Page 1

СЕРЕДА

зо серпня

2000 р. N!! 67 (9166)

Виходить

з 17 1937

квітня року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

НЕІАІІЕ)І(НІСТЬ: ПРАЦR І У ВЕЛИКОМУ залі міськвиконкому відбу­ лися урочисті збори громадськості міста, присвячені 9-ій річниці з дня проголошення Незалежності України. Перед присутніми виступив перший заступ­ ник міського голови Л.А. Гринчук. Він роз­ повів про соціально-економічний розвиток

Броварипромжитлобуд", заводів шиноре­ монтного, пластмас, комунального устатку­

вання, АТ "Софія". - Наше завдання - зберігати та примно­ жувати досягнуте в культурному житті, на ос­ вітянській ниві, у сфері охорони здоров'я та спорту, - наголосив доповідач. -Для цього

міста, позитивні зрушення, що відбуваються у промисловості та соціальній сфері, назвав кращі трудові колективи, завдяки яким об­

у нас є необхідна матеріальна база, досвід­

сяги виробництва у місті зросли у цьому році на

броварчан - майстрів своєї справи з усіх га­ лузей виробництва та соціальної сфери було

домобудівного комбінату "Меркурій", ВАТ "Завод будівельних конструкцій", ВАТ "Трест

нагороджено Почесними грамотами і квіта­ ми, які вручив секретар міської ради А.Г. Лем­ піцький.

45,1 відсотка. Це колективи ВАТ "ШБУ50", Казенного заводу порошкової металургіі,

чені, самовіддані фахівці. На підтвердження цих слів велику групу

HATXHEHHR Депутат місько'і ради, голова постійної комісііз питань регламенту, депутатської ети­ ки і контролю за виконанням рішень міської ради, директор ЗОШ N22 А. Я. Теплюк закли­ кала зберігати надбані традиції нашої духов­ ності, що буде суттєвим внеском броварчан у подальшу розбудову держави. Від імені молоді до присутніх звернулась керівник підліткового клубу "Калина" Вікто­ рія Зотова, талановитий музикант, яка вихо­ вує трьох донечок і присвятила своє життя роботі із обдарованими дітьми. Адже саме заради майбутнього - прийдешніх поколінь було здобуто незалежність. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

"ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ

СЛУЖБУ"

1.

На підставі Закону УкраІни "Про загальний військовий

обов'язок і військову службу та Указу Президента Укра·Іни від 8 серпня 2000 року з 1 вересня 2000 року по ЗО листопада 2000р. проводиться призов громадян

на

строковому

військову службу. 2. Явці на призовну дільницю Броварського

району

для

призову на строкову службу підлягають усі громадяни 1982 року народження, яким на період чергового призову виповниться

цілком доречним і навіть символіч­ що найсвітліше із ших хліборобів свято обжинок районна державна адміністрація вирі­

зерна.

На комбайні "Домінатор" екі­ паж у складі В.В.Волівецького, О.М.Солов'я, П.Д.Вірича із ТОВ "Русанів­ ське" намолотив 1ООО тонн хліба. Прізвища людей, котрі не рахую­ чись із часом вели битву за урожай можна

шила провести на­

••

Всеvкраїнські сільські споотивні ігри у Боаварах З 2З по 27 серпня на Київщині проходили ювілейні сільські спортивні ігри, присвячені 50-річчю утворення в Україні сільського фізкультурно-.спортивного товари­ ства "Колос". Іхнє гасло - "Фізичне виховання- здоров'я націі". Офіційне відкриття відбулося у Борисполі 26 серпня. Воно пере­ творилося на велике спортивно-ми­

стецьке ~вято, на якому ~ул~ пред­

ставленІ учасники ОЛІМПІади у

Сіднеї від товариства "Колос". Наше ж місто у ці дні стало вели­ чезним спортивним майданчиком. Бровари приймали легкоатлетів, учасників легкоатлетичного кросу,

вільної та греко-римської боротьби, футболістів. 2З серпня на стадіоні "Спартак" відбулося урочисте відкриття змагань з футболу. Спортсменів привітали заступник голови центральної ради товари­ ства "Колос" О.А.Чигвінцев, заступ­ ник міського голови В.М.Троценко та заступник голови райдержадмі­ ністрації С.І.Лукашевич, а також учасники художньої самодіяльності МКЦ "Прометей". Того дня зустрі­

лося

вісім

збірних

команд

міністерств та відомств агропро­ мислових підприємств України. Та

перемогу святкувала збірна Сева­ с~ополя "Кримтеплиця", друге мІсце виборола команда Во-

линьліс", третє

- "Укрпромбуд" зі

Львова. У легкоатлетичному кросі

- (чо­ ловіки 2000 м, жінки 1000м) - (25 серпня) взяли учас1.ь команди з 26 областей Украіни. Іх вітали пред­ ставник центральної ради Всеукраї­ нського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" О.І.Кошара, на­ чальник управління фізкультури і

спорту Київської області І.О.Куро­ ченко, голова обласної ради С.В.Блощаненко, завідуючий відділом фізкультури і спорту міськвиконкому О.Г.Чигирин. Зас­ лужену перемогу святкували бігуни з Київської області, друге місце Харківської, третє - Запорізької.

(Закінчення на

4 стор.)

передодні важливої події в житті дер­ жави - відзначен­ ня 9-ї річниці Неза­ лежності України, бо власний хліб на столі - то теж оз­ нака незалежності, одне із свідчень могутності держа­ ви. Це усвідомлю­ вали всі, хто того серпневого щедрого на сонце і тепло, дн:я зібрався на мальов­ ничій галявині у лісовому ма­ сиві поблизу Калинівки. Прибу­ ли сюди не лише винуватці тор­ жества водії і механізатори, голови реформованих сільгосп­ підприємств, але й керівники районних вімілів та служб, се­ лищні та сільські голови, чис­ ленні гості. Розпочалися урочистості із внесення прапора держави, який було доручено внести кращим керівникам сільгосппідприємств, а підняти людині, котра зробила неоціненний внесок в економі­ ку Броварщини, директорові держилемзаводу "&осківський"

П.Ф.Волосі. Зі словами щирих вітань до учасників свята звер­ нувся голова райдержадмініст­ рації Л.А.Вайсфельд. "Цей день, - сказав він, - увінчав і без­ сонні ночі трударів поля, і не­ рвову напругу, і їхні сподіван­ ня, адже він дозволив іще раз підтвердити: наполеглива праця селян, зважені і мудрі дії керів­ ників колективів довели: наші люди вміють вирощувати гарні

називати тично

врожаї, готові протиставити еко­ номічним труднощам, примхам

погоди організованість і само­ віманість". Цьогорічний коровай сягає ЗО тисяч тонн. Це майже на 5 ти­ сяч тонн більше, ніж торік. Най­ вищої урожайності по 40.1 центнера

з

гектара

зернових

культур досягнуто цього року в

ДПЗ "Плосківський", по Зб цнт - у ВАТ "Рудня". Непогані по­ казники мають і колективи ТОВ "Требухівське" та "Русанівське", де валовий збір збіжжя складає понад 2900 і 2500 тонн. Можна навести чимало прикладів зви­ тяжної праці наших земляків на жнивному лані. І серед них ком­ байновий екіпаж із ВАТ "Рудня" у складі О.П.Кузьмишина, С.В.Макаренка та С.М.Скороба­ гатька, котрі на комбайні "Дон1500" намолотили 1128 тонн зер­ на.

Ось уже багато років підряд серед лідерів районного супер­ ництва на жнивах перебуває:

комбайновий екіпаж А.І.Григор­ чука з ТОВ "Требухівське". Ра­

зом із своїм напарником О.М.

з

прак­

кожного

господарства, бо трудилися вони й справді на со­ вість, як і велить хліборобська

честь. Спасибі їм за це, велика шана і доземний уклін! Але зроблене, підкреслив Л.А. Вайсфельд, лише перший крок на непростому шляху докорінно­ го реформування аграрного сек­ тора економіки. Для досягнення цього треба подолати немало труднощів. Уже перші місяці господарювання в нових умовах

показали здатність наших тру­ дарів ефективно працювати, ощадливо підходити до витра­ чання паливно-мастильних мате­

ріалів, а керівників - намагати­ ся мислити і діяти по-новому. Та

й держава, і сам Президент Л.Д.Кучма підтримали сільгосп­ виробника. З реформованих гос­ подарств списано бюджетну за­ боргованість, знижено податки, надані пільги в кредитуванні. Тобто, є всі підстави сподівати­ ся, що в наступні роки наш ужи­ нок може і повйнен бути вагом­ ішим. З боку ж райдержадміні­ страції, її управління АПК ро­ битиметься все можливе, аби уже в недалекому майбутньому

(Закінчення на

2

стор.)

18 років, а також громадяни, які народилися у 1975-1982 роках, у котрих закінчилася відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин. З. Усі грома·дяни, котрі підлягають призову на строкову військову службу, зобов'~зані прибути на призовнудільницю за адресою: м.Бровари, вул. Грушевського, 2, у зазначений час з документами, що названі в особистих повістках. Громадяни, котрі не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'~зані прибути в районний військовий комісаріат 9-1 О вересн~ 2000 року, маючи при собі документи, що засвідчують особу. 4. Усі особи призовного віку, котрі підл~гають призову на строкову війсЬкову службу і тимчасово перебувають на території Броварського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 5. Громадяни, котрі ухил~ ються від призову і не з'~вл~ються за повісткою до військового комісаріату, несуть відпові­ дальність згідно з чинним законодавством.

6. На підставі Закону України "Про загальний військовий обов·~зок і військову службу" керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов'язані відкликати призовників із

відряджень для забезпечення своєчасного прибуття ·Іх на призовну дільницю Віталій ЛУТАК, військовий комісар, полковник.


ПАХНУТЬ ХАІІіОМ "Фроніус-Факел", Великоди­ мерської середньої школи. Є чимало наших земляків, яки­ ми по праву можна пишати­

ся. Це і ті ж керівники сільгосппідприємств П.Ф.Во­ лоха, В . В.Фролов, О.С.Барсь­ кий, О.М.Борсук, В.М.Баг­ нюк, механізатори О.О.Со­ боль зі Світильного, І.Я.Топі­ ха

із

Плоского,

водії

-

С.М.Скоробагатько із Рудні, МЛ.Машевський із Требухо­ ва,

працівники промисло­ вості - О.М.Кононученко та В.А.Безrубенко (ВАТ "Кали­ нівський завод "Будперліт"), Л.В.Стасюк (АТЗТ "Гоголі­ вська стрічкаткацька фабри­ ка"), О.І.Головань (ВАТ "Фа­ кел"), освітяни - П.І.Клиш­

та (Зазим'я), Я.Ф.Сацьків (Літки), А.В.Нагорна (Велика Димерка), медики М.О. Ткаченко (Літки), М.М.Лень (Гоголів), зв'язківці О.С. Половко, Г.М.Бобко, праців­ ники міліції - В.В.Остапчук, М.І.Халсєв, культпрацівники - Володимир Ілемський, Павло і Оксана Туліки, Ва­ силь і Валентина Кожушки ... Яку б сферу життя ми не взяс ли,

скрізь

прі:Jвища

можна наших

назвати земляків

ким гордиться Броварщина, хто

по

праву може сказати:

творення

держави

-

моя

справа.

(Закінчення. Поч. на І стор . ) запровадити нові форми

об­

дев'ять років, як проголосила свою не:Jалежність,

що стало

слуговування, надання пільго­

закономірним

результатом

вих кредитів, регіональних за­

віковічного прагнення народу

мовлень . Конкретнішою буде

бути господарем у власному

співпраця з сільською молод­

домі. Щоб цей намір знайшов

дю. Для цього підготовлені і бу­

підтвердження конкр е тними

дуть викорі1етовуватися нові

снрава~ІИ. трудіввиким району

меться престиж сіАьгосппро­

слід докласти значних зусиль. Тим більше, що є колективи, які й за цих непростих умов

фесій,

демонструють

форми навчання в школах Броварщини, відроджувати­ надаватиметься

підтримка талановитим юна­ кам і дівчатам з сіл Броварщини.

Ці ж кроки влади с цілком співвідносними :J метою роз­ будови України, яка ось уже

зразки

само­

відданої праці. Це і ті ж сільські трудівники Плоского та Рудні, фермерського госпо­ дарства "Журавочка", ВАТ "Калинівський завод "Буд­ перліт", АТЗТ "Гоголівська стрічкаткацька фабрика", СП

У продовження вшануван­ ня жниварів заступник голови райдержадміністрації, началь­ ник управління АПК В.М.Дмитриченко зачитав святковий наказ. За досягнен­ ня вагомих результатів, сумлі­

Ішс виконшшя хліборобсько­

го обов'язку директору ДПЗ "Плосківський" П.Ф.Волосі було вручено перехідний ку­ бок, грамоту і грошову премію. Це відзнака за зайняте перше місце в трудовому суперництві сільгосппідприємств. Грамо­ тою і грошовою премією за друге місце відзначено голову ВАТ "Рудня" В . В.Фролова, третє

-

голову ТОВ "Требу-

хівське" О.С.Барського. Грамо­ ти і грошові премії вручено також головам ТОВ "Русанів­ ське" О.М. Борсуку та СВК "Імені Щорса" Т.М . Руденко. Нагороди за досягнення кра­ щих показників серед комбай­ нових екіпажів "Дон-1500" от­ римали представники ВАТ "Рудня", ТОВ "Требухівське", СВК "Зоря", комбайнових екіпажів "Домінатор" - ТОВ "Русанівське", комбайнів "Нива" КСП "Заворичі", ТОВ "Зазим'я", ДПЗ "Плосків­ ський".

За

сумлінну працю

було також відзначено кращі екіпажі господарств району . Голова райдержадміністрації Л.А.Вайсфельд вручив також високі відзнаки іменні го­

динники та Почесні грамоти великій групі трудівників різних сфер району.

Учасники

народного ама­ "Живе­ мо" із Зазим'я виконали об­ жинковий обряд і за давні~1 звичаєм вручили Л.А.Вайс­ фельду коровай із зерна ново­

торського ансамблю

го врожаю, а В.М . Дмитричен­ ку - вінок із хлібних колосків. Щиро привітав трудівників району із завершенням жнив перший заступник міського голови Броварів Л.А.Гринчук. Лунали слова подяки на адре­ су сільських трудівників, пісня­ ми вітали їх учасники худож­ ньої самодіяльності із Зазим'я, Гоголева, Великої Димерки, Літок, районного будинку культури,

народного

хору

"Криниця" .. . Райком проф­ спілки працівників АПК вру­ чив учасникам обжинок смачні медові торти, а працівники торгівлі - обладнали кіоски. Щастям і радістю світилися очі учасників битви за хліб.

Їхню працю гідно пошановано. Але така вже доля хлібороб­ ська,

що на відпочинок часу

немає -попереду І-ІОВі клопо­ ти, попереду підготовка до но­ вих жнив. І дай Боже, щоб були вони ще щедрішими на урожай!

@Л!JЛDI:)Jtt3:І:І:1:J®;i~l~~~~~~~~~~~ року були 43-і жни­ Ц ЬОГО ва у моєму жи1ті. Як і ра­

динник і грошову винагороду.

ніше, готувався до них, не~юв до великої битви. Ще в травні

роки я вперше відчув таку гли­

приступив

до

ремонту

кожен вузол.

З нетерпінням чекав почат­ ку збиральної кампанії . Як тільки вивів комбайн у поле, здається, у мене почалося інше життя

-

все у приоших тур­

ботах, неповторне. Хотілося працювати й працювати. А ще

68

прожитих

боку шану з боку керівників

зерно­

збирального комбайна СК-5 "Нива", який уже давно відслу­ жив свій вік. Довелося доклас­ ти чимало зусиль, щоб полаго­ дити

Повірте, за свої

району. Зізнаюся, коли Леонід коли поруч надійні помічники, такі, як Степан Арсентійович Савчук. Разом з ним ми намо­ лотили 630 тонн збіжжя. Не набагато. відстали від нас

і Микола Фе~осійович Гатчен­ ко з Іваном Иосиповичем Му­ зикою, котрі теж працювали на

комбайні СК-5 "Нива". Часті дощі заважали нам пра­ цювати

Але,

сповна.

використо­

вуючи кожну по-

гожу

хвилину,

ми

не

залиша­

ли поле.

І ось жнива-2000 завершено . Наш екіпаж визнано перемож­ цем у районному змаганні

Аронович мені тиснув руку і одночасно говорив теплі слова

подяки, у мене на очах з'яви­ лися сльози . То

-

від радості.

Я вдячний долі, що живу в

хліборобів, котрі трудилися на

незалежній Україні,

що маю

комбайнах

добрих керівників

і друзів .

СК-5

"Нива".

Я

ніколи не забуду тих хвилюю­

Хочеться ще багато років жни­

чих хвилин , коли в урочистій

вувати і збирати високі врожаї.

обстановці на святі обжинок

голова райдержадміністрації Л.А.

Вайсфельд вручив

мені

Почесну грамоту, іменний го-

. Василь

ЛИТВИНЕНКО,

комбайнер КСП "Заворичі".

І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І

І І І І І І І І І І І

. ПОКІИ.КАННR С>АУrУВАІИ

АШАЯМ Як швидко плине час! Кілька десятиліть .тому на місці тепе­ рішнього житлового масиву, підприємств нашого міста ко­

лосилися хліба колективного господарства села Краснлівкн. А сьогодні тягнуться до сонця віти каштанів та тополь, у за­ тишних дворах граються діти, поспішають на роботу, у спра­ вах дорослі. Бровари - домів­ ка всіх нас і кожного окремо. Що ми робимо для того, щоб, незважаючи

на

економічну

скруту, місто було і привабли­ вим, і краще жилося у ньому

нашим землякам? Одні більше,

інші менше, але особливо ба­ гато

працювати,

доводиться

клопотатися

депутатам,

кому ми довірили

тнм,

Бровари.

Серед них і полтавка Надія ГРИЦЬКОВА, колишня праців­ ниця нашої газети, для якої місто-супутник Києва стало

близьким і рідним.

Надія Василівна досить довго сумнівалася: а чи вистачить сил працювати на потреби своїх ви­ борців з повною віддачею? Як мо­ виться, найкращий судця та лікар - час. Майже за три роки своєї де­ путатської діяльності Надія Васи­ лівна може відповісти ствердно:

вона робить все від неї залежне, щоб їі виборці відчували, що не помилилися в своєму виборі.

- Я не чекаю, поки люди зі свої­ ми проблемами, а то й бідами прийдуть до мене самі, -говорить вона . - Багато з них просто зневі­ рилося у здатності народних об­ ранців вирішувати їх насущнІ питан­

ня. Отож я планомірно обходжу квартири, будинки, спілкуюся з людьми. Насамперед, це менІ дає

багато вражень як людині, журна­ лісту . Я рада, коли відвідування за­ вершується лише приємним спІлку­

ванням. Коли ж є необхідність у конкретній допомозі та підтримці починаю шукати вихід із ситуацїі, що склалася. Наприклад, один із моїх виборців Г.А. Кощеєв конче потребував інвалідної коляски спеціальної конструкції . Принагід­ но

я

хочу

подякувати

директору

заводу алюмінієвих будівельних конструкцій М.І. Палієнку, котрий виділив необхідні кошти . Тепердля мене найвища · нагорода

-

щира

подяка людини, котра до цього не

мала можливості побувати на ву­ лиці ... Світ не без добрих людей. Міська влада віднукнулася на моє клопо­ тання і виділила квартиру сім'ї Пе­ ченюків, де двоє дітей хворі на це­ ребральний параліч. Надія Василівна протягом бага­ тьох років є активним членом партїі

Український народний рух, Органі­ заціі українських націоналістів. Але це не є підставою бути у жорсткій опозиції до влади.

- Я завжди конструктивн підтримую всі ті рішення, заходи місцевої ради, міського голови

1.3.

Петренка, які спрямовані на по­

ліпшення життя, добробуту бро­ варчан. Адже вони обирали н~с не для перетворення ради на полпич­

ний дискусійний клуб, а для того, щоб вона стала і робочою, і демок­ ратичною.

Учора Н.В.ГРИЦЬКОВА відзна­ чила свій ювілейний день народ­ ження. З роси і води Вам, ша­ новна Надіє Василівно! Творчого горіння й наснаги на депутатській та журналістській нивах. Микола ГОМЕНЮК.

Звіт зі свята nідготували Володимир НЕБРАТ, Галина ПОЛЯКОВА, Микола СЕМИНОГ (фото).


з 8.30 Візит. ПЕРШИЙ НАЦІОНАlІЬНИЙ

18.15 Погода 18.20 'Саме Той" 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/с 'Роксолана". Фільм 'Настуня", 11 с 19.50 Що в упаковці? 20.00 Автосапієнс 20.40 Укрспортлото 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня. 21.45 Світ спорту 21.55 Погода

1-й.

22.Qі&;Акцент" В. Лапікури

22.1f>Х/Ф 'Біла міцність . 2 с.

23.45 Хіт -2000 23.50 Погода

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1 + 1

17.40 Т ;с ·Легенда про Вільгельма Телле". З серія 18.35 Т/с 'Район Мелроуз', 164с. 19.30 тсн 19.50 'Проспорт-новини' 20.00 Т/с 'Вулиці розбитих ліхтарів 11'. 'Чарівні сни' 21.00 Х/~ 'Вбивства в родині Маррісон 22.40 Т. n. служба 'Ситуація" 22.55 Т/с 'Швидка допомога", 68с

23.45 rсн 0.05 Х/Ф 'Ми,

двоє чоловіків"

УТ-З ІНТЕР 18.00 Новини 18.10 т;с 'Вавілонська вежа" 19.05 Х/Ф 'Даніела Стіл. Коло замкнулося' 19.50 Національна лотерея 20.00 'Подробиці" - 'Час" 20.55 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 'Минуле-2000' 21.10 С. Шакуров, ж. Соловей у Х/Ф 'Друг' 22.40 Т ;с 'Повна безпека" 2З.ЗО 'Вчасно" 2З.50 'Подробиці". Підсумки дня. 0.00 Х/Ф 'Хзррадське літо' 1.40 'Казки для дорослих" ЗО КАНАЛ ТЕТ 18.ЗО д/с 'Безсмертя подвигу• 18.45 Кіносалон представл.

Х/Ф 'Повернення з орбіти'

20.15 'Ар Екс Фіт- цілющі обійми ваших ніг"

Київські ділові новини. Експрес-інформ 20.ЗО стн 21.00 'Міські новини" 21. 15 •Антресолька" 21.ЗО 'Вісті' 22.00 ·з стелі" 22.ЗО В. Ільїн у хfф Л. Філатова 'Сучі діти' 0.05 Нічний кінозал. Х/Ф 'Імnераторські дезертири". 1 серія 1.ЗО 'Решето'. Група 'Варавва"

20.20

7 КАНАЛ 19.00 'Стимул' ~- 15 Телеуроки німецької мови ~s Gu1e!', 2З вип

19.З5 Торгінформ 19.50 Новосел Народне телебачення України 20.00 Інформ. nрограма 'Наш час" 20.20 Адреси діловои удачі 20.45 Добрі новини. 20.50 Новосел 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 'Світ підводної фотографіt'.

~2.ЗО 'Вікно в містику"

2З.ОО Програма УХРТ 2З.ЗО Молодіжний канап ·м· О .ЗО Торгінформ 0.45 Новосел

З2 КАНАЛ ІСТV 17.20 т;с 'Роки молоді' 17.45 Т/с 'Фантастична дівчина" 18.10 Т/с 'Чудесна наука' 19.05 Т/с "Команда 'А' 20.00 Т. Хенкс у х/Ф 'Грошова яма" 21.З5 Т/с 'Шовкові тенета" 22.25 'Територія А". Хіт-nарад. 2З.25 ·час ·ч·.

50 КАНАЛ СТБ 17.50 'Вікна. Столиця" 18.00 Т/с 'Селеста, тільки

Селеста' 19.00 'Вікна. Новини'. Спорт. Погода 19.40 Х/ф "Із життя відпІ>Чиваючих" 21.10 'Вікна. Бізнес' 21.25 Т. Беренджер, Б. Зейн у х/ф "Снайпер' 23.10 д/с 'Анатомія катастроф" 23.40 'Вікна. Опівночі'

fi:;~~':!.::.~~~~~~i;: !І!і;І ПЕРШИЙ НАЦІОНАlІЬНИЙ

11.15, 12.50, 15.15, 18.15, 21.55,

23.ЗО Погода 11.20Т/с 'Роксолана". 8 с 12.15 Нова колекція 12.45 Закон є закон 15.00 УТН- 'День' 15.20 Студія '5' 16.00 д/с 'Останній день" 16.15 Мультфільм 16.ЗО Нова колекція 17.00 Т/с 'Дотик янгола", 29 с 1.U5 Закон є закон

1 • УТН - "Вечір" 18.20 'Саме Той' 18.45 Хіт -2000 18.50 Т/с "Роксолана". 12 с 19.50 Що в упаковці? 20.00 Резонанс 20.20 Нова колекція 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21 .45 Світ спорту 22.00 'Акцент" В. Лаnікури 22.10 Х/Ф "Ізгой' 2З.25 Хіт-2000

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

7.00, 8.45 Сніданок з "1 + 1' 7.05 ТПС "Ситуація' 8.00 т;с 'Загадкова леді", 192 с 9.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів 11" 10.05 Що в уnаковці?

10.10 Хіт-2000 . 10.15 Х/Ф "Дубравка"

12.05 МVЛІЬТфІЛЬМ 12.15 1З.ОО в домі хазяїн?"

1З.25 Діловий канап 1З.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Програма до Дня знань 15.00 Перерва 16.00 Парк автомобільного nеріоду 16.25 Т;с "Закон і nорядок", 5О с 17.15 Х/Ф "Великий каньйон" 19.ЗО тсн 19.50 Проспорт-новини 20.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів

11"

21.00 Х/Ф 'Телешахрай" 22.50 ТПС 'Ситуація' 2З.О5 Т/с 'Швидкадопомога",60 2З.55 тсн Х/Ф "Сентиментальна подорож'

0.15

УТ-З ІНТЕР

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новини

7.05 Інтерсnорт 7.10, 9.05, 21.00, 1.00 Погода 7.15 Т/с "Тінь і світло" 8.05 Інтерсnорт 8.10 Т/с Арліс" 8.40 M-drive 8.50 'Родина від А до Я' 9.1 О 'Минуле" 9.15 М/с 'Мисливці за nримарами"

9.40 Х/Ф "Друг' 11.00 Мультфільм 11. 15 Програма 'Жипя тварин" 11.45 'Вчасно" 12.05 Інтерсnорт 12.10 Т/с "Даллас" 1З.О5 За київським часом 1З.15 Т;с "Історія кохання". З с 14.00 "Шлягер" nредставляє ... '

14.45 д/Ф "Простіть і nрощайте' 15.15 д/Ф "Сnогаду про Відень' 15.25 "Не панская садиба" 15.55 "Родом з України'. 16.25 До заnитання. Київському поштамту - 225 років 16.45 Т/с "Історія кохання". 4 с

17.ЗО За київським часом 18.10 Tfc 'Вавилонська вежа" 19.05 Х/Ф "Данизла етил. Спогади" 20.00 "Подробиці' - "Час" 20.55 Інтерсnорт 21.05 "Минуле-2000' 21.10 Х/Ф "Крамер проти Крамера" 22.55 Т/с "Повна безnека" 2З.45 "Подробиці". Підсумки дня. 2З.55 д/Ф "Вбивство в монастирі"

0.40 'Казки для дорослих" ЗО КАНАЛ ТЕТ 6.55 Міські новини 7. 1О Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Християнська nрограма 8.ЗО стн 9.00 Tfc 'На вістрі", 44 с 9.ЗО Закон є закон 9.З5 "Атлетик-ревю" 10.00 Медичний тижневик "З6,6' 10 .ЗО Закон є закон 10.З5 "Балет- любов моя'. ч.2 11.05 Кращі концерти 'ТЕТ" 12.05 Х/Ф 'Сукини діти" 1З.45 Закон є закон 1З.50 'Стеn-урок" 14.00 "Чорний квадрат" 14.ЗО "Збережемо здоров'я" 14.45 Муз. мозаїка 15.00 Х/Ф "Повернення з орбіти" 16.ЗО "Джаз-степ-танц-клас!" 17. ОО Телеенциклоnедія 17.15 Ю. Кім "Давно не бачившись з вами .. ." 17.55 "Часи і воїни" 18.20 'Розnовіді старого nліткаря" 18.45 Т/с "Історія кохання" 19.З5 'Папацеві тазмниці" 20.00 ·з стелі' 20.ЗО стн 20.45 Київські ділові новини 21. ОО Міські новини 21. 15 Антресолька 21.ЗО "Вісті" 22.00 "Кіно вчора і завжди" 22.ЗО стн 22.40 Експрес-інформ 22.50 'Зустрінемося ввечері' 2З. 1О Торгова марка "Стерх" nредставляє

..

2З.15 Х/Ф 'Поліцейський по найманню' 1.00 Комп'ютер Х

7 КАНАЛ 7.ЗО 'Світ підводної фотографіІ" Радзинський 'Вб'ємо чоловіка?'. Ч.2 9.00 "Шлягер" представляє .. ." 9.45 'В.есняні ластівки-2000" 10.45 "Іхав Грека" 11.00 Торгінформ 11.15 Новосел 11.ЗО "Саме Той" про себе 12.00 Хіт-базар 8.00

13.00 Торгінформ 1З.15, 15.15, 18.45, 19.50, 20.50,

О.ЗО Новосел 1З.ЗО Жіночий світ 14.00 "Ніка, що .. ." 14.45 "Просто собака" 15.00 Торгінформ 15.20 Х/Ф "Подруги" 17.10 Торгінформ 17.20 Граціі від 'Гравісу" 17.40 "100 чудес світу' 18.00 Програма УХРТ 18.30 Торгінформ 19.00 "Стимул" 19. 15 Телеуроки німецької мови "AIIes Gule!', 24 виn

19.З5 Торгінформ

20.00 Інф. програма "Наш час" 20.20 Адреси ділової удачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 21.00СІТ

21.20 Тележурнал "Бізнес-ревю'

21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 'Невідомий Чаплін". 2 с 2З.ОО Програма УХРТ 23.ЗО "Шлягер" nредставляє .. .' 0.20 Торгінформ 1.ЗО Народний нічний канап 1.45 Програма "Стрес' 1.55 Реклама 2.00 'Шлягер" nредставляє .. .' З2 КАНАЛ ІСТV 7.00 "Територія А'. Хіт-ларад 8.00 Економічний вісник

Сіде-Аспендос

9.00 М/с "Вуді Вудлеккер і його друзі" . 9.ЗО Т /с "Фантастична ДІвчина". 10.00 'f;c 'Чудесна наука". 1О.ЗО Сократ -Свінг. Телемагазин 11.00 Х/Ф 'Грошова яма" 1З.ОО Сократ -Свінг. Телемагазин 1З.30 Т/с 'Соколине гніздо' 15.ЗО Телемедіа. ТУ-магазин

16.00 М/с "Роккі і Бульвінкль". 16.30 Мjс 'Вуді Вудлеккері його друзі". 16.55 м;с "Каспер'. 17.20 Т/с "Молодість Геракла' 17.45 Т;с 'Фантастична дівчина". 18.10 Т/с "Чудесна маука'. 19.05 Т/с "Правосуддя по Свифту" 20.00 Х/Ф "Ідеальна дочка' 21.30 'Руст", або Стороннім вхід

заборонений"

21.45 Т/с 'Шовкові тенета".

22.З5 ·tериторія А'. Хіт-nарад. 2З.ЗО "Вітражі'

50 КАНАЛ СТБ 7.00, 7.50 Прогноз nогоди 7.05 'ВІZ-ТУ' 7.ЗО 'Вікна. Столиця'

7.40 Музика на СТБ 7.55 'Вікна. Бізнес' 8.10 "Вікна. Оnівночі'

8.ЗО Імпреза Т/с "Селеста, тільки Селеста" 10.00 "ІDЕЕА-студія'. Телемагазин 10.20 "BIZ-ТV" . 12.20 "ІDЕЕА-студія". Телемагазин 12.40 Х/ф "Із життя відпочиваючих" 14.00 "Вікна. Новини' 14.10 Телемагазин 14.35 м;с "Турботливі мишки" 15.00 М/с "Череnашки-ніндзя'

9.05

15.25 'EJIZ-ТY' 16.00 'ВІZ-ТУ' 16.40 'ІDЕЕА-студія'. 17.00 "BIZ-ТV"

17.З5 Телемагазин 17.50 "Вікна. Столиця" 18.00 Т/с "Селеста, тільки Селеста" 19.00 Вікна. Новини. Спорт. Погода 19.35 Х/Ф 'Гріх' 21.10 'Вікна. Бізнес" 21.25 Х/Ф 'Блакитний лід' 2З.15 'Виnадковий свідок" 2З.45 "Вікна. Опівночі"

ІіІІІІ\11-11!1 ПЕРШИЙ НАЦІОНАlІЬНИЙ

06.05 Доброго ранку, Україно! 09.00 Нова колекція

1-

й. "Настуня' 10.ЗО М/Ф 11.00 УТН- "Ранок' 11.15 Погода 11.20 Медичний тижневик "36,6'

11.50 Т/с

"Роксолана'. Фільм

1-

й. 'Настуня' 1З.З5 Погода 1З.40 Закон є закон 15.00 УТН- 'День' 15.15 Погода 15.20 Студія 16.00 "Молода Гапичина-2000". Передача З 16.ЗО Надвечір'я 17.00 'Таврійські ігри' nредстав­ ляють. Дні міст 'Україна-2000' 17.30 Нова колекція 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- "Вечір' 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Ток-ринг 19.40 Що в упаковці? 19.50 Золота Фортуна 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент" В. Лапікури 22.10 Погляд у світ 22.40 Муз. вистава 'Заnорожець за Дунаєм" 2З.50 Хіт-2000 23.55 Погода

·s·

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

Телевізійна патрульна служба "Ситуація' 08.00 Т/с "Загадкова леді" 08.45 Сніданок з '1 + 1"

07.05

09.00

Т/с "Вулиці розбитих ліх­

тарів-2" 10.05 Що в уnаковці? 10.10 Хіт-2000

10.15 М/Ф 11. 15 Вистава для дітей та юнац­

тва "Го лодний, злий і дуже не­ безnечний' 12.25 Відкриваємо Біблію 12.55 Право 13.25 Діловий канап 1З. 50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Урок для учителя 14.30 Перерва

"1 + 1' 16.00 Т/с "Полінезійські nригоди' 16.55 І/С 'Геркулес" 17.50 Х/Ф "Палац насолоди' 19.ЗО тсн

19.50 Просnорт-новини 20.00 Х/Ф •Лицарі майбутнього"

21.З5 Старі й нові "Маски" "Легенда про пекель­ ний дім' 23.50 Телевізійна nатрульна служба "Ситуація' 00.05 тсн

22.10 Х/Ф

00.25 Х/Ф

"Стежки-доріжки'

УТ-З ІНТЕР 07.00 Новини 07.05 Інтерспорт 07.10 Погода 07.15 Т/с 'Тінь та світло" 08.00 Новини

08.05 ІнтеР!:ІОРТ 08.10 Т/с Арліс' 08.40 Смачні історіі 08.50 M-drave 09.00 Новини 09.05 Погода 09.10 Минуле 09.15 Мjс "Мисливці

за приви­

дами'

09.40

ки'

11.00 Телевізійний центр моди 11.30 Джентльмен-шоу 12.00 Новини 12.05 Інте~порт 12.10 т;с Даллас" 13.05 За київським часом 13.15 Т/с "Історія кохання". 4 се­

17.20 Т/с "Молодість Геракла" 17.45 Т/с 'Фантастична дівчина' 18.10 1/с "Чудернацька наука' 19.05 т;с "Вир світів' 20.00 Х/Ф "Гаррі та Гендерсони" 21.55 т;с 'Шовкові тенета' 22.50 Музика ночі 23.50 д/с 'Остання адреса" 50 КАНАЛ СТБ 07.00 Прогноз nогоди 07.05 "ВІZ-ТУ'

рія

14.00 Хіт-базар 14.30 Птах з позачасся 14.55 Крила 15.25 Київські мініатюри 15.55 Естафета 16.10 Конкурент 16.45 Т/с "Історія кохання". 5 с. 17.З0 3а КИЇВСЬКИМ ЧаСОМ

18.00 Новини 18.10 Х/ф "Даніела

Стіл. Спога­

ди"

18.50 Добрий настрій. "Елка і ко­ реша" 19.00 Каnітал-шоу "Поле чудес' 20.00 Подробиці - "Час' 20.55 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 Минуле-2000 21.10 Х/ф "Прощавай, поліцей­ ський" 22.50 М. Поnович у nрограмі 'Жі­ ночі історіІ' 2З.25 Подробиці. Підсумки дня 23.З5 Ток-шоу "Про це' 00.15 Після опівночі 01.00 Погода КАНАЛ 08.00 Інформ. nрогр. 'Наш час' 08.15 Адреси ділової удачі 08.20 Програма "Стрес" 08.ЗО Транспорт України 08.50 Інформ. nрогр. "Наш час' 09.05 М/Ф 09.50 Адреси ділової удачі 10.00 Х/Ф 'Палац' 11.20 Адреси ділової удачі 11.ЗО Муз. програма 12.00 М/Ф 12.45 Адреси ділової удачі 12.50 Х/Ф 'Джек Браун - геній' 14.10 'Шлягер' nредставляє ... 15.00 Шалом, Києве! 15.30 Тележурнал "Бізнес-ревю' 15.40 Хіт-базар 16.10 Малий бізнес сьогодні 16.40 Світ науки 17.00 Тележурнал "Бізнес-ревю' 17.10 'Профілі". "Шеф-кухар' 17.ЗО Великобританія сьогодні 18.00 Хіт-новини 18.45 Знайомтеся: інститут еко­ номіки, керування та господар­

7

ського nрава

18.50 Тележурнал "Бізнес-ревю' 19.00 "Бути жінкою' 19.ЗО Студія візажа "Terra Viva" 19.45 Муз. nауза 19.50 Ар Екс Фіт - цілющі обій­ ми вашихніг

09.ЗО Що в упаковці?

09.З5 ТІс "Роксолана'. Фільм

ра'

Х/Ф 'Вторгнення Заркор-

Народне телебачення України 20.00 Інформ. програма "Отже .. 20.20 Адреси ділової удачі 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 Дивлячись з Америки 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Новосел 22.10 Молодіжний канап 'М' 2З.10 Торгінформ 23.25 Новосел 2З.ЗО Тинди-ринди-новини 00.00 Мікс 00.40 Торгінформ Народне телебачення України 01.30 Народний нічний канап. Ін­ форм. програма 'Наш час'

О 1.45 Програма "Стрес'

01.55 Реклама 02.00 Х/Ф 'Дитина

Голлівуда"

ЗО КАНАЛ ТЕТ 06.55 Міські новини 07. 1О Антресолька 07.25 Вісті 07.55 Християнська nрограма 08.30 стн

09.00 Т/с

'На вістрі'

09.ЗО ·nрофесія -диригент'. В. Гнєдаш Молодіжна телевізійна служба 10.25 КіноГОІJОСКОП 10.45 Х/Ф 'Поліцейський за наймом" 12.30 Закон є закон 12.З5 Дякуючи долі 13.00 Т/с 'Історія кохання" 13.50 Закон є закон 1З.55 Степ-урок 14.05 М/Ф 14.15 Блеф-клуб 14.55 Кращі концерти ТЕТ. Твор­

09.55

чий вечір О. Розенбаума 16.25 Закон є закон 16.30 стн

16.45 Вечір з Д. Гнатюком. 17.15 Киянин 17.45 Київ класичний 18.00 Столиця

Ч.1

земні жителі"

20.15 Ар

Екс Фіт- цілющі обій­ ми вашихніг 20.20 Київські ділові новини. Ек­ сnрес-інформ 20.ЗО стн 21.00 Міські новини 21 .15 Антресолька 21.ЗО Вісті 22.00 д/с 'Хроніка надій та ілю­ зій" 22.ЗО Х/ф "Щасливий виnадок' 2З.50 Крамниця старожитностей 00.20 Т;с "Історія кохання'

07.20

ІСТV

М/с 'Вуді Вудпеккер та

ЙОГО {JР,УЗі" 08.00 На всі боки' з О. Котлиць­ кою

08.30

зин

12.25 Х/Ф "Гріх" 14.00 'Вікна. Новини" 14.10 Телемагазин 14.ЗО Програма передач 14.З5 МІс "Турботливі ведмежа­ та" 15.00 Мfс 'Череnашки-ніндзя' 15.25 'ВІZ-ТУ" 16.00 'ВІZ-ТУ' 16.40 'ІDЕЕА-студія'. Телемага­ зин

"ВІZ-ТУ' 17.З5 Телемагазин 17.50 'Вікна. Столиця" 18.00 Т/с 'Селеста, тільки Селес­ та' 19.00 'Вікна. Новини". Погода 19.20 'Вікна. Спорт' 19.ЗО Х/Ф "Облога Венецїt• 20.50 Х/ф "Шлях Карліто" 2З.25 Х/ф 'Плутанина'

17.00

І ,;',::llli11tt1~t'~i:I;Іil ПЕРШИЙ НАЦІОНАlІЬНИЙ

07.ЗО Доброго ранку, Україно! 08.55 Що в упаковці? 09.00 У гостях у Дрьоми 09.ЗО Естрадна nрем'єр-ліга 10.00 Пригорща 11.00 Погляд у світ 11.ЗО Дитяча лінія 11.45 М/ф 12.00 УТН- "День" 12.10 Погода 12.15 Що в уnаковці? 12.20 'Молода Гапичина-2000'. Передача 4 1З.ОО М/Ф 13.25 Надвечір'я 14.0 д/с "Світ дикої nрироди' 14.ЗО Альманах "Основи" 15.00 УТН- 'День' 15. 10 Погода 15.15 Не все так погано ... 15.45 Класик-прем'єр 16.15 Реліквіі і храми України 16.25 М/Ф 16.40 Нова колекція 17. 1О Т ;с 'Служба nорятунку

911' 18.00 УТН- 'Вечір" 18.10 Вікно в Америку 18.40 Прогулянка з "Акцентом' і

не без моралі 18.55 Футбол. Чемnіонат світу. Україна - Польща 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Світ сnорту 21.50 Погода 22. ОО Телефортуна 22.З5 Х/Ф "Кіт та собака'. 2 с. ОО. 15 Погода 00.25 Доброї ночі, Україно!

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1 07.00 Програма І. Моляра "Парк автомобільного періоду Ігрове шоу 'Як стати зір­ кою' 08.10 м;с "Бетховен'. 5 серія 08.40 Гумор. ~роrр3ма "Повне

07 .З5

мамаду"

09.15 'СВ-2000'. О. Маршал Другий Національний

10.05 Хіт-новини-2000 1О.З5 Що в упаковці? 10.40 Програма А. Дмитрука

"Сфінкс' 11.1 О Надзвичайна ситуація 11.40 Зірки, на сцену! 12.10 Бізнес за nравилами 12.З5 Телевізійна служба "Мило­ сердя' 12.55 Хіт-2000 1З.ОО Спортивний канап

1+ 1" 14.00 Блок громадського телеба­ чення

18.ЗО Чорний квадрат 19.10 Х/Ф 'Чорна курка, або Під­

З2 КАНАЛ 07.00 Мчз. ранок

07.ЗО 'Вікна. Столиця' 07.40 Музика на СТБ 07.50 Прогноз nогоди 07.55 "Віr-ю. Біз~~~~· 08.1 О "Вікна. Оnівночі' 08.ЗО Автостиль 09.05 Т/с "Селеста, тільки Селеста' 10.00 "ІDЕЕА-студія". 10.20 "ВІZ-ТУ' 12.05 "ІDЕЕА-студія". Телемага­

'Територія А'. Муз. тиж­

дР.нь

09.00 Модний час 09.30 Т/с 'Фантастична дівчина' 10.00 Т/с "Чудернацька наука' 1О.ЗО Сократ -Свінг. Телемагазин 11.00 Х/ф 'Ідеальна донька'

1З.ООСократ-Свінг. Телемагазин 13.ЗО Шлягер- бо шлягер 14.ЗО Реве та стогне ... 15.30 Телемедіа. ТУ-магазин 16.00 М/с 'Роккі та Бульвінкль' 16.ЗО Мjс "Вуді Вудлеккер та його друзі" 16.55 Мjс 'Космічні рятувапьни-

15.00 Ігрове шоу "Як стати зір­ кою' 15.З5 Х/Ф 'Як я потраnив у ко­ ледж' 17.05 Т /с 'Уокер - техаський рейнджер' 18.00 Т/с "Коломбо" 19.40 тсн 20.00 Х/Ф "Турбулентність' 21.45 Гумор. програма 'Золотий гусак' 22.20 Х/Ф "Силіконове чудо' 00.00 Доля - Київ ОО.З5 Х/ф "Повія' УТ-З 07 .ЗО За київським часом 08.00 На ранковому прийомі 08.ЗО Острів скарбів 09.05 Погода 09. 1О Зоряна година 09.40 М/с "Пригоди Паnіруса" 10.05 Т/с "Діти nроти монстрів' 10.30 Не час 10.45 Ранкова муз.-р:Jзвгж. ~Р11.25 нло

20.00 Подробиці 20.15 N-кілометр 20.25 Авторська nрограма С. До­

2З.10 Х/ф "Ніреана"

01.10 nогода 7 КАНАЛ 08.00 Муз. nауза 08.05 Тележурнал "Бізнес-ревю' 08.15 Шоу самотн. холостяка 08.50 Муз. пр. 'Made in Ukraine" 09.20 'Профілі". "Танцюрист" 09.40 Кі~оrороскоn 10.00 ПуЬл. nрограма 'Я?!! (Лю­ дина, яка йде)' 10.ЗО Ар Екс Фіт- цілющі обій­ ми ваших ніг 10.З5 Світ науки 11.00 Хіт-базар 12.00 Молодіжна телевізійна служба 12.ЗО Тележурнал 'Бізнес-ревю" 12.40 Муз. non-stop 1З.ЗО Малий бізнес сьогодні 14.00 'Божий задум". Проnовідь Митроnолита Київського і Всєя України 14.15 Чарівництво металу 14.45 Тележурнал "Бізнес-ревю' 15.00 Муз. програма 'Made in

Ukraine"

Народне телебачення України 15.ЗО Програма "Стрес' 15.40 Адреси ділової удачі 15.50 Оаза серед хаосу 16.15 "Шлягер" nредставляє ... 16.55 Питання для Капініна 17.25 Схуднення за методом Смєлова 17.ЗО Адреси ділової удачі 17.З5 Муз. nрограма 17.50 Х/Ф "А ви колись кохали?' 19.ЗО Адреси діловоїудачі 19.40 "Трансnорт України". Регі­ ональний випуск 20.00 Інф. nрограма 'Наш час' 20.20 Адреси ділової удачі 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Тележурнал 'Бізнес-ревю' Народне телебачення України 21.ЗО Шалом, r.иєве! 22.00 Адреси ділової удачі 22.10 Ескулаn 22.ЗО Х/ф 'Повернення демона" 00.10 Адреси ділової удачі 00.15 ,Підсумк?ва информ. прог­ рама Отже ... ОО.ЗО Програма 'Стрес' 00.45 Реклама 00.50 Х/Ф 'Джек Браун - геній"

ЗО КАНАЛ

07.ЗО Вісті

ТЕТ

08.00 Антресолька 08.15 Міські новини

08.ЗО стн

09.00 Мfс 'Кароліна та ії друзі' 09.15 "Усмішка'. А. Демчук 09 .ЗО Світ родини від А до Я 09.55 Кіно вчора і завжди 10.20 Х/Ф "Щасливий випадок' 11.40 Я- nам'ятник собі! 12.30 д/с 'Хроніка надій та ілю­ зій" 1З.ОО Світ людей. Медицина 1З.ЗО Право 14.00 Комn'ютер Х 14.15 Економічний вісник 14.45 "Ліри". 'Ти єдина в нас, Ук­ раїно'. Ч.1 15.15 Світ. Україна. Київ 15.З5 Збережемо здоров'я 15.50 Споживач 16.00 т;с 'Ті та інші'. З серія 16.ЗО 'Ім'я". М. Ісупава 17.00 Футбол. Чемnіонат Англіі. Прем'єр-ліга 18.45 Кращі концерти ТЕТ. Спі­ ваєМ. Леонідов 19.45 Блеф-клуб 20.ЗОПН 20.45 Художній салон "Київ" 21.00 ~. ~:::::...'<і новини 21.15 Спати час 21.ЗО Вісті 22.00 Розnовіді старого nліткаря 22.ЗО стн 22.40 Торгова марка "Стерх" nредставляє

...

22.45 Х/Ф 'Мутанти' ОО.ЗО Таврійські ігри З2 КАНАЛ ІСТV 08.00 д/с 'Остання адреса" 08.ЗО Голос 'Перемоги' 09.00 З любов'ю! 09.ЗО Т/с 'Фантастична дівчина" 10.00 Т/с 'Чудернацька наука" 10.ЗО Економічний вісник 11.00 Модний час 11.30 "В усі боки' 12.00 Вітражі 12.ЗО Перехрестя 1З.ОО На сьомому небі 1З.ЗО 'Ноїв ковчег nливе .. ." 14.00 Шлягер - бо шлягер 14.55 Сократ -Свінг. Телемагазин 15.00 Світ людей. Медицина 15.25 Зустрічі з лікарем Омель­ ченком

15.35 Телемедіа. ТУ-магазин 16.05 Реве та стогне ... 16.50 М/Ф 17.20 Т/с "Молодість Геракла" 17.45 Т/с 'Фантастична дівчина" 18.10 Т/с 'Команда 'А" 19.00 Х/ф "Мідуей' 21.15 Х/Ф "Шлях нагору" 22.50 Т/с 'Поліція Маямі. Відділ

моралі'

50 КАНАЛ 08.05 "ВІZ-ТУ' 09.00 'ВІZ-ТУ' 09. іС '"!С•~S4-студія'.

СТБ

Телемага­

зин

1З.10 д/с "Всі подорожІ Кусто'

зин

тях у М. Євдокимова 14.ЗО М/ф 14.55 Чекай мене 15.40 Випадковий свідок 16.10 Молодіжний канап 'Проnа­ ганда' 16.15 Т/с "Спецпідрозділ "Паси­ фік'. Історія nродовжується'

12.00 Вернісаж 12.10 "ВІZ-ТУ" 12.30 'ВІZ-ТУ' 15.00 Шанувальникам індійсько­

19.ЗО Особливості національно­ го застілля 19.50 Національна лотерея

11.ЗО Клуб "Білий паnуга"

го кіно. Х/Ф "Чекання кохання" 17. 15 Музика на СТБ 17.25 Програма передач 17.ЗО Вікна у світ 18.00 Т/с "Еллі МакБіл' 19.00 "Вікна. Новини'. Сnорт. По­ года

19.15 Х/Ф "Прибульці-2: коридо­ ри часу"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 07.ЗО Доброго ранку, Україно'

08.50 Анонс 08.55 Укрсnортлото 09.00 Шоу самотнього

холостя­

ка

09.ЗО Крок до зірок 10.00 Наше військо 10.ЗО Телефортуна 11.05 Хто в домі госnодар? 11.ЗО Медичний тижневик "З6,6"

Продовження Екс Фіт- цілющі обій­ ми вашихніг 2З.20 Муз. non-stop Народне телебачення України О 1.ЗО Народний нічний канал. Підсумкова інформ. nрограма 'Отже ... " 01.45 Програма "Стрес' О 1. 55 Реклама 02.00 Х/Ф 'Диявольські nеретво­ рення'

23.15 Ар

12.00 УТН- "День" 12.10 Погода 12.20 Сільська година 1З.10 'Саме Той" про себе

13.40 Клуб 'Суперкниги" 14.00 М/Ф 15.00 УТН- "День" 15.10 Погода 15.15 Анонс 15.20 Хіт-2000 15.50 Перехрестя 16.25 Нова колекція 16.45 Футбол. Ретро-ліга 18.00 УТН - "Вечір" 18.10 Погода 18.15 Бути жінкою 18.40 Х/Ф 'Дике кохання" 20.40 Вечірня казка 21.00 7 днів 21.50 Погода 22.05 Х/Ф 'Кіт та собака".

ЗО КАНАЛ ТЕТ

06.35 Міські новини 06.50 Антресолька 07.ЗО Вісті надприродно 08.ЗО стн 08.55 Дитяче коло 09.15 М/с "Кароліна та їІ друзі' 09.ЗО Х/Ф 'Маленький принц' 10.40 'Ліри". 'Ти єдина в нас, Ук­ раїна'. Ч.2 11.00 Муз. маршрут 11.ЗО д/с. 1 серія 12.00 Комп'ютер Х 12. 15 Формула долі ТЕТ 12.ЗО Людина та закон 1З.ОО Мій цирк 1З.25 Часи і воїни 1З.50 Жінка на все 1ОО% 14.ЗО Концерт С. Нікітіна 15.ЗО 'Золоте століпя фламан­ дського живопису". Ч.1 15.55 З5 хвилин джазу 16.ЗО СТН-сnорт. Щотижневик 16.50 Т/с "Ті та інші'. 4 серія 17.20 Вечір з Д. Гнатюком. Ч.2 17.45 Лакмус жипя 18.05 Кіноколо 18.15 Створи себе 18.З5 Парламентський вісник 19.20 Телеnресклуб 20.00 Киянин 20.ЗО СТН-тижневик 21.00 Спати час 21.15 ·я nам'ятник собі!' Ф. Кіркоров 22.05 Анатомія кохання 22.35 Х/Ф "Орел чи решка' 00.20 Нічний кінозал. Х/Ф "Імпе­ раторські дезертири". 2 серія

08.00 Це

З се­

рія

23.45 Хіт-2000 2З.50 Погода 2З.55Анонс 00.00 Доброї ночі, Україно!

ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1 + 1

07.00 Х/Ф "Телешахрай' 08.45 Гумор. програма "Золотий гусак" Розваж. програма "Лото­ забава' Другий Національний 10.05 Хіт-2000 1О. 1О Реальний сектор 1О .40 Золота Фортуна 11.ЗО Зірки, на сцену! 12.00 Людина та закон 12.ЗО Бізнес і влада 1З.ОО Скарбниця 1З.ЗО Відкриваємо Біблію 14.00 Олімn. nанорама 15.00 Програма І. Моляра 'Парк автомобільного nеріоду' 15.З5 Х/Ф "За двома зайцями" 17.00 Т/с 'Пригоди Супермена" 17.50 Tfc "Коломбо' 19.15 Х/Ф "Поліцейська академія: місія в Москві" 20.45 Гумор. програма 'Повне мамаду' 21.20 Т/с "Таємний агент Нікіта' 22. 1О Доля - Київ 2З.45 Х/ф "Злі вулиці'

09.15

-

З2 КАНАЛ

лєва

09.00 На сьомому небі 09.ЗО Т;с "Фантастична дівчина' 10.00 Т/с 'Моє друге "Я' 10.ЗО 'Територія А'. Муз. тиж­

УТ-З ІНТЕР

07 .ЗО Зустріч з А. Кудлай 08.15 До заnитання. Київському nоштамту - 225 років 08.ЗО Інтер'єр 09.05 Погода 09.10 М/ф 09.20 Прокинься і сnівай' 10.10 "Вікенд' з І. Зінченко 10.40 "Смачно' з Б. Бурдою 11.05 Доки всі вдома 11.40 Караоке на майдані 12.05 Мелорама 12.З5 Показуха 1З.О5 Суп. "Планети Здоров'я" 1З.З5 Х/ф "Оцеола" 15.10 Мол. канап "Пропаганда' 15.20 Т;с "Спецnідрозділ "Па­ сифік'. Історія nродовжується' 16.10 Х/Ф 'Відділ "Гелікоnс' 17.05 Брейн-ринг 18.00 Сміхоланарама 18.25 Т/с "Титанік' 20.00 Подробиці тижня 20.40 Погода · 20.45 Джентльмен-шоу ·21.20 КВК-2000. Муз. фестиваль в Юрмалі. Ч.1 22.50 Сnорт-тайм 2З.З5 Х/ф "Стара рушниця' 01.10 Погода

7 КАНАЛ 08.00 ,Підсум~ова інформ. прог­ рама Отже ... 08.15 Адреси ділової удачі 08.20 Оаза серед хаосу 08.50 Програма "Стрес' 09.00 Адреси·ділової удачі 09.05 Інновація 09.25 М/Ф 10.10 Транспорт України 1О.ЗО Адреси ділової удачі 10.З5 Х/Ф "Апіса"

12.20 Ескулаn 12.40 Муз. програма 1З.ОО Адреси ділової удачі 1З.О5 Х/Ф 'Єгиnетські боби' 14.40 "Шлягер' представляє ...

15.25 Адреси ділової удачі 15.ЗО 'Бульвар" збирає друзів

ІСТV

08.00 Це твій день! 08.30 "Родом з України". О. Яков­

день

11.00 Реве та стогне ... 12.00 Візит. Марракеш.

Ч.2 12.ЗО Х/Ф "Останній постріл' 14.00 'Ноїв ковчег пливе .. .' 14.ЗО Модний час 14.55 Сократ-Свінг. Телемагазин 15.00 'Час "Ч'. Військовий теле­ журнал

15.ЗО Телемедіа. ТУ-магазин

16.00 Шлягер - бо шлягер 16.50 М/ф 17.20 Т/с 'Молодість Геракла' 17.45 Т/с "Фантастична дівчина' 18.1Q Т/с "Команда 'А" 19.00 Х/Ф 'Чарлі Веррік' 20.55 Фільм про створення ме­ га-шоу 'Золоті коміра тисячоріч­ чя' 21.50 Х/Ф "На краю землі' 2З.ЗО Т/с 'Поліція Маямі. Відділ моралі"

50 КАНАЛ 08.05 "ВІZ-ТУ' 09.00 'ВІZ-ТУ" 09.40 "ІDЕЕА-студія".

СТБ

Телемага­

зин

10.00 Імпреза 10.ЗО Х/Ф 'Повернення Бапер­ фляй' 12.05 'ІDЕЕА-студія'. Телемага­ зин

12.30 "BIZ- ТУ' 14.25 "BIZ- ТУ' 14.40 Телемагазин 14.55 Х/Ф ·у тій області небес .. .' 17.00 Автостиль 17.20 Презентація 17 .ЗО Ні nyxy ні пера! 18.00 д/ф 'Неокульти: nолюван­ ня відкрите". Ч. 1 18.ЗО д/Ф "Глибше мертвих'

18.55 Програма передач 19.00 Бізнес-студія 19.ЗО Х/Ф "Москва сльозам не 1, 2 серіі 22.10 Х/Ф 'Чотири кімнати" вірить".

Відділ освіти Броварської міської ради оголошує конкурс на

здійснення харчування дітей в загальноосвітніх школах міста СТРУктУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ:

1. У місті 1О загальноо6вітніх шкіл, в яких

навчається 1ЗО80 учнів.

09.40 "Вікна. Столиця' 09.50 Х/Ф 'Хмарка-рай" 11.15 "ІDЕЕА-студія'. Телемага­

17.10 Х/Ф "Загін 'Гелікопс' 18.00 Х/Ф "Ми із джазу"

Народне телебачення України

20.00 ,Підсум~ова інформ. прог­ рама Отже ... 20.20 Адреси ділової удачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі НОВИНИ 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Тележурнал "Бізнес-ревю' 21.ЗО "NK club". "Бути собою' 21.45 Студія візажа 'Terra Viva" 22.00 'Бульвар" збирає друзів.

!!і:::;::і?ВіІ :;'іШ

ренка

21.10 Погода 21.15 Х/ф 'Авантюристи' 23.05 Минуле-2000

11.50 Смак 12.10 З усмішкою про тварин 12.40 Телевізійний центр моди

14.00 "3 легким паром!' В гос­

21.20 Х/Ф

2. У кожній школі є харчоблок, зал для

прийому їжі. З. У школах навчається 119 дітей з числа потерпілих від наслідківаварііна ЧАЕС та 528 дітей з числа малозабезпечених. Оплата за харчування цієї категорїі дітей за рахунок дер­ жавних коштів. 4. За власні кошти в 1999-2000 н.р. в шко­

лах міста харчувалося

455 дітей.

Умови конкурсу:

1. Харчування має бути збалансованим з виконанням 2-тижневого циклічного меню. 2. Харчування здійсн_юються на умовах оренди приміщень харчоблоку та залу для прийняття їжі. З. Оплата за енергоносіі проводиться орен­ дарем.


30.08

Ng67(9166)

САМЕ поняття "освіта" мовами різних народів означає "світло", "зростання". Лише тоді відкрилася для людини можливість зростання, коли, винайшовши писемність, вона повела з нащадками невмирущий діалог, заповіда­

ючи їм набутий досвід. Освіченість·- це не професія, засвідчена дипломом, не суспільний статус, тим більше не привілей, це стан душі, який змушує вибирати з життя все, що відповідає зако­ нам гармоні!: думки, почуття, помисли, діі, це місія бути очима й вухами суспільства, оберненими до невмирущих істин. У кожній по-справжньому освіченій людині сконцент­ ровано працю багатьох. "Як син українського селянина, вигодуваний чорним селянським хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю· своїм обов'язком відробити ті шеляги, які видала селянська рука на те, щоб я міг вид­ ряпатися на висоту, де видно світло",- писав Іван Фран­ ко. Так, для того й здобувають освіту, щоб стати недрем­ ним сторожем духовності, провідником загальнолюдсь­ ких ідеалів навіть тоді, коли комусь ті ідеали здаються наївними та непрактичними. Слугуючи злу, оспівуючи та узаконюючи його, освічені люди впадають у гріх перед

тими, хто годував їх хлібом, докИ вони піднімалися до висот пізнання. Породжене світло не може служити темряві. Заради освіти жертвували спокоєм і добробутом. Бо­ соніж приходили в міста спраглі знань сільські юнаки.

Злигоднями і тяжкою працею платили за можливість при­ лучитися до скарбниці знань. Своєю долею і навіть жит­ тям ризикували жінки, аби здобути право пізнавати й тво­ рити нарівні з чоловіками. Колись укр~·Іна вражала європейс~ких мандрівників своєю освІченІстю. Школи, де разом ІЗ хлопчиками на­ вчалися дівчатка, були практично в кожному селі. Той

благослове~ний ~ас збігся з формуванням української державностІ,

нацюнальним самоусвІДомленням.

То велике благо, що середня освіта стала доступна кожному. То наша згуба, якщо в метушні ломок і будів­ ництв, що випали на долю нашого покоління, молодь не завжди може здобути спеціальну освіту. Ми не збирає­ мося ні з ким змагатися. Однак треба пам'ятати, що в основі суспільноrо поступу лежить освіта інституту "Учи­ тель". Освіченість формує високий рівень громадянської свідомості, а відтак і схильність до державотворення та демократії. Народна мудрість стверджує, що людині буде все про­ щено, окрім хули на ДуховнІсть і Знання. А хіба не від Духовності і Знань те прагнення світла, яке ми називає­ мо освітою? Центр соціальних служб для молоді вітає наших слав­ них педагогів з початком нового навчального року та Днем знань і від щирого серця дякує їм за те, що і в наші не­ легкі часи бережуть і примножують у людських душах скар­ би - устремління до знань, до світла. Нехай щастить вам на вашій освітянській ниві!

••

(Закінч. Поч. на

1 стор.)

СЕРЕД легкоатлетів кра­ щою стала збірна команда Харківщини, друге місце - у тернопільчан, третє- у коман­ ди Київської області. Привіта­ ли переможців-легкоатлетів і вручили їм кубки, дипломи та грамоти

представник

нях броварські легкоатлети. Так, Заслужений майстер спорту, бронзовий призер Олімпійських ігор "Атланта96" Олександр Багач штовхнув ядро на 21 м 43 см, що лише на З см менше власного ре­ корду. Це свідчить не лише про відмінну спортивну підго­ товку нашого земляка, а й про велику мужність і наполег­ ливість: незважаючи на без­ підставні звинувачення у прийнятті допінгових препа­ ратів, що автоматично виклю­ чало можливість брати участь в Олімпіаді-2000 в Сідне·І (Ав­ стралія), Олександр продов­ жував тренування і вірив у пе­ ремогу справедливості. Нині він вже включений до складу України і мріє про те, щоб рідний гімн якнайчастіше лу­ нав над стадіоном, сповіщаю­ чи про перемогу українців з багатьох видів спорту. І, зви­ чайно, сподівається зробити усе можливе, щоб і самому зайняти відповідну сходинку на п'єдесталі пошани. Серед жінок І місце у зма­ ганнях зі штовхання ядра ви­ борола броварчанка Олена Дементій з результатом 16 м 68 см. Як зізналася спорт­ сменка, недавня травма ноги

завадила їй показати свій кра­ щий результат- 18 м 50 см. Проте це не останні змаган­ ня, і вихованка Броварського вищого училища фізичної культури сподівається домог­ тися більшого. Ще одна переможниця бігунка на спринтерські дис­ танці! Наталя Пигіда із Княжич.

цент­

ральної ради "Колоса" О.І.Ко­ шара, головний суддя змагань з цього виду спорту В .А. Сторч, завідуючий відділом фізкуль­ тури і спорту міськвиконкому О.Г.Чигирин та голова райра­ ди фізкультурного товариства "Колос" В.М.Грикун. Вдало виступили на змаган-

2000-2001

рік.

усно. Українська мова

- диктант.

України усно. Укра-.нська мова ·диктант. Термін навчання- З роки. Встуnні екзамени з вересня. Зарахування до

11

НА &АЗІ

11

15 вересня.

1. Фінанси; 2. Бухгаmерський облік. -усно. Укра"ІіtсІоКа мова- диктант.

Термін навчанняВстуnні екзамени з

2 роки. 11 вересня. Зарахування до 15 вересня.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ НА 6д31

11

КЛАСІВ ЗА СПЕШдnЬНОСТАМИ:

1. Фінанси; Бухгалтерський облік. Встуnники складають екзамени з таких предметів:

2.

Спеціальності: фінанси, бухгалтерський облік. Математика· усно. Укра"Ііtська мова ·диктант. Термін навчання роки.

•2 18 вересня. Зарахування до 25 вересня

Вступні екзамени з

шлемо,

Вступники подають заяву про вступ до коледжу на ім'я

дорогі наші,

cepgi

маємо

-

в

15

призовної дільниці);

документи, що дають право на пільги, вступник подає

особисто в строки, визначені для подання документів;

• копія трудовоїкнижки (для встуnників на заочне відділення) Оплата: 160 грн. у місяць· стаціонар (1720 грн за рік), ВО грн. у місяць · заочно. При коледжі функціонують гуртожиток, ·.дальня. Адреса колелжу:

07400,

~~СТ~ЦТ$ O("Qli()WYf,: Н~бір на Вjдді)'ІеІ:ІнЯ: 7 му3qчне: ВОкал, хороtщй qnlв, фартепіаію, скр~пка, баян; бандурq, домра,·фара, кларнет,

фл~йtа, tруба,; . ·.. . · . • •·• · · . . · · · · ·•· •· · • ... ·. · · ·. ·• • . · - )(О~QГрqфі~не: І<JТаСИЧНИЙ І На·р·. 9д. Н. ~Й·.·.Т.аН.ЕЩЬ··. ; ~·· 9браз9т~орчоrо м~сr~цтва. ·•· · ·. . ·. · · . . 3аяви nQийм~ют~ся Щоденно: А.Цр~сашкрли:булІ>В· Незалежності, 12·Б; . . · ·. . •. · · · ·•·•· .. · · · . . ······•••·. ·· ·. • •· ТеJІ;: 4·14·3$.

5·15-21 , 5·44· 7З.

·новЕ життя·­ Броварськuх міської та раА, раіюююї Аержавиої ВАмінісmраuії. СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв

трактора ЮМЗ; - автомашини ММЗ-554; - автомашину КАМаЗ-5511. Також працює СТО. До ваших послуг усі види кузовних робіт,

реєстрацію Kl N 259 від 10. 12. 1997р. ІНАекс 61285

-

якнайкращі спогади про наше

_

місто.

Надія ГАМАЛІИ, Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Вказана сума повертається. учаснику, якщо ВІН не став

пеQеможцем або торги не вщбулися.

4-11· 76 або 4-03·4,) ум. Бровари.

у яких проведено грошову оЦІнку земель, термІново

звернутися .до віддJ!1У земеІ)_ьни.х ресурс)в для проведення ІІfМКсацн грошовоІ ОЦІНКИ землІ та до

Броварської ОДПІ для перерахунку податку на землю. Землекористувачам, по діrян.ках::1 ~ких земЛІ, необхІДн,о земельних ресурсІв

!!!!!!!!!!:!~:!:!!!:!~:!~!!~~~~~~~~~~~~ землю. ААРЕСА:

V

07400,

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Заступнок реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь.

лuсmів

і

4-02-92; nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + Листування з чuтача..чи - на сторінках ~азети. +

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

ринаГУ

.ЬКА.

зовс·

··. . . . ··f:)•8SA.n•$)'"Є···. . 3QLQ~1'M . .

•уЧні~;~сь~···••вітч~3няІ:м~•·····~ироGІ-іІ4К1в т~···. sи~ · .ро()н~~-щ~ ~Е1хїі . ~а ~.о~~рі(5н~м\1•Цін~м~: . ·12 ~рк. {кл,, лін:; KOQ<l) ;:- Q,ZQip.t;: · ·. . . · . . ··. · ·..· > · · . . ·

..

(~ПІ<П()Нінка);

48 арк. (І<ЛіТf!Нк<1)- 1.і:ю Грн: {Кnк· м.,a~~J)t<, скЛітИt~і<~) ,< 1.в~>r-~н .•. (Ха~ ків)> .·. .•.•. ·•· . •·.. ·. < > · ·. . .•. · . ·• • · . . ·· . • .• · • •· . .• •. . · · . . . •· І3иррб!"ІИЦТВ~ Чехі'і{І<ЛЇТИfіі<а, rti):ijs't);

·

::ІРІ(· -:--О.4ОсРн.;.

12

.·· .

Н3 ~рк.

-"0,5Q

грt~>;

?4 ~J>~•.•.'"-..•o.~p ч)н:; . •

·.

· ·

·. ·

. .. . . ...

. .. . ·- -.- ·- - - - - . ._- - - -.: : : :·-. _ _,

~8-::--~Р.к._~_::-.::~-- _ 1--~_70.:::SР~---:;-<. .бо. арк.... :2 .оо0• rt:J/i·i ·

6 С)рК, с.. 2 ;~

. ·~·...

> ::

· ..

. С"РН•

···•·Н~щіма[~зйqЙі'~СІ(:)р.,~и~'f~·м.Вр?~

S<tPИ> б)l{lb6.f:\~З~Л~~HQCТj,JІf.tCJi::8~И..

1\12 J

та господарську будівлю розмІром 12,7х5,3м на 2 повер­ хи. Цегляна вбиральня.

26002000855001 в АКБ "Надра" ФО 320973, код ЗКПІ 20025456, в розмірі 5% від початкової вартості майна.

·,

·.•. ····укр8:їІ;Іс;ь~.~·.·····•ком.ерчій/іо~·.tЗ.ир9(іt~И.~е

будІвництва двоповерхового з цоколем

Незавершений об'єкт знахо.qиться за адресою: Київсь­ ка обл., Броварський р-н, с.В ..цимерка. вул.Квітнева. За експертною оцІнкою початкова вартість реалізаціі- 63000. Учасники торгів не пізніше ніж ~о 12 вересня 2000 року повинні внести на J)ахунок С П "УкQсnецюст" р/8

.

njдqpиєrvн:::r:вo ~(~~0(1111'Ромт~рrу~(:

в приміщенні відцілу

землі та Броварської

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Свідоцтво про державну

11 год.

термІново звернутися до

і

держаАмінісmраuія.

року о

не проведено грошову

редакuії газеmu, Броварські

раСюнна

2000

Броварська об'єднання державна по~аткова інспекція повЩомпяє, що зrідно з Постановою Кабінету міністрІв УкраІни "Про проведення індексаціїгрошової оцінки земель" від 12.05.2000р. за N2 783 землекористувачам- юридиЧІ!ИМ особам м.БроJ!арів,

екскаватор

міська і раСюнна

paAu,

вересня

дки за тел.:

ки-.вська обл., м.Бровари, бульв.

(04494)

керівництво оздоровчих та­ борів "Журавочка" та "Любич". Не менш комфортними бул~ умови проживання на базІ відпочинку "Біла діброва" та у вищому училищі фізичної куль­ тури. Спортсмени збережуть

мужніх видів спорту привітали самодіяльні артисти - співач­ ка Оксана Бульвінська та ди­ тячі танцювальні колективи.

Організатор прилюдних торгів СДП "УІgJспецюст", м. Київ, вул.Ш.Руставелі, 12, кімн.5~. тел. 246-68-08. Дові­

-

вІДпочинок та автотранспорт­

не обслуговування. Особливо теплий прийом влаштувало

Івано-Франківської області. Учасників змагань цих

житлового будинку загальним розмІром зпдно з планом - 15,90х11,20м плюс 2,5х3,7м. Зведені стіни, перегородку покладено з бетонного перекриття, З]Jоблено покрІвлю

Незалежності, 14-б (у приміщенні ПТУ-4).

ТелеФонн понймальної комісії:

змагань був Заслужений тре­ нер України, суддя національ­ ної категорії А. Р. Баїров. У вільній боротьбі перемогу здобула збірна Херсонської області, друге місце- Терно­ польської, третє - Львівської. У змаганнях з греко-римської боротьби перемога судилася збірній Київщини, друге - у

ПРИЛЮдНІ ТОРГИ!

незаКІнченого

До заяви додаються:

• Документ про освіту, • медична довідка за формою 086-У; • шість фотокарток розміром Зх4 см; • паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до

завоювала команда

Харківської області, третє Івано-Франківської. Бровари ж у ці дні прийня­ ли близько 700 спортсменів з усієї України. Господарі міста подбали про їхнє харчування, зручні умови проживання,

14 облас­

державної виконавчої служби Броварського районного управління юстиціі, що знаходиться в м.Бровари, вул. Кіров~. 16, відбу.дуться прилюдні торги з реалізаціі

· •·•·• • • ~_;~s~priь~a t.tic"кa дитяча wко~а ·

директора за встановленою формою.

-

друге

них центрів. Головним суддею

команди Харківщини, третє

вихованець тренера

С.Катаєва. Зрозуміло, що, маючи таких гравців, збірна Київщина посіла перше місце,

сільських спортивних ігор Віктор Зорин. У запеклих поєдинках взяв

До відома працівників релігійних організацій різних конфесій міста Броварів і району! На підставі вимог статей 23-ї, 27 -ї та 28-ї Закону України "Про охорону та ви­ користання пам'яток історії і культури" міськвиконком і райдержадміністрація нагадують власникам і користувачам, котрим були передані ці об'єкти, що вони несуть відповідальність за їх охорону і збереження. Усі роботи, пов'язані із ре­ ставрацією, консервацією і ремонтом па­ м'яток, здійснюються за рахунок коштів користувачів і власників цих споруд.

святковий день бажаємо! З любов'ю і повагою­ дочка Оксана і зять Роман.

Спеціальності: фінанси, бухгалтерський обnік. Математика

денко,

бачити в міському краєзнавчому музеї.

найкраще в

Вступники складають екзамени з таких предметів:

світу Сергій Пономарьов та майстер спорту з вільної бо­ ротьби, чемпіон Всесоюзних

зажі, природі!. Має свій неповторний стильЛюдмила Рубінська. Привертає~ відвІДувачів ІЇ картина "Дуб Шевченка". Усі ці роботи обдарованих художниківброварчани та гості міста можуrь nо-

всміх.мися Ва.н діти, щоб життя gвіло, мов казка, від усіх була лиш ласка. /flo

КЛАСІВ ЗА СПЕUІАЛЬНОСТЯМИ:

училищі фізично·, культури, піднімають призер першості

ри на Чорноморець та Людмила Рубінська. У. Мари·н·и··пе.~рев.·ажають м.ор<:. .ькі п~й·.

вклоняємося Вам низько до землі за Вашу доброту і любов. А ще бажаємо, щоб не вміли Вн старіти, що

Правознавство: Історія

І ось прапор змагань з гре­

ПуХІВКИ та Семиполок. МальовничІ пеизажІ карпат, ІІридесення, СТОЛ.ИЦІ УкраІ­ ни зображені на картинах молодого самодіяльного художника Миколи Горбача. Вони зачаровують своєю романтичністю. Не вnерше виставляють робqти Ма·

побажання

Спеціальності: фінанси, бухгаmерський облік. Математика·

нець, Максим Бондаренко, Леонід Луценко завоювали золоті медалі, а Олександр Пінчук - срібну. Скарбничку медалей бро­ варчан поповнив і юний бок­ сер з БУФК Дмитро Ведме­

до~ниці Наталі Осовець переважаір···ть.рідні_кр.<аєвид~ лісові пейзажі побл.. изу С!!1.

!Jього дня всі квітн землі прнхн.ІІЯємо Вам до ніг, всі найніжніші і нaJ'Ifl!HPJ'ШІ

Вступники складають екзамени з таких предметів:

Юрій Кабанець, Вадим J'І!і\ри­

ко-римської та вільної бороть­ би, які проходили у вищому

учасник з

бровар­

онІд Коварський. Иого вихо­ ванці з Броварської ДЮСШ

диска.

71

наш талановитий земляк, За­ служений тренер У_країни Ле­

старти і для наших земляків членів збірних Київщини Бог­ дана Замостяника - І місце в естафеті 4х1 ОО м та Христини Ципової - І місце з метання

участь

збірної-

чан. Обласну команду тренує

Успішними були ювілейні

манерою виконання. Проте їхні пейзажі; •натюрморти, реалістичні ТдСІJ1Е1Горичні твори не залишають байдужими земляків та гостей міста. Так, у картинах ху.·

народження та 2:і-ю річницею подружнього жиrrя!

З. Правознавство.

12 членів

сек.

онали І саМОДІЯЛЬНІ ХУДОЖНИКИ, КОЖен ·1з. ВЛаСНИМ СВІТQГЛЯДОМ та СВОЄРІДНОЮ.

Сердечно і щиро вітаемо дорогих маму й тата Валентину Василів_ну та ІJ>иrоР.ія Миколайовича МОВЧАНІВ із 45-річчям від дня

1. 2.

вальників з Борисполя, де проходили ці змагання. Серед

54,01

ської, ~иколи .Г орб?ча, Наталіі Осовец~ та Марини Чqрноморець.ще прqфе<:і­

Українська секція

Коледж готує молодtuих спеціалістів. дЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НА 6АЗІ 9 КЛАСІВ ЗА СПЕШАЛЬНОСТЯМИ: Фінанси; Бухгалтерський облік;

м за

викликала захоплення у шану­

дожньої виставки "Україно моя" броварс·. ькихм. айс.т.р. і.в пе. нзляЛюд.~м. k1)1И Рубін·

Міжнародна поліцейська асоціація

оголошує додатковий прийом студентів на

400

Хочеться відзначити і збірну Київської області з боксу, яка

Виставка ·майстрів Гle1f3J1Я

Любов СИДОРЕНКО,

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

кою, пробігши

мотами.

Визначною подією у ~ль турно-мистецькому житті міста стало. відкриття"&·

директор центру соціальних служб для молоді.

Київське обласне відділення

ПеремоЖцІ уJ1И нагородЖені кубками, дипломами та гра­

Вона також член збірної Укрііі~ ни з легкої атлетики, майстер спорту, студентка Київського університету фізичного вихо­ вання і спорту. На Всесвітніх юнацьких іграх у Москві в 1998р. Наталка стала призер­

.'"' м~Е;іРQЕН:ІрИ;

$Y{l,Kyry:?,!)B~,<1?7•.

КУПЛЮ КОСИЛКУ ·КС·і, 1 (сеr~ен­

тну) або запчастини •. Тел;:

4•05-;11.

ПРОШУ ПОВЕРНУТИ ЗАГУБЛЕНІ ДОКУМЕНТИ: посвідчення водія на ім'я Терещенка М.А

та технічний паспорт на легковий автомобіль ВАЗ-21 04, державний номер 10 081-03 КК за винагороду. Тел.: 4-01-20 з 6.00 до 7.30, з

20.00

до

24.00

год.

t;: Загублене посвідчення ветерана праці АА

Ng511220, видане Броварським райвіРділом соціаль­ ного захисту населення на ім'я Оверкіної МаріІ Олек­ сандрівни, вважати недійсним.

СДП "Укрспецюст" повідомляє, що приліІНі тор­

ги, які були оголошені на 11 серпня 2000 р. в газеті "Нове життя" від 29 липня 2000 р. за N2 59 з прода­ жу незакінченого будівництва двоповерхового з цо­ колем житлового будинку, що знаходиться за адре­ сою: Київська обл, Броварський р-н, с.В.Димерка, вул.Квітнева, вважати недійсними. Арук oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuїі Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам.

2991 1945

Тираж

прим.

#67 2000  
#67 2000  
Advertisement