Page 1

СУБОТА

8 вересня

2001

р.

N2 67 (9268}

Виходить з

17 квітня 1937 року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації І І І І І І І І І І І

t:EllJ . . GlЩlЦ1 Шановні сnортсмеІІи.<і .dJізкvnьтvоники, ·тренери, '-"'-~"-'A..o"""'~lltfJ І j

ветер--ни dliзкvnьтvnнoro PVXV 6роварщини! Від імені Броварсьноїміськоїради та іївиконавчого комітету щпро

IJlиpo вітаємо вас із Днем фіппчної культурп і

вітаю вас із Днем фізичної культурн і спорту!

спорту! Наш ПрпдсснянськшІ

Завдяки нашим уславленим спортсмсНіІМ фізична культура і спорт стали однією з найвизна•Іальнішнх сфер життя Броварів. Унаслідок

ТІІВІІІІІt і знаний не тільки в Україні, а й за ії

межами. Кожного року неодноразово лунає Дер­ жавний Гімн і здііІмається Прапор України на

gього наші зсмАЯнн постііІно досягають високих спортивних резуль­

татів на змаганнях усіх рівнів. Броварчани були учасннJ.·ами Олім­ пійсьних ігор в містах Атлаита (США) та Сідней (Австрмія).

юних, так і уславлених спортсменів, а також усіх

І

шанувальників фізкультури і спорту.

І І І І І І І І І І

жуватимуть спортивну славу нашого міста, вноситииуть свій вклад у

Вагомими спортивними здобутка.tпІ вп, наші зс­

зміgнсння авторитету Броварів і всієї України на міжнародній спор­

МАЯКІІ, сприяєтс зростанню авторитеТ}' ~України в усьому світі. Бажаємо вам і надалі радувати нас перемогами. Миру вам, злагодп, достатJ.J', мr.g-

тивній арсиі. Хочу запевнити вас, що ми if надалі сприятимемо ефективному функgіонуванню спортивних установ і споруд міста.

ного здоров 'я!

Бажаю'всім вам, дорогі друзі, нових спортивних здобутків, фізи­ чного Й духовного здоров 'я, нсвич~рпної сисргіі; бадьорості та дов­

Jt

Анатолій КОСЕНКО,

голіття.

ції ~\) ~~ брасо~І 3 свропейсІ,ким

ІІята програма ро:шитку футбо­ лу в місті на 1998-2002 роки. Роз­

Ічісті підроспн: гіДІІіІ :І;\Ііна. Цt~ Ві­ ·ктор ЯстрL~бов, Н<ІТ<ІЛКіІ Худнко­

ПрОІ'рама «ФізИЧІІе ВИХОВіlІІІІЯ­

джеrrня,що в леrкоатлетичІІому

здоров'я нації». У ній намічені ос­

спринті "золото" можуп, здобу­ вати тілJ,ки тЕмновІкірі сrюрт­ с~юни. Вона довt'Л<І, що й на бро­ варсІ,ких біІтmих лоріжках ста­

летичний Мішеж, н'нть нлавалJ,­

вої та фізкулиурно-оздоровчої роботи. Продовжують фу1ІКЦіО11увати дитнчо-юнацІ;кі сnортивні шко­ ли, де ази майстерності з ІЗ ви­ дів спорту освоюють 1700 юна­ ків та діВЧіІТ, Вище училище фі­

них басейнів, сн.ортивні компле­

зичної кули·ури, в якому ІІіШЧ<І-

f:

таке

тсто

було лише декілJ,ка невеличких

спортивних залів,

вочатку дев'янqстих років збу­

довано красень-і:таліон, ЛL~І·коіІТ­

кси училища фізичної культури, 8Металург>>, «Світлоп~хнік» та .ШІІ Почали плідно працювати дві дитячо-юнацькі свортивні шко­ ли, училищt~ фізичної культури, школа вищої спортивної ~1айсте­ рності з легкої атлетики. До ро­ боти в цих закладіІХ залучили

новні напрямки спортивно-масо­

..

провідних спеціалістів з різних

видів спор1у. На сьогодні у місті працює 90 тренерів, із них 40мають вищу категорію, а 25 почесне звання Заслужений тре­ нер України. Саме завднки їхнJ,ому тала111у у нас з'нвилисн призери та чем­ піони чt~мпіонатів світу та Олім­ нійських і1·ор, ІІСJН'можці бага­ тьох ІІJЮСТИЖІІИХ МіЖІІіlрОДНИХ змагань Любов Одинокова, Олена Нt!МіШІкало та Наталка Лу­ к'яненко (гандбол), Володимир Кличко та СеJн·ій Дзіндзірук (бокс), Андрій Калашников (бо­ ротьба греко-римська), Ірина

Тараненко (лижні гонки), Олег Лісагор та Вячеслав Валдас в (пла­ вання) та багато інших. взагалі до

складу

збірних

команд України входить 75 пред­ ставників міської спортивної ор­ ганізації. Щорічно в мі сті проводип,ся

близько

200 спортивно-масових

ється t57 ю11а- ~ а шm

ІІОТСНЦіал,

НіlЛаГОДЖСНіl

усніLІІІІО

ІІрИ~ІІІОЖУС

:! g'', ; ,,

шm

а

m mm m • m

~ с 11 орти в н у

СІlортивної~

Ісі. НІ~ ~1СНІІІ

~І<Jйсп~рності І

Чемпіонка світу з легкої атлети- І блискучt~ ви-

з легко! атле- ~

тики.

Броварча- м

ни 11

ки Жанна

Пінтусевич

~ в. Бондаренко).

(тренер

Гандбольна команда "Світло-

ступІ1ЛІ1

ви-

~ хов<ІІІІ\і дипІ-

w чо-юнаІ\ької

е1ожут1, Мі' технік-Колос" - фіналіст кубка w сІІОjJТИВІІої и ш ати с н ~ України, учасник Єврокубка-200 1 ІнІколи 11 ри

спортивними Мі' року. здобутка ми іШ! Команда "Регіон"

-

w вім.ілі з фізи­ чемпіон Мі' чно1 кулІ,ту­

своїх землн-І Київщини з міні-футболу, чемпіон ~ри та снорту ків. Прослав- м України 2001 року. w місІ,квикон­ лений у світі ІШ Валентина Шевченко- воло- М кому Андрій боксер-про-~ дарка кубка світу з лижеролперів КовалІ, та фесіонал, Во- !ІІі (тренери В.Лесников, Є. Волков). 00 Олена Ні:Іа­ лодимир Кли- м Оксана Захарчук - призер w му тд і 11 011 а,

1

чко саме тут~ чемпіонату України з легкої ат ле- ~ котJJі на ЧL~м-

Р

0

з п 0 ч а в~

свое

ження

сход-

тики.

Світлана Шевченко учасниця І''іоІІіІТі світу

чемпіонату України з легкої атле-

ДО~ ТИКИ.

с1юJпивно1·о ~

ІJосІли вІдпо-

~ ВІДІІО 6 Ті! 8

Тетяна Ладовська

- срібна !й ~1ісцн, а на призер ка чемпіонату України з лег- w ч t' ;\ІІІ іон ат і

СнортивнуІ коїатлетики. ни прим но-

'*'

Віктор Постол, Віктор Гераси-

менко -

у

:1

· · ~. СХОІ\ИІІ ку ГІО@ І .. Жанна Кумова -· чемпіонка й шани. І\t'И

(м. Фукуока) І Київської області серед юніорів. І ПL~rюлік ,чож­ rmlli \\\]! ~. rmlli \\\]! ~ \\\]! Ш\і tili ІІіІ ІІJЮДОІ!Жу-

став 'leMJJIO- ~а І!ІіІ!І

ІІІКІЛІ,ІJИХ

:ІіІКЛіІД<JХ, Дl~

lljHJIIO-

Дii'J'I,C>I ~ІіСJ,Кі СІІіІjПіJКіаДИ ІІІКОЛ>І­ рів. ]ІІіІЧІІіl УІІіІІ"іІ В ~ІіСТі ІІJНІДіЛН­

СП,СН Й 'ІіJСОІІіЙ фі:ШЧІІіЙ куЛJ,ту­ рі. Функціонус 230 фізкулІ,турно­ оздоrюнчІ1Х ІГУ"· в нких з<Іі"t;\І<І­ юп,сн ІlОІІіІД 3,7 ТИСНЧі :.Jt'lll К<ІІІ-

ClJOjJТ. До ІІОСЛУІ" 1\ИХ ЛІОДl'Й Лl~І"КОіІТЛl~ТИЧІІИЙ еІіІІІl'Ж, біІСІ'ІіІІ

«f<VIliШil>>, с·ІІОjJТКО,ІІІЛl~КС «СІІіТ­

ЛОї:РХІІіК», ;JJіJХОІІИЙ клуб. Цt~ дало З;\ЮІ"У :{алучиТИ 52 ЛІОДl~Й :1 ВіІДіІ­ МИ ЗДОІJОВ"Н ДО СІ1СП'~ІіІ111ЧІІІ1Х ЗіІ­ ІІНП, у СПОjJТ11ВІІІ1Х Сl'КІ\і>ІХ 3 ІІЛа­ ВіlІІШІ, lliiCTiЛJ,IJOI"O Тl'ІІісу, ІІі!Уl'р­ ліфтішу, lІІіІХіВ, llliJIIIOK, Лl'І"КОЇ ат­ ЛеТИКИ.

3

I"OfJДiCTIO 'ІИ ІІіІ:ІИІ\<!СМО

іJ\ІL'ІІіІ СІІОfJТО!l~ІІів-іІІВіІлідів: ІвіІ­ ІІіl Г1ИІІІІІ}ІК<J (Лl~І"КіІ іІТЛl'1'11КіІ, ЛІІ­

ЖІІі

гонк11)

(І!ЛіІІ\іІІІІІ}!),

ТіІ

Олt•І<І

KOTj>i

Ів<ІІІL~ІІК<І

СТіІЛІ1 llj>И:H~j>il­

~111 ~ІіЖІІіJРОІ\ІІІІХ :І~ІіІІ"іІІІІ,. Сноrп­ ОІl'НИ-іІІВіІліди lll'OДIIO]Jii:IOI\0 111~­

fJСМіІІ"іІЛИ !Ііі о(JліІСІІІ1Х Ті! ВСt~уК­ раЇІІСІ.КИХ :~1\ІсІІ'і:ІІІІІНХ.

Є llt:BІJi :ІруІІІl~ІІІІН В ро:JІІИТКУ фізичІІОЇ кулІ,тури в трудшю~rу Сl~JЮДОВИІІ\і, ЗОК]Н,~ІіІ !ІіІ :ІіJІЮДі іІЛ!Оі\ІіІІіСВІІХ

будіІН~ЛJ,JІИХ

КОІІС­

Тf>УКІ\іЙ, 1\l' ІІj>ОВОДИТІ,СН СІІіІJJТ<І­ КііІі\іІ :1 Іl!РСТИ ВИДіВ

C110jJTy,

ПІО­

руджусп,ОІ СІІОj>ТИВІІИЙ і\ІіІЙДіІІІ­ ЧИК, відбунаютІ,сн снортивні ІН'­ чори З ВіД:НІіІЧl'ІІІІНі\1 lll'f>l'oiOЖІ\iB Зl\·ІіІІ<JІІІ_., Ці :~ilXOI\11 СТ(}ЛИ 1\ІОЖЛИ­ ВИ~ІИ

11\е Й :ІіІВДНКИ ТОіІІу, ЩО тут

зGL•рсжt:во ІІОСіJАУ інструктора

:1

Kt УкраїІІІt

я 1 . 10111..1 . m!i летики серед юнюр1в.

1ІІі

фі:ІИЧІІОЇ KyЛJ,TYJ>I1 11 ДОІІІКіЛJ,ІJИХ Ті!

усіХ 11pHXI1ЛJ,J111KiB :ІДОJЮІ\01"0 СІІО­

народноІ·оІ з боксу. ~;чалися ІІіІ Олександр МарчугёІйтіс - че.. 0 класу лег~ мп іон першості області з легкої ат- ~на 11 в н 111 У

рии..

rjюр~Іуп"J,сн з й ІІ•ІJЮАЖеІІШІ. А то~ІУ особлива ун,JІ<І- ро:шитку

~Європи у ;m складі збір­

м 1 к майстер~ Андрій Миронець - перемо- ~ у 111 у ІІt'ОДІJОспорту мІжжець чемпіонату Київської області m ра:юво шдвt-

Лі со гор, КОТ-

СЬОІ'ОДНі ПрО СL'бі' ЗіНІВИЛІ1 ІІі! різ­ НИХ ~ІіЖНіljЮДІІИХ З~ІіІГіІІІІІНХ. Відо~tо, що здоров'н люлинн

фізичної кулІ;гурІ1. Тож СL~РІ\l'ЧІІО ІІіТ<JІ:~Іо

призери чемпіонату ~:ної коміІІІди

жує н<шІ зt,м- ~ України з боксу.

ва, Олександр КорЧ;\! ЇД, котрі ужt'

1\іВ ;\Ііста. Набувас ро:шитку й іІІJІ,ІлідІІІ1і·і

~~Лі!Сf{~~~~і ~. Ір о в Ар щ ин А ~ ~\%l::)~:J~)(~(t~~

славу Украї-~

на спортивна база міста, її кад­

СЬОІ"СJДІІі

ків та дівчат, ~ НИМИ rОРДИТЬСІ ~славу Украі-

ред школярів до міжнародних змагань, у нких беруть участь

ровий

ни світу. Проловжуо1о ріІ;\іти успіх<І~І ІІіІІJІого зt~ММІК<І Сергія Д:Ііндзірука- срібнот нри:н~ра ЧL'Мпіонату сві1у з боксу, котрий

················ап••о••Р•Іи••·в·•н.• о. І•·••·•···•·•••••ап·Rв••·и\····

О л і м 11 у .

Незважаючи на t!КО1JОМічну скруту, що особливо відчутно позначиласJ, самt~ на соціальній та культурних сферах на шого життя, в Броварах, завдячуючи міській владі, збережені потуж­

діону можуТІ, виростати че~нІіо­

~~1:::'и~';;~,~і1;І',~';~s

заходів- від першості міста ес­

блиЗІ,ко 10 тисяч любителів здо­ рового способу жи·1тн.

І вати, аджt' до складу збірних ко­ І манд УкріІЇІІИ ВХОД11ТJ, 75 ІІjЮДСТіІ1ШИКіВ МіСІ,КОЇ СІІОjJТІ1ВІІОЇ OfJI"<J- І H ізації. На З;\1 і 11 у 1\ІНІ ІjJіІІІДіJМ у І

ном світу з плавання на дистан­

спортивних майданчиків, невели­ чка група тренерів у місцевій спортшколі. З ростом економічно1·о потен­ ціалу міста нового імпульсу на­ була й спортивна галузь. Уже на

що

::::::

сменів найвищого рівнн. Прий­

роблена та затвердже11а міс~.>ка

знав,

галоnи райл:ержа;щіністраrJЇі.

чітка система підготовки спорт­

примітивних

хто

Бровари. І це не дивно, бо тут

§

раJІИ.

рекордом. Вихованка тренера Валентина Бонда рев ка Жа11на Пі11тусевич спростувала твер­

мало

перший заступник

Леонід СЛОБОДЯНЮК, голова районної

З nоnагою місr,кий голоnа Іван ПЕТРЕНКО.

Е ЗО РОКІВ тому в спор­ Щ тивній царині України

1

У день фізичної нультури і спорту вітає!/'rо як

тренери своєю активною і наполегливою праgсю й надмі примно­

CIIOjJТOil'll іІІ,

нсіх

фізкул J;І"Уf>ІІІ1 Кі 11,

СОбу ЖИТПІ :1 Д111~" фі:ІІ1ЧІІlJЇ кулІ,­ тури Та С110р1у і б,JЖiiU'IIJ lll'pt~­

J\101" ІІіІ СІІО]JТИВІП1Х <ipl'lliJX Ті! М<ІЙ1\іlІІЧИКіJХ, \ІіІ\ІІОПJ :ІДО]JОІJ'Н, біІ­ ДІЛрОСТі АУХУ. Олександр ЧИГИРИН,

:І<шідуючий віміло;о.t фі:Інчвої кул1лури та сІюрту

~І icJ,KB 11 КО ІІ

~~IJIШIL.

•···Іі.Е•а···•·••·ПЕР·Е&.ІІїВ

І

найпрестижніших мЬкнародних змаганнях.

Глибоко переконані: броварські фі-JКультурники, спортсмени та

А

J.parl воістину спор­

KOJ\·1 у.

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І

Колсктин

rJроварсL,кої філії

13АТ «КнївоблІ<t:<», нкий нсщода-

ВНО ІІіДСВ>ІТКУВіlІІ СВОС 35-рі'І'ІН від дш1 :иснуваннн, АОклав неі11аЛО JусилJ, ;\Л>І

ВИКОІІаІІНН СВО-

ОС/ІОВІІОІ"О JаІІД(ІНІJ>І- безпе-

1'0

nе:1ІН~ 1 Іt~ІІІІ7І б ла китним палином

ІірСnІИСЛОВИХ ІІі 1\ІІрИСJ\1СТВ та на­

СС.ЛСІІІІ>І. Ііа СJ,огодІІішній день І'іІ:ювс І"ОСІІОДіІрство БроварСІ,кої

філії

ІІІ' вРликий і складний

-

КО\ІІІЛСКС:, }ІКІ1 Й ВКЛІОЧаС: ніл:>l'\ІІІ~Іх

1772 КМ 52510 221 га-

І<І•ЮІІроводів,

1·азифікованих

квіІJЛИр,

ЗОрСІ"УМІТОfJІІИЙ ІІУІІКТ. Га:>ифіковано:

45

ІІаселеІІих

ІІУІІКТіВ, 3В ІІJЮеІИСЛОВИХ ПІД11ІJИ­ СJ\ІСТВ,

2fi2

КОJ\ІуналJ,ІJО-ПОбутові

об'скти. .СJ,оІ·одні

наш

колектив,

у

нко\ІУ ІІріщююп, висококваліфіКОВіІІІі СІJСІ\іаліСТИ,

і\ІОЖС ВИКО­

нувати весІ, техноло1·і•ший ком­ нлскс робіт і:> І·а:~ифікації ніднри­ СіІІСТВ і будинків у \Іісті та райо­ ні. І J\ІИ дое>ІІЛИ в Ц1,Оічу зна•rних

усніхів. Про І\С свід•1ип, визнавнн

наших

:~аслу1· керівництвом

галузі: :>іІ ЗІІа'ІІІИЙ вклад у розВИТОК

1(130ІЮІ'О

І"ОСІ!ОДарства Та

СУ\ІЛіІІІІР ВИКОІІаІІІІ>І СВОЇХ Обо­ в'нзків

ІІіІІ·ороджені 1ра~ютами

ІІАІ<. «ІІафтоІ·а:> України»: на•Іа­ лJ,ІІИК філїІ Вади:-1 Миколайович )Ксбt,лJ, і старІний 'чайстер слуЖбИ рСі\ІОІІТІЮ-ВіДІІОВЛЮВ(!ЛЬІІИХ

робіт Юрій Миколайови•І ЛахІЮ.

ГріІ\JОТіt\111

13д. Т "Київоблгаз>>

ІІаІ"ОJЮДЖt,ІІІ /\юл:\Іила Миколаї­ вна Хи,нчІко- вровідний еко­ ноеІіст, Р<t.ІСіІ Гритрівна Славін-

-

СІ,Ка

3іtСТУІІІІИК

бухІ·алтера, йови•!

!'ОЛОВІ/ОГО

Олександр Олексі­

І<.оврижко

-

водій. Від-

:ІІІіІ'ІеІІі 1101\}ІКа~lИ та І"рОІІІОВИМИ

ІІJJС~Іі>Іr>Іи ІJСі ІІріІІ\іІНІнки Бровар­ СІ,кої фrліЇ З І'КСІІЛуатаІ\іЇ І'аЗОВОІ"О

ПКІІО;\арства.

А ІІіt УІJО'Іисто,''У зібранні пра­ цівників ВАТ «Київоблr·аз», що ІІаfІl'fЮДОДІІі

нрофесіЙІІОІ"О СВЯ­

Ті! відбулое>І в fJOJycлaвi, І·олов­

ІІОІ"О

буХІ"аЛ'!"l'J1і1

13.1.1<.руковсІ,КУ

ІІаІІІОЇ

філіЇ

ІІіІІ"Ороджено

іе1СІІІІИ\І І"ОДИІІІІИКО\1 Президен­ та Укра·rІІИ Л.Д. Ку'І\1И. ІІа

:икіІІ'Іеннн

нривіт<t'П1

B!XJ,

ХО'ІУ

ще

раз

трудовий колек­

тив rJроІирсІ,кої філй з експлуатаціЇ

ІсІ:ІОВОІ'О

11рофt~сійни:.1 ТИ

І'ОСІІОІ\іІf)СТВа

З

СШІТО;\і і побажа-

BCJ,OI"O ІІіtЙкраІІ\01"0: успіХіВ у

ІІОВОІКДРІІІІіЙ

11раці та МіЦНОГО

здоров'я, nлі!І<>ІJОЛ)"І'1Н у сім'нх,

" також бt'З ІІІ'ребоїв та аварій забе:JІІС'ІУВіІТИ

ІІіІССЛСІІІІЯ,

ІІр0-

~111СЛОІJі ТіІ кочуналмю-нобутові оn'скти нриродни;ч та зрідженим І'С1:10і\.І.

Гршорій ГОЛУБОВСЬКИЙ, І"ОЛОВНИЙ інженер філіЇ.


N967 (9268) ПОНЕДІЛОК, 10 вересня УТ-1

15.00 УТН - •день» 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 Надзвичайна ситуація 16.20 •Студія "5" 17.00 Телемаркет 17.1 О •ІсторІя українсько·, державносТІ»

17.40

До 10-рІччя Незалеж­

8.09

11. 1О

Музика на ТVГ 11.ЗО Телемагазин

18.00 УТН -

•ВечІр» 18.15Погода

22.00

12.05 Торгінформ 12.20 «Добрі НОВИНИ»

18.20 •Саме Той• 18.45 •Хіт року• 18.50 Т/с •Каскадери•, ЗОс. 19.50 І що в уnаковці? 20.00 Казна держави

22.45 КИ.ІВСЬКІ ДіЛОВі НОВИНИ 22.55 «Сnортивний характер•

12.ЗО Новини Євроnи 17.05 ТорГІнформ 17.20 «Добрі НОВИНИ» 17.ЗО •Яхад»- разом» 18.00 ГраціІВід •Гравісу»

18.20 Торгінформ 18.40 •Сосо Павліашвілі» 19.10 Нім. мова •AIIes Gute'"· 14 ВИП.

20.ЗО Щоденник сесїІ ВР Укра'іни 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама»

21.ЗО Футбол. Ліга чемnіонів. «Динамо» (Київ)

19.З0 •М-СТИЛЬ»

руссІЯ»

Закарnаття" 17.55 Закон є закон

20.00 Торгінформ 20.20 «Заглянь у майбутнє"

Німеччина)

18.00 УТН- •ВечІр» 18 15 Погода 18.20 «Саме Той» 18.45 •ХІТ року» 18.55 Телеслужба «Милосер-

21 ОО СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка" 21.25 «Глобальні nоради"

ностІ України. «Скарби

20.ЗО •Саме Той» про себе

19.15 І що в уnаковці? 19.25 •Бізнес-nростір» 20.00 •Телефортуна» 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Погода . 21.50 Світсnорту 22.05 «Футбол як футбол»

21.ЗО •МазлТов»

22.З5 Футбол. Ліга чемnіонів. Тижневий огляд

2З.З5 Погода 2З.40 •Хіт року» УТ-2

ІСТV

14.00 Х/Ф «Прокажена" 15.00, 17.00, 18.00 •Факти» 15.ЗО Мультфільми

15.45 М/с 16.10 Т/с

•Ква-ква гвардія» «Маленькі Ейнш-

16.З5

«Район Сансет»,

М/с

«Череnашки­

нrндзя''

Т/с «Квантовий стри-

бок»

З86с.

16.50 Т/с •Великий кайф", 22с. 17.40 Т/с •Люби, nоки моло­ дий», 1с.

18.З5 Т/с •Всі жінки- вЩьми», 19с. 19.ЗО тсн 19.50 •ТСН. Просnорт» 20.00 •О, щасливчик!» 21.00 Д/с •Кримінальна краї­ на». ((10-й відціл'> 21.40 Т jc •Особливий виnа­ док», 1с.

22.45 Хjф •Кошмар на вулицІ В'язів»

00.25 Телеслужба •Ситуація» 00.40ТСН

18.45 «Факти» 19.00 Х/Ф «Ніч терору» 20.45 «ФакТИ» 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф •З ПекІна з коханням"

22.З5 •ФакТИ» 22.50 «ФакТИ» 2З.О5 «Дванадцятий гравець» 2З.15 Погода 2З.20 ·Плюс/Мінус»

1З.О5 За київським часом 1З 15 Т/с •ЛуІза Фернанда", 58с.

14.00 •Шлягер» представляє ... " 14.45 д/ф «В. НІКОЛаЄВ» 15.15 Т/с «Індаба», 5с. 15.45 Схуднення за методом

УТ-2

07.00 Сніданок з •1 + 1• 08.15 Х/Ф •Утеча на край свrту'>

10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хіт року• 1О.ЗS І що в уnаковці? 10.45 «Є на світі частка» 11 .ОО Телемаркет 11.20 д/Ф •Народження укра12.20 Модний час 12.50 «Перехрестя» 1З40 •БуДНІ» 13.55 •Хіт року»

14.00 ОсвіТНІЙ канал 15.00 Перерва 16.00ТСН Т/с •Район Сансет», З87с. 16.50 Т/с «Великий кайф», 19с. 17.40 Т/с «Люби, поки моло­ дий>>, 2с. 18.З5 Т/С «УСІ ЖіНКИ- ВІДЬМИ», 20с. 19.ЗО тсн 19.50 •ТСН. Просnорт» 20.00 Tjc •Таємниці

16.10

2З.ЗО Футбольний огляд чемпюнату Ісnаніі

00.00 Х/Ф "Ти ще маленький» 01.25 •Російські гірки» 01.З5 •Гаряча сімка»

НОВИЙ КАНАЛ УТ-З

(Дортмунд.

Інського німого кіно»

17.05 М/с «Невгамовні» 17 .ЗО Mjc •Сучасне життя 17.55

«Бо­

чемnіонів УЄФА

тейни''

Рок ко"

16.00ТСН

16.10 Tjc

майбутнє»

22.10 Телемагазин 2З.20 •Hot Danse»

-

У nерерві: Світ сnорту 2З.25 Погода 2З.З0 •ХІТ року» 2З.40 Нова колекція ОО.ЗО Футбол. Огляд Ліги

22.00 Програма •Ворота в

дя"

•Команда 22.ЗОСТН

14.00 Репортер 14.1 О Дом. фітнес •Хауз фІТ» 14.15 Х/Ф •Чи не послати нам ... гінця?•> 15.55 М/с •Мишеня Лапич», 26с.

21.10 •БІла ворона» 21.45 Т/с «Осоf'ливий виnадок», 2с. д/с «КОЛІр ВіЙНИ», 1с.

2З.50 Телеслужnа «Ситуація• оо 05 тсн 00.25 Х/Ф •Поліцейський ки­ йок>>

02.00 Телеслужба •Ситуація» ОО,

08

ОО,

09

ОО,

12.00 Но­

вини

07.05, 08 05, 09 05, 12.10 Інтерспорт

15.55

19.З5 Т /с «Нова жертва», 140с.

16.40 Т/с •ЛуІза Фернанда»,

20.З5 Х/ф •Поnереднє роз-

59с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини

22.00 Реnортер 22.20 Погода

07.10, 09.10 Погода 07.15 «СамІ з вусами» 07.50 •Родина ВІД А до Я» 08.1 О Tjc "Тільки кохання" 09.15 Х/Ф «Сержант міліціі• 1О.ЗО «Вікенд• із І. Зінченко 11.10 •Поле чудес» 12.15 Т jc •Даллас»

22.ЗО Х/Ф •Пума» 00.05 Репортер

1З.О5 За київським часом 1З.15 Т/с «Луїза Фернанда»,

00.10Т/с•Західнекрило", 1с. огляд «Жиллетт»

14.00 •Хіт-базар•

академіка Смєлова в мед. центрі •довіра» •На ранковому nри­ йомі»

18.1 ОТ Іс •МарІя Сел есте" 19.00 •Чекай на мене» 20.00 •Подробиці»- •Час» 20.45Інтерсnорт 20.55 Погода 21.00 Х/Ф •МосковськІ кра­

суні"

22.40 «Клуб •Золотий гусак» 2З 1О Т jc «Секретні ма­ терІапи,,

00.00 •ПодробицІ». ПІдсумки дня

00.15 Погода ОО. 20 Х/Ф «Пригоди в раю» ТЕТ

07.05

Мультфільми

07.ЗО «Розваги для вас»

08. ОО Християнська програма 08.ЗО Стн-тижневик 09.00 Православний календар 09.1 О •Чорний квадрат» 09.40 •Споживач» 09.50 Економічний вісник 10.20 Парламентський вісник 11.05 Х/Ф «Шnигун у чорноМУ'' 12.ЗО Закон є закон

12.35 Телемагазин 12.50 •Познайомимося зблизька''

1З.15МульТфІЛЬМ

1З.40 Телемагазин НІкітинсьКІ вечори. 14.З5 Закон є закон 14.40 •АкадемІки. Життя в

14.05

мистецтвr''

15.1 О •СенсацІя» 15.40 Телемагазин 15.55 •Ім'я" 16.25 Закон є закон 16.ЗО стн

16.50 •Все про податки" 17.05 •З коментарями 1без ... » 17.15 Телепресклуб 18.00 «МіСЬКІ НОВИНИ» 18.20 •Бард-салон» з Тризу­ бимСтасом

18.45 Х/Ф •Сюжет для невеликого оповідання''

20.20 Вечірня казка 20.ЗО стн

21.00 • Розвагидля вас» 21. ЗО •Вісті ТИЖНЯ» 22.20 •Магія кіно» 22 .40 Хі ф "Надя" ОО. 1О «Одіссея Олександра Вертинського»

7

КАНАЛ

10.05 •Казка лірника Сашка" 10.20 •Глобальні поради" 10.25 Музика на тvr 1О.З5 •Шоу самотнього холо­ стяка,,

11.05 Телемагазин

слІДування»

01.00 Спорт.

СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астролопчний nрогноз 07.10 «BIZ-1V" 09.05 Т/с •Антонелла", 162с. 10.00 •ВІкна у світ» 10.ЗО •BIZ-1V" 1З.ОО «BIZ-1V" 14.00 «ВІКНа. НОВИНИ» 14.15 «BIZ-1V» 16.00 •BIZ-1V» 17.00 «BIZ-1V» 17.40 Т/с «Полщія Гамбурга. Південний округ», 11с. 18.З5 «Вікна. Кримінал»

18.45 Т/с «Антонелла», 16Зс. 19.15 •Вікна. Столиця" 19.25 Т/с «Антонелла", 16Зс. 19.50 «Вікна. Новини». Сnорт. Погода

20.20 Х/Ф «Форс мажор» 22.00 «Вікна. БІзнес" 22.20 ІТаЛІЙСЬКИЙ футбол. СерІя А. Огляд матчів туру

23.25 23.55

59с. 14.З5 МолоДJжна телеслужба 15.05 Т(с «Індаба», бе. 15.З5 •Інтер'єр» 16.00 •НедІльні зустрічі»

16.40 Т ;с •Лу1зn Фернанда•, бОс. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За киівським часом

18 .ОО Новини 18.1 От ;с •Марі>' Селесте» 19.00 Т /С »РОСІkІСЬКИЙ Тран-

чесній людині?>>

•Кохання з nершого

псгляду"

2З.15 •ПодробицІ». Підсумки дня

2З.ЗО Погода 2З.40 Футбол. ЛІга чемnіоНІВ. Ліверnул - Боав1шта ТЕТ

•Вікна. Сnорт"

Т/с •ПоліцІя Гамбурга.

ПІвденний округ». 11с. О 1.00 «ВІкна. Кримінал»

ВІВТОРОК, вересня

11

УТ-1

06.05 •доброго ранку, Україно!''

08.55 ВІчні істини 09.00 Телемаркет 09.20 •Футбол як футбол» 10.00 •ДвІ зорі» 10.З0 «Бути ЖіНКОЮ» 11.00 УТН- •Ранок» 11 .15 Погода 11.20 «Пригорща» 12.20 Телемаркет 12.40 Фестиваль дит. твор­ чості «Нова казка «Старої фортеці»

1З.1 О Довженко. Фотоетюд 1З.20 Нова колекцІЯ 1З.40 Погода 1З.45 Закон є закон

1З.55 Пряма трансляцІя прес­ конференції саммІту •Україна-ЄС» 15.00 УТН - •День»

15.15 Погода 15 .20 Телемаркет 15.45 д/ф «КраІна СВЯТ», 4с. 16.20 «Студія "5" 17.00 Телемаркет 17.10 Тjф «СПОВІДЬ nеред учителем''

недІлка•

12.20 Торгінформ 12.40 Тележурнал •Тиждень• 17.05 Торгінформ 17.20 »ДОбрі НОВИНИ» 17.ЗО •Шмгер» nредставляє ... ~> 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул» 19.15 Торгінформ 19.45 •Заглянь у майбутнє» 20.00 Торгінформ 20.20 »ДОбрі НОВИНИ»

20.ЗО Новини Євроnи

21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні nоради• 21.ЗО ТорГІнформ 21.50 •Заглянь у майбутнє» 22.00 •Престиж» 22.15 •Усе про nодатки» 22.ЗО Програма УХРТ 2З. ОО Молодіжний канал «М» 00.00 ТорГІнформ ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти» 07.02 Погода 07.05 •Гар· ··<а СІМКа» 07.15 М/с •Череnашкиніндзя''

07.35 •Російські гірки» 07.45 •Плюс/МІнус• 08 оо. 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00,18.00 08.02 Погода 08.05 Мультфільми 08.25 Т/с •Добро nроти зла» 09.10 Т/с •Квантовий стрибок>>

10.00 Т/с •Мілагрос», бОс. 10.45 Т/с «Милий ворог•. 88с. 11.40 •В робочий nолудень» 11 55 Х/Ф •ПострІЛ»

тейни" 16.З5 М,',;

«Череnашки­

ніндзя" 17.05 М/с «Невгамовні• 17.ЗО М/с ·Сучасне життя РОККО>>

17.55 Tjc

•Квантовий стри­

бок»

18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Оnерація •Золо-

22.З5 •Факти» 22.50 •Факти» 2З.О5 Спорт

2З 15 Погода 2З.20 «ПЛЮС/Мінус» 2З.30 Х/Ф «Постріл» 00.45 «РОСІЙСЬКІ гірКИ» 00.55 •Гаряча сімка»

07.00 Мультфільм 07.10 «ВіСТІ ТИЖНЯ» 08 .ОО Християнська програма 08.ЗО стн «І завтра кохання»

09.00 Т;с

09.ЗО Закон є закон 09.З5 «Планета Боулінг» 09.50 Мультфілuм 10.00 Х/Ф •Дім на Трубній»

11.05 Телемагазин 11.20 «ЗІ стелі" 11.50 Телемагазин 12.05 Закон є закон 12.1 О «Балет- кохання моя• 12.40 ·СтолІпя РосІйського музею>>

1З.1 О Телемагазин

13.З5 «Магія кіно" 1З.55 Закон є закон

14.00 ки·Івські д nовІ новини 14.10 Правословн"й календар

14.15 •Струм» 14.40 «Ки.Ів класичний" 15.00 Х/Ф «Сюжет для невеликого ОПОВІДЗННЯ»

16.ЗО Аншлаг' Аншлаг!

17.40 ТелеенциклоnеДJя 18.00 •Золота Фортуна» 19.00 Т/с •СкаженІ гроші•. 28с. 20.00 •Вечори з Дольським•,

4 Ч. 20 зо стн 20.45 Ки'Івські ДІЛОВі НОВИНИ 21.00 «Розваги ДІlЯ вас» 21.30 «Вісті»

06.30 Реnортер 06.35 ПІДІІr''" 07.00 •Телсnузики• 07.25 Підйом 07.ЗО Реnортер 07.З5 Mjc «Пenni Довгаnанчоха», 1с.

08.00 ПІДЙОМ 08.30 Репортер 08.З5 Підйом

08 40

М/Ф •Куди йде слоне-

НЯ•

08.50 ПІДЙОМ 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.З5 Т/с •ЗахІДНе КРИЛО», 1с. 10.20 Т/с «Сімейні узи", 1с. 11.20 "Тетянин nолудень» 12.05 Tjc «Сnека в Лос-Анджелесі», 1с.

1З.ОО Реnортер 1З.1 О Дом. фІтнес •Хауз фіт»

і З.15 Х/Ф «Пума»

14.55

М/с «ПеnnІ Довгаnан­

чоха», 1с.

15.20 М/с ··Дещо про Мімі", 1с.

15.50 Mjc «Рені Стемnі», 1с. 16.15 Т(с •Прості істини», 1с. 16.45 Т/с «Плем'я" 17.15 Т ;с «Чорний скорnіон", 1с.

18 05 Т/с "Комісар Рекс» 19 ОО Реnортер 19.25 Погода 19.З5 TjC «ДИКИЙ ЯНГОЛ», 1С. 20.З5 Т jc «Що сказав небіжчик?>>, 1с.

22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.ЗО Х/Ф •Дівчата» 00.1 О Реnортер 00.15 Т/с •Кобра» 01 ОО Зона ночі 02.45 Т/с •Сnека в Лос-Ан­ джелесІ», 1с.

ОЗ.30 Т/с «Сімейні узи», 1с.

Т/с •Що сказав небІжчик?", 1с. 05.35 Т/с ·". "кий янгол», 1с

04.25

1З.15 Т/с •ЛуізаФернанда", бОс. 14.00 •Шлягер" nредстав­

22.35 «ФакТИ» 22.50 •Факти•

ляє ... >> 14.45 Т/с •Індаба• 15.10 ЗустрІч з nіснею.

А. Ку­

Ще раз про ожиріння в мед. центрІ •довюа• 16.05 •Люди і ДОЛі» 16.40 Т/с ·ЛуІза Фернанда•. 61с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За киівським часом 18. ОО Новини 18.10Т/с •Земля кохання» 18.55 Т/с «Російський тран-

15.55

зит•

19.25 Tjc •Антонелла•, 164с. 19.50 •Вікна. НОВИНИ». Сnорт.

19.55 Суnерлото 20.00 •ПодРобиці" - •Час" 20.45 J: :-:-ерсnорт 20.55 Погода 21.00 Х/Ф •Великі канікули» 22.40 «Камера СМІХУ• 23.15 •Подробиці». ПІдсумки

Погода

20.25 Х/Ф •Бульварний роман''

22.00 •Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф «Душа• 00.05 Т/с «ПоліцІя Гамбурга.

дня

Південний округ•, 12с. »АВТОСТИЛЬ» •Вікна. Кримінал»

2З.ЗО Погода

01.00 01.20

2З.40 Футбол. Ліга чемnіонів. Спарта (Прага) -Спартак

., . СЕРЕДА. ,__ 12 вересня',

(Москва)

ТЕТ

УТ-1

Мультфільми 07.З0 •ВІСТі» ,

08.00 Християнська програма

но!»

08.ЗОСТН

09.00 Т/с •І завтра кохання•

09.ЗО Казна держави 10.00Т/с •Каскадери», ЗОс. 10.50 Нова колекція 11.00 УТН - «Ранок» 11.15Погода 11.20 «Хіт року•

09.40 Муз. маршрут 10.05 •Сnортивний характер» 10.20 •Чорний квадРаТ» 10.50 Х/Ф «Комсомольськ»

11.50 Телемаркет 12.10 Х/Ф «Сnрави

12 .З5 Телемагазин 1З.ОО «Команда+ 1V"

09.ЗО Православний календар

12.ЗО Закон є закон

1З.ЗО Мультфільм 1З45 «Познайомимося збли-

1с.

1З .40 Погода

1З.45 Закон є закон 15.00 УТН - •День»

зька>>

14.10 •Укра·Інський пацієнт» 14.25 Телемагазин 14.40 «Джаз-стеn-танц-

15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 «Крок ДО ЗІРОК» 16.20 •СтуДJя "5" 17.00 Телемаркет 17.15 До 10-річчя Незалеж­

КЛАС!»

15.10 Закон є закон 15.15 •Вокзал мрії» 15.45 Телемагазин 16.00 •За лаштунками" 16.25 Закон є закон

ностІ Укршни Фестиваль дит. творчості •Змінимо

«Ліра». »ВВІЙДИ і ТИ В

17.40 «Світ. Україна. КиІВ» 18.00 «Міські НОВИНИ" 18.20 •З коментарями 1без .. ·" 18.30 ~/Ф «Йду до тебе" 1~.50 •Зоряна дорога• ВечІрня казка 20.ЗО стн

20.ЗО Щоденник сесіІ ВР УкраІНИ

20.20

21.00 •Розваги для вас" •Вітражі• 22.З5 Х/Ф •Свято ..

В nерерві: Мегалот

00.05 Аншлаг' Аншлаг'

2З.25 Погода 2З. ЗО •Хіт року" 2З. 45 Нова колекція ОО.ЗО Футбол. Огляд Ліги чемпюнів УЄФА

7

д/с «Колір війни•, Зс. 2З.50 Телеслужба •Ситуація• оо 05 тсн 00.25 Х/Ф «ПодвІйна угода• 02.00 Телеслужба •Ситуація•

2с.

18.10 Tjc «Комісар Рекс» 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.З5 Tjc »ДИКИЙ ЯНГОЛ», 20.ЗО

Т/с

•Що

УТ-З

07.00, 08.00, 09.00. 2с.

07.05, 08 05, 09 05, 12 10

сказав

Інтерспорт

07.10, 09.10 Погода 07.15 •Камера смІху» .. 07.50 «Родина Від А до Я• • 08.10 Т/с •ТІльки кохання• 0915 Х/ф •Сержант міліціІ•

22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.ЗО Х/Ф «Салон краси•

00.00 Реnортер 00.10 Т/с «Кобра• 00.55 Зона НОЧІ 02.40 Т /с •Сnека в Лос-Ан­

10.З5 •Життя тварин» Т /с •Російський тран-

11 05

зиТ>•

12 15 Т/с

•Даллас» 1З.О5 За київським часом

1З.15 Т/с «Луіза Фернанда•.

небіжчик?''· 2с.

61с.

05.З5 Т/С »ДИКИЙ ЯНГОЛ», 2с.

14.00 •ХІт-базар•

СТБ

14.З5 Т/с «МакШейн•. 2с.

07.00 «Вікна. СТОЛИЦЯ» 07. 1О Прогноз nогоди 07.15 «BIZ-1V• 08.00 «ВІкна. Бізнес" 08.20 «BIZ-1V" 08.55 Астрологічний nрогноз 09.05 Т/с •Антонелла", 164с. 1О .ОО Х/Ф •Бульварний ро-

16.05 «Крила• 16.40 Tjc •Луіза Фернанда•, 62с. ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с «Земля кохання• 18.55 Т/с «Російський тран-

17.25 Торговий

ЗИТ>>

20. ОО "П одр о биц'" - • Час» 20.45 Інтерсnорт 20.55 Погода

•BIZ-1V" «BIZ-1V"

14.00 •Вікна. Новини• 14.15 «BIZ-1V" 16.00 •BIZ-1V» 17.00 «BIZ-1V» 17.40 Т/с •Полщія Гамбурга.

21.00't(,Іф •Другий розкол» Програма Ю. Рогози

22.50

({Колір ночі>>

Південний округ», 1Зс.

дня

2З.40 Х/Ф «Бич божий»

ТЕТ

19.00 •Один на один з ... " 20.00 »ХІТ-НОВИНИ"

01.00

Мультфільм 07.ЗО •Вісті»

08 ОО Хрисmянська nрограма 08.ЗО стн •І завтра кохання• 09.ЗО Закон є закон

09.00 Tjc

ПІвденний округ», 1Зс. «ВІкна. Кримінал»

21.ЗО •Бути жінкою» Гlрограма •Ворота в

21.55

майбутне" . 22.05 Молодіжна телеслужба 23.15 Телемагазин 2З.З5 Музика на тvr ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти» 07.02 Погода 07.05 «Гаряча сІмка" 07.15 М/с «Череnашки-

16.10 Т/с •Район Сансет". З88с. Т/с «Великий кайф», 24с. 17.40 Т/с «Кохай, nоки моло­

16.50

НІндзя/,1

07.З5 «Російські прки"

07.45 о Плюс/Мінус" 08.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00. 17 ОО, 18 ОО «Фак-

дий>>, Зс.

18.З5 Т/С «Всі ЖІНКИ- ВІДЬМИ», 21с.

ти"

19.ЗО тсн

19.50 «ТСН. Проспорт» 20. ОО т Іс "ТаємницІ слідства>>, бе.

21.10 «Комедійний квартет" 21.45 Т/с «Особливий виnадою>, Зс. «КОЛІр ВІЙНИ», 2с

2З.50 Телеслужба •СитуацІЯ»

оо

05 тсн 00.25 Х/Ф «Будинок з

nриви­

дамип

02.00 Телеслужба •СитуацІя• УТ-З

ОО,

12.00 Но­

вини

07.05, 08.05, 09.05, 12.10 Інтерспорт

07.10. 09.10 Погода 07.15 •Прокинься 1сnІвай'• 08.10 Tjc •Тільки кохання» 09. 15 Х/ф •Сержант МІЛІЦЇІ» 10.35 «Планета Здоров'я"

І '

08.02 Погода 08.05 МультфІльми 08.25 Tjc «Добро nроти зла" 09.10 Т/с ,,квантовий стрибОІС)>

j 10.00 Т(с •Мілагрос•, 61с 1О 5~ ~ /'-: '·Милиі1 ворог• 89с 11.40 «8 робочий полудень" 11.55 Х/ф •Десь є СИН"

1 І

УТ-1

06.05 •доброго ранку. УкраІно!••

1З.10 «В робочий nолудень• 1З.25 Х/Ф «Оnерація «Золотий ФенІКС»

·, на).

15.00 Мультфільми 15.45 М/С «ДИНОЗаВрИКИ» 16.10 Т/с «Маленькі Ейнш-

21. 15 УТН -

тейни»

16.З5

М/с

«Череnашки­

НІндзя>•

М/с •Невгамовні» 17.ЗО М/с •Сучасне життя РОККО>>

17.05

17.55

Т/с •Квантовий стри­

бок"

•Шахтар» (Донецьк, Укра­ У nе(JервІ: Щоденник

13.05 Телемагазин 1З.20 Закон" закон •Влада факту»

1З40 «Планета Боулінг»

1З 55 Закон є закон 14.00 КИ.ІВСЬКі ДJЛОВі НОВИНИ 14.1 О Православний календар

14 15 «Зоряна дорога" 14.45 •Киянин• 15.15 Х/ф •Йду до тебе• 16.ЗО Аншлаг! Аншлаг'

2с. 1З.О5 Те.оемаркет 1З.25 Погода 1З.ЗО Закон є :шкон

ЦСКА (Софія. Болгарія)­

09.З5 •Моделі" 10.00 Телемагазин 10 15 Х/ф •Суворов» 12.1 О Телемагазин 12.З5 •8 1 ТраЖІ»

1 13.25

08.55 ВІчні істини 09.00 Телемаркет 09.15 Нова колекцІя 09.З5 Tjc •Каскадери", З1с. 10.30 •Не все так nогано 11.00 УТН -«РанОК» 11.15 Погода 11 20 Х/Ф «Сnрави Сезнека»,

15.00 УТН - •день" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 д/ф »Краіна СВЯТ•, 5с 16.20 •СтуДJя ,5" 17.00 Телемаркет 17. 15 Енергетичне nоле 17.35 Р•::юнанс 17.55 За ко;; є :.акан 18.00 УТН - «8ечі(J» 18.15 Погода 18 20 «Сn.ме Той-· 18.451 що в yna<cJSЦІ? 19 ЗО Футбол. Кубок УЄФА.

17.40 МультфІльм 18.00 «Душа до душі» 1820 «З5 хвилин джазу» 19.00 т;с •Скажені гроші•, 29с.

20.00 •Століття Російського му.JеЮ>>

20 зо стн 20.45 Киівсью ділові новини , 21 .ОО «Розваги д:іЯ вас~> j 21. ЗО •Вісті» і

22.0!) (;C;;~p-:-J~.criя»

1 22.15 "Маг '1 к:г:о» і 22 30 стн '! 22 45 Kwїsc~l!'.i д1rюві новин~ . 22.55 <•Зу~т;-~~ємося ввечер11.1

! 2З.20 Х/Ф •'олсаапомка» ' 01.00 •ХІт-базао»

7

КАНАЛ

09.05 Граці'! від •Гравісу• 09.ЗО Вистава "Фантастична

сесїі ВР України Панорама

симфонія»

21.ЗО Футбол. Кубок УЄФА

10.40Торгінформ

-

11.00 «Хіт-база(J•

'•Црвена Зірка» (Белград,

12.10Торпнформ

ЦСКА (Киів, Укра·Іна)

ЮгославІя). У nерервІ:

і 2.40 •Жіночий світ•

УТН

17.05 Торгінформ 17.20 «Добрі НОВИНИ»

-

Панорама

23.25 Футбол. Кубок УЄФА. «Дніnро»

~ ...

07.00

Погода

20.З5 Торгінформ з :сдкцен-

20 «Подробиці". Підсумки

2З З5 Погода

20.20 Х/ф •ОстаННІЙ КИДОК» 22.00 •Вікна. БІзнес" 22.20 Х/Ф •Принциn Памели» 00.05 Tjc «Полщія Гамбурга.

5-

12.00Но­

вини

небіжчик?~>, 2с.

й 18.ЗО Музика на тvr

20.50 •Добрі НОВИНИ" 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка» 21.25 •їлобальнІ nоради"

том>> і не без моралі 11.40 МультфІльм 11.50 БІзнес-nростір 12.20 СІльська година 1З.10 ВІсник nодатково'Іслужби України 13.20 Телемаркет 1З.40 «БуднІ" 1З.55 •Хіт року" 14.00 ОсвІТНІЙ канал 15 ОО Перерва 16.00 тсн

08.00, 09

Музика на ТVГ

Урок

док», 4с.

22.50

16.45 Т/с •Плем'я• 17.15 Т/с •Чорний скорnіон»,

18.З5 •Вікна. Кримінал"

мамо'"· 16с.

режІТЬ»

11.05 Телемаркет 11.25 Проі)'л;:;нк~

ОО.

СЛідСТВа», 7 С. 21.10 «Прихована камера• 21.45 Т/с «Особливий виnа-

М/с •дещо про Мімі», 2с. 15.50 М/с «Рені Стемnі», 2с. 16.15 Т/С »ПрОСТі іСТИНИ», 2с.

18.45 Т/с •Антонелла", 165с. 19.15 •Вікна. Столиця" 19.25 Т/с «Антонелла•. 165с. 19.50 «Вікна. Новини». Сnорт.

18.00 Мовна вітальня.

«Собори душ своіх бе­

21с. 19.ЗО ТСН 19.50 "ТСН. Проспорт• 20.00 Tjc «Таємниці

чоха>•, 2с.

мамо'"· 14с. 11.ЗО •Моя зірка" 12.ЗО Телемагазин 17 .ОО Т jc «Я люблю його,

20с. 09. ОО Т ;с «Таємниці слідства>>, Sc. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •ХІТ року» 10.З51 що в упаковці?

дий>>, 4с.

18 З5 Т/с «Усі жінки- відьми•.

джелесі•, 2с. 1З.ОО Реnортер 1З.1 О Дом. фітнес •Хауз фіт»

10.ЗО Т/с •Я люблю Иого.

12.15

07.00 СнІданок з •1 + 1" 08.00 Tjc •Всі ЖІНКИ- ВідьМИ»,

07

КАНАЛ

10.05 •Казка лІрника Сашка" 10.20 •ГлобальнІ поради"

УТ-2

22.50 д/С

чоха», 2с.

08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.З5 Т jc •Комісар Рекс" 10.25 Tjc •Сімейні узи", 2с. 11.20 • Тетянин nолудень» 12.05 Т jc •Сnека в Лос-Ан-

ман"

22.00

-

1З.20 Телемаркет 1З.40 «Будні" 1З.55 •Хіт року» 14.00 Освітній канал 15 ОО Перерва 1600ТСН 16.10 Т/с •Район Сансет•, З89с. 16.50 Т/с •Великий кайф•, 25с. 17.40 Т/с •Люби, nоки моло­

08.ЗО Реnортер 08.З5 Підйом 08.40 М/с •Пenni Довгоnан-

11.ЗО 1З.ОО

21.З0 «ВІСТІ»

«Ювентус» (Турін, tталія).

10.45

07.З5 М/Ф •Бабуся Удава»

08.00 Підйом

Tfc •Сімейні узи" 2с. 04.15 Т/с •Що сказав

цей собор"

20.40 ВечІрня казка 21.00 УТН- Панорама •Порту• (Португалія)

НОВИЙ КАНАЛ 06.ЗО Реnортер 06.35 Підйом 07.00 "Телеnузики» 07.25 ПідЙОМ 07.ЗО Реnортер

ЧОЛІПЯ»

21.ЗО Футбол. Ліга чемnюн1в.

10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року• 1О З5 І що в уnаковці? 10.45 •Здрастуй, стило'• 11.1 О Дитяча лінія 11.25 Телемаркет 11.45 •Крок до зірок• 12.15 •Хто в домІ хазяїн?• 12.40 Мультфільм 12.50 •Зірки, на сцену!•

джелесі», 2с.

16.50 17.10

СЛідСТВа», бе.

2З. 20 •Плюс/Мінус» 2З.З5 Хjф •Десь є СИН» 00.45 •РосійськІ гірки" 00.55 •РОСІЙСЬКі ГірКИ»

ОЗ.25

16.ЗОСТН ·АвтомобІль- ХІТ тися­

свІТ на краще>>

17.55 Закон є закон 18.00 УТН - «Вечір» 18.15 Погода 18.20 •Саме Той» 18.45 •Хіт року» 18.50 Т/с «Каскадери", З1с. 19 50 І що в упаковці? 20. ОО ЕксnосвІт

07.00 СнІданок з "1 + 1» ~ 08.00 Т/с ('Yt::i ж1нк~- відьми», ' 21~. 09.05 Т/с «Таємниці

15.25

08.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.15 Мультфільм

Сезнека»,

УТ-2

21.10Х/Ф•Ме•k"

13.15 Х/Ф «Девчата" 14.55 М/с •Пenni Довгоnан­

07.00

06.05 •Доброго ранку, УкраІ-

ренція. Італія)

01.05 Погода 00.10 •Хіт року»

2З.О5 Сnорт 2З.15 Погода

длай

Південний округ», 12с.

тий Фенікс>>

20.45 •Факти• 21.05 Погода 21.10 Х/Ф «Загін захоnлення»

12. 15 Т ;с •Даллас» 1З.О5 За київським часом

ЗИТ>>

18.З5 •Вікна. Кримінал• 18.45 Т/с •Антонелла», 164с. 19.15 •ВІкна. Столиця»

1З.25 Х/Ф •Ніч терору»

15.00 «Галоnом по європам" 15 ЗО Мультфільми 15.45 Mjc «Динозаврики" 16.10 Т/с •Маленькі Ейнш-

НОВИЙ КАНАЛ

ЗИТ>>

20.00 •ПодРобиці•- «Час• 20.45 Інтерсnорт 20.55 Погода 21 ОО Х/ф «Навіщо алібі 22.45

11.20 •Саме Той• про себе 11.50 «Доживемо до nо-

Т/с •Російський тран-

18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Ма•арена" 20.45 •Факти• 21.05 Погода

11.05

07.00 «Вікна. Столиця• 07. 1О Прогноз nогоди 07.15 •BIZ-1V• 08.00 •ВІкна. Бізнес» 08.20 •BIZ -1V• 08.55 Астрологічний nрогноз 09.05 Т/с «Антонелла•, 16Зс. 10.00 Х/Ф •Форс мажор• 11.40 •Ви nрактично здорові• 12.00 •BIZ-1V• 1З.ОО •BIZ-1V» 14.00 •Вікна. Новини» 14.15 •BIZ-1V» 16.00 «BIZ-1V• 17.00 •BIZ-1V• 17.40 Т/с •Полщія Гамбурга.

1З.10 «В робочий nолудень»

УТ-З

07

16.20 Т/с •Біле ІКЛО», З1с. 16.45 «Новий елемент» 17.20 Т/с «Клоун», 1с. 19.00 Репортер 19.25 Погода

КАНАЛ

Граці! від •Гравісу» 09.ЗО Вистава •Гамлет» 10.45 Футбол-ретро 11.00 Торгінформ

09.05

<,ФакТИ>>

слідства>>, 5с.

22.50

2З.10 Х/Ф •Місто у вогні» 01.00 МолоДJжна телеслужба

7

СТБ

+ 1V»

(Дніnропет-

ровськ, Україна) •Фіорентина» (Фло-

17.ЗО •Заглянь у майбутнє»

17.40 Грацї1 від «ГравІсу•• 18.00 Футбол-ретро


8.09

NH67(9268) 18.20 •Заглянь у майбутнє•

00.05 Футбол. Кубок UEFA.

18.ЗО Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15Торпнформ 19.З5 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •ДіЛОВІ ЛЮДИ» 20.00 Торгінформ 20.20 •ДОбрі НОВИНИ• 20.ЗО •Мелодром• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.1 О •Ваше здоров'я• 22.30 Програма УХРТ 2З. ОО Канал •М•

•БЕТА» (Бєларусь) •Мілан• (Італія) 01.45 •Вікна. КримІнал•

ІСТV

06.00 Муз. ранок 07. ОО •Факти• 07.02 Погода 07.05 •Гаряча сімка• 07. 15 М/с •Черепашки-. ніндзя»

07.З5 •Російські гірки•

07.45 •Плюс/Мінус• 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14 ОО, 15.00, 17.00, 18.00 «Факти» 08.02 Погода 08.05 Мультфільми

08. 25 Т/с •Добро проти зла• 09.10 Т/с •Квантовий стрибок•

10.00 Tfc

•Мілаrрос•, 62с. 10.45Т/с •Милий ворог•, 90с. 11.40 •В робочий полудень•

11.55 Х/Ф •Жив-був настроювач»

1З.10 •В робочий полудень•

1З.20 Х/Ф •Макарена• 15.05 Мультфільми 15.45 М/с •динозаврики• 16.10 Т/с •Маленькі Ейнштейни»

16.З5 М/с •Черепашки­ ніндзя• 17.05 М/с •Невгамовні• 17.30 М/с •Сучасне життя Рокко• 17.55 Т/с •Квантовий стри­

бок• 18.45 •Факти•

'

ОО Х/Ф •Юка•

.45 •Факти• .05 Погода 21.10 Х/Ф •Взривник• 22.40 •Факти• 22.55 •Факти• 2З.10 2З.20 2З.25 2З.40

Спорт Погода •Плюс/Мінус• Х!Ф •Жив-був настро­

ювач~)

00.50 •Російські гірки• 01.00 •РосійсьКІ гірки• НОВИЙ КАНАЛ

06.30 Репортер 06.З5 Підйом 07.00 •Телепузики• 07.25 Підйом 07. ЗО Репортер 07.35 М/Ф •38 папуг• 08.00 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 М/с •Пenni Довгапанчоха•, Зс. 08.50 Підйом 09.00 Киівський репортер 09.05 підйом 09.З5 Т/с •Комісар Рекс• 10.25 Т/с •Сімейні узи•. Зс. О •Тетянин полудень• 5 т/с •Сnека в Лос-Ан­ джелесі•, Зс. 13.00 Репортер 1З.10Дом. фітнес •Хауз фіт• 1З.15 Х/Ф •Салон краси• 14.45 М/с •Пеппі Довгапанчоха•. Зс. 15.15 М/С •Дещо про МІМі•, Зс. 15.45 М/с •Рен і Стемnі•, Зс. 16.10 Т/С •ПрОСТі ІСТИНИ•, Зс. 16.40Т/с •Плем'я• 17.10 Т/с •Чорний скорпіон», Зс. 18.05 Т/с •Комісар Рекс•, 1с. 19. ОО Репортер 19.25 Погода 19.З5 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ», Зс. 20.ЗО Т/с •Що сказав небіжчик?•, Зс. 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.ЗО Х/Ф •Безкрай• 00.00 Репортер 00.10Т/с•Кобра• 00.55 Зона ночі 02.З5 Т/с •Спека в Лос-Ан­

~

джелесІ~>, Зс.

ОЗ.20 Т/с •СімейнІ узи•, Зс. 04.15 Т/с •Що сказав небіжчик?•, Зс. 05.З0 Т/с •ДИКИЙ ЯНГОЛ», Зс. СТІБ

07.00 •Вікна. СЧJЛИЦЯ• 07.10 Прогноз nогоди 07.15 •BIZ-Т'J• 08.00 •Вікна. Sізнес• 08.20 •BIZ- Т\1" 08.55 АстрОJ:ое>~н~Ій прогноз 09.05Т/с •А'"""~Р.~а·•, 165с 10.00 Х/Ф ,Q.~·-ан"'"' кид\Ж»

11.40 •BIZ-T'.;, 1З.ОО •ВІZ-'ё\'·•

14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •ВІZ·ТУ• 16.00 •BIZ- ТУ• 17.00 •ВІZ-ТУ• 17.40 Т/с •Полщія Гамбурга. Південний округ•, 14с. 18.З5 •Вікна. Кримінал• 18.45 Т/с •Антонелла• 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонелла• 19.50 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

20.20 Х/Ф 22.00 •Вікна. Бізнес• 22.20 Х/Ф •ВИВОДОК•

ОВ.ОО Християнська програма ов.зостн 09.00 Т/с •І завтра кохання• 09.ЗО Православний кален-

УТ-1

06.05 •Доброго ранку, Україно!»

08.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.15 Мультфільм

дес•

20.20 Вечірня казка 20.ЗОСТН

21.00 •Розваги для вас• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Палацеві таємниці• 22.З5 Х/Ф •Царевич Олексій• 00.30 •Решето•

7 КАНАЛ 10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.20 Телемагазин

21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 Футбол. Матч вете­ ранів. •динамо• (Киів) -

ко

20.З5 Торгінформ

20.50 •Добрі НОВИНИ» 21.00СІТ 21.15 •Погляд з Америки• 21.ЗО •Глобальні поради• 21.З5 •Аnтека для душі• 22.15 Музика на ТУТ 2З.15 •Hot Danse•

Т/с •Таємниці СЛідСТВа», 7с. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО І що в упаковці? 10.40 Життя без влади діабету 11.05 Телемаркет 11.25 Мультфільм на замов-

09.05

2З.45 Музика на ТУТ ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти• 07.02 Погода 07.05 •Гаряча сімка• 07.15 М/с •Черепашки­

лення

12.20 Відкриваємо Біблію 12.50 •Право• 13.20 Телемаркет

ніндзя•

.

"Факти»

08.02 Погода 08.05 Мультфільми ОВ.25 Т/с •Добро проти зла•

09.10 Т/с •Квантовий стрибок• 10.00Т/с •Мілагрос», 6Зс. 10.50Т/с •Милий ворог•, 91с. 11.40 •В робочий полудень• 11.55 Х/Ф •На підмостках

19.ЗОТСН

19.50 •ТСН. Проспорт• 20.00 •Перший мільйон• 21.00 Т/с •Таємниці

сцени•

слідства•, Вс.

1З.20 •В робочий полудень• 1З.З5 Х/Ф •Юка• 15.1 О Мультфільми 15.45_ М/с •Американський

22.00 •Без табу• з О. Герасим'юк

22.45 Т/с •Авантюрист•, 54с. 2З.40 Телеслужба •Ситуація• 2З.55 тсн ОО. 15 Х/Ф •Мільйон у ка­ налізаціІ• 02.00 Телеслужба •Ситуація•

16.З5

ОВ.ОО •Вікна. Бізнес•

08.20 •ВІZ-ТУ• 08.55 Астрологічний прогноз 09.05 Т jc •Антонелла• 10.00Х/Ф

11.35 •BIZ •ТУ• 13.00 •ВІZ-ТУ• 14.00 •Вікн~. Новини• 14.15 •ВІZ-ТУ" 16.00 •BIZ- ТУ• 17.00 •ВІZ-ТУ• 17.З5 д/с •Підводна Одіссея

іскриться•

19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Лабіринт• 19.50 •Вікна. НОВИНИ». Сnорт. Погода

20.25 •Євгеній Петросян у дружньому колі»

21.00 Х/Ф •Секретний агент• 22.45 •Вікна. Опівночі• 2З.З5 Чемпіонат Європи з артистичного більярду •BIZ· ТУ•. Нічний каприз

ОО.З5

СУБОТА,

~--..;! 5~ вересня УТ-1

М/с

07.ЗО •до~rого ранку, Украї­

но!'' ОВ.50 Телемаркет ОВ.55 Вас вітає гуморист М. Риба 09.00 У ГОСТЯХ у Дрьоми 09.30 Естрадна прем'єр-ліга 10.00 •Пригорща» 11.00 •Хіт року• 11.30 •Per іон• 11.45 Диича лінія 12.00 УТН - •день" 12.10 •М•· nам'ятаємо Ваші Імена .. » Класік-прем'єр ІЗ Т. Миленіною 1З.ОО •На сьомому небі• 1З.30 •Надвечір'я• 14. ОО Баскетбол. Чемnіонат Європи. Жінки. Укра·,на Іспанія. У перерві: УТН •День• 15.40 •Не в~е так погано ... • 16. 1О Реліквіі і храми України

12.30

16.15 •Кордон• 16.30 •По•;оова

пошта па-

м'яті»

До 75-річчя Харківського авіазаводу. •ЛІтоп~с крилатих років•. Фільм 4-й. •Кращий се­ ред рівних•. Фільм 5-й. •Наша відповідь • Томага­

17.00

•Черепашки­

вку•

1В.00 УТН - •Вечір» 1В. 15 Погода 1 18.20 До 75-річчя РОККQІJ ХаркІв•.: ького авіазаводу. 17.55 Т/с •Квантовий стри­ <ІЛітоnіtіс крилатих років~~. бок• Ф1льм 5-й. •На зламі ти­ 18.45 •Факти•

07.10, 09 10 Погода 07.15 •Клуб •Золотий гусак• 07.45 Мул~тфІЛьм

19.00 Х/Ф •Принесіть мені голову Мевіс Девіс•

20.45 •Факти• 21.05 Погода

ОВ.10 Т/с •Тільки кохання»

09 15 Х/Ф •Божевільний

21.10Х/Ф •Тихо померти• 22.З5 •Факти»

день•

1О. 25 •Сміхопанорама• 11.05 Т ;с •Російський тран-

22.50 •Факти• 2З.О5 Спорт 23.15 Погода 2З.20 Тележурнал для чо-

зит~~

12.15 Т/с •Даллас• 1З.О5 За ки·Івським часом

13 15 Tjc •ЛуІза Фернанда•,

ловіків «Кентавр»

52с. 14.00 Муз. час 14.30 д/Ф •Банк» 14.50 •домашнІй лікар• 15.1 О •Естафета• 15.25 •Конкурент•

23.40 Х/Ф •ПляжнІ дівчата• 00.55 •Російські гірки» 01.05 •Російські гірки• НОВИЙ КАНАЛ 06.ЗО Репортер

! і

06.35 Підйом 07.00 • Телепузики• 07.25 Підйом 07.30 Реnортер 07.35 Мjс •Пenn1 Довгапан­

~ Н чоха~~. 4с. і 08.00 Підйом

сячолі~ ь·~

Фу •бал. Чемпіонат України •динамо• (Київ) - «Карпати• (Львів) 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама• 21.40 Світ спорту 21.55 Погода

55

22.00 Мег3лот 22.10 Ток-шоу

О. Марченко

«Моя г:.;сфесія"

22 50 Світ спорту. Футбол. 1о.·, туJ 11-го чемnіонату УкраІни у вищій лізі

2З.ОО Міжнародний цигансь­ кий фестиваль мистецтв «Амала-2001», 1 ч. 00.00 Погс-да 00.05 "Хіт :JОІ<У» П-2

07. ::;:.

«~аr·к автомобільного

ПЄDЮд·~.,

07.35 OB.OQ

т;с ,necci», 47с. ,,рє:.~~пти веселих ку-

'18.0(1 rіови~и ~ 06.3() Реnортер 18.1 О Yjc «Земля ~<охання~~ У..3Рі8І1 19.00 Розиграш машини сер- R08.35 Піді1ом І. . 08.30 •1овне мамаду" 08.40 МІФ •Привіт Мавnі» пня від •Славутича• '09.00 ~;с •Таємниці 19.05 Ток-шоу •Моя родина• 08.50 Підйом слідства•, Вс. 20.00 •ПодробицІ•- •Час» 09.00 КиІвський репортер 10.05 Телемаркет 20.45 Інтерспорт 09.05 Підйом 10.15 •ХіТ-НОВИНИ» 20.55 Погода 09.ЗО Т/с •Комісар Рекс» 10.45 Резонанс 21 ОО Капітал-шоу •Поле 'чу­ 10.25 Т/с •Сімейні узи•, 4с. 11.05 Модний час дес• 11.20 • Тетянин полудень• 22.00 Х/Ф •Метелик• 12.05 Т ;с •Спека в Лос-Ан- 11.35 Публ. nрограма •Чітко І ЯСНО» 00.50 •Подробиці•. Підсумки джелесі•, 4с. 12.05 Над~оLІ'jі'!ЙНа ситуація дня 1З. ОО Репортер 01.05 Погода 13.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 12.35 Бізнес по правилах 13.10 Телеслужба •Милосер01.1 О Концерт •Мумій Троль» 13.15 Х/ф •Безкрай• дя• 14.50 М/с •Пеппі Довгапан­ ТЕТ 07.00

Мультфільми

07.ЗО •Вісті•

чоха~~. 4с.

М/с •Дещо про Мімі•, 4с.

15.15

16.45 Х/Ф •Шерлок Холмс 1 лікар Ватсон", 1с. •Зна­ Т/с •Маросейка, •Зелений лід", 1с. 19.30ТСН 20.00 •Медовий місяць• 21.00 Т/с •СИЩИКИ•, 1с.

18.00

12".

22.00 Х/Ф •Чорна кішка, білий 00.15 Х/Ф

•Вигадники• УТ-З

07.00 За київським часом 07.30 д/Ф ~АрхГтектор А. Ме­ •На ранковому при­

йомі~~

08.40 Торговий ряд 08.45 •Пані, панночка,

09.05 Погода 09.10 •Самі з вусами• 09.40 •доки усі вдома" 10.15 •З бадьорим ранком'• 10.50 •Не час" 11. 1О •Смак• 11.35 •Музичний кіоск» О. Гончаренка

12.05 Х/ф-дітям. •За щучим велінням»

•Життя тварин• 1З.35 •Вчасно» 13.50 Х/ф •Літні СНИ• 15.10 •З легкою парою'• У го­ стях уМ. Євдокимова 15.40 Х/Ф •Небезпечні гаст­

13.05

ролі»

•Інтелект-шоу LG-Ев-

11с.

22.15 Х/Ф •Дестині ~ключає радіо•

00.00 Х/Ф •Змііне джерело•

13.ЗО «Людина і закон»

14.00 Блок суспільного ТБ , 15.00 •СВ-шоу•. Є. Перова

09.ЗО • Палацеві таємниці" 10.00 Х/Ф·дітям. •Василиса Прекрасна» 11.10 Мультфільм 11.25 •Моделі• 11.50 •За лаштунками" 12.15 Телемагазин 12.ЗО Мультфільм 12.40 •Я - пам'ятник Собі!• Л. Лужина 13.30 •Право" 14.00 Ки'Івські ділові новини 14.10 •Подолання• 14.30 Х/Ф •Підкидьок• 15.40 •КиІв класичний• 16.00 Екологічний вісник 16.ЗО Аншлаг' Аншлаг' 17.40 Тепеенциклоnедія 1В.ОО •ПознаІіоМ!1МОСЯ зблизька~·

1В.ЗО •ЗІ стелі» ЗОс.

20.00 •Сенсація" 20.30СТН 20.45 Художній салон •Київ• 21.00 • Таємниці і скандали• 21.ЗО •Вісті" 22.00 •Сміхоностальгія• 22.ЗО стн 22.45 •Бард-салон" із Тризу­ бим Стасом 23.1 О Х!Ф •Емма•

МОЛОДИХ»

Д/с •Природні за-

повtдники~~. 1с.

13.15 Х/Ф •Танцмайданчик• 14.45 Репортер 14.55 Погода 15.00 Х/ф •ЧерницІ в бігах» 16.25 Т/с •Горець. Безсмер-

КАНАЛ

стяка~·

11.45 СВІТ науки 12.00 •ХіТ-НОВИНИ» 12.ЗО •дикий свІт Америки» 1З.ОО Мовна вітальня. Урок 21-й 13.30 У ас розваг 14.00 Телемагазин 14.30 •Один на один з ... • 14.45 Музика на ТУТ 15.ЗО «Моя зірка• Музика на ТVГ

•Ескулаn• Музика на тvr 1В.ОО •Аnтека для душі• 1В.45 Музика на ТУТ 19.00 Вікно в Америку 19.30Телемагазин 19.50 Музика на ТУТ 20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ» 21.00 сп 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 «Глобальні поради" 21.30 •У гостях у Дмитра Гордона». В. Коротич 22.30 Салон «Des Miserables" 23.30 Телемагазин 23.50 Музика на ТУТ ІСТV

19.ЗО Х/Ф •дача» 21.1 О Х/Ф •Сnівак на весІллі•

22 55 Т/с •Відверті бажання". 1с.

Х/Ф «Хто убив Бадди Б'ю?~' 00.55 Зона НОЧІ 02.00 •З х 4». Найкумедніше

23.25

домашнє ВІДео

Т /С •СЛІДСТВО ведуть

•Горець. Безсмер­ тний ворон•. 1с. 04.45 Х/Ф «Дача" 06.1 О Х/ф «Сnівак на весіЛЛІ»

Х/Ф «Швидкість» 2З.10 •Венеціанський кінофестиваль-2001» 00.00 •Парк автомобільного

21.05

СТБ

планети Земля'' Т/с «Чисто англІйські вбивства". •Написане кров'ю", 1-2с. 18.00 СР-анс одночасної гри 19.00 •t:!Ікна. Новини». Спорт.

19.15 Х/Ф •Примара і Пітьма» 21.15 Х/Ф •Меч Бушидо" 23.10 Чемпіонат Європи по артистичному більярді. Показові виступи

00.1 О

Х!Ф •Американський nеревертень у Лондоні•

УТ-1

ранку, Украі­

08.50 Телемаркет 09.00 •Шоу самотнього холостяка''

09.З0 •Крок ДО ЗІРОК» 10.00 •Наше ВіЙСЬКО» 10.30 •Телефортуна• 11.05 «Хто в домі хазяїн?" 11.30 Мед. тижневик "36,6" 12.00 УТН- «День• 12.1 О Погода 12.15 Сільська година 13.05 •Саме Той" про себе 1З.40 •Клуб Су~еркниги• 14.00 МультфІльм на замовлення

Формула-1. Гран-при

Італі1

Баскетбол. Чемnіонат

Євроnи. Жінки. Укра·Іна

-

Франція. В nерерві: УТН -«ВечІр»

1В.40 •Перехрестя"

дІаманти»

20.10 •7 днів". •Світ• 20.40 Вечірня казка 21.00 • 7 днів" 22.00 Погода 22.1 О Міжнародний цигансь­ кий фестиваль мистецтв

•Амала-2001 "· 2 ч. 2З.15 Погода

«Хіт року» НІчний канал телеком­

ЗИ», 1С.

ГІРКИ•.

21.45 Х/Ф 23.15 00.00

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 •Церква Христова• ОВ.ОО Мультфільм

ТЕТ

07.00 В. Шушкевич. «Сnочатку було Слово» 07.ЗО •Вісті• 08. ОО Християнська програма 08.ЗО стн

08.30 М/с •Пітер Пен», 2с. 09.00 Т/с •ЛІто пригод», 2с. 09.ЗО Т/с •Пригоди Аллена Странжа• 10.00 •З х 4». Найкумедніше домашнє відео

10.З5

11.1 О

Кіногороскоn 11.ЗО Молодіжна телеслужба

2с.

13.35 Репортер 13.45 Погода 13.55 М/Ф •Таємниця третин

зька))

планети"

«Ім'Я» 1З.25 Телемагазин

12.55

14.55

Вс. •Лакмус життя" 1В.15 •З коментарями і без .. " 1В.30 Парламентський вісник 19.15 Телепрес-клуб 20.00 •КИЯНИН» 20.ЗО Стн-тижневик 21.00 «Український пацІЄНТ» 21.15 •Планета Боулінг" 21.30 «Я- пам'ятник Собі'" Т.

7 КАНАЛ 09.05 Граці! від •Гравісу» 09.30 Торгінформ 10.00 «Голлівуд», 2с. «Осно­

ЗнаТоКи•

19.00 Репортер 19.ЗО Х/Ф •Гремлини» 21.40 Х/Ф •Бий у кістку» 23.40 Х/Ф •Ворон Порятунок•)

01.25

вас

Т/с •Слідство ведуть

ЗнаТоКи» ОЗ.15 Х/Ф •Бий у кістку• 05.05 Х/Ф •Закрійник із Тор­ жка"

05.50

•З х

4».

НайкумеднІше

домашнє відео СТБ

07.00 Астрологічний nрогноз 07.05 •ВІZ·ТУ» 09.00 •Пропису• 09.ЗО «Зелена зона• •Лабораторія малого

09.50

бІзнесу"

10.00 М/с • Том і Шина», 2с. 1О.ЗО МІФ "Астерікс із ГалліІ·" 12.00 •ВІКНа у СВіТ»

Х/Ф «Піонерка МерІ

ПІкфорд"

12.З0 «М·СТИЛЬ»

13 ОО «ВІZ·ТУ» 15.00 «ВІZ·ТУ» 15.20 •Зворотний бік медалі» 16.00 Італійський футбол.

12.40 Торпнформ 1З.ОО •Саме Той» 13.ЗО ГрацІІ від •Гравісу•

14.00 Торгінформ 14.20 «Добрі НОВИНИ»

Серія А.

J 4.30 •Земля лам» 15.ЗО «Доживемо до понедІлка~'

ОСТоргінформ

16.ЗО •Саме Той» про себе •Шлягер» представ-

... " 17.50 •Вісник податковоі слу­ жби~~

Центральний

матч туру

17.55 «АВТОСТИЛЬ» 18.15 Х/ф •дюна• 20.40 Бізнес-студія 21 ЗО Італійський футбол. СерІЯ А.

ляє

• Таврійські

Посміхніться,

знімають!

01.50

ви ВСІХ ОСНОВІ)

1В.1 О

вас

знІмають' 17.25 Т/с •Слідство ведуть

17.55

саду"

Х/Ф •Чотири мушкете­

ри Шарло• 16.45 Посміхніться,

13.40 •Людина і закон• 14.10 •Мій Ермітаж» 14.45 •ДІтвора» 15.15 «35 хвилин джазу" 15.50 Блеф-клуб 16.30 «СТН-спорт. Тижневик" 16.50 «Сnоживач» 17.00 •Зустрінемося ввечері» 17.25 Т/с •Сnрави сІмейні",

17.00

СВІТ іНДІЙСЬКОГО КіНО,

1с.

11.50 Запитаєте в доктора 12.15 СвІт Індійського кіно,

09.З5 Х/Ф •Телеграма»

16

Т/с •Шериф із пекла• •М-файли»

ОО.ЗО •Російські гірки»

Х/Ф «Запн •Д» •Сnорт-тайм• 2З.ЗО Х/Ф «Лілі Марлен»

11.00

•Наказано знищи-

ти•

«Джентльмен-шоу»

Центральний

матч туру

Чемnюнат Євроnи з артистичного більярду. Показові виступи

23.25

ігри»

•rt;tf;Fll': *r'J1·' (t• Дешевше не буває,

переконайтеся самі: СТОЛИ -ВіД 120 грн.; кухні- від 600 грн.; спальні- від 1200 грн.; стінки від 1600 грн.-;

м'які та дитячі меблі. б місяців.

Бокс по-справжньому.

10.З5 «Реальний сеІ<ТОР"

Волков 1 12.55 Захист

туру

І все це в кредит на

Б. Хоnкінс • Ф. Трінщат 08.00 «Комедійний квартет" 08.35 •Біла ворона" 09.1 О «Лото-забава" 10.05 ВІКНО В Америку

11.05 •Золота Фортуна» 12.05 Телемаркет 12.25 «Родом з України•.

Іспаніі. Центральний матч

1В.30 Х/Ф •Осінні спокуси" Фінальний розиграш акці1 •Виграй 10000 до­ ларів до 150 рІЧНИЦІ Вес­ терн Юніон» 20.00 •Подробиці ТИЖНЯ» 20.45 Погода

19.50

1В.ОО •Будуємо по-новому»

19.15 ,.Sj'ТИ ЖІНКОЮІІ 19.45 Скарби архіву. •Джазові

07.00

14.00, 15 ОО, 19.00, 20.00 «Факти» ОВ.О2 Погода 08.05 Мультфільм ОВ.20 Х/Ф •Веселе сно­ в'идіння, або Сміх і сльо­

му автомобілі»

22.20 Нікітинські вечори 22.50 Х/Ф •Шокова терапія» ОО. 20 Х/Ф "Смерть у цьому

УТ-2

07.З5Діалоги про риболовлю 08 ОО, 11 ОО, 12.00, 1З ОО,

11.45 Х/ф •Кіноплівка» 1З.45 Х/Ф "Аполлон 1З• 16.05 Т/с •Жозеф Бальзамо», Sc. 17.05 Т/с •Альф• 17.35 Х/ф «По'ІЗДКИ на старо­

Самойлова

НЕдІЛЯ 16 серпня

23.20 23.30

((ФакТИ»

ОВ.О5 МультфІльм ОВ.15 Х/ф •Веселе сно· видіння, або Сміх і сльо­ зи~~. 2с. 09 25 Погода 09.ЗО "М-файли• 10.01 Х/Ф •Нові пригоди Пenni Довгопанчохи»

19. ОО •Свобода слова• 20.00 Футбол. Чемпіонат

бІзнесу» 10.00 М/с «Том і Шина», 1с. 10.30 Т/с •Пригоди швейцар­ сько-Іродини Робінсон" 11.00 д/с •Підводна Одіссея команди Кусто•·. 40с. 12.00 Медіа-клуб 12.40 «Ви практично здорові» 1З.ОО •ВІZ·ТУ» 15.00 Д/с •На перехрестях

16.00

ОВ.ОО, 1О ОО, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 16.00, 17.00, 18.00

«Вовняна гадюка~~

20.50 21.25 23.00

сімка•.

Підсумки тижня

16.1 О •Брейн-ринг• 17.00 Т /С •ДалекобійНИКИ» 17.55 •Сміхопанорама»

12.00 Т/с •Індаба», 24с. 12.30 •Познайомимося збли-

17.00

ІСТV

07.05 •Насправді" 07.30 Погода 07.35 •Гаряча

Молодіжна телеслужба 07.ЗО •На сво'Ій землі» 08. ОО •Недільні зустрічі» ОВ.З5 Торговий ряд 08.40 •Інтер'єр" 09.05 Погода 09.10 •Городок• 09.З5 •Прокинься і співай'" 10.25 •Вікенд" зі. Зінченко 11.00 •Караоке на майдані" 11.ЗО •Смачно• з Б. Бурдою 12.00 •Мелорама• 12.ЗО •Показуха" 1З.О5 •Супутник •Планети Здоров·я" 13.35 •ДикІ зірки ГоллІвуда" 14.05 д/с •Краіна Дракона, Що ЗлІтає,• 14.ЗО Т/с •Місс1с БредлІ•.

09.00 Православний календар 09.1 О «ДІ>Ітяче коло»

14.50

2З.ОО «Мікс»

07.00

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 •ВІZ-ТУ" 09.00 •Імпреза• 09.30 •ВІтер ІЗ nівдня• 09.50 «Лабораторія малого

панІ! «ЕРА"

07.00 •Факти• 07.02 Погода 07.05 •Перехрестя•

Підсумки тижня

Зн"ТоКи•-

19.00 Репортер

но!»

10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради» 10.20 «Бути жінкою• 10.45 Молодіжна телеслужба 11.15 •Шоу самотнього холо-

•Російські

Т jc •Слідство ведуть

07.30 •Доброго

22.00 •Інновація• 22.30 Торгінформ 22.50 Сюрпризи ВІд •ЧІЗа»

УТ-З

•Новий елемент• Мультфільм ОВ.30 М/с «Пітер Пен", 1с. 09.00 Tfc •Літо пригод•, 1с. 09.30 Т/с «Пригоди Аллена Странжа», 1с. 10.00 ·З х 4». Найкумедніше домашнє відео 10.З5 Посміхнпься. вас знімають! 11.10 Дом. фГтнес •Хауз фІТ• 11.20 Х/Ф •Парасолька для

07.30 07.55

Погода

19.00 Т/с •Скажені гроші•,

21.З0Торгінформ

• ТСН - Епщентр" 20.00Т/с ·Вбивча силаІІ», 7с.

перюду"

04.00 Т/с

ОВ.ОО •Розваги для вас• ов.зостн 09.00 •Створи себе» 09.20 Православний кален­

20.З5 •Заглянь у майбутнє•

20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка» 21.25 •Глобальні поради»

ГО». Ф1льм 1-й. •Вбивст­ во на Неглиннtй"

ЗнаТоКи»

07.05 Мультфільм 07.30 •Вісті•

09.З0

туру

23.45 Х/Ф •Нічний жах• 01.25 •Гаряча сімка•

02.25

ТЕТ

7

Іспаніі. Центральний матч

17.20

1В.50 •Добрі НОВИНИ»

19.00 •Заглянь у майбутнє» 19.10 •Грац;,·" для дітей 19.20 •ЖіПС» 19.30 •ХІт-базар•

19.ЗО Програма В. Піховшека

19.20 Х/Ф •Аnоллон 13» 21.35 •НасправдІ» 21.55 Футбол. Чемпюнат

12.45

18.30 Торгінформ

метал~~

тний ворон~·, 1с.

ріка»

1В.1 О Х/Ф •Проект •АлЬФ• 19.55 Суп~рлото 20.00 •Подробиці• 20.20 •N-кілометр• 20.З5 Інтерспорт 20.40 Погода 20.45 •ГородОК• 21.15 Т/с •Далекобійники",

16.15 16.30 17.00

1З.20 д/Ф •Люди гинуть за

1З З5 Мультфільм 13.45 Відкриваємо Біблію 14.15 Спортарена 15.00 Бокс по-справжньому. Б. ХОПКІНС - Ф. ТрінІДат 16.05 Х/Ф •Денніс-мучитель» 17.45 Т/с •Марш Турецько­

НОВИЙ КАНАЛ паня-

нка~~

17. 15

•Великий прибор­

11.15Х/ф•МИЛІ>Ійбрехун", 12с. 13.45 Мультфільми 14.35 :':,'ф •ПринесІть мені голову Мев1с ДевІс» 16.15 Тfc •Клеопатра 2525» 17.00 Т /с •Альф» 17.ЗО «Галоnом по євроnам" 18.00 Х/Ф •Маноа - золоте МіСТQІІ

КІТ»

08.00

10.00 Х/Ф кувач»

дар

17.05 М/с •Невгамовні• 17 .ЗО М/с •Сучасне життя

Інтерспорт

ряд

07.00 •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз nогоди 07.15 •ВІZ-ТУ•

ніндзя•

вини

17.30 За киІвським часом

СТБ

тейни»

07.05, 08.05, 09.05, 12.10

17.25 Торговий

знімають!

16.10 Т/с •Маленькі Ейнш­

ОО, 12.00Но­

s.Jt:

04.50 Х/Ф •Нульовий допуск• 06.20 Т/с •Клоун•, 1с. 07.05 Посміхнпься, вас

ХВІСТІJ

УТ-З

Т/с <•ЛуІза Фернанда•,

07.З5 •Російські гірки• 07.45 •Плюс/Мінус» ОВ.ОО, 11.00, 12.00, 1З.ОО,

14.00, 15.00. 17.00, 1В.ОО

наміри11

16.40

джелесі•, 4с.

ОЗ.55 Т/с •Сімейні узи•, 4с.

команди Кусто•, 40с.

19.00 •Один на один з ... » 20.00 Музика на ТУТ

21с.

~,_1іки ма'ібутнього»

ОЗ.10 Т/с •Сnека в Лос-Ан-

рдона•. Є. Мv.рошничен­

ОВ.ООТ/с •Всі жінки- відьми•,

16.25

01.55 Зона ночі

мамо!•, 17с.

ган»

ленський»

18.30 •Вікна. Кримінал• 18.40 Т/о •Кохання, що

18.00 •В гостях у Дмитра Го­

•1 + 1•

15.55 •Автографи•

стелі»

мамо!•, 15с. 11.ЗО Мовна вітальня. Урок 9й 11.50 Музика на ТУТ 12.ЗО Телемагазин

УТ-2

08.00, 09

МОЛОДИХ•

10.ЗО Т/с •Я люблю ііого,

17.00 Т/с •Я люблю його,

•Сnартак• (Москва) 00.05 Погода 00.1 О •Хіт року• 00.20 •В НІЧ на суботу• з О. Роміною•

ОО,

22.00 Репортер 22.20 Погола 22.30 Х/Ф "Нульовий допуск» 00.15 Репортер 00.25 Х/Ф •Пристрасть у пу­

1З.45 Телемагазин 14.1 О Кіноконцерт •Жартома 1всерйоз• 15.05 Закон є закон 15.1 О •Царська ложа• 15.50 Закон є закон 15.55 Мультфільм 16.15 Телемагазин 16.ЗОСТН 16.50 •Лакмус життя• 17.15 •Чорний квадрат• 17.50 •Міські НОВИНИ» 18.10 •Струм• 18.ЗО Х/Ф •Злість у Краіні чу-

12.ЗО Баскетбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Украіна Югославія 14.10 Погода 14.15 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 д/ф •Країна СВЯТ•, 6с. 16.10Телемаркет 16.20 •Студія •5• 17. ОО Телемаркет 17.25 •Надвечір'я• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.45 •ХІТ року» 18.50 Щоденник сесії ВР України 19.00 Урочисте закриття телекінофоруму •Разом• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама» 21.40 Питання дНЯ

07

12.З5 Телемагазин

1З. 15 •Земля і небо Києва•

ймаченко

1З.40 •БудНі• 13.55 •Хіт року• 14. ОО Освітній канал 15. ОО Перерва 16.00ТСН 16.10 Tfc •Космічні хресто­ носці•, 12с. 16.50 т;с •Великий кайф•, 26с. 17.45 Х/Ф •Небезпечні

18.05 Т,'с •Клоун", 1с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.35 Аншлаг! Аншлаг' 20.20 Х/Ф •Парасолька для

зька»

09.ЗО •В райському саду•. Пам'яті Н. Яремчука 10.ЗО Мед. тижневик "З6,6" 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Телемаркет 11.40 •Спадщина•. М. При­

Сніданок з

09.35 Муз. маршрут 10.05 Кіногороскоп 10.25 •СВІТ. Україна. Київ• 10.45 •дитяче коло• 11.10 Х/Ф •Над Місяцем• 12.30 Закон є закон 12.50 •Познайомимося збли-

15.ЗО Х/Ф •Хліб, золото, на­

йомство»

4с.

дар

П'ЯТНИЦЯ,

, ~ ~1-~ в~ресня

07.00

15.45 М/с •Рен і Стемпі•. 4с. 16.10 Т/с •Прості істини•, 4с. 16.40 Tfc •Плем'я• 17.15 Т/С •ЧорНИЙ СКОРПІОН•,

М.

А також: посуд

за

низькими

цінами,

електростанції дизельні.


~~4~·;~~N9~6~7~~~~~68•1~t~;~_5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

;-ІЬ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ @t ~~$~@І~~ Ф ~ ~@ ~~~~~m· iPill~~~~ ~ НАША Україна дзве- важк.ий і тернистий r,. нить nісня:чи. І' у Б ро- шлях Укра_їни до П неL ти. Всюди тепло варах за nІДтримки МІ-

~

Я

тренка

не заздрю Тетнні

Захарівні! мій

п'ятий

клас

нрийшло двоє бли3ІІЯт: Ванн і Коля Пилипчуки. Хлончики

мов

-

nри

дві

кранл1 води: і одягнені

У 1урті зібралися жі-

міському

культурному

.. Занитусге

•!ому? Тоді послухайте. У

залежностІ, до волІ.

ського голови Івана Пецентрі

лені в nісню. котрі вкла-

"Прометей" було зшючатковано фольклорний ІУІП "Перенесло". Художній керівник і душа колективу Гали)Іа

дають в неї всю душу і серце ... Він ІІрапІе, щоб молоде но коління сn івало Ію-українському, любило рідну мову й свою

Ольховська.

землю.

Пісні на-

шого гурту 1·умористично-ро3важальні, старо-

Особливо 3ачаровуюп, слухачів своїми І'о-

винні, патріотично-шщі-

лосами

кові Я~ІО'ІКИ, коли смі­

ональні, ко3ацькі, побу-

Зоя КовіІлІ,, Тамілі! Глу-

ютьоІ.

товІ,

ОNІаково, і блищап, очі, і в обох на щоках одна­

1-/інк не міг ро3рі3ни­

@

Кажу: Ванн, •юму в тебе

сьо1·одні трійка з

~

гео­

А він: Я

не

Ванн,

я

шко,

солістки

Паша

Єлина організація, де нас знев<Jжили,- коле-

ктив "Укртелекому", яки~ 1 керу~: п<ш Вален-

тин Гаюк, куди нас не пустили зі щедрівками. Нині nлануємо nобуВаТИ В усіХ НаВЧаЛЬІІИХ

заКЛіІNІХ

гурту

М<Ірія Білик.

своіх піснях осrпвуємо

вах І дали там концер-

і ми радо

-

ВИКОІІіІеМО ДЛЯ ВіІС укра-

їнсІ,кі ІІііродні 11існі.

Сив,~нко,

відображають побут 1

міста. Запро­

шуйте нас

Катерина

За рік ми нобували біЛЬШ ЯК у 40 КОЛРКТИ-

ОЛЯНЕЦЬКА.

організатор 1·урту

"Пt~ревесло".

На фото: співає гурт "ПЕРЕВЕСЛО".

а ~

~~~@!@~@@~*®*~~~ *~~ .. ®~@t®$®$®®®@@@@~@@@@@@@~@@@@_J4'r

І'рафії?

-

Вони

\' нсщіональний харііктер •~ укрс!ЇНСЬКОГО народу. У

ти, де Ванн, а де КомІ.

-

сатиричш ...

нас і були щиро вдячні.

нки й чоловіки, залюб-

-

комо­

кої кількості цих речовиІІ

ють кров'нний тиск при гі­

рні восени, коли на тлі 'Іе­

ни (І: І) і 1·отують лікува­

Згодом я,

перш ніж

рою вітамінів та інших по­

немає в жодній плодаво­

псртоні•шій хворобі, зме­

рвоно-пурпурового лисп1

льний

3вернутисн,

занитував:

трібних організмові люди­

нгідній культурі, тому аро­

НІІІують кількість холестс­

темніютJ,

СПРА!3ЖНЬОІО

Коля ...

-Ти- хто?

ни

Ванн ...

-

А я хотів ба•Іити

Покли•1,

дах

будІ, ласка,

Ти

11ринести

ж

бір

нрофілакти•Іний 3асіб.

молібден.

йоду в нлодах аронії набли­

...

в

нри

радіоактивних

ураженннх,

Приємні, кислувато-со­

!31\Ііст

жається до вмісту його

ютІ,

плоди аронії ви­

(навіть

оскілJ,ки

ма­

І'<ІС світ.\о-рожевс забарв­

супн~них

леІІІш і прилатний лля ку­

нлодів

І'О'ІУЮТІ,

ють здатнісп, виводити

3

КИСелі, КОІ\ІІІОТИ, (10:1~Н~ЛЮ­

ди збуджуюп, апетит, 3бі­

ор1·анізму раліоактивні ко­

Юl'J,·іх ІІ<'І борошно, нкс ви­

льшують кислотність шлу­

балІ:г і стро1щій. Завднки

користовуютІ, у конлитер­

нкового соку,

великому Bl\ticтy йоду ефективно лікують зоб.

СJ,ко~ІУ виробнИІ\ТВі. Сухі ІІЛОДИ арОІІіЇ З~ІіІІІУЮТІ, і3

ні ЛЮДНІ\! 3і 31111ЖСНОЮ КИ­

центратор йоду. Взагалі та-

СЛОТНіСТЮ.

'ІИІ\І корис­

Вони знижу-

Кущі аронії особливо І'іІ-

разІв сік аронії 3бері­

МІТІ,, за~юрожуюп •. Із ви­

лодкі, леДІ, тернкуваті пло­

-То Коля обіцнв ... Я - Ванн.

СУХИ~ІИ

ІІЛОІ\і'І~ІИ

пажуваІІІІ>І

світлими

нлодовими і нгідними со­ ка~ІИ).

l:J

також

аронії готують41111

варен11я,

компоти.

~1армслад тощо.

НІИНІІІИ-

уроку

учні мені розновідаюп,:

ЗВЕРНЕННІ

-Ви Колю викликали, а вийшов розновілати Ванн. Коля СJ,ОІ'ОЛНі уроку не 3ІІав,

і

вони

поміннлися місцнми ...

За партою Ванн си­ зліва, а Колн -

ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОSЛАСТІ

дить

псресілати. Але як лі:J­ натисн? Чи слухаюп, вони мене? Толі н 3ащюнонував одно1·о з Пилин•1уків

ІІJНІІІасів

коствольної

3ГідІю ст.222 ч.2 КК України звіль­

не трапиться так, що ви

зброю або

вибухові

може­

рук злочинців, і

викорис­

бухових 1ючови 11. Знач11ому з;н·о­

ний клас. Так і 3роби­ ли. Однак і післн ЦІ,ого

стренню ціеї проблеми сприяс на­

було курйозів нс~tало.

кості нс:Jа реестронаної вогнепаль-

нвнісп, у населення великої кіль­

від вашо-

бажаннн, можуп, потрапити до

1'0

сом в Україні 3;\ійснюстьсн вели­

тоді

ви

на рівні

З ІІИМИ НРСТИ~Н'П~ ВіДПОВіІ\іІЛІ,ІІіС'І'І, ІІерt:Л сусПіЛJ,СТВОМ.

Вt~рховна Рада ПОСТсІІІОВОЮ ВіД

11арі:нюї

мислив­

вольве рі в.

Для

України своею ЧерВНЯ 1992 року ":2471-ХІІ «Про право влас­ ності Н<І окремі види ~ІіІЙІІа» на-

\7

ІЮІІt:реЛЖСІІІІН 3ЛОЧ111ІіВ

ВИКОрИСТаНІІЯ~1 :1Єірої ЩОб

речовини.

Алже ВОІІ И, незаЛt~ЖНО

T<J

ської 3брої, І<Jзових ністом~тів/рр­

те стати m'вільними nомічІІ ика­ ~Іи криміналітРту, персховуючи

танннм воп1епальної зброї та ви­

ІІаралелJ,­

дянами в особис1у ВЛ<Існісп, І'Л<ІД­

чи

Міністерство внутрішніх справ

кількість :tлочшtів з

дає можливісп, ІІрилб<ІІІІІЯ гро~t,І­

мислу? Отож варто заду~1атися: а

:шнепокоєне тим, що останнім ча­ ка

ної 3брої. Народна мудрісп, гово­

рить, що рушницн й ca~ta раз у рік стріляс... А коли ставиться мета використати її длн злочишюго Іlро­

Wановні rромадянн!

снрава. Я 3аборонив ї~t

в

Свіжі

користовуютJ, лля виІ·ото­

100

бор,

ни фейхоа, відо~юї нк кон­

персвести

Плоди достигаюп, 1\Іайжс ОЛІІОЧаСНО, ЇХ сушап,, в' >І-

ІІіСМІ розведеІІІІН ВОДОЮ В

плодах субтропі•rІюї росли­

післн

на

допомага-

хворих

влеІІІІ>І ІІатуралJ,НОГО хар­

А той смієп,ся:

Якос1,

крові

Р, великий на­

~tікроелемс11тів:

ргансцІ,,

~1е11і

книжку

та

'ІОВОІ'О fіарвника

фтор, йод, залізо, мідь, 1\tа­

них:

обіцяв

риІІу в

атеросклероз,

нк лікувальний

містип,ся багато цук­

таміни С і

Чере3 хвилину Ін~ре­ лі :ч11ою стонп, обилва Пилинчуки. Звертаюся

3

нію широко використову­ ють

антисклеротичний

•І аЙ.

рів, органічних кислот, ві­

Колю.

-

нку

нголи.

ною горобиною. У П пло­

І<. олю.

до одного

речовин є аронія,

ще на3ивають чорноплід­

'!Орні

IIC3i!JJl'eC'J'j>OBilllil 3•1

лa СТаТусу 3іІКОІІІІОЇ,

МВС

УкрсіЇІІІ1

Bt'pt~CIIЯ

2001

ТОГО,

зіJрСНІ

lliJUy-

іІІіЦііІ'І'ИІЮЮ

в неріол з І року

3

ДМІ

'1'<1

110

ЗО

!ІjJОВОЛИТІ,СН

місячник добровілІ,ної 31\іІЧі :tiJpoї. Гро~1адяни, нкі ІІL~:t,JКОІІІІо :ttJL~рі­ гають 3брою, ~liJIO'I'I, ~ІОЖ.ЛІ1ВіСТІ, іЇ

3ДіІ'І'И або Лl~І'іІЛі:ІуВ<lТИ і

ДобровілІ,на :Jлача

ннt:

Те!

зброї,

вибухових

І'jю~t<ІNІІІ

віА

ВіІ\ІЮВіД<ІЛJ,ІІОС'J'і

боє­

речовин

кри~Іінальної

3іІ

ЇЇ llt~ЗilKOHHe

:Jбt~ріІ<ІІІІІЯ.

Мета акції- унеможливити або зв,~сти до "'іні~ІУ~ІУ викрадення та ВИКОрИС'І'іІНІІН 3броЇ В 3ЛОЧИННИХ цілях, ГІОІІРрt~лити пустощі з нею

Ді'П~Й.

ІІСЩіІСНі ВИ ІІі1ДКИ.

МВС України звертається до всіх І'jJО;.ІіІдян

3

надією на підтримку в

І\І,ОоІу питанні та довіру до орга­

нів внутрішніх справ.

O'l'jJI11<1<1'1'11

Управління адміністрації служби міліціі:

дозволи на право їі :~іJ,~ріІ'<ІІІШІ.

Зустрі•1аю н ІІа нере­ рні Пилин•1ука:

Ііімеuька техІіоnогія

Клас у салу ІІра­

-

І\ЮС. А ти ·ю~tу ,·улнснІ? А я ІЮ 3 Ві'\11101'0 класу,

смієп,ся Пи­

-

ЛИІІ'Іук. "В" ...

Я З н'нТОІ'О

-

Тенер СІІО'Іатку 3ани­ тую:

- Пилин•Іук! Ти ІІаІн, '111 ІІе 11<1111? У

школу

СТО

чacmuнu, nanuBнoї cucmeмu, aBmoeneкmpoнiкu.

38epmamuc~ за

men.: 6-49-80 або за ааресою:

ОЛНО:\ІУ

КЛа-

сі.

ПІОПРnемство.

ОРrАНІ3АЦІЯ

>ІК

Вс1ЖКО

ІІИ!\Н1.

!3оІІа C~tiCТJ,C>J.

-

Як ви їх ло~1а ро3-

різннсте?

ноцікави­

-

ІJСН Я.

-

Дуже

щюсто.

Вані 3а вухо't Jн,ка

роди~tка ...

3АПРОWУЕ НА РО&ОТУ

У

ІІі н не заздрю: наступ­ НаВ'ІМЬНОІ'О

року

в П клас прийде трос ес«.их між собою, 1\ІОВ кр .. нлі воли, бли3ІІюків.

l, за ІЮІІерсдніІ\ІИ лани­ ми, В ЖОЛНОГО 3 ІІИХ Не­ має родимки.

·новЕ

життя·­

Броварськuх

міської

3annnaтa віа

та сnюс_арн зі скnада_ннн аDЮМІНІЄВИХВИРОІіІВ. · Вимоги: стаж роботи за фахом. За довідками звертатися за б-92-22 та б-94-81 з

9

до

- 2

nродукцію за низькими цінами:

· -

nлівку поліетиленову різно'І товщини; кульки, мішки, вкладиші полІетиленові

км). Стіни цег­

столярів - учнів та спеціаліс­ тів 2-6 розрядів; верстатників - учнів та спеціалістів 2-5 розрядів. ·

- цвяхи будівельні в асортименті; - млини дробарки для nU:Іnриємливих лю· дей.

Виготовляємо столярні вироби: вік­

РОІіОТУ КВАЛІФІКОВАНІ СТОЛІІРИ

динку

0,21

-

хв. За

200

м від бу­

земельна ділянка площею

га, що використовується під

город, і може бути використана під забудову. Ціна за домовленістю.

Адреса підприємства: м. Бровари,

вуп. Залізнична, 5. Їхати мікроавто­

Звертатися за тел.:

403 до меблевої фабрики. 5-11-94.

ДО

Тел.:

07400,

на, двері, наличники, nлінтуси.

кухня, веранда. У дворі сад, гороД,

10

17.00; 98-226

З

98-479 з 9.00 18.00 ДО 23.00.

Київська обл., м. Броварu,

колектuв

міська і раuонна радu, раuонна держадміністрація.

Свідоцтво про державну

61285

ВіААілu: і

соuіальнuх

Проводимо також зварювалоні роботи воріт і хвірток. Організація приймає замовлення на розпиловку лісу-кругляка, виготовлення деревоматеріалів ІЗ деревини органІзаціІ­ замовника. Оnтовим - nокупцям знижка 10%. Можлива доставка транспортом ви­ робника.

бульв. Незалежності,

сільського госnодарства 4-02-92; nuтань,

лuстів

і

бухгалтерія; npuuoм о1·олошень

+ + +

+

масової роботu

Тел. для довідок:

2.

nромисловості

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами

-

зд1иснює

6-62-28,

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТР!ІіНІ НА

трички йти

Організація

транспортні послуги авто­

-дошку шпунтовану для nідлоги;

природній газ. З кімнати, коридор, залізний гараж, колодязь. До елек­

246-23-40.

мобілями "ИЖ-2715" (фур­ гон) та "ГАЗ-3307".

ляні, дах покритий шифером, під­

лога дерев'яна, опалення водяне,

року з 14-їдо 15-ї години від­ будеться "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" з проблем взаємодії органів державної податкової служби та платників податків за участю голови ДПА в Київ­ ській області Володимира Миколайовича ХОМЕНКА. Контактний телефон:

- сітку

~ РеАакmор: 4-ОЗ-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

редакuії газетu, Броварські

реєстрацію Кі N 259 вісJ 10. 12. 1997 р. інАекс

МАЛІ nІдnРиємство ІІУКМА!J

"раби цю" з оцинкованого дроту; -рамки огорожі сітчасп; -дошку різно·І товщини; -дранку Gуцівельну;

ПОЛОВИНА БУДИНКУ в с.

(дом. Бровари

«ІVІЕ&ЛЕВИК» ТОВ &МФ «дРУЖ&А» 3АПРОШУЕ НА РО&ОТУ:

ра.1, раііонної

СПІВЗАСНОВНИКИ·

·•·

(8-294} 1';22-42

будь-яких розмірів;

тел.:

АДРЕСА:

ma

ГРІ1.

Ten.o 6-49-BG.

год.

17

600

твл.:

в~обляє й реалізує високоякісну

Димитрова Броварського району

бусом

Андрій БАБИЧ.

вnPorinя~

ИВАПІФІКОВАНИХ 3ВАРНИИІВ.

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЕМСТВО

А оо, Тетяні Захарів­

wo

3АПРОШУС: 11А РОБОТУ

•чале­

Нарешті І

ного

аостаока

метаnокоистРУкuії,

Я ІІО'ІаВ ЇЙ ро:JПОВі/І,а­ ТИ,

(Торrмаш)

20

нрийшла

\Іа~Іа бли:JНЮКіВ, НОІІрО­ В

доводить до відома платників податків, що 11 вересня 2001

nOCTIUH!:I РО60Т!:І cneuioлicmi8 но ремонт: авurуніВ, ноаоВої

СИЛа, щоб Ванн й КомІ В'ІИЛИОІ

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІВ

ссМЕГІl-СЕРВІС:~:~ но конкурснЮ осноВі ЗАnРОW!:ІЄ НА

м.GpoBapu, Вgл. КрасоВськоrо,

ІіРОВАРСЬКА О&. ЄДНАНА ДЕРЖАВНА

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідал~оність несе рекламодавец~о.

4-23-53, 6-95-62.

Наш контакт. тел.:

4-04-42,

м. Бровари.

:~, Втрачений атестат про повну середню освіту МВ N~003526, виданий Броварською вечірньою школою N~1 у 1995 році на ім'я ПОКИДЬКО Вікторі! Вікторівни, вважати,не­ дійсним.

[',

Втрачене свідоцтво на право власності

на дачний будинок за номером

1098, вида­ cjp на ім'я ДИКОГО Дмитра 11.11 .99 р., вважати недійсним.

не Зазимською Ігнатовича

І'' Втрачене посвідчення ветерана праці М

N~059660 від

20.03.2000 р.,

видане Бровар­

ським відцілом соціального захисту насе­

лення на ім'я РЖАНІЦИНА Всеволода

Олексанщювича, вважати недійсним.

Ь.рук Обсяг

І

oфcemнuu.

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у справах пресu

ma

інформації Київської

облАержаАмінісmраuїі.

Зам.

Тираж

3772 2195

прим.

#67 2001  
Advertisement