Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

І) Р О В А Р С Ь КО Г О

МІСЬ,КОТ

Газета ВИХОДИТЬ ~

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАПОННОІ

*

року

1937

РАД

КОМ І ТЕТ У . КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т І І УКРАІНИ, НАРОДНИХ

.NQ 67 (7354)

ДЕП)'ТАТІВ

Середа,

*

КИІВСЬ КОІ

КВІТНЯ

29

1987

ОБЛАСТІ

*

року

Ціна

3 коп.

I----------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ І

,

,

,

П' яти РІЧ К А:

х І І

~.

ЗА

ДЕНЬ

П3ДУ ІПІРС-

В житm

••• •• • •• ••• •

ДНЕМ

• • ~---------------------------------------------------------------------------------------~I; ••• р А м

в

а

КЗlМПанlя

по

б

пра

го .. харантеру.

Вlreунеи­

трудівники Калити. Акти­

в

вно йде висунення кацди­ да<тш у депутати Гоголів­ ської, Великодимер­ ської. Требухівської сіль­ ських Рад·народних депу­

тупника диреК'То.ра по нав­

сільських Рад

нарqдних депутаТів з кож­

ним днем на.бирає особли­ вого р<рмаху. На.зборах трудових коле.кт1Шів їх уча­ сники

називають

кращm:

із краіцих своїми пред­ ставниКами у місцевих ор­ ганах Радянської влади. Станом на: 27 квітня цьо­ го р<жу ,кандидатами в на­

.родні обраНЦі названо 427 передовиків виробницт­ ва. ГО

аК'Тивістів громадсько­ ЖИ'І"ГЯ.

57

своїх

висунули

представників кандидатами

депутати

в

селищної Ради

татів. Причому довір'я лю­ ДИ виявляють справДі гіД­ ним ·носити :з.вання народно­

сільради

чальній частині середньої

.школи Р. М. ОвдіЄНКО. ро­ бітющі тепличного комБІ­ нату М. М. Постол. бри­ Г.il'Дира кормодобувної бригади І. Ф. АвраlМ­ чука 'та ще більш як 30 предстаВIJИКhв

путати

Іще про одну особли­ ,вість не можна не згада­ ти. У ХОДі зборів. де про­

органу

влади названий передОіВИЙ 'МеханLзатор

радгоспу.

не­

одноразовий переможець .раЙонного суперництва <:еред жниварів А. І. Гри­ горчуlК. Багато сподівань пов'язують мешканЦі села і 3 ви·суненням кандидатами

трудових

колеll1Тивів

ход,ить

датів

Требухо.ва.

jjису.ненН'я

у

депутати

зивають.

зас­

го обранця. Наприклад. у Требухові кандидатом у де­ сільсь.КО'ГО

Сім

ІнформаціЙНИХ

.на

рями

чолі

з

секрета­

МlоСЬККОМУ

партії.

головами

і заступниками

голів виконкомів міської й районної Рад народних

C'l"BOpeHO

Депутатів

при

мlcьК'!юмі партії на пері· од передвиборної кампа­ нії. До їх складу увійшли керwнwки міських і ра­ йонних служб і організа­ Цій. З)'1Стрічаючись з чле­ ;нами

ТРУДОіВих

1К0лекти­

вів міста і району. учас­ ники груп розповідають

людям про ня

хід

вИкон.а.н­

народногосподарських

п.ланІв другого року ХІІ п'ятирічки. здійснення програми соціально-екано­ мічного прискорення, хід підготовки до виБОРіВ. віДповідають запитamня

на числеЦНі працівників.

Така ЗУ'СТріч членів гру;пи на чолі з перши'М секрета­ рем !Міськкому партії

А. д. Фроловим відбула­ ся в тресті «Броварисlль­ буд •. З працівниками за­ В<ЩУ

«ТQргмаш.

зустрі-

л.ися

члени

групи.

котру

очолював· ДРУГИЙ секре­ тар міськкому партії А. г. Мутило. ІнформаціЙНі гру­

канди­

.селищ­

неДОЛіКи, .. гово- : яке виділяється працюючою установкою, ви.користо.ву­

рять.про

шляхи

ГОТОВНість

антивно вклю-.

правле;ння,

ІХ

ви-. ється при HarpiBaHHI води для саНітарно-технологічних

висловлюють: потреб на фермІ.

читися у вирішення

пн

також

виступа·ли

.на

шиноремонтному заводі. молоко·заВОДі. в радгосп і­ комбінаті «Тепличний». пл.емлтахооаводі «Ру ДНЯ». квІтня ц. р. інфор­ маційна група міськкому партії. очолювана голо.­

24

.

вою райвиконкому І. С. РУ'даком. зустрілася з ро­ бітни.ками Семиполківсь­ ного mа'хорадгоспу. які працювали на підготовці

каРТОlПлі до· садLння. І.

С.

мував

Рудак

присутніх

ШДГОТОВКИ до місцеві Ради

проінфор­ про

хід

виборів У народних

ювілею

революЦії

зобов'язались до цієї зна­

раз ВИКОlUюмам Рад необ- 8 xl.днo уважно прислухати- : ся і до зауважень сельчан, і до їхніх пропозицій, ВИЗ-

читися в

індивідуального

сектора.

•••

Д ові

п. БІЛИК, завідуючий оргаНізацій-

:

но-інструкroрськнм

8

від-

ділом райвиконкому.

будівельних

щень.

лиш­

на почат­

ти БУіде досягнуто. а внесок сельчан у реалізацію. Продовольчої програми ПОМіТНО зросте. З кожним днем заго­ тhвельна кампанія н'абирає розмаху. Лише протягом СіЧня-6ерезня жителі реалLзували дер­

тонн молока при кварталь­

ному завданні

64

.•

Бабич доповів

про стан:

-=======================

боротьби з пияцтвом. на-. звав жителів, яких на-:

МУ.

на

примусове

іВ1д

нагадав про те.

згідно.

Виконання плану

8

аmюголіз-.

що:

БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

законо.давством 8

ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ

села.

штраф

в

роом ірі

300

кар-

Ців З .ко.нФіСі\ацією всього ВичеРП~і

ко.

тонни. Від КОЖНОЇ

що є

у масності

лишків

м·яса.

СяЦl його надійшло.

: _.________________________

=

14

=

сел.ьчан, у

За

три

БМУ-35

та Інші члени інформаціЙ- 8 ПДБП Н.

ФЕДОРОВ.

-2 : Броварська ПМК РБУ-4

8

: БЗБК

.ПМК~ ШБУ-50

: СПМК-D80 • Управління механіза,ції і автотранспорту

:

мі-­

на. заготівельні

сілЬІВIfКО'НКОМ і з завдан-

тисяч штук

л. МИРОНЕНКО, економІст Р3ЙПnaJQ'.

жу

меду

держав.

_

серед-.

ньому на 110 процентІв. Па-.

сІна

господарства

ного

бджоляра

і

надійних рунах

_

умІлих.

досВll\.че-.

Мнхаила • Григоровича Кудіна. •

.. Завдяки його старан-: . ням. відповідальному.

76,7 77.2 79.5 110.5 108,8 96.2 110.7 71,8 73.2 102,3 100,6

73,7 67.5 75.8 110.5 106.1 77,9 120.5 72.1 73.2 80.0 100,6. 100,6

88.6 104,6 86.8 101.2 100,4 102,7 120.5 100.6 98,7 88,9 101.3 101.3

101,2

101.2

95,6

98.7 106.6 103,6 100,0 100,0 79,6 101,0 85.4

101,0 116,4 111.8 102.9 109.7 87,6 101,0 99.2

104,2 114.0 83.8 103,4 131.3 102.2

104.2 112.6 70,9 100.5 131.3 102.2

104.1 133,8 103,6 104,3 132,7 101.0

134.8

134.8

120.2

95,7 91,4

97,5 80,9

1(fJ,4

ООД

Щорону радгосп «А_ан-., Разом по місту гард .. вннонує план прода-. Трест «БроваРИСІльбуд.

ням по заготівлі лишкіІВ яєць. До сто­ лу трудіВНИlКів Броварів і Києва їх

надійшло

~a-.

BIfКOHKOMY

СТОПРОЦЕНТНА

пун'Кти "17 тонн на 7 більше. ніж планув?лося. Достроково справився ПлоскІвсW<нй

відповіді на

запитання

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ _

Добре оргаНізо.вано й закупівлю в населення

майна.

голава

виділення

середньому закуплено по 439 кілогра­ мів цінного харчОіВОГО продукту. Це вище середньорайонного показннка на 131 кілограм. .

РОКУ (ЗА ДАНИМИ

бованців. а за його реалі- 8 зацію 1000 карбован- •

ва/ли та'кож директор гос-. Трест «Броварипромжитл06уд.

ІНІЦІАТИВОЮ ПЛОСКІВЦІВ

корови.

1987

за виготовлення самогону: МІСЬКОГО ІНФОРМАЦІПНО-ОБЧИСЛЮВAJlЬНОГ() на винних накладається. ЦЕНТРУ ДЕРЖСТАТИСТИКИ. У ПРОЦЕНТАХ)

ної групи.

можна стверджувати: поставленої ме­

118

:

Начальник райвідділу. внутрішніх справ М. л

ЗaJкладів торгівлі, по~уто­ вого обслуговування. бла­

ку нинішнього року мешканЦІ Плос­ tюго. Зараз. КOrJIИ минуJЮ три міСЯЦі,

"жаві

і.

Ради народних: СБМУ-{) М. І. Медвідь 8 Мостозаг1н-112

З такою ініЦіативою

населеного nу.н.яту

заяв

СіЛЕ>сь.коQ депутатів

державі

СХОДі

ра.згляду

скарг мешканців села.

ня труД~щих. Вони стосу­ валися переважно роботи

1987 роЦі на з.агОТівеЛЬНі пуf'КТИ по 2.000 кілограмІІв молока віД кожної корови, 75 кілограмів м'яса, 40 шту}( виступили на своєму

прИМі-:

повів на численні запитан­

}(ш Сільгосппр<ЩуКТів І реалізувати в

ЯЄЦЬ З ДВQРУ..

них будинкІв і споруджен-

ня господарських

вони

----------------ЗА

продаж

матеріалів.

для ремонту іНДНвIдУаль.:

СЛОВА СВОГО ДОТРИМУЮТЬ • Збільшнтн

8

полягає

гоустрою

РАТАУ).

8

ПРОХОдІять В ріК 70-річчя Великого Жовтня. Трудя­ щі району. сказав він, у відповідь на Звернення ЦН мре про гідну зу-

що

(ФОТОХРОНІка

8

В. д. Кудрен-: в т. ч. ПМК-15

тому,

вІддІлу

:

подарства

в

установки

начальника

• • ••

Требухові. Потім І.

від­

градуси за

складанням

заступник

Фото о. Красовського.

Т.aJТИ. наголосив, що особ­ ливість нинішніх виБОРіВ

Рудак

за

літрІв

нічнІ випробування дослідного зразка нової установки.

поставлеНІ

С.

1250

ально.-економlчній перебу-: нер-конструктор В. М. Проценко проводять теплотех-

в селах Шевченкове. Бер­ вищя. меДа!мбулаторію в

вису­ депу­

'Забезпечує

охолодження

«ВНДІхолодмаш. В. я. Панченко (пра:воруч) та lнже­

належного

депутатІв. порядок кандида,тlв у

години

• :

середню культури

·нення

3азим'янську школу. будинки

установок ТХУ-14

Цельсієм І одночаСIІО Н<:hгріває воду до 60 градусІв. Машина автоматизована. Обслуговує її оператор

роботу по cou;1- •

лікування

проклас'ти 35 кілометрів газопроводу. До речі. до кінця п'ятирічки завер­ ШИТІ>СЯ газифікація й Се­ ІМИПОЛОК. Цього року за· пла·новано ввести в дію

нових

ня l\ЮГЛИ одразу ж вклю- : ТХУ-14; внизу -

правлено

врахуванням

3

з

половиною

щоб Ради нового СКЛИіНан~ • робіт В. В. Пшеничний за

рЬв

житла

з

доїльного блоку. Перші 500 штук нових машнн об'єд­ нання випустить у цьому роцІ. начати програму дій з тим. На знімках, вгорі слюсар механоскла:дальних

менної дати виконати пла­ ,ни двох рокl.в п'ятирічки по виробництву 1 прода­ жу всіх вМів сільсько­ гО'Сподарської cl1Родукції. Напружена й програма соціально-культурного бу­ дівництва. В районі пе­ редба'чено спорудити до тисяч квадратних мет­

20

Одна

цих. три

питань. Ось чому вже за- : молока з·пlд корови до температури 4

ної. сільських Рад. щора­ зу йде заінтересована роз­ мова про шляхи роов'язан­ ня найсерйозніших проб-

стріч

МелІтопольхолодмаш.

Учасники: нотоварних ферм. Іх основна відміннІсть у тому, щ~

ДІЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНІ ГРУПИ rpY'll

об'єднаннІ

ціЄІ роомови відверто на- • вироблюваний ними холод охолоджує молоко, а тепло,

ню кандцдаТів у депутати

селищно!.

У виробничому

лем

розмаху депутати

•• •• ., соціально-економlчно- • розроблено ряд теплохолоднл.ьних установок для молоч

88,2

975 Ми . в т. ч. П n-7 90.2 ПМК-8 92,6 ПМК-9 110,8 ПМи 24 n80,4 СПМК-509 79.6 СПМК-503 100,0 пм,К-5 тресту «Украг~рембуд. 90,0

ставленню до доруqеної: роботи складної минулОї. Управління механізацLІ

зими не заlГинула жодна: спецбуду із 60 бджолщlИХ сімей. • СПМК-l Тож у нас є надія що. СПМК-2

у нинішньому році ~ го-: РайШРБУ

сподарстві буде Биробле- 8 РБУ облмісцевпрому но меду не менше ніж у : РеспублІканська СПМК-4 минулі роки. ' • Управлін:ня механізаЦії тресту В. САЛИВОН, «Теплицятехмонтаж.

=

гОловний зоотехнік рад-.

roспу «Авангард..

:

Разом по району

~a~Q~

,Q

IIJJcтy

l' Рвйонr

85,8

ОО,:/:

1~,5


* 29 ювітня 1987 ро"у •••••••••••••••' .Н О В Е

2 стор.

Ж И Т Т Я"

••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• I

Про утворення та затвердження cKJlaAy діJlЬНИЧНИХ виБОРЧих комісій, спіJlЬНИХ по виборах до місцевих Рад народних депутатіВ та народних суддів Броварського районного народного суду Рішеuuя раЙБUnОUnО.му М (Продовжеmш. початок у .N.! 66).

ВИННОЮ

Члеви дільничної виборчої комісії: ПОГРІБНИй Борис Степано­

-

вич

колективом

ринництаа

цеху

радгоспу

тва­

«Нрасилів­

ський •. СЛОВА ЧЕВСЬНА Алла Аль­ фредівна комітетом комсо­ молу радгоспу «НрасилівськиЙ •. ЗІНИЧ Натсрина Семенівна

трудовим колективом Нраси­

-

лівської

середньої

школи.

ЧУНЯН Михайло Олексійович партійним комітетом радгоспу «НрасилівськиЙ». СТАРОВОйТОВА Надія Іва­ нівна

-

колективом

цеху

тва­

ринництва радгоспу «НраСИЛіВ­ ський._ ЗІНЧЕННО Григорій Петрович партійним комітетом :радгоспу «НрасилівськиЙ». ЧУНЯН Олексій Андрійович - партійним комІтетом радгос­ пу «НрасилівськиЙ •. ШАМРАй НадІя Петрівна - партійним комітетом радгос­ пу «НрасилівськиЙ •. Р АДЧЕННО Марія Трохимів­

-

на

колективом

цеху

тварин­

ництва радгоспу «Нрасилівсь­ кий •. ЧУНЯН Микола Михайлович

-

комітетом

комсомолу рад-

госпу «НрасилівськиЙ •. МОСНАЛЕНКО Наталія Пет­ рІвна

-

комітетом

комсомолу

радгоспу «НраСИЛівськиЙ •. Р АТУШ Борис Леонтійович - партійним комІтетом радгоспу «НрасилівськиЙ •.

ЛІТRIВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільииця .N.! 24 Голова дільничної виборчої комІс1ї HP АВЧУН ЛеоніД Олексійович первинною пар­ тійною організацією Літківсь­

кої швейної фабрики. Заступник голови дІльНИЧНОЇ

виборчої комісії МУ3ИЧЕННО МарІя Панасівна трудовим колективом ЛіткІвської серед­ ньої школи.

Секретар- дІль.ничної виборчої комісії ВЕРЕМІйЧЕННО Лю­ бов Миколаївна партійним комітетом радгоспу «ЛіткІвсь­ кий

•..

Члени дільничної виборчої комісії: Г ЛУЩЕННО Ніна ПетрІвна

-

первинною

комсомольськОю

оргаНізаціЄЮ радгоспу «Літків­ ський •. ГРЕВЦОВА Надія Федорівна - трудовим колективом Літ­ ківської дільничної лікарні. ДЕРІй Ольга Олексіївна первинною

комсомольською

ор­

ганізацією радгоспу «Літківсь­ кий». ДОВГОДЬНО Микола Анто­ нович партійним комітетом

радгоспу

«Літківський».

ІВЧЕНКО Микола Дмитрович - трудовим колективом Літків-. ського Філіалу Київського ху­ дожнього виробничого об'єднан'

ня ім. Ш·евчеНКі!. НОЖУШНО Василь Микола­ йович пеРВIІННОЮ ио:vIСОМОЛЬ­ ською ОРГilнізаціСI<' радгоспу «Літківський».

ПОВ'ЯКЕЛЬ :\Іаргарита Олек­ сіївна

-

партійним

комітетОм

комсомольською

орга­

нізацією Літківської швейної фабрики. Секретар дільничної виборчої комісії ВЛАСЕННО Варвара Сергіївна первинною партій­ ною організацією Літківської - швейної фабрики. Члени дільиичиої виборчої комісії: БОВКУН Анатолій Михайло'

-

вич

трудовим

КОJIСІПИВОМ

Літківської швейної фабрини. БІЛЬСЬКИй ОленсаllдР Ми­ китович lIартійним комітетом раДГОСІІУ «Літківський». НАЩЕННО Валентина Яків­ на первинною партійною ор­ ганізацією Літківської швейної фабрики.

НОРОЛЬ Олександр .Андрі­ йович первинною партійною організаЦією Літнівсьної шв€й' ної фабрики. НУ ЛІНІЧ . Микола Олекс.анд­

-

рович

трудовим

колективом

ЛіткіВСького фіЛіалу Ниївсько­ го художнього вироБНичого об'­ єднання іменІ Т. Г. Шевченка. ОХ РЕМОВА Галина Іванівна - трудовим колективом Літків' ської дільничної лікарні. ПАЛЬНО Тетяна Володими­

-

рівна

первинною комсомоль­

ською організацією Літківсьної швейної фабрики. Пl"ИХОДЬНО Галина ПавліВ­ на первинною партійною ор­ ганізацією Літківської швейної фабрини. ПЛАНСІНА Ніна Хомівна -

Голова дільничної виборчої комісії СЕНЧУН Георгій Пет­ рович первинною партійною оргаНізацією Літківського філі­ ,алу НИївського художнього ви­

робничого об'єднання Ім. Т. Г. Шевченка. Заступник голови дільничної виборчої комісії МАРТИ НЕН­ НО Галина Василівна пер-

колективом

Літківської дІльничної лікарні. НОРЕНДЮН Миіюла Іванович партійним комітетом радгоспу «ЛІтківський». НРУПОДЕРА Галина Михай­

вом ім.

трудовим

Літківського рибколгоспу років Жовтня.

Виборча дільииця

.N'v 26

Голова дільничної виборчої комісії ЧОРНЕНЬНИй Вален­ тин Нирилович партійним «Лlтківсь­ комітетОм радгоспу кий». Заступнин голови дільничної виборчої комісії НАМЕНЮН Надія Андріївна профспіл­ ковим Іюмітетом радгоспу «Літ­ ківський». Секретар дільничної виборчої комісії ДЕМЕНКО Анатолій Володимирович партійним комітетом радгоспу «Літківсь' кий •. Члени дільиичиої виборчої комісії: ВОйТЕНКО Ольга Пилип ів· на

-

трудовим

колективом

Літківського раДГОСПРОбкоопу. ВЛЕЗНОВ Минола Юхимо­

-

вич ТОм

профСПіЛИОВИМ коміте' радгоспу «Літківський •.

ГАВРИЛЕНКО Валерій Пав­ лович партійним комІтетом радгоспу «Літківський». ГАВРИЛЕНКО Ніна Григо­ рівна первинною комсомоль­

-

ською організацією Літиівської швейної фабрики. ДЕНИСЕНКО Петро Степа­ нович партійним комітетом радгоспу «ЛітиівськиЙ». ОМЕЛЬЧУК Олександр Ва' сильович -. партійним комІте­ том радгоспу <!ЛіткіВСЬЮIЙ». ПЕТРУН МарІя Іванівна -

Цією

партійною

Літківської

ПАРХОМЕНКО

на

-

трудовим

організа­

швейної Іван

фаб· Мико'

колективом

ЛlтківськОї швейної фабрики. ЯЩЕВСЬНА Людмила Васи­

ГАйДАН Ніна ДмитрІвна первинною

-

комсомольською

ор­

ганізацією радгоспу «Літківсь­ кий». СОЛОВЕй ГаЛ1іна Іванівна

-

первинною

КОМСОМОЛЬСЬКОЮ

організацією радгоспу <!Літків­ ський». НЛИМАСЬ Михайло Михай­

-

лович

первинною КОМСОМОЛЬСЬ'

кою організацією радгоспу «Літківський». МИРОНЕННО Микола Іва'

-

нович

первинною

комсо­

Виборча дільниця

.N'v 28

Голова дільничної виборчої комІсії НЕДОГИБЧЕННО Іван Володимирович - первинною партійною організацією радгос­ пу «Заплавний». Заступник голови дільничної виборч()ї комісії РУДНІ}{ Ана­ толій Васильович первинною комсомольською організацією радгоспу «Заплавний •.

Секретар дільничної виборчої комісії МАРЧЕННО Галин3.

Василівна

-

комсо'

ською

Івано­

організаЦіЄю

Олександр

колективом

радгоспу

-

первинною

комсомоль­

організацією

радгоспу

-

трудовим

колективом·

радгоспу «Заплавний». ДМИТРЕНКО Євдокія Се­ рафимІвна трудовим колек­

тивом радгоспу «:.:ІаплавниЙ».

,МАРЧЕНКО Вас.иль Івано­ вич первинною партійною органl.заЦією радгоспу «Заплав­

-

трудовим

колективом

рад­

-

трудовим

ною

органLзацією

держплемза­

вою

оргаНІзаЦlЄЮ

держплемза­

«ПлосківськиЙ •.

воду

Члени дільиичиої виборчої комісії: ЧУПРИНА Олена Іванівна ОРГaJнізац-lєю держnлемзаводу «ПлосківськиЙ». ТОПІХА Микола Іванович­ первинною пар:гійною організа­ цією дерmплемзаводу «Плос­ ківський» . НУБР АН Петро Володимиро­

-

ТРУДОВИМ

колективом

рад­

госпу «Заплавний». НОВАЛЬЧУН Тетяна ОлексІ­ ївна ськаю

-

первинною КОМ'СОМОЛЬ­ організацією радгоспу

«Заплавний».

КРУГЛЯК сандрович

-

Олександр Олек­ трудовим колекти­

вом радгоспу «Заплавний». КУЛЬЧИЦЬКИй Вкиль Андрійович первинною пар­ тійною

організацією

радгоспу

«Заплавний». НІЮТЕНКО

-

на

Катерина Яків-

трудовим

колективОІМ

радго·спу «Заплавний •. ПРОКОПЕННО Федір Федо­ рович первинною партійною організацією радгоспу «Заплавний». ' СІРИй Микола Вавилович­ первинною партійною організа­

цією радгоспу «Заплавний». СТЕЦЕНКО Віра Петрівна

-

трудовим

колективом

рад­

госпу «Заплавний». ШЕПІТЬКО Валенти,на Іллів­

-

на

первинною

комсомоль­

ською організацією «Заплавний» ..

ШЕЛЕСТ

Ніна

радгоспу

Григорівна

-

ною

комсомольською

радгоспу

організа­

«Запла~ниЙ •.

первинною

-

вич

'комсомольською

трудовим

кий». ВАНУЛЮК

-

на

колективом

« Плосківсь-

держплемзаводу

Галина Дем'янів­

вулич-ним

комітетом

ву­

лиці Леніна села Плоске. ЮХИМЕНКО Надія Іллівна

-

трудовим

племзаводу

колективом

держ­

«плоскївський

•.

ІТОПІХА Петро Іванович первинною профспілковою орга­ нізаЦіЄЮ дерmплемзаводу «Пло­ сківськиЙ». МИНОЛАЄННО Зінаїда Ми­ колаївна первинною комсо­ мольською

організаЦіЄю

держ­

племзаводу «ПлосківськиЙ». ВОЛОХА Василь Макарович первинною партійною організа-' цІєю держплемзаводу «Плосків­ ський».

.

МІЩЕНКО

Юрій

МИіКола­

йови!ч первинною комсо­ мольською оргаНізацІєю держ­ плеМЗaJВОДУ «ПлоскіВСЬкий •. НЛИМЕННО Лідія Анатолі­ ївна . трудовим колективом ПлоскіВСької середньої школи. ПОГРЕБІВСЬКА

СІЛЬСЬКА

РАДА

Виборча дільииця .N.! 31 1І'0лова ДіЛЬНИЧ'НОЇ виборчої комісії ІГНАТЕННО Микола Андрійович -- радою ветера" ,нів вl.йни і праці села Погреби. 3ш::тупнИ'К ГQЛОВИ дільничної ви60РЧОЇ комісії МАРЧЕННО Іван Петрович партІйним коМітетом радгоспу імені Юро­ .ва.

Сенретар дІльнИчної виборчої

вулич­

.вулиці

Фрунзе

Галина

Іванів­

колентивом Погребівеько­ відділка радгоспу іменІ Ю­

рова.

ГАННУЩЕННО Павло Дмит­

-

рович

трудовим

ПогребіВСЬКОї

колективом

середньої шко­

ли.

HAjYMEHHO -

Тетяна Іванівна

трудовим колективом Погре­

біВСЬкої середньої школи. НЕГОДА Дмитро Тарасович - колективом Погребівського нщділка радгоспу імені Юрова.

НЕГОДА

Іван

Михайлович

-

Па!ртійним комітетом ра.дгос­ пу імені Юрова.

КРУПЕННО Надія

Іванівна

радою жінок села Погре/Sи.

колективом

воду .. ПлоскіВСI>КИЙ». :.:Іаступник голови дільничної виборчої комісії НАНУН Мико­ ла Михайлович первинною партІйною органІзацією держ­ 'плем::заводу «ПлосківськиЙ». Секретар дІльничної виборчої комісії ФЕСЮН Галина Іванів­ на первинною профспілко­

імені

-

ПУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

радгоспу «Запла·вниЙ». ПЛОСRIВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільниця М' 30 ГОЛ08а дІльничної виборчої комісії ОНИЩЕННО Петро Ва­ сильович первинною партій­

громадським

ШЕВЧЕННО на го

госпу «Заплавний •. ХУДОЛІй Володимир Нарпо­ вич

-

ним комітетом села Погреби.

ний».

МИНИТАСЬ Ганна Климівна

радгоспу

ЛИСЮН Василь Петрович­ партійним комітетом радгоспу імені Юрова. СЕРГІЄННО Володиимр Іва­

радгоспу «:.:Іа·плавниЙ».

ГАйОВА Натерина Олексіїв­ ською

середньої школи.

нович

ВЕРЕМЕйЧИН Олександр Прохорович трудовим КОЛЄН­

на

ської

ського віддІлка Юрова.

.. Заплавний». тиво,м

Члени дільничиої виборчої комісії: ГРІНЧУН Ольга Іванівна ~рудовим колективом Погребів­

Іванович

- первинною партійною органі­ заЦіЄЮ радгоспу «Заплавний». ШЛОУС Марія ВасилІвна трудовим

лівна трудовим колективом Погребівської середньої школи.

радгоспу

.. Заплавний •. БІЛОУС

комісії НЕГОДА Варвара Васи­

,БОНДАРЕННО Віра Григо­ рівна колективом ПогреБІв­

комсомоль­

плавний». Члени дільничної виборчо! КОМіс1і: ВІТРУН Михайло Павлович

цією

первинною

первинною

-

Зас'ТУПНИК . голови Дільничної виборчої домісІї НИРІЄННО

-

-

вич

ною оргаНізаЦіЄю радгоспу «За­

те.том радгоспу <!ЛітківсЬкиЙ».

лівна

Члени дільиичної внборчої комісії: АРТЕМЕННО Микола

первинною партій­

первинною партійною органі' зацlєю радгоспу «Заплавний». Виборча дільниця .NV 29 Голова дільничної виборчої номіСії БОНДАР Микола Ва­ сильович первинною партій­ ,ною організафєю радгоспу «За­ плавний». Заступник голови дІльничної виборчої комісії ПІВЕНЬ Во­ лодимир Григорович первин­

мольською органІзацією Літків' ської швейної фабрики. ЛІТОЧRIВСЬНА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дільниця .N.! 27 Голова дільничної виборчої комісії АНТОНЕННО Микола Васильович партійним комі­

плавний».

ріївна

коленти­

40

Секретар діЛь.н·ичної виборчої коміСії НУРМА Ч Галина Пав­ лівна первинною партійною організацією радгоспу «За­

ку.

колективом

МОКРЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

-

ропу

Літочківського відділення зв'яз­

трудовим

Шевченка. ЩЕРБИНА Олександр Мико­ лайович

1987

<і:ЗanлавниЙ •. ДМИ-ГРЕННО Антоніна Анд­

-

лівна

льович партійним комітетом радгоспу «Літківський».

лайович партійним комітетом радгоспу «Літківський». ШПАН Галина Володимирів'

.N.! 25

трудовим

лу Ниївського художнього ВИ· робничого об'єднання ім. Т. Г.

Літківського

рики.

лікарні.

-

ЮХИМЕННО ГРИГОРіЙ Васи'

комсомольською

рики.

дільничної

Секретар д1льничної виборчої комісії ПЕТРАШ Олександ­ ра МаКСIІ\lівна партійним комітето.\! І J,цгоспу «Літківсь­ кий». Членн дільничиої виборчої комісії: ГАйДАН Василь Овсійович - партійним комітетом радгос­ пу <!ЛlтківськиЙ •. ГАйДАН Ольга Федорівна­ профспілковим комітетом рад' госпу «ЛіткіВСький». НЛИМАСЬ Надія Михайлів­

ор­

гаНізаЦіЄЮ

.на Іванівна трудовим колек­ тивом Літківської швейної фаб­

Виборча дільииця

лення зв'язку.

філіа­

первинною

первинною

кої

Віра Овсіївна трудовим ко­ лективом Літочківського відді­

на

nбіmuя

23

мОльською організацією радгос­ пу «Літківський».

радгоспу «Літківський». ХРИСТИНЧЕННО Валенти'

ШАФРАй Микола Порфи­ рович партійним колективом радгоспу «Літківський •. ШУЛЬГА Ніна Василівна­ трудовим колективом Літківсь­

бід

117

Виборча дільниця

.N.! 32

Голова дільничної виборчої комісії БАБІН Влас Михайло­ вич первинною партійною органІзаЦією ньої школи.

Пухівської

серед'

Заступник гОЛОВИ дільничної виборчої комісії ЛУН'ЯНЕННО Олена Миколаївна первин­ ною

комсомольськОю

організа'

цією радгоспу <і: ПухівськиЙ».

Секретар діль.ничної виборчої комісії НРИВАЮВСЬНА СВіТ­ лана Михайлівна первинною парторганізацією радгоспу «Пу· хівськиЙ~.

..Члени дільничиої

внборчої комісії: ВИСОЦЬНА Ніна МихайлІв­

-

на

первинною

комсомольсь'

кою організацією радгоспу «Пу' хlвськиЙ». ДЖЕБКО Валентина Григо­

_.

рівна

ською

первинною комсомоль­

організаЦією

радгоспу

«Пухівський •. НАЛЬЧЕННО Микола Пет­ рович первинною партійною оргаНізаЦіЄЮ радгоспу «Пухів­ ський •. МАРЧЕННО Григорій Васи· льович

--

трудовим

колективом

радгоспу «Пухівський». МИНАЛ Віра Григорівна первинною

комсомольською

ганізацією

радгоспу

ор'

с Пухівсь'

кий».

ПИНДЮРА рович

-

радгоспу

Володимир

трудовим

Пет'

колективом

«Пухівський».

РІЗАНЕННО Микола Мико­ лайович громадським вулич' ним

комітетом

вулиці

Пасічан­

ська села Пухlвка. СУЛИМА Любов НикифорІв· на

--

госпу

трудовим колективом рад­

«Пухівський».

ТИМЧЕННО Любов Іван1вна - радою жінок села Пухівка . ТОПОЛЬСЬНИй Дмитро Іва­ нович первинною партійною організацією радгоспу «ПухіВ' Chhllii ". Виборча дільниця .N'9 зз Голова дільничної виборчої комісії АДАМ НО ВИЧ Олексій Степанович-первинною партій­ ною організацією племптахорад'

госпу «Бров'арськиЙ». Заступник голови дІльничної виборчої комісії СТРИЖЕНЮК Марія йосипівна трудовим КО,ІІєктив()м птах'ОРа,дгоспу «Бро­ варський •.

Секретар дІльничної внборчоt

комІсії ЖУН Єва Овер'ЯНівна - первинною партійною орга-' нlзацією племптахорадгоспу <і:БроварськиЙ».


•• ____ ..._ ••••••••••• __ ••••••• _ ...... • Н

О В Е

Ж И Т Т Я"

"вітня

••••••••••••• 1 29

ро"у

/987

*3

сltЮр.

Про утворвння та затвврджвння скnаду дільничних виборчих комісії, спіnьних по виборах до МЇСI1ВВИХ Рад народних депутаТіВ та народних суддів Броварського районного народного суду Члени дІльничної внборчої комІсІї: ГИРЕНКО Тетяна Микитівна -- первинною партійною орга­ нізацією племптахорадгоспу «Броварський

•.

ЗАІИА

Віра

первинtlою

Миколаївна

--

комсомольською

ор­

ганізацією

племптахорадгоспу

«Броварський». КОНОНЧУК Ми~йло Мико­ лайович -- первинною комсо­ мольською організацІєю пл~м­

птахорадгоспу

• Броварський •.

МИХАйЛЕНКО Микола Ми­ хайлович трудовим колекти­ вом племптахорадгоспу • Бро­ варський •.

госпу .ЛітківськиЙ •. ДОВГОДЬКО Іван

-партІйиим комітетом радгос­ пу «ЛІткІвськиЙ •. КАРПЕНКО Петро Ілліч партійним комІтетом радгоспу «ЛІ ТКіВСЬКИЙ •. КОМПАНІйЧУК Валентина Петрівна партійним коміте­ том радгоспу «Літківський •.

КОЗАЧЕНКО Людмила Ми­ колаївна профспілковим ко­ мІтетом радгоспу «ЛІткІвсь­ кий •.

БОБКО НадІя ФедорІвна -радою жІнок села Рожни. ДОВГОДЬКО Іван Павлович

-

партІйним

комІтетом радгос­

ПЕТРЕНКО Олена Онуфріїв' Ні:і трудовим колективом

пу «ЛІткІвський •. ПАСТУШЕНКО Наталія Іва­

племптахорадгосп~ кий •.

нівна

-

«Броварсь­

ТУЛІНА НадІя Миколаївна радою жІнок села (ІухІвка. ОМЕЛЯ Борис Васильович-­

первинною

комсомольською

ор­

ганізацією племптахорадгоспу • Броварський •.

ШИТИй Віктор Якович-­ первинною партійною організа' цією племптахорадгоспу • Бро­ варський». ШИТИй Володимир Іванович

--

трудовим

колеКТИВQМ

плем­

птахорадгоспу • БроваРСЬКJiЙ •. ЯШНИК Володимир ФедосІ­ йович -, первинною партІйною органІзацією племптахорадгос­ пу • Броварський •.

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дlльннцв ом 34 Голова дільничної виборЧОї комісії ПОГРЕБНА Любов Ми­ колаївна первинною партІй­ ною організацією Рожнівської восьмирічної школи. Заступнин голови дільничної

виборчої

восьмирІчної

школи.

Секретар дІльничної виборчо! комісії ХАВРО Іван Трохимо­ вич партійним комІтетом радгоспу «ЛіткІвськиЙ •. Члени дільничної . виборчої комІсІ!: МЕХЕД Валентина Петрівна - трудовим колективом Рож­ нівського торфОПІдприємства. АКУЛІНІНА Тетяна Опана­ сівна трудовим колективом РожніВСького торфОПіДПРИЄМСТ­ ва.

ГЕРАСИМЕНКО Світлана Миколаївна трудовим колек­ тивом Рожнівської сільської Ра­ ди

народних

деПУ'l"атів.

ГУДЗЬ Лідія Петрівна' профспілковим комІтетом рад­ госпу «ЛіткІвський •. ДОВГОДЬКО Любов Пана­ сівна -- радою жінок села Рож­

трудовим

колективом

ЛІткlвського радгоспробкоопу. ІВА І ІІІ'\() ЮлІя ОлександрІв­ на 1 Р~';(ОВИМ колективом

РОilШінсtкої восьмирІчної шко­

ли.

МАКАРЕНКО Олексій

-

нович

вуличним

організацією

держплемпта.хоза­

колективом

держплемптахозаво­

«Рудня •.

ду

Секретар дільнично! виборЧОї коміс1ї ЄМЕЛЬЯНЕНКО Віра

п·ервинною

іКомсомольською

ганізацІєю

ор­

,нLзацlєю

держплемптахозаводу

• РУДНЯ •. БІЛЕЦЬКИй Микола Пота" пович первинною партІйною

•.

мітетом кий •.

радгоспу

.Літківсь­

ЯЧНИК Іван Андронович партійним комітетом радгоспу • ЛітКівський.. . Виборча дlЛьннця ом 35 Голова дільничної виборчої КОмісії КРАВЧЕНКО ВаСИJІЬ Григорович партійним комі­ тетом радгоспу .ЛітківськиЙ •.. Заступ.ник голови дільничної виборчої комісії ФАТОВЕН­ КО Євгенія Яківна -- трудовим колективом Рожнlвської мирічної школи.

вось­

Секретар дільничної виборчої комісії МАКАРЕНКО Микола Васильович -- первинною пар­ тійною організацією Рожнівсь' кої восьмирічної школи.

Члени дільничної виборчої комІсІї: БОРОВИК Тетяна Іванівна­ профСПілковю.1

КО:\1ітеТО:\1

рад-

-

тваринни­

колективом

цеху

цтва радгоспу ХАРЧЕНКО

«Русанівський •. Віра Дмитрівна

-.

комсомолу

комітето'М

гослу «РУС8lнlвськиЙ •. СОЛОВЕFI Володимир

-

вич

колективом

нізації кий •.

рад­

Івано­

цеху

радгоспу

м·еха­

«Русанівсь­

СВІТИЛЬНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

комсомольською

орга­

первинною

органІЗацією

партlИНОЮ

«Зоря •.

радгоспу

Чnенв дІльничної внборчої комІсІї: ВОЛОШИНА Юна Олексіїв­

-

трудовим колективом рад­

·гоолу .Зоря •. ,ГРИШКО Ольга ІваНі,вна -колективом віддІлка N2 2 рад­ госпу «Зоря •.

ОНУЧЕНКО Лариса Микола­

Івна госпу

-

жіночою «Зоря •.

HECTEJPEHKO

радою

Свlтла.на

радгоспу

воду «Рудия •. ГЕРУС Любов

-

на

первинною

ською

орга.н'іза.цIЄю

комсомоль­

держплем­

fIтахозаводу «Рудня •. ЖУГАFlЛО Петро Михайло­ вич первинною парт1.йною організацією держплемптахоза­ воду .Рудня •.

ЗУй

Володимир

-

первинною

Миколайо­ комсомоль­

KYXAPt.{YK Віктор Анатолі­

йович

--

ською

первинною к·омс<УМоль­

оргat1lLзацlєю

держплем­

колективом

Тетяна

Мико­

- жІночою «Зоря •.

-

трудовим

радою

Пет­

радою

Микола

рад­

Єфанович

колективом

госпу «Зоря •. ГУЦЕНТОК

-

Надія

Аркадій

вІйни

і

праці села Гребельки. Виборча дlnьнвця .N2 39 Голова дільничної виборчої коМІсії СТРИГУН BLKTOP Васи­

пта,хозаводу .Рудня •. КОЗЮРА Лідія. Михайлівна - первинною партійною орга­

'ною організацією радгоспу «Зо­

нLзацією

ря

держплемптахозаводу

·МАТЮШНО

-

Наталія

трудовим

Васи­

колективом

РуДНЯНСЬКОї середньої школи. РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дІльниця }W 37 Гол-ова дільничної виборЧОї 'ком'ісії ПИЛЬТЯй Володимир Дмитрович -- партійним комІ­ тетом радгоспу «РусаНівський •. Заступнин голови дІльничної ви60РЧQї комІсії ДЯЧЕНКО Га­ лина ФедорІвна колективом цеху

рослинництва

радгоспу

• РусанІвський •.

Секретар дільничної виборчої комісії РАК ГригоріЙ Данило­ вич -партійним комітетом радгоспу «Русанівський •. ЧлеRR ділыlJl1lоїї виборчої комІсі!: КУЗЬМЕНКО Світлана Пет­ рР3'!а 'КомІтетом комсомолу

i;Wоспу «РусаНіВСЬКИЙ •. ВОЖУК

-

пу

-

первинною

Лариса ГригорІвна.

комІтетом комсомол.у радгос.РусанlвськиЙ.. . МИЩЕНКО ОлексІй Оста;по-

паРТоіЙ­

•. Заступник голови

• Рудня •. лівна

льО'ви,ч

'Виборчої

Ольга ною

коМісії

Григорівна

дІльничної

КРИВЕЦЬ

,первин­

-

комсомольською

організа­

ЦІєю радl'OCПУ «Зоря •.

Секретар дільничної виборчої комlс.ії ЛИТВИНЕНКО Костян­ тин Федосійович первинною партійною організацІєю радгос­ пу

«Зоря •.

нолективом

«Зоря •. ТИЩЕНКО

--

трудО'Вим

гослу льович

Ольга

ІванІвна рад-

'

.Зоря..

-

Анатолій

Васи­

первинною

мольською організаЦією

комсо­

радгос­

пу «Зоря •.

'ТИЩЕНКО

--

ТруДовцм

госпу

Галина Петрівна кqлективом

рад­

.Зоря •.

ТКА ЧЕНКО

трудовим

радгоспу

ор­

голови дільничної виборчої комісії СЕРДЮК Єв­ докія Василівна профспіл­ комітетом

птахорадгоспу

комісії ХМАРСЬКИй Григорій Андрійович -- партійним комі­ тетом птахорадгоспу .Семипол­ ківський •. Члени дlnьничної виборчої комІсІї: ПЕЧУРА Тетяна Анатоліїв­ комітетом

птахорадгоспу

ПЕЧУРА

комсомолу

« Семиполківсь­

Валентина

ВН.'Іен'

-- комітетом комсnмолу птахорадгоспу • СемипоЛКіВСЬ­ тинlвна

кий».

БОГАТИР

--

Надія

партійним

радгоспу

ДмитрІвна

комітетом

птахо­

• СемиполкіВСЬКИЙ •.

ГОРБАНЬ Надія Іванівна, партІйним

комітетом

птахорад­

госпу «Семиполківський •. ВАСИЛЕНКО Іван Іванович профспІлковим комітетом птахорадгоспу • Семиполківсь­

•.

ЧЕРНИХ

Антоніна

профспіЛКОВИМ

Іванівна комІтетом

птахорадгоспу «Семиполківсь­ кий •. КРИВША Микола Григоро­ вич партІйним комІтетом птахорадгоспу «Семиполкlвсь' кий •.

БОйКО Володимир Савелійо­

вич

партійим

птахорадгоспу

лодимирівна

-

комітетом

«Семиполківсь­

МАЗНИЧЕНКО

сомолу

Галина

птахорадгоспу

Оле~:сандрівна

комІтетом

Во­

комітетом ком­

полківський» . ГЕРАСИМОВА

вим

.Семи­

Валентина профспілко­

--

птахорадгоспу

• Семиполківський. , Виборча дlnьниця ом

41

Голова дlльнично! ви60рчої комісії ЗАЦИПАНЮК Лідія

-

Василівна

первинною

тійною органІзацією ківської

середньої

пар­

Семипол­

школи.

Заступнин голови дlльничноt виборчої комісії БАТИ НА Ка­ терина МихайлІвна -- проф­ спілковим

комітетом

птахорад­

гослу « СемиполкІвський •. Секретар діЛьнично! виборчо! комісії

ТЕЛЕНДIFI

Миколаївна

тійною

-

Тетяна

первинною

організацією

пар­

Семипол­

ківської середньої школИ. Члеии діnЬRНЧноІ

виборчоУ комісІІ: ГУЗIFI Ніна ГнатІвна пар­ тійним комітетом птахорадгос­

Андрій Тараса­

вич первинною партійною організацією радгоспу «Зоря». ,КОТ Петро Фролович- ра-

--

профспілковим

коміте­

том птахорадгоспу .Семипол­ кІвський •. ВОйТЕНКО Віталій Микола' йович партійним комітетом птахорадгоспу • Семиполкlвсь' кий .... ДВОРНИК Іван Іванович -КО.УlіТР.том

комсомолу

птахорад­

госну «СемиполкlвськиЙ •. ЗАІИА НадІя Григорівна комІтетом

госпу

профсп!.'JКовим

КО:\1СОМОЛУ

-

птахорад­

« СеМИПОJlківськиЙ •.

ОБ,ОДЯНСЬКИй Петро

комІтетом

Ми­

хайлович -- профспілковим ко· мітетом птахорадгоспу «Семи­ полківський». ПІНЧУ-Н ВаСИ:IЬ Григорович

пта­

хорадгоспу «С~МИЛОЛківСЬКИЙ •.

ТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дlnьиRЦЯ }і

ківський •. Зас:rупник

-

КОЗІй Сергій Миколайович комітетом· комсомолу птахо­ радгоспу «СемиполківськиЙ •. ЗАІИА Любов Сергіївна. -

колективом

Виборча дlnьнНЦЯ .N2 40 Голова дільничної виборчої комісії РОМАСЬ Григорій Ми­ колайович партійним коміте­ том птахорадгоспу .Семипол­

на

школи.

«Зоря».

СЕМИПОЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

вич

радгоспу

колеК'Гивом

ТКА ЧЕНКО

Григорівна­

КОМСОМ'QЛЬСЬНОЮ

пу «Семиполківський •. МУЗИЧЕНКО Микола Івано­

Члени дІльничної . виборчої комісІї: ВУХАЛ Лідія Іваlнівна трудовим

Надія

-

йович

рад­

Ісаєвич

ветеранів

рад­

-- партійним комІтетом птахо' радгоспу «СемиполківськиЙ •. РАШКО ЄВДОКlЯ ФедорІвна­ первинною партІйною організа­ цІєю Семиполкlвської середньої --

кий».

ПРОКОПЕНКО

ІПОВНИЙ

колективом

ганізаЦіЄю радгоспу .Зоря •. XOMEHt{YK Петро ОлексІ­

Ми­

лаївна первинною комсо­ мольською органІзацією рад­ госпу .Зоря •. рІвна і'ослу

РЕВА

--

«Зоря,>,

АНДРУЩИК

Володимирів­

радгоспу

«Зор,я».

первинною

·кий

колаївна первинною комсо­ 'мольською організацією радгос­ пу «Зоря'>.

трудовим

гослу

радою

Борис Данилович

трудовим

рад­

на

держплемптахоза­

-

кий».

«Зоря •.

Секретар дільничної виборчої комісї СИЛКО Микола Івано­

--

жіНОЧ()lЮ

Секретар дільничної виборчої

Голова дільничної виборчої KOMJclї ОПАНАСЕНКО Павло Арестович первинною пар­ тійною органІзацІєю радгоспу .Зоря.. . Заступник голови дільничної виборчої коміс1ї ЧЕРНЮК Ва­ лентина ВолодимирІвна -- пер­ :нLзацlєю Р8lДГОСПУ

-

на

.Зоря». ДЯЧЕНКО

« Семиполківський •.

Внборча дІльниця ом зв

'винною

дою ветеранів війни і праці се­ ла КулаженцІ. ,САДОВСЬКА Віра СтепанІв­

ковим

організацІєю

ською органLзаЦlєю' держплем­ IІІтах.озаводу «РуДНЯ •.

НЕСТЕРЕНКО Анатолій Іванович профспілковим ко­

Василівна

ГАВРИЛЕНКО Петро Опана­ сович -- первинною партійною

КРИМЕЦЬ Андрій Кирило­ вич-партійним комітетом Pkд­ госпу .ЛІтківськиЙ •. СИДОРЕНКО Іван Микола­ йович партійним комІтетом радгоспу .ЛіткІвськиЙ •. КАБИШ Мих.аЙло Гаврилович партійним кОмітетом радгоспу «Літківський •. СИДОРЕНКО Іван Микола­ партійним комітетом .ЛІтківськиЙ

цеху

• Русанів­

МИРГОРОДСЬКА Тетяна Михайлівна первинною пар­ тійною органl'зацією рщцгоспу .Зоря.. . ВОЛОХА Ольга Миколаїв-

органІзацІєю держплемлтахоза­ воду .Рудня •.

·вич

-

колективом

Ва­

меха.нізацlї радгоспу ський •. ВАРИЧ Світлана

держплемптахозаво­

ду «РУДНЯ •. БІЛОУС Володимир Якович - первн.нIilОЮ 'парТійною орга­

--

сильович

на

ЧnеRR дlльJIII'ПЮЇ виборчо! комІсІї: ВУ.ГРАК Марія Василівна­

комсомолу

пу .РУСCl<нІвськиЙ •. ЩИТОВЧЕНКО Микола

Іванівна трудовим колекти­ вом Руднянської середньо! шко­ ,ли.

комітетом

--

нівської середньої школи. СОЛОВЕFI Іва,н- Федорович -- партійним 'Комітетом радгос­

вич

ни.

йu~ич радгоспу

рІвна

комІтетом

воду .Рудня •. Заступник голови дільничиої .виборчої ,комІсії ВОВКО Олек­ сандра ФедорІвна трудовим

'Колективом

радгоспу .РусанівськиЙ •. ГОРИй Василь Степанович - ТРУДОВНІМ колективом Руса­

Семе­

Леніна села Рожни. РУДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Виборча дlnьнвЦJI ом зв Голова дільничнО'Ї виборчої комІсї БАГ ЛАй Володимир Лукич первин.ною партійною

трудО'Вим

РусаніВСЬКОї середньої школи. МІЩЕНКОСв'lтлана Григо­

вулицІ

комісП КОВАЛЕНКО

Галина Олександрівна тру­ довим колективом Рожнівської

-

-

вич

Кузьмич

42

Голова дільничної виборчої комісії ФЕНЮК Микола Пет­ рович партійним комітетом радгоспу імені вО-річчя СРСР. ЗаступнИR голови дільничної виборчої комісії ОВДІЄНКО Любов Іванівна -- партійним комітетом радгоспу іменІ во­ річчя СРСР.

Секретар дільничної виборчої комІсії КОВБАСИНСЬКА Раї­

са Іванів'на

партійним комІ'

-

тетом радгоспу СРСР.

імені

вО-ріЧЧЯ

Чnеии д!лыlJl1lоїї виборчої комісlІ: ГАЛИЦЬКА Надія МИКО,1а­ Івна -- профспілковим коміте­ том радгоспу імеНІ вО-ріЧЧЯ СРСР. ГРИГОРЧУК АнатолІй Іва­ нович партійним комітетом радгоспу імені вО-річчя СРСР. ГОРКУН Надія Василівна­ первинною

комсомольською

ганізацІєю радгоспу річчя СРСР.

іменІ

ор'

во,

КОВАЛЕНКО Ольга Микола­ ївна том

-

профспІлковим коміте­ радгоспу імені вО-РіЧЧЯ СРСР. ЖУРЕНОК Григорій Мико­ лайович партійним коміте­ том радгоспу імені вО-річчя СРСР. МОЗГОВИFI Микола Григо­ рович

-

первинною

комсо­

мольською організацією радгос­

пу Імені ОО-РіЧЧЯ СРСР. ЯРКО Віра МиколаївнапрофспІлковим комітетом рад' госпу IMt'lIi 50-річчя СРСР. СІМИЧ Євгенія Володимирівна партійним комІтетом радгоспу Імені вО-рІччя СРСР. СВЕРТОК Галина ВаСИ.'lівна - трудовим колективом Требу­ хівської

середньої

школи.

ОКСЮТА Василь вич партійним

Васильо­ комітетом радгоспу Імені вО-ріЧЧЯ СРСР.

Виборча д1льнRЦJI }і 43 Голова Дільничної виборчої комісії ВЕРЕМIFIЧУК Микола Васильович партійним КОМі­ Te'l"OM радгоспу ІменІ вО-ріЧЧЯ СРСР.

Заступнин голови дільничної

виборчої комІсії СЮР Галина Павлівна партійним комІте­ том радгоспу імені вО-рІччя СРСР. Сеокретар дільничної виборчої комІсії ЛАЗАРЕНКО Володи­ мир Данилович партійним ко­ мІтетом радгоспу Імені 6O-рIЧ­ чя СРСР.

ЧлеRR

дlЛЬRR'lRої

виборчоі ко.ісіі:

БІЛОУС Ніна Борисівна профспілковим комітетом рад­ госпу іменІ 60-річчя СРСР. ВОРОНА ВіКТОр Іванович­ профспілковим KOMiTe'l"OM рад­

госпу іменІ 60-рlччя СРСР. МАТВІЄНКО АнтонІна Вік­ торівна -профСПіЛКОВИМ ко­ мІтетом радгоспу імеНі вО-річчя СРСР. КРИВОШЕЯ Микола Івано­ вич партІйним комітетом

радгоспу імені вО-ріЧЧя СРСР,

БАБИЧ Світлана Василівна трудовим колективом Требу­ хі вс ької середньої школи. КОРНП1КО Ніна Іванівна трудовим колективом Требухlв­

-

ської середньої школи.

ПОЛЬОВА. МаріЯ

--

Федорі.вна

партІйним комІтетом радгос­

пу імені ОО-РіЧЧЯ СРСР. ЯРЕМЕНКО Олександр Іва­ нович -- партІйним комітетом

радгоспу Імені вО-рІччя СРСР. (Закінчення на

4-1

стор.).


4

стор.

* 29

1987

квІтня

року

,••••••••••••••••

.н о в Е

Ж НТТ

Jr ...................... _ ...... _ ••••••••••••••••

Про утворення та затвердження складу дільничних виборчих коміСіЙ, спільних по виборах до місцевих Рад народних депутаТіВ та народних суддів Броварського районного народного суду НРИВЕНКО

( Закінчення. Початок на 2-3 стор.). перви.нною

комсомольською

ОРГaJНізацією радгоспу імені річчя СРСР. НА ЧАН Світлана

-

первинною

-

Виборча дільниця ~

Василівна

комсомольською

партійним голови

хункового

комітетом дільничної

ІЛЬЄНКО хайлівна НИІ{ів

РaNООПУ імені 60-річчя СРСР. КОВБАСИНСЬКИFI ІваІН радою

КУЗЬМЕНКО

р.ахуннового цеху

виробничого об'єднання.

Be'J'epaHiB

війни та праці.

-

вич

тивом

Івано­

Віктор

тійною ської

-

КлаВДіЯ

ортанізацією

рщцгоспу імені

госпроо­

Олексі­

вич

-

залізничної

КИРИК

Кірова.

рівна

10.00-10.10. Відкриття: демонстрації. 10.10-12.00. Демонстрація трудящих

середня

виробничо-

-

харчування

ианию;

літні майданчики; продавці,

слюсар

-

молодші продавці на

ла

-

голова

буфетии-

роБІтники;

Тел.

на адресу:

вул.

ВЛКСМ,

облад-

по

коопераТИ8У.

рОКіВ

50

КОМrбінат гро-

2,

мадсьного

кухоині

Броварів.

2~

восьмиріч'

N2 3,

.N9 6, .N9 7, .N9 8,

М

9,

ШКО-

інтернат, МПТУ·4.

Третя

rрупа

колон:

:ської УкраїНИ, Ииївська птахофабрика, райлікарня. Четверта rрупа. колон:

завод торговельного машинобудування імені

заводи

XXVI

КПРС, фабрика верхнього дитячого трикотажу,

шиноремонтний,

ремонтно-м€ханічний,

вироб­

ничедеревообробне об'єднання. завод пластмас.

Виробниче управлін­ ня

ВОДQпровідно-кана­

харчування.

4~15-15.

завод нестандартного комунальноге облад3lННЯ, де­ ревообробний комбінат, заводи світлотехнічНИй, дослід­ іНО - експериментальний, алюмінієвих будівельних кон­

струкцій, управлінНя виробничо-технологічного забез­ печення і комплектації, за:водобудівн.иЙ комбінат. Шоста rрупа колон:

ства

(ВУВКГ) до

туютьс~

При виявленні зруй­ колодязів будинки абонентів будуть від­ ключені від міського водопроводу

«Украгрорембуд.,

усу­

* * *

ПМК-5,

ГСКТБ

мийного

ня

комбінат

громадського

харчу­

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ

.N9 2, автопідприємства: 23262, 13209,

ІНЯ і служби міськвиконкому.

ПОТРІБНІ:

Редактор

€.

машиністи

-

колодязь

із

що

Ф ЕДЯ А.

трактористи,

автомобілів

ra

механізмІв,

газоеЛeJCтрозвар и и-

ПYlШCТами

ра'ЙОну.

мо

взяти

тора

участь у з6иранн~ вторин­

райспоживспілки

проводить

~СЯЧНИК ЗБИРАННЯ ВІД НАСЕЛЕНUЯ ВТО­ РИННОІ СИРОВИНИ. ПРИЙlМається вСіма

ної

всіх·

Проси­

ДОВ1.Дками

ся по телефону

від­

оргаЮз.ац1єю

радгоспу

«Бобрицький •. !МАСЛОВ Анатолій вич,

-

трудовим

Федоро­

колективом

залізничної станції' Бобрик.

І. ру ДАК.

О. РА ЧИНСЬКА.

звертати­

4-04-76.

AдttiнlcтpaцiJI зaro­ тівельиоі конторн.

-

ліс будівельних листяних порід

штакет хвойних за метр кубічний,

.

-

штакет листяних порід

за метр кубічний, - плита ДВП квадратний,

-

дверні блоки

-

-

порід

1 18

-

69

-

карбованців

57 карбованців

карбованець

за

метр

карбованців

за

метр

квадратний, котли для опалюван'Ня - 190 карбованців, бензопили «Дружба» 300 карбованців, бензопили «Урал» 400 карбованців, шифер хвилястий 2 карбованці 20 копі-

встановлять

до

цього

шифер плоский

будннки

відключимо від водо­ провідної мережі. АдміністраціЯ

ВУВКГ.

-

автоеЛeJCтрнки,

-

слюсарі по ремонту

карбованців

10

копі-

рубероїд 4 карбованці 35 копійок, цемент - 60 карбованців за тонну, паркет дубовий 11 карбованців за метр

часу колодязі, будуть притягнуті до адміні­ стративної відпові­

дальності. Іх

-- 15

йок,

квадратний, - лакофарбувальний матеріал, раковини для

умивальників,

скло

віКО1ше,

азбестоцементні

труби та інші.

АДРЕСИ: ЛІСОМАГАЗИН N!! 1 Бровари, вул. Димитрова, 17 (біля залізничного вокза­ лу). Тел. 40-620. ЛІСОМАГА3ИН N2 2 село Шевченкове (ст. Бобрик). Тел. 28-2-97.

автокранів і кранових ус­ Педагогічний мує з приводу

тановок.

За довідками

ня

с.

:Княжичі,

звертати­

вІйни

управлін­

І висловлює покійного.

.

І

колектив середньої школи .N2 2 су­ смертІ ветерана Великої ВІтчизняної

працІ, колишнього директора школи ЛАПШИНА ГригорІя Павловича

глибоке

співчуття

рІдним

І

близьким

механiJзації.

Нова

база

механізації

управління

будується

в

Колектив пм-к УкоопспІлки висловлює глибоке співчуття водІю МАЙ'ДАНУ В. о. з приводу перед· часної смертІ його дружини ЄВДОКlі ІванІвни.

КалИНівці.

ки,

Кюлектив Броварського ремонтНО-буДІвельного управління .N2 4 глНбоко сумує З приводУ смертІ колишньої праЦівницІ, члена КПРСl ветерана працІ ЖУРАКОВСЬКО1 Катерини АНДРіТВНИ І ВИСЛОвлює щире спІвчуття рідннм та близьким по­ кlЙної.

ДО ВІДОМА НАСЕЛ ЕННЯ! В ЛІСОМАГАЗИНАХ МІСЬКОГО СПОЖИВLJОГО ТОВАРИСТВА є У ПРОДАЖУ: будинки каркасні карбованців,

та щитові

-

ціна

2700

Міняю трикІмнатну квартиру площею 47 квадратних мет· рів у Орджонікідзе ДНІпропетровської областІ на рівно­ чи двокімнатну у Броварах. Звертатися на адресу: Бровари. вул. Московська, 53 (пІсля 18 годин).

цінну

АДРЕСА РЕДАКЦIJ:

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. - '14-03-76: вІдділу партІйногО життя - 4-04-61: ВІдповІдального сеиретаря, .IАд~ЛУ сlльсьного господарства 4-02-92: кореспондента мІсцевого ра­ дІомовлення 5-13-91; ;,аступннна редактора, віддІлів ПРОМНСЛОВОСТі, nистів і маС080Ї роботи 4004-81. Теnефони: ІІедактор.

а

~роза{>сЬJ(. АРrкаpюt

27 кар-

-

йок,

антивну

сировини.

За

рад­

- лісоматеріал хвойних порід 80 Kap60~ ванців за метр кубічний, - лісоматеріал листяних порід 55 карбованців за метр кубічний, - ліс будівельних порід - 40 карбованців ~a метр кубічний,

Всі абоненти, які не

ся:

-СJIЮCарі по ремонту

з 10 ~ві1'JlЯ: по 10 трав­ ня Ц. р. заготівельна к.oH~

засувом,

ключається.

екскава­

торів,

повідомляє

встановити

механізації

.ТеПJIИЦsтехмоитаж.

господар­

всіи абонентам водопрово­ ду, які мешкають у приватних будинках, що строком до 1 черв­ ня ц. р. на врізанні у вуличну водопровідну мережу необхідно

тресту

райпобуткомбінат, райспоживспілка, відділи, управліН"

Вона

ства

ВОДQпровідно-кана-

Управлінию

обладнання. Восьма rpyna колон: торгівлі,

до

пошкоджень.

Виробниче управлін­

ти «БроварИСільбуд., «Броварипромжитлобуд., ПМК

управління

корис­

водопроводом,

міськоі мережі.

нення

«Теплицятехмонтаж. , ПДБП-2, МОСТОПОїЗД ,райШРБУ, ШБУ-50. ПМК Укоопспілки, трес­

вання, автобаза

які

всіх

що вони повністю від­

Сьома група колон:

тресту

дово­

відома

повідають за стан ко­ лодязів на врізанні до

ласне племоб'єднання.

5

господар­

дить

апарат і служби Р АПО, рaщroon іМ'ені Кірова, об­ трест

Rолективом

бованців за метр кубічний,

лізаційного

нованих чи відчинених

П'ята rрупа колон:

.N9 112,

сьною

-

абонеятів,

завод порошкової металургії імені вО-р.іччя Радян­

з'їзду

Івано-

народних депутатів

Звертатися Бровари,

ки;

лізаційного

Дpyra rрупа КOJIОИ:

ТРУдОВ'ИМ

Секретар викоикому рaifоJШОї Ради

Валентина Гри-

Комбіиату громадськоrо

-

N2 5.

міські середні школи

-

госпу «Бобрицький •. ДЕКАЛЕНИО Раїса Федорів­ на первинною K()MCOMOJlb-

Голова виконкому райоиної Ради

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ КОЛОН.'.

N2 4.

«Укрелеватормлинмон­

•.

народних депутатів

Броварського

авто­

підприємства

СМИЧОК Олександр Ники­ форович громадським ву­ ЛИЧНИ!М КОіМітетом вулиці По-' льової села Шевченкове. ЯРЕМЕННО Любов IgaнiBHa

Ол'ександ­

госпрозрахункового

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ДЕМОНСТРАЦІІ ТРУДЯЩИХ ПlДПРИ€МСТВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УСТАНОВ БРОВАРІВ 1 ТРАВНЯ 1987 РОКУ.

на

таж

Бобрик.

...

ПЛАН

N2 1, .N9

тресту

первинною комсомоль-

-

Миколаївна

колективом

~~,,~""u, "..~~~~~~~~~~~,,~~~~~

ПРОВЕДЕННЯ СВЯТКОВОІ

міСЬКі середні школи

станції

На'талія

трудовим

траНСПОРТНQГО

колективом

Людмила

радгоспу

щи.нськ,ого

БУГАЄНКО

~~~

Перша rрупа колои:

РИЖА

-

колективом

го дереоообробного об'єднання.

деревообробнЬго

під­

«Б06рицькИЙ».

трудовим

первинною .комсомоль­

організацї-єю

ЛУЦЬКА Тетяна Петрівна­ кол.Е~ктивом працівників Троє­ цеху

Броварського

трудовим

колективом

«Боб р Н'І.\іЬ кий •.

залізничн,ої

Члени дільничної внборчої комісії: Р,YtСАВСЬКИй Іван

Троєщин­

ївна колективом працівни­ ків Троєщинської бригади NQ 1

Ми-

-

на

радгоспу

пар­

серед.ньаї школи.

Любов

,колективом

-

нович

станЦії Бобрик. Секретар дільничної виборчої комісії ТІТОВА Ніна КарПів­

Київськоrо

первинною

ІЄРЕДЕНКО

Київс­

вим

ремонтно-будівель­

МА ЧУ ЛЯНСЬКА Лук'янівна

Івано­

трудовим

ською

Заступник голови дільничної виборчої К'О\Міс!ї ХОДОС Ва­ лентина Арсентіївна ТРУДО­

се­

радгоспу

залізничної станції Бобрик. IдУДІНСЬНИFI Тіберій Івано­ вич профопілковим коміте­ том радгоспу «Бобрицький •. СЛУГОВИНА Анатолій Іва-

тресту

1052

-

вич

« У'крелеватормлинм-онтаж».

па:ртійною

ного управління облм,lJCцеВlПРОМУ.

.N9

організацією

«БоБрицынй ••. ДУЖИК Костянтин Ульяно­

46

автотранспортного

приємства.

к'олективом

первинною

організацією

колективом праців­

-

Виборча дільниця ~

N2 1

ТРОЄЩИНСЬКОї

ською

Голова дільничної виборчої комісії КОМПАНЕЦЬ Сергій Григорович трудо'вим колек­

редньої школи.

пар­

Валенти.на

Троєщи.нського

трудовим

праЦіВНИlків

Члени ДільJШЧНОї виборчої комісії:

r

-

вич

праців­

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

працівннків

бригади

колективом

ників Троєщинського госпроз­ раху!Щового цеху Брова.рсько,Г'о виробничого деревообробно,го об'єднання.

серед­

рад,госпу .імені Кірова. tПИРОГОВ Олександр

тіlЙНОЮ організацією ремонтно­

будівельного управління сь'Кого оБЛМісцевпр'о.му.

колективом

Троещинсько,ї

Броварського

п€рвинною

-

на

CelКpeTap дільничної виборчої КОМіс.ії НАЗАРЧУК Дмитро

-

Троєщинської

-

горівна

пра­

організацією ремонтно..{5удівель­ ног·о управління Київського аблм1Cl1;еВlПРОМУ. КУЧУК Галина Олександрів­

45

Галина ТерентГївна колекти­ вом пращ1внинів Троєщинського гоапрозрахуннового цеху Бро­ варського виробничого дерево­ обробН'ого об'єднання.

Романович

Михайлівна

колективом

ньої ШІНоли. ,Гнатенко Володимир Петрович первинною партійною

виробничого деревообробного об'єднання. Заступник г,олови дільничної виборчої комісії ШЛИКОВА

.ВНlМ комітетом радгоспу імені 60-річч,я СРСР. Секретар дільничної виборчоУ коМісії ЗЕЛЕНЮК Семен Ана­ нійович профспілковим комі­ тетом радгоспу імені 60-Річчя СРСР. Ч.лени дільничної виборчої комісії: НОЗАН Ганна Семенівна профспілковим комітетом рад­ гос,пу імені 60-річчя СРСР. АНЖА Михайло Мак'аро­ вич П3d>ТіЙНИМ комітетом

-

цеху

Надія

трудовим

цівників

ху·

НИlКів Троєщинського госпрозра­

виборчої комісії БЕДЕНОК На­ дія ДмитрІвна профсПіЛКО­

Петрович

-

'Голова Дільничної виборчої Kaм.k:iї ЯМОВИFI Микола Васи­ льович колективом праців­

радгоспу імені 60-річчя СРСР. 3alCтyllIНИК

БАРАН

Івано­

вуличним

ТРОЄЩИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

60-

oprанізацією радгоспу імені 60р1'ІЧЯ СРСР. Виборча дільниця ом 44 Голова дільничної виборчої комісії ГАНЖА Сергій ДaJВИ­ дович

Віктор

громадським

комітетом вулиці Пlвнічної тора Переможець.

ЛАДАН Віктор Миколайович

-

-

вич

~ІЮЬІ«)ГО обnacИOro )i'n.paвтиИIІ У сnpаваос ВЦI1j8IВН'JЩТВ, П{)J\'tграфlУ 1 IШИЖКОВОЇroрмan~. Адреса дp~: КНX~ oфJaQr., м. Бровари, вул. KHi1lfC~, 154.

Індекс ДрY'R

друковайий

14.525

61285.

офcerниЙ. аркуш.

Обсяг ТИрas

приміриикlв.

3амовлеНRЯ

.N2 1906.

#67 1987