Page 1

·······-11

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАШ, ЄДНАЯТЕСЯ!

". 67 (3065) ВІВТОРОК

9 ЧЕРВНЯ р.

1970 Ціна

КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ

2

коа.

!ТА,ТfJ~~·'І~~'ДЯlЩ!ИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Новий

по,ІІ;внг

в ім'я БатьвівщинІІ

,~~:;';':~~;.(! :~~=;:~ і6дективи, · багато

j~!~~~!~§i~i~e~~

заііІ{сае дРугі місця в обла-

. ·Білоц~tвськ 0го · райо- . ну, а по . лижах -, · перші. ·Воно Щороку ііагород>Кується Пачес­

куль· запоруку здоров і доІИ'ОJІітекономісти пов'язують успіхи

ною грамотою Центральної ради ордена Леніна ДСТ. «Спа.ртак».

ввтку фізкультурно-масового руху. . Що А Говорити, .кожен з нас .від~ чуває, яки~ оздоровчий ефект на організм мае бодай кІлькахвилиІІ· н11 раніШня зарядка. А якщо це система, якщо спорткв.ні знаряд:::.в. і маАд.анчкки стuи. ·иашою щодекною потребою... Спорт дій-

спортивна робота також на заводах пороПІкової металургії (ін­ ~;труктор В. Зотов) І холодильни­ к/.в. У ці дні футбмісти цехів ЗПМ змагаються за першість по заводу, незабаром зустрінуться і на. вмеАбмьному майданчику., Порошковики утримують першість

. ТІІ,

на виробництві з успіхами У 1роз-

aro

найглибше джерело здоров'я,

На високому

рівн\ проводиться·

в ·районі з вооейболу і крщ:у . на · :вc{.nld<~ за~ тисячу ме11рів. У 14 Ііи.цах {ІІОІ>ТУ 't+вЩІІІ$І,.., _,завчасн~~ старін• кotaJO't~ .,с~~· .~аво~ ::хо­ ню. ,молодість, спритюсть, сила, лоДиЛьникfв. - Кбл~ктоо гордиться в.оля, здОровий дух ось що таке трьома майстрами спорту. _

Іф~ ,, щrор.-а

міфtа дружба з фізиЧною

куЛІ.-

11УРОЮ.

Та не всі , підприємства

похвалитиtя

Звй'іа,Ііtо, я. кщо тобі 20-30, то що ,на

чіткою

моЖуть

роботою.

а$топідіІриємстві ,

Як-

наори­

:11.!1

ти ~ .,Ідчf!J<ієш настіііної потре_За~матися сnортом, крім хіба

клад, менш

іцо, _!ІК кажуть, за,ради. спортив!fН~ і~н~ресів. Зате .піМІіше, особ-

Г. Пилипенко), то на заводі елек­ тротехнічних в.иробів, де великий

спортивне життя більш­ жевріє (гром. інструктор

:.НО- nlusr 40-50 рокі:в, коли те· молодіжний колектив, - занедба­ бе W. тут, то там починають об- не. Звільнений·, працівни'к по фісtдатв бмячкн, кми почи:нає про-

--ати якась ие"уга, .... _"_ "" JЮтребу в спорті

Ще і акуІ Однак в цей час або

ти

о, тепер зичній культурі працює не за при-

відчуваєш.

значен·ням.

Колектив заво,~tу нестандартноуже запізно го :комуналь;носо обладнання :.•од·

маjіже неможли.во надолужити

но nJJaнy

nовинен

~оrаяне kолнсь. Прогаяне у ю~на- цьому році

'Чі роки. Тож орга1нізм, шановІІ'ИЙ читачу, слід Г'артувати з молоцocrt·! Дружити з фізичними вправами треба щодекно! А відтак :даваіhе, як кажуть, повернемось Чсо спорту лицем, не відкладаючи т.tа завтра.

виростити

значкістів

в

ГЗБ,

ного

виду

сnорту.

Не к,р·аще станов. ище із спортом

робо- у сільській місцевості. Лідирують

.

на

всіх

змаганнях,

в

тому

числі

ту, є У кого. Хоч би У торгмашtв- й четвертих районних спорти:вних ців; Мо.лодь цього підприємства іг.рах, лічен,І кмектн:ви-.радгоспів

космічного

HJJ?OЛ •єв , ·"'

.

корабля

(ПІраворуч )

і

."Союз-9"

ПобудОВано спортнвниІі зал, де можн·а·' · займатися баскетболом, ....,_Абояом, боротьбою, тенісом~ ~; спор'І'и~вtt·их знаряддях. т.ут діє дев'ять волейбольних (цехових) команд. Городочники займають друге місце в області. Очолює спортивно-масову роботу на завоці майстер спорту СРСР Вал. ен-

ти.н Івков. Успішно готу10ться спартакtади,

та Київсt>кої птахофабрики (гром. інструктор О. Сніховський.). Тут

спорокмени

літньої шнноре·

Ракета-носій з космічним

В

на стартовому маіtданчику.

у польотІ

у блочних теплиця:Х м:чурінсь- І Т'ш>ки

ко,rо ВІі,щд:л·ка

форми, необхі~ інвента.р. Готуючис" до JІітКЬОІ'о сезону, спортемени виборюють першість між цеховиМff командами з городків, комплектують команди

.пегкоатле-

З усіх 25 колективів лише по­ лов.ина бере участь в іграх. Рані­ ше жв.авим був спорт у радгос­ пах «:Красилі:вський», імені Щор­ са, сЗорІІ», «Плосківс~окиіі» тепер робота занепала, і:нструкто­ ,ри ви,користовую·ться ~не за фахом.

роботу

в

фізкульту, р·но-масову Рудні,

Пухівці,

Жердо­

ві.

дей, пе. ретворити ці громадські організації у найбільш масові. Особливо с.під дбати про це зараз, у сприятливиА пітній сезон. ВідвовідальнІсть за це пок.падаеться не

лише на спортивні товариства, а наса:мперед на партійні, рад:янські і . профспіJІКQВі організаціі під.црнємств, установ, радгоспів і птахо-

фабрик. Саме вони поклИІКаtІі по-

тіІJ, волейбмісті.в, юуJІьової стріль- давати практичну допомогу комі-

бn, настільного теніса.

Загалом добров.ільне

с.портивне

товариство району «Сnартак» (гоJІова Л. П . .Кучер), куди входять

Кс'с:м.ічний норВJбель «Союз-9>> на 12 гqдину мооковсь:кого ча­ ІСІУ 7 черВіНЯ зробИІв 90 о6ерті'в навколо Землі. ЕкJІПаж Іюраібля провюдить

коtВІі

і

медичні!

е.к:с[Jеримен:ти.

Косм·ОіНВ!ВТИ

rетам фізкультури і радам

І:J.имер·ськwй»

НИІВ. Сто ронів тому за маршрутом Київ Жмеринна вперше відійшов поїзд, понлав­

нашої нраїни.

найстаріших

Робітники

магістралі брали антивну них боях

1905

or:::poo:tв

щодня

ві,дправля·

праІЦюють сорок

•б'тни~J.Ь. Високі

ро-

соu,:ал·::стич.нІі зо-

Сумл.іrнно т,рІ)'дяться

на

транс­

1по 1 ртуванн·і rо.рО;'І.ІІ'НИ шоф€ри ра~·

'бо.в';ява.ння :ВІзяли .. во·ни на себе в Ігос.пу Микола Тав• стен,ко ; Мюоощ ' нин:шньому лен::. нс~>КОМІУ ювілейне- ЛитІВwненко. А наІйб:льurе пе·рев:, rм: у ,po,u,i - ви1 ростити і зі:бр.ати -по :::в:: жої прО'дук'ІJJіі во,д:·й Ів.а,н Тка-

,~'лограІмІ:'в

·

О[1іркі:в

з

кожІно.го

·

колехти:в

квадраТJJО.ГО ме11ра площі цри пла ні

7

кіл·ограм;:в. А · ве,сь

·ченко.

:Кр:: м б;точни.х, у бри:rаді є ще

вІ':с::м

карка:сии:х

сонячниоt теплищ

ІЦТВа ' ма. р.і:Я КІувjjм·ик, Br~pa Є.рм~о- іМа,га.ЗІfНИ: В.они зОІбов'язалися зі­ лен:ко, ' Ма.р·і-я Терлюк, Уляна Она- брати Ї· х по 8 юілограІМ5в з J<:ва~ ­ шко', Ка:еІрина Те<рлюк, 0.1Ьrа Ру- :ратИОІГО метра при ПJLa.нri 6.

{ТА.РС).

Зустрічі виборців

д1я та і11ші вже

Добре п01nраІІU0Івали в nа'рнИках

О:де.р,жали по 5 ланки Марії Юх'fи та ЄвщоіКіЇ Те­

к~ло,гра,мі'в з юва,дратно:rо метра. Є тут і мo clO!li р·о:бітни,ці, яоК і пра!ІІ;юють пе•рший 'Р'і.к. Це На;д:.я РУІден:ко, Ні:иа Нишен•ко, В: : •ра Лакеєн.ко, С<Jф ':я ІІопович. Во·ни ста раються, пра1rн;уть бути в числі пе,редових, пла:жJgі завдання і свої

з кандидатами у делутати

-

якою ке·

залізниць

Південно-Західної

участь у барикад­

року, у ас:rановленні

Радян­

сьної влади на Унраїні~ внесли великий внлад

у зміцнення е-ноно:міни моподоr респ-ублlии, в

І;Jещенко. у першо'МУ •рамообОІj)оТі rвони ви.рщ;гили хорошу рОrЗСа·дУ іКаtfі!уІСТИ та rіоrм:іщор:!:в більш я.к на 25 · :rеК'Та:р,:•в, а тепер вирощуютu оtг(рік:и, бак.1ажани, перець. Най' ·б,lИІЖІЧІІІМИ дня:м. и ЗІбира'Г·ИМІУть овіжІУ ~родукuію. Роб:ітнИІЦі Тетя,на L(,ру>к,

ЄВ!д.ОКІ:я

Ниwенко

і

Тере,ЩЄ,н~ю.

Ма,р:;я

Ма~рі,я

Юхта

зо6ов'я· ІдещуІ'І1ати Верховної Ради рує Галина Іванівна Борсук, вже залиr~я оrдержати ІЗ кожної р~ами СРСР. Вони прохащять в обста­ здала в торговельну мережу Киє- 1по 4,5 кіло.гра:ма і тепер т,рудяться НСІВЦ.Ї веJЩ!\ОЇ. П'Q.ІІіrnч:ної ахтив.:­ іІ 15 тo1f!J 1>11118'ЬОі Г<f!GДИни, в з воrником, . оод. дrуші. ності. .ТfИІСЛ1і 115 Ми. Qt1):JWiв, З кожВ. ЗАБЕРЕЖНИ Я, ':{ 0вeM.rtotВCЬIRj' :!!1\і~а!СЯ 'Зу­ И·М ;щем ово,чевий поті к ЗІрО·стає. громадський Кореспондент.

rс:трі:ч виборці!в з членоrм ПоtЛіт­ Ірюро~ ЦК НПРС А П. Кирилен­ ;к ом, у 'ІІбlJІІtаі з К<ШtдИДаJТОМ

'У члени Полtrrоюро ЦК КПРС В. П. Мтаtванаt,цзе.

КаІНідИ\даrrи 'В децутаJти -

то­

това- rв<l'риш1 А П. КИІрилен.кd і В . П.

риств~ пам'ятаючи, що боротьба за

здоров'я трудящих жавна!

В:воо:ва ши печатон одній з

ферми

добр€

Мжава:наДІЗе

rІШС''11УІПИЛИ

на

цих

справа дер- 'Зуст:р ,ічах з прОІМОІВаіМЩ (ТАРС).

liiiUI8iiiDIUDIUIDIIIDDOIШIDІIUIUIIUIІDDШIDUDOIIDIIIIIIDOIDIШDIIOIПIDIIQIIIdDDПmUO

-

«Союз-9»

ра1ДІГЬа:Пу «Вед.и: ко- єтооя _2-2,5 rо,н:ни.

мoн1ttoro заводу (інструктор по Перед фізкультурою і е;портом фЬку.ІІ ..ТУіJ• М. · Яхно). Колектив стоїть благородне завдання ТрИІвають передвиборні зуст­ зо·бов'язання сумлінно виконують. ЩІРіІтаuо молод,иіі, а зроQ.Іаеио vи· 03J:OfiOitln'W ІМомоrа біл·ьt~~е JІЮ· річі виборців з кан;:u~датами в Бригада тепличниць,

мало: футбольне поле, городочнІІі_ маіfд/ІОНЧИК, встановлено лавки для глядачів, стекди. При заВО;Jtі створена лижна база, за,вком ntt•Aб:aB .... МОJЮді спортивні

кораблем

Пі,Іu!одяться

те:пли"Ьн-иtць дав CJIOIBO продати п:д пол:етиле:новою плівкою. В переносять ,державі 180 ТОН•Н ПЛWІ,:'В. ЮІХ уже ц:в.:'r:уть tПОМ:ЇдРрИ, а ОJГір · ИОіМJПЛ€'WСНі ВІІІЛИІВИ ' факrорі:в дбають про спорт, виділяють кошДаното слова р•обітниці 3 че·стю · :ки · че•ре.з ю'л~:~к~а дн,ів робітниці 'ІЮІС.М:W.наго tiюлlflr.y, збері:rають ти. Ідо11]JИ'м~ють. Пе·ред01 gи,ки .виробни- почнуть :Юиір· ати і в4д!ПіРав.тіяти в вИІсак;у пращеЗідІа'І1ність.

За:не,цб31Но до

Ан-

Овочевий потік зростав

у:rримує кубок першості серед «Руса'нівськиіі» (інстРуктор Ф. Ря­ аrю~:тереження з~ем,но~ї поверхні спортивних колективів райр·ади ·бий), «Гоголівськиіі» ( І. Салтан) :і Не'бе.СНИ!Х СІВІіrгИЛ, 'ВИІКОІН,УЄ ·нау~

«Спа,рта.к». Тут діє баrато секцій, є сп~ртсмени високої •кваліфікації.

«Союз-9» борт- ~нженер

талій СЕВАСТЬЯНОВ у музеі·квартирt В. І. J1 обслуговування. (Фотохроніка ТАРС)ніна в Кремлі. -------111ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

сім спортсмені.в1Jозрядників і n 1 ять громадськи.х і·нструкторі,в по фізкультурі. Однак тут нічогі­ сі.нько не робиться в цьому нап­ рямку. Це єди,ний колектив~ який не бере участі в змаганнях з жо11·

УЧитися, як це робити, як орга-

Ііізувати масову спортив,ну

сім

Командир д;11:ян

Близько 1000 гектарів хл:іб~в ма­ Ю'fь 3ібрати в ювілейномrу рооі .ме­ ха•НІіІЗаюри раІдІГОСЦУ «Требу~і'ВСь­ кнІЙ». Пр!ІІЧіому, майже на всій

ллощі роЗ\!Іі~ЛІ>И-йІМ ооособом. ВО'Ни

дали слqво rtpo.вeJctи. , Зібщ>алЬІНІі ро­

боти за ію

иаrорода П€ремогу радянсьного народу ськими загарбнинами.

КОМБАННИ-НА ЛІНІЙЦІ ГОТОВНОСТІ

над

гітлерів­

чер;в'НІя кандидат у чл.ени ПоЛ'іrтбю:ро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів УРСР В. В:

6

Щербицький вручив нолективу Південно- За­ хідної залізниці орден Леніна, яним залізни­ цю нагороджено за висоні виробничі успіхи і в зв'язну зі сторіччям з цня заrсІ:іуІВаrнНІЯ.

(РАТАУ).

12 JI0:69"11P'. ,д;кі·в

меха.ніІЗато­

j ста,ран­ Семен Жити.на

гот;уют~ся · До жІmв.

- ·Всі 6'ком6а~й.ш, ·коТІрі nрацю­ вати'муть на ХJІ1:бн:~й нив.і, ГО'І'Ові ДО ВИХ'Одj В ПОЛе,- рОЗІПОІ~Lда€ -і'оловни·й і:нженер palil,!roony т. Ку· лик. Першими nоста'вили свої ма.шиии на л'іні.ЙJ<ІУ готов·ноеті комІба'Й1!ери Ва·силь Сом та Ми:ко­

.ча Анохін. Машини u.их ~хан•іза­ то·рів і інших в.ідремонтовані я~k:­ но, щоб збираги хл~;,б швидко, не залишаючи в С(}ІЮМ.Ї жодної зер­

.ІШНИ.

Добре потрущилися

ІРИ, щоб nri·JU'<my·вaти до роботи і :ВІС1і 7 жниварок, гре:бки, _волокуші та стоrо:кдаJlІИ. Віідім:іІН,но потруди­ лиея на ре·монті збиральІЮі те.хн·і· ки слюса1р МИІХа,ЙJІо Осна~ч, токар

та ба.rато 1Ро6ітн ІfКjв м а:ЙСТЄJJЖі.

Ме:ха·н~:tз·аrори

мають

ішІіих

_3:бр~ати

ТЗІКОЖ /4ЗЙ:Же 500 ГСJКТар:ІВ с:rна. І до цієї работи ВО'НИ rотуються акти-в'ІЮ. 'ВОідНТИ

Хоч на

сьGгодяі

луки

всі

мож·на ви­

11

с:нокоса ­

~юк. Ремо'Нппrки за,к;і:н,чують П•ЇІДІГо­ товл:яти інші машики і механізми, що

в.и,ко:ри,стО'вуватимуться

на

за·

rот::влі кормі;•в.,

Г. ВАСИЛЕНІ(О.


ЯК ДО ВЕЛИКОГО СВЯТА У Ц~8'І'рі сеJІІ обіЧ М:t&JJЬTO'ВO­

гадири, ланкwі, робnники. Влад­

Зvістовн.у ])01Юrу в ці дні про•вццть чермві аrімтnри. Вони розоовіІ{ають віюІіЮ'ІАчам пр1 'Р&?\.ІВЬІ~У виWрчу CJIЄ're.fY, ·,дНІ'tЬ К'BaJІ}ti:JroВ~tlfi КОІtСУІІМ'81(1Ї з наі()ізІЮМааі'Тніmих питань, зваію.мЛ2rь виборців з біоrра<фіои :ка:н:ди.-а'І'іІ '/ Аепутии д'О Верхов­ ноі Ра~и СРСР О. К. АН'РОІІОВ& О. Є. Коршійчуюа.

на·вmи свої виробІfичі опра'Ви, всі

Wа'Щ)И П))ОВQДПЬ 1'&1t&& бе­

ro

шлаху

C'IFOp~a.

вноочить

красива

'Гут МЇСТИ'І'І>СІ

'!ІОВа

КОН'Тора

Калwrось·коі .mах'Офа6рихи.

На

:першому !ПОВf!1Юі · ·в аднЖ з най­ проеторjших кімнат м-imylf'KT.

Іі.оли

!Зд'КІінчується

рооочий

деонь, до контори ПОС'Пішають бри­

І

'11"11 1 11 11 11 111

ІІіІ'ІІІ І ' і •' · і І 1 1 ' 1; ' "

'І'

" і

J І ! і ІІі 'І '

..

,,

'

Старанний обробіток

вони пщrовrу затриМУ•Ю'І'ІіСJІ в

IJJ)'•If'кri. д~ Ї'Х помуr

-

з·ети і журнали, nр.ацює

ll'i'f· ОЇ,ІUІ ,.ца w;ріплених .-ва.аеи­ саіаІ ra- Х&ТUІ~; ,в 6рвrащах і на tермах. теае&і-

іІІарrііиий ~OJflre'f J'ОС'ІЩЦ&'f)СТВа н-ещо~аuо 1ІРЩ»в с~ін&~р політін­ фоJщ.торів, МІ.hаторів і л~к.торів nepit!IIDioi @І'ав.ізщіі rова;рІІС'І\Ва

ОО]).

«ЗваввJІ». На '.нюму обrоворено х:Ц Вц.-«mJВи Д.О виборів у Вер­

Люмінесцентні сеіТІUІWІмкм «БП-5» з.,.......

·хОВ!Иу РадУ ОР!()Р, звернуто уагу на оосІІJІеива м:а>еоВНЮJІjтич:ооі ІJ)Обооrи єе~ - •віІІООрців.

3188AJ. .....,.._

технічних аиро6іа .._,.ytmoc:JІ WІІРОКІМJ nonr.-cnІ і ~~~~~~ntм.

Вони ЩіJ~ ІJiulqi, ІНТUВі &у,ІІ..КІІ а -ТІІІІІКенті і Оаесі, НуйбІfІІІеіі f Yn..•••C:wcy, • Яенікrраді і Н..Іі.

На ~ІННІ" n811 ІІ8МКОІ'о саІтnа ••• rРІІІUий час

бригада кемунІсТІІчнот' RPII4i, ІІКJ ІЧІІІюе

А_, й

1

На celffкa'l)'i іВЇ)f.Ш&1Іе!Іо иу

..-,

НІс;тJІНУJtІ•Uч Гудзь. Зараз І8НІ несе TPJIIOiy_, еахту на честь ам6оріа ,.. Верх••­ ноі Ради СРСР і аикенУс смі ЗМінні заqанн11 на 112-.115 nрацентіа при ВІІСІКііі внесті ре6tти. · Ударнею ,..... • •.-•"•РІІІІІу СІІ&іаnІстичиІІІу •~~t~~•d відзначаІОТЬСІІі CIUI~ ВІІІАІІІ8І. ГІJІ• ,. .,.. ........ . ІL'"tІІІМІІР .... .... . І&руwкІн, . · "-

аХ't'ИВ­

аrіта'ОО))ів

П. БезООра­

зовоі, Є. МаtііОко,

Є. МаковЕі­

pOIOOry

r.

вІІІЮрчіі

.-mьв•і

А.цrrь

АО npoвe­ ,_mg~ вІІборів. вU :зnіичеио ·ne-

OC'l'&lflli

DPJ810'l'Y'"'B H8

pe~ еаеаіІ

'

''" '

.'

......ів,

т..о­

!0811ево nниt. мпе)іu ;~~лІ а4ін та -ів8е вео6Щве ...ь..

1М. М . Лот()Ш,

Я. Поnов . Літ­

·0.

доби. !)аrаТQр!Ї'Чни:й .досаід колrос­ ПІів •Ї раІДГООПіВ УК\)'З<ЇНИ СВЇ•Д'ЧИТЬ, що 'УТfШМа•Н'ІІЯ JСудоби в літн•:.Х та­

·бор а•х та засrосу.ва·ннІЯ зеленого кон:вейера є •р аціонал~:>ним шл.mюм пі,д)в.ищеН'НЯ .П~у,КТ\fВНОСТЇ ТВа ­ Р•ИН, ооілі>шенн;я ІВІІ'ро6ництва мо­ лока ,і м'.я<еа . На •nрикл·аді !РЯду

~

OWP

трr,.._. сма· Іа'.цта

передових ІГоапод:а,рств

.автори

ІІJО·

кЗІз.ують ефективність л.ітнього утрима•нІІ'я ху.д.оІби, описують опо­

соби

ІКОр!М08ИробнІІЦТВа ,

JІ·і, ·велІ+ке зна•чем.НtЯ •м.ає бо,роть6а

знкжупоть

врожаШ

ооочевнх

кул.ьтур і ка•ртоплі ·на 20-40 nро­ цент.і•в. · ,в ІК:НІtз.і вміщен.о ІВ:rд.омості про на.іtбільш іПОШирен~ ~вороби ово­ чевих ІКультур :і картоплJ,

воовіт­

д,аЮТ'Ь дІЮЮТЬ<СЯ ефектнвн.і методи боррть­ літ­ би ' З шк•дІІ'ИJtзм.н і ХВ()роба·ми, .ніх таоор.ів. Особливу увагу ПрІІіді­ д!а€'тьс.я :х.а·ра.кrrериетнкз. О11J>Утохі­ ре.коме.НІда,цИ ІПО

обл.а:дна.нню

дено ортанk=tа.цjї .вейєра-,

,

зеленого

· кон ­ м•:к.атів, маш11111 та lillapaTY!J>H, які

ВИІКО\)1\СТОВУІІОТ!;QИ ДJІЯ ЗЗ·ХИСТУ :рОС·

А. І. ВиІНог:рщJІІський. Раннє від" л·учеІІНя поросят. З ·~тою ше.ння

ВИІробНИІЦТВ.З

збіль­

ОВ.И•НИНИ

з ниженН'!і її со<Ива,р•тості г ос-подарств іІlІИ\)'Ше

•нашо·ї

стали

·в

ТЗ

.ряд і

!Країни

;:щстосавувати

в-се нову

технолос-:ю вир.ощ:уваmІІя порос.ят, в ос-но ві "Я•КОЇ лежить ,sідJІ'У"Іе-ння Ї Х •Не ІВ JІІВ·ОМЇСЯЧ НОМу, •а :в З().,деН· Н О<МІУ та 'бі.1ьш •р ан'\іьому в~ці.. За

дИН .

С.

Ю.

Дан іл€ВИ·Ч . . ТехноаоrІи

ї·нн щоро.ку 13бІfр.ають ло 20 та більше ІІrентне:рj:в насіонн'Я з гакта­

24- 25 •uент.нерів

Ві'дІПОВЇІдНИ:Х У·МОВ >Це СПрИЯЄ ·ЇНїеН·

на~Ін·ня виробляють .оон·а•д тонну о.1~ї. К!рі·м тосо, •nри •nере.р-обці

СИВНОМУ ВИ'КО'!JИСТаН.НЮ СВИ•НОМ·аТОК,

одерж-у. ють дУJЖе ІІ.ІіЇ•ннай коН'цент­

QДерж~·НІІЮ .від юtх більшої кі;ц,­ косr.і nорооят, зда1'нmс шви•дше досягати забійних кондицій пр•

рова.н.и.й корм ~дл·я тв·арин куху і Wj)'OT,

ме ншій затрат.і .КОІJМ і в .на одиІ!ицю nр од УІЮU;:.ї.

У:за.гальн и.вш.и

рез ул ьт ата

.1 і•дже.нь Т'а вироGюtЧ·ОСО

а•вто.р .дає ре-комендаці-ї 1110 ра:ннье·

С . О. 1Карпенко, Ф. С . Лябах, О. М. Рщд,:ооов . Нова сільсьхоrос­

подарська

техніка.

Н а,йважлн'!І.:­

шим ЗаІВ'д!ЗННЯ'М :Д:аЛ WЮГО "ГеХ•Н·rЧ· ного с.ьк()ІГо

nр·оГІр есу

сільськоrосп.одар ­

вІІ!роб.ющтв а

сrворе н-ня

машин ІдJLя ІКомnле-ксної· •мех.аніза ­

ма­

У 'І'])авневі .-.ні в

Іtонце..ти.

·В . урочвміА щюrр~і

-близько

30

з них

· · у~_fИ -~ .ІІС

кона:всьхщо маІстериіетю.

а·віrорн ;кнШ"и.

. ще

ти Щаекли.nа і йі.і;тР~іІа ,. цю

аор.

о

ІiJJI8

..

іюви1

з НИХ tюмба.й.н «СК-4•, цдержаніій ВО рооtбрак!, на земл! Лежа'l'ь з;іія- сени м1:11нулоrо POJW, ~ · каж« '1'1 деталІ, L'НC111WMЄ1tt. за.в!дуоочИІЙ м.аІАотерН'е!О·~ - Ну _ Два тижні минуло. fiK до- пили · R вооно10 одНого, кай

вуют·ЬС.R

nри

цьо~.

узаrадьнює

досвіJt передоакх rосuодарств і на­

у.ково•досJQr!нRх ycraltoв .

:Г. Ф. ·БОН'.!І!аре~, С. Р. Дідо·

вець. Я•ур. На'ВQАн1-і>соя лан.і віт­ ЧІUНЯ·Іtих

та за·руІбіжних

дослі.д­

жень npo особлІtІЮСТ,і оояви і раз­

п~н ІІЯ. ІІІЦур а. В ксв.:'І'лю­ ється :досв-ід о,рган ізаD.ІІП лротн­

льових

табар!Ів

тра~К'Торних маю, бУІде чим зldpaтrr. *~·

{ірИІГад. пояснює завІ.дуючий маІЙСТернею Микола Дав!JЛООИІЧ

··

.БаІЖаинЯ, безп==··Щ>ооіе

Тtреба '11LлЬ'КИ D· и .' ЙОС'( 'l'Qд! Ж 1 ПРНСТУІІJН- ді.лом, ~.е _ ПОС1'~· ИS. Jl1

Дяче.НІК'О. -

ЛИ ДО ЇХ ремоит,у.

Hi!As,y. rorailнQal,l~

ВСі . збира.пЬН

що з почМ'JЮМ Ці~ї роботи в маШини.. ~е ще · ні:!' _поліІіrод

Семиnолках явно

заіnІnНІJJІІІСЯ, ,)І(~О ~ JМТОІR, ·~

свІдчать неаанер.-Н фактИ. · У

u, CI'OII'OiQJaAII.

ти і пооrавнrи на лЬиІІАку roroв-'

С'Ц}'QаоІ1И до · ~у

ТІравІtі nОТрtбоо буJЮ' пonai"(WW• к~ аі~

На ПеJ)ІЬотраа

3D18CILII ·:не nри зерноочне

ності .х.ва ·комбаІйии, але не вІ.,Ц" шrх машин.

ремоНТ)'ІІіалн ХЩЦІЮГ<І. Лнmе З п.ІІЦіІ'ОrrОSІЮЮ до :роботи опе через ПІІвrі'ора~ ТШККі . 3110- ЦіаJІЬflКХ абНІрщ!ЬИИ·Х '• . ІІашИІ жу:ть внйти з <~taAcr~mt:i"aoмбoaA, оории на п.тах<Jіфа6ркці ,ще

r,l.p

ни Василя ІЬвловича І1удІ:QJа 1 щі •. Почали в . !\ІІЗІЙІСтернІ Ре114ОН Леоні\,lа Есrма.новича, які пер- '1.')>98!І'и два. сиJJОІСQЗбиральm ком

шнми Щ)ЧаJJИ режмr. Але й то баАни,

aJJe

роібо'щ.__ заrаЛ~а . )І( ТаtКИ Jl~priю :забеооечат~ . необх.ідними запас' травневоrо в!ДАІлка -нес' nрІtеи

ПрИ умові,

KOJIH nоотачалJ:ВІКН JІІІСЯ. 3 ІЦЬОІ'О

ящур.н.их 3аход,~в. л:;квіда.ці.ї дже · рел і ІІфехцLі 'І'ощо .

:ними част~ми. .t\дже 11 -.1- -лаu,rь ЛІОJ\ЕЙ' д.IJR ремонту. Щ( стерИі не Вистачає до кoldS&Ьta ~ь мщаиік М. М•. Кра

Л. І. ·Касьянаа, І . І. Конон~о. fромц,сt~Ке бІоро eaCJttoмilнюro анuЬу в зміциеииі еконОміки кол­ госпу. НЩД::.й.\tою .гаран-тією уопіш·

гів, в~tаrорів тощо. ~ь.нІІ'ЮІ б'р~ ) . П · об . . · ' ФедореНІЮ з ЦЬОІ'() JJрИІЩЦу, не . ,в rоопада.'ІJІС'11Н} маль ·~- 81!11011!16 але робоТа сто'Іть. .. ,

ІJи·ро6ІtІІЦТІЮМ. Од.н~ '3 ·актнаних форм ·}'І'Іаст.і rромадськос;і ,в по ­ лmше нН'-і ІІ'ООПОД!ЗрсЬКОЇ ді'ЯдЬІ\ОСТІ колгоспів і ·JІа:жооntв•·€, .Я<К ІВ·ідомо, І'рома.дсЬІКі· бюро е.кономі"Шоrо ана ­

л.:З.у. Саме л:ро •досвід рооот и та­ ких бюро .і рооповідають автори

ножів, пальцІв

.назаrrорсЬІких

ШНеІОа.

кадрів,

1

лмщю~ ~l· .nQIIМ!нlfк брНr.а.д.ира ;тра:н

це,

38И·

,

.. ·

11В!l. Даєrьоя D:шааи .і ;q~ ~JЦ!ІПІ .оцмс:r.і ,ІЮЩі --~

~ nроведенІй робІ/r. .{ДО peqli -~- ..,...,.. . . ··· іІ'ШІ'f!рІІбно.. .~~·' семІtІЮлк'івсЬІКtЦ ~ . .. . ·про ІІКНаійшвQІlе ІЗаверпІеRНJ

вооа вже стала.

· . · · )·.

BWaiOIJICИ :ЦtральнОt

те.~и

а тсшож орІ'анІшщ.t . 1 вёіюла,.- Яf:ІІІІ'С8Ісrь МОІКе ЗЗІВІАати т11ІЬКІ ки. На!цриклад.. . "ч~ь ·-·W :· й IIIR'QNi. зараз не nЩ)бр&ві · арМ!WІіки П .. Т8ІІJІЮК.

ВіА}!ВnЇВ !IJ/{O&e . врІіжеВШІ; . За!".

НОВ'Є ЖІІТТJІ

.

баІйне.ри ~ JJИ зrайиwrІ· ка: ІншиХ . : ~Jtl. умови ІtниІшн~ ЛІ ipO'бorrax, ЗОІфема в wapaкИRQ" n-~ ·.JPC11YDrЬ своr . в,нм~

лодіІn, mравнло · на перших вЦ­

8

·•

чайно, неr!Пивно поwuчоається , дА реаюнту . картаплезбІІ ІНа піІдrотОІВU;І. абнральноt ?ані, РfW!Ь'8ИХ 1Щ8116ait1iw У rосподQSІ ІКИ. До оотаниьоrо часу всt ком- ~- ~ .nр~и. ._..

~о : · пqч~т.ку

лі. Серед за:юд,~в. СПJ>'Я'МОваннх на одержі!НіНЯ ' виеОІКИХ · і' сrа.1н·х ура· жаїів овочевих · НJУnьтур 'fa ІКа.Рrоп-

2

Окремі

~ У пас ще є

КОІJЇ\ерту. Вдале ХfДО~НІ>о-д.еа:о­ ративне оtОрмленка залу та вес­ тибtола, ПіАСилене музичними мє­

о

ІНJі%: КQМ(ЇЗІЙН~В.

са.мохід-

Свл1'Кова шст.мєиість ' : ~nану­ вала. · rл,цачамв

Т. Г. Єфре мов а , В . й. Тим"Іе н­ ко. Шкідиики та хаQр()би овоче­

вих, башта.ниих культу·р І картоп·

в ряд п'>.Rть зернових

ли швидше . вІЩремоитув·атц КЩІ баІАни Тіа прИІС'ІІ,РОї до JUІX

м

npoo.e·

дають

За глнбсІнкм ровом, npGкona- коибаІАнерів, а вони б д'ОІЮМоr ю11м до майстерні СемипоЛІКівської п.тахафаібрики, .виставлені

вистуців, і lt{)Ztв

заслуrовуе

вироб­

полонІ черговосТІ

нововіАкри­

сі·в . ЗараІЗ ооаход~~~ться ·на

кр а їни 678 різних видів машин і обл щд•на.н·н·я.. .. Цро ни.х і розп~в і ­

тому '6-уАІfНКУ KYJIЬТfj)JI ЗІВО4У «Toprмam» ві~буJІІtСЬ СіІ'І'К6Ві

жанровою сІЮврі,цнісТJО, ти І вв­

аастосоsу· . радІГОСІІ}аХ

МаІШИНИ Й 'Мех.3•НЇІ3МН, · 'Я Кі (ІЗІСТОСО·

ІКНЯІГИ.

цdї осно.внкх · виробничих ющт-в і т.а дрЗІКтично ЮТЬСЯ · В КОЛІ{'ОІОП'аХ

в

Іспит завоАських аматор~

дос­

:досві.ду,

му .в :Ідлучен.ню лорооят .

Автор вИІСІ&Іт лює питання меха­ ·НІЇіЗова'Іюrо ви·робнищт,ва -соняшни· к-а, описує те·хнтюгічн і л:роцесіІ.

механізОІІ.ІUІОІ'О ВІІробИІІЦТІа со­ носо BИ·KOHittmЯ .завда.нь nарт~ї по няшника. СоІІ'яшни;к високовро­ ;р·оовитку оіл~:~еького •госпо.да,рства жайна •і ВІ\ІСОКО'доход!І'а куль1'}',ра. є Ішн.роке "алучення · труdtі&нн.ків Ба.rато тоспод,арсm пі мня УІКра­ сед.а .до уnравління СОІUіалістичним

'р а . А з •коЖних

Фаrо А. КозЗJ{а .

отЗІВили сюди ці коМ!баІАни з по- блиuтими дкліМи ·· ~~)fO. Ду

.

з ·хв()j)'О'ба•ми ,j; щкі.дннк31МИ•. В-іtдо1110, шо деІJІкі •з ·нкх, оокрема гал-о­ ва •Немат<>Ід.а, .шшrутн•ннкй .КJІ,~Ик, Ка;JJуСТЯНа ~ОВКа , ПаtІеЛІtЦЇ, ,КQЛО· рад<:ЬІКИіЙ ж•уІК, фітофrо.ра :к.а•рТQП· л.і й ломіддр'~в та •інwі, в окремі qюки

На фото: агрегат П. І. Яо6ка на обробітку .хартоплі.

.

До .-и• lllliupjt т &рову Ра­

У видавництві «Урожай» нє утримання великої роrатоі ху­

ха'НlюВЗ:ІЮі лмнсІі Петро Іва:оович JІо&ко.

Схока і інших.

ІЬ

іNТ·Умм•, І І

на Димитровському 'віА·

ооі, А. ІИ]}ИІtа, · О. 3а:кор..-оВ"ІЮrо,

ховський, МІРІ• Т......, laiDiiiit. '!rP.6tii, Ганна "ор11111111 і lнult. Чnени ritP8МRi .......... асІ, .ІІК ta1811, а lttНt al6rpie .......,. ватимуть за неруw..М..і Uи ІІІІІУиfсТІа і 6unартІйиих, и ,..... wиА рознаІт рі.Інеі ІІічмЗіІИ.

І : І ІІ

;)@У'ЖJІО П'іmла в рі-ет ра'Н!НЯ каірТООJІЯ

ІЦ•ілку 'РаІ~І'ООПУ «Кра:силівський». Ії стараино ~·J)(Юляє ланковІfА ме

о

• IIIRІ\('WJttJ


Картоплі і овочам-неослабну уваrу

5 че1QІВв в ку ttj'4И')'II)И

раіЮииому бrхвн- mь в:изь'І'і врожаї цих культур , riemta 6~ вЦведево вІf]>ОЩrван­ вЦбувса че~віі ·ви&'СЛЦок Ч(}І1() не .виконуються mо ово'fів ·у зa'ltpmoxy грУнті. О.:.ІІВQt.ІІТІІЙ .JПJielfYIМ ' J)alk())(f ІП _UіІа'ІІИ npo;Щit'f і;х державі . 0~ 3 ГОJІІОВИИХ З&ХОД:ЇВ, СRЗІЗаВ f&ра:івв. На ВЬ'ОІІУ &ft~в JІРІЮутві, ... Таке· mв.Ще з _'ВЩХІ'бов ІfЦТ­ ВЇ'В, НИЙ заібезпеЧrє ІЮСТа'ЧаІІИІЯ крім: члевів і UІЦИд~'ІІЇВ у члени '8011 ово.ів, ЗОІОреМа wір:хів та по­ свіжих овочів ~яrом траш.~r­ РtЙ'NіУ IJ'& .uеиів .рNіНйиоі кОNі- моЦо рів, ие vo._ n~вйrи · лише черввя, в ]IOЗml@eJf.lfЯ мщ nі,д сії; .АJФ.е&ЩІВ і .сеJфета:рі m'P- ·нестри-mивнмt '"nОГІЦ ЩПШ ~­ :поліетИJІе1ЮВОю шtlвкооо. В цьому ті.Ьиі · . oprairitщi.i . Ра'дrоаnів. ,і _... 3~ , РІЖІІ· .:ЩІОЩЇ ~ році ра:,цrооои і ЩЮМИСJЮВЇ Щц· П'І'І~оtа,6рик, головві . іuеиерв, цва· ~~~ ~іиuв сь ва ~.ва-tшефи зоо(}в' язані збуду­ ro1011d at'POJЮMB, бJ)Irr&-AIIPB та J 7& r~tв, а уроааі - на 14 ІВаТИ і ввести в е'ХІоолуатацію 87 n&~'tпo ·8~ кароrо1ші ,ЦІmТJІерів' з rехт&'Рі& . Посіву.~ Під тисr~ ІtВІЦРатаих хетрів мівко­

'ГІР~нтів радгоспи

·

\QfВY ве~«та~

· в~ИТЬся

вих теплиць.

м. Інвва і :івших O'JЮJ(JIICJIDИX

ІІИ та JQ&j)ТOOJIIeiO».

оосеРЄ1ЦІfГИ

вс.ю

у<вату

на

своє­

часному і високоякісному обіро­ бітку посівів. На жаль, в цьому питанні є ряд прикрих

недоро-

за'С'оtбЁв, · К(}Ж.Ноі людиНи на якіс­

пустити втрати жодної

своєчасно

жавою

розраху ватцся

і закласти

бульби, з

дер-

першосартне

насіння.

С!ЛЬСЬК()ІІ'ООІЮДа·рtС-Ь'Ке 'ВИ~бІfІЩТВО і ОСООЛИВО ВИРОЩУ'В&ННЯ Доповідач ві:дзначає хорош у овочів та картоплі, підкреслює т. роботу механіза'І'орів радгоспів Сефtrієнко, вима~rає вели·ких за­ «Требухівський», « Красилів- трат шоІдtСІ:ІІЮЇ пр.щі, найретельні­ шо~о .ЦQГЛ.ІІІДУ, че~ного і береЖJrи­ бок.

======·================================ з П.ЛЕНУМУ РАЙКОМУ КП

дооові,цю в цwму питанні перед 'ІJРИС}"І'НЇМИ ВИС'І'УІПИВ д•руГИЙ сеІфеТа>р райк-ому КJІ Украї- -аа

3

за

винятком « Літківського», « Жер­ ний догля:д посівів , своєчасну під­ ~mсмюГ(}» і « 3орі», заюінчили готовку і високу органj,зацію на сщд·іння кшртоп.лі. 3а<раІз нrобхіднІJ збиранні !ВІJ10Жаю. Потрібно не до-

П:&JnІQ..-ізацІі :ПРGІІJіслових під- -·орrавічип до&рив, зцачкі площ•і Д'31Jli т. Cewiemto зуmmяється орВ&JІСоrв;.шеtів. за}ІіОС'І'аиь · бп'·211ами, везащо- ва питпні виробffИЦТва ка:рrоІІЛі. .&еІJ}"М · ·розгтrиув 'і обrоворив 4Вільно · орг&"Іtі:ювt'В'е збираНІн ·я і .Як вQ:ш8І'ІаЄ'l'ЬіСя -в dl'Оставові ПJІ'І'а!ЯМ ·,«•Про хЦ ІВіШ&ИІUІ По- реіліозація овочів .. Лолrrоюро ЦК ІШ f'Іtраіяи, в обtт&!оови llмrroю'po ЦК ·JП ·і«раі:ill в~у рщі п~ед6аче­ лает.і, у -rому чимі і в иamovy 'ІІИ -·а}А 23 еРІІІІ 1970 ІЮІtУ «Про во ])і)зІПИрІmІ цмщу п;.. оrtрк.а.ми рай<Оні, oorllilffli1l V.WІІІ змеІІІПистан та. заЩJ.И 1110 аабезпечЄІІІП) 1ва 150 rexт~JD і під оомЦорахи ооеь :вИроІІ)ІfИЦ'І!Во uртооші за ра-1 Цtelfi'PIВ Киі!JІІСьІООі об'ла'С'І'і овоча-

«3аворицький » ,

всі радгоспи наШ(}ГО району,

ms&i

і _-~ _~· · І __ ее~tРетаJІі

«Вобрицький » ,

Все це вимагає від партіЙІ:Ію організацш, керівників і спе· «Літківський » , імені Щорса, Бог­ ц:іапkті·в РЗJДГQСІПFВ т·а nтах-офа б· данівська птахофабрИка. рик, е1лІІСьких Рад депутаті'Е Пе.рооорюючи труднощі цьогоріЧ- трудящих великої: органі:tатор· ної весни, говорить т. Сергієнко, ської : ~боти по мобілізації< всі:х «Гоголівський » ,

УКРАІНИ

воІ!1о стаJМеннЯ д'О долі врожаю ~велmюі юільк•ос.ті людей. Тому Па1рТі•Й<ЮfМ Щ>rа:ніJз•щія:м, ·СіЛЬСЬ'КИ'М

Р:аt,'\.аІМ деrrутатrв тру:цщих, всім гехт~Щ)ів nроти фахтич- ~ок С'Jt'ОР(Rеиня nооівви~ площ СЬ'КИЙ », «&<Оеківсьюm », · «Зоря » , :Ке•рі'в•никам і СІПЩіал,іІстам nотріоб­ Н'О зі6ра·вих в МИВУJЮJІУ році. Це і НИЗІJКО В})()жаtйності. За «3аворицький » , «Русанівський » , :нто ,,_ Перед navriiвІQtи ор.rа:ніза- ~&ІСТЬ змоrу ~Ї:JlІіШИТИ ваJ(JО'ВИЙ чотири N ПІОІВСЯ'КДЄ<Н-Н'О· .ВеІСТИ ВеЛИКУ іВИ­ роки п'·.ІІТІі,ріЧ'Іtи середня які добре обробляють посіви кар­ Х~JІШу POOO'J'Y 3 ЛЮДЬІМИ, ВИ'JtО}}И;С ­ ~ами р~rоооів · і mах-офа6рик збір ол@ків на 1000 тонн, ІЮJtЇ:Д()- ціюжdв.ість ста.воuа по району топлі, тримають їх в чистому ста­ Т(}Вувати всі засоби ек·он.омічноrо р~ову,- ск·ааа'В ,цооо~ач,-т по- рів - ва 1200 rоин .і повиіс1'ю 9.2 цelf'I1Jtel)и і пра~ ве ·ni,ц­ ні. Водночас він піддав критиці ~ 'ПОJІ'ЇТИЧН()[ІО ВІПІЛИІВ'У на ІJGОЖJЮГо m'Deиe о~е 3 ВайвіжлІПІЩпrl 'ВНІОООІати WIOJtJi eltlfl ~~'ВИ . ВІ8ЦfваuІІІСЬ .проти оопЄNВ'іх ЧО­ керівників радгоспів «Великоди­ 'ІІр,·щ~в·ник·а РщдІ'ООІІУ, З.Ь~нь: Зміезпееrитв ае в цьо- ' По~ в вИр.ооцу:ваmr.ІМ цих осптах~аб­ тирьrох рохів. А внасшЦuк СІrорО­ :мерсь'ІШЙ »ІЇ «Пу:х,івсЬ'КИІЙ » , які до­ рики. ІІУ: рщі рі.Іке зОіJІьmеввІ вироб- НОВВИХ КуuІЬ'І'Ц) ПіJТРЇІ)ВО прв,ці- CI&JJ:IUi: 'ПООівВИХ ПJЮЩ В&JЮВИЙ пустили порушення а~гротехні&и, в-ва xavroмi і о84Nів і за.до- л~rrи серйшиу fВІІІ1' вироб:ии 1В ~ІУ.гоВ'ОреІ!'Н<і д·ООІ(}В'іщі взяли цт- 9бір Іt&'Рrоплtі :DІе'ВШRВСЯ

ин' т. 'С.рrісНКІ м. о.

100

pi!mg

.

на 5 ~GВИХ буреіів, ТИСЯЧ ТОНИ. иj ~"- 1i1qf, 'І'& іншІІі промаело.., Wр'ісви та Я.Юі rородиви. · ОсООливо ·иЮJ)ерпиий став з ви­ ВВІ ~ів ~ІСТ>і. . Щоо за.бе:Іпе~~Jrrи виро6вицтво ~т.вом і за.rот.івлею мvrоп!іи8111іJуми

іюJІь'ІПІТ8 потре6у 'В ІПІХ ~еИ- ВУ 1tаІІІ}'ІСТИ, став в&робаІІЦТВа

37 тнсач ТООІ!В ооюч.ів та про_ц>аsу лі С'JІВQJ>ІІВЄ.и 'Юрік. ІІлан щюдаqку ~ за остІ9і ~-. .слї:х пріІ- ·іх .-ера& 34,6 твсА ТОИ'ІІ, не- її 'ІІ'ИІrоИМЮ тппе и.а 81 процент~ мо е~•.пtо а ·~ і особ- ооІІЦио в цЬі01Іr

році вІІрОО'І'ІrІ'и 'В торгове

,ЦІDО a.fa:ioti6PІМ'l 6ула воСJІ~- ~ не менше 140 центнерів недодш лІМі оргпіtзаціі Rиєа~а о 2500 .rоин бульб. Уро­ ~!іа rora до.

Jx

в~І&

знехтували передовим досвідом, внаслідок Ч()ГО посіви на окремих

пл.ощах 3а'росли бу•р'ІЯ!нами.

Важливим засобом підвищення

врожа!Йн•ості

У'ЧІlіСТЬ

ceJtopeтa·p

nа;рт.к~у ращгос­

:пу « ВелИІWІДиrм'е'j)Ісишй » І. М. За­ боnотний, . ДИ;ректор pa.дrOICIDy

« КраJСил.uоський » В. І. ЧернМwен­

ІtартОЩІі є гра­ ко, ланко.ва овочівницмrої ·ламки мотне і дбайливе ведення ·· насін­ ·PaJд'ГOICJJY імені ЩЄУрса г. Ли~ен~ ництва. Однак цій справі у біль­ но, :дире:ктоv ра·д11ое:nу « Требухів.: шості господарств не приділяєть- СІЖИІЙ » І. М. Новбасинсьнкй, сек­

n.

Ия. ш ·ioJDIIOI(y I'R'I'aPi uocay. at:alimlcть по paioory стааювила '.І'іокв ЦJІІІ коаиа .ООІСВІІТИ вЦЦе заіІЦММІ не лmсе, ue ціл- всьосо 77 цевтіІеvі;в з геІt'І'а>ра ся достатня увага . Сортообмін і ·рета'Р ПЗ:jJ'І'.К'()'МУ рад'ГОСіІІУ «f О'ГО• , а C'f'I'JI'Їie'n, 'POC'fY ІІІф06в~, а В ІЮМ 00свлЬ'ПЄ. XJO'I і ВЄІСВ'а сортопон -овленн я ведеться бе зси­ лівсЬJКий » В. Д. Кириченко, К'е'ру­ неспри- ІВ рад'J'ОООО'Х «Же}УДЇВСЬ'ІС·ИЙ», «JІіт­

~еnП 1'IJIDJJ&]IIC'IIВ&X 31Іі"Рfе змевшеиu.

иаві'І'ь ятлнва, ІІщrОДВІі .умови ду.zе сuа.:д- 'КівсМсий», «J)о~рвц 'Ю'ЧИІЙ P'll!ЙtOO '~:НаІІ'Н'ЛМ «Оільгооп­ ь'КІІі», «3а.во- СТЄ1ШЮ, насіпні ділиіlки не від­ Jii, n)юте вони не wжуть бути рицwий» - 40-60 центнерів. водятІУСя або !Щвод.ятЬІся фарма•ль­ тех'Н.ЇІка.» Л. Я. Саннін, Г(}лоошиіі

. За ІJОТІфІІ роки п'Ітнріч~tи оо- uє:реппr

одою у ІJИко&па.нві за-а..&!НЬ, Низь'Х'і врожом ~ержа:но так-ож . У «ЗОІрЯ» в. д. в ре.рьорічввІ уро&аі овочів С'Іа- ~-~RИх nе>JІЄ'д Тинда, б: р игащир .р.і~ьничоі :ЄУв~rв­ труд'івника.ми ~ах _«,3ІШІл.аrввий», «Пухів­ У fІООПОДа>рІСТВМ раЙОНу В ~ .112 цЄ'JІ'І'ІR!ІІ)ів 3 rекта.ра, села. В цих УІІОВах mpтnmi орга- оеь'КИ'Й», «Зоря». цьтrу ptotzй nеореДі&а чено до-в·ести шщькюї б>рwm•д и .радrос'!ІУ « Плос­ во

аІГРІОНОМ РЩ!1J10ІСІП

або на: 4 Цент&е'РВ ввzчий проти иізщІі, КЄ'J)івники rООJЮДаІрСТв, ківснкИІЙ » Г. І. Міщенко, ланК'О'ВИЙ Основною причиною такого насінні посіви не менш як до 30 мexruн•i•:t ~oro epioJtY 1100ередвьоі опеціuісти, кex-wmropи, всі OIRa'HOЇ Ка'jJ'І)ОІПЛЯРСЬ'КОЇ ЛаНро- низЬкого рівн.и виробнИцтва кар­ процентів. Ці ПЛ(}Щі :tасаджені ки Семооrо rкШвсм~оі ·nmахофаб))ики п'атІІІІічк•. Du&- iaJIO.-& . вИроб• 6ітнви оовІШИі працювати з поrоплі 6 ваJСа1ІІПЄ1JІЦ нооа:рільна кращими насінними бульбам и. 1. с. Герус. д~[]Jовнюючи VJ.ООІоовіннцт.ва іх за цІі • роки ·віnrова- двооноЮ енерr.івю, проJПІJІ<.ІІ'І'И робота n&ІРТіііних органі:tацій по Зараз необХІі;tно вЄІСти на них по­ ;B d лише

ва 91 nроцент. Держ:а- ІІІРИІЇцІШОВ'У вwливість ДО себе мооілізаціі nрацівн иків сільськові .ІН!'до"u:во 5-137 ·тооrн. і ~еrлих, виооку ,ЦІІСЦІШJІіН,ООІа• го ·госnодарства, механізаторів

;~ача, во'ни j)'О:mовіл·и про те, як в ЇХ'Н'іх rоСІП·Ща ·j)'Ствах 'В нин•ішньо­ Щоо ліrовіду:вати в.мдІста;ва•Н1ня, ·му ю•в . Особливо ие::щwвільниі ст.аи з ІfЇС'І'Ь У вИІrощmrі всіх зах'ОД!ів сnеціалі ,lJлейному рІЩі ііtде боротьба стів на виконан збільшити виробни цт-во картопл і, ня всіх ІВиробНИЦтІЮМ овочm створквіСя в по Забезпеченню виоокого вроза високий ур.ож.ай ка:рт.опл і і ,rротехвічних заходів, лкі б за­ поліпшити її якість і повністю ІІDУ40ІІУ році. У.роааі по: Р&ЙоО- жоаю: . ОВО'Чі'В, Я'К ВИКОІНУЄТІУСЯ ПОСТа;НО · вали оде·ржаннsr високого виконати за-вдання по продажу иі 'ста'ІЮВИВ лише 108 цевЬ~р.ів, СаМе" 'і'а'К щацюв бі:льшість ібезпечу ета.лого врожаю :ta будь-яких .д~аві в кількості 321 тиоячі ІRа По.ті'І16ю.ро ЦК КП Ук'РаЇ'ни з або. . в.а 16 цев1'Верів •иачиА iiJia- ~ііmп_ оргпізаціІ ра цього ·питающ nю:д ілилwся до&вtі­ """'"""'ЇВ і . ' погодних . умов. тонн, п-отрібно дуже багато зровооюго і на 6 цtвтвері!в виичІІі max-ota6'PИK. НезважаючиІ<"~· дюм Р·ООоти. на те, п&Замивулорічного. План П'}іОдажу що :mаЧві поощі ще й сwrод'ні бити. В нинішньому році необНа лл·еНУN·і з промоваю вІІІстуУ райwі ще є · В tшQЩин ок'Ї фак­ іх .-ера:аві торік було виховано 1Пе'ре6У-Вають nЦ водОІО, JЮВВіс'І'ю ти, хідно довести валове виробни- ІПWВ пе~ший коли секретар садінІJJІ рай~tому карrошІі прооо­ на . 92 щюцевти, в >~льві викО!ІІ!аЛи 3а:В'.-ая iJIIO сівбі і са- диться неякісним насінн.ІІМ, пога­ ц•rво ·xaVf'OIIIIЛ!i до 73 тис·яч rонн , КП У.кра.їни т. Нрмвоwnин В. О. орrа,Ііііаці Киева не~.цав·о 2148 ~ ООWчів ~~пи · «f~ь зібрати з кожног о гектара по 115 1llo ooroвO'peJiffldly шrrа:нню пле­ - uo ве.в;еться догляд посівів, знач·-. • h -' '001111 fiPQ!.Q'IЩll ..... • ні площі її заростають бур'яна- центнерів. нум RИИ», , «ІDeJJ~ Jrrриіfняв роогорн}"Ге ріше'НІFЯ. f!'.._.,..», ·«аv., 1" · д_~ .цt'І'ІJІЬВО &It&JI __ . і;tув осанівськ~», Б<-ІnАа:нівс~;._,Р:..Семи- ми, неза,цов ільно ведеться робота • • .~ poOOry- спщіuіаовавп ово.че:во- nмmвtь по бо'j)()тьбі з фітофторою · та ін~ ~а птаq""'vики .c"t, та інші .. .00бЧІП

І1 рцrосвів pdwy, щ.;rо.. NJСІЩЩJtст.ва.

ІІа ваrе

murx J1 З&I'&JIWIQV)' вfІІ!Об-

В 'раіЙі)Ні,

шими ХВ(фtОбами,

стійну роботу ~

які знижують

ООВО'рИТІ> 11-р(ЩtаЙ На 30~40 . процентів.

вв:цТві ~ .у районі СТ&ВОDНТЬ Т. (}epr~lflro,., О'ШJ}ЄІМ'і rоrnщца.рства, Під ' КарТОШІ Ю недостатньо, а не• 9-4 nроцевтн. · ві АО цьіІ'NІ часу нt змtіичилИ' 'РЇ.АКО •. і · неаrроилмrо · застосо• ·В· цімму ІЮ ,p a:hy y:pQziui с-івбу і ca~ilfilf.ll овm. Сер~ ~·х вують органічні й . міне-рал ьні

ООЮЧЇВ · 3а періощ З 19G5 ЦО 1969 РQ'ООПИ ',«ІБобрИЦWИЙ», «Жер.Ців - ~оорива, ЩО ВКр&ІЙ ~Га'І'ИВНІ(} Іік зхевшввся на 4 це:нтне])И, а сьхий», «3oJ)a», <<~Пиці4tІfА», в · J}a'){lrooпax «3а'!ЮрИЦЬ'К·вІ» .:_ «ЗаuuіШИй». 3 пла·Нj 3118' re'lt- ІІПЛИ1!&!> на· Ії~й. · Доповідач у зв'язку з цим спи•

на 19, ·«В~ЛИ!ЩlІDІерський», -:::на 20, «JІіmівськиіі» - на 21, «))ООрИЦЬ<КІІЙ» - ь 60 цеитверів S renapa. .Як.що ра'дfООПИ

т&рів за ста'ІЮм: ва 1 Че'Рm-. .в ра- вяєтьс.и на питанні виробництn1!.

йwr оуJЮ ·пооіЯ'ІЮ . й ооеаЩжено лише 2517 гектарів овочеDИх •JCfJIЬ'fYP. . «·ІІ.аОС'ІівсиІІі», «Р~амівсьхвіt», Дmо&Цач розп-оа~36 про сум-

.цобрйв. f кожному •Госnо.царстві, ка.Же він, створені спеціаліЗовані бригади; Є В достатній КіЛЬКОСТі

механізмів і транспортвих засо­ «>ІраеUівсьхиІ» 3. ]IOIC'f В р-ЇJК на- ЛіІfну р~у 11РУІАЇВИИ'КіВ ра;дrос- бів, а ІООМПОСТЇВ На ПОJtЛ'Х ЧОМУСЬ poщyteni .· 'І'ЄІІІПJІ вИJЮІінJІЦ'І'ва іх, ІПЇ'в «.ІІлесі(івсь'КИЙ» , •«·Руісшівсь- нема.

щ(,рі11110 .· треввков)"ІО'І'ь

n~авИ Іt'ИЙ», ·ві .в с·кла:дних

uоrод'Них

У баг-атьох госпо.-арствах Hl}-

ча.с · він о-дин j)ІІІЗ (в 1967 }Юці} 'ІtИJООИа·ли :rr;;ца.в P:b~til критиці J>а;цrосо и до-ведеШ іІІІ ша.ни; ім~кі ЩоРса., <<~иіівсь~ий » , ~иво nооШлена у:ваrа до «'І'ребух%сьвві» · та дt!ЯКі imui,

сувакия еолонцюватих грунтів. Навіть в радгоспі « Требухів­ ський>>, _це затальний ІРівень .агротехвіu .,цещо вищий, ніж в ін­

o~zy ~и

rОJЮ.дІІНіІ .-ерzа'Ві, . то у!М'Оаах в кращі еrроки П'ОСа:дили дооцінюв~ся такий важливий за'«&6риц1;КиІ», «Зоря;; овочі і 'leone'J) старш1110 дОІ'лцдахід, : ях вапвуванна .Jtислих і riп~ra ooмwr чоТирИ' роки тіJІЬ<ки ют!> іх посіВи. В тоА f'e

внрощумшr·я

ООІЮВВИІ овочЄІВих які й жі tte' IIIIIOJ)aЛ&e.t з цlвю . ро-

ку~ь~ур -:- <OripJciв,

ших rocп~~pc'f~x. вапняк

ле­

оОJtідорів, а ~ 1 ~oiJimoliO розгортать . об.'Т жить сеРєА rіоля щют.иrом кіль-

:r~~~~ в. r:f:1~~: ~~~в дwовці т. ~ ~о~~д~н:ку :0 Р:а.:~-:;; о

НОВЕ

zaw•

Ме.ха.НІ;tзаrори ,p a~дa-o-orty « ПлоІсІ<'і в<сЬІки.й» Вол-рдІ'fМИ Р .т.а .u t!)(' Стр-Окачі ri'дJHO несуть т руrдову вахт у н а че.сr ь :вИІQоР!і•в , до-;~рх<>.в:н о І Рщд11 'СРСР. На ІІ.6жрядіному оброб:ТІ\ІУ картоо лі !}они !lU>ід/ЩІ· 8иІко-ну ·

ю:rь !іо п~·втор.и . норми,

На. фото: tр акт6tрисrи Володимир

о

Віктор Строкачі.

о

з ~р.

о


ПИШІТЬ НАМ, РОБСІflЬКОРИ!

Доро.асвв:іt ре:аорта.ас

ЇДЬТЕ В ЧЕРНІГІВ. •• Ра·дLс.но забилося серце, колw:

ДОІВГОЖіДІаНJ1ІЙ

нарешті

шкільного щщв.і1р'.я, турботи і ХіВИЛЮВ·3Jння.

вич: .віта.льня. їдальня, •спальня.

Б:у:динсж, в поза.ду лиІшй пИІсьменник У.сі ми, якrуму збира•лися ·колись передо-

Протягом: міСяця· газета систе- щих .людей .рай_о~, ··{ІР~··п:~еД.ові ким фаіnИ3мом.· Трудівники рано·'fі~мьtьну, як і всі радянські .лю.ди, від- ма-rІfчко висвітJІЮВа.ла хід веСня- колективи проьнfсльвостt

чя великої Перемоги н~ад німець- ний '(Велика · Диме.рка)

Бал1 дина го,ра. Могила М. ,Кола, шосе мч·имо у старовинний цюбИІнсrшого. Т,ут ПИІСЬІменник Чс,рнісrі·в. з містО<м, ча,сто бІушав, 11ут, за :n,рохаІНням, .мчимо на ЗіУ'СІТ,річ оспіІнаним у .кruзках, ІПіснях ·і ле- і ~поховаJно його. НеtдаІЛеко моnишні

_

'J

жаЕJмося до мрії, тим ра 1дьсп-r.іше пJід 3вуки QYJMHOЇ мел01дИ стоі!мо, ше-

"'ВЇ'т,тт.ою Л""'"'тт схи.1иsши гол"'ви ,, ~~~-~ .... v rеро·я. rпа,м'яттю нев•і·"<У.мого """

Чврні.гів!

' Юfізу РООІШНІулося мі.сто. Or-

·

·

на ,серці, весетшс сд-звенить

"'

а,В'ТО,;С{С і.

Приrо!Гуйт·есь,

·

наш1 не-

вир'1шують

-рівнини. '

сь,кого,

В

ІіШЗначні місця.

Ноцюбин- ·1 янувши йо,го

.до мупею

Опо:ча:l'ку

на за-

зу.пиняєтьс.я

ПО!Ті'К

.влива•ЄІМ. ося .в

.м'і!(~Та.,

меш·к.анців

на дея:~нй час воно ста·є

1

нам блИІЗьюІІм та: рід:ни:м. Ті, що

Автобу.с здаються ДОJВ' ·МИІІ\Ю, Ма;ленька і .весела юрба про~Оід\ЯТЬ ·лиці, ТИ•UrНf.і,и" 'В".·" дівно знайо:мшvш. 'J • учні1в прЯІМ;УЄ ,до му;3еЮ. На лод- чинка, йдучи на;зу;сmріч, пильно

.

·В.іІр'ї ЗІJ-"Сіl'ІРіІЧає .на·с енСіку.рсОІООд

глтrу;ла на нас, ве- та.к ~нююл01да л.а.rі·":На в·ТІра:v~уємось, щоб не "'"" жі•Н!К·а~;і

де .ДО чудавогп КtВітучоrго

саду,

Ось нбЛІУJН'і, яirt П<JІСадив

•вели-

З&"І-9.•ро,ву·є.

прос•т<Гта.ки

який

1

ми не

сказати:

«Здрастуй, ді•ВЧИНКО!>>.

МандріІВІка тю Чернігову. при-

кий пи•сь.менюrк. l{!вrти, яюі ІВі·Н несла біjтато П;риємних хвш1ин. .lюбив. !Vf'i.cцe, де ві:дпочива;в... Останні,:\! місцем, ЯІ\е ми в~дві-

З велиі\ОЮ поша,ною _стої•мо 'дали, б;ув пшрк ім. Пушкіна. перед погрущдями М. М. Ноцю- Прощаючись 3 Десною, ми скабинс~:~.ного, ·оина йо.го ЮрtіІЯ Н<Г аали: <<До поба,ч·ення!>>, бо в.пев-

ОлексаНдІра нені: при на~годі при'іІдемо сюди

та

цюбИІН'СЬtІюrо

Прима,ко;ва, ЯІКИІЙ вихов.ува.вся в зІновсr. Не.ОідІМ•іншо!..

зно:ву піс-Ні Пі•д ЗІВІУКИ nіта-

ходить Ірина Миха.йл~вна Rо:цю- ІРУ.

,доч.ка

бинсЬІ\а,

на.зу,етріч віт-

Знову мчимо

сім'ї Ноцюби.нських. До нас під-

злИІПа-

· шrсьменнИІКа. ри. Стомлені, '11Рішечки

Вона .ро3повііІдає нам .п,ро життя

ЮТІ>СіЯ пові.ки, але на дІУШі 'весе-

ба;тька і шодей, •З яки:ми ві;н зу- ло і хо,роше. Ра:ді,сть перемагає стріЧавоя, про тиття своєї ро- вт·ому. Знаємо, що, приїХJаІВШИ

в1дь. ~ячні ще й тому, що ко-І др;~з'я,м:

жен· .з •нас павюе додому невез її а,втогра.1ич.н,у к.нижечку

В .. ЗАХАРОВА,

·: Музей ... Кімна,ти, в ЯJКИХ жив

ненависн·ий рейхстаг, .не шкодую- чів, •молОка і ~'ї'Яі:а, орган1аац1ю чи крові й життя, виборов ·і при- Догляду·3а посtваМ·R~ Зараз у школ:ах _._ вмике наніс народа.м мир, радість творпружеІІ!нJL · ~дутJ> перевідні та· вичої праці. Про свята

листи,

ж

двічі ... поо&:дав?

хто з вас

Хто з вас ІГ.і:рший,

-

1\ращи,й

CffaiЖe

що

віда.в,

роззява

наrпій

ха•й...

П'ЯНЯЩИЙ.

Хоч і СЛІРОІдаІвся Лука розШуІ\а

не

РУЧ•КИ

-

ІНІ­

...

Хіба Я!\ напі.дпитку, то й ро­ СІКИ~к,у? бот.і Хі·ба ян ок,У'ляри почепив, то не бачив, що не ВО!дІ.У пи~?! Хтось «J'ІПОjріаІВ» качку, а йо­ на1ка:ч.ку.

дали

му

Пав­

таєм·ницею

ХоІВаЄ'ТІЮЯ з

хоч її у:же знає все село.

ло,

не для

Хоч голова .в тебе й

ма.кітри, та ~:се-та,rш носа ВИ'11РИ.

без гризні?! Хіба обійдетнся ні. Гу.кнув кума, а ку.му -

його що ХІВwста:в-ХІвruстав, знає в-есь Фасті:в, а .діло до то­ го йде, що НОЧУJВати немає де ... Ха:зя'і'н «вели.кої РУ!КИ», а біля реп'яхи та будяки. двору -

• ~ 123, 124, 126, 132, 138, 140, 146, 151 (1989 р.), 8, 11, 15, 27, 28, 35, 41, 55, 61. Поч.

д~ьку Ях.но, ХJ:ба ВІСе':дно, чи гу.си ,в п,роеі чи :В горосі?

Хто ЗJ{а, що в НИіХ на у.МJі ... бо ми Не rу~Іtають нас у гості, вельми прості

дІОди

-

тож за­

ходимо самі: Хіреетини непогані твере~і і .не всі п'яні ... Хороша бочка, та не

не

в_сі

д.1я ва­

шого погребоЧІКа. Хоче, щоб серед ~R~11НІЯ була літня ...

.

·

·

...

інформували дено:ііІ·х «ГотуючtІСь до eRз.allteнitІ»

В них· друзі газети

п•ро проведен,ня урочистих вечорів, і.нспектО, райОН!ИоГО І. Г. туристських поход.і'В по місцях бо- родної ос.вjти , ·

моі вчителі»

«Любимі

па-

я

іЩ.ІіІу наРепаАюа. і

Спасибі вам, вихователі!

директор

впоряАКуванн сла.ви, м'ятників і обе.ліскІ'в заrиблим за· Броварської середньої шкоЛи .МІ 3 в д п хиси.икам Батькmщини. · г · "' и:ндюра. пр ус 1 · " . Б о. азе.а писа •• а не т JІІ>КІІ газета вІдвела місця аrато .. В трудівників розповідям про раткі подвиги на- піхи. і досяІ'не~tня

йової

в ней день. тут .-було бага"І'О кві­

ших зем.лякі.в-броварчан на фрон- ній чільне місце відводилося і кри- тtв. Щд дітей і їх,. батьк:<в. Це ви­ Під традиційтич·ним· в·и,.тупам. в .ІlО\8а·Н·ІJJі дИТ5tЧ()ІГО са;:tка «Пі·в.ник» " ітчизняної і в титах Великої

лу ВОJ'Юга. Цій. темі була nриС:вя- ною рубрикою сІ сі&іХ, і соро'ІІ».~в ВМУ-39 щіиіш1ли на оста.н•ню Зу­

чена стаття райвійськкО!оfа підпоJ!· дошкульних замітках дісталося і стр,:ч з свuї.ми ·вихователями. нер·обам, і хапугам, і пnn~іішкам с -.-Jr залиши.лись три Р'<"КИ. По·за,д;у 1<овннка :М. Молочка « лава· у вtnОрядку. - .громадського. Іlrur.нo Як роки. Три чу.дОІВ·ИХ ках», зарисовка вчителЯ ГоГолів-

·

с&коІ середцьо1 tmtOJЦf''М:- .КQ.В~- -_.;~ д~(Jом_~:.:..:У-:"'Ш!вед~і в•стигли тут наші діти. Вони ви­ на «Партизанськими .стежками» і рейдів під час .весня,ної сівби по вчили алфа.в:-т, раХ.уватИ до деоятИ, зарисовка. rрома,в;ського кореспон- вияв.лен•ню та .подоланню · недоJІі­ rеометричнІі . ф!rури, навчилИсь дента Р. Литовченка «В небі. За- ків у радг~па1' . і t_п~хофабрик,ах вести розпеВ.ід-t· по ·хасртина.х.

подали ре,и,ІІІКції рейдові бриrаполя.р'я» тощо. Чимащ> різноманітних матеріа- дИ. Особливо ві,z(значи.лнся активлів про буремні дні війни вміще- нісrю ч.wени · бри.гад Г. Лимар, но на !СТорі.нці, підготовленій rpo- .В.... Кабан _....., агрономи сільгосп­

мадським відділом військово-пат- грур" .JІІРИ РІІ,ЙвикоRКомі, М • .О..л~к­

А ·ната.11Я Георгіїв.на ДробИ'нсІ.ка

, ап.і>вати. · Та ІІе щі Головне. Толовн1 Jу­ си.1.,,я за,n~іуіоіюІ сащкоМ. .· ФМН'И

наІвчила .малят

.МІИ~ое!а>ЇІВН1t-·.МаіllкІfііюі, і:Н!;х~а1ё­

ріотичного виховання.· Газета роз- сієнко -:- і.нструктор райкому КП ЛЬОІК :Елли.· ЮрЩенв: Н0дельма,н та Г. СмоленЧук ~ сtар­ Вале;!ІТИjІИ ~~·ХІ\Мl'ВН!{.;~аІР.бон бУ,­ повіла та.кож про перебув·ан:ня в Укра'і•ни; ·нашому районі почесних громадян ший інЖенер· держсільтехнаrnяду. ли. СІІЩJЯМОВ3.1L1 На· ВИХЯВ,а'.!ІЩІ. Jf .Дl­ таккістки

кощrwньої

Броварі.в

ВИСJІов.люємо:ім. щиру подяку,

ТеЙ rа:рячоі '.іІІобо·ві до ·ІSБоє:Г Біть­

ні. Серед різноманітних· тем rаЗЄ-

ЧО•К.

,Є лрf> що пи<:~rи сільським) ро­ .:К;:ВІЩнни, і'Т .гер·оЇІЧіІ~; ii~~·n, М. І. Лагунової і маршала авіаРадянського Союзу бітюічим коре(Щондептам і в ч~в- ІJр!ІІІЦ6іl~ННІ1 Ї•М ТР,')\~ 'Ha!Ji!li•' ції Героя

с. я. Кр,асовськогІ).

Серед матеріаІІів, надрукованих ту ц•к.авить, на:r:а·мnеред, як вЩ>об-

ми. цей

за:па;м'ят~о

НаІДє·в.го

у травні, nри.в.е.ртають. уваrу до- JІИ"'.і .колективи промиt.ІЮвик піА- Оtтанн'й '·ранок В nідrотов'ч:й- ДО ІЯ.рки іІнфор11Jацій, кореспонденції, прнємств, будоQ, .радrЩ:ці·Q і пта~о- fuіЮолИ ·г'ру1Їk · В<LJlliiOвaнe .їіірив.ітзіІ­

замітки .npo підr,отовку кр.лектив,ів . фабрик. працюют.ь н.ад. в~койанttям ня. Наnутні• с.rщва За'і!траШІІі!М уя­

· Чекаємо від

ціка:вих матеріа.JІів цію торговеЛьного

Новий словник-жартівник Х·І~а

р 0з,повідей про наших сучаспиків і·іх славні діJІа! ВашІ .листи доnоможуть повніше і яекравіше ви.світлювати ба;rатограІЦІе жІМ'тя

району. nристмнчного широке віДзначен.ня цього .!ПУ•Скні .екзамени. Про те, як готу- нашосо nРnзань і uаснаrиІ Творчих вам ...,.... педагогічні і багаточИІСленні валнея до· них· учні' с•відЧать r · що надійшли до ,редакцІІ. колектив·и, розnов •.ли у коресnон-

ІІІПІВІІОІПППUІПІІІВІІІШПІППІЬОІІІІUШІUІПІІІІШUОШUQІІПІDІПUІDПІІІІІІDПІDІUІІШUПRU

х

·

трудящих .до ви!іорів. у Верховну державних, пЛ.3!JІІВ, я.к вони,. здійс- ІЩІ>М. П~ре>дІІ'Ч,!І ~.стафе'1'tІ. ·~руче11· · Раду СРСР.· З ними, зокре111а, вІІ- -ию~ь · соі!,Іалtсуичні· зобов язаиня н.Я по~а ру.ю~і-в .. : . ювшейного Лекm~ь.кого ро&у. · ш; ні.!\:t>Л.и не зaoq~4J.'r~ Аі:щ ,н.аших Дощtсувачів

студІ'l

~лен літе,ратурвоІ ІМ. Д. Чепуриого.

Михайло-

Михай.1о

"

.

~. Чу:дово·, наід)~~ич·аино :.у1дово! Ідьте І!'! Чершпв, дру31!

фом.

і Щ>ацював

скаж·емо

обов'язсково

ДИІНИ. Щиро д.якуемо за ро:зпо- ідодом)у,

та інші. кувати н•ариси, зарИІСОІІ.КlІ nро. кра­

Отже, чекавмо дали глибоку ШМІу і .повагу тим, ної сівби, садіщt11 кap'J'OJIJJi, ІИІса- . кого господ.арс".а. дРузі, цікавих Ula/tiOBKi вас, від оао·()анНіх деІ)~аві здачу про ла штурмував тому ві1~у чверть хто

гила Неов;ідооюrо солдаrrа. Ніхто - ми не ;пnосить нас мовча:ти · тополі, села, озера, по111я, етр1чЧим більше .на'блИ'- са,мі мовчки пЩдх01димо до неї і ЮІ :рLЧОІК.

НІЯ В

Газета, як _і раніІЦІ.t,··Р.УіJ.ес д{Lу-

Рудобаба, РОО!'ОР в. Забереж-

сяць весни. ОдіІІа з них -

біля речами, я:кими .кор:исту:ваося ве-

у ІНаJШій Ізалишив люди, ·учні .десятих класіІв Вроварської ·ві СШ N9 1, по І!lіріЯМО<м 1 у, ЯJК отрі- ла•м'яті незабутнє в;раже.ння.

ГЄІН)Дах. Оба!біч шляху

n.

25-річ-

рожев.~- Знасйомимося з СК·СПонатами -

зу:пи,нився

бі.лий <<ЛАЗ»

громадський кореспон- піхи своїх колек.авів у цій важдощами, ступали ВІДШУ.МІВ рясними цвітом травень. дент О. Божко (Бровари), голова ливій справі проскмо снстематичвідбуяв пи,шним Р.ади но повіА'Омл~ ре,цак;цію-•.:· с.іо~~ь~wкої Ба,гатим :1118. Щ)Дії б}"В оста·н,ній_ мі- Свj:тИJІьн.іц:ської

Гер.а;сим

екононя резер•вів- виробництва, мію сирОвНІНи і матеріалів. Про ус-

Х!tба rоробець :не летить у ви­

і

у

ро,:з.ум

не гнучІКиІЙ

СТРОК ОФОРМЛЕННЯ

ЛаІВІРіНа, так зате пFучка... опи­

Л.

ЮРКО

Л.

ШРАМ,

матерt.

·

Є. ФЕДЯП.

Редактор

ПЕРЕДПЛАТИ

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ:

14 червня, центральні газети 18 червня, респуб.лІкансьt« газети 22 червня. обласні .газети -

на на

Хіба такі .тепер бося•ки, кум­ ио­ при чи.ку? Піри raЛ.C'11YJKY, стюм'ЧИІкуІ

ПередіПІІІату приймають: ра,йаг011Тство «Союз,д!JІУіК», віддД:лен­

•НЯ ЗВ'яtJІКу, СіЛЬіСІ:ІКі ЛИСТQНОШі, ГpOVIIДC]:j!{j Іj)63nОВ<СЮДЖУ>&аЧі преси підприем·е:тв, ·paJJJI"Q<aпiз, устано.в і шкіл.

ХІВала Гнату ві'д ослів: робив ХаІТу _: ВИІЙІШОВ XJJ1tB ... то й Хіба ,як да•ли гарбуза, забуваІТи ... картуза?

с.

Ми,

-

на

на.

Jtiч

.,

... ··т;и;~~ ~::~п~~і::~~~з~7'і ~~~~~~;~· .... ~

І

рій тому, що cl!pwй? Хоч·е мИ,ру, а l'ОС"лрить соки­ •РУ ... Хоч

ви~Q.вmлів:

виступит.и в. похід з.а виш.укуван- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

ані тим, -анd сим ...

-

'

з . ДУДКО ,

актив,но І

повинні .

Робс.іл~QРИ

Д:ІІ)ДЬКО

а

СТаірО'ВИіНІК<!!МИ,

ХІТО

а

про мадnт.

обслугс>вування · трудЯщих, літній. відпочинок.

Хіут.ір у .три х.а·ти... і закусоч­ ну віІдкрива:ти? но'Виmами, r(іка:вwrьоя )Qто

rіерш-их

ево,ї.х

про організа­ мmtp.i, .щІІ!РО<· ·~~уtмсн ~tім •ТІ!М, побутового ХТО та·к баГ.ЗТ!>. · іJ!рОбі1'11'1!J.ЛЯ• t!ЗШJfX і

_.._ • ••• • "• • ~~~:·~ь:: ~:А.:ге.:тс::во• с~.о:~А~: ___j (t,~·:;;::~::::::;::3 :;;;-~

Борис ДЯЧЕНКО. П!дл!сся.

будівельно-монтажного тресту .N'~

М~іІfІістерства •П:!JО'МІИС'Лового бу дівиицтва

23.00 -

-

(М.). Естрадний концерт. Міжнародні телебачення. Кольорове газети приз на бігу з амагання

«Правда».

-

23.45

(М).

мулярі, бeTUifHBKH 1 т&nярі, .різ.иорооочі. Одина.кам наІдаЄТІ:ІСЯ rtуртожит'Ок,

~

вісті.

Друга

програма

18.05

18.00 -

Наша афіша. Міжнародному конкурсі

ім.

-

ВІВТОРОК, 9 ЧЕРВНЯ Перша програма

вісті.

Тедевізійні

11.00 -

11.10 -

Документальний т~лефі.1ьм · «Вбивство 12.15 - В ефірі «Мооn.чачено». (М.).

.1одість».

17.00 -

Наша

17.15 -

18.00 18.30 19.05 -

20.05 -

19.45 -

Назустріч виборам до \ЮС». •Призначаємо Верховної Ради СРСР. Програма «Час». побачення nушкінське Всесоюзне (М.). 2І.СО свято nоезії. (Трансляція з с. М):tхайУкраїнське KOJJЬO' .1овського). ро«Український рове телебачення. Те.левімане». (Передача n'ята). зі й ні вісті. Друга програма Вистуn Наша афіша.

... ». 20.30 22.30 -

23.15

І

.

(Nfi'. 12.25 , · · ·.. \t' . !ji,jj5 · .- ·

15.50 -

!8.00

18.30 19.00 19.30 -

Програма юних». «Цирк Чемпіонат світу з «Час» (М.). -Ху­ футбола: СРСР-Сальвадор.

СРСР. (М.). фізико-математична робіт, ви!ОО,ІІанкх

'.

21.00

22.25

(М.). дожній фільм •Журавочка» Кольорове телебачення. Міжнародні газети приз на бігу з змагання Те.1евізійні (М.). «Правда».

піврj<jчя:о. f~-30 ськоіо -'-·-~~­ t;орам ·до Еерхі:іІІної

-

товариш» Телевізійн1 Сумській». ського інституту

вісті.

23.10 -·

..

20.35 -

13.55

-

15.55 -

ІU'рхdІИІої

в~n

11 ЧЕРВНЯ 11.10-"-

14.00-

леба~юr: ·"tfr15,cc.'. ~ колярам іО:.Щ,. ,.;....·.Філь стецnІо; '(~"). «ЄвгіАіІF >'~єгіІІ#. Н\!о}Ца візНІні ::і!Jмі.

стріч

1

Друга програма Нови­ Наша афіша. Міжнародно­ На ни. (М.). му конкурсі ім. П. Чайковського. (М.)

17.55 -

18.00 1\'

18.05 -

. ......................................................................................................................................... 18.20 -

18.15 -

~

•І НАША АДРЕСА: І м.

БРОВАРИ,

вул, Київська,

І В>ддtтв

Програма'

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

к<ннтета

КП

-

УкраинЬІ

орган Броварского районного

н

,

районного

трудящихся Киевской

Совета

депутатов

области.

ІНДЕКС

.

у

сек·

- 19·3-82, заст. редактора, боти), фотокореспондеита-19-4-67, •ІдповІдального (парТІІІноrо життя, промисловостІ, масової ро- І ретаря - 19·3·18, щ,&дІлу сІльськ. rосnо,іі,арства-19-4-47.

...... ............................................,................................................................................ - 7060.

.....,..:

-.

5J)оаарс~ока друкаjщ~t, К~tївської о>бдасrі, ву.1.

КиївсІ>ка,

154.

Тцефоя-11М-67.

З'аи.

2t54

'7''

Адміністрація.

\

~ tJI\.lt

-\. f--

_

>41'" . . ~..- .... " ........~

."....,.~..:-

\\

ВРОВАРСЬКС?МУ ЗМІШТОРГУ На ПОСТІЙНУ

POOC)'l'Y 1:

ПОТ РІ Б Н

п·рс>да. вці продовольчих товарі.в,

касири-контролери,

робітни.ки в цех безалкогольних напоїв,

~

ваІІтажnикм на продовольчий склад і в магази.RИ торгу, шофери, уч.ні продавців.

~ ~

!......................................................................................... З•вертаtИUІ у відділ кадІрів ЗМ·~шторrу щоденно

год. (к.рj.м суботи і неділ.і).

,

3 9 до 18

Дирекція змішторгу.

~-~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~q~~~~·~

.....,

·'

КИїВСЬКОМУ СПЕЦУПРАВЛІННЮ N~ 22

\/ '\r'-tа постійну роботуПОТРІБНІ в Києві, В:ровара:х. і Фастові:

"'\

·*'

електрозварнн.ки,

.~,Іt .г· газозва.рнН1Ки,

t

вівторок,

_ТЕЛ_ЕФОНИ:_ редактора

~

до зуnинки «БМУ -39.»

_

tГ'

61964.

Газета виходить

четвер І суботу.

154.

~

1

,_

Перша програма Му· Телевізійні вісті. зичний телефільм «МелодІї літа». Кольорове теле­ -Наша афіша. бачення. МіжнароднІ змагання з тен!­ ЧССР. са на «Кубок Девіса»: СРСР до Вер­ виборам Назустріч ховної Ради СРСР. (М.). 18.00-Між· дітей Для народне життя.

11.00 -

' . .Qevшa:tqiiCII'PiМa 10.05 --, НQ/еІІни,',(.tІ\.). Кол

афіша.

Для Новини. (М.). (Перм). «Музичний теремок». Д.чя Темвізійні вісті. дітей. «Іскорка». (Донецьк). Кон-«Десант у безсмертя». церт сгудійців Державної каnели бан•Шлях у косдуристів УРСР.

17.05 дітей. 17.40 -

ЧЕТВЕР,

«'На: ·JJ.oбpaнt-r, .(:ЕРЕДА, ІІІ Ч ·

........... ................ _.,._ ..."_. .............. .. ..,...".. ...,._.,..............Іх ати автООусом N~.

20.35

кою». Прем')!ра. телефnе

20.3() -

IV

-На П. Чай·

Кольорове те­ коІ!сьІ<ого. (М.). 19.СО «Катери лебачення. Художній фільм «На (М.). на Вороніна». добраніч, діти!»,

І політичного огдядача В. Зоріна. 18.30 -. '1.' Шток ~ •Туман над

.".А ПОСТІ Я. НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

fL

Тедевіз1!Іні

•• слюсарі-монтажники,

,fJJa учні слюса,рів-монтажників .. (одинакам на~даєтІІСя гуртожиток.

ЗвертатИ'ся на адресу: Київ-94, вул. Червоиотка.ць.ка, 59. Ухати ~1етро до зупи.нкн «Комсомольська»· трамвая!і!ІІ N~N~ 21, до ЗУІfІПІ1'КИ «Черве>нотка.uька»; .автобусами 22, 27, -28, 29, !Ф.Nv І, 3, 11, 26, '41 .Що зупинки «ДШК» .

3.3

_

...........,....... •"••,,.....................·-·-----•••••••u•••••..•••M•• ........... _. ..,.•••••••"••••••• __ ··----· .

-· ~- --·-------~----~·--

67 номер 1970 рік  

67 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you