІ іІ бР fН'І' Тих,н ·о оке70-літню О кс,щу М<>шко . ВоніІ була ІІ<' ІЮЮ.

І\t'Й •Іас мільйони милувалнен 110 п•лев і :ю ру ІПіЙСІ>КИМ С: ИМ ВОЛО~ І ВІ'Д~LРДИКОМ . іИСЛl' ІІІІЛ свідо~LИХ укріІЇН]\іВ ІІ ОСТУІІ<> ІІО !!110,іоІІуuало ВіД культурНИІ\І,КИХ :ІаП ИТіІІ і ДОМа/\0 ідеЇ УК J>іІЇІІ С L,КОЇ Н l':ІаЛРЖ ІІ ОСТі . ~JU -X

рОКіІХ

П'<1 ВОJ

СІІЛ !'СК

Іі іЩіОlІіІЛЬІІОЇ

о:-юсті українціІз, нкиИ :.~б і1 ·ся з ро :шало~t ЙСІ,КОЇ і ~ІІІ(' ]JЇЇ. 5J буЛ<І С<-'р<-'Д ТИХ, НКі І!рі!І'ЛИ ·о в с ісю дУІІІl'Ю і

ІІ<ІGлиЖ<ІЛ И

ІІ<> :ІіІЛ<-'ЖНісп •.

JОІ 'ЛИ .

!\<ЛІ> ухв<ІЛІ'ІІІІН ;.\<'КЛіІ(>іЩЇі IIJIO Д<'рЖіІНІІИЙ 'Р<'ІІіТІ''І' Укрнїни н стонла сер<>/\ тиоtч л Іолей стін Іkрховної І'.1ди. За ЩіІГПІ ІІ<·' (Н'ж ити та ­ ·а І'іІТО поколін ь бо 1щів uімали ж итпt, та до миті ІІ Р дожили .

1р.: А як ці процеси починшися і віgбувшися 'роварській зеМJJ.і7

0. Г,ез П Р (>l"ІНО, Н<lЦі <> ІІ<lЛІ>fЮ С ВіДО Мі ЛЮДИ й ІІіІ Gров<tрщині . Зи наtІіо нальні ідt'Ї двічі юч<>но з ну:1іn житl!льку Требухопа Надію il'І\L, трагі•шо ніш оu і :~ жи1тя Михайло ·,ник і з З<І з и м'н, були й пuлітв'нзні . Гірко, : денких бровіІ рськ и х шк ола х діти, с прямо вчитРлнми, пиш у-п, наукові роботи ІІ(Ю ·> І\іВ В l':ІаЛРЖ Іюсті» в Б ронарах , котрі сиділ и тюр~ І а х , а в м і ськ радіuс ьких КіІбінетах . .сифікацін і сто рії трив іІ С . р111010 офіІ(іЙІІОІО ІІ іІІ\іОІІіІЛІ > ІІО·ДІ'~ІОК(JіІТИ•І· О (Н'а ні :JіІ ці сю НіІ тер<'нах Gронарів і район у

• ТоtІіІриспю українп.кої ~юв и, ство(Х'ІІ "' н 14.50 Т/с -тел ер уже н езабаром " , 18 с 15.40 Концер т А . Лора к 16.45 Т/с -Район Беверт Хіллз"'

ОНЕДІЛОК б

с срnня

УТ·І

обр ранку. Укра>но> "

20З с . 1 7. З5 Tjc ' Пр истра сті італійськи ", 60 с

JЛИ ЦSІ

О ГОДНІ~

ОО Новини. Погода

no ·

епси холог

20 ОО "ТСН. Прос nорт" 20.10 Т/с -Бандит Петербург - ІІІ" 21.10 Ще "КримІн альна кра1на" 21.45 Х/Ф -злива-

Іесh'

2З. ЗО - парк авто м. nеріоду"

" Королева Марго" І'іний ранок

00.05 т сн 00.30 Телеслужба роз шуку

ту ація •

ОО . З5 Х/Ф " Нічне шоу"

ном іст

іІ тих, хто вдома

1і істини

07.00

-~;>~;а~~~ стара казка"

С nіває В. Стеnо ва

снраву.

П ер шою ноліти•ІІЮ JО нартісш, stKil дінла в Гір о · ВіІ(JіІХ, була УРП. 1-І іІ Й іІКТИВІІіІІІі ЇЇ 'ІЛРЮІ -· 0 . А нісо в, 1'. О щінкоu ТіІ іІІІttі . У н t• рІІІ Р с инІ ,о - жовтий ІІJ>і11Іор :JitOJiiЙopiв ІІ і ІД Г,ровар<І ~ІИ Н іШ<'<: Ні І ~)90 р . в ІІ іІрку П Рр<>моІ· и . } і да І! і\Л іІ і_сторИ ЧІІ У ДО Відку про ІІ а Ці О ІІіJЛ І•Н У СИ~І ­ І!ОЛіК у . Ії д<' ~юнп·рували ІІ <І сц< ,н і 13. Ш ваб і В С ірокл и н . Виклю•tили :-.1 ікрофон . Тоді н ад ІІ uтов­ но~І, ll<:ll'HtliiИM UЛіlЛОІО і JіlЛИТИJ\1 КрИВіІВИі\1 КОЛІ.~ ­ ОрОМ ріІДН!ІСf,КИХ ІІраІІоріu , ІІіДІІНЛИ СДИІІИЙ СИ­ ІІ ЬО -ЖОВТИЙ нрапор . J-la ІІЬОІ'О пішла І! Н і!С:ТУІІ міліція і ро:.~люч !!ні правов ірні ко~tу ІІі сти . t-.·Іи взнлисн :и рук и , стал и кілько~ІіІ кільцн:vІИ н ішко· ло свого ІІріІІІОріІ і зах и стили йоr·о .

ЦіК іІВ И ~l і ХВИЛЮЮЧИ~! було Пі ДНЯТТ Н НіІЦі о н и льн о І'О ІІр іІпо ра ІІ іІД Gровuрсь кою міськріІдою в 199 1 р. С uнткувіlАи де нь І>ро віІрін . ІЗлида : І іІІІЛ<ІІІунала до р у ч ити н ідшt ти над мі ськрадою с иш,о - жовтий п ра 11 о р ти ~І , хто послідов но боровсs1 ІІfЮТИ на11іональн ої ідеї , в т. •1. й с и ~шоліки . На ~юї JІ а~ІіІІ'іІНІНІ до~юв ити п1

16.05 -с ократ - СвІН г" 16.20 Закон є закон 16.30 ст н 16.50 · ква - Кваша" 17. 15 Муз ика на т/к " Киів­

17.15 Енергети чне

І 7 . ЗО ' Киянин"

мого жипя"

з

21.55

22.00

·Двірцеві таєммицJ ..

08.00 "Оплески , оnлески ... "

09.00 Погода 09.05 Mj c - ну , nостривай > " 09.40 Х/ф -одісея каnітана Блада" 12.10 "Доки всі вдом а12.45 - караоке н а майда н•"

01.05 - в ІZ· ТV"

І З . 20 -св іт магіІ' 14.55 ' Сміхоn ан орам а" 1 5. ЗО " Велике nранн я " 17.1 0 Х/Ф -Бажанн я коханн я" 19.15 ·коханн я з nершого nогляд{

06.00 ·доброго ранху, Украін о • 06.05 Околиця 06.25 "С ьо годн ( 06. ЗО, 07.00 Нов ини Погода 06 З5. 07.05 Сnорт 06.40, 07.40 "Авт оrід06.45 Огляд nреси 06.50 ЕхонОМІСТ 08.00 Т(с "Королева Марго" 08.50 Смачний ранок 09.05 А муз ика звучить.. 09. 15 "Для тих, хто вдома "

2 ч.

1НИ ща

аn і а м а рафон І~

Ку бо к

ОСТІ

>Гади

npo

майбутн є " ,

2 ч.

" Це ре МОН ІЯІНИ

'ПереnолохJня каз ка

Jня м олитва

20.00 - подробиці" 20.35 Х/Ф -дв а тов ариші" 22.15 - крим rнал" 22.50 Т/с -Убивча служба" 2З . І5 -проект- F'

рея - кено­

23.55

•ни

0 1 . ЗО Т/с "VJP" 02.25 ·телефортун а"

:трет ил вас .

1футбол" :л . ·Ми лосердя• -ум ки" І Гід"

~ороле ва Марго"

УТ·2 ІНОК З

"1 t

Г

"Аrен т національної и · ІГ, 20 с . J м 1 t 1"

HQI(

1, на сцену! м

і добрих н о вин rк р . де ржав н осr>" "Укр . СП~1Кам

J'я 'іОТирьохм

лужо• р,:>зшуку зи ка звучить.. ." Бридке хаченs( :орабель хоханм Я'

Концерт Бр;тн1 С01рс

07 . З5 " Магія кіно"

08.00 Християн ська nрограма 08 . ЗО Стн' тижневих

08.55 Глобальн І nоради 09.00 -по лустзн ок коханнЯ .

А.

МJтвійчук , 2 'і . 10.15 Телеnрес клуб 11.00 ·сооживач "

Х/Ф "Л егенда

2 с. 1 2. ЗО Закон r з•<он Ольгу" .

npo

княгиню

1 2. З5 ·сократ·Свінr" 1 Зr5 Фестива,тu дит. тв. "Файн о" ' BIZ· тv-

14.oG

1 5 . ЗО " :м ·я·

16.00

1.ч·r),.. t: з акон

2 1 . ЗО С в>Т сnо рту

21 .40 П и тан ня дн я 21.45 Погода 22.00 Казна держави

22.30

23.00

А музика звучить ...

"П,ідсумки " 2З . 25 "Автогід" 2З. ЗО Т /с " Королева Марго "

ВІВТОРОК

07.00 С н щанок з "1 + 1-

27

08.30 С нЩан ок з "1 + 1" 09.00 Tjc " Н ові nригоди м ентів" 10.1 0 Подорож у дитинство 10.40 " Іс т. укр. де ржавності' " Ухр

се рпня

УТ· !

10.05 Т(с " Магія коханнЯ 11.00 Нов ини 11.10 Погода 11.25 М/с "Робін Гуд' 12.00 · з н а й о мтеся :

06.45 "BIZ·ТУ" 07.20 "Антресолька"

nоле

17.40 Т/с "Ма гія кохання" 18.30 "Саме Т ой " 19.00 Новини 19.10 П огода 19.20 Хjф " Н ейм ові рне napi" 20 35 Вечірня ка-зка 20.50 Ве ч орня молитва 20.55 Ло терея -кено 21.00 Новини 21.20 · Ситуація •

УТ·2

09. ЗО Вічні істини 09. З5 Молодіжний фестиваль

ТЕТ

11.10

В.

Погода

одіжний фестиваль J н . Півн іч Ф ото художник ІГади про м айбутн є~.

К<lІІіТ(l-

оліІ 'іІ (> Х і•ІІІИ Х

: ІіІ

таку

ІІt' :Іа -

фе с тив . 'Горицвіт". Ф. 9 -й 12.20 Дjф ·коли в душі вес на· 12.40 -Фуете Артеку" Ф. 2 - й 1 З . ОО ·для ти х. хто вдом а" 1З . І 5 Регіон. Південь 1З .З5 Абетка безлек и 13.40 Погода

13.45 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15.1 5 "Для тих, хто вдома" 1 5.ЗО М(с "Робін Гуд" 16.00 "Студія "5"

07 . ЗО Т/с -теn ер уже н езабаром "

Хельс ин с ька с пілха"

11.20 Модн и й ч ас 12.00 "ПерехрестяІ2 .ЗО Телеслужба роз шуху І 2 . З 5 Х/Ф -І знову я нале><у не соб і"

14.00 Т jc " Кораб ель кохання" 14.50 Tjc "Tenep уже н езабаром " 15.40 Т/с " Бандитськи й Петербург· ІІІ" . "Крах Анти біотика-

16.40 Т/с "Рай он Беверлі Хіллз" 17.30 Tjc " П ри с тра сті no· італ ійс ьки ", 61 с . 18.30 Tjc "Нові nригоди мен тів" 19.30 тсн 20.00 "ТС Н. Просn орт20.10 Tjc "Банди тський Петербург· ІІІ " - крах Антибіотика-

21. 10 Х/Ф " Клас и к" 23.05 1/с "Секс і м істо- . 25 с. 23.40 ТСН 00.10 Х(ф " Кислотний дім " УТ · З

07.00 Новини 07.10 "Пізнаємо с віт разом· 07.25 Tfc "Метушливе місто· 08.00 Новини 08.1 5 Т(с " Ви со ка хви ля09.00 Новини 09.10 " Мелооам а"

і щину і прагнули ЇІ н езал ежн ос ті над усе . ащі свої літа по клав п ол ітв' язень Бунь на свя щен ни й олтар . Проте, ще довгі роки про с правжн є національ·

Кор . : Ваші npornoзи на майбутнє. 1\: f. О . С у с: нілІ,ні й еко Ію :чі чні реформи н е йдутІ,, бо влада н е :JіЩіКіІІІЛt'Н и в них. 1-/а :шіть 11рі :ш ищн рсr jюр~ІаТОJ>ів :ІіІІ'аЛЬJІоукраїнського ~ІіІ<:ІJІтабу. 11<~ ІІа :ІВl'ТР, бо і х ti<'Milt:. ВліІді! пиль­ н о сте реже , аби у влидні сф е ри ІІ Р проникли с nривжні реформатор и . Лджr~ док о рінно рефор­ "'Іунати сл ід наса~шеред владу. Думаю , 11 нuс с відом о віді брнли почутгя н атр і оти :І~Іу , зробили н ас :ше вір е ни ~tи й :~ н ев іреними

злидарн~ІИ

можн і!

е виз волення годі було й думати. А треба було до того ж з тав ром « націо наліст ", який на

час не розуміли нав і ть близ ькі люди , зокре· п ерш а дружина . Дов елося покинути Доне цьк , е він закінчив б у д і ве льний факульте т ол ітехніч н о го інституту , мав улюблену роботу обра ни м фахом . Доля п ривела його в Брова ­

ро ­

об ирас мо ми га мі . Л склад П<•рховної Риди що· ріІ :І fіільш с>л і І <tрхічний і кор ум п о ва ний. КоІ'О ж :~ вин ун<t ч ув, t т и 'І Той, хто врода є с вій голос :Ja к і ло t ·р, t м г рr• • Іки .1бо :ІіІ деr нтк у , ду має ЛИШ Е' п ро н айGл и ж•І у :-1 ить. іІЛ<' ІІ Р ду~1а r: про мнйбутн с с в ое , діте- й , о нуків, на роду . Украї нц і :~, t жиuуть r·ідн о , коли оберуть г ідн у ВЛ<Іду, никорінивши :1 душ стріІ х , лінощі, н ок о ру,

байДуж і сть, ІІf>ИJЩИІІ «Мон хата с КріІю». Саме с uідо~Іі uи бор и можуть стіІТИ меха ні:~м ом вихо­ ду ІІ іІІLІОІ'О с у ні льства з такого ганебного t:таву . Поколіннн н аших молодих чи тач ів, с п одіва­ юсІ,, дороступ, до внутрішш,ого усвідо!"Іле ннн свободи , вол і , н езалежності л юдини і нації як найвищої потр еб и і найвищоІ·о блш·а в історії ЛJодства. Н и ш о~І У сусn ільств у тр еба дорости до Не :Jалежност і. Тоді й ЖИ'І"ГЯ стан е інши ~І . А п ок и що :.J i с вятом Незил ежності, дорогі чи ­ ТіІ't іІ J роб і~ю· ТаК, ЩОб ВОНО СТіІЛО CI\SITOJ\1 ду ші КОЖІLОІ'О З IJiH'. Кор. : Дякую за інтерв'ю.

в 1976 році, де з найшл ася робота у тресті техмонтаж". Не обділе ний ві н і особ ис · м. А найбільша його втіха - дон ечка , ровесниця незалежності, котра і є, ~а· рушійни м ст имулом, що .не дає М и · Федоровичу б ра ти до уваги свій поваж· Він, як і в молодост і , багато трудиться ,

~o o, JA.,<aC'Tk/'a громадським и с правами

09.50 МультФ 10.25 Т/с "Народжена рево люцІє ю" 12.00 Но вини 12.1 5 Tjc "Заборонена жонка" 1310 -хіт - баз ар" 13.45 Молодіжна телслужба 14.25 Медцентр "Доєіра" 14.40 "Кри хітка" 15.00 "Посмішка- А. Де м,ука 15.15 "Десяти нна цер ква"

На Фото : голова міської організаціі УНР М .

• Бунь (справа) разом із броварчанином 1 нім політв 1 язнем А. М. Бондаруком ківнянському лісі.

15 . З5 Суч . укр . ром а н си сnІв ає засл . арт. Ук раїни Л . Недін 1 6 . З5 Лікар Р. Довженко 16.40 Т(с " Кохан ня. що ІСК ри т ьс я " 17.30 За київс ьким часо м 18.00 Нов ини 18.10 Т (с ' Повернення в Едем"

19.05 -жарт за жартом " 20.00 " Подроби ці" 20.40 Т jc "Зу nинка за вимогою" 21.45 Ч . Х/Ф " Я вам більше

не

ВІрю"

2З . 25 Т jc "Уби вча служба" 2З . 50 "Подроб иці'

ТЕТ

хви л и н"

ІЗ

В

09 .З5 " План ета Боулінг-

10.00 Ток - шоу - наобум ' 10.45 Закон є закон 10.50 Мул ьтФ. 11.00 То ргов а м а рка "Стерх" 11.05 "Сократ· Свін( 11.20 "B IZ· ТV13.10 "Безсм . скарби Україні(

Х/Ф 'Незакі"ена n'єса для

механічного nіа нін о"

І

І" 07 . ЗО Т(с ·те n е р уже н езаб аром -

19 С . 08 ЗО Сн оданок

28 с с рnня д р р Околиця

08 55

06.05 06.25 ·с ьогодн і" 06.30, 07.00 Н ов ини . Погода 06.35, 07.05 Сnорт 06.40, 07.40 -дв тогЩ" 06.45 Огляд nреси 06 50 Е кономіс т 08.00 Tjc - корол ева Марго" 08.50 Смачний ран о к 09.05 ·Ситуація" 09.15 'Для тих, хто вдом а-

.:.s

02

75·

к оле к ція

Па м ·sні

м узи ка звучит ь ..

"

12.10 Телеслуж б а розшуку 12.20 Х/Ф "О n срац" "Ко н rрок т " І 3.50 ·Си туа ція .. 14.00 Т(с "Ко р абел ь кохання 14 50 Т/с "Tenep уже н ез абаро м " 15.40 Т/с " Бандит. Петербу рг- ІІІ" 16.40 Т/с "Ра йон Беверлі Х1ллз'' 17 . ЗО Т j c " П р и с т рас т і no · італі й ськ и" . 62 с 18.30 Tj c " Н о ві

при годи м ентів~

І 9 . ЗО тс н Пете рб ург · І І І' . "Крах Анти біот и!а" 21.1О Хjф · Ос ін ь у Нью · И орку"

23.05 TJc " Секс

і місто"

2З.40 тсн

26 с .

ОО І О Тел ес лужба розшуку

15 Х/Ф

"Чіллер" УТ· З

07 ОО Но вини 07.10 Мул ьтф 07.25 Т/С " Метушливе М ІСТО" 08.00 Новини 08.10 По года 08.15 Т (С - висока ХВИ ЛЯ · ІІ" 09.00 Нови н и 09.10 Tjc -зуn инка за в им огою" 10.10 Дефіцит - шоу 10.35 Банк · шоу "СейфІ 1.30 " Крим ІН ал" 12.00 Нови ни 12.15 Т(с "Заборо н ен а жін ка­ І З. ОО За киівс ьким 'асом 1З. 1 0" Шлягер-nредставляє ..

19.00 Нов ини 19.1 О Погода 19.15 Х/Ф ·люди і звірі' , 1 с. 20.50 -суnерлото" .. "Кен о" 21. ОО Новини 21.20 · Ситуація•

21.ЗО Матч З·го кв . рау нду Л іги ч . " lll:uтan·

1З . 5 5 М едце н тр -довіра" 14.10 Т елеслужба ро зшуку 14.25 д!Ф "Сnогади і м ріІ' 1 5. ЗО " Люди і долі"

16.00 "Київ ділови й" 1 6.З5 Л іхар Р. Довженко

ТЕТ

06.45 "81Z TV" 07. 10 "Ант ресол ьк а" 07 25 Погода 07.30

"ВІ с ті "

07.55 П о r ода 08.00 Х ри сти ян ська nрограм а ОВ . ЗО ст н "П' я ть

08 .50

хви л ин "

з

В

За м .зн с ьким

08.55 ГлобальнІ nоради 09.00 Т(с " Мо л еді" 09.30 ~ КиІ·в - клас и ч ний " "Тає мниця мис т ецтваи Х/Ф ·· н еза кінчена п'єса длR меха н ічн оrо п іанін а··

10.10

20.00 -тсн Про с n орт" 20.10 Т(с "Бандитс ьк ий

ОО

ХХ

Тt1СЯЧОЛ ІТТЯ

Ста р а

11.50 ~А

л іня )

·

15

режи сер Р. Олекс і ва

13.00 "Для тих . хто вдома" 13.15 Ре гюн . Це н тр 13.35 Телес лужба роз шу ку 1З .40 Абетка безnеки 13.45 Погода 1З . 50 Закон є закон 15.00 Ноаини 15.10 Погода 15.1 5 "Для тих . хто вдо ма" 15.30 -крок до з ірок" 16.00 "Студія ·-s-

' Боюгге- І Белh ПЯІ

О !.СО Т,'с "VJ Р" Т/с "В и сок а хвиля - 11" З5 ·всли кr д рами

01

Т,Іс " Но ві nр и годи ментів··

10.50 Сільська годин а

1 8.ЗО "Саме Той"

В.

• 1"

00.05 Т ;с "Уб ивча с лужба" 00.30 " Подроб иці"

с.

10.10

16 50 Закон є захон 17 ОО Новини 17.10 Погода 17. 15 Ексnос в іт 17.40 Т(с - магія кох ан ня "

із

з 'І

18 ОО Н овини 18. : о Дjф "Крам арі щастя " 18.55 Ф . Л rra че м n -дина мо - (Ки ів ) "Л еВСКІ .. (Софія ) . 21 .10 Т(с "Зуnин к а за в и могою ·ІІ" 22 .15 Х /Ф " Майж е і деа л ьн е n о гра б уванн я"

УТ·2

07.00 Сн іда но к з "1 •

СЕРЕДА

1 6.ЗО Зелена зон а

1 З .40 Закон є закон 13.45 "Сократ - Свінг14.00 КиївсьК> діловІ новини 14.1 О · охоронці історіі 14.40 МультФ.

Заманськ им

2З . ЗО Ро з і граш лотере1 "Мегалот" Мар го"

Михай л і всь к ог о

Зам анским

20.55 Глобальні nоради 21.00 "Команда • ТУ'

23.35 Т/с " Коро лева 00.25 " Мьюз ік· бо к с "

З л атоверхого" Ф . 2 - й І 2.ЗО -гри гор > й Антоненко " (до

09.00 Tjc "Миледи" 09.30 Закон є закон

15.00 Х/Ф - марина· 16.30 "BIZ· ТV' 19.00 "ХХ століпя. Обране" 20.00 П равовий всеобуч 20.30 стн 20. 50 " П ' я ть х в и л ин"

22 . ЗО стн 22.40 Но вини з вітрини 22.45 Київс ькі ділов і нов и н и

2З. ОО "П щсумки"

09.35 Казн а держав и 10.05 Т/с " Магія хохання" 11 .00 Но в ини 11 .10 Погода 11.25 М/с " Роб ін Гуд" 12.00 Сьогодні .. П ерша Пречи ста 12 20 " М уз и , ні ф реск и

06.45 "BIZ·тv07.10 "Ан тресолька07.25 Погода 07.30 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Христи ян ська n рограма 08 . ЗО стн " П ' ять

( Доне ць к) 2З.25 -Автопд"

09. ЗО в.,,; істи н и

00.25 Т/с -v . І Р' 01.20 TJc - ви сока хвиля-

08 .50

2І . ЗО Погода 21 . З5 " ВІСТі" 22.00 Погода

22.55

обі ймає

-

керівника коштори с но - договірного сек · капітального будівництва ВАТ «Н ауково · ідне медичне об'єдн ан ня «Діал ір" у Києві . І Й ТИМ, ЩО ЙОГО ЗуСИЛЛ Я , ЯК і ТИСЯЧ паб ра­ ПО ГУЛАГу , а та кож активного рухівця, були ми . І хоча Укра·Ін а с вяткує 11- у річницю Незале жн ост і , попереду у нашого народу його синів ще ба га то трудн ощів і зви · праці заради розбудови та ІПЕюж:ав Ін ос;т і на належному р івні . Петро ЗУБЧЕНКО , вчитель ЗОШ NQЗ,чл е н ради · організаціі Ук раІ нського Н ародного Руху .

ІІІТерн ' ю B:!SJЛil Валентина КОВАЛІВСЬКА.

11<1 ради кіІльні

16.30 Резо н ан с 16.50 Закон є закон 17.00 Но вини 17.10 Погода

ф ~Я камінь із Божої І .. . м Ф. 1-И . "Ольжич "

гвин енко

11 е

зі школи . У квітні 1949 р. хлопчину, кот·

було ще й 17 ро ків , засудили до 25 років но - трудових таборів. У пус тельн ому ані, у таборі, об н есеному муром, за ко· дротом, на мідному руднику, у нелюдсь·· (до сnеки влітку і страшенних бу­ мку дода йте в иснажливу nра цю у шахті й голодний пайок з ка чорного хл і ба ) провів Михайло 6 років і 8 місяці в с воєї юності. У 1 і амністувала горди х с и нів України , «Вина " их була лише в тому , що любили свою

Л<-~Ж ІІі СТh . . .

інтелі1·енпrо влада відnовілн :ІІ!ерх ньо: Gуде ТіІ К ,

н к м и сюпл<Інували . Тоді ми пішли

22.ЗО д/Ф -нам .. ЗО років 22.40 " ЧудИ!И" 22.50 Х/Ф "Иого гра"

08.ЗО -л юди і дол і " О . Кис л юк

борол и ся

р уках

б ити ЩО :Іа ВІ'ОДНО . І вr:Р ж ви х ід є: це вибори. Народ має таку до­ лю і так у владу, лкої нін заслу t·оuус. Нашу uладу

Заман с ьким 20.55 Глоб альні nоради 21.00 - вІZ · ТV" 21.25 Погода

07. З5 д!ф "Василь Бородай"

Укра і нці

КЛі ІІІІВ .

В

'""vJ.J'"'"I

н е коtІТ(ЮЛІ.ова-

((ДИКО!'()))

:~<ош и до тодішньо1·о вроку рора М. Гарник<1 з ви моІ'оJО відкрити проти M<'ll l ' к ри ,чін ал І,н у

18.40 Х/Ф "Марина" 20.10 Дозвольте заnитати 20.25 Новини з в ітри ни 20 . ЗО стн . 20 50 - п · ять хв и лин "

onep.

лі :ІМУ

ОІІИНИЛаС:Я

б ідни ~ш . 3 і

2 І . ЗО -вісті'

УТ·З

·дртмайдан" . Аріі з

1.\ліІДіІ

кpal\toлot<J . Так , б рuнарс t.Jка uладu двіtІі tІ ода вала

1 8.ЗО МультФ.

19 . ЗО тсн

1.Яд nреси

Gухін ), ,\ ідін ТіІ Вас и ль Ш у<ті , В . Т<•реЩ<'ІІКо (Літки), Н . О н онрі с ІІко ( СоuолінкіІ) та інІ І Іі дктивtІиrчи в І\И Х ·П (Ю Ц<'><·,tх, кр і ~1 уж<' ІІ < І ' ІІІ іt ­ них, були І'іІкож В . СтаІІІ Р ІІ Ко , І . і\іІнилюк, В . С іроклин, П . Ру б<ІІІКіІ , 13. ОлІ,ШіІІІ С: І,кu , Н. Григо ­ ре нко , П. Зубч е нко , М. ПоІJО~І а рч у к , М. Хай, О . Палійчук ТіІ баt'і\ТО інших. БіІІ '<lТо любові , сил, нраці вімали ІІ <Щіональнійй с праві В . Я . Киричr•ІІКО, С. С Куц, І . 1'. Ш уст, нких ужl' неміІ є се р Рд на с . В. }І. Кири•І!!Н­ ко ще в 30 -х роках був :JіІсудже ний у с нраві С нілки rш :нюлl'ІІІІН Ук р<1їни . О рІ·а ні :JіІ І\і Н ,чітинtу в ~)0 -х роках .. ВН<1Жаласн

18.00 - місто

І 8 . ЗО Т/с - нові nригоди менлв"

05 Cnopr 40 "Автогід'

вступив до лав ОУН · У ПА, виконував д.ору· керівників ліс ового підпілля ... Иого

ся

Нін~t Строкатої, дружини \ітв'н :JІІн С внтослава Караt с І,ко І·о (ТР ІІРр ІІіДОіЧИЙ S!K

нроте

им читачам про його буремні молоді літа і по· зрілість. підлітком на рідн і й І вано - Франківщині Ми ·

був тоді, коли Президент Ук­ раїни Леонід Кравчук звернув­

3гОДОМ, уже ІІіШЧіІІОЧИ С Ь рсько~tу унінерсит<>ті, н жила

словникіІJ,

Жипя у боротьбі Мабуть, є щось глиб око символічне в то му , дві знаменн і для Миха йла Федоровича Буня - день народження і День Незалежності ашої країни майже співпадаю ть . Тому є нагода е лише поздоровити патр і ота, шановану у місті юдину із 70 ·річним юв ілеєм, а й нагадат и на·

ричний шанс на влму. Думию,

«BO(JOIIOK».

к<Іль них

23.08

16.40 Т(с " Коханн я , що іскритьсЯ 17.30 :1 а київс ~:.rІАм ч аr.пм

10.40

1 2 . ЗО Захо н є з а кон

12.45 'BIZ·тv14.45 "Ком анда ' TV' 15.15 Ток - шоу " Наобум " 15.50 "Сок рат - Св і нг · 16.05 Зако н є закон 16.10 "Со крат ·Свінr" 16.25 За к о н є закон 16.30 стн 16.50 'Ч о рн ий квадрат" 17.30 Молодіжна т елеслужба 18.00 -сто м атолог і я· 18.10 Муз и ка на т(к · київ18.25 -дорога до ус n ІХу" 18.40 Х(ф "Маєрлін ( 20.10 Дозв ол ьте заnитати 20.25 Новини з вітрини 20.30 СТН 20 .50 "П ' я т ь хв•лин · з -

З ам ан с ьким

20.55 Гл обальнІ n оради 21.00 ·прибуття nотягу" 21 25 Погода 21. ЗО " Вісті -

21 .55 Погода 22.00 "Nota Bene" 22.40 "Чуди к и " 22.50 Х/Ф "Хрещен •й nn :\S "RI7.ТV"

син"

В.


~41

N!!67 (9369)

І

23.08

~-···--~'~"":..;.:.:.~_:.;.;,.:..,.,...,.:.;.;.,'.;..:.;.;.~~;";,;,;.:.;.;;:.~=.;.=.~~~;.:.:...;.;;;..:.v,;.;.;.;.;~'«.;;~:s·k %<:=>.<x<"':i:'>:O.::N<\'i<:X~=:~f.X:<>::::;;;;:;:~-m».-w.-:::;::<=;;-";;;~-""-::.·.·.-~--::"

Броварська міська рада ІН',

~t~~~·~~it~··~~ ++~+·~·~~~~··~··~~· ~~~

:.~.·сердечно вітає депутат~ чо- · ~. тирьох скликань Михаила

і

тепер голову міської організаціі УНР, депу-

і;

ною датою -

і

шановану в нашому місті людину -

!ІФедоровича БУНЯ з ювілей- !

!*

дня народження!

і

міцного

здоров'я,

плідної j,

ювілею -

успІхІв

!~ політичній

у

громадсько-

діяльності.

Енергії

Щиро бажаємо Вам, дорогий пане

., Михайле, віку довгого, здоров'я доб-

;;)мІста БроварІв та иого меш-,1

~ :

JУкра·Іни.

на щастя

Незалежної~. .....

Чорно навкруг чи біло -

Може зламатись тіло,

Але ніколи - дух!

~

і"~-

Правління про

зборів

акц:онерів,

2002

року о

ресою:

як:

11 жовтня 14.00 за ад·

відбудуться

Київська

Броварський

обл.,

р-н,

Калинівка,

с.

будинок

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.

Зменшенн~ фонду

зменшення

статут­

шляхом к1лькост:

акц:й з викуnом частини акц:й у :х власників з ме­ тою

анулювання

цих

акцій Зменшення

статутного

фонду

заnроnоновано Фондом державного

майна України згІДно до

57

Державно: nрогра­ ми приватизацї1 на 2000·

2002

роки, затверджено: Укра:ни «Про

Законом

державну

програму

5.1

їх

варТІсть не Мін:мальний

розмір зменшенн~ ста­ тутного фонду

274153.00 грн., кільк:сть акцій 1096612 штук У зв'язку із зменшен­ ням статутного фонду

близьких, (алюмінієвих огорож, хрестів, гробничок), пошкоджень над­ могильних споруд, збільшується кількість актів вандалізму у ставленні до померлих. Для нас усіх це мораль­ ний та матеріальний збиток. Для забезпечення порядку на кладо­ вищі та збереження надмогильних спо­

подарства

охорону

5.2.

Стагутний

nод:лений

nростих

на

0,25

грн.

nов'язан:

судом.

Терміни

nроведення

nочаток 28. 11.2002р., закінчення - 28.12 2002р. викуnу

Необхідно мент,

а.

мати

який

--

доручення.

не

зпдно

з

Правління.

-

сталь),

:!

. ·.

шліфувальник-полірувальни

різноробочі, зварювальник-аргонник. Адреса: м. Бровари, вул. Будьонног 25-а. Тел : 5-30-52, 6-38-47. ЗАТ «ПРОМАРМАТУРА» (вул. Лісова, 2) потрібні працівнию 1 . Слюсар-складальник - V розр

на

2.

Електрозварювальник

Зарплата для довідок -

400-600

- V

розр.

грн., телеф(

5-32-71.

му;

"верстатник-багатопильник»;

-

Втрачене посвідчення дитини. nотерпілої внасл' аваріі на ЧАЕС, Д N!244736, видане на ім'я ПОПАД~ Олександра Васильовича, вважати недійсним.

столяр-верстатник;

-слюсар з ремонту деревообробного обладнання;

вул.

уп­

--

електрик;

-

маляри

Втрачене посвідчення ветерана nраці АБ N!538' видане 2З.О6.2002р. уnравлінням соціального захисту селення райдержадміністрацІ: на ім'я ЛЕГОСТАЄВОї І

майстер столярно-погонажного виробництва;

Миколаївни, вважати недійсним.

по дереву;

Товариство "Укрполімерхолдінг" припиняє с діяльність. Претензії nред'являти nротягом двох міСЯL

кранівник; верстатник

4-стороннього

моменту nублікації оголошення в газеті.

агрегата;

За тел.·

різноробочі. довідками

574-48-58;

звертатися 474-4З-2З.

Втрачене свідоцтво про право власності на майн< комплекс КСП «Придеснянський" с. Рожни, виданІ nідставі рішення виконкому Рожнівської сільської рад: 26.04.2001р. за N! 204, вважати недійсним. Майн' комплекс зареєстрований в Броварському БТ реєстраційним N!4З4 від 04.05.2001 р.

за

Броварську міськрайонну rазету ((Нове життя» віднині можна читати в електронному виrляді на сайті компанії ((6равопорт»

ІfY...\t\

fipoщilpflf~ fіущ.І тщ~ефрнff: 5-З<

Потрібні на постійну робо1 майстер цеху металовиробів (нер;

роботу в Броварах працівників таких r_~рофесій: рамник Ні.! стрічкову пилора-

зате­

в. о. начальника ВУКГ С.О. ОРЛОВ.

Наша мреса: м. Незале;жності; 18, 08, 6-62-24. .і

(044) 568-10-00, 568-10-17.

ви­

www.brovary.kiev.ua.

де можна знай·

інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомпень із життя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

~ i l fi ·,щтt• Інтернет-nровайдер ІІ6РАВОПОРТtt надає nocnvrи з nідкnюqе­ ІІ .. ннн до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oUniкv · G-85-2

Тел. для довідо

ЖИТТЯ"-

"НО В Е

Броварських

міської

ma

ААРЕСА:

газета

tl

раUонної

раА, раuонної Аержавної аАМінісmраuії. СПІВЗАСНОВНИКИ

колекmuв

релакцїі газеmu, Броварські міська і раuонна

paAu, раuонна

лержаt>мінісmраuія.

еід

10. 12.

Kl

1997р.

/"і

259 індекс

ВолоАuмuр НЕБР А т

CuiiJoцmuo прс: дсржавиу рL'ЄС!1ІрnЦІЮ

Р ЕА АКТОР

61285

...

·

і

07400,

Київська о611., м. Броварu,

РеАакmор: 4-03-76.

• • • •

6у11ьв. НезаІІежносmі,

Засmупнuк реАакmора:

ВіААілu:

сільського гослоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

бухгалтерія; npuuoм

лuсmів

і

4-02-92;

2.

промuсловосmі

м.зсової poбomu

І ЗВЕРСТАНО У

КОМП'ЮТЕРНОМУ UEHTPI

4-04-81;

уnравління у

За точність викладених фактів відповідає За

з

чumача..чu

-

на сторінках

ВіААруковано

автор.

zaзemu.

Гa:rema .6\.IXOAumь

з.міст рекла.ми відповідальність несе рекламодавець.

3 д

17 н

I{BiJmtff і

в

u

1937

х· о

А

в

ЗАТ

"Броварська Арукари

"НОВОГО ЖИТТЯ·

4-23-26.

оголошень

д.рук oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu арк

НОМЕР· НАЕіРАНО

4-21-34.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів . 1\истування

ri.

лер•. Ціни договірні.

Те~ефони для довідок:

4-05-

Бровари,

СП ТОВ «Транс-Груn» nponO\'iYЄ.

Фірма купить АЗС, або місця під АЗС.

Підприємство запрошує

13.01

продажу. автомобілі марок «КАМ 5410•, «ГАЗ-5327" та наnівnричеnи ме рок «Фрухауф•, «Кі:\ссборер», «Тре~

м'ясні}). Наша адреса: м. Бровари, вул. Київська, 288, тел.: 5-05-54.

Телефони для довІДок:

Остаточне рішення залежить від вас та вашої активності. Про прийняте рішення ми вас повідомимо через за­ соби масової інформації. З повагою

зако·

(04494) 5-25-76, (0622) 55-54-81.

кладовища

СКИРТИ з населенням району з по 15.00 за телефоном 5-14-92.

роби, торти, м'ясо, риба, соки, горілчані вироби, напівфабрикати (рибні,

оформле·

нодавством.

виробниче

зверта-

доку­

nосвідчує

чинним

27 серпня відбудеться прямий теле фонний зв'язок начальника відділ освіти Броварської райдерж адміністрації Миколи Миколайович;

У нас завжди великий вибір свіжих продуктів (київські хлібобулочні ви­

особу, для довірених осіб

ва.

господарства

Надія КОЛЬЦОВА.

маркет ~~@©~@UІ!

Реєстрація учасників з до 14.00.

померлих.

маЄ можливості, тому міськвиконком та Броварське виробниче управління

Ми з тобою кохалися, У саду зустрічалися І навіки побралися, Вже й внучата зросли. Це ж мені не приснилося В щасті ми заблудилися, Наші мрії здійснилися Не даремно жили.

Завітайте в супер­

12.00

вас

оподатку­

акц:й:

равління комунального господарст­

Охорона кладовища коштує близько 12 тис. грн. на місяць. Місцевий бюд­ жет виділити такі кошти для охорони не

зі

ду, не nередбачаються. Спори щодо ВІДшкоду­ вання збитк:в вирішують­ ся судом або арбітраж· ним

Зірка в річці купається, Соловей заливається, Сутеніє над луками, Ми з тобою одні. Пахне рутою-м'ятою, Пахне рідною хатою, Лепехою прим'ятою Наші радісні дні.

-

змінами статутного фон­

просимо

Шевченка,2а,

5-22-31.

·-оглядова перевірка; аналіз фінансового ста­ ну nідприємств; - nідтвердження фінансо­ вої звітності; - частковий або повний аудит податкової та фінан­ совсІ звітності. Телефон: 6-92-07.

кументарн:й форм:.

Збитки,

оптимізація

-

Володимир, онуки Олег, Людмила, Ростислав, теща Уляна Нестерівна.

Пісня Вже розквітла півонія, Тихо грає гармонія, Красень- вечір спускається, Ніжна пісня луна ... Через тую півонію, Через тую гармонію Та знайому мелодію Я хмільна без вина.

вання;

акцій здійснюється в до·

47, 4-03-46, 5-96-72, або направити

відповідальністю),

акц:й

вартістю кожна. Виnуск

за рахунок коштів рідних та близьких

комунального

5546588

:менних

номінальною

лефонувати нам за телефонами листа за адресою: м.

Фонд

доньки Світлана та Оксана, зяті Іван та

В щасті ми заблудилися

ПРОПОНУЄМО АУДИ­ ТОРСЬКІ ПОСЛУГИ: постановка бухгал­ терського обліку;

дакц::.

Для вивчення вашо·І думки стосовно вищевикладеного,

вул. Незалежності, 18. Тел. 6-62-24, 6-62-23,

І щоб твої знаменні дати

авто­

зеннях. Умови працІ погоджуються з адмІністрацією. Наша адоеса м. Бровари,

вісімде­

щевказану суму.

руд декілька охоронних підприємств звернулися до нас з пропозиціями ор­ ганізувати охорону кладовища, (з по­ матеріальною

за

фонд

сорок сім гривень).

Охорона одного мІсця поховання за місяць буде коштувати 1,35 грн. - 2.0 грн., якщо сплачувати такі суми дадуть згоду бІльшІсть рідних померлих. Для того. щоб ВУКГ уклало договір з охоронним підприємством. родичі nо­ хованих повинні щом:сячно проводити сплату управлінню комунального гос­

У зв'язку з тим, що з кожним днем збільшується кількість крадіжок на місцях поховання ваших рідних та

нових

для роботи на міжнародних переве·

тисяч шістсот

помогти вивчити це nитання.

го кладовища.

вною

триста

сят шІсть

ються до мешканців міста, котрі маЮть рідних та близьких, похованих на міському кладовищі, з проханням, до­

До вас звертається виробниче уп­ равління комунального господарства м. Броварів з питання охорони місько­

ре­

становить грн. (один

1386647.00 мільйон

ме­

анулювання.

Номінальна зміниться.

Статутний

Товариства

акцій шляхом викуnу цих акцій у їх власника з

Статуту ви·

настуnній

дакц:::

nри­

ватизаціі". Зменшення статутного фонду nла­ нується здійснити шля­ хом зменшення кількості

тою

в

(отриманням

Пункт 5. 2. Статуту ви· клас ти в настуnній ре­

культури.

ного

класти

nо­

загальних

5.1.

Пункт

ВАТ nовідо·

скликання

зачергових

ництва

Достатку, злагоди, тепла,

~ ~

мобілів) СП ТОВ "Транс-Груп" про­ водить на конкурсній основі набір водіІв категорій "В", "С", "Е"

ва:

Тобі ми хочем побажати

f§i

У зв'язку з розширенням вироб­

настуnн:

Здоров'я якнайбільше мати. І ще бажаємо добра,

~ Ще довго-довго відзначати. ~З повагою та любов'ю -дружина Надія,

'

пропонуютьс$j

~ ~

~

1j~'f+'f+'~~1+''1if+'~~•'f•"~•'f•W.'~+W+"i'+\"+''+'!!+"tt+~~~

зміни в Статут: Тоl3арист·

В житті, що птахом лине в вирій,

І в цю знаменну світлу днину

~

працівники

ЗАТ «Фірма Теплицьтехмонтаж". ;:..

«Калинівський завод

мляє

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БРОВАРІВ!

1:

Шановні акціонери ВАТ «Будnерліт»

ст.

Яке людям Ви вік дарували.

~

·~ . . ~~~~~=:::~~~«=-~:-· ···::'~::~::~~:~~~~;~;~~~-;~~:~~:::::: ::::::~~~~~~::::~~-;:~:~:::~~= =~~, ~W1'11'.\"t~~WiJWI~"'+4.W+WI6ii~~"~"+"'•W.•'W~ft

Коли тобі лиш шістдесят.

f§i ~

§) ".,

З повагою -

Коли вітають друзі, рідні,

~

Все ж здається, що сказано мало,

"' :і і": ~

Та є одна з найкращих дат,

§)

Як би там не було, хай вернеться теnло,·;:

., :

Не припиняйте РУХ.

народження

Є ювілеї досить різні,

доб~их слів від людей,:

~ мадській роботі.

!

!):радній праці на бла_го нашого~~· 1\канців,

70-річчя з дня народження. ·

: ..: раздів, успіхів та нових здобутків у гра-

jjBaм на довгі роки в благо-1~.

днем

Леоніда Кириловича КОЛЬЦОВА

У цей день не з руки рахувати роки, Порахуйте ви краще усмішкИ, • Погортайте всі дні - і веселі й сумні, Як сторінки цікавої книжки. Стільки чути в цей день

~.~.у. праці на д~путатській ниві, но-. !Іі•_ . ~ рога, родинного щастя, всіляких га-

jtвих

Щиро вітаємо з ювілейним

, [:

хайлу Федоровичу Буню з нагоди

Михайла Федоровича БУНЯ.

11 Прийміть наші щирі побажан- !1 .,

І~ня

t. f:t.t.t. ~t. н ;и~

монтаж» шле найщиріші вітання Ми­

тата Броварської міськради,

,..

:11 ~ :~<~ ~ t.·t :t t. t.·t.M-t.t. н-~ t.:tt. t.

Колектив ЗАТ ссФірма Теплиць тех-

вітає з 70-літтям свого колишнього голову,

t

70-річчям з

~а :~<:Інt.t

Броварська міськрайонна організація НРУ

ma

сере.&._, субота.

nf

облАержаАмінісmраuї:

Р· у

сnравах

інформаuії Кuївсьн

:

Зам. Тираж

3420 2095 приІ'.

#67 2002  
Advertisement