Page 1

ПРО.J.єтарl

всіх

єднайтеся!

"pal/:l,

Рік видання ХХІУ

ВVДІВНИК

Орган Броварського районного комітету Комуніс1ичноі партії України та районної Ради депутатів трудящих Киівської області

Субота, З червня

'*

рону.

1961

Ціна 2 ноп .

Жнивам-бойову зустріч Хід ремонту liомбайнів в колгоспах і радгоспах району за станом на Назви СіЛ

"'=....

КОЛГОСПів

'-!О-

о

-,

о

"

Требухі,в,

«Жовтень»

о

«Більшовик»

ГоголіlВ,

«Червона

ПухіВlКа,

ім.

ЛїТІКИ,

ім.

І-го

Тра 'вня

ім.

з

З

МФ

2

З

З

гідну зустріч!

бwць'Кий, а також

У Tj}aBHi металург/, УКІУаї­ ни

і веЛИКИХ криту аВТОМI1ШИНіУ

ним

З на'дзв,и,чайною го стинністю і ее'рдечнk'Тюзусrrріли 31 т'равня

трудів-

ники ЗаКilРП'<lПЯ па.ІКО Г.'Іав'У РаQЯНСЬКОГО уряду.

віта.ІИ

.1аводи:

сліюсваЮІЯ

З

І

1І0лів. За старо'ВИіННИМ

2 2

ввwчаем двічі

нар,аднІИоІ

Герой Соціаліс:тич-

ГіРНИіки найбільшої в краї­ ні шахти « Пгант» і,дучи

НИ, доuилис я пер~моги.

10 7

10 7

ІЗ

ІЗ

6

21

fi

11 9

Щорса

«Ве.ликодимерськиЙ»

ІЗ

18 9

«Зоря»

12

З

124

70

«СеМИlполківсuкий»

По

району

Виконуючи

січневого

історичні

Пленуму

ва

району

силь,

щоб

успішно

бов'язання, з'їзду

КПРС,

господарст­

докладають

всіх

зу­

виконати

зо­

взяті на честь ХХІІ

партії.

Сприятливі

нішнього льшення

погодні

року

умови

ни­

різкого

збі­

зерна,

кор­

для

виробництва

мових та овочевих культур. Доб­ ре

росте

озимина,

в

хорошому

стані, ярі посі'ви. Урожай обіцяє бути багатим. Оаме тому треба

кормової

для тваринництва. Парті'йні організаціі, колгоспів, дирекції

працівники районного

6

2 2 2 18

на

1

червня ·в кол­

госпах і радгоспах району від­ ремонтовано 42 зернових і 18 силосозбиральних комбайнів. J

чатку жнив потрібно впоратися з такою важливою роботою, як сінозбирання. Адже від успішно-, го проведення ЙОГО залежить І міцної

З

6 48

70

42

2

10 5

6

За станом

старанно і своєчасно підготувати­ ся до його збирання, не допус­ тити найменшИх втрат. До по­

створен,ня

4

6

7

сяг робіт по її збиранню як на зерно, так і на силос. Керівники господарств і спеціалісти сільсько­ го господарства повинні пам'ятати вже тепер, що зелену масу буде­ мо збиратн з качанами в молоч­ но-воскові й стиглості, а це по­ требує високоякісної роботи ком­ байнів. Слід також пам'ятати і про те, що збирання кукурудзи збігається з масовим копанням картоплі, сівбою озимини, оран­ кою на зяб.

рішення

ЦК

Ірудівники сільського

8 8 8 11 10

це в r ой час, кол~ згідно взятих зобо~ язань П?ТРlбно було вже ПОВН.ІСТЮ закІНЧИТИ підготовку техНІКИ до збирання. .

бази І

Не виконують плаНІВ

peM~H~y

зернових. та ~илосн~х комбаиНlВ колгоспи ІМ. КІрова, І·М . І-го TPI!.Bня, радгоспи «Великодимерськии»,

правління радгоспів,

об'еднання

«Зоря».

траВНЯ'jlIJ}ИБУВ

З року в рік першими завершують продаж і здачу зерна дер-

жаві

колгоспи ім.

шовик»,

Сталіна

«Біль·

І

запасними

те, що в

Це свідчить про

цих господарствах

помоги

жни-

ва проходять організовано, тут своєчасно 'готують техніку до збирання. Заздалегідь почали і вже закінчують ремонт зернових та

Більш

прискореННІ

ніж

на

зи;{ентом США Джоном

підготовка

до

Міні. сrщ>ів при'був

СРСР

У

М.

С.

ршдянського гостя зу,стріча.1И

. '1.11.11.1'. 1'.".' І ."

Київська студія телебаченн,я по-

на

чини Антонін НОВО1:Ний,

. ГО.'lова уряду і член по.lі'J1бюро ЦК JШЧ Вільям Широкии, члени полі'J1бюро ЦК КПЧ та інші ке' рівники КПЧ

казала

І червня CIIlеціальни,й ви-

.

п,ре з идеllтові

майора

область. С1'а,рого

села МаР'Яlнівка Старо Бешівсько­ го району на селище міського ти­

у

Bilд€JHb.

першого секрета'ря

обкому

партії

П. К. ЩЕ1рба,ка, розмову товариша

У випуску показаІ НО

гостинну,

М. С. Хрущова

з Іюлгоспниками

сердеЧlНУ З'УС'\1рі'l Микити Сергі- біля КУ~У;РУ'-:'Lзяних плантацій сіль; оович, а з ТРУДJящи,ми області на госла'РТlЛl ІМ . . Димитрова, теПЛІ

Мyrкачівському глаLВИ

вокзалі,

ПОї3JJ;КУ'1 []роводи в Чош.

Радянського уряду у

ВІД-

Поча.тІа.ся донецьког{)

На

лу.

місці

руджуються

старих кр aCНlB і

вигодами.

також

Кожну квартиру

шкю",а,

На

лазня

хат

спо'­

БУДИJlКИ.

раЗіраховано

лі'карня-.

пе,ка,рня,

товий го

(РАТАУ).

Міжнародної

авіа ­

простір льотчика-космон авта СРСР, Героя Радянського Союзу

мунаm"ними

а

ДУi/lчеllка.

ційної федерації Жаку Алл е звіт прореко,рдні польоти в ко'смічний

кого,

ЗакаlРПатського

К.

10. Гагаріна-на

Рекорди

Мї,ніС1'!рів

С.

з Д·рібнювача.

У Парижі відкрилося засідан­ ня а'віаційно-спортив,ної комісії Міжна.родної авіаційної федера­ ції (ФА!). ЗО травня Пlредставник Цент­ р а льного аероклубу СРСР імені В. П. Чка,lОва А. І. ТаТЬЯНlчен­ КО за доручеНіІІ'ЯМ клубу вручив

кімtнати

М.

н ов иіі зразок

(Фотохроні к а

РАТАУ).

D

дві-чотири

товариша

фото:

Фото

шо,г() секретшря ЦК КП України М l~. Підгорно.ro, ГОЛОВИ Ради Мі,.", і'ів УРСР В. В. Щер'6иць­

СРСР

траlllспортеро м .

На

Сталінська

ної станції ЧО1П в СУіПРОl воді Пер­

ХХІі З'ЇЗДОві КПРС, ко­ зав од у МИКО _lаїВ:СЬкої об­

ласті змаcr-ається з а достроковий ВИПУСК обладнання для механізації тваlРИННИЦЬКИХ ферм. Вже ВИГОТОВ.lено сотні здрібнювачів грубих кормів типу « ІГК-30», а всього до кінця ро к у їх буде випущено 2900. Тепер на з аводі оовоюється НОВИЙ з'ра з ок цієї м а шини з

пуск телевізійної хро,н,ікн , П,рИQВЯ· чемИIЙ переб~ваи1НЮ Пе,ршого секретаря ЦК КПРС, Гол()Ви Ради Хрущова в 3ака'рпатТі, по дорозі

ОТУЮЧИ гідн у зустріч настуПlНОМУ Г лек тив Жоотневого маШИІноб удівного

і Ур<яДУ ЧССР.

перебудова.

",ритій автомашині до прикордон­

(РАТАУ).

се' кретар Центрального коміте:гу КомуніСТИЧ·ЕОЇ па,рrrії Чехс;с.10вач­

. 11 .".1І.'

СпецІальний випуск телехроніки про перебування товариша М. С. Хрущова в Закарпатті

тисячу тонн.

вокзалі ilТреі ЗИ1~е:нт ЧСОР і першии .

жнив

взятих на честь ХХІІ .з'їзду КПРС

21

Вис(жOJ'О

і проведення їх сприятимуть ус­ пішному виконанню зобов'язань,

та ХХІІ з'Їзду Компартії Україии.

:заюгя на

Хрущов

Б'ра.тіславу.

іншій

В зв'язку 3 розширенням площ

мета­

Вчора пізно ввеч;ері ГО.'Іова Ради

час­

під кукурудзою збільшується об-

КО;lieКТИВ 81 ти­

Прибуття М. С. Хрущова в Братіславу Братіслава, 1 че:рв.ня (ТАРС).

жнивах успіх вирішу€ зараз потрібно розпо­ чати складання робочих планів збирання врожаю.

Зразкова

п'ять )lїсяців

Ке;нне.ді,

ремонту.

будь-якій

ТОНН!­

їде у Відень ДЛЯ зу стрічі з щ)е­

роботі, на час. Вже

силосних КОlІ;'бай~ів, Ж~ТОК'. сінокосарок та. ІНШОІ !ехНlКИ ЦІ r~cподарства І в НИНІШНЬОМУ рОЦІ.

в

17

вище планової.

лургіliiної сировини, що пере­ вищує пеРед'з'ї::цї'в, ські 3I}бов'я­

у,j}ЯДУ

с:пуб.Іі,ки в Чехосдоваччину.

радгоспи імені 'Щорса тинами, не надають .діЙОВОї до­

та «Бобрицький».

на запрошення

ністрів СРСР М. С. Хрущов, якИіЙ

Слід зауважити і працівникам господарства

За

Чехос.10Вацької Соціалістичної Ре­

об'єднання «Сільгосптехніки», щ() вони ще недопатньо забезпечу­ ють

TJ!'1ijOBOЇ

ша>хти видав на-гора сячу тОнм надпланової

(ТАРС). Сьо;годні Голова Ра'ди Мї-

«Сільгосптехніка», мех:анізатори В минулому році втрати допус­ повинні 'вжити всіх заходів, щоб тили ті господарства, я. кі недодо 10 червня відремонтувати І оцінили метод роздільного збизбиральну техніку, приділивши рання, хоч перевага його над особливу увагу підготовці зер- прямим комб;tЙIІ:;ванням давно нових, кукурудзозбиральних та відома. Готуючись до цієї робо­ силосних комбаЙні,в. Не можна ти, необхідно прискорити ремонт забувати і про складські примі- рядкових жниварок, лафетів і підщення, під'їзні шляхи, машини бирачів.

для очистки та сушіння зерна.

нової

зміну ДOBe~eHO до

(.PAfГAY).

в Чехословаччину 31

з'їздові

Р!УlдИ на кожного ро.бітнlШ\.a. за

миру.

Прибуття М. с. Хрущова Чієрна-на-Тисі,

у Кривбасі,

ХХІІ

Вицобу'ІОК за.лізної

на дві тонни

«Богд,анів,ський» Імені

н а зу ст'річ

КПРС і ХХІІ :І'ї' цу КП ~TKpaї­

Назви радгоспів «Бобрицький»

Во­

продуктивність

щова, ЯКИЙ їде у Відень з міеіею

ної Пращі Г. М. ЛаіЩІні, Герої Со-

i~leHi

« 3апор'і' і l\Ста::JЬ » ,

Рекордна

- ЩаслИlВОЇ дороги, великих Ba.~[ услі хів, olорогий Микито Сер-

5

А .1ЧеВСЬJ\ИИ

Ота;тінськии іlмеllі Стапіна, }\ра,маТОРСЬКИIИ і' )lені КУИібишеВl1, 1\0с'т'ян'тинів с ыиit імені ФР}111':~е, Ж:~апів, сь: кий імені Ідіча Дніпропетровський імеНі Пс'тровсь'кого.

ке,рівника'ми 3a'Кa'PllIaT,c.~KOЇ оБJlас­ ті, міма проводжаючИlМИ і пря­ мують до ваго.нів спеціа.1Ь'НОГО по­

На п.10щі біля BOI\;r<l.lY :rібра- гіЙОШI'IУ! -!Ці С.10Вl1 .Нl1 у:стах .тись 'шс.Існні жителі ,міс'та, т,р,у- тисяч Зl1ка.рпатців, щО ПРИЙШЛИ ,1івниlКИ 'j(ОЛГО(ШНих і радго.спних проводжа'lИ ,товаРиша М. С. Кру-

мета­

справи.1ИСЯ

Ма,кіїВСЬ1\ИИ і'lєні Еірова, Єна­

би, які його супро'ВОдяrь, ,тепло прощаються . з това.рИ'lIffiМИ М. В. ПідГО,рнИ'м і В . В. 1Церби!Цьки,м,

6 2 2

3 місяч­

всьо:му

ЦИll\..llУ

ча­

труб,

к'ієвськии,

В. В. ЩеріUИЦЬКИЙ, якісупрово- їзда .

дять його ,о Ш.ІЯХ'У

по

Р>ОШlюоВ'а ,

М . С. Хрущова Тр'У,дящі ЗаlкарпarІАВ10~[ашини при1)увають ІІа тя. С~я!Гково прикраше,но вок:з,ал с:танцію Чоп. М. С. Хрущов і осо­

еТа.ІІЦ.ії Мукачеве. До перону піk хо)щгь СіпеціаЛЬНIІЙ пої:ц. 3 вагон а ВИ'ХО;~И'ТЬ :говариш М. С, ХР'УЩОВ, а також Перший се,креT1Lp ЦК }Ш України М. В . Піwорний, Голова Ради Міні.стрів УРСР

П.Іано~[

:зав­

тонн

пракату,

ЛУ'р,гійному

ч е, Р С: J

По шляху сліДУ'В<lIИlЯ

ДО

тисяч

коксу, за.1ізної руди.

успіхів в його благородній Д'іяль- Ужгород на ПРИіКОjJДОШГУ станцію ності на б.'!аго мир,у в усьомусві- Чоп,

ті.

д,еся:гки

вуну, сталі,

перший с е к-І

і їдуть

вида.1И · ;{();(а'тково

дання

Тисячі .1IОі;(е'Й серде 'ІІІ О вітали ретар Зака.рпатСЬ'кого обкому па р -, Микиту Сергійовича , побажали ТЇЇ П. К. Щербак сіД/<lЮТЬ у від­ йому доброго цоров 'я

D

Вклад металургів

. М. С. Хрущ(}в їде у Вi~e'HЬ, зроТовариш М. С . Хрущов, товаБИ:Вко,ро~куз'у?и'нку на станціях риші М. В. Пі :~горний, В. В. Ще р- І

Гречани І ЛьвІВ.

D

1:1

Спеціальний ІПОЇ:З;{, ЯlШ:М Пер- f ціа.1Їстичної Праці М. М. Ру СИНший ceK~peTap ЦК КПРС, Голова ко і Ю. Ю. Шl'ра підносять. МиРади Мініст' рів СРСР това' риш киті C-е'J)іГUЙОВИ'J!У хліб-сіль .

ІІО ~T\KpaїHi .

І

2

4

Юрова

'" " :cg-

000

4

Каліні'н,а

>< '

...... .0

12

ім: С'Таліна

3аrворичі,

ооо

...... .0

Ватутіна

МriIК!peЦb, ім. Руса'нів,

у,к,раїllа»

.

0"'-" ...

... "

з

,

.,0

І І

Рожни,

-

. ..

.о",,,

~"'"

1 червня

Сиnосозбира4ьнJ ~омбайни

ЗерновІ комба~нн

ПаРТіЙНИМ з'їздам­

Великих Вам успіхів, дорогий МИКИТО Сергійовичу!

IІІУО031У

.N! 67 (2128) ""

По дорозі У Відень

3

усіма

ко­

Будуються

магази,в, Тіі

на

хлібо­

пр, а л ьня,

1l0бу­

будівництві

ново­

ко,мбін.ат.

фото :

l1а

( Фотохроніка

РАТАУ).

Олексійовича

маtксимальна

(в апогеї) няття чаючи

та) (вага ТОІІ(»,

Га­

-

висота

327

ма,ксимальної вагу

польоту

кілометрів; під­ sа,ги

(вклю ­

льотчика- ,кос,монав ­

4 тисячі космічного 'ВКЛЮ'lаючи

725 кілог:рамів КQра,бля «Вос­ вагу

льотчика­

космонавта, на орбіті lНа'вКОЛО Землі); місце запуску космод­ р·ом Байконур, розташований у райо",і 47 градус,ів північної ши­ роти і 65 гра\дусів східної довго­

ти

селища .

Ю'рія.

га,ріна 12 квітня 1961 РО;КУ. Звіт містить конкрет,н,і да,ні, що стосуються встановлеНIНЯ абсо­ лютних рекордів СРСР і св4ту: тривалість польоту корабля-су­ путника «Восток» 108 ХВИЛИН;

(Західний Сибір)

землення

-

в

і місце при­

акОЛИllЯХ

села

затвердження ФАІ

Смолавка, ТерновськогО' раЙО!flУ, Саратовської області . у звіті та!Кож вказується, що ракета,

яка

вивела

космічний

ко­

рабель «Восток» на орбіту нав.ко­ ло Землі, при запуску ма,lа шість ДlВигунів

в

зага,lыюю

20.000.000

кінських

п о т ужністю

сил.

Презндент М,іDкшародної авіаційної федерації Жак Ал .lе вис­ ловив ПОДЯК У Центральному ае­ роклубові СРСР імені В. П. Чка­ лова за з віт ПІРО рекорди, вста­ новлені радянськИlМ льотчиком­ космонавтом Юрієм Гагаріним, і поздоровив від іме.ні ФАІ ра­ дянський народ з цим вндат,н'нм дося'гненн'ям

раД:ЯНСblКО'Ї

науки

і

аві·аllії. Члени аLВіаційно - с:портив­ ної комісії ФА! зустріли це по­ відом.~ення бурхливими оплеска­ ми.

При вр ученні звіту про реіюр­ дИ Ю. О. Гага,ріна бу,в присут,ній ' помічник військово-пові'llРЯНОГО аташе при ПОСОЛЬС1'ві СРСР у Франції Герой Радянського Сою­ зу, ПОЛКОВНН'К О. І. Лебедєв. На цьом у ж засіда'Н!ІІі КЕ1рівни­ цтву аlвіаційН'о-с,ПОРТИIВНОЇ комісії ФА! було .вручено також звіт про політ змеРИlканськOfО льотчика А. Шепарда. (ТАРС).


Субота, З червня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

року.

1961

--..-.. .. . - ............ ......... !

ПЕРВИННА ПАРТІЙНА ОРГ АНІ3АЦІЯ

~

!

І КЕРІВНИЦТВО КОМУНІСТИЧНИМ ЗМАГАННЯМ Рош>іДНИ/ка,ми М;tЙ1БУТНIiIУГО, п.ра- і 1имі'СЯЧЩilЙ вофланТ(mи\\fИ а'plМії КUІЩ'Д-~L'Ч на Мl,ва. є

rПлан

вик'онати

до' ди М. І\аЮlІм,jрчука, яка бореться

будівників ХХІІ з'їздуК:ПРС і ВИіПу,еТИТJi іПо- за зва,нН1Я комунісТИЧНОЇ, можна наш нафu,], над план 100 ХОЛОДИЛЬJfиків, со- ПОіЯCJНИ!ТИ те, що в квітні вона

ущар,ників і 'кош~,ктиви К'(}МіуністИlЧної праці. Іх саlмовїщана Рl}бота rrоє.ДНУЄ1Ь'С!Я з блаГОРОД'lШIМИ П'рагНelННЯМИ на!дати безкорис'ливу вз:аемОДОIJIОМОГУ іНіШИМ це'ха'м,

бімртlcть ,Пj}ОДYJIЩії знизити на півтора процента. З по'ча'l1КУ 1961 року !Колективцех'у здає ПРОдУ'lщію б'ез пеvе,вір,ки в,ї,;rдi;юм те:хнічнюго К'онтродю. Ч01иримі-

бригадам, Шl1fК.aМ, то,варишам п'о с:wчний плаН виконано на

104,2

1

•І

виконала П.lан на 99 процеН'ТіВ'1 Або ще такий фап: в МИНУ,10му рщі на за ВЩl;і бри організовані змінні ,класи роu[тнwчої '.10ло'ді бе'зп,осе,р,е,днь{) на виро6ни-

цтві. ВИjlj1..1и.'1И

і

при~rіщення, ви­

Цj}ащі 3 тим, що,б на цій основі процента. готовили мебель, уста'l1кув'ання, добwrисязага'льного ,пrДНе'сеlllіНЯ і Хороших j}e!з!ульта~ів до,биJ.lШСЯ а.lе ні один з НИХ не працював. ТМЩМ чином вwве'сти в лави 'ко- тм,'ож КО.lектИВ'И цеіХУ ШИlj)ВЖJfТ- Мало ува,ги надава.l0СЯ тут і пиМYll/істичних колектИlВИ заВО.~ів, ку (,на1ЧальН'И'К С. Одинець, CeIК- тalнням ,'.\ОІПомоги переІДОВИХ

фаlбрИІК, 'КОЛГОСІПі,в і ]}(li)JJГ()спі,в, ПІ1Ис;~оршИі 6уЩЇВНИЦТВОК{)іМ'}'н,іl3-, му в нашій к,раіні. ТВОрЧа n'РіЩЯ, дое,конал-е знання rreхніки і <іР'Г3.JНЇзarції прtЩе,сів ВИIJJiOб:НИJ~1Iва в коле!Кт,и;вах комун:іс'Г,и'Ч'ної праці 'І'і<сно ЛО'в'язаві 13 СИClIематИ1'ЕНИ1М Н<llвчанн<ям- nі,ДIНІІЩ!;НlI'ЯМ з.аІГально-освітН'ього, фа;хового і ЇlJiе'Йного рівня.

па'j}10ргані'зarції В. Мооире'в), 6рИ!ГаІД Д. НИі30ВСЬКОГО, О. Силіної, А. ДЖУ'МИІ, А. ОнаШ!Ко. Ударники комун'Ї'стwчної лр·ащі В. СТlукаленко, Ф. Лахно, О. Сом щодеННІ() ВИ1к(}Нують зМ'Їrnні норми на 125-130 процеmів і дають пр~дукцію 'J1ільки відміНіНОЇ ЯКОСгї. Па;р>торrанізаці'я: заводу (c.eIКретар І. Ку:шецо'в), па:ртііЙні ор-

j}eTap

бригад вUдстаючи'М. Перехідні вимпели, яюі вручаю'тьс'я цехам І брига'да.м, чом,у,сьвwвішуються в КО'lІтор'ках нача;lЬНИ!К1В цехів. В О'КРе'м:их цехах, i3'~!ЇHax і БРИ1га­ ~x не обнародувані соціалJ.c1'ИЧ­ ні зоБО'В\Яlзання:. На всі ці Н~ДО.lі'ки будо вка:JaH{) т. Кузнецову і гщroві З<!.ВКОм'у т. Зайцеву, коли питання про

завжди

колгоспів і РЩD,1Г()ОО~В, це'хів, бригад і ударників кому- УКlраїни. В по ста но,в і

мільйони робітни!кїв і КМГОС!ІІІІІИ-

ні СТИlЧН ої

пр,аці.

3аСЛУХ()ЦУ 1 вали- к;реіелені

~OHKpeTHi

зборах.

ОбtГоворювали

і

пwrа.ння

Я,- розповіда€

комуністичної

праці

хї,д

соціа,лkтИ'ПІОГО

змшганН'я,

рівнИ11сі'В

ПЇід)При€..,\{,С'І'В і го'CJlО- дож ній С'аlМодіяльності 10ЩО.

потреі6У1Є поwilЙної дOlПОМОГИ ке- уча,сть в громащській роботі, ху- холодильників Дlaр;ств, паIfflИНIИХ, проф,спілlКОIВИХ

докладають

щоб до дня

'Іик. ВИIf}орюють це поче,l)не зван-

в нас

ня:коле.югиви цехі'В ШИР'ВlЖиmку і по керівниlЦ'11ву' 3IМa,гa;н.H;JIМ б,РИІГаіД

всіх

КО,:.\IСО\\lо.lьсь'ко-мо.10дlжна

1200-1437 кіло­ грамів МО.l0ка. До речі, ці дівча­ та 1і.1Ь'КИ рік том,у прийшли пра­ цювати на фе:р"'у. За допомогою ної корови по

.'ІаН­

ві~l\РИТТ,Я: ка доярок МО.'lочно-товарної ферми

ВИ!КОнати дlеСЯl1ИМЇ'сячний вир{)бничИ1Й план і одн!О'р,а'зово ви:бороти поче'сне званн:я - заво'Д КОМУні сти:чн ОЇ праці. Р. Поnіщук,

КНЯЖИЦЬКОtГо

11

І З ду

д()(~шіl~чених короткиіЙ ли

робітників

ВИС'.'Іо'влюва.1И

:lIfка

СИ,Н,

ЦИ1Х

цехах,

31MiH~X і ОРИll'ада.х,

BQ\I

за'воду

б'оротИlС;Я: за зваНlI:Я:

дівчата

на яку

спира.єть'м

~liHHOЇ

підхопили

39 KOM)miC'l1i'B і 102 КОМ'СOlМОЛЬ- піДjlI'рием.ства комуністичної пра-І шву пеіРедових бриrад і ударни~ ці.

якості. Вони да.'lИ слово

ініціа- ві',])крwття

ХХПз'їцу

КПРС.

Комсо:.\ольці і не'спілкова мо­

ці. І це д'УІже хороша ПРОПlOlЗищія. кі,в п'ро розгортання ІЮМУНIі.стич- .'ЮДЬ на,дають велику ДОіПомогу у С{)ціалістичне зма['ання за пра- Alле ж до цього ча,сув ме!Хаю'l- ного зммаННIJI. Вже є пе'вні ре- відбуд{)ві цеху, ор,ганізо,вуючи не­

во нмwвз.тися КО!lli}1НЇСТИЧНИМ ПJJИ- ному цеХ1" неМIlJ6 жоднюго робіт- з'}"льтати.

З кожним днем збі.'lЬ- ;.(іДIiНlPКИ, беруть аКТИВНУ'У'ЧаСIJЬ

несло вже пеРllllі хороші р'езуль- нпка, якиіЙ би боровся за звання ШУ6ТЬСЯ кіЛЬІкість розвідників в та'ІИ. Так, роб'і1'НИКИ цеху ХО,10ДИ- у.да,р,н>Икаком'уні.сrrичн'ої праці. майбутньогlO, які бо.рються за це ЛЬНИ!К1В (н.ача:ль.ник П. lW'У'Чер, тілыІш пос.тruБJLенням уваги па,рт- високе звання. Такі Ito'М'СОМОЛЬ-

ce'КjJe'Тap парrгОjJIГа:ні1зацН Ф. Ко- (1рrrа.нізації вуликового це:щ (ее'к- ці, як Н. Єсин, С. Полянецька, crrю!К) борютмж за те, щС\б деся- . ретар І. Великий) до роботи6рига- М. Ба.ЮИ1Ч, М. Стаеько і МОЛОіда

СЬКОГООПQДареЬКlLМIІ

колючим

.Цротом

Більш ЦК сім років тому в І Чорн,ї роки фашис'Кької ДИКмадрі\Цськом'у палаці Пард.о мі- таrrури привели країну до полі­

мізерну

иіст,р ЗЗlкордонних слра,в lопанії Артахо і посол США ДаlНН пі,дписали угоду в пита'lІіlllЯХ оборани, економічної допомоги і взаємодопомоги між США та klПанїЄю на десять років. Уряд фашиста Фр,анко ощержав ПОЗИКУ в сумі 226 млн. до-

життя

ла,рів.

В

даltfКУ

Сполучені

ки

обм,і,н

о,д,ержа.ли

ження

на

дола,рову

Штати

в

овоє

найбі,льші

проду;ктами

тичного хаосу та економічного банкротства. Диктатор Франко за жменю доларіrв п;рода/в свою кра­ ЇНlY, дOlзволиrв а,меРИIIШНСЬ'КИМ імперіа.лістам безкарно грабувати її ба,гатства. Аме'риканці заповнили іспа,нський ринок навіть сіль.................................... ІЗ

зарплату,

без'РО6іття і селян

З)'ІВати

Я:'к та

оЩНИМ

терплять

.

ві,д

квартплати,

,можна

охара'Ктери­

-

«ЗЛИlдlН[».

повідомляє італ,і'йська газе«~HiTa», oepeД:H~ тривалість

жи11ТЯ БЛИЗL>КО

іспа,нсько.го 40 рмі,в. У

трічаються

селянина селах зус­

двадцятирічні

1:1,

ее

ее

ее

«ба-

.....................

по­

Амери­

розпоряд­

віЙіСькові

роми і морські порти П'J>а'во споруджувати иа

аерод­

lапа'нії, іспансь­

кій землі склащи а'М€iрика,нсblКИХ атоіМНИ'Х бомб і площадки Ді71Я

~алуску ракет далекої дії. Бу.д.ів.НИЦ11ВО аМ€iРlІІКа,Н!С1>КИ'Х воєнних баз в IспаlНії супрOlВОДИ­ .1\ось конфіакацією землі у се­ лян. Зараз аеродроми і военно­ морські ба,зи США вже стали до ладу. В іспансь'Ких портах кидають я.корі кораблі під зоря­

но-смугаcrи:м

п!ра.пором.

апельсиновими г.шми киками пролітають

ські

ця ми

Сl'ра,'ООГіЧlmfl

хідної

Ні.м€ччИlНИ

гра,ктори

і

тющьк.і

і

В06111Не

Фр.анцузьки'Ми дорогами

шосейНИ'Й

нЗ\дХОДЯ1'Ь ,верстати,

не що

їхгсстро ПОтребує lапa.нdя, а оз­ бр<>ЄН.ня

н'яв

Пі­

шлях, по якому з Франції і За·

УС1'а,ткуван.ня.

основна маса насеЛІШIIJЯпеони (батраки-под;енщи:ки) і кампенсіно (малоз,ем,елlJні сеЛI1НИ). Вони нічим один ві,д одного не ві'дрізlН'ЯЮТЬСЯ. І ті, і A'lJYгi жи­ вуть у З.1ИДНЯХ. В Іспанії бли.зь­ ко двох мі"lЬЙШІів безз'емельнИх селянських сімей. Зате тільки од­ ній тисячі поміщиків-з.емлевлас­ ників належи:ть п'ять мі.lьЙонів ~eкrгapiB. За сім років американської «допомоги» іспанський народ став ще біднішим. Навіть запеклі прихильники фра,нкісТСI>КОГО ре· жиму вже !.Іе насмілюються ка­ про

«доларо,вий дощ

аМіери­

ДОПОіМОГИ».

А.те чому, незважаючи на при­ НИ1.1ИВУ втрату національної не­ за.lежності краї,ни, Франко прий·

Наід

Весь

менне.

ка,нської

неначе меч, а,мерикаlll-

мецькими

за

про,ходgть

БОНlнські танки

з

західноні­

солдатами.

Народ ФРЗlнції обурений знуща,lIJНЯМ з пам'яті тих, хто загинув визволення батьківщини від загарбників. На фото: боннські тан,ки на вулицях фраl;ЩУЗЬКОГО міста Сіосона.

Фото aгeнТQ'J1l!a ДПА.

НеЩОіДа,вно цих МОЛ<іДИ'Х е<НТУ­ зїасто'К п;рийнЯ'f{) '3 Ч.'Lени ІВЛКОМ.

Кожна ,З них Ідата слово ще кра­ ще пращlOМТИ, rпід'RИЩувати гально-освітній рівень.

цЮ

«ДРУЖНЮ

рУКу»,

про·

СТЯГ'fI'уту до НЬОГО :І-за океану? Та тому, що, тільки спираючись ІІа а~ерикаНСlJкі (або чиї-небудь інші - йому Wl!HaKoBo!) гроші і штики, ФРЗ<НlКО ще може утриму· вати В.1З\дУ в своїх руках. В іспанському н'аlроді таїться глибока ненависть до фашист­ ської ДИlКтатури, до всіх тих, хто її підтримує. Франко це знає.

за­

П. Маnярен.но, секретар

комсомольської

орга­

нізаil,lіії,

І. Тетянич, і'Нструкто:р

бусі», які вийшли зам,іж в 12-13 років, а до вісім'надцяти рокі,в мали вже 4-5 дітей. Скрізьтисячі беЗ'ДОМIНИIХ сімей. Влі1'КУ вони сплять під відіКРИТИіМ небом, а ВЗИМКУ ховаються в гро· гах або в солом'Я,НИХ хаrГИllІ'ах. 70 проценті,в населення непись­

зати

і виноград­ амерИіка,н­

бом ба рд')'Івалыl!\lи..

ренейський півострів, про,різає збудова,ни,й

вони.

організації.

високої МОВОМ

роботі. М. Нрук, сек,ретар комсомольської

сви­

нарк'и Галина КасЯІН, Марія ГУ­ тарьова і Галина ЗагреlбеlШна. На площадці завжди зраlзко!}ш&і по­ рядок, ЧИС1'ота. НайвищО'Го що­ до/бового приrpосlГУ cr;;ожної ,свині­ по 550-600 гра,мів-добиJ.lШСЯ

ГРО~lцськjй

с. Гоголів.

СТ3 1 1ЮІВище ТJPудящих тут ду­ же тяжке. Робі11НIІКИ одержують

,ста­

-

ДОЯРlUliМИ.

Віщм:інно, З вотником л:рацюють

ОріГанізація. Юнаки і річ:не заDдання виконати до ~ня

гар'яче

першу в

юолишні ВИПlу'скниці школи,

Х'ОЛОДИЛЬН'ИКДВ, .щві :miни mсо- і YJ~rpни:к.ів комунастичної праці є НИlків НадПої текстильно-ткацЬ!Кої: ні норми на 110-115 ПРОЦен­ пильного і mkТb OJilliГ<1Д мебльо- ще ЧПіМало He:ЦMiK~B. В б,еlРезні ФruбіРИ1КИ - КО:.\СО'МО'.'Іьці. Це ве- тів, виготовляючи ПРlOдУlщію від­ вмо та ,сушwльного цеоої-в. Ce,plelД бд'гат'о

тваРИНlІІиків ВОни за ча,с на'були

своему ihитті опеціальнkть

Ма.Йже третина наявних ро,(Ит- і 1'каля Г. Та,лаш, ВИlконую'ть змін-

438 ро,біТНіИків, \ЯJroі працюють в Ду\мItJУ про те, що:б В'сім !КолеIКТИ- І[ партійна

дояр'ки, я,кіна.здоганяють ме­

Коnишні учениці-передовики вироОництва

заводу

т

її показники, а

да'рунок ХХ!! з'їзду КПРС бореться за те, щоб десяти­ ~lісячне зобов'язання виконати ДО 17 жовтня. ФОТО і текст редактора багатотираж!Ної радгоспної газети П. Кудіна.

ХХІІ з 'ЇJДУ КПРС)lС1пішно

Проте в роботі паР'Іо',рган.ізації

молочно-Т()ва!рну

-

Бобко,- вже три,ва,лий час УllРИIМУЮ

є

ВЇ;JJділка рад.госпу ім. Щор'са зма,гається за звання I\OlМУНісшчної. Дівчата J ДНЯ У день доfulВають'ся висо'Ких п()казНИlків. Так, Ольга ЛеIСИК, Мотрона Колом:ійіЧенко та Галина Ле3мнн,я 'КОМІУ1:id'стичної на під- BЇД{)lopMKeHO хіlД змагаНfflЯ в на- іНСl1РУ'КТОР рай'Кому КП Уюраїни. сик за 5 міс:Л'Ців надоїли в,і:ц кожПР'ИЄlМ!СІІ'ві ,ВЖ~ присвоєнобршoaJді, очній агітації в цеху ХWlодиль-------ику очолює член КПРС Г. К<liра.- ників. Нач е С ь ХХ 3 '" нп Ре

і 'комООМ!Ол~с.ькwx о:р['а.нізаціlЙ. ПЄ'ВНОТО доаві:щув кеpd'ВнИlЦТв.і б}1'И1'адaJМИ і yrда,!}ншtalМИ 1Ю0001Уні'стwчноі праці наб)"JIа :па,ртіма О]JiГаніlзація за:во'Д}- Х'<іЛцци,льниЮ/в.

ПіДСУМRи змагання піIДВ{)ДЯТЬСЯ кожногомї'сЯЩЯ. Реlзультати йоrо ВИlсвіТЛЮЮТЬ'(JJI в заво~сь1сій і цехових стіннИlХ газетах, на дошках ЛО\RaI3НИJКilв, пе,р,едаЮТЬСJl по мkце'ВОL\f.у j}а,дїОІМ{)влеіННЮ. Добре

зусиль,

!І'а

апаратів і допомагає в цьому с.воїм подругаlМ. Галина Пет­ рівна, як і всі працівники ферм, готує свій Cj,собистий по­

бюр'о назаходіИ для

весь КО.те'ктив

зайшовши

не. Не виключеНа мож.lивість. ШО дове,деться ІІа деЯIКИЙ час РШ.1учит,ися :1 ВИ~1ПеЛО>l -на те і змагаllНЯ. Г. Бобко у<:піШIІО бореться З3 зниженн'.sr собівартості мо­ ЛОІ(<J. ВОlна першою освоїла експлуатацію е.lект'родоїJIыхx

боти. Провести в ЖИ'Г1Я дані за-

ганізації,

т.

червоний вимпе:l, a~le

ЯК і все нове, пере,дове,З'ма- про політичне, теQ\:нічне і за~аль- І ходи зобов'язані lФмунісrи заводу. ганНІЯ lза ,званн<я lюолеК'\1ИВів і ноос'віТН6 Н8Jвча.нНJl членів бри['а'д, Партійне бюро, цехові партор­ уда,рників

Дlзнатися,

UІ'JІЯ переможця :J'>la,ra,Hb висить ок,са,митОІВИЙ ТРИКУl1НИіК lІ('рехі:,!НИй ~им.пе,l. Ul>oro ра1У Івін в'ручений ,кращій доярці Га'ЛИНI ПелршН! БоБКи, яку ви бачите на фото.

кіlВ. ШИРОКО'ГО роooraху Haowpaє ся питання щ}о роботу ок,реC\lИХ корінного по.тinшення цієї найвоно і c.~pe:!JJ тру/дящих ВР<іБaJplЩИ- З ни'х на ро'6і1'НRlЧИlХ і партійних важливішої ДЇ'і]ЯНIК'И партійної р,о­ ни.

МОЖНа

ф~рму. На робочому місці кожної доярки

ke-рівнИІЦ'ГВО зма.ганням брwгад і КОМіУнJстичним змаг,аННJIIМ Б ганіІзації j}ЯДУ цехі:в, ПРОфClIJIЇлко- У1да·РНИlків ко'муністичної праці нашій країні ОХО1Плен'Ї Т'ИС\ІІчі пі'д- ва <ір,г'анізація керують роботою розгляда.'lО'СЬ на бюрорайк,ом,у КП

п;р'Иємств,

;

Хто 3 ДОЯРОК IІз'Йбі.1l>ше надоює MO.lOKa від за.кріплених корів і посідає у :tMara'HHi IІбрше міс!!:е серед тв а,ри Н'Н,Иlкі в II.еН1'jJі1ЛЬ!lОГО відді.?ка nадгоспу «Богда,ніВСIJКИЙ»? Про це

райкому

Знають це і ковні власті. ги

ЛКСМУ.

а,Мflрика.нці, і цер­ Ось чому Фра,НlКЇс­

ПОСИЛЮЮТЬ

т,ерор,

бу~ують

нові й \Іові Т/Оірми, б'ють людей гіЛI>КИ за те, що вони вим,агають аМIНЇстії політиЧlНИМ в'Я3>НіЯlМ. У са,мій лише цеН11раі71ьн!ій тюрмі в Бургосі тепер перебуває 399 по­ літиЧlНИХ в'язнІв. Але іспаlНСЬКИЙ \l'ЩРОд БОір,еть­ ся і БО'роти'меться, незважаючи на незліченні

жер1'ВИ,

яких

вимагає

ця боротьба. Кореспондент фран­ цузької газети «дефа,нс» пооідом­ ЛЯЄ З ]\lаідрі'да: «Репресії 'нароста· ють. Але коло ооіб, які виступа­ ють проти фран'кістськоro режиму,

стає ється

в.ое до

ЗЛОМИТИ ФранlК~,

ширшим.

Поліція

вда­

будь-яких

з,аходів,

щоб

ПРОТИВЧИlКів примусити Їх

тись ВЩ овоїх

режиму відмови­

погляlдj.в. Але ці

люди проя~мяють твердість».

на(ДЗвича,ihlу

сг,райки, мітинги, протес.1'И, де­ монстрації - така віДіПООЇдь гор­ дої Iспа'нії режимові ДИlКтатора. Ко,мryніСТИ'Чlна партія !СП а,нії , пе­ ребуваючи в підпіл.лі, керує 60ротьбою свого на'роду. Викон'Ком па!ртії з ак,лИI](ає іспанський на­ род об'єднати всі С,ВОЇ сили ДЛЯ боротьби, ГО

піти

виступу

по

шляху

на.РОЩIІИХ

Іс:панський

\;Іа.роі1\.

широко­

мас.

скине

з

аво­

ЇХ плечей наскрізь ПРОІ1Нилий ре. жим терору і злиДнdв, р,оз'пра­ виггься з ката.ми, і правда ВОС­

торжествує

на

іспанській землі. Н.

Єгорова.


Субота, З чєрвня

1961

року.

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

з

Виконання зоб08 'язань-nід контроль громадськості

ПРОТИ

НЕДОЛІКІВ

В

ОРГ АНІ3АЦІЙНІЙ

І МАСОВО-ПОЛІТИЧНІЙ РОБОТІ Хор·оші, родю'Чі землі на світилЬ<нівському В['д.;І,іЛКуj)аД[10,СПУ «:ЗОРІЯ». Поряд з шля,хом, що йде на село Бобрик, Р03l.lЯ.глис:я поля о!)ючеваї бригщи, яку десятий рік ()ІЧ'О.'lЮЄ п. Кор.су'н. На 90 ге'к1Д ірах стара:нно ДОГЛЯНУті ,рання капу'ста, ПWlrдори, огірки, ЦИ-

6у1ЛЯ, <крап.

.Все 'це -

,-

rпра.варук

ея. ПРИ:КЮJДОМ може бути непраВИ.1ЬRе нормування на ПРIOподшва,нні бур'яЮв. З цим згщ:(ЖУЮТМ'Я і самі к,еІУЇВНИIКИ відді.'Жд. Rо:л'И Ми зверну',fJИ'СЯ до них із

якиій є ентуз,ідстом організації поліl'и~но-маеовоїрОботи сере'д т,РУ;JJЯЩИ/Х. Десятки днів він об'бивав пороги у т. НеС1е,ренка з проханн'ям нала,го;щ,ти випуск рад'іогwзети. Ио;му не ДІ)lПoо'мог.1И. зашmанням, чому такі факти Ma~ Харошу ініціатиВ<у не піДТРlli'\lали. ють місце, нам ві~ові.'lИ: Давно вже тут не ВИХОд!И'ГЬ стін-

на- же

-

Інжен~р-норМ'}'вальник ду- на газе'та,

перевантажений

яка вважа€Ть,СоЯ що-

об,ліком в денною.

ШИlх TPYТ~BHWЦЬ, - гово.риrrь Пет- 'І1р;ак'тор'Них бj)ига.дах, де багато Недоліки в ОріГанізації р~боти ро ГОРДЇ1ИОВWI. НIQ'ВОї техніки,. Потрібно, щоб цим і плануванні можуть призве,сти Б,ри;гаіДа т. КОРС'Уна на пер- ПWl'а/JIIJ\mМ Вj)ільничих та оВоче- і в цьо'му році до зб.иmкї'в у госшому МІСЦІ В j)a;Д110,ооі по здачі вих БРИJГaдах заЙНЯШfС'Я б!j)ИJГа.ди~ подар,стві. Хіlба можна МИ'РИ~И1С!Я,

ран1Н<іх ЗИ:НИ

ОВОtИВ держ:а'Ві. Вмм'а- ри та обліковці.

Киева вже ві.щпраmлено ЇХ

10 '10IН,н. 3 12 за планом. - А Д()Сl'а!8ИlМО не ме'нше 15 - 16 тонн,- юt,ж,е комСО<мол'Ка

н.апрwклаlд,

ТИМ,

3

Шир о.ко На

"Будівник комунізму"

км,~рати.

РОЩYlЮТЬ лише на

11

Нес.те- дання.

місце·/JIК'ОМ.у т.

Світи.тьнівuі відстають віl,:( ку­

соціалістичного ~Іаганн.я в бриrа-

По

рос.'lИННИJцтву

по. сryпrаютьс.я

три;чізабороновмLi. повіс.ти доома с:ловаМИ: майже ча.с, КО:ІИ є всі умови бути переПоб'ува'.'ІИ такОж і в рільни- ніЧJОГО. Ооціа.'lістичнїзобов'язан- довим віl,'l;діm\lO'М. чій та КО'М1І.'ІеlкенНі 6рига:дах, Jlкі НtЯ .'Іежать в шухлядах С'тотв, П~Ю Рейдова бригада:

очолюють агроном г. 3аїlка та них зааули. Ніде на ві,ддїлwy Н'еМ. Фурса, член бюро комсомо. І. Левченко. На жа'ль, як в п~р- ма ніякої на()JЧНОЇ агітації. Ро- льської оргаlнізації, ю. Гладкий,

ші'й, так і в другій побачили ба- бі'lНИ,КИ ЗДЯВЛJ\ЮТЬ:- Не бачимо робі'Г'ник, €. Умнікова та М. Ти­ гато не<Доробленостей, [JОЧУЛИ від ми і не Ч'У·ЄМО агітаторів. щенко, від ,реда'lщії газети «Бу. робіТ'НJIIкі,в, З ЯіКИh'lИ РОЗМ1ОВЛіЯНа ве'де мо тіЛЬ1КИ OдiWH факт, дівник комуніз~у». .'ІИ, прикрі c.10Вla. на ад;ре'су ке- який сВЩчить про цілкювиту без.

.

"

.

.

.

Нещода'ВНIО з с. Зазим'яв! РОВИ:Х б,урякі'в вирощує на залла- СВІ,тильне на пtМIчасо,ву роботу в,

Рожни,

«Більшовик»

H(j. 20

на

-_....................................1:1

Ве .1ИКУ увагу придіД1Я&'ІІО

зокрема

100

виготовлення

дів її двічі

заБО' j)lО,Н'УIВДЛИ.

ОСОІб­

.ВИlКонумли

під урожай наступного ро­

Нині

на

14-16

якості

20,

в

добрив

'fOHH

геlктарах.

Теш;р КОЛ:ГОС/ІІ<ниці

овочі

:Іан,ок,

Мwкал

ле'нко,

на

20

ДОГШі'Нуті. JEJ\.Ї

та

ДОК;Jai;\аЮТЬ

-

з 15

залися

вивезти з торфовища і

15

червня-зобов'я­ тонн

6000

добрив.

кожного

відділка довели

план

компостування торфу. Заготів­ лю добрив проводитимемо і під 'Іас сінокосовиці та зби­ рання врожаю з тим, щоб в достатку

удобрити

кожен

гек­

тар орної землі.

ЯКНЮНАС,

ди'ректор

радгоспу

«СеМWЛО_1ківськиЙ».

• nO.JIIB

ци­

гек­ Ео.'l­

ОЧО.'lЮЮТЬ

Ганна

по

кожному.

Щоб виконати це завдання, до

з'IfВИ'ТИСЯ j

КО,МіІІлеІК­

кап~с'та,

в

по

показують, що

МИJхам-

веіхеил до

ква'д­

ра'ти точні.

А.

Гаnицький,

керуючий від,ділком.

Щоб бaJ3':у

ка.ртопля,

Іх є

травня

виготовити

авroсамоски­

пе,ршої

компосту

кагати.

середньому

В.

ста,ра,нно

Г(}СПllиці

Софія

в

Протягом місячника

торфопідприєм­

***

ст-воритиміцну

ддя

гpOMa,~CЬK()ГO

НИlцrва,j)Озширює;мо

K~j)МOBY тмрин­

площі

під

КОJ)IМОВИ')[И К' }\1.Ьтурмш. Посіяли 15 ге-ктарі,в ЦУlКрових і 13 кормових БУРІяків. Хо.рошиЙ тра­

ВОС1'Їи має і Фаце.тія на тарах та ко'нюшИ'на

-

на

1О гек­ 13. На

зе.1е,ниЙ KOP'~ та СИ.10С лі;J;е також

вwсщдж;ують ~гіvки,розса,ду яких того, що·б на ді·;rЯНlКах не БYlo'lО 200 гектарів ОД'НО.річних трав.

вwрощено

в

торфо-перегнійних жадної бур'янини.

А. Пашківська,

С.

цю ГОРШ~ЧJi;ах в парнИlках, сині бак­ лажани та сОЛОДКИlй перець. До:б­ ре працює лз.!ІІка Галини ltаБШІІ.

Микап,

агроном.

бригади:р.

Колгооп

с.

КОЛІ'Осп ім. Ватутіна,

ім .

Літки.

ка та Іва.на Д<lВГОДЬка. Тепер на с. Пухіц.ка. Гор ОД'fl1Я б,'Р'ИГ ада'І(І,КОЖ ДОО 0площах пOl3начилися чі'rк.і <reлені р.обітнИlКИ 'двох бригад ЗaJЗИМквцрати. П(}чали міжряДjНИЙ 0:6- .lІагає КОрМОДОlБУВініlЙ в прополці сь'коговіщі.жа, Я1КИМИ ке'рую'lЬ механізатори кіровПерецові робіток Iкача·нист()Ї. З НаІГхнен­ 5ур,яків та інщиос ІКУЛЬТУР. О. Щиго.ть та М. Барбон , виро­ сьroого відділка :раД1Г()СПУ « Вели­ H~ 'l'РУ'ДЯ'І'ЬСЯ КО.'ІГОСП~lІці _ Д~Н­ Механ,ізатОІри почали p03IJymyщують JJ Броварах на 10 гекта­ ки Галини КаpnеНіКО, ЯКІ зооОВ я­ ван!ня грушгу в .міЖj:\ЯДДЯХ. Трак­ КОДИ)lеРСIJКИИ» М. Ба'зир, М. То­ рах кор,)!ові бур,яки. Ше.1Я РЯС­

***

***

У'В'агу ПР,Иі~іЛllемо ВИJр'още,н:ню р.а,н-І кожного гектара. МаJJ'lЯ. ДOBГO~Ь­

че'j}ВНЯ ПОЧНeadО здавати в магд-' ШІ

«БогданївськиЙ».

компос­

БР'Иlга:д'И, готуючи. гідн,у зу­

та,р,а,х

06- 20

ньоі капусти, JIJ&У в :дJYY1Гій декаді І K~, о,лек<.>аН;l;ра ДОВГОДІ>КО та Ін­

Ра\дгосп

поліпшення

по­

вже

б,У'ЛЯ та інші

1:1

БOiJЮТьБу 3 6у- :t~лис'я оде-рж.ати 1[1060 цeHт:~'e­ ОСООШІІВ'У ' PtB CYXQlro зе'J)на к~чаЮf'СТОІ з

Ф. Прокопенко,

...

Роботи ведуться високими темпами

Миха:йло

а' гроном-овочевод.

3,9 5,9

району

силити темпи заготівлі добрив,

Ра'ння дір в а в ся

В

посі'БаХ.

зини І\Иієва.

26,6 39,5

. По

овочів з гекта:ра.

рець, ОЇ'вбуІ oгi~i~ на 15 ге'К'Іа- р()боту а:г,j)егати Івана Заосарчен­

Р'НН<lМИ

3,7

стріч ХХІІ з'Ї'з:;J;у КПРС та ХХІІ КОіМіпа:рrrії Украіни, бо­ рються за оде'р,жаlИ!;Я 110 цент­ нерів ка'р'l'ОіПUЙ і 130 центне; рів

оині б<llКJLa.Жа.ни та СОЛОІЩКИІЙ пе- ливо ,cтapМlHO

робі'l'НИЩЇ вe~yТ'Ь

3,8 І

18,8

3'Ї'3д'У

закінчила ' робіткуюу:&у' руДЗИ. До поя~ис:.'{о­

На,слідуючи Пj)ИlКЛЩЦ lПе,р.е~авиків, ВИJК:ОНЗJJIн плаlН посащки поM~дopiB на 70 ге,К1'3фаХ і Jtci інші 6ритaQUf. Врахо,вую'ЧИ потреlОу насС'ле:ння в помідор,ах, по,са'Щt'У їХ ПР<lДОВiJЮуемо. ОдіН'очас.но з ЦИіМ

4,6 5,9

його склали

І\о.'lГ()СоПНИlКИ

віщділка

р&Х.

45,7 37,3

Вісті

шн;у­

ffiКTa,pa;x,

«СеМИПО,l,кі:ВСЬКIIЙ»

4,5 І Імені Щорса

33,0 26,2

4,8 6,3

«БоQРIЩЬ.КИ'Й»

Із заготовлених 4 тисяч тонн цього добрива половину дос-

телер П'j)ООoorюють :моркву. С'NIJра:н;но д'ОГ ЛЛlдае о воч,і 'І1jJ1eТЯ

C<tJl,И'Ги поМіі;цо:ри

7,9

торфу.

я'!сі

Вона першою

6,3

дів. Найбільше рейсів роблять шофери Григорій Загуменний, Петро Дементьєв, Микола Ба­ тина, Ростислав Гладун і Ста­ ніслав Дяченко. Кожен виво­ зить на поля по 25-30 тонн

цибулі. Вона чиста від б>yjp':кні'в, грунт у ~Ж1JlЯ,1ll.ЩЯх ро:mymeНlИ1Й. Тут дещ1ль'КЗ. iЩlів T(lMy пращю' м-

Бобко.

33,6

«Богд.аl;lівс!>киЙ»

біт. Тому стало можливим

сної

ріаДТОCJпу, :яroу очолює

6,9 6,6

10,0

48,1 46,8

тавили на поля і закомпосту­ вали з фосфатшлаком, фосфор­ ним ООJЮшном і сечівкою. Для

КОВИlМИ доюд:аЛИlСЯ про те, що пи­ ТіНН\ЯlМИ Оlргш'зщії праці, зок­

БОГдJaнd'вського

40,4 37,4 34,5

70,6

«Вe.JIикодим.ерськ",Й"

стві «Великое» працюють ек­ скаватор, який видобуває торф, і бульдозер, що скучує торфокришку. Щодня на доставці добрив

Б цьому МИ переllroнали,ся, 'ко­ ди бу.'lИ В бритаІді 'І'. Ле!ВчеilШtia. В Р,tmlові з робітнІЩЯМИ та mLН­

бритада

«30РЯ»

На всіх відділках закінче­ сівбу зернобобових куль­ тур, і тепер більше робіт­ ників вільних від польових ро­

ку.

ЦIlIЮМ індWllїliml'ЛЬНОЇ Bi~днoeтi. - А як в інших б:Ри;гадах? - Оюріз,ь так само ...

б,р·ига~и,

"

13,4

но

зайнято

iЩЩItaМи пJЮCТJIJ'ЛИСЯ посіви

о;.,

Q.:c

в достатку удоОримо кожен гектар землі

ШдJ

ОвочІ ростуть доОре

::і

ра 'дгослів

"ОО I:Q=

41,3

«Ч~РВОНа Украї.на» Требухів, «Ж:овтень» Пухівка, ім. Ватутіна

мося , органІОЗУМrn ЩЖЦЮ за [JРИ<Н­

ДИР'ОІбітниці гop>OI)J;Ньoi

" ..'"

Гоголі.в,

неоо,р(}можє­

нelМOВ ПG,Д

НаЗВIІ

О;.,

0.",

ім. l·го Т,равня Русанів, ім. Сталіна Літки, ім. Каілі'ні,на 3аворичі, ім. Кірова

w

рема о:блік'У р06іт і оплати, тут п,о--се'р!ЙWнo:мtУ' ніхто не заЙ'Мla€ТЬ-

червня

.,

Мокрець,

Біда з цією огушmkтю,­

Рі'внеIНЬКИ:МИ,

ло-

І. Лебединця.

I:Q=

тів

єї 3 ланок - в рядка'х залиши­ .'І0ся багато невипалених дободи та гір,чака.

р.ок,

1іракторною

о

":і

Назви сі)! і КОЛГОспlв

теренка.

того, як кер,ую"lИІЙ віщ;.\іJIК01d: п. ФедорlYR з:а.бр.wкумв РОlбот:у OlдHi­

:нінк

автосамuсюt:Д

о

Метод кеРlВіНицтва масово' політичною роботою і соціа.

ванні їх. та пере.mрці бl:ylКeтів пра- Ko.мya.ilcTa т. lImе:мишського о., ЦЮ ють ланки. МИ сталисJ!iї'дка:Ми 12 .................................................... -...

він, -

на

в колгоспах і радгоспах раАону за станом на

ві брШ'аща Т. Заїки. На прооолю- ШКО.'lУ буд'О відР\![щже:но ВЧИТЄІЛЯ! лістичниlМ змаганням О. Нес-

-

ІНtГ О Т О В.lешtі

Виробництво добрив

... , ·........... -1 ................. - ........................

~Я.'lЬ<юсть '!"Г. Не'сте!р.ен.ка та За-.

25 reKTapiB· корМОВИ'Х та цук- }ljt~.

каже

заготіg.lі

Фото і текст

8. А'бо в3<JI'ГИ

Площі щвічі, а в ОК])Є1михмkц:ях дах і лаl!lках? На це МОЖ1на від- Ilе.ред плоскі'вськ,ИіМ. І це в т~й

Р1ВниКl'В ВІДДІЛка.

гною

К'Оіли З 365

ють 365 гектарів і в ХОРОШОМІУ 3.аїка) для по.тіпшен.ня органj'зщії .'Іаженсьюого відді'l]ка по ВИj)об­ стана. З'явилиr;я перші 'сходи К'У-І праці і на..'1aJ'о~ення дійового ництву продук;тів тва·РИIl!llИЦтва. Ку;р'У'дзи, lИI!ЗН<l!ЧИЛИlС.я

вантажеНIfЯ

на

«Великодимер,ськи'Й » .

па 'тою.

зда,чу від~ілкОіМ paHHUx овочів: план 38 тонн, а .цано ДОСІі 18. ЛЮ'ба Пшенишна, показуючи на Що лі р'об,1Я'!Ь пар!Г'Їина і ПРОф- Важ,ко ска:зати, за рахунок яких темно"зелен.у ділянку цибулі. С1піЛlкова Оj)гані:за-ції В~lдді:лка (сек- культур бу'де Виконано це ~aBни'х полях віщділка. Вони за;Й'ма- ренко і ГОЛОВа

фото:

ме х анізація

радгоспі

гектарів карто:пліранні сорти ви-

Ре А д г а зет и

Рейдова БРИіГа~ на каIРТОПЛЯ- (J€l'a,p паРТОj)га:ніз~щії т.

заст осов у ється

міоцевих добрttв у

щ()~Н'я ВИlКОНУ~ТЬ

11 0-120 ~P()lIJCHTIВ. ГОРОДНJI

бригада

норм,у

на

ТОрис,т Іван дoвroдыкo старанно B~Te:Н'KO, С. ОУ'кал, Н. ВащенlКО, слі,дкує за JEкіС'тю обробітwy, ()бе­ яюі ВИРОЩу:ІО'ГЬ /VУКУР'УЩ'JУ, у, с­ рігаЄКОЖНIУ ;ро,слину від ЛОШ1Код- пішно і ЯШ,СJlюзавершивши сів­ жен.НЯ. бу, тепер доглядають качаНИIСТУ. І. Хавро, Вони боронують пое,іви, а че'рез бригадир .

зак,іНЧИJІа

п!ершу n:рополку І>аіНніх ов(}чів на

Колгосп

«Більшовик»,

с. Рожни.

день-два

почнуть

міжрmднии

(}б­

ниlх дощів і

тому

бур!яки пішли

по'требують

~вірки в 'рцках. Між тим бри­ гадири про це ні,би вие.lf.l<1ЮТЬ

для

бочої сили.

Їх

забули, не об,робїТІКУ ро-

Г. Усенко, головний

ро.біток.

Схо'ди

«, коро;rеви

ПОЛ"В»,

які

в ріст

негайної ле­

Радгосп

і\!.

Кірова.

агроном .


4

БУ,ІІІВНИК КОМУНІЗМУ

~,.--,.#_-----#

. . ,-_..:>-_-_. . _-_._-----.,.----_.

Субота. З

Без

ДВІЙОК

Ор:гаНU:ЮВ:lНО Щ)()ХОД&1'ь еКlЗМiЄ'НИ

в нашій школі. Вонирщцу­

рахунку ранно

ня '}'ЧНів.

3 25 учнів V ,класу дикта.нт

чи

YK'I)alHCb1toї Мови більшuсть Ніа­

3

с. Кулаженці.

***

Про

каю, ків.

В. Рудобаба.

що

допомогло

вати

спорт

Х1'О

ж

ши,роко

серед

пропагу­

на~еленIНЯ.

Вийшов переможцем?

Бровари На опортив.иих майданчи'Ка,х за­ воду холодильони.ків і сермньоі ШІІЮЛИ N2 2 ~мага.1ИСЯ команід.И колективіІВ фі~ульТ'У,ри під,при­ ємств міста. Чемпіоном райцеНТ1Jа з волей­ бола ста.па жіlilоча KOMaНlдa шко­ ли N2 І, серед ЧОЛОВІКІВ - ко­ манда заводу ХОЛОДИЛЬНИlКів. Серед чоловїJчих комаІНД перше місце з бас'кетбо.па завоюв,али спартаківці, з шахів 'КOIMa'II;Цa заводу тqрговельного машин06у­ !lування, з городків - завоДlУ хо­ лодильників.

rorodiB Туг зонаЛliні змаганн,я пройшли Я,К велике СПОРТН<Вlне свято. ,висо­ ку

майстерність

лИ

спортсмени

кої фабрики. волейбольні

продемонструв,а­ текстильно-ткаць­

Чоловіча К('Іманди

rnриємства

вийшли

і жіноча цього

пі:д­

переможцями.

З ба~кетбола перемогли чоловіча кома.н:да колгоспу ім. Сталін\а" жі­ ноча комаl;!:д.а колгоспу «Жовтень •. З городків -на першому міс­ ці

руса'Нівці,

з

3

воду

заводу

ХУІІІКОМ

пере­

першість

всьому

Команда

«Великодиме,рсЬІКИЙ.

фугболістів радгоспу кий» з раХУі!ИШМ 7:1.

спо,рТИВНИIJ(

На

у

«Бo6aJиn. ь Яхно,

tob-щ)иС'ГВ.

*

і президента США Д. :Кеннеді, призначена на 3-4 червня у Від­ ні,- між.наРОДlНа подія величез­ ного політичного значення.. Наро­ ди всіх континентів сподіваються,

робітник

ТарфопіД;ПРИЕМСТВО

д. КеннеДі

Західної НІмеччини

чекають, що в резуль­

дію розумінн,я. Я1Ка гру.нТYlВаrги­ метьСя на Bpaxj'BaiНJli реаЛЬН1fХ фактів~. Вказуючи на важливість lI.ЛЯ справи миру розмов між ке­

рівниками урядів

СРСР

і США,

IПро

спілмtі

життя, що Піривеще миру 'на землі».

до

принципи

зміцнення

П РОТЕ

на Заході ПіроДовжують діяти СИЛИ, які не заін:тересо­ вані в оздоровленні міжна'родної обстановки. до ,них належать, зокрема, праlJМячі кОла За,хід:ної Німеччини. ГлаВ<l УРМУ цієї КljJа­ їни К. Аденауер цим!! днями зно­ ву

зажадав

німецьку

а::ТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

а'рмію

оз6роїти

західно­

атомною зброєю.

менше

з

«ангелом» ...

.1ітри

добрячого

вина

о:гцем Петром ЯКИ,мовичем Му- випивав, а на доро,гу ще й 1000 СI.ЄНК.о. Цен тип в п яно,му в~мя: кар60ва,нців «6pa'ТICТ'BO» відпусти­

ДІ ВІДМОВИВСЯ показати П!ІJOІЗНИИ К!ІІИТОК контрvлер)" на. за'уваження пасажирlВ ВІДIПОВlда,в неценЗ'УрНIfМ.И

словами,

за~ро:кував

ло. На «роботу», правда, переве­ ли ме:не в село Ди'мерку Березан­ с?,ч, <?стерського Р<lЙОНУ, Черні­ ГlВСЬКОI області. Так оце ж і їхав

Та, як бачите. в Броварах зупин-

талолому

ПОi/l.НЬOlГО» було .маЙже ~еможлиВО, так я,к був вІН В нашв'Тва:ринному стаІні. А коли його все ж

Ну що, хіба не «rYMO и »' П' . . р ст . Щ~lтає .В~:~ИЦі . в БРOlВарах

доставили в кімнату чер'гового райвідді,/f,У сугець Петро зах'ропів на всі лади. Серед речей затри-

дармОіД в СlрlИ РЯСІ. Але цього мало. Якщо не Допома,гає попуХУ\lIігану 15 діб, то за дії, які він

з

сумчанами.

і

мацулатури.

r.

ЛАПШИН, школи.

Требухів.

"'е'МІИ

..".

.иа

Ч' Y'U

товаj}ИСТВО

ДQста,в-

мє'рні та 1нші ТQIВa,ри першої

lLе()бхіД1l(}с~і. Тут ПРОООДИТМ::Я тортів.тя 'без IПiJЮдавця. Вli'льшkrь твариннИJКЇВ добре знає

ціну КОЖН'ОJ10

товар,у, а дЛЯ

тих, ХТО 3 цим не обізнаний, Є '""""'''''''''''''''.нт. "1!=,,1~'I""

....,.-~

...

К. Гаврилов.

_---="~-_

ЗаЮIiЧУЄТ~Я

Г:llеll'НЯ

Вавести з

ристів

ТlОірИ

піДГО1'У'Вати

П,рти

міліта-

машини

ПlДПИ-

«слугу

гос-

MaHoro централыlle місце займали чвертка горілки і пляшка пива. Щоб «опохмелиться», заявив

батюшка після

йшов у НОріМУ, як зразу

Д<l...

Гірше

бува.по.

Ну

8і~сиilI.Ж'У 15 діб. Та це Ж мені не в,nерше. В

1959 році я у Ржищеві

15 діб сидів, ма-

вЖе

""''''"'''~_".,,_

Страйковий

країн,а,х

рух

......а__потім .. ...

трудящих у

капіталу

набирає

все

правителів Затим більш не-

відбулося БОО С1:ра,Йків, в яких брало участь понад ЧВеРТЬ мі.пь­ ЙQна тру.дящих. В Англії за ми­

в першому

~ваlРталі

цього

С'tра<йків на 800 більше, ніж ,у 1959 році. Зростання стра,й­ ковою руху спостерkається і те­ пер. 30 травн'я на знак п/ротес"у проти масових звільнень страйк оголосили 25 тися"! робіl1НlІІкі.в м'ясохолодобоЙ'ної П'РОМlІ'Словості

пона:д

АргентіНIІ. В цей же день в Іlра­

мільЙоні.в

Західна

фунтів СТеР-

Німеччина

заку-

було

зареєстрова,но

2849

ні

ЗаІСl1райкували

надасть

свої

віЙСЬКОRі

полі-

ких .військ. В дні, коли в Л<:Jlндоні

проходили переговори,

анг.,о-захі,д,НОlНІмецькі було оголошено про

те, що краіни Північноатла.нl'ИЧного блоку ДО3ВО,1ИЛИ Захіцній Німеччині на порушення підJ!lиr.аних раніш міЖlНародlНИХ угод будуваrrи міионосці, пристосовані для оснащення їх ракетною збро· єю.

МІЛІТАРИЗАЦіЯ Західної Ні·

В

робіl1НИКИ

і

плаrrи.

ході

трудящі

страйкової

поряд

з

боlюrгьби

економічними

в.се НaJПолеГЛИlВіше висувають ви­ моги політичного xa,paIКTepy. На­

rnрикінці травня, наприклад, в ПївдеН1н'О-АфриканськОІМУ Союзі відlбytВOЯ стра,йк Пlротесту афри­ канських робіl1НИКі.в проти планів ще більшого расового гнобленlНЯ корінного населення цієї 1<!р,аїни в зв'язку з проголошенням її так

зваl!{ОЮ реооублікою.

меЧЧ\llНИ і піД11римка захі~иПРОГOJlошення Південно-Африми державами планів недобlГТИХ канського Союзу роопубліlКОЮ, яке гітлері'вців ВИlКЛикають оБYlреНIЮ\ всіх МИlр'Олюбних людей. Вони від,булося 31 траВІНЯ,- ма,не.вр, розуміють, що така політика та-

і більше... Це вже спраВа судово-сдідчих

()рганів.

8.

року

нулий

рі'к

звернувся А до «божої матері»

J:lчиНить раз у раз, можна ж дати

діяч,і'в на Заході. В рез~льтаті проведених недавно в Л'Ондоні переговорLв між військовими ,міІІістрами ЗахідМОЇ НімечЧИIНИ і Англії, досягнуто домовленості про прощаж Західній Ні меччи;ні ,l'НІглі,йс~oro озброєня'я на суму

20

ку зробив.

ж ПQчав про себе розповідати. - Це що, це - є,рун-

безпечна, що вона 3Інаходить підтрамку з боку ВИдJНИХ ~ржавних

лі;нгів.

раЙо'ну.

подобний! Тільки-ІНО при-

ширшOfО розмаху. У США ті,1Ьки

IКІраїн

до ма'Тушки в с.

Ржищівського

сну.

воєнні аван-

МИр'ОлюБН'их

Шандру,

Та й «гуморист» же пре-

. . . -_ ..... _. . _...

західноІнімецыкхx

a~KT пяТьма

бітної

ісТОРИЧН'ОЮ

співіснування їх КІраїн, пише індійська 'гaGeТa «ХЇІН1ду»,- то відкриється ши'рокий шлях для угоди між Сходом і 3а,ходом у спірн.их питаннях MimHaPOIЦHoro

-

церкви"

гони для 'навчання захіДНО>-ЙIМець-

Відні

мовляться

таті зустрічей між Кеннеді і Хрущовим американо-раДЯIН!еькі відносини перейдуть у нову ста­

Петро зустрівся

служителем

глія

у

тичних Ніраїн, але також величез­ на більшість !Газет і багато дер­

та,ймс»,

Сало, Ва­ та ЛІдІ

себе

свою зустріч подією».

Не тільки громадськість ооціаlJlіс­

жавних діячіlВ капіталістичних держав вітають зустріч М. С. Хрущо,ва і д. Кеннеді. «Слуок­ бові особи у Ваші.нrтoні,- пі\!!.­ KPeCJIJOЄ газета «Нью-йо~

Спочатку отець назвав

службовці центраЛliНОro телегра­ ФУ. ВlІмагаюЧ'И підвищення заро­

ства ідеї МИlРIiОГО співіонуваинн соціалістични'х і капіталістичних держав. «Якщо два лідери до­

урядів

Ад­

ПИТЬ в Англії TalНlКOBi га~рмати, .ракети, радари, авіамотори. Ан-

наймогутніших держав сПіРИЯТИ­ мугь ос:лаб.lileННЮ міжнародної наlfl'руженості і зміIJjненню миру.

Г.1а,в

БолгарІї.

і'нша aMepНIК2!HCbKa ,газета «Пост-діспетч» заявляє: «Кен­ неді і Хрущов можугь з!ро6ити

двох

розмови

кон­

Народ­

са,ми ТРУДІвниКІВ.

-

Єв'ропи. П03Иl.lія хідної Німеччини

«Великое».

Широкі КОЛа міЖJll'ародної rPQMalдCbКOCTi 6аж'аlЮТЬ, щоб зуст­ річ у Відні п;ри.вела до торже­

що

при­

В оонові ціtй вимоги лежить пра-

Н, ХОРОШУН,

Страйкова боротьба в країнах капіталу

Голови Ради Міні­ З УСТРІЧ ст,рів СРСР М. С. Хрущова

штемпель

вони ВірІ ГрІнченко

СЛlОживчє

ІІонад 40 ІюбітнWtїВ 'стал.и паЙОВі вне~и.

А

мати

л:яє цигар,ки, ,сірники, парфю-

пр.иєм'ства.

* Заохочення мілІтаристІв

-.

не

КЮЛГОCilIу ім. ,Калініна 'сільсыеe

під­

і ВJliIcJПI

вона

листоноша

Двічі :на ТUlWТJIoИIL ,~.""", 'и

РКJlКО'ВШН Великого ЖОВ1ЧіЯ сплатити паЛіові внє!ски, Ш.ц­

М. с. Хрущова

'------

УІІІ ~a» гості в

Торгlвли без ПРОАавци

СЬІЮОЇ 'сере.цньої школи, Я'К! виріШИJIИ ко OiIJе ру вати всіх пр:зщіВ;Н'И!vів шкOJIи та ДО 44-х

МІЖНАРОДНИЙ ОГ.JIЯД Зустріч

Відп.равили, «ду_

Листопад

але

директор середньої

ІН1ціатИ'Ву вчwmлів Шrnсів­

городків.

монастир

ньому: .«На зупинЦі К:опти. В ав; ховну епіті,н'ію» відбував. Ось тобус СІВ па.сажир в РЯСІ, якии де життя було! Кож,ний день не

На рахунку піонерів багато кілограмів зібраних иими ме­

с.

Ініціативу підтримано

коone,рацїї

М.

Республіки

ченко

Генд;лер­

нашого

взяли. На місяць в Київ­

звідти в гості

спорту.

колеR'J11И!

РУКИ»

ський

BCI~ ФІЗИЧІНОЮ роз<п~авою» І .т. д.

ман. Добившись у туриірі ЗlНачно­ го успіJeУ, він виконав НОірму май­

хоп'И'в

підготовлений і

хо­

К:рисько з УІІ «а». Листують­

У VIII чеМіПіонаті У,к.ра;їIНИ 8 міЖІНародних (СТОКJJіТІКОВИХ) ша, ШО'К брав участь інжен~р ливар­

стра

Ак.т був

бл,агочинний, отець Іван Старо­ войтенко з мит,рОПО.1ИТОМ «на по­

кол­

ся діти з своїми друзями в різних республіках нашої кра­ їни: Аліиа Житина з ле­ нінградцями, а Світлана ЗІн­

Союзу

HO-Пірока,'ГІІОГО за,ооду А.

району, теж

мав 15 ДІб. Хіба не читали? Про

юиих помІчни­

захворіла

яких

ресовані лентині

з міжнародних шашок

моги: з волейбола (чоловіки) і з баскетоола (чоловіки і дівчата). Рожнівці завоювали перші місця з волеЙібола (дівчата), шахі,в і

*

ної

чемпіонаті УкраІии

VIII

шефства

господарству.

тяжко

вертах

ра­

В,ИJ'lpа'ла

ра,ЙраilI.И

ро-

допом,агають їй у

по

Частенько

радгоспу

М. ro.10ва

ЩИlна, Зr'урівського

зупи,нився

пщписани,и. Ось щ~ з<находимо в

беруть

ИОСИТь в школу листи, на

футболіс­

3

таки

учня М. ОвдІєнка, тімурlвці і сюди прийшли, щоб допомогти.

іf1PИ

району.

поразки.

Є~Ka.

громадсько­

Т/мурlвцl «б» частІ

JТистопад, коли

холодильників

б: 1.

членами

Літківчани одержа.~п дві

на

Броварах

І сажир!в І. стала. прохати ПОЗб~вити ІХ ВІД ХУЛtгаlна попа МУСІ-

Ста­

телятниця

як СВОЇх

самІтня. та УІІІ

ЛИВЩ)НО-ПРOlКаТІІЮГО за­

завдала

там

шахів-щорсі,вці.

.JIіТRИ

фут60ла

Кома,ща

сказала

К:олгоспниця

ФутБОd черroві

в

--~-----

непрацез,цатна,

По програмі районної спартакіади також

Ж

госпу «Жовтень» Гаина Олек­ оандрівиа Харченко: - Піоиери добре допома­ гають мені. Я їх завжди че­

учитель ВОсь/МИіріч'Н'Ої школи.

Відбулися

у

МІЛЩll

праці.

результати

роше

оМwчлrIЯ ,щї'lєй. 30()е.реlджепії і впевнені. Кожен 'ДОбре пWО11}'!ВаIВСЯ ~ elКl3lliМ1e'HiB .j IПj}ИЙпroв ШІ. Jfи.х. 3 вірою в ,свої 3RaНmя. Це ІІі,щгВ1!'рідила !rOOревірка КОН'Гj)OЛЬRИХ робіт. 6 yqн,iB, Iс.еІРЩ HJLX Ант(шdна ЧУіГуй та Ва,сИlifЬ Mexe~, ВИlКона1rи її з ЩщмiwНИІМ'И оцін­ ками, 8 - '3 ХОIЮШИlМИ. Решта -на «3». ДвИіОі& немає.

Ві'дБУЛИСl1: зональні змаганю! з в,олей60ла, баскетбола. ГQРо!'щ{ів і шахів по Щ>ОІІраlмі районної спар­ такіади. 3мага,НlНЯ п,ри'вернули у.вагу великої кількості гля:п.ачів,

участь

цьому

Учні ІУ «б», ІУ «в» та У «а» класів шефствують над те­ Jlятами. Особливо відзиачає­ ться в цьому' Надія Харченко.

М. Качор

УІ :кл.ас. Тул' ,сьогодні КОН11РОЛЬRa з &IНlфметики. 30cepe~eIнi

Спорт

ні. .:t~~ бі.1Я ,районно,го відділення

дотримую­

дисциплlии,воии

корисній

директор восьомирічної школи.

с. Рожни.

справ на

наших піонерІв.

навчаючись,

itКТИВНу

Ж'ОДНОЇ. Нa.ЙlКраще виконали ,ро-

боту .оля Г'РИlК'УIН та Мию()Ла ]){)нда;Р'NИtО.

корисних

в

31 т,равня десь о 13 rоди- ці за хуліганство в <:мі Пасків­

рейс?Ви:й автобу~ Київ-Чернігів. це в газетах було написано. Може У ВIД1!IЛ~НН'Я заишла rрупа па- й більше дали б, так, спасибі,

ДІЛА ПlОНЕРСЬКl Багато

ють Х()j)ОШИі.'dИ і вi,lJ;мі:нюІОМ'И оціНJКами, ЩОClВЇ1ДЧИТь Щ>О сталі Gнап,..

писала ІНа «4» і «5». Двійок -

Р?З'ПоЧ'немо, я,к кажуть, пря.мо IБYlТЬ,

з ДІла.

1:1.'...... __ , .... ,. _____ ..

J:I

року.

1961

ФеАdетои Отець-"гуморист"

~По місту і району!1 --_. . . . __..:>-_""',-=" J:I

червня

роз.рахованиЙ на те, щоб надати

їть в собі не6mпеку нової війни, цій

ДенисеНКQ.

-=Дuвіmься mЄАєnерєдачі=4 ЧЕРВНЯ Неділя: 10.00 -

~POIK раН1ковоі

ГJГI€lНічноі 'гі!Мlнас~НlКИ; 13.00телевізійний ж),рнал «Малятко»;

13.30 «Таємниця заroнулого корабля». Новий художні'Й фільм; 16.30 Передача «Реліквії во­ їнської CJlави». «Стрибок на зорі»; Х~Дожній фільм; 18.35 пере­ дача ви»;

для

.молоді «Вечіриі розмо­ І. Т'У'мановськ.иЙ -

19.00 -

«Дачний тупик». Спектакль Куй­ БИШЄlВCЬКQ['О ід,раматиllJНОГО теат­ ру. (Москва); 22.00 - зг'{ЛЮЧНIfЙ концерт «Грають стри». (Москва).

естрадні

орке­

5 ЧЕРВНЯ Понеділок: 11.00 «В СВІТІ науки І техніки»; 11.10 «Олександр Невський». Художній фільм; 18.00 - мультиплікаці,йний фільм; 18.20 «Новини дня»; 18.30 спортивна переда­ ча; 20.15 назустріч ХХІІ з'їзду

расистській дер,жа.ві види- КПРС і ХХІІ з'їзду КП Ук:раїни. мість демократичної кр а ЇillИ. Вся і ще міцніше згуртовують своі вл,ада в цій «'Республіці~, як і Переда,ча «Вожак мас»; 20.40 ряди в боротьбі за ми,р. Тісно пе- раніше, зосе~еджена в pYJКax осіб «Олександр Невський.. Художній реплітаються

і

з

цією

боротьбою європейського

виступи трущящих капіталістич-

походження,

них країН на захист демокра'Тич- ста,новлять лише них оправ і свобод, за поліпшен- населення країни. ня ~MOB життя

і

праці.

я,кі

фільм.

п'яту частину Д.

К:асаткlн.

Редактор В. ПИНДЮРА.

.... орга.н Бровараюго ра,йкома КП УкраинЬІ и

райсовета депугатов трудящихся. Гор. Брова'Рbl, Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, Nq 158.

------------------------------------------------------------------------------

6poвapc.DKa районна друкарня облаоного управління культури,

Зам.

2487- 3300.

67 номер 1961 рік  

67 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you